FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2008"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2008 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap Bruger Special Services B.V. Statutair gevestigd te Doetinchem Laatstelijk gevestigd aan de Edisonstraat nr. 39, 7006 RA DOETINCHEM Inschrijving KvK Centraal Gelderland onder nummer Faillissementsnummer: 08/166 F Datum uitspraak: 04 juli 2008 Curatoren: Mr. P.H. Vestiens en mr. Th.R.M. Welling Rechter-commissaris: Mr. R.M.A.G. van Valderen Activiteiten onderneming: Exploitatie verhuis- en opslagbedrijf + exploitatie koeriersdienst Omzetgegevens: 2006: ,00 conform jaarrekening 2007: ,00 conform computeradministratie Personeel gemiddeld aantal: 20 Verslagperiode: 4 juli 2008 t/m 25 augustus 2008 Bestede uren in verslagperiode: Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 33,7 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 17,3 uur Bestede uren totaal: Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 33,7 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 17,3 uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie: De besloten vennootschap Bruger Special Services B.V. werd in 1997 opgericht onder de naam Brutjech B.V. door de besloten vennootschap Brutra B.V. binnen welke vennootschap het de bedoeling was van de oprichtster Brutra B.V. om daarin haar transportactiviteiten van en naar Tsjechië onder te brengen. In het kader van de in 2005 doorgevoerde vennootschapsrechtelijke herstructurering van de activiteiten 1

2 van Brutra B.V., werden de Tsjechische transportactiviteiten van Brutra B.V. ondergebracht in een door Brutra B.V. in Tsjechië opgerichte Tsjechische vennootschap Brutra s.r.o. In 2005 werd vervolgens middels statutenwijziging de naam van de vennootschap gewijzigd in de huidige naam Bruger Special Services B.V., nog steeds een 100% dochter van Brutra B.V., binnen welke vennootschap de activiteiten van Brutra anders dan internationaal transport, derhalve de min of meer speciale activiteiten, werden ondergebracht. Deze activiteiten bestonden met name uit de exploitatie van een koeriersdienst onder de handelsnaam Dutchxpress alsook de exploitatie van een verhuisbedrijf onder de handelsnaam Vosmeijer Bruger Verhuizingen. Bestuurster van de besloten vennootschap Bruger Special Services B.V. is de inmiddels evenzo gefailleerde moederonderneming Brutra B.V., waarbij de heer F.W. Bruger, middellijk bestuurder van Brutra B.V., als gevolmachtigde de feitelijk bestuurder van Bruger Special Services B.V. is geweest. 1.2 Winst en verlies: Conform jaarrekening 2006: 2005: Verlies 866, : Verlies , : Onbekend, jaarcijfers niet gereed. 1.3 Balanstotaal: Conform jaarrekening 2006: 2005: , : , Lopende procedures: Onbekend. 1.5 Verzekeringen: Wordt nog onderzocht. 1.6 Huur: Gefailleerde huurde de door haar gebruikte kantoor- en opslagruimten van dhr. Bruger privé. De huurovereenkomst is de facto geëindigd. Met betrekking tot het rollend materieel dat ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden door gefailleerde werd gebruikt is gebleken dat dit via Brutra Materieel B.V. werd gehuurd/geleasd. 1.7 Oorzaak faillissement: Directe aanleiding voor het doen van eigen aangifte van faillissement door de curator van moedervennootschap Brutra B.V. was gelegen in het feit dat als gevolg van het faillissement van Brutra B.V. het feitelijk onmogelijk was de activiteiten voort te zetten. De complete administratie en aansturing van de bedrijfsorganisatie vond plaats vanuit Brutra B.V. Als gevolg van het faillissement konden de auto s 2

3 niet meer rijden, terwijl ook voor wat betreft de koeriersdienst met het wegvallen van Brutra B.V. de grootste opdrachtgeefster was weggevallen. Lonen etc. konden niet meer worden betaald. Teneinde de schulden niet verder te laten oplopen resteerde geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot aangifte van faillissement. Dit mede teneinde het mogelijk te maken om ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren, hetgeen nog restte aan relatiebestand c.a. met betrekking tot het verhuisbedrijf te kunnen verkopen. Los van voren omschreven directe aanleiding tot het doen van een eigen aangifte van faillissement, kan naar het oordeel van de curator de vraag worden gesteld in hoeverre de activiteiten van Brutra Special Services levensvatbaar waren. Blijkens de proef/saldibalans 2007 zoals die door de curator in de administratie werd aangetroffen, zou ook de exploitatie over het jaar 2007 voor ruim ,00 verliesgevend zijn geweest, waarmede het negatieve eigen vermogen dat blijkens de balans van 2006 reeds bestond van ruim ,00 nog eens met naar schatting ,00 tot ruim ,00 negatief zou zijn gestegen. De activiteiten werden gefinancierd vanuit Brutra B.V. De besloten vennootschap beschikte niet over een kredietovereenkomst met een financiële instelling. Met het wegvallen als gevolg van faillissement van Brutra als financier was het faillissement van Bruger Special Services B.V. onafwendbaar. Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 6 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 1,1 uur. 2. Personeel 2.1 Ten tijde van faill.: 20 personen. 2.2 In jaar voor faill.: Onbekend. 2.3 Datum ontslagaanzegging: 7 juli 2008 na verkregen toestemming rechtercommissaris. Ten behoeve van het voltallige personeel van Bruger Special Services werd op woensdag 9 juli 2008 een gezamenlijke intake georganiseerd in samenwerking met het UWV en het CWI voor het verzorgen van de aanvragen WW in het kader van de loongarantieregeling ten aanzien van de achterstallige salarissen. De lonen tot en met de maand juni waren aan de betrokkenen voldaan, zodat geen grote loonachterstanden bestonden. 3

4 Voor zover de curator bekend is het overgrote deel van het personeel op relatief korte termijn elders aan de slag gekomen. Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 1,5 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 4,3 uur. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: N.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst: N.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek: N.v.t. 3.4 Boedelbijdrage: N.v.t. Werkzaamheden: N.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Gefailleerde beschikte nagenoeg niet over eigen bedrijfsmiddelen. Overwegend werden de activiteiten uitgevoerd middels van Brutra Materieel B.V. gehuurde vrachtauto s en bestelauto s, terwijl tevens de complete kantoorinventaris c.a. in eigendom toebehoorde aan Brutra Materieel B.V. De enige bedrijfsmiddelen die aan Bruger Special Services B.V. in eigendom toebehoorden bestonden uit de roerende zaken benodigd voor het verhuisbedrijf, die door gefailleerde enkele jaren voordien voor een bedrag groot ,00 inclusief goodwill c.a. waren overgenomen uit het faillissement van verhuisbedrijf Vosmeijer te Deventer. De activa bestonden uit een hoeveelheid verhuiskisten/opslagkisten, een tweetal verhuisliften, een partij rollend materiaal ten behoeve van interne transport ( hondjes, rolcontainers, etc.) en een partij verhuisdozen en dekens, inpakmateriaal, etc. 3.6 Verkoopopbrengst: ,00 voor het totaal aan verhuismaterieel inclusief relatiebestand, lopende opslagcontracten, etc., etc. 3.7 Boedelbijdrage: N.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: N.v.t. Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 4 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 0,7 uur. 4

5 Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving: In de opslagruimten van het verhuisbedrijf waren diverse verhuisboedels opgeslagen en vond opslag van roerende zaken ten behoeve van derden plaats. Alle rechten en plichten met betrekking tot de opgeslagen zaken en lopende contracten zijn door de curator verkocht aan verhuisbedrijf Van Hunen te Babberich, waar naartoe de opgeslagen zaken zijn overgebracht Verkoopopbrengst: Zie Boedelbijdrage: N.v.t. Werkzaamheden: Zie onder 3.8. Andere activa 3.12 Beschrijving: N.v.t Verkoopopbrengst: N.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: Conform debiteurenadministratie opgenomen in computeradministratie circa , Opbrengst: Tot verslagdatum circa , Boedelbijdrage: N.v.t. Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 6,7 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 5,7 uur. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): De gefailleerde vennootschap beschikte niet over enig bankkrediet. Schulden aan bankinstellingen bestonden derhalve niet. Het saldo zoals dat door de curator werd aangetroffen op de lopende rekening van de gefailleerde vennootschap bij de ABN AMRO Bank is door de curator verantwoord onder 4.2, opbrengst debiteuren. Op de betreffende rekening bij de ABN AMRO werden uitsluitend en alleen debiteurenbetalingen bijgeschreven. Verantwoord zijn de bijschrijvingen vanaf 1 juli 2008, welke betalingen nog niet in de debiteurenadministratie waren verwerkt. Het positieve banksaldo per 1 juli 2008 beliep circa ,00. 5

6 5.2 Leasecontracten: N.v.t./onbekend. 5.3 Beschrijving zekerheden: N.v.t. 5.4 Separatistenpositie: N.v.t. 5.5 Boedelbijdragen: N.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: N.v.t./onbekend. 5.7 Reclamerechten: N.v.t./onbekend. 5.8 Retentierechten: N.v.t./onbekend. Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 0 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 1,1 uur. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden: Bedrijfsactiviteiten zijn tijdens faillissement niet ten laste van de boedel voortgezet. Activiteiten waren reeds per faillissementsdatum geëindigd. 6.2 Financiële verslaglegging: N.v.t. Werkzaamheden: -- Doorstart 6.3 Beschrijving: De activa, de goodwill, handelsnaam, relatiebestand en lopende opslagovereenkomsten zijn door curator met toestemming van de rechtercommissaris voor ,00 verkocht aan verhuisbedrijf Van Hunen B.V. te Babberich. Die zet vanuit haar vestiging te Babberich de activiteiten voort. 6.4 Verantwoording: Gerealiseerde opbrengst is maximaal haalbare gebleken. Feitelijke waarde van de roerende zaken/bedrijfsmiddelen was evident gering. Totaal verkoop bracht hoogste opbrengst. Opbrengst mede gerelateerd aan hetgeen door gefailleerde enkele jaren daarvoor voor de facto dezelfde activa was voldaan, rekeninghoudend met verdere afschrijving over ruim 2 jaar. 6.5 Opbrengst: Zie onder 3.6, totaal opbrengst , Boedelbijdrage: N.v.t. 6

7 Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 8 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 0,1 uur. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: Aan de boekhoudverplichting werd correct voldaan. Boekhouding werd bijgehouden in geautomatiseerde computerbestanden onder Exact. 7.2 Depot jaarrekeningen: Wordt nader onderzocht. 7.3 Goedk. Verkl. accountant: N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: Wordt nader onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Wordt nader onderzocht. 7.6 Paulianeus handelen: Is niet van gebleken. Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 0 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 0,4 uur. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: Te verwachten boedelschuld overgenomen loonverplichtingen opzegtermijn UWV. Hoogte vooralsnog onbekend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus: Nog niet formeel aangemeld. 8.3 Pref. vord. van het UWV: Nog niet formeel aangemeld. 8.4 Andere pref. crediteuren: Geen aangemeld. 8.5 Aantal conc. crediteuren: Tot aan datum verslaglegging aangemeld: 26 crediteuren. 8.6 Bedrag conc. crediteuren: , Verwachte wijze afwikkeling: Nog niet bekend. Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 1 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 1,8 uur. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill: Tenminste 1 jaar. 9.2 Plan van aanpak: Verdere invordering debiteuren, afwikkeling lopende zaken, inventarisering schulden c.a., nader onderzoek administratie, bestuurdersaansprakelijkheid, etc. 7

8 9.3 Indiening volgend verslag: 3 maanden. Werkzaamheden mr. Th.R.M. Welling: 6,5 uur Werkzaamheden mr. P.H. Vestiens: 2,1 uur. Doetinchem, 28 augustus 2008 Mr. Th.R.M. Welling Curator 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 Gegevens onderneming: Equito BV Inschrijving KvK: 09143054 Faillissementsnummer: C/05/15/506 F Datum uitspraak: 9 juni 2015 Curator: mr. Th.R.M. Welling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming: Rimetaal B.V. Inschrijving KvK: 08147023 Faillissementsnummer: C/05/14/824 F Datum uitspraak: 26 augustus 2014 Curator: mr. T.R.M.

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012 Gegevens onderneming: Setax Holding B.V. Inschrijving KvK: 09199201 Surseance van betaling: Voorlopig verleend 30 augustus 2012 Surseance nummer: 12/14

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen worden of zijn (ook) gepubliceerd op

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : Autohuis

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STB KRAAMZORG B.V. Nummer: 1 Datum: 27 september 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STB KRAAMZORG B.V. Nummer: 1 Datum: 27 september 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap STB KRAAMZORG B.V., statutair gevestigd te Lisse, vestigingsadres (8233 AA) Lelystad, Ziekenhuisweg 100; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie