'Onderzoek naar Projectmanagement' Seminar - 9 september 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Onderzoek naar Projectmanagement' Seminar - 9 september 2009"

Transcriptie

1 'Onderzoek naar Projectmanagement' Seminar - 9 september 2009 J.F. Kennedylaan EH Baarn Postbus AD Baarn Plaats Datum Baarn 9 september 2009 T Platform onderzoek projectmanagement Kennis & Co TU Delft Sogeti AT Osborne Peter Storm Hans Bakker Robbert van Alen Gerard Scheffrahn Eddy Westerveld 1

2 2

3 Inhoudsopgave 1 PROGRAMMA SEMINAR ONDERZOEK NAAR PROJECTMANAGEMENT HANDVEST PLATFORM ONDERZOEK PROJECTMANAGEMENT ACHTERGRONDEN & VISIE MISSIE STRATEGIE ORGANISATIE WERKWIJZE CODE OF CONDUCT VRAGEN ROBBERT VAN ALEN HANS BAKKER KAREL DE BAKKER KEES BERENDS ALBERT BOONSTRA CEES BROUWER JAAP GELUK JOOP HALMAN ANDREAS HARTMANN LISELORE HAVERMANS ERNST TEN HEUVELHOF ARJO VAN LOO OLAF LUKKASSEN ALFONS VAN MARREWIJK HARM MEIJER HERMAN MOOI FRENS PRIES GERARD SCHEFFRAHN GILBERT SILVIUS ROMMERT STELLINGWERF PETER STORM BERNARD VUIJK EDDY WESTERVELD

4

5 1 Programma seminar Onderzoek naar projectmanagement Ontvangst Deel 1 Introductie Deel 2 Kennismaking Deel 3 Verkenning rol platform Deel 4 Plenaire discussie Eten en borrel Einde 3

6

7 2 Handvest Platform Onderzoek Projectmanagement 2.1 Achtergronden & Visie Projecten zijn een manier om voor organisaties toegevoegde waarde te realiseren. Professioneel project management verhoogt de toegevoegde waarde van projecten. De projectenmarkt neemt in omvang en belang toe. Projectmanagement is een professie in ontwikkeling. Onderbouwde (getoetste) kennis van projectenmarkt en projectmanagement is niet aanwezig. Als onderzoeksgebied is projectmanagement nog niet gevestigd in Nederland. Praktijkkennis en ervaring worden slechts in beperkte mate gedeeld. Best practices zijn gebonden aan de context van het project (bijv. sector). Dit bemoeilijkt de overdraagbaarheid. Ergo: het wiel wordt steeds opnieuw uitgevonden, aantoonbare vooruitgang is er nauwelijks. 2.2 Missie Vraag en aanbod naar onderzoek van project management en de markt van projecten bij elkaar brengen. Het vergroten van de bekendheid met onderzoek naar projectmanagement. Het publiek maken van het maatschappelijke en het bedrijfsmatige belang van onderzoek op het gebied van project management. Het stimuleren van onderzoek naar projectmanagement met zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke/bedrijfsmatige belang voor ogen. Het op gang brengen van kennisdeling tussen organisaties die in de projectenmarkt opereren en die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van succesvol projectmanagement. 2.3 Strategie Het ontwikkelen en publiceren van een onderzoeksagenda. Stimuleren van onderzoek naar project management bij onderzoeks- en opleidingsinstituten. Het zoeken en toegankelijk maken van onderzoeksfondsen. Het ontwikkelen van een nationaal netwerk dat verbonden is aan netwerken in andere landen. Onderzoeksresultaten publiek maken. 2.4 Organisatie Het opzetten van een platform (netwerk) om het uitwisselen van ideeën en gemeenschappelijke aandachtsgebieden te stimuleren. Het platform zal als Stichting ingeschreven worden. De Stichting heeft een jaarlijks budget om zijn doelen te bereiken. Een groep van 5 tot 6 kartrekkers zal als bestuur van het platform functioneren. De initiële deelnemers nemen op persoonlijke titel deel. 5

8 2.5 Werkwijze Het platform organiseert op een regelmatige basis workshops en bijeenkomsten om kennis te delen en gemeenschappelijke aandachtsgebieden te identificeren (klankbord sessies). Relaties met bestaande centra voor project management aan de Nederlandse universiteiten zullen nagestreefd worden. Promotie van de ambities in brede kring: organiseren van master classes en summer courses waaraan experts uit binnen- en buitenland, uit wetenschap en praktijk deelnemen. Contact zal gezocht worden met benchmarkingsinstituten om het draagvlak van de activiteiten snel te kunnen verbreden en een solide uitgangsbasis voor onderzoek te creëren. Vanuit het platform zullen stageplaatsen gezocht worden bij de deelnemers om met het onderzoek een aanvang te kunnen maken. Georganiseerde deelname aan internationale congressen en internationale netwerken. Actieve media representatie en marketing zal nagestreefd worden. 2.6 Code of conduct Het gemeenschappelijk nut voor de professie project management van het onderzoek komt op de eerste plaats. Het platform bestaat omdat en zolang de initiële deelnemers een stimulans nodig achten voor de in dit handvest geformuleerde doelen. Het platform heeft geen mening over aangelegenheden buiten haar organisatie; daarom mag de naam van het platform nooit in een publiek meningsverschil worden betrokken. Binnen het platform zal geen competitie op onderzoek plaatsvinden. 6

9 3 Vragen In de aanloop naar het seminar Onderzoek naar projectmanagement zijn door u de volgende vragen beantwoord: 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Op de volgende pagina s vindt u de antwoorden die u en uw collega s gaven op deze vragen. 7

10 3.1 Robbert van Alen R. (Robbert) van Alen Program director Sogeti +31(0) Het is mijn vak (ik ben projectmanager). Daarnaast ben ik binnen mijn organisatie (Sogeti) als thought leader verantwoordelijk voor het verkennen van alle nieuwe ontwikkelingen binnen dit vakgebied, en het vertalen daarvan naar mogelijke dienstverlening richting onze klanten. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar In mijn verkenning van dit vakgebied ontdek ik zoals ook anderen doen dat bepaalde best practices of faalfactoren niet of nauwelijks onderbouwd zijn door onderzoek, en tot waarheden worden verheven terwijl ze slechts aannames zijn. Ik ontwikkelde een framework voor de ontwikkeling van de business cases waarmee projecten worden gerechtvaardigd, en begeleid het onderzoek dat studenten (momenteel één) op basis van dit framework doen naar het effect van business cases op projectsucces. Het voortschrijdend inzicht op de toegevoegde waarde van projectresultaten, en het menselijke vermogen daar op te acteren. 8

11 3.2 Hans Bakker Prof. Dr. H.L.M. (Hans) Bakker Regional Operations Manager Projects Shell Global Solutions +31(0) Mijn interesse is gedreven door de omvang van mijn zakelijke activiteiten. De hoeveelheden die Shell spendeert aan projecten vereist dat we dit zo optimaal mogelijk aansturen. In de loop der jaren gebeurde dat voornamelijk door overlevering. We moeten dit beter kunnen. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn onderzoeksinteresse is hier direct aan gerelateerd. Kunnen we projecten beter voorspelbaar uitvoeren is mijn belangrijkste vraag. Ik onderhoud drie onderzoeksstromen met behulp van promovendi en afstudeerders. De eerste stroom is complexiteit van projecten, de tweede is wat ik noem managerial learning, leren van en tussen projecten en de derde en laatste is het zoeken naar andere vormen van samenwerking met contractors in met name de grote engineering projecten. Onderbelicht is wat mij betreft voor al de vernieuwende manier van samenwerking, gegeven de huidige marktsituatie en de altijd maar groter wordende projecten, maar eigenlijk alle drie mijn onderwerpen anders had ik ze niet aangepakt. 9

12 3.3 Karel de Bakker Drs. K.F.C. (Karel) de Bakker Promovendus Rijksuniversiteit Groningen +31(0) Ik heb ongeveer 15 jaar gewerkt als projectmanager en project risk manager in de IT sector. Ik ben sinds 2004 gecertificeerd projectmanager (PMP). 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Ik heb gedurende mijn werk altijd interesse gehad voor reflectie over het vak, en heb eigenlijk steeds lezingen en presentaties gegeven, zowel nationaal als internationaal. Ik heb dit vaak gebruikt om "dingen van me af te schrijven". Vanaf 2001 publiceer en presenteer ik ook op conferenties. 3 Wat zijn je huidige activiteiten op het gebied van onderzoek binnen Mijn specialisme is project risicomanagement. Ik ben sinds geruime tijd lid van het bestuur van de Risk Management SIG (Specific Interest Group) van het Project Management Institute. Sinds maart 2007 doe ik fulltime onderzoek naar de effecten van risicomanagement op het succes van IT projecten (aio aan de universiteit Groningen). Ik zou graag zien dat de aannames waarop "traditioneel" projectmanagement is gebaseerd (voorspelbaarheid, wetmatigheden, kortom de SE/ SD benadering) duidelijker naar voren komen en duidelijker worden afgezet tegen de meer gedragsgeoriënteerde benaderingen van projectmanagement. In de literatuur is dit langzaam aan het doordringen (hoewel nog niet overal), in de praktijk zie ik dit nog vrijwel niet. 10

13 3.4 Kees Berends Dr. Ir. T.C. (Kees) Berends MBA Senior contracts adviser Shell Global Solutions International +31(0) Ik ben werkzaam als Contracting & Procurement (CP) Manager voor Large Engineering & Construction Projects (LECPs). 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement is het slaan van bruggen tussen theorie en praktijk. Ik ben auteur van diverse artikelen op het gebied van Contracting & Procurement voor Large Engineering & Construction Projects. Ik zou graag zien dat er meer aandacht wordt besteed aan Contracting & Procurement en aan relationship management. 11

14 3.5 Albert Boonstra Prof. Dr. A. (Albert) Boonstra Professor of Business & ICT University of Groningen +31(0) Regelmatig treed ik op als projectleider bij onderzoeksprojecten en projecten op het terrein van (hoger) onderwijs. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Een deel van mijn onderzoek richt zich op de implementatie van grote informatiesystemen in organisaties. Hierbij ben ik geïnteresseerd in alternatieve benaderingen en de effectiviteit hiervan. Speciale belangstelling heb ik voor factoren die acceptatie en weerstand bepalen, het managen hiervan alsmede de sociaal/politieke context van (informatiesysteem) projecten. Ik onderzoek met name projecten op het terrein van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers, e-health et cetera. Perspectieven zijn daarbij stakeholdermanagement, projectaanpakken, management van risico s et cetera. Incrementele benaderingen, contingentiebenaderingen, managen van de politiek/ culturele context, samenhang tussen change management en projectmanagement zijn mijns inziens vaak onderbelicht. 12

15 3.6 Cees Brouwer Drs. Ing. C.J. (Cees) Brouwer Vice-voorzitter Open Universiteit Nederland +31(0) Meer dan 15 jaar ervaring, zelf leiding gegeven aan een projectmanagementafdeling, nog steeds examinator voor programmamanagement. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement is het op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het vakgebied. Tevens wil ik nieuwe ontwikkelingen graag zelf toepassen. Mijn dienstverband bij APMG maakt dat ik bij onderzoek inzake programmamanagement ben betrokken. Graag zou ik aandacht willen vragen voor veranderkundige aspecten, communicatieve kwaliteiten van projectmanagers, verschillen tussen project- en programmamanagement en voor portfoliomanagement. 13

16 3.7 Jaap Geluk Ir. J. (Jaap) Geluk Projectdirecteur HSL Zuid +31(0) Van projectmanagement interesseert mij vooral wat uitgaat boven de theorie van het boekje. Met name de culturele verschillen tussen groepen van betrokken stakeholders speelt een grote rol. Hoe worden alle betrokkenen gecommitteerd, gecoördineerd en met hen gecommuniceerd? Het gaat in de aansturing veel meer om de 'zachte' aspecten als gedrag en cultuur. Hoe kan verbinding worden gemaakt? 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Onderzoek naar verbetering van het aangaan van commitments, partnership publiek en privaat, organiseren van betrokkenheid is interessant. Daarnaast is professionaliteit van omgaan met nieuwe contractvormen van belang. Hoe wordt professioneel opdrachtgeverschap vormgegeven in allianties? Hoe de regietaak te combineren met partnership? Thans ben ik bij KING betrokken als programmadirecteur. Bij de Rijksacademie voor Projectmanagement treed ik op als nestor voor de cursisten projectmanagement. Voor de directie van de dienst Infrastructuur van RWS ben ik adviseur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: professionalisering opdrachtgeverschap en alliantievorming. Meer aandacht mag mijns inziens worden besteed aan het aangaan van commitment van bestuur tot handhavers en aan het combineren van de regierol als opdrachtgever met het partnership in nieuwe contracten (zie ook 2). 14

17 3.8 Joop Halman Prof. dr. ir. J.I.M. (Joop) Halman Hoogleraar Universiteit Twente +31(0) Komend uit de bouw/ infra zijn de activiteiten die we ondernemen van nature projectgericht. De organisatie van een complex geheel van activiteiten heeft mijn interesse. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement is gericht op het doen van onderzoek naar de wijze van ontwikkeling en realisatie van projecten: effectiviteit, efficiency, risicomanagement gericht op succesvolle realisatie. Mijn onderzoek verloopt nu vooral via de AIO-projecten die ik begeleid. Ik begeleid AIO-projecten op het gebied van faalkosten, onzekerheidsmanagement, succesvolle implementaties via projecten en het opschuiven van projectgebonden (ad hoc) naar projectgebonden (op basis van een productplatform). Wat opvalt is dat overheidsprojecten in bouw/ infra maar ook ICT et cetera vaak erg slecht gemanaged worden. Uit een project zoals de Noord-Zuid tunnel in Amsterdam wordt dat wederom pijnlijk duidelijk. Er zou een beter model ontwikkeld moeten worden hoe dergelijke publiek-private projecten te realiseren. 15

18 3.9 Andreas Hartmann Dr. A. (Andreas) Hartmann Onderzoeker Universiteit Twente +31(0) De focus van mijn werk is de bouw waar projecten een belangrijke organisatievorm zijn. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement gaat uit naar het innovatievermogen van bouwprojecten. Ik houd mij op dit moment bezig met het leren binnen en tussen projecten. Mijns inziens is het leren binnen en tussen projecten onderbelicht. 16

19 3.10 Liselore Havermans L.A. (Liselore) Havermans MSc Promovenda Universiteit van Amsterdam +31(0) De projectgebaseerde organisatie is een manier van organiseren die goed past en veel voorkomend is in de wereld van nu. Hierdoor is het van groot belang te weten hoe leiderschapsprocessen verlopen in deze organisaties en met welke effecten. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Ondanks de grote hoeveelheid onderzoek naar leiderschap is de context van projectgebaseerde organisaties onderbelicht gebleven. Leiderschap is voornamelijk onderzocht in stabiele, hiërarchisch duidelijke situaties. De context waarin projectleden zich bevinden kenmerkt zich echter door meerdere tijdelijke relaties met waarin zowel de lijnmanagers als projectmanagers formele leiderschapsrollen vervullen. Deze fundamenteel andere context suggereert andere processen en gevolgen van leiderschap. Ik ben bezig met mijn promotie onderzoek naar leiderschap in projectgebaseerde organisaties. Hierin gebruikt ik zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Momenteel ben ik interviews met projectteamleden, hun lijnmanager en projectmanagers, aan het analyseren. Op korte termijn zal ik mijn onderzoek naar leiderschap in projectgebaseerde organisaties voortzetten met vragenlijsten. De gehele menselijke kant van werken in projectgebaseerde organisaties is onderbelicht door de nadruk van het gebied op de technische aspecten. 17

20 3.11 Ernst ten Heuvelhof E.F. (Ernst) ten Heuvelhof Hoogleraar Bestuurskunde Technische Universiteit Delft +31(0) /2 Wat is je interesse in projectmanagement en in onderzoek naar Ik ben geïnteresseerd in complexe projecten waarin veel partijen moeten samenwerken om iets te realiseren. Ik ben dan met name geïnteresseerd in de processen die op gang komen tussen deze actoren. Hoe krijgen deze processen vorm, wat zijn de prikkels om samen te werken, welke incentives en disincentives zijn er in deze processen die van invloed zijn op de kwaliteit van het project? Hoe wordt in deze processen consensus of commitment gerealiseerd? Wat is het verband tussen het project zoals dat uiteindelijk gerealiseerd wordt en de vormgeving en het management van deze processen? Mijn huidige onderzoek richt zich op procesmanagement. Hierbij gaat het om interbestuurlijke processen tussen actoren die afhankelijk zijn van elkaar bij de realisatie van doelstellingen en projecten. Ik pas dat op vele gebieden toe, bijvoorbeeld projecten in het kader van ruimte voor de rivier, evaluatie van complexe infrastructurele projecten (RandstadRail), realisatie van het smart maken van het elektriciteitsnetwerk et cetera. De literatuur is zo breed dat ik werkelijk niet durf te zeggen wat onderbelicht is. 18

21 3.12 Arjo van Loo A. (Arjo) van Loo Programmamanager Research ProRail Spoorontwikkeling a +31(0) Projectmanagement is een belangrijk deel van ons werk bij ProRail. Professionalisering van dit vakgebied heeft daarom altijd aandacht. 100 % leveringsbetrouwbaarheid is een van de strategische doelen van ProRail (dat zegt genoeg). 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Als researchmanager bij ProRail is het mijn opgave om de onderzoeksbehoefte binnen ProRail te koppelen aan relevant onderzoeksaanbod. Hoewel ik de behoefte van ProRail nog niet echt scherp heb, is het natuurlijk altijd zinnig om je op het aanbod te oriënteren en te weten wat er speelt. Vooral oriënteren op de vraag hoe we er bij ProRail mee om zouden kunnen gaan. Eerlijk gezegd heb ik daar nog geen idee over, mogelijk ontstaat dit op 9 september. 19

22 3.13 Olaf Lukkassen Ing. O.R. (Olaf) Lukkassen Senior adviseur Projectacademie Rijkswaterstaat +31(0) Vanuit de Projectacademie (Rijksacademie voor Projectmanagement), de verdere professionalisering van het vak projectmanagement in het publieke domein. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar De Projectacademie is opgebouwd uit drie pijlers a) leeraanbod/ programma s b) netwerk en c) kennis ontwikkeling (nog vorm te geven). Zie 2, moet nog vorm aan worden gegeven, maar hardop denkend denk ik aan een soort makelaarsfunctie (vraag-aanbod / praktijk-wetenschap). Wat mij betreft mag er meer aandacht worden besteed aan projectmanagement in relatie tot duurzaamheid en in relatie tot ICT. 20

23 3.14 Alfons van Marrewijk Prof. dr. ing. A.H. (Alfons) van Marrewijk Professor organisatieantropologie Vrije Universiteit Amsterdam +31(0) Mijn interesse gaat vooral uit naar de dagelijkse leefwereld in grote complexe projecten (zie ook Infraprojecten gebaat bij culturele risico-inventarisatie in Staatscourant 17 juni 2009). 2 Wat is je interesse in onderzoek naar In mijn onderzoek staan vragen centraal als: Hoe werken mensen samen in complexe projecten? Hoe gaat men met cultuurverschillen om? Welke samenwerkingspraktijken zijn dominant? Beïnvloedt de fysieke settings van complexe projecten de samenwerking? Samen met collega prof. dr. Marcel Veenswijk hebben we een aantal projecten lopen: Partners in Business: onderzoek naar nieuwe gedragspatronen bij innovatieve aanbestedingsprocedures in de infrasector. Panama: PhD onderzoek naar samenwerkingspraktijken bij het megaproject verbreding van het Panama kanaal. Praktijken van samenwerking: onderzoek naar samenwerkingspraktijken in complexe projecten. Het interpretatief perspectief op projectmanagement is absoluut onderbelicht; dat wil zeggen, er is nauwelijks aandacht voor hoe het er in de dagelijkse praktijk nu echt aan toe gaat. Of in een wat groter thema; de cultuur van complexe projecten. 21

24 3.15 Harm Meijer H. (Harm) Meijer Program director divisie Managed Delivery Sogeti Nederland +31(0) Projecten draaien is mensenwerk. Project- en programmamanagement zit in mijn genen. Mijn interesse in projectmanagement is om projectsuccessen en projectresultaten met actoren in het projectspeelveld te behalen. Jarenlang heb ik als project- en programmamanager ervaring opgedaan in strategische complexe innovatie projecten met een sterke politieke lading. Ik heb mij gespecialiseerd in het voorbereiden, opzetten, besturen en uitvoeren van complexe projecten met opdrachtgevers en stakeholders. Mijn sterke kant is het inrichten van een goede governance en opzetten en onderhouden van projectcommunicatie en verwachtingsmanagement. Hieronder valt ook coachen en opleiden van projectmanagers om van hen professionals te maken. Opvoeden, instrueren en inzicht verschaffen bij opdrachtgevers over passende besturings- en projectmethodieken is evenzeer van essentieel belang. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Naar mate je meer projecten draait en ervaring opdoet blijkt dat het toepassen van projectmanagement op vele manieren kan plaatsvinden. Veelal vervallen projectmanagers in bestaande methodieken en verliezen ze de essentie van besturing in het behalen van resultaten. Onderzoek naar projectmanagement kan nieuwe inzichten geven in de wijze van effectieve projectbesturing. Ik ben trekker van onderzoeksvraagstukken projectmanagement IPMA-NL programmagroep Professie & Hogeronderwijs. Daarnaast ben ik lid van een team voor het verbeteren van projectmanagement en onderwijs en begeleiden van projectmanagement binnen het HBO. Ook ben ik betrokken bij het opstellen van een onderzoeksagenda en het uitwerken van onderzoeksvragen die zijn geformuleerd tijdens de debatsessies op de PMP IMPA NL van ) De rol van de opdrachtgever in het succes of falen van een project. 2) Het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie ten behoeve van veranderingen van zowel de projectorganisatie als de lijnorganisatie. 3) De invloed van toenemende complexiteit op projectmatig veranderen. Grenzen van maakbaarheid en veranderingen, architectuurdenken en ondernemerschap. 4) Blijven ontwikkelen van effectieve leiderschap bij projectuitvoering in relatie tot het management van de staande organisatie. 5) Blijven ontwikkelen van de governance en effectieve projectbesturing. 22

25 3.16 Herman Mooi Dr. Ir. H.G. (Herman) Mooi Associate Professor Project Management Technische Universiteit Delft +31(0) Dat is een grappige vraag aan een hoofddocent projectmanagement Mijn interesse is dus groot. Je ziet dat ondanks het feit dat het een vrij oud ambacht is, het heel erg in de belangstelling staat. Professionalisering van projectmanagement is een veel gehoord adagium. Verder zie je ook dat bedrijven een steeds groter deel van de omzet in projecten draaien. Overigens is de interesse voor projectmanagement echt niet alleen voorbehouden aan bedrijven, ook de overheid en daaraan gelieerde instellingen blazen hun partijtje mee 2 Wat is je interesse in onderzoek naar De belangrijkste reden is dat projectmanagement tegenwoordig een belangrijke methode is binnen bedrijven om innovaties te runnen. Je zit met het doen van onderzoek naar projectmanagement dus in de kern van vernieuwingen van bedrijfsvoering. Gaaf dus! Komt nog eens bij dat je bij met veel bedrijven mee mag kijken, ook al gaaf! Samen met Marian Bosch doe ik onderzoek naar complexiteit van projecten en de rol van complexiteit in het bepalen van hoe je een project managet (hoe je de front-end inricht en welke mensen je erop zet). Daarnaast houdt ik mij bezig met de rol van de business case in projectmanagement, de gap tussen projectmanagers en het hogere management (Samen met ATOS) en project close-out (lessons learned). Mijns inziens mag er meer aandacht worden geschonken aan projectmanagement aan de hand van de business case en aan projectportfoliomanagement. 23

26 3.17 Frens Pries Dr. ir. F. (Frens) Pries Lector Nieuwe cultuur in de bouwketen Hogeschool Utrecht / Balance & Result / +31(0) /2 Wat is je interesse in projectmanagement en in onderzoek naar Vanuit mijn lectoraat doe ik onderzoek naar cultuur in de bouw, specifiek gericht op samenwerken in de keten en rondom projectmanagement in de bouw (teams, PSU s, de zogenaamde zachte kant van het bouwen). Ik heb er de nodige publicaties aan gewijd. In het onderwijs pogen we de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van projectmanagement te verbeteren (daar nog veel gebeuren.), dit ondermeer samen met vijf andere hogescholen. Er is een link met de TU Delft (Hans Wamelink) en IPMA en PMI. Verder levert PRO6 hoogwaardig projectmanagement, zoals het contractmanagement van A2 Utrecht-Amsterdam, nieuwe provinciale weg Katwijk, mediation et cetera. 24

27 3.18 Gerard Scheffrahn Ing. F.G. (Gerard) Scheffrahn Projectmanager AT Osborne +31(0) Ik ben geïnteresseerd in het managen van complexe bouwprojecten. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Onderzoek naar het leergedrag in projecten vind ik interessant. Ik doe onderzoek naar het effect van leergedrag op teamprestaties in complexe bouwprojecten. Wat mij betreft mag er meer aandacht worden besteed aan de invloed van complexiteit op het managen van projecten. 25

28 3.19 Gilbert Silvius A.J. (Gilbert) Silvius Professor of Business, ICT and Innovation Utrecht University of Applied Sciences +31(0) Projectmanagement is één van de activiteitenlijnen in mijn lectoraat. In een lijn voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit, verzorgen onderwijs (bachelor- én masterniveau) en zijn actief met innovatie van de beroepspraktijk. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Dat willen we graag uitvoeren met onderzoekers én studenten. We doen dit zowel vanuit eigen drive als in opdracht van externe partijen. Inhoudelijk zijn we vooral geïnteresseerd naar de integratie van de concepten van duurzaamheid in projectmanagement. Continu lopende onderzoeken op het gebied van duurzaam projectmanagement. Vele thema's en onderwerpen. Projectmanagement in z'n geheel is onderbelicht. 26

29 3.20 Rommert Stellingwerf Ir. R. (Rommert) Stellingwerf PMP Director Education and Standards Project Management Institute Netherlands +31 (0) Langjarige ervaring met projecten tijdens werkzame periode bij Shell International. Nu actief betrokken bij het stimuleren van project-, programma- en portfoliomanagement in Nederland via het Project Management Institute (bestuur PMI Netherlands Chapter, vertalen van standaarden in het Nederlands). Werk actief mee aan nieuwe ISO standaard voor project management. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Uitbreiding van de kennis van project-, programma- en portfoliomanagement. Vervolgens inbedden in het onderwijs op alle niveaus, speciaal op hogescholen en universiteiten. Uiteindelijke doel is het professionaliseren van het vak van projectmanager. Vanuit het PMI Netherlands Chapter contacten leggen met hogescholen en universiteiten om van dienst te zijn bij het opzetten van bachelor- en masteropleidingen met projectmanagement componenten. PMI als non-profit organisatie sponsort researchactiviteiten op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement om het vak verder te helpen. PMI doneert aan initiatieven die beogen meer en betere project- en programmamanagers af te leveren voor de vele toekomstige projecten. PMI accrediteert ook projectmanagement opleidingen en professionele opleiders. Ik zou graag meer aandacht willen vragen voor de volgende thema s de cruciale rol van de opdrachtgever en de goede verstandhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. uniforme definities en begrippen van de context van projectmanagement, met name voor programma- en portfoliomanagement. de speciale aandachtspunten voor de uitvoering van zeer grote en complexe projecten. 27

30 3.21 Peter Storm Dr. P.M (Peter) Storm Kennis & Co +31(0) Mijn interesse betreft vrijwel alle aspecten van projectmanagement. Mijn ambitie is: professionalisering van het vakgebied. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar project management? Ik ben vooral geïnteresseerd in empirisch onderzoek dat ons betere inzichten geeft in waar de toegevoegde waarde van projectmanagement vooral ligt en hoe die toegevoegde waarde gerealiseerd kan worden. Op dit moment richt ik mij vooral op vraagstukken rondom de effectiviteit van projectteams. project management? Er zijn veel thema's onderbelicht. Om enkele voor mij belangrijke te noemen: (a) micro-economie van de projectenmarkt, (b) projectmarketing, (c) strategisch projectmanagement. 28

31 3.22 Bernard Vuijk Bc. B. (Bernard) Vuijk (RM) Pro4Pro - project for professionals +31(0) Ik ben werkzaam als projectmanager. Het is een prachtig vakgebied dat in organisaties sterk(er) ontwikkeld kan worden. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement komt voort uit nieuwsgierigheid, passie en streven/ambitie naar verbetering en uit verwondering. Ik doe onderzoek naar effectiviteit in projecten / programma's en schrijf artikelen. Wat mij betreft mag er meer aandacht worden besteed aan competenties/ gedrag van leidinggevende en team. Mijn mening is dat gedrag/ competenties bepalend zijn voor successen in projecten. 29

32 3.23 Eddy Westerveld Drs. E. (Eddy) Westerveld Consultant AT Osborne +31(0) Projectmanagement vind ik een 'vergeten' vakgebied in de bedrijfskunde wat ten onrechte onderbelicht is terwijl er een grote hoeveelheid (maatschappelijk) kapitaal in omgaat. Daarnaast wijkt het managen van een project op een aantal vlakken af van het managen van een staande organisaties. De verschillen brengen enkele grote uitdagingen met zich mee. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Het onderzoek naar projectmanagement gebied vind ik nog te vaak te dogmatisch en lineair. Daarnaast is de afstand tussen wetenschap en praktijk erg groot. Deze afstand wil ik graag helpen verkleinen. Op dit moment rond ik een proefschrift af naar het management van complexiteit bij grote infrastructuur projecten bij de Erasmus Universiteit. Daarnaast ben ik actief in een Europees netwerk (Netlipse) waarin onder meer onderzoek wordt gedaan naar grote infrastructuur projecten. Handelend perspectief bij projectmanagers: wat doen goede projectmanagers (of projectleiders) nu anders? Hoe manage je de spanning tussen controle en interactie? Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen partijen zodat er gezamenlijk gewerkt wordt aan het bereiken van waardevolle projectoutput? 30

33 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Verslag Seminar Onderzoek naar Projectmanagement Baarn, 9 september 2009

Verslag Seminar Onderzoek naar Projectmanagement Baarn, 9 september 2009 Verslag Seminar Onderzoek naar Projectmanagement Baarn, 9 september 2009 15:30 Introductie Hans Bakker heet iedereen, mede namens Peter Storm, Robbert van Alen, Gerard Scheffrahn, en Eddy Westerveld, van

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT De achterkant van Programmasturing en VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Opdrachtgeverschap 1 De achterkant van Programmasturing en

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

3.0. Projectmanagement. Impulsen voor de nieuwe generatie projectmanagers in de bouw KENNISCENTRUM TECHNOLOGIE & INNOVATIE HOGESCHOOL UTRECHT

3.0. Projectmanagement. Impulsen voor de nieuwe generatie projectmanagers in de bouw KENNISCENTRUM TECHNOLOGIE & INNOVATIE HOGESCHOOL UTRECHT Projectmanagement 3.0 Impulsen voor de nieuwe generatie projectmanagers in de bouw KENNISCENTRUM TECHNOLOGIE & INNOVATIE HOGESCHOOL UTRECHT RESEARCH CENTRE TECHNOLOGY & INNOVATI HOGESCHOOL UTRECHT Projectmanagement

Nadere informatie

NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline

NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied

Nadere informatie

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement Systeemintegratie Omgevingsmanagement Omgevingsmanagement Een product van King staat nooit alleen Via uitwisseling van gedachten en gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen van King worden hierin stappen

Nadere informatie

Hoe kan de projectmanagementfunctie bij organisaties in de bouwsector beter ingevuld worden?

Hoe kan de projectmanagementfunctie bij organisaties in de bouwsector beter ingevuld worden? Een analyse van de huidige en gewenste projectmanagementcompetenties in de bouwsector Afstudeeronderzoek Hoe kan de projectmanagementfunctie bij organisaties in de bouwsector beter ingevuld worden? Afstudeerbedrijven:

Nadere informatie

Projectmanagement. Even voorstellen... Peter Jägers. Rijksacademie voor. Nieuwsbrief 4, oktober 2009

Projectmanagement. Even voorstellen... Peter Jägers. Rijksacademie voor. Nieuwsbrief 4, oktober 2009 Rijksacademie voor Projectmanagement Nieuwsbrief 4, oktober 2009 In de rubriek Even voorstellen laten we Peter Jägers (DG Rijksgebouwendienst) aan het woord. Tevens leest u in deze editie interviews met

Nadere informatie

Hurks werkt aan complexe binnensteden. Doe je mee? www.hurks.nl Voor stages, afstuderen of een baan: bel 040-2626100

Hurks werkt aan complexe binnensteden. Doe je mee? www.hurks.nl Voor stages, afstuderen of een baan: bel 040-2626100 Hurks werkt aan complexe binnensteden. Doe je mee? www.hurks.nl Voor stages, afstuderen of een baan: bel 040-2626100 Inhoudsopgave Colofon Eindredactie & vormgeving: John Heijmans Tim Kloet Advertenties:

Nadere informatie

In de Wind. Nader beschouwd. Invloedrijk handelen in adviesprocessen

In de Wind. Nader beschouwd. Invloedrijk handelen in adviesprocessen INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE In de Wind Invloedrijk handelen in adviesprocessen Nader beschouwd In de Wind In kort bestek presenteert het professionaliseringstraject in

Nadere informatie

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 ESSAYPRIJS 2014 essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ESSAYPRIJS 2014 ESSAYS NAAR AANLEIDING VAN DE MASTERSCRIPTIE

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2010 Stay in Touch > alumni@nhtv.nl Imagine... NHTV Alumni Magazine NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 alumni@nhtv.nl www.nhtv.nl 02 What s

Nadere informatie

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Een verkennend onderzoek naar de leiderschapsstijlen van de gemeentelijke procesmanager Ir. J. de Jong Amsterdam School of Real Estate Masterscriptie

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe u uw projecten tot een succes maakt

Procesmanagement. Hoe u uw projecten tot een succes maakt Collegereeks plus masterclass y 5 april t/m 24 mei 2007 en 14 juni 2007 Nyenrode Business Universiteit Projectmanagement Hoe u uw projecten tot een succes maakt Inclusief unieke masterclass over projectmatig

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Rapportage Innovatienavigator

Rapportage Innovatienavigator TNO-rapport Rapportage Innovatienavigator Earth, Life and Social Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866 70 57 Datum januari 2015 Auteur(s)

Nadere informatie