Beleid bedrijventerreinen Amstelveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid bedrijventerreinen Amstelveen 2011-2015"

Transcriptie

1 Beleid bedrijventerreinen Amstelveen

2 Pagina 1 Inhoud Samenvatting 2 1 Inleiding Aanleiding Economische structuur Amstelveen De Amstelveense ambities Werkwijze Leeswijzer 4 2 Huidige situatie bedrijventerreinen Amstelveen Inleiding Bestaande bedrijventerreinen Nieuwe bedrijventerreinen 7 3 Actuele ontwikkelingen en beleidskaders Inleiding Actuele ontwikkelingen Relevante beleidskaders 9 4 Beleidskader bedrijventerreinen Amstelveen Inleiding Algemeen beleidskader Beleidskader per bedrijventerrein Instrumenten 16 Bijlage 1 Sectoren en arbeidsplaatsen Amstelveen 19 Bijlage 2 Leegstand op bedrijventerreinen 21 Bijlage 3 Milieucategorieën 22 Bijlage 4 Lange termijn ontwikkelingen en overig beleid 23

3 Samenvatting Pagina 2 De gemeente Amstelveen heeft behoefte aan een bedrijventerreinenbeleid om beter in te kunnen spelen op de ruimtebehoefte van de ondernemers. Bedrijven die zich in Amstelveen willen vestigen of verplaatsen kunnen niet altijd die ruimte vinden die aan de behoefte voldoet. Veelal passen de verzoeken niet binnen de bestaande bestemmingsplannen. Tegelijkertijd kent Amstelveen een forse groei in het aantal ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) en zorgen de ontwikkelingen in de internet retail voor een verschuiving van winkelmeters naar opslag en transportactiviteiten. Daarnaast kampt Amstelveen, net als de rest van Nederland, met leegstand van bedrijfspanden en kantoren. Ook zorgen een overaanbod van geplande terreinen in de regio in combinatie met een financiële verplichting aan nieuwe infrastructuur ervoor dat nieuwe bedrijventerreinen wel gewenst zijn, maar zorgvuldig en gefaseerd gerealiseerd moeten worden. Dit bedrijventerreinenbeleid beoogt een helder kader te scheppen voor de bestaande en toekomstige bedrijventerreinen in Amstelveen. Amstelveen ambieert een beter op elkaar afgestemde vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen, een beperking van de leegstaande bedrijfspanden kantoren tot frictieniveau, een verbetering van de kwaliteit en een verduurzaming van de bedrijventerreinen. Amstelveen is een dienstenstad: ruim 70% van de bedrijven en de werkgelegenheid behoort tot de (niet-) commerciële dienstensector. Deze economische structuur leidt ertoe dat slechts 5% van de bedrijven en bijna 10% van de werkgelegenheid gevestigd is op één van de bedrijventerreinen: Legmeer, Bovenkerk en Legmeerdijk. Deze terreinen voorzien in een belangrijke ruimtebehoefte en dienen behouden te blijven als werklocatie om de economie te versterken. Naast de bestaande bedrijventerreinen moet ontwikkeling van nieuwe terreinen mogelijk zijn, mits zorgvuldig en regionaal afgestemd. Op de kortere termijn komt De Loeten tot ontwikkeling. Afhankelijk van de marktontwikkelingen is op de langere termijn ruimte voorzien op Amstelveen-Zuid. De gemeente heeft zelf geen grondposities en laat de realisatie van de nieuwe terreinen over aan de markt. De bovenstaande ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de mogelijkheden op de bestaande bedrijventerreinen te verruimen. Meer werkfuncties worden toegevoegd. Ook wordt het aandeel kantoorruimte ten behoeve van de bedrijfsfunctie vergroot naar 50:50 indien noodzakelijk en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. Meer maatwerk voor parkeren is wenselijk, waarbij parkeerproblemen voorkomen moeten worden. Daarnaast is meer betrokkenheid van ondernemers bij hun bedrijfsomgeving gewenst en worden bouwschriften ontwikkeld voor duurzaam bouwen. De diversiteit aan lokale en regionale bedrijven heeft ertoe bijgedragen dat de huidige Amstelveense bedrijventerreinen een gemengd karakter hebben. Legmeer blijft een gemengd bedrijventerrein waaraan sport- en recreatie en maatschappelijke functies onder voorwaarden Langs de Werf en de Bouwerij kunnen worden toegevoegd. Ook direct aan de bedrijfsfunctie gerelateerde detailhandel (maximaal 10% van het bvo met een maximum van 100 m2 bvo) is onder voorwaarden toegestaan. Bovenkerk blijft bestemd voor bedrijven en PDV, waar ook PDVachtige functies als nevenactiviteit (maximaal 10% van het bvo met een maximum van 100 m2 bvo) en onder voorwaarde sport- en recreatievoorzieningen worden toegestaan. Maximaal m2 grootschalige detailhandel (GDV) kan gerealiseerd worden op Bovenkerk, bij voorkeur op de Bovenkerkerhoek in combinatie met kantoren. Voor de herontwikkelingslocatie Bovenkerkerweg/ Noordammerlaan wordt onderzocht in hoeverre bedrijfsactiviteiten gecombineerd kunnen worden met wonen als ondersteunde functie. Legmeerdijk blijft ongewijzigd. De Loeten profileert zich als duurzaam groen terrein voor gemengde bedrijfsactiviteiten, inclusief veilinggerelateerde bedrijven. Daarnaast komt een deel beschikbaar voor Amstelveense tuincentra. Amstelveen-Zuid blijft ook gereserveerd als bedrijventerrein. De gemeente zet de volgende instrumenten in om het bedrijventerreinenbeleid uit te voeren: balie Bedrijven en accountmanagement, parkmanagement, beheer openbare ruimte, financiële middelen, bestemmingsplan, anterieure overeenkomsten, vergunningen en handhaving. Het bedrijventerreinenbeleid dient integraal te worden uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden en wordt afgestemd met ander relevant beleid, waaronder: detailhandelsbeleid, verkeer- en parkeerbeleid, milieubeleid, reclamebeleid, startersbeleid, horecabeleid en veiligheidsbeleid.

4 1 Inleiding Pagina Aanleiding De nota Economisch Beleid (juli 2003) van de gemeente Amstelveen is de meest recente nota waarin bedrijventerreinen, naast diverse andere economische aspecten, een plaats hebben gekregen. Voor onder andere detailhandel, horeca en hotels is het beleid de afgelopen jaren nader uitgewerkt en vastgesteld in separate nota s of notities. Daarnaast is voor het herstructureren van de glastuinbouw in de Noorderlegmeerpolder een apart traject gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet in de Noorderlegmeerpolder. Het bedrijventerreinenbeleid is tot op heden niet nader uitgewerkt. Een aantal ontwikkelingen, die in hoofdstuk 4 nader worden toegelicht, maken een bedrijventerreinbeleid voor Amstelveen noodzakelijk: Discrepantie tussen vraag naar en aanbod van bedrijfsruimte (kwaliteit en kwantiteit); Ruimtevragen passen niet binnen bestemmingsplannen; Overaanbod geplande (veilinggerelateerde) bedrijventerreinen in de regio Amsterdam; Veel beleidsmatige belangstelling voor bedrijventerreinen van hogere overheden. Het bedrijventerreinenbeleid richt zich op de vijf bedrijventerreinen in Amstelveen: Legmeer, Bovenkerk, Legmeerdijk en de nog te ontwikkelen terreinen De Loeten en Amstelveen-Zuid. Het doel van het bedrijventerreinenbeleid is tweeledig. Enerzijds biedt het een uitvoeringskader voor lokale projecten en anderzijds dient dit beleid als toetsingskader voor aanvragen die de gemeente ontvangt. Het blijkt onmogelijk om alle mogelijke en gewenste functies op de bedrijventerreinen specifiek te benoemen. Er zal altijd een grijs gebied blijven van bedrijfsactiviteiten en functies die wel gewenst zijn conform het beleid, maar toch niet passen op een bepaalde locatie. Andersom zullen bedrijfsactiviteiten of functies die niet specifiek genoemd zijn in het beleid wel passend zijn op een specifieke locatie. De intentie van het bedrijventerreinenbeleid is om de uitzonderingen te minimaliseren. In het geval een dergelijk verzoek zich voordoet, maakt de gemeente op basis van het bedrijventerreinenbeleid een integrale afweging over het al dan niet toestaan van de activiteit of functie. 1.2 Economische structuur Amstelveen Amstelveen kenmerkt zich vooral als een diensteneconomie, zoals blijkt uit tabel 1. Ruim 70% van de bedrijven en de werkgelegenheid behoort tot de dienstensector, zowel de commerciële als nietcommerciële diensten. Ook de handel en horeca is in Amstelveen relatief sterk vertegenwoordigd met bijna 20% van de bedrijven en ruim 22% van de werkgelegenheid. Meer gedetailleerde cijfers omtrent de sectoren zijn opgenomen in bijlage 1. Tabel 1: Bedrijven en werkgelegenheid naar sector in Amstelveen Sector Bedrijven Aandeel Werkzame personen Aandeel Landbouw en industrie 216 3,0% ,7% Bouwnijverheid 333 4,6% 822 1,9% Handel en horeca ,1% ,5% Transport 151 2,1% ,3% Commerciële dienstverlening ,0% ,1% Niet-commerciële dienstverlening ,4% ,6% Totaal % % Bron: gemeente Amstelveen, 2010

5 Pagina 4 Het type sectoren dat in Amstelveen gevestigd is, bepaalt de ruimtebehoefte aan werklocaties. Dienstverlenende bedrijven zijn veelal gehuisvest in kantoren of kantoorachtige panden. Ook de omvang van de bedrijven is van grote invloed op de huisvestingsbehoefte. Kenmerkend voor Amstelveen is dat 65% van het totaal aantal vestigingen ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) betreft. Beide kenmerken zijn de belangrijke redenen waarom Amstelveen over relatief weinig bedrijventerreinen beschikt. Toch hebben bedrijventerreinen een belangrijke functie voor Amstelveen, zowel vanuit economisch als maatschappelijk oogpunt. De aanwezigheid van bedrijven draagt bij tot het behoud en groei van werkgelegenheid en bedrijven. Een diversiteit aan economische functies, zoals (internationale) kantoren en bedrijven, toeleveranciers en lokale bedrijven (bijvoorbeeld bouwbedrijven, autobedrijven, cateringbedrijven en afvalinzameling), draagt bij aan een krachtige economie in de stad. Om deze economische dynamiek te accommoderen zijn bedrijventerreinen essentieel, aangezien niet alle werkfuncties gehuisvest kunnen worden in woonwijken. Door de aanwezigheid van bedrijven in de stad, dicht bij bevolking, wordt ook een onnodige uitgaande pendel voorkomen, wat een positieve bijdrage levert aan de bereikbaarheid van Amstelveen. 1.3 De Amstelveense ambities Bedrijventerreinen maken onderdeel uit van het economische beleid in Amstelveen: het versterken van de economische structuur, het bevorderen van een evenwichtige en duurzame economische groei en diversiteit in de Amstelveense bedrijvigheid en/of de bedrijvigheid in de directe regio te bewerkstelligen. Het bieden van voldoende bedrijventerreinen die passen bij de kwaliteitseisen van bestaande en nieuwe bedrijven is essentieel om het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven te verbeteren, de bestaande werkgelegenheid te behouden en nieuwe werkgelegenheid te creëren. De gemeente Amstelveen heeft de volgende ambities ten aanzien van bedrijventerreinen: Het beter op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen op lokaal en regionaal niveau, zowel kwalitatief als kwantitatief; Het beperken van de leegstand van bedrijfsgebouwen en kantoorpanden op bedrijventerreinen; Het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen, waaronder bereikbaarheid; Het verduurzamen van bedrijventerreinen met aandacht voor onder andere efficiënt ruimtegebruik en het reduceren van CO2 uitstoot. 1.4 Werkwijze Op basis van beschikbaar onderzoeksmateriaal, bestaande beleidsdocumenten en marktontwikkelingen is de bestaande situatie in beeld gebracht. Aan de hand van de inventarisatie en discussies met vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen de gemeente en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven onder leiding van wethouder Groot is het bedrijventerreinenbeleid voor de komende vier jaar geformuleerd. De strategische visie voor bedrijventerreinen voor de lange termijn krijgt een plaats in de gemeentelijke structuurvisie die begin 2011 wordt opgesteld. 1.5 Leeswijzer Deze beleidsnotitie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk twee beschrijft de huidige situatie van de Amstelveense bedrijventerreinen. De actuele ontwikkelingen en relevante beleidskaders zijn toegelicht in hoofdstuk drie. Tot slot is het beleidskader voor de bedrijventerreinen, inclusief de rolverdeling en instrumenten geformuleerd in hoofdstuk vier. De bijlagen geven inzicht in de Amstelveense sectoren en arbeidsplaatsen, leegstand, milieucategorieën en de lange termijnontwikkelingen en beleid.

6 2 Huidige situatie bedrijventerreinen Amstelveen Pagina Inleiding De bedrijventerreinen zijn belangrijk als vestigingslocatie voor bedrijven en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. Circa 5% van de Amstelveense bedrijven met bijna 10% van de werkgelegenheid is gevestigd op de bedrijventerreinen Legmeer, Bovenkerk en Legmeerdijk (zie tabel 2). Deze bestaande bedrijventerreinen kampen met leegstand. Voor zover bekend staat in totaal circa m2 bedrijfsruimte en/of kantoorruimte in Amstelveen leeg (peildatum september 2010). In bijlage 2 is de leegstand per terrein in kaart gebracht. Tabel 2: Bedrijven en werkgelegenheid op bedrijventerreinen en in Amstelveen Werkzame personen Aantal bedrijven Legmeer Bovenkerk Legmeerdijk Totaal bedrijventerreinen Totaal Amstelveen Aandeel bedrijventerreinen 9,5% 5,2% Bron: gemeente Amstelveen, 2010 Naast de huidige drie bedrijventerreinen, heeft Amstelveen de ambitie om twee nieuwe bedrijventerreinen tot ontwikkeling te laten komen aan de zuidkant van Amstelveen, langs de ongelegde N201. Het bedrijventerrein De Loeten is het eerste bedrijventerrein dat in Amstelveen ontwikkeld kan worden. Daarnaast is het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid gepland. 2.2 Bestaande bedrijventerreinen Bedrijventerrein Legmeer Het bedrijventerrein Legmeer (39 ha bruto) is een binnenstedelijk terrein dat gelegen is tussen twee woonwijken. Bedrijven met een bedrijfsbestemming tot milieucategorie 3.1 (zie bijlage 3) kunnen zich op Legmeer vestigen. Het is een gemengd terrein met productie- en groothandelsbedrijven, autobedrijven, drukkerijen en zakelijke dienstverleners. Daarnaast zijn er kantooractiviteiten te vinden en is de gemeentewerf op Legmeer gevestigd. Verder is een aantal bedrijven met een publiekstrekkende functie op het terrein gevestigde, zoals een indoor golfbaan, een sportschool, een partycentrum en een dansschool. Deze bedrijven passen oorspronkelijk niet in het bestemmingsplan. Naast een aantal autodealers en de Gamma is er geen consumentenverkoop op Legmeer. Tevens beschikt een aantal bedrijven op Legmeer over een bedrijfswoning. Tot slot is er een betoncentrale gevestigd. Dit bedrijf behoort tot milieucategorie 4, daarom is Legmeer een gezoneerd bedrijventerrein volgens de Wet geluidhinder. Een gezoneerd bedrijventerrein heeft een andere status dan een gewoon bedrijventerrein. Op gezoneerde terreinen worden verkeersbewegingen, inclusief vrachtwagenbewegingen, niet meegenomen in de geluidvoorschriften. Circa 170 bedrijven bieden ruim arbeidsplaatsen. In totaal staan 16 panden leeg met een totale vloeroppervlakte van bijna m2 (zie tabel 2). Het merendeel van de leegstand is aanwezig langs de Bouwerij, waar het gaat om verschillende bedrijfspanden en een kantoor van ruim m2. Het terrein is enigszins verouderd en komt voor herstructurering in aanmerking. Tot op heden lijken de gevestigde ondernemers en eigenaren de urgentie van de herstructurering

7 Pagina 6 van Legmeer nog onvoldoende te onderschrijven. Dit uit zich in een beperkte betrokkenheid van het gevestigde bedrijfsleven, zowel qua interesse waar het gaat om het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) als de bereidheid tot investeren in de private ruimte. Het bedrijventerrein Legmeer heeft in januari 2009 het eerste certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Naar verwachting vindt de hercertificering plaats in het voorjaar van De gemeente heeft in het kader van het KVO een aantal maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid in de openbare ruimte in gang gezet om een herstructureringsproces te stimuleren. In de openbare ruimte zijn alle lichtmasten voorzien van LED-verlichting. Tevens zijn recentelijk de bewegwijzeringsborden vernieuwd, waardoor de bedrijven beter te vinden zijn voor bezoekers. De herstructurering gaat gepaard met hoge investeringskosten. De gemeente Amstelveen heeft voor een aantal maatregelen reeds de middelen gereserveerd, maar subsidies zijn nodig om de totale kosten te kunnen dekken. In november 2010 heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland. Op het bedrijventerrein Legmeer is veel parkeergelegenheid in de openbare ruimte. Tellingen geven aan dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Daar staat tegenover dat parkeervoorzieningen op eigen terrein, die gewenst zijn vanuit het gemeentelijke parkeerbeleid, niet altijd voldoende aanwezig zijn. Aanvragen van bedrijven die wel binnen het bestemmingsplan passen, worden veelal afgewezen op de huidige parkeernorm. Figuur 1: Bedrijventerreinen in Amstelveen

8 Pagina 7 Bedrijventerrein Bovenkerk Bovenkerk, met een omvang van 15 ha bruto, is het tweede binnenstedelijk terrein van Amstelveen. Een deel van dit bedrijventerrein is bestemd voor Perifere Detailhandel. Bedrijven die hier gevestigd zijn, richten zich vooral op wooninrichting, zoals de verkoop van meubels, bedden, keukens en ander interieur. Daarnaast is er een supermarkt en een kringloopwinkel gevestigd. Verder zijn gemengde bedrijvigheid en kantooractiviteiten toegestaan. Ook zijn enkele maatschappelijke functies aan de Zetterij gehuisvest. Het gaat hierbij om een drietal instellingen, te weten: een politiebureau, een streekschool en een scoutinggroep. Een aantal jaren geleden is de kwaliteit op Bovenkerk verbeterd door een aantal ingrepen in de openbare ruimte. Bovenkerk biedt ruimte aan ruim 120 bedrijven met in totaal bijna arbeidsplaatsen. Momenteel staan drie panden leeg, gezamenlijk verantwoordelijk voor bijna m2. Er zijn twee locaties op Bovenkerk die nog voor ontwikkeling in aanmerking komen: de Bovenkerkerhoek (Bovenkerkerweg/ Beneluxbaan) en de Ziederij. Daarnaast is de herontwikkeling van de noordoost hoek Bovenkerkerweg/ Noordammerlaan voorzien. Bedrijventerrein Legmeerdijk Het bedrijventerrein Legmeerdijk, gelegen naast de woonwijk Westwijk is een aantal jaren geleden gerealiseerd. Het terrein (circa 21,5 ha bruto) biedt ruimte aan kleinschalige, geschakelde bedrijfspanden met kantoorruimte op de eerste verdieping. Momenteel zijn 57 bedrijven gevestigd op Legmeerdijk die gezamenlijk werkgelegenheid bieden aan 260 personen. Het bedrijventerrein heeft een kwalitatief goede uitstraling, maar kent wel een aanzienlijke leegstand. 2.3 Nieuwe bedrijventerreinen Bedrijventerrein De Loeten Het bedrijventerrein De Loeten heeft een omvang van circa 46 ha bruto. Gezien de ligging ten opzichte van de Flora Holland was in eerste instantie voorzien dat De Loeten alleen veilinggerelateerde bedrijven zou kunnen accommoderen. Na onderzoek en advies van Buck Consultants International naar het overaanbod van veilinggerelateerde bedrijventerreinen in de regio Greenport (zie hoofdstuk 3) is de bestemming op De Loeten verruimd. De nadruk ligt nu op modern gemengde bedrijvigheid, waarbij veilinggerelateerde bedrijvigheid een subcategorie vormt. Met de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn worden nadere afspraken gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling van (veilinggerelateerde) bedrijventerreinen. Het voorontwerp bestemmingsplan, inclusief het kostenverhaal, heeft in de zomer van 2010 ter inzage gelegen. Momenteel werkt de gemeente aan een nota van beantwoording. Gezien de ligging van De Loeten aan de nieuwe N201 worden grondeigenaren geacht een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van deze weg. Hierover voert de gemeente gesprekken met de grondeigenaren. De structuurvisie Amstelveen-Zuid biedt hierbij het planologische kader voor het kostenverhaal. Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid Het laatste nieuwe bedrijventerrein dat in Amstelveen voorzien is, is Amstelveen-Zuid (circa 65 ha bruto). De gemeente werkt momenteel aan het voorontwerp bestemmingsplan inclusief het kostenverhaal om in beeld te brengen welke ontwikkelingspotenties deze locatie heeft.

9 3 Actuele ontwikkelingen en beleidskaders Pagina Inleiding Het bedrijventerreinen beleid van de gemeente Amstelveen staat niet op zichzelf, maar wordt beïnvloed door ontwikkelingen en beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Bedrijventerreinen en dan met name de herstructurering staan volop in de belangstelling bij het Rijk de provincies en de Metropoolregio Amsterdam. Meest relevant zijn de volgende ontwikkelingen en beleidskaders. Lange termijn ontwikkelingen en achterliggend beleid zijn opgenomen in bijlage Actuele ontwikkelingen Overaanbod bedrijventerreinen Recentelijk heeft Buck Consultants International de ramingen voor bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam geactualiseerd. Voor alle deelregio s, inclusief Amstelland Meerlanden is ingeschat dat de vraag naar (veilinggerelateerde) bedrijventerreinen en kantorenlocaties lager ligt dan het geplande aanbod voor de periode tot en met Relatie financiering infrastructuur en ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen De afgelopen jaren zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de financiering van verschillende infrastructurele projecten met middelen die gedeeltelijk afkomstig uit de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De gemeente Amstelveen heeft in totaal 28,2 miljoen 1 euro bijgedragen aan de nieuwe N201. Een deel van deze middelen moet terugverdiend worden door de ontwikkeling van de nieuwe bedrijventerreinen De Loeten en Amstelveen-Zuid. Een vergelijkbare situatie geldt voor meerdere gemeenten in de regio, waaronder Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. Discrepantie tussen vraag naar en aanbod van bedrijfsruimte Sinds een aantal jaren is sprake van een mismatch tussen vraag naar en aanbod van zowel bedrijfspanden als kantoren. Deze ontwikkeling doet zich voor in heel Nederland. Ondernemers geven doorgaans de voorkeur aan nieuwbouw. Specifiek voor Amstelveen geldt dat enerzijds bestaande bedrijfspanden en kantoren leeg staan, waar moeilijk een nieuwe eigenaar of huurder voor te vinden is. Anderzijds zijn er weinig lege kavels per direct beschikbaar voor lokale, regionale en internationale bedrijven. Ruimtevragen die niet passen binnen bestaande bestemmingsplannen De gemeente ontvangt regelmatig vragen van ondernemers en instellingen die niet passen in de bestaande bestemmingsplannen. Het gaat hierbij o.a. om maatschappelijke instellingen, sportscholen, kinderdagverblijven en bedrijven uit categorie 3.2 die zich op Legmeer of Bovenkerk willen vestigen. Dergelijke functies zijn momenteel niet toegestaan. Ook voor tuincentra is nu geen ruimte beschikbaar, terwijl de markt hier wel naar vraagt. Forse groei ZZP-ers Het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen blijft in Amstelveen nog steeds groeien (7.287 bedrijven met werkzame personen per 1 januari 2010, zie ook bijlage 1). Deze groei komt met name door toename van het aantal ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Het aantal ZZP-ers is gedurende 2009 met 521 toegenomen en vertoont vanaf 2008 een grote stijging. Amstelveen heeft ruim ZZP-ers, wat neerkomt op 65% van het totaal aantal bedrijven. Deze ontwikkeling leidt 1 Bijdrage bestaat uit: 18 miljoen N201, 7,6 miljoen ongelijkvloerse kruising Zijdelweg en 2,6 miljoen aquaduct.

10 Pagina 9 tot een andere vraag naar bedrijfshuisvesting dan de traditionele vraag: kleinschalige, flexibele (kantoor)ruimte in een bedrijvencentrum. Vanuit de markt ontstaan verschillende initiatieven die tegemoet komen aan deze nieuwe manier van werken. Zo zijn reeds twee bedrijvencentra geopend (Regus en Minerva) en opent een nieuw bedrijvencentrum in maart 2011 de deuren. Ontwikkelingen internet retail In de detailhandel is de markt onderhevig aan vele externe invloeden. De gevolgen van de ontwikkelingen in de internet retail worden anno 2010 steeds duidelijker. Schattingen over de betekenis voor fysieke winkels lopen uiteen, maar hebben één gezamenlijk kenmerk: in de toekomst zijn minder maar betere winkelmeters nodig, omdat meer en meer via internet verkocht gaat worden. Daardoor verschuift de behoefte van winkelmeters naar opslag en transport activiteiten. Ontwikkeling Oostelijke Poeloever Amstelveen Op termijn voorziet de gemeente een transformatie van de Oostelijke Poeloever zoals is beschreven in het programma van eisen 2. Naast woningen wordt in een natuurgebied voorzien en blijft de Handwegkerk als monument gehandhaafd. Momenteel zijn in het gebied drie bedrijven gevestigd (twee tuincentra en een buitensportzaak). Toenemende verkeersdruk Amstelveen Zuid De verkeersdruk in Amstelveen en omgeving zal naar verwachting sterk toenemen als gevolg van diverse ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de uitbreiding van de Bloemenveiling en de bedrijventerreinen De Loeten, Amstelveen-Zuid, Greenpark Aalsmeer en werkstad A4 (Haarlemmermeer). Daarnaast heeft de gemeente Amstelveen de ambitie om circa woningen te realiseren in de Noorder Legmeerpolder als mede het duurzaam (her)ontwikkelen van het glastuinbouwgebied. Onderzoek is nodig om in beeld te brengen op welke wijze de toenemende verkeersdruk afgewikkeld moet gaan worden. 3.3 Relevante beleidskaders Economic Development Board Amsterdam en PRES De Economic Development Board (EDBA) voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 3 wordt het belangrijkste regionale adviesorgaan op economisch gebied. De EDBA is samengesteld uit representanten van overheid, bedrijfsleven en kenniswereld. Amstelveen is via de Stadsregio vertegenwoordigt in de EBDA. In november 2010 is het convenant EDBA ondertekend. Deelnemende partijen committeren zich aan het gezamenlijk investeren in de economie van de Amsterdamse regio om ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid te bevorderen. Zeven economische clusters zijn belangrijk en kansrijk: ICT, Creatieve Industrie, Rode Life Sciences, Zakelijke/Financiële Dienstverlening, Logistiek & Handel, Flowers & Food en Toerisme & Congressen. Voor elk van de clusters wordt een eigen strategie opgesteld. In 2011 stelt de EDBA een kennis en innovatie agenda op waarin komt te staan welke maatregelen genomen moeten worden om de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam in te versterken. Deze kennis en innovatie agenda zal later worden uitgebreid naar een bredere economische agenda. Ook zal met ingang van 2012 een International Advisory Board worden ingesteld waarin buitenlandse toppers uit bedrijfsleven en kenniswereld wordt gevraagd om vanuit een internationaal perspectief de Board te adviseren over beleid en strategie. 2 Vastgesteld door het college van B&W op 31 augustus Bestaande uit 36 gemeenten, provincie Noord-Holland, provincie Flevoland en Stadsregio Amsterdam.

11 Pagina 10 De MRA wil de komende jaren blijven meespelen in de top van Europese regio s. Als een economisch centrum dat aantrekkelijk is voor (internationale) bedrijven, als een dynamische regio met voldoende werkgelegenheid voor iedereen, als innovatieve en creatieve regio die voorop loopt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Om dit te bereiken heeft het Platform regionaal Economische Structuur (PRES) de Economische Agenda Metropoolregio Amsterdam Global Business Gateway opgesteld. De overheden die deelnemen in PRES worden vertegenwoordigd door de wethouder EZ van de gemeente Amsterdam (voorzitter PRES), de gedeputeerde EZ provincie Noord-Holland (vice-voorzitter PRES) en een aan te wijzen wethouder EZ en een burgemeester. Amstelveen is ambtelijk vertegenwoordigt binnen de PRES. Uitvoeringsstrategie Plabeka Amstelveen werkt in de Metropoolregio Amsterdam samen in het platform bedrijventerreinen en kantoren (Plabeka). Plabeka actualiseert de Uitvoeringsstrategie bedrijventerreinen en kantoren uit 2007, die naar verwachting in 2011 bestuurlijk wordt vastgesteld. De aanleiding voor de actualisatie is drieledig. Ten eerste is Plabeka door het Rijk geselecteerd als één van de vijf landelijke pilots herstructurering bedrijventerreinen. Plabeka dient als voorbeeld voor andere provincies en gemeenten. Het bedrijventerrein Legmeer is één van de prioritaire projecten in de lijst met te herstructureren bedrijventerreinen in Noord-Holland. Amstelveen kan gebruik maken van de kennis en ervaring die beschikbaar komt en brengt tevens haar ervaringen in bij deze pilot. De onverwacht lage vraag naar bedrijventerreinen de laatste jaren vormt de tweede aanleiding. Mede door de economische crisis is er in de regio Amstelland-Meerlanden een fors overaanbod ontstaan aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Daarnaast ontwikkelt de markt voor kantoren en bedrijven zich van een uitbreidings- naar een vervangingsmarkt, met name vanwege de verwachting dat de werkzame beroepsbevolking per saldo minder hard zal groeien. De nieuwe uitvoeringsstrategieën worden per deelregio opgesteld. Amstelveen maakt deel uit van de regio Amstellland-Meerlanden, met als subregio de Greenport Aalsmeer. De ontwikkeling van drie nieuwe bedrijventerreinen De Loeten, Amstelveen Zuid en Green Park Aalsmeer maken deel uit van de strategie. Deze terreinen zijn in de eerste plaats bedoeld om bedrijven ruimte te bieden. In de tweede plaats dient vanuit de bedrijventerreinontwikkeling een deel van de kosten van de omlegging van de N201 te worden betaald. De marktomstandigheden zijn ten opzichte van de periode van planvorming behoorlijk veranderd, onder meer door de recessie van 2008/2010. Bovendien komen de terreinen nu grotendeels in dezelfde periode op de markt. Hierdoor dreigt het risico dat op dezelfde klanten wordt gemikt, dat bedrijven de gemeenten tegen elkaar uitspelen en dat zowel in tijdsduur als financieel de ontwikkeling (zwaarder) gaat tegenvallen. De drie Greenport gemeenten oriënteren zich op versterking van de onderlinge samenwerking. Een derde aanleiding voor de actualisatie is het probleem van de voortdurende hoge structurele leegstand van kantoorruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), in zowel absolute als relatieve zin. In sommige delen van de MRA zijn de problemen op dit onderdeel groter dan andere. Hier wil de MRA een oplossing voor vinden. Provinciaal Herstructureringsprogramma De kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen is van groot belang om bedrijven een goed vestigingsklimaat aan te bieden. De provincie Noord-Holland heeft recentelijk het provinciale herstructureringsprogramma opgesteld. In de periode bedraagt de herstructureringsopgave circa 870 hectare, waaronder het Amstelveense bedrijventerrein Legmeer. Aangezien de herstructurering van bedrijventerreinen zeer veel geld kost, zet de provincie de subsidie HIRB Light (Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen) in om de herstructurering van bedrijventerreinen te bevorderen. Gemeenten kunnen maximaal 25% van de herstructureringskosten ten behoeve van investeringen in de openbare ruimte vergoed krijgen met een maximum van euro. De aanvragen die per tranche het meest voldoen aan de doelstellingen van het provinciale beleid komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage.

12 Pagina 11 Energiebeleidsplan Amstelveen heeft de ambitie met regiogemeenten in 2040 een energieneutrale regio gerealiseerd te hebben. Hiertoe zet de gemeente waar mogelijk maximaal in op het terugdringen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot. Het belangrijkste speerpunt binnen de energieneutrale regio is biomassa. Specifiek voor bedrijventerreinen zijn de volgende ambities relevant: de openbare ruimte van Amstelveen wordt tot 75% energiezuinig verlicht; bij herinrichting worden de aanwezige mogelijkheden voor duurzame vervanging en verbetering toegepast, mits kosteneffectief verantwoord; de duurzaam bouwen doelstelling zal stapsgewijs verhoogd worden, mits verantwoord. Recentelijk is tijdens de klimaattop het Amstelveense duurzaamheidsakkoord ondertekend door veertien partijen, waaronder Eneco, gemeente, KLM, KPMG, OA en Rabobank. Deze bedrijven zijn overigens niet gevestigd op de bedrijventerreinen. Detailhandelsnota Het detailhandelsbeleid van de gemeente Amstelveen is er op gericht de winkels in dagelijkse voorzieningen optimaal over de wijken te verspreiden. Dit komt in de praktijk neer op het tegengaan van versnippering van het aanbod. Daarnaast is een écht stadscentrum van groot belang voor de leefbaarheid van de stad. Een goed Stadshart is bovendien een belangrijk visitekaartje voor bezoekers of voor bedrijven of personen die zich in de stad (overwegen te) willen vestigen. De gemeente ambieert het versterken van het Stadshart. Bedrijven in de detailhandel die niet in de wijkwinkelcentra of het Stadshart passen, omdat zij te veel ruimte nodig hebben vanwege hun PDV-assortiment, blijven op het bedrijventerrein Bovenkerk. Amstelveen beoogt geen verdere uitbreiding van deze winkelvoorziening, aangezien er in de regio voldoende aanbod aanwezig is. Wel is het voor zittende bedrijven mogelijk om binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt uit te breiden. Ook kunnen Amstelveense detailhandelsbedrijven zich verplaatsen naar Bovenkerk. Parkeernota Het parkeerbeleid dient een bijdrage te leveren aan een sociaal, veilig, groen en duurzaam Amstelveen. Om dit te realiseren is gekozen voor een beleid dat gericht is op het faciliteren van reguleren van de groeiende mobiliteitsbehoefte. Afhankelijk van de locatie en de functie zijn parkeernormen gedefinieerd. Op de bedrijventerreinen is per functie de parkeernorm bepaald. Nota Economisch beleid De uitgangspunten van het gemeentelijk economisch beleid zijn vastgelegd in de nota Economisch Beleid (maart 2004). Deze nota heeft tot doel een evenwichtige en duurzame economische groei te bevorderen en diversiteit in de Amstelveense bedrijvigheid en/of bedrijvigheid in de directe regio te bewerkstelligen. De hoofddoelstelling bestaat uit acht subdoelstellingen. Relevant voor het bedrijventerreinenbeleid zijn de volgende: zorg dragen voor voldoende vestigingslocaties voor kantoor, bedrijven en winkels door realisering van nieuwe en herstructurering van bestaande locaties; kwaliteitsverbetering van bestaande vestigingslocaties; verbetering van de bereikbaarheid van en naar de werklocaties/ Stadshart; versterking en verbetering van de regionale samenwerking.

13 4 Beleidskader bedrijventerreinen Amstelveen Pagina Inleiding Het beleidskader voor bedrijventerreinen in Amstelveen komt in dit hoofdstuk aan de orde. Enerzijds hanteert de gemeente een aantal algemene beleidslijnen die op alle bedrijventerreinen van toepassing zijn. Anderzijds is per bedrijventerrein nader beschreven welke ontwikkelingen gewenst zijn voor de toekomst. 4.2 Algemeen beleidskader Amstelveen wil lokaal bedrijventerreinen beschikbaar stellen om bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich te verplaatsen, uit te breiden of nieuw te vestigen. Behoud van de bestaande bedrijventerreinen is daarvoor essentieel. De ruimte voor bedrijfsactiviteiten moet per saldo tenminste gelijk blijven. Bedrijfslocaties die in de verre toekomst mogelijk voor transformatie in aanmerking zouden komen, moeten elders in Amstelveen gecompenseerd worden. Ook nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk zijn, mits zorgvuldig en regionaal afgestemd. Regionale afstemming over omvang en doelgroepen is noodzakelijk gezien het overaanbod van bedrijventerreinen in de regio. Enige druk op de markt is nodig om een gezonde marktsituatie te creëren. Te veel aanbod leidt tot ongewenste effecten als een toename van de leegstand en een daling van de grondprijzen. De gemeente is bereid om met de buurgemeenten w.o. Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn nadere afspraken te maken over segmentering/thematisering en fasering van bedrijventerreinen. De gemeente heeft geen grondposities en wil deze ook niet innemen en laat de realisatie van nieuwe bedrijventerreinenontwikkeling over aan de markt. Het opnieuw in gebruik nemen van de leegstaande bedrijfspanden en kantoorpanden op de bedrijventerreinen in Amstelveen is gewenst. Maximaal 8% leegstand is acceptabel voor een goed functionerende vastgoedmarkt. Minder leegstand heeft een positief effect op de bedrijfsomgeving waar het gaat om uitstraling en levendigheid op een terrein. Ook vanuit duurzaamheid is het zeer gewenst om de bestaande panden opnieuw te gebruiken. Kansen die zich voordoen om leegstand terug te dringen zal de gemeente serieus overwegen. De reden voor leegstand ligt per pand verschillend. Op individuele basis is de gemeente bereid mee te denken met de eigenaar over de mogelijkheden en waar mogelijk te faciliteren. Het initiatief, de uitvoering en de financiering ligt bij de eigenaren van de panden. De bestaande parkeervoorzieningen op de bedrijventerreinen worden tenminste gehandhaafd. Indien kansen zich voordoen om het parkeren efficiënter te organiseren, zoals bijvoorbeeld gedeelde parkeervoorzieningen of verspreiden van de parkeerdruk over de dag, staat de gemeente hiervoor open. Meer maatwerk ten aanzien van parkeren verdient de voorkeur. Wel blijft parkeren een belangrijke vestigingseis van de gemeente, omdat parkeerproblemen voorkomen moeten worden. De gemeente wil meer functies op de bedrijventerreinen toestaan dan momenteel in de bestemmingsplannen zijn vastgelegd om beter op de vragen vanuit de markt te kunnen inspelen. Per bedrijventerrein is nader beschreven welke functies het specifiek betreft, zie de volgende paragrafen. In het algemeen geldt dat de bedrijfsfunctie de primaire functie op de bedrijventerreinen blijft. Nieuwe functies mogen het functioneren van het bedrijfsleven niet belemmeren. Dit betekent dat een verzoek voor een functie anders dan bedrijvigheid altijd bij de gemeente ingediend moet worden.

14 Pagina 13 Deze functie wordt getoetst aan de volgende criteria: fysieke locatie op het bedrijventerrein; voldoende parkeerruimte; omvang en periode van verkeersstromen; potentiële belemmering voor bedrijfsfuncties. Functies met zeer intensieve bezoekersstromen op geconcentreerde tijden, die gepaard gaan met veel verkeersbewegingen van personenauto s, zijn niet gewenst op de bedrijventerreinen. Dit is ongewenst, omdat de huidige verkeersontsluitingen en de beschikbare parkeervoorzieningen een forse toename niet toelaten. Het gaat hierbij o.a. om grootschalige gezondheidscentra, kerkgebouwen en gebedshuizen. Voor de bedrijfspanden op alle bedrijventerreinen geldt dat het aandeel kantooractiviteiten ten behoeve van bedrijfsruimte kan worden verruimd naar 50:50. Dit betekent dat bedrijfsgebouwen voor maximaal 50% gebruikt kunnen worden voor kantoordoeleinden verbonden aan de bedrijfsactiviteiten. Voorwaarde hierbij is dat de noodzaak van meer dan 30% kantooractiviteiten moet worden aangetoond en dat nieuw te vestigen bedrijven voldoen aan de geldende parkeernormen. Gezien de leegstand van met name kantoorgebouwen op de bedrijventerreinen zijn nieuwe kantoorpanden (met meer dan 50% kantoorruimte) niet toegestaan op de bedrijventerreinen. Ook is het separaat verhuren van kantoren niet mogelijk. Om te voorkomen dat de kwaliteit op de bedrijventerreinen verder verslechtert, is meer betrokkenheid van de gevestigde ondernemers bij hun bedrijfsomgeving gewenst. De gemeente stelt enige vorm van parkmanagement verplicht op alle bedrijventerrein in Amstelveen. Op de Legmeerdijk is parkmanagement al aanwezig. Tot slot beoogt de gemeente een verdere verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit uit zich allereerst in het feit dat bij de realisatie van nieuwe panden de bouwvoorschriften van duurzaam bouwen van toepassing zijn. Daarnaast beoogt de gemeente een toename van meervoudig ruimtegebruik waar het gaat om het gebruik van parkeervoorzieningen en andere inrichtingsmogelijkheden indien deze zich voordoen. Om de mogelijkheden voor verduurzaming bij bedrijven te vergroten, is meer inzicht nodig in de wensen van de ondernemers en de kansen die zij zien. Het college van B&W vindt het belangrijk om bedrijven en investeerders continuïteit in beleid te bieden. De investeringen in vastgoed zijn immers hoog. Deze beleidsnota sluit op onderdelen aan bij de huidige bestemmingsplannen, maar beoogt tevens de dynamiek in de sector op heldere wijze te faciliteren. 4.3 Beleidskader per bedrijventerrein Bedrijventerrein Legmeer De kwaliteit van het bedrijventerrein Legmeer dient een impuls te krijgen, waardoor de werkomgeving aantrekkelijker wordt. De bestaande bedrijfsruimte moet efficiënter benut worden, bijvoorbeeld door het opnieuw in gebruik nemen van leegstaande panden. Ook is een verduurzaming van het bedrijventerreinen nodig, zowel vanuit kostenbesparing als het maatschappelijke oogpunt. Daarnaast dient ook de verkeersveiligheid te worden verbeterd. Nieuwe functies toevoegen op Legmeer geeft een impuls aan het terrein, omdat de verlevendiging van en de veiligheid op het terrein toeneemt. Ook ontstaan meer kansen om de leegstand tegen te gaan. Een functieverbreding moet positieve effecten generen voor het gehele terrein. Meer zelfstandig functionerende detailhandelsactiviteiten worden, conform het huidige detailhandelsbeleid, niet toegestaan op Legmeer. Ook meer bedrijfswoningen zijn niet voorzien.

15 Pagina 14 Wel wordt ruimte gegeven aan bedrijfsactiviteiten, maatschappelijke en publieke functies tot en met categorie 3.1. De maatschappelijke en publieke functies die veel publiek aantrekken kunnen zich vestigen op goed en veilig te bereiken delen van Legmeer met voldoende parkeermogelijkheden. Concentratie van deze functies op zichtlocaties langs doorgaande routes en in de omgeving van kleinschalige bedrijvigheid ligt voor de hand. Dit betekent dat Langs de Werf en de Bouwerij in aanmerking komen voor het toevoegen van andere functies. De andere gebieden op Legmeer blijven specifiek bestemd voor bedrijvigheid. Direct aan de bedrijfsfunctie gerelateerde detailhandel is onder voorwaarden toegestaan op Legmeer. Verkoop bij cateringbedrijven en groothandels in de volgende branches die relevant zijn voor de hoofdwinkel structuur, te weten: dagelijkse goederen (food en persoonlijke verzorging) en niet dagelijkse goederen (kleding en textielzaken, huishoudelijke artikelen en consumentenelektronica) zijn uitgesloten van vestiging op Legmeer. Ook zelfstandige detailhandel (m.u.v. de reeds bestemde locatie) is uitgesloten. Maximaal 10% van het totale bvo met een maximum van 100 m2 bvo mag benut worden voor detailhandel als nevenactiviteit bij bedrijfsactiviteiten. Door de vele vrachtwagenbewegingen op het bedrijventerrein, afkomstig van o.a. de gemeentewerf, de betoncentrale, verhuisbedrijven en cateringbedrijven zijn onderwijsvoorzieningen en kinderdagverblijven niet gewenst op Legmeer. Wanneer de betoncentrale op enig moment de locatie op het bedrijventerrein Legmeer zou verlaten, vervalt de categorie 4.1 en wordt deze locatie herbestemd voor functies tot en met categorie 3.1. Amstelveen zet in op de revitalisering van het bedrijventerrein Legmeer. Een integrale kwaliteitsverbetering, gericht op de publieke èn private ruimte levert een forse kwaliteitsslag. Maatregelen in de openbare ruimte moeten bijdragen aan een efficiënter ruimtegebruik en een verbetering van de verkeersveiligheid. Voor Legmeer zijn plannen om met name de verkeersinfrastructuur te verbeteren, het onderscheid tussen publieke en private ruimte duidelijker aan te brengen en het plaatsen van een hekwerk langs de groenstrook aan de zuidkant van Legmeer. De gemeente zet zich in om voor de uitvoering van dit project subsidies bij de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam te genereren. Daarnaast is Amstelveen bereid om zelf te investeren in de kwaliteitsverbetering. Een goede samenwerking met en sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven is essentieel voor het slagen van de revitalisering. Bedrijventerrein Bovenkerk Voor het bedrijventerrein Bovenkerk is de belangrijkste opgave voor de komende jaren om voor de bestaande panden, waarvan een aantal al enkele jaren leeg staat, nieuwe gebruikers te vinden. Bovenkerk blijft bestemd voor bedrijvigheid en PDV. Een aantal gebieden met een bedrijvenbestemming beschikt over een wijzigingsbevoegdheid voor PDV. Dit blijft gehandhaafd, omdat de vraag naar uitbreidingsruimte bij Amstelveense detailhandelsbedrijven nog steeds aanwezig is. Tevens worden bedrijfs- en groothandelsactiviteiten die elders niet gewenst zijn en waarbij PDV-achtige functies als nevenactiviteit worden ontplooid, zoals scooter- en brommerverkoop, bouw- en installatiebedrijven en opslag- en distributie ten behoeve van internetverkoop, toegestaan op Bovenkerk. Maximaal 10% van het totale bvo met een maximum van 100 m2 bvo mag benut worden voor detailhandel als nevenactiviteit. Dit geldt voor alle bedrijven, zowel Amstelveense als niet-amstelveense bedrijven. Ook sport en recreatievoorzieningen worden toegestaan om de levendigheid en veiligheid op het terrein te vergroten. Bij de herontwikkeling van de locatie Bovenkerkerweg/Noordammerlaan wordt onderzocht in hoeverre bedrijfsactiviteiten gecombineerd kunnen worden met bedrijfswoningen. Dit biedt kansen voor een kwaliteitsslag van de entree aan de noordkant van Bovenkerk. Tegelijkertijd ontstaat een natuurlijke overgang van wonen naar werken. Uitgangspunt is dat de woonfunctie de bedrijfsfunctie ondersteunt en niet leidt tot een belemmering van de werkfunctie. Elders op Bovenkerk worden woningen, publieke en maatschappelijke voorzieningen niet toegestaan, anders dan op de locaties die nu reeds deze bestemming hebben.

16 Pagina 15 De Stadsregio Amsterdam heeft de gemeente Amstelveen toestemming gegeven om maximaal m2 grootschalige detailhandel (GDV) toe te staan op het bedrijventerrein Bovenkerk met als voorwaarde dat de beoogde GDV-locatie in Aalsmeer niet ontwikkeld wordt. De gemeente Amstelveen geeft er de voorkeur aan om de ontwikkeling van GDV op de Bovenkerkerhoek plaats te laten vinden, in combinatie met kantoren. De gemeente heeft hierover met de regio afspraken gemaakt. De nadere invulling van deze locatie volgt als apart project. Meer GDV is niet gewenst, gezien het hoge aanbod van GDV-locaties in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijventerrein Legmeerdijk Het bedrijventerrein Legmeerdijk behoudt haar huidige functies van bedrijfsruimte gecombineerd met kantoorruimte ondersteunend aan het bedrijf. Om het kwaliteitsniveau te behouden en om te voorkomen dat verloedering dreigt, is het wenselijk om de leegstand terug te brengen. Het initiatief hiervoor ligt bij de marktpartijen. Bedrijventerrein De Loeten Het bedrijventerrein De Loeten is op dit moment bestemd voor modern gemengde bedrijvigheid tot en met milieucategorie 3.2, waarbij veilinggerelateerde bedrijvigheid een subcategorie vormt. De omvang en de ligging langs de nieuwe N201 maakt het terrein bij uitstek geschikt voor grootschalige logistiek, distributie, opslag en productie. Bedrijven die vanuit hun aard of omvang geen mogelijkheden zien zich te vestigen op de bestaande bedrijventerreinen, kunnen op De Loeten een plek vinden. Gezien de ligging tussen het beoogde duurzame glastuinbouwgebied in de Noorder Legmeerpolder en de aanwezigheid van een tuinbouwbedrijf met verkoop aan huis wordt tevens een deel van De Loeten bestemd voor Amstelveense tuincentra. Nader onderzocht moet worden welke tuincentra passend zijn. Het helder afbakenen van een gebied inclusief maximale omvang geeft enkele Amstelveense bedrijven, die door de herontwikkeling van de huidige locatie wellicht vertrekken, de mogelijkheid om hun bedrijf voort te zetten, maar voorkomt tegelijkertijd een wildgroei aan tuincentra. Ook is perifere detailhandel niet gewenst op De Loeten, daarvoor is Bovenkerk het meest geschikt. Meer inzicht in de marktpotenties van De Loeten is gewenst alvorens een nadere profilering/ branding mogelijk is. Hiervoor zet de gemeente een apart traject in, waarbij ontwikkeling als duurzaam bedrijventerrein in overweging wordt genomen. De grond op De Loeten is in eigendom van particulieren. De gemeente wil met het sluiten van anterieure overeenkomsten afspraken maken met de eigenaren omtrent de ontwikkeling van hun locaties. Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid Ook bedrijventerrein Amstelveen-Zuid lijkt het meest geschikt voor gemengde bedrijven, waar in potentie ook categorie 3.2 en 4.1 bedrijven gehuisvest zouden kunnen worden. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre er op termijn eventueel ruimte beschikbaar kan komen voor bijvoorbeeld een biomassacentrale of biovergister. De ligging nabij de N201, nabij een afslag, de aanwezigheid van een kanaal (voor koeling en transport) en de nabijheid van de veiling (maar toch op noodzakelijk veilige afstand) en een potentieel afzetgebied van elektra, warmte, gas en CO2 naar de omgeving, biedt vele voordelen die een biomassacentrale als locatiefactoren nodig heeft. Ook wordt onderzocht of in Amstelveen-Zuid mogelijk ruimte is voor een opstelplaats voor metro s Voorlopig is de ontwikkeling van Amstelveen-Zuid niet voorzien. Tot die tijd komt voldoende ruimte beschikbaar door de ontwikkeling van De Loeten en de bedrijventerreinen in de regio. Wel worden momenteel de ontwikkelingspotenties van Amstelveen-Zuid onderzocht en blijft deze locatie gereserveerd als potentieel bedrijventerrein. De gemeente is wel bereid om medewerking te verlenen aan initiatieven van ondernemers die nu al op Amstelveen-Zuid gevestigd zijn. De grond op Amstelveen-Zuid is eveneens in eigendom van particulieren. De gemeente wil met het sluiten van anterieure overeenkomsten afspraken maken met de eigenaren omtrent de ontwikkeling van hun locaties.

17 Pagina 16 Samengevat Tabel 3 vat het beleidskader per bedrijventerrein samen. Tabel 3: Toekomstvisie per bedrijventerrein Terrein Toekomstvisie Legmeer Legmeer is een werkterrein waar bedrijfsactiviteiten, maatschappelijke en publieke functies tot en met categorie 3.1 zich kunnen huisvesten. Functies die kunnen worden uitgebreid of toegevoegd zijn: vervaardigingbedrijven, productiebedrijven, (groot)handel en reparatie, autodealers, bouwbedrijven, cateringbedrijven, post- en telecommunicatiebedrijven, verhuurbedrijven van transportmiddelen, machines en andere roerende goederen, overige zakelijke dienstverlening, praktijken voor gezondheidszorg en welzijn, clubhuizen en de cultuur-, sport- en recreatievoorzieningen, zoals muziek-, ballet- en dansscholen, ateliers, bowlingcentra, sportscholen, gymnastiekzalen, wasserijen, tapijtreinigingsbedrijven, begrafenisondernemingen, kerkelijke instellingen en religieuze gebedshuizen. Functies anders dan bedrijfsactiviteiten worden geconcentreerd Langs de Werf en de Bouwerij. Ook direct aan de bedrijfsfunctie gerelateerde detailhandel is onder voorwaarden toegestaan op Legmeer, met een maximum van 10% van het totale bvo en maximaal 100 m2 bvo. Bovenkerk Bovenkerk is een gemengd werk- en PDV-terrein voor bedrijven tot en met categorie 3.1. Amstelveense PDV bedrijven kunnen zich verder ontwikkelen. Daarnaast blijft de ruimte bestemd voor de functies die momenteel zijn toegestaan: bedrijfsactiviteiten en maatschappelijke voorzieningen op de daarvoor aangewezen locaties. Toegevoegd zijn bedrijfsactiviteiten waarbij PDV-achtige functies als nevenactiviteit worden ontplooid, zoals scooter- en brommerverkoop, bouw- en installatiebedrijven en opslag- en distributie ten behoeve van internetverkoop. Maximaal 10% van het totale bvo met een maximum van 100 m2 bvo mag benut worden voor detailhandel als nevenactiviteit. Ook zijn sport- en recreatievoorzieningen toegestaan en ontstaan mogelijkheden om bedrijven te combineren met woningen op de hoek Bovenkerkerweg/Noordammerlaan. Maximaal m2 GDV is toegestaan op Bovenkerk die bij voorkeur gerealiseerd worden op de Bovenkerkerhoek in combinatie met kantoren. Legmeerdijk De Loeten Amstelveen- Zuid Het bedrijventerrein Legmeerdijk huisvest kleinschalige bedrijven die gebaat zijn bij gecombineerde bedrijfsruimte met kantoorruimte. De Loeten is een duurzaam groen bedrijventerrein waar grootschalige logistiek, distributie, opslag en productie gehuisvest kunnen worden tot en met categorie 3.2. Tevens komt een deel van het bedrijventerrein beschikbaar voor Amstelveense tuincentra. Amstelveen-Zuid blijft gereserveerd als bedrijventerrein tot en met categorie 4.1. Voorlopig zal dit terrein niet ontwikkeld worden. Wel faciliteert de gemeente de bestaande bedrijven die zich reeds in het gebied gevestigd hebben. Alle andere bedrijven die zich in Amstelveen willen (her)vestigen kunnen zich vestigen op De Loeten, Legmeer, Bovenkerk of Legmeerdijk. 4.4 Instrumenten Om het bedrijventerreinenbeleid uit te voeren, zet Amstelveen een aantal instrumenten integraal in, waarbij afstemming plaats vindt tussen de verschillende afdelingen. Balie Bedrijven en accountmanagement Ondernemers kunnen in eerste instantie terecht bij de balie Bedrijven met vragen over het gemeentelijk economisch beleid, bestemmingsplannen, vergunningen, (ver)bouwen, bedrijfshuisvesting, parkeren en het starten van een onderneming. Vragen die beleidsafstemming vragen, worden doorgespeeld naar één van de twee beleidsmedewerkers economische zaken. Deze beleidsmedewerkers zijn tevens accountmanager ofwel aanspreekpunt voor het lokale bedrijfsleven. Eén accountmanager houdt zich met name bezig met de bedrijventerreinen, terwijl de andere accountmanager zich vooral richt op de detailhandel. Ook zijn in Amstelveen twee

18 Pagina 17 accountmanagers specifiek verantwoordelijk voor de internationale bedrijven binnen de gemeente en de metropoolregio Amsterdam. Parkmanagement De eigenaren en gebruikers zijn verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, marketing en promotie van de private gebouwen en gronden. Om de betrokkenheid van de ondernemers bij hun bedrijfsomgeving en de organisatiegraad te verhogen en een kwaliteitsimpuls van de bedrijventerreinen te realiseren en te behouden, wordt parkmanagement ontwikkeld. Welke vorm het beste past bij de bedrijventerreinen wordt, in overleg met de ondernemers op de terreinen, nader verkend. Het inkopen van collectieve voorzieningen en diensten en energiebesparende maatregelen zijn opties die bijvoorbeeld via parkmanagement aangeboden kunnen worden. Amstelveen is recentelijk gestart met het verkennen van de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak van parkmanagement in de regio. Bij de Amstelland-Meerlanden gemeenten bestaat, mede door de herstructurering van de bedrijventerreinen, dezelfde behoefte. Beheer openbare ruimte De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte op bedrijventerreinen. Voor het reguliere beheer en onderhoud heeft de gemeente middelen beschikbaar. Financiën Extra maatregelen die uitgevoerd moeten worden in het kader van de revitalisering van Legmeer moeten tevens gezocht worden binnen de bestaande budgetten van beheer, onderhoud en investeringen. De kosten voor de revitalisering zijn dermate hoog, dat Amstelveen deze niet alleen voor haar rekening kan nemen. Wij gaan uit van cofinanciering door de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam. Daarnaast verwachten we ook dat de marktpartijen investeren in het private vastgoed. Bestemmingsplannen Het bestemmingsplan is een juridisch-ruimtelijk instrument met regelingen die ruimtelijk relevant moeten zijn, zoals de omvang en de locatie van de bedrijventerreinen. Belangrijk zijn de gebruikte definities voor bedrijfsactiviteiten, kantooractiviteiten, detailhandel (met name PDV en GDV) en tuincentra. Het is ook mogelijk om meerdere bestemmingen toe te wijzen aan bepaalde locaties. De voor- en nadelen van het omzetten van de wijzigingsbevoegdheid in een dubbele bestemming moeten inzichtelijk worden gemaakt voordat nieuwe bestemmingsplannen worden opgesteld. Aan de hand van het bedrijventerreinenbeleid worden de bestemmingsplannen voor Legmeer en Bovenkerk geactualiseerd en het voorontwerpbestemmingsplan van De Loeten aangepast. Vergunningen Voor een aantal activiteiten dienen ondernemers een omgevingsvergunning (WABO) aan te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een activiteit bouwen, gebruik, afwijken bestemmingsplan enz. Met de omgevingsvergunning kunnen ondernemers de benodigde toestemmingen in één procedure aanvragen. Er volgt op deze procedure ook één besluit. Ondernemers zijn niet verplicht alles in één keer aan te vragen. Voor een deel van de activiteiten is geen toestemming nodig, bv uitbreidingen op het achtererfgebied, gewoon onderhoud, plaatsen vlaggenmast (Hoofdstuk II, artikel 2 en 3 Bor). In welke gevallen geen omgevingsvergunning is vereist kan via het digitale omgevingsloket gecontroleerd worden. Op basis van de locatie en activiteit is direct inzichtelijk of ondernemers een omgevingsvergunning nodig hebben en/of dat een milieumelding nodig is. De gemeente probeert de regels zo eenvoudig mogelijk te maken en het aantal vergunningen zo laag mogelijk te houden. Verzoeken van functies die niet binnen de huidige bestemmingsplannen passen, maar wel binnen het bedrijventerreinenbeleid moeten via de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit zal voor een groot deel via een reguliere procedure (tot 1500 m2 ) kunnen en anders wordt het een uitgebreide procedure namelijk een omgevingsvergunning in afwijking van een bestemmingsplan (art Wabo).

19 Pagina 18 Anterieure overeenkomsten Om het voor de eigenaren op De Loeten mogelijk te maken hun gronden te ontwikkelen, sluit de gemeente individuele anterieure overeenkomsten af. In deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de kaders financiële, juridische en ruimtelijk waarbinnen ontwikkeld mag worden. Ook is hierbij overeenstemming nodig over de te betalen exploitatiebijdrage. Handhaving De gemeente heeft de taak om de activiteiten op de bedrijventerreinen conform het bestemmingsplan en het bedrijventerreinenbeleid te handhaven. Het beleid staat een verruiming van functies op de bedrijventerreinen toe alsmede het separaat verhuren van kantoorruimte en bedrijfsruimte in één pand. Activiteiten die niet mogelijk zijn binnen de wettelijke kaders worden gehandhaafd. Flankerend beleid Bij het uitvoeren van het bedrijventerreinenbeleid wordt rekening gehouden en afgestemd met ander relevant beleid, waaronder: detailhandelsbeleid, verkeer- en parkeerbeleid, milieu- en energiebeleid, reclamebeleid, startersbeleid, horecabeleid en veiligheidsbeleid.

20 Bijlage 1 Sectoren en arbeidsplaatsen Amstelveen Pagina 19 Tabel 1.1 Vestigingen van bedrijven en instellingen naar bedrijfsklasse per 1 januari Jaar Landbouw Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel/reparatie auto's, motorfietsen Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer, opslag en communicatie Financiële instellingen Verzekeringen en pensioenfondsen Activiteiten tbv financiële instellingen Verhuur/handel onroerend goed Verhuur roerende goederen Computerservice- en informatiebureaus Overige zakelijke dienstverlening Overheid, verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Belangen- en ideële organisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam Tabel 1.2 Vestigingen naar grootteklasse per 1 januari Grootteklasse of meer Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot

Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot Probleemstelling Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen.

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Beleidsdocument. Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting

Beleidsdocument. Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting Beleidsdocument Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting De Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting (SMB) Statutair wordt en blijft de doelstelling van de SMB als volgt omschreven: De bevordering

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Den Haag groeit Bevolking is gegroeid met 80.000 inwoners tot 520.000 Bevolking groeit verder met 50.000 tot 80.000 naar 570.000 tot 600.000 Beroepsbevolking groeit

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 4448 Onderwerp voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland T.a.v. de Statengriffier,

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Concept-Uitgiftebeleid. Bedrijventerreinen. Hoeksche Waard

Concept-Uitgiftebeleid. Bedrijventerreinen. Hoeksche Waard Concept-Uitgiftebeleid Bedrijventerreinen Hoeksche Waard Pg. 2 Inleiding Pg. 3 Kaders uitgiftebeleid Pg. 5 Beleidskader Pg. 6 Toelichting artikelen 1 Inleiding De wortels van het oude uitgiftebeleid liggen

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015 Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015 Aanleiding Op 11 november 2008 is door de toenmalige gemeente Bodegraven beleid vastgesteld voor kamerbewoning. De aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1)

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1) Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2013.1331

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Visie kantorenlocaties Nieuwegein

Visie kantorenlocaties Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www..nl Economische zaken Visie kantorenlocaties Nieuwegein Datum 20 december 2011 Auteur Gemeente Nieuwegein (Ec. Zaken) Versie vastgesteld door B&W

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Bedrijventerrein Hondsgemet

Bedrijventerrein Hondsgemet Bedrijventerrein Hondsgemet Algemeen Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid, bruto 43 hectare, netto circa 28 hectare Gemengd bedrijventerrein tot en met milieucategorie 4 Gemiddelde kavelgrote 2500 7500 m²

Nadere informatie

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken 1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken Programma sessie 1 op 1 oktober 2015 15.30-15.40 inloop, koffie 15.40 15.50 welkomstwoord wethouders 15.50 16.10 presentatie achtergronden

Nadere informatie

Kavelpaspoort De Oude Veiling, Zwaag

Kavelpaspoort De Oude Veiling, Zwaag Kavelpaspoort De Oude Veiling, Zwaag hoorn.nl Bedrijventerrein De Oude Veiling Bijna midden in de stad Hoorn ligt het bedrijventerrein De Oude In het kader van de revitalisering is de oude gemeentelijke

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 534988/535013 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen

Nadere informatie

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn Gelezen het voorstel xxx van XXX 2015, Gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden versie 30 augustus 2013

Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden versie 30 augustus 2013 Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden versie 30 augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Doelen 3. Kaders en richtlijnen 4. Samenwerking 5. Hoe gaat de gemeente te werk?

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Vinkelsestraat 99/101 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever Dhr. F. van

Nadere informatie

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan.

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan. Ingekomen stuk D (PA 13 april 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Subsidieregelingen Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) Resultaten tenders 2015

Subsidieregelingen Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) Resultaten tenders 2015 Subsidieregelingen Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) Resultaten tenders 2015 november 2015 Inhoud 1. Herstructurering bedrijventerreinen Noord-Holland... 3 1.1

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes De Toekomst van Bedrijventerreinen Gusta Renes Inleiding Beeldvorming bedrijventerreinen Veel (nieuwe) bedrijventerreinen Veel grond beschikbaar voor uitgifte Weinig samenwerking tussen gemeenten Lage

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant O 2/33 Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 11 juli 2017 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept)

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 19 mei 2015, nr. 532790/605881, tot vaststelling van de Planningsopgave werklocaties Noord-Holland Zuid Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Inleiding Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Deze nota gaat over de ontwikkelingen in de internetdetailhandel. Dit afgelopen jaar zijn er meerdere verzoeken binnengekomen voor de uitoefening

Nadere informatie