Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Jaarbericht april, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Jaarbericht 2011. 3 april, 2012"

Transcriptie

1 Te Amsterdam Jaarbericht april,

2 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina Jaarbericht 2011 Jaarverslag 1 Inleiding 3 2 Doelstelling 3 3 Strategie en missie 3 4 Organisatie 4 5 Projectorganisatie 5 6 Communicatie en fondsenwerving 6 7 Financiën 8 8 Toekomstparagraaf 10 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen 14 Toelichting op de onderscheiden posten in de balans 18 Toelichting op de onderscheiden posten in de staat van baten en lasten 24 Specificatie staat van baten en lasten naar doelstelling, werving baten, 27 beheer en administratie Overige gegevens 29 Bijlagen 1 Specificatie van de bestemmingsfondsen 33 2 Specificatie van de langlopende schulden inzake medische apparatuur, 34 diverse onderzoeksprojecten en kinderoncologie 3 Specificatie langlopende schuld nieuwe polikliniek 35 4 Specificatie langlopende schuld SBL gerelateerde projecten 36 5 Specificatie langlopende schulden researchprojecten (ex STR) 37 6 Lijst met leden algemeen bestuur 38 2

3 JAARVERSLAG 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting VUmc CCA. Deze afkorting staat voor Vrije Universiteit medisch centrum Cancer Center Amsterdam. De stichting is gevestigd in de gebouwen van de polikliniek van de VU medisch centrum aan De Boelelaan 1118 (kamer 7Z174) (1081 HV). 2 Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen,verrichten dan wel doen verrichten van klinisch, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk oncologisch onderzoek alsook het faciliteren van zodanig wetenschappelijk onderzoek; b. voor het vermogen en de toekomstige vermeerderingen daarvan afkomstig van de verdwenen Stichting Translational Research VU: 1. het bevorderen en mogelijk maken van onderzoek naar innovatieve diagnostiek en van ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden van kanker in het VU medisch centrum ; 2. het bevorderen en mogelijk maken van projecten en faciliteiten op het gebied van welzijn en welbevinden van patiënten voor en na klinisch onderzoek; c. voor het vermogen en de toekomstige vermeerderingen daarvan afkomstig van de verdwenen Stichting Avanti: het opstarten en bevorderen van het toegepaste onderzoek ("Translational research") op het gebied van nieuwe oncologische onderzoekslijnen binnen de oncologie; d. het instellen en beheren van fondsen op naam met specifieke doelstellingen, welke passen binnen de algehele doelstelling van de stichting; en e. al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de stichting behorende activiteiten. Doelstelling (a) werd in het verleden gerealiseerd door Stichting Onderzoek Cancer Centrum Amsterdam. In de praktijk komt het er op neer dat de stichting VUmc CCA voor de oncologische afdelingen van VUmc financiert: gebouwen (indien niet uit andere bronnen te financieren), apparatuur, wetenschappelijke onderzoeksprojecten en projecten op het gebied van welzijn en welbevinden. 3 Strategie en missie De strategie van de Stichting VUmc CCA om donaties te verkrijgen is werven onder vermogende particulieren door het organiseren van besloten bijeenkomsten en persoonlijke afspraken, werven bij en met bedrijven door acties te organiseren of afspraken te maken over een partnership-samenwerking, Vrienden van het CCA actie en publieksacties m.b.v. VriendenLoterij (voorheen SponsorBingoLoterij). Dit om met name top translationeel kankeronderzoek te faciliteren. 3

4 4 Organisatie De stichting heeft een algemeen bestuur, waarvan het aantal leden wordt bepaald door het algemeen bestuur zelf, maar dient in ieder geval te bestaan uit één lid van de Raad van Bestuur van VUmc en de directeur van de stichting. De leden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Het algemeen bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar. Leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning. Een lijst met de overige leden van het algemeen bestuur is opgenomen als bijlage 6. In het afgelopen boekjaar heeft het algemeen bestuur twee keer vergaderd. Het dagelijks bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste negen leden, wordt benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur. De directeur van de stichting is qualitate qua lid van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur en heeft de dagelijkse leiding van de stichting. Het dagelijks bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak. Tot leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd: Dhr. Ir G.J. Kleisterlee, voorzitter (tot 30 november 2011); erna lid Dhr. Mr. P.C.J.M. Berger, lid en voorzitter van de commissie Research Dhr. J.W.M. Brenninkmeijer, lid Mevr. Mr. M.A.V.E. Dreesmann, lid en voorzitter commissie Fondsenwerving. Dhr. Prof.dr. W.R. Gerritsen, directeur VUmc Cancer Center Amsterdam (tot 1 oktober 2011) Dhr. Prof.dr. F.J.D. Goldschmeding, lid en voorzitter commissie Financiën Dhr. Mr. A.T.P. van der Laan, voorzitter (per 30 november 2011) Dhr. Mr. B.J. Noteboom, lid (per 30 november 2011) Dhr. Drs. H.A. van Reeuwijk, lid penningmeester Dhr. Drs. K.J. Storm, lid en voorzitter commissie Faciliteiten Dhr. Prof.dr. H.M.W. Verheul, lid en directeur (per 30 november 2011) Uit bovenstaand overzicht blijkt dat professor dr. W.R. Gerritsen is teruggetreden als directeur van de stichting en dat ingenieur Kleisterlee zijn functie als voorzitter heeft neergelegd. Laatstgenoemde is lid gebleven van het bestuur. Het bestuur is beide heren erkentelijk voor de aan de stichting bewezen diensten. Als directeur van de stichting is per 30 november 2011 benoemd prof. dr. H.M.W. Verheul en per dezelfde datum als voorzitter de heer Mr. A.T.P van der Laan. Dhr. Prof.dr. H.M. Pinedo heeft naast het lidmaatschap van het algemeen bestuur de bijzondere status als honorair adviseur van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar. Noch de leden van het dagelijks bestuur, noch de directeur genieten een beloning ten laste van de stichting. Het algemeen bestuur kan een Raad van Advies en Commissies instellen. Het algemeen bestuur heeft de volgende commissies ingesteld: Research & Faciliteiten, Financiën en Fondsenwerving. De voorzitters van deze commissies zijn leden van het dagelijks bestuur. 4

5 5 Projectorganisatie De Stichting VUmc CCA is een onafhankelijke stichting. De dagelijkse leiding wordt uitgevoerd door de directeur VUmc CCA en ondersteunende staf, die allen een dienstverband hebben met VUmc. De ondersteunende staf, die grotendeels werkzaamheden verricht ten behoeve van de stichting, wordt betaald door VUmc en gedeeltelijk doorberekend aan de stichting. 5.1 selectie van projecten Researchprojecten; in de vergadering van september wordt door het bestuur vastgesteld welk bedrag besteed kan worden aan innovatief onderzoek. Vervolgens wordt door de directie van het VUmc CCA onderzoeksinstituut (CCA/V-ICI) een inschrijvingsronde aangekondigd. De wetenschap-pelijke inhoud van de projecten wordt beoordeeld door de wetenschapscommissie en een prioritering wordt opgesteld door de directie van VUmc CCA, waarna een voordracht wordt gedaan aan het stichtingsbestuur van VUmc CCA. In haar vergadering in het voorjaar worden de projecten goedgekeurd. Apparaten/faciliteiten/welzijn: De oncologische afdelingen kunnen aanvragen indienen voor apparatuur ten behoeve van pre- en klinisch onderzoek of welzijnprojecten. Bij grote projecten, zoals bijvoorbeeld aanschaf robotchirurg, nieuw researchgebouw, nieuwe polikliniek (gerealiseerd 2011), wordt de selectie voorbereid door de programmaraad, die besluitvorming voorbereidt voor de Raad van Bestuur VUmc, welke een voorstel indient bij de stichting VUmc CCA. Algemene beoordelingscriteria zijn bij: 1. researchprojecten: wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, risicodragend, kwaliteit van de onderzoeksgroep onder behoud van eerdere publicaties, patenten en eerder binnengehaalde subsidies 2. apparatuur: publicaties, impact voor onderzoek en/of patiëntenzorg, wetenschappelijke waarde, kwaliteit van de onderzoeksgroep en het belang voor verschillende afdelingen (multidisciplinaire inzet) 3. researchgebouw: ranking van onderzoeksinstituut, aantal projecten waaraan meerdere afdelingen deelnemen nieuwe grote subsidies, zoals CTMM, EATRIS, Zon-MW 4. Innovatie van medische zorg en begeleiding: belang voor de patiënt, zorgvernieuwend en verbetering kwaliteit van zorg 5.2 organisatie van de uitvoering van projecten Researchprojecten; de directie van het onderzoeksinstituut en de afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Bij een vierjarig project wordt een tussenrapportage gevraagd en inhoudelijk beoordeeld door de wetenschapscommissie van het onderzoeksinstituut en voorzien van advies door de directie. Dit wordt ingediend bij het stichtingsbestuur, dat besluit of het project verder wordt ondersteund. Apparaten/faciliteiten/welzijn; in de bestuursvergaderingen wordt regelmatig gerapporteerd over de voortgang van de aanschaf en betekenis van de apparaten en faciliteiten voor onderzoek en patiëntenzorg. 5.3 voortgang projecten De inhoudelijke voorgang wordt gecontroleerd zoals hierboven beschreven. Voor elk project/apparatuur/faciliteit wordt een begroting opgesteld. Deze worden voorgefinancierd door VUmc. Een verzoek tot betaling van een gift wordt vooraf geaccordeerd door de projectleider, afdelingshoofd en divisiemanager en vervolgens door VUmc bij de stichting ingediend. Een verzoek tot betaling inzake het personeel en middelen wordt door VUmc ingediend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Naast de realisatie van de nieuwe polikliniek is er veel wetenschappelijk werk verzet in In 2011 bezet het VUmc CCA in de CTWS analyse de gedeelde eerste plaats samen met de Erasmus Universiteit. Het onderzoek naar validiteit van HPV-test, toepassing van tyrosine-kinaseremmers en eiwitten die darmkanker aantonen kwam internationaal in het nieuws, er kon nieuwe apparatuur worden aangeschaft en er werden verschillende nieuwe projecten opgestart. 5

6 6. Communicatie en fondsenwerving Om haar doelstellingen te realiseren verricht de stichting fondsenwervende activiteiten teneinde donaties, schenkingen, legaten of anderszins gelden te ontvangen. Om de bekendheid van de doelstellingen van de stichting te verhogen worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin voorlichting wordt gegeven over de voortgang van onderzoeksprojecten. Zo zijn er in 2011 georganiseerd: 20 april thema hematologische aandoeningen; mogelijkheid tot bezoek GMP lab of FACs-analysefaciliteit en 16 november 'prostaatkanker; optioneel bezoek aan de nieuwe polikliniek VUmc CCA diagnose en behandeling. Het kenmerk is dat veelal jonge enthousiaste onderzoekers over de voortgang van het project vertellen en dat er na afloop mogelijkheid is tot verder contact met onderzoekers en bestuur. Tevens kunnen relaties een 'kijkje achter de schermen' nemen tijdens een rondleiding in het laboratorium of bijv. een apparaat bezichtigen dat met steun van de stichting is aangeschaft. De jaarlijkse Zuidasrun heeft in 2011 als goede doel gekozen een project van CCA te steunen; Cytofys; Fit ondanks kanker. De loop heeft EUR opgeleverd en heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid en naamsbekendheid van VUmc CCA in de directe omgeving en bij een belangrijke doelgroep; bedrijven op de Zuidas. Partners van de Zuidasrun zijn in het najaar uitgenodigd om de nieuwe polikliniek te bekijken waar het door hen gesteunde project is gevestigd; ze waren zeer enthousiast en hebben ervoor gekozen ook in 2012 CCA te blijven steunen. Tijdens een openluchtconcert in Enschede zijn CCA-relaties uit het oosten van het land verwelkomd en is een gezamenlijk onderzoekstraject met de Universiteit Twente belicht. Daarnaast zijn georganiseerd; een informatiemiddag voor secretaresses en managementassistentes van bestuursleden en belangrijke relaties en donateurs en zijn relaties uitgenodigd voor een relatiemiddag tijdens VUmc Kijken naar kijkoperaties. Voor patiënten is een drietal themabijeenkomsten georganiseerd over de aandoeningen prostaat, dikke darm- en borstkanker. De stichting ondersteunt de organisatie in het kader van informatievoorziening. In het kader van relatiebeheer en fondswerving zijn er gedurende het jaar diverse persoonlijke gesprekken met (potentiële) donateurs over hun interesses en mogelijkheden om CCA projecten te steunen alsmede over de terugkoppeling inzake de voortgang van de projecten die zij steunen. Aan vaste relaties wordt periodiek schriftelijk informatie verschaft. Zo is er een Nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt (juli en december, met donatieverzoek en acceptgirokaart). Tevens worden magazine Leve het Leven (2e editie uitgebracht in 2010) en brochure "Kan niet bestaat niet " verspreid. Deze publicaties zijn tevens beschikbaar voor het algemene publiek. Voor Vrienden en geïnteresseerden is er een gratis toegankelijk internetplatform op LinkedIn de groep Vrienden VUmc CCA Op de website worden actuele ontwikkelingen via de Nieuwssectie gepubliceerd. Er is twee maal geadverteerd om de mogelijkheid tot een donatie of legaatstelling extern onder de aandacht te brengen; in de Trouw Goede Doelen Special en in magazine Voor nu en later een uitgave met de Koninklijke Notariële Broederschap. In 2009 is een Vriendenprogramma ontwikkeld. Daartoe is ook in dit boekjaar met behulp van een comité van aanbeveling een avond georganiseerd om op informele wijze voorlichting over de Stichting te verstrekken, te netwerken en Vrienden te werven. Potentiële donateurs worden verzocht om gedurende minimaal 3 jaar een bijdrage aan de Stichting te geven. In 2011 hebben 30 nieuwe Vrienden zich ingeschreven met toezeggingen ter grootte van ca EUR over de komende jaren. Om alle Vrienden te betrekken en informeren is er een aantal (6) Labrondjes georganiseerd; een sessie van maximaal 1,5 uur waar in informele setting een onderzoeker en specialist met een klein groepje gasten het lab bezoeken en vertellen over kankeronderzoek en zorg. Introducés zijn welkom om hen te enthousiasmeren ook Vriend te worden. Inmiddels is er aan donaties en toezeggingen ca EUR voorzien voor het Vroegdiagnostiekproject. Er is een brochure met informatie over donatiemogelijkheden (minimaal drie jaar of vijf jaar via notariële akte) en de Vrienden krijgen ook specifieke dankbrieven en informatie over het project toegezonden. Dit Vriendenconcept wordt de komende jaren verder uitgerold. 6

7 VriendenLoterij (VL) Sinds 2007 is er een samenwerking met de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij) om gelden te werven voor de polikliniek sneldiagnostiek. Gedurende het jaar is er tweewekelijks overleg over gezamenlijke acties om de lotverkoop op peil te houden en te stimuleren; hiertoe is in 2011 een aantal acties uitgevoerd; upsell-telemarketing, twee directmailings waaronder een GoldCard-brief in samenwerking met ambassadeur Mies Bouwman en een actie met AH en Vezet (in februari 2011 zijn 5 miljoen actiestickers verspreid op zakjes verse groenten en mediaondersteuning via o.a. Allerhande, AH Bonusfolder, Story, RTL tv programma Koffietijd.) Rond de opening van de polikliniek in september is bovendien een aantal acties georganiseerd gericht op loyaliteit en dank naar de lothouders om hen te behouden voor CCA. Er is een gezamenlijk media- en actietraject opgezet in samenwerking met de VL. Zie opening polikliniek sneldiagnostiek. De diverse activiteiten hebben geresulteerd in het succesvol tegengaan van het verval van de lotopbrengsten en positieve reacties van lothouders op de Open dag(en). Eind 2011 zijn afspraken gemaakt over voortzetting van de samenwerking gericht op project in het kader van verder onderzoek naar vroegdiagnostiek Kanker kan alleen in een vroeg stadium worden opgespoord als er goede testen beschikbaar zijn om het in zo n vroeg stadium te kunnen ontdekken. Zo n test moet gemakkelijk toepasbaar en niet of weinig belastend zijn. In VUmc CCA worden in het centrum voor vroegdiagnostiek nieuwe testen ontwikkeld waarmee op molecuul- of eiwitniveau mutaties of sporen van kanker ontdekt kunnen worden. Ook ontwikkelen we nieuwe zeer geavanceerde beeldvormende technieken waarmee de kleinst mogelijke afwijkingen kunnen worden gedetecteerd. Beide zijn van essentieel belang om ons doel te bereiken: we willen kanker vaker genezen en zorgen dat meer patiënten overleven. Opening polikliniek sneldiagnostiek In september is VUmc Cancer Center Amsterdam diagnose en behandeling in gebruik genomen en op 28 september officieel geopend. Voor de diverse partners hierin en diverse doelgroepen is een activiteitenplan opgezet en uitgevoerd. Dankzij de bestuursleden en hun relaties is de polikliniek gerealiseerd uit de opbrengsten van de VL. Veel relaties en sponsors hebben hier gedurende vijf jaar aan bijgedragen en meegewerkt. Om iedereen het resultaat te laten zien en hen te bedanken is er veel aandacht gegeven aan de bekendmaking. Belangrijke relaties zijn persoonlijk uitgenodigd aanwezig te zijn bij de besloten opening met een feestelijke lunch en rondleiding. De reacties waren zeer positief en met trots is gekeken naar de samenwerking en de polikliniek; we hopen hiermee ook een goede basis voor een voortzetting te hebben gelegd. Om alle lothouders van de VL te bedanken voor hun bijdragen, hebben zij allen een brief ontvangen via VL met dank, terugkoppeling over het project, uitnodiging voor een open dag en als dank een waardebon om bij sponsor C1000 een attentie op te halen; ook degenen die nu niet meer meespelen in VL hebben dit bedankje gehad met de mogelijkheid zich opnieuw in te schrijven. Dit alles gericht op dank, loyaliteit, verkoop nieuwe loten en behoud. Velen schreven zich in voor de Open dag en er is wegens het grote animo zelfs een tweede open dag georganiseerd; de reacties waren zeer enthousiast, lothouders zijn blij met het concrete resultaat en trots op hun bijdrage en gaven veelal aan wij blijven jullie steunen. De pers is uitgenodigd voor de opening en als teaser is een foto van de nieuwe polikliniek gestuurd die was ingepakt met een grote strik. Er is voor de opening al een aantal interviews gegeven aan vakbladen en Parool en NOS Journaal heeft vooraf gefilmd. Bij de opening was veel pers aanwezig; de foto s van de onthulling van de poli (lostrekken van de strik waardoor een danktekst voor VL-lothouders zichtbaar werd) is veel gepubliceerd. De openingshandeling werd verricht door prominenten als Mies Bouwman, Ivo Niehe, directeurgeneraal van ministerie, oprichter CCA, directeur CCA, bestuurslid stichting, voorzitter RvB VUmc, director en lothouder VL en stakeholders als verpleegkundige en patiënt. De mediaaandacht was groot en daarop hebben we veel positieve reacties gehad. 7

8 Er is een speciale website voor patiënten gelanceerd met informatie over de zorgpaden en voorzieningen. Patiënten zijn uitgenodigd voor de Open Dag. In advertorials in de regiobladen is de nieuwe polikliniek en bijzondere totstandkoming mbv de stichting paginagroot toegelicht. In VUmc is dit in diverse media opgenomen; narrowcasting (schermen in wachtruimtes), Tracer medewerkermagazine, EigenWijs donateursmagazine etc. Voor de doelgroep specialisten uit collega ziekenhuizen en verwijzers als huisartsen is een symposium georganiseerd om hen te informeren over de werkwijzen en voorzieningen. Planning 2012 Reguliere activiteiten worden voortgezet zoals de samenwerking en activiteiten met VriendenLoterij, het Vriendenprogramma, informatiebijeenkomsten, labrondjes, secretaressebijeenkomst, presentaties en rondleidingen voor relaties en de persoonlijke afspraken met (potentiële) donateurs. Ook de nieuwsbrief, website en media uit VUmc fonds worden wederom ingezet. Geplande nieuwe activiteiten: nieuwe project Centrum voor Vroegdiagnostiek in samenwerking met de VriendenLoterij, een fondsenwervend diner voor relaties/familie van bestuursleden en belangrijke donateurs, Zuidasrun en een mogelijke deelname aan de Amsterdam marathon waarbij teams lopen voor het goede doel CCA. Vrijwilligers Gelet op het hoge niveau van onderzoek maakt de Stichting nauwelijks gebruik van vrijwilligers. Alleen in het project Welzijn en Welbevinden wordt gebruik gemaakt van Gastvrouwen, die het werk geheel vrijwillig en kosteloos, op een kleine kostenvergoeding na, uitvoeren. 7 Financiën Het boekjaar 2011 eindigde met een negatief resultaat van 438 tegenover een positief resultaat van in De cijfers laten zich als volgt vergelijken : Verschil Baten uit: eigen fondswerving acties derden beleggingen in effecten rente Bestedingen aan doelstellingen : research projecten medische apparatuur realisatie Polikliniek Kosten inzake werving baten Kosten van beheer en administratie Som der Lasten Resultaat Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de baten uit eigen fondswerving aanzienlijk zijn afgenomen, hetgeen werd veroorzaakt door het uitblijven van donaties ten opzichte van het vorige boekjaar. De baten uit de acties van derden betreffen de opbrengst uit de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij. De opbrengst uit deze acties kon vrijwel op hetzelfde niveau worden gehandhaafd, omdat een mogelijk verval is opgevangen door succesvolle Telemarketing acties. Omdat betalingen van te financieren projecten zich over een lange tijd uitstrekken wordt er in effecten belegd. 8

9 Het beleid van de Stichting is defensief beleggen. De door het bestuur tot medio 2011 bepaalde beleggingsmix bestond uit: 60% vastrentende waarden, 20% complementaire beleggingen en 20% aandelen. Deze mix werd op basis van het veranderende beursklimaat aangepast naar 80% vastrentende waarde en 20% complementaire (rente & valuta) beleggingen. Daardoor werd in 2011 een positief ongerealiseerd resultaat op de beleggingen behaald. De rentebaten zijn gedaald door de lagere rente, die wordt vergoed op deposito s en private banking spaarrekeningen alsmede door het verlagen van bankrekeningen omdat de gelden aan de doelstellingen werden besteed. In de staat van baten en lasten wordt als besteding verantwoord de aan VUmc toegezegde verplichtingen ter zake projecten. Deze verplichtingen zijn bevestigd in een toezeggingsbrief. In het boekjaar 2011 is in totaal aan research projecten en medische apparatuur meer toegezegd dan verantwoord in het boekjaar Het hoge verschil werd mede veroorzaakt omdat er in werd verantwoord als vrijval van verplichtingen. In 2010 zijn er geen gelden toegezegd voor research projecten en voor medische apparatuur in verband met de financiele crises. In 2011 heeft een inhaalslag aan toezeggingen plaatsgevonden, daardoor is in totaal een hogere last voor research projecten alsmede medische apparatuur gerealiseerd van De verplichtingen inzake Nieuwbouw Polikliniek zijn afhankelijk van de opbrengst uit de VriendenLoterij, donaties waarvan de bestemming is aangegeven en de bijgeboekte rente (acties derden). In de bestuursvergaderingen d.d. 2 september 2011 is besloten de t/m 31 december 2010 bijgeboekte rente groot 460 terug te nemen omdat de toegezegde verplichting nominaal gedekt wordt uit de opbrengsten van de VriendenLoterij. Daarenboven is de maximale toezegging voor de financiering van de bouw als opbrengst via de VL gerealiseerd, waardoor in 2011 niet de gehele opbrengst vanuit de VL behoefde te worden verantwoord als besteding aan de doelstelling. De niet bijgeboekte rente 2011 en de terugname van de rente bijboekingen t/m 31 december 2010 alsmede het bereiken van het maximale toezeggen, verklaren het verschil in verplichting ten opzichte van voorgaand boekjaar. De hogere kosten inzake werving baten zijn veroorzaakt door de kosten van de actie om de opbrengst van de VriendenLoterij op het zelfde niveau te handhaven. De kosten bedroegen hiervan 215. Het resultaat 2011 is als volgt bestemd: toevoegen aan reserves toevoegen aan de continuïteitsreserve toevoegen aan de bestemmingsfondsen Resultaat De reserves dienen geheel aan de doelstelling te worden besteed. In de reserves zijn de jaarlijks resterende resultaten verantwoord van donaties etc. waarbij geen bestemming was aangegeven. Ultimo 2011 bedroeg de reserve, na onttrekking, (31 december ). In 2010 is een continuïteitsreserve gevormd om in het geval de inkomsten wegvallen de apparaatskosten te kunnen dekken die nodig zijn om de financiering van de projecten af te wikkelen. De continuïteitsreserve is vastgesteld op ca. 5 keer de apparaat- en wervingskosten samen. De reserve bedraagt per 31 december (31 december 2010: 905). In de bestemmingsfondsen zijn de donaties onder vermelding van een bestemming verantwoord. Het saldo van het fonds bedraagt per 31 december (31 december 2010: 1.770). Voor dit saldo zijn nog geen verplichtingen met VUmc aangegaan. De projecten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan worden gerubriceerd onder langlopende en kortlopende schulden inzake projecten; in totaal groot (2010: ). De verplichtingen worden ruimschoots gedekt door beleggingen in effecten (2010: ) en liquide middelen (en in 2010: ). De administratie en beheerkosten bedragen 7,7 % (2010: 3,8 %) van de baten en 2,8% (2010: 6,1%) van de werkelijke bestedingen. 9

10 8 Toekomstparagraaf In het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de opening van de nieuwe polikliniek voor diagnose en behandeling van VUmc Cancer Center Amsterdam. Met hulp van de stichting VUmc CCA, VriendenLoterij en lothouders en vele andere participanten is een prachtig omgeving gecreëerd waar patiënten state-of-the-art zorg en aandacht krijgen geboden. Patiënten kunnen er terecht voor een snelle diagnose en behandelplan op maat voor de meest voorkomende kankersoorten. Daarnaast beschikken we nu over ruimtes waarin onze patiënten zich op een prettige manier kunnen ophouden tijdens behandeling en bij bezoek aan de polikliniek. In het lifestylecentrum kunnen patiënten terecht voor een kop koffie, een luisterend oor en advies op het gebied van voeding, welbevinden en bewegen. Kijkend naar de toekomst zullen we het onderzoek van VUmc Cancer Center Amsterdam op de drie pijlers: vroegdiagnostiek therapie op maat kwaliteit van leven verder ontwikkelen. De samenwerking met de VriendenLoterij wordt voortgezet: De geoormerkte bijdrage voor het VUmc Cancer Center zal naar verwachting aangewend worden voor een centrum voor vroegdiagnostiek waarbij de nadruk op (onderzoek naar) vroege opsporing van kanker ligt. In dit onderzoek combineren we kennis uit biologische hoek, op het niveau van genen en eiwitten met nieuwe ontwikkelingen in de beeldvormende technieken. Juist de combinatie van kennis op deze twee vlakken van de wetenschap maakt het in de toekomst mogelijk om de kleinst mogelijke afwijkingen te detecteren. De uitdaging op langere termijn is om de kennis om te zetten in tests die op grote schaal toepasbaar zijn. Het onderzoek naar vroegdiagnostiek kent tevens directe toepassing bij de keuze van de beste behandeling voor een individuele patiënt. Het onderzoek naar therapie op maat combineert nieuwe behandelingstechnieken met de kennis over mogelijke aangrijpingspunten voor de behandeling. Kwaliteit van leven onderzoek richt zich onder andere op identificatie van patiënten met een specifieke zorgvraag waarbij door gestructureerde begeleiding de kwaliteit van leven wordt verbeterd. We willen alle donateurs, de bestuursleden van de stichting en bestuur en medewerkers van VUmc CCA hartelijk danken voor hun grote inzet en betrokkenheid. In 2012 gaan we als nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur en nieuwe directeur voort op de ingeslagen weg. Het werven van donaties ten behoeve van het onderzoek blijft een noodzakelijke maar dankbare taak. Het resultaat, vroegere opsporing en betere genezing van kanker staat hierbij voorop. Amsterdam, 3 april 2012 de directie dagelijks bestuur Prof.Dr. H.M.W. Verheul directeur VUmc Cancer Center Amsterdam Mr. A.T.P. van der Laan voorzitter 10

11 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) (x 1.000) ACTIVA Financiële vaste activa 5.1 Meerjarige toezegging Vlottende activa Vordering VriendenLoterij Meerjarige toezeggingen Overige vorderingen en Overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Continuïteitreserve Bestemmingsfondsen Langlopende schulden Langlopende projecten Leningen o/g Kortlopende schulden Kortlopende projecten Overige schulden en Overlopende passiva Totaal passiva

12 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011: Werkelijk Begroting Werkelijk ( x 1.000) ( x ) ( x 1.000) Baten Baten uit : - eigen fondswerving acties van derden beleggingen P.M Rentebaten Som der Baten Besteed aan doelstellingen Researchprojecten Medische apparatuur Realisatie polikliniek Werving baten kosten eigen fondswerving kosten acties derden kosten beleggingen Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Toevoeging/onttrekking aan: Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsfondsen

13 KASSTROOMOVERZICHT (x 1.000) (x 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten : Baten uit: - eigen fondswerving acties van derden Besteding aan doelstellingen : - eigen fondsen acties derden Wervingskosten Kosten beheer en administratie Kasstroom uit investeringsactiviteiten : Aankopen effecten Verkopen effecten Kosten beleggingen Rentebaten Kasstroom uit financieringsactiviteiten : Aflossing lening Ontvangst vordering VUmc - 16 Ontvangen voor ex STR Diverse n Meer ontvangen dan besteed Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december

14 1. Toelichting Algemeen 1.1 Juridische fusie Op 13 augustus 2010 zijn de Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam, de Stichting Translational Research, beide gevestigd en de Stichting Avanti gevestigd te Den Haag een juridische fusie aangegaan. De verkrijgende stichting is de Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam, die daarmee onder algemene titel, alle activiteiten en rechten en verplichtingen van de verdwijnende stichtingen - t.w. de Stichting Transtional Research en de Stichting Avanti - heeft overgenomen. 1.2 Verwerking juridische fusie De juridische fusie is in de jaarrekening verwerkt door de activa en passiva per 1 januari 2010 van de drie Stichtingen te consolideren en vervolgens activa, passiva, baten en kosten vanaf 1 januari 2010 te registreren en in de jaarrekening 2010 te verantwoorden alsof de fusie vanaf die datum bestond. Ter bevordering van het inzicht is het ingebrachte vermogen per 1 januari 2010 onderstaand nogmaals weergegeven. 1.3 Ingebracht vermogen Per 1 januari 2010 bedragen de ingebrachte reserves en de in 2009 gerealiseerde baten en lasten van de afzonderlijke stichtingen: Ingebrachte 2009 Reserves Baten Lasten Resultaat Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam Stichting Translational Research Stichting Avanti Totaal per 1 januari 2010 ingebracht vermogen Boekjaar Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar. 1.5 ANBI en Kamer van Koophandel De stichting is fiscaal als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer geregistreerd. Onder nummer is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 1.6 Stelselwijziging Met ingang van 1 januari 2010 is het stelsel voor waardering, resultaatbepaling en presentatie overgegaan van een eigen stelsel naar een stelsel wat voldoet aan B.W. 2 Titel 9 en de Richtlijn Jaarverslaglegging voor Fondsverwervende Instellingen. (RJ 650). Omdat het voorheen toegepaste stelsel alleen maar in formele zin afweek van RJ 650 heeft deze stelselwijziging geen invloed op resultaat en vermogen. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een bestuursverslag en een kasstroomoverzicht. 14

15 2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva alsmede bepaling van het resultaat 2.1 Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen op het moment dat deze zijn toegezegd dan wel zijn ontvangen. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in B.W. 2 Titel 9 en RJ 650. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen zijn op duizendvoud afgeronde bedragen. 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 3.1 Meerjarige toezeggingen De meerjarige toezeggingen betreffen het saldo van de nog te ontvangen toezeggingen, waarvan de betaling in meerdere jaren plaats vindt. Het voor het komende jaar te ontvangen bedrag is gerubriceerd onder vlottende activa als kortlopende vordering. Indien noodzakelijk wordt een voorziening voor oninbare toezeggingen gevormd. 3.2 Beleggingen De beleggingen worden gewaardeerd op basis van de beurskoersen per 31 december van het boekjaar. Indien wordt belegd in niet op een officiële beurs genoteerde effecten wordt de waarde vastgesteld aan de hand van beschikbare financiële informatie zoals jaarrekeningen of zorgvuldige calculaties conform daartoe geldende internationale standaards. Financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Indien in participaties van beleggingsfondsen wordt belegd zijn de kosten van de beleggingsfondsen verwerkt in de intrinsieke waarde van de beleggingsfondsen. 3.3 Reserves Ingehouden resultaten die nog niet aan projecten zijn toegezegd worden verantwoord in de reserves. De reserves worden per fuserende stichting verantwoord, omdat conform de statutaire bepalingen de bestedingen dienen plaats te vinden binnen de oude doelstelling van de fuserende stichtingen. Activa, passiva, baten en lasten dienen per fuserende stichting blijvend te worden geregistreerd om aan dit vereiste te voldoen. 3.4 Continuïteitsreserve Via de bestemming van het resultaat is vermogen geseponeerd om, in het geval geen baten meer worden ontvangen, de toegezegde financiering van de projecten te kunnen afwikkelen. Het niveau van de voorziening is bepaald op 5 jaar apparaatskosten. 15

16 3.5 Bestemmingsfondsen De van donateurs ontvangen donaties met een aangegeven bestemming, waarvoor de Stichting nog geen verplichting met VUmc is aangegaan, worden verantwoord in de Bestemmingsfondsen. 3.6 Langlopende schulden inzake projecten De aangegane verplichtingen inzake te financieren projecten worden afzonderlijk verantwoord onder het balanshoofd Langlopende schulden inzake projecten. Op basis van de in het boekjaar ontvangen en betaalde facturen wordt de besteding van de projectgelden verantwoord. Het saldo betreft het bedrag van de nog te besteden projectgelden resp. de nog daarvoor in komende jaren te ontvangen facturen. Het in komende jaren verwacht te betalen bedrag aan kortlopende schulden wordt onder kortlopende schulden verantwoord. 4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 4.1 Baten uit eigen fondsenwerving De meerjarige toezeggingen uit hoofde van donaties, giften en schenkingen/legaten - verantwoord onder baten uit eigen fondswerving - worden voor het totaal toegezegde bedrag verantwoord in het jaar van toezegging. Eenmalige donaties, giften en schenkingen/legaten worden onder baten uit eigen fondswerving verantwoord in het jaar van ontvangst. 4.2 Baten uit acties van derden Baten uit acties van derden worden verantwoord in de periode waarin de actie wordt uitgevoerd dan wel in periode waarop de bate betrekking heeft. 4.3 Baten uit beleggingen Dividenden worden verantwoord in het jaar van ontvangst, rente in de periode waarop zij betrekking heeft. Waardeverschillen tussen balanswaarden primo en ultimo boekjaar worden ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als ongerealiseerd koersresultaat. In geval van verkoop wordt het verschil tussen verkoopopbrengst en de laatst vastgestelde boekwaarde ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als gerealiseerd beleggingsresultaat. 4.4 Rentebaten Rentebaten over deposito s worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Er wordt geen rente toegerekend aan voor een speciaal doel ontvangen donaties, omdat voor de specifieke doelen vaste bedragen worden toegezegd. De rente over depositogelden die uit de VriendenLoterij wordt ontvangen wordt aan het doel toegerekend waarvoor de VL ontvangsten bestemd zijn, voor zover de toegezegde verplichting niet gedekt is door de nominale opbrengsten uit de VriendenLoterij. 16

17 4.5 Besteed aan doelstellingen De in het boekjaar bij bestuursbesluit toegekende gelden voor goedgekeurde projecten voor Research en Medische apparatuur worden ingeval dit een vast toegezegd bedrag is, direct als besteding in de staat van baten en lasten verantwoord. De werkelijk in een boekjaar bestede bedragen worden in mindering gebracht op langlopende en kortlopende schulden inzake projecten. De opbrengsten uit acties van derden (VriendenLoterij) ten behoeve van de Nieuwe Polikliniek worden enerzijds als bate uit acties van derden verantwoord en anderzijds direct als besteding aan de doelstelling, omdat het uit de actie ontvangen bedrag geheel voor de doelstelling is bestemd. Indien meer is ontvangen dan is toegezegd voor de bouw van de nieuwe polikliniek wordt geen verplichting geboekt. 4.6 Vennootschapsbelasting De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 4.7 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is samengesteld op basis van de directe methode. Daarbij is er een onderscheid gemaakt tussen de kasstroom uit operationele -, investerings- en finanancieringsactiviteiten. 17

18 Toelichting op de onderscheiden posten in de balans Tenzij anders aangegeven zijn alle activa bestemd voor de doelstelling 5.1 Meerjarige Toezeggingen Een aantal donateurs heeft toegezegd de donatie in een aantal jaarlijkse termijnen te voldoen. Het nog niet ontvangen deel van deze toezegging is als vordering op de balans opgenomen. Het verloop van deze post is als volgt: voorheen CCA voorheen STR Totaal Meerjarige toezeggingen bij: toezeggingen boekjaar Totaal toezeggingen af: toezeggingen voldaan Saldo toezeggingen af:ontvangen t/m 1 januari ontvangen in het boekjaar Nog te ontvangen per af: voorziening incourant Totaal toezeggingen waarvan gerubriceerd als vordering op korte termijn Saldo per 31 december Effecten (voorheen STR) De samenstelling is als volgt: Vastrentende waarden Complementaire beleggingen (rente & valuta) Complementaire beleggingen Aandelenfondsen, niet genoteerd Mutatieoverzicht : Depot per 1 januari Gerealiseerde winst bij verkopen Gerealiseerd verlies bij verkopen - - Ongerealiseerde winst Ongerealiseerd verlies - - Aankopen Verkopen

19 Het beleggingsbeleid van de Stichting VUmc CCA kan worden getypeerd als risicobewust. Het oogmerk van het beleid is risicomijdende vermogensgroei, het vermogen dient beschikbaar te zijn voor toekomstige aanwending aangaande de doelstellingen van de stichting. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de strategische vermogensverdeling en de brede spreiding over strategieën en managers. Gegeven de doelstellingen en het profiel van de Stichting is de huidige portefeuille als volgt ingericht: 80% in Vastrentende Waarden, 20% in Complementaire (rente & valuta) Beleggingen en 0% in Aandelen. De effecten staan ter vrije beschikking van het bestuur. De enige beperking is dat een aantal effecten slechts per de eerste van de maand verhandelbaar zijn. 5.3 VriendenLoterij (voorheen CCA) Medio 2007 heeft de VriendenLoterij (voorheen SBL) een landelijke actie georganiseerd om fondsen te verwerven voor de financiering van een innovatief poliklinisch diagnostisch centrum. De VL heeft toegezegd de helft van de opbrengst van de uit deze actie voortkomende lotenverkoop ter beschikking van CCA te stellen. Per kwartaal wordt door de VL de aan de stichting toekomende bedragen overgemaakt. De op de balans per 31 december 2011 opgenomen vordering ten bedrage van (ultimo ) betreft de werkelijke afdracht over het 4e kwartaal Verwacht wordt dat over een langere periode uit deze actie donaties ter beschikking zullen komen. 5.4 Overige vorderingen en overlopende activa 31-dec dec-10 Rente (voorheen CCA) Rente (voorheen STR) - - Rente (voorheen Avanti) 2 2 Rekening courant VUmc Fonds 34 - Totaal overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 31-dec dec-10 ABN AMRO, rekening courant (voorheen CCA) ABN AMRO, private spaarrekening (voorheen CCA) ABN AMRO, rekening courant (voorheen STR) ABN AMRO, private spaarrekening (voorheen STR) - - ABN AMRO, rekening courant (voorheen Avanti) ABN AMRO, private spaarrekening (voorheen Avanti) Totaal liquide middelen Van de liquide middelen dient te worden aangehouden voor de bedrijfsoperaties c.q. de continuïteitsreserve. Onder de spaarrekeningen zijn de volgende deposito s opgenomen: ,- vervallende per 20 oktober 2012, rente 2,6% per jaar ,- vervallende per 30 november 2012, rente 3,2% per jaar De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 19

20 5.6 Reserves Saldo 1 januari Correctie bestemmingen 1) Resultaat af: afronding Saldo per 31 december De specificatie van de reserves naar de fuserende stichtingen is als volgt : Saldo 1 januari voorheen CCA voorheen STR voorheen Avanti VUmc CCA Bestemming uit resultaat Correctie bestemmingen 1) afronding -1-1 Sado 31 december ) Nadere analyse in 2011 wees uit dat een aantal giften ontvangen in boekjaar 2010 een directe bestemming hadden. 5.7 Continuïteitsreserve voorheen voorheen voorheen CCA STR Avanti VUmc CCA Saldo 1 januari Dotatie winstbestemming Saldo 31 december Bestemmingsfondsen (voorheen CCA en STR) Saldo 1 januari Correctie ) bij: ontvangen bijdragen af: bestedingen Saldo bestemmingsfonds voorheen CCA bij: te bestemmen donatie voorheen STR Saldo 31 december Voor een specificatie van de bestemmingsfondsen wordt verwezen naar Bijlage I. 20

21 5.9 Langlopende schulden inzake projecten Het verloop van deze post is als volgt: Balans Aangegaan Bestedingen Balans in 2011 in CCA: Medische apparatuur Diverse onderzoeksprojecten Kinderoncologie Nieuwe polikliniek VL gerelateerde onderzoeksprojecten STR: Researchprojecten Avanti: Researchprojecten Totaal waarvan verantwoord als kortlopende schuld (1/3) 1) CCA: STR: Avanti: Totaal langlopende schuld ) M.u.v. de nieuwe polikliniek, waarvan verwacht wordt dat het gehele saldo begin 2012 zal worden betaald. De specificatie per fuserende stichting is als volgt: Langlopende schuld Kortlopende schuld Totaal CCA STR Avanti Verwacht wordt dat de langlopende schulden binnen 5 jaar zijn voldaan. Medische apparatuur, diverse onderzoeksprojecten en kinderoncologie Voor een specificatie van de aangegane verplichtingen, reeds bestede en nog te besteden bedragen wordt verwezen naar bijlage 2. Researchprojecten Voor een specificatie van de aangegane verplichtingen, reeds bestede en nog te besteden bedragen wordt verwezen naar bijlage 5. 21

22 Nieuwe polikliniek De donaties, die ontvangen worden van de VL worden toegevoegd aan de schulden inzake projecten "Nieuwe Polikliniek". Tevens wordt de rente van op de deposito's of spaarrekeningen geplaatste gelden toegevoegd, voor zover het toegezegde bedrag niet is bereikt. Deze gelden zijn bestemd om beschikbaar gesteld te worden aan VUmc voor de realisatie van een innovatief poliklinisch diagnostisch centrum. De bouw is in 2010 gestart en de ingebruikname in september De bestedingen tot en met 31 december 2011 betreffen het aandeel in de wervingskosten, architectenhonoraria en interne voorbereidingskosten van VUmc alsmede bouwkosten. De bouw was gereed in augustus 2011, verwacht wordt dat begin 2012 de afrekening gereed is. Voor een specificatie van de aangegane verplichtingen, reeds bestede en nog te besteden gelden wordt verwezen naar bijlage 3. VL gerelateerde onderzoeksprojecten In 2008 is van VL 1,0 miljoen ontvangen voor onderzoeksprojecten. Voor een specificatie van de aangegane verplichtingen, bestede en nog te besteden gelden wordt verwezen naar bijlage 4. Het verloop van de projecten medische apparatuur, diverse onderzoeksprojecten, Kinderoncologie en voorheen Avanti is als volgt samen te vatten: Medische Diverse onderzoeks- Kinder- Project Research- apparatuur projecten oncologie Avanti projecten Toezeggingen per 1 januari Bestedingen per 1 januari Saldo 1 januari Toezeggingen per 1 januari Toezeggingen in het boekjaar Overbesteding op projecten Totaal toezeggingen per 31 december Bestedingen per 1 januari Bestedingen Afgesloten projecten Correctie voorgaande jaren Bestedingen per 31 december Saldo per 31 december

23 5.10 Leningen o/g Door donateurs worden leningen ineens verstrekt,die door middel van periodieke uitkeringen in de vorm van schenkingen worden afgelost. Er wordt noch rente berekend, noch zijn er zekerheden verstrekt. Het verloop van de leningen is als volgt samen te vatten: voorheen CCA voorheen STR Totaal Hoofdsom per 1 januari Aflossingen tot en met 1 januari Restant hoofdsom per 1 januari Periodieke schenkingen in het boekjaar Restant hoofdsom per 31 december Overige schulden en overlopende passiva CCA: 31-dec dec-10 Wervingskosten Apparaatskosten Accountantskosten 5 6 Food for Life 20 - Rekening courant VUmc STR: Accountantskosten 5 4 Vermogensgroep 12 6 Apparaatskosten Avanti, diversen - 17 Totaal overige schulden en overlopende passiva Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Door het voormalige bestuur van de fuserende stichting CCA is maximaal een garantie toegezegd van 0,5 miljoen, indien de opbrengst uit de VL minder blijkt te zijn dan de toegezegde begrote stichtingkosten ad 16,5 miljoen. Met het voormalige bestuur van de fuserende stichting STR is in totaal een garantie van 2,0 miljoen toegezegd. Een tekort zou worden verdeeld in de verhouding 25:75, met voor de oude Stichting CCA een maximaal bedrag van 0,5 miljoen en de oude stichting STR maximaal een bedrag van 1,5 miljoen. Inmiddels bedraagt de opbrengst VL 19 miljoen, waarmee de garantie is komen te vervallen. 23

24 Toelichting op de onderscheiden posten in de Staat van Baten en Lasten 5.13 Baten uit eigen fondsenwerving CCA: Meerjarige donaties Eenmalige donaties Overige bestemmingdonaties dotatie voorziening incourant STR: Meerjarige donaties Eenmalige donaties Overige bestemmingdonaties dotatie voorziening incourant Avanti eenmalige donaties Baten uit acties van derden (voorheen CCA) Deze verantwoorde baten betreffen de opbrengsten van de VriendenLoterij. Deze opbrengst is toegezegd aan VUmc voor de bouw van de Nieuwe Polikliniek en derhalve ook als besteding aan de doelstelling verantwoord Baten uit beleggingen (voorheen STR) Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerde koerswinst Rentebaten Deze rentebaten betreffen de aan het boekjaar toe te rekenen rente over de saldi op de aangehouden private banking spaarrekeningen. 24

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS Rapport inzake de jaarstukken 2013-2014 Nijmegen, augustus 2015 1/5 Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Overige gegevens Jaarverslag van het bestuur Algemene informatie

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Beleidsplan

Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Beleidsplan Stichting VUmc CCA Te Amsterdam Beleidsplan INHOUDSOPGAVE BELEIDSPLAN Pagina Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Het doel van de instelling 4 - Missie en Doel 4 - Doelgroep 4 - Uitgangspunten en kernbeginselen

Nadere informatie

Elisabeth von Freyburg Stichting

Elisabeth von Freyburg Stichting JAARVERSLAG 2013 Elisabeth von Freyburg Stichting 19-3-2014 / 14:03 1 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens 3 1.2 Verslag Bestuur 3 2. JAARREKENING

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 INGEBORG DOUWES STICHTING TE AMSTERDAM RAPPORT 2007 Amsterdam, 5 mei 2008 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden Jaarrekening 2013 van de Stichting Steunfonds Familie van der Linden Inhoudsopgave bladzij 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans 2 3. Staat van baten en lasten 3 4. Toelichting balans 4 5. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014 iren Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Staat van baten en lasten 2016 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten 2015 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina

INHOUDSOPGAVE Pagina Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten 2012 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 Stichting Pixels tegen Darmkanker

JAARVERSLAG 2009 Stichting Pixels tegen Darmkanker JAARVERSLAG 2009 Stichting Pixels tegen Darmkanker 2 Inhoudsopgave 4 Profiel 4 Management 5 Verslag van het bestuur 7 Jaarrekening 2009 8 Balans 9 Staat van baten en lasten 9 Mutaties in het stichtingsvermogen

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN Jaarrekening 2014 Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Bestuursverslag 3 1.1 Jaarrekening 1.1.1 Balans per 31 december 2014 5 1.1.2 Resultatenrekening over 2014 6 1.1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Steun Continuïteit Singer Laren. ANBI publicatiestukken 2015 RSIN april 2016

Stichting Steun Continuïteit Singer Laren. ANBI publicatiestukken 2015 RSIN april 2016 Stichting Steun Continuïteit Singer Laren ANBI publicatiestukken 2015 RSIN 009938060 4 april 2016 1 Inhoud Blad ANBI Publicatiestukken 4 Verkorte balans per 31 december 2015 5 Verkorte staat van baten

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker

Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker te Inhoudsopgave JAARVERSLAG Pagina Algemeen 3 Bestuursverslag 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 5 Staat van Baten

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B.

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015 STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE Jaarrapport 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen (1) Overlopende activa

Nadere informatie