Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2012"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A Inleiding De Coöperatie Cohesie presenteert u met genoegen haar jaarverslag. Cohesie is opgericht in december 2006 en verenigt alle zelfstandig werkende huisartsen en huisartsvoorzieningen in de gemeenten Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Beesel. De Coöperatie kende in 2012 vier dochterondernemingen; de stichting Huisartsenposten Noord-Limburg, MIDAS BV, Cohesie Cure and Care BV en Cohesie Vastgoed BV. Naast de activiteiten van de coöperatie Cohesie worden ook de activiteiten van deze dochterondernemingen belicht. Eigentijdse huisartsenzorg wordt uiteraard door de praktijken zelf aan hun patiënten geleverd. Cohesie richt zich vooral op een gezamenlijk zorgaanbod buiten kantooruren, organisatie en contractering van multidisciplinaire zorg voor chronische patiënten en ondersteuning van de praktijken op het gebied van ICT en deskundigheidsbevordering. Daarnaast behartigt Cohesie de belangen van de huisartsen in talloze contacten en bijeenkomsten met andere zorgverlenende instellingen, overheden en zorgverzekeraars. De mandatering van de organisatie is door de instemming van de leden met de in 2010 nieuw geformuleerde missie versterkt stond in het teken van een bestuurlijke reorganisatie. Per 1 mei werd een statutenwijziging doorgevoerd, waardoor de organisatie nu voldoet aan de zorgbrede governance code. Belangrijkste aanpassing betreft het benoemen van een tweehoofdige Raad van Bestuur en het instellen van een onafhankelijke Raad van Toezicht. Leden van de coöperatie maken geen deel meer uit van het bestuur. De leden oefenen hun invloed uit in de ledenvergadering, die het beleidsbepalende orgaan binnen de organisatie blijft en via een Raad van Afgevaardigden, die naast een algemene adviestaak instemmingsbevoegdheid heeft ten aanzien van medisch inhoudelijke zaken en het reglement van de huisartsenposten. Van alle organen binnen de organisatie zijn taken en bevoegdheden nu statutair of in een reglement vastgelegd. Per 1 mei zag het organogram er als volgt uit. 1

2 Het beleid bleef ongewijzigd en is erop gericht te streven naar een sterke, geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg met de huisarts(voorziening) in een centrale positie. Steeds meer wordt duidelijk dat van de huisartsvoorziening coördinatie en sturing van de complexe zorgvragen in de eerste lijn wordt verwacht en dat daarvoor verbindingen tussen zorg- en welzijnsvoorzieningen op dorp- of wijkniveau noodzakelijk zijn. Binnen het project geïntegreerde ouderzorg worden daartoe veelbelovende aanzetten gegeven. Op verzoek van de zorgverzekeraar en na afstemming met de ledenvergadering is Cohesie gestart met de vormgeving van de basis GGZ in de regio. Een eerste versie van de businesscase werd in december door de leden positief ontvangen. Voor een integrale aanpak van de problemen binnen de gezondheidszorg is alleen een eerstelijns insteek onvoldoende; afstemming met partners in zorg met vooral met de tweedelijns organisatie blijkt steeds weer essentieel. Cohesie en VieCuri medisch centrum zijn samen tot de conclusie gekomen, dat een door beide partijen geformuleerde en door stakeholders onderschreven visie op de zorg in de regio, een noodzakelijk kader moet bieden voor concrete stappen die partijen met elkaar willen zetten om de toekomstige zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. Beide organisaties zijn voor die visieontwikkeling een samenwerking aangegaan, die medio 2013 moet leiden tot een door partijen en professionals gedragen visie. Algemeen Coöperatie Cohesie Bestuur Het bestuur bestond tot 1 mei 2012 uit de huisartsen, Rob Keijzer, Frank van Kemenade, Ramon Aendekerk en Eric Cremers en twee externe deskundigen Ton Weber en Margo van Nisselroij. Na 1 mei traden Albert Bosch, als voorzitter en Pieter van Wijk, als lid van de Raad van Bestuur aan. Per 1 september heeft Albert Bosch zijn functie neergelegd. Op 26 september werd afscheid van hem genomen tijdens een feestelijk symposium op de Floriade. Vanaf de oprichting van de huisartsenposten in 2001 heeft Albert zijn stempel op de organisatie gedrukt en daardoor de huisartsenzorg in Noord-Limburg van belangrijke impulsen voorzien en in Nederland op de kaart gezet. Eveneens per 1 september werd Geert Philipsen als zijn opvolger aangesteld. De leden van de Raad van Bestuur worden gehonoreerd conform de adviesregeling NVDZ. De voorzitter ontvangt euro en het lid euro vergoeding per jaar. Vanaf 1 mei bestaat de raad van Toezicht uit Ton Weber, voorzitter, Margo van Nisselroij en Paul Ram. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen conform de adviesregeling van de NVTZ 7680 euro honorarium per jaar. De Raad van Afgevaardigden, ingesteld per 1 mei bestaat uit de huisartsen Rob Keijzer, Frank van Kemenade, Ramon Aendekerk en Eric Cremers. De raad heeft een vacature. De beloning geschiedt volgens een regeling, die door de ledenvergadering is vastgesteld. Een lid volgt de NHG kaderopleiding beleid en beheer. Raad van Toezicht en Raad van Afgevaardigden vergaderen vier keer per jaar afzonderlijk en twee keer per jaar gezamenlijk. 2

3 Cohesie participeert in de stuurgroep ketenzorg Noord-Limburg. Onder aansturing van de stuurgroep vallen de CVA-keten, hulp bij dementie en het netwerk palliatieve zorg. Daarnaast is de organisatie ook vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg wondzorg en in de stuurgroep geïntegreerde ouderenzorg. De zaken die in het verslagjaar bijzonder aandacht vroegen zijn: de voorbereidingen voor de nieuw te bouwen spoedpost de structuurwijziging van de organisatie de ontwikkeling van de basis GGZ De voorbereidingen voor de nieuw te bouwen spoedpost Tot onze grote spijt is er in 2012 onvoldoende vooruitgang geboekt. Allerlei ingewikkelde discussies tussen medebewoners van het nieuwe pand hebben voor significante vertraging gezorgd. Op bestuurlijk niveau is hiervoor met klem aandacht gevraagd. Begin 2013 heeft dit geleid tot ondertekening door partijen van het Definitief Ontwerp. Gelukkig was er toch ook fysiek wel wat vooruitgang te bespeuren. De verbouwing van het RAV-gebouw tot mortuarium en de herinrichting van het omliggende terrein verliepen voorspoedig en zijn voltooid. Cohesie heeft haast; het wordt steeds lastiger de noodvoorziening aan de Hagerhofweg in een acceptabele conditie te houden. Als de spoedpost wordt geopend zullen veel zogenaamde zelfverwijzers een beroep op de huisartsenpost gaan doen. Om die toenemende drukte het hoofd te kunnen bieden is taakherschikking noodzakelijk. Niet voor elke hulpvraag is de inzet van een huisarts noodzakelijk. Onze zes Verpleegkundig Specialisten hebben hun opleiding met succes voltooid en worden inmiddels ingezet op de huisartsenposten. Dit voor Nederland unieke traject van opleiding en inzet werd gefinancierd door VGZ en begeleid door de stichting KOH. Cohesie wil heel graag nog enkele Verpleegkundig Specialisten opleiden om continuïteit te kunnen garanderen en is naarstig op zoek naar financieringsbronnen. De structuurwijziging van de organisatie Zoals hierboven gememoreerd vond per 1 mei een ingrijpende structuurwijziging plaats. Dit gecombineerd met het werven en aantreden van een nieuwe bestuurder heeft veel inzet en energie van alle betrokkenen gevraagd. Uiteindelijk is de bestuurlijke reorganisatie vlot verlopen. Geert Philipsen heeft de eerste maanden de tijd genomen om de leden en de organisatie goed te leren kennen en zich een indruk te vormen over wenselijke aanpassingen van de interne organisatie. In 2013 zullen hiertoe stappen gezet worden. De ontwikkeling van de basis GGZ De kostenexplosie binnen de GGZ heeft tot verstrekkende reacties van betrokkenen geleid. Met het Convenant Huisartsenzorg tussen VWS en LHV en het onderteken van de veldpartijen van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ werd de weg vrijgemaakt voor een herinrichting van de geestelijke gezondheidszorg in ons land. De NZA publiceerde een baanbrekend advies over de financiering van de eerstelijns GGZ. VGZ tenslotte formuleerde een integrale visie op de 3

4 inkoop van GGZ, die Cohesie inspireerde tot het zetten van concrete stappen. Na een uitgebreide oriëntatie op de ontwikkelingen in het land door bestuur en leden is gekozen voor een model dat geënt is op het Vicino-concept, dat in Alkmaar en omgeving wordt geïmplementeerd. Het concept gaat uit van de opvang van de zorgvraag in de eerste lijn waar mogelijk maar ook van goede samenwerking met de zorgpartners als specialistische zorg noodzakelijk is. Cohesie vond de belangrijke partijen in de regio bereid om te participeren in de verdere bestuurlijke en inhoudelijk ontwikkeling van dit concept voor de regio Noord-Limburg. Patiënten- en mantelzorgorganisaties zullen nadrukkelijk betrokken worden. Kwaliteit van zorg Stafcommissie huisartsenzorg De stafcommissie bestaat uit zeven huisartsen: Tonnie van K essel, voorzitter, Ad Coenen, Ilse van Tiel-Knoppen, Irene van den Heuvel, Marcel Crobach, Jan Maarten Tolk en Toos Goddijn-Wessel. Toos Goddijn is tevens voorzitter van de kwaliteitscommissie van de huisartsenposten en als zodanig trait d union tussen deze gremia. De stafcommissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, ledenvergadering en Raad van Bestuur over allerlei vakinhoudelijke kwesties. De stafcommissie vergadert maandelijks. De belangrijkste onderwerpen in het verslagjaar waren: introductie van POCD CRP richtlijn medicatieoverdracht/actueel medicatieoverzicht FTTO/FTO/EKC Opleidingsplan DBC COPD en plan deskundigheidsbevordering DBC s strategisch scholingsplan 2013 Introductie POCD CRP In recente NHG-standaarden is een belangrijke plek ingeruimd voor de bepaling van C-Reactief Proteine in het bloed bij het vaststellen van het beleid bij luchtweginfecties en verdenking op diverticulitis. Deze bepaling kan in de huisartsenpraktijk laagdrempelig plaatsvinden. (Point Of Care Diagnostiek). De zorgverzekeraar wil een vergoeding voor de aanschaf van een CRPapparaat vaststellen maar alleen voor grotere praktijken. Na intensief overleg met VieCuri lukte het toch een model te vinden waarin alle praktijken en de beide huisartsenposten de beschikking krijgen over een apparaat. Huisartsen en doktersassistenten werden opgeleid om een adequate bepaling te kunnen uitvoeren en interpreteren, VieCuri doet periodieke kwaliteitscontroles en de bepaling wordt via Zorgdomein opgenomen in het diagnostisch archief van het ziekenhuis en is aldus ook beschikbaar voor specialisten als de patiënt verwezen moet worden. Richtlijn medicatieoverdracht/actueel medicatieoverzicht Veel te veel patiënten in ons land hebben te maken met ongewenste neveneffecten van het slikken van medicijnen. Dat is een weerbarstig probleem. Het is evident dat het, door de betrokkenheid van talloze personen 4

5 en organisaties, ingewikkeld is om een regionale aanpak van de grond te krijgen. Een regionale commissie waarin ziekenhuisapotheker, officiene apothekers en huisartsen vertegenwoordigd zijn, heeft een set afspraken gemaakt waarmee in 2012 een pilot is gedraaid. De resultaten zijn zodanig dat het ernaar uitziet dat begin 2013 met regionale uitrol van het actueel medicatieoverzicht kan worden begonnen.. PAM/FTTO/FTO/EKC Cohesie hecht grote waarde aan actieve deelname van haar leden aan collegiale toetsgroepen. In het verslagjaar zijn grote stappen voorwaarts gezet. Het is de nieuwe Perifeer Accrediterings Medewerker gelukt het achterstallig onderhoud op het gebied van planvorming en verslaglegging weg te werken en daarvoor uniforme formats te introduceren, Haar functioneren werd ook door de huisartsenkring Limburg dusdanig positief gewaardeerd dat partijen een nieuwe overeenkomst over haar aanstelling en financiering hebben afgesloten. Cohesie hecht echter niet alleen aan de formele rol die de PAM heeft bij het accrediteren van het toetsgroepenonderwijs maar zien haar ook nadrukkelijk als aanjager van de kwaliteit van de toetsgroepen en het equiperen van de Erkende Kwaliteits Consulenten om hun rol in de groepen goed te kunnen spelen. Daartoe is scholing en training aangeboden en wordt gezocht naar regionale thema s die het mogelijk maken om daarvoor ook toetsgroepenmateriaal centraal aan te bieden. Met de FTTO werkgroep zijn afspraken gemaakt over de implementatie van telkens twee afspraken per jaar via de lokale FTO s. Het FTTO convenant dat begin deze eeuw werd opgesteld zal daarop worden aangepast en van de vrijblijvendheid worden ontdaan. Met de regionale apothekers is afgesproken dat er een regionaal FTO-team wordt gevormd met de opdracht regionale thema s uit te werken en het functioneren van de FTO-groepen te monitoren en waar mogelijk te ondersteunen. Deskundigheidsbevordering DBC s In het licht van het bovenstaande heeft Cohesie ervoor gekozen toetsgroepmodules in te zetten ten behoeve van deskundigheidsbevordering op het gebied van de chronische zorgprogramma s. Grotere praktijken of hagro s hebben het verzoek gekregen om aandachtsfunctionarissen op een vakgebied (DM of COPD) aan te wijzen, die samen met de EKCer de trekker van de deskundigheidsbevordering in de toetsgroepen zullen worden. De kwaliteit van de spirometriën in de huisartspraktijk blijft landelijk ter discussie staan. Om in te kunnen staan voor die kwaliteit heeft Cohesie een toetsingskader geïmplementeerd dat in landelijke expertkringen de aandacht heeft getrokken. Strategisch scholingsplan Het strategisch scholingsplan 2013 is gebaseerd op het meerjaren kwaliteitbeleidsplan verder werken aan kwaliteit. De focus verschuift gaandeweg steeds meer van klassieke kennisoverdracht naar toetsing, intervisie en implementatie. Zorgdomein Zorgdomein is in Noord-Limburg succesvol ingevoerd. Eind 2012 verliep 90% van de verwijzingen naar VieCuri via deze applicatie. Specialisten melden dat de informatievoorziening van huisarts naar specialist nu aanzienlijk beter verloopt. Nog niet erg duidelijk wordt of de patiënt nu ook profiteert van kortere wacht- en doorlooptijden. De effectrapportage op dat punt verdient nog aanpassing. 5

6 Huisartsen in de ogen van specialisten In 2012 hebben de specialisten van VieCuri hun mening kunnen geven over het functioneren van alle huisartsen in ons gebied. Dat gebeurde via een enquête en daarop gebaseerde groepsinterviews. De specialisten waren over het algemeen zeer te spreken over de kwaliteit van en de samenwerking met de huisartsen in de regio. Er is geen disfunctioneren aan het licht gekomen. Naar aanleiding van opmerkingen, die specialisten hadden gemaakt over een drietal huisartsen en een groepspraktijk, heeft de vertrouwenscommissie individuele gesprekken met betrokkenen gevoerd. Hierin zijn concrete verbeterpunten of gesprekspunten benoemd. Het onderzoek is hiermee afgesloten Praktijk in Perspectief Cohesie heeft een afspraak met het Huis voor de Zorg dat alle praktijken in de loop van drie jaar deelnemen aan een patiëntenraadpleging volgens de systematiek van Praktijk in Perspectief. In 2012 doorliepen 7 praktijken dit traject, waardoor het totaal op 14 komt. De deelnemende praktijken waren zonder uitzondering tevreden over het traject en kregen van hun patiënten waardevolle tips om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Deelname aan wetenschappelijke studies Bij Cohesie kwamen in de afgelopen jaren veel aanvragen binnen om bij de leden deelname aan een wetenschappelijke studie te promoten. Deze aanvragen worden voorgelegd aan de stafcommissie. Die bekijkt of de studie een voor de huisartsgeneeskunde relevante vraagstelling heeft en of de belasting voor de praktijken acceptabel is. In februari werden hiervoor toetsingscriteria opgesteld In 2011 zijn vier nieuwe aanvragen voorgelegd, een werd afgewezen, twee geaccordeerd en een andere aanbevolen aan praktijken met speciale belangstelling voor kinderen met astma. Lopende en afgeronde studies: Amuse-2 naar een handzaam instrument om in de huisartspraktijk de kans op een longembolie in te kunnen schatten. Het resultaat: huisarts kan met een Wells-beslisregel (cut-off =<4) en een point-of care kwalitatieve D-dimeer test veilig longembolie uitsluiten bij 45% van de van longembolie verdachte patiënten. Een lager afkappunt van de Wells-regel (<2) gaat ten koste van de efficiency (28%) Effimodi naar het effect op de kwaliteit van zorg voor goed ingestelde diabeten van verlaging van de controlefrequentie. Binnen Cohesie doen er 22 huisartsen en 193 van hun patiënten mee aan de Effimodi-studie. De data zijn in een laatste stadium van bewerking. Capita naar het effect van pneumococcenvaccinatie. De inclusie van patiënten is voltooid; zij worden nu gedurende minimaal nog een jaar gevolgd om de effecten te kunnen monitoren. De onderzoeksgroep is nog druk bezig met dataverzameling en analyse. Publicatie van de resultaten wordt in 2014 verwacht. LOK-studie naar de effectiviteit van een polikliniek voor Lichamelijk Onverklaarde Klachten. Onze regio zou hierbij als controlegroep fungeren. Helaas heeft de financier medewerking aan het onderzoek opgezegd en is de studie gestaakt. 6

7 NCSI. In twee praktijken loopt thans een pilot naar de bruikbaarheid van het NCSI in de huisartspraktijk. Wij verwachten de resultaten in Het uitgesteld recept. Het betreft een ZONMw gefinancierde studie door IVM en NIVEL naar de mogelijkheid het antibioticagebruik terug te dringen door bij bovenste luchtweginfecties een zogenaamd uitgesteld recept mee te geven, dat de patiënt kan verzilveren als de klachten na een afgesproken periode niet overgaan of zich in negatieve zin ontwikkelen. De interventie is in het eerste kwartaal 2011 uitgevoerd in vier FTO groepen van in totaal 37 huisartsen en 8 apothekers. In maart/april 2012 zal de interventie worden uitgevoerd bij vier FTO-groepen, die in 2011 als controlegroep aan het project meededen. De resultaten worden begin 2013 verwacht. In april 2011 is de Hart voor Limburg-studie van start gegaan waarin door de universiteit Maastricht onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van reanimatieoproepnetwerken. De huisartsenposten werken mee door de onderzoekers toegang te geven tot dossiers van patiënten, waarvoor een reanimatieoproep is uitgegaan en van wie de onderzoekers op een andere manier de afloop niet kunnen vaststellen. Op dit moment loopt de studie nog volop en zijn er ruim 750 casus opgenomen in de onderzoeksdatabase. Dismeval. Dit betreft een Europese studie naar het ontwikkelen en valideren van methodieken om effecten van Disease Management Systemen te evalueren. De studie wordt gefinancierd door de Europese commissie en uitgevoerd door tien wetenschappelijke instituten uit zeven landen, waaronder de universiteit van Maastricht. Cohesie Cure and Care werkt mee door de geanonimiseerde data van haar cohort diabetespatiënten aan de onderzoekers ter beschikking te stellen. De resultaten zijn recent aan ons gepresenteerd. Op het gebied van diabeteszorg bleek Cohesie in vergelijking met de overige goed registrerende zorggroepen bovengemiddeld te presteren. Liraglutide versus placebo. In deze trial wordt de incretine-receptor agonist vergeleken met placebo bij patiënten met DM2. De centrale vraag is of toevoeging van liraglutide aan bestaande insulinemedicatie veilig en nuttig is. In onze regio worden 5 patiënten uit de eerste lijn geïncludeerd. Duur 26 weken. It s life studie. In de studie wordt bekeken of chronische patienten tot een actievere beweegstijl te bewegen zijn door gebruik van een bewegingsmeter in combinatie met een smartphone. 7 praktijken uit onze regio werken mee. Duur nog tot maart Pelikaanproject. Onderzoek naar de inzet van een computerspel op de kwaliteit van de behandeling van kinderen met astma. Hiervoor is één praktijk in de regio geworven maar die heeft geen patiënten aan kunnen leveren. Personeelszaken Instroom en uitstroom van medewerkers Het personeelsbestand is in 2012 kwantitatief niet noemenswaardig veranderd. Kwalitatief zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd door de aanstelling van een projectleider ouderenzorg, de uitbreiding van het aantal uren diabetesverpleegkundige en instroom van de verpleegkundig specialisten. In totaal hebben we van 11 medewerkers afscheid genomen en 12 nieuwe medewerkers welkom geheten. In tegenstelling tot de landelijke tendens met betrekking tot de functie van triagist hebben we 7

8 ook in 2012 niet te maken gehad met moeilijk vervulbare vacatures. Onze vacatures leiden over het algemeen tot een hoge respons. Ondernemingsraad In februari 2012 is de vijfkoppige ondernemingsraad geïnstalleerd. Voor het eerst in de geschiedenis van Cohesie is daarmee de vertegenwoordiging van medewerkers formeel geregeld conform de Wet op de Ondernemingsraden. Na een aanloop- en inwerkperiode kreeg de OR drie instemmingsaanvragen voorgelegd: één over de aanpak van het project beschrijven en waarderen van de ondersteunende functies, een tweede over de invoering van een nieuw roosterprogramma (Roosterweb) en de derde over een pilotproject betreffende een wijziging in de aanvangstijden van de medewerkers op de huisartsenposten. De beide eerste aanvragen kregen de instemming van de ondernemingsraad; de derde aanvraag is begin 2013 ingetrokken. Vitaliteit en verzuim Het gemiddelde ziekteverzuim voor de totale organisatie was 2,9%, een mooi resultaat dat echter geheel te danken is aan het lage verzuim in de ondersteunende afdelingen. Met een gemiddelde van 8,77% is het verzuim binnen de huisartsenposten zorgwekkend. De trend van het stijgend verzuim bij de medewerkers van de huisartsenposten die in 2011 is ontstaan, hebben we dus in 2012 helaas nog niet kunnen ombuigen. Dit ondanks verscherpte aandacht voor vitaliteit, verzuimbegeleiding en reïntegratie. Het blijkt dat de werklast in de huisartsenposten de laatste jaren is toegenomen, o.a. als gevolg van de maatschappelijke druk op kwaliteitseisen en transparantie, waardoor ook het toezicht op de zorg is verscherpt. Het werkproces op de HAP verloopt op basis van strakke, landelijke protocollen. Dit heeft ertoe geleid dat er in enkele jaren tijd veel veranderingen zijn doorgevoerd in het werk van de medewerkers. Hoewel alle voormalige doktersassistenten tot triagist zijn opgeleid conform de landelijke standaard en daarnaast in de praktijk regelmatig worden getoetst en bijgeschoold, blijkt dat de competenties van de triagisten niet altijd in de pas lopen met de toegenomen functie-eisen. Hiervoor is een verbeteringstraject opgestart, waarin het accent ligt op attitude en vaardigheden. Verder is in het najaar van 2012 besloten een onderzoek uit te voeren naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers om te onderzoeken welke factoren in het werk en mogelijk ook in de leefstijl van de betrokkenen aangepast zouden kunnen worden ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers. Helaas hebben slechts 13 medewerkers deelgenomen aan dit onderzoek, dat op vrijwillige basis is uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden begin 2013 gepresenteerd, waarna bekeken kan worden of en zo ja welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. 8

9 Functiebeschrijving en waardering Cohesie is in enkele jaren tijd fors gegroeid en er zijn tal van nieuwe functies ontstaan. Voor de taakinhoud van de functies op de huisartsenpost geldt een helder kader, daar het werk volgens landelijke richtlijnen wordt uitgevoerd. Die functies zijn dan ook in de CAO helder beschreven en adequaat gewaardeerd. Voor ondersteunende functies geldt dat echter in mindere mate. Deze functies worden in de CAO beschreven en gewaardeerd aan de hand van zogenaamde referentiefuncties, omdat in de praktijk iedere organisatie een eigen invulling geeft aan de diverse functies. Binnen Cohesie zijn de ondersteunende functies in de meeste gevallen slechts summier beschreven of het ontbreekt zelfs aan een formele functiebeschrijving. Omdat het belangrijk is dat er binnen de organisatie een evenwichtig functiegebouw is, waarbij de beschrijving en waardering van alle functies op uniforme wijze wordt toegepast, is besloten tot een functiebeschrijvings- en waarderingproject voor alle ondersteunende functies. Dit project zal in 2013 worden uitgevoerd. Verpleegkundig specialisten In september hebben de eerste zes intern opgeleide verpleegkundig specialisten hun Masteropleiding Advanced Nursing Practice met uitstroomvariant huisartsenzorg (MANPH) met succes afgesloten. Het werken met dit specialisme is nog relatief nieuw, zowel binnen de huisartsenposten als in de huisartsenpraktijken. Voorlopig is met alle verpleegkundig specialisten een zodanige arbeidsovereenkomst afgesloten dat zij deels op de huisartsenposten en daarnaast via een detacheringsovereenkomst ook deels bij een huisartsenpraktijk in de regio werkzaam zijn. Roosterweb In het najaar is een nieuw roostersysteem ingevoerd, waarmee medewerkers gemakkelijker dan voorheen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun rooster, in die zin dat ze zelf voorkeuren kunnen aangeven in het basisrooster en daarmee b.v. gewenste vrije dagen op voorhand kunnen inroosteren. Het systeem heeft verder als voordeel dat meeruren sneller en gemakkelijker verrekend kunnen worden. Anders dan voorheen wordt het nieuwe roostersysteem nu ook gebruikt voor het ondersteunend personeel. HR-ondersteuning huisartsenpraktijken Met een bedrijfskundig opgeleide personeelsadviseur is vanaf 2011 meer kwaliteit binnengehaald op het gebied van personeel en organisatie. In 2012 is voor het eerst ook door de aangesloten huisartsenpraktijken een beroep op Cohesie gedaan voor de inzet van deze expertise. Door de groeiende diversiteit aan functies en werkprocessen binnen de huisartsenpraktijken in de regio wordt verwacht dat de ondersteuningsbehoefte op dit gebied de komende jaren zal toenemen. 9

10 Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg Zoals gepland heeft 2012 voor de HAP in het teken gestaan van voorbereiding op de nieuwe situatie aanstaande op de spoedpost. Belangrijkste aandachtsgebieden zijn hierbij een professionalisering van de organisatie, borging van kwaliteit en project management en taakdifferentiatie. Cijfers Wederom kunnen we spreken van een stabilisatie van het aantal contacten. Dit jaar zijn op de posten in Noord Limburg patiëntencontacten verwerkt. Van deze contacten betreft 42% een uitsluitend telefonisch contact, 51% van deze mensen zijn op de post geweest voor een consult en bij de overige 7% heeft een huisarts een huisbezoek afgelegd. Hiermee kunnen we stellen dat deze verdeling niet veranderd is ten opzichte van 2011 Klachten, Calamiteiten en MIP Op de patiëntencontacten in 2012 heeft de post 43 klachten ontvangen. De klachten in 2012 betreffen de volgende aspecten: 41% medisch inhoudelijk (17 klachten) 35% Relationeel (14 klachten) 19% Organisatorisch (10 klachten) 5% Financieel (2 klacht) In alle gevallen wordt geprobeerd door bemiddeling met behulp van onze externe klachtenfunctionaris de klachten op te lossen..als terugkoppeling op de bemiddeling krijgen wij van betrokkenen terug, dat het prettig is met een objectieve partij te communiceren. Dat deze methodiek werkt, blijkt uit het gegeven dat alle klachten naar tevredenheid zijn afgehandeld. Het grootste aantal daarvan middels telefonische bemiddeling. In één geval heeft schriftelijke bemiddeling plaatsgevonden en in de afhandeling van de overige klachten is een bemiddelingsgesprek gevoerd. In 2012 is er geen beroep gedaan op de officiële klachtencommissie huisartsenzorg en ook heeft er geen melding plaats gevonden bij het tuchtcollege. In 2012 zijn zeven calamiteiten gemeld bij de inspectie. In alle gevallen is het zorgproces anders verlopen dan ingeschat, met ernstige gevolgen voor de patiënt. In opdracht van de inspecteur heeft de raad van bestuur een intern onderzoek ingesteld naar de gang van zaken bij 10

11 deze calamiteit en daarvan verslag uitgebracht bij de inspectie. De kritieke punten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, worden nu actief aangepakt als verbeterpunten. Aandachtspunt is het instellen van een calamiteitencommissie. In 2013 zal gestart worden met een nieuwe onderzoeksmethode. Het aantal MIP meldingen is ook in 2012 weer toegenomen. De MIP commissie heeft 54 MIP meldingen in behandelingen genomen. Deze zijn alle naar tevredenheid afgehandeld. Belangrijkste aandachtspunt is de interne communicatie rondom de zorgverlening van de patiënt. Uit de meldingen blijkt dat niet elke medewerker of arts op de hoogte is van de geldende afspraken over met name de verantwoordelijkheid betreffende de bepaling van urgentie. Dit is een probleem dat ook bij de behandeling van klachten en calamiteiten naar voren komt. We zijn in gesprek met de kwaliteitscommissie om een gedegen plan op te stellen om hierin verbetering te realiseren. Een ander aandachtspunt is de werkafspraken met ketenpartners. Ook met het oog op de toekomst is het zaak dat we tot duidelijke en realistische werkafspraken komen heeft bewezen dat de ingezette koers rondom MIP meldingen een blijvend succes sorteert. Personeel Naast de komst van een nieuwe bestuurder, hebben er weinig ingrijpende personele veranderingen plaatsgevonden. Wel is er in 2012 veel ontwikkeling geweest rondom taakherschikking. Ten eerste zijn vanaf september de verpleegkundig specialisten werkzaam op de post. De introductie van deze nieuwe medewerker is zeer goed verlopen. De samenwerking met huisartsen verloopt boven verwachting. Daarnaast is er ook veel aandacht geweest voor het triagistenteam. Vooruitkijkend naar de te verwachte werkwijze op de te bouwen spoedpost, is gekozen voor de inzet van een Eerst Verantwoordelijke Triagiste. Deze EVT heeft een coördinerende functie tijdens de dienst. Op deze manier wordt tevens gewerkt aan het verlagen van de werkdruk. Op dit moment zijn drie mensen in opleiding tot triagist. Vier medewerkers hebben in 2012 de opleiding tot triagist afgerond. Aandachtspunt blijft het ziekteverzuim. Dit is nog altijd hoog. In samenwerking met personeelszaken wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor dit probleem. Kwaliteitsmanagement In 2012 is de aftrap gegeven aan het project Trede omhoog, stapje dichterbij. Het doel is meetbare gegevens verzamelen om zo preventief in te steken op mogelijk risicovolle aspecten binnen de organisatie van de HAP. Daarnaast is er aandacht besteed aan het borgen van verantwoordelijkheden en het bewaken van de voortgang van projecten. Deze projecten zijn vastgelegd in een meerjaren beleidsplan in de vorm van een spoorboekje. Daarnaast is er een duidelijke indicatoren- en projectmatrix opgesteld waarin overzichtelijk is gemaakt hoe de voortgang van projecten, maar ook van kritieke processen, verloopt. Tevens wordt deze matrix gebruikt om het bestuur en de medewerkers te informeren over de gemaakte plannen en de voortgang. Ook is in 2012 het driejaarlijks tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Dit keer is gekozen voor een nieuwe opzet. Niet alleen onze patiënten zijn benaderd, ook medewerkers en huisartsen hebben deelgenomen aan ons onderzoek. Onze patiënten hebben ons beoordeeld met een

12 Met name de faciliteiten op de locatie Venlo verdienen aandacht, maar ook blijft het belangrijk om de verwachtingen die de patiënt heeft bij een bezoek aan de post, goed vooraf te sturen. Het spoedeisende karakter als vereiste voor onze dienstverlening moeten we blijven benadrukken. Dit blijkt ook uit de cijfers die de medewerkers en artsen onze organisatie geven. Zij scoren gemiddeld een 7.3 en een 6.8. Ook zij geven aan moeite te hebben met het spoedeisende karakter waarop de organisatie ingericht is en aan de andere kant de verwachting en de behoefte van de patiënten. Natuurlijk zullen wij ons in 2013 richten op deze en andere waardevolle aandachtspunten. Huisartsencongres Het NTS wordt inmiddels goed gebruikt. Bij elk contact wordt in de module gewerkt en bij gemiddeld 80% van de contacten wordt het NTS ook toegepast. Dit is conform de normen. Wel blijft het nodig aandacht te hebben voor dit punt. Er wordt naast de registratie in het NTS nog teveel zelfstandig geregistreerd. In 2013 zal door middel van scholing opnieuw aandacht gegeven worden aan dit onderwerp. Urgentiegericht denken zit in de lift, maar kan nog beter. De kwaliteitscommissie heeft 2012 gebruikt om, naast lopende medisch inhoudelijke en organisatorische vraagstukken, ook haar werkwijze te optimaliseren. Met name de doorlooptijd van agendapunten is verbeterd door een betere structuur in de vergaderingen en er is veel aandacht besteed aan de strategie van implementatie van nieuwe werkwijzen en protocollen. Ook is er dit jaar meer aandacht besteed aan de casuïstiek van klachten en calamiteiten, door intensief te kijken naar verbeterpunten. De kwaliteitscommissie probeert vooruit te kijken. Met de spoedpost aanstaande zal er veel werk verzet worden in het uitwerken van afspraken met ketenpartners. Doel is om de afspraken overzichtelijk, efficiënt en veilig te maken en te zorgen voor een brede geborgde implementatie. In het najaar van 2012 heeft het eerste huisartsencongres plaatsgevonden. Doel van dit congres is een geaccrediteerde scholing waarbij aandacht besteed wordt aan belangrijke onderwerpen die HAP gerelateerd zijn. Dit jaar heeft op de agenda gestaan: De introductie van de Verpleegkundig Specialist, de plannen rondom de nieuwe spoedpost en het gebruik van het NTS. Met een opkomst van ruim 60 huisartsen is de bijeenkomst als succesvol ervaren. Het congres zal een jaarlijks terugkerende activiteit worden. In ontwikkeling Ten slotte is het goed te vermelden wat eind 2012 de lopende projecten zijn. Nog altijd wordt gewerkt aan de definitieve plannen rondom de spoedpost. De verwachting is dat in 2013 gestart zal worden, niet alleen met de nieuwbouw, maar ook met de substitutie van patiënten uit de tweede lijn. De samenwerking met ketenpartners als GGZ, meldkamer, SEH en de zorggroep zal verder geïntensiveerd en geoptimaliseerd worden. Met alle partners wordt momenteel intensief gesproken over de invulling van de samenwerking in de toekomst. Ook zal in 2013 een start gemaakt worden met het implementeren van de nieuwe toetsingseisen, waarbij hercertificering van triagisten centraal staat. De scholing zal steeds meer in het teken staan van toetsing en individuele begeleiding waar nodig. Ook zal worden verkend wat de mogelijkheden zijn rondom het toetsen van vaardigheden bij huisartsen. 12

13 Cohesie Cure and Care B.V. Algemeen Over de organisatie van de DBCs ketenzorg is er een bijeenkomst voor huisartsen en praktijkondersteuners geweest in augustus. Onderwerpen waren: Gedeelde zorg expertteam COPD Ervaring door praktijkondersteuner m.b.t. expertteam COPD Prisma, stand van zaken Prisma, trainers ervaringen Voorstel toetsgroepen Deskundigheidsbevordering binnen de DBC s: Er is een uniform plan geschreven voor deskundigheidsbevordering binnen de DBC met als doel de kwaliteit van kennis en kunde te kunnen blijven borgen in alle praktijken zonder dat de tijdbelasting van alle huisartsen en praktijkmedewerkers teveel blijft toenemen in de toekomst. Onderdelen ervan zijn het benoemen van een Huisarts Met Aandachtsgebied (HaMA) per DBC per praktijk, het vormen van DBC-Toetsgroeponderwijs en het organiseren van verdiepingsbijeenkomsten. Toetsgroepen In de loop van het jaar is de aanzet gedaan om een plan van aanpak te maken voor DBCtoetsgroepen in de huisartspraktijk. Na een inventarisatie blijkt dat er behoefte is aan gestructureerde aanpak. Het doel van de DBC-toetsgroepen is de kwaliteit en samenwerking in de praktijk te verbeteren, met name voor de DBC s waaraan de praktijk deelneemt. In 2013 starten 4 praktijken met een pilot voor deze toetsgroepbijeenkomsten. Zij worden hierbij ondersteund door Cohesie. COPD Er zijn per patiënten met COPD bij Cohesie in zorg GO1L % GO1M 74 3% GO2L % GO2M % GO3M 210 8% Totaal % GO1L, GO2L = Gold1 of 2 met lichte ziektelast GO1M, GO2M, GO3M = Gold 1, 2 of 3 met matige ziektelast. Per 31 december doet 90% van de huisartspraktijk mee aan het COPD zorgprogramma. 2 praktijken zijn in 2012 nieuw gestart. Per praktijk zijn er 1 of 2 bezoeken geweest om de spiegelinformatie over hun prestaties te bespreken. 13

14 Er worden nog steeds vorderingen gemaakt in de praktijken, het aantal goed geregistreerde items verbetert nog steeds. Er is bij een aantal praktijken een extra bezoek geweest om de COPD-zorg goed op de rit te zetten. NCSI In 2012 zijn twee praktijken gestart met de pilot van de NCSI (Nijmeegs Clinical screenings instrument) in de huisartspraktijk. Hiervoor zijn eerst de huisarts en de praktijkondersteuner geschoold door Jan Vercoulen, die zelf het instrument ontwikkeld heeft. Er zijn inmiddels een aantal patiënten die het instrument ingevuld hebben. Echter de proef loopt nog en zal in de loop van 2013 afgesloten worden. Dan wordt vervolgens gekeken of dit het goede instrument is voor een huisartsen praktijk. COLF (COpd en LongFunctie) Onderzoek dat loopt met betrekking tot de kwaliteit van spirometrie in de huisartspraktijk. Het onderzoek is opgezet door Tjard Schermer van de universiteit van Nijmegen, in samenwerking met Cohesie. Het onderzoek sluit aan op een onderzoek wat al gaande was in een andere regio. Er is gekeken naar de kwaliteit van de spirometrie voordat er een officiële scholing (in 2009 en 2010) is gegeven in de regio Cohesie, vergeleken met praktijken in een andere regio waar de Caspir-cursus gevolgd is. Het blijkt dat bij Cohesie de spirometrie minder aan de ATS-criteria voldoet, maar dat de resultaten wel goed klinisch bruikbaar zijn. In 2013 komt er een vervolg en worden de spirometriën vanuit onze centrale database gebruikt om te beoordelen. Deze worden vergeleken met de data van de vorige keer, omdat het huidige opleidingsplan spirometrie in 2011 is ontwikkeld. Opleidingsplan spirometrie Elke praktijkmedewerker die betrokke n is bij spirometriemetingen is in dit opleidingsplan opgenomen. Opgezet in 2011 voor praktijkondersteuners en doktersassistenten, is verder ontwikkeld voor huisartsen, zij gaan medio 2013 ook deelnemen aan het opleidingsplan spirometrie. Er is in januari en in mei een schriftelijke kennistoetsronde geweest voor praktijkondersteuners en doktersassistenten die deelnemen aan het opleidingsplan spirometrie. Hieraan hebben in totaal 58 personen deelgenomen, waarvan 20 praktijkondersteuners en 38 doktersassistenten. 37 deelnemers hebben voldaan aan de gestelde criteria. Deze laatste groep heeft een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de praktijktoets. Intervisie longartsen. Afgelopen jaar heeft zijn er 9 bijeenkomsten gepland voor intervisie met de longartsen van VieCuri. Er is door 19 personen deelgenomen aan deze bijeenkomsten. Een aantal bijeenkomsten zijn geannuleerd omdat er te weinig of geen deelnemers waren. 14

15 Expertteam COPD Het expertteam is geformeerd. Deelnemers zijn de kaderarts Astma/ COPD, een longarts van Vie Curi ziekenhuis te Venlo, en de longverpleegkundige en de longfunctieanaliste, beiden in dienst van Cohesie. Er zijn afspraken gemaakt over verwijzing voor een assessment naar de 2 de lijn, nadat de vraagstelling beoordeeld is door het expertteam. Alle afspraken met VieCuri en longartsen en ICT gemaakt. Inhoud van assessment is geformuleerd zoals in de zorgstandaard COPD, 2010 Tijdens een assessment wordt de integrale gezondheid van de patiënt beoordeeld. Sinds de start van het expertteam zijn er 50 vragen geweest, waarvan uiteindelijk 11 patiënten verwezen zijn naar de longarts voor een assessment. Posterpresentatie Expertteam COPD In oktober is er een posterpresentatie gegeven op de Ketenzorgdag in Ede. Onderwerp: 2 de Lijns zorg zorg binnen de 1 ste lijns DBC. Hier is uitleg gegeven over het traject van het assessment binnen de 1 ste lijn zorg. Diabetes Mellitus Cijfers aantal DM-patiënten op : Totaal: 9771 Zorgtraject 1 (1 e jaar in zorg na diagnose DM): 1028 Zorgtraject 2 (na 1e jaar van diagnose DM): 7429 Zorgtraject 3 (instellen op insulinetherapie): 247 Zorgtraject 4 (insulinetherapie):

16 Project medicatiereview apothekers Middels een pilot worden de mogelijkheden bekeken om de apotheker in de ketenzorg op te nemen. De apotheker zal een medicatiereview geven, die in het dossier van de patiënt geplaatst wordt voor de jaarcontrole. In deze review is aandacht voor therapietrouw, gebruikersgemak, interacties van medicatie, ontbrekende (laboratorium)gegevens, en adviezen voor uitbreiding of beperking van medicatie. De apotheker zal voor de review ook contact hebben met de patiënt, om eventuele problemen met de medicatie op te sporen. Na een bijeenkomst zijn begin 2012 vijf groepspraktijken met hun apotheker gestart. Begin 2013 zal de evaluatie plaatsvinden. Voor de communicatie tussen apotheker en huisartsenpraktijk heeft het KIS-HIS een meerwaarde. Het bleek echter zeer moeizaam te zijn om voor de apotheker een goede toegang te maken tot het KIS-HIS. Veiligheidsinstellingen in een apotheeksysteem bleken een moeilijk te nemen horde. Expertteam diabetes Het expertteam bestaat uit de kaderarts diabetes en de diabetesverpleegkundige van Cohesie. De huisartspraktijken werden bezocht, waarbij feedback gegeven werd aan de hand van de statistiek op basis van de e-diabetes Kernset van de NDF, en aan de hand van de uitkomsten van het Klant Tevredenheids Onderzoek van Cohesie uit Met name door de diabetesverpleegkundige werd ook begeleiding en instructie gegeven in de praktijk, bijvoorbeeld aan praktijkondersteuners die starten met het instellen op insuline. Het expertteam is ook vraagbaak voor individuele casus. Een patiëntgebonden vraag kan gesteld worden via het HIS, zodat voor de beantwoording het dossier geraadpleegd kan worden. Eind 2012 is de functie van diabetesverpleegkundige vacant; begin 2013 zal deze vacature ingevuld worden. Fundusfoto s In overleg met VieCuri is het aantal beschikbare plaatsen en plekken voor fundusfoto s in de regio uitgebreid. Daarnaast is het aanleveren en beoordelen van de foto s door de HBB-er aangepast. Dit zorgt ervoor dat de meeste foto s nu binnen 2 weken beoordeeld worden. Scholing Er is een vervolgcursus insulinetherapie gegeven. De rondgang langs de FTO-groepen met scholing over het regionaal formularium diabetes en gebruik van het EVS is afgerond. PRISMA Door uitval van twee 2 trainers en een trainer die minder uren beschikbaar had, zijn in het voorjaar van 2012 twee nieuwe trainers opgeleid: een diabetesverpleegkundige en een diëtiste. In totaal zijn 55 cursussen gepland om 600 deelnemers te kunnen faciliteren. Er zijn 569 patiënten ingepland voor deelname, maar door afmeldingen op het laatste moment of doordat men niet kwam opdagen bedroeg het no-showpercentage over %. Uiteindelijk zijn 51 16

17 cursussen doorgegaan en hebben 507 patiënten met DM-type 2 deze cursussen bijgewoond. De cursussen hebben verdeeld over de regio plaatsgevonden: Panningen, Lottum, Grubbenvorst, Venray, Sevenum, Belfeld, Baarlo, Maasbree, Velden en Blerick. In het najaar is Cure and Care gaan participeren in het Implementatieonderzoek PRISMA van het VUmc in Amsterdam. Hiervoor worden in de periode tot juli 2013 minimaal 75 deelnemers benaderd en geïncludeerd om het lange termijneffect van PRISMA te beoordelen en welke factoren hierop van invloed zijn. Dit onderzoek loopt minimaal 18 maanden. De eerste resultaten worden eind 2014 verwacht. Daarnaast heeft het VUmc aangeboden om een analyse uit te voeren op de vragenlijsten die Cure and Care zelf heeft verspreid om het effect en de tevredenheid over de cursus te monitoren. In de loop van 2013 zullen hier de eerste resultaten over bekend worden. Externe contacten Er is geregeld contact met de regionale afdeling van de DVN c.q. het Limburgs Diabetes Contact. Op verzoek werd een voorlichtingsavond ingevuld samen met een internist, en de oprichting van Dia-Corners werd ondersteund. Drie maal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor intervisie van de HBBers oogheelkunde, die de fundusfoto s beoordelen. Eén van de oogartsen van Viecuri is ter consultatie hierbij betrokken. Er is geregeld overleg met de internisten/endocrinologen van Viecuri. Doordat de zorg voor mensen met diabetes type 2 verschoven is naar de eerste lijn, is in de tweede lijn de populatie voor onderzoek te klein geworden. Er zijn afspraken gemaakt welk onderzoek geschikt is voor werving van patiënten in de eerste lijn. Dit onderzoek wordt verricht vanuit de tweede lijn, waarbij de zorg in de eerste lijn gecontinueerd wordt. In 2012 is een eerste project gestart, met als resultaat dat er voldoende patiënten geïncludeerd konden worden. CVRM 2012 In het najaar van 2012 is met VGZ overeenstemming bereikt om de DBC CVRM te starten. Omdat toen bleek dat het om een aantal technische redenen niet mogelijk was om m.i.v te beginnen is besloten om per van start te gaan. Zo bleek het NHG de meeste recente versie van de Prodigmoprotocollen Preventie hart- en vaatziekten niet tijdig uit te kunnen leveren, waardoor de softwareproducent van het HIS deze niet op tijd in kon bouwen, en VGZ kon onder andere niet tijdig de benodigde declaratiecodes aanleveren. Het laatste kwartaal van 2012 is toen gebruikt om praktijken voor te lichten over de opzet en inhoud van de DBC tijdens 2 bijeenkomsten en om praktijken te begeleiden bij de inclusie van de beoogde doelgroepen. Ouderenzorg Het project Geïntegreerde Ouderenzorg, samenwerkingsverband tussen Cohesie, VGZ, De Zorggroep en Proteion Thuis, is begin 2012 officieel van start gegaan na het aanstellen van een projectleider. In het 1 e kwartaal is een plan van aanpak tot stand gekomen. 17

18 Expertteam Tevens is er een expertteam gevormd, bestaande uit de projectleider, kaderarts ouderengeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en een wijkverpleegkundige met aandachtsgebieden. Het expertteam ondersteunt het project in het bepalen van de juiste methodieken, ondersteunt huisartsenpraktijken in het opstarten van de beoogde werkwijze en om MDO s efficiënt en functioneel in te richten en geeft ondersteuning aan vragen die vanuit het samenwerkingsverband bij het expertteam ter ore komen. Huisartsenpraktijken Per zijn de eerste 4 huisartsenpraktijken van start gegaan, te weten Pantaleon (Panningen), Arcade (Tegelen), Withuis (Venlo) en Groenveld (Venlo). Deze praktijken hebben mede vormgegeven en reflectie kunnen geven over het meest efficiënte proces. Per zijn van start gegaan: Baarlo, Van Dongen (America), De Wildenberg (Ysselsteyn), Wessels-Wegewijs (Reuver), Venlo-Zuid (Venlo). Hiermee zijn er binnen alle 5 gemeenten in ons werkgebied huisartsenpraktijken actief. Vanuit het project worden specialisten ouderengeneeskunde aan huisartsenpraktijken gekoppeld die mede input geven aan de zorgbehandelplannen. Aandacht gaat hier ook sterk uit naar polyfarmacie. Er hebben tientallen huisbezoeken bij fragiele ouderen door praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten plaatsgevonden, zorgbehandelplannen zijn opgesteld en de eerste MDO s hebben plaatsgevonden. Deskundigheidsbevordering In november heeft er een uitgebreide scholing plaatsgevonden van huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten van de praktijken die al gestart zijn. Onderwerpen waren de methodieken, uitleg van kwetsbaarheid, meetinstrumenten, casuïstiek en ervaringen uitwisselen. Verbinding wonen, zorg en welzijn In 2012 is er expliciet aandacht uitgegaan naar het lokaal verbinding leggen tussen wonen, zorg en welzijn. Dit heeft vooral plaatsgevonden binnen gemeente Peel en Maas vanuit Leven in het Dorp WWZ en in gemeente Venlo vanuit VenloDroom, het innovatieplatform op het gebied van wonen, samenleven, welzijn en zorg. Coördinerend verpleegkundigen Vanuit het project is er medio 2012 geworven voor 2 coördinerend verpleegkundigen die huisartsenpraktijkoverstijgend op wijkniveau ingezet worden om verbindingen met wonen en welzijn te leggen/versterken en de verbindende factor en aanspreekpunt te zijn voor de huisartsenpraktijken. De taken liggen o.a. op het instrueren van zorgaanbieders om niet- 18

19 medische interventies tot uitvoer te brengen die uit een zorgbehandelplan komen en het initiëren van MDO s voor geïncludeerde ouderen. DBC Ouderenzorg In de 2 e helft van het jaar is er gestart met het ontwikkelen van een DBC Ouderenzorg. Hierin zijn reële gegevens vanuit de eerste praktijken meegenomen in de berekeningen en ligt de aandacht vooral op het integraal aanbieden van zorg en alle aspecten die daarbij komen kijken. Insteek is om op een DBC Ouderenzorg met VGZ te hebben afgesproken. Inclusie Inclusie is een zeer arbeidsintensief proces en bestrijkt een hele periode van opsporen en in kaart brengen Praktijk Huisartsen Aant. 75 jr Fragiel Mogelijk fragiel Niet fragiel Geincludeerd TOTAAL Hulp bij Dementie Cohesie participeert in de regionale zorgketen Dementie. Eind 2011 konden patiënten uit 96% van onze huisartspraktijken een beroep doen op trajectbegeleiding in samenwerking met de huisarts en via hun op een van de Diagnostische Expertise Centra. In 2011 is een start gemaakt met implementatie van elektronische verslaglegging binnen Hulp bij Dementie door middel van het HIS. De lijsten waarmee de DEC teams werkten om zo een compleet beeld te krijgen van de totale gezondheidstoestand van de patiënt, die mogelijk een vorm van dementie heeft, zijn samengevoegd tot twee protocollen in het HIS, te weten de probleeminventarisatie en het zorgplan. Dit betekent zowel voor de patiënt als hun naasten en het DEC-team een enorme stap voorwaarts. Deskundigheidsbevordering De afdeling DKB had in 2012 naast de reguliere activiteiten twee omvangrijke trajecten onder handen: De regionale implementatie van het wondzorgprotocol Het opleidingsplan voor de triagisten en medisch studenten op de HAP 19

20 Nadat in november 2011 het regionale wondzorgprotocol op een druk bezochte bijeenkomst werd gepresenteerd wilde aanvankelijk de implementatie niet erg vlotten. Daarop is in het voorjaar een werkgroep van medewerkers van Viecuri, Proteion en de Zorggroep onder leiding van onze coördinator deskundigheidsbevordering in het leven geroepen die in het najaar drie producten heeft opgeleverd, te weten een train de trainer cursus een E-learning module en een website. Het is nu aan de instellingen om met behulp van deze producten de implemtatie in eigen kring vorm te geven. Cohesie doet dat groepsgewijs via de FTO-groepen. Opleiden van nieuwe triagisten maar ook van medisch studenten, die de triagefunctie vervullen vergt permanente gestructureerde aandacht van de organisatie. Daarbovenop kwam de VHN in 2012 met een ingrijpend pakket aan eisen waaraan de hercertificering van reeds gediplomeerde triagisten moet voldoen. De afdeling heeft in nauwe samenwerking met het HAP-management hiervoor baanbrekende plannen geschreven en deels ook al helpen uitvoeren, zoals een toetscarrousel voorbehouden handelingen. De afdeling organiseerde voor de huisartsen: Cursussen sportgeneeskunde, urologie en interpretatie van de CRP-test. Daarnaast trainingen BLS/AED. Er werden intervisiegroepen gestart en begeleid van waarnemers en beginnende huisartsen. De afdeling ondersteunde de werkgroep bij de organisatie van de Wanssumcursus en het HAP-management bij de organisatie van het eerste HAP-congres. Samen met het team van Cure and Care kwam het plan deskundigheidsbevordering DBC s tot stand. Voor de doktersassistenten: Veel goed bezochte cursusavonden met als onderwerpen: ADEPD registreren, ukkies met pukkies, uitstrijkjes maken voor beginners en gevorderden, behandeling van wratten, doen van een CRP-bepaling, schildklierpathologie en Timemanagement. Daarnaast ook trainingen BLS/AED Voor de praktijkondersteuners: Cursussen met als onderwerpen: Pillen, poeders en pufjes, longauscultatie en een cursus diabetes voor gevorderden ( Langerhans ) daarnaast ook trainingen AED/BLS. De afdeling verleende inhoudelijke en administratieve ondersteuning aan het netwerk praktijkondersteuning Noord-Limburg. Voor de triageassistenten: Moeizaam contact, toetscarrousel medisch technische handelingen en trainingen AED/BLS. Verder werd het traject van goed naar beter opgezet en opgestart waarin de triagisten via begeleide intervisie worden voorbereid op een meer professionele rol, die van hen verwacht wordt binnen de organisatie vooral wanneer straks de spoedpost wordt betrokken in samenwerking met de SEH. 20

21 Voor de verpleegkundig specialisten: De VS namen deel aan de training AED/BLS en aan een begeleid intervisietraject.. Negen maal werden incompany-trainingen verzorgd met als onderwerpen AED/BLS, telefonische triage, ADEPD registreren en intervisie/supervisie. Zeventien keer is voor externe partijen de accreditering verzorgd. In het kader van landelijke en regionale afspraken tussen GHOR en LHV/kring ondersteunt Cohesie deskundigheidsbevordering bij de training van het regionale crisisteam en de Hagrovertegenwoordigers. In het kader van de goede structurele samenwerking met Gilde-opleidingen en Calibris werden twee goed bezochte en hoog gewaardeerde netwerkbijeenkomsten voor stagebegeleiders georganiseerd. In enkele jaren zijn we erin geslaagd het tekort aan stageplekken weg te werk en zijn er op dit moment in onze regio ook geen signalen meer van een tekort aan doktersassistenten in de praktijken. De afdeling zoekt nadrukkelijk het contact met de PAM en de EKCers. Nu Jacqueline Cremers als PAM volop is ingewerkt en de kosten van de EKCers voor rekening van Cohesie komen zien we veel positieve energie vrijkomen. Er zijn 5 nieuwe EKCers gestart. Zoals in het voorafgaande al is beschreven zien we de toetsgroepen als een hoeksteen bij implementatie van regionale projecten en afspraken en willen we de EKCers uitrusten met een handelingsrepertoir en concrete producten waarmee zij hun rol in de groep met verve kunnen spelen. Drie huisartsen volgden in 2012 een kaderopleiding met steun van Cohesie. Jacqueline Cremers kon met goed gevolg de kaderopleiding supervisie afsluiten. 21

22 MIDAS B.V. Organisatie In 2012 is een medewerker aangesteld die de werkprocessen beter moet structuren en de contacten met de klanten verbeteren. De ICT-ers kunnen zich dan bezig houden met hun eigenlijke taken; flexibele ondersteuning bieden aan de aangesloten huisartspraktijken maar ook aan de externe gebruikers van de modules die in het kader van de ketenzorg worden ingezet. De vraag naar uitwisseling van data maar ook naar andere internet-based faciliteiten neemt enorm toe en legt een forse claim op hardware voorzieningen maar ook op de beheerders bij MIDAS. Daarom is in 2012 besloten een nieuwe weg in te slaan: centraliseer het beheer door virtualisatie en server-based computing. Virtualisatie Aan het begin van het jaar bleek de servercapaciteit niet meer toereikend om de gewenste performance te bieden en is besloten de eerste stappen te zetten op het gebied van virtualisatie. Met de hiervoor benodigde investeringen kon niet alleen de bestaande situatie ontlast worden, het platform biedt een dermate flexibiliteit dat het ook voor de toekomstige ontwikkelingen inzetbaar is. Server-based computing Server-based computing zal door een centralisering van het beheer (op afstand) tot een daling van de werkzaamheden van de ICT-medewerkers in de praktijken leiden. Dit gecombineerd met verhoging van het kennisniveau, moet ervoor zorgen dat een groot deel van het takenpakket van de ICT manager door hen overgenomen kan worden. Deze krijgt daardoor meer ruimte voor innovatie, begeleiding van nieuwe initiatieven, inhoudelijke aansturing van de afdeling en regionale en landelijke contacten op beleidsniveau. Telefonie In het eerste kwartaal van 2012 is de eerste proef-huisartsenpraktijk op de telefooncentrale van de Cohesie overgezet. Na vervelende opstartproblemen, lijkt de situatie nu onder controle en wordt er op korte termijn met een 2 e proefpraktijk gestart. Verloopt deze goed, dan zal er voor de huisartsen een eigen telefooncentrale gebouwd gaan worden en wordt ook de overige praktijken de mogelijkheid geboden over te stappen. Narrowcasting Later dan verwacht, maar sinds begin oktober is het voor de praktijken eindelijk mogelijk de content van het narrowcasting scherm aan te passen. In samenwerking met de leverancier is een systeem opgezet waarmee Cohesie centraal de regioinformatie op alle schermen kan plaatsen en de praktijk verantwoordelijk is voor de praktijkinformatie. 22

23 2013 Halverwege 2013 lopen de contracten van het grootste deel van de serveromgeving voor het regionale HIS en Callmanager, het systeem van de huisartsenpost af. Een goed moment om het ICT platform eens kritisch tegen het licht te houden en te kijken hoe deze verder aangepast kan worden aan de eisen en wensen van de gebruikers (altijd, overal en op allerlei soorten apparaten bij al mijn gegevens kunnen komen) en patiënten en tevens een goede basis legt voor verdere invulling van de NEN7510 (normen voor informatiebeveiliging in de zorg). Hierbij zal in ieder geval verder gegaan worden op het ingeslagen pad van virtualisatie. Aan het begin van het 2 e kwartaal wordt naar verwachting duidelijk of het concept van telefonie zoals we die aan willen bieden technisch haalbaar is en aansluit bij de wensen van de praktijk. Is het antwoord positief, dan gaat het als standaard dienst aangeboden worden aan alle huisartsenpraktijken. 23

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Cohesie, ijzersterke schakel. Heel Noord-Limburg wordt er beter van

Cohesie, ijzersterke schakel. Heel Noord-Limburg wordt er beter van Cohesie, ijzersterke schakel Heel Noord-Limburg wordt er beter van Cohesie, dat zijn wij! We bundelen energie en kwaliteit en staan daarom sterk in relatie tot andere partijen in de zorg. Irene van den

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering Leren doe je niet in je eentje Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Afdeling Deskundigheidsbevordering Coöperatie Cohesie U.A. Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Leren doe je niet in je eentje Inhoud:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen HUISARTSEN KRING HAAGLANDEN Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen Informatiebijeenkomst 18 april 2016 Programma Welkom; Hedwig Vos en Leonie van Son Inhoud Zorgprogramma Kwestbare Ouderen: Rob Leinders en Shanti

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Cohesie Cwartiertje Q1

Cohesie Cwartiertje Q1 Cohesie Cwartiertje Q1 Het meerjarenbeleidsplan is onze blauwdruk voor de komende drie jaar. Hierin zullen we een ander beroep doen op huisartsen. We willen meer de verbinding zoeken met andere partijen

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2011

Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2011 Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2011 Inleiding Voor de vijfde maal presenteert de Coöperatie Cohesie haar jaarverslag. Cohesie is opgericht in december 2006 en verenigt nagenoeg alle

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 SAMENVATTING 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 134 Type 2 diabetes is een veel voorkomende ziekte die een grote impact heeft op zowel degene waarbij

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

VGZ Beleid Module POH-S 2013

VGZ Beleid Module POH-S 2013 VGZ Beleid Module POH-S 2013 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving van de patiënt plaatsvindt. Voor

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD in Regio Midden Kennemerland Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Consultatie en verwijzing 4 4. Ketenzorg en hoofdbehandelaarschap

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Regionale Ketenzorgbijeenkomst

Regionale Ketenzorgbijeenkomst Regionale Ketenzorgbijeenkomst Programma - 17.00 ontvangst - 17.30 inleiding met prestatie-indicatoren - 18.15-plm 22 uur: cursus (20 uur: koffiepauze!) Inleiding - Ketenzorg Friesland 2015 - Rapportage

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden Het duet internist-huisarts/poh Willy-Anne Nieuwlaat, endocrinoloog EZ Paul vd Broek, kaderhuisarts DM Diabetes Mellitus Zorgstandaarden 2003: NDF Zorgstandaard Diabetes Mellitus later NDF Zorgstandaard

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Strategisch Scholingsplan 2014. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie.

Strategisch Scholingsplan 2014. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Strategisch Scholingsplan 2014 Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Door: Mieke Hoeijmakers Manager Cure and Care 1 december 2013 Strategisch

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2013, een jaar waarin gezocht is naar mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te maken

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG Inleiding De spoedzorg verandert. Het aantal zorgvragen bij huisartsenposten neemt toe. Afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) kennen een groot aantal zelfverwijzers,

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht Petra Cornelis OmU in de praktijk Petra Cornelis, praktijkverpleegkundige ouderen en operationeel manager 2014 Introductie Inhoud

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 In 2016 continueert Menzis resultaatbeloning voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen. De beloning vindt plaats op indicatoren die landelijk

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Marjan Verschuur Veltman Eigenaar VVConsult, projectleider Grietje de Groot de Jong Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg Inhoud workshop Kennismaking,

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2010

Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2010 Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2010 Inleiding Voor de vierde maal presenteert de Coöperatie Cohesie haar jaarverslag. Cohesie is opgericht in december 2006 en verenigt nagenoeg alle

Nadere informatie