GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t Agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3"

Transcriptie

1 1 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t Agenda Maandag 25 maart 2013 Algemene Leden Vergadering (ALV) WAAG uur uur (Ouderencentrum De Wielewaag, Stationsstraat 32, Wageningen) 6 april Lentefeest van WAAG en Rotary Wageningen Bergpoort 7 t/m 13 april Collecteweek Fonds Gehandicaptensport Een woord van de voorzitter Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Voor jullie ligt het eerste nummer van Een nieuw jaar met vertrouwde en verrassende activiteiten. Verrassend zal het Lentefeest op 6 april zeker worden. Op de achterpagina van deze Gewaagd vind je een uitnodiging. In dit nummer aan allen de oproep om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar Eén ding is zeker: we moeten een manier vinden om de forse stijging van de tarieven van de zwembaden op te vangen. Verder zijn we verheugd met de komst van Kristel Jansen als nieuw bestuurslid. Verder is er weer veel te zien en te lezen in dit nummer. Een beeld van de sportinstuif in Wageningen 1

2 Nieuws over de vereniging Aanmelden en opzeggen van een lid. Bericht van het bestuur en ledenadministratie In het bestuur hebben we gesproken over de automatische incasso van de contributie van de leden. We zijn met die automatische incasso ruim vier jaar geleden begonnen. We zijn erg blij dat inmiddels 60% van de leden op deze wijze hun contributie betalen. De afschrijving van de contributie vindt één maal per kwartaal plaats: op deze manier is het voor de ledenadministratie efficiënter en duidelijker geworden. We verwachten dat het ook voor de leden (en/of hun vertegenwoordigers) op deze manier ook gemakkelijker is geworden. Maar in de afgelopen tijd heeft de administrateur c.q. penningmeester geconstateerd dat er soms wat onduidelijkheden zijn ten aanzien van het aanmelden van een nieuw lid en bij het opzeggen van een lidmaatschap. We hebben binnen het bestuur hierover gesproken en zijn tot de volgende regels gekomen: Het aanmelden van een nieuw lid loopt via de coördinator. Formulieren staan op de website (www.sportclubwaag.nl) of ze zijn opvraagbaar bij de ledenadministrateur. De coördinator geeft het geheel ingevulde (en ondertekende) formulier aan de ledenadministratie (Ad Kapteijns) of stuurt het naar Postbus 72, 6700 AB Wageningen, t.n.v. WAAG. Een potentieel nieuw lid mag als kennismaking een paar keer meelopen, zulks ter beoordeling van de coördinator. Hij/zij is lid vanaf het moment dat het formulier bij de ledenadministratie is binnengekomen. Er wordt voor de eerste keer contributie geïnd over het eerstvolgende kwartaal (het kwartaal dus dat het lid de hele tijd meesport). Colof on Gewaagd is het clubblad van WAAG sportvereniging voor mensen met een handicap. Kopijdata 2013: 1 mei 1 augustus 1 november Kopij opsturen naar of per post naar: WAAG, Postbus 72, 6700 AB Wageningen. Redactie: Ad Kapteijns, Marian Bos-Boers Medewerkers: Caspar, Chun Yue Cheung 2

3 De beëindiging van een lidmaatschap loopt uitsluitend via postbus 72, AB Wageningen t.n.v. WAAG. Opzeggen moet uiterlijk 1 maand voor het einde van een kwartaal schriftelijk gebeuren. De administrateur zal deze beëindiging via de mail doorgeven aan de betreffende coördinator(en). Wanneer het bericht van beëindiging op tijd bij de ledenadministratie is binnengekomen, zal over het eerstvolgende kwartaal geen contributie meer verschuldigd zijn; wordt later opgezegd, dan moet helaas het komende kwartaal nog worden doorbetaald. Het lid mag in het kwartaal dat (nog) contributie is betaald, gewoon meesporten. Internet WAAG is ook aanwezig op het Internet. Onze eigen homepage Links: Samen voor het gehandicapte kind. Op deze site staat een artikel met foto s van de activiteiten van WAAG. Van deze stichting heeft WAAG een gift ontvangen. De sportbond waar WAAG banden mee heeft. 3

4 Verenigingsnieuws WAAG Algemene Leden Vergadering Maandag 25 maart 2013 Tijd: uur Plaats: De Wielewaag (ouderencentrum) Stationsstraat AM Wageningen 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Conceptnotulen ALV van 26 maart 2012* Zie GEWAAGD juni Jaarverslag 2012, zie verder in deze nieuwsbrief 5. Financieel jaarverslag 2012: uitgedeeld ALV* 6. a - Verslag Kascommissie 6. b - verkiezing nieuw kascommissie lid 7. a - Begroting 2014 en 2013 aangepast: uitgedeeld ALV* 7. b - voorstel voor bezuiniging 8. Voorstel contributie verhoging 9. Voorstel voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), zie verder in deze nieuwsbrief 10. Huldiging jubilerende vrijwilligers 11. Bestuursverkiezing: - Bram van den Ende voorzitter: aftredend en herkiesbaar 12. Voorstel nieuw bestuurlid - Kristel Jansen: algemeen bestuurslid Zie ook in deze nieuwsbrief 13. Jaarplannen Rondvraag 15. Sluiting genoemde stukken worden op verzoek toegestuurd via de mail (op te vragen bij of tel ) 4

5 Kristel stelt zich voor Een stukje over mezelf: Dag allemaal, ik ben Kristel Jansen, 27, en ik woon in Ede, waar ik ook ben opgegroeid. Ik werk bij Van Putten Van Apeldoorn notarissen in Ede, als kandidaat-notaris op de afdeling ondernemingsrecht. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om, samen met mijn vriend Mattijs, te koken of lekker naar de sauna te gaan. Daarnaast doe ik sinds kort aan badminton en, nu de lente in aantocht is, ben ik weer gestart met hardlopen. Via Dick ben ik in contact gekomen met WAAG en, omdat het doel van de vereniging mij aanspreekt, zou ik graag mijn steentje als algemeen bestuurslid bijdragen! Groet, Kristel Jansen Verklaring omtrent Gedrag (VOG) Bij agendapunt 9 De laatste jaren zijn we opgeschrikt door nieuwsberichten over gevallen waarbij handelingen van verzorgers van kinderen of van mensen met een beperking, ernstige gevolgen hadden voor degenen die aan hun zorg waren toevertrouwd. We vinden dat WAAG ook hierin een verantwoordelijkheid heeft, zowel naar haar leden als naar haar vrijwilligers toe. Verenigingen en andere organisaties hebben nu de mogelijkheid om hun verzorgers te screenen op hun justitiële verleden, namelijk met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hoewel zo een verklaring de risico s niet 100% uitsluiten, voorkomt het wel dat mensen die op verwijtbaar gedrag uit zijn én ook eerder daarvoor veroordeeld zijn, vrijwilliger zijn of kunnen worden. Bij verwijtbare handelingen gaat het niet alleen om lichamelijk contact maar ook om diefstal, agressiviteit en dergelijke. Het bestuur wil daarom de volgende regel invoeren: Alle nieuwe vrijwilligers, die een vrijwilligersovereenkomst met WAAG sluiten, moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een aantal vrijwilligers zal (vanwege haar/zijn ander werk) al zo een verklaring hebben en een kopie is dan voldoende. Vrijwilligers, die niet zo een verklaring hebben, moeten deze aanvragen bij de gemeente waar zij woonachtig zijn of bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. De kosten van zo een verklaring zullen door WAAG (na overleg van een betaalbewijs) worden vergoed. 5 Het gaat dus alleen om de nieuwe vrijwilligers; er wordt vanuit gegaan dat de vrijwilligers, die nu al bij WAAG zijn, inmiddels voldoende blijk hebben gegeven van goed gedrag en zo een VOGverklaring niet meer nodig hebben. Voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van Sportvereniging WAAG Agendapunt Financiën 2013 en 2014 Het financieel resultaat over het jaar 2012 heeft bij het bestuur geleid tot de volgende bevindingen: Positief is het bescheiden resultaat dat kan worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging Positief is ook de record opbrengst van de giften en donaties (ruim 25% van de totale exploitatie) Minder positief is de ontwikkeling van een enkele uitgaven en inkomsten waarop de vereniging weinig of geen invloed heeft; met name gaat het om de verhoging van de huur van de zwembaden in Wageningen en Renkum (2012). Ter illustratie: in 2012 is de huur van het zwembad in Wageningen met 5000 gestegen! Verder wordt vanaf 2014 mogelijk een lager activiteiten subsidiebedrag van de gemeente Renkum verwacht, maar de waarderingssubsidie wordt opgeheven. Conclusie: zonder maatregelen ontstaat al in 2013 een serieus tekort dat alleen maar oploopt in 2014 en volgende jaren. Daarom wordt het volgende pakket van maatregelen voorgesteld: 1. Kostenreductie waar dat in de mogelijkheden van de vereniging past en de basisactiviteiten niet worden aangetast: het terugbrengen van de zwemtijd op zaterdag (W) met 15 minuten (deze tijd is eerder in 2011 gratis als uitbreiding op de reguliere zwemtijd toegevoegd als compensatie voor de vroegere starttijd) en vanaf 2012 is deze tijd in rekening gebracht (op jaarbasis 1500), opzeggen van de garagebox dankzij het aanbod van Bongers verhuizingen ( 500), het terugbrengen van de kosten van de jaarlijkse verenigingsactiviteiten ( 500) en de kosten van het bestuur ( 300). Deze maatregelen zijn al in de exploitatieprognose van 2013 en 2014 toegepast.

6 2. Het voorziene tekort in 2013 bedraagt ondanks de toegepaste kostenreductie tussen de 3000 en 4000; het bestuur gaat er van uit dat een deel van dat tekort kan worden opgevangen door incidentele inkomsten (overige opbrengsten); Er resteert dan een tekort van tussen de 1000 en Het bestuur stelt verder voor om het resterende tekort in 2013 terug te brengen door de zwemtijd verder te beperken. Daarnaast wordt ook aan de leden gevraagd een bijdrage gevraagd door vanaf 2014 per activiteit per kwartaal 2 meer contributie te betalen. De verhoging betreft een verhoging voor alle leden onafhankelijk de leeftijd. Verder is het voorstel de contributie trendmatig te verhogen volgens indexering. Het blijkt immers dat ook de zwembadhuur (onze grootste kostenpost) ieder jaar wordt geïndexeerd met 2,3%. Over het eerste punt wordt voorgesteld dit bij acclamatie goed te keuren. Bij punt 3 eerste deel gaat het om mogelijkheden tot verkorting van zwemtijd (bijv. in de deelvakanties of structureel een kwartier korter zwemmen); de groepen worden hierin nadrukkelijk betrokken. De ALV wordt gevraagd het bestuur dit onderzoek uit te laten voeren. Bij punt 3 het tweede deel wordt de ALV gevraagd in te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging in 2014 en in te stemmen met een vanaf 2015 trendmatige verhoging. N.B. Conform ons huishoudelijk reglement wordt de contributie eenmaal per jaar door de ALV vastgesteld, te betalen per kwartaal (artikel 1) Verenigingsnieuws Van Garagebox naar Internationaal Verhuisbedrijf Onze vereniging heeft gratis opslagruimte gekregen van het internationaal Verhuisbedrijf Bongers, dat al bijna een eeuw gevestigd is in Wageningen. Dit stukje bestaat uit drie delen: Het waarom, het familiebedrijf Bongers en de Verhuizing. Waarom? Omdat we de ruimte van de garagebox aan de Rooseveltweg maar gedeeltelijk gebruikten en er toch aardig wat huur voor moest worden betaald, wilden we graag een andere oplossing voor de opslag. Die werd gevonden op de beursvloer in november, georganiseerd door de gemeente Wageningen toen de directeur, de heer Bongers, ons ruimte beschikbaar stelde. Het bedrijf: Bongers Verhuizingen B.V. is een familiebedrijf dat al generaties in Wageningen is gevestigd en ruime bekendheid binnen en buiten Wageningen heeft. Zowel particulieren als bedrijven maken gebruik van de diensten van Bongers. Of het nu gaat om verhuizen binnen Nederland, Europa of ver daarbuiten, over water, land of door de lucht, Bongers regelt het op de beste manier. Door de uitzending naar de tropen vanuit de universiteit is er van oudsher behoefte aan een vertrouwd adres waar zowel opslag als de verhuizing geregeld wordt. En dat is Bongers. De verhuizing: Na een eerste kennismaking kon de verhuizing worden voorbereid. Samen met Chris Jansen is de garagebox eind januari in de vrieskou leeggemaakt. Een heleboel kon worden opgeruimd maar er bleef nog genoeg over om 2 opslagboxen in het enorme complex van Bongers te vullen. Het vervoer verliep soepel dankzij de door de firma Ekkeveld (Rhenen) beschikbaar gestelde boedelbak. Twee oude rolstoelen werden door Zideris dankbaar in ontvangst genomen. In een middag was de klus geklaard. Ja en nu is de vraag die ieder zich stelt: waarom doet de heer Bongers iets waar hij niets aan verdient en ons ook nog regelmatig in zijn ruimte moet toelaten voor het brengen of halen van materialen? Het antwoord is dat Bongers als bedrijf ook iets voor de Wageningse samenleving wil betekenen buiten de bedrijfsvoering om en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor. 6

7 Nieuws voor de vrijwilligers activiteiten Collecte Gehandicaptensport Nederland I n de week van 7 t/m 13 april kunnen we weer collecteren in Renkum en Wageningen. Een kwart van de opbrengst houden we direct voor WAAG activiteiten. Wil jij ook in die week collecteren in een paar straten bij jou in de buurt (of heel ergens anders)? Wil je ook vragen aan bekenden of zij willen meehelpen? WAAG heeft het harder nodig dan ooit. Zie het stukje hiervoor over de financiën. Help WAAG aan meer collectanten! Neem contact op met - Rette van de Poll, Tel , voor Renkum en Heelsum of - Marian Bos, Tel voor Wageningen of - stuur een naar 7

8 8

9 Foto s Nieuwjaarsbijeenkomst coördinatoren en bestuur WAAG Dit jaar werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van het bestuur van WAAG met de coördinatoren van de verschillende sportactiviteiten gehouden bij Ellen Baardman in Rhenen. Het was een gezellige, maar vooral zeer informatieve avond. Joke Pastoors, Ad Kapteijns en Maaike de Wit De voorzitter (Bram) Ellen Baardman en Bram van den Ende De secretaris (Madeleen) in gesprek met Diny Ad Kapteijns en Chris Jansen 9

10 10

11 Nieuws over de leden In memoriam Peter Weijer Ons lid Peter werd op 4 april 1965 geboren in Lochem en overleed 23 november 2013 in Renkum. Peter was een altijd vrolijke jongen, die iedere maandag trouw naar gym kwam, en er altijd veel zin in had. Ik kan mij dan ook geen keer bedenken, dat zijn blijde lach niet door onze gymzaal schalde. Nadat hij een gezwel in zijn neus en aangezicht kreeg en er Chemo en bestralingen volgden, dachten wij dat het wel weer goed met hem kwam. Hij is nog enkele keren bij het gymmen aanwezig geweest. Toen kwam plots het bericht, dat hij was overleden. Wij waren er allen stil van! Op verzoek van de leiding hebben wij van Peter die thuis op zijn kamer lag opgebaard nog afscheid kunnen nemen. Peter lag in een kist, opgemaakt met zijn Vitesse dekbed. Hij was een groot fan van Vitesse. Twee dagen later is hij in besloten kring gecremeerd. Wij zijn in hem een gezellige en spontane jongen verloren. De tekst op zijn dankbetuiging luidt: Generaal Foulkesweg BH Wageningen Telefoon: Website: Zoals de natuur, komt het er in het leven niet op aan hoelang het duurt, maar hoe goed het ervaren wordt. Peter Rust zacht. Gym Groep WAAG Renkum. Diny van Beek

12 Verenigingsnieuws Jaarverslag 2012 WAAG sportvereniging voor mensen met een handicap Bestuur en organisatie (Jaar van aftreden / benoeming) Bram van den Ende voorzitter e termijn Leonard Pricken penningmeester e termijn Madeleen Kirchmann secretaris e termijn Ad Kapteijns ledenadministratie e termijn Ellen Baardman coördinatie groepen e termijn Dick Bothof PR e termijn De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op 26 maart Leonard Pricken werd tijdens de ALV herbenoemd als penningmeester, en nu al voor een 3 e termijn, d.w.z. hij verricht deze veelomvattende taak al sinds 2004! Verder kreeg het bestuur uitbreiding, n.l. met Ellen Baardman en Dick Bothof, die de taken kregen van resp. Coördinatie van de groepen en PR. De kascommissie, bestaande uit John Albers en Joep van der Zanden, controleerde het financiële beheer van de vereniging ter afsluiting van het financiële boekjaar Alles werd in goede staat bevonden en de penningmeester werd gedechargeerd. Het bestuur heeft twaalf keer vergaderd in In 2012 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de manager van het zwembad de Bongerd over de aanschaf van een goede tillift. Vanwege de aanzienlijke kosten (voor aanschaf en onderhoud) hebben deze gesprekken nog niet geresulteerd in de daadwerkelijke aankoop van een tillift. Met de beheerder van het zwembad in Renkum is de extreme inflatiecorrectie van de tarieven besproken, met als resultaat dat deze nu correct worden toegepast. Verder vond overleg plaats met mensen van de gemeente Wageningen en met de vrijwilligersorganisatie in Wageningen en Renkum. Afscheid werd genomen van Jan Hontelez als organisator van de Jan Janssen Classic. Ook waren enkele bestuursleden getuige van de heugelijke gebeurtenis van het huwelijk van Esther Stunnenberg (coördinator van de zwemgroep in Renkum) en van het 50 jarig huwelijksfeest van Henk Tamming (coördinator van de zwemgroep in Wageningen en zaalsporten Bennekom). De nieuwe bestuursleden (Ellen en Dick) zijn begonnen met een introductieronde langs alle groepen. Het bestuur heeft gediscussieerd over de wenselijkheid van een Verklaring van Gedrag, ook voor onze vereniging. Na overleg met de coördinatoren (begin 2013), heeft dit geresulteerd in het voorstel dat aan de ALV-2013 ter goedkeuring wordt aangeboden. Een potentieel nieuw bestuurslid heeft enkele keren meegelopen bij de bestuursvergaderingen; dit resulteerde in het voorliggende voorstel om het bestuur uit te breiden tot zeven personen en wel met Kristel Jansen als algemeen lid. 1. Ledental en vrijwilligers Op 31 december 2011 telde WAAG 129 leden, van wie 10 jonger dan 18 jaar. Een jaar later, op 31 december 2012 was het leden wederom 129, van wie 14 jonger dan 18 jaar. De meeste leden wonen in Wageningen (45), Renkum (37), Bennekom (14), Ede (13) en de overige 20 kwamen uit andere omliggende plaatsen. Het aantal vrijwilligers is helaas weer wat gedaald van 64 aan het begin van het jaar tot 62 aan het einde van het jaar. 2. Sportactiviteiten Er waren ook dit jaar weer negen groepen actief; de groepen sportten gemiddeld 1-2 uur elke week, met uitzondering van vakanties. Verslag van de coördinatoren van de diverse groepen zoals opgetekend tijdens de nieuwjaarsborrel op 25 januari 2013 Zwemmen in het sportfondsenbad Aquarijn in Renkum, Zaterdagochtend van uur, coördinator Esther Stunnenberg Deze groep bestaat uit 32 leden: het is de grootste groep en soms levert dat problemen door een tekort aan helpende handen en ook wordt het zwembad dan wat aan de kleine kant. Een aantal leden komt uit het Thomashuis en met hen komen gelukkig ook begeleiders mee, die kunnen helpen. Als er nóg meer leden komen, dan zijn er twee opties: of de groep splitsen in twee groepen van elk ¾ uur of het warme badje erbij huren voor degenen die daar fysiek ook voldoende aan hebben. Het splitsen van de groepen is organisatorisch moeilijker (meer vrijwilligers nodig). Er wordt door de gemeente hard gewerkt aan de plannen voor de bouw van een Multi Funcioneel 12

13 Centrum; hierin wordt ook voorzien in een nieuw zwembad. De voorzitter van RZC (Renkumse Zwem- vereniging) is mede namens WAAG betrokken bij het overleg over het nieuwe zwembad. Zwemmen in de Bongerd te Wageningen Dinsdagavond van uur, coördinator Ad Kapteijns De groep telt rond de 20 leden en er zijn 9 vrijwilligers. In deze groep zou nog wel plaats zijn voor enkele nieuwe leden, maar helaas niet meer aan nieuwe rolstoelafhankelijke leden, tenzij zij zelf hulp meenemen. De mensen in een rolstoel hebben zoveel zorg nodig (aan- en uitkleden, het water in en er ook weer eruit helpen en begeleiding in het water) dat met de huidige 5 leden in een rolstoel en de beschikbare vrijwilligers die grens wel is bereikt. Zwemmen in de Bongerd te Wageningen Woensdagavond uur, coördinator Maaike de Wit Deze activiteit is opgesplitst in 2 groepen: één van tot uur en één van tot uur. Er zijn in de eerste groep 9 leden en 5 vrijwilligers en in de laatste groep 15 leden en 13 vrijwilligers. De laatste groep heeft vooral veel hulp nodig (die gelukkig ook geboden kan worden). De animo voor zwemmen groeit. De laatste tijd zijn er ook meer jongere kinderen (met een lichte beperking) die lid willen worden, maar ook echt willen zwemmen (dat gebeurt n.l. niet meer in schoolverband). Deze kinderen worden doorverwezen naar de zaterdaggroep in Renkum, omdat deze het grote zwembad tot hun beschikking hebben en daar ook echt baantjes worden getrokken. In Wageningen wordt alleen het instructiebad gehuurd, wat dus niet zo interessant is voor deze jongeren. Zwemmen in de Bongerd te Wageningen Zaterdagochtend uur, coördinator Henk Tamming Het zwemmen blijft erg populair: deze groep heeft 22 leden en er zijn 6 vrijwilligers. Soms is er een knelpunt als de leden die veel hulp nodig hebben ook allemaal komen en er die dag niet genoeg vrijwilligers (kunnen) zijn om te helpen. Vaak kan er dan uitkomst geboden worden als zo een lid zelf hulp meeneemt; lukt dat niet dan kan het helaas voorkomen, dat zo iemand dan niet kan komen die zaterdag. Maar gelukkig behoort dat tot de hoge uitzonderingen. Sportmix in de gymzaal aan de Schoolstraat in Bennekom Maandag van uur, 13 coördinator Joke Pastoors Dit is een groep voor jongeren met zware en vaak meervoudige beperkingen. Speciale aandacht wordt door m.n. de gemeente Ede gevraagd voor deze groep, ook wel bekend als Special Heroes. De groep had aan het einde van het jaar 5 leden en de heel intensieve begeleiding wordt geboden door twee goed opgeleide vrijwilligers. De tijd dat deze activiteit gehouden wordt (van uur) is misschien een beletsel om meer leden aan te trekken (maar er zouden dan ook meer vrijwilligers moeten zijn). De groep moest dit jaar naar een andere gymzaal in Bennekom verhuizen. Gymnastiek in de gymzaal aan de Bram Streeflandweg te Renkum Maandag uur, coördinator Diny van Beek Het ledental van deze groep daalt door opzeggingen en door overlijden van een lid. Er zijn nu nog maar 6 leden. Er zouden een paar enthousiaste nieuwe leden bij moeten komen of anders zal deze groep wellicht moeten worden opgeheven. (Schuif)tafeltennis en sportinstuif in de gymzaal aan de Schaepmanstraat in Wageningen Donderdagavond van uur, coördinator Chris Jansen De groep heeft 12 leden. Helaas zijn er de laatste jaren geen nieuwe leden bijgekomen, maar door verschillende omstandigheden (zoals verhuizing en leeftijd) wordt de groep wel steeds kleiner. Ook is er een structureel tekort aan vrijwilligers. Er is een intensieve PR-campagne gehouden om meer vrijwilligers te krijgen. (Schuif)tafeltennis en andere zaalsporten in sporthal Soetendal in Bennekom Donderdagavond van uur, coördinator Henk Tamming Dit is een groep met diverse zaalsporten en anders dan bij de andere groepen met zaalsporten/gymnastiek is deze groep wel gegroeid: er zijn 4 nieuwe leden bijgekomen, zodat er nu 12 leden zijn. Ook het aantal vrijwilligers (4) is voldoende. G-tennis in de Rijnkom te Renkum Dinsdagavond uur, coördinator Ties Smaling/Piet Noordhuis Er is in het najaar gestart met 2 groepen: één speelt van tot uur en de andere van tot uur. Er zijn nu 12 leden die begeleid worden door een vaste trainer en door 1 à 2 vrijwilligers. In september is er weer een Open Avond georganiseerd om meer leden aan te trekken.

14 Ties Smaling heeft zich in de loop van dit jaar teruggetrokken als coördinator. Zijn taak is overgenomen door Piet Noordhuis. Andere activiteiten Er zijn 2 algemene feesten geweest voor de leden van de vereniging. - Op 21 april vond het jaarlijkse Lentefeest plaats, een feest voor alle leden en vrijwilligers. De Rotary Wageningen Bergpoort is de drijvende kracht achter dit succesvolle evenement. De commissie die dit organiseert zijn we veel dank verschuldigd. In de commissie zaten dit jaar Lex van Dijk en Jaco Remijnse vanuit de Rotary en John Albers, Hennie Bäcker en Diny van Beek, namens WAAG. Het feest klonk ook dit jaar weer als een klok. Deze keer bleef men die middag helemaal op de Bongerd: een feest met veel optredens, spelletjes en muziek. - In het najaar op 21 november was de Feestavond in de kantine van de sportclub SKV. Ook nu was er weer verrukkelijk eten, gemaakt door Hanny Pijnenburg en kon er gezongen worden met Henk Lameris en partner en werd er gedanst op muziek van de DJ Disco Starlight. Jubilerende leden, die 12 ½ of 25 jaar lid waren, werden gehuldigd. - Aan het begin van de zomervakantie (5 juli) vonden velen hun weg naar de Harmonie. Er werd speciaal voor onze WAAG-leden een concert gegeven. 3. Vrijwilligers en opleidingen - Er is een workshop gehouden bij één van de zwemgroepen. De docent was Bauke Bisschop, werkzaam als docent bij het bewegingsonderwijs voor gehandicapten. Doel is de activiteiten binnen de groepen kritisch te bekijken en nieuwe impulsen te geven; - Op 15 september werd voor alle vrijwilligers een middag georganiseerd, bestaande uit een serieus deel met discussie over specifieke onderwerpen en een gezellig deel met een rondleiding door Wageningen van iemand van het Gilde. De borrel na afloop ontbrak natuurlijk niet. - Alle vrijwilligers kregen een kerstkaart en een eindejaarspresentje. 4. Communicatie, voorlichting en PR - Het verenigingsblad GEWAAGD is vier keer verschenen. In de redactie zaten Ad Kapteijns, Raymond van der Wijngaart en Marian Bos-Boers. Het etiketteren werd verzorgd door enkele leden onder begeleiding van Maaike de Wit. Het blad werd zoveel mogelijk door diverse vrijwilligers rechtstreeks thuis afgeleverd. - Er zijn diverse stukjes geschreven voor de plaatselijke kranten. Doel: de naamsbekendheid van WAAG te vergroten. Ook voor de Open Dag van G-tennis is weer druk geflyerd en ook op 14 andere manieren werd deze activiteit onder de aandacht van het publiek gebracht. - Voor de donderdaggroep van Chris is een PR campagne opgestart om nieuwe vrijwilligers te krijgen. Helaas zonder resultaat. Het acute probleem werd en wordt nog opgevangen door enkele vrijwilligers vanuit andere groepen, die op ad hoc basis oproepbaar zijn en door een tijdelijke nieuwe vrijwilliger. - Er werd meegewerkt aan een PR-campagne voor vrijiwillers in Wageningen, de zogenaamde bierviltjes actie: helaas zonder resultaat voor WAAG. - Chun Yue Cheung heeft ook dit jaar weer veel foto s van de activiteiten gemaakt. Zij zijn diverse malen geplaatst op de website, in de plaatselijke kranten e.d. - Het beheer van de website was toevertrouwd aan Joep van der Zanden. Gelukkig kwam de oude webbeheerder op tijd terug van zijn verblijf in Egypte om de taak van Joep, die verhuisde, over te nemen. 5. Subsidie, fondswerving en sponsoring De gemeenten Wageningen, Ede en Renkum verleenden ook dit jaar weer subsidie aan WAAG. Daarnaast werd er op diverse manieren getracht extra geld te krijgen ten einde de kosten voor de leden betaalbaar te houden. Dit werd gedaan door: - Extra activiteiten van leden en vrijwilligers, zoals: - Helpen bij de organisatie van de Jan Jansen Classic. Deze fietstocht wordt jaarlijks gereden en een groot aantal leden werd weer ingeschakeld als suppoost, bij de kledingafgifte, als parkeerwacht e.d. Een deel van de opbrengst (25 %) ging als dank weer naar WAAG. De coördinatie vanuit WAAG werd weer voortreffelijk gedaan door Ingrid Huijbers. - Collecteren voor het Fonds Gehandicaptensport. Ook dit jaar kwam weer een groot aantal vrijwilligers (en leden) in actie om te collecteren. Ook bij deze collecte komt een deel van de opbrengst ten goede aan WAAG. De organisatie voor WAAG is in handen van Marian Bos (voor Wageningen) en Rette van de Pol (voor Renkum). - Andere sponsors - de Koninklijke Nederlandse Tennisbond heeft het G-tennis gesponsord evenals de Johan Cruijff Foundation; - De Stichting Jeugdbelang Wageningen heeft ook dit jaar WAAG weer geholpen met een financiële bijdrage; - Dit jaar werd WAAG zeer verblijd door het advocatenkantoor A&S. Zij organiseerden een fietstocht en een deel van de opbrengst werd bestemd voor WAAG.

15 - Verder waren er diverse groepen, die ons direct of indirect sponsorden: n.l. Rotary Bergpoort Wageningen, sportcomplex de Bongerd, sportclub SKV, restaurant Carillon en de adverteerders in het clubblad GEWAAGD - En dan waren er gelukkig ook weer veel donateurs die WAAG ondersteunden. Zonder al deze bijdragen zou WAAG niet aan onze leden, mensen met een beperking, mogelijkheden kunnen bieden om fysiek meer te bewegen, hun leefomgeving te verruimen en om een sociale band op te bouwen met hun groep en meer in het bijzonder met specifieke leden van die groep. Met de bezuinigingen die enerzijds op onze leden afkomen en de almaar stijgende kosten voor huur van accommodaties hoopt WAAG natuurlijk op nog meer gulle gevers. 15

16 16

17 Nieuws voor de leden Ik geef de pen door aan.. Jerome Berlemon heeft de pen doorgegeven aan Caspar van Benthem. Wie ben je, in welke plaats woon je, hoe oud ben je? Ik ben Caspar van Benthem. Caspar woont in het Hermes Huis in Bosch en Duin en hij is 22 jaar oud. Kun je iets over je woonsituatie vertellen? Vertellen, met Tonka. Caspar woont in een nieuw huis, het Hermes Huis, sinds 31 augustus Op de groep van Caspar wonen nog twee bewoners. En in 2013 komen er drie bewoners bij wonen. In de groep, een verdieping, boven hem wonen zes bewoners. In totaal kunnen er twaalf mensen in het Hermes Huis wonen. Het is een heel mooi groot huis met een heel grote tuin in het bos. Wat voor werk doe je? Caspar maakt tafels en krukken, hij schroeft met de schroevendraaier. Caspar helpt met wasvouwen en het opruimen, zijn kleding in zijn kast leggen kan hij helemaal zelf. Hij kookt, roert in de pannen en snijdt de groentes in stukjes. Ook rijdt hij met het boodschappenkarretje door de supermarkt en draagt hij de tassen. En Caspar stickert de WAAG-krantjes! Ook kan hij heel goed lamineren en papier versnipperen, vegen, de vaatwasmachine in- en uitruimen, en post rondbrengen. Dit rond. Maarre diverse. O ja-a, heel goed. Na ja, u-uh, eh meneer, met altijd deze boeken. Dat vind maar ik kan niet lezen, ja dat wel. Mmm wacht even, de wagen, drie zakken. Alsjeblieft Rolly. Ik denk zomaar dat hij nog grotere gehaktballen zou willen. Dus Goos doe je best! Caspar geniet enorm en kijkt altijd uit naar het zwemmen. Hij is dan altijd blij en praat honderduit. Hé, zeg eens Tonka, was je soms van plan om te verhuizen? Nee, Pooh. Komen ze terug met de ladder naar de wagen van Baas Klus. Komt ie, oké mee Rover. Bedankt Baas Klus, succes en hou je goed vast. Dag Pieter. Zo wat een weer Smoes, had gelijk hè? Baas Klus vertrok weer. Ze zoeken in de auto. Om de post rond te brengen. A-ha, daar komt iemand die ik ken. Het was een schoolmeester. Hallo Pieter, de meester hier zijn. Dat moet lukken. Meh meh. A-ha daar is m n auto. Geen pijn gedaan hoor. Hè Smoes. M, daag schapen. Tonka gaat verder. Straks de Babaloos. Maar nu eerst Wil Kwakkwak! Wie is de volgende? Hans Kok, hij zwemt op dinsdag. De cursief getypte delen zijn gezegd door Caspar en gedicteerd door mij. Alles wat Caspar zegt heeft een betekenis en raakt aan iets. Hij associeert veel en snel. Als je hem beter kent, kun je hem lezen en snap je wat hij wil zeggen. Het is geweldig om te zien hoe Caspar geniet voor, tijdens en na het zwemmen. Iedereen is ontzettend aardig, zorgvuldig, zorgzaam en behulpzaam. Het voelt altijd als een warm bad. Ook voor mij als zijn begeleider. (Patricia, begeleider van Caspar.) Wat doe je bij WAAG? Caspar zwemt vaak op woensdagavond bij WAAG. Ja, het monster van Frankepooh. Ja de monster zal groot zijn. Niet groter, groterder. Kijk dat is pas een monster. Wat vind je daar leuk aan? Nou, nou. Caspar vindt alles leuk bij het zwemmen. De zwemles van Raymond, de rondjes zwemmen tijdens het inzwemmen, ballen gooien, in de stroomversnelling gaan en erna patat eten of een gehaktbal. Ja dat klopt, draaien dit rond. Zou je iets willen veranderen bij WAAG? (Caspar is nu aan het lachen en heel blij.) 17

18 18

19 Adressen SPORTVERENIGING WAAG Postbus AB Wageningen Postgiro VOORZITTER Bram van den Ende Jagerskamp EG Wageningen SECRETARIS Madeleen Kirchmann Ceresstraat AL Wageningen PENNINGMEESTER Leonard Pricken Tarthorst JC Wageningen LEDENADMINISTATIE Ad Kapteijns Gerdesstraat AG Wageningen PR-ZAKEN Dick Bothof Schoolstraat CR Bennekom COORDINATOR GROEPEN Ellen Baardman Majoor Landzaatweg AW Rhenen Activiteiten bij WAAG ZWEMMEN IN ZWEMBAD DE BONGERD, WAGENINGEN dinsdag uur inlichtingen Ad Kapteijns - Tel woensdag uur (individueel en kinderen) woensdag uur (groepsles en spel) inlichtingen Maaike De Wit - Tel zaterdag uur inlichtingen. Henk Tamming - Tel ZWEMMEN IN HET RENKUMSE SPORTFONDSENBAD zaterdag uur Inlichtingen Esther Stunnenberg - Tel SPORTMIX IN GYMZAAL AAN DE SCHOOLSTRAAT 14A TE BENNEKOM (tegenover Geels) maandag uur Inlichtingen Joke Pastoors - Tel GYMMEN IN DE GYMZAAL AAN DE BRAM STREEFLAND WEG TE RENKUM maandag uur inlichtingen Diny van Beek - Tel TENNIS IN DE RIJNKOM TE RENKUM dinsdag uur Inlichtingen Piet Noordhuis - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur inlichtingen. Chris Jansen - Tel SPORTINSTUIF IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur. inlichtingen. Chris Jansen - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS EN ANDERE ZAALSPORTEN IN SPORTHAL SOETENDAAL TE BENNEKOM donderdag uur. inlichtingen. Henk Tamming - Tel Contributie per kwartaal 1 activiteit 2 activiteiten 3 activiteiten Jeugdleden(tot 18 jaar) Volwassenen Betaling geschiedt per kwartaal d.m.v. een periodieke overboeking. In de zomermaanden loopt de contributie door. 19

20 Aan de leden en vrijwilligers van sportclub WAAG, Graag nodigen wij je uit voor het jaarlijkse LENTEFEEST! Dit lentefeest zal worden gehouden op zaterdag 6 april aanstaande bij Kinderboerderij De Proosdij, aan de Proosdijweg 41 te Ede (tel: ). Het thema is de boerderij, dus als je dat leuk vindt, doe dan je klompen aan of verkleed je als boer of boerin, zodat je extra mooi op de foto komt! Het is de bedoeling dat je s morgens om uur thuis wordt opgehaald en s middags om ongeveer 17.00u weer naar huis gebracht door de leden van Rotary Wageningen Bergpoort. Voor koffie of thee met iets lekkers erbij, bonnen voor frisdrank en een wordt gezorgd! wordt lunch Heb jij nog nooit een koe gemolken? Of nog nooit de klompendans gedanst? Geef je dan snel op bij de coördinator of leidinggevende van je groep. Je kunt daarvoor de onderstaande strook gebruiken. Wij willen je vragen dit uiterlijk 25 maart te doen. Tot dan! Met sportieve groet, Voor WAAG: Voor Rotary Wageningen Bergpoort - Hennie Backer (tel: ); - Arnold van Swaay; - Diny van Beek (tel: ); - Joep de Kroon - Kristel Jansen (tel: ) Ik geef mij op voor het lentefeest! Mijn gegevens zijn: Naam: Adres: Telefoonnummer: Dit strookje graag afscheuren en afgeven aan de coördinator/de leidinggevende van je groep. 20

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 4

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 4 1 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 4 Agenda 2 0 1 4-24 maart 2014 19.30 uur: Algemene Ledenvergadering WAAG in de Wielewaag (Stationsstraat)

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Juni 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Juni 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3 2 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Juni 2 0 1 3 Agenda 2 0 1 3 Zondag 16 juni Stand van WAAG in het kader van Wageningen 750 in de Hof van Wageningen (13.00

Nadere informatie

GEWAAGD. Hallo lezers van GEWAAGD! De zomervakantie is weer voorbij. Op de volgende dagen zal er niet gesport worden in verband met feestdagen:

GEWAAGD. Hallo lezers van GEWAAGD! De zomervakantie is weer voorbij. Op de volgende dagen zal er niet gesport worden in verband met feestdagen: NR GEWAAGD Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap september 2007 Agenda 2007 maandag 26 november Ledenavond / feestavond, bij SKV Redactie: Raymond van der Wijngaart, Marian

Nadere informatie

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV)

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV) Zaterdag 13 februari 25 jaar zwemmen in Renkum 28 maart tot en met 3 april Collecte Gehandicaptensport Maandag 29 maart Algemene Ledenvergadering (ALV) Donderdag 1 april Concert muziekvereniging de Eendracht

Nadere informatie

Van de redactie. Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic. Donderdag 1 juli Concert De Harmonie. Zaterdag 28 augustus Open dag G-tennis in Renkum

Van de redactie. Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic. Donderdag 1 juli Concert De Harmonie. Zaterdag 28 augustus Open dag G-tennis in Renkum Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic Donderdag 1 juli Concert De Harmonie Zaterdag 28 augustus Open dag G-tennis in Renkum Vrijdag 1 oktober Extra Algemene Ledenvergadering en Vrijwilligersavond Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van WAAG, sportvereniging voor mensen met een handicap

Nieuwsbrief van WAAG, sportvereniging voor mensen met een handicap GEWAAGD Nieuwsbrief van WAAG, sportvereniging voor mensen met een handicap september 2005 Agenda: 17 september - Sporten met topsporters: zie elders in deze Gewaagd Redactie: Aagje Appelman, Maaike Langeveld

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

WAGENINGEN e.o. WAAG WAGENINGEN. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Rapport. Jaarrekening 2013. Wageningen, 19 maart 2014

WAGENINGEN e.o. WAAG WAGENINGEN. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Rapport. Jaarrekening 2013. Wageningen, 19 maart 2014 WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking Rapport Jaarrekening 2013 Wageningen, 19 maart 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Voorwoord 3 Algemene toelichtingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

U kunt haar bereiken via: Combinatie Functionaris Sport Bouke Bisschop 06 515 799 45 b.bisschop@toekomst-ede.nl

U kunt haar bereiken via: Combinatie Functionaris Sport Bouke Bisschop 06 515 799 45 b.bisschop@toekomst-ede.nl In deze folder vindt u een duidelijk overzicht van de sportactiviteiten in de regio voor kinderen en jongeren met een beperking. Alle sportverenigingen die deze sportactiviteiten uitvoeren hebben door

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015 Informatieboekje 2015 Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk 2015 Vakantie De gymnastiekvakanties zijn gelijk aan de vakanties van de openbare basisscholen in Ridderkerk. Algemene informatie voor nieuwe leden.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl Informatiebrochure Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking www.spindo.nl Wie zijn wij? Stichting SPINDO biedt sport en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

WAAG WAGENINGEN. WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Financieel jaarverslag 2014. Wageningen, 17 maart 2015

WAAG WAGENINGEN. WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Financieel jaarverslag 2014. Wageningen, 17 maart 2015 WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking Rapport Financieel jaarverslag 2014 Wageningen, 17 maart 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Voorwoord 3 Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief september 2013

Extra nieuwsbrief september 2013 Extra nieuwsbrief september 2013 Welkom Na een lange, nog steeds warme zomer zijn we afgelopen maandag weer begonnen aan een nieuw schooljaar. En dat wordt een bijzonder jaar, want wij vieren dit jaar

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 4 April 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers Nieuwsbrief 20 7 juli 2015 Aan alle ouders, verzorgers In deze nieuwsbrief: - Opbrengst doekoe actie - Luizenzakken niet meer op school - Schoonmaakavond - Zwemmen groep 3/4 - Laatste schooldagen - Eerste

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT BEWEGING 3.0 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT 16 APRIL 2011 1 AGENDA 1. 15.00 uur Ontvangst met koffie, thee, sap Ronddelen van de stukken: verslag AV 17-04-2010,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie