Bedrijventerrein Honselersdijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijventerrein Honselersdijk"

Transcriptie

1

2

3 Bedrijventerrein Honselersdijk Westland bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1783.ABP vast concept voorontwerp projectnummer: ontwerp vastgesteld opdrachtleider: mw. mr. C.T. Ploeger

4 c RBOI-Rotterdam bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan door de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van RBOI-Rotterdam bv, behoudens voorzover dit drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

5 2 Inhoudsopgave Toelichting 4 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding Ligging plangebied Geldende bestemmingsplannen Leeswijzer 8 Hoofdstuk 2 Gebiedsvisie Beleidskader Ruimtelijk-functionele structuur Gebiedsvisie 22 Hoofdstuk 3 Onderzoek Milieueffectrapportage Archeologie en cultuurhistorie Bedrijven en milieuzonering Bodem- en grondwaterkwaliteit Ecologie Externe veiligheid Industrielawaai Kabels en leidingen Luchtkwaliteit Verkeer Water Wegverkeerslawaai 45 Hoofdstuk 4 Juridische planbeschrijving Verantwoording planvorm Verbeelding (plankaart) Uitleg van de planregels 47 Hoofdstuk 5 Handhaving 56 Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid Economische uitvoerbaarheid Overleg Bro Terinzagelegging Adviesbureau RBOI

6 3 Bijlagen bij de toelichting 64 Bijlage 1 Toelichting algemene aanpak milieuzonering met behulp van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 66 Bijlage 2 Beleid milieuzonering 68 Bijlage 3 Overzicht specifiek bestemde bedrijven 70 Bijlage 4 Bureauonderzoek ecologie 72 Bijlage 5 Kwantitatieve risicoanalyse Flora Holland 74 Bijlage 6 Nota Zienswijzen 76 Regels 78 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 80 Artikel 1 Begrippen 80 Artikel 2 Wijze van meten 88 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 90 Artikel 3 Agrarisch 90 Artikel 4 Bedrijventerrein 91 Artikel 5 Groen 97 Artikel 6 Maatschappelijk 98 Artikel 7 Tuin 100 Artikel 8 Verkeer 101 Artikel 9 Verkeer - Verblijfsgebied 102 Artikel 10 Water 103 Artikel 11 Wonen 104 Artikel 12 Leiding - Gas 106 Artikel 13 Leiding - Riool 108 Artikel 14 Waarde - Archeologie Artikel 15 Waarde - Archeologie Artikel 16 Waarde - Archeologie Artikel 17 Waterstaat - Waterkering 116 Hoofdstuk 3 Algemene regels 118 Artikel 18 Antidubbeltelregel 118 Artikel 19 Algemene bouwregels 119 Artikel 20 Algemene aanduidingsregels 122 Artikel 21 Algemene gebruiksregels 123 Artikel 22 Algemene afwijkingsregels 124 Artikel 23 Algemene wijzigingsregels 125 Artikel 24 Overige regels 126 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 128 Artikel 25 Overgangsrecht 128 Artikel 26 Slotregel 129 Bijlage 130 Bijlage 1 Standaard SvB 131 Adviesbureau RBOI

7

8 Adviesbureau RBOI

9 6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Ten westen van de dorpskern van Honselersdijk zijn de bedrijventerreinen 'De Honsel Noord' en 'De Honsel Zuid' gelegen. Deze vormen gezamenlijk het bedrijventerrein Honselersdijk. Het terrein, waar voornamelijk lokale bedrijven zijn gevestigd is in de loop der jaren steeds gefaseerd uitgebreid en ligt in de huidige situatie direct tegen de woonkern aan. De gemeente Westland heeft tot doelstelling om voor alle bedrijventerreinen in de gemeente nieuwe integrale bestemmingsplannen op te stellen met eenduidige regels en een actuele milieuzonering. Daarnaast geldt een wettelijke actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar die volgt uit de Wet ruimtelijke ordening. Het voorliggend bestemmingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen die momenteel op het bedrijventerrein Honselersdijk geldig zijn. 1.2 Ligging plangebied Het plangebied van het bedrijventerrein Honselersdijk strekt zich uit langs de westzijde van de woonkern Honselersdijk. Het plangebied bestaat uit twee grote door de Nieuweweg gescheiden deelgebieden. Het noordelijk deelgebied wordt begrensd door de woonbuurten van de Groenelaan in het noorden en de Veilingweg in het oosten, door het Westlands kassengebied aan de zuidzijde van de watergang langs de Nieuweweg en in het westen door agrarische gronden langs een zijtak van de Kleine Gantel. Het aan de andere zijde van de Nieuweweg gelegen zuidelijk deelgebied wordt in het oosten (bij de Dijkweg) begrensd door het dorpsgebied van Honselersdijk en de bloemenveiling Westland en in het westen en zuiden door een aan de overzijde van een watergang gelegen kassengebied. Het zuidelijk deelgebied strekt zich in het zuiden gedeeltelijk verder uit langs de Dijkweg tot aan de ten zuiden van de N213 gelegen woonkern van Naaldwijk. De exacte ligging van het plangebied is weergegeven in figuur Adviesbureau RBOI

10 7 Adviesbureau RBOI

11 8 1.3 Geldende bestemmingsplannen Voor het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen: bestemmingsplan vastgesteld goedgekeurd Honselersdijk Bedrijfsterreinen Honselersdijk Bedrijfsterreinen 1e partiële herziening Honsel Noord-Oost Honselersdijk-Hofstraat Honselersdijk Bloemenveiling Honselersdijk Bloemenveiling 1e partiële herziening Buitengebied Leeswijzer Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Honselersdijk bestaat uit een toelichting, de planregels en een planverbeelding. De toelichting is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 komt de gebiedsvisie aan de orde. Hierin wordt de ruimtelijke en functionele hoofdstructuur van het plangebied beschreven, alsmede de ruimtelijke kwaliteiten en aanwezige knelpunten. Dit tezamen leidt tot een beschrijving van de gemeentelijke visie op het gewenste behoud en beheer van de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied. In hoofdstuk 3 wordt onderzoek op het gebied van milieu, ecologie, archeologie en cultuurhistorie en water behandeld. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de planvorm en de achtergrond bij de regels die zijn opgenomen voor de verschillende bestemmingen. Tot slot wordt in de hoofdstukken 5 en 6 ingegaan op het handhavingsbeleid, de economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Adviesbureau RBOI

12 Adviesbureau RBOI

13 10 Hoofdstuk 2 Gebiedsvisie 2.1 Beleidskader Rijksbeleid Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) & Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011) Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig. Daar streeft het Rijk naar met een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is daarvoor nodig. De verschillende beleidsnota's op het gebied van ruimte en mobiliteit zijn gedateerd door nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden zoals de economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen onder andere omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Doelen In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middellange termijn (2028): het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. Het Westland is op de kaart van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur aangewezen als Greenport Adviesbureau RBOI

14 11 Uitsnede nationale ruimtelijke hoofdstructuur De Nederlandse open economie raakt steeds meer verweven met die van sterke concurrenten als Duitsland, China en India. De kansen in het internationale speelveld liggen vooral bij de zogenoemde topsectoren: logistiek, water, hightech, creatieve industrie, energie, chemie en voedsel en tuinbouw. Veel van die sectoren zijn geconcentreerd in de stedelijke regio's rond de mainports, brainport en greenports. De ambitie is dat Nederland in 2040 behoort tot de top 10 concurrerende landen van de wereld door een goede ruimtelijk-economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent onder andere een optimale internationale bereikbaarheid van stedelijke regio's in 2040 en uitstekende (logistieke) verbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol, de brainport Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de wereld. De meeste topsectoren concentreren zich in stedelijke regio's en dan vooral in de stedelijke regio's rond de mainports, brainport en greenports. Vanwege deze concentratie en de nationale baten die daarmee gemoeid zijn, wil het Rijk in deze regio's extra inzetten op versterking van de concurrentiekracht. Hiervoor wordt een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak ingezet waarin afspraken over de versterking van de ruimtelijk-economische structuur in brede zin worden gemaakt met de decentrale overheden. Nationale belangen De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit besluit is op 30 december 2011 (grotendeels) in werking getreden en omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. met het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Uit de regels en kaarten behorende bij het Barro kan worden afgeleid welke aspecten relevant zijn voor het ruimtelijke besluit. Voor het plangebied is de volgende bepaling relevant: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren. In dit kader blijft het Rijk gebiedsgerichte afspraken maken met de stedelijke regio's (zoals Rotterdam) over de programmering van verstedelijking (woningbouw), zowel kwantitatief als kwalitatief. Adviesbureau RBOI

15 Provinciaal beleid Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (2010) Een concurrerend, aantrekkelijk internationaal profiel, een duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie, divers en samenhangend stedelijk netwerk, stad en land verbonden en een vitaal, divers en aantrekkelijk landschap, dat zijn de vijf integrale ruimtelijke hoofdopgaven die de basis vormen voor de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland'. met de vaststelling van de provinciale structuurvisie en de provinciale Verordening Ruimte wordt aansluiting gezocht bij de instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De visie is vastgesteld op 2 juli Daarnaast is op 23 augustus 2011 de eerste herziening vastgesteld. Uitsnede Functiekaart Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Het plangebied is op de functiekaart van de structuurvisie aangewezen als bestaand bedrijventerrein. Het beleid voor bedrijventerreinen is erop gericht dat de beschikbaarheid van een op de vraag afgestemd areaal bedrijventerreinen een belangrijke randvoorwaarde is voor een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsmilieu. Behoud van (binnenstedelijke) bedrijvigheid staat voorop, al dan niet gelegen op bedrijventerreinen. De afstemming tussen vraag en aanbod vindt plaats door intensiveren, innoveren en herstructureren van bestaande en geplande bedrijventerreinen. Pas in laatste instantie komt uitbreiden op eventuele nieuwe locaties aan de orde. Streefwaarde bij herstructurering is een ruimtewinst van 10%. Veel van de huidige grootschalige detailhandel is gevestigd op bedrijventerreinen. Vanuit het beleid om dit areaal juist voor reguliere bedrijven te behouden, wordt door de provincie de uitbreiding van de perifere detailhandel op die locaties terughoudend benaderd. Provinciale Verordening Ruimte (2010) Samen met de Provinciale Structuurvisie is op 2 juli 2010 ook de Provinciale Verordening Ruimte vastgesteld door Provinciale Staten. Daarnaast is op 23 augustus 2011 de eerste herziening vastgesteld. Waar de visie een zelfbindend document is voor de provincie, daar bevat de Provinciale Verordening regels die algemeen bindend zijn. De regels die voor dit plan het meest relevant zijn, zijn hierna per artikel kort toegelicht. Bedrijventerreinen - artikel 6 Het bedrijventerrein Honselersdijk is op kaart 6 van de Verordening Ruimte aangeduid als bedrijventerrein. De verordening stelt in lid 2 dat bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen op bedrijventerreinen geen bestemmingen aanwijzen die nieuwe (bedrijfs)woningen mogelijk maken. Dit uitgezonderd woningen, behorende bij woonwerkeenheden op (delen van) bedrijventerreinen, waar maximaal milieucategorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan en die niet binnen de invloedssfeer liggen van (delen van) bedrijventerreinen waar Adviesbureau RBOI

16 13 bedrijven in een hogere milieucategorie zijn toegestaan. In lid 3 van het artikel wordt aangegeven dat bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen, bedrijven uit de hoogst mogelijke milieucategorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten passend bij de omgeving van het bedrijventerrein mogelijk moeten maken, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen die mogelijk zijn op grond van een onherroepelijk bestemmingsplan of de Provinciale Structuurvisie. De toelichting van het bestemmingsplan moet hierover een verantwoording bevatten. Tot slot is in lid 4 bepaald dat van lid 3 kan worden afgeweken indien in regionaal verband afspraken zijn gemaakt over het voorzien in voldoende ruimte voor bedrijven uit de hoogst mogelijke milieucategorie die mogelijk zou zijn op het betreffende bedrijventerrein. De toelichting van het bestemmingsplan moet hierover een verantwoording bevatten. Detailhandel - artikel 9 Bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen buiten de bestaande winkelconcentraties in de centra van steden, dorpen en wijken of nieuwe wijkgebonden winkelcentra, wijzen geen bestemmingen aan die nieuwe detailhandel mogelijk maken. Uitzonderingen hierop zijn: a. perifere detailhandel, mits de gronden op kaart 7 zijn aangewezen als opvanglocatie voor perifere detailhandel; b. perifere detailhandel, buiten de op kaart 7 aangewezen opvanglocaties voor perifere detailhandel, mits het gaat om de vestiging van een individueel bedrijf en geen nieuwe perifere detailhandelsconcentratie ontstaat en voor zover vestiging plaatsvindt op een bedrijventerrein het aandeel van bedrijven in perifere detailhandel niet meer bedraagt dan 10% van het totale oppervlak van het bedrijventerrein; c. nieuwe regionale winkelcentra op de locaties die zijn aangeduid op kaart 7; d. kleinschalige detailhandel tot een bruto vloeroppervlak van 200 m², zoals buurt- en gemakswinkels; e. de verkoop van consumentenartikelen bij sport-, culturele, medische, recreatie- en vrijetijdsvoorzieningen (zoals stadions en ijsbanen), mits het assortiment aansluit bij deze voorzieningen; f. de aflevering van door consumenten bestelde producten op een bedrijfslocatie waar deze producten worden geassembleerd en/of geproduceerd (zoals PC-configuraties op bestelling); g. uitbreiding van bestaande detailhandel, eenmalig met ten hoogste 10% van het brutovloeroppervlak per vestiging. Het bedrijventerrein Honselersdijk is niet aangewezen als opvanglocatie voor perifere detailhandel. Waterkeringen - artikel 10 Over waterkering schrijft de verordening voor dat de primaire en regionale waterkeringen als zodanig bestemd worden, waarbij de regels voorzien in een onbelemmerde werking, instandhouding en onderhoud van die keringen. Andere functies zijn ter plaatse slechts toelaatbaar voor zover er geen sprake is van significante belemmeringen voor het onderhoud, de veiligheid of de mogelijkheden voor versterking van de betreffende keringen. Daarbij is advies nodig van de beheerder van de waterkering. Adviesbureau RBOI

17 Regionaal en gemeentelijk beleid Regionaal Structuurplan Haaglanden (2008) Het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden heeft in april 2008 het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 (RSP 2020) vastgesteld. Het RSP is een integraal plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Haaglanden en het kader voor het regionale beleid op het gebied van milieu, groen, mobiliteit, wonen en economie en voor lokale plannen, zoals de bestemmingsplannen. Het vastgestelde Regionaal Structuurplan Haaglanden kijkt naar 2020 (en soms 2030) en omvat de grote lijnen voor de ambities en ontwikkelingen op verschillende terreinen, zoals verkeer, wonen, werken, water, groen etc. Beleid bedrijventerreinen Herstructurering en beter gebruik van bestaande bedrijventerreinen heeft een hoge prioriteit. Het streven is erop gericht om na 2020 de vraag naar ruimte voor werken op de bestaande terreinen en in het bestaande stedelijk gebied op te kunnen vangen. Daar is een innovatief gebruik van de ruimte voor nodig. Herstructurering en intensiever gebruik van verouderde terreinen, dubbel grondgebruik, functiemenging en het ontwikkelen van milieumaatregelen die hinder van bedrijven verminderen, zijn hierbij belangrijke aangrijpingspunten. Visie Greenport Westland 2020 (2005) De Visie Greenport Westland 2020 schetst het ruimtelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen op hoofdlijnen in de gemeente en daarbuiten. De ruimtelijke component en hoe om te gaan met de glastuinbouwcluster (inclusief de niet-ruimtelijke component) staan in de visie voorop. Naast een ruimtelijke vertaling op hoofdlijnen, biedt de visie ook de onderlinge afstemming van de ambities van de gemeente op de gebieden water en groen, verkeer en vervoer, wonen, de glastuinbouwcluster, maatschappelijke en economische voorzieningen. De aanwezige bedrijven op de Westlandse bedrijventerreinen zijn meestal direct dan wel indirect gerelateerd aan de glastuinbouw. Bijna de helft van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de gemeente is te vinden op de bedrijventerreinen (2004: ruim arbeidsplaatsen). Voor de periode is op de Westlandse bedrijventerreinen in totaal 135 ha netto uitgeefbaar. min of meer trendmatig bedraagt in Westland de jaarlijkse uitgifte van grond aan bedrijven circa 9 ha netto uitgaande van 2% economische groei per jaar. Op basis hiervan en van het nog beschikbare en nieuw in ontwikkeling te nemen aanbod aan bedrijventerreinen tot omstreeks 2020, verwacht Westland over voldoende capaciteit te beschikken. Het bedrijventerrein Honselersdijk is in de visie aangewezen als bestaand bedrijventerrein (zie uitsnede). Uitsnede Visie Greenport Westland Adviesbureau RBOI

18 15 Voor de agro-gerelateerde bedrijvigheid op de bestaande bedrijventerreinen in Westland kan op basis van het vigerende beleid tot 2020 in voldoende mate worden voorzien. Omdat het zwaartepunt van de glastuinbouwcluster in relatieve zin verschuift van de primaire productie in de kassen naar de aanverwante bedrijvigheid, zal nader overleg met het bedrijfsleven en eventueel onderzoek moeten uitwijzen of aanvullende capaciteit aan bedrijventerreinen nodig is. Zo zullen innovatie, handel en logistiek steeds belangrijker worden. Evaluatie Greenportvisie Westland 2020 De raad heeft op 14 december 2010 de evaluatie van de Greenportvisie Westland 2020 vastgesteld. Deze evaluatie verwoordt het raadsstandpunt over de (tussen)resultaten van de Greenportvisie over in het bijzonder de periode tot met voorstellen per onderdeel over hoe nu verder. Het doel van de evaluatie is om aan de hand van een analyse duidelijkheid te geven of de strategische keuzes uit 2005 nog steeds de juiste zijn en of aanpassing wenselijk is. Het is een evaluatie en geen nieuwe visie. De evaluatie bepaalt de koers voor de gemeentelijke structuurvisie van Westland en zal hét vertrekpunt zijn van de gemeente Westland in reactie op plannen van anderen. Voor bedrijventerreinen wordt in de evaluatie aangegeven dat eerst de nog te ontwikkelen bedrijventerreinen Honderdland fase 2 en TPW mars in de periode worden gerealiseerd alvorens een nadere afweging gemaakt wordt over mogelijk extra ruimte. Om zo effectief mogelijk met de beschikbare ruimte om te gaan, zal overleg opgestart worden om de herstructurering van enkele verouderde bedrijventerreinen een impuls te geven. De ruimtewinst die met herstructurering en meervoudig ruimtegebruik op bedrijventerreinen in de gemeente Westland geboekt kan worden is overigens gering. Bedrijventerreinenvisie Westland (2008) Op 17 juli 2008 heeft de gemeenteraad de Bedrijventerreinenvisie Westland vastgesteld. De Bedrijventerreinenvisie heeft drie doelstellingen: anticiperen op actuele en toekomstige marktontwikkelingen, een toetsingskader bieden voor bestemmingsplannen en inzicht geven in actuele thema's als parkmanagement en herstructurering van bedrijventerreinen. Het percentage verouderde bedrijventerreinen ligt in Westland met 17% overigens onder het landelijk (ruim 20%) en provinciaal (ruim 25%) gemiddelde. Dit komt onder meer omdat een groot deel van de bedrijventerreinen in Westland relatief jong is. Enkele oudere terreinen zijn de laatste jaren al aangepakt. Kenmerken bedrijventerrein Honselersdijk Het bedrijventerrein Honselersdijk is met oppervlakte van 24 ha een gemiddeld bedrijventerrein met een lokaal karakter. Ligging bedrijventerrein (bron: Bedrijventerreinenvisie Westland) Adviesbureau RBOI

19 16 Lokale terreinen zijn terreinen die van oudsher aan een dorpskern zijn gegroeid. Ondernemers en werknemers hebben doorgaans een sterke binding met de nabijgelegen dorpskern. Door die gemeenschappelijke achtergrond hebben de lokale terreinen een sterke sociale structuur en een hoge verenigingsgraad. Op deze bedrijventerreinen zijn de loodgieters, elektriciens, aannemers en tegelzetters gevestigd. Lokale terreinen onderscheiden zich van agrologistieke bedrijventerreinen en regionale bedrijventerreinen. Doelstellingen lokale bedrijventerreinen Het doel voor lokale bedrijventerreinen is om voor wat betreft vestiging van nieuwe bedrijven toe te werken naar meer dienstverlenende bedrijvigheid en geen (weinig) fabrieksmatige activiteiten. Onder dienstverlenende bedrijven vallen bijvoorbeeld aannemers. Dergelijke bedrijven hebben geen publieksgerichte functies of grootschalige detailhandel. Op lokale bedrijventerrein zijn (al naar gelang de richtafstand) toegestaan tot maximaal categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Categorie 5- en 6-bedrijven zijn zonder meer in de hele gemeente Westland uitgesloten. De bedrijventerreinvisie geeft aan dat volumineuze detailhandel mogelijk moet zijn op zichtlocaties op lokale bedrijventerreinen. Er is echter wel een extra toetsingskader noodzakelijk door middel van een afwijkingsbevoegdheid. In de detailhandelsvisie Haaglanden is een overaanbod in volumineuze detailhandel geconstateerd. Dit vraagt om terughoudendheid bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen De verouderingssituatie van de bedrijventerreinen in Westland valt relatief mee. Toch is er nog zeker 60 ha bruto verouderd terrein dat komende jaren een herstructurering kan gebruiken. Bovendien zal komende jaren extra aandacht nodig zijn om de kwaliteit van de Westlandse voorraad op peil te houden. Immers, er is sprake van een krappe vraag/aanbodsituatie, die noopt dat de bestaande terreinen een optimale rol kunnen vervullen in het accommoderen van de vraag. De komende jaren wil de gemeente onder andere het bedrijventerrein Honselersdijk aanpakken, mede gelet op het aantal klachten van ondernemers over de terreinkwaliteit. Er zijn echter nog concrete maatregelen en de daarbij behorende financiële middelen beschikbaar. Beleidsregels publieksfuncties op bedrijventerreinen (2010) Als nadere uitwerking van de Bedrijventerreinenvisie Westland hebben burgemeester en wethouders beleidsregels vastgesteld om maatwerk te kunnen bieden voor publieksfuncties op lokale bedrijventerreinen. In deze nota is aangegeven wat wel en niet is toegestaan op lokale bedrijventerreinen. Wonen, detailhandel, horeca, leisure en care-functies zijn uitgesloten in bestemmingsplannen van bedrijventerreinen. Bij leisure kan worden gedacht aan fitness, kookstudio's en hobbyfuncties. Care-functies zijn onder andere kinderopvang, ouderenzorg, gehandicaptenopvang en huisartsen- en fysiotherapie-collectieven. In de systematiek van ruimtelijke ordening zijn zelfs kantoren uitgesloten op bedrijventerreinen. In hoofdzaak zijn op bedrijventerreinen bedrijfsmatige en industriële functies toegestaan. Genoemd worden het vervaardigen, bewerken, installeren en inzamelen van goederen. Ook verhandelen van goederen wordt genoemd, waarbij detailhandel (verkoop aan eindconsument) is uitgesloten. In de loop der tijd zijn daarop uitzonderingen gemaakt voor specifieke vormen van detailhandel. Zoals verkoop van brand- en explosiegevaarlijke stoffen. Ook verkoop van de zogenoemde ABC-goederen is toegestaan; Auto's, Boten en Caravans. Daarna begint het grensgebied. Woonwinkels en bouwmarkten zijn met een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid mogelijk, conform de provinciale regelgeving. Tegelijkertijd is vestiging van woonwinkels aan Adviesbureau RBOI

20 17 strenge regionale regels van Haaglanden gebonden. Een andere functie die in beperkte mate is toegestaan zijn zelfstandige kantoren. Onzelfstandige kantoren, die ten dienste staan van een bedrijf waren altijd al mogelijk. Elk bedrijf heeft immers een administratie- en verkoopafdeling. Zelfstandige kantoren worden in bestemmingsplannen mogelijk gemaakt tot 500 m² per gebouw. Hierbij kan worden gedacht aan accountants en architecten. De kantoren mogen echter geen baliefunctie hebben (zoals makelaars en uitzend- of reisbureaus) en moeten ingepast worden op het bedrijventerrein. Inpassing is mogelijk bij de entree, of op de eerste verdieping van bestaande panden. Daarnaast moet voldaan worden aan de parkeernorm, die voor kantoren hoger is dan voor bedrijven. Milieubeleidsplan 'Westland, glashart voor het milieu' De inspanningen uit het verleden waren voornamelijk gericht op het verbeteren van de sectorale milieukwaliteit. In de toekomst moet ook een bredere kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd. Het milieubeleidsplan moet een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Het milieubeleidsplan heeft als doelstelling: 'Het verbeteren van de leefbaarheid op de korte termijn en het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheid van de gemeente op de lange termijn, waarbij aansluiting bij actuele en toekomstige ontwikkelingen kansen biedt om eventueel bestaande knelpunten op te lossen en toekomstige te voorkomen'. Uiteraard is een gebiedsgericht milieubeleidsplan vooral gericht op gebieden waar grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. Dit zijn namelijk de gebieden waar het grootste milieurendement is te behalen. Het plan heeft echter ook betekenis voor gebieden waar geen grote ontwikkelingen plaatsvinden. Ook in deze gebieden vinden vaak kleinere ontwikkelingen plaats, waarin de uitgangspunten van het beleidsplan kunnen worden toegepast. Het plangebied wordt in het milieubeleidsplan aangeduid als gebiedstype 'bedrijventerrein'. Binnen dit gebiedstype zijn ambities en maatregelen geformuleerd welke ruimtelijk relevant zijn voor het plangebied, namelijk: minimaal 15-20% van het plangebied moet onverhard zijn; hoofdfuncties in het plangebied worden aangeduid als werken, grootschalige en perifere detailhandel, agrogerelateerde bedrijvigheid, productie en distributie; het groenareaal moet worden vergroot en worden gekoppeld aan wegen- en waterstructuren; het plangebied moet goed bereikbaar zijn voor auto- en vrachtverkeer, alsmede voor openbaar vervoer; parkeren dient zoveel mogelijk plaats te vinden op eigen terrein; de milieucategorie op het bedrijventerrein mag maximaal 3-4 bedragen. Bovengenoemde ambities en maatregelen zijn van toepassing op locaties waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, dan wel mogelijk worden gemaakt. Westlands Verkeer- en Vervoersplan Met het Westlands Verkeer- en Vervoersplan (WVVP) wordt vanuit het oogpunt van verkeer en vervoer invulling gegeven aan het strategische beleid voor de gemeente Westland, zoals dat is beschreven in de Greenportvisie Op basis van deze vertaling zijn concrete projecten en maatregelen benoemd. Daarbij zijn prioriteiten bepaald en is een volgorde voor uitwerkingen realistisch weergegeven. Door het uitvoeringsprogramma wordt de stap gezet van papier (beleid) naar de praktijk (uitvoering). Het uitvoeringsprogramma en bijbehorende investeringsprogramma passen binnen de huidige begroting. Op bedrijventerreinen neemt het parkeren een groot deel van de beschikbare schaarse ruimte in. Daarbij spelen ook problemen als het parkeren van grote voertuigen en het te koop Adviesbureau RBOI

21 18 aanbieden van auto's langs de openbare weg. Op de meest moderne terreinen worden vanwege deze redenen geen openbare parkeerplaatsen meer aangelegd. De noodzaak dat de bedrijven voldoen aan de parkeernormen om voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein te beschikken, wordt daarmee zeer stringent. Een parkeerfonds kan hiermee uitkomst bieden. Beleidsnotitie conventionele explosieven in het Westland (2006) In de beleidsnotitie conventionele explosieven in het Westland wordt beschreven hoe om moet worden gegaan met dieptewerkzaamheden op locaties die mogelijk conventionele explosieven bevatten. De basis voor het gemeentelijk beleid voor het opsporen van explosieven is de explosievenrisicokaart. Deze kaart geeft een eerste indicatie van het mogelijke gevaar van dieptewerkzaamheden op bepaalde locaties in het Westland. In het plangebied zijn geen mogelijke vindplaatsen van explosieven aanwezig. Beleid en beleidsregels voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk in Westland In deze nota wordt aangegeven dat het wenselijk is een goede ruimtelijke spreiding van de verkooppunten van consumentenvuurwerk te bewerkstelligen. Doel bij een ruimtelijke benadering is het bereiken van een gelijkmatige spreiding van (kleine) bedrijven voor verkoop en opslag van consumentenvuurwerk over Westland, om op deze wijze straathandel en vuurwerktoerisme zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij moet er binnen elk verzorgingsgebied sprake zijn van voldoende (vuurwerk)aanbod om de lokale markt te voorzien en zodoende illegale handel in principe overbodig te maken en te voorkomen. Het uitgangspunt voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk van de gemeente Westland is: Ruimte bieden aan ondernemers voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk met inachtneming van veiligheid en milieuregelgeving onder voorwaarde van een goede ruimtelijke spreiding. Met daarbij de volgende randvoorwaarden: in de gemeente Westland wordt alleen consumentenvuurwerk opgeslagen; opslag en verkoop van professioneel vuurwerk is niet toegestaan; iedere vestiging van opslag en verkoop van consumentenvuurwerk zal worden getoetst aan voldoende ruimtelijke spreiding in de gemeente Westland; in de gemeente Westland worden maximaal 18 vestigingen voor opslag- en verkooppunten van consumentenvuurwerk toegestaan; opslag tot en met kg is beperkt toegestaan in de dorpskernen; nieuwe vestiging in dorpskernen is niet toegestaan; de vestiging van bedrijven met een opslag tot en met kg heeft de voorkeur in gebieden waar een bedrijfsbestemming geldt of in tuincentra; opslag boven de kg consumentenvuurwerk is uitgesloten; bestaande bedrijven in strijd met deze uitgangspunten mogen de activiteiten voortzetten. In de planregels van het voorliggende bestemmingsplan is opgenomen dat opslag en verkoop van consumentenvuurwerk niet is toegestaan. Kantorenvisie Westland (2007) Op 27 november 2007 heeft de gemeenteraad de Kantorenvisie Westland vastgesteld. De Kantorenvisie richt zich op zelfstandige kantoren, dat wil zeggen panden die uitsluitend kantoren huisvesten. Hierin wordt aangegeven dat het toestaan van zelfstandige kantoren op verspreide locaties in het buitengebied en bedrijventerreinen niet past binnen het ruimtelijk beleid en niet bijdraagt aan de vorming van een kantorensector. Vier locaties zijn kansrijk voor kantoorontwikkelingen, namelijk de Tiendweg met in het verlengde Flora Holland, Centrum Naaldwijk, ABC Westland en Knooppunt Westerlee. Kantoren met een publieksfunctie horen in Adviesbureau RBOI

22 19 dorpskernen of de schil daaromheen. Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen is gebleken dat zich hier veel kleine kantoorgebruikers gevestigd hebben. Dit terwijl de geldende bestemmingsplannen ze niet of slechts in beperkte mate toelaten. Omdat er een grote vraag vanuit de markt is en kleine zelfstandige kantoren naastgelegen bedrijven over het algemeen niet in de weg zitten, is ervoor gekozen de vraag naar kleine kantoren op bedrijventerreinen niet tegen te houden, maar te reguleren. Op bedrijventerreinen aanwezige kleine zelfstandige kantoren worden in beginsel positief bestemd. Hierop wordt echter een tweetal uitzonderingen gemaakt. De eerste betreft de situatie dat kantoren (potentieel) belemmerend (kunnen) zijn voor een naastgelegen bedrijf met een hoge milieucategorie (3.2 en hoger). In deze situaties wordt gekozen voor de milieuhinderlijke functie. De tweede uitzondering betreft kantoren met een baliefunctie. Baliefuncties horen in de centrumkern. Voor nieuwe zelfstandige kantoren is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor kantoren op zichtlocaties of op de eerste verdieping tot een oppervlakte van maximaal 500 m² Conclusie Het plangebied wordt beschouwd als bestaand stedelijk gebied en het bedrijventerrein is ook als zodanig aangewezen. Revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zijn belangrijke speerpunten. Bij ontwikkelingen binnen het plangebied zijn intensief ruimtegebruik, duurzaamheid en segmentering belangrijke uitgangspunten. Voor segmentering geldt enerzijds waar mogelijk streven naar een zo hoog mogelijke milieuhindercategorie, anderzijds aandacht voor omgevingskwaliteit en landschappelijke inpassing. Het plangebied wordt conform de bestaande situatie bestemd waarbij de hoogst haalbare milieuzonering wordt vastgelegd (met uitzondering van categorie 5 en 6 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten). Daarnaast wordt een aantal flexibiliteitsbepalingen opgenomen die voortvloeien uit de 'Bedrijventerreinenvisie Westland' en de 'Beleidsregels voor publieksfuncties op lokale bedrijventerreinen'. Het bestemmingsplan past derhalve binnen de beleidslijnen van de diverse overheden. 2.2 Ruimtelijk-functionele structuur Begrenzing plangebied Het plangebied van het bedrijventerrein Honselersdijk strekt zich uit langs de westzijde van de woonkern Honselersdijk. Het plangebied bestaat uit twee grote door de Nieuweweg gescheiden deelgebieden. Het noordelijk deelgebied wordt begrensd door de woonbuurten van de Groenelaan in het noorden en de Veilingweg in het oosten, door het Westlands kassengebied aan de zuidzijde van de watergang langs de Nieuweweg en in het westen door agrarische gronden langs een zijtak van de Kleine Gantel. Het aan de andere zijde van de Nieuweweg gelegen zuidelijk deelgebied ligt grotendeels op gronden die eertijds deel uitmaakten van de reeds in de 19 e eeuw gesloopte buitenplaats van het Huys Hondsholredijk. Dit zuidelijk deelgebied wordt in het oosten (bij de Dijkweg) begrensd door het dorpsgebied van Honselersdijk en de bloemenveiling Westland en in het westen en zuiden door een aan de overzijde van een watergang gelegen kassengebied. Het zuidelijk deelgebied strekt zich in het zuiden gedeeltelijk verder uit langs de Dijkweg tot aan de ten zuiden van de N213 gelegen woonkern van Naaldwijk. Het hier gelegen deel van het plangebied bestaat uit het tracé van de Dijkweg met een oud dorpslint en brede watergang. Adviesbureau RBOI

23 20 De Dijkweg (eertijds Naaldwijksche weg) en de Nieuweweg vormden samen een oude reeds rond 1850 bestaande verbinding vanuit Naaldwijk via Honselersdijk naar Loosduinen. De route kruist de iets ten noorden van het noordelijk deelgebied gelegen water van De Gantel, een eertijds brede getijdekreek die uitliep in de monding van de maas. Tussen beide deelgebieden (zuidelijk en noordelijk) is het metaalbedrijf Wim De Voeght aan de Stationsweg 2 gelegen. Deze locatie is niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Dit omdat de activiteiten van dit bedrijf in de loop der jaren zodanig zijn uitgebreid en geïntensiveerd, dat ze niet meer passen binnen de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Honselersdijk Bedrijfsterreinen'. Sinds enkele jaren wordt gezocht naar een oplossing voor deze locatie. Uitgangspunt van de oplossing is dat de activiteiten van het metaalhandelsbedrijf aan de Stationsweg 2 te Honselersdijk eindig zijn. Dit uitgangspunt is hoofdzakelijk gestoeld op de invloed van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. In het recente verleden heeft het metaalhandelsbedrijf zich positief uitgesproken over een verplaatsing naar het bedrijventerrein 'Honderdland fase 2' te maasdijk. Het verplaatsen van het bedrijf naar het te ontwikkelen bedrijventerrein 'Honderdland fase 2' zal enige tijd in beslag nemen. Om de tussenliggende periode een planologisch, maar ook milieuhygiënische situatie te bewerkstelligen, is een apart bestemmingsplan opgesteld voor de locatie Stationsweg 2 te Honselersdijk waarin bebouwing door het metaalhandelsbedrijf wordt mogelijk gemaakt en het huidige gebruik voor een bepaalde (beperkte) tijd zal worden gefaciliteerd tot aan de verhuizing. Noordelijk deelgebied In het noordelijk deelgebied is de verkaveling gebaseerd op de oorspronkelijke agrarische slagenverkaveling. Hier wordt het bedrijventerrein in de langsrichting ontsloten door de parallel aangelegde Grote Waard, Veilingweg en de Nieuweweg. Deze wegen worden in het westen onderling verbonden door middel van de dwarsweg van de Grote Waard. Deze weg sluit zuidwaarts aan op de Nieuweweg die naar de N213 leidt. Er zijn twee alternatieve routes mogelijk die echter minder snel aansluiten op het hoofdwegennet. In het noorden sluit de Grote Waard aan op de Groenelaan en Klipper. Vanaf de Klipper zijn via het Poeldijksepad en de molenlaan de N464 en N466 bereikbaar. Ook de Veilingweg sluit in het westen via de Groenelaan en Dijkstraat aan op het tracé van het Poeldijksepad en de molenlaan. De twee provinciale wegen N464 en N466 komen beide uit op de N211 die in het oosten aansluit op de A4. De bedrijfsbebouwing bestaat uit grote bedrijfshallen in één hoge bouwlaag, bedrijfsgebouwen in twee bouwlagen met soms een kantoorruimte in een gedeeltelijk extra bouwlaag. De meeste gebouwen zijn plat afgedekt en hebben een bouwhoogte tot 10 m. De onder kap gebouwde bedrijven bezitten een goothoogte tot circa 7 m. Vooral in het gebied ten noorden van de Veilingsweg bestaat de bedrijfsbebouwing uit kleinschalige units en uit evenwijdig aan de weg gelegen langgerekte ondiepe bouwmassa's. In het gebied ten zuiden daarvan en ten westen van de dwarsweg komen meestal iets grotere of diepere bouwmassa's voor. Aan de Nieuweweg bevindt zich tevens de brandweerkazerne. De meeste bedrijven vallen in de categorie 3.1 en 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Categorie 2 (of 1) bedrijven zijn vooral de kleinere bedrijven in de noordoost- en zuidoostrand in de overgangszone naar het woongebied van Honselersdijk. Ter hoogte van de aansluiting van de Grote Waard op de Nieuweweg komt bedrijfsbebouwing met categorie 4.1 voor Adviesbureau RBOI

24 21 De binnen dit deelgebied aanwezige bedrijven zijn voor een groot deel verbonden met de groente en bloementeelt en bestaan onder meer uit verpakkings-, koelinstallatie-, kasverwarmings-, installatie- en transportbedrijven. Daarnaast komen meerdere garagebedrijven, enige dienstverlenende bedrijven (IT- en administratiekantoor), een tankstation, bouwbedrijf, een op het duiken gespecialiseerd bedrijf en een lift-installatiebedrijf voor. Aansprekende bedrijven zijn Van der Windt verpakkingen, DAF Trucks en een werklocatie van bouwmaatschappij BAM. Op het terrein is weinig functiemenging. Het betreft de kringloopwinkel en een enkel zelfstandig kantoor in de IT. De duikschool is vergund vanwege de duikflessen op gas met de vrijstelling voor brand- en explosiegevaarlijke stoffen. Bedrijfswoningen komen in bescheiden mate voor, meest in de noordelijke bouwstrook ten noorden van de Grote Waard, waar zij zijn gebouwd aan de achterzijde van de bedrijven en daarmee tegenover de aan de overzijde van de aan de noordzijde van de Groenelaan gelegen woonbebouwing. Omdat hier niet alle bedrijven beschikken over bedrijfswoningen is er aan de zijde van de Groenelaan sprake van een weinig aansprekend beeld van achterkanten, schuttingen, enkele woningen en tuinen. In de oostrand van het bedrijventerrein komen enkele bedrijfswoningen voor aan het oostelijk deel van de Veilingweg. Ook bevinden zich nog twee bedrijfswoningen in de meest noordelijke punt van dit deelgebied, ter hoogte van de aansluiting van de Grote Waard op de Groenelaan. In het noordelijk deelgebied komt weinig openbaar groen voor. Het openbaar groen is geconcentreerd in de bermstroken en slootbermen aan de zuid-, west- en noordzijde van het deelgebied. De zich door het deelgebied zigzaggende watergang vanaf de Prinsegracht naar de Kleine Gantel is binnen het bedrijventerrein grotendeels onttrokken aan het zicht vanuit de openbare ruimte. Een bijzonder gegeven betreft de groenstrook met fietspad langs de zijtak van de Gantel. Dit pad leidt vanaf de Nieuweweg langs een aantal westelijk gelegen open agrarische percelen naar de meest noordwestelijk gelegen hoek van het woongebied van Honselersdijk. Het parkeren vindt voor een groot deel plaats aan de straat of zoals bij de Nieuweweg op het eigen erf aan de voorzijde van de bebouwing. met name op die plaatsen waar sprake is van een beperkte aanwezigheid van beplanting geeft dit - soms ook in samenhang met de gedateerde bebouwing of gevelstructuur tot een weinig aansprekend ruimtelijk beeld. Zuidelijk deelgebied In het zuidelijk deelgebied is sprake van een meer blokvormige verkaveling. Het bedrijventerrein wordt hier ontsloten door middel van een rechthoekige lusvormige ontsluiting (de Stationsweg) met enkele daarop aansluitende doodlopende wegen. De lusvormige ontsluiting heeft in het noorden een aansluiting op de Nieuweweg en in het oosten op de Dijkweg, die beiden op hun beurt aansluiten op de N213. De bedrijfsbebouwing bestaat uit grote bedrijfshallen in één hoge plat afgedekte bouwlaag, bedrijfsgebouwen in twee (minder hoge) plat afgedekte bouwlagen met soms een kantoorruimte in een gedeeltelijk extra bouwlaag. Ook komt bebouwing voor in één bouwlaag onder een zadeldaken of sheddaken. De bouwhoogte van de bedrijven bedraagt maximaal 10 m. Vooral ter hoogte van de entrees vanaf de Dijkweg en de Nieuweweg is de bebouwing ouder en kleinschaliger. De bedrijven zijn hier ontstaan vanuit de historische lintbebouwing. De meeste bedrijven vallen in de categorie 3.1 of 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Categorie 2-bedrijven bevinden zich met name in het zuidelijk en noordelijk deel van dit deelgebied; categorie 4.1 in de meest westelijk gelegen hoek van het bedrijventerrein. Adviesbureau RBOI

25 22 De binnen dit deelgebied aanwezige bedrijven zijn voor een deel verbonden met de groente- en bloementeelt maar er komen ook bedrijven voor die geen directe binding met de agrarische sector bezitten. Bedrijven die hier zijn gevestigd betreffen onder andere agrarische toeleverings- en mechanisatiebedrijven, een coatingbedrijf, tankstation, autoservice- en garagebedrijven, een bedrijf voor gewasbescherming, een verhuisbedrijf, een gespecialiseerd kledingbedrijf en een administratiekantoor. Ter hoogte van de aansluiting van de Strijplaan op de Dijkweg staat een gebogen, bij een chemiebedrijf behorend, kantoorgebouw in drie bouwlagen. Het zuidelijk deelgebied heeft zwaardere milieuhinderlijke bedrijven. Dit betreft de opslag van gewasbeschermingsmiddelen bij Nic Sosef, de verffabriek Bristol en het metaal/sloopbedrijf De Voegt dat buiten dit bestemmingsplan valt en in een eigen postzegelbestemmingsplan zit. Op het terrein is geen functiemenging. Wel wordt de winkel in tuinbouwbenodigdheden van Nic Sosef genoemd. Dit hoort bij het type bedrijf in de tuinbouwtoelevering, vergelijkbaar met Welkoop. Ditzelfde geldt voor het benzinestation. Er komen slechts een paar bedrijfswoningen voor. Tussen de Strijplaan en de N213 komen echter aan de westzijde van de Dijkweg een groot aantal als enkelzijdige lintbebouwing gebouwde burgerwoningen voor op relatief smalle, 40 tot 45 m lange kavels. Deze meestal in twee bouwlagen onder kap gebouwde burgerwoningen bestaan uit vrijstaande, twee-onder-een-kapwoningen en uit eengezinsrijenwoningen en kennen een grote verscheidenheid in bouw- en kaprichting, bouwstijl en grootte. Het merendeel van de woningen heeft een '20-'30-er jaren uitstraling. Bijna alle woningen zijn gerealiseerd in een nagenoeg strakke rooilijn. Ter hoogte van de aansluiting van de Strijplaan op de Dijkweg staan twee panden op een veel grotere afstand van de straat. Hier bevindt zich het wijkgebouw. Ook in het zuidelijk deelgebied is sprake van een beperkte hoeveelheid openbaar groen. Het belangrijkste groenelement bestaat uit een brede, uit bomen en struiken bestaande groenzone in de westelijke randzone van het bedrijventerrein. met name ter hoogte van de aansluiting van de overgang van de Dijkweg naar de Nieuweweg is deze groenzone van groot belang omdat deze hier een omvangrijke buitenopslag aan het oog onttrekt. Ter hoogte van de aansluiting van de Strijplaan op de Dijkweg beweegt het water van De Strijp zich langs de westzijde van het bedrijventerrein naar de langs de Nieuweweg gelegen vaart. Ook binnen het zuidelijk deelgebied is het water van weinig betekenis voor de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein. 2.3 Gebiedsvisie Het plangebied wordt beschouwd als bestaand stedelijk gebied en het bedrijventerrein is ook als zodanig aangewezen. Revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zijn belangrijke speerpunten. Bij ontwikkelingen binnen het plangebied zijn intensief ruimtegebruik, duurzaamheid en segmentering belangrijke uitgangspunten. Voor segmentering geldt enerzijds waar mogelijk streven naar een zo hoog mogelijke milieuhindercategorie, anderzijds aandacht voor omgevingskwaliteit en landschappelijke inpassing. Het plangebied wordt conform de bestaande situatie bestemd waarbij de hoogst haalbare milieuzonering wordt vastgelegd (met uitzondering van categorie 5 en 6 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten). Daarnaast wordt een aantal flexibiliteitsbepalingen opgenomen die voortvloeien uit de 'Bedrijventerreinenvisie Westland' en de 'Beleidsregels voor publieksfuncties op lokale bedrijventerreinen'. Het bestemmingsplan past derhalve binnen de beleidslijnen van de diverse overheden Adviesbureau RBOI

26 23 In het ROK Honselersdijk is het noordelijk deel van de Honsel aangewezen als mogelijke zoeklocatie om de verdichtingsopgave van woningen in de kernen te realiseren. Functiewijziging ligt echter niet voor de hand. Het bedrijventerrein is intensief bebouwd en functioneert goed. Adviesbureau RBOI

27 24 Hoofdstuk 3 Onderzoek 3.1 Milieueffectrapportage Toetsingskader In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: de kenmerken van de projecten; de plaats van de projecten; de kenmerken van de potentiële effecten. Onderzoek en conclusies In de regels van het bestemmingsplan is de vestiging van projectmer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige bedrijven uitgesloten. Tevens zullen er gelet op de kenmerken van het project (het feit dat het bestemmingsplan consoliderend van aard is), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. Voor het bestemmingsplan is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. 3.2 Archeologie en cultuurhistorie Regelgeving en beleid Als gevolg van het Verdrag van Valletta, dat in 1998 door het Nederlandse parlement is goedgekeurd en in 2006 zijn beslag heeft gekregen in de gewijzigde Monumentenwet 1988, stellen Rijk en Provincie zich op het standpunt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het Rijk heeft deze beleidsuitgangspunten neergelegd in onder meer de Cultuurnota , de Nota Belvedère, de Nota Ruimte en het Structuurschema Groene Ruimte Adviesbureau RBOI

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Kreken - Fase 1. Concept

Bestemmingsplan De Kreken - Fase 1. Concept Bestemmingsplan De Kreken - Fase 1 Concept Inhoudsopgave T oelichting Hoofdstuk 1 5 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Ligging plangebied 6 1.3 Geldend bestemmingsplan 7 1.4 Leesw ijzer 7 Hoofdstuk 2 Planvisie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan voor de duurzame glastuinbouwgebieden in de gemeente Midden-Delfland T O E L I C H T I N G B E S T E M M I N G S P L A N G L A S T U I N B O U W G E

Nadere informatie

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Moerdijk Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Golfbaan Moerdijk Moerdijk bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.GolfbaanMoerdijk-0401 12-10-2011 concept 03-05-2012

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013. Gemeente Asten Vastgesteld

Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013. Gemeente Asten Vastgesteld Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013 Gemeente Asten Vastgesteld Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013 Gemeente Asten Vastgesteld Identificatienummer: NL.IMRO.0743.BP02013001-VS01 Rapportnummer

Nadere informatie

Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad eo Gemeente IJsselstein februari 2013

Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad eo Gemeente IJsselstein februari 2013 Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad eo Gemeente IJsselstein februari 2013 Ontwerp Bestemmingsplan Binnenstad e.o. Nummer Procedurefase Datum 01 Concept Februari 2012 02 Voorontwerp voor inspraak/overleg

Nadere informatie

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Boskoop Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Ingang plangebied. IDN NL.IMRO.0499.BPL13050WBU-ON01 Status Datum Opmerkingen Concept 3 mei 2013 1e concept

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013. toelichting

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013. toelichting Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013 toelichting Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan - Oss - 2013 Voorontwerp 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1. Aanleiding... 5 1.2. Ligging

Nadere informatie

Best. Bedrijventerreinen Best. 't Zand, Breeven en Heide. bestemmingsplan

Best. Bedrijventerreinen Best. 't Zand, Breeven en Heide. bestemmingsplan Best Bedrijventerreinen Best 't Zand, Breeven en Heide bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0753.bpBedrijventer2010-VG02 25-11-2010 voorontwerp 28-06-2011

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noordeindseweg 103

Bestemmingsplan Noordeindseweg 103 Bestemmingsplan Noordeindseweg 103 2 april 2013 Ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Noordeindseweg 103 Ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0131-ONTW

Nadere informatie

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Bestemmingsplan Ulft Noord-West. 5 april 2011. Projectnummer: 90670 ID: NL.IMRO.1509.BP000026-VA01

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Bestemmingsplan Ulft Noord-West. 5 april 2011. Projectnummer: 90670 ID: NL.IMRO.1509.BP000026-VA01 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Bestemmingsplan Ulft Noord-West 5 april 2011 Projectnummer: 90670 ID: NL.IMRO.1509.BP000026-VA01 INHOUD 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding voor het plan 7 1.2 Doel van het plan 7

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN Gemeente Westland

BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN Gemeente Westland BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan De Planeten en aan het Mercuriusplein in de kern Poeldijk B E S T E M M I N G S P L A N Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Vastgesteld, 14 juni 2013 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va01 Hersteld vastgesteld 20 november 2014 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va02 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing McDonald s Polakweg 2 t.b.v. een afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ruimtelijke Onderbouwing McDonald s Polakweg 2 t.b.v. een afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ruimtelijke Onderbouwing McDonald s Polakweg 2 t.b.v. een afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Gemeente Rijswijk 15 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1

Nadere informatie

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt Beverwijk Automarkt ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt identificatie planstatus projectnummer: datum: 222301.16395.00 26-07-2011

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie

Ede, ENKA-terrein, Westhal, De Fietser

Ede, ENKA-terrein, Westhal, De Fietser Behoort bij zaaknr. 19674 Bestemmingsplan Ede, ENKA-terrein, Westhal, De Fietser mei 2014 Versie 0201 Bestemmingsplan Ede, ENKA-terrein, Westhal, De Fietser 2 Toelichting Bestemmingsplan Ede, ENKA-terrein,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

Science Park Amsterdam

Science Park Amsterdam Science Park Amsterdam blz. 2 Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk1 1.1 1.2 Hoofdstuk2 2.1 2.2 5 Inleiding 7 Algemeen Leeswijzer 7 8 Plankader 9 Beschrijving van het plangebied Geldend planologisch kader

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing windturbine

Ruimtelijke onderbouwing windturbine BIJLAGE III Ruimtelijke onderbouwing windturbine O 15224-3-RA-006-BY3 III.1 Goede ruimtelijke onderbouwing Windturbine AWZI Kralingseveer Gemeente Capelle aan den IJssel Definitief v4 712003 Opdrachtgever:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Beheersverordening Villawijk Stalberg-Oost. Gemeente Venlo

Beheersverordening Villawijk Stalberg-Oost. Gemeente Venlo Beheersverordening Villawijk Stalberg-Oost Gemeente Venlo Beheersverordening Villawijk Stalberg-Oost Gemeente Venlo Rapportnummer: 211x06396 Datum: 20 augustus 2013 Contactpersoon opdrachtgever: Mevr.

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie