Beleid bedrijventerreinen Amstelveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid bedrijventerreinen Amstelveen 2011-2015"

Transcriptie

1 Beleid bedrijventerreinen Amstelveen

2 Pagina 1 Inhoud Samenvatting 2 1 Inleiding Aanleiding Economische structuur Amstelveen De Amstelveense ambities Werkwijze Leeswijzer 4 2 Huidige situatie bedrijventerreinen Amstelveen Inleiding Bestaande bedrijventerreinen Nieuwe bedrijventerreinen 7 3 Actuele ontwikkelingen en beleidskaders Inleiding Actuele ontwikkelingen Relevante beleidskaders 9 4 Beleidskader bedrijventerreinen Amstelveen Inleiding Algemeen beleidskader Beleidskader per bedrijventerrein Instrumenten 16 Bijlage 1 Sectoren en arbeidsplaatsen Amstelveen 19 Bijlage 2 Leegstand op bedrijventerreinen 21 Bijlage 3 Milieucategorieën 22 Bijlage 4 Lange termijn ontwikkelingen en overig beleid 23

3 Samenvatting Pagina 2 De gemeente Amstelveen heeft behoefte aan een bedrijventerreinenbeleid om beter in te kunnen spelen op de ruimtebehoefte van de ondernemers. Bedrijven die zich in Amstelveen willen vestigen of verplaatsen kunnen niet altijd die ruimte vinden die aan de behoefte voldoet. Veelal passen de verzoeken niet binnen de bestaande bestemmingsplannen. Tegelijkertijd kent Amstelveen een forse groei in het aantal ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) en zorgen de ontwikkelingen in de internet retail voor een verschuiving van winkelmeters naar opslag en transportactiviteiten. Daarnaast kampt Amstelveen, net als de rest van Nederland, met leegstand van bedrijfspanden en kantoren. Ook zorgen een overaanbod van geplande terreinen in de regio in combinatie met een financiële verplichting aan nieuwe infrastructuur ervoor dat nieuwe bedrijventerreinen wel gewenst zijn, maar zorgvuldig en gefaseerd gerealiseerd moeten worden. Dit bedrijventerreinenbeleid beoogt een helder kader te scheppen voor de bestaande en toekomstige bedrijventerreinen in Amstelveen. Amstelveen ambieert een beter op elkaar afgestemde vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen, een beperking van de leegstaande bedrijfspanden kantoren tot frictieniveau, een verbetering van de kwaliteit en een verduurzaming van de bedrijventerreinen. Amstelveen is een dienstenstad: ruim 70% van de bedrijven en de werkgelegenheid behoort tot de (niet-) commerciële dienstensector. Deze economische structuur leidt ertoe dat slechts 5% van de bedrijven en bijna 10% van de werkgelegenheid gevestigd is op één van de bedrijventerreinen: Legmeer, Bovenkerk en Legmeerdijk. Deze terreinen voorzien in een belangrijke ruimtebehoefte en dienen behouden te blijven als werklocatie om de economie te versterken. Naast de bestaande bedrijventerreinen moet ontwikkeling van nieuwe terreinen mogelijk zijn, mits zorgvuldig en regionaal afgestemd. Op de kortere termijn komt De Loeten tot ontwikkeling. Afhankelijk van de marktontwikkelingen is op de langere termijn ruimte voorzien op Amstelveen-Zuid. De gemeente heeft zelf geen grondposities en laat de realisatie van de nieuwe terreinen over aan de markt. De bovenstaande ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de mogelijkheden op de bestaande bedrijventerreinen te verruimen. Meer werkfuncties worden toegevoegd. Ook wordt het aandeel kantoorruimte ten behoeve van de bedrijfsfunctie vergroot naar 50:50 indien noodzakelijk en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. Meer maatwerk voor parkeren is wenselijk, waarbij parkeerproblemen voorkomen moeten worden. Daarnaast is meer betrokkenheid van ondernemers bij hun bedrijfsomgeving gewenst en worden bouwschriften ontwikkeld voor duurzaam bouwen. De diversiteit aan lokale en regionale bedrijven heeft ertoe bijgedragen dat de huidige Amstelveense bedrijventerreinen een gemengd karakter hebben. Legmeer blijft een gemengd bedrijventerrein waaraan sport- en recreatie en maatschappelijke functies onder voorwaarden Langs de Werf en de Bouwerij kunnen worden toegevoegd. Ook direct aan de bedrijfsfunctie gerelateerde detailhandel (maximaal 10% van het bvo met een maximum van 100 m2 bvo) is onder voorwaarden toegestaan. Bovenkerk blijft bestemd voor bedrijven en PDV, waar ook PDVachtige functies als nevenactiviteit (maximaal 10% van het bvo met een maximum van 100 m2 bvo) en onder voorwaarde sport- en recreatievoorzieningen worden toegestaan. Maximaal m2 grootschalige detailhandel (GDV) kan gerealiseerd worden op Bovenkerk, bij voorkeur op de Bovenkerkerhoek in combinatie met kantoren. Voor de herontwikkelingslocatie Bovenkerkerweg/ Noordammerlaan wordt onderzocht in hoeverre bedrijfsactiviteiten gecombineerd kunnen worden met wonen als ondersteunde functie. Legmeerdijk blijft ongewijzigd. De Loeten profileert zich als duurzaam groen terrein voor gemengde bedrijfsactiviteiten, inclusief veilinggerelateerde bedrijven. Daarnaast komt een deel beschikbaar voor Amstelveense tuincentra. Amstelveen-Zuid blijft ook gereserveerd als bedrijventerrein. De gemeente zet de volgende instrumenten in om het bedrijventerreinenbeleid uit te voeren: balie Bedrijven en accountmanagement, parkmanagement, beheer openbare ruimte, financiële middelen, bestemmingsplan, anterieure overeenkomsten, vergunningen en handhaving. Het bedrijventerreinenbeleid dient integraal te worden uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden en wordt afgestemd met ander relevant beleid, waaronder: detailhandelsbeleid, verkeer- en parkeerbeleid, milieubeleid, reclamebeleid, startersbeleid, horecabeleid en veiligheidsbeleid.

4 1 Inleiding Pagina Aanleiding De nota Economisch Beleid (juli 2003) van de gemeente Amstelveen is de meest recente nota waarin bedrijventerreinen, naast diverse andere economische aspecten, een plaats hebben gekregen. Voor onder andere detailhandel, horeca en hotels is het beleid de afgelopen jaren nader uitgewerkt en vastgesteld in separate nota s of notities. Daarnaast is voor het herstructureren van de glastuinbouw in de Noorderlegmeerpolder een apart traject gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet in de Noorderlegmeerpolder. Het bedrijventerreinenbeleid is tot op heden niet nader uitgewerkt. Een aantal ontwikkelingen, die in hoofdstuk 4 nader worden toegelicht, maken een bedrijventerreinbeleid voor Amstelveen noodzakelijk: Discrepantie tussen vraag naar en aanbod van bedrijfsruimte (kwaliteit en kwantiteit); Ruimtevragen passen niet binnen bestemmingsplannen; Overaanbod geplande (veilinggerelateerde) bedrijventerreinen in de regio Amsterdam; Veel beleidsmatige belangstelling voor bedrijventerreinen van hogere overheden. Het bedrijventerreinenbeleid richt zich op de vijf bedrijventerreinen in Amstelveen: Legmeer, Bovenkerk, Legmeerdijk en de nog te ontwikkelen terreinen De Loeten en Amstelveen-Zuid. Het doel van het bedrijventerreinenbeleid is tweeledig. Enerzijds biedt het een uitvoeringskader voor lokale projecten en anderzijds dient dit beleid als toetsingskader voor aanvragen die de gemeente ontvangt. Het blijkt onmogelijk om alle mogelijke en gewenste functies op de bedrijventerreinen specifiek te benoemen. Er zal altijd een grijs gebied blijven van bedrijfsactiviteiten en functies die wel gewenst zijn conform het beleid, maar toch niet passen op een bepaalde locatie. Andersom zullen bedrijfsactiviteiten of functies die niet specifiek genoemd zijn in het beleid wel passend zijn op een specifieke locatie. De intentie van het bedrijventerreinenbeleid is om de uitzonderingen te minimaliseren. In het geval een dergelijk verzoek zich voordoet, maakt de gemeente op basis van het bedrijventerreinenbeleid een integrale afweging over het al dan niet toestaan van de activiteit of functie. 1.2 Economische structuur Amstelveen Amstelveen kenmerkt zich vooral als een diensteneconomie, zoals blijkt uit tabel 1. Ruim 70% van de bedrijven en de werkgelegenheid behoort tot de dienstensector, zowel de commerciële als nietcommerciële diensten. Ook de handel en horeca is in Amstelveen relatief sterk vertegenwoordigd met bijna 20% van de bedrijven en ruim 22% van de werkgelegenheid. Meer gedetailleerde cijfers omtrent de sectoren zijn opgenomen in bijlage 1. Tabel 1: Bedrijven en werkgelegenheid naar sector in Amstelveen Sector Bedrijven Aandeel Werkzame personen Aandeel Landbouw en industrie 216 3,0% ,7% Bouwnijverheid 333 4,6% 822 1,9% Handel en horeca ,1% ,5% Transport 151 2,1% ,3% Commerciële dienstverlening ,0% ,1% Niet-commerciële dienstverlening ,4% ,6% Totaal % % Bron: gemeente Amstelveen, 2010

5 Pagina 4 Het type sectoren dat in Amstelveen gevestigd is, bepaalt de ruimtebehoefte aan werklocaties. Dienstverlenende bedrijven zijn veelal gehuisvest in kantoren of kantoorachtige panden. Ook de omvang van de bedrijven is van grote invloed op de huisvestingsbehoefte. Kenmerkend voor Amstelveen is dat 65% van het totaal aantal vestigingen ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) betreft. Beide kenmerken zijn de belangrijke redenen waarom Amstelveen over relatief weinig bedrijventerreinen beschikt. Toch hebben bedrijventerreinen een belangrijke functie voor Amstelveen, zowel vanuit economisch als maatschappelijk oogpunt. De aanwezigheid van bedrijven draagt bij tot het behoud en groei van werkgelegenheid en bedrijven. Een diversiteit aan economische functies, zoals (internationale) kantoren en bedrijven, toeleveranciers en lokale bedrijven (bijvoorbeeld bouwbedrijven, autobedrijven, cateringbedrijven en afvalinzameling), draagt bij aan een krachtige economie in de stad. Om deze economische dynamiek te accommoderen zijn bedrijventerreinen essentieel, aangezien niet alle werkfuncties gehuisvest kunnen worden in woonwijken. Door de aanwezigheid van bedrijven in de stad, dicht bij bevolking, wordt ook een onnodige uitgaande pendel voorkomen, wat een positieve bijdrage levert aan de bereikbaarheid van Amstelveen. 1.3 De Amstelveense ambities Bedrijventerreinen maken onderdeel uit van het economische beleid in Amstelveen: het versterken van de economische structuur, het bevorderen van een evenwichtige en duurzame economische groei en diversiteit in de Amstelveense bedrijvigheid en/of de bedrijvigheid in de directe regio te bewerkstelligen. Het bieden van voldoende bedrijventerreinen die passen bij de kwaliteitseisen van bestaande en nieuwe bedrijven is essentieel om het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven te verbeteren, de bestaande werkgelegenheid te behouden en nieuwe werkgelegenheid te creëren. De gemeente Amstelveen heeft de volgende ambities ten aanzien van bedrijventerreinen: Het beter op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen op lokaal en regionaal niveau, zowel kwalitatief als kwantitatief; Het beperken van de leegstand van bedrijfsgebouwen en kantoorpanden op bedrijventerreinen; Het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen, waaronder bereikbaarheid; Het verduurzamen van bedrijventerreinen met aandacht voor onder andere efficiënt ruimtegebruik en het reduceren van CO2 uitstoot. 1.4 Werkwijze Op basis van beschikbaar onderzoeksmateriaal, bestaande beleidsdocumenten en marktontwikkelingen is de bestaande situatie in beeld gebracht. Aan de hand van de inventarisatie en discussies met vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen de gemeente en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven onder leiding van wethouder Groot is het bedrijventerreinenbeleid voor de komende vier jaar geformuleerd. De strategische visie voor bedrijventerreinen voor de lange termijn krijgt een plaats in de gemeentelijke structuurvisie die begin 2011 wordt opgesteld. 1.5 Leeswijzer Deze beleidsnotitie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk twee beschrijft de huidige situatie van de Amstelveense bedrijventerreinen. De actuele ontwikkelingen en relevante beleidskaders zijn toegelicht in hoofdstuk drie. Tot slot is het beleidskader voor de bedrijventerreinen, inclusief de rolverdeling en instrumenten geformuleerd in hoofdstuk vier. De bijlagen geven inzicht in de Amstelveense sectoren en arbeidsplaatsen, leegstand, milieucategorieën en de lange termijnontwikkelingen en beleid.

6 2 Huidige situatie bedrijventerreinen Amstelveen Pagina Inleiding De bedrijventerreinen zijn belangrijk als vestigingslocatie voor bedrijven en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. Circa 5% van de Amstelveense bedrijven met bijna 10% van de werkgelegenheid is gevestigd op de bedrijventerreinen Legmeer, Bovenkerk en Legmeerdijk (zie tabel 2). Deze bestaande bedrijventerreinen kampen met leegstand. Voor zover bekend staat in totaal circa m2 bedrijfsruimte en/of kantoorruimte in Amstelveen leeg (peildatum september 2010). In bijlage 2 is de leegstand per terrein in kaart gebracht. Tabel 2: Bedrijven en werkgelegenheid op bedrijventerreinen en in Amstelveen Werkzame personen Aantal bedrijven Legmeer Bovenkerk Legmeerdijk Totaal bedrijventerreinen Totaal Amstelveen Aandeel bedrijventerreinen 9,5% 5,2% Bron: gemeente Amstelveen, 2010 Naast de huidige drie bedrijventerreinen, heeft Amstelveen de ambitie om twee nieuwe bedrijventerreinen tot ontwikkeling te laten komen aan de zuidkant van Amstelveen, langs de ongelegde N201. Het bedrijventerrein De Loeten is het eerste bedrijventerrein dat in Amstelveen ontwikkeld kan worden. Daarnaast is het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid gepland. 2.2 Bestaande bedrijventerreinen Bedrijventerrein Legmeer Het bedrijventerrein Legmeer (39 ha bruto) is een binnenstedelijk terrein dat gelegen is tussen twee woonwijken. Bedrijven met een bedrijfsbestemming tot milieucategorie 3.1 (zie bijlage 3) kunnen zich op Legmeer vestigen. Het is een gemengd terrein met productie- en groothandelsbedrijven, autobedrijven, drukkerijen en zakelijke dienstverleners. Daarnaast zijn er kantooractiviteiten te vinden en is de gemeentewerf op Legmeer gevestigd. Verder is een aantal bedrijven met een publiekstrekkende functie op het terrein gevestigde, zoals een indoor golfbaan, een sportschool, een partycentrum en een dansschool. Deze bedrijven passen oorspronkelijk niet in het bestemmingsplan. Naast een aantal autodealers en de Gamma is er geen consumentenverkoop op Legmeer. Tevens beschikt een aantal bedrijven op Legmeer over een bedrijfswoning. Tot slot is er een betoncentrale gevestigd. Dit bedrijf behoort tot milieucategorie 4, daarom is Legmeer een gezoneerd bedrijventerrein volgens de Wet geluidhinder. Een gezoneerd bedrijventerrein heeft een andere status dan een gewoon bedrijventerrein. Op gezoneerde terreinen worden verkeersbewegingen, inclusief vrachtwagenbewegingen, niet meegenomen in de geluidvoorschriften. Circa 170 bedrijven bieden ruim arbeidsplaatsen. In totaal staan 16 panden leeg met een totale vloeroppervlakte van bijna m2 (zie tabel 2). Het merendeel van de leegstand is aanwezig langs de Bouwerij, waar het gaat om verschillende bedrijfspanden en een kantoor van ruim m2. Het terrein is enigszins verouderd en komt voor herstructurering in aanmerking. Tot op heden lijken de gevestigde ondernemers en eigenaren de urgentie van de herstructurering

