In 12 stappen naar een risico top 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In 12 stappen naar een risico top 10"

Transcriptie

1 Risicomanagement Faciliteren van risicoanalyses: taak voor de controller? In 12 stappen naar een risico top 10 Het vak Risicomanagement staat nog in de kinderschoenen en is omgeven met een zweem van mystiek en complexiteit. De auteurs willen laten zien dat operationeel risicomanagement geen hogere wiskunde hoeft te zijn. Gebaseerd op praktijkervaringen bij het faciliteren van CRSA-workshops (control risk selfassessment) en de ontwikkelingen binnen het vakgebied auditing en interne beheersing, ontwikkelden zij een 12- stappenplan, waarmee zij het projectmanagement helpen een goede start met risicomanagement te maken. DOOR ADRIAAN BOUWDEWIJN EN FRITS ENGEl Als operational auditors bij een interne accountantsdienst (not for profit) voeren we regelmatig (audit)gesprekken met (project)managers over de manier waarop zij aan risicomanagement doen. Over het algemeen blijkt dat men het belang ervan inziet, maar dat er van een gestructureerde aanpak geen sprake is. Zie ook kadertekst Risicomanagement, daar doen we de hele dag aan. Door deze gesprekken zijn we er wel van overtuigd geraakt dat managers heel goed in de gaten hebben dat risicomanagement of risicobeheersing kan helpen om meer grip te krijgen op het Risicomanagement, daar doen we de hele dag aan Wij: Hoe heeft u het proces van risicomanagement bij uw programma/project ingericht? Zij : Risicomanagement, daar doen we de hele dag aan! Wij: Zo, dat lijkt ons erg vermoeiend, laten we wat specifieker worden. Hoe bent u tot de risico top 5 in uw projectplan gekomen? Zij : Die hebben we als projectteam in een speciale risicosessie benoemd. Wij: Mooi, dan heeft u voor ons vast de resultaten van die sessie. We zijn erg benieuwd wie er aan tafel hebben gezeten, vanuit welke invalshoeken u naar risico s heeft gekeken en hoe u de prioriteitstelling of weging hebt gedaan? Heeft u misschien ook nog kansen onderkend waar het project en misschien wel de organisatie z n voordeel mee kan doen? Zij : Nou, euh??? programma of project waarvoor ze verantwoordelijk zijn (betere planning, slimmere inzet van middelen, minder rampen en verstoringen, zicht op kansen, betere besluitvorming e.d.). Ze slagen er echter om allerlei redenen niet in om een goede start te maken. Hoe doe je dat dan precies, het identificeren van risico s? Wat bedoelt u met het wegen van risico s? Hoezo, een risicostrategie bepalen? Wat voor opties heb ik dan? Invalshoeken? Welke invalshoeken zijn er, en wat levert me dat dan op? Om het (project)management op weg te helpen hebben wij, gebaseerd op onze ervaringen met het faciliteren van riskbased CRSA-workshops en onze kennis van auditing en interne beheersing, een 12-stappenplan ontwikkeld (zie figuur 1). In dit 12-stappenplan gaat een vooraf geselecteerde groep medewerkers onder begeleiding van een objectieve en liefst interne facilitator op zoek naar de belangrijkste risico s en of bedreigingen. Het proces risicoanalyse start met een intakegesprek met het management. Wat willen ze met het CRSA bereiken, welke doelstelling staat er in de groepssessie centraal, hoeveel tijd is er beschikbaar, wie gaan er meedoen en wat hebben we nodig? Ook bespreken we de methodiek en geven we toelichting op het groepsproces. Het groepsproces verloopt volgens het vaste protocol van het 12-stappenmodel en zal in de praktijk veelal uit meerdere sessies bestaan. Stap 1 Samenstellen van de groep De eerste stap is het selecteren van de deelnemers aan de risicoanalyse. Wij starten een sessie altijd met de vraag: zijn jullie 22 december 2010 FC332 Engel 22

2 Het uitvoeren van een risicoanalyse in 12 stappen Stap 12: Manage de grootste risico s (rapportage, voortgang, monitoring). Pas op voor spreadsheetfetisjisme en waak voor de bureaucratie (niet elke week op de agenda). Maak afspraken over monitoring op de gemaakt afspraken. Stap 1: Zorg voor de juiste deelnemers (directbetrokkenen + inhouddeskundigen + eindgebruikers + specialisten + management + kwaliteit + controle +...). Met de inzet van control risk self assessment (CRSA). Stap 2: Besteed aandacht aan de doelstellingen van de organisatie. De groep moet weten waar de organisatie naartoe wil (doelstellingen op organisatieniveau + visie + missie + strategie). Stap 11: Bepaal op basis van de nettoscores de top 10 (liever nog een top 3) met de belangrijkste risico s. Deze risico s gaan we managen. Waarom tien? Meer kunt u er toch niet aan. Als u alle risico s wilt beheersen, staat u stil. Stap 10: Geef op basis van de aanwezige beheersing een nieuwe nettoscore. Let wel dat je iets moet weten over opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregel. Stap. 9: Ga op zoek naar de beheersmaatregelen (bestaande en nieuwe/harde en zachte) die we al rond het mogelijke risico georganiseerd hebben. Stap 8: Geeft de eerste (bruto)score. Doe dit geheel op gevoel. Vergeet bij het geven van de score de organisatie en al haar interne beheersing. Gebruik cijfers. Stap 3: Zorg dat de groep de proces-, project- of afdelingsdoelen op het netvlies heeft (SMART maken). Wat gaan we doen en hoe draagt wat we gaan doen bij aan de realisatie van de (strategische) doelen van de organisatie? Stap 4: Voer een stakeholdersanalyse uit. Wie profiteren van ons resultaat? Wie zijn de grootste sponsoren? Van wie hebben we (mogelijk) last? Moeten we actie ondernemen? Stap 5: Benoem de invalshoeken van waaruit je naar de risico s gaat kijken. Gebruik controlmodellen zoals COSO, COBIT, INK, ISO of handige rijtjes als COPAIJH en PEST. Stap 6: Identificeer vanuit de invalshoeken de risico s of bedreigingen. We gaan de doelstelling [X] vanuit de invalshoek [Y] niet halen, omdat...? Stap 7: Analyseer de geïdentificeerde risico s. Haal de overlap eruit, voeg risico s met eenzelfde strekking samen. Bepaal de eigenaar, bepaal de strategie en het soort maatregel. Figuur 1 12-stappenplan de goede groep voor het uitvoeren van deze risicoanalyse? We helpen de groep met vragen als: wat is de dominantie? Moet er veranderd worden? Gaat het om de realisatie van een nieuw systeem? Als dat het geval is, heb je architecten en informatieanalisten nodig. Is er sprake van nieuwe wetgeving of interne regels, dan zijn de juristen handig. Kortom, zorg voor een breed georiënteerde groep medewerkers en experts (juristen, kwaliteits- en beleidsmedewerkers, controllers, eindgebruikers, management, e.d.). Definitie van control risk self assessment (CRSA) Een gestructureerd proces, waarmee de effectiviteit van de interne beheersmaatregelen ten aanzien van één of meerdere bedrijfsprocessen wordt beoordeeld, door medewerkers die bij de uitvoering en beheersing van het proces betrokken zijn, met als doel een bijdrage te leveren aan de zekerheid of de organisatiedoelen worden gehaald. Stap 2 Relatie met de organisatiedoelen De deelnemers aan de risicosessie moeten, voordat we risico s gaan identificeren, de organisatiedoelstellingen duidelijk hebben. Wat is de missie, visie van de organisatie? Wat zijn de doelstellingen en welke strategie is er gekozen om die te realiseren? Als er, zoals steeds vaker het geval is, in ketens wordt gewerkt, dan moet er aandacht zijn voor de ketendoelstellingen. Een belangrijk onderdeel, want in de volgende stap staan de programma- en projectdoelstellingen centraal en die moeten toch in het verlengde liggen van waar de organisatie naartoe wil. In managementtaal: benoemen, focus aanbrengen en zorgen voor alignment. Stap 3 De programma- of projectdoelstelling De deelnemers moeten weten waar het bij het project om gaat. Wat is de opdracht, wat zijn de projectdoelstellingen? Welke mijlpalen hebben we afgesproken? Welke producten gaan we maken? Als we later op zoek gaan naar de risico s moet de groep wel weten wat er van het project verwacht wordt. Moeten de producten aan speciale kwaliteitseisen voldoen? Zijn er acceptatiecriteria benoemd? Past het wel in de IT-architectuur? Wanneer moet het af? Kan het eigenlijk wel? Wat is de toegevoegde waarde voor de klant? Wat zijn de baten? Hoe meer doelstellingen er geformuleerd zijn, des te meer tijd deze stap vergt. Stap 4 Stakeholdersanalyse Wie profiteert van het projectresultaat? Welke partijen (stakeholders) kan de groep benoemen? We maken onderscheid tussen interne en externe stakeholders. Probeer het specifiek te maken. De klant aanwijzen als stakeholder is niet genoeg; er zijn vast meer specifieke doelgroepen te vinden. Vergeet ook de staf- en steundiensten niet, die de resultaten straks in beheer moeten gaan nemen. Denk ook aan de externe leveranciers waarmee afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld licentiebeheer of de oplevering van het (nieuwe) systeem. Wie moeten er over het resultaat geïnformeerd worden, zijn er speciale sponsors of juist december FC332 Engel 23

3 concurrenten te vinden? Kortom, alle partijen in de breedste zin van het woord, moeten door de groep beschreven worden. Stap 5 Invalshoeken bepalen Het is verstandig om voorafgaand aan het identificeren van de risico s die de realisatie van de projectdoelstellingen kunnen bedreigen, een aantal invalshoeken te benoemen. Het is beter om vooraf een indeling te maken, dan om achteraf tientallen ongestructureerde risico s te categoriseren. De lol is er dan al snel vanaf. Wij gebruiken de volgende controlmodellen en handige rijtjes voor het bepalen van de invalshoeken: COSO/ ERM, ISO, COBIT, INK, TQM, BSC, PEST, COPAFIJTH. Zorg ervoor dat je invalshoeken kiest die passen bij het project. Het projectmanagement neemt de uiteindelijke beslissing, maar zorg ervoor dat het aantal invalshoeken beperkt blijft. Hoe meer invalshoeken, des te langer het proces duurt. Zorg ervoor dat er aandacht is voor integriteit (interne fraude, machtsmisbruik en andere integriteitschendingen rond projecten). Dat is misschien niet leuk, maar je weet maar nooit. Stap 6 Identificeren van (mogelijke) risico s De groep is nu gefocust, weet waar de organisatie heen wil en hoe het project daar een bijdrage aan kan leveren. Het proces van het identificeren van de risico s gaat als volgt. De facilitator vraagt of de voorliggende doelstelling voor iedereen duidelijk is en stelt dan de volgende vraag: we gaan de doelstelling xxx, vanuit de invalshoek yyy gezien, niet realiseren omdat? Vervolgens krijgt elke deelnemer de gelegenheid om vanuit zijn eigen ervaring of specialisatie een mogelijk risico te benoemen. Deelnemers mogen hun beurt voorbij laten gaan, maar niet te vaak. Het identificeren van risico s is immers een groepsproces. De facilitator stuurt op het specifiek maken van de risico s en op interactie in de groep. Als het risico zich daadwerkelijk voordoet, wat is dan de schade? Hoe zien de andere deelnemers dit risico? Er bestaat bij het identificeren geen definitie of voorwaarde waaraan een risico moet voldoen. Elke inbreng is goed. Consensus van de groep is bij deze stap niet nodig, elke deelnemer heeft een eigen inbreng. Maar pas op: een enthousiaste en creatieve groep kan al snel tientallen risico s verzinnen. Heeft de groep moeite met het benoemen van risico s? Vraag de groepsleden dan om verhalen te vertellen over activiteiten of projecten die in het verleden zijn misgegaan, of juist heel goed zijn verlopen (story telling). U zult zien dat het identificeren dan als vanzelf op gang komt. Een belangrijk punt in het groepsproces is: er mag gelachen worden. Als de groep experts doorkrijgt hoeveel kennis en ervaring er aan tafel zit en hoe de deelnemers elkaar kunnen helpen bij het bereiken van de doelstelling, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. De stap identificeren risico s stopt als alle invalshoeken aan bod zijn geweest en de deelnemers geen (mogelijke) risico s of bedreigende gebeurtenissen meer weten te benoemen. Stap 7 Analyseer de (mogelijke) risico s De door de groep genoemde risico s moeten aan een nadere analyse worden onderworpen. Waarschijnlijk kunnen er risico s van gelijke strekking samengevoegd worden en zijn er overlappingen te vinden. Als we de risico s als containers zien, dan is het nu tijd om eens goed te kijken naar de inhoud van de container. Bepaal met de groep, of later in een wat kleiner groepsverband, per risico de eigenaar. Een belangrijke stap, want als u het risico niet kunt beïnvloeden, dan bent u zeer waarschijnlijk geen eigenaar en bent u na een overdracht aan de eigenaar klaar met dit risico. De facilitator moet de groep laten zien dat er keuzes gemaakt moeten worden. Als u alles wilt beheersen, staat u stil! Vergeet niet, we zijn op weg naar een top 10 en er moeten dus risico s afvallen. Voor de risico s die overblijven moeten we nadenken over de te volgen strategie rondom het risico. Als het risico zich daadwerkelijk voordoet, wat voor last hebben we er dan van? Welke keuzen heeft u? Gaat u het risico accepteren, delen, overdragen, negeren of verminderen? En als u de strategie hebt bepaald, wat voor soort maatregelen gaat u dan inzetten, mocht het risico zich voordoen? Bij het analyseren van de risico s moet er ook aandacht zijn voor eventuele kansen. Draai het risico eens om. Het gaat wel lukken omdat...? Het gaat om kansen voor het programma of project, maar ook voor de organisatie als geheel. Een waarderende insteek bij het faciliteren van een risicoanalyse kan heel verfrissend zijn. Wat ging er goed bij het vorige project waaraan de deelnemers hebben meegewerkt? Welke randvoorwaarden waren oorzaak van dit succes en wat kunnen we daar voor dit project van leren? Vaak komt de groep tot verrassend goede invallen en ideeën. Let daar bij het analyseren goed op! Waarom een facilitator? De facilitator moet zorgen voor een veilige maar dynamische omgeving, waarin iedereen vrijuit kan praten. Er zijn altijd dubbele agenda s en daarom is het handig als de facilitator geen direct belang bij het risico-object, het project heeft. Iemand moet, namens de groep, de vervelende vragen durven stellen. Een (interne) facilitator met verstand van interne beheersing, zoals de controller of de internal auditor, is een belangrijke kandidaat voor deze rol. Zij kunnen als geen ander de relatie met het systeem van interne beheersing van de organisatie maken en weten waar de grenzen liggen. Wat mag/kan je als facilitator wel, wat moet je met de opdrachtgever afspreken en wat mag/kan je als facilitator absoluut niet doen? Het eindresultaat, de risico-top 10, moet immers het resultaat zijn van het groepsproces en niet de persoonlijke top 10 van de facilitator. 24 december 2010 FC332 Engel 24

4 Stap 8 Prioriteren op gevoel (brutoscore) De risico s die na de analyse zijn overgebleven moeten door de deelnemers van een eerste prioritering worden voorzien. De formule voor het prioriteren van de risico s is de volgende: K x S = P (kans x schade = prioriteit). Deze eerste prioritering noemen wij de brutoscore. Dit is een score waarbij we de deelnemers vragen alle interne beheersing die al binnen de organisatie of het project aanwezig is te vergeten. Het moet een individuele score op gevoel zijn, waarbij niet te lang nagedacht moet worden. De brutoscore gebruiken we voornamelijk om risico s te schrappen. Durft de groep bijvoorbeeld alle risico s met een score van 30 te schrappen? Als het proces hier stopt, (hoera, we hebben een lijstje met risico s!), is de kans zeer groot dat het resultaat niet de belangrijkste risico s bevat. We hebben immers nog helemaal geen aandacht gegeven aan wat de organisatie of het projectmanagement al doet aan interne beheersing. Gebruik voor het toekennen van de brutoscore overigens altijd cijfers. Vergeet de vaak gebruikte indicaties hoog, midden en laag. Deze indicatoren laten zich maar moeilijk vermenigvuldigen. Wat is de uitkomst van H x M? Wij zouden het niet kunnen zeggen. De door de deelnemers gegeven brutoscores per (mogelijk) risico moeten verwerkt worden. Enige nuancering is hier op z n plaats. Hoe verwerk je de scores? Waar moet je op letten? De scores zijn niet anoniem, maar wel vertrouwelijk; alleen de facilitator kent ze. Waarom niet anoniem? Voordat we de gemiddelden gaan uitrekenen, analyseren we de gegeven scores per risico op afwijkingen. Wij noemen dit proces: de ruis eruit halen. We kijken goed of er deelnemers zijn die een duidelijk afwijkende (hogere of lagere) score hebben gegeven. Als we die vinden, dan vragen we de deelnemer om een toelichting. Is de toelichting waarschijnlijk, dan laten we de score meewegen bij het bepalen van het gemiddelde. Is de toelichting niet waarschijnlijk, dan vragen we een nieuwe score of halen we de score van de lijst. Speciale aandacht hebben wij voor de toegekende hoogste waarden. Risico s waarbij de kans laag is beoordeeld, maar waarbij de schade hoog of risico s met een hoge kans maar de schade laag (vele kleine verstoringen veroorzaken ook een grote schade), nemen we nog eens goed onder de loep, om extra zekerheid te krijgen dat we een goede eerste prioritering hebben uitgevoerd. Het eindresultaat is een overzicht van de geprioriteerde risico s, die we in de volgende stappen zullen verfijnen. Stap 9 Op zoek naar beheersing Met de resultaten van de eerste prioriteringsronde gaan we op zoek naar de interne beheersing die we al op het (mogelijke) risico hebben georganiseerd. Hierbij stellen we ons de vraag of die maatregelen ook daadwerkelijk aanwezig zijn en werken en of het de juiste maatregelen zijn. In audittaal noemen we dat: opzet, bestaan en werking. Gevoel alleen is niet voldoende. Welke activiteiten heeft het projectmanagement al uitgevoerd Kans Risicodiagram programma XXXXX Risico s op programmaniveau Top 9 risico s Schade 1. (concept)wetsvoorstel niet op tijd klaar 5. Politieke issues 2. Betrouwbaarheid van (schuiven van prioritering) de uitgevoerde U-toets(en) 6. Starheid releaseteams 3. Integratie-issues systeem complexen (samenwerking lukt niet) 7. Big bang-scenario als strategie 4. Capaciteit staf- en steundiensten 8. Variatie in (werk) processen 9. Budgettering en financiering Figuur 2 Spreidingsdiagram 2 om de kans te verkleinen dat het geïdentificeerde risico zich daadwerkelijk voordoet? En, als het risico zich daadwerkelijk voordoet, hoe houdt u dan de schade beperkt? Er zijn vaak al meer maatregelen voor risicobeheersing aanwezig dan vooraf wordt aangenomen. Denk hierbij aan (harde) maatregelen als systemen, structuren, processen, procedures, functiebeschrijvingen, handboeken, methodes en technieken (allemaal beheersing), maar ook aan (zachte) maatregelen als managementstijlen, integriteit, cultuur, mens en vertrouwen. Vergeet de centrale of corporate richtlijnen en kaderstellingen in de organisatie, zoals de HRM- en inkoop afspraken, niet. Heeft de groep problemen met het definiëren van de al aanwezige beheersing, vraag de groepsleden dan om scenario s te bedenken. Wat gebeurt er als het risico zich voordoet, wat kan de oorzaak van de verstoring zijn? Waarom hebben we het niet zien aankomen? Wat zouden we nu anders doen? De verbetervoorstellen komen dan als vanzelf. Vergeet niet dat het niet alleen om de bestaande beheersmaatregelen gaat. Het gaat er ook om of het de juiste maatregelen zijn en om de vraag of het voldoende is. Stap 10 Prioriteren met kennis van beheersing (nettoscore) Nu we zicht hebben op de mate van beheersing, is het tijd voor het uitvoeren van een tweede en definitieve prioriteringsronde december FC332 Engel 25

5 We zijn op weg naar de top 10 met de belangrijkste risico s, en die hebben we nog niet vastgesteld. We gaan met de groep opnieuw een prioritering uitvoeren, alleen houden we nu bij het geven van de score rekening met wat er al rond het risico aan beheersing is georganiseerd. Het definitieve resultaat is een overzicht met wat wij de nettorisico s noemen. De definitieve of nettoscore is kort geformuleerd de brutoscore, minus de gevonden mate van interne beheersing op het risico. Als deze belangrijke tweede scoringsronde achter de rug is, beschikt het projectmanagement over een spreidingsdiagram (figuur 2) met een definitieve prioritering van (alle) overgebleven risico s. Zijn we in stap 7 met het vullen van de risicocontainers gestart, dan ronden we dit proces nu af. De containers kunnen dicht. We weten hoeveel we er hebben, van wie ze zijn en wat erin zit. Stap 11 Het bepalen van de top 10 (spreidingsdiagram) Op basis van het spreidingsdiagram is het vrij eenvoudig om een top 10 samen te stellen. Waarom een top 10 en geen top 20? Over het algemeen kan een projectmanager er gewoonweg niet meer dan tien aan. Er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden. Dit is het moment om als projectmanagement stil te staan bij de risicobereidheid. Wat durven we aan? Welke acties gaan we uitzetten? Heb vertrouwen in de resultaten van het groepsproces. Wij zien elke keer opnieuw hoe groepen medewerkers echt de goede risico s in kaart krijgen. Management wordt wel wat onzeker: wat doen we met de risico s die de top 10 niet gehaald hebben? Moeten we daar geen verdere aandacht aan geven? En, wat moeten we met de kansen? Projecten worden vaak fasegewijs georganiseerd. Een faseovergang is een mooi moment om stil te staan bij risico s die de top 10 niet gehaald hebben. De keuze om lagere risico s of (juist) de kansen door individuele projectmedewerkers te laten managen is wellicht ook een optie. Een mooi gebaar van vertrouwen, toch? Stap 12 Het managen van de top 10 Nu we een top 10 hebben benoemd, is het tijd om afspraken te maken over hoe de top 10 gemanaged gaat worden. We willen hierbij waarschuwen voor een drietal valkuilen. Ten eerste: het management is bang dat risicomanagement te veel beslag legt op kostbare tijd. Maak er geen circus van, is een opmerking die wij regelmatig horen. Pas dus op voor onnodige bureaucratie en ga niet elke week over de top 10 praten. Vertrouw op de gemaakte afspraken. De tweede valkuil is wat wij spreadsheetfetisjisme noemen. Het spreadsheet met daarin tientallen risico s plus tien kolommen met aanvullende informatie ziet er prachtig uit, maar ondertussen is risicomanagement verworden tot vakken vullen en weet niemand precies wat de stand van zaken is. Durf dus te kiezen. De derde en laatste valkuil is de structuur. Voor u het weet zijn er risicomanagers benoemd die het dan maar even moeten gaan doen. Wij werken in de non-profitsector en daar heb je, anders dan bij financiële instanties en multinationals, echt geen risicomanagers nodig. Het (top)management is over het algemeen integraal verantwoordelijk en dus per definitie verantwoordelijk voor het proces operationeel risicomanagement. Ideale programma (wat kost het?) Het uitvoeren van een risicoanalyse is maatwerk. Ons ideale traject is als volgt. Als we genoeg tijd beschikbaar hebben, starten we het risicoanalysetraject met een workshop risicomanagement. Met het management en de geselecteerde medewerkers gaan we in een paar uurtjes door de theorie van risicomanagement, waarbij we aandacht besteden aan de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen in het vakgebied, aangevuld met onderwerpen zoals ketensamenwerking en zelfbeoordeling (CRSA). We sluiten de workshop af met een introductie van het 12-stappenplan, waarbij we de tijd nemen om de stappen met een leuke en veilige doelstelling te oefenen. Een groot voordeel van het starten met de workshop is dat de deelnemers elkaar voorafgaand aan de risicoanalyse leren kennen. Iets waar we als facilitators later veel voordeel van kunnen ondervinden. Ter indicatie voor het verdere groepsproces adviseren wij het projectmanagement twee dagen te reserveren voor de risicoanalyse en afhankelijk van wat er mogelijk is, nog één dag voor de afsluiting en evaluatie. Het tijdsbeslag voor de facilitator is ongeveer het dubbele. Als er niet gebruikgemaakt wordt van technische hulpmiddelen zoals stemkastjes, gekoppelde pc s of versnellingskamers, dan heeft u naast de capaciteit (deelnemers en ondersteuning) niet veel middelen nodig. Een goede locatie helpt en verder zijn een whiteboard en flip-overs, veel viltstiften en een fototoestel om alles vast te leggen voldoende. Afsluiting Stel, u maakt gebruik van de 12 stappen voor het inrichten van risicomanagement binnen uw project. Als de auditor later je weet het maar nooit langskomt met de vraag hoe u het risicomanagement in uw project heeft ingericht, dan heeft u de antwoorden klaar. Kijk, dit is onze top 10, het resultaat van onze risicosessie. Het zijn overigens onze nettorisico s. Wilt u de documentatie zien, waaruit blijkt hoe we tot de top 10 gekomen zijn en hoe we dat gedaan hebben? O ja, de eerstvolgende risicosessie staat gepland net voor de start van onze volgende projectfase. Adriaan Bouwdewijn MBA is bedrijfskundige. Frits Engel RO CCSA is operational auditor. Beiden werken als senior auditor bij de Accountantsdienst van UWV. 26 december 2010 FC332 Engel 26

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Handboek bij de implementatie van de richtlijn Salode De 10 meest gestelde vragen. Drs. A.C.M. Winters - van der Meer Drs. J.H.C.M.

Handboek bij de implementatie van de richtlijn Salode De 10 meest gestelde vragen. Drs. A.C.M. Winters - van der Meer Drs. J.H.C.M. Handboek bij de implementatie van de richtlijn Salode De 10 meest gestelde vragen Drs. A.C.M. Winters - van der Meer Drs. J.H.C.M. Meerveld Utrecht, januari 2003 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom moeten

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios De wereld is dynamisch, het lijkt wel alsof alles alleen nog draait om veranderen. Nieuwe internationale

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Effectief Sturing geven aan Projecten Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Zó lukt het wel! - Projectmanagement - Maj Engineering Publishing

Zó lukt het wel! - Projectmanagement - Maj Engineering Publishing Zó lukt het wel! - Projectmanagement - Conclusion Implementation Logo, Full Colour versie, Pantone 187U + 50% Zwart (Grijs) 13 juni 2005 Maj Engineering Publishing Colofon Titel: Auteurs: Uitgever: Zó

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema:

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema: Magazine voor internal en operational auditors nummer 4 december 2006 thema: CRSA 1 2 Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze In control met CSA? TeamMate,

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Oosterhout, november 2004 1 1. Inleiding Studies, boeken en richtlijnen

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie