Protestantse gemeente Sint-Catharijne Brielle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse gemeente Sint-Catharijne Brielle"

Transcriptie

1 33e jaargang - nummer 6 - september 2013 Protestantse gemeente Sint-Catharijne Brielle I Workshop nieuw Liedboek I Leerhuis liturgie Het heilige gebeurt I I Musical Maria. Wie is wie? I Aan de achterkant van de kansel I I Nieuw jeugdhonk voor 15+ groep I Beroep en ethiek: Piet en Daan van der Ent I

2 Meditatie - ds. S.M. Dekker God is een voortdurende tegenstem In de preek van 7 juli noemde ik het boekje van Carel ter Linden. Het is een ontroerend verhaal over persoonlijk zoeken, ervaren en groeien. Een boekje dat ruimte geeft en vragen oproept. In een interview op televisie zei de schrijver een paar belangrijke dingen: God wordt niet afgeschaft, is een dragende reële kracht in het leven, heeft een doel voor ogen. Verder heeft de theologie ruimte nodig om vrijmoedig te kunnen spreken over God. Het gaat om trouw, liefde, gerechtigheid, verzoening. In mijn ogen onopgeefbare universele waarden. De bijbel bevat unieke teksten die ons helpen de weg te vinden in het leven. God bestaat? Zeker wel, niet zoals we als kind geloofden. Niet als een Almachtige oude man met een baard. Niet als een formule die alle eigenschappen van Hem probeert weer te geven. Maar als een veelkleurige nabije kracht. Als Liefde, als alles en iedereen je verlaten heeft of juist als je de liefde van je leven gevonden hebt. Het beeld van God dat in de bijbel naar voren komt probeert met name af te rekenen met al te simpele voorstellingen van de afgoden die we allemaal wel kennen. En ook dat is van alle tijden. We vluchten immers graag in de waan van de dag of materialistische zaken. God lijkt in onze dagen soms verder weg dan ooit. De bijbel houdt het echter al eeuwenlang en gaat steeds opnieuw met mensen in gesprek. God kan niet zonder ons. God is overal waar Hij de kans krijgt te zijn, waar wij Hem toelaten. God wacht op ons. Zelf denk en ervaar ik dat God ons nabij is, juist als het er om spant, als we ten onder dreigen te gaan aan ons verdriet of onvermogen. Zoeken wij God, Hij zal er zijn. De Tien Geboden bijvoorbeeld gelden universeel tot op de dag van vandaag, en mits ze man en vrouw gelijk stellen kunnen ze gelden voor gelovigen en ongelovigen. Alleen daarom al kun je in de bijbel blijven lezen, elke dag opnieuw. Tegelijk is dat niet zo eenvoudig als je denkt, want de bijbel is niet te begrijpen als je de teksten letterlijk neemt. Neem het verhaal van de schepping, in de grondtekst (het Hebreeuws) zie je duidelijk dat het om een gedicht gaat. Toen het volk in ballingschap zat, weggevoerd uit hun vaderland, probeerden ze op te schrijven wat God voor hen betekende. Ze wisten dat er iets of iemand boven ze uitging en begonnen de verhalen, die van mond op mond waren doorgegeven op te schrijven. Om de moed er in te houden en ze nooit te vergeten. Weet wat je leest en verdiep je werkelijk in deze teksten. Maar ook: heb oog voor de kwetsbaarheid van je medemens. Ieder mens maakt fouten, maar iedereen is de moeite waard om van gehouden te worden. Dat is waar deze teksten ons over willen laten nadenken. Steeds opnieuw horen we een tegengeluid, dwars tegen alle negatieve ervaringen in die anderen uitsluit. Wel met een waarschuwing: wat doen wij zelf met ons leven? In de kleine lettertjes van de bijbel gaat het om een radicale keus van ieder van ons. Lucas bijvoorbeeld betoogt bij monde van Jezus dat het koningschap van de God van Israël niet bepaald wordt door status of afstamming. Nee, het gaat om je eigen keuze of je God wil dienen of dat je jezelf liever buitenzet, buiten het feestmaal van het koninkrijk. Jezus brengt je bij de kwaliteit van je bestaan, de diepere laag, die je doet nadenken of je met jezelf kunt leven, jezelf kunt respecteren. Of je aan het eind van je leven vrede hebt met jezelf, met je handel en wandel. fouten maken mag je krijgt altijd nog een kans. In Jezus ogen en handelen gaat het er om bij de armen, de minsten van onze wereld te zijn. Wat doen we met al onze mogelijkheden in deze wereld? Delen we ons dagelijks brood, zijn wij Gods handen op aarde? Willen wij elkaar zien in het licht van de Eeuwige? Jezus heeft in zijn optreden grenzen overschreden. Hij kwam om te redden wat er te redden viel. Dat is zijn radicale interpretatie van de Schriften. In alle tijden zijn er mensen, die hun leven riskeren om anderen te helpen. Ook wij kunnen bijdragen door ons leven zo goed mogelijk te leven, proberen de diepe laag van de verhalen in de bijbel werkelijk te begrijpen. Ons verdiepen in die geheimen geeft inspiratie om onze verantwoordelijkheid te nemen, dan kunnen we dienstbaar de wereld in. Met compassie, mededogen, vergeving en verzoening voor elkaar. Om de aarde leefbaar te maken, het koninkrijk van God hier en nu zichtbaar te maken. God geeft ons vrijheid, vrijmoedigheid ons leven met passie, met vuur te leven. God is een voortdurende tegenstem, wat maken we van ons leven? Aan ons de keus, wie we ook zijn, God wacht op ons. In het komende winterwerk kunnen we inspiratie opdoen. Nadenken over wat God concreet in ons leven kan betekenen. Samen kunnen we ook het boekje van Ter Linden eens lezen en onze eigen gedachten en kanttekeningen daarbij hebben. Van harte hoop ik op een goed jaar samen waarin we kunnen genieten en bouwen aan onze gemeente. 2

3 Workshop nieuw liedboek Tijdens de startzondag, na de morgendienst, wordt een workshop gehouden met als thema ons nieuwe Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk Het Liedboek bestaat uit acht compartimenten die we tijdens de workshop met minstens twee liederen per deel zullen verkennen. Daarnaast willen we u ook duidelijk de verschillende soorten liederen van het nieuwe Liedboek laten horen en zingen. Dit in tegenstelling tot het oude Liedboek dat min of meer uit één en het dezelfde soort liederen bestond. Een speciale plek heeft het kinderlied, daarom hopen we op kinderen die bij deze workshop een aparte plaats hebben. Onze organisten Marco t Hart en Willem Chr. Meyboom verzorgen de workshop. Als plaats hebben we gekozen de best zingbare ruimte van onze kerk, onder de toren met gebruikmaking van het kistorgel! Het gaat er tijdens deze workshop dus niet om hoe moeilijk of gemakkelijk een melodie, is maar om kennis te maken met de werkelijke inhoud en de verscheidenheid van het Liedboek! Leerhuis Liturgie Het heilige gebeurt Dit jaar organiseren we zes avonden waar bijna alles wat met de liturgie van de eredienst te maken heeft aandacht krijgt. Als je naar de kerk komt, hoop je dat er iets gebeurt, dat iets van de Eeuwige oplicht in ons midden in de dienst. Het heilige gebeurt in de liturgie, er komt iets over je, wat je raakt, iets met je doet, en het is groter dan je kunt bevatten. Theologische taal kan tegelijk heel vervreemdend zijn. Het lijkt geheimtaal voor ingewijden geworden. Gelovigen shoppen in onze tijd van de ene kerk naar de andere. Op zoek naar ontroering, vrolijkheid, verwondering, huiver en ontzag. Maar kerkgangers zitten ook betrokken in de kerkdienst, zingend en biddend. Zingend ervaar je opeens meer vertrouwen op God dan toen je binnenkwam. In de preek en de viering van Brood en Wijn kun je soms dichtbij God zijn. Ook zullen we een avond proeven aan liederen en sferen in muziek en liedboek met onze organisten. Verder zullen we kijken naar speciale vieringen en praktische onderdelen als: Hoe zit een orde van dienst in elkaar? Wat bedoelen we met een loflied? Wat is het verschil tussen een drempelgebed en een smeekgebed? Wie weet kunnen we samen een viering voorbereiden.schrijf je in voor deze drempelverlagende avonden, ze zijn als een serie opgezet, maar ook apart zijn ze mooi om mee te maken. Data: 9 oktober, 13 november, 22 januari, 5 februari, 5 maart, 4 mei. ds. Anke Dekker en ds. Tineke Flim Avond voor vrijwilligers In en rond onze kerkelijke gemeente is een leger vrijwilligers actief. Naast de leden van de pastorale en diaconale raad en het college van kerkrentmeesters zijn dat bijvoorbeeld: redactie, fotograaf en bezorgers van het kerkblad, beheerders website, de zangdienstcommissie, de missionaire werkgroep, de commissie vorming en toerusting, medewerkers van de oppas, de kindernevendienst en de jeugdkerk, medewerkers van het groothuisbezoek en wijkcontactpersonen, chauffeurs van de autodienst en begeleiders van de Plantagebewoners, de afgevaardigden naar de Hartelborght, de bezorgers van de liturgieën, de medewerkers van de rommelmarkt, de koffieschenkers op zondag, de lopers voor de kerkbalans, gastvrouwen en gastheren van de toeristencommissie, de leden van de culturele commissie, cantorij en organisten, de dames van het liturgisch bloemschikken en de lopers voor het verjaardagsfonds, medewerkers van het kerkelijk bureau en de mannen van het kopieer- en stencilwerk. Voor al deze vrijwilligers houden we een avond om elkaar in gezellige sfeer te ontmoeten. Op vrijdag 1 november van tot uur in de Sint-Catharijnekerk. Weet u en uw partner uitgenodigd als u meewerkt of het achterliggende jaar meewerkte in een van deze vele werkgroepen of commissies. Kerkblad september pagina 3

4 Kerk kronkels - Jan van Duivenvoorde Mannenbroeders, we redden het niet! Het is bijna niet te geloven. Vorige week wandelde ik door een buitenwijk van Brielle toen ik plotseling oog in oog stond met een heuse politieagent. Er is toch geen voetbalstadion in de buurt. Zou ik in een probleemwijk terecht zijn gekomen? De laatste keer dat ik een diender ontmoette was jaren geleden, op een moment dat het achterlicht van mijn fiets niet het licht uitstraalde waarvoor het was aangebracht. Nu liep ik op het trottoir, zonder schommelende bewegingen en ben ik niet van Marokkaanse afkomst, dus mij kon niets gebeuren. Tot mijn grote teleurstelling passeerde de beambte zonder zelfs te groeten. Ik hoefde mijn identiteitspapieren niet te tonen en ook het fouilleren bleef achterwege. Nu zit het mij al jaren dwars dat ik eertijds in wanhopige volharding en met uiterste krachtsinspanning mijn rijbewijs heb gehaald zonder dat iemand ooit gevraagd heeft dit document te tonen. Heb ik daarvoor al die moeite gedaan. Goedemorgen, zei ik. De agent ontwaakte en groette vriendelijk terug en wij raakten in gesprek. Tijdens dit gesprek spiedde zijn blik naar links en naar rechts om te zien of ergens een overtreding te bespeuren viel. Hij keek mij niet aan, geenszins uit gebrek aan belangstelling, maar vermoedelijk in de veronderstelling dat ik niets op mijn kerfstok had. Dit viel ernstig te betwijfelen, immers een dag tevoren had ik de eigenaar van een zuivelhandel in Brielle informatie gevraagd over de kwaliteit van zijn eieren en met name welke het meest geschikt zouden zijn om te protesteren tegen het rooien van bomen, terwijl, zo achteraf bleek, een gemeenteraadslid in de winkel aanwezig was. Ik vrees nu dat mijn burgerschap van Brielle op het spel staat. Na van de ordehandhaver afscheid genomen te hebben, werd ik ingehaald door drie fietsende scholieren. Mijn vermoeden dat het meiden waren, alleen al omdat het een drietal betrof, bleek juist. Zij droegen vale spijkerbroeken, stonken naar drank en rookten sigaretten. Zonder maar de geringste aanleiding verzocht één van hen in een enkel woord luid en duidelijk aan God om te worden verdoemd. Nu besef ik heel goed dat het beeld van een meisje dat ruikt naar meibloesem, een jurkje draagt, een strik in heur haar heeft en glimlacht van verlegenheid of levensvreugde, is achterhaald, maar ik blijf een vrouw als een louter Godsgeschenk beschouwen, een beeld dat ook Adam van zijn Eva had. Wanneer een vrouw rookt, bier drinkt en vloekt dan remplaceert zij haar deugden voor mannelijke ondeugden en ik kan mij nauwelijks voorstellen dat haar hoogste ideaal niet verder reikt dan aan de man gelijk te willen zijn. Het gunstige is wel dat de appel die zij dan aanbiedt niet meer begeerlijk is. Nu is het niet mijn bedoeling de moderne vrouw negatief af te schilderen, integendeel. Zij speelt in onze samenleving een steeds belangrijker rol. Ook Brielle ontkomt niet aan deze ontwikkeling. Wat te denken van onze eerste vrouwelijke burgemeester en van onze eerste vrouwelijke predikant? Over hun kwaliteiten, hoe spijtig voor ons mannen, valt eigenlijk niet te twisten. Zij vormden een voorbode van een, naar het schijnt, blijvende vrouwelijke overheersing op zowel politiek als kerkelijk terrein. En hoe zit het met onze kerkenraad en de uitvoering van het kerkenwerk? Het zijn de vrouwen die het maken. De bevestiging van nieuwe ambtsdragers tijdens de pinksterdienst van 19 mei 2013 was zelfs uitsluitend een vrouwelijke aangelegenheid en de redactie van het kerkblad is een (aangenaam) vrouwelijk bolwerk. Vrouwen houden het schip drijvend. De mannen hebben slechts het nakijken. Het is maar goed dat het Bijbelgedeelte waarin Paulus het spreken van vrouwen aan banden legt nooit in het leesrooster wordt opgenomen, immers waar zouden we blijven? Zonder vrouwen zouden wij mannen tot niets verschrompelen en zou de kerk als een kaartenhuis in elkaar storten. Er zijn zo vele andere voorbeelden waarin de vrouwen de eer krijgen die hun toekomt. Was het niet Maria Magdalena die als eerste getuige was van de opstanding en was zij het niet die een opdracht kreeg? Vrouwen hebben in de opbouw van de vroege kerk een actief aandeel gehad. Het niet zo lang geleden ontdekte evangelie van Maria Magdalena zou verplichte leerstof moeten zijn voor hen die de mannelijke hiërarchie in stand willen houden. Laten zij de eeuwenoude afbeelding, waarbij zij de elf apostelen onderricht geeft, vooral goed bestuderen. Vanwaar dan toch het voortdurende verlangen de vrouwvriendelijkheid van de Bijbel te vergroten? De noodzaak om de culturele bedding van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament kunstmatig te verleggen door in de Nieuwe Bijbelvertaling de broeders door zusters te laten vergezellen vind ik vatbaar voor vraagtekens. Had dan een betere vertaling gegeven van Prediker 7:26-29 waarin Prediker juist de draak steekt met de opvatting dat een vrouw een valstrik zou zijn. Maar mannen, hoewel wij het niet redden en het onderspit dreigen te delven, we laten ons toch niet zomaar kisten? Zelfs na de door onze predikant tijdens de dienst van 23 december 2012 uitgesproken lofrede op de rol van de vrouw met Maria en Elisabeth in de hoofdrol, blijft er voor ons nog hoop. Komaan, vat moed, aan de slag! De agent waagt zich weer op straat en wij trekken ook ten strijde. De startzondag van 15 september is dunkt mij een gunstig moment om de tegenaanval te lanceren. Ik reken op jullie, immers een volledige vrouwelijke overheersing zou de kunst van het kijven te krachtig begunstigen. 4

5 van de Diaconie Stichting Christelijke Hulpverlening Stichting Christelijke Hulpverlening is een laagdrempelige interkerkelijke hulporganisatie in Gouda die met een grote groep deskundigen en betrokken vrijwilligers al 30 jaar, hulp, begeleiding en opvang biedt aan mensen met maatschappelijke of psychosociale problemen. Ze werken vanuit het Swanenburghshofje. Van hieruit wordt naast het begeleiden ook de mogelijkheid geboden voor tijdelijke huisvesting. De deur staat open voor iedereen die hulp nodig heeft ongeacht leeftijd, geloof of afkomst. De hulp die geboden wordt is erop gericht dat de hulpvrager zo zelfstandig mogelijk het hoofd kan bieden aan moeilijke situaties. Op 20 oktober zullen we collecteren voor deze stichting. Ouderenmaaltijd Op vrijdag 8 november houden we weer de jaarlijkse ouderenmaaltijd. Zet deze datum alvast in uw agenda. Vindt u het leuk om deze dag te helpen dan kunt u dit melden bij Jolanda Haeck tel.: of bij Jeanette van Dalsem-de Bruin tel.: Vakanties met aandacht Van 23 tot 30 november wordt er in het FD Roosevelthuis in Doorn een vakantieweek georganiseerd voor mensen met zorg tot 65 jaar! Het is fijn als je zorg nodig hebt om ook met leeftijdsgenoten op vakantie te kunnen. Het programma van deze vakantieweek is dan ook toegespitst op de leeftijd van de gasten. Van 30 november tot 7 december staat de vakantieweek in het teken van het Sinterklaasfeest en van 7 tot 14 december kan men nog voor de Kerst een weekje genieten van een gezellige vakantieweek, waarin onze vrijwilligers er weer alles aan doen om de vakantiegasten een fijne tijd te bezorgen. Ook met Kerst en oud en nieuw kunnen mensen reserveren voor een bijzondere vakantieweek in het Roosevelthuis, De Werelt of in Dennenheul (voor slechtzienden/blinden). Kent u nog mensen uit de gemeente, die een weekje ontspanning en een week gezelligheid heel goed kunnen gebruiken, wijst u ze dan op de vakanties met aandacht: telefoon (0318) Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Hanneke Klootwijk, tel.: , Ook vrijwilligers zijn van harte welkom in deze periode. Meldt u aan! Oikocredit: bericht uit studiereis naar Senegal Oikocredit werkt wereldwijd met 850 partners in 65 landen. Dit jaar organiseerde Oikocredit een studiereis naar projecten in Senegal. Zo kon een beperkt aantal vrijwilligers met eigen ogen iets van de projecten zien om daar thuis over te vertellen. Ik laat hier een deel van het verslag van de Amerikaan Stuart Krengel volgen zie oikocreditusa.org. Het was een verbazingwekkende dag. Dit zeg ik uit de grond van mijn hart. Ik heb in veel landen gereisd, maar nooit heb ik gevoeld wat ik vandaag gevoeld heb. We vertrokken al vroeg over een landelijke weg naar de COoperative des Producteurs et EXploitants du SUD (COPEX SUD) in Bignona. COPEX produceert biologische mango s voor export en heeft een lening van Oikocredit. Eerst werden we begroet door de hele coöperatie. Een moment dat ik nooit zal vergeten. Drummers drumden, handen klapten en stemmen zongen. Sommigen hadden afstanden gereisd en in het naburige dorp geslapen om erbij te zijn. Ik heb die dag wel 300 handen geschud. We dansten mee of werden in de dans getrokken! Na de ceremonie kregen we een rondleiding door het nieuwe gebouw. Functioneel en niet overdreven duur. De apparatuur is makkelijk te repareren en onderdelen kunnen worden besteld uit de hoofdstad Dakar. Vóór 2011 ging 75% van de mango s verloren bij gebrek aan afzet. De investering van voor de nieuwe infrastructuur gaat daarin verandering brengen! Oikocredit heeft de coöperatie geholpen, in de eerste plaats bij het vormen van partnerschappen in Europa voor export. Daarnaast is het volledig betrokken geweest bij de financiën en het opzetten van de Coöperatie en het business model. Niet een typische bankier, toch? Deze streek van Senegal is een van de armste in West Afrika. Investeringen zijn zeldzaam. Maar dat is Oikocredit: gaan waar anderen het af laten weten! Een koper voor de mango s is gevonden in Nederland. Hij verwacht dit jaar de eerste scheepslading van verse en gedroogde mango s. Dankzij Oikocredit en de toewijding van zijn mensen ter plekke gloort er hoop voor de kansarmen in Casamance. Tot zover Stuart Krengel. Uit zijn verhaal kunt u iets zien oplichten van de blijvende structurele veranderingen die Oikocredit wereldwijd biedt aan nameloos velen voor wie anders in onze maatschappij geen eigen plaats is. Laat u van uw beste kant zien en doe mee met Oikocredit door een deel van uw spaargeld tijdelijk in te zetten voor deze kansarme, ondernemende mensen, die zoeken naar eigen verdiend brood en een stukje recht. Zie of neem contact op met Coen Zuidema, Regiocoördinator Oikocredit Zuid-Holland telefoon Kerkblad september pagina 5

6 uit de Kerkenraad Aan het begin van het nieuwe seizoen vergadert de kerkenraad in grote samenstelling. Alle diakenen, ouderlingen en ouderlingkerkrentmeesters worden uitgenodigd voor deze vergadering. Het is goed om het kerkenraadswerk en elkaar wat beter te leren kennen. Op 29 augustus was dit weer het geval. De agenda was niet overvol zodat er tijd was om het een en ander uit te leggen. Samenstelling kerkenraad Een belangrijk punt was de afvaardiging uit de drie raden naar de kleine kerkenraad. Omdat het werk in de Pastorale raad, de Diaconale raad en het College van Kerkrentmeesters door steeds minder mensen gedaan moet worden is de afvaardiging naar de kleine kerkenraad ook lastiger. Besloten is om vanuit de raden niet langer drie maar twee mensen af te vaardigen. De kerkenraad bestaat dan uit: 1e en 2e voorzitter, de predikanten, de scriba, twee jeugdouderlingen, en per raad twee afgevaardigden. Opgemerkt moet worden dat ds. Flim door haar beperkte werktijd niet op alle vergaderingen aanwezig zal kunnen zijn. De oplettende lezer zal denken: er waren toch twee scriba s? Dat klopt, maar bij de ingekomen stukken voor deze vergadering was een brief van Gerda van Ommeren waarin zij om persoonlijke redenen ontheffing vraagt uit het ambt. De vergadering stemt hiermee in en de voorzitter bedankt Gerda voor de wijze waarop zij haar taak heeft opgevat. Twee jaar heeft ze zich als jeugdouderling ingezet en het afgelopen seizoen notuleerde ze de kerkenraadsvergaderingen. U zult haar duidelijke verslagen in het kerkblad moeten missen. Jubileum Een ander ingekomen stuk is een uitnodiging voor een kerkdienst op 15 september om uur in de Grote kerk van Dordrecht. Ds. M. den Dekker, die van werkzaam was in Brielle, viert zijn veertigjarig jubileum als predikant. Dhr. Verveen zal onze gemeente vertegenwoordigen bij deze dienst. Liedboeken De kerkrentmeesters melden dat de nieuwe liedboeken geleverd zijn aan alle gemeenteleden die een liedboek besteld hadden. En natuurlijk wilt u daar nu wel eens uit gaan zingen. Vanaf 6 oktober treft u een liturgie aan waarin de liederen niet vermeld zijn. Er is een beperkte hoeveelheid boeken aangeschaft; deze zijn bestemd voor onze gasten. Startzondag De startzondag is voorbereid door de predikanten en een werkgroepje uit de raden. Er is voor elk wat wils en we hopen dat velen na de dienst niet naar huis gaan maar elkaar gaan ontmoeten bij lunch, spel, wandeling, muziek. Kerkrentmeesters Het werk in de raden heeft in de zomer voor de meesten stilgelegen. En dat doet goed want je kunt dan met nieuwe inspiratie weer aan het werk. Voor enkelen ging het werk door. De voorzitter van het CvK is naast veel reguliere zaken die zijn aandacht vragen, intensief bezig geweest met twee leden van de kerkbladredactie om een nieuwe website vorm te geven. De penningmeester van het CvK stelde een meerjarenbegroting op t.b.v. een subsidieaanvraag. Veel en intensief werk waarvoor de voorzitter hen bedankte. Er werd ook nog gesproken over een gemeenteberaad en stencilwerk, u leest er over bij de gemeenteberichten. Trudy Morgenstern En Chantant Doublé Onder de titel En Chantant Doublé zingt het vocaal ensemble En Chantant op zaterdag 28 september een aantal dubbelkorige werken. Dat wil zeggen: muziek gecomponeerd voor twee koren. Op het programma staan het motet van J.S. Bach, Der Geist hilft unser Schwachheit auf, psalm 150 van J.P. Sweelinck, psalm 98 en psalm 100 van H. Schütz, Magnificat van Ch. Pachelbel en de dubbelkorige mis van Frank Martin, een van de indrukwekkendste composities op het gebied van kerkmuziek in de 20ste eeuw. En Chantant werkt in dit nazomer concert samen met twee andere gerenommeerde koren, Capella Sint Maarten uit Zaltbommel en Carmina Amantes uit Mijnsheerenland. De koorwerken worden in gezongen in wisselende samenstelling. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arie Hoek, sinds 2012 dirigent van En Chantant. Bach is een voortdurende bron van inspiratie voor hem; hij ontwikkelt succesvolle programma s voor basisschool leerlingen (de mini Mattheus) en is tevens docent kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium. Daarnaast is hij dirigent van diverse (jongens)koren en werkte mee aan vele professionele producties. Het concert wordt gegeven in de Sint-Catharijnekerk in Brielle en begint om uur. De entree bedraagt 10,- Kaartverkoop via boekhandel hoofdstuk 1 en via de leden van En Chantant. Marjon Hogeweg, Annemarie Timmer, Peterjan van der Wal en Anja Clement ( ) Kerkblad september pagina 7

7 van de Kerkrentmeesters Kerkblad en Solidariteitskas Misschien bleven ze in de vakantie even liggen: de acceptgirokaarten voor het kerkblad en de solidariteitskas. Helaas kunnen we geen betaalherinneringen aanmaken. Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u dan alsnog uw bijdrage overmaken: voor het kerkblad 15,- op ING rekening , voor de solidariteitskas 10,- op ING rekening Alvast heel hartelijk dank. Toeristenbezoek Van mei tot en met oktober is onze Catharijnekerk geopend voor toeristen. Elk seizoen weer verwelkomen we duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Ze wandelen door de kerk, beklimmen de toren of maken met een praatje aan de toeristenbalie. Brengen zo heel wat geld in het laatje. Met de verkoop uit de toeristenwinkel (boeken, ansichtkaarten en pepermuntdoosjes) en de giften voor kaarsentafel en offerblok staat de teller nu op ruim Dat is iets boven het bedrag in Website en Nieuwsbrief Veel tijd en geld (gelukkig hebben we een gemeentelid die hiervoor maar liefst euro op tafel legde) is er besteed aan het vernieuwen van de website. Op het moment dat u dit leest wordt er de laatste hand aan gelegd. Rond startzondag verwachten we dat de website klaar is. Liturgie, nieuwsbrief en kerkblad kunt u dan weer op inzien, hoewel de website nog wel verder moet groeien. Naast het kerkblad en de website informeert de digitale nieuwsbrief u eens in de twee à drie weken over komende activiteiten in en rond de kerk. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen of heeft u hiervoor een bericht, mail dan naar Het nieuwe Liedboek De afgelopen maanden werden de liederen volledig afgedrukt op de liturgie. Vanaf zondag 6 oktober zingen we uit het nieuwe liedboek. Velen van u bestelden een nieuw liedboek via de kerk. Voor wie nog (voor 20) een exemplaar wil aanschaffen: bel met Tom van der Lugt (411289) of Theun Klein (314982). Nieuw meubilair Opnieuw werden we blij verrast door de Vereniging Vrienden van de Sint- Catharijnekerk. Nadat ze eerder dit jaar al nieuwe kapstokken schonken, kregen we nu kleurrijk meubilair voor een gemakkelijke zit in de koffiehoek. Kerkgangers en bezoekers aan concerten en andere festiviteiten zullen er met plezier gebruik van maken. Heel hartelijk dank. En dan nog.... kregen we een gift van 10 van een bewoner van het Catharina Gasthuis, waarvoor hartelijk dank. Antiekmarkt De jaarlijkse antiekmarkt vond deze keer plaats op een prachtige zomerdag. In de Coppelstock bewaren we uw inbreng die we voor zoveel mogelijk aan de man en de vrouw, al dan niet toerist, willen verkopen. Dit jaar hadden we ongeveer drie kubieke meter antiek verzameld. Tussen acht uur s morgens en vijf uur s middags hadden de meeste spullen een nieuwe eigenaar en wij alle euro s. Ook dit jaar zijn we u erkentelijk voor de vele verkoopbare, al dan niet antieke spullen. We hebben ze weten te verkopen voor circa 950 euro, minus de kraamhuur 910 euro netto. Koffie en thee werden verzorgd door de Directie, we hadden amper tijd om de zelf meegebrachte lunchpakketten te nuttigen! Blij met uw inbreng zijn we zeker. In 2014 doen wij het weer, als u ons de spullen weer brengt of ons belt om ze op te halen! De antieke sous-chef, Wim Caljouw, Namens het jonge 2013 team, Bettie, Elianne, Maarten, Marjon, Tanny. 8

8 Aan de achterkant van de kansel Vanaf dit nummer zult u regelmatig een inkijkje krijgen in wat ons als predikanten bezighoudt. Waar zijn we mee bezig en wat is onze visie. Deze pagina is bedoeld als aanvulling op het winterwerk en andere actuele zaken. Ruimte om aandacht te schenken aan vragen waar we misschien allemaal wel mee worstelen. Zo hopen we ons zelf ook zichtbaar te maken via ons mooie kerkblad. Het boekje van ds. Carel ter Linden brengt veel mensen in beweging, in de media en in onze gemeente. Daarom willen we graag in gesprek met mensen die het boekje hebben gelezen. Wij stellen ons voor het boekje in af te spreken gedeelten te lezen en in een paar woensdagavonden samen te bespreken. De data zullen we in het volgende kerkblad vermelden. Voor wie het nog niet heeft gelezen: het onderwerp is zeer actueel en waarschijnlijk herkenbaar. Want wie stelt zichzelf nooit vragen over de betekenis van zijn of haar geloof? Hoe kun je in onze tijd met God leven? Ervaar ik God in de muziek of in poëzie? Persoonlijke ervaringen en vragen kunnen Wat doe ik hier in Godsnaam? wellicht tot meer onderling begrip leiden. Wie weet kan dat inspirerend werken en nieuwe inzichten of vergezichten geven. Oude vragen verlangen nieuwe antwoorden. Je kunt het boekje zien als een zeer toegankelijk hulpmiddel bij vragen over ons bestaan en onze opvattingen over God. Het is geschreven als een persoonlijke zoektocht en wil met ons in gesprek gaan. Hoe blijf je in onze tijd met God verbonden en wat betekent dat dan? Een basisethiek vanuit de tien geboden kan ons in elk geval bij de les houden. Wij leven immers niet alleen voor onszelf. Zelf ben ik inmiddels twee jaar bezig met mystieke wegen om God te benaderen. Samen met de cursus van Tineke ( zie hieronder) hebben we vast meer dan voldoende gespreksstof. ds. Anke Dekker In de maand september hoop ik een cursus te volgen aan de universiteit van Groningen over God opnieuw ter sprake. Uitgangspunt van deze cursus is het feit dat steeds meer predikanten/theologen aangeven niet in God of een hogere macht te geloven, of daar moeite mee hebben. In sommige delen van de kerk zorgt dit voor onrust en verwarring, in andere delen eerder voor herkenning. Veel mensen hebben afscheid genomen van God als hoogste wezen, en steeds meer aarzeling is er bij het spreken over een persoonlijke God. In Nederland zijn H. Kuitert en K. Hendrikse bekende vertegenwoordigers van deze gedachten. Tijdens de cursus bekijken we waarom het spreken over God als hoogste wezen onder kritiek staat. Vervolgens bekijken we de alternatieven die op dit moment in de theologie leven. Ten slotte bespreken we het werk van Richard Kearney. Hij heeft de kritiek op het (te gemakkelijke) spreken over God heel serieus genomen. Tegelijk wil hij ook niet zwijgen over God: dan gaat er veel waardevols verloren. Vanuit zijn ervaringen in heel verschillende gemeenschappen neemt hij gastvrijheid als centraal christelijk begrip en God als vreemdeling als uitgangspunt. Bijbelse gegevens, die we terugzien bij Abraham die drie vreemdelingen ontvangt en van een maaltijd voorziet, bij Maria die zich openstelt om God te ontvangen, bij de Emmaüsgangers. Gastvrijheid als uitgangspunt schept een enorme ruimte om anderen te ontmoeten, met hen in gesprek te gaan, van hen te leren. God als vreemdeling behoedt ons voor al te absolute uitspraken. De ondertitel van het boek van R. Kearney is Returning to God after God De terugkeer tot God na God. Er is een afscheid en een nieuw begin. U begrijpt dat ik wat in deze cursus naar voren komt graag inbreng bij de bespreking van het gedachtegoed van ds. Carel ter Linden. Na 17 september kan ik er inhoudelijker op ingaan. ds.tineke Flim Ds. Teuni Wijma-Spruit neemt afscheid van De Plantage Op 24 maart 1991 werd ds. Teuni Wijma- Spruit verbonden aan onze gemeente als predikant met bijzondere opdracht. Zij is 25 jaar werkzaam geweest als geestelijk verzorger van de Plantage. Velen van onze gemeente ontmoetten haar daar. Ze is (en blijft) ook een geliefd gastpredikant bij ons. Op 19 september neemt zij wegens emeritaat afscheid in De Plantage. Voor wie haar een felicitatie wil sturen: haar adres is Wanmolen 37, 3224 BS Hellevoetsluis. Kerkblad september pagina 9

9 Leesrooster 15 sept. Exodus 32, 7 14 Lucas 15, sept. Amos 8, 4 7 Lucas 16, sept. Amos 6, 1 10 Lucas 16, okt. Habakuk 3, Lucas 17, okt. 2 Kon.17 ( 5-7) 24, Lucas 17, okt. Genesis 32, Lucas 18, 1-8 Lied van de maand september lied 806 Zomaar te gaan oktober AWN 2:15 Wij hebben op de fluit gespeeld Kerkdiensten Plantage zaterdagavond uur 14 sept. ds. C. Flim 28 sept. ds. T. Wijma-Spruit 12 okt. pastor Bea Poortvliet Rooster Plantage 15 sept. John Bos Gerdientje Kramer 22 sept. mevr. Hofstede dhr. De Ridder 29 sept. mevr. Van Erkelens Johan Deur 6 okt. mevr. Bloemhof dhr. Bloemhof 13 okt. fam. Verdoorn (2x) 20 okt. mevr. Van Woerden mevr. Luijendijk Rooster kinderoppas onder voorbehoud van ruilingen 15 sept. Jacqueline van der Oost Elise van der Oost 22 sept. Sandra Verdoorn Maartje van den Hurk 29 sept. Joke van Rees Emma van Duijvenbode 6 okt. Annette Schot 13 okt. Maartje van Erkelens Noor de Haan 20 okt. Kine Schuurman Willemijn Fortuin bij de Diensten Israëlzondag Elk jaar is de eerste zondag in oktober Israëlzondag. In de liturgie is extra aandacht voor onze verbondenheid met Israël. Israël is immers het volk van God. De roeping van Israël is een licht voor de volken te zijn en dat is niet altijd even makkelijk. De politieke beeldvorming rond de Joodse staat en de Palestijnen kaapt de laatste jaren het gesprek over kerk en Israël. Dat is jammer want er is veel meer te zeggen. Het verlangen naar het land is onlosmakelijk met de hoop op verlossing verbonden. In de christelijke wereld konden joden niet thuis zijn. Volgend jaar in Jeruzalem was daarom een innige religieuze wens en werd in de negentiende eeuw en zeker na de shoa een politiek project. In de bijbelverhalen wordt onderscheid gemaakt tussen Israël en de volken. Samen studeren in de bijbel leidt tot meer begrip. Verhalen die richting wijzen, wijsheid gegroeid door de eeuwen heen. Voor vandaag, om door te geven naar morgen. Wie Jezus als Messias belijdt is daarmee met Gods volk verbonden. Wij zijn er bij gekomen, ons past bescheidenheid. De kerk dient bovendien alert te zijn op antisemitisme. Oecumenische vredesdienst Op zondag 22 september wordt weer de jaarlijkse oecumenisch vredesdienst gehouden. Gelukkig wie vrede sticht, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd (Matteüs 5:9). Blijkbaar is het kenmerkende van een kind van God dat het vrede sticht. Wilt u het wat eigentijdser zeggen, dan noemt u het Act for Peace. Dat is het motto geworden van de komende Vredesweek, die breed in Nederland wordt gevierd. In de Vredesweek 2013 kunnen we onze weg naar vrede hervatten. Met gebeden en gezangen waarin ons vuur kan worden aangewakkerd, voor een betere wereld, ver weg en dichtbij. Gelukkig wie hieraan bijdraagt. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door: voorganger ds. Peterjan van der Wal en organist Marco t Hart. Het R-K koor St. Caecilia o.l.v. Willem Chr. Meyboom zingt delen uit de Missa Dine Nomine II, gecomponeerd in 1962 door Herman Strategier( ). Namens de Raad van kerken nodigen wij u hartelijk uit om aan deze oecumenische vredesdienst deel te nemen. Dienst voor verstandelijk beperkten Op zondag 22 september begint het nieuwe seizoen van kerkdiensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze dienst met voorganger Ds. Helene Perfors begint om 15:30 en wordt gehouden in de Kern aan de Eikenlaan te Spijkenisse. Verrassing is het nieuwe jaarthema! In dit nieuwe seizoen zullen er, uit de Bijbel, verhalen verteld worden die gaan over verrassing. Genezing van de blinde is voor deze middag het onderwerp van de vertelling. Muzikale medewerking wordt verleend door Kids4Praise uit Zuidland, en door organist Peter de Rijke uit Spijkenisse. We hopen op de komst van velen naar deze feestelijke opening van het nieuwe seizoen! Iedereen van harte uitgenodigd! Samen zingen in Sint-Catharijnekerk Aan de zangdienst op 13 oktober zal het Chr. Mannen Koor Excelsior uit H. I. Ambacht medewerking verlenen. Het koor staat onder de deskundige leiding van dirigente Ilona Vooijs-de Kievit. Het orgel zal bespeeld worden door Edwin Vooijs. Deze combinatie was al eerder in de zangdienst te beluisteren. En het was toen een groot genoegen om te zien hoe strak Ilona de mannen stuurde in haar dirigeren. Het resultaat was er dan ook naar, er was een prachtige koorklank te horen! De dirigente zal dit keer ook zelf een stukje solozang voor haar rekening nemen. Het thema voor deze zangdienst is : Man en Vrouw. De column zal uitgesproken worden door Theun Klein. Er zijn weer mooie liederen en gedichten uitgekozen door de Zangcommissie. Weet u allen welkom, 13 oktober, om uur. 10

10 Kerkdiensten Sint-Catharijnekerk zondag 15 september 16e zondag na Trinitatis JOP/jeugdwerk uur Diaconie ds. S.M. Dekker Onderhoud ds. C. Flim zondag 22 september 17e zondag na Trinitatis Vredeswerk uur oecumenische vredesdienst ds. A.J.P.W. v.d. Wal Onderhoud zondag 29 september 18e zondag na Trinitatis Eredienst uur Diaconie ds. Chr. Donner Onderhoud zondag 6 oktober 19e zondag na Trinitatis Kerk en Israël uur Israëlzondag Diaconie ds. S.M. Dekker Onderhoud zondag 13 oktober 20e zondag na Trinitatis Eredienst uur Diaconie ds. C. Flim Onderhoud uur zangdienst bijdrage zangdienst zondag 20 oktober 21e zondag na Trinitatis Eredienst uur St. Chr. Hulpverlening ds. A.J.P.W. v.d. Wal Onderhoud Kerkblad september pagina 11

11 nieuws van de Jeugd Jeugdhonk voor 15+ groep Op 26 augustus zijn we met vijf jongelui begonnen aan het jeugdhonk aan de Bollaarsdijk. We mogen deze ruimte gebruiken van Faas en Anja van der Wagt. Allereerst werd er hard gewerkt om het plafond en de muren van een ander kleurtje te voorzien. De volgende dag zijn we naar de rommelmarkt in de Coppelstokstraat gegaan en hebben daar drie banken voor maar tien euro op de kop getikt! Op 30 augustus hebben we daar met z n allen gegeten en verdere plannen en afspraken gemaakt. We hebben er allemaal erg veel zin in! Een naam hebben we nog niet maar een honk wel. Musical Maria. Wie is wie? In maart is een enthousiaste groep mensen uit Brielle en Hellevoetsluis (spelers, zangers en zangeressen, dirigent Harry Heidekamp en regisseur Brian de Boer) begonnen met de repetities. De musical speelt zich af in een dorpje in Oost- Europa in de vorige eeuw. De bewoners hebben allemaal hun eigen leven, hun eigen geschiedenis, hun eigen verhalen en geheimen. Op een dag bezoekt een reizend theatergezelschap het kleine dorp en dat zorgt voor veranderingen. Vanaf dit nummer van het kerkblad laten we u kennismaken met de belangrijkste dorpsbewoners en enkele leden van het reizend theater. Olga is goed op de hoogte van het wel en wee van de dorpsbewoners en dat laat ze merken ook. Niet iedereen is blij om Olga te zien aankomen. Ze kan soms keiharde dingen zeggen. Zelf vindt ze dat ze iedereen met rust laat en met haar eigen leven heeft niemand iets te maken. Bij haar blijven de deksels op potjes en pannen. Maar waarom is Olga zo verbitterd? Wat is er in haar eigen leven gebeurd? Greta is de herbergierster en voedt haar twee tienerdochters Esther en Lisa op. Ze functioneert als vertrouwenspersoon en let een beetje op haar klanten. Iedereen kan bij haar terecht om stoom af te blazen of zijn verhaal te doen. Ze geeft goede raad en probeert te helpen waar Activiteitenagenda voor de jeugd 15 september startzondag 4 oktober 15+ groep 6 oktober jeugdkerk 19 oktober bowlen voor de groep van 12 jaar en ouder 1 november 15+ groep. 3 november jeugdkerk 16 november clubavond voor de 12, 13 en 14-jarigen 29 november 15+ groep 1 december jeugdkerk 24 december walking dinner 3 januari groep 5 januari 2014 jeugdkerk ze kan. Ze is de jongere zus van Olga en de zussen hebben een haat-liefdeverhouding. Als geen ander begrijpt ze wat Olga beweegt. Maar ze weet niet dat een van haar dochters iets verzwijgt. (wordt vervolgd) De uitvoeringen van de musical Maria zijn op de volgende data: Zaterdag 8 maart uur BREStheater - Brielle Zaterdag 8 maart uur BREStheater - Brielle Vrijdag 21 maart uur Petrakerk - Hellevoetsluis Zaterdag 22 maart uur Petrakerk - Hellevoetsluis 12

12 Kerkblad september pagina 13

13 Beroep en ethiek - Piet en Daan van der Ent In de serie Beroep en ethiek komen mensen uit onze lokale samenleving aan het woord over hun beroepskeuze, dilemma s en risico s die zij lopen in hun vakgebied. Vorig jaar verschenen de memoires van Piet van der Ent sr. (84): Zo werd ik verhuizer. Reden voor een gesprek met hem én met zoon Daan van der Ent. Beiden geboren verhuizers. Al voor deze populaire term de wereld in kwam, waren wij bezig met maatschappelijk ondernemen Al voor deze populaire term de wereld in kwam, waren wij bezig met maatschappelijk ondernemen. Waarom hebt u voor dit beroep gekozen? Als je volgens Piet in het transport geboren bent, blijf je altijd in de buurt van dat bewegen. Want transport is bewegen. Als zoon van een vader die een bodedienst onderhield tussen Rotterdam-Rhoon en Poortugaal, word je besmet met dat virus. Het begon toen ik na de oorlog als oudste van zes kinderen de bodedienst draaiende moest houden, omdat mijn vader ziek was, want het gezin moest wel eten. Als jonge jongen nam ik natuurlijk geen genoegen met een bodedienstje. Ik kwam tot de ontdekking, dat een verhuizing beter werd betaald dan ander transport. Ik had de tijd mee, want door het groeien van de industrie in deze omgeving, moest er ook veel worden verhuisd. Als je dan ook kwaliteit leverde, mocht het wel wat meer kosten dan gewoon transport. Als je goed werk levert, wordt dit gewaardeerd en doorverteld. Je geniet vertrouwen. Voor Daan was de keuze om verhuisondernemer te worden eenvoudig. Als je bedenkt dat ik geboren ben in een tot woning omgebouwde autobus en vanaf de wieg eigenlijk altijd met auto s, transport en verhuizen in aanraking was, dan gaat dat ook in je bloed zitten. Ik ben van kind af aan alle vrije dagen mee geweest op de verhuiswagens. Mijn pa heeft nooit enige druk op mij uitgeoefend om zijn zaak voort te zetten. Het was mijn eigen keuze om in 1980 samen met mijn broer Dirk het bedrijf over te nemen. Een keuze waar ik tot op vandaag nog geen moment spijt van heb gehad. Wat zijn de risico s in het vak, letterlijk en figuurlijk? Piet werd bij het begin van het groeiproces van het verhuisbedrijf geconfronteerd met pieken in het personeelsbestand. Dit kon ik oplossen door gebruik te maken van mensen uit de continudiensten. Ik verzamelde de gegevens van de continuwerkers en wist zodoende altijd aan personeelsleden te komen door hen in te delen op de uren dat zij niet naar de fabriek gingen. Op deze flexibele wijze kon mijn bedrijf op een verantwoorde manier groeien en een mooie klantenkring opbouwen die ons bedrijf het vertrouwen gaven en geven. Daan vult aan: Het bedrijf groeide uit tot een mooi internationaal verhuisbedrijf met drie vestigingen in Spijkenisse, Den Haag en Breda. Zoals Sr. al memoreerde, kenden wij vele mooie jaren van groei en voorspoed. Net voor het moment dat de crisis uitbrak, hadden we besloten om onze opslagcontainerhal te vergroten met een capaciteit van 320 naar ruim 730 x 20 foot opslagcontainers. Met de in 2008 begonnen crisis was het voor ons wel een flinke uitdaging om het verhuis- en opslagvolume vast te houden. We zagen toch kans om dit met de overname van een verhuisbedrijf in Breda te bewerkstelligen. Een ander risico is dat je blijft hangen in oude tradities. Je moet proberen mee te veranderen met de markt. Wij doen bijvoorbeeld veel meer dan verhuizen. Denk aan het regelen van stoffeerders, schoon opleveren van huizen en het regelen van handyman diensten voor het aansluiten van audio, tv, of ophangen van lampen en schilderijen etc. In vergelijking met vroeger is de regelgeving om je werk naar behoren uit te voeren enorm veranderd. De hoeveelheid (overheids)regels voor veiligheid en milieu gaan voor ondernemers soms gepaard met flinke extra investeringskosten welke niet altijd zijn terug te verdienen. Met de groei van een bedrijf heb je nu ook een goed lopend informatiseringssysteem nodig om de enorme overvloed aan informatie vast te leggen. Je kunt dit bedrijf nu niet meer runnen zonder automatisering. Alles moet van A tot en met Z worden vastgelegd omdat we in een maatschappij leven waarin we alles willen borgen. (lees verder op pagina 17) Kerkblad september pagina 15

14 Beroep en ethiek (vervolg van pagina 15) Wat is in uw ogen een goede en wat een foute verhuizer? Volgens Daan zijn er geen goede of foute verhuizers: Een echte Erkende Verhuizer zal altijd zijn best doen om het de klant naar de zin te maken. Concurrentie is goed en houdt je als ondernemer scherp. Bedrijven die niet Erkend Verhuizer zijn en zichzelf verhuren met een auto en bijrijder, zijn geen verhuizers. Daarmee vergelijken wij ons niet! De financiële crisis, die al in 2008 begon, lijkt het dieptepunt te hebben bereikt; wat is volgens u de oorzaak van deze crisis? Hoewel Piet sr. al sinds 1980 geen directeur meer is, is hij nog wekelijks te vinden op kantoor in Spijkenisse. Hij weet dan ook dat de financiële crisis hard om zich heen heeft gegrepen. Ook bij Van der Ent. Er worden minder huizen verkocht dus ook veel minder verhuisd. Maar je hebt wel de verantwoording voor je personeel. Gezinnen die afhankelijk zijn van je omzet. We zijn verwend. Het ging allemaal zo voorspoedig. Daan denkt dat de financiële crisis zijn dieptepunt nog niet heeft bereikt. De politiek heeft zijn zaken nog niet voor elkaar en ik ben ervan overtuigd dat er nog de nodige bezuinigingsmaatregelen komen. Maar alleen bezuinigen en geen visie om de werkgelegenheid een boost te geven, daar komen we echt niet mee vooruit. Laat de politiek maar eens duidelijke keuzes maken en daar dan ook aan vasthouden. Dan zul je zien dat dit uiteindelijk rust en vertrouwen geeft. De huizenmarkt komt dan weer op gang en dat is goed is voor de burgers en ondernemend Nederland. Wat vindt u van het gezegde: Hebzucht is de bron van alle kwaad? Dit is een onderwerp waar Daan en Piet niet zo mee bezig zijn. Daan: Ik denk dat een ieder voor zichzelf moet bepalen wat hebzucht met hem en zijn omgeving doet. Wat is voor u de waarde van het christelijke geloof en hoe is het geloof van invloed op uw leven, uw beroepsethiek? Piet: Hoewel ik veel waarde hecht aan mijn geloof en ik dat ook in mijn werk altijd als maatstaf heb gehanteerd, ben ik van mening dat ook ondernemers die dat niet hebben, ook werken met diezelfde moraal. Daaraan wil ik mij zelf niet spiegelen. Ik heb mijn verantwoording naar God. De Tien Geboden zijn goede leefregels. Ze zijn nog steeds niet versleten, alleen moeten we ze wel eens bijstellen naar de tijd waarin we leven. Eerlijk zaken doen is mijn uitgangspunt altijd geweest en nog. Daan: Het geloof en mijn opvoeding hebben mij richting gegeven waaruit ik mijn vertrouwen en rust haal. Maar beroepsethiek moet je ook hebben wanneer je niet vanuit een gelovige achtergrond je werk doet. Wat geeft u de meeste voldoening in uw werk? Daan: De meeste voldoening geeft toch het vak verhuizen. Het is een mooi en zwaar beroep, waar je bij elke tevreden klant weer motivatie uithaalt. Het is ook een stimulans dat mijn kinderen Christiaan en Rolina in de zaak actief zijn en graag het stokje over willen nemen. Laten we eerlijk zijn, een familiebedrijf met de vierde generatie op de stoep geeft je voldoening, zeker als het uit eigen beweging en liefde voor het vak wordt voortgezet. Tegenwoordig is de term maatschappelijk ondernemen populair. Kun je als verhuizer ook maatschappelijk ondernemer zijn en hoe dan? Piet stelt: Maatschappelijk ondernemen is bij ons een logische zaak. Klanten rekenen erop dat wij materiaal en mensen beschikbaar stellen voor rommelmarkten en dergelijke. Je ziet dan dat daardoor weer werk wordt gegund. Je bent als dienstverlener en klant, samen, bezig in de samenleving. Volgens Daan lijkt het erop dat de term maatschappelijk ondernemen een verkoop en pr-tool (pr-instrument) geworden is waarop een ondernemer alleen nog maar wordt beoordeeld. Al voor deze populaire term de wereld in kwam, waren wij bezig met maatschappelijk ondernemen. Dit moet niet opgelegd worden vanuit overheidswege, maar moet een gezonde afweging zijn van een ondernemer. De investering in het verwarmen van ons pand middels aardwarmte is er al vanaf medio Ook het wagenpark voldoet aan alle nieuwste milieueisen. Voor elke particuliere verhuizing dragen we een geldbedrag af aan de Stichting Groen Balans. Zo is elke verhuizing CO2-neutraal. Dit kan alleen gedaan worden als het verschil tussen je zakelijke belangen en de kosten in balans blijven. Naast deze investeringen laten wij onze maatschappelijke betrokkenheid blijken door materiaal of geld beschikbaar te stellen voor goede doelen acties. Denk hierbij aan Alpe d HuZes, Roparun, Oxfam Novib, Cliniclowns en lokale doelen zoals een rommelmarkt of scholen en sportverenigingen. Maar ook hierin moet je een balans zien te vinden. Want ja, je kunt bijna al je omzet wel kwijt aan goede doelen. Maakt u deze zin eens af: Ik voel me gelukkig, wanneer. Piet sr.: Ik voel me gelukkig als onze kinderen en kleinkinderen de zaak voortzetten en ik daar in gezondheid nog van mee kan genieten. Daan voegt daaraan toe: Ik voel mij gelukkig als onze gezondheid en het bedrijf Van der Ent Top Movers voor ons en alle medewerkers nog lang gewaarborgd mag blijven. Koorscholing voor (beginnende) zanger(s)essen De cantorij van de Sint-Catharijnekerk organiseert op de zaterdagmiddagen 2, 16 en 23 november a.s. koorscholingsmiddagen voor zangers die hun stem, techniek en houding willen verbeteren. Ook mensen die willen proberen of zingen iets voor hen is, zijn van harte welkom. De studiemiddagen vinden plaats van uur tot uur. De cantor van de Sint Catharijnecantorij, de heer Rinus Verhage, heeft de leiding. Tijdens de middagen wordt er studie gemaakt van solfège, zangtechniek en houding. Het plan is de koorscholing af te sluiten met een optreden in de kerk. Daarover krijgt u meer informatie tijdens de koorscholing. De kosten per middag bedragen 5,00 p.p. Heeft u zin om mee te doen of wilt u inlichtingen: Janneke Schoemaker (0181) , gmail.com of Tine Wolters (0181) Kerkblad september pagina 17

15 Agenda 19 sept. Moderamen 9.30 uur Langestraat sept. Kerkenraad uur consistoriekamer Gespreksgroep jaar info tel sept. Gasthuiskring uur 2 okt. Thema-avond met debat zalencentrum uur 3 okt. Alles wat ademt uur kerk 4 okt. Ommeloopkring uur 8 okt. Alleengaandenkring 9.45 uur consistoriekamer 9 okt. Diaconale raad uur consistoriekamer Leerhuis uur zalencentrum 10 okt. Pastorale raad uur consistoriekamer 14 okt. College van kerkrentmeesters u consistoriekamer 17 okt. Moderamen uur Langestraat 16 Kopij kerkblad Kopij inleveren uiterlijk 7 oktober (12.00 uur), Als u geen heeft, dan kunt u kopij brengen naar mevrouw T.C. Wolters, Voorstraat 164. Het nieuwe kerkblad komt uit op 17 oktober. Foto s op de website of in het kerkblad die u zou willen hebben, neem contact op met Joost de Koning, telefoon Bedankt Hartelijk bedankt voor alle kaarten, bloemen en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en revalidatie centrum. Het heeft ons goed gedaan. Bart en Ineke van Eijsden Twee maanden bestraling met de nodige naweeën gaan je niet in de koude kleren zitten. Gelukkig is het achter de rug en zijn de vooruitzichten gunstig. In zo n periode is het hartverwarmend en bemoedigend als je zoveel medeleven en belangstelling mag ervaren. Hartelijk dank daarvoor! Dick en Minke Boogaard Mijn hartelijke dank voor de vele kaarten en telefoontjes die ik tijdens mijn ziekte van u mocht ontvangen. Piet Marijs Achter de schermen... Christmas carols in kerstnachtdienst December is nog ver weg, maar deze oproep is bestemd voor zangers met koorervaring die met de cantorij van de Sint-Catharijnekerk willen meezingen in de kerstnachtdienst. Weet u mensen die goed kunnen zingen en met u en ons willen meezingen of wilt u inlichtingen: bel Janneke Schoemaker tel of mail Agenda PCOB 24 september De kunst van het mimegebeuren. 15 oktober De koninklijke stallen, lakei bij de Gouden Koets. 19 november Dementie: met mij is niks aan de hand.... verzorgt Maartje van Rij samen met haar man Piet al ruim 30 jaar de distributie van het kerkblad. Negen maal per jaar tellen en verdelen zij de bladen voor de wijkbezorgers. Samen zorgen zij ervoor dat de gemeenteleden van het kerkelijk wel en wee op de hoogte blijven. Kerkblad september pagina 19

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd.

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 4 oktober 2015 Ouderling van dienst is Hans van der Helm Diaken is Bea ten Kate Het orgel wordt bespeeld door Marianne Voskamp De kostersdienst staat

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

De Hoeksteen 8 september 2013 Maurits de Ridder. Marcus 10 : 13-16. Gemeente van Christus Jezus onze Heer,

De Hoeksteen 8 september 2013 Maurits de Ridder. Marcus 10 : 13-16. Gemeente van Christus Jezus onze Heer, De Hoeksteen 8 september 2013 Maurits de Ridder Marcus 10 : 13-16 Gemeente van Christus Jezus onze Heer, Het is vandaag toch best wel een heel bijzondere zondag voor Félice en Emma, die hier net voorin

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

2013-2014. Informatie. Protestantse Gemeente Sint-Catharijne Brielle. Winterwerk l Jeugdraad l Adressen

2013-2014. Informatie. Protestantse Gemeente Sint-Catharijne Brielle. Winterwerk l Jeugdraad l Adressen 2013-2014 Informatie Protestantse Gemeente Sint-Catharijne Brielle Winterwerk l Jeugdraad l Adressen Winterwerk 2013-2014 Ontmoetingen in Winterwerk Brielle kent een lange traditie van winterwerk. De ervaring

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur. Voorganger: Harrie Hekkema Organist: Wijnand Klaver

Liturgie voor de dienst in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur. Voorganger: Harrie Hekkema Organist: Wijnand Klaver Liturgie voor de dienst in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur Voorganger: Harrie Hekkema Organist: Wijnand Klaver Thema: Onze Vader Aansteken van de kaars Staand zingen

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 waarin Marleen Kruijt wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en waarin het ambt wordt neergelegd door: Roelien

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

LITURGIE voor de viering van de Eredienst in de Paaskerk. zondag 4 augustus 2013

LITURGIE voor de viering van de Eredienst in de Paaskerk. zondag 4 augustus 2013 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Welkom en aansteken van de kaarsen LITURGIE voor de viering van de Eredienst in de Paaskerk zondag 4 augustus 2013 Stilte (gemeente gaat staan) Intochtslied:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Beleidsplan GKU 2015-2019

Beleidsplan GKU 2015-2019 Beleidsplan GKU 2015-2019 Wat de toekomst brengen moge Vastgesteld: Urk, 6 november 2015 1 Inhoudsopgave: Inleiding 1. Typering van de gemeente 1.1. Missie 1.2. Visie 2. Adviezen van de beleidscommissie

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR STARTZONDAG 2015

ORDE VAN DIENST VOOR STARTZONDAG 2015 ORDE VAN DIENST VOOR STARTZONDAG 2015 THEMA: 'GOEDE BUREN' Voorganger: Robbert-Jan van Duijn, Aalsmeer Gastvrouw: Elly Verbruggen Lector: Maaike de Vries Diaken: Marjon v.d. Pouw Organist: Hugo de Graaff

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band):

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Opwekking 334 Opwekking 710 Opwekking 518 Opwekking 553 Votum en zegengroet Zingen: Psalm

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

TROUWEN IN DE KERK. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 5

TROUWEN IN DE KERK. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 5 TROUWEN IN DE KERK Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 5 TROUWEN IN DE KERK Mensen beloven elkaar liefde en trouw. Dat doen ze voor hun hele leven. Een dergelijke beslissing wordt

Nadere informatie

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inleidend orgelspel... 3 Binnenkomen van de kerkenraad... 3 Stil gebed... 4 Mededelingen kerkenraad...

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen Orden van dienst voor de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen In dit boekje staan een aantal orden van dienst die gebruikt kunnen worden bij de viering van het Heilig Avondmaal in wijkgemeente

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Een eigenaardig verhaal. 't Staat in de Bijbel, dus het zal wel ergens goed voor zijn, denkt u misschien. Maar wáárvoor

Een eigenaardig verhaal. 't Staat in de Bijbel, dus het zal wel ergens goed voor zijn, denkt u misschien. Maar wáárvoor Gemeente van Christus, Broeder Smit, zuster Vink, 't Is misschien een beetje kerkelijke taal, maar zo noem ik jullie vanmorgen maar eens: broeder en zuster Het is wel een eigenaardig verhaal, dat over

Nadere informatie

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen.

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen. 1 C JAAR PREEK ADVENT Vierde zondag van de Advent Zondag - Rorate Coeli Dauwt heemlen, wijkt vaneen Zondag 20 december 2015 EERSTE LEZING Micha 5, 1 3 GRADUALE Psalm 80, 1-8 TWEEDE LEZING Hebreeen 10,

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

By heart. U kent ze uit uw hoofd. Engelsen kennen ze uit het hart. By heart. En dat is heel mooier.

By heart. U kent ze uit uw hoofd. Engelsen kennen ze uit het hart. By heart. En dat is heel mooier. By heart Inleidende woorden Heeft u zich ooit afgevraagd welke teksten u uit uw hoofd kent? Het zijn er meer dan u denkt. Van twee beren die broodjes smeren tot de Geus die voor Den Briel staat, van favoriete

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2013. God valt mee. De protestantse gemeente van Jubbega en Hoornsterzwaag

Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2013. God valt mee. De protestantse gemeente van Jubbega en Hoornsterzwaag Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2013 God valt mee De protestantse gemeente van Jubbega en Hoornsterzwaag Voorganger: Organist: ds. Piet Hulshof Jan Heins Welkom en het aansteken

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie