BESTEMMINGSPLAN BEDRIJFSTERREIN OUDENRIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEMMINGSPLAN BEDRIJFSTERREIN OUDENRIJN"

Transcriptie

1

2

3 BESTEMMINGSPLAN BEDRIJFSTERREIN OUDENRIJN Toelichting en voorschriften Vastgesteld door de gemeenteraad op 9 december 2004

4

5 TOELICHTING

6 4

7 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Algemeen Voorgeschiedenis Opbouw van de toelichting Huidige situatie Ligging en begrenzing plangebied De huidige situatie van de verschillende deelgebieden Infrastructuur Leidingtraces Eigendomssituatie Milieu Cultuurhistorie Behoefte aan bedrijfsterrein Vigerende planologisch-juridische regelingen Bestuurlijke kaders Rijksbeleid Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Toekomstige situatie Status bedrijfsterrein Stedenbouwkundige aspecten Infrastructuur Milieu Ecologie Archeologie Water Toelichting op voorschriften en plankaart Planvoorschriften Plankaarten Economische uitvoerbaarheid Maatschappelijke uitvoerbaarheid...44

8 6

9 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het bestemmingsplan Bedrijfsterrein Oudenrijn heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door De Meern, de Rijksweg A12, de Strijkviertel en de Leidsche Rijn (zie afbeelding 1). Het doel van dit bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van een uitbreiding van het bedrijventerrein Oudenrijn met ruim 25 ha en het verkrijgen van een actueel beheerkader voor het bestaande bedrijventerrein Oudenrijn. Bij het verkrijgen van een actueel beheerkader gaat het om een adequate en moderne bestemmingsregeling om de legaal gerealiseerde functies en bebouwing juridisch vast te leggen. Verder maakt het bestemmingsplan via een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de aanleg van een hoogwaardig openbaar vervoersverbinding (HOV) in het noorden van het plangebied mogelijk. 1.2 Voorgeschiedenis Het bestemmingsplan "bedrijfsterrein Oudenrijn" is eerder in procedure gebracht door de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. Dit bestemmingsplan is in 1998 vastgesteld door de gemeenteraad van Vleuten-De Meern. Aan dit plan is echter goedkeuring onthouden door Gedeputeerde Staten van Utrecht in In 2000 heeft de voormalige gemeente Vleuten-De Meern de procedure voor het (op een aantal punten gewijzigde) onderliggende bestemmingsplan bedrijfsterrein Oudenrijn opnieuw opgestart. De procedure is na de samenvoeging van Vleuten-De Meern en Utrecht door de gemeente Utrecht voortgezet. 1.3 Opbouw van de toelichting Deze toelichting is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie van het plangebied. Hoofdstuk 3 gaat in op de bestuurlijke kaders. Hoofdstuk 4 beschrijft de toekomstige situatie met hierin onder meer de stedenbouwkundige uitgangspunten. In hoofdstuk 5 wordt een toelichting gegeven op de voorschriften en de plankaart. Tenslotte zal in de toelichting aandacht worden besteed aan de uitvoerbaarheid van het plan, zowel op financieel-economische vlak als wijze waarop overleg met de bevolking is gevoerd. 7

10

11 2 Huidige situatie 2.1 Ligging en begrenzing plangebied Het plangebied van het nu voorliggende bestemmingsplan Bedrijfsterrein Oudenrijn ligt aan de oostzijde van de woonbebouwing van De Meern. Het plangebied wordt begrensd door de percelen van de woningen aan de Meentweg, de Zandweg, de zuidelijke berm van de rijksweg A12 en -ter plaatse van de Strijkviertelplasde oostelijke berm van de Strijkviertel. Naar het noorden toe buigt de plangrens af naar het oosten om langs de achterzijde van de panden Strijkviertel nummer 2 tot en met nummer 70 te lopen. Vervolgens loopt de plangrens aan de oostzijde van de Strijkviertel tot aan de noordelijke oever van de Leidsche Rijn. Ten noorden van de Leidsche Rijn is ten behoeve van de Oudenrijnseweg de plankaart uitgebreid. Afbeelding 1 toont de ligging van het plangebied. 2.2 De huidige situatie van de verschillende deelgebieden In de huidige situatie is het plangebied te verdelen in een aantal deelgebieden, met ieder een eigen karakter. Deze paragraaf beschrijft de huidige ruimtelijke kenmerken van de deelgebieden. Het bebouwingslint langs de Leidsche Rijn Langs de Leidsche Rijn strekt zich de Rijksstraatweg uit. De bebouwing langs deze weg is zeer divers in bouw- en gebruiksvorm. Naast historische boerderijen vinden we hier woningen, bedrijfshallen en kantoren. Veel van de boerderijen hebben geen agrarische functie meer, maar zijn nu in gebruik als woning of als bedrijfsgebouw (bijvoorbeeld zeilmakerij, medical workshop, e.d.). Ook de schaal en ouderdom van de bebouwing varieert sterk; alle bebouwingssoorten komen in verschillende leeftijdsklassen voor. Dit stedelijk patroon is waardevol en zal zo mogelijk worden behouden. In de Cultuurhistorische Effectrapportage "Leidsche Rijn" (CHER) is in ruime mate aandacht geschonken aan de historisch-ruimtelijke ontwikkeling. De agrarische bedrijfsbebouwing welke in het lint van de Rijksstraatweg is gerealiseerd zal beschermd moeten worden, hetgeen deels kan geschieden omdat een aantal panden als rijks- of gemeentelijk monument, dan wel als waardevol pand, is aangewezen. Het bestaande bedrijfsterrein aan beide zijden van de Strijkviertel Het bedrijfsterrein ten westen van de Strijkviertel wordt in het algemeen gekenmerkt door redelijk grootschalige bedrijvigheid; dit komt tot uitdrukking in de bebouwing en de kaveloppervlakten. Ofschoon de kantoorhoudende bedrijfsgedeelten voornamelijk aan de openbare weg zijn gelegen, is nergens sprake van een hoogwaardige uitstraling. Met name het westelijke gedeelte (Veldzigt/Molensteijn) heeft een moderne uitstraling. Het gebied grenzend aan de Strijkviertel is van minder recente datum en dat komt tot uitdrukking in de staat van onderhoud van de bebouwing. Gelet op de gevestigde bedrijfssoorten is dit geen probleem. Dat neemt echter niet weg dat op enkele plaatsen afbreuk wordt gedaan aan de uitstraling van het bedrijfsterrein als geheel. Hier en daar staan dienstwoningen tussen de bedrijfsgebouwen. Vooral in het noordelijke gedeelte van de Strijkviertel zijn veel woningen gesitueerd, waardoor het gebied eerder het karakter heeft van een dorpslint met bedrijfsbebouwing dan het karakter van een bedrijfsterrein; dit is met name het geval aan de oostzijde van de Strijkviertel. De kantorenstrook langs de rijksweg A12 Aan beide zijden van de Rijnzathe zijn kantoorgebouwen gesitueerd. De uitstraling van deze kantoren is goed. De gronden in de directe omgeving van de gebouwen worden voornamelijk gebruikt voor het parkeren. De uitstraling wordt dan ook voornamelijk door 9

12 de hoogte en de architectuur van de panden veroorzaakt, en minder door de inrichting van de omliggende gronden. De hoogte van de gebouwen maakt ze zichtbaar vanaf de rijksweg A12. Het gebied tussen het bestaande bedrijfsterrein en de kern De Meern Evenals het gebied ten oosten van de Strijkviertelplas, heeft het gebied tussen het bestaande bedrijfsterrein en de woningen aan de Meentweg een rechthoekige verkavelingsstructuur. Het gebied heeft voor een deel nog een agrarische functie, voor een deel is het gebied bouwrijp gemaakt ten behoeve van bedrijventerrein en voor een deel is het nieuwe bedrijventerrein inmiddels bebouwd. Langs de bestaande woonbebouwing in de Meern is een parkzone aangelegd. Dit park markeert de overgang van bedrijfsgebied naar woningbouw. 2.3 Infrastructuur Auto Basis voor de verkeersstructuur van bedrijfsterrein Oudenrijn nabij De Meern vormt het duurzaam veilig principe. In een duurzaam veilige verkeersstructuur worden drie functies onderscheiden: 1. stroomfunctie: afwikkelen van doorgaand verkeer (stroomwegen); 2. gebiedsontsluitingsfunctie: vlot bereikbaar maken van wijken en gebieden (gebiedsontsluitingswegen); 3. erf- en verblijfsfunctie: toegankelijk maken van woningen en winkels en tegelijkertijd de straat als ontmoetingsplaats veilig stellen (erftoegangswegen). ad 1. Stroomwegen In de onmiddellijke nabijheid van het bedrijfsterrein Oudenrijn bevinden zich een aantal wegen met een nationale functie. Te noemen zijn de Rijkswegen A2 en A12. ad 2. Gebiedsontsluitingswegen De provinciale weg N198 (C.H. Letschertweg) heeft een regionale functie als ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein. Deze weg verzorgt de verbinding tussen Utrecht en De Meern. De weg Strijkviertel verbindt de Rijksstraatweg en de C.H. Letschertweg en is de langst bestaande ontsluitingsweg voor het bedrijfsterrein. De Oudenrijnseweg vormt de tweede ontsluiting. De weg heeft een tweeledige ontsluitingsfunctie. Naast de ontsluiting van het bedrijfsterrein Oudenrijn worden tevens de wijken Langerak en Parkwijk ontsloten richting de A12. De huidige Oudenrijnseweg kent een voorlopig dwarsprofiel, een voorlopige ontsluiting halverwege het bedrijventerrein en een voorlopige ontsluiting nabij de aansluiting met de Letchertweg. Het onderliggende wegnet ontsluit de percelen van de bedrijven. De definitieve inrichting van de Oudenrijnseweg moet nog plaatsvinden. Voor de buiten de bebouwde kom gelegen C.H. Letschertweg, geldt een snelheidsregime van 80 km/u. De Oudenrijnseweg valt binnen de bebouwde kom. Het huidige snelheidsregime voor deze weg is 50 km/u evenals de aansluitende wegen in het gebied. Deze aansluitende wegen die het gebied verder ontsluiten kunnen in dit verband eveneens worden ingedeeld binnen deze wegcategorie. ad 3. Erftoegangswegen Het bedrijventerrein kent vanwege de functie en het doelmatig gebruik geen erftoegangswegen zoals deze in woonwijken bekend zijn. Fiets In de huidige situatie kan het bedrijfsterrein vanuit De Meern worden bereikt via de Rijksstraatweg en het fietspad Tjepmaweg. De Tjepmaweg kruist de Oudenrijnsweg middels een tunnel. Vervolgens sluit de Tjepmaweg aan op de Rijnzathe (via een fietspad) en op de weg Strijkviertel. 10

13 Vanuit De Meern kan het bedrijfsterrein ook bereikt worden via de Rijksstraatweg en de weg Strijkviertel. Dit is tevens de fietsroute voor fietsverkeer vanuit Utrecht Vanuit Langerak en Parkwijk moet de Leidsche Rijn worden gekruist. Dit kan op 3 locaties, namelijk: via het oostelijk gelegen Park Voorn (Stadsdambrug); via de `kippenbrug` (voetpad) tegenover de weg Strijkviertel; via fiets- / voetgangersbrug nabij de aansluiting Rijksstraatweg-Meentweg; en verder westelijk gelegen via de Castellumlaan (Meernbrug). Het bedrijfsterrein is tenslotte bereikbaar vanuit het zuiden via de Heijcopperkade (Heijcopse polder), middels een viaduct onder de A12. Deze verbinding kan op lange termijn meer van belang worden voor de ontsluiting van deze polder met het gebied waarin het bedrijfsterrein Oudenrijn is gelegen. In het gebied is de Oudenrijnseweg gesloten voor fietsverkeer. Langs de Oudenrijnseweg is gedeeltelijk infrastructuur voor gemengd verkeer aanwezig. In de fietsnota 2002 is op hoofdlijnen aangegeven waar infrastructuur voor de fiets is voorzien. Voetganger Momenteel bestaan er geen directe en logische voetgangersverbindingen naar het bedrijfsterrein toe. De voetgangersverbindingen op het bedrijfsterrein zijn (nog) niet compleet. Vanuit De Meern is geen directe officiële verbinding aanwezig. Vanuit Langerak en Parkwijk kan de Leidsche Rijn worden gekruist via een 'kippenbrug' (voetpad) tegenover de weg Strijkviertel. Openbaar vervoer Het bedrijfsterrein wordt ontsloten via buslijn 145. Deze lijn onderhoudt de verbinding met Utrecht centraal. Lijn 27 heeft een route via de Oudenrijnseweg. Daarnaast rijden de lijnen 126, 127, 128 en 180 over de Rijksstraatweg en onderhouden de verbinding Utrecht-De Meern en vice versa. Tenslotte rijdt lijn 245 via de Letschertweg. 2.4 Leidingtraces Door het plangebied lopen verschillende ondergrondse leidingen. Het betreft hier een ondergrondse hoogspanningsverbinding, een waterleiding, een gasleiding en een rioolpersleiding. De drie eerstgenoemde leidingen zullen in het kader van de in dit plan vermelde ontwikkelingen verplaatst moeten worden. Over het plangebied is ook een tweetal straalzones gesitueerd. Omdat zowel de hoogte van de straalzone van de PTT (35 meter boven NAP), als de straalzone van het ministerie van Defensie (49-51 meter boven NAP), geen beperkende invloed heeft op de toegelaten bouwwerken, zijn deze niet opgenomen op de plankaart. 2.5 Eigendomssituatie Binnen het plangebied bevindt zich een groot aantal percelen in particuliere handen. Het betreft de percelen met de daarop aanwezige gebouwen langs de Rijksstraatweg en de reeds in het verleden uitgegeven bedrijfsterreinen met de daarop gelegen bebouwing. Met het oog op de afronding van het huidige bedrijfsterrein in westelijke richting heeft de gemeente inmiddels de benodigde agrarische percelen aangekocht. 2.6 Milieu Bedrijfsactiviteiten Het bedrijfsterrein dat tot het plangebied behoort, bevat een groot aantal industriële activiteiten. Deze activiteiten vormen in de huidige situatie een hinderbron voor de 11

14 omgeving. Vooral het geproduceerde geluid is in dit kader van belang. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op deze problematiek. Verkeersgeluid In de huidige situatie zijn in het plangebied langs de Rijksstraatweg en de Strijkviertel woningen aanwezig die binnen de geluidszones van deze wegen zijn gesitueerd. Het betreft bestaande woningen langs bestaande, niet te wijzigen, infrastructuur waardoor de geluidssituatie geen planologische relevantie heeft. 2.7 Cultuurhistorie Een bijzonder waardevolle structuur binnen het plangebied vormt de Leidsche Rijn met de erlangs gelegen Rijksstraatweg. Deze lijn vormde in de 11e eeuw de basis voor de ontginning van het ten zuiden ervan gelegen gebied, de latere polder Oudenrijn. Verschillende monumentale boerderijen aan de Rijksstraatweg herinneren aan de vroegere functie van het gebied. Enkele daarvan zijn om redenen van gaafheid en/of schoonheid beschermd als rijksmonument (Rijkstraatweg 41, 44 en 60) of als gemeentelijk monument (Rijksstraatweg 61 en 64). 2.8 Behoefte aan bedrijfsterrein Ten aanzien van de behoefte aan bedrijventerreinen bestaan een aantal studies en rapportages die aantonen dat er behoefte is aan bedrijventerreinen. Ook typologie van bedrijventerreinen is nader onderzocht in relatie met de vraag vanuit de markt en de specifieke locatiekenmerken van het aan te leggen bedrijventerrein. Geconstateerd moet worden dat de markt voor bedrijventerreinen, evenals de woningmarkt, niet een heel beperkte lokale markt is. Bedrijfsverplaatsingen, als gevolg van uitbreiding, uitplaatsing of anderszins plegen voor het overgrote deel regionaal plaats te vinden. Vanuit stadsgewestelijke (regio Utrecht) behoefteramingen, gebaseerd op gematigde economische groei, gerekend naar gemiddelde gronduitgifte over een aantal jaren in de regio en de berekende groei van de beroepsbevolking, blijkt dat in de regio Utrecht in de periode behoefte bestaat aan 254 ha bedrijventerrein. Bedrijventerreinen welke staan gepland, in voorbereiding dan wel in uitvoering zijn voor deze planperiode kunnen (nog) niet in deze behoefte voorzien, zodat nog nieuwe locaties moeten worden gezocht en ontwikkeld. Het bedrijventerrein Oudenrijn is bij de harde plannen opgenomen, uitgaande van realisering in de periode tot Hierbij is uitgegaan van een oppervlakte van ca 20 ha bedrijventerrein en ca 5 ha voor kantoorontwikkeling. Naast behoefte aan uitbreiding van bestaande bedrijven, nu reeds gevestigd op bedrijventerreinen, zal ook ruimte beschikbaar moeten zijn om verplaatsing van (hinderlijke) bedrijvigheid uit de woonomgeving mogelijk te maken. Bedrijven in de woonomgeving blijken een dermate aantasting van de woonkwaliteit tot gevolg te kunnen hebben, mede als gevolg van groei van de onderneming dat handhaving op deze locatie ongewenst wordt. Ook toenemende eisen vanuit aangescherpte milieuwetgeving noodzaakt de bedrijven een andere locatie te zoeken. In de Nota Doelstellingen en Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Bedrijfsterrein Oudenrijn (28 juni 1994) is aangegeven dat het bedrijventerrein in belangrijke mate bestemd is voor uitplaatsing van bedrijven uit de dorpskernen. Ook bedrijven in het buitengebied welke als gevolg van planologische ontwikkelingen dienen te verplaatsen zullen zoveel mogelijk op nieuw aan te leggen bedrijventerreinen geherhuisvest moeten kunnen worden. Uiteraard zal hierbij ook rekening moeten worden gehouden met de bedrijventerreinentypologie. Bedrijven, gevestigd op het bedrijventerrein Oudenrijn, dan wel op andere bedrijventerreinen in de gemeente Utrecht welke hun uitbreidingsplannen op een andere locatie willen realiseren, zullen hier terecht moeten kunnen. Omdat zoals reeds eerder is aangegeven de bedrijventerreinenmarkt een regionale markt is, zullen ook bedrijven uit de regio zich op het bedrijventerrein moeten kunnen vestigen. 12

15 2.9 Vigerende planologisch-juridische regelingen Binnen het onderhavige plangebied zijn verschillende planologisch-juridische regelingen van kracht. Het gebied dat globaal gesproken aansluit op de Strijkviertel valt binnen het "Uitbreidingsplan in Hoofdzaak" dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 25 mei 1959 en dat vervolgens door gedeputeerde staten is goedgekeurd op 12 juni Voor het gebied aansluitend op de provinciale weg en gelegen ten westen van de Strijkviertel, is het bestemmingsplan "Hotel Strijkviertel" van kracht. Dit plan is vastgesteld, respectievelijk goedgekeurd, op 28 november 1978 en 19 juni De eerste uitbreiding van het bedrijfsterrein rond de Strijkviertel is geregeld in het bestemmingsplan "Strijkviertel-West", vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 1982 en vervolgens goedgekeurd op 13 maart Op 13 juni 1989 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Oudenrijn III" vastgesteld. Dit bestemmingsplan dat door gedeputeerde staten (gedeeltelijk) werd goedgekeurd bij besluit van 23 januari 1990 heeft de -tot nu toe laatste- uitbreiding van het bedrijfsterrein mogelijk gemaakt. Het agrarische gebied tussen het bedrijfsterrein en de oostelijke grens van De Meern, alsmede het gebied langs de Leidsche Rijn tot aan de plangrens van het "Uitbreidingsplan in Hoofdzaak" behoort tot het bestemmingsplan "Landelijk Gebied" van 18 juni Dit plan is door gedeputeerde staten (gedeeltelijk) goedgekeurd op 11 juli

16

17 3 Bestuurlijke kaders Op diverse bestuurlijke niveaus zijn, op verschillende momenten, beleidsuitspraken geformuleerd die van belang zijn voor Oudenrijn. Hieronder volgt een korte beschrijving van het rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid voor zover het relevant is voor het bedrijfsterrein Oudenrijn. 3.1 Rijksbeleid De Vierde Nota over de ruimtelijke ordening De vastgestelde Vierde Nota over de ruimtelijke ordening geeft een toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot het jaar Deze toekomstvisie wordt voor een belangrijk deel bepaald door het internationaliseringsproces. Hoewel wordt onderkend dat door de Europese eenwording het nationale niveau aan belang zal inboeten, wordt tevens ingezien dat daardoor het regionale niveau juist aan belang zal doen toenemen. Door de sterke punten van de verschillende regio's te verstevigen en de ruimtelijke verscheidenheid te vergroten zal de internationale concurrentiepositie van Nederland kunnen worden gehandhaafd. De ruimtelijke samenhang op de verschillende schaalniveaus en de eigen karakteristieken van de regio's zijn daarom in de Nota in kaart gebracht. De Vierde Nota over de ruimtelijke ordening Extra De Vierde Nota over de ruimtelijke ordening Extra (VINEX) bevat het resultaat van de in de zogenaamde Stellingnamebrief aangekondigde bijstelling, aanscherping en integratie van de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening en de Structuurschets voor de landelijke en de stedelijke gebieden. Voortbouwend op de denkrichting van de Vierde nota is in de VINEX het aangescherpte beleid gepresenteerd op het gebied van: a. mobiliteit en verstedelijking; b. koersbepaling landelijk gebied; c. maatregelen voor de leefbaarheid van het platteland. Stedelijke activiteiten moeten gebundeld plaatsvinden in stadsgewesten. Dit bundelingsbeleid betekent dat (in gebieden met een grote bevolkingsomvang) de groei van de behoefte aan huisvesting, werkgelegenheid en voorzieningen wordt opgevangen door woningbouw en vestiging van bedrijven en voorzieningen in stadsgewesten. Het ontwikkelingsperspectief van de VINEX is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en het terugdringen van het autoverkeer in de stadsgewesten. De bereikbaarheid voor het goederenvervoer en noodzakelijk autoverkeer dient te worden gewaarborgd. Het perspectief steunt daarbij op drie pijlers: a. het voeren van een locatiebeleid voor bedrijven dat het aantal verplaatsingen en de afstand daarvan zoveel mogelijk beperkt; b. het totstandbrengen en/of instandhouden van hoogwaardige voorzieningen voor langzaam verkeer en openbaar vervoer; c. het beïnvloeden van verkeersstromen, onder meer door een stringent parkeerbeleid. Vijfde nota Ruimtelijke Ordening De Vijfde nota bepaalt het nieuwe nationaal ruimtelijk beleid van Nederland. Door de val van het kabinet is de nota niet door de tweede kamer vastgesteld en heeft het de status van beleidsdocument. Gezien de politieke veranderingen is het goed denkbaar dat de nota aangepast gaat worden. Om een beeld te geven van het meest actuele ruimtelijke beleid wordt hier toch een beeld gegeven van de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening. Utrecht is onderdeel van het grootste nationale stedelijk netwerk, de Deltametropool. Dit netwerk concurreert met andere metropolitane gebieden in Europa. 15

18 De ruimtebehoefte moet zoveel mogelijk worden geaccommodeerd, rekening houdend met de ruimtelijke kwaliteit en te beschermen natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Bij het accommoderen van de ruimtebehoefte staan volgens de Vijfde nota drie interventiestrategieën centraal: intensiveren in stedelijk gebied, combineren in het landelijk gebied en transformeren (herstructurering, herbestemmen, functieverandering). Op basis van provinciale of regionale structuurvisies doen gemeenten voorstellen voor rode contouren. Deze contouren leggen de uitbreidingsruimte voor verstedelijking voor tien jaar vast. Bij het uitbreiden van bebouwing moeten nadelige effecten voor de waterhuishouding tegen worden gegaan. Daarnaast maken uitbreidingen zo veel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur van wegen, spoor en water. Gemeenten zorgen op regionaal niveau voor voldoende gevarieerd aanbod van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Het beleid van bedrijventerreinen moet gericht zijn op een multimodale ontsluiting ten behoeve van goederen vervoer over weg, water, spoor en buisleidingen. Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (2002) In het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de komende jaren moet worden omgegaan met mobiliteit, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Het NVVP stelt dat mobiliteit mag en hoort bij de moderne samenleving. Mobiliteit groeit, het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand neemt in de toekomst verder toe. Ook het goederenvervoer neemt toe als gevolg van de economische groei. De overheid wil deze behoefte accommoderen, en tegelijkertijd de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De belangrijkste instrumenten zijn: beter benutten van de bestaande infrastructuur, bouwen waar knelpunten blijven en prijsbeleid in de vorm van variabilisatie en differentiatie van kosten. Hierdoor ontstaat een direct verband tussen gebruiken en betalen. Vermoedelijk zal het prijsbeleid als gevolg van het aantreden van het nieuwe kabinet gewijzigd worden. De hoofddoelstelling van het NVVP is: Nederland biedt aan iedereen een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem, waarvan de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede verhouding staat tot de kwaliteit voor de samenleving als geheel. Nota Ruimtelijk Economisch beleid (1999) De Nota Ruimtelijk Economisch Beleid (NREB) is één van de nota s waarin het kabinet nieuwe beleidslijnen schetst om het vestigingsklimaat in Nederland te versterken. Een sterke ruimtelijke-economische structuur wordt van vitaal belang geacht voor het creëren van een excellent vestigingsklimaat. Het nieuwe ruimtelijke economische beleid kent twee pijlers, te weten: a. het versterken van ruimtelijk-economische netwerken; b. het benutten van de economische potenties in regio s. 3.2 Provinciaal beleid Streekplan (1994) Het Streekplan is op 1 juli 1994 door Provinciale Staten van Utrecht vastgesteld en dient als het integratiekader voor het strategisch beleid van de provincie met betrekking tot de fysieke omgeving. In het Streekplan zijn de resultaten van het VINEX-onderhandelaarsakkoord op hoofdlijnen stadsgewest Utrecht` opgenomen. Het bedrijventerrein Oudenrijn staat op de Streekplankaart aangegeven als (nieuwe locatie) bedrijventerrein en kantoorruimte. In het Streekplan is ook het locatiebeleid voor de provincie Utrecht geformuleerd. Het doel van het locatiebeleid is het autoverkeer -ten gunste van het openbaar vervoer en het langzaamverkeer- terug te dringen. Kort samengevat houdt het locatiebeleid in, dat arbeidsintensieve werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld kantoren, zich dient te vestigen op locaties die goed bereikbaar zijn per 16

19 openbaar vervoer (A- en B-locaties) en dat arbeidsextensieve werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld de transport- en distributiesector zich dient te vestigen op zogenaamde "C-locaties". Met betrekking tot situaties als waarin het bedrijventerrein Oudenrijn zich bevindt, stelt het streekplan zich overigens flexibel op. In situaties waarin locaties namelijk nog niet geheel voldoen aan de criteria voor B-locaties, kan worden vooruitgelopen op een verbeterde openbaar vervoerssituatie. De gemeente dient een dergelijk geval wel te onderbouwen. Het locatiebeleid staat op het moment ter discussie. Op het moment wordt het Streekplan uit 1994 door de provincie herzien. Daarnaast formuleert de provincie Utrecht indirect via tal van nota's en plannen aanvullend ruimtelijk beleid. In dit kader kan bijvoorbeeld het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan worden genoemd. De provincie is bezig me het opstellen van een nieuw provinciaal verkeers- en vervoerplan. Dit plan wordt gemaakt op het grondgebied van de provincie, exclusief het BRU-gebied. Door het BRU wordt gewerkt aan een Regionaal Verkeers- en Vervoersplan. Economisch beleidsplan , inclusief actualisatie In het geactualiseerde beleidsplan wordt gesproken over kwalitatieve economische groei. Het begrip kwaliteit is uitgewerkt aan de hand vier componenten, namelijk: 1. Economische kwaliteit: de kwaliteit van de externe omgeving van ondernemingen (infrastructuur, werklocaties e.d.), werkgelegenheid en inkomen; 2. Ruimtelijke kwaliteit: kwaliteit van leefbaarheid, welzijn en maatschappelijke participatie van de bevolking; 3. Sociale kwaliteit: de kwaliteit van woon- en leefomgeving, bestaande uit een mix van natuur, cultuurlandschappen en vitale rurale en geconcentreerde stedelijke gebieden; 4. Ecologische kwaliteit: kwaliteit van natuur, lucht, water en bodem. Aan de hand van deze vier kwaliteitscomponenten is het begrip kwalitatieve economische groei als volgt gedefinieerd: Een versterking van de economische kwaliteit die gepaard gaat met een behoud of versterking van de leefbaarheid in de provincie Utrecht. 3.3 Regionaal beleid Intergemeentelijk Structuurplan 2015 Het karakter van de Utrechtse regio wordt in belangrijke mate bepaald door het functioneren op het samengaan van twee schaalniveaus. Beide -het grootschalige, dynamische en het kleinschalige, introverte- zijn van grote waarde en sterk bepalend voor de indentiteit. Het is de opgave van het ISP om in de ruimtelijke structuur van de regio de bijzondere kwaliteit van het samengaan van de twee genoemde schaalniveaus te behouden en de verdere ontwikkeling te geleiden. Groot worden waar het moet, klein blijven waar het kan. De belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten voor het Intergemeentelijk Structuurplan zijn: 1. versterken positie Utrechtse regio in de Randstad; 2. ondersteunen centrumfunctie van de stad Utrecht; 3. verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat; 4. versterken van de regionaal-economische structuur; 5. beperken en geleiden van de mobiliteitsontwikkeling; 6. veiligstellen en ontwikkelen van landschappelijke en ecologische kwaliteiten; 7. flexibiliteit en realiseerbaarheid. Het ISP is omgezet in een (partieel) Regionaal Structuurplan (RSP). Het RSP heeft, als gevolg van de Kaderwet bestuur in verandering die tot een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft geleid, een toetsende status voor bestemmingsplannen. Op het moment wordt er gewerkt aan een nieuw RSP. 17

20 3.4 Gemeentelijk beleid Masterplan Leidsche Rijn In Leidsche Rijn zullen zo'n mensen een arbeidsplaats vinden in kantoren en bedrijven. Wat betreft kantoren voorziet het programma op grote locaties met een B-profiel - wat wil zeggen goed bereikbaar per openbaar vervoer én per auto - in een totaal vloeroppervlak van m². Op kleinere locaties is m² gereserveerd. Voor bedrijfsterreinen wordt een onderscheid gemaakt in locaties met een B-profiel en locaties met een C-profiel. De laatste zijn autolocaties, gesitueerd nabij een afslag van een autosnelweg. In het programma is voor bedrijfsterreinen op elk van beide typen locaties een bruto oppervlak van 140 ha. opgenomen. Bij de invulling van het programma wordt nadrukkelijk rekening gehouden met ontwikkelingen op regionale schaal. Structuurschets Vleuten-De Meern De structuurschets geeft aan dat er ruimte is om het bedrijfsterrein Oudenrijn uit te breiden. Deze ruimte is beschikbaar tussen de kern De Meern en het huidige bedrijfsterrein Oudenrijn. Het programma voor de werkgelegenheid komt nagenoeg overeen met dat van het masterplan (arbeidsintensieve bedrijven in het noorden en arbeidsextensieve in het zuiden). In het noordelijke deel van het bedrijfsterrein worden arbeidsintensieve bedrijven toegestaan en gestimuleerd naast de huidige bedrijven. Het uitgangspunt is dat de noord-zuidverbinding de Leidsche Rijn bovengronds kruist. Gaande het proces van dit bestemmingsplan heeft er een grenscorrectie plaatsgevonden en is het bedrijventerrein Oudenrijn overgegaan van de gemeente Vleuten-de Meern naar de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht is momenteel bezig met het opstellen van een structuurplan voor de hele gemeente. Daarnaast werkt de gemeente aan het Economisch Profiel Utrecht. 18

21 4 Toekomstige situatie 4.1 Status bedrijfsterrein De huidige situatie van het bedrijventerrein wordt aangemerkt als een zogenaamde C-locatie (zie onder 3.2 provinciaal beleid). Wanneer het HOV-knooppunt De Meern in het noordwesten van het plangebied gerealiseerd is (de verwachting is in 2007), kan het gebied gedeeltelijk worden aangemerkt als een B-locatie en gedeeltelijk als een C-locatie. De toekomsite B-locatie komt te liggen ten noorden van de straat Naamrijk en ten westen van de straat Veldzigt. De rest van het plangebied blijft een C-locatie. De planning voor de realisatie van de voor het HOV noodzakelijke civieltechnische werken en kunstwerken, gaat er van uit dat de gehele verbinding medio 2008 gereed is. Het HOV wordt gefaseerd aangelegd. Naar verwachting zal het HOV-knooppunt De Meern al in 200n gebruik worden genomen. Overeenkomstig het provinciaal beleid biedt het voorliggende bestemmingsplan de mogelijkheid om in te spelen op een toekomstige statusverandering van het bedrijfsterrein. Te denken valt in dit verband aan de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt voor nieuwvestiging van kantoren en de mogelijkheid om publieksvoorzieningen te realiseren in het noordwesten van het plangebied. Voor deze kantoren en publieksvoorzieningen is in de bestemmingsplanvoorschriften een parkeernorm opgenomen van 1 parkeerplaats per 5 werknemers dan wel 1 parkeerplaats per 125 m2 b.v.o. Zolang het HOV-knooppunt nog niet operationeel is, zal eventuele extra parkeergelegenheid op twee tijdelijke openbare parkeerterreinen plaats vinden. Wanneer het HOV operationeel is zullen deze tijdelijke terreinen worden opgeheven. Het hierna beschreven stedenbouwkundige plan voor het bedrijfsterrein Oudenrijn gaat daarom uit van de gewenste eindsituatie, dat wil zeggen mét kantoren, eventueel een publieksvoorziening en een aansluiting op het hoogwaardige openbaar vervoersnet. 4.2 Stedenbouwkundige aspecten Het huidige plangebied biedt niet louter plaats aan een uitbreiding van een bedrijfsterrein. In het bestemmingsplan is tevens aandacht voor een actueel beheerkader voor het bestaande bedrijventerrein, de overgang naar het bestaande woongebied, een verkeersontsluiting van de woningen in Leidsche Rijn, de ontwikkeling van een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding (HOV) en -daarmee gepaard gaande- de ontwikkeling van kantoren en eventueel een publieksvoorziening in het noorden van het gebied. In deze paragraaf zal worden weergegeven wat de gewenste stedenbouwkundige eindsituatie is, rekening houdend met de genoemde opties. In het onderhavige plan wordt een uitbreiding van ruim 25 hectare netto-uitgeefbaar bedrijfsterrein mogelijk gemaakt. De verkaveling is zodanig dat diverse kaveldiepten mogelijk zijn. Een belangrijk uitgangspunt van het plan is het realiseren van een hoogwaardige hoofdontsluiting voor het woongebied ten noorden van de Leidsche Rijn. Deze hoofdontsluiting (Oudenrijnseweg) zal de Leidsche Rijn kruisen en vervolgens in rechte lijn het plangebied doorsnijden naar de Letschertweg. Voorkomen moet worden dat de ontsluitingsweg, als "weg door een bedrijfsterrein", een negatieve uitstraling zal hebben. Dat wordt bereikt door uit te gaan van een verhoogde ligging van de weg, ongelijkvloerse kruisingen HOV en fietspaden e.d. Naast de hoofdroute, waarvan de rijbanen door middel van een middenberm van elkaar worden gescheiden, is de aanleg van wijkontsluitingswegen en parallelle (wijk)wegen voor de bedrijfsbebouwing mogelijk. Als maximumsnelheid op de stroomweg wordt uitgegaan van 70 km per uur. Door middel van een volledig kruispunt met een verkeersregelinstallatie wordt het bedrijfsterrein halverwege het tracé aangesloten op de stroomweg. 19

22 Ter plaatse van het HOV-viaduct wordt voor autoverkeer en langzaam verkeer een koppeling gerealiseerd tussen de parallelstructuur van het oostelijk en westelijk deel van het bedrijfsterrein. Aan de noordzijde zal de Oudenrijnseweg worden begeleid met kantoor- c.q. arbeidsintensieve bedrijfsbebouwing. Deze bebouwing dient een goede uitstraling te krijgen. Met name de kantoorbebouwing in een landschappelijk aantrekkelijke "setting", grenzend aan het park, kan als kwalitatief hoogwaardige bebouwing een extra dimensie toevoegen aan het te ontwikkelen plangebied. Aan de noordoostzijde van de Oudenrijnseweg biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om publieksvoorzieningen te realiseren. Diversiteit in het programma voorkomt monocultuur binnen het gebied Oudenrijn. De afmetingen van het bedrijfsterrein zijn van dien aard dat differentiatie wenselijk is. Daarnaast levert een publieksfunctie een zekere mate van levendigheid op straat. Mensen komen en gaan, verspreid over een groter dagdeel dan tijdens kantooruren, al of niet met het HOV. Dit heeft een positieve invloed op zowel het bedrijfsterrein als op het gebruik van het HOV. Deze differentiatie heeft ook een positieve impact op de stedenbouwkundige setting binnen het gebied. In relatie met het gebied Leidsche Rijn is nader onderzoek gedaan naar de wijze waarop de waterloop Leidsche Rijn zal worden gekruist, alsmede is nader onderzoek verricht naar de uitvoering van het tracé van het aan te leggen HOV en de verknoping van de HOV-lijnen in het plangebied. Ten behoeve van het autoverkeer wordt de stroomweg ongelijkvloers gekruist met de Rijksstraatweg/Leidsche Rijn/Zandweg. De vrije doorrijhoogte onder het kunstwerk bedraagt 4,20 meter. Deze hoogte is ontstaan door de Rijksstraatweg plaatselijk te verlagen met 1 meter en het hoogteverschil met de viaducten 3,20 meter te laten zijn. In samenhang met de vormgeving van de hoofdontsluiting verdient de aansluiting van de weg op de C.H. Letschertweg (en de ruimtelijke begrenzing daarvan) aandacht. Kwalitatief hoogstaande bebouwing dient ervoor garant te staan dat de entree een wervende vormgeving krijgt en mede door de hoogte van de bebouwing als het ware de poort van Vleuten-De Meern wordt. Het huidige bedrijfsterrein wordt aan de zijde van de A12 begrensd door een kantorenstrook. Enerzijds vormt deze strook het 'gezicht' van het bedrijfsterrein. Anderzijds zijn hier kantooractiviteiten gevestigd met een relatief grote autoafhankelijkheid van het personeel, waardoor de locatie uitermate geschikt is voor dit soort bedrijven. Met name KPMG vormt hier een goed voorbeeld van. Gelet op de stedenbouwkundige afronding van deze strook, alsmede gelet op de realisering van een 'poort', is het derhalve gewenst dat een soortgelijk bedrijf gevestigd wordt op de locatie tussen de bestaande kantoorbebouwing en de Oudenrijnseweg. Niet alleen zal een dergelijk kantoorpand de kwalitatieve uitstraling krijgen die hier gewenst is, maar tevens zal de voor een poort noodzakelijke bouwhoogte op deze wijze gerealiseerd kunnen worden. Aan de KPMG is inmiddels een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een nieuw kantoorgebouw ter plaatse. In het onderliggende bestemmingsplan is dit kantoorgebouw geregeld. Uitbreiding van het huidige bedrijfsterrein in de richting van De Meern is slechts acceptabel indien een goede afronding kan worden bewerkstelligd. In het plan is daarom een groenzone opgenomen met een parkachtige inrichting. In het zuiden is deze groenstrook voldoende breed om een effectieve scheiding van bedrijvigheid en woonomgeving te bewerkstelligen. De feitelijke afstand van de bedrijven tot de aan de Meentweg gelegen woningen bedraagt 120 tot 150 meter. Eén en ander betekent dat de breedte van de groenzone varieert van ongeveer 78 meter tot 110 meter. Verder naar het noorden zal, ter plaatse van de geprojecteerde kantoorbebouwing, een koppeling gemaakt kunnen worden met het ter plaatse van de kantoren aan te leggen groen en de groenstructuur die de hoofdontsluiting begeleidt. 4.3 Infrastructuur Auto 20

23 In paragraaf 2.3 is de stand van zaken van de wegen in en rond het plangebied in de bestaande situatie aan de orde geweest. Deze paragraaf beschrijft de verkeerssituatie voor het jaar Voor 2015 is in dit geval gekozen omdat de ontwikkeling van het masterplan Leidsche Rijn uiteindelijk bepalend is voor de toekomstige verkeersstructuur. Gepland is dat in 2015 het masterplan is gerealiseerd. De nieuwe verkeersstructuur laat dan ook een gewijzigd beeld zien ten opzichte van de huidige situatie. Ter uitwerking van het masterplan is de verkeersmilieukaart ontwikkeld, waarin voor de gehele gemeente de gevolgen in beeld zijn gebracht van de ontwikkeling van Leidsche Rijn en de daartoe aan te leggen infrastructuur. Essentieel is hierbij de nieuwe hoofdontsluiting op de Oudenrijnseweg op het westelijk deel van het bedrijfsterrein. De Oudenrijnseweg zal als gebiedsontsluitingsweg (type A en B, volgens de voorlopige wegencategorisering voor 2015), met een snelheidregime van 70 en 50 km/u (waar de overgang van de snelheidsregimes zal plaatsvinden wordt nog nader onderzocht) het bedrijventerrein Oudenrrijn aan de westzijde van het gebied ontsluiten. De ontsluiting zal ter hoogte van de weg Naamrijk plaatsvinden. Daarnaast blijft de Strijkviertel bestaan als ontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/u voor de oostzijde van het bedrijfsterrein. Beide wegen ontsluiten via de Letschertweg, die de verbinding verzorgt met de A12 en de stad Utrecht. De Oudenrijnseweg zal naast de ontsluitingsfunctie voor het bedrijventerrein de stadswijken Parkland, Parkwijk, de te ontwikkelen wijk De Woerd en De Meern Noord ontsluiten naar de A12. Door de nieuwe infrastructuur zoals deze is uitgewerkt voor Leidsche Rijn en de gemeente Vleuten-De Meern wordt de Rijksstraatweg meer verkeersluw en geldt een maximum snelheidsregime van 30 km binnen de kern van De Meern en 50 km per uur buiten de kern. Fiets Voor het plan is het hoofdfietsnetwerk van toepassing conform de fietsnota Deze nota geldt voor de langere termijn (5 jaar) en wordt iedere 5 jaar herzien op onderdelen van het hoofdfietsnetwerk en het uitvoeringsprogramma. De uitwerking van deze fietsnota vindt thans plaats. Voor de nieuwe situatie zal het hoofdfietsnetwerk worden uitgebreid. Oost-west routes Er zal een route worden aangelegd langs de HOV baan langs de Molensteijn aan de noordzijde van het gebied. Aan de westzijde van het gebied zal een fietsverbinding worden aangelegd in het verlengde van de Laan 1954 en in aansluiting op de Meentweg via het aan te leggen park. Op deze wijze wordt de oost-west route met in totaal 4 hoofdfietsroutes onderhouden waaronder: a. Rijksstraatweg; b. Molensteijn; c. Verlengde route Laan 1954 en Naamrijk; d. Tjepmaweg. Noord-zuid routes Langs de Oudenrijnseweg is een hoofdfietsroute gepland van noord naar zuid, tussen de Tjepmaweg en de Rijksstraatweg. Binnen het gebied wordt nog onderzocht hoe deze verbinding gerealiseerd kan worden. Het bedrijfsterrein kent tenslotte de noord-zuid verbinding met de Heijcopperkade (Heicopse polder), middels een viaduct onder de A12. Deze verbinding kan op lange termijn van belang worden voor de ontsluiting van deze polder met het bedrijfsterrein Oudenrijn. Aan de noordzijde van het bedrijfsterrein bestaat de wens voor een goede ontsluiting van de wijken Langerak en Parkwijk naar het bedrijfsterrein. Nabij de aansluiting met de Meentweg en de Rijksstraatweg is een nieuwe fietsverbinding (noord-zuid) over de Leidsche Rijn gepland. 21

24 Voetgangers Voor de voetgangers worden logische verbindingen aangelegd vanaf het HOV station naar het bedrijfsterrein toe. Hiertoe worden looproutes aangelegd via een viaduct onder de Ouderijnseweg. Langs de fietsroute in het verlengde van de Laan 1954 zal een voetpadverbinding komen om dit gedeelte van De Meern met het bedrijfsterrein te verbinden. In het gebied zullen langs alle auto infrastructuur voetpadverbindingen worden aangelegd. De Oudenrijnseweg vormt hierop een uitzondering. Openbaar Vervoer Het bedrijfsterrein zal in de toekomst een belangrijke ontsluiting krijgen door de HOV lijn Utrecht Papendorp - NS station Vleuten. De huidige bus route 145 komt hiermee te vervallen. De HOV verbinding zal via de weg Molensteijn gaan lopen. Daarnaast wordt er een busstation ten noordoosten van het bedrijfsterrein aangelegd. Ten zuiden van het gebied komt buslijn 245 te lopen. Deze lijn rijdt over de C.H. Letschertweg en bedient de verbinding Utrecht centraal - Montfoort. Hoogwaardig Openbaar Vervoer Om te kunnen voorzien in een in Leidsche Rijn en de regio groeiende behoefte aan goed openbaar vervoer is gekozen voor de aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) staat voor een sterk verbeterde kwaliteit van openbaar vervoer. Deze kwaliteit wordt in Leidsche Rijn behaald door de aanleg van een netwerk van vrijliggende busbanen. Het HOV-netwerk in Leidsche Rijn bestaat uit twee radialen, te weten een noordradiaal en een zuidradiaal. De zuidradiaal loopt vanaf Vleuten NS, via Vleuterweide, Veldhuizen, De Meern, Oudenrijn en Papendorp richting Utrecht CS. De noordradiaal loopt vanaf De Meern via Langerak, Parkwijk en het NS-station Leidsche Rijn Centrum over de Vleutenseweg richting Utrecht CS. In het noordelijk deel van het bedrijventerrein Oudenrijn is een HOV-knooppunt gepland. Dit knooppunt vormt in het HOV-netwerk het overstapstation tussen de noordradiaal en de zuidradiaal. Bij het knooppunt zakt het HOV, nadat het de Leidsche Rijn is gekruist, direct naar maaiveld om daar te halteren aan twee aan weerszijden van de baan gelegen perrons. Bij het HOV-knooppunt zal bovendien ruimte voor een busbuffer worden geschapen, inclusief verblijfsruimte voor chauffeurs. Het HOV-knooppunt maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein Oudenrijn, maar valt buiten het plangebied van het bestemmingsplan bedrijfsterrein Oudenrijn. Het HOV-knooppunt is opgenomen in het vigerend bestemmingsplan HOV De Meern (onherroepelijk bij uitspraak Raad van State augustus 2002). Dit facetbestemmingsplan is speciaal opgesteld ten behoeve van het HOV. Het tracé van de zuidradiaal vanaf het HOV-knooppunt richting Strijkviertel en Papendorp komt door het bedrijventerrein Oudenrijn te lopen en ligt binnen het plangebied van bestemmingsplan Oudenrijn. Direct ten oosten het knooppunt kruist de zuidradiaal ongelijkvloers met de stroomweg. In het lengteprofiel wordt daarvoor ruimte gereserveerd in een gezamenlijk kunstwerk voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Omdat de exacte ligging van dit tracé nog niet bekend is, is hiervoor in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgenomen. Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid kan op een later moment aan de dan gewenste invulling nader gestalte worden gegeven. Parkeren Parkeren zal voor het gehele bedrijventerrein op eigen terrein moeten geschieden. Met de komst van HOV zullen voor het terrein verschillende normen worden gehanteerd, conform het A,B,C locatiebeleid en conform de parkeernota Voor het gebied zullen de C 22

25 normen gelden voor bedrijven gelegen ten zuiden van de weg Naamrijk en ten oosten van de weg Veldzigt (dit gebied blijft een C-locatie). Bedrijven die zich vestigen ten noorden van Naamrijk en ten westen van Veldzigt, vallen onder de B norm (toekomstige B-locatie). Voor de te realiseren kantoren en de eventueel te realiseren publieksvoorzieningen in het noord-westen van het plangebied is in de bestemmingsplanvoorschriften een parkeernorm opgenomen van 1:125, 1 parkeerplaats per 125 m2 bvo (B-norm). Voor de laatstgenoemde bedrijven zal tot de tijd dat het HOVknooppunt gerealiseerd is, extra parkeergelegenheid worden aangeboden op twee tijdelijke parkeerterreinen gelegen in het noord westen van het plangebied. Deze twee terreinen zullen worden opgeheven zodra het HOV-knooppunt De Meern operationeel is. 4.4 Milieu Bedrijfsactiviteiten Hieronder wordt de in dit plan in acht genomen scheiding van bedrijfsmatige activiteiten ten opzichte van andere gevoelige activiteiten beschreven (zonering). Voor uitgebreide informatie over zonering wordt verwezen naar de toelichting bij de Lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij de voorschriften van dit bestemmingsplan. Zonering Westzijde Bij het nieuwe westelijke gedeelte van het bedrijventerrein is een bedrijvenvrije zone van ten minste 120 meter ten opzichte van woningen gehandhaafd. Deze externe zonering is voldoende voor categorie 4 bedrijvigheid. Categorie 4 bedrijvigheid kan met normale voorzieningen goed functioneren zonder hinder of gevaar te veroorzaken bij woningen wanneer ten minste 100 meter afstand wordt aangehouden (zie afstandstabel behorende bij de lijst van bedrijfsactiviteiten). Gezien de hoge bestaande geluidsbelasting in dit gebied wordt hier echter niet categorie 4 toegestaan, maar de lichtere categorie 3. Bij bepaling van de geluidszone is namelijk aangenomen dat op de lege kavels aan de westzijde van het bedrijfsterrein uitsluitend dagbedrijven met een geringe geluidsproductie zullen komen. Alleen op die manier kan worden gewaarborgd dat de geluidsbelasting, vanwege het gehele bedrijfsterrein, buiten de geluidszone beneden 50 db(a) blijft. Zonering Noordzijde Direct langs de Rijksstraatweg zijn meerdere kleinere bedrijven aanwezig. Deze percelen krijgen een bedrijfsbestemming, die gezien de afstand tot woningen qua zwaarte beperkt dient te blijven tot categorie 1 en 2. Nabij de woningen nummers is de bestemming "bedrijfsdoeleinden 2" en "kantoren" opgenomen. Bij het perceel Leidsche Rijn nummers 2-16 bedraagt de afstand tot een nabijgelegen woning circa 35 meter. Daarmee voldoet de zonering van vrijwel het gehele perceel aan het afstandscriterium 40 meter dat geldt voor bedrijvigheid categorie 3. Aangezien aan de zijde van de nabijgelegen woning weinig hinderlijke activiteiten plaatsvinden, is voor dit gehele perceel een bedrijfsbestemming categorie 3 opgenomen. Ten zuiden van de Rijksstraatweg 63 en 63B is de bestemming "bedrijfsdoeleinden 1" opgenomen, waarbij opslag is toegestaan van caravans, motoren en boten dan wel materialen van elders gevestigde bedrijvigheid. Voor dergelijke activiteiten is geen zonering noodzakelijk ten opzichte van aanwezige woningen van derden. Eveneens is een bestemming "bedrijfsdoeleinden 2" en "agrarisch nevenbedrijf" opgenomen. De laatste bestemming is ten behoeve van een gevestigde fruithandel. Deze activiteit is te rechtvaardigen gezien het feit dat de aan- en afvoeractiviteiten aan de zuidzijde via het bedrijfsterrein plaatsvinden. Hierdoor is voldoende afstand aanwezig tot de aanwezige woningen. Op minimaal 100 meter afstand van woningen zijn bedrijfsbestemmingen toegelaten in categorie 4 van de lijst van bedrijfsactiviteiten. Op de plankaart is dit gedeelte aangegeven als "bedrijfsdoeleinden 4". 23

26 Zonering Zuidzijde In het zuiden grenst het bedrijventerrein aan een strook met de bestemming Bedrijfsdoeleinden/Kantoren (Bk). Deze bestemming is goed te combineren met bedrijvigheid die is beperkt tot categorie 4. Zonering Oostzijde Het oostelijke gedeelte van het bedrijventerrein grenst voornamelijk aan het Dagrecreatieterrein Strijkviertel. Gezien het extensieve gebruik hiervan is de aanwezigheid van bedrijvigheid in categorie 4 geen probleem. In het noordoostelijke deel van Strijkviertel bevindt zich buiten het plangebied een zwaar transportbedrijf. In het plangebied zijn geen woningen nabij dit transportbedrijf aanwezig, zodat hierdoor geen hinder kan optreden. Interne zonering Op grond van de afstand tot woningen is het bedrijfsterrein intern gezoneerd. Op de plankaart is dit aangegeven met bestemmingen die oplopen tot de bestemming bedrijfsdoeleinden 4 op ten minste 100 meter afstand van woningen. Inventarisatie milieuhinderlijke bedrijven Werkwijze. Voor het bestaande gedeelte van het bedrijventerrein is onder andere op basis van vergunningonderzoek een inventarisatie van potentieel hinderlijke bedrijven uitgevoerd. Deze inventarisatie richt zich op de zogenaamde categorie-indeling van deze bedrijven. Nagegaan is tot welke categorie van de lijst van bedrijfsactiviteiten het bedrijf behoort. Gelet is op de omschrijving van de activiteiten zoals beschreven in de vergunning. Vervolgens wordt nagegaan of deze categorie past bij de categorie die de plankaart toestaat. Indien deze categorie zwaarder is dan de toegestane categorie, wordt onderzocht of er sprake is van daadwerkelijke hinder of ontoelaatbaar potentieel gevaar. Indien dit niet het geval is, kan het bedrijf positief bestemd worden. Dat wil zeggen dat het bedrijf gehandhaafd kan blijven in de huidige vorm, maar dat nieuwe bedrijven in dezelfde categorie zich niet mogen vestigen. Bij deze inventarisatie treedt vaak het probleem op dat in de bedrijvenlijst niet steeds een exact passende omschrijving van het bedrijfstype te vinden is. In die gevallen wordt gezocht naar bedrijfstypen die met het bedrijf vergelijkbaar zijn. Tevens wordt gebruik gemaakt van de VNG publicatie "Bedrijven en Milieuzonering" waarin eveneens bedrijven qua categorie worden ingedeeld. Op deze wijze wordt getracht een zo objectief mogelijke inschatting van de categorie van het zittende bedrijf te maken. Inventarisatie bestemming Bedrijfsdoeleinden 2 (B2) Uit de inventarisatie van de terreinen langs de Rijksstraatweg met bestemming B2 (maximaal categorie 2), bleek dat de zwaarte van de zittende bedrijven beperkt blijft tot categorie 1 en 2. Inventarisatie bestemming Bedrijfsdoeleinden 3 (B3) Uit de inventarisatie van het terrein met bestemming B3 (maximaal categorie 3), bleek dat de zwaarte van het bedrijf Mikohn Europe, Leidse Rijn 2-16, beperkt blijft tot categorie 3. De activiteiten zijn te kenmerken als elektrotechnische industrie, categorie 3. De afstand tot een nabijgelegen woning bedraagt circa 35 meter, dus minder dan de vereiste 40 meter volgens de afstandstabel van de lijst van bedrijfsactiviteiten. Van het bedrijf zijn klachten bekend, die het gevolg zijn van het werken met open ramen. Deze hinder kan voorkomen worden door handhaven van de vergunningsvoorschriften. 24

StadsOntwikkeling. Bestemmingsplan. Bedrijventerrein Haarrijn. Maart 2010. www.utrecht.nl

StadsOntwikkeling. Bestemmingsplan. Bedrijventerrein Haarrijn. Maart 2010. www.utrecht.nl StadsOntwikkeling Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haarrijn Maart 2010 www.utrecht.nl Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haarrijn, maart 2010 * = locatie plangebied * Bedrijventerrein Haarrijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013. Gemeente Asten Vastgesteld

Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013. Gemeente Asten Vastgesteld Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013 Gemeente Asten Vastgesteld Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013 Gemeente Asten Vastgesteld Identificatienummer: NL.IMRO.0743.BP02013001-VS01 Rapportnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wâlterswâld -Súd V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Wâlterswâld -Súd V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Wâlterswâld -Súd V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Wâlterswâld-Súd VASTGESTELD Inhoud Toelichting + bijlagen Regels + bijlagen Verbeelding 2 juli 2013 Projectnummer 040.00.08.03.00

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Boskoop Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Ingang plangebied. IDN NL.IMRO.0499.BPL13050WBU-ON01 Status Datum Opmerkingen Concept 3 mei 2013 1e concept

Nadere informatie

Bestemmingsplan Heiakker

Bestemmingsplan Heiakker Bestemmingsplan Heiakker Inhoud: Inhoud: Toelichting Bijlage Voorschriften Kaart 060415 blad 1 en blad 2 Procedure: 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 05 december 2006 Vastgesteld door de Raad d.d. 03

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie

Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad eo Gemeente IJsselstein februari 2013

Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad eo Gemeente IJsselstein februari 2013 Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad eo Gemeente IJsselstein februari 2013 Ontwerp Bestemmingsplan Binnenstad e.o. Nummer Procedurefase Datum 01 Concept Februari 2012 02 Voorontwerp voor inspraak/overleg

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie

Beheersverordening Glimmen V A S T G E S T E L D

Beheersverordening Glimmen V A S T G E S T E L D Beheersverordening Glimmen V A S T G E S T E L D Beheersverordening Glimmen V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 24 juni 2013 Projectnummer 103.00.04.01.00

Nadere informatie

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Vastgesteld, 14 juni 2013 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va01 Hersteld vastgesteld 20 november 2014 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va02 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Beheersverordening Villawijk Stalberg-Oost. Gemeente Venlo

Beheersverordening Villawijk Stalberg-Oost. Gemeente Venlo Beheersverordening Villawijk Stalberg-Oost Gemeente Venlo Beheersverordening Villawijk Stalberg-Oost Gemeente Venlo Rapportnummer: 211x06396 Datum: 20 augustus 2013 Contactpersoon opdrachtgever: Mevr.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Roden V O O R O N T W E R P

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Roden V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Bedrijventerrein Roden V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Bedrijventerrein Roden V O O R O N T W E R P Inhoud Toleichting en bijlagen Regels Verbeelding 20 september 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kempkensberg-Engelse Kamp e.o.

Bestemmingsplan Kempkensberg-Engelse Kamp e.o. Bestemmingsplan Kempkensberg-Engelse Kamp e.o. versie vastgesteld oktober 2008 gemeente Groningen - bestemmingsplan Kempkensberg-Engelse Kamp e.o. 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7

Nadere informatie

2000-2015. vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17)

2000-2015. vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17) STRUCTUURVISIE GELDERMALSEN vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17) Gemeentehuis Geldermalsen Kuipershof 2 0345-586.611 Nieuwe Gracht 25 3512 LC Utrecht (t)

Nadere informatie