INTERVIEWS OPINIELEIDERS 28. Bert Middel 29. Jisse Otter 32. Paul de Bruin 35. Reinder Witting 38 INTERVIEWS BURGER, ONDERNEMER, MEDEWERKER 57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERVIEWS OPINIELEIDERS 28. Bert Middel 29. Jisse Otter 32. Paul de Bruin 35. Reinder Witting 38 INTERVIEWS BURGER, ONDERNEMER, MEDEWERKER 57"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1.0 VAN DE DIRECTIE Verslag van de directie Vooruitzichten VAN 250 NAAR 100 KG RESTAFVAL De uitdaging Samenwerking in MarkeRein Contractmanagement Beleidsondersteuning Educatie en voorlichting 26 INTERVIEWS OPINIELEIDERS 28 Bert Middel 29 Jisse Otter 32 Paul de Bruin 35 Reinder Witting AREA REINIGING IN Profiel Cijfers en kengetallen Duurzaamheid in uitvoering Optimalisatie van werkprocessen Participatie en talentontwikkeling Veilig en verantwoord werken Facilitair op orde Bericht Raad van commissarissen 55 INTERVIEWS BURGER, ONDERNEMER, MEDEWERKER 57 Marga Kroezen - van Dalen 58 Bert Eisinga 60 Richard Hollander FINANCIEEL VERSLAG Algemene toelichting Balans per 31 december Winst- en verliesrekening per 31 december Kasstroomoverzicht over toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening Overige gegevens Controleverklaring van de accountant 87

3 1.1 Verslag van de directie Vooruitzichten VAN DE DIRECTIE 3

4 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE DRENTHE DOET WAT MET JE Hij is niet zelf bedacht: de kop van dit directiejaarverslag. Met dank aan Marketing Drenthe. Want geen campagneslogan kan meer zeggen over onze regio dan Drenthe doet wat met je. Onze leefwereld is door innovaties als smartphones, tablets, wifi en 4G grootser dan ooit. We staan 24/7 in contact met de rest van de wereld en luisteren, kijken, lezen en chatten erop los. Overal. Maar één facet blijft vaak hetzelfde: de plek waar we leven. Zoals de straat waar we wonen, de buurt waar we boodschappen doen, de stad waar we mensen ontmoeten en de regio waar we werk of een andere uitdaging vinden. Dat is waar we ons hechten, thuis voelen en graag vertoeven. Drenthe dus. Drenthe is voor velen een vertrouwde, rustige en aangename thuishaven. Maar Drenthe is meer. In de regio liggen mooie, nieuwe netwerkkansen voor gemeenten, burgers, bedrijven, scholen en afvalorganisaties. De transitie van afval naar grondstof biedt perspectief op meer duurzaamheid, een schonere leefomgeving maar ook op nieuwe bedrijvigheid, nieuwe banen, meer leer-/werkplekken en meer participatie en welzijn. Vanuit deze sociaal/economische invalshoek kijkt Area in haar negende jaarverslag naar Drenthe. WAAR AREA VOOR STAAT Sinds de oprichting van ons bedrijf in 2006 door de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben we de blik gericht op het professionaliseren van de bedrijfsvoering in afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte. We onderschrijven de principes van good governance en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. Ook werken we consistent en resultaatgericht aan het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het maken van een efficiencyslag. Dat doen we vanuit de ambitie om continu van meerwaarde te zijn voor onze stakeholders: van aandeelhouders tot opdrachtgevers en van medewerkers tot partners. Om die reden hebben we ook geïnvesteerd in educatie en voorlichting, in verbinding tussen en met andere Drentse gemeenten en hebben we de aanbesteding restafval voor een negental Groningse gemeenten verricht. Verder werken we in toenemende mate samen met partners in afval en met maatschappelijke instellingen in de regio. Terugkijkend op 2014, dan komt een actief, doelgericht en voldaan beeld naar voren. VISIE OP DUURZAAMHEID IN DRENTHE In de visie van Area is Drenthe een regio waarin alle partijen rondom huishoudelijk afval en de uitvoering van afvalbeheerbeleid door samenwerking in de komende vijf jaar veel nieuwe effecten kunnen bereiken. Dan denken wij aan milieuwinst, om zo de kwaliteit van wonen, leven en recreëren te vergroten, maar zeker ook aan economische en maatschappelijke effecten. We noemen nieuwe, groene bedrijvigheid en (participatie)banen. Drenthe heeft een prachtig ontwikkelperspectief! In 2014 heeft Area gewerkt aan een visie op grondstoffen, afval en duurzaamheid en de rol die alle partijen in een regio daarin spelen. De kennisbrochure Wake up! Upcycle je regio, die in het voorjaar van 2015 is verschenen, laat zien dat alle partijen hierin samen aan zet zijn. Area wil het bewustzijn hiervan vergroten om samen met vele netwerkpartners de schouders onder de berg herbruikbare grondstoffen te zetten. ONDERZOEK PASSENDE TOEKOMSTSTRATEGIE 2014 stond in teken van het maken van een scenariostudie, in opdracht van de aandeelhouders van Area. Deze studie beschrijft en vergelijkt vijf scenario s waarlangs Area zich op de toekomst kan richten en zich verder kan ontwikkelen als robuust en financieel gezond bedrijf. De scenario s zijn 1) Area opereert alleen 4

5 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE en ontwikkelt zich op eigen kracht; 2) Area werkt strategisch en duurzaam samen (met meerdere partners); 3) Area wordt opgeheven en treedt toe tot een bestaande overheidsgedomineerde organisatie; 4) Area gaat verregaand samenwerken in de vorm van een joint venture; 5) Area richt samen met een andere overheidsgedomineerde organisatie een nieuw bedrijf op. De aandeelhoudende gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben uitgangspunten en voorwaarden gesteld waaraan de scenario s blijvend moeten voldoen. Dit zijn behoud van de overheidsgedomineerde uitvoering van afvalinzameling, handhaving van de uitvoering conform de huidige dienstverleningsovereenkomsten, zeggenschap over de inrichting en uitvoering van het afvalbeheer in de eigen gemeenten, aantoonbare voordelen ten opzichte van Area alleen (in de kwaliteit van dienstverlening, de continuïteit en de efficiency en/of kostenreductie) en behoud van regionale werkgelegenheid. De uitkomsten van de scenariostudie zijn in december 2014 voorgelegd aan de Raad van commissarissen en worden vervolgens ter verdere behandeling aangeboden aan de aandeelhouders. Op verzoek van aandeelhouder Emmen heeft Area in 2014, parallel aan de scenariostudie, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in de regio een (grotere) rol te spelen op het snijvlak van duurzaamheid en arbeidsparticipatie. Concreet heeft Area onderzocht of zij door samenwerking met maatschappelijke organisaties en leer-/werkbedrijven van meerwaarde kan zijn door de komende jaren (nog) sterker te focussen op de transitie van afval naar grondstof. Het inrichten dan wel coördineren van een afvalsorteercentrum naar voorbeelden in Friesland en Twente en het creëren van leer-/werkplekken alsook het creëren van nieuwe functies als recyclebuddy s bij Area zijn daar voorbeelden van. Ook dit onderzoek is in december 2014 afgerond en aangeboden aan de gemeente Emmen. Op basis van de beide onderzoeksresultaten kan de politieke dialoog en de besluitvorming over de toekomst van Area plaatshebben. De ondernemingsraad van Area is gedurende het onderzoeksproces voortdurend op de hoogte gehouden en betrokken. VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF De transitie van afval naar grondstof is gaande. Huishoudelijke afvalstromen als kunststoffen, gft en papier worden in de meeste gemeenten aan huis ingezameld. In de Area-gemeenten worden bovendien steeds meer sorteerstraten nabij winkelcentra aangelegd en voor (grof) huishoudelijk afval kan de burger ook terecht op de milieustraten van Area. Toch is er nog een weg te gaan. Al jaren is zichtbaar dat we in Coevorden, Emmen en Hoogeveen nog niet op de door het kabinetbeleid vastgestelde inzamelnorm zitten. Zie hiervoor figuur 1. HUISHOUDELIJK RESTAFVAL PER INWONER Norm Totaal huishoudelijk restafval 2014 Coevorden Emmen Hoogeveen Figuur 1. Ontwikkeling hoeveelheid restafval (in kg) per inwoner in 2014, 2013 en

6 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft eerder laten weten dat de scheiding van huishoudelijk restafval verder doorgezet zal worden. Gemeenten en hun inwoners staan voor de opdracht om 75 procent van het huishoudelijk restafval te scheiden in Dit impliceert volgens de staatssecretaris een reductie van het restafval van 250 naar 100 kg per inwoner per jaar. Zetten we dat af tegen de prestaties in 2014, dan staan de gemeenten in Nederland de komende jaren voor een forse uitdaging. Uit ervaring en onderzoek weten we dat een hogere scheiding dan de huidige 60 procent niet mogelijk is zonder veranderingen door te voeren in de inzamelsystemen. We moeten toe naar nieuwe manieren om huishoudelijk afval thuis en in de buurt verder te scheiden en apart in te leveren. Ook de technologie staat niet stil. Huishoudelijk afval verregaand scheiden moeten we dus samen en met alle partijen in de keten doen. Een nog hogere scheiding van afval begint immers bij het ontwerp van producten. Afvalbedrijven als Area willen niet langer slechts aan het eind van de keten betrokken zijn maar een inspirerende rol spelen in het sluiten van kringlopen. Vanuit de rijksoverheid is het programmabureau VANG Huishoudelijk Afval opgezet. Hier kunnen gemeenten terecht voor informatie en advies bij het formuleren van nieuw, ambitieus beleid en de uitvoering daarvan in plannen. Area wil deze rol specifiek in Drenthe vervullen en actief met gemeenten en hun inwoners en bedrijven meedenken en adviseren over vernieuwend afvalbeleid. Waar gewenst voeren we nieuwe inzamel systemen in en delen we bovendien de kennis die we daarmee opdoen. Dat past in de lijn die we in de afgelopen jaren vanuit Area hebben ingezet. Dat er nog veel winst is te behalen, blijkt uit verschillende sorteeranalyses die in geheel Drenthe volgens dezelfde systematiek zijn uitgevoerd. Zowel in de Area-gemeenten als in de rest van Drenthe bestaat het huishoudelijk restafval slechts uit één derde onbruikbaar afval. De rest had gescheiden kunnen worden. Hoewel de nascheidingstechnologie zich ontwikkelt en bijvoorbeeld plastic verpakkingen, metaal en gft (deels) achteraf nog gescheiden kunnen worden, gaan nu nog teveel waardevolle grondstoffen verloren. Area ziet het als haar missie om gemeenten en hun inwoners te ondersteunen bij de bewustwording en de verandering van het eigen afvalgedrag GROENTE-, FRUIT-, EN TUINAFVAL KLEIN CHEMISCH AFVAL Area 24,54 26,21 Area 0,26 0,23 Prov. Drenthe 26,32 24,36 Prov. Drenthe 0,41 0,52 DRANKENKARTONS PAPIER Area 3,67 3,20 Area 9,97 10,86 Prov. Drenthe 4,18 3,76 Prov. Drenthe 5,47 7,34 6

7 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE GLAS TEXTIEL Area 5,95 4,74 Area 4,53 4,90 Prov. Drenthe 3,73 4,36 Prov. Drenthe 4,20 4,08 METAAL PLASTIC Area 2,70 Area 1,56 1,89 Prov. Drenthe 2,04 2,15 KUNSTOF VERPAKKINGEN ELEKTRISCHE APARATEN Area 10,43 8,10 Area 1,22 0,84 Prov. Drenthe 10,31 11,33 Prov. Drenthe 0,88 1,14 HOUT STEENACHTIG Area 3,12 3,89 Area 1,88 3,50 Prov. Drenthe 3,40 4,17 Prov. Drenthe 3,22 4,24 RESTAFVAL Area 30,16 31,66 Prov. Drenthe 35,86 32,54 Figuur 2 Waaruit bestaat (in %) het huishoudelijk afval in Area-gemeenten en in geheel Drenthe in 2014 en 2013? FINANCIEEL GEZOND De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen in ,6 miljoen euro. Uit de jaarrekening blijkt dat een financieel resultaat is behaald van 743 duizend euro. Dit is ruim 340 duizend euro meer dan het begrote en geplande resultaat in Aan de aandeelhouders is voorgesteld over 2014 een dividend van ruim 495 duizend euro uit te keren. Het verschil in dividend ten opzichte van 2013 laat zich verklaren door hogere afschrijvingskosten en door rentelasten als gevolg van herinvestering in een zestal nieuwe inzamelvoertuigen. Ook is er sprake van een lagere omzet in gladheidsbestrijding en een verminderde omzet commerciële activiteiten. Verder zijn 7

8 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE er hogere verwerkingskosten van de totale hoeveelheid afval. Daar staat tegenover dat Area de kosten voor inhuur personeel en de overige bedrijfskosten conform de efficiencydoelstellingen verder heeft weten terug te brengen. EFFICIËNT EN DUURZAAM WERKEN MET DE LZV Het duurzaam en efficiënt werken heeft in 2014 een vervolg gekregen. Het wagenpark, met de in 2013 en 2014 aangeschafte inzamelvoertuigen met dubbele grebber en afzetbare containers, is vorig jaar uitgebreid met de Lange Zware Vrachtwagen. Dit is een vrachtwagencombinatie met drie containers, waardoor er per rit meer tonnage kan worden meegenomen. Rijden met deze combinatie doet een beroep op nieuwe expertise van chauffeurs. In 2014 hebben zij hiervoor dan ook een opleiding genoten. Het resultaat van de modernisering van het wagenpark is een behoorlijke afname van de inzameluren. Daardoor werken we opnieuw efficiënter en sparen we het milieu door minder transportkilometers. VERBETERDE WERKPROCESSEN VIA BEDRIJFSBUREAU Vanwege de veranderingen in de uitvoering is in 2014 gewerkt aan de optimalisatie van ondersteunende werkprocessen. Deze zijn alle beschreven en vastgelegd, waarbij ook naar een juiste routing is gekeken en aanpassingen zijn gedaan in verschillende processen. Hierbij zijn ook de Front Office, Finance en Area Zakelijk betrokken. Daarnaast is vorig jaar een start gemaakt met de invoering van boordcomputers. Door de verkrijging van diverse data kan straks worden gestuurd op onderhouds- en brandstofkosten, waarmee de efficiëntie eveneens toeneemt. AREA ONTWIKKELT TOP VOOR JONGE EN ERVAREN TALENTEN Area heeft in 2014 een Talent Ontwikkel Programma (TOP) ontwikkeld en ingevoerd. Aanleiding is het feit dat binnen tien jaar veertig procent van de Area-medewerkers de (verlengde) pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Area wil hen ondersteunen en stimuleren om gezond ouder te worden bij Area en daarmee duur- 8

9 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE zaam inzetbaar te blijven. Tegelijkertijd wil Area een cultuur bereiken waarin jonge en ervaren vakmensen zich uitgedaagd voelen, eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken over kwaliteit, veiligheid en integriteit. Area is in Drenthe en specifiek in Emmen een grotere werkgever en zal haar personeelsformatie in de komende jaren gaan aanvullen met 25 jonge medewerkers. Daarmee dragen we een steentje bij aan het verlagen van de werkloosheid in de regio. In 2014 zijn tien chauffeurs vijf jonge mensen die hier via een vacature speciaal voor zijn geworven en vijf medewerkers die al in vaste dienst zijn geselecteerd voor TOP. Zij volgen het tweejarige programma om zowel vaktechnisch als op persoonlijk vlak een ontwikkeling door te maken. Hiertoe worden zij gefaciliteerd door scholing en interne en externe stages. Bijzonder is ook de begeleiding van een leefstijlcoach en de coaching vanuit Area bij de opzet en uitvoering van een persoonlijk ontwikkelplan en leefstijlplan. Area zal de voortgang vastleggen en evalueren. Medio 2016 wordt een besluit genomen over een eventueel tweede TOP-traject. Hierin wil Area zo mogelijk ook als bedrijfsschool gaan fungeren voor de regio Drenthe. Daarbij kan een koppeling worden gemaakt met AMBOR (Afval Management Beheer Openbare Ruimte). Het ligt ook in de bedoeling dat (externe) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via TOP kunnen doorstromen naar een baan buiten Area. SAMEN PARTICIPATIEBANEN CREËREN Area wil vanuit wettelijke kaders en maatschappelijk oogpunt haar steentje bijdragen aan de participatiesamenleving in de Area-gemeenten. In 2014 zijn daartoe diverse projecten opgestart en/of in ontwikkeling. Doel is het creëren van werkzaamheden of banen voor mensen die in aanmerking komen voor begeleiding vanuit de Participatiewet. We denken aan het inzetten van recyclebuddy s op de milieustraten maar zeker ook aan het creëren van participatiebanen rondom de verdere sortering van verschillende afvalstromen. Juist op het snijvlak van duurzaamheid en participatie is de komende jaren nog een wereld te winnen. Daarom trekken we in de uitwerking van deze ambities samen op met maatschappelijke organisaties als Buurtsupport, Emco, Alescon en Het Goed. EDUCATIE EN VOORLICHTING VOOR ALLE DRENTSE GEMEENTEN 9

10 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Educatie en voorlichting staan hoog in het vaandel bij Area. In 2014 is aanvullend aan het huidige materiaal een spel over plastic soep ontwikkeld: de Troep = Soep Race. Ook is een educatieve videofilm geproduceerd over de verregaande recycling van textiel en wat inwoners daar zelf mee kunnen. In opdracht van de Drentse gemeenten is de campagne Mijn Drenthe Schoon door Area opgezet en uitgerold, onder meer tijdens de Fiets4Daagse. Noemenswaardig is ook de Area Afval app, waarmee inwoners in Coevorden, Emmen en Hoogeveen altijd hun persoonlijke afvalkalender via hun smartphone op zak hebben. Met behulp van de app kunnen zij ook melding maken van een volle container (zoals bij hoogbouw) of van zwerfafval. Verder is eind 2014 een nieuwe Area-website gerealiseerd. VERVOLG VERNIEUWEND AFVALBELEID EMMEN EN HOOGEVEEN De eerder gehouden proef Afval Anders in Emmen en Hoogeveen heeft in 2014 geleid tot het besluit van de gemeente Hoogeveen om op vrijwillige basis een derde container voor kunststof verpakkingen aan te bieden aan alle huishoudens. In het najaar heeft de gemeente de inwoners gevraagd om online een enquête in te vullen en de voorkeur voor een nieuw inzamelsysteem kenbaar te maken. Ter kennismaking kon de derde container waarin naast plastic verpakkingen per 2015 ook drankenkartons en blik kunnen worden gedeponeerd vrijwillig worden aangevraagd. OP NAAR 26 SORTEERSTRATEN Onderdeel van de nieuwe inzamelsystematiek zijn de sorteerstraten die door Area nabij winkelcentra worden geplaatst. Hier kunnen plastic verpakkingen, papier, textiel en glas worden ingeleverd. Daarnaast is er een recyclezuil voor spaarlampen, cartridges, batterijen, CD s en DVD s, kleine elektrische apparaten en mobiele telefoons. Tot nu toe heeft Area zeven sorteerstraten geplaatst. Verwacht wordt dat de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen dit aantal de komende jaren gaan uitbreiden naar in totaal

11 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE TEVREDENHEID OVER AFVALCOACH De inzet van de afvalcoach kan na anderhalf jaar een succes worden genoemd. De afvalcoach beantwoordt vragen van inwoners persoonlijk of via en telefoon. Ook wordt de afvalcoach ingezet om inzamelroutes te optimaliseren en burgers te wijzen op het adequaat plaatsen van inzamelcontainers. Inwoners zeggen het zeer te waarderen dat vragen snel en duidelijk worden beantwoord en dat de tijd wordt genomen om samen oplossingen te vinden voor het verregaand scheiden van afval. PAPIERINZAMELING SAMEN VERBETEREN De papierinzameling kan efficiënter in de Area-gemeenten. Nog steeds bevat tien procent van het huishoudelijk restafval papier en karton, dat daardoor is verbrand in plaats van gerecycled. De in 2013 gehouden inventarisatie kreeg in 2014 een vervolg. Samen met de gemeenten heeft Area kaders gesteld voor een verbeterde inzameling. Speerpunten hierin zijn: samenwerking met verenigingen, aanpassing van de garan tieprijs, handhaving van de prestatieafspraken en waar mogelijk huis-aan-huis inzameling. De gemeente Hoogeveen heeft hier in 2014 een vervolg aan gegeven door het houden van presentaties en overlegsessies met lokale klankbordgroepen. Doel was het bereiken van draagvlak en consensus over een verandering van de inzameling. Het resultaat is dat de eerste samenwerkingsvormen tot stand zijn gekomen. Tevens kan nu worden gestart met de inrichting van een proefgebied in het buitengebied van Hoogeveen. Overwogen wordt om hierbij gebruik te maken van minicontainers voor de inzameling van oud papier. Verder gaan we samen met de papierinzamelaar bekijken hoe we het oud papier efficiënter kunnen inzamelen met als doelstelling te gaan voldoen aan de normering. De normering is voorlopig vastgesteld maar nog kneedbaar, afhankelijk van de inzamelresultaten. Het introduceren van de papiercontainer in het buitengebied is een mogelijkheid en een belangrijke pijler om tot het gewenste resultaat te komen. De voorbereiding om te komen tot een gelijksoortig traject zijn eveneens opgestart voor de gemeenten Emmen en Coevorden. CONTRACTMANAGEMENT In opdracht van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit heeft Area diverse Europese aanbestedingen voor Drentse en Groningse gemeenten voorbereid, opgezet en volledig uitgevoerd. Dit waren de aanbesteding verpakkingsglas (Drentse gemeenten + Area), de aanbesteding kunststof verpakkingen (Drentse gemeenten + Area), de aanbesteding huishoudelijk restafval (SOZOG-gemeenten in Groningen) en de aanbesteding uitvoering sorteeranalyses (Drentse gemeenten + Area). De grootste effecten vertalen zich in miljoenenbesparingen voor alle betrokken gemeenten en Area. Daarnaast is ook de bundeling van afvalstromen en afvalgerelateerde werkzaamheden in de regio een feit. Area is er trots op in deze ontwikkeling een rol te hebben gespeeld en blijft proactief inzetten op het creëren van meerwaarde in nieuwe processen en vragen. 11

12 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERDERE SAMENWERKING IN MARKEREIN De in 2006 opgerichte ambtelijke werkgroep MarkeRein heeft een duidelijke bestaansgrond verworven in Drenthe. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en met ondersteuning van de medewerkers van Area Kennis & Regie wordt samenwerking tussen en met gemeenten rondom afvalbeleid gestimuleerd en gefaciliteerd. MarkeRein is inmiddels formeel verbonden aan het bestuurlijk platform van de Vereniging Drentse Gemeenten, de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. MarkeRein heeft een meerjarig werkprogramma opgesteld. Onderwerpen zijn onder meer de afvalbeheerprestaties in de Drentse gemeenten, het formuleren van individuele afvalscheidingsdoelstellingen en het opstellen van een raamwerk Gemeentelijk Afvalstoffen Plan. Ook worden diverse aanbestedingen besproken en voorbereid en vindt projectmatige samenwerking en onderzoek plaats, naast het elkaar structureel informeren over lokale ontwikkelingen. 12

13 1.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE AREA VOLDOET AAN KAM-REGELGEVING Net als vorig jaar zijn verschillende acties ondernomen om beleid en uitvoering rondom kwaliteit, arbo en milieu professioneel en daadkrachtig te coördineren en te verzorgen. Globaal kan worden gesteld dat Area uitstekend voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving en dat systematisch wordt gewerkt aan verbeterpunten. AREA IS OOK FACILITAIR OP ORDE In 2014 zijn veel facilitaire verbeteringen doorgevoerd op de locaties van Area in Emmen en Hoogeveen. Deze verbeteringen betreffen onder meer de afwatering, de asfaltering en belijning van het wegdek, de verbetering van mankementen, het (buiten)schilderwerk, de plaatsing van airco s in kantoren en de plaatsing van kooiladders in het kader van veilig werken. In 2014 is verder een nieuw contract afgesloten met aanbieders van telefonie en dataverkeer. Ook is een contract afgesloten met een andere schoonmaakorganisatie. In het kader van ergonomie en arbo is een werkplekinventarisatie gehouden. Terugkijkend naar 2014 dan spreken we onze trots en dankbaarheid uit voor de nieuwe stappen die zijn gezet en de betrokkenheid en de samenwerking die we daarin met onze stakeholders hebben ervaren. Area is uitgegroeid tot de professionele, overheidsgedomineerde afvalorganisatie die stevig is geworteld in Drenthe. Dat doet wat met je. Het komende jaar gaan we onze focus op de regio versterken. Dat doen we vanuit onze uitvoeringsorganisatie in Coevorden, Emmen en Hoogeveen, vanuit onze zakelijke dienstverlening in Drenthe en vanuit ons afvalkenniscentrum in de gehele regio, veelal in samenwerking met anderen. Op naar nieuwe ecologische, economische en maatschappelijke effecten van de circulaire economie in Noord-Nederland! mevrouw drs. Alfride Groenewold directeur 13

14 1.2 VOORUITZICHTEN 2015 IMPULS GEVEN AAN DRENTHE Vanuit onze wortels in Drenthe en onze ambitie om van meerwaarde te zijn voor onze interne en externe stakeholders, blijven we de regio een kwaliteitsimpuls geven. Dit doen we door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van onze eigen medewerkers, door jonge mensen te werven en op te leiden voor vrijgekomen functies en door ontwikkelingen op het snijvlak van duurzaamheid en participatie te stimuleren en te faciliteren. TOEKOMSTSTRATEGIE AREA De in 2014 en eerder gepleegde onderzoeken en studies stellen de aandeelhoudende gemeenten van Area in staat om in dialoog te gaan met hun stakeholders en een passende toekomststrategie voor Area vast te stellen. UITROL TOP AREA Het TalentOntwikkelProgramma TOP zal in 2015 en 2016 zijn beslag krijgen binnen Area. Tien medewerkers volgen in deze periode opleidingen en cursussen, doorlopen intern en extern stages, werken onder begeleiding van een leefstijlcoach aan de eigen gezondheid en ontvangen coaching vanuit Area om hun eigen persoonlijk ontwikkelplan vorm en inhoud te geven. Area zal de resultaten hiervan in de komende jaren volgen en vastleggen en op basis daarvan besluiten om TOP eventueel vanaf medio 2016 voort te zetten voor (nieuwe) medewerkers. Mogelijk kan het programma ook worden uitgebreid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die via TOP kunnen doorstromen naar een baan buiten Area. PARTICIPATIEBANEN CREËREN IN CIRCULAIRE ECONOMIE Area wil als overheidsgedomineerde organisatie haar steentje bijdragen aan de participatiesamenleving in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. De eerder gestarte projecten geven we in 2015 een vervolg. Tegelijkertijd zetten we waar mogelijk nieuwe projecten op rondom het creëren van werkzaamheden en/of banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afvalsector leent zich hier uitstekend voor. Naast het inzetten van recyclebuddy s op de milieustraten van Area gaan we ons richten op het doorsorteren van diverse afvalstromen. Zo stimuleren we ook de circulaire economie in Drenthe. Dit doen we zoveel mogelijk in samenwerking met maatschappelijke organisaties als Buurtsupport, Emco, Alescon en Het Goed, die garant kunnen staan voor de professionele begeleiding van de deelnemers. ONDERSTEUNING OPTIMALISATIE AFVALBELEID VAN AANDEELHOUDERS Conform het Landelijk AfvalbeheerPlan II staan gemeenten voor de uitdaging een verdere scheiding van het huishoudelijk restafval te realiseren. De staatssecretaris spreekt in haar afvalbrieven van een verhoging naar 75 procent scheiding van het restafval en een reductie van 250 naar 100 kg restafval per inwoner per jaar, te realiseren in Area zal haar aandeelhoudende en opdrachtgevende gemeenten vanuit haar afvalkenniscentrum adviseren en ondersteunen bij het realiseren van die ambities. Daarbij speelt inzicht in de beleidseffectieve en financiële consequenties van beleidskeuzes en goede communicatie met inwoners een belangrijke rol. 14

15 1.2 VOORUITZICHTEN 2015 PLAATSEN NIEUWE SORTEERSTRATEN De sorteerstraat is een minimilieustraat waar inwoners in hun eigen wijk nabij het winkelcentrum verschillende afvalstromen apart kunnen inleveren. Gemeenten stimuleren en faciliteren hun inwoners hiermee om hun huishoudelijk afval verder te scheiden. Vanwege het succes van zeven eerder geplaatste sorteerstraten zijn de aandeelhoudende gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen voornemens om in totaal 26 sorteerstraten te gaan inzetten. Wanneer hiertoe wordt besloten, zal Area de voorbereiding, plaatsing en exploitatie hiervan verzorgen. OPTIMALISATIE PAPIERINZAMELING De in 2013 en 2014 beschreven kaders voor het verbeteren van de papierinzameling in Coevorden, Emmen en Hoogeveen zal in 2015 worden uitgerold, waar de gemeenten daartoe opdracht verstrekken. BELEIDSPLAN ZWERFAFVAL Het in opdracht van de gemeenten Emmen en Hoogeveen ontwikkelde zwerfafvaladvies zal in 2015 (op onderdelen) worden uitgerold. 15

16 2.1 De uitdaging Samenwerking in MarkeRein Contractmanagement Beleidsondersteuning Educatie en voorlichting VAN 250 NAAR 100 KG RESTAFVAL 16

17 2.1 DE UITDAGING Bij de gemiddelde Nederlander komt jaarlijks circa 250 kilo restafval vrij. In Hoogeveen lag dit gewicht in 2014 lager (209 kilo) en in Coevorden en Emmen iets hoger: respectievelijk 255 en 254 kilo. Hoe dan ook, het is teveel. Niet alleen hebben de deelnemende gemeenten in Area de lat in het eigen afvalbeleid hoger gelegd (minder kilo s), ook de rijksoverheid streeft naar een grotere reductie van het huishoudelijk restafval. De ambitie is dat inwoners in 2020 nog maximaal 100 kilo restafval produceren. Dit plaatst gemeenten voor een nieuwe uitdaging. Het vereist vernieuwend afvalbeleid en goede samenwerking tussen en met gemeenten, burgers en maatschappelijke partners. TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE Het streven van 250 naar 100 kilo restafval in de komende vijf jaar komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het vloeit voort uit de ambitie van het kabinet om de transitie naar een circulaire economie in te zetten en te versnellen. Die transitie behelst een grote systeemverandering: van een lineaire economie met take-make-waste als uitgangspunt naar een keteneconomie met recycling, om zo te komen tot een circulair systeem. Bij een circulaire economie wordt de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt genomen en wordt waardecreatie in elke schakel van het systeem nagestreefd. PROGRAMMA VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF Om gemeenten, burgers en andere partijen in de ketens te motiveren, faciliteren en betrekken bij de transitie naar een circulaire economie, is het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) ingevoerd. Het programma kent vier ambities, die zijn uitgewerkt in uiteindelijk negen operationele doelstellingen. Deze moeten in een looptijd van tien jaar, vanaf 2015, gerealiseerd worden. Operationele doelstellingen VANG-programma: 1. Natuurlijk kapitaal in beeld brengen, duurzaam beheren en benutten; 2. Ontwerp en ontwikkeling van producten richten op circulariteit; 3. Kennis van de circulaire economie vergroten, toepasbaar maken en verspreiden; 4. Grondstofonafhankelijk ondernemen bevorderen; 5. Circulair maken van ketens; 6. Ontwikkelen van financiële en andere marktprikkels; 7. Circulair maken van consumptiepatronen en inkoop; 8. Afvalbeleid richten op de circulaire economie en verbetering van afvalinzameling en recycling; 9. Indicatoren en statistieken ontwikkelen die de transitie naar de circulaire economie inzichtelijk maken. VISIE AREA De gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen zijn aan zet in het ontwikkelen en vaststellen van afvalbeheerbeleid dat aansluit op de VANG-ambities. Over dit beleid brengt Area gevraagd en ongevraagd advies uit en wordt waar gewenst ondersteuning geboden. De voornaamste taak van Area ligt echter in het ten uitvoer brengen van het gemeentelijk afvalbeheerbeleid in de deelnemende gemeenten. 17

18 2.1 DE UITDAGING In de regio kan Area als overheidsgedomineerd afvalbedrijf tevens ondersteuning bieden in de uitwerking van het VANG-programma. Dit doen we vanuit de intentie om de transitie van afval naar grondstof te versnellen, om zo economische en maatschappelijke meerwaarde te creëren. In de visie van Area vereist die transitie verbinding in regionale ketens, waarbij economie, ecologie en maatschappij hand in hand gaan. WAKE UP! UPCYCLE JE REGIO Vanuit de missie om van meerwaarde te zijn in de transitie naar de circulaire economie heeft Area in 2014 gewerkt aan Wake up! Upcycle je regio. Met behulp van deze kennisbrochure willen we de beweging van afval naar grondstof een impuls geven en mensen bewust maken van de urgentie hiervan. In de kennisbrochure vertellen vijftien koplopers waarom verandering van afvalbeleid en ons eigen afvalgedrag urgent is. Speciaal voor gemeenten is het stappenplan De Circulaire Stad, van de hand van voormalig minister Jacqueline Cramer (strategisch adviseur van USI) in Wake up! Upcycle je regio opgenomen. Ook is in de kennisbrochure het model Upcycling in de regio te vinden. Hieruit blijkt dat upcycling alleen lukt wanneer alle partijen in een regio samenwerken. Op is hierover meer te lezen. 18

19 2.2 SAMENWERKING IN MARKEREIN DRENTSE GEMEENTEN EN AREA WERKEN SAMEN Het programma Van Afval Naar Grondstof stelt ambitieuze doelen voor de gemeenten om de transitie naar de circulaire economie te bevorderen. Het rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof beschouwt gemeentelijke samenwerking als een belangrijke succesfactor. In Drenthe is die samenwerking geborgd in MarkeRein, het voorbereidingsplatform van alle twaalf gemeenten en Area. MarkeRein is op initiatief van Area gestart in BOTTOM UP EN VOLLEDIG DRAAGVLAK Bijzonder aan MarkeRein is dat het samenwerkingsverband van de twaalf Drentse gemeenten en Area bottom up tot stand is gekomen en inmiddels volledig draagvlak heeft, zowel in ambtelijk als bestuurlijk Drenthe: MarkeRein geniet ook erkenning vanuit de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de VDG (Vereniging Drentse Gemeenten). Bij het initiatief van Area in 2008 werd voorgesteld om een onafhankelijk voorzitter aan te wijzen. Dat heeft verschil gemaakt; op de startbijeenkomst waren al tien van de twaalf gemeenten aanwezig. Sinds 2008 is elke zes weken een bijeenkomst georganiseerd. De bijkomsten stonden altijd in het teken van een concrete vraag of actuele ontwikkelingen waar elke gemeente mee te maken had. Dat gemeenschappelijk belang verbindt. FOCUS VERMINDERING RESTAFVAL In MarkeRein-verband werd al in 2008 gestart met het gezamenlijk opstellen van een protocol voor het uitvoeren van afvalsorteeranalyses. Vervolgens is daaraan een integrale rapportage gekoppeld. Dat betekent dat elke gemeente jaarlijks de eigen afvalbeheerprestaties kan vergelijken met andere Drentse gemeenten, maar ook kan zien wat de mogelijkheden voor verbetering zijn. Zowel qua duurzaamheid alsook in financiële zin. Als gevolg daarvan heeft het streven naar reductie van de hoeveelheid restafval nog meer 19

20 2.2 SAMENWERKING IN MARKEREIN urgentiebesef gekregen. En praktisch zijn veel afval- en grondstoffen gezamenlijk aanbesteed, waaronder het huishoudelijk restafval, gft, plastic verpakkingen en glas (inclusief inzameling). De Drentse gemeenten besparen daarmee samen miljoenen euro s per jaar. MEERJARIG WERKPROGRAMMA MarkeRein heeft in 2013 een meerjarig werkprogramma vastgesteld. Onderstaande thema s zijn in 2014 aan bod gekomen of worden in de daarop volgende jaren behandeld. Afvalbeheerprestaties Drentse gemeenten en Area; Formuleren eigen afvalscheidingsdoelstellingen/richtlijnen; Opstellen raamwerk Gemeentelijk Afvalstoffen Plan; Elkaar informeren over aanbestedingstrajecten; Aanbesteding van de Drentse glasverwerkingscontracten; Uitvoering afvalsorteeranalyses; Project Inzameling Oud Papier en Karton; Project Afvalcommunicatie; Project Zwerfafval Drentse Fiets4Daagse. Onderzoek Afstemming afvalbrengstations in Drenthe; Aanbesteding gft. NIEUWE VRAGEN Area is verheugd met de samenwerking zoals deze binnen MarkeRein tot stand is gekomen en zal zich proactief en ondersteunend blijven inzetten om vanuit samenwerking meerwaarde te blijven creëren in de regio. Toch is gebleken dat het op ad hoc basis en projectmatig organiseren en uitvoeren van diverse onderwerpen niet volstaat om de ambities waar te maken. Individuele ambtelijk betrokken medewerkers hebben veelal een breder takenpakket. Zij zijn doorgaans slechts beperkt beschikbaar voor de uitvoering van extra projecten en taken. Waar mogelijk zal en wil Area hierin graag ondersteuning bieden en het capaciteitsprobleem ter sprake brengen binnen MarkeRein. 20

21 2.3 CONTRACT MANAGEMENT VOLUMES BUNDELEN EN KOSTEN BESPAREN EUROPESE AANBESTEDING VERPAKKINGSGLAS DRENTSE GEMEENTEN EN AREA De Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, De Wolden, Noordenveld, Westerveld en Area (met verzorgingsgebied Coevorden, Emmen en Hoogeveen) hebben een gezamenlijke aanbesteding voor verpakkingsglas uitgevoerd. Hierbij is Area als penvoerder opgetreden. EUROPESE AANBESTEDING KUNSTSTOF VERPAKKINGEN DRENTSE GEMEENTEN EN AREA Naast het inzamelen van kunststof verpakkingen zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 ook verplicht deze kunststoffen te sorteren. Gemeenten kunnen er daarnaast voor kiezen de kunststof verpakkingen zelf te vermarkten. Dit is vastgelegd in de Raamovereenkomst verpakkingen In 2014 hebben vijf overheidsgedomineerde afvalbedrijven gezamenlijk een aanbesteding voorbereid, voor en namens vele gemeenten. Area was één van de partijen, die namens alle Drentse gemeenten optrad en de voorbereidingen trof. EUROPESE AANBESTEDING RESTAFVAL SOZOG-GEMEENTEN Als penvoerder van de gemeenschappelijke regeling SOZOG is Area in 2014 als penvoerder opgetreden in de aanbesteding van het huishoudelijk restafval. Aan dit samenwerkingsverband nemen de gemeenten Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Veendam en Vlagwedde deel. De aanbesteding is in februari 2014 gepubliceerd en in mei definitief gegund. AANBESTEDING SORTEERANALYSES DRENTSE GEMEENTEN EN AREA In 2014 is de overeenkomst met uitzendbureau FID ingegaan, voor de uitvoering van afvalsorteeranalyses in alle Drentse gemeenten. Deze overeenkomst is tot stand gekomen na een gezamenlijke aanbesteding door negen Drentse gemeenten en Area, als vertegenwoordiger van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Area trad op als penvoerder van de aanbesteding, namens alle Drentse gemeenten. In de Drentse gemeenten wordt één systematiek gehanteerd voor de uitvoering van afvalsorteeranalyses. Hierbij wordt onderzocht wat de samenstelling is van het huishoudelijk restafval. Daardoor wordt zichtbaar hoeveel waardevolle grondstoffen het restafval nog bevat. Dit levert waardevolle informatie op voor de gemeenten bij de vorming van vernieuwend afvalbeleid. 21

22 2.4 BELEIDS ONDERSTEUNING NAAR INZAMELING VAN MEER GRONDSTOFFEN PLASTIC VERPAKKINGEN, DRANKENKARTONS EN BLIK APART IN HOOGEVEEN In 2013 is de inzamelproef Afval Anders gehouden in de wijk Wolfsbos. Na de evaluatie van de negen maanden durende proef heeft het nieuwe college van de gemeente Hoogeveen eind 2014 besloten om samen met inwoners op zoek te willen naar een aangepast inzamelsysteem. Niets doen is in elk geval geen optie. Uitgangspunt is de doelstelling van 65 procent scheiding van het huishoudelijk afval in 2015 en 75 procent in Deze doelstelling is conform het programma Van Afval Naar Grondstof. Eind 2014 heeft de gemeente inwoners gevraagd mee te denken en een enquête in te vullen op de site van de gemeente. Ter inspiratie zijn hierbij drie inzamelvarianten voorgelegd. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden een vierde, zelf bedachte inzamelvariant in te zenden. Leidend in de varianten is dat de inzameling is gericht op scheiding door de burger en een verbetering van de afvalscheidingsprestaties. De variant die het meest wordt genoemd door de inwoners, zal op haalbaarheid worden onderzocht. Inwoners die dat wilden, konden overigens per 2015 al een derde minicontainer voor plastic verpakkingen, drankenkartons en blik aanvragen. PLASTIC VERPAKKINGEN, DRANKENKARTONS EN BLIK APART IN EMMEN In 2014 zijn door het overlegorgaan EOP Platform De Monden aanhoudende bezwaren geuit tegen de gemeentebrede invoering van het inzamelsysteem Afval Anders. Mede als gevolg daarvan heeft het nieuwe college van de gemeente Emmen besloten dit voornemen te bevriezen. Uitgangspunt van het nieuwe college is behoud van de tweewekelijkse inzameling van restafval en gft-afval. Mede vanwege de verplichting die gemeenten hebben in de inzameling van plastic verpakkingen, drankenkartons en blik is in Emmen besloten om hiervoor een derde container beschikbaar te stellen in Deze container wordt echter niet dwingend voorgeschreven. Inwoners kunnen daardoor hun eigen afweging maken om plastic verpakkingen, drankenkartons en blik in zakken of in een minicontainer apart te houden van het restafval. 22

23 2.4 BELEIDSONDERSTEUNING SORTEERSTRATEN IN EMMEN EN HOOGEVEEN Onderdeel van de oorspronkelijke proef Afval Anders zijn de sorteerstraten nabij de winkelcentra van de proefgebieden. Deze sorteerstraten bestaan uit ondergrondse containers voor glas, papier, plastic verpakkingen en textiel. Daarnaast is er een recyclezuil voor batterijen, spaarlampen, inktcartridges, CD s en DVD s, kleine elektrische apparaten en (mobiele) telefoons. Van deze sorteerstraten is goed gebruik gemaakt tijdens de proef Afval Anders. Om die reden zal Area, in opdracht van de gemeenten, in de komende jaren zorgdragen voor de plaatsing van in totaal 26 sorteerstraten in Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Daarvan zijn er in 2013 en 2014 zeven gerealiseerd. AFVALCOACH In 2013 had Area de primeur met de inzet van de afvalcoach voor een snelle en persoonlijke beantwoording van vragen van inwoners. Nog steeds wordt de inzet van de afvalcoach gewaardeerd door zowel inwoners als gemeenten. In de proefgebieden waar Afval Anders nog de inzamelmethodiek is, is de afvalcoach het eerste aanspreekpunt in de wijk. In Hoogeveen wordt samengewerkt met de wijkbeheerder. Verder verricht de afvalcoach ondersteunende diensten als het schoon houden van de sorteerstraten en het verzorgen van een deel van het educatieprogramma van Area. PAPIERINZAMELING VERBETEREN Samen met de gemeenten heeft Area kaders gesteld voor een verbeterde inzameling van oud papier en karton. Dit is van belang; in 2014 werd gemiddeld nog tien procent van deze waardevolle grondstof in het restafval aangetroffen. Speerpunten van een verbeterde inzameling zijn: samenwerking met verenigingen, aanpassing van de garantieprijs, handhaving van de prestatieafspraken en waar mogelijk huis-aan-huis inzameling. 23

24 2.4 BELEIDSONDERSTEUNING De gemeente Hoogeveen heeft hier in 2014 een vervolg aan gegeven door het houden van presentaties en overlegsessies met lokale klankbordgroepen. Doel was het bereiken van draagvlak en consensus over een verandering van de inzameling. Het resultaat is dat de eerste samenwerkingsvormen tot stand zijn gekomen. Tevens kan nu worden gestart met de inrichting van een proefgebied in het buitengebied van Hoogeveen. Overwogen wordt om hierbij gebruik te maken van minicontainers voor de inzameling van oud papier. Verder gaan we samen met de papierinzamelaar bekijken hoe we het oud papier efficiënter kunnen inzamelen met als doelstelling te gaan voldoen aan de normering. De normering is voorlopig vastgesteld maar nog kneedbaar, afhankelijk van de inzamelresultaten. Het introduceren van de papiercontainer in het buitengebied is een mogelijkheid en een belangrijke pijler om tot het gewenste resultaat te komen. De voorbereidingen om te komen tot een gelijksoortig traject zijn eveneens opgestart voor de gemeenten Emmen en Coevorden. ONKRUIDBEHEERSING HOOGEVEEN De onkruidbeheersing in Hoogeveen wordt via Hete Lucht Branden (HOB) uitgevoerd. Dit is een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van hete lucht in plaats van vlammen voor de vernietiging van de plant. Samen met Area heeft groenbedrijf Donker een strategisch plan voor onkruidbeheersing opgesteld. De werkzaamheden zijn in 2014 uitgevoerd met de inzet van medewerkers van Area. 24

25 2.4 BELEIDSONDERSTEUNING ADVIES ZWERFAFVAL EMMEN In opdracht van de gemeenten Emmen en Hoogeveen heeft Area in 2014 een adviesrapport over zwerfafval geschreven. In 2015 zullen onderdelen van dit plan worden uitgevoerd. 25

26 2.5 EDUCATIE EN VOORLICHTING VERTELLEN EN BETREKKEN BIJ VERANDERINGEN IN AFVAL Afval is grondstof. Voor veel mensen is dat nog niet vanzelfsprekend. Daarom heeft Area in 2014 een educatief filmpje laten ontwikkelen over textielrecycling. Dit filmpje wordt vertoond tijdens presentaties en is onderdeel van het educatief programma van Area. Daarnaast is een spel over de plastic soep gemaakt en een campagne over zwerfafval opgezet en uitgerold. EDUCATIEF PROGRAMMA Jaarlijks ontvangt het afvalkenniscentrum van Area duizenden bezoekers voor een educatieve sessie. Dit zijn veelal kinderen van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit Emmen, Coevorden en Hoogeveen maar ook geïnteresseerde groepen volwassenen. Door het volgen van het educatieve programma bij Area leren bezoekers dat afval uit waardevolle grondstoffen bestaat die opnieuw kunnen worden gebruikt. Een van de manieren om dit te laten zien, is een demonstratie met twee minicontainers waarin restafval zit. In 2014 hebben we deze demonstratie toegevoegd aan ons educatief programma. De eerste container is gevuld met ongesorteerd restafval. De tweede bevat (ongeveer) hetzelfde afval, maar dan netjes gesorteerd op grondstofsoort. Uit de reacties blijkt dat bezoekers zich beter bewust worden van de verschillende grondstoffen in hun afval en hoe ze die het best kunnen scheiden. 26

27 2.5 EDUCATIE EN VOORLICHTING SAMENWERKING IVN Area werkt samen met IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Het educatieprogramma dat Area door de jaren heen heeft ontwikkeld, is inmiddels een goede aanvulling op het lesprogramma van IVN. TROEP = SOEP RACE Area heeft in 2014 de Troep = Soep Race ontwikkeld. Dit is een spel dat is gericht op de bewustwording van (plastic) zwerfafval. Kinderen en (groot)ouders die het spel samen spelen, leren spelenderwijs hoe belangrijk het is om afval niet in de natuur of op straat achter te laten. De Troep = Soep Race was in 2014 onderdeel van de campagne Mijn Drenthe Schoon, die Area in opdracht van de twaalf Drentse gemeenten heeft opgezet en uitgevoerd. Deze campagne werd uitgerold tijdens de Drentse Fiets4Daagse. Vanaf twee bakfietsen deelden onze medewerkers biologisch afbreekbare bidons uit aan de fietsers. Daarbij werden bezoekers van de Fiets4Daagse gevraagd om ideeën aan te leveren voor het verder terugdringen van het zwerfafval in de regio. De inzender met het beste idee won een fiets. De ingezonden ideeën varieerden van Met veel gemak gooi je alles in de afvalbak tot Als iedereen zich netjes aan de regels houdt, gaat er helemaal niets fout. Dan blijft Drenthe netjes en schoon. Dat is de plek waar ik graag woon. Andere ideeën waren het plaatsen van meer prullenbakken in de openbare ruimte en het geven van meer voorlichting. De Troep = Soep Race is ook gebruikt tijdens het Alles Kids evenement in Emmen en bij de spelweek in Weiteveen. Naast het spelen van dit spel over de plastic soep konden de kinderen ook andere afvalspellen doen. OPTIMALISATIE AREA AFVAL APP De Area Afval app is in 2014 verder verbeterd. Daardoor is de app nog gebruiksvriendelijker voor de inwoners in Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Met behulp van de app kunnen zij zien op welke inzameldag welke container aan de straat moet worden gezet. Hieraan is ook een herinneringsfunctie gekoppeld. Daarnaast kent de app een meldingsfunctie bij bijvoorbeeld een volle container bij hoogbouw en bij de constatering van zwerfafval. Meldingen die bij Area binnenkomen, worden zo snel mogelijk opgepakt. NIEUWE WEBSITE In 2014 is de nieuwe website van Area gelanceerd. De website is overzichtelijker door de indeling op doelgroep. Zo kunnen inwoners, bedrijven, gemeenten en scholen gemakkelijker de informatie vinden die zij zoeken. NARROWCASTING IN BEDRIJFSKANTINE Voor verbetering van de interne communicatie maakt Area sinds 2014 gebruik van schermen in de kantine waarop informatie en nieuwsberichten worden geplaatst. Daardoor zijn medewerkers sneller op de hoogte van nieuwsfeitjes en belangrijke informatie van Area. 27

28 Bert Middel 29 Jisse Otter 32 Paul de Bruin 35 Reinder Witting 38 INTERVIEWS OPINIELEIDERS 28

29 INTERVIEW BERT MIDDEL Raad van commissarissen NV Area Reiniging VERBINDING ZOEK JE ALTIJD VANUIT EIGEN KRACHT Wow! Want Drenthe is leuk. Dat was de eerste reactie van Bert Middel toen hij eind 2014 door de Ondernemingsraad van Area werd gevraagd om op hun voordracht zitting te nemen in de Raad van commissarissen van Area. Bert Middel is dijkgraaf bij het Drents/Gronings Waterschap Noorderzijlvest en onder meer voorzitter van de Raad van commissarissen van FC Groningen. Bij Area is hij per juli 2015 eveneens voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bovenal is de in Friesland wonende Groninger (oud)politicus; Middel was ooit lid van de Tweede en de Eerste Kamer en lijsttrekker van de PvdA voor de provinciale statenverkiezingen in Drenthe. Van 2005 tot 2012 was hij burgemeester van de Friese gemeente Drachten/Smallingerland. Zijn politieke loopbaan startte in 1978 in Assen, waar Bert Middel acht jaar lang gemeenteraadslid was. Je bent de eerste oud-politicus die zitting neemt in de Raad van commissarissen van Area. Wat sprak je specifiek aan? Area is een interessant bedrijf omdat het een overheidsgedomineerde onderneming is en tegelijkertijd is het geen overheidsbedrijf. De mensen van de Ondernemingsraad vertelden vol enthousiasme over Area. Dat vond ik mooi. Ze spraken ook hun zorg uit over de verkenning van een fusie met Rova. In dit soort situaties ligt altijd een paradox op de loer. Aan de ene kant is het goed om verder te kijken dan de eigen omgeving. Te kijken hoe Area zich dienstbaar kan maken voor een groter publiek en hoe dat voordelen oplevert voor alle stakeholders. Aan de andere kant moet je uitkijken dat een grotere schaal geen doel op zich wordt. Dat het geen arbeidsplaatsen kost, bij voorkeur niet in de uitvoerende functies. 29

30 INTERVIEW BERT MIDDEL Hoe kan Area omgaan met die paradox? Dat moet het bedrijf slim doen. Voorop staat het belang van de opdrachtgevers van Area en het belang van de mensen die bij Area werken. Die twee belangen moet je primair dienen. In die volgorde ook. Dat betekent dat de focus ligt op het leveren van goed werk tegen lage tarieven. En dat medewerkers niet onzeker hoeven te zijn over hun baan. Ze moeten vooral plezier in hun werk kunnen hebben. Area wil van betekenis zijn in de regio en een slag maken in de transitie van afval naar grondstof. Dat kan alleen in verbinding, zo stelt Area. Hoe kijkt u daar naar? Verbinding maakt een bedrijf in de eerste plaats in zijn core business. Bij Area is dit afvalinzameling, afvalverwerking en reiniging van het openbaar gebied. Als bedrijf moet je die taken zo goed mogelijk vervullen. Voor de gemeenten, de burgers, de medewerkers. Dan investeer je bijvoorbeeld in innovaties. In machines en voertuigen of in inzamelsystemen. Dat vind ik veel belangrijker dan denken in termen van big business. Big business? Bij mijn aantreden als burgemeester van de gemeente Drachten/Smallingerland had ik het mij nooit zo gerealiseerd, maar gaandeweg ontdekte ik dat afvalverwerking big business is geworden. Private partijen beheersen de markt, wat stevige concurrentiedruk genereert. In mijn beleving ging het bij het afvalvraagstuk in Drachten/Smallingerland op een gegeven moment te weinig over maatschappelijke doelen en teveel over het verwerven van een zo groot mogelijk marktaandeel. Dat kan voor een overheidsgedomineerde afvalonderneming niet de bedoeling zijn. De gemeente heeft hier uiteindelijk positie in genomen en is uit het samenwerkingsverband met Omrin gestapt. Het ging niet zonder slag of stoot. Maar de burgers in Drachten/Smallingerland zijn nu wel goedkoper uit. Hoe kijk je in dat licht naar Area? Ik vind het legitiem dat Area uit oogpunt van efficiency en innovatiekracht van betekenis wil zijn in een groter gebied. Intensiever wil samenwerken. Maar het bedrijf moet niet in de val lopen van een zo groot mogelijk marktaandeel of een zo hoog mogelijke winst. De kernactiviteiten moeten gewoon goed worden uitgevoerd. Dan denk ik aan zo laag mogelijke tarieven. En ook aan innovatiekracht, duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen en goed werkgeverschap. Die kernwaarden vind ik het allerbelangrijkst. Verbinding in de regio dus? Het is mooi als er verbinding is. Maar kijk uit dat het geen doel op zich wordt. Van belang is dat een bedrijf als Area een bestuurlijke, sociale en communicatieve antenne heeft. Area moet er tegelijkertijd voor waken dat bureaucratie ontstaat. Dat er afstand komt tussen management en medewerkers. Area kan vooral samenwerken in Noord-Nederland waar dat voordelen oplevert. Dat is mijn boodschap. Hoe ingewikkeld is dat, samenwerken in Noord-Nederland? De herindeling van Drenthe heb ik van dichtbij meegemaakt. Het ging van 34 naar 11 en uiteindelijk 12 gemeenten. Wat mij betreft mag die herindeling verder worden doorgevoerd. Met de huidige transities in bijvoorbeeld de zorg ontstaan sterkere en grotere lage overheden. Eén bestuurlijk Noord-Nederland met in totaal pakweg 15 gemeenten en dat vind ik nog steeds veel zou fantastisch zijn. 30

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Samen op weg naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval in Nederland 19 oktober 2017 Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 28 april 2017-1/7 Voorgelegd

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld.

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld. Raadsvoorstel Datum 16 mei 2017 Zaaknummer 194822483 Portefeuille H.G.W.M. van Rooijen Onderwerp Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Samenvatting Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Relatie met programmabegroting

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 OPZET PRESENTATIE 1. Nieuw beleidsplan, inhoud en proces: Startpositie Korte terugblik

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Startnotitie. Afval is grondstof

Startnotitie. Afval is grondstof Startnotitie Afval is grondstof Projectinformatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer J.E.T.M. van Dongen B. Looije T.P. Rus Steller

Nadere informatie

De kansen van Afval Anders

De kansen van Afval Anders De kansen van Afval Anders Van afval naar grondstoffen Hoe gemeenten zonder tariefsdifferentiatie succesvol inzetten op reductie restafval De kansen van Afval Anders Van afval naar grondstoffen Hoe gemeenten

Nadere informatie

Gezamenlijk afvalbeleid Grip op Grondstoffen & Gezamenlijke communicatiestrategie Alles draait om jou!

Gezamenlijk afvalbeleid Grip op Grondstoffen & Gezamenlijke communicatiestrategie Alles draait om jou! Gezamenlijk afvalbeleid Grip op Grondstoffen & Gezamenlijke communicatiestrategie Alles draait om jou! Kerngevens Opgericht in 2001 Gemeenschappelijke regeling Zes gemeenten 165.000 huishoudens 350.000

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Afvalbeleid Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal in uitvoering

Afvalbeleid Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal in uitvoering Afvalbeleid Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal in uitvoering Aanbevelingen naar aanleiding van het gezamenlijke rekenkameronderzoek 19 september 2017 Samenwerkende rekenkamercommissies:

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons.

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons. Veelgestelde vragen nieuwe afvalinzameling Algemeen Waarom is er een nieuwe afvalinzameling? Momenteel zamelen we in Krimpen aan den IJssel 41% van het totale afval als gesorteerde grondstoffen in. Ons

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel Besluitvorming OMRIN Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel De Jonge Milieu Advies Definitief, versie 1.1 Zeist, maart 2015 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 1 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Presentatie van: Papier Recycling Nederland (PRN) Wienus van Oosterum en Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

VANG. Van Afval Naar Grondstof. Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval HUISHOUDELIJK AFVAL

VANG. Van Afval Naar Grondstof. Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval HUISHOUDELIJK AFVAL VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een circulaire economie. Het

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Met deze brochure wil de NVRD, de Koninklijke vereniging van gemeentelijke afval- en reinigingsdiensten, u als (nieuw) raadslid

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Afvalscheiding in Den Haag

Afvalscheiding in Den Haag Afvalscheiding in Den Haag bijdrage werkbespreking commissie Leefomgeving Heleen Weening directeur Duurzaam Den Haag & Haags Milieucentrum 3 september 2015 1 Outline 1. Hoofdlijnen opbrengst bewonersavond

Nadere informatie

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Optie 3: Fysieke sturing 56.069 Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Algemeen Inwoners Aantal inwoners 130.420 Aantal aansluitingen 52.138 Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Welke maatschappelijke meerwaarde kan een publiek bedrijf bieden? een verhaal uit de praktijk

Welke maatschappelijke meerwaarde kan een publiek bedrijf bieden? een verhaal uit de praktijk Welke maatschappelijke meerwaarde kan een publiek bedrijf bieden? een verhaal uit de praktijk Presentatie NVRD Themadag 23 januari 2014 Sinds jaren 80 samenwerking gemeenten regio Nijmegen (MARN) op gebied

Nadere informatie

Concept kadernotitie Grondstoffenplan

Concept kadernotitie Grondstoffenplan Concept kadernotitie Grondstoffenplan Op 12 januari jl. heeft er een thema-avond voor het nieuw te vormen grondstoffenplan plaatsgevonden. Bij een grondstoffenplan ligt de nadruk meer op de inzameling

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 28 november 2013 Agendapuntnummer : XVII, punt 9 Besluitnummer : 965 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Reductie van

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

1. Wat gaat er veranderen in de afvalinzameling?

1. Wat gaat er veranderen in de afvalinzameling? Gorinchem, februari 2015 Nieuwsbrief 1 Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard, Zederik en Waardlanden gaan samen Van Afval Naar Grondstof 1. Wat gaat er veranderen in de

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie