NIBE-SVV, januari Oefenexamen A-Transport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, januari 2014. Oefenexamen A-Transport"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, januari 2014 Oefenexamen A-Transport

2 1. Een vervoerder vervoert zeven pallets met audioapparatuur naar Maastricht en twee pallets konijnenvoer naar Mannheim. De reis vangt aan in Groningen en de eindbestemming is Maastricht. De vervoerder besluit de kortste route te rijden, via Mannheim in Duitsland. Geef voor beide zendingen aan welke vervoerscondities van toepassing zijn als NIETS expliciet wordt overeengekomen. A. Op het transport van de audioapparatuur is AVC van toepassing en op het vervoer van het konijnenvoer de Duitse wetgeving omdat NIETS werd overeengekomen. B. Op het transport van de audioapparatuur is Boek 8 BW van toepassing en op het transport van het konijnenvoer is de CMR van toepassing. C. Op het transport van de audioapparatuur zijn de AVC-condities van toepassing en op het vervoer van het konijnenvoer is de CMR van toepassing. 2. Wat is een belangrijke verschil tussen de Hamburg Rules en de Hague-Visby Rules? A. De Hamburg Rules regelen de aansprakelijkheid voor het internationaal vervoer over binnenwateren. De Hague-Visby Rules regelen de aansprakelijkheid bij internationaal Zeetransport. B. De hamburgrules bieden een hogere vergoedingslimiet dan de Hague Visby Rules. C. Bij de Hamburg Rules is GEEN limiet doorbreking mogelijk. Bij de Hague Visby Rules is WEL limiet doorbreking mogelijk. 3. Wat is een functie van het cognossement? A. Het cognossement omschrijft de betalingsvoorwaarden. B. Het cognossement wordt door de vervoerder afgegeven als ontvangstbewijs. C. Het cognossement is het bewijs van verzekering. 4. Op welk moment gaat het risico over van verkoper naar koper, indien de Incoterm 2010 Cost Insurance and Freight (C.I.F.) is overeengekomen? A. Op moment dat de goederen onder berusting van de vervoerder zijn. B. Op het moment van passeren van de scheepsreling. C. Bij aankomst in de destinatiehaven. NIBE-SVV, januari

3 5. Wat zijn de belangrijkste twee documenten bij zeevervoer en wat is hun functie? A. Certificaat van oorsprong, de functie is dat het document afgegeven door overheid in land van oorsprong, waarin verklaring dat het product afkomstig van desbetreffende land. Cognossement, de functie is dat het een ontvangstbewijs is, vervoerovereenkomst en bewijs van eigendom. B. Verzekeringscertificaat, de functie is dat dit een document is waarin de verzekeringsdekking omschreven staat. Factuur, de functie is dat in dit document de zending staat omschreven en wordt de koper voor de overeengekomen prijs belast. De levering-, prijs- en betalingsvoorwaarden worden erin genoemd. C. Cognossement, de functie is ontvangstbewijs, vervoerovereenkomst en bewijs van eigendom. Factuur, de functie is dat in dit document de zending is omschreven en wordt de koper voor de overeengekomen prijs belast. De levering-, prijs- en betalingsvoorwaarden worden erin genoemd. 6. Hoe is binnen Europa de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder geregeld? A. Volgens het verdrag van Montreal is de vervoerder aansprakelijk tot maximaal 19 SDR per kilogram bij vernieling, verlies, beschadiging of vertraging. B. Volgens het verdrag van Montreal is de vervoerder aansprakelijk tot maximaal 17 SDR per kilogram bij vernieling, verlies, beschadiging of vertraging. C. Volgens Boek 8, Titel 16 BW is de vervoerder aansprakelijk tot maximaal 17 SDR per kilogram bij vernieling, verlies, beschadiging of vertraging. 7. Welke voorwaarden zijn van toepassing bij internationaal vervoer over de weg? A. CMR. B. COTIF. C. CMNI. 8. Jan gaat verhuizen van Meeden naar Waddinxveen. Hij vergelijkt offertes van een transportbedrijf en een verhuisbedrijf. Het transportbedrijf blijkt goedkoper te zijn. Waardoor kan dit goedkoper zijn voor Jan? A. De belading dient hij zelf te doen bij het transportbedrijf. B. Het transportbedrijf dient bij schade het hele schadebedrag te vergoeden, terwijl de verhuizer bij schade een maximum limiet van EUR ,- hanteert. C. De aansprakelijkheid van de verhuizer is minder beperkt dan die van het transportbedrijf. NIBE-SVV, januari

4 9. In 1992 traden de Hamburg Rules in werking. Waarom gaf de Verenigde Naties aan de United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) de opdracht deze nieuwe verdragstekst te ontwerpen? A. Omdat het algemene zeevervoer een verdergaande beperking van haar aansprakelijkheden wenste als dat in de Hague-Visby Rules was vastgelegd. B. Omdat de Hague-Visby Rules vaak zijn opgenomen in de nationale wet als regeling voor nationaal zeevervoer. C. Omdat vooral in ontwikkelingslanden grote onvrede was ontstaan over de Hague- Visby Rules door het ontbreken van jurisdictie bepalingen. 10. Wat is de JUISTE combinatie van een gedekt gevaar en een NIET-gedekt gevaar in een Binnenvaartcascoverzekering? A. Schade door tijdverlet is gedekt en schade door diefstal NIET. B. Schade door ijs is gedekt en stilliggen door ijs NIET. C. Schade door brand is gedekt en schade door overslaande brand NIET. 11. Wat is de strekking van de Pollutieclausule? A. Schade door waterverontreiniging door olie na een directe aanvaring is gedekt. B. Waterverontreiniging voor droge ladingschepen is gedekt maar NIET voor tankschepen. C. Schade door Pollutie is uitgesloten tenzij er sprake is van een directe aanvaring en het aangevaren schip en de lading beschadigd zijn door verontreiniging. 12. Op welke basis wordt het verzekerde bedrag voor de Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de binnenvaart (NBCP) 2006 vastgesteld? A. Taxatie door deskundigen. B. Het is een open polis. C. Taxatie door partijen. 13. Wat is de betekenis van het woord "aanvaring" volgens het Burgerlijk Wetboek? A. Schade toegebracht door een schip behalve wanneer er GEEN contact tussen het schip en het beschadigde object is geweest. B. Aanraking van schepen met elkaar. C. Schade toegebracht door een schip. NIBE-SVV, januari

5 14. Bij een binnenvaart cascoverzekering is altijd sprake van een belanghebbende en een risico voor de belanghebbende. Wat is de JUISTE combinatie? A. De ladingbelanghebbende en schade aan het schip. B. De huurder (rompbevrachter) en bedrijfsschade. C. De hypotheekhouder en schade aan de lading. 15. Welke extra dekking geeft de excedent aanvaringsclausule? A. Uitkering aan de benadeelde indien het schip totall-loss wordt verklaard. B. Schade aan derden door aanvaring boven de verzekerde som van de polis. C. Dekking voor alle andere soorten schade aan derden. 16. Een binnenvaartschipper veroorzaakt een aanvaring door zijn schuld. De schade aan het schip bedraagt EUR ,-, de bedrijfsschade bedraagt EUR ,- en de schade aan het andere schip bedraagt EUR ,-. De verzekerde som op de polis bedraagt EUR ,-. Wat is gedekt onder de polis? A. Schade aan eigen schip en de bedrijfsschade. B. Schade aan eigen schip en schade aan het andere schip. C. Schade aan eigen schip en schade aan het andere schip tot maximaal de verzekerde som. 17. Welke stelling over aanvaring is het meest JUIST? A. Bij eigenlijke en oneigenlijke aanvaring wordt in het Engelse verzekeringsrecht standaard vergoed. B. Bij directe aanvaring is contact tussen schepen vereist. C. Bij oneigenlijke aanvaring ontstaat er schade zonder dat er sprake is van contact. NIBE-SVV, januari

6 18. Tijdens een zware storm loopt een schip op een zandbank in de monding van de Thames. Om schip en lading te behouden, verklaart de rederij averij grosse. Het schip heeft een lading van tweedehands auto's voor Libië aan boord. Het schip zelf is zwaar beschadigd en heeft na de reddingactie nog een waarde van EUR ,-. Bij aanvang van de reis was de waarde EUR ,-. De lading raakt beschadigd. De auto's werden vervoerd onder cognossement. De averij grosse kosten bedragen EUR ,-. De waardes luiden als volgt: Bij aanvang van de reis Na de redding Cognossement a EUR ,- NIHIL Cognossement b EUR ,- EUR ,- Cognossement c EUR ,- EUR ,- Wat is de bijdrage voor cognossement B in de averij grossekosten? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Een partij balen suiker komt aan in Rotterdam uit Mozambique. Na lossing blijkt dat de suiker nat is geworden. De marktprijs van suiker is gestegen. De gezonde waarde van de partij is inmiddels EUR ,-. De factuurwaarde van de partij bedraagt EUR ,-. Meeverzekerd is 20% imaginaire winst. De opbrengst van de partij is EUR ,-. De schade is gedekt op de polis. Hoeveel vergoedt de verzekeraar, indien er GEEN sprake is van een eigen risico? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Wat is de taak van een claims paying agent? A. De claims paying agent benoemt namens verzekeraar een expert waarna de verzekeraar de schade betaalt aan een belanghebbende. B. De claims paying agent is gerechtigd namens verzekeraar de schade uit te keren. C. De claims paying agent vertegenwoordigt de verzekeraar en mag namens hem de schademelding in ontvangst nemen. 21. Waarom wenst de verzekeraar het cognossement te ontvangen bij het regelen van een transportschade? A. Om de waarde van de goederen vast te stellen. B. Om de schade eventueel te kunnen verhalen. C. Om de aard van de goederen te kunnen vaststellen. NIBE-SVV, januari

7 22. Bij de schaderegeling van een goederentransportverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen totaal verlies en beschadigdheid. Op welke wijze komt dit onderscheid tot stand? A. Door het eigen risico bij totaal verlies NIET toe te passen. B. Door gebruikmaking van de rafractiemethode. C. Door totaal verlies af te wikkelen op basis van de marktwaarde en beschadigdheid op basis van de factuurwaarde. 23. Bij welke doorlopende contractsvorm die gebruikt wordt voor Goederen transportverzekeringen, dient elke zending afzonderlijk opgegeven te worden? A. Naverrekeningscontract. B. Declaratiecontract. C. Pauschalcontract. 24. Voor een onderneming die jaarlijks vele goederen exporteert binnen de Europese Unie en waarvan het vervoer naar de afnemers over de weg plaatsvindt wordt een contranctractsvorm gesloten. Welke contractsvorm is het meeste geschikt om een goedertransportverzekering te sluiten? A. Afschrijfcontract. B. Naverrekeningscontract. C. Declaratiecontract. 25. Welke schade oorzaak is uitgesloten op grond van hetgeen is vermeld in de "All Risks" - clausule G13. A. Atoomkernreacties. B. Oorlogs- en stakersrisico's. C. Terrorisme. 26. Wat is een belangrijke reden waarom voor goederentransportverzekeringen standaardvoorwaarden gelden? A. Om de polissen geldig te laten zijn ongeacht het gekozen rechtssysteem. B. De rol van goederentransportverzekering in financiële transacties in de internationale handel. C. Hierdoor kunnen verzekeraars onderling concurreren op voorwaarden. NIBE-SVV, januari

8 27. Indien er sprake is van een onder de Nederlandse Beurs Goederen Polis (NBGP) 2006 gedekte schade worden naast de schade aan de verzekerde zaken zelf ook nog kosten en of schade elementen vergoed anders dan de schade aan de verzekerde zaken zelf. Welke van deze schaden of kosten worden vergoed op grond van de bij de Nederlandse Beurs Goederen Polis (NBGP) 2006 behorende Voorwaarden zonder opname van speciale clausules? A. De waardevermindering van de verzekerde zaken omdat door vertraging van uitlevering de zaken alleen nog voor een mindere waarde verkocht kunnen worden. De zaken zelf zijn NIET beschadigd. B. De waardevermindering van de verzekerde zaken wanneer uitsluitend de verpakking is beschadigd en zonder dat de zaken zelf beschadigd zijn. C. De kosten welke gemaakt moeten worden om de volledig beschadigde zaken op te ruimen. 28. Een transportverzekering op basis van de Nederlandse Beursgoederenpolis (NBPG) 2006 wordt gesloten met aanhechting van clausule G 13. Op een aan de polis gehecht geprint clausuleblad wordt bepaald dat schade door bederf ook gedekt is als de schade ontstaat zonder dat er sprake is van een gedekt evenement onder de polis. Wat is JUIST? A. Het betreft een gedeponeerd formulier hiervan mag NIET worden afgeweken. De dekking blijft volgens clausule G 13. B. De dekking is aangepast volgens de tekst van het aangehechte clausuleblad. C. De regels in het polisformulier over eigen gebrek gaan voor. 29. Wat is een juiste procedure voor het afsluiten van een goederenverzekering op één van de assurantiebeurzen? A. De kandidaatverzekeringnemer benadert de verzekeraar en spreekt premie en voorwaarden voor de verzekering van het betreffende transport af. Als de verzekeraar het risico NIET voor 100% wenst te lopen zoekt de verzekeraar meerdere participanten die samen met hem de sluitnota tekenen. B. De makelaar overlegt met een verzekeraar over de premie en voorwaarden van de verzekering van het betreffende transport. Als de verzekeraar het risico NIET voor 100% wenst te lopen zoekt de makelaar vervolgens verzekeraars die de leidende verzekeraar willen volgen. De verzekeraars paraferen de sluitnota voor hun aandeel. C. De makelaar benadert de verzekeraar en spreekt premie en voorwaarden voor de verzekering van het betreffende transport af. Als de verzekeraar het risico NIET voor 100% wenst te lopen zoekt de verzekeraar meerdere participanten die samen met hem de sluitnota tekenen. NIBE-SVV, januari

9 30. In een verzekeringsvorm is het in geval van schade aan de verzekerde zaken gebruikelijk dat de schadevergoeding gebaseerd wordt op het schadepercentage zoals dat is vermeld in het expertiserapport van de door de verkoper gesloten verzekering. Voor welke verzekeringsvorm geldt dit? A. Meerderewaardeverzekering. B. Overname verzekering. C. Verschil in conditie verzekering. 31. Een container met goederen wordt vervoerd met een binnenvaartschip van Rotterdam naar Luik en zal over de weg naar de eindbestemming Duitsland gaan. Het schip vaart tegen een achtergebleven mijn op uit de tweede wereldoorlog. Deze mijn is tijdens baggerwerkzaamheden vrij komen te liggen. De schade is enorm en de container met de goederen raakt totaal verloren. Welke stelling is het meest JUIST over de vergoeding van de schade? A. Als de goederen verzekerd zijn op de Institute War Clause (cargo) is de schade door de mijn NIET verzekerd. B. Als de goederen verzekerd zijn op de Institute War Clause (cargo) is de schade door de mijn WEL verzekerd. C. Het risico is verzekerd op de NBGP 2006, omdat er geen sprake is van een oorlogssituatie. 32. Een vrachtauto met varkenspoten komt op weg naar Italië in Frankrijk vast te staan door een staking. De reis wordt gedurende zes dagen onderbroken. Op het moment van vertrek was NIETS van een stakingsdreiging bekend. Bij aankomst blijken de poten totaal verloren te zijn. De varkenspoten zijn verzekerd op de NBGP 2006 met aanhechting van clausules G 17 en M3. Wat is het meest JUIST over de uitkering onder de polis? A. De schade wordt NIET vergoed, er is GEEN materiële beschadiging door de staking. B. De schade wordt volledig uitgekeerd onder M3 omdat de oorzaak van de schade een staking is. C. De schade wordt volledig vergoed omdat de staking NIET was aangekondigd en het oponthoud meer dan vijf dagen betreft. NIBE-SVV, januari

10 33. Een schip gaat volledig verloren nadat het door brandstichting in brand is geraakt. De brand is veroorzaakt door stakers. Welk juridische begrip is van toepassing als we de dekking onder een polis willen beoordelen? A. Causaliteitsleer. B. Internationaal recht. C. Relativiteitsleer. 34. Meer dan bij andere verzekeringen moeten wij bij de bestudering van de transportverzekering letten op het van toepassing zijnde rechtstelsel. Waarom is dit van belang? A. In verschillende rechtstelsels kunnen andere interpretaties van verzekeringsbegrippen gelden. B. Kunnen bepalen welke vervoerscondities van toepassing zijn. C. Kunnen bepalen in welke land de verzekering afgesloten dient te worden. 35. Welke beschrijving van dwingend recht is juist? A. Dwingend recht komt voor in zowel Publiek- als Privaatrecht. Van dwingend recht kan NIET worden afgeweken. Maken de partijen toch afwijkende afspraak, dan is die nietig. B. Dwingend recht komt uitsluitend voor in het Privaatrecht. De wetgever legt dwingende sancties op wanneer burgers onderling de rechtsregelen overtreden. De overheid kan evenwel GEEN sanctie op overtreding opleggen. C. Dwingend recht komt uitsluitend voor in het Publiekrecht. De overheid legt dwingende regels op in de rechtsverhouding tussen overheid en burger. De overheid stelt sanctie op overtreding vast. 36. Indien een wegvervoerder schade veroorzaakt aan de vervoerde zaken dan zal de belanghebbende bij de lading de schade proberen te verhalen op de wegvervoerder. Op grond van welke wettelijke regeling zal de ladingbelanghebbende de vervoerder aansprakelijk kunnen houden? A. Burgerlijk Wetboek (BW) 8 afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer over de Weg en het C.M.R.-verdrag. B. Burgerlijk Wetboek (BW) 8 afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer over de weg en de Algemene Vervoer Condities (A.V.C.) C. Burgerlijk Wetboek (BW) 7 Titel 17 Verzekering artikel BW 7:962 en BW 8 afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer over de Weg. NIBE-SVV, januari

11 37. Welke drie andere bronnen van recht zijn er naast jurisprudentie? A. Wet, verdrag, en gewoonte. B. Wet, overeenkomst en gewoonte. C. Dwingendrecht, semi-dwingendrecht en regelend recht 38. Welke termijn is bepaald in het Burgerlijk Wetboek (BW) voor de verjaring van een vordering uit een vervoersovereenkomst? A. 1 jaar. B. 5 jaar. C. 20 jaar. 39. Welke combinatie van gedekt gevaar en soort gevaar volgens De Marine Insurance Act 1906 (MIA) is juist? A. Reukschade aan een lading kiwi's door bijlading van olie is een Peril on the Sea. B. Slijtage is een Peril on the Sea. C. Schade aan de lading door brand is een Peril of the Sea. 40. Welke uitsluiting komt in De Marine Insurance Act 1906 (MIA) voor? A. Een schade waarvan het verzekerd gevaar NIET de onmiddellijke naaste oorzaak is. B. Schade aan de machinerieën door een zeegevaar. C. Schade door brand. 41. De basis van het Engelse verzekeringsrecht is de Marine Insurance Act 1906 (MIA). Wat is JUIST over de ontstaan geschiedenis van de Marine Insurance Act 1906 (MIA)? A. De Marine Insurance Act 1906 (MIA)is gebaseerd op eerdere jurisprudentie. B. De Marine Insurance Act 1906 (MIA) legt de regels vast zoals die tot dan toe bij Lloyds als gewoonterecht golden. C. De Marine Insurance Act 1906 (MIA) is het eerste geheel nieuw geschreven wetboek over verzekeringen. 42. Een verzekerde geeft opdracht een reis naar een andere bestemmingshaven uit te voeren dan hij heeft opgegeven bij de verzekeraar. Wat geldt dan voor de dekking onder de Institute Cargo Clauses? A. Dit is uitsluitend gedekt als verzekerde vooraf kennis geeft aan de verzekeraar. B. Dit blijft gedekt, verzekeraars kunnen achteraf de premie aanpassen. C. Dit blijft gedekt, verzekeraars kunnen achteraf de premie en voorwaarden aanpassen. NIBE-SVV, januari

12 43. Bij een Actual Total Loss (ATL) en bij een Constructive Total Loss (CTL) is er sprake van totaal verlies. Wat is het verschil tussen beide vormen van totaal verlies? A. Bij Actual Total Loss (ATL) is het schip opgehouden een schip te zijn. Een constructive total loss (CTL) is gebaseerd op een rekenkundig totaal verlies. B. Bij Actual Total Loss (ATL) is het schip geheel verdwenen. Bij Constructive Total Loss (CTL) heeft het schip de haven nog bereikt. C. Bij Actual Total Loss (ATL) zijn de reparatiekosten te hoog. Bij Constructive Total Loss (CTL) is het schip NIET meer te repareren omdat de constructie is aangepast. 44. In het Engelse verzekeringsrecht kennen we twee soorten warranties. Welke stelling is JUIST? A. Van een unconditional warranty mag NIET worden afgeweken. B. Van een expressed warranty, expliciet in de polis opgenomen, mag NIET worden afgeweken. C. Van een implied warranty weten we dat deze altijd conditional is. 45. Er is verschil in het basis polisformulier voor goederenverzekering in Nederland en het basis polisformulier in Engeland. Welke stelling is JUIST? A. In het Nederlandse polisformulier vinden wij ook bijzonderheden over de dekking, in het Engelse formulier NIET. B. In het Nederlandse polisformulier en in het Engelse formulier moeten clausules gevoegd worden om de dekking aan te geven. C. In het Nederlandse formulier wordt de dekking geregeld door clausules achter de polis te hangen. In het Engelse formulier wordt tevens de dekking aangegeven. 46. Welke schaden zijn onder de Voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL) 2006 uitgesloten van de dekking als het gaat om schade aan het verzekerde object zelf? A. Schade aan het verzekerde object die is ontstaan gedurende het gebruik van het verzekerde object voor andere doeleinden dan op het polisblad is vermeld en schade aan uitsluitend luchtbanden. B. Schade aan het verzekerde object door atoomkernreacties, met name genoemde oorlogsrisico's en terrorisme. C. Schade aan het verzekerde object veroorzaakt door opzet of door roekloosheid van verzekeringnemer of verzekerde en schade door verkeerde bediening of behandeling van het verzekerde object door de machinist of bestuurder. NIBE-SVV, januari

13 47. Welk object kan verzekerd kan worden op een Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL) 2006? A. Een havenkraan op rails. B. Een schip in aanbouw. C. Een ponton zonder eigen voortstuwing. 48. Een grondverzetbedrijf heeft drie mobiele graafmachines. Met deze mobiele graafmachines wordt ook op de openbare weg gereden. Waarom is een aansprakelijkheid standaard dekking zoals is vermeld in de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL) 2006 NIET voldoende? A. Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) dient de aansprakelijkheidsdekking te voldoen aan de in de WAM gestelde eisen. De aansprakelijkheid standaard dekking voldoet NIET daaraan. B. Op grond van de Wet Aansprakelijheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is het verplicht om verzekerde bedragen aan te houden van EUR ,- voor zaakschade en EUR ,- voor personenschade. De aansprakelijkheid standaard dekking geeft slechte een verzekerd bedrag van EUR ,-. C. Onder de aansprakelijkheid standaard dekking wordt GEEN dekking geboden tijdens deelname aan het verkeer. De aansprakelijkheid standaard dekking geeft alleen dekking voor schade aan derden waarvoor men aansprakelijk is als gevolg van werkzaamheden welke met de graafmachines worden verricht. 49. Een shovel is verzekerd op basis van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBPL) 2006 casco standaard dekking en aansprakelijkheid uitgebreide dekking. Verzekerd bedrag EUR ,-. Eigen risico voor casco schaden EUR 500,- per gebeurtenis. Door een defect in de brandstofpomp ontstaat er een brandschade. De shovel is NIET geheel uitgebrand. De kosten om de shovel te repareren zijn EUR 1.000,-; voor een wiel/luchtband, die is verbrand, EUR 3.750,-; voor de brandschade aan de motor EUR 250,-; voor de brandschade aan de brandstofpomp, EUR 500,-; voor de kosten van vervoer naar de reparateur, EUR 750,- voor expertise kosten. Welk bedrag aan schade en kosten vergoeden verzekeraars? A. EUR 5.500,-. B. EUR 5.750,-. C. EUR 6.000,-. NIBE-SVV, januari

14 50. Een graafmachine is verzekerd op basis van de Casco Uitgebreide dekking van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (NBLP) Tevens is van toepassing de Clausule Diefstal werk- en land(bouw)materieel B26, waarin vermeld een extra eigen risico van 15% met een minimum van EUR 2.500,-. De verzekerde som is EUR ,-. Het eigen risico voor casco schaden is EUR 500,- per gebeurtenis. Voor schade aan derden bedraagt het eigen risico EUR 1.000,- per gebeurtenis. De graafmachine is gedurende het weekeinde op het werk blijven staan. De graafmachine is op GEEN enkele wijze beveiligd tegen diefstal. Hierdoor is het gemakkelijk de machine te starten. Uit verveling en baldadigheid starten twee vrienden in het weekend de graafmachine en gaan er mee rijden en pogen ermee te graven. De jongens kunnen de machine NIET in bedwang te houden en de machine komt op de kop in de sloot terecht. De reparatiekosten, inzake de schade aan de machine, bedragen EUR ,-. Daarop is al in mindering gebracht de aftrek voor normale slijtage. Er is GEEN sprake van onderverzekering. De expertisekosten bedragen EUR 1.500,-. Welke schade zal door de verzekeraar betaald worden? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. NIBE-SVV, januari

15 Antwoorden Wft-Volmacht Transportverzekeringen 1. B 2. B 3. B 4. B 5. C 6. A 7. A 8. C 9. C 10. C 11. C 12. C 13. B 14. B 15. B 16. B 17. B 18. B 19. B 20. B 21. B 22. B 23. B 24. B 25. B 26. B 27. B 28. B 29. B 30. A 31. A 32. A 33. A 34. A 35. A 36. A 37. A 38. A 39. A 40. A 41. A 42. A 43. A 44. A 45. A 46. A 47. A 48. A 49. A 50. B U dient 35 van de 50 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV, januari

Vervangen door foto. Zonder transport staat alles stil. KVK 15/06/2010

Vervangen door foto. Zonder transport staat alles stil. KVK 15/06/2010 Vervangen door foto Zonder transport staat alles stil. KVK 15/06/2010 Agenda De transportverzekeringen binnen het Belgisch verzekeringslandschap De producten Marine &Transport De cargoverzekeringen Cargoverzekeringen

Nadere informatie

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006 Polisnummer 379/37900461 Tussenpersoon : 1 Boelaars & Lambert Groep B.V. Postbus 2324-3000 CH - ROTTERDAM Telefoon : 010-4433400 / orig.via TP: Nee Verzekeringnemer: cliëntnummer : 106710 Citymovers.nl

Nadere informatie

SVA-congres 27 maart 2014. Transportverzekeringen door Mr R. de Haan

SVA-congres 27 maart 2014. Transportverzekeringen door Mr R. de Haan 3 SVA-congres 27 maart 2014 Transportverzekeringen door Mr R. de Haan Onderwerpen Geschiedenis Wie moet wat verzekeren? Betrokken partijen Verzekerde reis Verzekerd belang Verzekering en Inco Terms Opzet

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2 de jaar Bedrijfsbeheer optie Expeditie, Distributie en Transport Transportverzekering: Vergelijking

Nadere informatie

Goederentransportverzekering

Goederentransportverzekering Home 1 Goederentransportverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Begripsomschrijvingen Begrippen Omschrijving

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

Vervoersrecht. Inhoud

Vervoersrecht. Inhoud Algemene bepalingen uit het vervoersrecht Inleiding 1.1 1 Bronnen van het vervoersrecht 1.1 1.1 Boek 8 BW: Verkeersmiddelen en vervoer 1.2 1.2 Dwingend recht en aanvullend recht 1.2 1.3 Onderscheid tussen

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006 NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006 Polisnummer 95440012 Wij, ondervermelde verzekeraar(s), verzekeren elk voor het aandeel hieronder getekend aan U, AFINAM LEASE BV, Zeilmaker 2B, 3861 SM Nijkerk,

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transport Trading Amsterdam (T.T.A.) B.V., gevestigd te (1047 HM) Amsterdam, aan het adres Ruijgoordweg

Nadere informatie

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijving 2. Omschrijving van de dekking 3. Schade Deze Bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Bereddingskosten 1.2 Berging- en opruimingskosten 1.3 Beveiliging 1.4 Gebeurtenis 1.5 Hulpmaterialen 1.6 Verzekerde som 1.7 Verzekerde waarde

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen 1 Cessie Alle vorderingen tot vergoedingen van schade (met uitzondering van verzekerdes verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen)

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden CAR Aflopend

Bijzondere Voorwaarden CAR Aflopend Bijzondere Voorwaarden CAR Aflopend PVT MINT 2013 CAR AFL Inhoudsopgave ALGEMEEN 18. Verwijzing algemene voorwaarden 3 19. Verzekerd project 3 20. Verzekeringsperiode 3 21. Dekkingstermijn 3 22. Berekening

Nadere informatie

Verzekering van de transportrisico's

Verzekering van de transportrisico's Verzekering van de transportrisico's Bij het transporteren van zendingen via weg-, spoor-, lucht- en maritiem vervoer zijn de goederen blootgesteld aan enkele gevaren. Waaronder diefstal, bederf, verkeersongevallen,

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

VERZEKERINGSVOORWAARDEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN TG130-05 ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN TRANSPORT GOEDEREN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Wijze van vervoer 2 Duur en beëindiging 3 Betalingsverkeer 4 Declaraties,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Euro Transport over Land en Zee

INHOUDSTAFEL. Euro Transport over Land en Zee INHOUDSTAFEL Euro Transport over Land en Zee 1 2 HET ZEEVERVOER HET COGNOSSEMENT THE BILL OF LADING I. Algemene situatieschets...4 A. Historiek...4 B. Wetgeving...5 C. De Haagse Regelen...5 a. Toepassingsveld

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Transportpolis GV03. Inhoudsopgave. Wet persoonsregistratie. Toepasselijk recht. Klachtenbehandeling

Transportpolis GV03. Inhoudsopgave. Wet persoonsregistratie. Toepasselijk recht. Klachtenbehandeling Transportpolis GV03 Algemene voorwaarden De door de verzekeringnemer aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmede

Nadere informatie

Clausuleblad CL02. Inhoudsopgave

Clausuleblad CL02. Inhoudsopgave Clausuleblad CL02 Behorende bij de Transportpolis GV02 De in dit clausuleblad opgenomen clausules zijn alleen van toepassing voor zover deze op het polisblad zijn vermeld. Inhoudsopgave 1 Diefstal-nachtrisico

Nadere informatie

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico TNT Express zet u veilig op weg U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke antwoorden

Nadere informatie

Omschrijving van de dekking Uitsluitingen en beperkingen

Omschrijving van de dekking Uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Goederentransportverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL T 03.5.01 A INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Verzekerde Verzekerde

Nadere informatie

Uitsluitingen en beperkingen

Uitsluitingen en beperkingen Voorwaarden Goederentransportverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model T 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Verzekerde Verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken .

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TRANSPORTVERZEKERING CH 2006

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TRANSPORTVERZEKERING CH 2006 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TRANSPORTVERZEKERING CH 2006 Artikel 1 Definities Van de termen die cursief zijn weergegeven is in dit artikel een definitie opgenomen. In deze polis wordt verstaan onder: 1.1

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Beurs-World Trade Center Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail goederen@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico TNT Express zet u veilig op weg U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke antwoorden

Nadere informatie

Goederentransportverzekering

Goederentransportverzekering Goederentransportverzekering VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006 Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

Goederentransportverzekering GTR 1.1

Goederentransportverzekering GTR 1.1 Goederentransportverzekering GTR 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Aanvullende begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Overige bepalingen Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups.

Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups. Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups. Betreft: AVB / CAR. Partijen: A; AVB verzekeraar en B; CAR-verzekeraar, hebben zich ter verkrijging

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. voor medewerker-verkeersdeelnemer

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. voor medewerker-verkeersdeelnemer Klaverblad Verzekeringen Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor medewerker-verkeersdeelnemer Polisvoorwaarden nr. WA 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Transportverzekering

Transportverzekering transport en logistiek CSPE KB 2012 bijlage 12 DE VERZEKERING Algemene Voorwaarden en Productvoorwaarden Transportverzekering PK-0671-b-12-1-b12 Productvoorwaarden Transportverzekering Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

Naam en voorletters Straat en nummer Postcode / Woonplaats Telefoonnummer Faxnmmer Contactpersoon Nationaliteit Bank-/Postrekeningnummer

Naam en voorletters Straat en nummer Postcode / Woonplaats Telefoonnummer Faxnmmer Contactpersoon Nationaliteit Bank-/Postrekeningnummer De MKB Specialist Postbus 1128 4703 LE Roosendaal T 0165-570242 F 0165-570243 m 06-18802644 info@verbiest-assurantien.nl AANVRAAGFORMULIER WAGENPARK-, VRACHT- BESTELAUTOVERZEKERING 1. Verzekeringnemer

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Michielsens Nederland B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30188690.

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Michielsens Nederland B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30188690. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Michielsens Nederland B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30188690. Artikel 1 Definities 1.1 Michielsens: Michielsens Nederland B.V.,

Nadere informatie

ALV deelmarkt Exceptioneel transport

ALV deelmarkt Exceptioneel transport 1 ALV deelmarkt Exceptioneel transport Agenda Beurtvaartadres / Stichting Vervoeradres AVC en/of CMR Algemene voorwaarden voor Exceptioneel Transport Hoe van toepassing verklaren Vragen ALV deelmarkt Exceptioneel

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bikekoerier Tilburg - 2012 Versie 5-11-12

Algemene Voorwaarden Bikekoerier Tilburg - 2012 Versie 5-11-12 1-6 Algemene Voorwaarden Bikekoerier Tilburg - 2012 Versie 5-11-12 In deze algemene voorwaarden komen de volgende onderwerpen ter sprake: Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden

Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden De Drechtcycle algemene bedrijfsvoorwaarden Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden 1. M.b.t. het vervoer van goederen: de laatst

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering polisnummer FBMS-9999 (LGB010595)

Aansprakelijkheidsverzekering polisnummer FBMS-9999 (LGB010595) Aansprakelijkheidsverzekering polisnummer FBMS-9999 (LGB010595) Verzekeringnemer Belangenvereniging voor Beroepsoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) Verzekerden Verzekeringnemer Alle

Nadere informatie

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN Ma/sdk/57.405 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN 1. Inleiding 1.1 Deze voorwaarden (hierna: de voorwaarden) vormen de basis waarop de vervoerder, Packs & Pallets B.V. (hierna: PACKS & PALLETS B.V.) pakketten,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Prijs van de verzekering

Prijs van de verzekering Prijs van de verzekering premie poliskosten incassokosten assurantiebelasting Actuarieel Instituut 1 Belangrijkste wetten Art 246 WVK (verz. ovk) Art 249 WVK (eigen gebrek) Art 251 WVK (verzwijging) Art

Nadere informatie

Acquisitie en verkoop activiteiten

Acquisitie en verkoop activiteiten Acquisitie en verkoop activiteiten Na bestudering van de stof kan je antwoord geven en/of omschrijven wat de onderstaande termen betekenen. Als bron kan je je stencil, aantekeningen maar uiteraard ook

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verzekeringsmogelijkheden Neem geen enkel risico

Verzekeringsmogelijkheden Neem geen enkel risico Verzekeringsmogelijkheden Neem geen enkel risico Met TNT Express slaapt u op beide oren U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

Goederendekking Van buiten aankomende onheilen GOV08 Verzekeringsvoorwaarden

Goederendekking Van buiten aankomende onheilen GOV08 Verzekeringsvoorwaarden Goederendekking Van buiten aankomende onheilen GOV08 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-251 d.d. 20 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Aansprakelijkheidsverzekering,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden NnL 1 Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties Bij het organiseren van festiviteiten,

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Aanvraagformulier. Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering Aanvraagformulier Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1 Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gerritsen Projects B.V.

Algemene voorwaarden Gerritsen Projects B.V. Algemene voorwaarden Gerritsen Projects B.V. Art. 1 Toepasselijkheid; Definities 1.1 De opdrachtnemer, Gerritsen Projects BV, wordt in deze voorwaarden als zodanig aangeduid. De wederpartij wordt in deze

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden 1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Mijnkunstverzekering.nl Algemene voorwaarden KUNSTVOORWERPEN - ANTIEK - COLLECTIES polisvoorwaarden AN01 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart Artikel 1: Definities Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 11

Inhoudstafel. Woord vooraf 11 Woord vooraf 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1. De levering als meest kenmerkende prestatie van de koopovereenkomst 13 1.2. Levering wordt logistiek 16 1.3. Leveringsvoorwaarden 19 1.4. Nood aan eenvormige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN 1. In deze algemene voorwaarden wordt met BAV bedoeld: Bovelander Attractieverhuur/Bovelander Promotional Support Verspronckweg 63 c 2023 BB Haarlem 2. Met opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR)

Algemene Voorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR) Algemene Voorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR) Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: a. de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan), b. de opdrachtgever

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 maart 2013 Looptijd: 60 maanden Contractsvervaldatum:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Versie 2015

Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Versie 2015 Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Gebeurtenis 1.2 IVB (Verzekeringsbewijs) 1.3 Schade 1.4

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco VPPBCAS1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 5 Schade 5 Premie 6 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Landmaterieel casco brand/diefstal/storm LCB08

Landmaterieel casco brand/diefstal/storm LCB08 Landmaterieel casco brand/diefstal/storm LCB08 Verzekeringsvoorwaarden 15 336 11-01 De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Clausuleblad motorrijtuigverzekering MO03

Clausuleblad motorrijtuigverzekering MO03 Clausuleblad motorrijtuigverzekering MO03 Facultatieve clausules Onderstaande clausules zijn slechts van kracht voor zover in het polisblad hiernaar verwezen wordt. Clausule 5 Clausule 6 Clausule 8 Clausule

Nadere informatie

Aangifte van schade Werkmaterieel

Aangifte van schade Werkmaterieel AEGON Schadeverzekering N.V. Afdeling Transportverzekering Postbus 6, 2501 AC Den Haag Tel. (070) 344 32 10, Fax (070) 322 27 77 Aangifte van schade Werkmaterieel Reeds (tel) gemeld ja nee, d.d. gesproken

Nadere informatie

Omvang van de dekking. Overschrijding verzekerde som. Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel. Ligdagen en overwintering

Omvang van de dekking. Overschrijding verzekerde som. Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel. Ligdagen en overwintering VOORWAARDEN Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2006 Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL T 03.2.32 INHOUD Artikel 1 Onzeker voorval Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006 VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006 Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek, indien en voorzover

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de sva / Stichting Vervoeradres

Nadere informatie

Onze schade «verzekerin. uw advies» gen en

Onze schade «verzekerin. uw advies» gen en ß Zakelijke schadeverzekeringen op een rij ß Kenmerken per product ß Belangrijkste voordelen ß Overzicht dekkingsvarianten ß Specialistische pakketten Onze schade «verzekerin gen en uw advies» Bedrijfsperspectief

Nadere informatie

Schadeverzekering In-/Opzittenden

Schadeverzekering In-/Opzittenden Schadeverzekering In-/Opzittenden Bijzondere Voorwaarden SVI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie