Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Jaarbericht april, 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Jaarbericht 2011. 3 april, 2012"

Transcriptie

1 Te Amsterdam Jaarbericht april,

2 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina Jaarbericht 2011 Jaarverslag 1 Inleiding 3 2 Doelstelling 3 3 Strategie en missie 3 4 Organisatie 4 5 Projectorganisatie 5 6 Communicatie en fondsenwerving 6 7 Financiën 8 8 Toekomstparagraaf 10 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen 14 Toelichting op de onderscheiden posten in de balans 18 Toelichting op de onderscheiden posten in de staat van baten en lasten 24 Specificatie staat van baten en lasten naar doelstelling, werving baten, 27 beheer en administratie Overige gegevens 29 Bijlagen 1 Specificatie van de bestemmingsfondsen 33 2 Specificatie van de langlopende schulden inzake medische apparatuur, 34 diverse onderzoeksprojecten en kinderoncologie 3 Specificatie langlopende schuld nieuwe polikliniek 35 4 Specificatie langlopende schuld SBL gerelateerde projecten 36 5 Specificatie langlopende schulden researchprojecten (ex STR) 37 6 Lijst met leden algemeen bestuur 38 2

3 JAARVERSLAG 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting VUmc CCA. Deze afkorting staat voor Vrije Universiteit medisch centrum Cancer Center Amsterdam. De stichting is gevestigd in de gebouwen van de polikliniek van de VU medisch centrum aan De Boelelaan 1118 (kamer 7Z174) (1081 HV). 2 Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen,verrichten dan wel doen verrichten van klinisch, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk oncologisch onderzoek alsook het faciliteren van zodanig wetenschappelijk onderzoek; b. voor het vermogen en de toekomstige vermeerderingen daarvan afkomstig van de verdwenen Stichting Translational Research VU: 1. het bevorderen en mogelijk maken van onderzoek naar innovatieve diagnostiek en van ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden van kanker in het VU medisch centrum ; 2. het bevorderen en mogelijk maken van projecten en faciliteiten op het gebied van welzijn en welbevinden van patiënten voor en na klinisch onderzoek; c. voor het vermogen en de toekomstige vermeerderingen daarvan afkomstig van de verdwenen Stichting Avanti: het opstarten en bevorderen van het toegepaste onderzoek ("Translational research") op het gebied van nieuwe oncologische onderzoekslijnen binnen de oncologie; d. het instellen en beheren van fondsen op naam met specifieke doelstellingen, welke passen binnen de algehele doelstelling van de stichting; en e. al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de stichting behorende activiteiten. Doelstelling (a) werd in het verleden gerealiseerd door Stichting Onderzoek Cancer Centrum Amsterdam. In de praktijk komt het er op neer dat de stichting VUmc CCA voor de oncologische afdelingen van VUmc financiert: gebouwen (indien niet uit andere bronnen te financieren), apparatuur, wetenschappelijke onderzoeksprojecten en projecten op het gebied van welzijn en welbevinden. 3 Strategie en missie De strategie van de Stichting VUmc CCA om donaties te verkrijgen is werven onder vermogende particulieren door het organiseren van besloten bijeenkomsten en persoonlijke afspraken, werven bij en met bedrijven door acties te organiseren of afspraken te maken over een partnership-samenwerking, Vrienden van het CCA actie en publieksacties m.b.v. VriendenLoterij (voorheen SponsorBingoLoterij). Dit om met name top translationeel kankeronderzoek te faciliteren. 3

4 4 Organisatie De stichting heeft een algemeen bestuur, waarvan het aantal leden wordt bepaald door het algemeen bestuur zelf, maar dient in ieder geval te bestaan uit één lid van de Raad van Bestuur van VUmc en de directeur van de stichting. De leden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Het algemeen bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar. Leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning. Een lijst met de overige leden van het algemeen bestuur is opgenomen als bijlage 6. In het afgelopen boekjaar heeft het algemeen bestuur twee keer vergaderd. Het dagelijks bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste negen leden, wordt benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur. De directeur van de stichting is qualitate qua lid van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur en heeft de dagelijkse leiding van de stichting. Het dagelijks bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak. Tot leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd: Dhr. Ir G.J. Kleisterlee, voorzitter (tot 30 november 2011); erna lid Dhr. Mr. P.C.J.M. Berger, lid en voorzitter van de commissie Research Dhr. J.W.M. Brenninkmeijer, lid Mevr. Mr. M.A.V.E. Dreesmann, lid en voorzitter commissie Fondsenwerving. Dhr. Prof.dr. W.R. Gerritsen, directeur VUmc Cancer Center Amsterdam (tot 1 oktober 2011) Dhr. Prof.dr. F.J.D. Goldschmeding, lid en voorzitter commissie Financiën Dhr. Mr. A.T.P. van der Laan, voorzitter (per 30 november 2011) Dhr. Mr. B.J. Noteboom, lid (per 30 november 2011) Dhr. Drs. H.A. van Reeuwijk, lid penningmeester Dhr. Drs. K.J. Storm, lid en voorzitter commissie Faciliteiten Dhr. Prof.dr. H.M.W. Verheul, lid en directeur (per 30 november 2011) Uit bovenstaand overzicht blijkt dat professor dr. W.R. Gerritsen is teruggetreden als directeur van de stichting en dat ingenieur Kleisterlee zijn functie als voorzitter heeft neergelegd. Laatstgenoemde is lid gebleven van het bestuur. Het bestuur is beide heren erkentelijk voor de aan de stichting bewezen diensten. Als directeur van de stichting is per 30 november 2011 benoemd prof. dr. H.M.W. Verheul en per dezelfde datum als voorzitter de heer Mr. A.T.P van der Laan. Dhr. Prof.dr. H.M. Pinedo heeft naast het lidmaatschap van het algemeen bestuur de bijzondere status als honorair adviseur van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar. Noch de leden van het dagelijks bestuur, noch de directeur genieten een beloning ten laste van de stichting. Het algemeen bestuur kan een Raad van Advies en Commissies instellen. Het algemeen bestuur heeft de volgende commissies ingesteld: Research & Faciliteiten, Financiën en Fondsenwerving. De voorzitters van deze commissies zijn leden van het dagelijks bestuur. 4

5 5 Projectorganisatie De Stichting VUmc CCA is een onafhankelijke stichting. De dagelijkse leiding wordt uitgevoerd door de directeur VUmc CCA en ondersteunende staf, die allen een dienstverband hebben met VUmc. De ondersteunende staf, die grotendeels werkzaamheden verricht ten behoeve van de stichting, wordt betaald door VUmc en gedeeltelijk doorberekend aan de stichting. 5.1 selectie van projecten Researchprojecten; in de vergadering van september wordt door het bestuur vastgesteld welk bedrag besteed kan worden aan innovatief onderzoek. Vervolgens wordt door de directie van het VUmc CCA onderzoeksinstituut (CCA/V-ICI) een inschrijvingsronde aangekondigd. De wetenschap-pelijke inhoud van de projecten wordt beoordeeld door de wetenschapscommissie en een prioritering wordt opgesteld door de directie van VUmc CCA, waarna een voordracht wordt gedaan aan het stichtingsbestuur van VUmc CCA. In haar vergadering in het voorjaar worden de projecten goedgekeurd. Apparaten/faciliteiten/welzijn: De oncologische afdelingen kunnen aanvragen indienen voor apparatuur ten behoeve van pre- en klinisch onderzoek of welzijnprojecten. Bij grote projecten, zoals bijvoorbeeld aanschaf robotchirurg, nieuw researchgebouw, nieuwe polikliniek (gerealiseerd 2011), wordt de selectie voorbereid door de programmaraad, die besluitvorming voorbereidt voor de Raad van Bestuur VUmc, welke een voorstel indient bij de stichting VUmc CCA. Algemene beoordelingscriteria zijn bij: 1. researchprojecten: wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, risicodragend, kwaliteit van de onderzoeksgroep onder behoud van eerdere publicaties, patenten en eerder binnengehaalde subsidies 2. apparatuur: publicaties, impact voor onderzoek en/of patiëntenzorg, wetenschappelijke waarde, kwaliteit van de onderzoeksgroep en het belang voor verschillende afdelingen (multidisciplinaire inzet) 3. researchgebouw: ranking van onderzoeksinstituut, aantal projecten waaraan meerdere afdelingen deelnemen nieuwe grote subsidies, zoals CTMM, EATRIS, Zon-MW 4. Innovatie van medische zorg en begeleiding: belang voor de patiënt, zorgvernieuwend en verbetering kwaliteit van zorg 5.2 organisatie van de uitvoering van projecten Researchprojecten; de directie van het onderzoeksinstituut en de afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Bij een vierjarig project wordt een tussenrapportage gevraagd en inhoudelijk beoordeeld door de wetenschapscommissie van het onderzoeksinstituut en voorzien van advies door de directie. Dit wordt ingediend bij het stichtingsbestuur, dat besluit of het project verder wordt ondersteund. Apparaten/faciliteiten/welzijn; in de bestuursvergaderingen wordt regelmatig gerapporteerd over de voortgang van de aanschaf en betekenis van de apparaten en faciliteiten voor onderzoek en patiëntenzorg. 5.3 voortgang projecten De inhoudelijke voorgang wordt gecontroleerd zoals hierboven beschreven. Voor elk project/apparatuur/faciliteit wordt een begroting opgesteld. Deze worden voorgefinancierd door VUmc. Een verzoek tot betaling van een gift wordt vooraf geaccordeerd door de projectleider, afdelingshoofd en divisiemanager en vervolgens door VUmc bij de stichting ingediend. Een verzoek tot betaling inzake het personeel en middelen wordt door VUmc ingediend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Naast de realisatie van de nieuwe polikliniek is er veel wetenschappelijk werk verzet in In 2011 bezet het VUmc CCA in de CTWS analyse de gedeelde eerste plaats samen met de Erasmus Universiteit. Het onderzoek naar validiteit van HPV-test, toepassing van tyrosine-kinaseremmers en eiwitten die darmkanker aantonen kwam internationaal in het nieuws, er kon nieuwe apparatuur worden aangeschaft en er werden verschillende nieuwe projecten opgestart. 5

6 6. Communicatie en fondsenwerving Om haar doelstellingen te realiseren verricht de stichting fondsenwervende activiteiten teneinde donaties, schenkingen, legaten of anderszins gelden te ontvangen. Om de bekendheid van de doelstellingen van de stichting te verhogen worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin voorlichting wordt gegeven over de voortgang van onderzoeksprojecten. Zo zijn er in 2011 georganiseerd: 20 april thema hematologische aandoeningen; mogelijkheid tot bezoek GMP lab of FACs-analysefaciliteit en 16 november 'prostaatkanker; optioneel bezoek aan de nieuwe polikliniek VUmc CCA diagnose en behandeling. Het kenmerk is dat veelal jonge enthousiaste onderzoekers over de voortgang van het project vertellen en dat er na afloop mogelijkheid is tot verder contact met onderzoekers en bestuur. Tevens kunnen relaties een 'kijkje achter de schermen' nemen tijdens een rondleiding in het laboratorium of bijv. een apparaat bezichtigen dat met steun van de stichting is aangeschaft. De jaarlijkse Zuidasrun heeft in 2011 als goede doel gekozen een project van CCA te steunen; Cytofys; Fit ondanks kanker. De loop heeft EUR opgeleverd en heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid en naamsbekendheid van VUmc CCA in de directe omgeving en bij een belangrijke doelgroep; bedrijven op de Zuidas. Partners van de Zuidasrun zijn in het najaar uitgenodigd om de nieuwe polikliniek te bekijken waar het door hen gesteunde project is gevestigd; ze waren zeer enthousiast en hebben ervoor gekozen ook in 2012 CCA te blijven steunen. Tijdens een openluchtconcert in Enschede zijn CCA-relaties uit het oosten van het land verwelkomd en is een gezamenlijk onderzoekstraject met de Universiteit Twente belicht. Daarnaast zijn georganiseerd; een informatiemiddag voor secretaresses en managementassistentes van bestuursleden en belangrijke relaties en donateurs en zijn relaties uitgenodigd voor een relatiemiddag tijdens VUmc Kijken naar kijkoperaties. Voor patiënten is een drietal themabijeenkomsten georganiseerd over de aandoeningen prostaat, dikke darm- en borstkanker. De stichting ondersteunt de organisatie in het kader van informatievoorziening. In het kader van relatiebeheer en fondswerving zijn er gedurende het jaar diverse persoonlijke gesprekken met (potentiële) donateurs over hun interesses en mogelijkheden om CCA projecten te steunen alsmede over de terugkoppeling inzake de voortgang van de projecten die zij steunen. Aan vaste relaties wordt periodiek schriftelijk informatie verschaft. Zo is er een Nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt (juli en december, met donatieverzoek en acceptgirokaart). Tevens worden magazine Leve het Leven (2e editie uitgebracht in 2010) en brochure "Kan niet bestaat niet " verspreid. Deze publicaties zijn tevens beschikbaar voor het algemene publiek. Voor Vrienden en geïnteresseerden is er een gratis toegankelijk internetplatform op LinkedIn de groep Vrienden VUmc CCA Op de website worden actuele ontwikkelingen via de Nieuwssectie gepubliceerd. Er is twee maal geadverteerd om de mogelijkheid tot een donatie of legaatstelling extern onder de aandacht te brengen; in de Trouw Goede Doelen Special en in magazine Voor nu en later een uitgave met de Koninklijke Notariële Broederschap. In 2009 is een Vriendenprogramma ontwikkeld. Daartoe is ook in dit boekjaar met behulp van een comité van aanbeveling een avond georganiseerd om op informele wijze voorlichting over de Stichting te verstrekken, te netwerken en Vrienden te werven. Potentiële donateurs worden verzocht om gedurende minimaal 3 jaar een bijdrage aan de Stichting te geven. In 2011 hebben 30 nieuwe Vrienden zich ingeschreven met toezeggingen ter grootte van ca EUR over de komende jaren. Om alle Vrienden te betrekken en informeren is er een aantal (6) Labrondjes georganiseerd; een sessie van maximaal 1,5 uur waar in informele setting een onderzoeker en specialist met een klein groepje gasten het lab bezoeken en vertellen over kankeronderzoek en zorg. Introducés zijn welkom om hen te enthousiasmeren ook Vriend te worden. Inmiddels is er aan donaties en toezeggingen ca EUR voorzien voor het Vroegdiagnostiekproject. Er is een brochure met informatie over donatiemogelijkheden (minimaal drie jaar of vijf jaar via notariële akte) en de Vrienden krijgen ook specifieke dankbrieven en informatie over het project toegezonden. Dit Vriendenconcept wordt de komende jaren verder uitgerold. 6

7 VriendenLoterij (VL) Sinds 2007 is er een samenwerking met de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij) om gelden te werven voor de polikliniek sneldiagnostiek. Gedurende het jaar is er tweewekelijks overleg over gezamenlijke acties om de lotverkoop op peil te houden en te stimuleren; hiertoe is in 2011 een aantal acties uitgevoerd; upsell-telemarketing, twee directmailings waaronder een GoldCard-brief in samenwerking met ambassadeur Mies Bouwman en een actie met AH en Vezet (in februari 2011 zijn 5 miljoen actiestickers verspreid op zakjes verse groenten en mediaondersteuning via o.a. Allerhande, AH Bonusfolder, Story, RTL tv programma Koffietijd.) Rond de opening van de polikliniek in september is bovendien een aantal acties georganiseerd gericht op loyaliteit en dank naar de lothouders om hen te behouden voor CCA. Er is een gezamenlijk media- en actietraject opgezet in samenwerking met de VL. Zie opening polikliniek sneldiagnostiek. De diverse activiteiten hebben geresulteerd in het succesvol tegengaan van het verval van de lotopbrengsten en positieve reacties van lothouders op de Open dag(en). Eind 2011 zijn afspraken gemaakt over voortzetting van de samenwerking gericht op project in het kader van verder onderzoek naar vroegdiagnostiek Kanker kan alleen in een vroeg stadium worden opgespoord als er goede testen beschikbaar zijn om het in zo n vroeg stadium te kunnen ontdekken. Zo n test moet gemakkelijk toepasbaar en niet of weinig belastend zijn. In VUmc CCA worden in het centrum voor vroegdiagnostiek nieuwe testen ontwikkeld waarmee op molecuul- of eiwitniveau mutaties of sporen van kanker ontdekt kunnen worden. Ook ontwikkelen we nieuwe zeer geavanceerde beeldvormende technieken waarmee de kleinst mogelijke afwijkingen kunnen worden gedetecteerd. Beide zijn van essentieel belang om ons doel te bereiken: we willen kanker vaker genezen en zorgen dat meer patiënten overleven. Opening polikliniek sneldiagnostiek In september is VUmc Cancer Center Amsterdam diagnose en behandeling in gebruik genomen en op 28 september officieel geopend. Voor de diverse partners hierin en diverse doelgroepen is een activiteitenplan opgezet en uitgevoerd. Dankzij de bestuursleden en hun relaties is de polikliniek gerealiseerd uit de opbrengsten van de VL. Veel relaties en sponsors hebben hier gedurende vijf jaar aan bijgedragen en meegewerkt. Om iedereen het resultaat te laten zien en hen te bedanken is er veel aandacht gegeven aan de bekendmaking. Belangrijke relaties zijn persoonlijk uitgenodigd aanwezig te zijn bij de besloten opening met een feestelijke lunch en rondleiding. De reacties waren zeer positief en met trots is gekeken naar de samenwerking en de polikliniek; we hopen hiermee ook een goede basis voor een voortzetting te hebben gelegd. Om alle lothouders van de VL te bedanken voor hun bijdragen, hebben zij allen een brief ontvangen via VL met dank, terugkoppeling over het project, uitnodiging voor een open dag en als dank een waardebon om bij sponsor C1000 een attentie op te halen; ook degenen die nu niet meer meespelen in VL hebben dit bedankje gehad met de mogelijkheid zich opnieuw in te schrijven. Dit alles gericht op dank, loyaliteit, verkoop nieuwe loten en behoud. Velen schreven zich in voor de Open dag en er is wegens het grote animo zelfs een tweede open dag georganiseerd; de reacties waren zeer enthousiast, lothouders zijn blij met het concrete resultaat en trots op hun bijdrage en gaven veelal aan wij blijven jullie steunen. De pers is uitgenodigd voor de opening en als teaser is een foto van de nieuwe polikliniek gestuurd die was ingepakt met een grote strik. Er is voor de opening al een aantal interviews gegeven aan vakbladen en Parool en NOS Journaal heeft vooraf gefilmd. Bij de opening was veel pers aanwezig; de foto s van de onthulling van de poli (lostrekken van de strik waardoor een danktekst voor VL-lothouders zichtbaar werd) is veel gepubliceerd. De openingshandeling werd verricht door prominenten als Mies Bouwman, Ivo Niehe, directeurgeneraal van ministerie, oprichter CCA, directeur CCA, bestuurslid stichting, voorzitter RvB VUmc, director en lothouder VL en stakeholders als verpleegkundige en patiënt. De mediaaandacht was groot en daarop hebben we veel positieve reacties gehad. 7

8 Er is een speciale website voor patiënten gelanceerd met informatie over de zorgpaden en voorzieningen. Patiënten zijn uitgenodigd voor de Open Dag. In advertorials in de regiobladen is de nieuwe polikliniek en bijzondere totstandkoming mbv de stichting paginagroot toegelicht. In VUmc is dit in diverse media opgenomen; narrowcasting (schermen in wachtruimtes), Tracer medewerkermagazine, EigenWijs donateursmagazine etc. Voor de doelgroep specialisten uit collega ziekenhuizen en verwijzers als huisartsen is een symposium georganiseerd om hen te informeren over de werkwijzen en voorzieningen. Planning 2012 Reguliere activiteiten worden voortgezet zoals de samenwerking en activiteiten met VriendenLoterij, het Vriendenprogramma, informatiebijeenkomsten, labrondjes, secretaressebijeenkomst, presentaties en rondleidingen voor relaties en de persoonlijke afspraken met (potentiële) donateurs. Ook de nieuwsbrief, website en media uit VUmc fonds worden wederom ingezet. Geplande nieuwe activiteiten: nieuwe project Centrum voor Vroegdiagnostiek in samenwerking met de VriendenLoterij, een fondsenwervend diner voor relaties/familie van bestuursleden en belangrijke donateurs, Zuidasrun en een mogelijke deelname aan de Amsterdam marathon waarbij teams lopen voor het goede doel CCA. Vrijwilligers Gelet op het hoge niveau van onderzoek maakt de Stichting nauwelijks gebruik van vrijwilligers. Alleen in het project Welzijn en Welbevinden wordt gebruik gemaakt van Gastvrouwen, die het werk geheel vrijwillig en kosteloos, op een kleine kostenvergoeding na, uitvoeren. 7 Financiën Het boekjaar 2011 eindigde met een negatief resultaat van 438 tegenover een positief resultaat van in De cijfers laten zich als volgt vergelijken : Verschil Baten uit: eigen fondswerving acties derden beleggingen in effecten rente Bestedingen aan doelstellingen : research projecten medische apparatuur realisatie Polikliniek Kosten inzake werving baten Kosten van beheer en administratie Som der Lasten Resultaat Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de baten uit eigen fondswerving aanzienlijk zijn afgenomen, hetgeen werd veroorzaakt door het uitblijven van donaties ten opzichte van het vorige boekjaar. De baten uit de acties van derden betreffen de opbrengst uit de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij. De opbrengst uit deze acties kon vrijwel op hetzelfde niveau worden gehandhaafd, omdat een mogelijk verval is opgevangen door succesvolle Telemarketing acties. Omdat betalingen van te financieren projecten zich over een lange tijd uitstrekken wordt er in effecten belegd. 8

9 Het beleid van de Stichting is defensief beleggen. De door het bestuur tot medio 2011 bepaalde beleggingsmix bestond uit: 60% vastrentende waarden, 20% complementaire beleggingen en 20% aandelen. Deze mix werd op basis van het veranderende beursklimaat aangepast naar 80% vastrentende waarde en 20% complementaire (rente & valuta) beleggingen. Daardoor werd in 2011 een positief ongerealiseerd resultaat op de beleggingen behaald. De rentebaten zijn gedaald door de lagere rente, die wordt vergoed op deposito s en private banking spaarrekeningen alsmede door het verlagen van bankrekeningen omdat de gelden aan de doelstellingen werden besteed. In de staat van baten en lasten wordt als besteding verantwoord de aan VUmc toegezegde verplichtingen ter zake projecten. Deze verplichtingen zijn bevestigd in een toezeggingsbrief. In het boekjaar 2011 is in totaal aan research projecten en medische apparatuur meer toegezegd dan verantwoord in het boekjaar Het hoge verschil werd mede veroorzaakt omdat er in werd verantwoord als vrijval van verplichtingen. In 2010 zijn er geen gelden toegezegd voor research projecten en voor medische apparatuur in verband met de financiele crises. In 2011 heeft een inhaalslag aan toezeggingen plaatsgevonden, daardoor is in totaal een hogere last voor research projecten alsmede medische apparatuur gerealiseerd van De verplichtingen inzake Nieuwbouw Polikliniek zijn afhankelijk van de opbrengst uit de VriendenLoterij, donaties waarvan de bestemming is aangegeven en de bijgeboekte rente (acties derden). In de bestuursvergaderingen d.d. 2 september 2011 is besloten de t/m 31 december 2010 bijgeboekte rente groot 460 terug te nemen omdat de toegezegde verplichting nominaal gedekt wordt uit de opbrengsten van de VriendenLoterij. Daarenboven is de maximale toezegging voor de financiering van de bouw als opbrengst via de VL gerealiseerd, waardoor in 2011 niet de gehele opbrengst vanuit de VL behoefde te worden verantwoord als besteding aan de doelstelling. De niet bijgeboekte rente 2011 en de terugname van de rente bijboekingen t/m 31 december 2010 alsmede het bereiken van het maximale toezeggen, verklaren het verschil in verplichting ten opzichte van voorgaand boekjaar. De hogere kosten inzake werving baten zijn veroorzaakt door de kosten van de actie om de opbrengst van de VriendenLoterij op het zelfde niveau te handhaven. De kosten bedroegen hiervan 215. Het resultaat 2011 is als volgt bestemd: toevoegen aan reserves toevoegen aan de continuïteitsreserve toevoegen aan de bestemmingsfondsen Resultaat De reserves dienen geheel aan de doelstelling te worden besteed. In de reserves zijn de jaarlijks resterende resultaten verantwoord van donaties etc. waarbij geen bestemming was aangegeven. Ultimo 2011 bedroeg de reserve, na onttrekking, (31 december ). In 2010 is een continuïteitsreserve gevormd om in het geval de inkomsten wegvallen de apparaatskosten te kunnen dekken die nodig zijn om de financiering van de projecten af te wikkelen. De continuïteitsreserve is vastgesteld op ca. 5 keer de apparaat- en wervingskosten samen. De reserve bedraagt per 31 december (31 december 2010: 905). In de bestemmingsfondsen zijn de donaties onder vermelding van een bestemming verantwoord. Het saldo van het fonds bedraagt per 31 december (31 december 2010: 1.770). Voor dit saldo zijn nog geen verplichtingen met VUmc aangegaan. De projecten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan worden gerubriceerd onder langlopende en kortlopende schulden inzake projecten; in totaal groot (2010: ). De verplichtingen worden ruimschoots gedekt door beleggingen in effecten (2010: ) en liquide middelen (en in 2010: ). De administratie en beheerkosten bedragen 7,7 % (2010: 3,8 %) van de baten en 2,8% (2010: 6,1%) van de werkelijke bestedingen. 9

10 8 Toekomstparagraaf In het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de opening van de nieuwe polikliniek voor diagnose en behandeling van VUmc Cancer Center Amsterdam. Met hulp van de stichting VUmc CCA, VriendenLoterij en lothouders en vele andere participanten is een prachtig omgeving gecreëerd waar patiënten state-of-the-art zorg en aandacht krijgen geboden. Patiënten kunnen er terecht voor een snelle diagnose en behandelplan op maat voor de meest voorkomende kankersoorten. Daarnaast beschikken we nu over ruimtes waarin onze patiënten zich op een prettige manier kunnen ophouden tijdens behandeling en bij bezoek aan de polikliniek. In het lifestylecentrum kunnen patiënten terecht voor een kop koffie, een luisterend oor en advies op het gebied van voeding, welbevinden en bewegen. Kijkend naar de toekomst zullen we het onderzoek van VUmc Cancer Center Amsterdam op de drie pijlers: vroegdiagnostiek therapie op maat kwaliteit van leven verder ontwikkelen. De samenwerking met de VriendenLoterij wordt voortgezet: De geoormerkte bijdrage voor het VUmc Cancer Center zal naar verwachting aangewend worden voor een centrum voor vroegdiagnostiek waarbij de nadruk op (onderzoek naar) vroege opsporing van kanker ligt. In dit onderzoek combineren we kennis uit biologische hoek, op het niveau van genen en eiwitten met nieuwe ontwikkelingen in de beeldvormende technieken. Juist de combinatie van kennis op deze twee vlakken van de wetenschap maakt het in de toekomst mogelijk om de kleinst mogelijke afwijkingen te detecteren. De uitdaging op langere termijn is om de kennis om te zetten in tests die op grote schaal toepasbaar zijn. Het onderzoek naar vroegdiagnostiek kent tevens directe toepassing bij de keuze van de beste behandeling voor een individuele patiënt. Het onderzoek naar therapie op maat combineert nieuwe behandelingstechnieken met de kennis over mogelijke aangrijpingspunten voor de behandeling. Kwaliteit van leven onderzoek richt zich onder andere op identificatie van patiënten met een specifieke zorgvraag waarbij door gestructureerde begeleiding de kwaliteit van leven wordt verbeterd. We willen alle donateurs, de bestuursleden van de stichting en bestuur en medewerkers van VUmc CCA hartelijk danken voor hun grote inzet en betrokkenheid. In 2012 gaan we als nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur en nieuwe directeur voort op de ingeslagen weg. Het werven van donaties ten behoeve van het onderzoek blijft een noodzakelijke maar dankbare taak. Het resultaat, vroegere opsporing en betere genezing van kanker staat hierbij voorop. Amsterdam, 3 april 2012 de directie dagelijks bestuur Prof.Dr. H.M.W. Verheul directeur VUmc Cancer Center Amsterdam Mr. A.T.P. van der Laan voorzitter 10

11 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) (x 1.000) ACTIVA Financiële vaste activa 5.1 Meerjarige toezegging Vlottende activa Vordering VriendenLoterij Meerjarige toezeggingen Overige vorderingen en Overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Continuïteitreserve Bestemmingsfondsen Langlopende schulden Langlopende projecten Leningen o/g Kortlopende schulden Kortlopende projecten Overige schulden en Overlopende passiva Totaal passiva

12 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011: Werkelijk Begroting Werkelijk ( x 1.000) ( x ) ( x 1.000) Baten Baten uit : - eigen fondswerving acties van derden beleggingen P.M Rentebaten Som der Baten Besteed aan doelstellingen Researchprojecten Medische apparatuur Realisatie polikliniek Werving baten kosten eigen fondswerving kosten acties derden kosten beleggingen Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Toevoeging/onttrekking aan: Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsfondsen

13 KASSTROOMOVERZICHT (x 1.000) (x 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten : Baten uit: - eigen fondswerving acties van derden Besteding aan doelstellingen : - eigen fondsen acties derden Wervingskosten Kosten beheer en administratie Kasstroom uit investeringsactiviteiten : Aankopen effecten Verkopen effecten Kosten beleggingen Rentebaten Kasstroom uit financieringsactiviteiten : Aflossing lening Ontvangst vordering VUmc - 16 Ontvangen voor ex STR Diverse n Meer ontvangen dan besteed Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december

14 1. Toelichting Algemeen 1.1 Juridische fusie Op 13 augustus 2010 zijn de Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam, de Stichting Translational Research, beide gevestigd en de Stichting Avanti gevestigd te Den Haag een juridische fusie aangegaan. De verkrijgende stichting is de Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam, die daarmee onder algemene titel, alle activiteiten en rechten en verplichtingen van de verdwijnende stichtingen - t.w. de Stichting Transtional Research en de Stichting Avanti - heeft overgenomen. 1.2 Verwerking juridische fusie De juridische fusie is in de jaarrekening verwerkt door de activa en passiva per 1 januari 2010 van de drie Stichtingen te consolideren en vervolgens activa, passiva, baten en kosten vanaf 1 januari 2010 te registreren en in de jaarrekening 2010 te verantwoorden alsof de fusie vanaf die datum bestond. Ter bevordering van het inzicht is het ingebrachte vermogen per 1 januari 2010 onderstaand nogmaals weergegeven. 1.3 Ingebracht vermogen Per 1 januari 2010 bedragen de ingebrachte reserves en de in 2009 gerealiseerde baten en lasten van de afzonderlijke stichtingen: Ingebrachte 2009 Reserves Baten Lasten Resultaat Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam Stichting Translational Research Stichting Avanti Totaal per 1 januari 2010 ingebracht vermogen Boekjaar Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar. 1.5 ANBI en Kamer van Koophandel De stichting is fiscaal als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer geregistreerd. Onder nummer is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 1.6 Stelselwijziging Met ingang van 1 januari 2010 is het stelsel voor waardering, resultaatbepaling en presentatie overgegaan van een eigen stelsel naar een stelsel wat voldoet aan B.W. 2 Titel 9 en de Richtlijn Jaarverslaglegging voor Fondsverwervende Instellingen. (RJ 650). Omdat het voorheen toegepaste stelsel alleen maar in formele zin afweek van RJ 650 heeft deze stelselwijziging geen invloed op resultaat en vermogen. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een bestuursverslag en een kasstroomoverzicht. 14

15 2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva alsmede bepaling van het resultaat 2.1 Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen op het moment dat deze zijn toegezegd dan wel zijn ontvangen. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in B.W. 2 Titel 9 en RJ 650. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen zijn op duizendvoud afgeronde bedragen. 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 3.1 Meerjarige toezeggingen De meerjarige toezeggingen betreffen het saldo van de nog te ontvangen toezeggingen, waarvan de betaling in meerdere jaren plaats vindt. Het voor het komende jaar te ontvangen bedrag is gerubriceerd onder vlottende activa als kortlopende vordering. Indien noodzakelijk wordt een voorziening voor oninbare toezeggingen gevormd. 3.2 Beleggingen De beleggingen worden gewaardeerd op basis van de beurskoersen per 31 december van het boekjaar. Indien wordt belegd in niet op een officiële beurs genoteerde effecten wordt de waarde vastgesteld aan de hand van beschikbare financiële informatie zoals jaarrekeningen of zorgvuldige calculaties conform daartoe geldende internationale standaards. Financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Indien in participaties van beleggingsfondsen wordt belegd zijn de kosten van de beleggingsfondsen verwerkt in de intrinsieke waarde van de beleggingsfondsen. 3.3 Reserves Ingehouden resultaten die nog niet aan projecten zijn toegezegd worden verantwoord in de reserves. De reserves worden per fuserende stichting verantwoord, omdat conform de statutaire bepalingen de bestedingen dienen plaats te vinden binnen de oude doelstelling van de fuserende stichtingen. Activa, passiva, baten en lasten dienen per fuserende stichting blijvend te worden geregistreerd om aan dit vereiste te voldoen. 3.4 Continuïteitsreserve Via de bestemming van het resultaat is vermogen geseponeerd om, in het geval geen baten meer worden ontvangen, de toegezegde financiering van de projecten te kunnen afwikkelen. Het niveau van de voorziening is bepaald op 5 jaar apparaatskosten. 15

16 3.5 Bestemmingsfondsen De van donateurs ontvangen donaties met een aangegeven bestemming, waarvoor de Stichting nog geen verplichting met VUmc is aangegaan, worden verantwoord in de Bestemmingsfondsen. 3.6 Langlopende schulden inzake projecten De aangegane verplichtingen inzake te financieren projecten worden afzonderlijk verantwoord onder het balanshoofd Langlopende schulden inzake projecten. Op basis van de in het boekjaar ontvangen en betaalde facturen wordt de besteding van de projectgelden verantwoord. Het saldo betreft het bedrag van de nog te besteden projectgelden resp. de nog daarvoor in komende jaren te ontvangen facturen. Het in komende jaren verwacht te betalen bedrag aan kortlopende schulden wordt onder kortlopende schulden verantwoord. 4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 4.1 Baten uit eigen fondsenwerving De meerjarige toezeggingen uit hoofde van donaties, giften en schenkingen/legaten - verantwoord onder baten uit eigen fondswerving - worden voor het totaal toegezegde bedrag verantwoord in het jaar van toezegging. Eenmalige donaties, giften en schenkingen/legaten worden onder baten uit eigen fondswerving verantwoord in het jaar van ontvangst. 4.2 Baten uit acties van derden Baten uit acties van derden worden verantwoord in de periode waarin de actie wordt uitgevoerd dan wel in periode waarop de bate betrekking heeft. 4.3 Baten uit beleggingen Dividenden worden verantwoord in het jaar van ontvangst, rente in de periode waarop zij betrekking heeft. Waardeverschillen tussen balanswaarden primo en ultimo boekjaar worden ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als ongerealiseerd koersresultaat. In geval van verkoop wordt het verschil tussen verkoopopbrengst en de laatst vastgestelde boekwaarde ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als gerealiseerd beleggingsresultaat. 4.4 Rentebaten Rentebaten over deposito s worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Er wordt geen rente toegerekend aan voor een speciaal doel ontvangen donaties, omdat voor de specifieke doelen vaste bedragen worden toegezegd. De rente over depositogelden die uit de VriendenLoterij wordt ontvangen wordt aan het doel toegerekend waarvoor de VL ontvangsten bestemd zijn, voor zover de toegezegde verplichting niet gedekt is door de nominale opbrengsten uit de VriendenLoterij. 16

17 4.5 Besteed aan doelstellingen De in het boekjaar bij bestuursbesluit toegekende gelden voor goedgekeurde projecten voor Research en Medische apparatuur worden ingeval dit een vast toegezegd bedrag is, direct als besteding in de staat van baten en lasten verantwoord. De werkelijk in een boekjaar bestede bedragen worden in mindering gebracht op langlopende en kortlopende schulden inzake projecten. De opbrengsten uit acties van derden (VriendenLoterij) ten behoeve van de Nieuwe Polikliniek worden enerzijds als bate uit acties van derden verantwoord en anderzijds direct als besteding aan de doelstelling, omdat het uit de actie ontvangen bedrag geheel voor de doelstelling is bestemd. Indien meer is ontvangen dan is toegezegd voor de bouw van de nieuwe polikliniek wordt geen verplichting geboekt. 4.6 Vennootschapsbelasting De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 4.7 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is samengesteld op basis van de directe methode. Daarbij is er een onderscheid gemaakt tussen de kasstroom uit operationele -, investerings- en finanancieringsactiviteiten. 17

18 Toelichting op de onderscheiden posten in de balans Tenzij anders aangegeven zijn alle activa bestemd voor de doelstelling 5.1 Meerjarige Toezeggingen Een aantal donateurs heeft toegezegd de donatie in een aantal jaarlijkse termijnen te voldoen. Het nog niet ontvangen deel van deze toezegging is als vordering op de balans opgenomen. Het verloop van deze post is als volgt: voorheen CCA voorheen STR Totaal Meerjarige toezeggingen bij: toezeggingen boekjaar Totaal toezeggingen af: toezeggingen voldaan Saldo toezeggingen af:ontvangen t/m 1 januari ontvangen in het boekjaar Nog te ontvangen per af: voorziening incourant Totaal toezeggingen waarvan gerubriceerd als vordering op korte termijn Saldo per 31 december Effecten (voorheen STR) De samenstelling is als volgt: Vastrentende waarden Complementaire beleggingen (rente & valuta) Complementaire beleggingen Aandelenfondsen, niet genoteerd Mutatieoverzicht : Depot per 1 januari Gerealiseerde winst bij verkopen Gerealiseerd verlies bij verkopen - - Ongerealiseerde winst Ongerealiseerd verlies - - Aankopen Verkopen

19 Het beleggingsbeleid van de Stichting VUmc CCA kan worden getypeerd als risicobewust. Het oogmerk van het beleid is risicomijdende vermogensgroei, het vermogen dient beschikbaar te zijn voor toekomstige aanwending aangaande de doelstellingen van de stichting. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de strategische vermogensverdeling en de brede spreiding over strategieën en managers. Gegeven de doelstellingen en het profiel van de Stichting is de huidige portefeuille als volgt ingericht: 80% in Vastrentende Waarden, 20% in Complementaire (rente & valuta) Beleggingen en 0% in Aandelen. De effecten staan ter vrije beschikking van het bestuur. De enige beperking is dat een aantal effecten slechts per de eerste van de maand verhandelbaar zijn. 5.3 VriendenLoterij (voorheen CCA) Medio 2007 heeft de VriendenLoterij (voorheen SBL) een landelijke actie georganiseerd om fondsen te verwerven voor de financiering van een innovatief poliklinisch diagnostisch centrum. De VL heeft toegezegd de helft van de opbrengst van de uit deze actie voortkomende lotenverkoop ter beschikking van CCA te stellen. Per kwartaal wordt door de VL de aan de stichting toekomende bedragen overgemaakt. De op de balans per 31 december 2011 opgenomen vordering ten bedrage van (ultimo ) betreft de werkelijke afdracht over het 4e kwartaal Verwacht wordt dat over een langere periode uit deze actie donaties ter beschikking zullen komen. 5.4 Overige vorderingen en overlopende activa 31-dec dec-10 Rente (voorheen CCA) Rente (voorheen STR) - - Rente (voorheen Avanti) 2 2 Rekening courant VUmc Fonds 34 - Totaal overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 31-dec dec-10 ABN AMRO, rekening courant (voorheen CCA) ABN AMRO, private spaarrekening (voorheen CCA) ABN AMRO, rekening courant (voorheen STR) ABN AMRO, private spaarrekening (voorheen STR) - - ABN AMRO, rekening courant (voorheen Avanti) ABN AMRO, private spaarrekening (voorheen Avanti) Totaal liquide middelen Van de liquide middelen dient te worden aangehouden voor de bedrijfsoperaties c.q. de continuïteitsreserve. Onder de spaarrekeningen zijn de volgende deposito s opgenomen: ,- vervallende per 20 oktober 2012, rente 2,6% per jaar ,- vervallende per 30 november 2012, rente 3,2% per jaar De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 19

20 5.6 Reserves Saldo 1 januari Correctie bestemmingen 1) Resultaat af: afronding Saldo per 31 december De specificatie van de reserves naar de fuserende stichtingen is als volgt : Saldo 1 januari voorheen CCA voorheen STR voorheen Avanti VUmc CCA Bestemming uit resultaat Correctie bestemmingen 1) afronding -1-1 Sado 31 december ) Nadere analyse in 2011 wees uit dat een aantal giften ontvangen in boekjaar 2010 een directe bestemming hadden. 5.7 Continuïteitsreserve voorheen voorheen voorheen CCA STR Avanti VUmc CCA Saldo 1 januari Dotatie winstbestemming Saldo 31 december Bestemmingsfondsen (voorheen CCA en STR) Saldo 1 januari Correctie ) bij: ontvangen bijdragen af: bestedingen Saldo bestemmingsfonds voorheen CCA bij: te bestemmen donatie voorheen STR Saldo 31 december Voor een specificatie van de bestemmingsfondsen wordt verwezen naar Bijlage I. 20

21 5.9 Langlopende schulden inzake projecten Het verloop van deze post is als volgt: Balans Aangegaan Bestedingen Balans in 2011 in CCA: Medische apparatuur Diverse onderzoeksprojecten Kinderoncologie Nieuwe polikliniek VL gerelateerde onderzoeksprojecten STR: Researchprojecten Avanti: Researchprojecten Totaal waarvan verantwoord als kortlopende schuld (1/3) 1) CCA: STR: Avanti: Totaal langlopende schuld ) M.u.v. de nieuwe polikliniek, waarvan verwacht wordt dat het gehele saldo begin 2012 zal worden betaald. De specificatie per fuserende stichting is als volgt: Langlopende schuld Kortlopende schuld Totaal CCA STR Avanti Verwacht wordt dat de langlopende schulden binnen 5 jaar zijn voldaan. Medische apparatuur, diverse onderzoeksprojecten en kinderoncologie Voor een specificatie van de aangegane verplichtingen, reeds bestede en nog te besteden bedragen wordt verwezen naar bijlage 2. Researchprojecten Voor een specificatie van de aangegane verplichtingen, reeds bestede en nog te besteden bedragen wordt verwezen naar bijlage 5. 21

22 Nieuwe polikliniek De donaties, die ontvangen worden van de VL worden toegevoegd aan de schulden inzake projecten "Nieuwe Polikliniek". Tevens wordt de rente van op de deposito's of spaarrekeningen geplaatste gelden toegevoegd, voor zover het toegezegde bedrag niet is bereikt. Deze gelden zijn bestemd om beschikbaar gesteld te worden aan VUmc voor de realisatie van een innovatief poliklinisch diagnostisch centrum. De bouw is in 2010 gestart en de ingebruikname in september De bestedingen tot en met 31 december 2011 betreffen het aandeel in de wervingskosten, architectenhonoraria en interne voorbereidingskosten van VUmc alsmede bouwkosten. De bouw was gereed in augustus 2011, verwacht wordt dat begin 2012 de afrekening gereed is. Voor een specificatie van de aangegane verplichtingen, reeds bestede en nog te besteden gelden wordt verwezen naar bijlage 3. VL gerelateerde onderzoeksprojecten In 2008 is van VL 1,0 miljoen ontvangen voor onderzoeksprojecten. Voor een specificatie van de aangegane verplichtingen, bestede en nog te besteden gelden wordt verwezen naar bijlage 4. Het verloop van de projecten medische apparatuur, diverse onderzoeksprojecten, Kinderoncologie en voorheen Avanti is als volgt samen te vatten: Medische Diverse onderzoeks- Kinder- Project Research- apparatuur projecten oncologie Avanti projecten Toezeggingen per 1 januari Bestedingen per 1 januari Saldo 1 januari Toezeggingen per 1 januari Toezeggingen in het boekjaar Overbesteding op projecten Totaal toezeggingen per 31 december Bestedingen per 1 januari Bestedingen Afgesloten projecten Correctie voorgaande jaren Bestedingen per 31 december Saldo per 31 december

23 5.10 Leningen o/g Door donateurs worden leningen ineens verstrekt,die door middel van periodieke uitkeringen in de vorm van schenkingen worden afgelost. Er wordt noch rente berekend, noch zijn er zekerheden verstrekt. Het verloop van de leningen is als volgt samen te vatten: voorheen CCA voorheen STR Totaal Hoofdsom per 1 januari Aflossingen tot en met 1 januari Restant hoofdsom per 1 januari Periodieke schenkingen in het boekjaar Restant hoofdsom per 31 december Overige schulden en overlopende passiva CCA: 31-dec dec-10 Wervingskosten Apparaatskosten Accountantskosten 5 6 Food for Life 20 - Rekening courant VUmc STR: Accountantskosten 5 4 Vermogensgroep 12 6 Apparaatskosten Avanti, diversen - 17 Totaal overige schulden en overlopende passiva Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Door het voormalige bestuur van de fuserende stichting CCA is maximaal een garantie toegezegd van 0,5 miljoen, indien de opbrengst uit de VL minder blijkt te zijn dan de toegezegde begrote stichtingkosten ad 16,5 miljoen. Met het voormalige bestuur van de fuserende stichting STR is in totaal een garantie van 2,0 miljoen toegezegd. Een tekort zou worden verdeeld in de verhouding 25:75, met voor de oude Stichting CCA een maximaal bedrag van 0,5 miljoen en de oude stichting STR maximaal een bedrag van 1,5 miljoen. Inmiddels bedraagt de opbrengst VL 19 miljoen, waarmee de garantie is komen te vervallen. 23

24 Toelichting op de onderscheiden posten in de Staat van Baten en Lasten 5.13 Baten uit eigen fondsenwerving CCA: Meerjarige donaties Eenmalige donaties Overige bestemmingdonaties dotatie voorziening incourant STR: Meerjarige donaties Eenmalige donaties Overige bestemmingdonaties dotatie voorziening incourant Avanti eenmalige donaties Baten uit acties van derden (voorheen CCA) Deze verantwoorde baten betreffen de opbrengsten van de VriendenLoterij. Deze opbrengst is toegezegd aan VUmc voor de bouw van de Nieuwe Polikliniek en derhalve ook als besteding aan de doelstelling verantwoord Baten uit beleggingen (voorheen STR) Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerde koerswinst Rentebaten Deze rentebaten betreffen de aan het boekjaar toe te rekenen rente over de saldi op de aangehouden private banking spaarrekeningen. 24

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 Inhoud Voorwoord... 4 I.1 Inleiding... 5 I.2 Doelstelling... 5 I.3 Organisatie en bestuur... 6 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten en besteding giften... 8 II.1 Theaterinnovaties

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2012 Hulphond Nederland 25 januari 2012 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2012 5 Directieverslag 2012 7 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2012 9 Toekomstvisie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Stichting AMC Foundation Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam. Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM 1

JAARVERSLAG 2013. Stichting AMC Foundation Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam. Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM 1 JAARVERSLAG 2013 Stichting AMC Foundation Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM 1 INHOUD 1. Bestuursverslag 2 1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

1. Algemeen... 3. 2. Barcode for Life... 3. Missie en doelstellingen... 3. Uniciteit van Barcode for Life... 4. Historie... 5. 3. Resultaten 2012...

1. Algemeen... 3. 2. Barcode for Life... 3. Missie en doelstellingen... 3. Uniciteit van Barcode for Life... 4. Historie... 5. 3. Resultaten 2012... Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Barcode for Life... 3 Missie en doelstellingen... 3 Uniciteit van Barcode for Life... 4 Historie... 5 3. Resultaten 2012... 6 Financiën... 6 Resultaten werving... 6 Resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 3 2. Verslag Raad van Toezicht 7 3. Missie, visie en doelstellingen 8 4. Onderzoek en behandeling 9 5. Donaties 12 6. Fondsenwerving,

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Integraal Meerjarenbeleidplan. Sophia Stichtingen

Integraal Meerjarenbeleidplan. Sophia Stichtingen Integraal Meerjarenbeleidplan Sophia Stichtingen 2011 2014 Titel: Integraal meerjarenbeleidplan Sophia Stichtingen 2011-2014 Opdrachtgever: Bestuur Sophia Stichtingen Opsteller: J.A.M. Steijger, Manon

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6 Amnesty International Afdeling Nederland Jaarrekening INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER... 6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING...

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Amsterdam, 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave jaarverslag Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2014 2 Continuïteitsparagraaf 16 Verslag

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

11 Astma Fonds Jaarrekening

11 Astma Fonds Jaarrekening 11 Astma Fonds Jaarrekening 2 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Financiën 4-5 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 6-7 Geconsolideerde rekening van baten en lasten 2011 8-9 Kasstroomoverzicht 10

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1997 K E U R

JAARVERSLAG 1997 K E U R JAARVERSLAG 1997 K E U R BF Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) is de naam van het samenwerkingsverband tussen Stichting en Vereniging KWF. Beide zijn in 1949 opgericht naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2011 Hulphond Nederland 25 januari 2012 1 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2011 5 Directieverslag 2011 6 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2011 7

Nadere informatie