Stedenband Tilburg Same, Tanzania

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedenband Tilburg Same, Tanzania"

Transcriptie

1 Stedenband Tilburg Same, Tanzania Samen voor Same Subsidieaanvraag Ten behoeve van Gemeente Tilburg I. AANVRAGENDE ORGANISATIE Stedenband Tilburg Same, Tanzania Spoorlaan CC Tilburg tel. (013) Contactpersoon: Marga Genemans, coördinator Stedenband Tilburg Same, Tanzania II. SAMENVATTING Stedenband Tilburg Same, Tanzania heeft in deze subsidieaanvraag het programma van eisen van de gemeente Tilburg vertaald in 7 verschillende clusters van activiteiten met eenzelfde thema of doelstelling. 1. Onderwijsactiviteiten 2. Activiteiten gezondheidszorg 3. Activiteiten water/voedsel/milieu 4. Uitwisseling, stages en werkbezoeken 5. Algemene voorlichting en PR 6. Projecten in Same 7. Coördinatie, kantoor en netwerken In Tilburg gaat het om voorlichting en fondswerving; in Same gaat het vooral om financiële ondersteuning en overdracht van expertise. Actieve betrokkenheid, samenwerking en partnerschap tussen instellingen en individuen in Tilburg en Same vormen de kern van activiteiten binnen de Stedenband. Goede regievoering en coördinatie zorgt voor optimalisering van deze samenwerking. Per cluster van activiteiten wordt de relatie met een of meer millenniumdoelen aangegeven. Elk cluster bevat meerdere activiteiten en deelactiviteiten. De (deel)activiteiten zijn uitgewerkt voor de looptijd van twee jaar. In de concrete uitvoering van de activiteiten kunnen er per jaar verschillende accenten gelegd worden. De benoemde prestaties van een cluster gelden per jaar. Voor nieuwe activiteiten in op het gebied van Onderwijs en ICT en van Water en Voedsel zet de Stedenband in op contacten met (horeca)bedrijven in Tilburg en omgeving. Daarnaast worden bestaande activiteiten voortgezet en verder uitgebouwd. Na afloop van het eerste jaar zal de Stedenband de uitgevoerde activiteiten evalueren en waar gewenst ruimte creëren voor bijstelling en/of wijziging in het volgende jaar. Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

2 III. RELATIE GEMEENTELIJKE SPEERPUNTEN IN PROGRAMMA VAN EISEN INTERNATIONALE SAMENWERKING De doelstellingen en de activiteiten van de Stedenband Tilburg Same, Tanzania sluiten uitstekend aan bij de genoemde speerpunten in het Programma van eisen Internationale Samenwerking van de gemeente Tilburg. Internationale samenwerking en mondiale bewustwording vormen al 25 jaar de core-business van de Stedenband; vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de stedenband en actieve betrokkenheid van instellingen en individuen in Tilburg en in Same zijn een belangrijke doelstelling. Door ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Same, gekoppeld aan voorlichting in Tilburg, levert de Stedenband een actieve bijdrage aan het bereiken van de VN Millenniumdoelen, gericht op het verminderen van armoede en ongelijkheid in de wereld. Door voortdurend de koppeling te leggen tussen voorlichting en bewustwording, samenwerking en uitwisseling, fondsenwerving en ondersteuning van ontwikkelingsinitiatieven in Same, biedt de Stedenband verschillende handelingsperspectieven aan individuen, instellingen en bedrijven in Tilburg en in Same. Zo vergroot de Stedenband de actieve betrokkenheid in Tilburg met mensen en instellingen in Same. Door voortdurende koppeling van voorlichting aan fondsenwerving en door het bevorderen van samenwerking tussen instellingen in Tilburg en Tanzania genereert de Stedenband geld en goederen voor ondersteuning van ontwikkelingsinitiatieven in Same. De subsidie van gemeente Tilburg wordt aangewend om een veelheid aan middelen voor activiteiten en projecten te creëren. IV. DOELSTELLING EN AANPAK De Stedenband Tilburg Same, Tanzania hanteert de volgende doelstellingen: 1. Invulling geven aan een stedenband tussen de gemeente Tilburg en Same. 2. Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de stedenband in Tilburg en in Same. De Stedenband doet dit enerzijds door de partners in Same te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces. En anderzijds door Tilburgers te informeren over het leven in Same en hen daardoor meer bewust te maken van andere culturen en hun eigen rol in de internationale samenleving. De Stedenband hanteert daarbij de volgende aanpak: 1. Thematische benadering: gezondheidszorg, onderwijs, en water/voedsel/milieu De activiteiten van de Stedenband moeten aansluiten bij wensen en ontwikkelingen in Tanzania. In overleg met de partners worden prioriteiten gesteld en thema s bepaald. Voor Same gaat het vooral om plattelands ontwikkeling met accenten op gezondheidszorg, onderwijs, en water/voedsel/milieu. In Same werken aan verbetering op deze terreinen is een actieve bijdrage aan het bereiken van de VN Millennium ontwikkelingsdoelen. In Tilburg lenen deze onderwerpen zich bijzonder voor voorlichting en voor fondswerving. Rondom deze thema s is een netwerk van organisaties en instellingen actief betrokken bij de Stedenband. Instellingen hier en daar hebben langdurige samenwerkingsverbanden en een grote groep vrijwilligers is via hun instelling actief betrokken. Aansluitend bij de actualiteit en met behulp van een grote groep actieve vrijwilligers zal de Stedenband deze themagerichte benadering voortzetten en verder uitbouwen. 2. Langdurige samenwerkingscontacten en krachtig partnerschap Langdurige samenwerkingscontacten en krachtig partnerschap tussen organisaties in Tilburg en Same vormen de ruggengraat voor de stedenband. De Stedenband vindt het belangrijk in dit product te Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

3 investeren, nieuwe partnerrelaties te stimuleren en de inhoud en kwaliteit van bestaande relaties te versterken. De Stedenband biedt de Tilburgse partnerorganisaties inhoudelijke begeleiding, ondersteunt hen bij het benaderen van fondsenorganisaties, het organiseren van acties en het onderhouden van regelmatige contacten met de partners in Tanzania. De Stedenband zorgt tevens voor de afhandeling en begeleiding van door Tilburgse instellingen gesteunde projecten in Same. 3. Professionaliteit en afstemming activiteiten Het bestaan van een structurele en duurzame relatie tussen Tilburg en Same creëert de mogelijkheid om de onderlinge samenwerking steeds verder uit te bouwen. In de afgelopen jaren zijn er veel contacten en relaties ontstaan tussen mensen en organisaties in Tilburg en in de partnergemeente. Door het bieden van deskundigheid, coördinatie en regievoering zorgt de Stedenband voor een professionele aanpak en een juiste afstemming van de activiteiten en projecten. 4. Werkstages en uitwisselingsbezoeken Werkstages en uitwisselingsbezoeken maken al jaren deel uit van de activiteiten in de context van de stedenband. Ze bieden mensen de mogelijkheid om op een persoonlijke manier kennis te maken met leven en werk in het partnerland. Ze werken enthousiasmerend en versterken actieve betrokkenheid van de deelnemers bij de activiteiten van de stedenband. De Stedenband Tilburg Same, Tanzania organiseert en begeleidt deze jaarlijkse werkstages en uitwisselingsbezoeken van groepen of individuele vrijwilligers binnen de context van de stedenband. 5. Externe zichtbaarheid en communicatie Voldoende zichtbaarheid en goede communicatie naar de doelgroepen zijn belangrijke instrumenten om het maatschappelijk draagvlak voor de stedenband te vergroten. Door een heldere themagerichte aanpak werkt de Stedenband aan een krachtige uitstraling en goede zichtbaarheid bij haar doelgroepen via website en nieuwsbrief. De komende periode zal de Stedenband inzetten op het meer benutten van de nieuwe sociale media III. ACTIVITEITEN EN PROJECTEN ONDERWIJS Millenniumdoel 2: in 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Goed onderwijs is de motor voor ontwikkeling. In het werk van de Stedenband Tilburg Same, Tanzania krijgen onderwijsactiviteiten een belangrijke plaats. Onder de noemer van dit thema worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1. Scholenbanden basisonderwijs Basisscholen De Alm, Armhoefse Akker en Bibit hebben een succesvolle band met zusterscholen in Same. Voor 2012/2013 zet de Stedenband in op beter stroomlijnen en meer samenhang in activiteiten van de scholenband scholen. - De drie Tilburgse scholen zetten hun scholenband met de zusterschool in Same voort. Ze organiseren een Tanzania week op school, wisselen brieven en tekeningen uit en organiseren sponsoracties voor de partnerschool of voor andere projecten in Same. - Vanaf 2012 werken 7 leerkrachten van de Tilburgse scholen samen in de recent opgerichte Tanzania Onderwijs Werkgroep. De onderwijs werkgroep komt minimaal vier keer per jaar bijeen om activiteiten van de verschillende scholen te plannen en op elkaar af te stemmen. De coördinatie van deze onderwijs werkgroep ligt bij een van de vrijwilligers. - In 2012/2013 organiseren de scholen fondswerving ingesteld voor onderwijsprojecten in Same. Zij hebben per 2012 een gezamenlijk Onderwijsfonds opgericht. Uit dit fonds worden vier Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

4 basisscholen in Same ondersteund. Voorstellen voor ondersteuning van projecten in Same worden voorgelegd aan de Tanzania Onderwijs Werkgroep - In 2012/ 2013 organiseert de Stedenband een onderwijsreis naar Same voor Tilburgse leerkrachten. In Same bezoeken de leerkrachten hun partnerscholen en andere Tilburgse projecten. 2. Samenwerkingsprogramma beroepsonderwijs Chanjale Vocational training Centre Het Chanjale Vocational Training Centre is een school voor beroepsonderwijs in Same. Eind 2010 legde de Stedenband de eerste contacten met deze school. In 2011 kwam samenwerking tot stand met Lions Club Tilburg Regte Heide, met Wilde Ganzen en met Vraag & Aanbod Internationaal om de school in Same te ondersteunen. Doel van de samenwerking is kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs in Same: opleiden van goede vakmensen, die marktgericht kunnen denken. - In 2012/2013 wordt de samenwerking met Lions, Wilde Ganzen en Vraag en Aanbod voortgezet. De ondersteuning van Lions en Wilde Ganzen is gericht op renovatie van de gebouwen, vernieuwing van het curriculum en beter lesmateriaal. De samenwerking met Vraag en Aanbod betreft vooral inrichting van de praktijkruimten met goede gereedschappen. - In 2012 gaat de tweede fase van het renovatie project van start. Volgens planning wordt de eerste fase van het project, de renovatie van slaapzalen, eind 2011 afgerond. ROC Tilburg en School voor verpleegkunde in Same. Er bestaan sinds 2006 contacten tussen ROC Tilburg en de School voor Verpleegkunde in Same.. ROC Tilburg maakt de bouw en inrichting van een nieuw praktijkgebouw bij de school mogelijk. In 2011 startte de school in Tanzania, in samenwerking met Same District Council, de bouw van het nieuwe praktijklokaal. - In 2012 wordt de bouw afgerond en zal het praktijkgebouw worden ingericht. - In 2012 organiseert de Stedenband een werkstage van minimaal een Tilburgse verloskundige naar de school in Same. Het werkbezoek van vier weken vindt plaats in oktober. Doel is verbetering van het (praktijk)onderwijs op het gebied van verloskunde. 3. Scholierencompetitie voortgezet onderwijs In april 2012 wordt een nieuwe editie van de Scholierencompetitie georganiseerd. De scholierencompetitie omvat verschillende activiteiten in de periode van februari tot half april. Er doen 150 scholieren van drie Tilburgse scholen mee. Zij werken met lesmateriaal over ontwikkelingssamenwerking, stedenbanden, duurzaamheid en fair trade producten; ze maken exposities en een film. Deelnemende scholen zijn Cobbenhagenlyceum, Beatrix College, Theresialyceum. De samenwerkende organisaties zijn COS Brabant, Stedenband Tilburg Same, Tanzania, New Beginningz en Bureau Verantwoord. 4. Programma onderwijs en ICT Nieuw in 2012 is het plan om het onderwijs aan middelbare scholen in Same te verbeteren door de inzet van ICT. De Stedenband speelt in op een dringende behoefte vanuit het voortgezet onderwijs in Same en zorgt voor actieve betrokkenheid van nieuwe instellingen en bedrijven in Tilburg. In 2012/2013 wil de Stedenband twee volledige computerlokalen inrichten bij twee scholen in Same. De (tweedehands) computers zijn afkomstig van bedrijven en instellingen in Tilburg en moeten van goede kwaliteit zijn. De Universiteit van Tilburg en de gemeente Tilburg hebben een eerste levering van computers toegezegd. De UVT zal jaarlijks een aantal computers ter beschikking blijven stellen. Daarnaast worden in 2012 Tilburgse bedrijven benaderd voor deelname aan dit ICT project in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast inrichting van computerlokalen, zijn training van docenten, beheer en onderhoud van de ICT omgeving een vereiste voor de duurzaamheid van het project. De Stedenband onderzoekt hiertoe samenwerkingsmogelijkheden met Viafrica, een organisatie die zich richt op duurzame ICT oplossingen in Afrika. Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

5 5. Ondersteuning onderwijsprojecten in Same - Ondersteuning van onderwijsprojecten in Same verloopt vooral via de samenwerkingsrelaties tussen scholen in Tilburg en in Same. De Stedenband zorgt voor begeleiding, ondersteuning en het monitoren van de geïmplementeerde projecten. - Naast de bouw van klaslokalen waardoor meer kinderen onderwijs kunnen volgen, worden juist ook projecten ondersteund die mikken op een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zoals de aanschaf van beter lesmateriaal, boeken voor een bibliotheek en de inrichting van computerlokalen Prestaties onderwijs Langdurige contacten: 4 langdurige contacten tussen onderwijsinstellingen 2 structurele contacten van Lions Club en Vraag en Aanbod met Chanjale VTC Activiteiten jaarlijks: 3x Tanzania week en/of andere activiteiten op de scholenband scholen. 2 Sponsoractiviteiten voor de partnerscholen in Same 1 Scholierencompetitie met 4 deelactiviteiten (lesmateriaal, gastlessen en themamiddag, creatieve opdrachten, eindspel) 1 actie bedrijven en ICT Bereik doelgroepen: via de basisscholen 1200 leerlingen en docenten, 2000 ouders; via scholierencompetitie 150 leerlingen en docenten uit voortgezet onderwijs via de Lions Club 40 leden via Vraag en Aanbod 30 medewerkers en vrijwilligers. Fondswerving/projectsteun: per jaar voor onderwijsprojecten in Same GEZONDHEIDSZORG Millenniumdoel 4: kindersterfte is afgenomen Millenniumdoel 5: minder vrouwen sterven door zwangerschap Millenniumdoel 6: de verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt. In Tanzania sterven veel kinderen aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden en sterven vrouwen aan hun zwangerschap omdat er geen goede medische hulp voorhanden is. Malaria en Aids zijn de belangrijkste doodsoorzaken. Betere toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg en goede voorlichting zijn letterlijk van levensbelang voor de mensen in Same. Bij de invulling van de stedenband Tilburg Same is er dan ook veel aandacht voor activiteiten en projecten op het terrein van de gezondheidszorg. 1. Samenwerking TweeSteden ziekenhuis en Same District Hospital Het TweeSteden ziekenhuis onderhoudt een zeer succesvolle partnerrelatie met het Same District Hospital. In beide ziekenhuizen zijn veel mensen actief betrokken bij de samenwerking. De Werkgroep Tanzania TweeSteden telt 16 actieve vrijwilligers. De coördinator van de Stedenband maakt deel uit van de werkgroep. - Stichting TweeSteden over de grenzen ondersteunt de renovatie en herinrichting van het ziekenhuis in Same. In 2012 worden deze activiteiten voortgezet. - De ziekenhuizen hebben een uitwisselingsprogramma voor verpleegkundigen. Het bureau van de Stedenband adviseert en ondersteunt de verpleegkundigen. In 2012/2013 zijn drie werkstages van drie maanden voor verpleegkundigen vanuit Tilburg naar Same gepland. - Stichting TweeSteden over de grenzen ondersteunt aanvullende opleidingen en trainingen voor medewerkers van het ziekenhuis in Same. In 2012 worden deze activiteiten voortgezet. Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

6 - In het Same District hospital is met steun vanuit Tilburg een neonatologie programma ontwikkeld. In 2012 wordt dit programma voortgezet en verder uitgebouwd. - De Werkgroep Tanzania TweeSteden organiseert in het TweeSteden ziekenhuis voorlichting via tentoonstelling, personeelskrant e.d. 2. Samenwerkingsprogramma Bwambo Health Centre In 2011 besloot de Stedenband tot samenwerking met Bwambo Health Centre, een kliniek in de bergen van Same die zorg moet bieden aan circa mensen. Met steun vanuit Tilburg maakte de kliniek een nieuwe start en functioneert weer op een aanvaardbaar niveau. - In 2012 zet de Stedenband, samen met Stichting TweeSteden over de grenzen, de relatie met Bwambo HC voort en bouwt deze verder uit. Ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van medisch materiaal, medische adviezen en financiën. - De kliniek in Bwambo gaat vanaf 2012 deel uitmaken van het uitwisselingsprogramma voor verpleegkundigen. In maart gaat de eerste verpleegkundige uit Tilburg voor een werkbezoek van enkele weken naar Bwambo HC. 3. Wereld Aids Dag In november organiseren Stedenband Tilburg Same en HIV Vereniging Brabant voorlichtingsactiviteiten in het kader van Wereld Aids Dag. De Stedenband inviteert een of twee gasten uit Same, om voorlichting en gastlessen te geven over hiv en aids in Tanzania en om bij te dragen in aan forumdiscussie en inhoudelijke bijeenkomsten in Tilburg. In het kader van Wereld Aids Dag worden de meerdere activiteiten georganiseerd. - ROC Tilburg: tweedaagse voorlichtingsactiviteit voor 500 studenten van de opleidingen gezondheidszorg en sociaal werk met twee forumdiscussies, gevolgd door en twaalf workshops in kleinere groepen. - gastlessen over hiv/aids-problematiek in Tanzania en in Nederland op scholen in Tilburg en omgeving. Het gaat om leerlingen van VMBO, MBO, HAVO en VWO 4. Ondersteuning gezondheidszorg projecten in Same - Ondersteuning van projecten in het Same District Hospital is gebonden aan de samenwerkingsrelatie tussen de twee ziekenhuizen. Er is regelmatig overleg met de Stichting TweeSteden over de grenzen. De coördinator van de Stedenband maakt deel uit van de Werkgroep Tanzania van het TweeSteden ziekenhuis. Zij adviseert en ondersteunt de Stichting inzake stages, fondswerving en projectuitvoering. De ondersteunde projecten beogen de kwaliteit van de gezondheidszorg in het ziekenhuis in Same te verbeteren. - Bwambo Health Centre is in 2011 toegevoegd als te steunen project in het kader van de Stedenband Tilburg Same, Tanzania. De relatie wordt in 2012/2013 voortgezet. - Voortzetten ondersteuning van het programma voor de opleiding van Aidsconsulenten in Same. - Voortzetten project medicijnlevering voor klinieken in Same. De medicijnen worden gratis verkregen via Kiwanis Roosendaal. Gratis transport wordt verzorgd door een verhuisbedrijf uit Tilburg en door Luchtvaart zonder grenzen. Prestaties gezondheidszorg Langdurige contacten: 1 partnerrelatie tussen de ziekenhuizen in Tilburg en in Same 1 structurele samenwerkingsrelatie met Bwambo Health Centre Activiteiten jaarlijks 1 voorlichtingactiviteiten in het Twee Steden ziekenhuis 2 uitwisselingsstages tussen de ziekenhuizen. 15 gastlessen, 1 forumdiscussie en 1 sponsoractie in het kader van Wereld Aids Dag Bereik doelgroepen: via samenwerking ziekenhuizen bereik van 1200 personeelsleden en patiënten via activiteiten WAD in 2 forumdiscussies en 15 gastlessen bereik van 800 leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs Fondswerving/projectsteun: Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

7 per jaar voor gezondheidszorg projecten in Same, waarvan loopt via de bankrekening van Stichting TweeSteden over de grenzen. WATER/VOEDSEL/MILIEU Millenniumdoel 7: er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu. Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. In het Same district hebben veel mensen geen schoon drinkwater tot hun beschikking. Zonder water kun je geen voedsel verbouwen en ontbossing van de hellingen in Same zorgt voor ernstige erosie. Aanpak van de waterproblematiek staat hoog op de prioriteitenlijst van de partners in Same en dit gegeven is nadrukkelijk terug te vinden in activiteiten en projecten van de stedenband. 1. Wandelen voor Water in Tilburg Een nieuwe editie van Wandelen voor Water voor bovenbouw leerlingen van Tilburgse basisscholen. Een onderwijsproject over water in Tanzania en Nederland wordt afgesloten met een sponsortocht voor een drinkwaterproject in Same. De leerlingen ontvangen gastlessen over water in Tilburg en in Same, gaan op excursie naar de Waterzuivering en maken kennis met Natuurmuseum Brabant. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met: Aqua for All, Brabant Water, Waterschap de Dommel, Natuurmuseum Brabant e.a. De opbrengst van de sponsortocht wordt verdubbeld door Brabant Water, Waterschap de Dommel en A4A. In 2012 wordt het geld bestemd voor een project dat Bwambo Health Centre en twee naburige dorpen van schoon drinkwater moet voorzien. Eerder financierde de Stedenband al vijf drinkwaterprojecten in het district Same uit de opbrengsten van Wandelen voor Water. 2. Actie Water voor Voedsel in Tilburgse restaurants Nieuw zijn plannen om de actie Water voor voedsel op te zetten. In de loop van 2012 en 2013 worden restaurants en eetcafés in Tilburg en omgeving benaderd om aan dit programma mee te werken. De Stedenband ontwerpt een waterkaraf met opdruk en bijbehorende flyer. Deze worden aangeboden aan eigenaars van restaurants en eetcafés. Gasten van het restaurant kunnen voor een euro een liter kraanwater bij hun maaltijd kopen. Deze Euro wordt besteed aan een voedsel en irrigatieproject in Same. 3. Ondersteuning water- voedsel- en milieuprojecten in Same - Via wateractiviteiten in Tilburg worden fondsen geworven voor ondersteuning van waterprojecten in Same. Via Brabant Water, Waterschap de Dommel en A4A worden de schoolopbrengsten van Wandelen voor Water verdubbeld. Drinkwaterprojecten dienen te passen in een overall plan voor watermanagement van het Same en worden geïmplementeerd in nauwe samenwerking met de District Water Engineer en andere deskundigen, die in Same actief zijn op dit terrein. - Naast drinkwaterprojecten ondersteunt de Tanzania werkgroep ook irrigatie projecten. In de afgelopen jaren werden irrigatie systemen in zestien dorpen en subdorpen gerealiseerd. Dit irrigatieprogramma van Same Diocese zal worden voortgezet. Onderdeel van elk irrigatieproject is de aanplant van nieuwe bomen bij het intakepunt of de bron. Prestaties water/voedsel/milieu Activiteiten jaarlijks 1 Wandelen voor Water met 3 deelactiviteiten en 7 gastlessen op 4 scholen Bereik doelgroepen: 200 leerlingen en leerkrachten van 4 basisscholen.; indirect 400 ouders 6 deelnemende restaurants en eetcafés en hun gasten Fondswerving/projectsteun: per jaar voor water projecten in Same Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

8 UITWISSELING, STAGES EN WERKBEZOEKEN Uitwisselingsbezoeken, stages en werkbezoeken zijn al jaren belangrijke activiteiten van de Stedenband. De effecten van de vele uitwisselingsbezoeken zijn breder dan de resultaten van het bezoek alleen. Elk van de bezoeken omvat ook voorlichtingscomponenten in Tilburg. Zo worden diverse Tilburgse organisaties ingeschakeld om Tanzaniaanse bezoekers te ontvangen. Degenen die uitgezonden worden naar Same betrekken familie, vrienden en veelal een grote kennissenkring in Tilburg en organiseren soms fondswerving voor het project. Na terugkomst uit Tanzania blijven mensen vaak actief betrokken bij de stedenband. Activiteiten uitwisseling en werkbezoeken 2012/2013-1x werkbezoek van kinderarts aan Same District Hospital voor neonatologie programma (3 weken) - 3x werkstage van elk 3 maanden in Same District Hospital en in Bwambo Health Centre door verpleegkundigen uit Tilburg (3 maanden) - 1x werkstage van een Tilburgse verloskundige bij de school voor verpleegkundigen in Same. - 1 x onderwijsreis voor leerkrachten van Tilburgse scholen (6 leerkrachten, 2 weken) - 1x werkbezoek aan Same door de coördinator van de stedenband. Zij voert gesprekken met partners in Tanzania, bezoekt projecten en maakt nieuwe afspraken. (2 weken) - 1 werkbezoek van partners uit Same voor deelname forums, gastlessen en andere activiteiten in het kader van Wereld Aids Dag. (3 weken) ALGEMENE VOORLICHTING EN PR Om het draagvlak voor de stedenband te verstevigen is voldoende zichtbaarheid en goede communicatie met de doelgroepen in Tilburg van belang. De Tanzania werkgroep maakt daarvoor gebruik van verschillende Tilburgse media en organisaties, en gebruikt haar eigen media. Daarnaast wordt ook gewerkt aan meer algemene voorlichtingactiviteiten: 1. Festivals, standwerk, exposities e.d. Meedoen aan activiteiten van andere organisaties, die zich richten op een breed publiek, zoals Huis van de Wereld Picknick in het Leypark of Mill Hill Derde Wereld Markt. Het inrichten exposities op plaatsen waar veel Tilburgers komen. 2. SameNieuws, digitale Nieuwsbrief en website Er verschijnen jaarlijks twee uitgaven Same Nieuws. In de Nederlandse versie een oplage van 650 exemplaren, in de Engelse versie voor Same een oplage van 75 exemplaren. Er verschijnen drie uitgaven van de Digitale Nieuwsbrief van de Stedenband. De Stedenband onderhoudt een website waar informatie te vinden is over partners, projecten en activiteiten van de stedenband. Er wordt gebruik gemaakt van de sociale media. 3. Huis van de Wereld en Millenniumgemeente Samenwerken met andere organisaties in activiteiten die in en om het Huis van de wereld worden georganiseerd en meewerken aan activiteiten in het kader van Tilburg milleniumgemeente. Prestaties Algemene Voorlichting en PR Bereik doelgroepen: 1000 bezoekers en/of lezers Fondswerving/projectsteun voor projecten in Same Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

9 ONDERSTEUNING PROJECTEN IN SAME Het uitvoeren van duurzame projecten in Same is een belangrijk onderdeel van de Stedenband. Het gaat daarbij om financiële ondersteuning en overdracht van expertise. In de samenwerking tussen NGO s in Tilburg en Same betreft het vooral projecten op het terrein van onderwijs, gezondheidszorg, (drink)waterbeheer, landbouw en milieu. Daarnaast worden vanuit Tilburg ook ICT projecten in Same ondersteund. In 2012/2013 worden op elk van de bovengenoemde terreinen een projecten uitgevoerd met steun van particulieren, instellingen en bedrijven uit Tilburg. Prestaties Activiteiten Minimaal 2 projecten kunnen jaarlijks in Same worden uitgevoerd met ondersteuning vanuit Tilburg. Fondswerving totaal voor projecten in Same COÖRDINATIE, NETWERKEN EN KANTOOR De werkgroepcoördinator levert inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan het bestuur van de Stichting, coördineert de planning en uitvoering van activiteiten en draagt zorg voor inbedding van de Stedenband in Tilburg en in landelijke netwerken. De coördinator stuurt stagiaires en vrijwilligers van de stedenband aan. Circa 25 tot 30, zijn actief in een van de onderwijs- of gezondheidszorg organisaties die een structurele samenwerkingsrelatie met Same hebben. De coördinator van de Stedenband ondersteunt en begeleidt deze vrijwilligers en hun werkgroepen. Daarnaast stuurt het bureau van de Stedenband een kern van 15 tot 20 vrijwilligers aan. Zij zijn actief in de redactie van SameNieuws, geven gastlessen, werven fondsen, vertalen, doen administratieve- of bestuurswerkzaamheden. Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

10 Stedenband Tilburg Same, Tanzania Begroting subsidieaanvraag Product Uitgaven Totaal Uitgaven Inkomsten Totaal inkomsten Onderwijsactiviteiten - Scholenbanden - Samenwerking beroepsonderwijs - Scholierencompetitie - Onderwijs en ICT Activiteiten gezondheidszorg - Samenwerkingsrelatie ziekenhuizen - Samenwerking Bwambo HC - Wereld Aids Dag Activiteiten water/voedsel/milieu - Wandelen voor Water - Water voor Voedsel Activiteitskosten Loon/ overhead subsidie gemeente Inkomsten derden Uitwisseling, stages en werkbezoeken Algemene voorlichting en PR - Festivals, standwerk, exposities - Website en nieuwsbrieven - Huis van de wereld en Millenniumgemeente Projecten in Same - fondswerving, ondersteuning, begeleiding Coördinatie, netwerken en kantoor Totaal Toelichting. De werkelijke inkomsten van derden, in het kader van de Stedenband Tilburg Same, voor projecten in Tanzania worden geraamd op Een bedrag van loopt via de bankrekening van TweeSteden over de Grenzen en is derhalve niet in deze begroting meegenomen Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland

Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële en niet financiële ondersteuning

Nadere informatie

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten VNG International/Gemeente Houten Den Haag/Houten, juli 2007 (definitieve versie) INHOUDSOPGAVE INLEIDING

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 Deel I: Simavi 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 5 1.1. Inleiding 1.1.1 Simavi in het kort Simavi is een ontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie

Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie Goedgekeurd door de Raad van toezicht en de Raad van bestuur van de alliantie op 27 mei 2009 1 Inhoudsopgave Missie 3 Voorwoord 9 Hoofdstuk 1. In het kort 11 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 4 DOELSTELLINGEN... 7 4.1 Aanleiding oprichting stichting... 7 4.2 Doelstellingen statuten...

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar

Nadere informatie

Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond

Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond ANBI- gegevens Samenvatting en locatie informatie. Statutaire naam: Stichting Helmond- San Marcos, Wis en Waarachtig. Verkorte naam: Stichting Helmond-San Marcos RSIN of fiscaal nummer 8062.19.701 Contactgegevens

Nadere informatie

Medisch Comité Nederland-Vietnam

Medisch Comité Nederland-Vietnam Medisch Comité Nederland-Vietnam Bestuursverslag en Jaarrekening 2011 Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam Tel.: 020 6270411 Fax: 020 6250147 E-mail: info@mcnv.nl www.mcnv.nl

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie