GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t Agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3"

Transcriptie

1 1 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t Agenda Maandag 25 maart 2013 Algemene Leden Vergadering (ALV) WAAG uur uur (Ouderencentrum De Wielewaag, Stationsstraat 32, Wageningen) 6 april Lentefeest van WAAG en Rotary Wageningen Bergpoort 7 t/m 13 april Collecteweek Fonds Gehandicaptensport Een woord van de voorzitter Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Voor jullie ligt het eerste nummer van Een nieuw jaar met vertrouwde en verrassende activiteiten. Verrassend zal het Lentefeest op 6 april zeker worden. Op de achterpagina van deze Gewaagd vind je een uitnodiging. In dit nummer aan allen de oproep om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar Eén ding is zeker: we moeten een manier vinden om de forse stijging van de tarieven van de zwembaden op te vangen. Verder zijn we verheugd met de komst van Kristel Jansen als nieuw bestuurslid. Verder is er weer veel te zien en te lezen in dit nummer. Een beeld van de sportinstuif in Wageningen 1

2 Nieuws over de vereniging Aanmelden en opzeggen van een lid. Bericht van het bestuur en ledenadministratie In het bestuur hebben we gesproken over de automatische incasso van de contributie van de leden. We zijn met die automatische incasso ruim vier jaar geleden begonnen. We zijn erg blij dat inmiddels 60% van de leden op deze wijze hun contributie betalen. De afschrijving van de contributie vindt één maal per kwartaal plaats: op deze manier is het voor de ledenadministratie efficiënter en duidelijker geworden. We verwachten dat het ook voor de leden (en/of hun vertegenwoordigers) op deze manier ook gemakkelijker is geworden. Maar in de afgelopen tijd heeft de administrateur c.q. penningmeester geconstateerd dat er soms wat onduidelijkheden zijn ten aanzien van het aanmelden van een nieuw lid en bij het opzeggen van een lidmaatschap. We hebben binnen het bestuur hierover gesproken en zijn tot de volgende regels gekomen: Het aanmelden van een nieuw lid loopt via de coördinator. Formulieren staan op de website (www.sportclubwaag.nl) of ze zijn opvraagbaar bij de ledenadministrateur. De coördinator geeft het geheel ingevulde (en ondertekende) formulier aan de ledenadministratie (Ad Kapteijns) of stuurt het naar Postbus 72, 6700 AB Wageningen, t.n.v. WAAG. Een potentieel nieuw lid mag als kennismaking een paar keer meelopen, zulks ter beoordeling van de coördinator. Hij/zij is lid vanaf het moment dat het formulier bij de ledenadministratie is binnengekomen. Er wordt voor de eerste keer contributie geïnd over het eerstvolgende kwartaal (het kwartaal dus dat het lid de hele tijd meesport). Colof on Gewaagd is het clubblad van WAAG sportvereniging voor mensen met een handicap. Kopijdata 2013: 1 mei 1 augustus 1 november Kopij opsturen naar of per post naar: WAAG, Postbus 72, 6700 AB Wageningen. Redactie: Ad Kapteijns, Marian Bos-Boers Medewerkers: Caspar, Chun Yue Cheung 2

3 De beëindiging van een lidmaatschap loopt uitsluitend via postbus 72, AB Wageningen t.n.v. WAAG. Opzeggen moet uiterlijk 1 maand voor het einde van een kwartaal schriftelijk gebeuren. De administrateur zal deze beëindiging via de mail doorgeven aan de betreffende coördinator(en). Wanneer het bericht van beëindiging op tijd bij de ledenadministratie is binnengekomen, zal over het eerstvolgende kwartaal geen contributie meer verschuldigd zijn; wordt later opgezegd, dan moet helaas het komende kwartaal nog worden doorbetaald. Het lid mag in het kwartaal dat (nog) contributie is betaald, gewoon meesporten. Internet WAAG is ook aanwezig op het Internet. Onze eigen homepage Links: Samen voor het gehandicapte kind. Op deze site staat een artikel met foto s van de activiteiten van WAAG. Van deze stichting heeft WAAG een gift ontvangen. De sportbond waar WAAG banden mee heeft. 3

4 Verenigingsnieuws WAAG Algemene Leden Vergadering Maandag 25 maart 2013 Tijd: uur Plaats: De Wielewaag (ouderencentrum) Stationsstraat AM Wageningen 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Conceptnotulen ALV van 26 maart 2012* Zie GEWAAGD juni Jaarverslag 2012, zie verder in deze nieuwsbrief 5. Financieel jaarverslag 2012: uitgedeeld ALV* 6. a - Verslag Kascommissie 6. b - verkiezing nieuw kascommissie lid 7. a - Begroting 2014 en 2013 aangepast: uitgedeeld ALV* 7. b - voorstel voor bezuiniging 8. Voorstel contributie verhoging 9. Voorstel voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), zie verder in deze nieuwsbrief 10. Huldiging jubilerende vrijwilligers 11. Bestuursverkiezing: - Bram van den Ende voorzitter: aftredend en herkiesbaar 12. Voorstel nieuw bestuurlid - Kristel Jansen: algemeen bestuurslid Zie ook in deze nieuwsbrief 13. Jaarplannen Rondvraag 15. Sluiting genoemde stukken worden op verzoek toegestuurd via de mail (op te vragen bij of tel ) 4

5 Kristel stelt zich voor Een stukje over mezelf: Dag allemaal, ik ben Kristel Jansen, 27, en ik woon in Ede, waar ik ook ben opgegroeid. Ik werk bij Van Putten Van Apeldoorn notarissen in Ede, als kandidaat-notaris op de afdeling ondernemingsrecht. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om, samen met mijn vriend Mattijs, te koken of lekker naar de sauna te gaan. Daarnaast doe ik sinds kort aan badminton en, nu de lente in aantocht is, ben ik weer gestart met hardlopen. Via Dick ben ik in contact gekomen met WAAG en, omdat het doel van de vereniging mij aanspreekt, zou ik graag mijn steentje als algemeen bestuurslid bijdragen! Groet, Kristel Jansen Verklaring omtrent Gedrag (VOG) Bij agendapunt 9 De laatste jaren zijn we opgeschrikt door nieuwsberichten over gevallen waarbij handelingen van verzorgers van kinderen of van mensen met een beperking, ernstige gevolgen hadden voor degenen die aan hun zorg waren toevertrouwd. We vinden dat WAAG ook hierin een verantwoordelijkheid heeft, zowel naar haar leden als naar haar vrijwilligers toe. Verenigingen en andere organisaties hebben nu de mogelijkheid om hun verzorgers te screenen op hun justitiële verleden, namelijk met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hoewel zo een verklaring de risico s niet 100% uitsluiten, voorkomt het wel dat mensen die op verwijtbaar gedrag uit zijn én ook eerder daarvoor veroordeeld zijn, vrijwilliger zijn of kunnen worden. Bij verwijtbare handelingen gaat het niet alleen om lichamelijk contact maar ook om diefstal, agressiviteit en dergelijke. Het bestuur wil daarom de volgende regel invoeren: Alle nieuwe vrijwilligers, die een vrijwilligersovereenkomst met WAAG sluiten, moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een aantal vrijwilligers zal (vanwege haar/zijn ander werk) al zo een verklaring hebben en een kopie is dan voldoende. Vrijwilligers, die niet zo een verklaring hebben, moeten deze aanvragen bij de gemeente waar zij woonachtig zijn of bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. De kosten van zo een verklaring zullen door WAAG (na overleg van een betaalbewijs) worden vergoed. 5 Het gaat dus alleen om de nieuwe vrijwilligers; er wordt vanuit gegaan dat de vrijwilligers, die nu al bij WAAG zijn, inmiddels voldoende blijk hebben gegeven van goed gedrag en zo een VOGverklaring niet meer nodig hebben. Voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van Sportvereniging WAAG Agendapunt Financiën 2013 en 2014 Het financieel resultaat over het jaar 2012 heeft bij het bestuur geleid tot de volgende bevindingen: Positief is het bescheiden resultaat dat kan worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging Positief is ook de record opbrengst van de giften en donaties (ruim 25% van de totale exploitatie) Minder positief is de ontwikkeling van een enkele uitgaven en inkomsten waarop de vereniging weinig of geen invloed heeft; met name gaat het om de verhoging van de huur van de zwembaden in Wageningen en Renkum (2012). Ter illustratie: in 2012 is de huur van het zwembad in Wageningen met 5000 gestegen! Verder wordt vanaf 2014 mogelijk een lager activiteiten subsidiebedrag van de gemeente Renkum verwacht, maar de waarderingssubsidie wordt opgeheven. Conclusie: zonder maatregelen ontstaat al in 2013 een serieus tekort dat alleen maar oploopt in 2014 en volgende jaren. Daarom wordt het volgende pakket van maatregelen voorgesteld: 1. Kostenreductie waar dat in de mogelijkheden van de vereniging past en de basisactiviteiten niet worden aangetast: het terugbrengen van de zwemtijd op zaterdag (W) met 15 minuten (deze tijd is eerder in 2011 gratis als uitbreiding op de reguliere zwemtijd toegevoegd als compensatie voor de vroegere starttijd) en vanaf 2012 is deze tijd in rekening gebracht (op jaarbasis 1500), opzeggen van de garagebox dankzij het aanbod van Bongers verhuizingen ( 500), het terugbrengen van de kosten van de jaarlijkse verenigingsactiviteiten ( 500) en de kosten van het bestuur ( 300). Deze maatregelen zijn al in de exploitatieprognose van 2013 en 2014 toegepast.

6 2. Het voorziene tekort in 2013 bedraagt ondanks de toegepaste kostenreductie tussen de 3000 en 4000; het bestuur gaat er van uit dat een deel van dat tekort kan worden opgevangen door incidentele inkomsten (overige opbrengsten); Er resteert dan een tekort van tussen de 1000 en Het bestuur stelt verder voor om het resterende tekort in 2013 terug te brengen door de zwemtijd verder te beperken. Daarnaast wordt ook aan de leden gevraagd een bijdrage gevraagd door vanaf 2014 per activiteit per kwartaal 2 meer contributie te betalen. De verhoging betreft een verhoging voor alle leden onafhankelijk de leeftijd. Verder is het voorstel de contributie trendmatig te verhogen volgens indexering. Het blijkt immers dat ook de zwembadhuur (onze grootste kostenpost) ieder jaar wordt geïndexeerd met 2,3%. Over het eerste punt wordt voorgesteld dit bij acclamatie goed te keuren. Bij punt 3 eerste deel gaat het om mogelijkheden tot verkorting van zwemtijd (bijv. in de deelvakanties of structureel een kwartier korter zwemmen); de groepen worden hierin nadrukkelijk betrokken. De ALV wordt gevraagd het bestuur dit onderzoek uit te laten voeren. Bij punt 3 het tweede deel wordt de ALV gevraagd in te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging in 2014 en in te stemmen met een vanaf 2015 trendmatige verhoging. N.B. Conform ons huishoudelijk reglement wordt de contributie eenmaal per jaar door de ALV vastgesteld, te betalen per kwartaal (artikel 1) Verenigingsnieuws Van Garagebox naar Internationaal Verhuisbedrijf Onze vereniging heeft gratis opslagruimte gekregen van het internationaal Verhuisbedrijf Bongers, dat al bijna een eeuw gevestigd is in Wageningen. Dit stukje bestaat uit drie delen: Het waarom, het familiebedrijf Bongers en de Verhuizing. Waarom? Omdat we de ruimte van de garagebox aan de Rooseveltweg maar gedeeltelijk gebruikten en er toch aardig wat huur voor moest worden betaald, wilden we graag een andere oplossing voor de opslag. Die werd gevonden op de beursvloer in november, georganiseerd door de gemeente Wageningen toen de directeur, de heer Bongers, ons ruimte beschikbaar stelde. Het bedrijf: Bongers Verhuizingen B.V. is een familiebedrijf dat al generaties in Wageningen is gevestigd en ruime bekendheid binnen en buiten Wageningen heeft. Zowel particulieren als bedrijven maken gebruik van de diensten van Bongers. Of het nu gaat om verhuizen binnen Nederland, Europa of ver daarbuiten, over water, land of door de lucht, Bongers regelt het op de beste manier. Door de uitzending naar de tropen vanuit de universiteit is er van oudsher behoefte aan een vertrouwd adres waar zowel opslag als de verhuizing geregeld wordt. En dat is Bongers. De verhuizing: Na een eerste kennismaking kon de verhuizing worden voorbereid. Samen met Chris Jansen is de garagebox eind januari in de vrieskou leeggemaakt. Een heleboel kon worden opgeruimd maar er bleef nog genoeg over om 2 opslagboxen in het enorme complex van Bongers te vullen. Het vervoer verliep soepel dankzij de door de firma Ekkeveld (Rhenen) beschikbaar gestelde boedelbak. Twee oude rolstoelen werden door Zideris dankbaar in ontvangst genomen. In een middag was de klus geklaard. Ja en nu is de vraag die ieder zich stelt: waarom doet de heer Bongers iets waar hij niets aan verdient en ons ook nog regelmatig in zijn ruimte moet toelaten voor het brengen of halen van materialen? Het antwoord is dat Bongers als bedrijf ook iets voor de Wageningse samenleving wil betekenen buiten de bedrijfsvoering om en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor. 6

7 Nieuws voor de vrijwilligers activiteiten Collecte Gehandicaptensport Nederland I n de week van 7 t/m 13 april kunnen we weer collecteren in Renkum en Wageningen. Een kwart van de opbrengst houden we direct voor WAAG activiteiten. Wil jij ook in die week collecteren in een paar straten bij jou in de buurt (of heel ergens anders)? Wil je ook vragen aan bekenden of zij willen meehelpen? WAAG heeft het harder nodig dan ooit. Zie het stukje hiervoor over de financiën. Help WAAG aan meer collectanten! Neem contact op met - Rette van de Poll, Tel , voor Renkum en Heelsum of - Marian Bos, Tel voor Wageningen of - stuur een naar 7

8 8

9 Foto s Nieuwjaarsbijeenkomst coördinatoren en bestuur WAAG Dit jaar werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van het bestuur van WAAG met de coördinatoren van de verschillende sportactiviteiten gehouden bij Ellen Baardman in Rhenen. Het was een gezellige, maar vooral zeer informatieve avond. Joke Pastoors, Ad Kapteijns en Maaike de Wit De voorzitter (Bram) Ellen Baardman en Bram van den Ende De secretaris (Madeleen) in gesprek met Diny Ad Kapteijns en Chris Jansen 9

10 10

11 Nieuws over de leden In memoriam Peter Weijer Ons lid Peter werd op 4 april 1965 geboren in Lochem en overleed 23 november 2013 in Renkum. Peter was een altijd vrolijke jongen, die iedere maandag trouw naar gym kwam, en er altijd veel zin in had. Ik kan mij dan ook geen keer bedenken, dat zijn blijde lach niet door onze gymzaal schalde. Nadat hij een gezwel in zijn neus en aangezicht kreeg en er Chemo en bestralingen volgden, dachten wij dat het wel weer goed met hem kwam. Hij is nog enkele keren bij het gymmen aanwezig geweest. Toen kwam plots het bericht, dat hij was overleden. Wij waren er allen stil van! Op verzoek van de leiding hebben wij van Peter die thuis op zijn kamer lag opgebaard nog afscheid kunnen nemen. Peter lag in een kist, opgemaakt met zijn Vitesse dekbed. Hij was een groot fan van Vitesse. Twee dagen later is hij in besloten kring gecremeerd. Wij zijn in hem een gezellige en spontane jongen verloren. De tekst op zijn dankbetuiging luidt: Generaal Foulkesweg BH Wageningen Telefoon: Website: Zoals de natuur, komt het er in het leven niet op aan hoelang het duurt, maar hoe goed het ervaren wordt. Peter Rust zacht. Gym Groep WAAG Renkum. Diny van Beek

12 Verenigingsnieuws Jaarverslag 2012 WAAG sportvereniging voor mensen met een handicap Bestuur en organisatie (Jaar van aftreden / benoeming) Bram van den Ende voorzitter e termijn Leonard Pricken penningmeester e termijn Madeleen Kirchmann secretaris e termijn Ad Kapteijns ledenadministratie e termijn Ellen Baardman coördinatie groepen e termijn Dick Bothof PR e termijn De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op 26 maart Leonard Pricken werd tijdens de ALV herbenoemd als penningmeester, en nu al voor een 3 e termijn, d.w.z. hij verricht deze veelomvattende taak al sinds 2004! Verder kreeg het bestuur uitbreiding, n.l. met Ellen Baardman en Dick Bothof, die de taken kregen van resp. Coördinatie van de groepen en PR. De kascommissie, bestaande uit John Albers en Joep van der Zanden, controleerde het financiële beheer van de vereniging ter afsluiting van het financiële boekjaar Alles werd in goede staat bevonden en de penningmeester werd gedechargeerd. Het bestuur heeft twaalf keer vergaderd in In 2012 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de manager van het zwembad de Bongerd over de aanschaf van een goede tillift. Vanwege de aanzienlijke kosten (voor aanschaf en onderhoud) hebben deze gesprekken nog niet geresulteerd in de daadwerkelijke aankoop van een tillift. Met de beheerder van het zwembad in Renkum is de extreme inflatiecorrectie van de tarieven besproken, met als resultaat dat deze nu correct worden toegepast. Verder vond overleg plaats met mensen van de gemeente Wageningen en met de vrijwilligersorganisatie in Wageningen en Renkum. Afscheid werd genomen van Jan Hontelez als organisator van de Jan Janssen Classic. Ook waren enkele bestuursleden getuige van de heugelijke gebeurtenis van het huwelijk van Esther Stunnenberg (coördinator van de zwemgroep in Renkum) en van het 50 jarig huwelijksfeest van Henk Tamming (coördinator van de zwemgroep in Wageningen en zaalsporten Bennekom). De nieuwe bestuursleden (Ellen en Dick) zijn begonnen met een introductieronde langs alle groepen. Het bestuur heeft gediscussieerd over de wenselijkheid van een Verklaring van Gedrag, ook voor onze vereniging. Na overleg met de coördinatoren (begin 2013), heeft dit geresulteerd in het voorstel dat aan de ALV-2013 ter goedkeuring wordt aangeboden. Een potentieel nieuw bestuurslid heeft enkele keren meegelopen bij de bestuursvergaderingen; dit resulteerde in het voorliggende voorstel om het bestuur uit te breiden tot zeven personen en wel met Kristel Jansen als algemeen lid. 1. Ledental en vrijwilligers Op 31 december 2011 telde WAAG 129 leden, van wie 10 jonger dan 18 jaar. Een jaar later, op 31 december 2012 was het leden wederom 129, van wie 14 jonger dan 18 jaar. De meeste leden wonen in Wageningen (45), Renkum (37), Bennekom (14), Ede (13) en de overige 20 kwamen uit andere omliggende plaatsen. Het aantal vrijwilligers is helaas weer wat gedaald van 64 aan het begin van het jaar tot 62 aan het einde van het jaar. 2. Sportactiviteiten Er waren ook dit jaar weer negen groepen actief; de groepen sportten gemiddeld 1-2 uur elke week, met uitzondering van vakanties. Verslag van de coördinatoren van de diverse groepen zoals opgetekend tijdens de nieuwjaarsborrel op 25 januari 2013 Zwemmen in het sportfondsenbad Aquarijn in Renkum, Zaterdagochtend van uur, coördinator Esther Stunnenberg Deze groep bestaat uit 32 leden: het is de grootste groep en soms levert dat problemen door een tekort aan helpende handen en ook wordt het zwembad dan wat aan de kleine kant. Een aantal leden komt uit het Thomashuis en met hen komen gelukkig ook begeleiders mee, die kunnen helpen. Als er nóg meer leden komen, dan zijn er twee opties: of de groep splitsen in twee groepen van elk ¾ uur of het warme badje erbij huren voor degenen die daar fysiek ook voldoende aan hebben. Het splitsen van de groepen is organisatorisch moeilijker (meer vrijwilligers nodig). Er wordt door de gemeente hard gewerkt aan de plannen voor de bouw van een Multi Funcioneel 12

13 Centrum; hierin wordt ook voorzien in een nieuw zwembad. De voorzitter van RZC (Renkumse Zwem- vereniging) is mede namens WAAG betrokken bij het overleg over het nieuwe zwembad. Zwemmen in de Bongerd te Wageningen Dinsdagavond van uur, coördinator Ad Kapteijns De groep telt rond de 20 leden en er zijn 9 vrijwilligers. In deze groep zou nog wel plaats zijn voor enkele nieuwe leden, maar helaas niet meer aan nieuwe rolstoelafhankelijke leden, tenzij zij zelf hulp meenemen. De mensen in een rolstoel hebben zoveel zorg nodig (aan- en uitkleden, het water in en er ook weer eruit helpen en begeleiding in het water) dat met de huidige 5 leden in een rolstoel en de beschikbare vrijwilligers die grens wel is bereikt. Zwemmen in de Bongerd te Wageningen Woensdagavond uur, coördinator Maaike de Wit Deze activiteit is opgesplitst in 2 groepen: één van tot uur en één van tot uur. Er zijn in de eerste groep 9 leden en 5 vrijwilligers en in de laatste groep 15 leden en 13 vrijwilligers. De laatste groep heeft vooral veel hulp nodig (die gelukkig ook geboden kan worden). De animo voor zwemmen groeit. De laatste tijd zijn er ook meer jongere kinderen (met een lichte beperking) die lid willen worden, maar ook echt willen zwemmen (dat gebeurt n.l. niet meer in schoolverband). Deze kinderen worden doorverwezen naar de zaterdaggroep in Renkum, omdat deze het grote zwembad tot hun beschikking hebben en daar ook echt baantjes worden getrokken. In Wageningen wordt alleen het instructiebad gehuurd, wat dus niet zo interessant is voor deze jongeren. Zwemmen in de Bongerd te Wageningen Zaterdagochtend uur, coördinator Henk Tamming Het zwemmen blijft erg populair: deze groep heeft 22 leden en er zijn 6 vrijwilligers. Soms is er een knelpunt als de leden die veel hulp nodig hebben ook allemaal komen en er die dag niet genoeg vrijwilligers (kunnen) zijn om te helpen. Vaak kan er dan uitkomst geboden worden als zo een lid zelf hulp meeneemt; lukt dat niet dan kan het helaas voorkomen, dat zo iemand dan niet kan komen die zaterdag. Maar gelukkig behoort dat tot de hoge uitzonderingen. Sportmix in de gymzaal aan de Schoolstraat in Bennekom Maandag van uur, 13 coördinator Joke Pastoors Dit is een groep voor jongeren met zware en vaak meervoudige beperkingen. Speciale aandacht wordt door m.n. de gemeente Ede gevraagd voor deze groep, ook wel bekend als Special Heroes. De groep had aan het einde van het jaar 5 leden en de heel intensieve begeleiding wordt geboden door twee goed opgeleide vrijwilligers. De tijd dat deze activiteit gehouden wordt (van uur) is misschien een beletsel om meer leden aan te trekken (maar er zouden dan ook meer vrijwilligers moeten zijn). De groep moest dit jaar naar een andere gymzaal in Bennekom verhuizen. Gymnastiek in de gymzaal aan de Bram Streeflandweg te Renkum Maandag uur, coördinator Diny van Beek Het ledental van deze groep daalt door opzeggingen en door overlijden van een lid. Er zijn nu nog maar 6 leden. Er zouden een paar enthousiaste nieuwe leden bij moeten komen of anders zal deze groep wellicht moeten worden opgeheven. (Schuif)tafeltennis en sportinstuif in de gymzaal aan de Schaepmanstraat in Wageningen Donderdagavond van uur, coördinator Chris Jansen De groep heeft 12 leden. Helaas zijn er de laatste jaren geen nieuwe leden bijgekomen, maar door verschillende omstandigheden (zoals verhuizing en leeftijd) wordt de groep wel steeds kleiner. Ook is er een structureel tekort aan vrijwilligers. Er is een intensieve PR-campagne gehouden om meer vrijwilligers te krijgen. (Schuif)tafeltennis en andere zaalsporten in sporthal Soetendal in Bennekom Donderdagavond van uur, coördinator Henk Tamming Dit is een groep met diverse zaalsporten en anders dan bij de andere groepen met zaalsporten/gymnastiek is deze groep wel gegroeid: er zijn 4 nieuwe leden bijgekomen, zodat er nu 12 leden zijn. Ook het aantal vrijwilligers (4) is voldoende. G-tennis in de Rijnkom te Renkum Dinsdagavond uur, coördinator Ties Smaling/Piet Noordhuis Er is in het najaar gestart met 2 groepen: één speelt van tot uur en de andere van tot uur. Er zijn nu 12 leden die begeleid worden door een vaste trainer en door 1 à 2 vrijwilligers. In september is er weer een Open Avond georganiseerd om meer leden aan te trekken.

14 Ties Smaling heeft zich in de loop van dit jaar teruggetrokken als coördinator. Zijn taak is overgenomen door Piet Noordhuis. Andere activiteiten Er zijn 2 algemene feesten geweest voor de leden van de vereniging. - Op 21 april vond het jaarlijkse Lentefeest plaats, een feest voor alle leden en vrijwilligers. De Rotary Wageningen Bergpoort is de drijvende kracht achter dit succesvolle evenement. De commissie die dit organiseert zijn we veel dank verschuldigd. In de commissie zaten dit jaar Lex van Dijk en Jaco Remijnse vanuit de Rotary en John Albers, Hennie Bäcker en Diny van Beek, namens WAAG. Het feest klonk ook dit jaar weer als een klok. Deze keer bleef men die middag helemaal op de Bongerd: een feest met veel optredens, spelletjes en muziek. - In het najaar op 21 november was de Feestavond in de kantine van de sportclub SKV. Ook nu was er weer verrukkelijk eten, gemaakt door Hanny Pijnenburg en kon er gezongen worden met Henk Lameris en partner en werd er gedanst op muziek van de DJ Disco Starlight. Jubilerende leden, die 12 ½ of 25 jaar lid waren, werden gehuldigd. - Aan het begin van de zomervakantie (5 juli) vonden velen hun weg naar de Harmonie. Er werd speciaal voor onze WAAG-leden een concert gegeven. 3. Vrijwilligers en opleidingen - Er is een workshop gehouden bij één van de zwemgroepen. De docent was Bauke Bisschop, werkzaam als docent bij het bewegingsonderwijs voor gehandicapten. Doel is de activiteiten binnen de groepen kritisch te bekijken en nieuwe impulsen te geven; - Op 15 september werd voor alle vrijwilligers een middag georganiseerd, bestaande uit een serieus deel met discussie over specifieke onderwerpen en een gezellig deel met een rondleiding door Wageningen van iemand van het Gilde. De borrel na afloop ontbrak natuurlijk niet. - Alle vrijwilligers kregen een kerstkaart en een eindejaarspresentje. 4. Communicatie, voorlichting en PR - Het verenigingsblad GEWAAGD is vier keer verschenen. In de redactie zaten Ad Kapteijns, Raymond van der Wijngaart en Marian Bos-Boers. Het etiketteren werd verzorgd door enkele leden onder begeleiding van Maaike de Wit. Het blad werd zoveel mogelijk door diverse vrijwilligers rechtstreeks thuis afgeleverd. - Er zijn diverse stukjes geschreven voor de plaatselijke kranten. Doel: de naamsbekendheid van WAAG te vergroten. Ook voor de Open Dag van G-tennis is weer druk geflyerd en ook op 14 andere manieren werd deze activiteit onder de aandacht van het publiek gebracht. - Voor de donderdaggroep van Chris is een PR campagne opgestart om nieuwe vrijwilligers te krijgen. Helaas zonder resultaat. Het acute probleem werd en wordt nog opgevangen door enkele vrijwilligers vanuit andere groepen, die op ad hoc basis oproepbaar zijn en door een tijdelijke nieuwe vrijwilliger. - Er werd meegewerkt aan een PR-campagne voor vrijiwillers in Wageningen, de zogenaamde bierviltjes actie: helaas zonder resultaat voor WAAG. - Chun Yue Cheung heeft ook dit jaar weer veel foto s van de activiteiten gemaakt. Zij zijn diverse malen geplaatst op de website, in de plaatselijke kranten e.d. - Het beheer van de website was toevertrouwd aan Joep van der Zanden. Gelukkig kwam de oude webbeheerder op tijd terug van zijn verblijf in Egypte om de taak van Joep, die verhuisde, over te nemen. 5. Subsidie, fondswerving en sponsoring De gemeenten Wageningen, Ede en Renkum verleenden ook dit jaar weer subsidie aan WAAG. Daarnaast werd er op diverse manieren getracht extra geld te krijgen ten einde de kosten voor de leden betaalbaar te houden. Dit werd gedaan door: - Extra activiteiten van leden en vrijwilligers, zoals: - Helpen bij de organisatie van de Jan Jansen Classic. Deze fietstocht wordt jaarlijks gereden en een groot aantal leden werd weer ingeschakeld als suppoost, bij de kledingafgifte, als parkeerwacht e.d. Een deel van de opbrengst (25 %) ging als dank weer naar WAAG. De coördinatie vanuit WAAG werd weer voortreffelijk gedaan door Ingrid Huijbers. - Collecteren voor het Fonds Gehandicaptensport. Ook dit jaar kwam weer een groot aantal vrijwilligers (en leden) in actie om te collecteren. Ook bij deze collecte komt een deel van de opbrengst ten goede aan WAAG. De organisatie voor WAAG is in handen van Marian Bos (voor Wageningen) en Rette van de Pol (voor Renkum). - Andere sponsors - de Koninklijke Nederlandse Tennisbond heeft het G-tennis gesponsord evenals de Johan Cruijff Foundation; - De Stichting Jeugdbelang Wageningen heeft ook dit jaar WAAG weer geholpen met een financiële bijdrage; - Dit jaar werd WAAG zeer verblijd door het advocatenkantoor A&S. Zij organiseerden een fietstocht en een deel van de opbrengst werd bestemd voor WAAG.

15 - Verder waren er diverse groepen, die ons direct of indirect sponsorden: n.l. Rotary Bergpoort Wageningen, sportcomplex de Bongerd, sportclub SKV, restaurant Carillon en de adverteerders in het clubblad GEWAAGD - En dan waren er gelukkig ook weer veel donateurs die WAAG ondersteunden. Zonder al deze bijdragen zou WAAG niet aan onze leden, mensen met een beperking, mogelijkheden kunnen bieden om fysiek meer te bewegen, hun leefomgeving te verruimen en om een sociale band op te bouwen met hun groep en meer in het bijzonder met specifieke leden van die groep. Met de bezuinigingen die enerzijds op onze leden afkomen en de almaar stijgende kosten voor huur van accommodaties hoopt WAAG natuurlijk op nog meer gulle gevers. 15

16 16

17 Nieuws voor de leden Ik geef de pen door aan.. Jerome Berlemon heeft de pen doorgegeven aan Caspar van Benthem. Wie ben je, in welke plaats woon je, hoe oud ben je? Ik ben Caspar van Benthem. Caspar woont in het Hermes Huis in Bosch en Duin en hij is 22 jaar oud. Kun je iets over je woonsituatie vertellen? Vertellen, met Tonka. Caspar woont in een nieuw huis, het Hermes Huis, sinds 31 augustus Op de groep van Caspar wonen nog twee bewoners. En in 2013 komen er drie bewoners bij wonen. In de groep, een verdieping, boven hem wonen zes bewoners. In totaal kunnen er twaalf mensen in het Hermes Huis wonen. Het is een heel mooi groot huis met een heel grote tuin in het bos. Wat voor werk doe je? Caspar maakt tafels en krukken, hij schroeft met de schroevendraaier. Caspar helpt met wasvouwen en het opruimen, zijn kleding in zijn kast leggen kan hij helemaal zelf. Hij kookt, roert in de pannen en snijdt de groentes in stukjes. Ook rijdt hij met het boodschappenkarretje door de supermarkt en draagt hij de tassen. En Caspar stickert de WAAG-krantjes! Ook kan hij heel goed lamineren en papier versnipperen, vegen, de vaatwasmachine in- en uitruimen, en post rondbrengen. Dit rond. Maarre diverse. O ja-a, heel goed. Na ja, u-uh, eh meneer, met altijd deze boeken. Dat vind maar ik kan niet lezen, ja dat wel. Mmm wacht even, de wagen, drie zakken. Alsjeblieft Rolly. Ik denk zomaar dat hij nog grotere gehaktballen zou willen. Dus Goos doe je best! Caspar geniet enorm en kijkt altijd uit naar het zwemmen. Hij is dan altijd blij en praat honderduit. Hé, zeg eens Tonka, was je soms van plan om te verhuizen? Nee, Pooh. Komen ze terug met de ladder naar de wagen van Baas Klus. Komt ie, oké mee Rover. Bedankt Baas Klus, succes en hou je goed vast. Dag Pieter. Zo wat een weer Smoes, had gelijk hè? Baas Klus vertrok weer. Ze zoeken in de auto. Om de post rond te brengen. A-ha, daar komt iemand die ik ken. Het was een schoolmeester. Hallo Pieter, de meester hier zijn. Dat moet lukken. Meh meh. A-ha daar is m n auto. Geen pijn gedaan hoor. Hè Smoes. M, daag schapen. Tonka gaat verder. Straks de Babaloos. Maar nu eerst Wil Kwakkwak! Wie is de volgende? Hans Kok, hij zwemt op dinsdag. De cursief getypte delen zijn gezegd door Caspar en gedicteerd door mij. Alles wat Caspar zegt heeft een betekenis en raakt aan iets. Hij associeert veel en snel. Als je hem beter kent, kun je hem lezen en snap je wat hij wil zeggen. Het is geweldig om te zien hoe Caspar geniet voor, tijdens en na het zwemmen. Iedereen is ontzettend aardig, zorgvuldig, zorgzaam en behulpzaam. Het voelt altijd als een warm bad. Ook voor mij als zijn begeleider. (Patricia, begeleider van Caspar.) Wat doe je bij WAAG? Caspar zwemt vaak op woensdagavond bij WAAG. Ja, het monster van Frankepooh. Ja de monster zal groot zijn. Niet groter, groterder. Kijk dat is pas een monster. Wat vind je daar leuk aan? Nou, nou. Caspar vindt alles leuk bij het zwemmen. De zwemles van Raymond, de rondjes zwemmen tijdens het inzwemmen, ballen gooien, in de stroomversnelling gaan en erna patat eten of een gehaktbal. Ja dat klopt, draaien dit rond. Zou je iets willen veranderen bij WAAG? (Caspar is nu aan het lachen en heel blij.) 17

18 18

19 Adressen SPORTVERENIGING WAAG Postbus AB Wageningen Postgiro VOORZITTER Bram van den Ende Jagerskamp EG Wageningen SECRETARIS Madeleen Kirchmann Ceresstraat AL Wageningen PENNINGMEESTER Leonard Pricken Tarthorst JC Wageningen LEDENADMINISTATIE Ad Kapteijns Gerdesstraat AG Wageningen PR-ZAKEN Dick Bothof Schoolstraat CR Bennekom COORDINATOR GROEPEN Ellen Baardman Majoor Landzaatweg AW Rhenen Activiteiten bij WAAG ZWEMMEN IN ZWEMBAD DE BONGERD, WAGENINGEN dinsdag uur inlichtingen Ad Kapteijns - Tel woensdag uur (individueel en kinderen) woensdag uur (groepsles en spel) inlichtingen Maaike De Wit - Tel zaterdag uur inlichtingen. Henk Tamming - Tel ZWEMMEN IN HET RENKUMSE SPORTFONDSENBAD zaterdag uur Inlichtingen Esther Stunnenberg - Tel SPORTMIX IN GYMZAAL AAN DE SCHOOLSTRAAT 14A TE BENNEKOM (tegenover Geels) maandag uur Inlichtingen Joke Pastoors - Tel GYMMEN IN DE GYMZAAL AAN DE BRAM STREEFLAND WEG TE RENKUM maandag uur inlichtingen Diny van Beek - Tel TENNIS IN DE RIJNKOM TE RENKUM dinsdag uur Inlichtingen Piet Noordhuis - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur inlichtingen. Chris Jansen - Tel SPORTINSTUIF IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur. inlichtingen. Chris Jansen - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS EN ANDERE ZAALSPORTEN IN SPORTHAL SOETENDAAL TE BENNEKOM donderdag uur. inlichtingen. Henk Tamming - Tel Contributie per kwartaal 1 activiteit 2 activiteiten 3 activiteiten Jeugdleden(tot 18 jaar) Volwassenen Betaling geschiedt per kwartaal d.m.v. een periodieke overboeking. In de zomermaanden loopt de contributie door. 19

20 Aan de leden en vrijwilligers van sportclub WAAG, Graag nodigen wij je uit voor het jaarlijkse LENTEFEEST! Dit lentefeest zal worden gehouden op zaterdag 6 april aanstaande bij Kinderboerderij De Proosdij, aan de Proosdijweg 41 te Ede (tel: ). Het thema is de boerderij, dus als je dat leuk vindt, doe dan je klompen aan of verkleed je als boer of boerin, zodat je extra mooi op de foto komt! Het is de bedoeling dat je s morgens om uur thuis wordt opgehaald en s middags om ongeveer 17.00u weer naar huis gebracht door de leden van Rotary Wageningen Bergpoort. Voor koffie of thee met iets lekkers erbij, bonnen voor frisdrank en een wordt gezorgd! wordt lunch Heb jij nog nooit een koe gemolken? Of nog nooit de klompendans gedanst? Geef je dan snel op bij de coördinator of leidinggevende van je groep. Je kunt daarvoor de onderstaande strook gebruiken. Wij willen je vragen dit uiterlijk 25 maart te doen. Tot dan! Met sportieve groet, Voor WAAG: Voor Rotary Wageningen Bergpoort - Hennie Backer (tel: ); - Arnold van Swaay; - Diny van Beek (tel: ); - Joep de Kroon - Kristel Jansen (tel: ) Ik geef mij op voor het lentefeest! Mijn gegevens zijn: Naam: Adres: Telefoonnummer: Dit strookje graag afscheuren en afgeven aan de coördinator/de leidinggevende van je groep. 20

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 4

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 4 1 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 4 Agenda 2 0 1 4-24 maart 2014 19.30 uur: Algemene Ledenvergadering WAAG in de Wielewaag (Stationsstraat)

Nadere informatie

Gewaagd. Agenda 2015. Nieuwsbrief van WAAG Vereniging voor mensen met een handicap. In dit nummer: Nummer 2, Juni 2015.

Gewaagd. Agenda 2015. Nieuwsbrief van WAAG Vereniging voor mensen met een handicap. In dit nummer: Nummer 2, Juni 2015. Nieuwsbrief van WAAG Vereniging voor mensen met een handicap Gewaagd Nummer 2, Juni 2015 Agenda 2015 Zaterdag 20 juni Jan Janssen Classic Vrijdag 9 juli Concert De Harmonie, 20:00-21:00 (zaal open 19:30).

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Juni 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Juni 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3 2 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Juni 2 0 1 3 Agenda 2 0 1 3 Zondag 16 juni Stand van WAAG in het kader van Wageningen 750 in de Hof van Wageningen (13.00

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap December 2 0 1 2. Agenda 2 0 1 3

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap December 2 0 1 2. Agenda 2 0 1 3 4 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap December 2 0 1 2 Agenda 2 0 1 3 Vrijdag 25 januari 2013 Nieuwjaarsborrel WAAG voor coördinatoren activiteiten en bestuur

Nadere informatie

GEWAAGD. Hallo lezers van GEWAAGD! De zomervakantie is weer voorbij. Op de volgende dagen zal er niet gesport worden in verband met feestdagen:

GEWAAGD. Hallo lezers van GEWAAGD! De zomervakantie is weer voorbij. Op de volgende dagen zal er niet gesport worden in verband met feestdagen: NR GEWAAGD Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap september 2007 Agenda 2007 maandag 26 november Ledenavond / feestavond, bij SKV Redactie: Raymond van der Wijngaart, Marian

Nadere informatie

Een woord van de voorzitter. Laten we er weer een leuk en sportief jaar van maken! Deze wens hoort natuurlijk in het eerste

Een woord van de voorzitter. Laten we er weer een leuk en sportief jaar van maken! Deze wens hoort natuurlijk in het eerste Nieuwsbrief van WAAG Vereniging voor mensen met een handicap Gewaagd Nummer 1, Maart Agenda Een woord van de voorzitter Maandag 23 maart Jaarvergadering (ALV) WAAG Laten we er weer een leuk en sportief

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Beste WAAG-vrijwilligers, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Sept ember 2 0 1 3.

GEWAAGD NR. Beste WAAG-vrijwilligers, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Sept ember 2 0 1 3. 3 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Sept ember 2 0 1 3 Agenda 2 0 1 3 Vrijdag 27 september 19.00 uur 20.30 uur Open Dag G-Tennis Maandag 7 oktober 2013 Extra

Nadere informatie

Vereniging Sport en Recreatie voor Gehandicapten in Wageningen en Omgeving WAAG Sportvereniging WAAG. J A A R V E R S L A G (Inhoudelijk)

Vereniging Sport en Recreatie voor Gehandicapten in Wageningen en Omgeving WAAG Sportvereniging WAAG. J A A R V E R S L A G (Inhoudelijk) Vereniging Sport en Recreatie voor Gehandicapten in Wageningen en Omgeving WAAG Sportvereniging WAAG J A A R V E R S L A G 2 0 1 6 (Inhoudelijk) Inhoudsopgave: Inleiding Ontwikkeling aantal leden Sportactiviteiten

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap September 2014.

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap September 2014. 3 GEWAAGD NR Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap September 2014 Agenda 2014 Vrijdag 5 september 2014 Open dag G Tennis Sportcentrum de Rijnkom in Renkum Zaterdag 27 september

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap Juni Agenda Een woord van de voorzitter

GEWAAGD NR. Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap Juni Agenda Een woord van de voorzitter 2 GEWAAGD NR Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap Juni 2014 Agenda 2014 Zaterdag 21 juni 2014 Jan Janssen Classic (deelnemers en vrijwilligers WAAG leveren hand- en spandiensten)

Nadere informatie

WAGENINGEN e.o. Rapport. Financieel jaarverslag 2015 (verkort) Wageningen, 4 maart 2016 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

WAGENINGEN e.o. Rapport. Financieel jaarverslag 2015 (verkort) Wageningen, 4 maart 2016 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking Rapport Financieel jaarverslag 2015 (verkort) Wageningen, 4 maart 2016 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV)

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV) Zaterdag 13 februari 25 jaar zwemmen in Renkum 28 maart tot en met 3 april Collecte Gehandicaptensport Maandag 29 maart Algemene Ledenvergadering (ALV) Donderdag 1 april Concert muziekvereniging de Eendracht

Nadere informatie

Van de redactie. Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic. Donderdag 1 juli Concert De Harmonie. Zaterdag 28 augustus Open dag G-tennis in Renkum

Van de redactie. Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic. Donderdag 1 juli Concert De Harmonie. Zaterdag 28 augustus Open dag G-tennis in Renkum Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic Donderdag 1 juli Concert De Harmonie Zaterdag 28 augustus Open dag G-tennis in Renkum Vrijdag 1 oktober Extra Algemene Ledenvergadering en Vrijwilligersavond Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van WAAG, sportvereniging voor mensen met een handicap

Nieuwsbrief van WAAG, sportvereniging voor mensen met een handicap GEWAAGD Nieuwsbrief van WAAG, sportvereniging voor mensen met een handicap september 2005 Agenda: 17 september - Sporten met topsporters: zie elders in deze Gewaagd Redactie: Aagje Appelman, Maaike Langeveld

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

WAGENINGEN e.o. Rapport. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. (Financieel) jaarverslag 2016

WAGENINGEN e.o. Rapport. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. (Financieel) jaarverslag 2016 1 WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking Rapport (Financieel) jaarverslag 2016 Wageningen, 8 maart 2017 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

WAGENINGEN e.o. WAAG WAGENINGEN. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Rapport. Jaarrekening 2013. Wageningen, 19 maart 2014

WAGENINGEN e.o. WAAG WAGENINGEN. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Rapport. Jaarrekening 2013. Wageningen, 19 maart 2014 WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking Rapport Jaarrekening 2013 Wageningen, 19 maart 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Voorwoord 3 Algemene toelichtingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

U kunt haar bereiken via: Combinatie Functionaris Sport Bouke Bisschop 06 515 799 45 b.bisschop@toekomst-ede.nl

U kunt haar bereiken via: Combinatie Functionaris Sport Bouke Bisschop 06 515 799 45 b.bisschop@toekomst-ede.nl In deze folder vindt u een duidelijk overzicht van de sportactiviteiten in de regio voor kinderen en jongeren met een beperking. Alle sportverenigingen die deze sportactiviteiten uitvoeren hebben door

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015 Informatieboekje 2015 Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk 2015 Vakantie De gymnastiekvakanties zijn gelijk aan de vakanties van de openbare basisscholen in Ridderkerk. Algemene informatie voor nieuwe leden.

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitgenodigd : Bijlages : Bestuur, afdelingsvoorzitters, leden 3 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen voorzitter 4. Ingekomen stukken 5. Verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers Nieuwsbrief 20 7 juli 2015 Aan alle ouders, verzorgers In deze nieuwsbrief: - Opbrengst doekoe actie - Luizenzakken niet meer op school - Schoonmaakavond - Zwemmen groep 3/4 - Laatste schooldagen - Eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.21 december 2016

Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Inhoud: - Rabobank clubkas campagne - Agendatips - Speelotheek gesloten op.. - Jaarvergadering - Donateurs bedankt - Website - Adreswijzigingen/mailadressen - Oproep vrijwilligers

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT BEWEGING 3.0 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT 16 APRIL 2011 1 AGENDA 1. 15.00 uur Ontvangst met koffie, thee, sap Ronddelen van de stukken: verslag AV 17-04-2010,

Nadere informatie

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet Het Penseel Deze nieuwsbrief is een uitgave van openbare basisschool t Palet, onderdeel van de Brede School Noorderbreedte 33 Beste ouders en kinderen, Vanmiddag vond de 5 e techniekmiddag van dit schooljaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl Informatiebrochure Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking www.spindo.nl Wie zijn wij? Stichting SPINDO biedt sport en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Omnivereniging Sportclub Zierikzee

Huishoudelijk reglement Omnivereniging Sportclub Zierikzee Huishoudelijk reglement Omnivereniging Sportclub Zierikzee Algemeen Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Omnivereniging Sportclub Zierikzee, hierna te noemen omnivereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OSV Onder Ons, Oosterbeek. 3 juli jaargang 94 - nr. 11

INHOUD. Clubblad van OSV Onder Ons, Oosterbeek. 3 juli jaargang 94 - nr. 11 Clubblad van OSV Onder Ons, Oosterbeek 3 juli 2017 - jaargang 94 - nr. 11 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Buiten

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie