JAARVERSLAG MHC OSS over het verenigingsjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG MHC OSS over het verenigingsjaar 2011-2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG MHC OSS over het verenigingsjaar Inleiding: Het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van belangrijke feiten van het afgelopen verenigingsjaar en is een overzicht/samenvatting van de aangeleverde gegevens van de bestuursleden van MHC Oss. 2. Algemeen: MHC Oss blijft zich als club positief ontwikkelen; qua aantal leden groeien we nog steeds. Het afgelopen jaar hebben we Funkey hockey voor kinderen vanaf 5 jaar ontwikkeld, dat in het nieuwe seizoen zeer succesvol van start is gegaan. Daarnaast zijn ook voor de senioren de voorbereidingen zodanig geweest dat we dit jaar met een extra dames senioren team kunnen starten. Sportief is het seizoen een seizoen met gemengde gevoelens. Positief was dat Heren 1 de promotiepoule van de Overgangsklasse haalde en daarin veel ervaring op heeft kunnen doen in een aantal aantrekkelijke wedstrijden. Minder positief was dat Dames 1 er helaas niet in geslaagd is om zich in de Overgangsklasse te handhaven. Met een nog jonger en talentvol team dan vorig jaar ontwikkelen zij zich nu goed in de 1ste klasse. Ook bij de jeugd zijn de resultaten wisselend. Goede lichtingen wisselen zich hier af met minder goede. Onze inzet is er op gericht om deze fluctuaties wat minder te maken. Financieel hebben we met name door een tegenvallend After Exam Toernooi een verlies van ,-- geleden. We hebben in de begroting van dit lopende jaar maatregelen getroffen om positief uit te komen. Als bestuur van MHC Oss vinden we het nodig regelmatig onze visie op de ontwikkeling van de club te toetsen. Uiteraard stemmen we dat jaarlijks in de ledenvergadering met u af. Het afgelopen seizoen hebben we dat veel uitgebreider gedaan. Samen met TC Jeugd en Bestuur hebben we een missie en visie opgesteld met daarbij ook een aantal kernwaarden,die wij als een leidraad zien voor onze gedragingen. Dit geldt voor Bestuur, Commissies maar uiteraard ook voor alle leden. Ook heeft de nieuwe missie en visie tot een structuurwijziging geleid. Om beide aspecten Breedtesport en Prestatiesport goed tot hun recht te laten komen hebben we de bestuursfuncties Breedtesport Jeugd en Breedtesport Senioren naast de functie van Prestatiesport gecreëerd. Verder zijn de functies Accommodatie en Clubhuis samengevoegd tot een functie Facilitair Beheer. Wij hebben deze al met u via de nieuwsbrief gecommuniceerd, maar willen daar graag in de ledenvergadering met u op terugkomen. Als club hebben we ook te maken met de veranderende wereld om ons heen. De crisis heeft ook impact op ons. Niet zozeer op onze inkomsten uit sponsoring: die groeien nog steeds en ook onze hoofdsponsor, Hema/familie Sanders heeft het contract met 3 jaar verlengd. Waarvoor uiteraard veel dank! Maar wel op bijvoorbeeld subsidies. De uren voor de combinatiefunctionaris, aan het begin van het afgelopen seizoen gestart, zijn vanaf september dit jaar weer drastisch terug gebracht en de subsidie van de gemeente voor onze onderhoudsman Piet Nederkoorn stopt met ingang van 1/01/2014. Daarbij moeten we ons ook nog realiseren dat het steeds moeilijker wordt om de club met uitsluitend vrijwilligers te laten functioneren. Jaarverslag MHC Oss Pagina 1 van 12

2 Afgelopen seizoen hebben we ook weer veel aandacht aan onze accommodatie besteed. De onderlaag voor veld 1 moest vervangen worden en van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de bult te verwijderen. Met twee nieuwe watervelden staan we wat dat betreft er goed voor; echter we hebben dringend uitbreiding nodig. De gemeente heeft daarvoor geld gereserveerd en we zijn nu in discussie waar dat veld moet komen. De gemeente heeft een voorkeur voor een samenwerking met DOT en dus voor een combinatieveld hockey/korfbal. Vanuit de locatie gezien gaat ook onze voorkeur daar naar uit,maar alleen als het ook een oplossing biedt t.a.v. het aantal uren dat we daar kunnen spelen. Samen met DOT en de gemeente loopt hiernaar een onderzoek. Uiteraard hebben ook het clubhuis en de kleedkamers onze aandacht. Er lopen gesprekken over samenwerking met anderen als Het Hooghuis. Wij gaan ervan uit dat we binnen een half jaar daar duidelijkheid over hebben en u dan kunnen presenteren wat uiteindelijk de plannen worden. Duidelijk mag zijn dat het stoppen van subsidies, het moeilijker vullen van functies met vrijwilligers en het investeren in nieuwbouw voor clubhuis/kleedkamers geld kost. Daarbij zal ook goed gekeken moeten worden naar de contributiebijdragen. Wij willen daarom in het voorjaar van 2013 graag met u in een speciale ledenvergadering naar ons contributiehuis kijken. Het afgelopen seizoen heeft ook geleid tot het afscheid van twee bestuursleden. Marjo van IJzendoorn, voorzitter TC Jeugd, heeft helaas moeten besluiten haar functie neer te leggen. De taken en verantwoordelijkheden die behoren bij het voorzitterschap van de TC Jeugd kosten heel veel tijd. Voor de invulling en de ontwikkeling van de nieuwe Commissie Breedtesport Jeugd wordt opnieuw veel tijd en inzet van de voorzitter gevraagd. Marjo heeft de conclusie getrokken dat haar de tijd ontbreekt, naast haar drukke baan overdag, om die bestuursfunctie ook op een goede manier inhoud te kunnen blijven geven. Ik betreur dat Marjo afscheid heeft genomen en bedank haar nu alvast voor het vele goede werk dat zij verricht heeft. Door de samenvoeging van commissies accommodatie, materialen en clubhuis wordt het bestuur verminderd met een bestuurslid. Over de wijze waarop de herverdeling van commissies en taken zou gaan plaatsvinden is binnen het bestuur van gedachten gewisseld. Gebleken is daarbij dat een verschil van inzicht is ontstaan dat niet meer kon worden opgelost. Als uitvloeisel daarvan heeft Han Acke besloten, na meer dan dertig jaar, zijn taken ten behoeve van de bar en het clubhuis ter beschikking te stellen en terug te treden als bestuurslid. Uiteraard komen we nog uitgebreid terug op de vele jaren die Han als bestuurslid van Keep Fit en MHC Oss heeft gefunctioneerd en de vele goede dingen die hij daarbij heeft gerealiseerd. Ontelbaar zijn de uren die Han aan onze vereniging heeft besteed. Graag spreek ik hiervoor reeds mijn grote dank en bewondering uit. Vanzelfsprekend komen we in de ledenvergadering terug op het afscheid van Marjo en Han. Het afgelopen seizoen hebben we veel aandacht aan de interne organisatie gegeven. De bedoeling is dat we nu met veel elan aan de uitwerking hiervan gaan beginnen. Daarbij hebben we vele vrijwilligers nodig. Ik heb het al vaker gezegd maar daardoor is het niet minder waar. We hebben vele goede vrijwilligers,die ik erg dankbaar ben,maar we hebben er nog veel nodig. Ik hoop dat u meedenkt als er een beroep op u gedaan wordt. Jaarverslag MHC Oss Pagina 2 van 12

3 3. Bestuur: Tijdens de ALV van 7 november 2011 zijn er geen wisselingen in het bestuur aan de orde geweest. Vlak voor het einde van het seizoen heeft Marjo van IJzendoorn haar portefeuille voorzitter TC Jeugd neergelegd, in verband met de verwachting dat het op de rit zetten in een nieuwe structuur van de TC breedtesport junioren meer tijd zal vergen dan zij zou kunnen besteden aan deze klus. Als bestuur hebben we haar beslissing betreurd, juist omdat zij met veel enthousiasme haar taak was begonnen. Ook Han Acke heeft de keuze gemaakt om zijn taken als bestuurslid neer te leggen, na ruim dertig jaar in diverse functies actief te zijn geweest voor de bar en de accommodatie. Aan zijn beslissing lag een verschil van inzicht ten grondslag over de invulling van taken in een nieuwe structuur en helaas is dat verschil onoverbrugbaar gebleken. Voor de vele jaren waarin Han zich, eerst voor Keep Fit en later voor MHC Oss, heeft ingezet als vrijwilliger en de laatste jaren als bestuurslid, is het bestuur hem zeer dankbaar. 4. Ledenbestand: Het ledenbestand van MHC Oss is het afgelopen jaar in dezelfde constante lijn als de voorgaande jaren, gegroeid. Met zo n 1277 leden was er opnieuw een groei van 3%. 5. Financiën: De financiële administratie van de vereniging wordt uitgevoerd door Hendriks van Bergen & Smulders. Zij verzorgen tevens de loonadministratie en voeren in opdracht van de penningmeester alle betalingen uit. Daarnaast verzorgen zij de aangiften loonheffing en omzetbelasting en stellen zij de jaarrekening van MHC Oss samen. Nagtzaam accountants heeft de controle op 12 oktober 2012 uitgevoerd. Van hun bevindingen wordt verslag gedaan tijdens de ALV van 1 november De inkomsten van MHC Oss bestaan uit de contributie, sponsoring, baromzet, detachering en subsidie. Zowel de contributie als de sponsoring is conform de begroting gerealiseerd. De baromzet en de gemeentelijke subsidie blijven achter. De baromzet is lager dan gepland vanwege een lage bezetting van het After Exam Toernooi waardoor er minder dan begroot is omgezet. Ook de vaste kosten van het toernooi zijn niet volledig gedekt. De kosten van de baromzet zijn hoger geweest dan begroot. Opgemerkt wordt dat de korting op de barinkoop is toegevoegd aan de sponsorinkomsten. De subsidie van de gemeente Oss is verlaagd. De uitgaven van MHC Oss bestaan uit afdracht aan de stichting, lonen en vrijwilligersvergoedingen, verzekering en administratiekosten, gemeentelijke belastingen, bankkosten en rentes en kosten standaardteams en sponsoring. De kosten zijn min of meer conform de begroting uitgevoerd. De kosten van zaalhuur zijn gestegen. MHC Oss heeft in seizoen een verlies van ,-. Het aantal debiteuren loopt op en een toenemend deel daarvan lijkt niet te innen. De ledenadministratie is gekoppeld aan het incassosysteem. De ledenadministratie wordt in All United beheerd. De complexiteit van het systeem leidt tot stagnatie van de ledenadministratie en de incasso s. Daardoor is in 2011 de eerste incassoronde met 1 maand uitgesteld. Het vreemd vermogen (de leningen) loopt terug. De rekeningcourant laat daarentegen een dalende lijn zien. Het volledige accountantsverslag is bij het schrijven van dit verslag nog niet voorhanden. Jaarverslag MHC Oss Pagina 3 van 12

4 6. Competitie/Technische zaken senioren: Prestatiehockey Dames 1 Dames 1 heeft aan het begin van het seizoen een nieuwe start gemaakt met Bart Jan van Collenburg als trainer/coach. Bart Jan werd bijgestaan door Dave van Druten (assistent-trainer/coach), Cor van der Tas (assistent-trainer), Joop Konings (keeperstrainer) en Nancy van der Leest (manager). Dames 1 heeft een moeilijk seizoen gehad. Dames 1 heeft er alles aan gedaan om degradatie te ontlopen. In eerste instantie leek dit ook te lukken. Rechtstreekse degradatie werd voorkomen en er moesten (voor het eerst in de geschiedenis van MHC Oss) play-out/play-off wedstrijden gespeeld worden, tegen MHC Alliance. Helaas redde Dames 1 het niet, ondanks een fantastische sfeer en de vele aanmoedigingen tijdens de thuiswedstrijd. Degradatie naar de eerste klasse was een feit. Sara Luiten, Sietske van Sommeren, Jara van der Steen en Anne Ligthart hebben na vele jaren hockey in Dames 1 afscheid genomen (en zijn aan het begin van het nieuwe seizoen in het zonnetje gezet). Dames 2 Dames 2 heeft onder leiding van Lieke Swaans (coach), Ingrid Verhoeven (trainer), Frank Schellen (trainer) en Cees Sanders (manager; 1 e helft van het seizoen) lang meegedaan om het kampioenschap in de overgangsklasse. Helaas zat het kampioenschap er niet in. Lieke, Ingrid en Frank hebben aan het einde van het seizoen afscheid genomen. Heren 1 Heren 1 heeft na het teleurstellende tweede jaar in de overgangsklasse een nieuwe start gemaakt onder leiding van Rob Smits. Rob heeft na drie jaren Dames 1 de overstap gemaakt naar de heren. Rob werd bijgestaan door Bert Zonnenberg (assistent-trainer/coach), Leon Mathijssen (assistent-trainer), Pim van der Kroef (assistent-trainer), Joop Konings (keeperstrainer), Anette Langenhuijsen (manager) en Yavuz Gunaydin (manager). Heren 1 heeft fantastisch gepresteerd in de nieuwe overgangsklasse. Na een mooie strijd met Tilburg en Breda werd de promotiepoule gehaald, de poule met de beste acht teams uit de overgangsklasse. Kortom: een fantastisch resultaat. Helaas was de promotiepoule nog te hoog gegrepen. Bram Dierkes heeft aan het einde van het seizoen afscheid genomen van Heren 1. Heren 2 Heren 2 heeft onder leiding van Jacques Duiven de kans gekregen om in de reserve hoofdklasse mee te doen. Hoewel het hockey en de uitslagen zeker niet slecht waren, zat er niet meer in dan de 11 e plaats (en dus degradatie naar de reserve overgangsklasse). Prestatiecommissie De prestatiecommissie heeft dit seizoen bestaan uit Henk de Bruijn, Rob Suppers en Rob Teerink (voorzitter). Jaarverslag MHC Oss Pagina 4 van 12

5 Recreatiehockey Senioren dames Naast dames 1 en dames 2 hebben zes damesteams afgelopen jaar in verschillende poules gespeeld, waaronder vier teams in de 18+ competitie. De resultaten van twee teams sprongen eruit. Zowel dames 6 als dames 8 zijn kampioen geworden! Senioren heren Naast heren 1 en heren 2 hebben zes herenteams afgelopen jaar in verschillende poules gespeeld, waaronder één team in de 18+ competitie, namelijk heren 8. Helaas zijn er geen herenteams kampioen geworden. Veterinnen De veterinnen hebben zoals vertrouwd - op donderdag met twee teams meegedaan aan de competitie. Veteranen De veteranen hebben afgelopen seizoen wederom met drie teams meegedaan aan de competitie. De resultaten van HVA sprongen eruit. Met een geweldig doelsaldo werd HVA ongeslagen kampioen. Volgend seizoen speelt HVA in de overgangsklasse. MaesHaCkers De MaesHaCkers hebben op zondagmorgen om uur hun gebruikelijke onderlinge wedstrijd gespeeld. Natuurlijk was Henk Jansen ook weer als vertrouwd aanwezig. Trimmers Na het afscheid van Tanja de Blaauw hebben we geen trainer kunnen vinden voor de trimmers. De trimmers hebben echter mee kunnen trainen met de veterinnen, onder leiding van Ingrid Verhoeven. TC Senioren De TC-Senioren heeft afgelopen seizoen uit twee commissieleden bestaan, namelijk Bram van den Heuvel en Rob Teerink (voorzitter). Luuk de Blaauw (veteranen) en Wil van Druten (MaesHaCkers) zijn coördinatoren geweest. Zaalhockey De zaalhockeycompetitie is, onder leiding van Renate Gravemeijer (voorzitter), Nancy van der Leest (wedstrijdsecretaris) en Grace Brands (lid) en Tess Hagen (lid), prima verlopen. Helaas waren er te weinig uren in Oss beschikbaar, maar konden we in Berghem terecht. De opkomst van de scheidsrechters en zaalwachten was redelijk goed. Er was meer trainingstijd dan eerdere seizoenen, maar toch blijven de trainingsuren een belangrijk aandachtspunt. Helaas zijn er geen teams in de zaal kampioen geworden. Jaarverslag MHC Oss Pagina 5 van 12

6 7. Competitie/technische zaken TC Jeugd: Ontwikkelingen: In mei 2012 heeft Marjo van IJzendoorn vanwege drukke werkzaamheden haar functie als voorzitter van de TC-Jeugd neergelegd. Jeroen Muller heeft een gedeelte van haar werkzaamheden als interimvoorzitter overgenomen. Ook Wim Rooijakkers heeft aan het einde van het seizoen, na bijna 10 jaar inzet voor de TC-Jeugd, afscheid genomen als coördinator van de B-jongens. Gedurende het seizoen is er samen met het bestuur van MHC Oss een aantal keren overleg gevoerd over wijzigingen in de organisatiestructuur. In de loop van het seizoen zal dit verder zijn beslag krijgen. Door het toegenomen aantal jeugdteams zitten de velden zowel op zaterdag voor de competitie als doordeweeks voor trainingen op de grens van hun capaciteit. Gebruik van de velden van DOT voor de proeflessers op zaterdag biedt daarbij slechts een beperkte oplossing. Vanuit de TC-Jeugd wordt aangedrongen op snelle duidelijkheid ten aanzien van de uitbreiding van de velden. Anders is een ledenstop c.q. wachtlijst voor de jeugdleden onontkoombaar. Training: Alle teams trainen 1 x per week. De 1 e en 2 e teams trainen (minimaal) 2 x per week en ook de D-elftallen trainen zo mogelijk 2 x per week om te zorgen voor een goede basis. Elk jaar vergt het een grote inspanning om alle teams te voorzien van trainers en coaches. Met name door de inspanningen van Ingrid Verhoeven en Sylvia van der Burgt is dat ook dit seizoen weer gelukt. De inzet en betrokkenheid van vele trainers stemt ons tevreden. Wel is de kwaliteit van de trainers een aandachtspunt. In de loop van het seizoen is bij MHC Oss een trainerscursus gestart die voor een uitbreiding van het aantal gekwalificeerde trainers heeft gezorgd. De komende jaren zal er nadrukkelijk meer aandacht aan de opleiding en de begeleiding van de trainers besteed worden. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de jeugd zowel in de prestatielijn als in de recreatieve lijn naar een hoger plan te tillen. De keeperschool draait op twee avonden per week. De trainingen onder leiding van Joop Konings werpen hun vruchten af. Steeds meer teams hebben een goed opgeleide vaste keeper. Ook de capaciteit van de keepersschool zit inmiddels aan haar grenzen. Er wordt gezocht naar uitbreiding om meer keepers gelegenheid te geven om te training onder leiding van specialisten. Elftallen: In de Meisjes A-categorie is met zes elftallen aan de competitie deel genomen. MA1 werd kampioen in de Sub Topklasse. MA2 handhaafde zich prima in de 1 e klasse. Deze leeftijdscategorie, met examens, baantjes en drukke sociale bezigheden beleeft veel plezier aan de hockeysport en de activiteiten die daarmee samen hangen. Aan het einde van het seizoen is dan ook een groot aantal meisjes ingestroomd in een senioren elftal, variërend van Dames 1 tot dames 8. Bij de B-meisjes zijn dit seizoen acht teams ingeschreven. De resultaten waren wisselend, maar zowel voor de winter als na de winter konden we 2 kampioensteams noteren: MB2 en MB8, MB1 en MB5 lieten zien dat er in de volle breedte met plezier en enthousiasme maar ook voor de winst wordt gehockeyd. MB3 miste het kampioenschap na een door de tegenstander verkeerd ingevulde uitslag, wat mij betreft een sportief dieptepunt voor de betreffende club. Bij meisjes C deden er dit seizoen maar liefst negen teams mee aan de competitie. In deze categorie werd MC3 na de winter kampioen. Jaarverslag MHC Oss Pagina 6 van 12

7 Meisjes D heeft in de breedte van haar categorie in het seizoen prima gepresteerd, al is de doelstelling voor MD1 (terug in de topklasse) niet bereikt. Dit seizoen is het laatste seizoen dat er sprake is van D8-tallen en is het eerste seizoen met twee leeftijden in de D11-tallen. Het gevolg is uiteraard een toenemend aantal teams in de D11-tallen. Dit seizoen hebben we met vier A jongensteams meegedaan in de veldcompetitie. Dit was mede het gevolg van een "invasie" van een aantal spelers van MHC Heesch die samen met de overgebleven spelers van JA3 een nieuw en zeer succesvol JA4 mogelijk maakten. Alle teams wisten zich goed staande te houden, al had JA2 het in het tweede seizoensgedeelte wel zwaar. JA1 werd heel knap 2 e in de topklasse o.l.v. Camille van Emstede en Kewali Zonneveld. JA2 speelde vooral de eerste seizoenshelft mooi hockey o.l.v. Rick de Vries. JA3 redde zich met beperkte middelen, maar dankzij de bezielende coaching van Peter Wittenberg in de 2e klasse. JA4 werd winterkampioen (wat op passende wijze gevierd werd) en 2 e in de tweede seizoenshelft en deed dat onder de inspirerende leiding van Bart Kruijning. In de jongens B-categorie deden dit seizoen vier teams mee die met wisselend succes maar veel enthousiasme hebben gepresteerd. Dit seizoen hadden we vier jongens C teams in de veldcompetitie. Het aantal spelers voor deze vier teams aan het begin van het seizoen was krap maar door aanvulling vanuit de D-leeftijd en ook door nieuwe C-leden is het uiteindelijke toch gelukt om getalsmatig volwaardige teams te vormen. Jongens C1 had het heel zwaar in de eerste helft van het seizoen, ondanks de gedreven training en coaching van Dirk Ruijs, maar richtte zich op in de zaal, waar ze net geen kampioen werden. Na de winterstop wisten ze zich door hard werken en met de ondersteuning van Willem Weening wel te handhaven. Jongens C2 had het heel zwaar in de eerste helft onder leiding van Dennis Janssen, Dennis Welten en Rick van Boekel, maar draaide na de winterstop goed en wist zich te handhaven. Jongens C3 had een heel leuk team dat zich knap wist te handhaven onder leiding van Ben Steemers. Jongens C4 had een moeilijke start van het seizoen, maar door de bezielende inzet van Stephan Schouten en Werner Stolle herstelde dat en werd het een leuk seizoen. In de jongens D-categorie hebben dit seizoen vier elftallen meegedaan aan de competitie. JD1 is 2 e geworden in de 1 e klasse, met Gijs Campbell als coach. Daarnaast hebben de trainingen samen met Frank Erren en Jelle de Blaauw de jongens duidelijk vooruit geholpen in het hockey. Ook JD2 heeft het uitstekend gedaan in de 2 e klasse. Onder de bezielende leiding van Bert de Vet en Maarten Mulder hebben de jongens de 2 e plek bereikt. JD3 en JD4 hebben met veel enthousiasme en plezier gespeeld met dank aan de stimulerende coaching van Dick Bakker en Henri Kuiper (JD3) en van Harm van de Pas en Anthony van de Giessen (JD4). G-Hockey: Het G-hockey is vorig jaar gestart met 8-tal hockey in competitieverband en doorgegaan met 6tal hockey in de competie. Ook nieuw dit seizoen was de training op woensdagavond. Het G-hockey is gegroeid naar 18 deelnemers in de leeftijd van 11 tot 44 jaar die begeleid worden door 2 coaches en 3 trainers (die ook coachen). Er is altijd ruimte voor trainers... Er waren dit jaar weer vele hoogte punten maar ook moeilijke zaken in het team. De hoogtepunten waren zonder meer het Zuid-Nederlands kampioenschap 6-tal G hockey en de gouden plak op de Special Olympics 2012 in Den Bosch met het 8-tal. Deze gouden plak is opgedragen aan de coach Andre Scheepstra die veel te jong dit jaar is overleden. Jaarverslag MHC Oss Pagina 7 van 12

8 Jongste jeugd: Aan de grote groep jongste jeugd, F-jes, 6-tallen en 8-tallen is dit seizoen een categorie toegevoegd namelijk Funkey hockey. Doelgroep zijn kinderen van 5 jaar die met speelse materialen alvast een beetje de sfeer proeven van het hockeyen. Dit seizoen hadden we zeven F-teampjes die iedere woensdag trainen en op zondag een wedstrijdje tegen MHC Heesch of een ander MHC Oss team hockeyen. Met de 6-tallen hebben we met drie jongensteams en vijf meisjesteams meegedaan aan de competitie. Voor de 8-tallen waren dit drie jongensteams en zes meisjesteams. Bij de jongste jeugd staat ontwikkeling en plezier centraal, de stand wordt bijgehouden maar niet gepubliceerd. Nieuw dit jaar was de extra inlooptraining die voor alle 6-tallen en 8-tallen op de vrijdag georganiseerd werd en met veel enthousiasme werd ontvangen. Zaalhockey: Dit seizoen hebben alle eerste en tweede teams van de A- /tm D-elftallen, alsmede MB3 en MC3 deelgenomen aan deze competitie. Zaalhockey is een geweldige sport en is goed voor de ontwikkeling van de techniek en inzicht van spelers, maar mede door de zeer beperkte trainingsmogelijkheden en tijden werd het niet echt een succes. Hopelijk krijgt het zaalhockey in de komende jaren meer aandacht en komt er ook meer ruimte om te trainen. Activiteiten: Ook dit jaar waren er weer de vaste activiteiten voor de jeugd. De feesten voor de A/B Jeugd, werden georganiseerd door de jeugdraad, die dit prima en vol enthousiasme doet. Voor het eerst is er dit seizoen ook met oud-en-nieuw een feest georganiseerd. De feesten werden weer goed bezocht en verliepen gezellig. Het After Exam Toernooi kende dit jaar minder deelnemende teams, mede door het in een laat stadium wisselen van datum. Voor volgend jaar zal de organisatie weer alles op alles zetten om er opnieuw een succes van te maken. Voor de 9 e keer werd onder leiding van Jeroen Muller en een grote groep vrijwilligers het hockeykamp georganiseerd, dit jaar in het Pinksterweekend. De doelgroep is dit jaar aangepast naar de 1 e en 2 e jaars D-teams. Voor het komende 10-jarig lustrum zijn al volop ideeën. Op zaterdag 16 juni was de minislotdag bij MHC Oss. Deze is prima verlopen en de organisatie heeft veel complimenten gekregen voor haar originele aanpak en het verloop van deze dag. Tot slot een woord van dank aan alle leden van de TC-Jeugd, de Minicommissie en de coördinatoren van het G-hockey. Zij zijn het hele seizoen in de weer om er voor te zorgen dat alle jeugd bij MHC Oss kan trainen en haar wedstrijden kan hockeyen. Daarbij worden zij uiteraard ondersteund door talloze vrijwilligers die zich als trainer, coach, teambegeleider, scout of fluitist inzetten. Vanuit MHC Oss beseffen we wel degelijk dat wij niet zonder deze grote groep vrijwilligers kunnen. Een chocoladeletter, een fles wijn en een bescheiden feestavond aan het eind van het seizoen zijn bij lange na niet voldoende om hun te bedanken. Zonder hen zou onze hockeyclub niet draaien. Wij hebben er vanuit de TC-Jeugd voor gepleit dat er komende jaren meer aandacht aan het vrijwilligersbeleid binnen onze vereniging wordt besteed. Dat is hard nodig omdat we met de jeugdafdeling nog steeds groeien én omdat we nog te vaak een beroep moeten doen op dezelfde groep mensen. Jaarverslag MHC Oss Pagina 8 van 12

9 Scheidsrechters & Wedstrijdsecretariaten: Voor de scheidsrechters kon gelukkig een nieuwe start gemaakt worden voor een commissie met twee enthousiaste nieuwe leden, Remco van de Schans en Edward Sliwinski. Remco heeft zich bezig gehouden met de indelingen van scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden en Edward heeft de wedstrijden van de mini s van leiding voorzien. Door een gedegen en creatieve inzet van de scheidsrechterscommissie is het scheidsrechtersgebeuren weer gaan leven. Er zijn ook drie trainingssessies geweest voor nieuwe scheidsrechters onder de deskundige leiding van Hans van Weert. Alle scheidsrechters hebben hun kaart gehaald! Voor de scheidsrechterscommissie was het een grote schok toen eind mei het bericht kwam dat Reinier Swaans plotseling was overleden. Reinier was een gedreven scheidsrechter die op zaterdag een vaste kracht was voor het fluiten van eerstelijnswedstrijden en andere wedstrijden en die op zondag als bondsscheidsrechter actief was. Het wedstrijdsecretariaat junioren is nog steeds in de vertrouwde handen van Anjo Schuurmans. Rob Teerink heeft het wedstrijdsecretariaat senioren opnieuw voor zijn rekening genomen. Vrijwilligers: Het blijft moeilijk om mensen binnen onze vereniging te vinden die structureel bij willen dragen aan de organisatie binnen onze vereniging. Neemt niet weg dat wij enorm dankbaar zijn voor de mensen die dit wel doen en diegene die incidenteel vrijwilligers taken verrichten. De groep vrijwilligers is dan ook wel weer uitgebreid met een aantal nieuwe mensen, deze zijn te vinden in de TC jeugd, jeugdcrew en bij de activiteitencommissie. Ook voor de materialencommissie is er uitbreiding gekomen, door een betere onderlinge afstemming en overleg worden problemen eerder gesignaleerd. Dit alles draagt eraan bij dat we steeds slagvaardiger worden. Als bedankje en afsluiting van het seizoen hebben we een avond georganiseerd die helaas niet druk bezocht is geweest maar die wel erg gezellig was. Het bestuur roept dan ook onze vrijwilligers graag op om op de volgende After Season Party aanwezig te zijn. 8. Clubhuis, Accommodatie en materialen: Het terrein ziet er goed uit, helaas hebben we nog vaak te maken met vandalisme (vernielingen) door externen maar helaas ook door eigen mensen. Regelmatig zijn we dan ook bezig om dit soort mankementen weer op te lossen, alleen kosten deze onnodig geld en inspanning. We zijn ons terdege bewust geweest van het te geringe aantal van keeperslockers en kunnen dan ook melden dat, wanneer jullie dit lezen, er een nieuwe ruimte is ingericht met nog meer lockers. Deze lockers zullen door de verantwoordelijke worden toegewezen. Neem dus zelf geen locker in beslag, deze wordt dan door ons leeggehaald. Velden: deze zijn op orde. Na wat problemen dat niet iedere sproeier draaide kunnen we nu zeggen dat het ok is. Er zijn nog ideeën voor een vijfde veld en wanneer daar duidelijkheid over is zullen wij deze plannen aan jullie kenbaar maken. Jaarverslag MHC Oss Pagina 9 van 12

10 Kleedkamers: deze zijn allemaal geschilderd, in ieder geval het douche gedeelte en dit willen we dan ook graag bijhouden. Nieuwbouw hiervoor en ook voor het clubhuis laat nog even op zich wachten en zodra daar meer over bekend is dan horen jullie dat ook, maar ga er vanuit dat er achter de schermen volop wordt gewerkt aan plannen. Bar: We hebben een gezellig en redelijk goed seizoen achter de rug. Er zijn veel evenementen georganiseerd door zowel de jeugdcrew als door de activiteitencommissie, zoveel zelfs dat er soms wel werd geroepen: Hebben we alweer disco en vervolgens blijven we weer met ons allen hangen en maken we re een leuke zondag van, TOP! Helaas is het After Exam Toernooi niet geworden wat we ervan gedacht hebben. Door een tegenvallend aantal aanmelding (o.a. te wijten aan het moeten verplaatsen van de datum en een te late communicatie) zijn wel de kosten gemaakt maar heeft het niet opgebracht wat het zou moeten zijn. Verder is er, voor het eerst sinds lange tijd, weer een A en B nieuwjaarsfeest georganiseerd door de jeugdcrew. Met een kleine honderd bezoekers nog niet wat we wilden maar een gezellig feest en een opstap naar komend jaar waar we weer een nieuwjaarsfeest organiseren voor de A en B jeugd. Dit zijn allemaal prima initiatieven die zeker een vervolg zullen hebben. Voor het komende jaar staat er in januari alweer een feest op stapel dat wordt georganiseerd door de Goodfellas heren 4. Dit zijn leuke dingen en hier staan wij als club dan ook graag voor open om mee te denken. 9. Promocommissie. Wij als promocommissie kijken redelijk tevreden terug op het seizoen 2011/2012. Redelijk omdat de gestelde doelen niet helemaal gehaald zijn. Tevreden we in deze economische moeilijke tijden toch in staat zijn onze bestaande sponsoren te behouden en enkele nieuwe sponsoren aan ons te binden. Helaas hebben ook enkele sponsoren hun contract beëindigt. Wij willen deze sponsoren hartelijk bedanken voor de steun die we als club van hun gehad hebben. Naast de contributie en inkomsten uit de bar is vormt sponsoring een onmisbare bron van inkomsten voor onze club. Het gaar hierbij om het voortbestaan en de ontwikkeling van onze club. De business club speelt een cruciale rol binnen ons sponsorbeleid. Door de sponsoren op een informele en gezellige manier met elkaar in contact te brengen wordt hun betrokkenheid bij de club vergroot en groeit de bereidheid om de club te gaan sponsoren of te blijven sponsoren. Op dit moment staat de teller van de business club op 49 leden (doelstelling was 55) en voor het seizoen 2012/2013 willen we doorgroeien naar 55 leden. Naast een wederom zeer gezellig Running Diner werd voor de eerste keer een race event gehouden. Een geringe opkomst maar wel zeer veel lovende woorden. Voor het nieuwe seizoen gaan we kijken of we dit event door kunnen zetten naast het eerder genoemde Running Diner en de Golfdag. Een aantal zaken komen nog niet goed van de grond maar door nieuwe leden binnen de promocommissie moeten deze ook worden aangepakt in 2012/2013, met name de borden rondom de velden en het Jaarverslag MHC Oss Pagina 10 van 12

11 sponsorbord in het clubhuis verdienen de aandacht. Daarnaast wordt er gekeken naar een manier om de website aantrekkelijker te maken voor sponsoren die graag meer in contact willen komen met de leden. Trots zijn we op het feit dat we de Hema wederom voor langere periode aan onze club hebben kunnen binden. Daarnaast heeft ook de Rabobank het huidige contract voor drie jaar verlengd. De A1 en B1 bij de jongens en meisjes mogen zich weer Rabo team noemen. Ook heeft Rabobank Oss e.o. voor de derde keer de Raboclinic tijdens de Van Driel seizoensopening mogelijk gemaakt. Met Volvo Vos Oss is een mooie deal gesloten. Naast een vast bedrag gaat voor iedere verkochte nieuwe Volvo aan een lid van de club of aan de ouder van een lid van de club een netto bijdrage van 1.000,00 naar de club! Bovendien gaan de jongens D1 in Volvo pakken lopen. Ook Van den Udenhout Oss BV (Audi & VW) heeft haar sponsorpakket uitgebreid door vervoer beschikbaar te stellen aan onze Heren 1. Nieuwe leden van de Business Club zijn Flexspecialisten, Fitland, Wijn van Cave, Van Doorn exclusieve Catering, Dotcombusiness en Schoot Natuursteen. 10. Communicatie De 5 e uitgave van het Oss Hockey magazine zal begin november verschijnen. Door het bestuur is besloten dat dit het laatste magazine wordt wat in deze vorm wordt uitgegeven. De nieuwere media zoals narrowcasting en social media zullen meer ingezet worden ten behoeve van leden en sponsors. We gaan 3 TV-schermen aanschaffen ten behoeve van de narrowcasting. Hierop wordt verschillende items geplaatst; wedstrijdschema, clubnieuws, regionaal nieuws, sponsor-advertenties, verjaardagen, pouleschema s 1 e teams, etc. Eén en ander heeft echter wel gevolgen voor de samenstelling van de Commissie Communicatie. Waar nu een groot deel van de Commissie voor het magazine wordt ingezet zal deze moeten worden gewijzigd naar een Commissie met meer technische kennis. Gekeken zal worden of deze binnen de huidige samenstelling aanwezig is, is dit draagvlak er niet zullen we hier naar op zoek moeten. All United, ons ledensysteem, blijft een continue proces van ontdekken en verbeteren. Ondanks d toevoegingen en verbeteringen die doorgevoerd worden door All United blijven wij wensen houden. In samenspraak met All United worden deze op korte of langere termijn doorgevoerd. Soms is dit maatwerk, een andere keer wordt onze wens als zodanig opgepakt dat deze voor alle gebruikers een waardevolle toevoeging aan het systeem is. Dit wordt dan algemeen opgepakt, uitgewerkt en in een volgende update meegenomen. 11. Activiteiten: Gedurende het gehele seizoen vonden weer vele activiteiten voor alle leeftijden plaats. Deze evenementen werden georganiseerd door zowel de nieuwe Activiteitencommissie alsook door enkele (jeugd)commissies, (senioren)teams en actieve leden en ouders. Jaarverslag MHC Oss Pagina 11 van 12

12 Aan het begin van het seizoen hebben we met een zeer geslaagd Mega-Reünie-diner herdacht dat Oss sinds 75 jaar met hockey is verrijkt. Vele oud-leden van de oude verenigingen Keep Fit en Rapidity hebben zich voor dit diner ingeschreven, om samen met de huidige generatie deze mijlpaal te gedenken. Opnieuw werden feesten georganiseerd voor de A/B jeugd, B/C jeugd, het Lentefeest voor senioren en A-jeugd en borrels en disco s voor senioren. Een nieuwjaarsborrel op nieuwjaarsnacht voor de A-jeugd was een nieuw initiatief, dat nog een gezicht moet krijgen, maar dat zeker de moeite waard is om een vervolg te geven op 1 januari 2013! Voor de veteranen was er het jaarlijkse IJsmutsentoernooi. De jonge jeugd kon genieten van pannenkoeken tijdens hun wintercircuit en werd op onze velden gespeeld voor de Schoolsport Olympiade en de Shell schoolhockey voorrondes. Het seizoen werd afgesloten door de traditionele Minislotdagen voor de mini s, het inmiddels landelijk bekende After Exam toernooi voor de A-jeugd (met helaas, zoals al opgemerkt, een minder groot aantal aanmeldingen) en een hockeykamp voor de D/E jeugd. A.G. Kerkhof, secretaris oktober 2012 Jaarverslag MHC Oss Pagina 12 van 12

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club

Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club Seizoen 2010-2011 Voor vragen over dit jaarverslag, gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2011, kunt u contact opnemen met: Guido van der Sluijs,

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5 A. V. Triathlon A m e r s f o o r t J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 I n h o u d s o p g a v e A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

journaal HET GOOI/ALMERE

journaal HET GOOI/ALMERE DÉ HOCKEYKRANT VOOR HET GOOI/ALMERE JAARGANG 2 NAJAAR 2013 journaal HET GOOI/ALMERE Timo van Doremalen over Huizen Dames1 - Olaf Heskes heeft een missie bij Hilversum - Roos Drost over het nieuwe seizoen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Contributierekening v.v. D.V.C. 26

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2014 1 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen:

Nadere informatie

Presentatiegids 13/14

Presentatiegids 13/14 Presentatiegids 13/14 Inhoud 5 Voorwoord Harry Hoorn 6 Bruisend naar 2020 9 Ruitenberg Interieurbouw 10 Gerrit en Riet Maarseveen 13 Hoofdtrainer Peter Hage 16 De jeugdcommissie 19 Welkom in de kantine

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV 24-4-2014 Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV 23-1-2015 TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren...

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Maar wel ondersteunen, De PMA groep is hoofdsponsor van NHC De IJssel Altijd scherpe prijzen en uitstekende voorwaarden Bel ons voor een vrijblijvende

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL SEIZOEN 2015-2016 Bedankt voor een mooi seizoen Als trotse hoofdsponsor van Onze Gezellen Voetbal bedanken wij jullie voor een mooi seizoen. We hopen jullie ook

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 1. INLEIDING Als gevolg van de reeds lang geplande start van de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld op maandag 1 september

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie