NIBE-SVV, januari Oefenexamen A-Transport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, januari 2014. Oefenexamen A-Transport"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, januari 2014 Oefenexamen A-Transport

2 1. Een vervoerder vervoert zeven pallets met audioapparatuur naar Maastricht en twee pallets konijnenvoer naar Mannheim. De reis vangt aan in Groningen en de eindbestemming is Maastricht. De vervoerder besluit de kortste route te rijden, via Mannheim in Duitsland. Geef voor beide zendingen aan welke vervoerscondities van toepassing zijn als NIETS expliciet wordt overeengekomen. A. Op het transport van de audioapparatuur is AVC van toepassing en op het vervoer van het konijnenvoer de Duitse wetgeving omdat NIETS werd overeengekomen. B. Op het transport van de audioapparatuur is Boek 8 BW van toepassing en op het transport van het konijnenvoer is de CMR van toepassing. C. Op het transport van de audioapparatuur zijn de AVC-condities van toepassing en op het vervoer van het konijnenvoer is de CMR van toepassing. 2. Wat is een belangrijke verschil tussen de Hamburg Rules en de Hague-Visby Rules? A. De Hamburg Rules regelen de aansprakelijkheid voor het internationaal vervoer over binnenwateren. De Hague-Visby Rules regelen de aansprakelijkheid bij internationaal Zeetransport. B. De hamburgrules bieden een hogere vergoedingslimiet dan de Hague Visby Rules. C. Bij de Hamburg Rules is GEEN limiet doorbreking mogelijk. Bij de Hague Visby Rules is WEL limiet doorbreking mogelijk. 3. Wat is een functie van het cognossement? A. Het cognossement omschrijft de betalingsvoorwaarden. B. Het cognossement wordt door de vervoerder afgegeven als ontvangstbewijs. C. Het cognossement is het bewijs van verzekering. 4. Op welk moment gaat het risico over van verkoper naar koper, indien de Incoterm 2010 Cost Insurance and Freight (C.I.F.) is overeengekomen? A. Op moment dat de goederen onder berusting van de vervoerder zijn. B. Op het moment van passeren van de scheepsreling. C. Bij aankomst in de destinatiehaven. NIBE-SVV, januari

3 5. Wat zijn de belangrijkste twee documenten bij zeevervoer en wat is hun functie? A. Certificaat van oorsprong, de functie is dat het document afgegeven door overheid in land van oorsprong, waarin verklaring dat het product afkomstig van desbetreffende land. Cognossement, de functie is dat het een ontvangstbewijs is, vervoerovereenkomst en bewijs van eigendom. B. Verzekeringscertificaat, de functie is dat dit een document is waarin de verzekeringsdekking omschreven staat. Factuur, de functie is dat in dit document de zending staat omschreven en wordt de koper voor de overeengekomen prijs belast. De levering-, prijs- en betalingsvoorwaarden worden erin genoemd. C. Cognossement, de functie is ontvangstbewijs, vervoerovereenkomst en bewijs van eigendom. Factuur, de functie is dat in dit document de zending is omschreven en wordt de koper voor de overeengekomen prijs belast. De levering-, prijs- en betalingsvoorwaarden worden erin genoemd. 6. Hoe is binnen Europa de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder geregeld? A. Volgens het verdrag van Montreal is de vervoerder aansprakelijk tot maximaal 19 SDR per kilogram bij vernieling, verlies, beschadiging of vertraging. B. Volgens het verdrag van Montreal is de vervoerder aansprakelijk tot maximaal 17 SDR per kilogram bij vernieling, verlies, beschadiging of vertraging. C. Volgens Boek 8, Titel 16 BW is de vervoerder aansprakelijk tot maximaal 17 SDR per kilogram bij vernieling, verlies, beschadiging of vertraging. 7. Welke voorwaarden zijn van toepassing bij internationaal vervoer over de weg? A. CMR. B. COTIF. C. CMNI. 8. Jan gaat verhuizen van Meeden naar Waddinxveen. Hij vergelijkt offertes van een transportbedrijf en een verhuisbedrijf. Het transportbedrijf blijkt goedkoper te zijn. Waardoor kan dit goedkoper zijn voor Jan? A. De belading dient hij zelf te doen bij het transportbedrijf. B. Het transportbedrijf dient bij schade het hele schadebedrag te vergoeden, terwijl de verhuizer bij schade een maximum limiet van EUR ,- hanteert. C. De aansprakelijkheid van de verhuizer is minder beperkt dan die van het transportbedrijf. NIBE-SVV, januari

4 9. In 1992 traden de Hamburg Rules in werking. Waarom gaf de Verenigde Naties aan de United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) de opdracht deze nieuwe verdragstekst te ontwerpen? A. Omdat het algemene zeevervoer een verdergaande beperking van haar aansprakelijkheden wenste als dat in de Hague-Visby Rules was vastgelegd. B. Omdat de Hague-Visby Rules vaak zijn opgenomen in de nationale wet als regeling voor nationaal zeevervoer. C. Omdat vooral in ontwikkelingslanden grote onvrede was ontstaan over de Hague- Visby Rules door het ontbreken van jurisdictie bepalingen. 10. Wat is de JUISTE combinatie van een gedekt gevaar en een NIET-gedekt gevaar in een Binnenvaartcascoverzekering? A. Schade door tijdverlet is gedekt en schade door diefstal NIET. B. Schade door ijs is gedekt en stilliggen door ijs NIET. C. Schade door brand is gedekt en schade door overslaande brand NIET. 11. Wat is de strekking van de Pollutieclausule? A. Schade door waterverontreiniging door olie na een directe aanvaring is gedekt. B. Waterverontreiniging voor droge ladingschepen is gedekt maar NIET voor tankschepen. C. Schade door Pollutie is uitgesloten tenzij er sprake is van een directe aanvaring en het aangevaren schip en de lading beschadigd zijn door verontreiniging. 12. Op welke basis wordt het verzekerde bedrag voor de Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de binnenvaart (NBCP) 2006 vastgesteld? A. Taxatie door deskundigen. B. Het is een open polis. C. Taxatie door partijen. 13. Wat is de betekenis van het woord "aanvaring" volgens het Burgerlijk Wetboek? A. Schade toegebracht door een schip behalve wanneer er GEEN contact tussen het schip en het beschadigde object is geweest. B. Aanraking van schepen met elkaar. C. Schade toegebracht door een schip. NIBE-SVV, januari

5 14. Bij een binnenvaart cascoverzekering is altijd sprake van een belanghebbende en een risico voor de belanghebbende. Wat is de JUISTE combinatie? A. De ladingbelanghebbende en schade aan het schip. B. De huurder (rompbevrachter) en bedrijfsschade. C. De hypotheekhouder en schade aan de lading. 15. Welke extra dekking geeft de excedent aanvaringsclausule? A. Uitkering aan de benadeelde indien het schip totall-loss wordt verklaard. B. Schade aan derden door aanvaring boven de verzekerde som van de polis. C. Dekking voor alle andere soorten schade aan derden. 16. Een binnenvaartschipper veroorzaakt een aanvaring door zijn schuld. De schade aan het schip bedraagt EUR ,-, de bedrijfsschade bedraagt EUR ,- en de schade aan het andere schip bedraagt EUR ,-. De verzekerde som op de polis bedraagt EUR ,-. Wat is gedekt onder de polis? A. Schade aan eigen schip en de bedrijfsschade. B. Schade aan eigen schip en schade aan het andere schip. C. Schade aan eigen schip en schade aan het andere schip tot maximaal de verzekerde som. 17. Welke stelling over aanvaring is het meest JUIST? A. Bij eigenlijke en oneigenlijke aanvaring wordt in het Engelse verzekeringsrecht standaard vergoed. B. Bij directe aanvaring is contact tussen schepen vereist. C. Bij oneigenlijke aanvaring ontstaat er schade zonder dat er sprake is van contact. NIBE-SVV, januari

6 18. Tijdens een zware storm loopt een schip op een zandbank in de monding van de Thames. Om schip en lading te behouden, verklaart de rederij averij grosse. Het schip heeft een lading van tweedehands auto's voor Libië aan boord. Het schip zelf is zwaar beschadigd en heeft na de reddingactie nog een waarde van EUR ,-. Bij aanvang van de reis was de waarde EUR ,-. De lading raakt beschadigd. De auto's werden vervoerd onder cognossement. De averij grosse kosten bedragen EUR ,-. De waardes luiden als volgt: Bij aanvang van de reis Na de redding Cognossement a EUR ,- NIHIL Cognossement b EUR ,- EUR ,- Cognossement c EUR ,- EUR ,- Wat is de bijdrage voor cognossement B in de averij grossekosten? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Een partij balen suiker komt aan in Rotterdam uit Mozambique. Na lossing blijkt dat de suiker nat is geworden. De marktprijs van suiker is gestegen. De gezonde waarde van de partij is inmiddels EUR ,-. De factuurwaarde van de partij bedraagt EUR ,-. Meeverzekerd is 20% imaginaire winst. De opbrengst van de partij is EUR ,-. De schade is gedekt op de polis. Hoeveel vergoedt de verzekeraar, indien er GEEN sprake is van een eigen risico? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Wat is de taak van een claims paying agent? A. De claims paying agent benoemt namens verzekeraar een expert waarna de verzekeraar de schade betaalt aan een belanghebbende. B. De claims paying agent is gerechtigd namens verzekeraar de schade uit te keren. C. De claims paying agent vertegenwoordigt de verzekeraar en mag namens hem de schademelding in ontvangst nemen. 21. Waarom wenst de verzekeraar het cognossement te ontvangen bij het regelen van een transportschade? A. Om de waarde van de goederen vast te stellen. B. Om de schade eventueel te kunnen verhalen. C. Om de aard van de goederen te kunnen vaststellen. NIBE-SVV, januari

7 22. Bij de schaderegeling van een goederentransportverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen totaal verlies en beschadigdheid. Op welke wijze komt dit onderscheid tot stand? A. Door het eigen risico bij totaal verlies NIET toe te passen. B. Door gebruikmaking van de rafractiemethode. C. Door totaal verlies af te wikkelen op basis van de marktwaarde en beschadigdheid op basis van de factuurwaarde. 23. Bij welke doorlopende contractsvorm die gebruikt wordt voor Goederen transportverzekeringen, dient elke zending afzonderlijk opgegeven te worden? A. Naverrekeningscontract. B. Declaratiecontract. C. Pauschalcontract. 24. Voor een onderneming die jaarlijks vele goederen exporteert binnen de Europese Unie en waarvan het vervoer naar de afnemers over de weg plaatsvindt wordt een contranctractsvorm gesloten. Welke contractsvorm is het meeste geschikt om een goedertransportverzekering te sluiten? A. Afschrijfcontract. B. Naverrekeningscontract. C. Declaratiecontract. 25. Welke schade oorzaak is uitgesloten op grond van hetgeen is vermeld in de "All Risks" - clausule G13. A. Atoomkernreacties. B. Oorlogs- en stakersrisico's. C. Terrorisme. 26. Wat is een belangrijke reden waarom voor goederentransportverzekeringen standaardvoorwaarden gelden? A. Om de polissen geldig te laten zijn ongeacht het gekozen rechtssysteem. B. De rol van goederentransportverzekering in financiële transacties in de internationale handel. C. Hierdoor kunnen verzekeraars onderling concurreren op voorwaarden. NIBE-SVV, januari

8 27. Indien er sprake is van een onder de Nederlandse Beurs Goederen Polis (NBGP) 2006 gedekte schade worden naast de schade aan de verzekerde zaken zelf ook nog kosten en of schade elementen vergoed anders dan de schade aan de verzekerde zaken zelf. Welke van deze schaden of kosten worden vergoed op grond van de bij de Nederlandse Beurs Goederen Polis (NBGP) 2006 behorende Voorwaarden zonder opname van speciale clausules? A. De waardevermindering van de verzekerde zaken omdat door vertraging van uitlevering de zaken alleen nog voor een mindere waarde verkocht kunnen worden. De zaken zelf zijn NIET beschadigd. B. De waardevermindering van de verzekerde zaken wanneer uitsluitend de verpakking is beschadigd en zonder dat de zaken zelf beschadigd zijn. C. De kosten welke gemaakt moeten worden om de volledig beschadigde zaken op te ruimen. 28. Een transportverzekering op basis van de Nederlandse Beursgoederenpolis (NBPG) 2006 wordt gesloten met aanhechting van clausule G 13. Op een aan de polis gehecht geprint clausuleblad wordt bepaald dat schade door bederf ook gedekt is als de schade ontstaat zonder dat er sprake is van een gedekt evenement onder de polis. Wat is JUIST? A. Het betreft een gedeponeerd formulier hiervan mag NIET worden afgeweken. De dekking blijft volgens clausule G 13. B. De dekking is aangepast volgens de tekst van het aangehechte clausuleblad. C. De regels in het polisformulier over eigen gebrek gaan voor. 29. Wat is een juiste procedure voor het afsluiten van een goederenverzekering op één van de assurantiebeurzen? A. De kandidaatverzekeringnemer benadert de verzekeraar en spreekt premie en voorwaarden voor de verzekering van het betreffende transport af. Als de verzekeraar het risico NIET voor 100% wenst te lopen zoekt de verzekeraar meerdere participanten die samen met hem de sluitnota tekenen. B. De makelaar overlegt met een verzekeraar over de premie en voorwaarden van de verzekering van het betreffende transport. Als de verzekeraar het risico NIET voor 100% wenst te lopen zoekt de makelaar vervolgens verzekeraars die de leidende verzekeraar willen volgen. De verzekeraars paraferen de sluitnota voor hun aandeel. C. De makelaar benadert de verzekeraar en spreekt premie en voorwaarden voor de verzekering van het betreffende transport af. Als de verzekeraar het risico NIET voor 100% wenst te lopen zoekt de verzekeraar meerdere participanten die samen met hem de sluitnota tekenen. NIBE-SVV, januari

9 30. In een verzekeringsvorm is het in geval van schade aan de verzekerde zaken gebruikelijk dat de schadevergoeding gebaseerd wordt op het schadepercentage zoals dat is vermeld in het expertiserapport van de door de verkoper gesloten verzekering. Voor welke verzekeringsvorm geldt dit? A. Meerderewaardeverzekering. B. Overname verzekering. C. Verschil in conditie verzekering. 31. Een container met goederen wordt vervoerd met een binnenvaartschip van Rotterdam naar Luik en zal over de weg naar de eindbestemming Duitsland gaan. Het schip vaart tegen een achtergebleven mijn op uit de tweede wereldoorlog. Deze mijn is tijdens baggerwerkzaamheden vrij komen te liggen. De schade is enorm en de container met de goederen raakt totaal verloren. Welke stelling is het meest JUIST over de vergoeding van de schade? A. Als de goederen verzekerd zijn op de Institute War Clause (cargo) is de schade door de mijn NIET verzekerd. B. Als de goederen verzekerd zijn op de Institute War Clause (cargo) is de schade door de mijn WEL verzekerd. C. Het risico is verzekerd op de NBGP 2006, omdat er geen sprake is van een oorlogssituatie. 32. Een vrachtauto met varkenspoten komt op weg naar Italië in Frankrijk vast te staan door een staking. De reis wordt gedurende zes dagen onderbroken. Op het moment van vertrek was NIETS van een stakingsdreiging bekend. Bij aankomst blijken de poten totaal verloren te zijn. De varkenspoten zijn verzekerd op de NBGP 2006 met aanhechting van clausules G 17 en M3. Wat is het meest JUIST over de uitkering onder de polis? A. De schade wordt NIET vergoed, er is GEEN materiële beschadiging door de staking. B. De schade wordt volledig uitgekeerd onder M3 omdat de oorzaak van de schade een staking is. C. De schade wordt volledig vergoed omdat de staking NIET was aangekondigd en het oponthoud meer dan vijf dagen betreft. NIBE-SVV, januari

10 33. Een schip gaat volledig verloren nadat het door brandstichting in brand is geraakt. De brand is veroorzaakt door stakers. Welk juridische begrip is van toepassing als we de dekking onder een polis willen beoordelen? A. Causaliteitsleer. B. Internationaal recht. C. Relativiteitsleer. 34. Meer dan bij andere verzekeringen moeten wij bij de bestudering van de transportverzekering letten op het van toepassing zijnde rechtstelsel. Waarom is dit van belang? A. In verschillende rechtstelsels kunnen andere interpretaties van verzekeringsbegrippen gelden. B. Kunnen bepalen welke vervoerscondities van toepassing zijn. C. Kunnen bepalen in welke land de verzekering afgesloten dient te worden. 35. Welke beschrijving van dwingend recht is juist? A. Dwingend recht komt voor in zowel Publiek- als Privaatrecht. Van dwingend recht kan NIET worden afgeweken. Maken de partijen toch afwijkende afspraak, dan is die nietig. B. Dwingend recht komt uitsluitend voor in het Privaatrecht. De wetgever legt dwingende sancties op wanneer burgers onderling de rechtsregelen overtreden. De overheid kan evenwel GEEN sanctie op overtreding opleggen. C. Dwingend recht komt uitsluitend voor in het Publiekrecht. De overheid legt dwingende regels op in de rechtsverhouding tussen overheid en burger. De overheid stelt sanctie op overtreding vast. 36. Indien een wegvervoerder schade veroorzaakt aan de vervoerde zaken dan zal de belanghebbende bij de lading de schade proberen te verhalen op de wegvervoerder. Op grond van welke wettelijke regeling zal de ladingbelanghebbende de vervoerder aansprakelijk kunnen houden? A. Burgerlijk Wetboek (BW) 8 afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer over de Weg en het C.M.R.-verdrag. B. Burgerlijk Wetboek (BW) 8 afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer over de weg en de Algemene Vervoer Condities (A.V.C.) C. Burgerlijk Wetboek (BW) 7 Titel 17 Verzekering artikel BW 7:962 en BW 8 afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer over de Weg. NIBE-SVV, januari

11 37. Welke drie andere bronnen van recht zijn er naast jurisprudentie? A. Wet, verdrag, en gewoonte. B. Wet, overeenkomst en gewoonte. C. Dwingendrecht, semi-dwingendrecht en regelend recht 38. Welke termijn is bepaald in het Burgerlijk Wetboek (BW) voor de verjaring van een vordering uit een vervoersovereenkomst? A. 1 jaar. B. 5 jaar. C. 20 jaar. 39. Welke combinatie van gedekt gevaar en soort gevaar volgens De Marine Insurance Act 1906 (MIA) is juist? A. Reukschade aan een lading kiwi's door bijlading van olie is een Peril on the Sea. B. Slijtage is een Peril on the Sea. C. Schade aan de lading door brand is een Peril of the Sea. 40. Welke uitsluiting komt in De Marine Insurance Act 1906 (MIA) voor? A. Een schade waarvan het verzekerd gevaar NIET de onmiddellijke naaste oorzaak is. B. Schade aan de machinerieën door een zeegevaar. C. Schade door brand. 41. De basis van het Engelse verzekeringsrecht is de Marine Insurance Act 1906 (MIA). Wat is JUIST over de ontstaan geschiedenis van de Marine Insurance Act 1906 (MIA)? A. De Marine Insurance Act 1906 (MIA)is gebaseerd op eerdere jurisprudentie. B. De Marine Insurance Act 1906 (MIA) legt de regels vast zoals die tot dan toe bij Lloyds als gewoonterecht golden. C. De Marine Insurance Act 1906 (MIA) is het eerste geheel nieuw geschreven wetboek over verzekeringen. 42. Een verzekerde geeft opdracht een reis naar een andere bestemmingshaven uit te voeren dan hij heeft opgegeven bij de verzekeraar. Wat geldt dan voor de dekking onder de Institute Cargo Clauses? A. Dit is uitsluitend gedekt als verzekerde vooraf kennis geeft aan de verzekeraar. B. Dit blijft gedekt, verzekeraars kunnen achteraf de premie aanpassen. C. Dit blijft gedekt, verzekeraars kunnen achteraf de premie en voorwaarden aanpassen. NIBE-SVV, januari

12 43. Bij een Actual Total Loss (ATL) en bij een Constructive Total Loss (CTL) is er sprake van totaal verlies. Wat is het verschil tussen beide vormen van totaal verlies? A. Bij Actual Total Loss (ATL) is het schip opgehouden een schip te zijn. Een constructive total loss (CTL) is gebaseerd op een rekenkundig totaal verlies. B. Bij Actual Total Loss (ATL) is het schip geheel verdwenen. Bij Constructive Total Loss (CTL) heeft het schip de haven nog bereikt. C. Bij Actual Total Loss (ATL) zijn de reparatiekosten te hoog. Bij Constructive Total Loss (CTL) is het schip NIET meer te repareren omdat de constructie is aangepast. 44. In het Engelse verzekeringsrecht kennen we twee soorten warranties. Welke stelling is JUIST? A. Van een unconditional warranty mag NIET worden afgeweken. B. Van een expressed warranty, expliciet in de polis opgenomen, mag NIET worden afgeweken. C. Van een implied warranty weten we dat deze altijd conditional is. 45. Er is verschil in het basis polisformulier voor goederenverzekering in Nederland en het basis polisformulier in Engeland. Welke stelling is JUIST? A. In het Nederlandse polisformulier vinden wij ook bijzonderheden over de dekking, in het Engelse formulier NIET. B. In het Nederlandse polisformulier en in het Engelse formulier moeten clausules gevoegd worden om de dekking aan te geven. C. In het Nederlandse formulier wordt de dekking geregeld door clausules achter de polis te hangen. In het Engelse formulier wordt tevens de dekking aangegeven. 46. Welke schaden zijn onder de Voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL) 2006 uitgesloten van de dekking als het gaat om schade aan het verzekerde object zelf? A. Schade aan het verzekerde object die is ontstaan gedurende het gebruik van het verzekerde object voor andere doeleinden dan op het polisblad is vermeld en schade aan uitsluitend luchtbanden. B. Schade aan het verzekerde object door atoomkernreacties, met name genoemde oorlogsrisico's en terrorisme. C. Schade aan het verzekerde object veroorzaakt door opzet of door roekloosheid van verzekeringnemer of verzekerde en schade door verkeerde bediening of behandeling van het verzekerde object door de machinist of bestuurder. NIBE-SVV, januari

13 47. Welk object kan verzekerd kan worden op een Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL) 2006? A. Een havenkraan op rails. B. Een schip in aanbouw. C. Een ponton zonder eigen voortstuwing. 48. Een grondverzetbedrijf heeft drie mobiele graafmachines. Met deze mobiele graafmachines wordt ook op de openbare weg gereden. Waarom is een aansprakelijkheid standaard dekking zoals is vermeld in de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL) 2006 NIET voldoende? A. Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) dient de aansprakelijkheidsdekking te voldoen aan de in de WAM gestelde eisen. De aansprakelijkheid standaard dekking voldoet NIET daaraan. B. Op grond van de Wet Aansprakelijheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is het verplicht om verzekerde bedragen aan te houden van EUR ,- voor zaakschade en EUR ,- voor personenschade. De aansprakelijkheid standaard dekking geeft slechte een verzekerd bedrag van EUR ,-. C. Onder de aansprakelijkheid standaard dekking wordt GEEN dekking geboden tijdens deelname aan het verkeer. De aansprakelijkheid standaard dekking geeft alleen dekking voor schade aan derden waarvoor men aansprakelijk is als gevolg van werkzaamheden welke met de graafmachines worden verricht. 49. Een shovel is verzekerd op basis van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL) 2006 casco standaard dekking en aansprakelijkheid uitgebreide dekking. Verzekerd bedrag EUR ,-. Eigen risico voor casco schaden EUR 500,- per gebeurtenis. Door een defect in de brandstofpomp ontstaat er een brandschade. De shovel is NIET geheel uitgebrand. De kosten om de shovel te repareren zijn EUR 1.000,-; voor een wiel/luchtband, die is verbrand, EUR 3.750,-; voor de brandschade aan de motor EUR 250,-; voor de brandschade aan de brandstofpomp, EUR 500,-; voor de kosten van vervoer naar de reparateur, EUR 750,- voor expertise kosten. Welk bedrag aan schade en kosten vergoeden verzekeraars? A. EUR 5.500,-. B. EUR 5.750,-. C. EUR 6.000,-. NIBE-SVV, januari

14 50. Een graafmachine is verzekerd op basis van de Casco Uitgebreide dekking van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBLP) Tevens is van toepassing de Clausule Diefstal werk- en land(bouw)materieel B26, waarin vermeld een extra eigen risico van 15% met een minimum van EUR 2.500,-. De verzekerde som is EUR ,-. Het eigen risico voor casco schaden is EUR 500,- per gebeurtenis. Voor schade aan derden bedraagt het eigen risico EUR 1.000,- per gebeurtenis. De graafmachine is gedurende het weekeinde op het werk blijven staan. De graafmachine is op GEEN enkele wijze beveiligd tegen diefstal. Hierdoor is het gemakkelijk de machine te starten. Uit verveling en baldadigheid starten twee vrienden in het weekend de graafmachine en gaan er mee rijden en pogen ermee te graven. De jongens kunnen de machine NIET in bedwang te houden en de machine komt op de kop in de sloot terecht. De reparatiekosten, inzake de schade aan de machine, bedragen EUR ,-. Daarop is al in mindering gebracht de aftrek voor normale slijtage. Er is GEEN sprake van onderverzekering. De expertisekosten bedragen EUR 1.500,-. Welke schade zal door de verzekeraar betaald worden? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. NIBE-SVV, januari

15 Antwoorden Wft-Volmacht Transportverzekeringen 1. B 2. B 3. B 4. B 5. C 6. A 7. A 8. C 9. C 10. C 11. C 12. C 13. B 14. B 15. B 16. B 17. B 18. B 19. B 20. B 21. B 22. B 23. B 24. B 25. B 26. B 27. B 28. B 29. B 30. A 31. A 32. A 33. A 34. A 35. A 36. A 37. A 38. A 39. A 40. A 41. A 42. A 43. A 44. A 45. A 46. A 47. A 48. A 49. A 50. B U dient 35 van de 50 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV, januari

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006 VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006 Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek, indien en voorzover

Nadere informatie

Omvang van de dekking. Overschrijding verzekerde som. Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel. Ligdagen en overwintering

Omvang van de dekking. Overschrijding verzekerde som. Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel. Ligdagen en overwintering VOORWAARDEN Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2006 Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL T 03.2.32 INHOUD Artikel 1 Onzeker voorval Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7

Nadere informatie

Goederen Plus Polis. Polismantel 622-14. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van dekking. 3 Uitsluitingen. 4 Schade.

Goederen Plus Polis. Polismantel 622-14. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van dekking. 3 Uitsluitingen. 4 Schade. Home 1 Goederen Plus Polis Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Begripsomschrijvingen Begrippen Omschrijving van dekking

Nadere informatie

POLIS Vierde editie Januari 2015

POLIS Vierde editie Januari 2015 POLIS Vierde editie Januari 2015 POLISVOORWAARDEN Vierde editie Januari 2015 Deze polis en de daarin genoemde voorwaarden zijn onderworpen aan Engels recht. De polisvoorwaarden zijn uitsluitend ten gerieve

Nadere informatie

Inleiding Prominent Kostbaarhedenverzekering BV 03.2.86 B

Inleiding Prominent Kostbaarhedenverzekering BV 03.2.86 B polisvoorwaarden Prominent Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.86 B Inleiding Prominent Kostbaarhedenverzekering Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Prominent

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 Pagina 1 Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 I Verhuur

Nadere informatie

www.morgenverzekert.nu Postbus 2085 7900 BB Hoogeveen e info@morgenverzekert.nu KvK 57001588 AFM 12041721 KiFiD 300.015330 Begrippenlijst

www.morgenverzekert.nu Postbus 2085 7900 BB Hoogeveen e info@morgenverzekert.nu KvK 57001588 AFM 12041721 KiFiD 300.015330 Begrippenlijst Begrippenlijst aansprakelijkheidsverzekering Verzekering die tot ten hoogste het in de polis vermelde bedrag per gebeurtenis de vergoeding waarborgt van de bedragen die de verzekerde op grond van tegen

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel 2 Waarop

Nadere informatie

WOONGARANT AUTOVERZEKERING 0113 1 van 29

WOONGARANT AUTOVERZEKERING 0113 1 van 29 WOONGARANT AUTOVERZEKERING 0113 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel 2 Waarop is uw verzekering gebaseerd? Artikel 3 Met welke

Nadere informatie

Nr. 01.10.10.ENRA. Nationale Motorfiets Verzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nr. 01.10.10.ENRA. Nationale Motorfiets Verzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Polisblad Onder het polisblad wordt verstaan het blad met de gegevens en de nadere bepalingen omtrent de voorwaarden van de verzekerde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto -

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto - Polisvoorwaarden Autoverzekering - Pve 0108 Auto - "Prima voor elkaar Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Prima voor elkaar en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto "Dominass Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Dominass en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen. Omvang dekking verzekerde zaken. Uitsluitingen en beperkingen. Schadeberekening en -vergoeding

Begripsomschrijvingen. Omvang dekking verzekerde zaken. Uitsluitingen en beperkingen. Schadeberekening en -vergoeding VOORWAARDEN Transportgoederenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.05 D INHOUD Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omvang dekking verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

TWE 08. Productvoorwaarden Werkmaterieelverzekering

TWE 08. Productvoorwaarden Werkmaterieelverzekering TWE 08 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Overige bepalingen omtrent de dekking Artikel 4 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam MODEL MV 03.2.30 A INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering?

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening 14 Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006''

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

polisvoorwaarden Licent Woonhuisverzekering L.0113/BV 03.2.84 d

polisvoorwaarden Licent Woonhuisverzekering L.0113/BV 03.2.84 d polisvoorwaarden Licent Woonhuisverzekering Model L.0113/BV 03.2.84 d Inleiding LICENT Woonhuisverzekering Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Licent Woonhuisverzekering. Deze polisvoorwaarden hebben

Nadere informatie

BESTELAUTOVERZEKERING

BESTELAUTOVERZEKERING BESTELAUTOVERZEKERING VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAK201509 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Geldigheidsgebied 2 Artikel 3 Gemeenschappelijke uitsluitingen 3 Artikel 4 Verplichtingen

Nadere informatie

Transportverzekering Eigen Vervoer

Transportverzekering Eigen Vervoer Transportverzekering Eigen Vervoer Voorwaarden Polismantel TEV2011 15 10 11-06 1 Inhoudsopgave Artikel Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen 2 Aanvang, duur en einde van de verzekering 3 Omvang van

Nadere informatie

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Artikel 20 Oversluiting van aandelen Artikel 21 Opzegging door één of meer Verzekeraars Artikel 22 Onzekerheidsbepaling Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Doorlopende Verzekering Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

SuperGarantpolis voor Bedrijven

SuperGarantpolis voor Bedrijven SuperGarantpolis voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden SG2014 (bedrijven) Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Hoofdstuk A Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk B Algemene Voorwaarden... 3 Hoofdstuk C Bonus-Malus

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan DDEWE-08

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan DDEWE-08 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan DDEWE-08 Inhoudsopgave Rubriek 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Rubriek 2 Artikel

Nadere informatie