7 Pagina 6 van Legmeer nog onvoldoende te onderschrijven. Dit uit zich in een beperkte betrokkenheid van het gevestigde bedrijfsleven, zowel qua interesse waar het gaat om het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) als de bereidheid tot investeren in de private ruimte. Het bedrijventerrein Legmeer heeft in januari 2009 het eerste certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Naar verwachting vindt de hercertificering plaats in het voorjaar van De gemeente heeft in het kader van het KVO een aantal maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid in de openbare ruimte in gang gezet om een herstructureringsproces te stimuleren. In de openbare ruimte zijn alle lichtmasten voorzien van LED-verlichting. Tevens zijn recentelijk de bewegwijzeringsborden vernieuwd, waardoor de bedrijven beter te vinden zijn voor bezoekers. De herstructurering gaat gepaard met hoge investeringskosten. De gemeente Amstelveen heeft voor een aantal maatregelen reeds de middelen gereserveerd, maar subsidies zijn nodig om de totale kosten te kunnen dekken. In november 2010 heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland. Op het bedrijventerrein Legmeer is veel parkeergelegenheid in de openbare ruimte. Tellingen geven aan dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Daar staat tegenover dat parkeervoorzieningen op eigen terrein, die gewenst zijn vanuit het gemeentelijke parkeerbeleid, niet altijd voldoende aanwezig zijn. Aanvragen van bedrijven die wel binnen het bestemmingsplan passen, worden veelal afgewezen op de huidige parkeernorm. Figuur 1: Bedrijventerreinen in Amstelveen

8 Pagina 7 Bedrijventerrein Bovenkerk Bovenkerk, met een omvang van 15 ha bruto, is het tweede binnenstedelijk terrein van Amstelveen. Een deel van dit bedrijventerrein is bestemd voor Perifere Detailhandel. Bedrijven die hier gevestigd zijn, richten zich vooral op wooninrichting, zoals de verkoop van meubels, bedden, keukens en ander interieur. Daarnaast is er een supermarkt en een kringloopwinkel gevestigd. Verder zijn gemengde bedrijvigheid en kantooractiviteiten toegestaan. Ook zijn enkele maatschappelijke functies aan de Zetterij gehuisvest. Het gaat hierbij om een drietal instellingen, te weten: een politiebureau, een streekschool en een scoutinggroep. Een aantal jaren geleden is de kwaliteit op Bovenkerk verbeterd door een aantal ingrepen in de openbare ruimte. Bovenkerk biedt ruimte aan ruim 120 bedrijven met in totaal bijna arbeidsplaatsen. Momenteel staan drie panden leeg, gezamenlijk verantwoordelijk voor bijna m2. Er zijn twee locaties op Bovenkerk die nog voor ontwikkeling in aanmerking komen: de Bovenkerkerhoek (Bovenkerkerweg/ Beneluxbaan) en de Ziederij. Daarnaast is de herontwikkeling van de noordoost hoek Bovenkerkerweg/ Noordammerlaan voorzien. Bedrijventerrein Legmeerdijk Het bedrijventerrein Legmeerdijk, gelegen naast de woonwijk Westwijk is een aantal jaren geleden gerealiseerd. Het terrein (circa 21,5 ha bruto) biedt ruimte aan kleinschalige, geschakelde bedrijfspanden met kantoorruimte op de eerste verdieping. Momenteel zijn 57 bedrijven gevestigd op Legmeerdijk die gezamenlijk werkgelegenheid bieden aan 260 personen. Het bedrijventerrein heeft een kwalitatief goede uitstraling, maar kent wel een aanzienlijke leegstand. 2.3 Nieuwe bedrijventerreinen Bedrijventerrein De Loeten Het bedrijventerrein De Loeten heeft een omvang van circa 46 ha bruto. Gezien de ligging ten opzichte van de Flora Holland was in eerste instantie voorzien dat De Loeten alleen veilinggerelateerde bedrijven zou kunnen accommoderen. Na onderzoek en advies van Buck Consultants International naar het overaanbod van veilinggerelateerde bedrijventerreinen in de regio Greenport (zie hoofdstuk 3) is de bestemming op De Loeten verruimd. De nadruk ligt nu op modern gemengde bedrijvigheid, waarbij veilinggerelateerde bedrijvigheid een subcategorie vormt. Met de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn worden nadere afspraken gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling van (veilinggerelateerde) bedrijventerreinen. Het voorontwerp bestemmingsplan, inclusief het kostenverhaal, heeft in de zomer van 2010 ter inzage gelegen. Momenteel werkt de gemeente aan een nota van beantwoording. Gezien de ligging van De Loeten aan de nieuwe N201 worden grondeigenaren geacht een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van deze weg. Hierover voert de gemeente gesprekken met de grondeigenaren. De structuurvisie Amstelveen-Zuid biedt hierbij het planologische kader voor het kostenverhaal. Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid Het laatste nieuwe bedrijventerrein dat in Amstelveen voorzien is, is Amstelveen-Zuid (circa 65 ha bruto). De gemeente werkt momenteel aan het voorontwerp bestemmingsplan inclusief het kostenverhaal om in beeld te brengen welke ontwikkelingspotenties deze locatie heeft.

9 3 Actuele ontwikkelingen en beleidskaders Pagina Inleiding Het bedrijventerreinen beleid van de gemeente Amstelveen staat niet op zichzelf, maar wordt beïnvloed door ontwikkelingen en beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Bedrijventerreinen en dan met name de herstructurering staan volop in de belangstelling bij het Rijk de provincies en de Metropoolregio Amsterdam. Meest relevant zijn de volgende ontwikkelingen en beleidskaders. Lange termijn ontwikkelingen en achterliggend beleid zijn opgenomen in bijlage Actuele ontwikkelingen Overaanbod bedrijventerreinen Recentelijk heeft Buck Consultants International de ramingen voor bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam geactualiseerd. Voor alle deelregio s, inclusief Amstelland Meerlanden is ingeschat dat de vraag naar (veilinggerelateerde) bedrijventerreinen en kantorenlocaties lager ligt dan het geplande aanbod voor de periode tot en met Relatie financiering infrastructuur en ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen De afgelopen jaren zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de financiering van verschillende infrastructurele projecten met middelen die gedeeltelijk afkomstig uit de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De gemeente Amstelveen heeft in totaal 28,2 miljoen 1 euro bijgedragen aan de nieuwe N201. Een deel van deze middelen moet terugverdiend worden door de ontwikkeling van de nieuwe bedrijventerreinen De Loeten en Amstelveen-Zuid. Een vergelijkbare situatie geldt voor meerdere gemeenten in de regio, waaronder Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. Discrepantie tussen vraag naar en aanbod van bedrijfsruimte Sinds een aantal jaren is sprake van een mismatch tussen vraag naar en aanbod van zowel bedrijfspanden als kantoren. Deze ontwikkeling doet zich voor in heel Nederland. Ondernemers geven doorgaans de voorkeur aan nieuwbouw. Specifiek voor Amstelveen geldt dat enerzijds bestaande bedrijfspanden en kantoren leeg staan, waar moeilijk een nieuwe eigenaar of huurder voor te vinden is. Anderzijds zijn er weinig lege kavels per direct beschikbaar voor lokale, regionale en internationale bedrijven. Ruimtevragen die niet passen binnen bestaande bestemmingsplannen De gemeente ontvangt regelmatig vragen van ondernemers en instellingen die niet passen in de bestaande bestemmingsplannen. Het gaat hierbij o.a. om maatschappelijke instellingen, sportscholen, kinderdagverblijven en bedrijven uit categorie 3.2 die zich op Legmeer of Bovenkerk willen vestigen. Dergelijke functies zijn momenteel niet toegestaan. Ook voor tuincentra is nu geen ruimte beschikbaar, terwijl de markt hier wel naar vraagt. Forse groei ZZP-ers Het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen blijft in Amstelveen nog steeds groeien (7.287 bedrijven met werkzame personen per 1 januari 2010, zie ook bijlage 1). Deze groei komt met name door toename van het aantal ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Het aantal ZZP-ers is gedurende 2009 met 521 toegenomen en vertoont vanaf 2008 een grote stijging. Amstelveen heeft ruim ZZP-ers, wat neerkomt op 65% van het totaal aantal bedrijven. Deze ontwikkeling leidt 1 Bijdrage bestaat uit: 18 miljoen N201, 7,6 miljoen ongelijkvloerse kruising Zijdelweg en 2,6 miljoen aquaduct.

10 Pagina 9 tot een andere vraag naar bedrijfshuisvesting dan de traditionele vraag: kleinschalige, flexibele (kantoor)ruimte in een bedrijvencentrum. Vanuit de markt ontstaan verschillende initiatieven die tegemoet komen aan deze nieuwe manier van werken. Zo zijn reeds twee bedrijvencentra geopend (Regus en Minerva) en opent een nieuw bedrijvencentrum in maart 2011 de deuren. Ontwikkelingen internet retail In de detailhandel is de markt onderhevig aan vele externe invloeden. De gevolgen van de ontwikkelingen in de internet retail worden anno 2010 steeds duidelijker. Schattingen over de betekenis voor fysieke winkels lopen uiteen, maar hebben één gezamenlijk kenmerk: in de toekomst zijn minder maar betere winkelmeters nodig, omdat meer en meer via internet verkocht gaat worden. Daardoor verschuift de behoefte van winkelmeters naar opslag en transport activiteiten. Ontwikkeling Oostelijke Poeloever Amstelveen Op termijn voorziet de gemeente een transformatie van de Oostelijke Poeloever zoals is beschreven in het programma van eisen 2. Naast woningen wordt in een natuurgebied voorzien en blijft de Handwegkerk als monument gehandhaafd. Momenteel zijn in het gebied drie bedrijven gevestigd (twee tuincentra en een buitensportzaak). Toenemende verkeersdruk Amstelveen Zuid De verkeersdruk in Amstelveen en omgeving zal naar verwachting sterk toenemen als gevolg van diverse ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de uitbreiding van de Bloemenveiling en de bedrijventerreinen De Loeten, Amstelveen-Zuid, Greenpark Aalsmeer en werkstad A4 (Haarlemmermeer). Daarnaast heeft de gemeente Amstelveen de ambitie om circa woningen te realiseren in de Noorder Legmeerpolder als mede het duurzaam (her)ontwikkelen van het glastuinbouwgebied. Onderzoek is nodig om in beeld te brengen op welke wijze de toenemende verkeersdruk afgewikkeld moet gaan worden. 3.3 Relevante beleidskaders Economic Development Board Amsterdam en PRES De Economic Development Board (EDBA) voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 3 wordt het belangrijkste regionale adviesorgaan op economisch gebied. De EDBA is samengesteld uit representanten van overheid, bedrijfsleven en kenniswereld. Amstelveen is via de Stadsregio vertegenwoordigt in de EBDA. In november 2010 is het convenant EDBA ondertekend. Deelnemende partijen committeren zich aan het gezamenlijk investeren in de economie van de Amsterdamse regio om ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid te bevorderen. Zeven economische clusters zijn belangrijk en kansrijk: ICT, Creatieve Industrie, Rode Life Sciences, Zakelijke/Financiële Dienstverlening, Logistiek & Handel, Flowers & Food en Toerisme & Congressen. Voor elk van de clusters wordt een eigen strategie opgesteld. In 2011 stelt de EDBA een kennis en innovatie agenda op waarin komt te staan welke maatregelen genomen moeten worden om de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam in te versterken. Deze kennis en innovatie agenda zal later worden uitgebreid naar een bredere economische agenda. Ook zal met ingang van 2012 een International Advisory Board worden ingesteld waarin buitenlandse toppers uit bedrijfsleven en kenniswereld wordt gevraagd om vanuit een internationaal perspectief de Board te adviseren over beleid en strategie. 2 Vastgesteld door het college van B&W op 31 augustus Bestaande uit 36 gemeenten, provincie Noord-Holland, provincie Flevoland en Stadsregio Amsterdam.

11 Pagina 10 De MRA wil de komende jaren blijven meespelen in de top van Europese regio s. Als een economisch centrum dat aantrekkelijk is voor (internationale) bedrijven, als een dynamische regio met voldoende werkgelegenheid voor iedereen, als innovatieve en creatieve regio die voorop loopt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Om dit te bereiken heeft het Platform regionaal Economische Structuur (PRES) de Economische Agenda Metropoolregio Amsterdam Global Business Gateway opgesteld. De overheden die deelnemen in PRES worden vertegenwoordigd door de wethouder EZ van de gemeente Amsterdam (voorzitter PRES), de gedeputeerde EZ provincie Noord-Holland (vice-voorzitter PRES) en een aan te wijzen wethouder EZ en een burgemeester. Amstelveen is ambtelijk vertegenwoordigt binnen de PRES. Uitvoeringsstrategie Plabeka Amstelveen werkt in de Metropoolregio Amsterdam samen in het platform bedrijventerreinen en kantoren (Plabeka). Plabeka actualiseert de Uitvoeringsstrategie bedrijventerreinen en kantoren uit 2007, die naar verwachting in 2011 bestuurlijk wordt vastgesteld. De aanleiding voor de actualisatie is drieledig. Ten eerste is Plabeka door het Rijk geselecteerd als één van de vijf landelijke pilots herstructurering bedrijventerreinen. Plabeka dient als voorbeeld voor andere provincies en gemeenten. Het bedrijventerrein Legmeer is één van de prioritaire projecten in de lijst met te herstructureren bedrijventerreinen in Noord-Holland. Amstelveen kan gebruik maken van de kennis en ervaring die beschikbaar komt en brengt tevens haar ervaringen in bij deze pilot. De onverwacht lage vraag naar bedrijventerreinen de laatste jaren vormt de tweede aanleiding. Mede door de economische crisis is er in de regio Amstelland-Meerlanden een fors overaanbod ontstaan aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Daarnaast ontwikkelt de markt voor kantoren en bedrijven zich van een uitbreidings- naar een vervangingsmarkt, met name vanwege de verwachting dat de werkzame beroepsbevolking per saldo minder hard zal groeien. De nieuwe uitvoeringsstrategieën worden per deelregio opgesteld. Amstelveen maakt deel uit van de regio Amstellland-Meerlanden, met als subregio de Greenport Aalsmeer. De ontwikkeling van drie nieuwe bedrijventerreinen De Loeten, Amstelveen Zuid en Green Park Aalsmeer maken deel uit van de strategie. Deze terreinen zijn in de eerste plaats bedoeld om bedrijven ruimte te bieden. In de tweede plaats dient vanuit de bedrijventerreinontwikkeling een deel van de kosten van de omlegging van de N201 te worden betaald. De marktomstandigheden zijn ten opzichte van de periode van planvorming behoorlijk veranderd, onder meer door de recessie van 2008/2010. Bovendien komen de terreinen nu grotendeels in dezelfde periode op de markt. Hierdoor dreigt het risico dat op dezelfde klanten wordt gemikt, dat bedrijven de gemeenten tegen elkaar uitspelen en dat zowel in tijdsduur als financieel de ontwikkeling (zwaarder) gaat tegenvallen. De drie Greenport gemeenten oriënteren zich op versterking van de onderlinge samenwerking. Een derde aanleiding voor de actualisatie is het probleem van de voortdurende hoge structurele leegstand van kantoorruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), in zowel absolute als relatieve zin. In sommige delen van de MRA zijn de problemen op dit onderdeel groter dan andere. Hier wil de MRA een oplossing voor vinden. Provinciaal Herstructureringsprogramma De kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen is van groot belang om bedrijven een goed vestigingsklimaat aan te bieden. De provincie Noord-Holland heeft recentelijk het provinciale herstructureringsprogramma opgesteld. In de periode bedraagt de herstructureringsopgave circa 870 hectare, waaronder het Amstelveense bedrijventerrein Legmeer. Aangezien de herstructurering van bedrijventerreinen zeer veel geld kost, zet de provincie de subsidie HIRB Light (Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen) in om de herstructurering van bedrijventerreinen te bevorderen. Gemeenten kunnen maximaal 25% van de herstructureringskosten ten behoeve van investeringen in de openbare ruimte vergoed krijgen met een maximum van euro. De aanvragen die per tranche het meest voldoen aan de doelstellingen van het provinciale beleid komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage.

12 Pagina 11 Energiebeleidsplan Amstelveen heeft de ambitie met regiogemeenten in 2040 een energieneutrale regio gerealiseerd te hebben. Hiertoe zet de gemeente waar mogelijk maximaal in op het terugdringen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot. Het belangrijkste speerpunt binnen de energieneutrale regio is biomassa. Specifiek voor bedrijventerreinen zijn de volgende ambities relevant: de openbare ruimte van Amstelveen wordt tot 75% energiezuinig verlicht; bij herinrichting worden de aanwezige mogelijkheden voor duurzame vervanging en verbetering toegepast, mits kosteneffectief verantwoord; de duurzaam bouwen doelstelling zal stapsgewijs verhoogd worden, mits verantwoord. Recentelijk is tijdens de klimaattop het Amstelveense duurzaamheidsakkoord ondertekend door veertien partijen, waaronder Eneco, gemeente, KLM, KPMG, OA en Rabobank. Deze bedrijven zijn overigens niet gevestigd op de bedrijventerreinen. Detailhandelsnota Het detailhandelsbeleid van de gemeente Amstelveen is er op gericht de winkels in dagelijkse voorzieningen optimaal over de wijken te verspreiden. Dit komt in de praktijk neer op het tegengaan van versnippering van het aanbod. Daarnaast is een écht stadscentrum van groot belang voor de leefbaarheid van de stad. Een goed Stadshart is bovendien een belangrijk visitekaartje voor bezoekers of voor bedrijven of personen die zich in de stad (overwegen te) willen vestigen. De gemeente ambieert het versterken van het Stadshart. Bedrijven in de detailhandel die niet in de wijkwinkelcentra of het Stadshart passen, omdat zij te veel ruimte nodig hebben vanwege hun PDV-assortiment, blijven op het bedrijventerrein Bovenkerk. Amstelveen beoogt geen verdere uitbreiding van deze winkelvoorziening, aangezien er in de regio voldoende aanbod aanwezig is. Wel is het voor zittende bedrijven mogelijk om binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt uit te breiden. Ook kunnen Amstelveense detailhandelsbedrijven zich verplaatsen naar Bovenkerk. Parkeernota Het parkeerbeleid dient een bijdrage te leveren aan een sociaal, veilig, groen en duurzaam Amstelveen. Om dit te realiseren is gekozen voor een beleid dat gericht is op het faciliteren van reguleren van de groeiende mobiliteitsbehoefte. Afhankelijk van de locatie en de functie zijn parkeernormen gedefinieerd. Op de bedrijventerreinen is per functie de parkeernorm bepaald. Nota Economisch beleid De uitgangspunten van het gemeentelijk economisch beleid zijn vastgelegd in de nota Economisch Beleid (maart 2004). Deze nota heeft tot doel een evenwichtige en duurzame economische groei te bevorderen en diversiteit in de Amstelveense bedrijvigheid en/of bedrijvigheid in de directe regio te bewerkstelligen. De hoofddoelstelling bestaat uit acht subdoelstellingen. Relevant voor het bedrijventerreinenbeleid zijn de volgende: zorg dragen voor voldoende vestigingslocaties voor kantoor, bedrijven en winkels door realisering van nieuwe en herstructurering van bestaande locaties; kwaliteitsverbetering van bestaande vestigingslocaties; verbetering van de bereikbaarheid van en naar de werklocaties/ Stadshart; versterking en verbetering van de regionale samenwerking.

13 4 Beleidskader bedrijventerreinen Amstelveen Pagina Inleiding Het beleidskader voor bedrijventerreinen in Amstelveen komt in dit hoofdstuk aan de orde. Enerzijds hanteert de gemeente een aantal algemene beleidslijnen die op alle bedrijventerreinen van toepassing zijn. Anderzijds is per bedrijventerrein nader beschreven welke ontwikkelingen gewenst zijn voor de toekomst. 4.2 Algemeen beleidskader Amstelveen wil lokaal bedrijventerreinen beschikbaar stellen om bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich te verplaatsen, uit te breiden of nieuw te vestigen. Behoud van de bestaande bedrijventerreinen is daarvoor essentieel. De ruimte voor bedrijfsactiviteiten moet per saldo tenminste gelijk blijven. Bedrijfslocaties die in de verre toekomst mogelijk voor transformatie in aanmerking zouden komen, moeten elders in Amstelveen gecompenseerd worden. Ook nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk zijn, mits zorgvuldig en regionaal afgestemd. Regionale afstemming over omvang en doelgroepen is noodzakelijk gezien het overaanbod van bedrijventerreinen in de regio. Enige druk op de markt is nodig om een gezonde marktsituatie te creëren. Te veel aanbod leidt tot ongewenste effecten als een toename van de leegstand en een daling van de grondprijzen. De gemeente is bereid om met de buurgemeenten w.o. Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn nadere afspraken te maken over segmentering/thematisering en fasering van bedrijventerreinen. De gemeente heeft geen grondposities en wil deze ook niet innemen en laat de realisatie van nieuwe bedrijventerreinenontwikkeling over aan de markt. Het opnieuw in gebruik nemen van de leegstaande bedrijfspanden en kantoorpanden op de bedrijventerreinen in Amstelveen is gewenst. Maximaal 8% leegstand is acceptabel voor een goed functionerende vastgoedmarkt. Minder leegstand heeft een positief effect op de bedrijfsomgeving waar het gaat om uitstraling en levendigheid op een terrein. Ook vanuit duurzaamheid is het zeer gewenst om de bestaande panden opnieuw te gebruiken. Kansen die zich voordoen om leegstand terug te dringen zal de gemeente serieus overwegen. De reden voor leegstand ligt per pand verschillend. Op individuele basis is de gemeente bereid mee te denken met de eigenaar over de mogelijkheden en waar mogelijk te faciliteren. Het initiatief, de uitvoering en de financiering ligt bij de eigenaren van de panden. De bestaande parkeervoorzieningen op de bedrijventerreinen worden tenminste gehandhaafd. Indien kansen zich voordoen om het parkeren efficiënter te organiseren, zoals bijvoorbeeld gedeelde parkeervoorzieningen of verspreiden van de parkeerdruk over de dag, staat de gemeente hiervoor open. Meer maatwerk ten aanzien van parkeren verdient de voorkeur. Wel blijft parkeren een belangrijke vestigingseis van de gemeente, omdat parkeerproblemen voorkomen moeten worden. De gemeente wil meer functies op de bedrijventerreinen toestaan dan momenteel in de bestemmingsplannen zijn vastgelegd om beter op de vragen vanuit de markt te kunnen inspelen. Per bedrijventerrein is nader beschreven welke functies het specifiek betreft, zie de volgende paragrafen. In het algemeen geldt dat de bedrijfsfunctie de primaire functie op de bedrijventerreinen blijft. Nieuwe functies mogen het functioneren van het bedrijfsleven niet belemmeren. Dit betekent dat een verzoek voor een functie anders dan bedrijvigheid altijd bij de gemeente ingediend moet worden.

14 Pagina 13 Deze functie wordt getoetst aan de volgende criteria: fysieke locatie op het bedrijventerrein; voldoende parkeerruimte; omvang en periode van verkeersstromen; potentiële belemmering voor bedrijfsfuncties. Functies met zeer intensieve bezoekersstromen op geconcentreerde tijden, die gepaard gaan met veel verkeersbewegingen van personenauto s, zijn niet gewenst op de bedrijventerreinen. Dit is ongewenst, omdat de huidige verkeersontsluitingen en de beschikbare parkeervoorzieningen een forse toename niet toelaten. Het gaat hierbij o.a. om grootschalige gezondheidscentra, kerkgebouwen en gebedshuizen. Voor de bedrijfspanden op alle bedrijventerreinen geldt dat het aandeel kantooractiviteiten ten behoeve van bedrijfsruimte kan worden verruimd naar 50:50. Dit betekent dat bedrijfsgebouwen voor maximaal 50% gebruikt kunnen worden voor kantoordoeleinden verbonden aan de bedrijfsactiviteiten. Voorwaarde hierbij is dat de noodzaak van meer dan 30% kantooractiviteiten moet worden aangetoond en dat nieuw te vestigen bedrijven voldoen aan de geldende parkeernormen. Gezien de leegstand van met name kantoorgebouwen op de bedrijventerreinen zijn nieuwe kantoorpanden (met meer dan 50% kantoorruimte) niet toegestaan op de bedrijventerreinen. Ook is het separaat verhuren van kantoren niet mogelijk. Om te voorkomen dat de kwaliteit op de bedrijventerreinen verder verslechtert, is meer betrokkenheid van de gevestigde ondernemers bij hun bedrijfsomgeving gewenst. De gemeente stelt enige vorm van parkmanagement verplicht op alle bedrijventerrein in Amstelveen. Op de Legmeerdijk is parkmanagement al aanwezig. Tot slot beoogt de gemeente een verdere verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit uit zich allereerst in het feit dat bij de realisatie van nieuwe panden de bouwvoorschriften van duurzaam bouwen van toepassing zijn. Daarnaast beoogt de gemeente een toename van meervoudig ruimtegebruik waar het gaat om het gebruik van parkeervoorzieningen en andere inrichtingsmogelijkheden indien deze zich voordoen. Om de mogelijkheden voor verduurzaming bij bedrijven te vergroten, is meer inzicht nodig in de wensen van de ondernemers en de kansen die zij zien. Het college van B&W vindt het belangrijk om bedrijven en investeerders continuïteit in beleid te bieden. De investeringen in vastgoed zijn immers hoog. Deze beleidsnota sluit op onderdelen aan bij de huidige bestemmingsplannen, maar beoogt tevens de dynamiek in de sector op heldere wijze te faciliteren. 4.3 Beleidskader per bedrijventerrein Bedrijventerrein Legmeer De kwaliteit van het bedrijventerrein Legmeer dient een impuls te krijgen, waardoor de werkomgeving aantrekkelijker wordt. De bestaande bedrijfsruimte moet efficiënter benut worden, bijvoorbeeld door het opnieuw in gebruik nemen van leegstaande panden. Ook is een verduurzaming van het bedrijventerreinen nodig, zowel vanuit kostenbesparing als het maatschappelijke oogpunt. Daarnaast dient ook de verkeersveiligheid te worden verbeterd. Nieuwe functies toevoegen op Legmeer geeft een impuls aan het terrein, omdat de verlevendiging van en de veiligheid op het terrein toeneemt. Ook ontstaan meer kansen om de leegstand tegen te gaan. Een functieverbreding moet positieve effecten generen voor het gehele terrein. Meer zelfstandig functionerende detailhandelsactiviteiten worden, conform het huidige detailhandelsbeleid, niet toegestaan op Legmeer. Ook meer bedrijfswoningen zijn niet voorzien.

15 Pagina 14 Wel wordt ruimte gegeven aan bedrijfsactiviteiten, maatschappelijke en publieke functies tot en met categorie 3.1. De maatschappelijke en publieke functies die veel publiek aantrekken kunnen zich vestigen op goed en veilig te bereiken delen van Legmeer met voldoende parkeermogelijkheden. Concentratie van deze functies op zichtlocaties langs doorgaande routes en in de omgeving van kleinschalige bedrijvigheid ligt voor de hand. Dit betekent dat Langs de Werf en de Bouwerij in aanmerking komen voor het toevoegen van andere functies. De andere gebieden op Legmeer blijven specifiek bestemd voor bedrijvigheid. Direct aan de bedrijfsfunctie gerelateerde detailhandel is onder voorwaarden toegestaan op Legmeer. Verkoop bij cateringbedrijven en groothandels in de volgende branches die relevant zijn voor de hoofdwinkel structuur, te weten: dagelijkse goederen (food en persoonlijke verzorging) en niet dagelijkse goederen (kleding en textielzaken, huishoudelijke artikelen en consumentenelektronica) zijn uitgesloten van vestiging op Legmeer. Ook zelfstandige detailhandel (m.u.v. de reeds bestemde locatie) is uitgesloten. Maximaal 10% van het totale bvo met een maximum van 100 m2 bvo mag benut worden voor detailhandel als nevenactiviteit bij bedrijfsactiviteiten. Door de vele vrachtwagenbewegingen op het bedrijventerrein, afkomstig van o.a. de gemeentewerf, de betoncentrale, verhuisbedrijven en cateringbedrijven zijn onderwijsvoorzieningen en kinderdagverblijven niet gewenst op Legmeer. Wanneer de betoncentrale op enig moment de locatie op het bedrijventerrein Legmeer zou verlaten, vervalt de categorie 4.1 en wordt deze locatie herbestemd voor functies tot en met categorie 3.1. Amstelveen zet in op de revitalisering van het bedrijventerrein Legmeer. Een integrale kwaliteitsverbetering, gericht op de publieke èn private ruimte levert een forse kwaliteitsslag. Maatregelen in de openbare ruimte moeten bijdragen aan een efficiënter ruimtegebruik en een verbetering van de verkeersveiligheid. Voor Legmeer zijn plannen om met name de verkeersinfrastructuur te verbeteren, het onderscheid tussen publieke en private ruimte duidelijker aan te brengen en het plaatsen van een hekwerk langs de groenstrook aan de zuidkant van Legmeer. De gemeente zet zich in om voor de uitvoering van dit project subsidies bij de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam te genereren. Daarnaast is Amstelveen bereid om zelf te investeren in de kwaliteitsverbetering. Een goede samenwerking met en sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven is essentieel voor het slagen van de revitalisering. Bedrijventerrein Bovenkerk Voor het bedrijventerrein Bovenkerk is de belangrijkste opgave voor de komende jaren om voor de bestaande panden, waarvan een aantal al enkele jaren leeg staat, nieuwe gebruikers te vinden. Bovenkerk blijft bestemd voor bedrijvigheid en PDV. Een aantal gebieden met een bedrijvenbestemming beschikt over een wijzigingsbevoegdheid voor PDV. Dit blijft gehandhaafd, omdat de vraag naar uitbreidingsruimte bij Amstelveense detailhandelsbedrijven nog steeds aanwezig is. Tevens worden bedrijfs- en groothandelsactiviteiten die elders niet gewenst zijn en waarbij PDV-achtige functies als nevenactiviteit worden ontplooid, zoals scooter- en brommerverkoop, bouw- en installatiebedrijven en opslag- en distributie ten behoeve van internetverkoop, toegestaan op Bovenkerk. Maximaal 10% van het totale bvo met een maximum van 100 m2 bvo mag benut worden voor detailhandel als nevenactiviteit. Dit geldt voor alle bedrijven, zowel Amstelveense als niet-amstelveense bedrijven. Ook sport en recreatievoorzieningen worden toegestaan om de levendigheid en veiligheid op het terrein te vergroten. Bij de herontwikkeling van de locatie Bovenkerkerweg/Noordammerlaan wordt onderzocht in hoeverre bedrijfsactiviteiten gecombineerd kunnen worden met bedrijfswoningen. Dit biedt kansen voor een kwaliteitsslag van de entree aan de noordkant van Bovenkerk. Tegelijkertijd ontstaat een natuurlijke overgang van wonen naar werken. Uitgangspunt is dat de woonfunctie de bedrijfsfunctie ondersteunt en niet leidt tot een belemmering van de werkfunctie. Elders op Bovenkerk worden woningen, publieke en maatschappelijke voorzieningen niet toegestaan, anders dan op de locaties die nu reeds deze bestemming hebben.

16 Pagina 15 De Stadsregio Amsterdam heeft de gemeente Amstelveen toestemming gegeven om maximaal m2 grootschalige detailhandel (GDV) toe te staan op het bedrijventerrein Bovenkerk met als voorwaarde dat de beoogde GDV-locatie in Aalsmeer niet ontwikkeld wordt. De gemeente Amstelveen geeft er de voorkeur aan om de ontwikkeling van GDV op de Bovenkerkerhoek plaats te laten vinden, in combinatie met kantoren. De gemeente heeft hierover met de regio afspraken gemaakt. De nadere invulling van deze locatie volgt als apart project. Meer GDV is niet gewenst, gezien het hoge aanbod van GDV-locaties in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijventerrein Legmeerdijk Het bedrijventerrein Legmeerdijk behoudt haar huidige functies van bedrijfsruimte gecombineerd met kantoorruimte ondersteunend aan het bedrijf. Om het kwaliteitsniveau te behouden en om te voorkomen dat verloedering dreigt, is het wenselijk om de leegstand terug te brengen. Het initiatief hiervoor ligt bij de marktpartijen. Bedrijventerrein De Loeten Het bedrijventerrein De Loeten is op dit moment bestemd voor modern gemengde bedrijvigheid tot en met milieucategorie 3.2, waarbij veilinggerelateerde bedrijvigheid een subcategorie vormt. De omvang en de ligging langs de nieuwe N201 maakt het terrein bij uitstek geschikt voor grootschalige logistiek, distributie, opslag en productie. Bedrijven die vanuit hun aard of omvang geen mogelijkheden zien zich te vestigen op de bestaande bedrijventerreinen, kunnen op De Loeten een plek vinden. Gezien de ligging tussen het beoogde duurzame glastuinbouwgebied in de Noorder Legmeerpolder en de aanwezigheid van een tuinbouwbedrijf met verkoop aan huis wordt tevens een deel van De Loeten bestemd voor Amstelveense tuincentra. Nader onderzocht moet worden welke tuincentra passend zijn. Het helder afbakenen van een gebied inclusief maximale omvang geeft enkele Amstelveense bedrijven, die door de herontwikkeling van de huidige locatie wellicht vertrekken, de mogelijkheid om hun bedrijf voort te zetten, maar voorkomt tegelijkertijd een wildgroei aan tuincentra. Ook is perifere detailhandel niet gewenst op De Loeten, daarvoor is Bovenkerk het meest geschikt. Meer inzicht in de marktpotenties van De Loeten is gewenst alvorens een nadere profilering/ branding mogelijk is. Hiervoor zet de gemeente een apart traject in, waarbij ontwikkeling als duurzaam bedrijventerrein in overweging wordt genomen. De grond op De Loeten is in eigendom van particulieren. De gemeente wil met het sluiten van anterieure overeenkomsten afspraken maken met de eigenaren omtrent de ontwikkeling van hun locaties. Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid Ook bedrijventerrein Amstelveen-Zuid lijkt het meest geschikt voor gemengde bedrijven, waar in potentie ook categorie 3.2 en 4.1 bedrijven gehuisvest zouden kunnen worden. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre er op termijn eventueel ruimte beschikbaar kan komen voor bijvoorbeeld een biomassacentrale of biovergister. De ligging nabij de N201, nabij een afslag, de aanwezigheid van een kanaal (voor koeling en transport) en de nabijheid van de veiling (maar toch op noodzakelijk veilige afstand) en een potentieel afzetgebied van elektra, warmte, gas en CO2 naar de omgeving, biedt vele voordelen die een biomassacentrale als locatiefactoren nodig heeft. Ook wordt onderzocht of in Amstelveen-Zuid mogelijk ruimte is voor een opstelplaats voor metro s Voorlopig is de ontwikkeling van Amstelveen-Zuid niet voorzien. Tot die tijd komt voldoende ruimte beschikbaar door de ontwikkeling van De Loeten en de bedrijventerreinen in de regio. Wel worden momenteel de ontwikkelingspotenties van Amstelveen-Zuid onderzocht en blijft deze locatie gereserveerd als potentieel bedrijventerrein. De gemeente is wel bereid om medewerking te verlenen aan initiatieven van ondernemers die nu al op Amstelveen-Zuid gevestigd zijn. De grond op Amstelveen-Zuid is eveneens in eigendom van particulieren. De gemeente wil met het sluiten van anterieure overeenkomsten afspraken maken met de eigenaren omtrent de ontwikkeling van hun locaties.

17 Pagina 16 Samengevat Tabel 3 vat het beleidskader per bedrijventerrein samen. Tabel 3: Toekomstvisie per bedrijventerrein Terrein Toekomstvisie Legmeer Legmeer is een werkterrein waar bedrijfsactiviteiten, maatschappelijke en publieke functies tot en met categorie 3.1 zich kunnen huisvesten. Functies die kunnen worden uitgebreid of toegevoegd zijn: vervaardigingbedrijven, productiebedrijven, (groot)handel en reparatie, autodealers, bouwbedrijven, cateringbedrijven, post- en telecommunicatiebedrijven, verhuurbedrijven van transportmiddelen, machines en andere roerende goederen, overige zakelijke dienstverlening, praktijken voor gezondheidszorg en welzijn, clubhuizen en de cultuur-, sport- en recreatievoorzieningen, zoals muziek-, ballet- en dansscholen, ateliers, bowlingcentra, sportscholen, gymnastiekzalen, wasserijen, tapijtreinigingsbedrijven, begrafenisondernemingen, kerkelijke instellingen en religieuze gebedshuizen. Functies anders dan bedrijfsactiviteiten worden geconcentreerd Langs de Werf en de Bouwerij. Ook direct aan de bedrijfsfunctie gerelateerde detailhandel is onder voorwaarden toegestaan op Legmeer, met een maximum van 10% van het totale bvo en maximaal 100 m2 bvo. Bovenkerk Bovenkerk is een gemengd werk- en PDV-terrein voor bedrijven tot en met categorie 3.1. Amstelveense PDV bedrijven kunnen zich verder ontwikkelen. Daarnaast blijft de ruimte bestemd voor de functies die momenteel zijn toegestaan: bedrijfsactiviteiten en maatschappelijke voorzieningen op de daarvoor aangewezen locaties. Toegevoegd zijn bedrijfsactiviteiten waarbij PDV-achtige functies als nevenactiviteit worden ontplooid, zoals scooter- en brommerverkoop, bouw- en installatiebedrijven en opslag- en distributie ten behoeve van internetverkoop. Maximaal 10% van het totale bvo met een maximum van 100 m2 bvo mag benut worden voor detailhandel als nevenactiviteit. Ook zijn sport- en recreatievoorzieningen toegestaan en ontstaan mogelijkheden om bedrijven te combineren met woningen op de hoek Bovenkerkerweg/Noordammerlaan. Maximaal m2 GDV is toegestaan op Bovenkerk die bij voorkeur gerealiseerd worden op de Bovenkerkerhoek in combinatie met kantoren. Legmeerdijk De Loeten Amstelveen- Zuid Het bedrijventerrein Legmeerdijk huisvest kleinschalige bedrijven die gebaat zijn bij gecombineerde bedrijfsruimte met kantoorruimte. De Loeten is een duurzaam groen bedrijventerrein waar grootschalige logistiek, distributie, opslag en productie gehuisvest kunnen worden tot en met categorie 3.2. Tevens komt een deel van het bedrijventerrein beschikbaar voor Amstelveense tuincentra. Amstelveen-Zuid blijft gereserveerd als bedrijventerrein tot en met categorie 4.1. Voorlopig zal dit terrein niet ontwikkeld worden. Wel faciliteert de gemeente de bestaande bedrijven die zich reeds in het gebied gevestigd hebben. Alle andere bedrijven die zich in Amstelveen willen (her)vestigen kunnen zich vestigen op De Loeten, Legmeer, Bovenkerk of Legmeerdijk. 4.4 Instrumenten Om het bedrijventerreinenbeleid uit te voeren, zet Amstelveen een aantal instrumenten integraal in, waarbij afstemming plaats vindt tussen de verschillende afdelingen. Balie Bedrijven en accountmanagement Ondernemers kunnen in eerste instantie terecht bij de balie Bedrijven met vragen over het gemeentelijk economisch beleid, bestemmingsplannen, vergunningen, (ver)bouwen, bedrijfshuisvesting, parkeren en het starten van een onderneming. Vragen die beleidsafstemming vragen, worden doorgespeeld naar één van de twee beleidsmedewerkers economische zaken. Deze beleidsmedewerkers zijn tevens accountmanager ofwel aanspreekpunt voor het lokale bedrijfsleven. Eén accountmanager houdt zich met name bezig met de bedrijventerreinen, terwijl de andere accountmanager zich vooral richt op de detailhandel. Ook zijn in Amstelveen twee

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Toekomstvisie bedrijventerreinen gemeente Edam-Volendam

Toekomstvisie bedrijventerreinen gemeente Edam-Volendam Toekomstvisie bedrijventerreinen gemeente Edam-Volendam 10 februari 2015 Ontwerp Status: Ontwerp Datum: 10 februari 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Oosthaven 57 2801 PE Gouda 0182-689416

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Inventarisatie en analyse. Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer Gemeente Aalsmeer

Inventarisatie en analyse. Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer Gemeente Aalsmeer Inventarisatie en analyse Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer Gemeente Aalsmeer 28 september 2010 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Wijze van aanpak inventarisatie

Nadere informatie

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering per kern Concept Eindrapport Gemeente Dalfsen Januari 2010 Eindrapport Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Jeantine Naafs

Nadere informatie

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS 2 2.1

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie

Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad eo Gemeente IJsselstein februari 2013

Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad eo Gemeente IJsselstein februari 2013 Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad eo Gemeente IJsselstein februari 2013 Ontwerp Bestemmingsplan Binnenstad e.o. Nummer Procedurefase Datum 01 Concept Februari 2012 02 Voorontwerp voor inspraak/overleg

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013. toelichting

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013. toelichting Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013 toelichting Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan - Oss - 2013 Voorontwerp 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1. Aanleiding... 5 1.2. Ligging

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013. Gemeente Asten Vastgesteld

Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013. Gemeente Asten Vastgesteld Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013 Gemeente Asten Vastgesteld Bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013 Gemeente Asten Vastgesteld Identificatienummer: NL.IMRO.0743.BP02013001-VS01 Rapportnummer

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Gemeente Hengelo Januari 2012 Sector Beleid en Projecten Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Digitale plan ID: NL.IMRO.0164.SV0001-0301

Nadere informatie

Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden

Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid p 1 Samengesteld door: Jeroen van der Burg Marco de Brabander Lex Boersma

Nadere informatie

Tabel: Werkgelegenheidsontwikkeling in de regio mutatie 2005 t.o.v. 1993

Tabel: Werkgelegenheidsontwikkeling in de regio mutatie 2005 t.o.v. 1993 Inleiding Na een lange periode van economische groei in de jaren negentig, werd de periode vanaf het jaar 2000 gekenmerkt door een afname van de werkgelegenheid en een groei van de werkloosheid. Aan deze

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Quick scan met reactie GS Flevoland Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Reactie Gedeputeerde Staten... 5 Nawoord Rekenkamer...

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle

Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle Samenvatting opgaven en hoofdlijnen van beleid Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een nieuw detailhandelsbeleid 5 1.2 Doel detailhandelsbeleid 5 1.3 Opzet

Nadere informatie

Stadhaven Minerva. Herstructureringsplan

Stadhaven Minerva. Herstructureringsplan Stadhaven Minerva Herstructureringsplan 2 Colofon Stadhaven Minerva Herstructureringsplan Amsterdam, april 2007 Dit herstructureringsplan vormt een bewerking en actualisatie van: - Ontwikkelingsvisie Minervahaven

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie