Stedenband Tilburg Same, Tanzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedenband Tilburg Same, Tanzania"

Transcriptie

1 Stedenband Tilburg Same, Tanzania Samen voor Same Subsidieaanvraag Ten behoeve van Gemeente Tilburg I. AANVRAGENDE ORGANISATIE Stedenband Tilburg Same, Tanzania Spoorlaan CC Tilburg tel. (013) Contactpersoon: Marga Genemans, coördinator Stedenband Tilburg Same, Tanzania II. SAMENVATTING Stedenband Tilburg Same, Tanzania heeft in deze subsidieaanvraag het programma van eisen van de gemeente Tilburg vertaald in 7 verschillende clusters van activiteiten met eenzelfde thema of doelstelling. 1. Onderwijsactiviteiten 2. Activiteiten gezondheidszorg 3. Activiteiten water/voedsel/milieu 4. Uitwisseling, stages en werkbezoeken 5. Algemene voorlichting en PR 6. Projecten in Same 7. Coördinatie, kantoor en netwerken In Tilburg gaat het om voorlichting en fondswerving; in Same gaat het vooral om financiële ondersteuning en overdracht van expertise. Actieve betrokkenheid, samenwerking en partnerschap tussen instellingen en individuen in Tilburg en Same vormen de kern van activiteiten binnen de Stedenband. Goede regievoering en coördinatie zorgt voor optimalisering van deze samenwerking. Per cluster van activiteiten wordt de relatie met een of meer millenniumdoelen aangegeven. Elk cluster bevat meerdere activiteiten en deelactiviteiten. De (deel)activiteiten zijn uitgewerkt voor de looptijd van twee jaar. In de concrete uitvoering van de activiteiten kunnen er per jaar verschillende accenten gelegd worden. De benoemde prestaties van een cluster gelden per jaar. Voor nieuwe activiteiten in op het gebied van Onderwijs en ICT en van Water en Voedsel zet de Stedenband in op contacten met (horeca)bedrijven in Tilburg en omgeving. Daarnaast worden bestaande activiteiten voortgezet en verder uitgebouwd. Na afloop van het eerste jaar zal de Stedenband de uitgevoerde activiteiten evalueren en waar gewenst ruimte creëren voor bijstelling en/of wijziging in het volgende jaar. Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

2 III. RELATIE GEMEENTELIJKE SPEERPUNTEN IN PROGRAMMA VAN EISEN INTERNATIONALE SAMENWERKING De doelstellingen en de activiteiten van de Stedenband Tilburg Same, Tanzania sluiten uitstekend aan bij de genoemde speerpunten in het Programma van eisen Internationale Samenwerking van de gemeente Tilburg. Internationale samenwerking en mondiale bewustwording vormen al 25 jaar de core-business van de Stedenband; vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de stedenband en actieve betrokkenheid van instellingen en individuen in Tilburg en in Same zijn een belangrijke doelstelling. Door ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Same, gekoppeld aan voorlichting in Tilburg, levert de Stedenband een actieve bijdrage aan het bereiken van de VN Millenniumdoelen, gericht op het verminderen van armoede en ongelijkheid in de wereld. Door voortdurend de koppeling te leggen tussen voorlichting en bewustwording, samenwerking en uitwisseling, fondsenwerving en ondersteuning van ontwikkelingsinitiatieven in Same, biedt de Stedenband verschillende handelingsperspectieven aan individuen, instellingen en bedrijven in Tilburg en in Same. Zo vergroot de Stedenband de actieve betrokkenheid in Tilburg met mensen en instellingen in Same. Door voortdurende koppeling van voorlichting aan fondsenwerving en door het bevorderen van samenwerking tussen instellingen in Tilburg en Tanzania genereert de Stedenband geld en goederen voor ondersteuning van ontwikkelingsinitiatieven in Same. De subsidie van gemeente Tilburg wordt aangewend om een veelheid aan middelen voor activiteiten en projecten te creëren. IV. DOELSTELLING EN AANPAK De Stedenband Tilburg Same, Tanzania hanteert de volgende doelstellingen: 1. Invulling geven aan een stedenband tussen de gemeente Tilburg en Same. 2. Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de stedenband in Tilburg en in Same. De Stedenband doet dit enerzijds door de partners in Same te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces. En anderzijds door Tilburgers te informeren over het leven in Same en hen daardoor meer bewust te maken van andere culturen en hun eigen rol in de internationale samenleving. De Stedenband hanteert daarbij de volgende aanpak: 1. Thematische benadering: gezondheidszorg, onderwijs, en water/voedsel/milieu De activiteiten van de Stedenband moeten aansluiten bij wensen en ontwikkelingen in Tanzania. In overleg met de partners worden prioriteiten gesteld en thema s bepaald. Voor Same gaat het vooral om plattelands ontwikkeling met accenten op gezondheidszorg, onderwijs, en water/voedsel/milieu. In Same werken aan verbetering op deze terreinen is een actieve bijdrage aan het bereiken van de VN Millennium ontwikkelingsdoelen. In Tilburg lenen deze onderwerpen zich bijzonder voor voorlichting en voor fondswerving. Rondom deze thema s is een netwerk van organisaties en instellingen actief betrokken bij de Stedenband. Instellingen hier en daar hebben langdurige samenwerkingsverbanden en een grote groep vrijwilligers is via hun instelling actief betrokken. Aansluitend bij de actualiteit en met behulp van een grote groep actieve vrijwilligers zal de Stedenband deze themagerichte benadering voortzetten en verder uitbouwen. 2. Langdurige samenwerkingscontacten en krachtig partnerschap Langdurige samenwerkingscontacten en krachtig partnerschap tussen organisaties in Tilburg en Same vormen de ruggengraat voor de stedenband. De Stedenband vindt het belangrijk in dit product te Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

3 investeren, nieuwe partnerrelaties te stimuleren en de inhoud en kwaliteit van bestaande relaties te versterken. De Stedenband biedt de Tilburgse partnerorganisaties inhoudelijke begeleiding, ondersteunt hen bij het benaderen van fondsenorganisaties, het organiseren van acties en het onderhouden van regelmatige contacten met de partners in Tanzania. De Stedenband zorgt tevens voor de afhandeling en begeleiding van door Tilburgse instellingen gesteunde projecten in Same. 3. Professionaliteit en afstemming activiteiten Het bestaan van een structurele en duurzame relatie tussen Tilburg en Same creëert de mogelijkheid om de onderlinge samenwerking steeds verder uit te bouwen. In de afgelopen jaren zijn er veel contacten en relaties ontstaan tussen mensen en organisaties in Tilburg en in de partnergemeente. Door het bieden van deskundigheid, coördinatie en regievoering zorgt de Stedenband voor een professionele aanpak en een juiste afstemming van de activiteiten en projecten. 4. Werkstages en uitwisselingsbezoeken Werkstages en uitwisselingsbezoeken maken al jaren deel uit van de activiteiten in de context van de stedenband. Ze bieden mensen de mogelijkheid om op een persoonlijke manier kennis te maken met leven en werk in het partnerland. Ze werken enthousiasmerend en versterken actieve betrokkenheid van de deelnemers bij de activiteiten van de stedenband. De Stedenband Tilburg Same, Tanzania organiseert en begeleidt deze jaarlijkse werkstages en uitwisselingsbezoeken van groepen of individuele vrijwilligers binnen de context van de stedenband. 5. Externe zichtbaarheid en communicatie Voldoende zichtbaarheid en goede communicatie naar de doelgroepen zijn belangrijke instrumenten om het maatschappelijk draagvlak voor de stedenband te vergroten. Door een heldere themagerichte aanpak werkt de Stedenband aan een krachtige uitstraling en goede zichtbaarheid bij haar doelgroepen via website en nieuwsbrief. De komende periode zal de Stedenband inzetten op het meer benutten van de nieuwe sociale media III. ACTIVITEITEN EN PROJECTEN ONDERWIJS Millenniumdoel 2: in 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Goed onderwijs is de motor voor ontwikkeling. In het werk van de Stedenband Tilburg Same, Tanzania krijgen onderwijsactiviteiten een belangrijke plaats. Onder de noemer van dit thema worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1. Scholenbanden basisonderwijs Basisscholen De Alm, Armhoefse Akker en Bibit hebben een succesvolle band met zusterscholen in Same. Voor 2012/2013 zet de Stedenband in op beter stroomlijnen en meer samenhang in activiteiten van de scholenband scholen. - De drie Tilburgse scholen zetten hun scholenband met de zusterschool in Same voort. Ze organiseren een Tanzania week op school, wisselen brieven en tekeningen uit en organiseren sponsoracties voor de partnerschool of voor andere projecten in Same. - Vanaf 2012 werken 7 leerkrachten van de Tilburgse scholen samen in de recent opgerichte Tanzania Onderwijs Werkgroep. De onderwijs werkgroep komt minimaal vier keer per jaar bijeen om activiteiten van de verschillende scholen te plannen en op elkaar af te stemmen. De coördinatie van deze onderwijs werkgroep ligt bij een van de vrijwilligers. - In 2012/2013 organiseren de scholen fondswerving ingesteld voor onderwijsprojecten in Same. Zij hebben per 2012 een gezamenlijk Onderwijsfonds opgericht. Uit dit fonds worden vier Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

4 basisscholen in Same ondersteund. Voorstellen voor ondersteuning van projecten in Same worden voorgelegd aan de Tanzania Onderwijs Werkgroep - In 2012/ 2013 organiseert de Stedenband een onderwijsreis naar Same voor Tilburgse leerkrachten. In Same bezoeken de leerkrachten hun partnerscholen en andere Tilburgse projecten. 2. Samenwerkingsprogramma beroepsonderwijs Chanjale Vocational training Centre Het Chanjale Vocational Training Centre is een school voor beroepsonderwijs in Same. Eind 2010 legde de Stedenband de eerste contacten met deze school. In 2011 kwam samenwerking tot stand met Lions Club Tilburg Regte Heide, met Wilde Ganzen en met Vraag & Aanbod Internationaal om de school in Same te ondersteunen. Doel van de samenwerking is kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs in Same: opleiden van goede vakmensen, die marktgericht kunnen denken. - In 2012/2013 wordt de samenwerking met Lions, Wilde Ganzen en Vraag en Aanbod voortgezet. De ondersteuning van Lions en Wilde Ganzen is gericht op renovatie van de gebouwen, vernieuwing van het curriculum en beter lesmateriaal. De samenwerking met Vraag en Aanbod betreft vooral inrichting van de praktijkruimten met goede gereedschappen. - In 2012 gaat de tweede fase van het renovatie project van start. Volgens planning wordt de eerste fase van het project, de renovatie van slaapzalen, eind 2011 afgerond. ROC Tilburg en School voor verpleegkunde in Same. Er bestaan sinds 2006 contacten tussen ROC Tilburg en de School voor Verpleegkunde in Same.. ROC Tilburg maakt de bouw en inrichting van een nieuw praktijkgebouw bij de school mogelijk. In 2011 startte de school in Tanzania, in samenwerking met Same District Council, de bouw van het nieuwe praktijklokaal. - In 2012 wordt de bouw afgerond en zal het praktijkgebouw worden ingericht. - In 2012 organiseert de Stedenband een werkstage van minimaal een Tilburgse verloskundige naar de school in Same. Het werkbezoek van vier weken vindt plaats in oktober. Doel is verbetering van het (praktijk)onderwijs op het gebied van verloskunde. 3. Scholierencompetitie voortgezet onderwijs In april 2012 wordt een nieuwe editie van de Scholierencompetitie georganiseerd. De scholierencompetitie omvat verschillende activiteiten in de periode van februari tot half april. Er doen 150 scholieren van drie Tilburgse scholen mee. Zij werken met lesmateriaal over ontwikkelingssamenwerking, stedenbanden, duurzaamheid en fair trade producten; ze maken exposities en een film. Deelnemende scholen zijn Cobbenhagenlyceum, Beatrix College, Theresialyceum. De samenwerkende organisaties zijn COS Brabant, Stedenband Tilburg Same, Tanzania, New Beginningz en Bureau Verantwoord. 4. Programma onderwijs en ICT Nieuw in 2012 is het plan om het onderwijs aan middelbare scholen in Same te verbeteren door de inzet van ICT. De Stedenband speelt in op een dringende behoefte vanuit het voortgezet onderwijs in Same en zorgt voor actieve betrokkenheid van nieuwe instellingen en bedrijven in Tilburg. In 2012/2013 wil de Stedenband twee volledige computerlokalen inrichten bij twee scholen in Same. De (tweedehands) computers zijn afkomstig van bedrijven en instellingen in Tilburg en moeten van goede kwaliteit zijn. De Universiteit van Tilburg en de gemeente Tilburg hebben een eerste levering van computers toegezegd. De UVT zal jaarlijks een aantal computers ter beschikking blijven stellen. Daarnaast worden in 2012 Tilburgse bedrijven benaderd voor deelname aan dit ICT project in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast inrichting van computerlokalen, zijn training van docenten, beheer en onderhoud van de ICT omgeving een vereiste voor de duurzaamheid van het project. De Stedenband onderzoekt hiertoe samenwerkingsmogelijkheden met Viafrica, een organisatie die zich richt op duurzame ICT oplossingen in Afrika. Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

5 5. Ondersteuning onderwijsprojecten in Same - Ondersteuning van onderwijsprojecten in Same verloopt vooral via de samenwerkingsrelaties tussen scholen in Tilburg en in Same. De Stedenband zorgt voor begeleiding, ondersteuning en het monitoren van de geïmplementeerde projecten. - Naast de bouw van klaslokalen waardoor meer kinderen onderwijs kunnen volgen, worden juist ook projecten ondersteund die mikken op een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zoals de aanschaf van beter lesmateriaal, boeken voor een bibliotheek en de inrichting van computerlokalen Prestaties onderwijs Langdurige contacten: 4 langdurige contacten tussen onderwijsinstellingen 2 structurele contacten van Lions Club en Vraag en Aanbod met Chanjale VTC Activiteiten jaarlijks: 3x Tanzania week en/of andere activiteiten op de scholenband scholen. 2 Sponsoractiviteiten voor de partnerscholen in Same 1 Scholierencompetitie met 4 deelactiviteiten (lesmateriaal, gastlessen en themamiddag, creatieve opdrachten, eindspel) 1 actie bedrijven en ICT Bereik doelgroepen: via de basisscholen 1200 leerlingen en docenten, 2000 ouders; via scholierencompetitie 150 leerlingen en docenten uit voortgezet onderwijs via de Lions Club 40 leden via Vraag en Aanbod 30 medewerkers en vrijwilligers. Fondswerving/projectsteun: per jaar voor onderwijsprojecten in Same GEZONDHEIDSZORG Millenniumdoel 4: kindersterfte is afgenomen Millenniumdoel 5: minder vrouwen sterven door zwangerschap Millenniumdoel 6: de verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt. In Tanzania sterven veel kinderen aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden en sterven vrouwen aan hun zwangerschap omdat er geen goede medische hulp voorhanden is. Malaria en Aids zijn de belangrijkste doodsoorzaken. Betere toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg en goede voorlichting zijn letterlijk van levensbelang voor de mensen in Same. Bij de invulling van de stedenband Tilburg Same is er dan ook veel aandacht voor activiteiten en projecten op het terrein van de gezondheidszorg. 1. Samenwerking TweeSteden ziekenhuis en Same District Hospital Het TweeSteden ziekenhuis onderhoudt een zeer succesvolle partnerrelatie met het Same District Hospital. In beide ziekenhuizen zijn veel mensen actief betrokken bij de samenwerking. De Werkgroep Tanzania TweeSteden telt 16 actieve vrijwilligers. De coördinator van de Stedenband maakt deel uit van de werkgroep. - Stichting TweeSteden over de grenzen ondersteunt de renovatie en herinrichting van het ziekenhuis in Same. In 2012 worden deze activiteiten voortgezet. - De ziekenhuizen hebben een uitwisselingsprogramma voor verpleegkundigen. Het bureau van de Stedenband adviseert en ondersteunt de verpleegkundigen. In 2012/2013 zijn drie werkstages van drie maanden voor verpleegkundigen vanuit Tilburg naar Same gepland. - Stichting TweeSteden over de grenzen ondersteunt aanvullende opleidingen en trainingen voor medewerkers van het ziekenhuis in Same. In 2012 worden deze activiteiten voortgezet. Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

6 - In het Same District hospital is met steun vanuit Tilburg een neonatologie programma ontwikkeld. In 2012 wordt dit programma voortgezet en verder uitgebouwd. - De Werkgroep Tanzania TweeSteden organiseert in het TweeSteden ziekenhuis voorlichting via tentoonstelling, personeelskrant e.d. 2. Samenwerkingsprogramma Bwambo Health Centre In 2011 besloot de Stedenband tot samenwerking met Bwambo Health Centre, een kliniek in de bergen van Same die zorg moet bieden aan circa mensen. Met steun vanuit Tilburg maakte de kliniek een nieuwe start en functioneert weer op een aanvaardbaar niveau. - In 2012 zet de Stedenband, samen met Stichting TweeSteden over de grenzen, de relatie met Bwambo HC voort en bouwt deze verder uit. Ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van medisch materiaal, medische adviezen en financiën. - De kliniek in Bwambo gaat vanaf 2012 deel uitmaken van het uitwisselingsprogramma voor verpleegkundigen. In maart gaat de eerste verpleegkundige uit Tilburg voor een werkbezoek van enkele weken naar Bwambo HC. 3. Wereld Aids Dag In november organiseren Stedenband Tilburg Same en HIV Vereniging Brabant voorlichtingsactiviteiten in het kader van Wereld Aids Dag. De Stedenband inviteert een of twee gasten uit Same, om voorlichting en gastlessen te geven over hiv en aids in Tanzania en om bij te dragen in aan forumdiscussie en inhoudelijke bijeenkomsten in Tilburg. In het kader van Wereld Aids Dag worden de meerdere activiteiten georganiseerd. - ROC Tilburg: tweedaagse voorlichtingsactiviteit voor 500 studenten van de opleidingen gezondheidszorg en sociaal werk met twee forumdiscussies, gevolgd door en twaalf workshops in kleinere groepen. - gastlessen over hiv/aids-problematiek in Tanzania en in Nederland op scholen in Tilburg en omgeving. Het gaat om leerlingen van VMBO, MBO, HAVO en VWO 4. Ondersteuning gezondheidszorg projecten in Same - Ondersteuning van projecten in het Same District Hospital is gebonden aan de samenwerkingsrelatie tussen de twee ziekenhuizen. Er is regelmatig overleg met de Stichting TweeSteden over de grenzen. De coördinator van de Stedenband maakt deel uit van de Werkgroep Tanzania van het TweeSteden ziekenhuis. Zij adviseert en ondersteunt de Stichting inzake stages, fondswerving en projectuitvoering. De ondersteunde projecten beogen de kwaliteit van de gezondheidszorg in het ziekenhuis in Same te verbeteren. - Bwambo Health Centre is in 2011 toegevoegd als te steunen project in het kader van de Stedenband Tilburg Same, Tanzania. De relatie wordt in 2012/2013 voortgezet. - Voortzetten ondersteuning van het programma voor de opleiding van Aidsconsulenten in Same. - Voortzetten project medicijnlevering voor klinieken in Same. De medicijnen worden gratis verkregen via Kiwanis Roosendaal. Gratis transport wordt verzorgd door een verhuisbedrijf uit Tilburg en door Luchtvaart zonder grenzen. Prestaties gezondheidszorg Langdurige contacten: 1 partnerrelatie tussen de ziekenhuizen in Tilburg en in Same 1 structurele samenwerkingsrelatie met Bwambo Health Centre Activiteiten jaarlijks 1 voorlichtingactiviteiten in het Twee Steden ziekenhuis 2 uitwisselingsstages tussen de ziekenhuizen. 15 gastlessen, 1 forumdiscussie en 1 sponsoractie in het kader van Wereld Aids Dag Bereik doelgroepen: via samenwerking ziekenhuizen bereik van 1200 personeelsleden en patiënten via activiteiten WAD in 2 forumdiscussies en 15 gastlessen bereik van 800 leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs Fondswerving/projectsteun: Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

7 per jaar voor gezondheidszorg projecten in Same, waarvan loopt via de bankrekening van Stichting TweeSteden over de grenzen. WATER/VOEDSEL/MILIEU Millenniumdoel 7: er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu. Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. In het Same district hebben veel mensen geen schoon drinkwater tot hun beschikking. Zonder water kun je geen voedsel verbouwen en ontbossing van de hellingen in Same zorgt voor ernstige erosie. Aanpak van de waterproblematiek staat hoog op de prioriteitenlijst van de partners in Same en dit gegeven is nadrukkelijk terug te vinden in activiteiten en projecten van de stedenband. 1. Wandelen voor Water in Tilburg Een nieuwe editie van Wandelen voor Water voor bovenbouw leerlingen van Tilburgse basisscholen. Een onderwijsproject over water in Tanzania en Nederland wordt afgesloten met een sponsortocht voor een drinkwaterproject in Same. De leerlingen ontvangen gastlessen over water in Tilburg en in Same, gaan op excursie naar de Waterzuivering en maken kennis met Natuurmuseum Brabant. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met: Aqua for All, Brabant Water, Waterschap de Dommel, Natuurmuseum Brabant e.a. De opbrengst van de sponsortocht wordt verdubbeld door Brabant Water, Waterschap de Dommel en A4A. In 2012 wordt het geld bestemd voor een project dat Bwambo Health Centre en twee naburige dorpen van schoon drinkwater moet voorzien. Eerder financierde de Stedenband al vijf drinkwaterprojecten in het district Same uit de opbrengsten van Wandelen voor Water. 2. Actie Water voor Voedsel in Tilburgse restaurants Nieuw zijn plannen om de actie Water voor voedsel op te zetten. In de loop van 2012 en 2013 worden restaurants en eetcafés in Tilburg en omgeving benaderd om aan dit programma mee te werken. De Stedenband ontwerpt een waterkaraf met opdruk en bijbehorende flyer. Deze worden aangeboden aan eigenaars van restaurants en eetcafés. Gasten van het restaurant kunnen voor een euro een liter kraanwater bij hun maaltijd kopen. Deze Euro wordt besteed aan een voedsel en irrigatieproject in Same. 3. Ondersteuning water- voedsel- en milieuprojecten in Same - Via wateractiviteiten in Tilburg worden fondsen geworven voor ondersteuning van waterprojecten in Same. Via Brabant Water, Waterschap de Dommel en A4A worden de schoolopbrengsten van Wandelen voor Water verdubbeld. Drinkwaterprojecten dienen te passen in een overall plan voor watermanagement van het Same en worden geïmplementeerd in nauwe samenwerking met de District Water Engineer en andere deskundigen, die in Same actief zijn op dit terrein. - Naast drinkwaterprojecten ondersteunt de Tanzania werkgroep ook irrigatie projecten. In de afgelopen jaren werden irrigatie systemen in zestien dorpen en subdorpen gerealiseerd. Dit irrigatieprogramma van Same Diocese zal worden voortgezet. Onderdeel van elk irrigatieproject is de aanplant van nieuwe bomen bij het intakepunt of de bron. Prestaties water/voedsel/milieu Activiteiten jaarlijks 1 Wandelen voor Water met 3 deelactiviteiten en 7 gastlessen op 4 scholen Bereik doelgroepen: 200 leerlingen en leerkrachten van 4 basisscholen.; indirect 400 ouders 6 deelnemende restaurants en eetcafés en hun gasten Fondswerving/projectsteun: per jaar voor water projecten in Same Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

8 UITWISSELING, STAGES EN WERKBEZOEKEN Uitwisselingsbezoeken, stages en werkbezoeken zijn al jaren belangrijke activiteiten van de Stedenband. De effecten van de vele uitwisselingsbezoeken zijn breder dan de resultaten van het bezoek alleen. Elk van de bezoeken omvat ook voorlichtingscomponenten in Tilburg. Zo worden diverse Tilburgse organisaties ingeschakeld om Tanzaniaanse bezoekers te ontvangen. Degenen die uitgezonden worden naar Same betrekken familie, vrienden en veelal een grote kennissenkring in Tilburg en organiseren soms fondswerving voor het project. Na terugkomst uit Tanzania blijven mensen vaak actief betrokken bij de stedenband. Activiteiten uitwisseling en werkbezoeken 2012/2013-1x werkbezoek van kinderarts aan Same District Hospital voor neonatologie programma (3 weken) - 3x werkstage van elk 3 maanden in Same District Hospital en in Bwambo Health Centre door verpleegkundigen uit Tilburg (3 maanden) - 1x werkstage van een Tilburgse verloskundige bij de school voor verpleegkundigen in Same. - 1 x onderwijsreis voor leerkrachten van Tilburgse scholen (6 leerkrachten, 2 weken) - 1x werkbezoek aan Same door de coördinator van de stedenband. Zij voert gesprekken met partners in Tanzania, bezoekt projecten en maakt nieuwe afspraken. (2 weken) - 1 werkbezoek van partners uit Same voor deelname forums, gastlessen en andere activiteiten in het kader van Wereld Aids Dag. (3 weken) ALGEMENE VOORLICHTING EN PR Om het draagvlak voor de stedenband te verstevigen is voldoende zichtbaarheid en goede communicatie met de doelgroepen in Tilburg van belang. De Tanzania werkgroep maakt daarvoor gebruik van verschillende Tilburgse media en organisaties, en gebruikt haar eigen media. Daarnaast wordt ook gewerkt aan meer algemene voorlichtingactiviteiten: 1. Festivals, standwerk, exposities e.d. Meedoen aan activiteiten van andere organisaties, die zich richten op een breed publiek, zoals Huis van de Wereld Picknick in het Leypark of Mill Hill Derde Wereld Markt. Het inrichten exposities op plaatsen waar veel Tilburgers komen. 2. SameNieuws, digitale Nieuwsbrief en website Er verschijnen jaarlijks twee uitgaven Same Nieuws. In de Nederlandse versie een oplage van 650 exemplaren, in de Engelse versie voor Same een oplage van 75 exemplaren. Er verschijnen drie uitgaven van de Digitale Nieuwsbrief van de Stedenband. De Stedenband onderhoudt een website waar informatie te vinden is over partners, projecten en activiteiten van de stedenband. Er wordt gebruik gemaakt van de sociale media. 3. Huis van de Wereld en Millenniumgemeente Samenwerken met andere organisaties in activiteiten die in en om het Huis van de wereld worden georganiseerd en meewerken aan activiteiten in het kader van Tilburg milleniumgemeente. Prestaties Algemene Voorlichting en PR Bereik doelgroepen: 1000 bezoekers en/of lezers Fondswerving/projectsteun voor projecten in Same Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

9 ONDERSTEUNING PROJECTEN IN SAME Het uitvoeren van duurzame projecten in Same is een belangrijk onderdeel van de Stedenband. Het gaat daarbij om financiële ondersteuning en overdracht van expertise. In de samenwerking tussen NGO s in Tilburg en Same betreft het vooral projecten op het terrein van onderwijs, gezondheidszorg, (drink)waterbeheer, landbouw en milieu. Daarnaast worden vanuit Tilburg ook ICT projecten in Same ondersteund. In 2012/2013 worden op elk van de bovengenoemde terreinen een projecten uitgevoerd met steun van particulieren, instellingen en bedrijven uit Tilburg. Prestaties Activiteiten Minimaal 2 projecten kunnen jaarlijks in Same worden uitgevoerd met ondersteuning vanuit Tilburg. Fondswerving totaal voor projecten in Same COÖRDINATIE, NETWERKEN EN KANTOOR De werkgroepcoördinator levert inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan het bestuur van de Stichting, coördineert de planning en uitvoering van activiteiten en draagt zorg voor inbedding van de Stedenband in Tilburg en in landelijke netwerken. De coördinator stuurt stagiaires en vrijwilligers van de stedenband aan. Circa 25 tot 30, zijn actief in een van de onderwijs- of gezondheidszorg organisaties die een structurele samenwerkingsrelatie met Same hebben. De coördinator van de Stedenband ondersteunt en begeleidt deze vrijwilligers en hun werkgroepen. Daarnaast stuurt het bureau van de Stedenband een kern van 15 tot 20 vrijwilligers aan. Zij zijn actief in de redactie van SameNieuws, geven gastlessen, werven fondsen, vertalen, doen administratieve- of bestuurswerkzaamheden. Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

10 Stedenband Tilburg Same, Tanzania Begroting subsidieaanvraag Product Uitgaven Totaal Uitgaven Inkomsten Totaal inkomsten Onderwijsactiviteiten - Scholenbanden - Samenwerking beroepsonderwijs - Scholierencompetitie - Onderwijs en ICT Activiteiten gezondheidszorg - Samenwerkingsrelatie ziekenhuizen - Samenwerking Bwambo HC - Wereld Aids Dag Activiteiten water/voedsel/milieu - Wandelen voor Water - Water voor Voedsel Activiteitskosten Loon/ overhead subsidie gemeente Inkomsten derden Uitwisseling, stages en werkbezoeken Algemene voorlichting en PR - Festivals, standwerk, exposities - Website en nieuwsbrieven - Huis van de wereld en Millenniumgemeente Projecten in Same - fondswerving, ondersteuning, begeleiding Coördinatie, netwerken en kantoor Totaal Toelichting. De werkelijke inkomsten van derden, in het kader van de Stedenband Tilburg Same, voor projecten in Tanzania worden geraamd op Een bedrag van loopt via de bankrekening van TweeSteden over de Grenzen en is derhalve niet in deze begroting meegenomen Stedenband Tilburg Same, Tanzania. November

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014 Samen voor Same Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg,

Nadere informatie

Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2015

Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2015 De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door dikwijls te vallen Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg Bewust actief in Tilburg en in Same Jaarrekening van Tanzania Stichting Tilburg Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl

Nadere informatie

Tilburg Same(N) voor Same. Activiteitenverslag 2012

Tilburg Same(N) voor Same. Activiteitenverslag 2012 Tilburg Same(N) voor Same Activiteitenverslag 2012 Stedenband Tilburg Same Tanzania Stationsstraat 31 5038 EC Tilburg tel. (013) 5351523 info@tilburgtanzania.nl tilburgtanzania.nl Tilburg, mei 2013 I.

Nadere informatie

Gezondheid Water. Educatie. Kwaliteit van leven. Programma juli 2016 juli 2019 Kwaliteit van leven 1

Gezondheid Water. Educatie. Kwaliteit van leven. Programma juli 2016 juli 2019 Kwaliteit van leven 1 Gezondheid Water Educatie Kwaliteit van leven Programma juli 2016 juli 2019 Kwaliteit van leven 1 Op 10 juli 2016 bestaat de Stedenband tussen en in het noordoosten van Tanzania dertig jaar. Door de jaren

Nadere informatie

Tilburg Same(N) voor Same. Activiteitenverslag 2014

Tilburg Same(N) voor Same. Activiteitenverslag 2014 Tilburg Same(N) voor Same Activiteitenverslag 2014 Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 5351523 info@tilburgtanzania.nl tilburgtanzania.nl Tilburg, april 2015 I. VOORWOORD

Nadere informatie

Tilburg Same(N) voor Same. De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door dikwijls te vallen. Activiteitenverslag 2015

Tilburg Same(N) voor Same. De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door dikwijls te vallen. Activiteitenverslag 2015 Tilburg Same(N) voor Same De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door dikwijls te vallen Activiteitenverslag 2015 Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel.

Nadere informatie

Tilburg Same(N) voor Same. Activiteitenverslag 2013

Tilburg Same(N) voor Same. Activiteitenverslag 2013 Tilburg Same(N) voor Same Activiteitenverslag 2013 Stedenband Tilburg Same Tanzania Stationsstraat 31 5038 EC Tilburg tel. (013) 5351523 info@tilburgtanzania.nl tilburgtanzania.nl Tilburg, april 2014 I.

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León

1. Inleiding. 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León Werkplan 2013 1. Inleiding Stichting Vriendschapsband Utrecht-León (SVUL) blijft zich in 2013 in het kader van de Millenniumdoelen (MD) van de Verenigde Naties actief inzetten. In 2000 hebben de regeringsleiders

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken.

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken. D66 Uitgeest Aan de raadsleden van Uitgeest Betreft: Uitgeest, een Millennium Gemeente midden in de wereld Bijlage: initiatiefvoorstel Millennium Gemeente Uitgeest, 26 augustus 2010 Geachte collega raadsleden,

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León

2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León Werkplan 2014 1. Inleiding Stichting Vriendschapsband Utrecht-León (SVUL) blijft zich in 2014 in het kader van de Millenniumdoelen (MD) van de Verenigde Naties actief inzetten. In 2000 hebben de regeringsleiders

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu!

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013 morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) Ommen, juni 2012 1 0 inleiding Voor u ligt een uitwerkingsplan van de Stichting Millenniumgemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Toelichting...5 Organisatiestructuur...6 Bestuur...6 Dagelijks

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Jaarplan Stichting ABaCus

Jaarplan Stichting ABaCus Jaarplan Stichting ABaCus 2017 1 Inleiding In dit jaarplan staat omschreven welke doelstellingen stichting ABaCus voor zichzelf als bestuur heeft geformuleerd en hebben de werkgroepen aangegeven welke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek uitgevoerd door Ruigrok/Netpanel in opdracht van het GeldMuseum en het Nibud

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek uitgevoerd door Ruigrok/Netpanel in opdracht van het GeldMuseum en het Nibud Aanleiding In het najaar van 2012 zijn het GeldMuseum en het Nibud gesprekken gestart over samenwerking op het gebied van financiële educatie. Beiden hebben in dit veld reeds hun naam gevestigd, waarbij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland

Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland 2014 2018 Kamer van koophandel: 41131886 ANBI: 8160.94.032 Oegstgeest, 24 november 2013 1 Inhoudsopgave Pag. 1. Calcutta Rescue Nederland a. Wie zijn wij

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

adoptieplan werkt voor zorg en welzijn werken in de zorg... daar word je beter van het adoptieplan is onderdeel van: een project van:

adoptieplan werkt voor zorg en welzijn werken in de zorg... daar word je beter van het adoptieplan is onderdeel van: een project van: adoptieplan het adoptieplan is onderdeel van: werken in de zorg... daar word je beter van een project van: werkt voor zorg en welzijn INLEIDING Project Jongeren interesseren voor de zorg Voor u ligt het

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4

Aan de raad AGENDAPUNT 4 Aan de raad AGENDAPUNT 4 ONGEWIJZIGD VASTGESTELD 5 JUNI 2008 Doetinchem millenniumgemeente 1. Inleiding In april 2007 lanceerde de VNG de campagne Millenniumgemeente. Met deze campagne wordt beoogd een

Nadere informatie

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, Agendapunt: 9 No. 72/'11 Dokkum, 6 september 2011 ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is besloten de gemeente

Nadere informatie

Beleidsontwikkeling/Maatschappelijke ontwikkeling /Team Cultuur/Wonen/Integratie

Beleidsontwikkeling/Maatschappelijke ontwikkeling /Team Cultuur/Wonen/Integratie Raadsvoorstel Tilburg Wereldstad, beleidskader Internationale Samenwerking Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Beleidsontwikkeling/Maatschappelijke ontwikkeling /Team Cultuur/Wonen/Integratie Aan de

Nadere informatie

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding Inleiding In januari 2010 is de Stichting My Book Buddy opgericht. Dit initiatief komt voort uit de grote behoefte en noodzaak om het analfabetisme en laaggeletterdheid in ontwikkelingslanden terug te

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

PC's klaar voor vertrek

PC's klaar voor vertrek CLASSworks De activiteiten binnen het programma CLASSworks lopen naar tevredenheid. Twee nieuwe Tanzaniaanse scholen; Mlama Secondary School en Kilimanjaro Boys worden de komende maand voorzien van een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mirjam in Malawi 2012-2017

Beleidsplan Stichting Mirjam in Malawi 2012-2017 Beleidsplan Stichting Mirjam in Malawi 2012-2017 Stichting "Mirjam in Malawi" Reitselaan 73, 5076CB, Haaren E-mail: info@stichtingmim.nl Website: www.stichting-mim.nl Rek. nr.: 12 11 19 572 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder BM Veldhoven.

Jaarverslag Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder BM Veldhoven. Jaarverslag 2013 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Beleidsplan Chote Siddhashram Foundation (C.S. Foundation) 2013-2018

Beleidsplan Chote Siddhashram Foundation (C.S. Foundation) 2013-2018 Beleidsplan Chote Siddhashram Foundation (C.S. Foundation) 2013-2018 Stichting C.S. Foundation Porta Basilica 116, 3995ZC Houten e-mail: info@csfoundation.nl website: www.csfoundation.nl kvk: 53915437

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding RG nr. Datum: Indiener(s): Onderwerp: Initiatiefvoorstel: ChristenUnie PAS SP PvdA Millenniumdoelstellingen De indieners stellen voor: - dat de gemeente Steenwijkerland zich actiever inzet om bij te dragen

Nadere informatie

Werkboek Zevenstappenplan

Werkboek Zevenstappenplan Werkboek Zevenstappenplan Deelnemer Naam van de school: Adres en plaats: Contactpersoon: Telefoon: E-mail: Periode Schooljaar: Datum inzending: Succes met het behalen van de Groene Vlag! Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mark

Beleidsplan Stichting Mark Beleidsplan Stichting Mark 2011-2015 Stichting Mark Zonnedauw 45, 7443 EP Nijverdal e-mail: roland@stichtingmark.nl website: www.stichtingmark.nl rek. no.: NL49RABO0123736641 kvk no.50214608 Beleidsplan

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Beleidsplan (Samenvatting)

Beleidsplan (Samenvatting) Beleidsplan 2016-2020 (Samenvatting) Inhoud 1 Over Stichting Congo... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Visie... 3 1.2 Werkgebied... 3 2 Projecten... 3 3 Werkwijze... 4 4 Financiën... 5 5 Vermogen... 5 6 Planning...

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: 2012.04335 Onderwerp : Voorstel inzake Millenniumgemeente Programma : 1. Bestuur en dienstverlening Commissie

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente 2008-2015 1. De Millenniumdoelen In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de als belangrijkst benoemde wereldproblemen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË & SHPRESË PËR SHQIPËRINË Beleidsplan 2010-2014 3356 BT Papendrecht P a g i n a 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Missie en visie... 4 Coördinatie van activiteiten in Albanië 4 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Jaarverslag Leerdam, 15 januari De secretaris, Albert Santing

Jaarverslag Leerdam, 15 januari De secretaris, Albert Santing Jaarverslag 2013 Leerdam, 15 januari 2014 De secretaris, Albert Santing Inleiding Begin 2013 zijn de werkzaamheden van de werkgroep Leerdam Millennium Gemeente overgegaan op het nieuw gevormde Team2015.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2020 Inhoud 1. Algemene Gegevens 2. Introductie 3. Visie en Missie 4. Doelen en beleid 2016-2020 5. Reeds gerealiseerde projecten 6. Financiën 7. Dekkingsplan 8. Verantwoording Algemene

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN 2008 2010 (VLF-08-300L) pagina: 1 van 6 1. INLEIDING Voor u ligt het meerjarenplan van de VLF. In dit jaarplan worden de doelstellingen geformuleerd en worden de activiteiten

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL INTERNATIONALE SAMENWERKING. september 2008

INITIATIEFVOORSTEL INTERNATIONALE SAMENWERKING. september 2008 INITIATIEFVOORSTEL INTERNATIONALE SAMENWERKING september 2008 1 Initiatiefvoorstel CDA-fractie VOORSTEL 1. Het college opdragen een subsidieregeling te ontwikkelen, waarmee Huizer bedrijven, scholen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie