Jaarverslag. Universiteits Fonds.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Universiteits Fonds."

Transcriptie

1 Jaarverslag Wageningen Universiteits Fonds.

2 Bestuur en bureau 2 Prof. dr. Johan van Arendonk, Hoogleraar (Chairholder), Dean Graduate Schools & Dean of Sciences (q.q.) Prof. dr. Tiny van Boekel, voorzitter KLV (q.q.), Directeur Onderwijs Instituut Wageningen University & Dean of Education Dr. ir Nettie Buitelaar MBA, directeur Leiden Bio Science Park, eigenaar Buitelaar Biotech Business. Relevante nevenfuncties: lid Raad van Advies Check-points BV Prof. dr. Martin Kropff, Rector Magnificus Wageningen University (q.q.), vice-voorzitter RvB Wageningen UR. Relevante nevenfuncties: RvT Wereld Natuur Fonds, RvT Wetsus, Lid RvB CGIAR Ir. Jan Karel Mak (vz), Voorzitter Raad van Bestuur Deerns Groep BV. Relevante nevenfuncties: voorzitter European Network of Environmental Professionals (ENEP), Lid adviesraden voor het milieuonderwijs van de Open Universiteit (Heerlen) en de Universiteit van Antwerpen Ir. Janine Quist, project- en accountmanager Aequator Groen & Ruimte Dr. ir. Peter M. Reinders, managing partner Lexence NV Ir. Geu Siebenga (penn) De uitvoering van de werkzaamheden werden beschikbaar gesteld door Wageningen UR en gefaciliteerd door de afdeling Alumnirelaties & Fondsen van Wageningen UR. V.l.n.r. Delia de Vreeze, directeur Wageningen Universiteits Fonds; ir. Arianne van Ballegooij, fondsenwerver; Danielle Grashuis, stewardship & secretariaat; Esther Dorland, database medewerker; ir. Monique Montenarie, relatiemanager; Caroline Bijkerk, alumni officer. Inzet: Keete Voerman, project officer (boven); Marion Kemperman, alumni officer (onder).

3 Voorwoord Geachte donateurs en relaties, In het jaar 2012 zijn belangrijke nieuwe stappen gezet ter ontwikkeling van een goede langetermijnstrategie voor het Wageningen Universiteits Fonds. Na een mooie terugblik in 2011 op een rijke historie van 60 jaar van het universiteitsfonds, was de aandacht in 2012 gericht op de verdere ontplooiing van de activiteiten in een veranderende omgeving en het bestendigen van de Stichtingsdoelen in logische samenhang en samenwerking met andere organisaties in de Wageningse omgeving die vergelijkbare doelen nastreven, gericht op de groei en bloei van Wageningen UR. Zo heeft adviesbureau McKinsey pro bono voor het universiteitsfonds onderzocht hoe ons activiteitenpatroon zich zou kunnen ontwikkelen tegen de achtergrond van belangrijke maatschappelijke trends, met name in het hoger onderwijs en in de filantropische sector, en welke partijen hierbij kunnen worden betrokken ter optimalisering van onze doeltreffendheid. Tot de belangrijkste uitkomsten van deze analyse behoorde de conclusie dat we goed bijdragen aan de groei en bloei van Wageningen UR en veel bijzondere goede doelen weten te steunen, mede via onze Fondsen op naam en de nieuwe Food for Thought -campagne die baanbrekend onderzoek financiert. Geadviseerd werd om tot een nauwere samenwerking met andere organisaties te komen, zoals de alumnivereniging KLV en de groep prominente alumni georganiseerd in de Wageningen Ambassadors. Een belangrijk aspect hierbij is de wijze waarop de universiteit, het universiteitsfonds, de KLV en de Wageningen Ambassadors momenteel elk afzonderlijk hun contacten onderhouden met de Wageningse alumni die begrijpelijkerwijze het precieze onderscheid tussen deze organisaties veelal niet maken. Het universiteitsfonds meent dat op dit en andere praktische punten veel kan worden verbeterd en zal hiertoe de komende tijd het initiatief nemen. In 2012 is een aantal grote onderzoeksprojecten uit de grotegiftencampagne Food for Thought, Thought for Food gestart: Effectieve, gifvrije malariabestrijding, Op zoek naar de zwakke plek van de aardappelziekte en Meer rijst met minder water. Een oproep nieuwe voorstellen in te dienen leidde tot toevoeging van vijf financierbare onderzoeksprojecten aan de campagne, onder meer Nijvere bijen bedreigd en Uit stro meer vlees en melk. In dit jaarverslag vindt u meer achtergrondinformatie over de uitgevoerde activiteiten, de nieuw opgerichte fondsen en gestarte projecten, de stand van zaken rond de fondsenwerving, een overzicht van onze fondsen op naam, de in 2012 uitgereikte prijzen, voorbeelden van de internationale studentenactiviteiten die financieel zijn ondersteund en een verkorte jaarrekening. Zonder de betrokkenheid en steun van u en vele anderen was dit alles niet mogelijk geweest. Iedere gift (in tijd of geld) stelt het Wageningen Universiteits Fonds in staat om bijzondere initiatieven en onderzoeken te financieren en begeleiden die anders niet tot uitvoering zouden zijn gekomen, en studenten te ondersteunen en te stimuleren in hun academische en maatschappelijke ontwikkeling. Wij zijn u, uit naam van de vele begunstigde studenten, onderzoekers en organisaties, hiervoor zeer erkentelijk en hopen dat we in de toekomst wederom op uw betrokkenheid mogen rekenen. Namens het bestuur van het Wageningen Universiteits Fonds, Met vriendelijke groet, 3 Inhoud Jan Karel Mak, voorzitter > Voorwoord 3 > Groei en bloei 4, 5 > Resultaten fondsenwerving: > Jaarcampagne 6 > Campagne Food for Thought, Thought For Food 7 > Excellentie & prijzen 8, 9 > Internationale studentenactiviteiten 10 > Fondsen op naam 11, 12, 13 > Financiën > Toelichting jaarrekening 14 > Verkorte jaarrekening, uitgesplitst in FON, algemeen, FFT 15

4 Groei en bloei 4 Missie en doelstellingen Het Wageningen Universiteits Fonds heeft als doel het bevor deren van de groei en bloei van Wageningen University. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Het fonds streeft dit doel na door: > Aandacht te vestigen op het belang van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan Wageningen University; > Bij te dragen aan de wetenschappelijke verbreding en vernieuwing van de universiteit; > Het vergroten van de naamsbekendheid van Wageningen University; > Het stimuleren van internationale activiteiten van studenten en van de contacten tussen internationale en Nederlandse studenten. Het universiteitsfonds geeft hieraan vorm via onder meer de volgende activiteiten: > Het belonen van excellentie en bijzondere prestaties door het uitreiken van prijzen aan studenten, docenten, medewerkers en personen werkzaam in het Wageningse domein; > Het zorg dragen voor de werving van nieuwe giften voor het algemeen nut, de bestaande goede doelen (Fondsen op naam) en onderzoeksprojecten; > Het instellen en ondersteunen van Fondsen op naam ter financiering van specifieke goede doelen en initiatieven; > Zorgdragen voor het projectbeheer van alle fondsen op naam, baanbrekende onderzoeks- en onderwijsprojecten die niet op andere wijze binnen de universiteit zijn te verwezenlijken. Uitgangspunten Het uitgangspunt bij de keuze van activiteiten is dat deze niet binnen het reguliere onderwijs- en onderzoeks programma van Wageningen University vallen. Het fonds stimuleert initiatieven die bijdragen aan bovenstaande doelstellingen en zo de maatschappelijke ontwikkeling van de universiteit en haar studenten en medewerkers steunen. De activiteiten die in 2012 plaatsvonden, hebben opnieuw een waardevolle bijdrage geleverd aan de groei en bloei van de universiteit. Uitgelicht > Stimuleren van ondernemerschap als sleutel naar voedselzekerheid De Africa Agribusiness Academy (AAA) brengt kleine en middelgrote Afrikaanse agrifood-ondernemers bij elkaar die het belang inzien van kennisuitwisseling, onderlinge coaching en gezamenlijk innoveren, zegt Bram Huijsman bedenker van het initiatief en voorzitter van het bestuur van de Academy. Dit zijn veelal ondernemers die producten leveren aan en agrarische grondstoffen afnemen van kleine boeren en die vervolgens verwerken en verhandelen. Door deze ondernemers te helpen hun afzetmarkt te vergroten, profiteren ook andere partijen in de voedselproducerende en verwer ken de sector. In Tanzania, Kenia en Oeganda is bij wijze van proef in 2011 begonnen met het opzetten van de Academy. In die landen heeft de AAA nu zeventig zorgvuldig geselecteerde leden. Over de selectie van leden zegt Huijsman: We zoeken echte ondernemers, met de kwaliteit om naast hun eigen bedrijf ook de sector verder te ontwikkelen, en die investeren in faire en duurzame relaties met kleine boeren. Eind 2012 is deze pilot succesvol afgerond. In 2013 wordt gestart met de werving van giften voor fase twee van het Africa AgriBusiness Academy project. Naar verwachting zal dit medio 2013 kunnen starten. We hebben niet de pretentie dat we met dit initiatief de voedselvoorziening in héél Afrika verbeteren en alle kleine boeren een goed inkomen verschaffen, licht Wageningen Ambassador Piet Heemskerk toe. Ons doel is om in fase twee in een periode van vijf jaar ongeveer 3000 ondernemers bij de Africa Agribusiness Academy te betrekken, verdeeld over vijftien Afrikaanse landen. Dat moeten rolmodellen worden voor goed ondernemerschap in de agribusiness, vertelt Heemskerk, gepensioneerd bij Heineken en nu als vrijwilliger werkzaam bij de AAA. De verwachting is dat ook een meervoud aan niet-leden gebruik gaan maken van de producten en diensten van de AAA en dat tot wel een miljoen boeren profiteren van de verbeteringen in de voedingsmiddelensector. Uiteindelijk moet de Academy volledig worden gedragen en geleid door Afrikaanse ondernemers. Het project is één van de projecten die deel uitmaken van de Food for Thought Campagne. De campagne wordt beheerd door het Wageningen Universiteits Fonds.

5 Behaalde resultaten Tot de bijzondere resultaten in 2012 behoorden de volgende: > Via de campagne Food for Thought is een bedrag van aan giften ontvangen; > Een nieuw Fonds op naam is ingesteld, het CWF Fonds. Het fonds heeft tot doel om getalenteerde studenten, die beperkte financiële middelen hebben, de kans te bieden een universitaire studie te volgen in het domein van de humane voeding en/of levensmiddelentechnologie; > De Stichting WICC heeft een gift aan het WUF gedaan met als doel zorgdragen voor het projectbeheer en uitvoering van het Project Collectiebehoud Wageningen UR ter grootte van voor de periode van ; > Een erfenis van is ontvangen van wijlen Mw. Wellensiek-Manger ten behoeve van het Wellensiek Fonds; > De Mansholt-Business Award for Sustainable Entrepreneur ship is in 2012 voor het eerst uitgereikt. Deze prijs is een samenvoeging van de voorgaande Dies-Ondernemersprijs van het Wageningen Universiteits Fonds en de Mansholtprijs. > 40 studenten hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het stimuleringsfonds; 26 hiervan zijn toegekend; > Het Anne van den Ban Fonds heeft 18 studenten in staat gesteld om te starten met een MSc-studie dan wel de studie af te ronden; > De actie voor het Arboretum en de Malus Pyrus-collectie heeft ,00 bijeengebracht. Het fonds neemt de verantwoordelijkheid op zich van het projecten financieel beheer van deze onderzoeksopdrachten. In 2013 zal de strategie voor werving onder alumni en potentiële donoren en vrienden verder worden ontwikkeld en uitgewerkt in het strategisch plan Bijdrage en betrokkenheid Wageningen UR Om deze ambities te kunnen verwezenlijken, steunt het fonds op de personele capaciteit van de afdeling alumnirelaties & fondsen van Wageningen UR. De universiteit stelt haar medewerkers ter beschikking ten behoeve van de werkzaamheden die nodig zijn voor De Stichting Wageningen Universiteits Fonds. Naar gelang de donatie-inkomsten en het aantal projecten en daarmee de beheerstaken in omvang toenemen, zal de personeelsinzet stijgen. Een nauwe samenwerking tussen het Wageningen Universiteits Fonds en Wageningen UR is dan ook onontbeerlijk voor de goede, verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van fondsenwerving en het alumnibeleid en de onderlinge samenhang hierin. 5 Beleid in de toekomst Veranderingen in de omgeving van onderwijs en onderzoek zullen naar verwachting leiden tot een steeds grotere rol van bijdragen van derden. Tegelijkertijd zien we een groei van het maatschappelijk belang van charitatieve doelen en in samenhang daarmee een sterke professionalisering in de fondsenwerving. Zoals hierboven beschreven, heeft het Wageningen Universiteits Fonds in 2012 een inventarisatie gedaan van trends en ontwikkelingen, en is het in gesprek gegaan met partijen in zijn directe omgeving om een richting te bepalen voor de toekomst. In 2013 zal op grond hiervan het strategisch plan voor de komende jaren worden ontwikkeld. Welke inhoud dit ook zal krijgen, het fonds zal donaties blijven werven van alumni en vrienden van Wageningen UR en een langdurige verbondenheid van u en anderen aan het universiteitsfonds blijven stimuleren! Financieel kan die verbondenheid vorm worden gegeven via geoormerkte giften aan de Fondsen op naam die worden beheerd door het Wageningen Universiteits Fonds. Ook zal de werving ter financiering van baanbrekende onderzoeksprojecten van Wageningen UR waarvoor binnen de reguliere financiering geen middelen beschikbaar zijn, worden gecontinueerd en uitgebreid.

6 Resultaten fondsenwerving Jaarcampagne Maak het verschil voor studenten, medewerkers, onderzoekers en het cultureel erfgoed van Wageningen University 6 Dankzij de donateurs van het Wageningen Universiteits Fonds en het Anne van den Ban Fonds werd het volgende mogelijk gemaakt: > 18 studenten uit ontwikkelingslanden kwamen in Wageningen studeren; > 26 internationale studentenactiviteiten kregen subsidie; > Prof.dr. Dolf Weijers ontving de Teacher of the Year Award; > Vijf excellente MSc-studenten zijn beloond met de Scriptieprijs; > Dr. Stan Brouns ontving de Onderzoeksprijs, onderdeel van de jaarlijkse Dies Prijs; > De Arboretumstichting heeft de Malus & Pyruscollectie én de rozencollectie kunnen uitbreiden en digitaal toegankelijk kunnen maken voor bezoekers. Acties Wageningen Universiteits Fonds In april werd een speciale actie voor het Belmonte Arboretum gedaan. Alumni dragen deze mooiste plek van Wageningen duidelijk nog steeds een warm hart toe en brachten met elkaar bij elkaar. De wervingsactie voor niet-curriculaire internationale studentenactiviteiten en de rozencollectie Arboretum heeft in totaal opgebracht. Andere bijzondere donaties in 2012 waren: > bedrijfsdonaties van in totaal ; > de 50e-jaars reünisten (start 1962) doneerden 2.330; > een donatie van van de stichting TBVI; > een donatie van 500 van een anonieme alumnus. Uitgelicht > Actie voor de Arboretum stichting Met de overhandiging van een cheque van van het Wageningen Universiteits Fonds is de Arboretumstichting Wageningen op 1 december 2012 gestart met de uitbreiding van de sierappel- en perencollectie. Naast de gift van het Wageningen Universiteits Fonds, heeft het Arboretum ook een gift ontvangen van de Wageningen Ambassadors van Het Wageningen Universiteits Fonds hield in april 2012 een actie onder de afgestudeerden van de universiteit voor het behoud van de collecties in Belmonte in Wageningen. De alumni en anderen reageerden massaal met ruime donaties. Het geldbedrag dat Nettie Buitelaar, bestuurslid van het Wageningen Universiteits Fonds, aan Koen Verhoeff en Dedde Smit van de Arboretumstichting Wageningen overhandigde, komt ten goede aan een project om de collectie sierappels (Malus) en peren (Pyrus) aan te vullen. Bovendien zal de informatie over deze collectie op een interactieve manier toegankelijk worden gemaakt onder het motto Appels en peren vergelijken. Als eerste stap om de bomencollectie uit te breiden, plantten Verhoeff en Smit een nieuwe variëteit sierappel, de Malus hupehensis Arie Mauritz. Het fonds telde op 31 december 272 vaste donateurs met een doorlopende machtiging. Dat is een stijging van 17% vergeleken met In totaal heeft het fonds 2104 giften ontvangen en een totaalbedrag van van reguliere en eenmalige schenkingen. Acties Anne van den Ban Fonds Het fonds ontving in totaal aan donaties in 2012 en maakte het mogelijk voor 18 studenten om hun MSc-studie in Wageningen te starten of af te ronden. Bijzondere donaties: > eenmalige gift van van een anonieme alumna; > geoormerkte schenking van ; > donatie van de Stichting Nunhems Foundation voor student Plant Sciences, ; > 96 medewerkers van Wageningen UR doneerden hun kerstgeschenk, 3.120; > vier inzamelingen bij inauguratie & afscheid van hoogleraren, totaal 3095; > donatie van KLV naar aanleiding van enquête, 450. Toekomst De activiteiten van de jaarcampagne laten een groei zien van het aantal nieuwe donateurs, een groei van giften in euro s en een terugloop in het totaal aantal schenkingen. De primaire doelstelling voor de komende jaren is om u als reguliere donateur en betrokkene blijvend te binden en betrokken te houden bij de diverse goede doelen van het Wageningen Universiteits Fonds. Het fonds hoopt ook in 2013 weer op u te mogen rekenen. De jaarcampagne in cijfers # giften # machtigingen totaalbedrag E E E

7 Food for Thought, Thought for Food 7 In oktober 2010 is het Wageningen Universiteits Fonds samen met Wageningen UR een campagne gestart om baanbrekend onderzoek mogelijk te maken waarmee we oplossingen hopen te bieden voor één van de grootste uitdagingen uit onze tijd. Kunnen we de groeiende wereldbevolking op een gezonde en duurzame manier voeden zonder het klimaat, de natuur of het milieu geweld aan te doen? De campagne is een succes, voor een groot deel te danken aan het enthousiasme van het Fundraising Commit tee, bestaande uit Wageningen Ambassadors. Eind 2012 was er sinds het begin van de campagne een bedrag van 9,5 miljoen aan giften toegezegd, waarvan 2 miljoen in het boekjaar 2012 waarmee een groot aantal projecten is gestart. De giften worden in de regel gespreid over meerdere jaren, de onderzoeken hebben immers meestal een looptijd van 4-5 jaar. In het boekjaar 2012 is een totaal bedrag aan giften ontvangen van 1,750,325. Zo leidt professor Willem Takken een grootschalig onderzoek naar gifvrije bestrijding van malaria in Kenia en zoekt professor Francine Govers naar een nieuwe manier om aardappelziekte te bestrijden. Samen met partners in India, China en de Filippijnen kunnen we dankzij giften onderzoek doen naar het telen van rijst met minder water. Dichter bij huis doen we onderzoek naar hergebruik van fosfaat in de bodem en de duurzame teelt van zeewier in de Oosterschelde. In de Africa Agribusiness Academy werken experts van Wageningen UR samen met ondernemers in Afrika om ondernemerschap te stimuleren en zo de voedselproductie te verhogen. Het succes van de campagne heeft ertoe geleid dat we eind 2012 een aantal nieuwe projecten aan de campagne hebben toegevoegd. Binnen de thema s > Meer en duurzamer produceren > Ontwikkelen van nieuwe eiwitbronnen > Stimuleren kennis en ondernemerschap in Afrika en > Blijvend beschikken over fosfaat ging de campagne een nieuwe fase in met twaalf projecten. De nieuwe projecten zijn: > Op zoek naar de oorzaken van de bijensterfte prof. dr. Marcel Dicke > Effectiever gebruik van stro als voeding voor herkauwers prof. dr. Ir. Wouter Hendriks > Duurzaam pelagische vis vangen met vlotten dr. Simon Bush > Teelt van eendenkroos voor de eiwitopbrengst dr. Ingrid van der Meer > Fase twee Africa Agribusiness Academy Project dr. ir. Bram Huijsman > Granen telen zonder opbrengstverlies door Striga prof. dr. Harro Bouwmeester. Meer informatie over de campagne en de projecten op pagina 12 van dit jaarverslag en op Food for Thought, Thought for Food is een bijzondere en exclusieve campagne waarin de persoonlijke betrokkenheid van de genereuze gever hoog in het vaandel staat. Naast vooraf gedefinieerde projecten worden er ook projecten op maat ontwikkeld, passend bij de ambities en dromen van de gever.

8 Excellentie en prijzen 8 Excellentie en bijzondere prestaties verdienen het om beloond te worden. Daarom reikt het Wageningen Universiteits Fonds jaarlijks de volgende prijzen uit: Teacher of the year Award Prof. dr. Dolf Weijers is door de studentenjury uitgeroepen tot Teacher of the Year 2013 aan Wageningen University. Weijers kreeg de prijs, het bronzen beeldje De leermeester uit handen van juryvoorzitter MSc-studente Jiska van der Reest. Bovendien ontving hij een oorkonde en een bonus van E De Teacher of the Year Award is voor de 17e keer uitgereikt. is dit jaar voor het eerst uitgereikt aan Hanna Rövenich voor haar scriptie: Identification of novel Cladosporium fulvum effector proteins. De jury was zeer onder de indruk van de uitstekende kwaliteit van haar onderzoek, de nieuwe methodologie en het vooruitzicht van een publicatie in een highranking tijdschrift. Naast Hanna Rövenich waren de winnaars: > Anna Wegner, MSc studente Environmental Sciences, titel scriptie: Effects of nanopolystyrene on the feeding behaviour of the blue mussel > Sebastian Hoenen, MSc student Management, Economics and Consumer Sciences, titel scriptie: Do Patents Increase Venture Capital Investments between Rounds of Financing? > Frans Boogaard, MSc student Agricultural and Bioresource Engineering, titel scriptie: Comparison of two fundamentally different approaches to manipulator motion planning Dolf Weijers, persoonlijk hoogleraar Biochemie van de ontwikkeling van planten en jongste hoogleraar aan Wageningen University, ontvangt de prijs voor de grote waardering onder studenten voor zijn benaderbaarheid, zijn enthousiasme en vaardigheid om hen tijdens de colleges te inspireren. Weijers spant zich zeer in om de basisstof inzichtelijk te maken met bijvoorbeeld computeranimaties. Grote waardering krijgt hij voor de tussentijdse evaluatie van zijn colleges waarbij hij zijn studenten feedback vraagt. Die stellen hem in staat de studenten in zijn colleges tot de kern van de leerstof te brengen. Studenten loven Dolf Weijers bovendien voor zijn nevenactiviteiten, zoals het organiseren van het Science Café in Wageningen en het feit dat hij lid is van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Genomineerden Weijers werd gekozen uit vijf genomineerden voor The Teacher of the Year Award De anderen zijn dr. André van Lammeren, dr. Ljiljana Rodic-Wiersma MSc, dr. Ute Sass- Klaassen en prof.dr.ir. Huub Savelkoul. Ook zij ontvingen ieder een oorkonde en hetzelfde bedrag. Diesprijs 2012: Thesis Award Het Wageningen Universiteits Fonds heeft haar vierjaarlijkse Research Award 2012, de prijs voor de beste wetenschap pelijke publicatie van een Wageningse onderzoeker, uitgereikt aan dr. Stan Brouns. Dat gebeurde ter gelegen heid van de 94ste Dies van Wageningen University, onder deel van Wageningen UR. De prijs, een oorkonde en een cheque van 2500 euro, werd uitgereikt door Jan Karel Mak, voorzitter van het Fonds. Stan Brouns (1978), universitair docent Microbiologie aan Wageningen University, krijgt de prijs voor zijn publicatie Small CRISPR RNAs guide antiviral defense in prokaryotes, in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Science waarin hij de belangwekkende ontdekking van een belangrijk immuunsysteem van bacteriën uit de doeken doet waarmee die virusaanvallen te weer staan. Scriptieprijs Dit jaar ontvingen vier studenten van Wageningen University de scriptieprijs voor hun excellente afstudeerscriptie van Janine Quist, bestuurslid van het Wageningen Universiteits Fonds. Per onderwijsdomein is er één prijs toegekend. Naast deze vier prijzen is er uit de winnaars één student gekozen die de overkoepelende scriptieprijs heeft ontvangen. Deze scriptieprijs

9 Uitgelicht > Eerste Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship voor Jan Hadders (Dacom) Jan Hadders, eigenaar van het bedrijf Dacom ontving uit handen van de voorzitter van het Fonds, Jan Karel Mak een geldbedrag van , mede mogelijk gemaakt door StartLife, en een bronzen miniatuurbeeld van de Wageningse Boom. Eén van de dertig inzendingen, Lieselotte Heederik van PT Holland for Water, ontving een nominatie. De feeste lijkheden vonden plaats tijdens de openings bijeenkomst van The Global Entrepreneurship Week De van origine akkerbouwer Jan Hadders ontvangt deze eerste Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship omdat hij, aldus de jury, met zijn bedrijf Dacom laat zien dat hij op een innovatieve en duurzame wijze gebruikmaakt van wetenschappelijke kennis en moderne ICT, en deze omzet in bruikbare systemen voor akkerbouwbedrijven, zowel in Nederland als internationaal. Hadders zet de ICT in de landbouw in om het beste moment te bepalen om het land te bemesten, te irrigeren of met gewasbescherming te behandelen om zo de teelt van gewassen te optimaliseren onder minimalisering van de milieubelasting. Dit systeem, Agri Yield Management, vormt de basis van zijn bedrijf Dacom, opgericht in 1987 toen het besef van de eindigheid van water en grondstoffen maatschappelijk doordrong. Volgens de jury levert Dacom met zijn activiteiten een substantiële bijdrage aan de maatschappelijke belangen op het vlak van zowel kosten- en energie-efficiëntie als verbetering van de wereldvoedselproductie. De manier waarop Dacom hiertoe nieuwe technologie ontwikkelt is vooruitstrevend, duurzaam en effectief. Dacom werkt nauw samen met onderzoekers van Wageningen UR. Zo is er een model ontwikkeld voor de bestrijding van Phytophthora. Daarnaast werken Dacom en Wageningen UR samen in insectenvoorspelling, bemestings- en irrigatieadvies. Dacom telt 18 medewerkers in Nederland, 3 in Zuid-Afrika en 3 in Saoedi Arabië met een sterk dealernetwerk in twintig landen. Nominatie Lieselotte Heederik, PT Holland for Water is er met haar bedrijf in geslaagd om veilig en schoon water toegankelijk te maken voor arme mensen met een betrouwbaar, goedkoop en eenvoudig waterfilter. Onder de naam Nazava Water Filters verkoopt PT Holland for Water betaalbare en veilige waterfilters. Sinds de oprichting in 2009 hebben meer dan mensen toegang tot schoon en veilig drinkwater dat drie keer goedkoper is dan het koken van water op LPG en negen keer goedkoper dan verpakt water. De onderneming is opgezet indachtig het gegeven dat in Indonesië jaarlijks meer dan kinderen sterven door het drinken van vervuild water en diarree de meest voorkomende ziekte onder ouderen is. Het Wageningen Universiteits Fonds wil met de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship laten zien dat alumni van Wageningen University en ondernemers in directe relatie tot Wageningen University een actieve bijdrage leveren aan duurzaam ondernemerschap met een grote maatschappelijke internationale invloed. De prijs is bedoeld voor een succesvolle ondernemer die op enthousiasmerende en duurzame wijze een onderneming leidt. 9 Jan Karel Mak overhandigt de prijs aan Jan Hadders. Via een live Skype-verbinding kijkt Lieselotte Heederik mee vanuit Indonesië.

10 Internationale studentenactiviteiten 10 Jaar Gehonoreerd Bedrag E E E E E Overzicht gehonoreerde aanvragen bij de Stimuleringsregeling Veertig studenten hebben in 2012 subsidie aangevraagd bij het stimuleringsfonds. 26 van deze aanvragen zijn toegekend. In totaal werd er E subsidie toe gekend waarvan tot op heden E is uitgekeerd. Drie inspirerende verhalen. Het WK van de igem competitie In november 2012 hebben 13 studenten van Wageningen UR (foto links) met financiële steun van het Wageningen Universiteits Fonds de universiteit vertegenwoordigd op het International Gene tically Engineered Machine (igem) van het MIT in Boston (VS), een wereld wijde competitie voor studenten gericht op synthetische biologie. In de aanloop van een half jaar zette het team zich in om een idee te realiseren waarbij virusdeeltjes gemodificeerd worden om medicijnen specifiek af te leveren waar dat nodig is. Met een glansrijke overwinning op de Europese igem-competitie in Amsterdam veroverde het Wageningen UR-team een plaats op het wereld kampioen schap. Dit vond plaats in Boston, waar het team heeft gestreden tegen 60 andere teams van over de hele wereld. Hier bereikte het igem Wageningen UR 2012 team ondanks de zware concurrentie de Sweet Sixteen : de top 16. Dankzij de steun van het Wageningen Universiteits Fonds konden we met alle teamleden naar het WK. Elk lid had zijn of haar bijdrage in het project, dus het was moeilijk geweest om teamleden achter te laten. Tijdens het wereldkampioenschap hebben alle studenten zo veel mogelijk presentaties van andere teams bezocht, waardoor we goed inzicht hebben gekregen in de huidige ontwikkelen binnen de synthetische biologie. Het IFAMA Symposium in Shanghai MSc-student Food Technology Miguel Leon Solorzano (foto midden) kon door de financiële steun van het Wageningen Universiteits Fonds deelnemen aan het 22nd International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA) Symposium in Shanghai, China. Op dit symposium heeft Miguel de uitkomsten van zijn MSc-thesis gepresenteerd. Ik kreeg 15 minuten om mijn voornaamste resultaten te presenteren. Daarna was er 10 minuten tijd voor vragen uit het publiek. Bij mijn sessie waren ongeveer 25 geïnteresseerden aanwezig, bestaande uit studenten, docenten, onderzoekers en mensen uit de private en publieke sector. Voor mijn presentatie kreeg ik compli menten van mijn begeleider en het publiek. Naast het presenteren van zijn eigen werk heeft Miguel verschillende andere presentaties bijgewoond, en de gehouden carrièrebeurs bezocht. Hier presenteerden verschillende bedrijven hun baanaanbod voor toekomstige afgestudeerden. Tijdens het symposium waren er kansen om te netwerken met andere studenten, professoren en mensen van de publieke en private sector. Ik wil het Wageningen Universiteits Fonds bedanken voor de mogelijkheid om te participeren in het symposium. Door financiële beperkingen had ik zonder deze steun niet kunnen deelnemen. Heel erg bedankt! Studiereis Zuid-Afrika en Swaziland Een gemêleerde groep van 27 studenten van Wageningen UR (foto rechts) vertrok in juli 2012 op een drieweekse studiereis naar Zuid-Afrika en Swaziland. Het doel van de reis was het opdoen van kennis over en praktijkervaring in ecologie en natuurconservatie. Tijdens de reis werd de diverse flora en fauna van Zuid-Afrika bestudeerd op zowel terrestrisch als aquatisch gebied. Het Wageningen Universiteits Fonds heeft hiervan een gedeelte gesponsord. Dit was een unieke reis naar Zuid-Afrika waar biologie centraal stond. De meeste tijd bevonden we ons ver van de steden, in Nationale Parken zo dicht mogelijk bij de natuur, vertelt deelneemster Anneke Berendts. Tevens bevatte de reis een cultureel aspect. We gingen bijvoorbeeld op bezoek bij een lokale school en een lokale stam. Dit was niet alleen een mooie gelegenheid om een andere cultuur te leren kennen, maar ook een kans om te zien hoe de lokale bevolking harmonieus samenleeft met de natuur. Na het bezoeken van onder andere de Drakensbergen, Lesotho, Swaziland, en de kuststreek van Zuid-Afrika, kwamen de studenten aan bij het Kruger National Park. Hier zijn we wat langer gebleven. Samen met verschillende gidsen zijn we zowel s nachts als overdag op zoek gegaan naar wilde dieren. We hebben de big five en een cheeta gezien, en natuurlijk nog veel meer diersoorten! Na een spot van een wild dier kregen we hier uitleg over. Daarbij werd er verteld hoe het beheer in het park eraan toe gaat en hoe stropers worden aangepakt.

11 Fondsen op naam en donateurs Het Wageningen Universiteits Fonds biedt de mogelijkheid om aan een gift een gerichte bestemming te geven mits deze past in de doelstelling van het fonds. Een dergelijke gift wordt als fonds op naam geoormerkt. Het Wageningen Universiteits Fonds beheert momenteel 22 fondsen. Minimale inleg van een fonds op naam is euro. De oprichter van een fonds bepaalt zelf de doelstelling en de uiteindelijke besteding van het fonds. Vaak wordt er een commissie opgericht die, soms samen met het universiteits fonds, de aanvragen beoordeelt. Het Wageningen Universiteits Fonds is verantwoordelijk voor het (project en financieel) beheer en de communicatie en werving van nieuwe giften voor deze fondsen op naam. In 2012 is er een nieuw fonds opgericht, het CWF Fonds en twee nieuwe projecten, te weten Project Collectiebehoud Wageningen UR en M-BASE, Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship, een samenvoeging van de Stichting Mansholtprijs en de Ondernemersprijs, onderdeel van de Diesprijs. Het CWF Fonds is een fonds op naam binnen het Wageningen Universiteits Fonds en heeft tot doel om getalenteerde studenten, die beperkte financiële middelen hebben, de kans te bieden een universitaire studie te volgen in het domein van de humane voeding en/of levensmiddelentechnologie. Het fonds richt zich op financiële ondersteuning van studenten uit zich ontwikkelende landen of landen waar een groot deel van de bevolking geen toegang heeft tot universitair onderwijs, met prioriteit voor Brazilië, Vietnam, Indonesië en mogelijk Birma. De geselecteerde studenten krijgen een scholarship aangeboden als bijdrage in de kosten van een opleiding aan een van de partneruniversiteiten van Wageningen in het betreffende land, dan wel aan Wageningen University. 11 Uitgelicht > Donateur aan het woord: Familie Meester Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat iedere Wageningse afgestudeerde haar of zijn financiële bijdrage levert aan de activiteiten van het Wageningen Universiteitsfonds of de aan dit fonds gerelateerde op specifieke doelen gerichte fondsen. De Wageningse Universitaire gemeenschap vaart er wel bij. Rianne en Gerrit Meester Rianne en Gerrit Meester geven jaarlijks een bijdrage aan het Wageningen Universiteits Fonds. Ze studeerden beiden met veel plezier aan de toenmalige Landbouwhogeschool, en genoten daarnaast van al het mooie dat de studie en het studentenleven bood. De band met de Universiteit en het studentenleven bleef ook na hun afstuderen sterk. De bijdrage aan het Wageningen Universiteitsfonds is een prachtig middel om die band ieder jaar opnieuw ook inhoudelijk vorm te geven. Daarmee kan het Fonds de vele activiteiten ondersteunen die het jaarlijks onderneemt. Om buitenlandse studenten naar Wageningen te laten komen en omgekeerd Wageningse studenten de gelegenheid te geven de wereld te leren kennen. En daarnaast natuurlijk de verschillende prijzen en projecten bedoeld om studenten en promovendi te stimuleren excellente scripties en proefschriften te schrijven, en docenten om goed onderwijs te geven. Tenslotte om de Universiteit te ondersteunen in belangrijke onderzoekprojecten en studentenorganisaties te verleiden tot nieuwe uitdagingen.

12 Overzicht doelen, inkomsten, uitgaven en activiteiten van Fondsen op naam, 2012 Fondsen Activiteiten en bijdrage 2012 Saldo 1/1 Inkomsten 12 Storm-van der Chijs Fonds 1988 Award uitgereikt aan M. Oostindjer Wellensiek Fonds 1990 Ontvangen erfenis wijlen Mw. Wellensiek-Manger Anne van den Ban Fonds 1992 Ondersteuning 18 studenten Middelhoven Fonds 1995 Studiereizen: IGEM-wedstrijd, Internationale studiereis promovendi Wageningen Ambassadors 2004 Arboretum Africa Agribusiness Academyproject Wereldlezingen 9476,50 - Bijeenkomsten 6917,50 - Stichting Alpe d Huzes / fietsgroep prof. Ellen Kampman Phytophthora Fonds 2004 Bijdrage deelonderzoek PhD studente Nico Buisman Fonds 2004 Geen uitgaven Clive West Micronutriënt Fonds 2004 Bijdrage printkosten PhD theses DST Fellowships 2005 Bijdrage MSc-studie 5 studenten Dairy Sciences Fonds Kennisoverdracht Genetica 2006 Bijdrage ontwikkeling online game voor VWO-scholieren genetische modificatie ECAF Fonds 2008 Geen uitgaven Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 Geen uitgaven Hans de Jong Fonds 2009 Sponsoring excursie WFPC Hatch Tech Fonds 2009 Afschrijving broedmachine Rob Goldbach Fonds 2009 Twee schenkingen aan studenten NEWTBVAC Fonds 2009 Giften aan Europese instellingen ten behoeve van vaccinatieprogramma conform overeenkomst met EU Biologische Plantenveredeling 2010 Bijdrage EU-project bijzonder hoogleraar prof. Edith Lammerts van Bueren Paul Speijer Fonds 2010 Onderwijsbeurzen aan twee MSc-studenten Plantenveredeling Fonds Niels Smith 2010 Twee sportbeurzen aan C. Wegh en M. Kuipers WUR KU Life 2010 Geen uitgaven 0 0 Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 Uitreiking stipendia aan J. Baartman en G. Cruz Garcia CWF Fonds 2012 Geen uitgaven M-BASE Prijs 2012 Uitreiking award aan dhr. Jan Hadders Collectiebehoud Wageningen UR 2012 Restauratie projecten: Eetbare paddestoelen, Dierlijke modellen en preparaten, TAGA, Dorschkamparchief, Paard van Auzo Projecten Food for Thought Beginsaldo Meer rijst met minder water Start, samenstellen teams, uitwerken PHD voorstellen De zwakke plek van Phytopohthora Samenstellen team, start van het onderzoek Insecten voor eiwitten Donatie voor onderzoek naar insectenverwerking in voedsel Zeewier telen Onderwatercamera's en sensoren voor onderzoek teeltomstandigheden van bruine en groenwieren Africa Agribusiness Academy Pilot afgerond in 2012, aanzet formaliseren netwerk Effectieve, gifvrije malariabestrijding Start, assistent onderzoeker, project coördinator aan gesteld, veldonderzoek gestart, aanschaf zonnepanelen en geurvallen PROTA Bijrage onderzoek naar insecten verwerking in voedsel 2000 Fosfaat Samenstellen team en start van het onderzoek

13 Uitgaven Saldo 31/12 Missie en doelstellingen Stimuleren van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen UR in hun loopbaan Bijdragen financiering promotieonderzoek op het gebied van de tuinbouw of aanverwante vakgebieden Beurzen voor getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden voor MSc-opleiding aan Wageningen University Subsidies aan studenten, jonge onderzoekers en medewerkers voor stages of studiereizen o.g.v. microbiologie Brug slaan tussen Wageningen UR en samenleving, Wageningen op de kaart zetten d.m.v. projectondersteuning aan o.a. ondernemerschap, wereldvoedselvraagstuk, studentenwerving, corporate identity Financiering van promotieonderzoek naar resistentiegenen van Phytophtora infestans in aardappel Verstrekken van beurzen aan studenten milieutechnologie uit ontwikkelingslanden Onderzoek en onderwijs o.g.v. micronutriëntendeficiëntie stimuleren Vergroten van internationale belangstelling voor Dairy Sciences en financiële steun bieden aan studenten en jonge onderzoekers uit nieuwe EU- en ontwikkelingslanden Bijdragen aan een positief beeld van genetische modificatie in de landbouw Bevorderen kennis op het gebied van granen door mogelijk maken van deelname van promovendi en onderzoekers aan congres- en werkbezoeken Stimuleren van levensmiddelentechnologie aan Wageningen UR. Nederlandse MSc-studenten ondersteunen bij colloquia en sabbaticals van gerenommeerde onderzoekers Bijdrage leveren aan ontwikkeling en implementatie van kennis o.g.v. Stortgoed Onderzoek en onderwijs o.g.v. Adaptatiefysiologie stimuleren door financiering van twee experimentele broedfaciliteiten Bevorderen van de virologie aan Wageningen UR en ondersteuning ten behoeve van lezingen, congressen en beurzen voor studenten, onderzoekers en medewerkers Bijdrage ontwikkeling nieuw vaccin tegen tuberculose. Financiële steun aan Tuberculosis Vaccine Initiative Ondersteuning buitengewone leerstoel om onderzoek en onderwijs Biologische Plantenveredeling te bevorderen Steun aan Afrikaanse studenten die MSc Plantenwetenschappen aan Wageningen University willen doen Steun aan student-topsporters: laatste zetje om droom te kunnen realiseren. 0 0 Stimuleren van samenwerking en mobiliteit van studenten en medewerkers Bevorderen van onderzoek o.g.v. Agrobiologie en gewaskunde met aandacht voor duurzame voedselproductie. Financiele ondersteuning voor studiereizen naar een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut Getalenteerde studenten, met beperkte financiële middelen, kans bieden universitaire studie te volgen in domein humane voeding en/of levensmiddelentechnologie Zichtbaar maken van bijdrage alumni en ondernemers aan duurzaam ondernemerschap met grote internationale invloed in relatie tot Wageningen UR. Prijs voor succesvolle enthousiaste en ondernemer Beheer en uitvoering van projecten om onderhoud van collecties met cultuurhistorische waarde te restaureren, conserveren en/ofe digitaliseren, zodat zij in de toekomst beschikbaar blijven voor onderwijs en onderzoek. Werken aan fundamentele oplossingen voor het voedselprobleem in de wereld Fundamenteel begrip van de plant met als doel het waterverbruik in de gangbare rijstteelt terug te dringen Onderzoeken hoe Phytophthora na infectie de controle over de aardappelcellen overneemt Toegepast onderzoek naar eenvoudige kweekmethoden en afzetkanalen in Afrika Praktijktesten en onderzoek naar een rendabel teeltsysteem voor zeesla in de Oosterschelde Verhogen van voedselzekerheid door het stimuleren van ondernemerschap bij Afrikaanse MKB ondernemers Pilot voor malariabestrijding in Kenia waarbij malariamuggen gevangen worden m.b.v. geurvallen Alle informatie over 9000 nuttige Afrikaanse planten in één interactieve database publiceren Studie naar de mogelijkheden van herbenutting van fosfaat uit de bodem.

14 Financiën 14 Het financieel beheer van stichting Wageningen Universiteits Fonds is onder te verdelen in drie categorieën. Categorie 1 betreft de algemene inkomsten van de stichting Wageningen Universiteits Fonds die bestaan uit het totaal aan algemene donaties en het rendement op eigen vermogen. Deze inkomsten komen ten goede aan de groei en bloei van de universiteit, zoals stimuleren van internationale studentenactiviteiten, het belonen van excellentie door uitreiking van prijzen. Categorie 2 betreft het beheer van de bijzondere en geoormerkte giften die een specifieke bestemming hebben, beschreven in een fonds op naam en/of project. Categorie 3 is het beheer van de baanbrekende onderzoeksprojecten, onderdeel van de nieuwe grote giftencampagne: Food for Thought, Thought for Food. De verkorte jaarrekening op de volgende pagina geeft een beeld van de baten en lasten van de stichting over het jaar 2012, vergeleken met het voorgaande boekjaar Algemene groei en bloei De inkomsten van de stichting Wageningen Universiteits Fonds bestonden in 2012 uit het totaal aan donaties en het rendement op eigen vermogen. In 2012 is een positief resultaat van behaald. De oorzaak van het hoge resultaat ten opzichte van 2011 heeft te maken met een ontvangen legaat van (in aandelen) van wijlen dhr. Geurts. De rente is in 2012 weer gestegen ten opzichte van Bijzondere en geoormerkte giften Geoormerkte giften worden opgezet in een fonds op naam. Het aantal fondsen op naam is in 2012 gegroeid naar in totaal 22 fondsen en projecten. De totale inkomsten uit donaties en rente in 2012 bedroegen (inclusief ten behoeve van het fonds NEWTBVAC, uitbetaling van deze giften heeft plaatsgevonden in januari 2013 in plaats van december 2012). Totale uitgaven waren Het saldo van alle fondsen op naam en projecten bedraagt: Baanbrekend onderzoek stimuleren: Food for Thought, Thought for Food Campagne. In 2010 is gestart met een grote giften campagne om innovatief en baanbrekend onderzoek te financieren die niet door reguliere programma s worden gefinancierd. De doelstelling is om in miljoen euro te ontvangen. In 2012 is aan giften ontvangen. Totaal toezeggingen in 2012 bedraagt die verspreid over een aantal jaren wordt ontvangen. Saldo eind december is Toelichting Waarderingsgrondslagen voor de balans De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen de nominale waarde. De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen beurswaarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de netto baten en alle hieraan verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslag van waardering. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar dat deze te voorzien zijn. Beoordelingsverklaring De jaarrekening is samengesteld door Verenigingen Beheer Nederland B.V. De jaarrekening is beoordeeld door Schuurman & de Leeuw Accountants te Wageningen waarvoor een beoordelingsverklaring is ontvangen. De volledige tekst van de jaarrekening staat op de website van de stichting. De volledige tekst van de jaarrekening staat op de website:

15 Verkorte jaarrekening 2012 (alle bedragen in euro s) Balans per 31 december 2012 Activa Passiva Materiële vaste activa Reserves en fondsen Financiële vaste activa Stichtingskapitaal Vorderingen Reserve koersverschil effecten Liquide middelen Overige reserves Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Totaal activa Totaal passiva Baten en lasten WUF algemeen Baten Donaties Beleggingen incl. rente Opbrengsten projectmanagement FFT Som der baten Lasten Projecten Diensten van derden Bestuurskosten Kantoorkosten Kosten van Beleggingen Kosten projectmanagement FFT Drukwerk overig Drukwerk jaarverslag Bijzondere baten en lasten Baten en lasten vorig boekjaar Som der lasten Resultaat boekjaar Baten en lasten Fondsen op naam & Food for Thought (FFT) Fondsen op naam Food for Thought Saldo per 1 januari Bij: Ontvangen donaties Bij: Rente Af: Project management fee & rente Af: Besteed aan fondsen/projecten Saldo per 31 december

16 uitgave Wageningen Universiteits Fonds Droevendaalsesteeg 4 Postbus 9101, 6700 HB Wageningen t e i b ABN AMRO IBAN NL57ABNA redactie Delia de Vreeze, Marion Kemperman fotografie Guy Ackermans, Bart de Gouw e.a. vormgeving GAW ontwerp+communicatie druk Drukkerij Modern, Bennekom Voor het uitgebreide financieel jaarrapport, nieuws en achtergronden zie Met dank aan de organisaties die het Wageningen Universiteits Fonds sponsoren:

Jaarrekening 2012 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen

Jaarrekening 2012 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Jaarrekening 2012 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Het Bestuur van de Stichting Wageningen Universiteits Fonds Postbus 9101 6700 HB Wageningen Wassenaar, 14 juni 2013 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen

Jaarrekening 2013 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Jaarrekening 2013 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Het Bestuur van de Stichting Wageningen Universiteits Fonds Postbus 9101 6700 HB Wageningen Voorburg, 21 maart 2014 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen

Jaarrekening 2014 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Jaarrekening 2014 Stichting Wageningen Universiteits Fonds Wageningen Het Bestuur van de Stichting Wageningen Universiteits Fonds Postbus 9101 6700 HB Wageningen Voorburg, 6 mei 2015 Geacht bestuur, Hiermede

Nadere informatie

Jaarverslag. Wageningen Universiteits Fonds.

Jaarverslag. Wageningen Universiteits Fonds. Jaarverslag 2013 Wageningen Universiteits Fonds. 1 Wageninge Universite Fonds. Inhoud 3 4 Voorwoord Bestuur 2 5 6 Bureau Groei en bloei 7 8 10 13 14 15 16 18 19 Beleid en strategie 2014 Resultaten fondsenwerving

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Jaarverslag. Wageningen Universiteits Fonds.

Jaarverslag. Wageningen Universiteits Fonds. Jaarverslag 2014 Wageningen Universiteits Fonds. 1 Wageninge Universite Fonds. Inhoud 3 4 Voorwoord Bestuur 2 5 6 Bureau Groei en bloei 7 8 10 11 12 15 16 18 19 Beleid en strategie 2015 Resultaten fondsenwerving

Nadere informatie

Jaarrekening NVLE- Fonds

Jaarrekening NVLE- Fonds Jaarrekening 2014 NVLE- Fonds Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 2 Analyse... 4 2.1 Analyse... 4 2.2 Plaatsgevonden controles... 4 2.3 Samenstelling van het bestuur...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. NVLE- Fonds

Jaarrekening 2013. NVLE- Fonds Jaarrekening 2013 NVLE- Fonds Jaarrekening NVLE-Fonds 2013 Inhoud 1! Algemeen... 3! 1.1! Aanbieding jaarrekening... 3! 1.2! Doelstelling... 3! 2! Analyse... 4! 2.1! Analyse... 4! 2.2! Plaatsgevonden controles...

Nadere informatie

Startnotitie 'naar 1 organisatie'

Startnotitie 'naar 1 organisatie' Wageningen Ambassadors Startnotitie 'naar 1 organisatie' DATUM 5 december 2013 AUTEUR Delia de Vreeze o.l.v. Stuurgroep & Werkgroep VERSIE 1.0 STATUS definitief Stuurgroep Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2014 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2014

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2014 STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave BALANS PER 31 DECEMBER 2014 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5 TOELICHTING

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

- Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente

- Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente Beleidsplan Universiteitsfonds Twente 2014-2018 Aanleiding - Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente Inleiding

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Aan het bestuur van Stichting Jambo T.a.v. het bestuur Ellerbecklaan 1 5801 DD VENRAY Datum: Behandeld door: Ons kenmerk: 24 december 2014 S. Oosting MSc

Nadere informatie

STICHTING SANT'EGIDIO NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SANT'EGIDIO NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SANT'EGIDIO NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 4 2 Staat van baten en lasten over 2012 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS RAPPORT aan het bestuur van STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS inzake de jaarrekening 2014 Statutaire vestigingsplaats: s-gravenhage Adres: Breitnerlaan 101 2596 GX s-gravenhage Inhoudsopgave Behorende bij

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

STICHTING BELMONTE ARBORETUM TE WAGENINGEN. Accountantsrapport 2013. Wijchen, 6 mei 2014 14480/JRD/2013/JP

STICHTING BELMONTE ARBORETUM TE WAGENINGEN. Accountantsrapport 2013. Wijchen, 6 mei 2014 14480/JRD/2013/JP STICHTING BELMONTE ARBORETUM TE WAGENINGEN Accountantsrapport 2013 Wijchen, 6 mei 2014 14480/JRD/2013/JP INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING OVERIGE

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Stichting Female Cancer Foundation, betrekking hebbend op het jaar 2014.

Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Stichting Female Cancer Foundation, betrekking hebbend op het jaar 2014. Aan het bestuur van de Stichting Female Cancer Foundation p/a Professor van Reeslaan 20 1261 CT BLARICUM Amstelveen, juni 2015 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Stichting

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Jaarcijfers 2014 Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring Financieel verslag algemeen 4 resultatenvergelijking 4 financiële positie 5 staat van herkomst en

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2016

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2016 STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave BALANS PER 31 DECEMBER 2016 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5 TOELICHTING

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming gevestigd te Leiden. Samenvatting rapport inzake de Jaarrekening 2014

Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming gevestigd te Leiden. Samenvatting rapport inzake de Jaarrekening 2014 Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming gevestigd te Leiden Samenvatting rapport inzake de Jaarrekening 2014 Algemeen De stichting De stichting is gevestigd te Leiden onder de naam

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2015

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2015 STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5 TOELICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2006 Beuningen, 4 juli 2007 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 3 Doelstelling 4 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat DB ARNHEM

Jaarverslag Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat DB ARNHEM Jaarverslag 2013 Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat 73 6814 DB ARNHEM INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina A OPDRACHT 3 B ALGEMEEN 3 C SAMENSTELLINGSVERKLARING 4 D BIJZONDERE BESLUITEN 4 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Kamer van Koophandel: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer:

Kamer van Koophandel: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: STICHTING VAN DE SANDE te Vlissingen Financiële verantwoording inzake het jaar 2015 Kamer van Koophandel: 22045334 Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 808656697 Inhoudsopgave Algemeen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag boekjaar 2006

Jaarverslag boekjaar 2006 Jaarverslag boekjaar 2006 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2007 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org info@steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Stichting Het Vrije Universiteitsfonds

JAARREKENING 2014 Stichting Het Vrije Universiteitsfonds JAARREKENING 2014 Stichting Het Vrije Universiteitsfonds Amsterdam Inhoudsopgave behorende bij het jaarrapport 2014 van Stichting Het Vrije Universiteitsfonds gevestigd te Amsterdam I N H O U D.1. Algemeen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015 Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem Jaarrekening 2015 Samenstellingsverklaring d.d. 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014 Van Walbeeckstraat 2-2 1058CP Amsterdam INHOUD VERANTWOORDING EN ANALYSE 1 Samenstellingsverklaring JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans BIJLAGEN 1 Resultaatbestemming

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2017

JAARVERSLAGGEVING 2017 JAARVERSLAGGEVING 2017 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2017 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2017 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 NVLE-Fonds

Jaarrekening 2011 NVLE-Fonds Jaarrekening 2011 NVLE-Fonds Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 2 Financiële positie... 4 2.1 Analyse... 4 2.2 Plaatsgevonden controles... 4 2.3 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Heart Research Institute Nederland te Amsterdam

Stichting Heart Research Institute Nederland te Amsterdam Stichting Heart Research Institute Nederland te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 6 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG ! 2014. Stichting Autisme Research! Ouderkerkerlaan 11 1185AB, Amstelveen Tel. 06 29274 263 email: secretariaat@autisme-research.

JAARVERSLAG ! 2014. Stichting Autisme Research! Ouderkerkerlaan 11 1185AB, Amstelveen Tel. 06 29274 263 email: secretariaat@autisme-research. JAARVERSLAG 2014 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat in principe wordt verricht door het Autism Research

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Accountantscontrole 2 3 Algemeen 3 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie