GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t Agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3"

Transcriptie

1 1 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t Agenda Maandag 25 maart 2013 Algemene Leden Vergadering (ALV) WAAG uur uur (Ouderencentrum De Wielewaag, Stationsstraat 32, Wageningen) 6 april Lentefeest van WAAG en Rotary Wageningen Bergpoort 7 t/m 13 april Collecteweek Fonds Gehandicaptensport Een woord van de voorzitter Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Voor jullie ligt het eerste nummer van Een nieuw jaar met vertrouwde en verrassende activiteiten. Verrassend zal het Lentefeest op 6 april zeker worden. Op de achterpagina van deze Gewaagd vind je een uitnodiging. In dit nummer aan allen de oproep om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar Eén ding is zeker: we moeten een manier vinden om de forse stijging van de tarieven van de zwembaden op te vangen. Verder zijn we verheugd met de komst van Kristel Jansen als nieuw bestuurslid. Verder is er weer veel te zien en te lezen in dit nummer. Een beeld van de sportinstuif in Wageningen 1

2 Nieuws over de vereniging Aanmelden en opzeggen van een lid. Bericht van het bestuur en ledenadministratie In het bestuur hebben we gesproken over de automatische incasso van de contributie van de leden. We zijn met die automatische incasso ruim vier jaar geleden begonnen. We zijn erg blij dat inmiddels 60% van de leden op deze wijze hun contributie betalen. De afschrijving van de contributie vindt één maal per kwartaal plaats: op deze manier is het voor de ledenadministratie efficiënter en duidelijker geworden. We verwachten dat het ook voor de leden (en/of hun vertegenwoordigers) op deze manier ook gemakkelijker is geworden. Maar in de afgelopen tijd heeft de administrateur c.q. penningmeester geconstateerd dat er soms wat onduidelijkheden zijn ten aanzien van het aanmelden van een nieuw lid en bij het opzeggen van een lidmaatschap. We hebben binnen het bestuur hierover gesproken en zijn tot de volgende regels gekomen: Het aanmelden van een nieuw lid loopt via de coördinator. Formulieren staan op de website (www.sportclubwaag.nl) of ze zijn opvraagbaar bij de ledenadministrateur. De coördinator geeft het geheel ingevulde (en ondertekende) formulier aan de ledenadministratie (Ad Kapteijns) of stuurt het naar Postbus 72, 6700 AB Wageningen, t.n.v. WAAG. Een potentieel nieuw lid mag als kennismaking een paar keer meelopen, zulks ter beoordeling van de coördinator. Hij/zij is lid vanaf het moment dat het formulier bij de ledenadministratie is binnengekomen. Er wordt voor de eerste keer contributie geïnd over het eerstvolgende kwartaal (het kwartaal dus dat het lid de hele tijd meesport). Colof on Gewaagd is het clubblad van WAAG sportvereniging voor mensen met een handicap. Kopijdata 2013: 1 mei 1 augustus 1 november Kopij opsturen naar of per post naar: WAAG, Postbus 72, 6700 AB Wageningen. Redactie: Ad Kapteijns, Marian Bos-Boers Medewerkers: Caspar, Chun Yue Cheung 2

3 De beëindiging van een lidmaatschap loopt uitsluitend via postbus 72, AB Wageningen t.n.v. WAAG. Opzeggen moet uiterlijk 1 maand voor het einde van een kwartaal schriftelijk gebeuren. De administrateur zal deze beëindiging via de mail doorgeven aan de betreffende coördinator(en). Wanneer het bericht van beëindiging op tijd bij de ledenadministratie is binnengekomen, zal over het eerstvolgende kwartaal geen contributie meer verschuldigd zijn; wordt later opgezegd, dan moet helaas het komende kwartaal nog worden doorbetaald. Het lid mag in het kwartaal dat (nog) contributie is betaald, gewoon meesporten. Internet WAAG is ook aanwezig op het Internet. Onze eigen homepage Links: Samen voor het gehandicapte kind. Op deze site staat een artikel met foto s van de activiteiten van WAAG. Van deze stichting heeft WAAG een gift ontvangen. De sportbond waar WAAG banden mee heeft. 3

4 Verenigingsnieuws WAAG Algemene Leden Vergadering Maandag 25 maart 2013 Tijd: uur Plaats: De Wielewaag (ouderencentrum) Stationsstraat AM Wageningen 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Conceptnotulen ALV van 26 maart 2012* Zie GEWAAGD juni Jaarverslag 2012, zie verder in deze nieuwsbrief 5. Financieel jaarverslag 2012: uitgedeeld ALV* 6. a - Verslag Kascommissie 6. b - verkiezing nieuw kascommissie lid 7. a - Begroting 2014 en 2013 aangepast: uitgedeeld ALV* 7. b - voorstel voor bezuiniging 8. Voorstel contributie verhoging 9. Voorstel voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), zie verder in deze nieuwsbrief 10. Huldiging jubilerende vrijwilligers 11. Bestuursverkiezing: - Bram van den Ende voorzitter: aftredend en herkiesbaar 12. Voorstel nieuw bestuurlid - Kristel Jansen: algemeen bestuurslid Zie ook in deze nieuwsbrief 13. Jaarplannen Rondvraag 15. Sluiting genoemde stukken worden op verzoek toegestuurd via de mail (op te vragen bij of tel ) 4

5 Kristel stelt zich voor Een stukje over mezelf: Dag allemaal, ik ben Kristel Jansen, 27, en ik woon in Ede, waar ik ook ben opgegroeid. Ik werk bij Van Putten Van Apeldoorn notarissen in Ede, als kandidaat-notaris op de afdeling ondernemingsrecht. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om, samen met mijn vriend Mattijs, te koken of lekker naar de sauna te gaan. Daarnaast doe ik sinds kort aan badminton en, nu de lente in aantocht is, ben ik weer gestart met hardlopen. Via Dick ben ik in contact gekomen met WAAG en, omdat het doel van de vereniging mij aanspreekt, zou ik graag mijn steentje als algemeen bestuurslid bijdragen! Groet, Kristel Jansen Verklaring omtrent Gedrag (VOG) Bij agendapunt 9 De laatste jaren zijn we opgeschrikt door nieuwsberichten over gevallen waarbij handelingen van verzorgers van kinderen of van mensen met een beperking, ernstige gevolgen hadden voor degenen die aan hun zorg waren toevertrouwd. We vinden dat WAAG ook hierin een verantwoordelijkheid heeft, zowel naar haar leden als naar haar vrijwilligers toe. Verenigingen en andere organisaties hebben nu de mogelijkheid om hun verzorgers te screenen op hun justitiële verleden, namelijk met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hoewel zo een verklaring de risico s niet 100% uitsluiten, voorkomt het wel dat mensen die op verwijtbaar gedrag uit zijn én ook eerder daarvoor veroordeeld zijn, vrijwilliger zijn of kunnen worden. Bij verwijtbare handelingen gaat het niet alleen om lichamelijk contact maar ook om diefstal, agressiviteit en dergelijke. Het bestuur wil daarom de volgende regel invoeren: Alle nieuwe vrijwilligers, die een vrijwilligersovereenkomst met WAAG sluiten, moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een aantal vrijwilligers zal (vanwege haar/zijn ander werk) al zo een verklaring hebben en een kopie is dan voldoende. Vrijwilligers, die niet zo een verklaring hebben, moeten deze aanvragen bij de gemeente waar zij woonachtig zijn of bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. De kosten van zo een verklaring zullen door WAAG (na overleg van een betaalbewijs) worden vergoed. 5 Het gaat dus alleen om de nieuwe vrijwilligers; er wordt vanuit gegaan dat de vrijwilligers, die nu al bij WAAG zijn, inmiddels voldoende blijk hebben gegeven van goed gedrag en zo een VOGverklaring niet meer nodig hebben. Voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van Sportvereniging WAAG Agendapunt Financiën 2013 en 2014 Het financieel resultaat over het jaar 2012 heeft bij het bestuur geleid tot de volgende bevindingen: Positief is het bescheiden resultaat dat kan worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging Positief is ook de record opbrengst van de giften en donaties (ruim 25% van de totale exploitatie) Minder positief is de ontwikkeling van een enkele uitgaven en inkomsten waarop de vereniging weinig of geen invloed heeft; met name gaat het om de verhoging van de huur van de zwembaden in Wageningen en Renkum (2012). Ter illustratie: in 2012 is de huur van het zwembad in Wageningen met 5000 gestegen! Verder wordt vanaf 2014 mogelijk een lager activiteiten subsidiebedrag van de gemeente Renkum verwacht, maar de waarderingssubsidie wordt opgeheven. Conclusie: zonder maatregelen ontstaat al in 2013 een serieus tekort dat alleen maar oploopt in 2014 en volgende jaren. Daarom wordt het volgende pakket van maatregelen voorgesteld: 1. Kostenreductie waar dat in de mogelijkheden van de vereniging past en de basisactiviteiten niet worden aangetast: het terugbrengen van de zwemtijd op zaterdag (W) met 15 minuten (deze tijd is eerder in 2011 gratis als uitbreiding op de reguliere zwemtijd toegevoegd als compensatie voor de vroegere starttijd) en vanaf 2012 is deze tijd in rekening gebracht (op jaarbasis 1500), opzeggen van de garagebox dankzij het aanbod van Bongers verhuizingen ( 500), het terugbrengen van de kosten van de jaarlijkse verenigingsactiviteiten ( 500) en de kosten van het bestuur ( 300). Deze maatregelen zijn al in de exploitatieprognose van 2013 en 2014 toegepast.

6 2. Het voorziene tekort in 2013 bedraagt ondanks de toegepaste kostenreductie tussen de 3000 en 4000; het bestuur gaat er van uit dat een deel van dat tekort kan worden opgevangen door incidentele inkomsten (overige opbrengsten); Er resteert dan een tekort van tussen de 1000 en Het bestuur stelt verder voor om het resterende tekort in 2013 terug te brengen door de zwemtijd verder te beperken. Daarnaast wordt ook aan de leden gevraagd een bijdrage gevraagd door vanaf 2014 per activiteit per kwartaal 2 meer contributie te betalen. De verhoging betreft een verhoging voor alle leden onafhankelijk de leeftijd. Verder is het voorstel de contributie trendmatig te verhogen volgens indexering. Het blijkt immers dat ook de zwembadhuur (onze grootste kostenpost) ieder jaar wordt geïndexeerd met 2,3%. Over het eerste punt wordt voorgesteld dit bij acclamatie goed te keuren. Bij punt 3 eerste deel gaat het om mogelijkheden tot verkorting van zwemtijd (bijv. in de deelvakanties of structureel een kwartier korter zwemmen); de groepen worden hierin nadrukkelijk betrokken. De ALV wordt gevraagd het bestuur dit onderzoek uit te laten voeren. Bij punt 3 het tweede deel wordt de ALV gevraagd in te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging in 2014 en in te stemmen met een vanaf 2015 trendmatige verhoging. N.B. Conform ons huishoudelijk reglement wordt de contributie eenmaal per jaar door de ALV vastgesteld, te betalen per kwartaal (artikel 1) Verenigingsnieuws Van Garagebox naar Internationaal Verhuisbedrijf Onze vereniging heeft gratis opslagruimte gekregen van het internationaal Verhuisbedrijf Bongers, dat al bijna een eeuw gevestigd is in Wageningen. Dit stukje bestaat uit drie delen: Het waarom, het familiebedrijf Bongers en de Verhuizing. Waarom? Omdat we de ruimte van de garagebox aan de Rooseveltweg maar gedeeltelijk gebruikten en er toch aardig wat huur voor moest worden betaald, wilden we graag een andere oplossing voor de opslag. Die werd gevonden op de beursvloer in november, georganiseerd door de gemeente Wageningen toen de directeur, de heer Bongers, ons ruimte beschikbaar stelde. Het bedrijf: Bongers Verhuizingen B.V. is een familiebedrijf dat al generaties in Wageningen is gevestigd en ruime bekendheid binnen en buiten Wageningen heeft. Zowel particulieren als bedrijven maken gebruik van de diensten van Bongers. Of het nu gaat om verhuizen binnen Nederland, Europa of ver daarbuiten, over water, land of door de lucht, Bongers regelt het op de beste manier. Door de uitzending naar de tropen vanuit de universiteit is er van oudsher behoefte aan een vertrouwd adres waar zowel opslag als de verhuizing geregeld wordt. En dat is Bongers. De verhuizing: Na een eerste kennismaking kon de verhuizing worden voorbereid. Samen met Chris Jansen is de garagebox eind januari in de vrieskou leeggemaakt. Een heleboel kon worden opgeruimd maar er bleef nog genoeg over om 2 opslagboxen in het enorme complex van Bongers te vullen. Het vervoer verliep soepel dankzij de door de firma Ekkeveld (Rhenen) beschikbaar gestelde boedelbak. Twee oude rolstoelen werden door Zideris dankbaar in ontvangst genomen. In een middag was de klus geklaard. Ja en nu is de vraag die ieder zich stelt: waarom doet de heer Bongers iets waar hij niets aan verdient en ons ook nog regelmatig in zijn ruimte moet toelaten voor het brengen of halen van materialen? Het antwoord is dat Bongers als bedrijf ook iets voor de Wageningse samenleving wil betekenen buiten de bedrijfsvoering om en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor. 6

7 Nieuws voor de vrijwilligers activiteiten Collecte Gehandicaptensport Nederland I n de week van 7 t/m 13 april kunnen we weer collecteren in Renkum en Wageningen. Een kwart van de opbrengst houden we direct voor WAAG activiteiten. Wil jij ook in die week collecteren in een paar straten bij jou in de buurt (of heel ergens anders)? Wil je ook vragen aan bekenden of zij willen meehelpen? WAAG heeft het harder nodig dan ooit. Zie het stukje hiervoor over de financiën. Help WAAG aan meer collectanten! Neem contact op met - Rette van de Poll, Tel , voor Renkum en Heelsum of - Marian Bos, Tel voor Wageningen of - stuur een naar 7

8 8

9 Foto s Nieuwjaarsbijeenkomst coördinatoren en bestuur WAAG Dit jaar werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van het bestuur van WAAG met de coördinatoren van de verschillende sportactiviteiten gehouden bij Ellen Baardman in Rhenen. Het was een gezellige, maar vooral zeer informatieve avond. Joke Pastoors, Ad Kapteijns en Maaike de Wit De voorzitter (Bram) Ellen Baardman en Bram van den Ende De secretaris (Madeleen) in gesprek met Diny Ad Kapteijns en Chris Jansen 9

10 10

11 Nieuws over de leden In memoriam Peter Weijer Ons lid Peter werd op 4 april 1965 geboren in Lochem en overleed 23 november 2013 in Renkum. Peter was een altijd vrolijke jongen, die iedere maandag trouw naar gym kwam, en er altijd veel zin in had. Ik kan mij dan ook geen keer bedenken, dat zijn blijde lach niet door onze gymzaal schalde. Nadat hij een gezwel in zijn neus en aangezicht kreeg en er Chemo en bestralingen volgden, dachten wij dat het wel weer goed met hem kwam. Hij is nog enkele keren bij het gymmen aanwezig geweest. Toen kwam plots het bericht, dat hij was overleden. Wij waren er allen stil van! Op verzoek van de leiding hebben wij van Peter die thuis op zijn kamer lag opgebaard nog afscheid kunnen nemen. Peter lag in een kist, opgemaakt met zijn Vitesse dekbed. Hij was een groot fan van Vitesse. Twee dagen later is hij in besloten kring gecremeerd. Wij zijn in hem een gezellige en spontane jongen verloren. De tekst op zijn dankbetuiging luidt: Generaal Foulkesweg BH Wageningen Telefoon: Website: Zoals de natuur, komt het er in het leven niet op aan hoelang het duurt, maar hoe goed het ervaren wordt. Peter Rust zacht. Gym Groep WAAG Renkum. Diny van Beek

12 Verenigingsnieuws Jaarverslag 2012 WAAG sportvereniging voor mensen met een handicap Bestuur en organisatie (Jaar van aftreden / benoeming) Bram van den Ende voorzitter e termijn Leonard Pricken penningmeester e termijn Madeleen Kirchmann secretaris e termijn Ad Kapteijns ledenadministratie e termijn Ellen Baardman coördinatie groepen e termijn Dick Bothof PR e termijn De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op 26 maart Leonard Pricken werd tijdens de ALV herbenoemd als penningmeester, en nu al voor een 3 e termijn, d.w.z. hij verricht deze veelomvattende taak al sinds 2004! Verder kreeg het bestuur uitbreiding, n.l. met Ellen Baardman en Dick Bothof, die de taken kregen van resp. Coördinatie van de groepen en PR. De kascommissie, bestaande uit John Albers en Joep van der Zanden, controleerde het financiële beheer van de vereniging ter afsluiting van het financiële boekjaar Alles werd in goede staat bevonden en de penningmeester werd gedechargeerd. Het bestuur heeft twaalf keer vergaderd in In 2012 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de manager van het zwembad de Bongerd over de aanschaf van een goede tillift. Vanwege de aanzienlijke kosten (voor aanschaf en onderhoud) hebben deze gesprekken nog niet geresulteerd in de daadwerkelijke aankoop van een tillift. Met de beheerder van het zwembad in Renkum is de extreme inflatiecorrectie van de tarieven besproken, met als resultaat dat deze nu correct worden toegepast. Verder vond overleg plaats met mensen van de gemeente Wageningen en met de vrijwilligersorganisatie in Wageningen en Renkum. Afscheid werd genomen van Jan Hontelez als organisator van de Jan Janssen Classic. Ook waren enkele bestuursleden getuige van de heugelijke gebeurtenis van het huwelijk van Esther Stunnenberg (coördinator van de zwemgroep in Renkum) en van het 50 jarig huwelijksfeest van Henk Tamming (coördinator van de zwemgroep in Wageningen en zaalsporten Bennekom). De nieuwe bestuursleden (Ellen en Dick) zijn begonnen met een introductieronde langs alle groepen. Het bestuur heeft gediscussieerd over de wenselijkheid van een Verklaring van Gedrag, ook voor onze vereniging. Na overleg met de coördinatoren (begin 2013), heeft dit geresulteerd in het voorstel dat aan de ALV-2013 ter goedkeuring wordt aangeboden. Een potentieel nieuw bestuurslid heeft enkele keren meegelopen bij de bestuursvergaderingen; dit resulteerde in het voorliggende voorstel om het bestuur uit te breiden tot zeven personen en wel met Kristel Jansen als algemeen lid. 1. Ledental en vrijwilligers Op 31 december 2011 telde WAAG 129 leden, van wie 10 jonger dan 18 jaar. Een jaar later, op 31 december 2012 was het leden wederom 129, van wie 14 jonger dan 18 jaar. De meeste leden wonen in Wageningen (45), Renkum (37), Bennekom (14), Ede (13) en de overige 20 kwamen uit andere omliggende plaatsen. Het aantal vrijwilligers is helaas weer wat gedaald van 64 aan het begin van het jaar tot 62 aan het einde van het jaar. 2. Sportactiviteiten Er waren ook dit jaar weer negen groepen actief; de groepen sportten gemiddeld 1-2 uur elke week, met uitzondering van vakanties. Verslag van de coördinatoren van de diverse groepen zoals opgetekend tijdens de nieuwjaarsborrel op 25 januari 2013 Zwemmen in het sportfondsenbad Aquarijn in Renkum, Zaterdagochtend van uur, coördinator Esther Stunnenberg Deze groep bestaat uit 32 leden: het is de grootste groep en soms levert dat problemen door een tekort aan helpende handen en ook wordt het zwembad dan wat aan de kleine kant. Een aantal leden komt uit het Thomashuis en met hen komen gelukkig ook begeleiders mee, die kunnen helpen. Als er nóg meer leden komen, dan zijn er twee opties: of de groep splitsen in twee groepen van elk ¾ uur of het warme badje erbij huren voor degenen die daar fysiek ook voldoende aan hebben. Het splitsen van de groepen is organisatorisch moeilijker (meer vrijwilligers nodig). Er wordt door de gemeente hard gewerkt aan de plannen voor de bouw van een Multi Funcioneel 12

13 Centrum; hierin wordt ook voorzien in een nieuw zwembad. De voorzitter van RZC (Renkumse Zwem- vereniging) is mede namens WAAG betrokken bij het overleg over het nieuwe zwembad. Zwemmen in de Bongerd te Wageningen Dinsdagavond van uur, coördinator Ad Kapteijns De groep telt rond de 20 leden en er zijn 9 vrijwilligers. In deze groep zou nog wel plaats zijn voor enkele nieuwe leden, maar helaas niet meer aan nieuwe rolstoelafhankelijke leden, tenzij zij zelf hulp meenemen. De mensen in een rolstoel hebben zoveel zorg nodig (aan- en uitkleden, het water in en er ook weer eruit helpen en begeleiding in het water) dat met de huidige 5 leden in een rolstoel en de beschikbare vrijwilligers die grens wel is bereikt. Zwemmen in de Bongerd te Wageningen Woensdagavond uur, coördinator Maaike de Wit Deze activiteit is opgesplitst in 2 groepen: één van tot uur en één van tot uur. Er zijn in de eerste groep 9 leden en 5 vrijwilligers en in de laatste groep 15 leden en 13 vrijwilligers. De laatste groep heeft vooral veel hulp nodig (die gelukkig ook geboden kan worden). De animo voor zwemmen groeit. De laatste tijd zijn er ook meer jongere kinderen (met een lichte beperking) die lid willen worden, maar ook echt willen zwemmen (dat gebeurt n.l. niet meer in schoolverband). Deze kinderen worden doorverwezen naar de zaterdaggroep in Renkum, omdat deze het grote zwembad tot hun beschikking hebben en daar ook echt baantjes worden getrokken. In Wageningen wordt alleen het instructiebad gehuurd, wat dus niet zo interessant is voor deze jongeren. Zwemmen in de Bongerd te Wageningen Zaterdagochtend uur, coördinator Henk Tamming Het zwemmen blijft erg populair: deze groep heeft 22 leden en er zijn 6 vrijwilligers. Soms is er een knelpunt als de leden die veel hulp nodig hebben ook allemaal komen en er die dag niet genoeg vrijwilligers (kunnen) zijn om te helpen. Vaak kan er dan uitkomst geboden worden als zo een lid zelf hulp meeneemt; lukt dat niet dan kan het helaas voorkomen, dat zo iemand dan niet kan komen die zaterdag. Maar gelukkig behoort dat tot de hoge uitzonderingen. Sportmix in de gymzaal aan de Schoolstraat in Bennekom Maandag van uur, 13 coördinator Joke Pastoors Dit is een groep voor jongeren met zware en vaak meervoudige beperkingen. Speciale aandacht wordt door m.n. de gemeente Ede gevraagd voor deze groep, ook wel bekend als Special Heroes. De groep had aan het einde van het jaar 5 leden en de heel intensieve begeleiding wordt geboden door twee goed opgeleide vrijwilligers. De tijd dat deze activiteit gehouden wordt (van uur) is misschien een beletsel om meer leden aan te trekken (maar er zouden dan ook meer vrijwilligers moeten zijn). De groep moest dit jaar naar een andere gymzaal in Bennekom verhuizen. Gymnastiek in de gymzaal aan de Bram Streeflandweg te Renkum Maandag uur, coördinator Diny van Beek Het ledental van deze groep daalt door opzeggingen en door overlijden van een lid. Er zijn nu nog maar 6 leden. Er zouden een paar enthousiaste nieuwe leden bij moeten komen of anders zal deze groep wellicht moeten worden opgeheven. (Schuif)tafeltennis en sportinstuif in de gymzaal aan de Schaepmanstraat in Wageningen Donderdagavond van uur, coördinator Chris Jansen De groep heeft 12 leden. Helaas zijn er de laatste jaren geen nieuwe leden bijgekomen, maar door verschillende omstandigheden (zoals verhuizing en leeftijd) wordt de groep wel steeds kleiner. Ook is er een structureel tekort aan vrijwilligers. Er is een intensieve PR-campagne gehouden om meer vrijwilligers te krijgen. (Schuif)tafeltennis en andere zaalsporten in sporthal Soetendal in Bennekom Donderdagavond van uur, coördinator Henk Tamming Dit is een groep met diverse zaalsporten en anders dan bij de andere groepen met zaalsporten/gymnastiek is deze groep wel gegroeid: er zijn 4 nieuwe leden bijgekomen, zodat er nu 12 leden zijn. Ook het aantal vrijwilligers (4) is voldoende. G-tennis in de Rijnkom te Renkum Dinsdagavond uur, coördinator Ties Smaling/Piet Noordhuis Er is in het najaar gestart met 2 groepen: één speelt van tot uur en de andere van tot uur. Er zijn nu 12 leden die begeleid worden door een vaste trainer en door 1 à 2 vrijwilligers. In september is er weer een Open Avond georganiseerd om meer leden aan te trekken.

14 Ties Smaling heeft zich in de loop van dit jaar teruggetrokken als coördinator. Zijn taak is overgenomen door Piet Noordhuis. Andere activiteiten Er zijn 2 algemene feesten geweest voor de leden van de vereniging. - Op 21 april vond het jaarlijkse Lentefeest plaats, een feest voor alle leden en vrijwilligers. De Rotary Wageningen Bergpoort is de drijvende kracht achter dit succesvolle evenement. De commissie die dit organiseert zijn we veel dank verschuldigd. In de commissie zaten dit jaar Lex van Dijk en Jaco Remijnse vanuit de Rotary en John Albers, Hennie Bäcker en Diny van Beek, namens WAAG. Het feest klonk ook dit jaar weer als een klok. Deze keer bleef men die middag helemaal op de Bongerd: een feest met veel optredens, spelletjes en muziek. - In het najaar op 21 november was de Feestavond in de kantine van de sportclub SKV. Ook nu was er weer verrukkelijk eten, gemaakt door Hanny Pijnenburg en kon er gezongen worden met Henk Lameris en partner en werd er gedanst op muziek van de DJ Disco Starlight. Jubilerende leden, die 12 ½ of 25 jaar lid waren, werden gehuldigd. - Aan het begin van de zomervakantie (5 juli) vonden velen hun weg naar de Harmonie. Er werd speciaal voor onze WAAG-leden een concert gegeven. 3. Vrijwilligers en opleidingen - Er is een workshop gehouden bij één van de zwemgroepen. De docent was Bauke Bisschop, werkzaam als docent bij het bewegingsonderwijs voor gehandicapten. Doel is de activiteiten binnen de groepen kritisch te bekijken en nieuwe impulsen te geven; - Op 15 september werd voor alle vrijwilligers een middag georganiseerd, bestaande uit een serieus deel met discussie over specifieke onderwerpen en een gezellig deel met een rondleiding door Wageningen van iemand van het Gilde. De borrel na afloop ontbrak natuurlijk niet. - Alle vrijwilligers kregen een kerstkaart en een eindejaarspresentje. 4. Communicatie, voorlichting en PR - Het verenigingsblad GEWAAGD is vier keer verschenen. In de redactie zaten Ad Kapteijns, Raymond van der Wijngaart en Marian Bos-Boers. Het etiketteren werd verzorgd door enkele leden onder begeleiding van Maaike de Wit. Het blad werd zoveel mogelijk door diverse vrijwilligers rechtstreeks thuis afgeleverd. - Er zijn diverse stukjes geschreven voor de plaatselijke kranten. Doel: de naamsbekendheid van WAAG te vergroten. Ook voor de Open Dag van G-tennis is weer druk geflyerd en ook op 14 andere manieren werd deze activiteit onder de aandacht van het publiek gebracht. - Voor de donderdaggroep van Chris is een PR campagne opgestart om nieuwe vrijwilligers te krijgen. Helaas zonder resultaat. Het acute probleem werd en wordt nog opgevangen door enkele vrijwilligers vanuit andere groepen, die op ad hoc basis oproepbaar zijn en door een tijdelijke nieuwe vrijwilliger. - Er werd meegewerkt aan een PR-campagne voor vrijiwillers in Wageningen, de zogenaamde bierviltjes actie: helaas zonder resultaat voor WAAG. - Chun Yue Cheung heeft ook dit jaar weer veel foto s van de activiteiten gemaakt. Zij zijn diverse malen geplaatst op de website, in de plaatselijke kranten e.d. - Het beheer van de website was toevertrouwd aan Joep van der Zanden. Gelukkig kwam de oude webbeheerder op tijd terug van zijn verblijf in Egypte om de taak van Joep, die verhuisde, over te nemen. 5. Subsidie, fondswerving en sponsoring De gemeenten Wageningen, Ede en Renkum verleenden ook dit jaar weer subsidie aan WAAG. Daarnaast werd er op diverse manieren getracht extra geld te krijgen ten einde de kosten voor de leden betaalbaar te houden. Dit werd gedaan door: - Extra activiteiten van leden en vrijwilligers, zoals: - Helpen bij de organisatie van de Jan Jansen Classic. Deze fietstocht wordt jaarlijks gereden en een groot aantal leden werd weer ingeschakeld als suppoost, bij de kledingafgifte, als parkeerwacht e.d. Een deel van de opbrengst (25 %) ging als dank weer naar WAAG. De coördinatie vanuit WAAG werd weer voortreffelijk gedaan door Ingrid Huijbers. - Collecteren voor het Fonds Gehandicaptensport. Ook dit jaar kwam weer een groot aantal vrijwilligers (en leden) in actie om te collecteren. Ook bij deze collecte komt een deel van de opbrengst ten goede aan WAAG. De organisatie voor WAAG is in handen van Marian Bos (voor Wageningen) en Rette van de Pol (voor Renkum). - Andere sponsors - de Koninklijke Nederlandse Tennisbond heeft het G-tennis gesponsord evenals de Johan Cruijff Foundation; - De Stichting Jeugdbelang Wageningen heeft ook dit jaar WAAG weer geholpen met een financiële bijdrage; - Dit jaar werd WAAG zeer verblijd door het advocatenkantoor A&S. Zij organiseerden een fietstocht en een deel van de opbrengst werd bestemd voor WAAG.

15 - Verder waren er diverse groepen, die ons direct of indirect sponsorden: n.l. Rotary Bergpoort Wageningen, sportcomplex de Bongerd, sportclub SKV, restaurant Carillon en de adverteerders in het clubblad GEWAAGD - En dan waren er gelukkig ook weer veel donateurs die WAAG ondersteunden. Zonder al deze bijdragen zou WAAG niet aan onze leden, mensen met een beperking, mogelijkheden kunnen bieden om fysiek meer te bewegen, hun leefomgeving te verruimen en om een sociale band op te bouwen met hun groep en meer in het bijzonder met specifieke leden van die groep. Met de bezuinigingen die enerzijds op onze leden afkomen en de almaar stijgende kosten voor huur van accommodaties hoopt WAAG natuurlijk op nog meer gulle gevers. 15

16 16

17 Nieuws voor de leden Ik geef de pen door aan.. Jerome Berlemon heeft de pen doorgegeven aan Caspar van Benthem. Wie ben je, in welke plaats woon je, hoe oud ben je? Ik ben Caspar van Benthem. Caspar woont in het Hermes Huis in Bosch en Duin en hij is 22 jaar oud. Kun je iets over je woonsituatie vertellen? Vertellen, met Tonka. Caspar woont in een nieuw huis, het Hermes Huis, sinds 31 augustus Op de groep van Caspar wonen nog twee bewoners. En in 2013 komen er drie bewoners bij wonen. In de groep, een verdieping, boven hem wonen zes bewoners. In totaal kunnen er twaalf mensen in het Hermes Huis wonen. Het is een heel mooi groot huis met een heel grote tuin in het bos. Wat voor werk doe je? Caspar maakt tafels en krukken, hij schroeft met de schroevendraaier. Caspar helpt met wasvouwen en het opruimen, zijn kleding in zijn kast leggen kan hij helemaal zelf. Hij kookt, roert in de pannen en snijdt de groentes in stukjes. Ook rijdt hij met het boodschappenkarretje door de supermarkt en draagt hij de tassen. En Caspar stickert de WAAG-krantjes! Ook kan hij heel goed lamineren en papier versnipperen, vegen, de vaatwasmachine in- en uitruimen, en post rondbrengen. Dit rond. Maarre diverse. O ja-a, heel goed. Na ja, u-uh, eh meneer, met altijd deze boeken. Dat vind maar ik kan niet lezen, ja dat wel. Mmm wacht even, de wagen, drie zakken. Alsjeblieft Rolly. Ik denk zomaar dat hij nog grotere gehaktballen zou willen. Dus Goos doe je best! Caspar geniet enorm en kijkt altijd uit naar het zwemmen. Hij is dan altijd blij en praat honderduit. Hé, zeg eens Tonka, was je soms van plan om te verhuizen? Nee, Pooh. Komen ze terug met de ladder naar de wagen van Baas Klus. Komt ie, oké mee Rover. Bedankt Baas Klus, succes en hou je goed vast. Dag Pieter. Zo wat een weer Smoes, had gelijk hè? Baas Klus vertrok weer. Ze zoeken in de auto. Om de post rond te brengen. A-ha, daar komt iemand die ik ken. Het was een schoolmeester. Hallo Pieter, de meester hier zijn. Dat moet lukken. Meh meh. A-ha daar is m n auto. Geen pijn gedaan hoor. Hè Smoes. M, daag schapen. Tonka gaat verder. Straks de Babaloos. Maar nu eerst Wil Kwakkwak! Wie is de volgende? Hans Kok, hij zwemt op dinsdag. De cursief getypte delen zijn gezegd door Caspar en gedicteerd door mij. Alles wat Caspar zegt heeft een betekenis en raakt aan iets. Hij associeert veel en snel. Als je hem beter kent, kun je hem lezen en snap je wat hij wil zeggen. Het is geweldig om te zien hoe Caspar geniet voor, tijdens en na het zwemmen. Iedereen is ontzettend aardig, zorgvuldig, zorgzaam en behulpzaam. Het voelt altijd als een warm bad. Ook voor mij als zijn begeleider. (Patricia, begeleider van Caspar.) Wat doe je bij WAAG? Caspar zwemt vaak op woensdagavond bij WAAG. Ja, het monster van Frankepooh. Ja de monster zal groot zijn. Niet groter, groterder. Kijk dat is pas een monster. Wat vind je daar leuk aan? Nou, nou. Caspar vindt alles leuk bij het zwemmen. De zwemles van Raymond, de rondjes zwemmen tijdens het inzwemmen, ballen gooien, in de stroomversnelling gaan en erna patat eten of een gehaktbal. Ja dat klopt, draaien dit rond. Zou je iets willen veranderen bij WAAG? (Caspar is nu aan het lachen en heel blij.) 17

18 18

19 Adressen SPORTVERENIGING WAAG Postbus AB Wageningen Postgiro VOORZITTER Bram van den Ende Jagerskamp EG Wageningen SECRETARIS Madeleen Kirchmann Ceresstraat AL Wageningen PENNINGMEESTER Leonard Pricken Tarthorst JC Wageningen LEDENADMINISTATIE Ad Kapteijns Gerdesstraat AG Wageningen PR-ZAKEN Dick Bothof Schoolstraat CR Bennekom COORDINATOR GROEPEN Ellen Baardman Majoor Landzaatweg AW Rhenen Activiteiten bij WAAG ZWEMMEN IN ZWEMBAD DE BONGERD, WAGENINGEN dinsdag uur inlichtingen Ad Kapteijns - Tel woensdag uur (individueel en kinderen) woensdag uur (groepsles en spel) inlichtingen Maaike De Wit - Tel zaterdag uur inlichtingen. Henk Tamming - Tel ZWEMMEN IN HET RENKUMSE SPORTFONDSENBAD zaterdag uur Inlichtingen Esther Stunnenberg - Tel SPORTMIX IN GYMZAAL AAN DE SCHOOLSTRAAT 14A TE BENNEKOM (tegenover Geels) maandag uur Inlichtingen Joke Pastoors - Tel GYMMEN IN DE GYMZAAL AAN DE BRAM STREEFLAND WEG TE RENKUM maandag uur inlichtingen Diny van Beek - Tel TENNIS IN DE RIJNKOM TE RENKUM dinsdag uur Inlichtingen Piet Noordhuis - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur inlichtingen. Chris Jansen - Tel SPORTINSTUIF IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur. inlichtingen. Chris Jansen - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS EN ANDERE ZAALSPORTEN IN SPORTHAL SOETENDAAL TE BENNEKOM donderdag uur. inlichtingen. Henk Tamming - Tel Contributie per kwartaal 1 activiteit 2 activiteiten 3 activiteiten Jeugdleden(tot 18 jaar) Volwassenen Betaling geschiedt per kwartaal d.m.v. een periodieke overboeking. In de zomermaanden loopt de contributie door. 19

20 Aan de leden en vrijwilligers van sportclub WAAG, Graag nodigen wij je uit voor het jaarlijkse LENTEFEEST! Dit lentefeest zal worden gehouden op zaterdag 6 april aanstaande bij Kinderboerderij De Proosdij, aan de Proosdijweg 41 te Ede (tel: ). Het thema is de boerderij, dus als je dat leuk vindt, doe dan je klompen aan of verkleed je als boer of boerin, zodat je extra mooi op de foto komt! Het is de bedoeling dat je s morgens om uur thuis wordt opgehaald en s middags om ongeveer 17.00u weer naar huis gebracht door de leden van Rotary Wageningen Bergpoort. Voor koffie of thee met iets lekkers erbij, bonnen voor frisdrank en een wordt gezorgd! wordt lunch Heb jij nog nooit een koe gemolken? Of nog nooit de klompendans gedanst? Geef je dan snel op bij de coördinator of leidinggevende van je groep. Je kunt daarvoor de onderstaande strook gebruiken. Wij willen je vragen dit uiterlijk 25 maart te doen. Tot dan! Met sportieve groet, Voor WAAG: Voor Rotary Wageningen Bergpoort - Hennie Backer (tel: ); - Arnold van Swaay; - Diny van Beek (tel: ); - Joep de Kroon - Kristel Jansen (tel: ) Ik geef mij op voor het lentefeest! Mijn gegevens zijn: Naam: Adres: Telefoonnummer: Dit strookje graag afscheuren en afgeven aan de coördinator/de leidinggevende van je groep. 20

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV)

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV) Zaterdag 13 februari 25 jaar zwemmen in Renkum 28 maart tot en met 3 april Collecte Gehandicaptensport Maandag 29 maart Algemene Ledenvergadering (ALV) Donderdag 1 april Concert muziekvereniging de Eendracht

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl LAAC Duurloper nummer 1 februari 2011 verschijnt 6 keer per jaar Opgericht 18 oktober 1984 Aangesloten bij de Atletiekunie Redactie Gerrie Broeders 053-4339413 Laura Kotte 0541-530260 Marcel van Tellegen

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 2 Het bestuur van Volkstuinvereniging "Elsgeest" bestaat uit de volgende leden met de bijbehorende

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009 Vrijwilligers aan het woord Aan het begin van dit jaar, ben ik een half jaar naar Brazilië geweest om als vrijwilliger op

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

bode Waardering voor vrijwilligers Help mee tijdens de Kangoeroeloop Jaargang 61, Nr. 8, december 2014

bode Waardering voor vrijwilligers Help mee tijdens de Kangoeroeloop Jaargang 61, Nr. 8, december 2014 Kangoeroe Jaargang 61, Nr. 8, december 2014 bode Waardering voor vrijwilligers Foto s: Rob Janssen Foto s: Arnold Kunst Help mee tijdens de Kangoeroeloop Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Contributierekening v.v. D.V.C. 26

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie