Feeling at home? Facilitating expats in the process of settling, working and living in the City Region Arnhem Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feeling at home? Facilitating expats in the process of settling, working and living in the City Region Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1 Feeling at home? Facilitating expats in the process of settling, working and living in the City Region Arnhem Nijmegen A study on the composition, perceptions and needs of expats and their employers Samenvatting This study was assigned by City Region Arnhem Nijmegen in cooperation with the Municipality of Arnhem and the Municipality of Nijmegen drs. B.J. Buiskool drs. L. Boer Project number: B3459 Zoetermeer, September 19, 2008

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Research voor Beleid. Research voor Beleid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

3 Samenvatting Dit onderzoek, in opdracht van Stadsregio Arnhem Nijmegen, Gemeente Arnhem en Gemeente Nijmegen, heeft beoogd de verwachtingen en percepties van expats in de regio te peilen en nieuwe manieren te verkennen om aan hun behoeften tegemoet te komen. Daarmee dient dit onderzoek als basis voor nieuw beleid. Schatting van het aantal expats werkzaam in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Om een beeld te verkrijgen van het totaal aantal werkzame expats in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, is een internetonderzoek gehouden onder 58 organisaties waar, naar verwachting, de meeste expats werkzaam zijn. Van deze 58 organisaties gaven er 44 informatie over het aantal werkzame expats (respons van 76%). Deze studie kan in principe alleen betrouwbare uitspraken doen over het aantal expats die voor deze 44 organisaties werken en niet over het totaal aantal expats in de Stadsregio. Om een (ruwe) schatting te kunnen maken van het totaal aantal expats, is het aantal expats werkzaam bij de 44 responderende organisaties vermenigvuldigd met Die factor is gebaseerd op de aanname dat de steekproef 80% van de expats omvat. Op grond van deze aanname werken er (in 2008) ongeveer expats in de Stadsregio (Arnhem: 150 expats; Nijmegen: 850 expats; rest van de Stadsregio, inclusief Boxmeer, Oss en Wageningen: 600 expats). Naar schatting neemt dit aantal toe met 33% naar in Daarmee neemt het belang toe van beleid specifiek gericht op deze groep. Achtergrond en kenmerken van expats Een meerderheid (ongeveer 60%) van de expats is man. In de private sector zijn relatief veel mannen (70%) werkzaam. Bij expats werkzaam voor de universiteit is de verdeling praktisch gelijk (50%). De expats zijn relatief jong, met name op de universiteit. De helft van alle expats is jonger dan 40 jaar. Een kwart is tussen de veertig en vijftig jaar. Van een kwart van de expats zijn partner en kinderen naar Nederland overgekomen. In nog eens een vijfde van de gevallen ging het alleen om de partner. Het laten overkomen van alleen de kinderen komt nauwelijks voor. Twee van de drie expats in de private sector hebben kinderen, en één op de vijf expats die werkzaam zijn op de universiteit. De meeste expats (ongeveer 81%) hebben ten minste een Mastertitel. Op de universiteit ligt het opleidingsniveau van de expats hoger dan in de private sector. Mobiliteitspatroon van expats in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Twee van de drie expats zijn in de Stadsregio gaan werken omdat zij dit als een carrièrekans beschouwen. Een derde heeft aangegeven dat het aantrekkelijke wetenschappelijke klimaat de reden was zich in de regio te vestigen. Bijna een vijfde van hen zegt dat de studie de reden was. Andere genoemde redenen, genoemd door een tiende van de expats, zijn: het sociale, economische, politieke en culturele klimaat in Nederland; een kans om internationale ervaring op te doen; gedwongen mobiliteit door de werkgever; de regio als woon- en leefomgeving; de aanwezigheid van familie en/of vrienden in de regio. De cijfers laten zien dat de meeste informatie is uitgewisseld tijdens informele contacten tussen collega s, academici en vrienden/kennissen. Ongeveer de helft van de expats heeft academische of professionele contacten gebruikt om informatie over hun huidige baan te krijgen. Internet (vacaturesites en bedrijfspagina s) is door tweevijfde genoemd, een derde heeft informele persoonlijke contacten gebruikt. 3

4 Bijna de helft van de expats is na 2006 naar Nederland gekomen. Ongeveer 16% kwam al voor het jaar Een vijfde verwacht korter dan twee jaar in Nederland te blijven. Een derde denkt aan een periode tussen twee en vijf jaar, terwijl ongeveer 13% tussen de vijf en tien jaar wil blijven. Ongeveer 16% noemt een periode langer dan tien jaar. Eén op de vijf heeft geen idee. Faciliteiten voor expats in de Stadsregio Arnhem Nijmegen De lokale autoriteiten bieden allerlei informatie aan over wonen, werken en leven. Nijmegen is op dit moment het beste toegerust met een Engelstalige website, een Hospitality Centre en een Meeting Point. Arnhem heeft recentelijk een Engelstalige website voor expats gelanceerd. Arnhem en Nijmegen werken samen met de Stadsregio om nieuw beleid te ontwikkelen en (eventueel) de faciliteiten voor expats uit te breiden. Los van de herplaatsingsbureaus die assisteren bij wonen, werken en leven, bieden particuliere initiatieven vooral hulp bij en informatie over zowel kinderopvang en onderwijs, als sociale activiteiten en vrije tijd. De International School in Arnhem is de enige internationale school in de regio. De Radboud Universiteit biedt bezoekende studenten accommodatie aan. Op regioniveau faciliteren o.a. de Foreign Exchange, de International School in Arnhem en de Internationale Ouderraad van AIS sociale activiteiten voor expats. In Nijmegen bestaat een lokale Amerikaanse Meetup Group. Vestiging in de Stadsregio Arnhem Nijmegen De meeste expats vinden dat hun werkgever voldoende ondersteuning heeft geboden wat betreft visas, werkvergunningen en verzekeringen op het gebied van ziektekosten en sociale premies (zoals pensioenopbouw). De expats zijn iets minder positief over de ondersteuning door hun werkgever op een meer persoonlijke niveau (wonen en leven). Een kwart van de expats is tijdens de verhuizing naar de Stadsregio ondersteund door een herplaatsingsbureau. Tussen werknemers van bedrijven en de universiteit bestaat een groot verschil. Waar de helft van de expats in dienst van bedrijven ondersteund is door een dergelijk bureau, kwam dit bij werknemers van de universiteit vrijwel niet voor. Een op de drie expats heeft naar eigen zeggen ontoereikende tot zeer ontoereikende informatie gekregen over officiële procedures. Een even grote groep vindt de informatie juist goed toereikend tot zeer goed toereikend. Over het algemeen is de meerderheid tevreden over gemeentelijke diensten. Werken in de Stadsregio Arnhem Nijmegen De meeste expats (79%) zijn sinds hun aankomst in Nederland niet van baan gewisseld. De helft van de werknemers werkt op tijdelijke basis, de andere helft heeft een vast contract. Werknemers in dienst van de universiteit hebben vaker een tijdelijk contract. Voor beleidsmakers is het nuttig de professionele condities in kaart te brengen die de komende jaren verbeterd, uitgebreid, behouden of gemonitord dienen te worden om de regio aantrekkelijk te houden voor expats. Door het belang te combineren met de mate van tevredenheid, kunnen prioriteiten worden benoemd. De onderstaande figuur laat zien dat de tevredenheid op vrijwel alle aspecten achterblijft bij het belang dat men aan die aspecten hecht. Met name carrièrekansen zijn vatbaar voor verbetering. Tegelijk is het nuttig te bekijken hoe het wetenschappelijk klimaat en kwaliteit/inhoud van het werk verder zijn te verbeteren. Het internationale bedrijfsklimaat en (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden zijn onderwerp van monitoring. 4

5 Dat expats minder tevreden zijn met carrièrekansen, komt overeen met de bevindingen uit ander onderzoek over dit onderwerp. Omdat minder grote bedrijven zich vestigen in het Oosten van Nederland, is het carrièreperspectief voor (internationale) kenniswerkers in die regio relatief laag vergeleken bij de Randstad of het buitenland. Professional conditions in Arnhem Nijmegen Region 90% 85% 80% Priority IV: Maintain Priority II: Expand Quality and content of your work 75% Scientific climate Satisfaction % 70% 65% 60% 55% International business climate Primary and secondary package of benefits Career Opportunities 50% 45% Priority III: Monitor Priority I: Improve 40% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% Importance % Wonen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Een derde van de expats woont in een flat, een vijfde in een eengezinswoning. Van de expats in dienst van bedrijven woont 69% in een eengezinswoning. Een derde van de expats in dienst van de universiteit heeft een kamer, een sociale huurwoning of woont in een studentenhuis. Van de expats huurt 67% woonruimte, terwijl 28% eigenaar van een woning is. Voor 60% van de expats kostte het minder dan een half jaar om geschikte woonruimte te vinden, bij 30% rest was dat langer. Ruim de helft is (zeer) ontevreden over de woningprijzen. Bij werknemers aan de universiteit is dit percentage nog hoger (70%). Een deel van de expats is verder ontevreden over het aantal woningen en de diversiteit daarvan (37%), de informatie in het Engels over de woningvoorraad (34%) en de kwaliteit van makelaars (31%) en aangeboden woningen (23%). Over de kwaliteit van hun huidige woning is 60% tevreden. Ook de kwaliteit van de leefomgeving beoordeelt men overwegend (73%) als goed of zeer goed. Scholen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Bijna de helft van de expats met schoolgaande kinderen stuurt deze naar een Nederlandse basisschool en ongeveer een derde stuurt naar de Arnhem International School (AIS) primary department. Een tiende van de expats heeft kinderen in het Nederlandse voortgezet onderwijs, terwijl vier tiende schoolgaande kinderen heeft op de AIS secondary department. Kinderen in het tertiair onderwijs komen voor bij 6% van de expats. Werknemers van universiteiten sturen hun kinderen nauwelijks naar AIS, terwijl de helft van de werknemers van particuliere bedrijven dat wel doet. 5

6 Afstand is voor 57% van de expats een belangrijke reden om kinderen niet naar een internationale school te sturen. Het belang van de Nederlandse taal wordt genoemd door 43%. Ook de kosten spelen een rol (26%). Van de expats die hun kinderen wel naar AIS sturen, vindt 51% de kwaliteit van het lesprogramma doorslaggevend en 78% de internationale omgeving. Fysieke nabijheid wordt genoemd door 24%. Ten aanzien van basisschoolonderwijs zijn expats over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het lesprogramma, de lerarenstaf, de fysieke nabijheid, veiligheid en de communicatie naar ouders toe. De groep expats met kinderen op de internationale basisschool zijn minder tevreden over de kwaliteit van het gebouw (door 40% onvoldoende beoordeeld), hygiëne (53% onvoldoende) en studiekosten (20% onvoldoende). Ten aanzien van basisschoolonderwijs zijn expats over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het lesprogramma, veiligheid en hygiëne. De groep expats met kinderen op een internationale middelbare school zijn minder tevreden over de kwaliteit van het gebouw (door 35% onvoldoende beoordeeld), de lerarenstaf (19% onvoldoende), naschoolse opvang (33% onvoldoende), communicatie (20% onvoldoende) en studiekosten (27% onvoldoende). De AIS heeft de wens om sociale activiteiten uit te breiden en de huisvesting te verbeteren. Arnhem en Nijmegen en andere regionale overheden en partners zijn geinteresseerd en willen in overleg met de AIS over deze ideeen. Vrije tijd in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Expats zijn overwegend tevreden over de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, de organisatie en de evenementen in de regio. Onderstaande figuur toont mogelijke prioriteiten voor beleidsmakers. Facilities and services in the Arnhem Nijmegen Region 90% 85% Priority IV: Maintain Natural environment Priority II: Expand 80% Shopping facilities Satisfaction % 75% 70% 65% 60% Pubs/nightlife/restaurants Amusement parks and play areas Theatre Museum Non-organised sports activities Cinema Library Festivals/events Organised sports activities 55% Classical concerts Popular concerts/ (pop, rock, jazz) 50% 45% Priority III: Monitor Religious services (e.g. churches, mosque) Priority I: Improve 40% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% Importance % De figuur laat zien dat de natuurlijke omgeving, bibliotheek, bioscoop, al dan niet georganiseerde sportmogelijkheden, festivals en evenementen als erg belangrijk worden beschouwd voor de aantrekkelijkheid van de regio voor expats. Musea, pretparken, speelvelden, winkelcentra en populaire concerten werden iets minder belangrijk gevonden. De figuur laat zien dat geen van de aspecten direct verbetering behoeft. Wel kan (nog) meer nadruk worden gelegd op de natuurlijke omgeving om de regio verder te promoten. 6

7 Het is belangrijk de winkelmogelijkheden op hetzelfde niveau te handhaven. Omdat de tevredenheid met de huidige voorzieningen groter is dan het toegekende belang, is uitbreiding niet nodig. Van de andere aspecten is het zaak in de gaten te houden of de tevredenheid niet zakt. Speciale aandacht is nodig voor religie, klassieke en populaire concerten, theater, musea, speelvelden, georganiseerde sport, festivals en evenementen en de bibliotheek, omdat er een gat van 5% tot 15% zit tussen de mate van tevredenheid en de mate van belang. De meest gebruikte bron om informatie te vinden over vrijetijdsbesteding is het internet (19%), op ruime afstand gevolgd door persoonlijke contacten (57%). Kranten, folders en /digitale nieuwsbrieven worden gebruikt door 20% tot 40% van de expats. Bijna een vijfde gebruikt internet op het werk en gebruikt lokale televisie. Sociale contacten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Expats beoordelen hun sociale contacten op het werk en met andere kenniswerkers overwegend (70%) als goed tot zeer goed. Tussen werknemers op universiteiten en in het bedrijfsleven zit geen verschil. Ongeveer de helft van de expats is tevens positief over hun sociale contacten binnen religieuze organisaties, clubs/verenigingen, buurt, met mensen uit de regio, en personen met wie alleen oppervlakkig contact bestaat (zoals winkeliers). Daar staat tegenover dat één op de vijf expats deze contacten juist als onvoldoende bestempeld. De meerderheid (60%) vindt de vriendelijkheid van de lokale bevolking goed tot zeer goed. Nog geen 10% vindt de mate van vriendelijkheid onder de maat. Een aantal expats heeft opmerkingen gemaakt over het gebrek aan openheid en acceptatie van vreemdelingen in de maatschappij. Andere studies laten zien dat expats goed zijn te spreken over de omgang met Nederlanders in de dagelijkse omgang. Zij ervaren echter wel problemen om meer dan oppervlakkig contact met ze te krijgen. Andere vormen van dienstverlening in de regio De meeste expats zijn tevreden met de verkeersinfrastructuur, het openbaar vervoer en de internationale verbindingsmogelijkheden in de regio. Ongeveer een vijfde van de respondenten is ontevreden over de aansluiting op internationaal vervoer, een tiende over de verkeersinfrastructuur en eveneens een tiende is niet tevreden met het openbaar vervoer. De meningen van expats over gezondheidszorg en medische verzekeringen lopen uiteen. Eén op de drie is tevreden en één op de vijf is ontevreden. Bijna 40% van de expats beoordeelt de kwaliteit van medische diensten goed tot zeer goed, terwijl een kwart ontevreden is. De meeste klachten houden verband met de lange wachtlijsten en de inflexibiliteit van verzekeringen/verzekeringsmaatschappijen. Expats zijn overwegend tevreden over de aanbieders van financiële diensten. De helft beoordeelt die diensten als goed tot zeer goed. Mening van werkgevers over het aantrekken en inbedden van expats Ongeveer 38% van de werkgevers heeft geen moeite met het aantrekken van expats tegenover 14% die het wel moeilijk vindt. De rest zit daar tussenin. Om expats aan te trekken gebruiken werkgevers zeer uiteenlopende instrumenten. Het meest populair zijn het eigen netwerk binnen de universitaire wereld of het bedrijfsleven (67%) en advertenties (62%), gevolgd door mobiliteit binnen het eigen bedrijf (43%). Ook zijn er bedrijven die premies uitloven voor het werven van nieuwe werknemers (38%). Het minst gebruikt zijn buitenlandse intermediairs (10%). Meer dan 80% van de werkgevers voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van voldoende ondersteuning aan expats en investeert daar ook in. 7

8 De meeste werkgevers bieden ondersteuning bij een verhuizing naar de Stadsregio. Zo ondersteunen zij de werknemer bij vergunningen op het gebied van wonen en werken en andere administratieve zaken die met de lokale autoriteiten geregeld moeten worden. Afgezien van het vinden van een huis en kinderopvang, biedt tweederde van de bedrijven zelf de ondersteuning. Het inhuren van externe partijen (zoals een verhuisbedrijf, makelaar, notaris) gebeurt vooral bij de verhuizing zelf, het vinden van woonruimte en het afwikkelen van financiële zaken. Het meest tevreden zijn werkgevers over het wetenschappelijk klimaat in de Stadsregio, gevolgd door het aanbod van (primair en secundair) onderwijs en daarnaast culturele activiteiten. Minder tevreden zijn ze met het woningaanbod, publieke dienstverlening en het internationale investeringsklimaat. De kwaliteit van de woonomgeving scoort het laagst; een derde noemt het (zeer) onvoldoende, 57% gemiddeld, 10% goed. De publieke dienstverlening scoort 19% onvoldoende, 43% gemiddeld en 29% goed. Discussie Een interessante vraag voor beleidsmakers is hoe de uitkomsten van dit onderzoek zijn te interpreteren. Doet de Stadsregio het goed of zijn de uitkomsten teleurstellend? Op welke terreinen moet de regio progressie boeken om aantrekkelijk te blijven voor expats? Idealiter zouden deze uitkomsten in een benchmark moeten worden vergeleken met onderzoeken in andere, concurrerende regio s binnen en buiten Nederland. Deze studie noemt een aantal faciliteiten, activiteiten en vormen van dienstverlening gericht op de vestiging, het werk en leven van expats in de Stadsregio die kunnen worden verbeterd. Sommige knelpunten zijn alleen op de lange termijn oplosbaar, omdat hiervoor concrete aanpassingen van beleid of duurzame investeringen nodig zijn (bijvoorbeeld huizenaanbod). Voor lange termijn verbeteringen is het nodig dat de lokale overheden eerst hun prioriteiten bepalen. Uit het internetonderzoek en de suggesties voor verbeteringen van expats en hun werkgevers, komen wel een aantal korte termijn oplossingen naar voren, die tegen relatief lage kosten kunnen worden gerealiseerd. Het gaat met name om verbeteringen in communicatie en informatievoorziening richting expats. De verantwoordelijkheid voor deze verbeteringen ligt bij verschillende actoren (lokale overheden, werkgevers, AIS, makelaars en woningbouwverenigingen, head hunters en uitzendbureaus). Bij het formuleren van gericht beleid is het onderscheid van belang tussen expats die werken in het bedrijfsleven en voor de universiteit. Deze groepen verschillen van elkaar zowel in samenstelling als percepties en verwachtingen. Voor het maken van effectief beleid is het raadzaam om doelen te stellen en deze te monitoren. Monitoring van de groep expats in de Stadsregio maakt het mogelijk om beleidsmaatregelen te evalueren. Deze studie naar de behoeften en wensen van expats is een eerste stap. Het herhalen van dergelijke metingen in de toekomst verschaft beleidsmakers meer gedetailleerde informatie over de effectiviteit en efficiëntie van het beleid. 8

9 Research voor Beleid Bredewater 26 Postbus MG Zoetermeer tel: fax:

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE!

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! OBR onderzoek naar HBO-jongeren en de arbeidsmarkt Dick Markvoort, Guido Walraven en anderen, Hogeschool INHolland 1 HBO-studenten die wonen en studeren in de

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve BS De Höve/ De Heurne Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve Enige tijd geleden heeft onze school BS De Höve deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Rapportage Digitaal Panel West Meting 8 :: Input voor de begroting 2012 Stadsdeel West

Rapportage Digitaal Panel West Meting 8 :: Input voor de begroting 2012 Stadsdeel West Rapportage Digitaal Panel West Meting 8 :: Input voor de begroting 2012 Stadsdeel West Maaike Caarels Augustus 2011 SES-0911_6_MBS 10862 Inhoudsopgave 1. Management Summary 3 3.4 Welzijn Betrokkenheid

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Zigt deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Samenvatting. BS Mooitaki/ Beetgumermolen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki

Samenvatting. BS Mooitaki/ Beetgumermolen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki BS Mooitaki/ Beetgumermolen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki Enige tijd geleden heeft onze school BS Mooitaki deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Enige tijd geleden heeft onze school BS Hartenaas deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Enige tijd geleden heeft onze school BS Reflector deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2008

Overzichtsrapportage PTP2008 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van zes scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de scholen van St Pastoor Ariens die eerder hebben deelgenomen

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten 1 Voor wat betreft de relatie economie-wonen in de landelijke gebieden in Zuid-Holland spelen op dit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2010/2011

Overzichtsrapportage PTP2010/2011 Overzichtsrapportage PTP21/211 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van negen scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de de scholen van St. Invitare

Nadere informatie

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Julianaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Enige tijd geleden heeft onze school BS De Broekhof deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Waar plannen we ouderenwoningen?

Waar plannen we ouderenwoningen? P. 182 Gijs Foeken Waar plannen we ouderenwoningen? Door de vergrijzing zullen steeds meer ouderen in de nabije toekomst zelfstandig wonen. In de komende jaren worden daarom tienduizenden ouderenwoningen

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schakel

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schakel Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schakel Enige tijd geleden heeft onze school BS De Schakel deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kubus/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus

Samenvatting. BS De Kubus/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus BS De Kubus/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kubus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

Bekend met de Euroborg in 2009?

Bekend met de Euroborg in 2009? Bekend met de Euroborg in 2009? Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2009? Mayan van Teerns Henk

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Enige tijd geleden heeft onze school BS De Mienskip deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept Rapportage voor Saffier De Residentiegroep Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept 24 februari 2015 Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorg-

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2010

Overzichtsrapportage PTP2010 Overzichtsrapportage PTP21 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van vier scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de de scholen van Scholenstichting

Nadere informatie

Opdracht Wijkanalyse/ Wijkdiagnose

Opdracht Wijkanalyse/ Wijkdiagnose Opdracht Wijkanalyse/ Wijkdiagnose 1. Maak een eerste oriëntatie van de wijk mbv. de Windshield survey (Bijlage 1) Ga eens wandelen door de wijk, kijk goed om je heen, spreek mensen aan. Luister goed naar

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben twaalf

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek

Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek Den Haag, 1 juni 2015 Agenda 1 Kader: relatie wonen-werken 2 Opzet onderzoek 3 Werkgelegenheid 4 Waardering woon- en leefklimaat 5 Rol woon- en leefklimaat

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Enquête over het vrijwilligerswerk in de gemeente s-hertogenbosch en de behoefte aan ondersteuning Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie