Voorwoord. Imke Verheij en Lindy Zondag. Nijmegen, mei 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Imke Verheij en Lindy Zondag. Nijmegen, mei 2009"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport betreffende het project Nieuwe bouwstenen voor huisvesting en vastgoed. Middels dit voorwoord willen wij een aantal medewerkers bedanken die geholpen hebben bij de uitvoering van het project. Allereerst willen wij de heer Berends bedanken voor zijn begeleiding tijdens het project. Ook willen wij mevrouw Hubers en de heer Verheggen bedanken voor de bijdrage die zij hebben geleverd. Tot slot willen wij de veertien medewerkers bedanken die op de korte termijn tijd voor ons hebben vrijgemaakt om enkele interviewvragen te beantwoorden. Imke Verheij en Lindy Zondag Nijmegen, mei 2009

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Resultaten onderzoek Het advies De implementatie... 11

4 1. Inleiding De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een groot aantal veranderingen. Vastgoed gaat de komende tien jaar flink op de schop. Strategisch vastgoedmanagement is namelijk niet alleen meer van belang voor commerciële bedrijven met vastgoed op de balans. Sterker nog, in toenemende mate zullen maatschappelijke ondernemingen in sectoren als de zorg en het onderwijs de noodzaak ervaren om hun vastgoed in te zetten als strategisch bedrijfsmiddel, waardoor een positieve bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Naast deze veranderingen zijn er bij Forum GGz Nijmegen ook veranderingen waar te nemen, waardoor er in opdracht van de Raad van Bestuur onderzoek is uitgevoerd naar de wijze waarop huisvesting en vastgoed bij Forum is georganiseerd. De vraag die bij het onderzoek centraal heeft gestaan, is: Hoe ziet de meest optimale werkwijze voor Forum GGz Nijmegen eruit op het gebied van huisvesting en vastgoed? Om de vraag te kunnen beantwoorden, zijn er bij het onderzoek twee methoden gebruikt. Allereerst is er deskresearch gedaan om inzicht te krijgen in huisvesting en vastgoed, andere werkwijzen en ontwikkelingen in de zorg op het gebied van huisvesting en vastgoed. Daarnaast zijn er, om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste werkwijze van Forum GGz Nijmegen op het gebied van huisvesting en vastgoed, interviews afgenomen. Er zijn veertien medewerkers van Forum GGz Nijmegen geïnterviewd die allen met huisvesting en vastgoed te maken hebben, hetzij als functionaris op het gebied van huisvesting en vastgoed, hetzij als gebruiker. Het adviesrapport is opgebouwd uit vier hoofdstukken. Na de inleiding, komen in het tweede hoofdstuk de resultaten van het onderzoek aan bod. In hoofdstuk drie staat het advies centraal, waarna in het laatste hoofdstuk implementatieadviezen gegeven worden met betrekking tot de gedane aanbevelingen. 4

5 2. Resultaten onderzoek Zoals reeds in de inleiding is beschreven, is er onderzoek uitgevoerd aan de hand van de methoden deskresearch en interviewen. In dit hoofdstuk komen in het kort de resultaten van het onderzoek aan bod. Resultaten deskresearch In de gezondheidszorg gaat er een groot aantal veranderingen plaatsvinden. Per 1 januari 2006 is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in werking getreden, waardoor de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) is komen te vervallen. De wetswijziging heeft grote gevolgen voor de wijze van financiering van vastgoed in de zorg. Investeringen in het vastgoed zullen gefinancierd moeten gaan worden uit de zorgproductie. Er komt een normatieve opslag voor kapitaallasten op de integrale kostprijs van behandelingen, die wordt aangeduid als de normatieve huisvestingscomponent. Daarnaast krijgen zorginstellingen geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid en lopen zij meer risico. Naast de verandering van de WZV naar WTZi zijn ook de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Wet Tarieven Gezondheidsheidszorg aangepast, deels vervangen en meer van elkaar losgekoppeld. De reden hiervoor is dat hierdoor in de zorg marktwerking gecreëerd kan worden. Het huidige systeem van centrale aanbodsturing wordt vervangen door een systeem van decentrale vraagsturing. De overheid staat niet langer aan het roer, zij vervult alleen een toezichthoudende rol. De kern van het nieuwe zorgstelsel is dat verzekeraars onderling gaan concurreren en dat zij onderhandelen met aanbieders van de zorg. Ook zorgaanbieders zullen meer met elkaar gaan concurreren. Daarnaast krijgt de consument meer keuzemogelijkheden. Bij de GGZ is het introduceren van marktwerking gecompliceerder gebleken dan bij de somatische gezondheidszorg. Door de introductie van marktwerking heeft er zich in de zorgsector een sterke tendens tot ketenvorming voorgedaan. Wat betreft huisvesting en vastgoed zijn er in de literatuur verschillende definities te vinden. Daarnaast geeft de literatuur aan dat steeds meer organisaties op zoek zijn naar een manier om meer uit hun huisvesting te halen dan alleen het noodzakelijke dak boven het hoofd. Er is een verschuiving te constateren van huisvesting als kostenpost naar huisvesting als toegevoegde waarde voor de organisatie. De gebouwen worden steeds meer beschouwd als productiemiddel dat bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering. De geschetste verschuivingen in de rol van bedrijfshuisvesting vragen om een meer strategische aanpak. Er vindt een verschuiving plaats van traditioneel huisvestingsbeheer naar strategisch vastgoedmanagement. De doelstelling van strategisch vastgoedmanagement is om een reële bijdrage te leveren aan het realiseren van de ondernemings- of bedrijfsdoelstelling. Om het vastgoedmanagement strategisch in de organisatie vorm te geven, bestaan er meerdere modellen. In de huisvestingscyclus van Suyker worden general management, vastgoedmanagement, bouwprojectmanagement en huisvestingsbeheer onderscheiden. De heer van Driel maakt bij strategisch vastgoedmanagement onderscheid in een drietal niveaus, namelijk strategisch, tactisch en operationeel niveau. De mogelijkheid om strategisch vastgoedbeleid te kunnen voeren, is mede afhankelijk van de verblijfscategorie en de doelgroep waarvoor de voorziening wordt gerealiseerd. Door de professionalisering van het vastgoedmanagement zal het vastgoed meer op bestuursniveau aangestuurd gaan worden. Daarnaast zullen zorginstellingen zich de vraag dienen te stellen of het vastgoed een integraal onderdeel van de onderneming blijft of dat het vastgoed in een apart onderdeel of rechtspersoon wordt gepositioneerd. De organisatie van vastgoed bij een organisatie kan ingedeeld worden aan de hand van drie hiërarchische niveaus, te weten een strategisch, tactisch en operationeel niveau. 5

6 Om een beeld te krijgen van hoe huisvesting en vastgoed bij een andere organisatie dan Forum GGz Nijmegen zijn georganiseerd, is onder andere gekeken naar de werkwijze van de Gelderse Roos. Uit de analyse is gebleken dat er bij deze organisatie geen duidelijk onderscheid tussen huisvesting en vastgoed wordt gemaakt, waardoor de informatie betreffende de werkwijze niet bruikbaar is voor het advies voor Forum. Naast de Gelderse Roos zijn er nog een aantal andere organisaties, waaronder zorginstellingen, woningcorporaties en universiteiten, geanalyseerd voor bruikbare informatie. Hieruit is te concluderen dat veel organisaties zich op dit moment bezighouden met het vraagstuk betreffende de organisatie van huisvesting en vastgoed en dat zij de meest optimale werkwijze hierdoor dan ook nog niet gevonden hebben. Organisaties organiseren huisvesting en vastgoed op de manier waarvan zij denken dat het de meest optimale werkwijze is. Er is geen model waar organisaties standaard gebruik van maken. Resultaten interviews Om de huidige en gewenste werkwijze van Forum GGz Nijmegen op het gebied van huisvesting en vastgoed in kaart te brengen, zijn veertien medewerkers van Forum geïnterviewd. Wat betreft vastgoed is volgens de respondenten de Raad van Bestuur verantwoordelijk, bij de verantwoordelijkheid voor huisvestingsvraagstukken wordt het clusterhoofd Facilitaire Zaken het meest genoemd. Voor zover het voor de respondenten van toepassing is, nemen zij productieveranderingen en de eventuele consequenties daarvan voor huisvesting en vastgoed op in beleidsplannen. Tevens zijn de rollen met daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de respondenten tijdens de interviews naar voren gekomen. Het merendeel van de veertien respondenten geeft tijdens het interview aan dat er bij Forum GGz Nijmegen een verschil is tussen de term vastgoed en de term huisvesting. Onder de term vastgoed wordt volgens de respondenten de gebouwen verstaan. Als het gaat over de term huisvesting denken de respondenten aan alles wat zich in de gebouwen bevindt, het daadwerkelijk huisvesten. Volgens de respondenten moet het onderscheid tussen de termen blijven, het moet echter wel concreter in de organisatie worden vastgelegd. Tot slot ervaren de veertien respondenten op dit moment een aantal knelpunten bij de huidige werkwijze op het gebied van huisvesting en vastgoed. De knelpunten die het meest genoemd worden, zijn dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de huidige werkwijze vaak onduidelijk zijn, er in de organisatie een toename is van bureaucratisering, er te weinig afstemming plaatsvindt tussen huisvesting en vastgoed en dat er wat betreft vastgoed te vaak ad hoc beslissingen genomen worden. Wat de respondenten als knelpunten ervaren, zien zij graag veranderd aan de huidige werkwijze. 6

7 3. Het advies Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is af te leiden dat, gezien de veranderende omgeving van instellingen in de gezondheidszorg, strategisch vastgoedmanagement de komende jaren steeds belangrijker wordt. Door de introductie van marktwerking in de gezondheidszorg, de ketenvorming in de zorgsector in combinatie met integrale tarieven waarin de huisvestingslasten in de productieprijzen zijn verwerkt, is het denken over de gebouwen die gebruikt worden in de zorg veranderd. Langzaam maar zeker dringt in de top van bedrijven het besef door dat efficiënt en effectief gebruik van vastgoed een positieve invloed kan hebben op de organisatie en haar medewerkers waardoor het niet meer als kostenpost, maar als bedrijfsmiddel wordt gezien. De geschetste verschuivingen in de rol van bedrijfshuisvesting vragen om een meer strategische aanpak. Vandaar dat het voor Forum GGz Nijmegen belangrijk is dat er strategisch met het vastgoed wordt omgegaan, waarbij de nadruk onder andere komt te liggen op de vastgoedstrategie en portefeuillemanagement, de scheiding in eigenaars- en gebruikersrol, zoveel mogelijk courant en flexibel vastgoed waarbij er zowel met internen als externen rekening wordt gehouden, minder maar betere vierkante meters, een bewuste afweging tussen huur, koop en lease en doorbelasting van vastgoedkosten aan eindgebruikers. Daarnaast is het van belang dat vastgoed, in plaats van als onderdeel van technisch of facilitair aandachtsgebied, als integraal onderdeel van de beleidscyclus wordt gezien, waarbij er structureel bestuurlijke aandacht is voor strategisch vastgoedmanagement als specifieke discipline. Om bij Forum GGz Nijmegen strategisch vastgoedmanagement vorm te kunnen geven, is het belangrijk dat de termen huisvesting en vastgoed gedefinieerd worden en dat de wijze waarop het strategisch vastgoedmanagement het beste toegepast kan worden, duidelijk wordt. Definities huisvesting en vastgoed De literatuur geeft een aantal definities wat betreft huisvesting en vastgoed. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat Forum GGz Nijmegen vastgoed het beste kan definiëren als het geheel van de gebouwen en de grond waarop zij staan. Huisvesting kan Forum daarentegen het beste definiëren als het geheel van alle ondersteunende voorzieningen in de gebouwen waarvan gebruik wordt gemaakt om te leven, te slapen, te werken of te ontspannen. Strategisch vastgoedmanagement De wijze waarop het strategisch vastgoedmanagement bij Forum GGz Nijmegen het beste vormgegeven kan worden, is aan de hand van de huisvestingscyclus van Suyker. Door middel van het model wordt een duidelijk overzicht gegeven van wat strategisch vastgoedmanagement inhoudt. Daarnaast wordt er een duidelijke scheiding gemaakt tussen huisvesting en vastgoed en wordt er concreet aangegeven welke taken waarbij horen. Door toepassing van het model wordt er nog meer een strategische visie gestimuleerd, er zal eerder en beter over huisvesting en vastgoed nagedacht moeten gaan worden, waardoor er minder ad hoc beslissingen genomen zullen gaan worden. Het model van Suyker bestaat uit vier kwadranten. Het eerste kwadrant is strategie en besluiten. Het general management van de organisatie is hierbij verantwoordelijk voor de integrale ondernemingsstrategie, waarmee de vastgoedstrategie nauw verbonden is. De taken in dit aandachtsveld betreffen vooral het vaststellen van richtinggevende kaders en het op strategisch niveau extern vertegenwoordigen van de onderneming. 7

8 Het tweede kwadrant betreft analyses, transacties en contracten. Het vastgoedmanagement stuurt hierbij op het optimaliseren van de totale portefeuille vanuit het primaire proces. Het betreft vooral juridische en financiële taken op een meer strategisch niveau. Daarnaast bevat vastgoedmanagement de eerste fasen van bouwprojecten (initiatief- en definitiefase). Projectrealisatie betreft het derde kwadrant, waarbij het bouwprojectmanagement vastgoedobjecten realiseert en wijzigt volgens Programma s van Eisen en op beheerselementen (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie) stuurt. Kwadrant vier, beheer en huisvesting, betreft het dagelijks beheer van de huisvesting waaronder het onderhoud van het gebouw, het plegen van aanpassingen (interne verbouwingen en verhuizingen), maar ook het beheer van gegevens over de gebouwindeling, de bezetting en de werkplekvormen verstaan wordt. Huisvestingsbeheer is gericht op de gebruiksbelangen, met een focus op kostenbeheersing. Intern doorberekende (kostprijsdekkende) huren worden vergeleken met markthuren en beschikbare budgetten. De huisvestingscyclus van Suyker staat in onderstaand figuur weergegeven. Figuur 1. De huisvestingscyclus van Suyker De huisvestingscyclus start vanaf kwadrant één (linksboven) met de strategieontwikkeling vanuit de ondernemingsdoelstellingen ofwel de bedrijfsstrategie. Op grond hiervan worden beslissingen genomen ten aanzien van de afstemming van het huisvestingsbeleid, locatiebeslissingen, et cetera. Deze strategische beslissingen krijgen een gevolg in kwadrant twee (rechtsboven), waar de voorbereidingen worden getroffen voor de werkzaamheden die in kwadrant drie (rechtsonder) verricht worden. In kwadrant vier (linksonder) vinden de operationele processen plaats. Strategisch vastgoedmanagement verbindt de verschillende kwadranten met elkaar. Om het model bij Forum GGz Nijmegen te kunnen gebruiken, moet het op de organisatie toegespitst worden. Het is belangrijk dat duidelijk wordt waar de verschillende kwadranten bij Forum ingebed kunnen worden. 8

9 Het eerste kwadrant, general management, is de taak van de Raad van Bestuur. Het bestuur is, concluderend uit het onderzoek, reeds verantwoordelijk voor de taken die dit kwadrant toebehoren en dit zal dan ook zo blijven. De taken kunnen niet lager in de organisatie uitgevoerd worden, omdat het strategie en beleid over de gehele organisatie betreft en het lagere management onvoldoende overzicht heeft om deze beslissingen te maken. Het tweede en derde kwadrant, vastgoedmanagement en bouwprojectmanagement, kunnen in een aparte vastgoedafdeling geplaatst worden. Beide kwadranten hebben namelijk bij de uitvoering van de werkzaamheden een vastgoedfocus, waardoor het bevorderlijk is voor de afstemming en communicatie om de kwadranten samen in één afdeling te plaatsen. Tevens is er hedendaags, door de professionalisering van het vastgoedmanagement, meer specialistische kennis nodig wat betreft vastgoed, waardoor vastgoed het beste in een aparte afdeling geplaatst kan worden, in plaats van bijvoorbeeld onder huisvesting. Daarnaast wordt het onderscheid tussen huisvesting en vastgoed in de organisatie duidelijker. Hierdoor zullen medewerkers beter weten bij wie zij terecht kunnen met bepaalde vraagstukken. Uit de afgenomen interviews is namelijk als knelpunt naar voren gekomen dat het op dit moment voor medewerkers vaak onduidelijk is bij wie zij terecht kunnen. De vastgoedafdeling kan bij Forum GGz Nijmegen ingebed worden in de lijn, onder het Servicecentrum, maar kan ook als stafafdeling gepositioneerd worden. De optie die naar aanleiding van het onderzoek voor Forum het meest optimaal is gebleken, is het positioneren van de vastgoedafdeling als staf. Ten eerste is namelijk uit onderzoek gebleken dat zorginstellingen in toenemende mate de noodzaak zullen gaan ervaren om vastgoed in te zetten als strategisch bedrijfsmiddel, vastgoed wordt steeds belangrijker en zal structureel op bestuursniveau aangestuurd moeten gaan worden. Doordat vastgoed hedendaags dus meer van strategische aard is, maar niet alleen als taak door de Raad van Bestuur uitgevoerd kan worden door de grootte van de organisatie, is het de meest optimale keuze om vastgoed ter ondersteuning in de staf te plaatsen. Een ander argument om voor een stafafdeling te kiezen, is de ontwikkeling van ketenvorming in de zorgsector. Door de marktwerking gaan zorginstellingen meer met elkaar fuseren, waardoor de organisaties groter worden. Vastgoed wordt hierdoor belangrijker, omdat er meer gebouwen in bezit van de gefuseerde organisaties zijn. Deze ontwikkeling is al gaande bij Forum GGz Nijmegen, mede door de bestuurlijke fusie met de Gelderse Roos. Door vastgoed in een aparte afdeling in de staf te plaatsen kan er beter ingespeeld worden op de groei en het belang van vastgoed. Tot slot is uit de interviews gebleken dat de organisatie steeds bureaucratiser wordt, wat als knelpunt wordt ervaren. De communicatie gaat door de grootte van de organisatie over steeds meer lijnen. Indien de vastgoedafdeling ingebed zou worden in de lijn, onder het Servicecentrum, betekent dit dat de medewerkers verantwoording af zullen moeten leggen aan de directeur Servicecentrum, die vervolgens communiceert naar de Raad van Bestuur. Als vastgoed echter als stafafdeling wordt gepositioneerd, dan staat zij onder de Raad van Bestuur, wat als gevolg kortere lijnen met zich meebrengt. De taken die tot de twee beschreven kwadranten behoren worden, op de juridische beoordeling na, reeds uitgevoerd. Dit is uit de interviews te concluderen. Daarnaast blijkt dat de verschillende taken, die de twee kwadranten bevatten, worden uitgevoerd door meerdere medewerkers, zoals de adviseur Vastgoed en de concerncontroller. Tevens zijn er zo nu en dan meerdere medewerkers betrokken bij het uitvoeren van één specifieke taak. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van een Programma van Eisen. Uit de interviews is gebleken dat onder andere de directeuren Algemene Zaken, de clustermanagers, de adviseur Vastgoed en het hoofd Beheer en Onderhoud hierbij vaak betrokken zijn. 9

10 Er kan echter aan de hand van de interviews niet concreet worden aangegeven welke partijen zich waar mee bezighouden. Daarom is het aan te bevelen de taken van de medewerkers duidelijk vast te leggen, zodat zij weten waar zij zich mee bezig moeten houden en wat de grenzen zijn. Het laatste kwadrant, huisvestingsbeheer, is de taak van Facilitaire Zaken, dat onderdeel uitmaakt van het Servicecentrum. Uit de interviews is te concluderen dat Facilitaire Zaken op dit moment al verantwoordelijk is voor het huisvestingbeheer in de organisatie en hierbij, waar nodig, ondersteund wordt door concerncontrolling. Dit hoeft niet te veranderen. Het beheer van huisvesting wordt ook in andere organisaties vaak bij de facilitaire dienst ondergebracht, het betreft immers facilitaire vraagstukken. Daarnaast zijn de taken operationeel. Deze kunnen niet op een andere plaats bij Forum ondergebracht worden. Communicatie over huisvesting en vastgoed Naast het advies met betrekking tot de positionering van huisvesting en vastgoed bij Forum GGz Nijmegen, zijn er nog een aantal andere adviezen te geven met betrekking tot de organisatie van huisvesting en vastgoed. Deze adviezen kunnen met name gegeven worden naar aanleiding van de resultaten van de afgenomen interviews. Op het gebied van huisvesting en vastgoed dient er meer gecommuniceerd te worden. Communicatie blijkt namelijk een belangrijke factor te zijn bij de problemen op het gebied van huisvesting en vastgoed. Allereerst dienen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, net zoals de definities van huisvesting en vastgoed, vastgelegd te worden en vervolgens gecommuniceerd te worden in de organisatie. Hierdoor weten medewerkers bij wie zij terecht kunnen voor bepaalde vraagstukken. Daarnaast dienen de gebruikers van huisvesting, de functionarissen op het gebied van huisvesting en de functionarissen op het gebied van vastgoed meer met elkaar te communiceren, zodat er meer afstemming tussen de verschillende partijen plaatsvindt. Tot slot zouden productieveranderingen en de eventuele consequenties daarvan voor huisvesting en vastgoed meer en beter in beleidsplannen opgenomen moeten worden en vervolgens met de verschillende functionarissen op het gebied van huisvesting en vastgoed besproken dienen te worden. Concreet worden de volgende aanbevelingen aan Forum GGz Nijmegen gedaan: Definieer huisvesting en vastgoed als volgt: - Huisvesting: Het geheel van alle ondersteunende voorzieningen in de gebouwen waarvan gebruik wordt gemaakt om te leven, te slapen, te werken of te ontspannen; - Vastgoed: Het geheel van de gebouwen en de grond waarop zij staan. Pas strategisch vastgoedmanagement toe door de huisvestingscyclus van Suyker te gebruiken en het model toe te spitsen door: - Laat het General Management, de strategie en besluiten, uitvoeren door de Raad van Bestuur; - Laat het vastgoedmanagement, de analyses, transacties en contracten, en het bouwprojectmanagement, de projectrealisatie, uitvoeren door een zelfstandige vastgoedafdeling gepositioneerd als stafafdeling; - Laat het huisvestingsbeheer, het beheer en huisvesting, uitvoeren door Facilitaire Zaken, dat onderdeel uitmaakt van het Servicecentrum. Communiceer meer op het gebied van huisvesting en vastgoed. - Communiceer de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers; - Communiceer de definities van huisvesting en vastgoed naar medewerkers; - Laat de betrokken partijen voor afstemming meer met elkaar communiceren; - Communiceer meer en beter in beleidsplannen over productieveranderingen en de eventuele consequenties daarvan. 10

11 4. De implementatie Het daadwerkelijk implementeren van de meest optimale werkwijze voor Forum GGz Nijmegen op het gebied van huisvesting en vastgoed behoort niet tot het project. Er worden echter in dit hoofdstuk wel enkele adviezen gegeven met betrekking tot hoe de gedane aanbevelingen kunnen worden geïmplementeerd. Om de meest optimale werkwijze bij Forum te kunnen implementeren, kunnen de volgende stappen worden gevolgd: 1. Leg de aanbevolen definities vast; 2. Bepaal en leg vast welke functionarissen in welk kwadrant werkzaam worden. Let hierbij op het over voldoende kennis beschikken om de werkzaamheden te kunnen verrichten; 3. Bepaal en leg vast wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgt; 4. Communiceer de vastgelegde definities en wie waar werkzaam is met welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de medewerkers in de organisatie; 5. Stel een communicatieplan op ter verbetering van de afstemming tussen de betrokken partijen op het gebied van huisvesting en vastgoed; 6. Bepaal en leg vast welke overlegstructuren er moeten komen voor de partijen; 7. Communiceer het communicatieplan naar de partijen en voer de vastgelegde overlegstructuren in; 8. Maak beleid over het opnemen van productieveranderingen en de eventuele consequenties daarvan voor huisvesting en vastgoed in beleidsplannen en maak daarbij een format; 9. Instrueer medewerkers via de lijn over het opnemen van de productieveranderingen en de eventuele consequenties daarvan in beleidsplannen. Instrueer de medewerkers daarnaast over de manier waarop zij moeten communiceren over deze plannen met de functionarissen op het gebied van huisvesting en vastgoed. 11

! " #$%&'() * & ++, #* -., + /)$ 12-$ 3' / 3'!'

!  #$%&'() * & ++, #* -., + /)$ 12-$ 3' / 3'!' ! # $%& '( * & - # * + %) / ) / " ) / ++,. & )$ 0 $ 12- $ 3' 3'!', ! " #$%&'() * & ++, #* -., + %) /&)$0 /)$ 12-$ 3' / 3'!' Voorwoord Voor u ligt het eindrapport betreffende het afstudeerproject Nieuwe

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014 ALLE GEMEENTEN RESPONS I GEMEENTEN Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014 Gemeenten in beweging Annette Tjeerdsma en Jan Veuger 1 Dit artikel bevat de resultaten van het onderzoek Barometer

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Sturen op het gebruik van

Sturen op het gebruik van Sturen op het gebruik van maatschappelijk vastgoed Seminar Maatschappelijk Vastgoed ir. Wicher F. Schönau MMC Twynstra Gudde Krijtmolen d'admiraal, Amsterdam 24 juni 2014 Toekomst of verleden? Library

Nadere informatie

Financiële sturing. Bijeenkomst vastgoedprofessionals 's-hertogenbosch. Amersfoort 14 oktober 2011 Sidney Mac Gillavry

Financiële sturing. Bijeenkomst vastgoedprofessionals 's-hertogenbosch. Amersfoort 14 oktober 2011 Sidney Mac Gillavry Bijeenkomst vastgoedprofessionals 's-hertogenbosch Amersfoort 14 oktober 2011 Sidney Mac Gillavry Financiële sturing Inleidende vraag: Wat is beter om te hanteren: KPDH of markthuur? De vraag anders gesteld:

Nadere informatie

Waarde creëren met zorgvastgoed

Waarde creëren met zorgvastgoed Waarde creëren met zorgvastgoed Door G.W. Wedding, SDB Groep Vier fundamenten voor een vastgoedstrategie die een betere zorgverlening faciliteert Inleiding De omslag naar een meer marktconforme benadering

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen

Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen ir. R.P.G.C. Mattousch Onderzoek naar een beslissingskader voor bestuurders van care- instellingen voor de invulling van corporate real

Nadere informatie

Wet toelating zorginstellingen

Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Tweede, herziene druk Mr. dr. J.J.M Linders Gezondheidswetgeving in de praktijk Redactie: Mr. R.N. van Donk Mr. dr. H.E.G.M. Hermans Mr. dr.

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Shared Service Centers

Shared Service Centers Shared Service Centers Uitdagingen, aandachtspunten en obstakels bij het implementeren van een SSC Studiehandleiding: Shared Service Centra Opleiding: Facility Management Fase: 4 e jaar Jaar: va. 2009

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID STRATEGISCH VASTGOEDBELEID Felix van Baal o Sectordirecteur Gezondheidszorg & Wonen HEVO Achtergrond Felix kent de zorgsector van binnen uit, mede vanuit zijn positie als algemeen directeur huisvesting

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijk eigendom Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Sprekers van vandaag

Sprekers van vandaag Vastgoedbedrijf gemeente Almere De Praktijk Algemene Rekenkamer 6 september 2013 Sprekers van vandaag Annemarie van der Zee Henk Hoogland 1 Onderwerpen van vandaag Geschiedenis Vastgoedbedrijf Almere Opbouwen

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Organisatieverordening Holland Rijn land Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR AMBTELIJK ORGANISATIE... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Kansen voor zorgvastgoed

Kansen voor zorgvastgoed Kansen voor zorgvastgoed Omgaan met vastgoed in de zorg www.dtz.nl www.dtz.com Proactiviteit werpt zijn vruchten af Zorginstellingen die slim omgaan met hun vastgoed doen hier hun voordeel mee Kansen voor

Nadere informatie

Wilt u continu verbeteren én besparen?

Wilt u continu verbeteren én besparen? Wilt u continu verbeteren én besparen? RORE staat voor Return on Real Estate; continu verbeteren en besparen mét uw vastgoedportefeuille. Middels de RORE-raamovereenkomst wordt afgesproken dat wij risicodragend,

Nadere informatie

Profielschets. Assetmanager Woonwaard

Profielschets. Assetmanager Woonwaard Profielschets Assetmanager Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie, die circa 13.500 woningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Besturend proces... 4

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Besturend proces... 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besturend proces... 4 3. Primair proces... 5 3.1 Intake... 5 3.2 Zorgplanning... 6 3.3 Zorgverlening... 6 3.4 Evaluatie... 7 4. Ondersteunende processen... 8 4.1 Communicatie

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak OPENBAAR Adviseur: P. Driesen (VROM, tst. ) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 10.12133 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 11 november 2010 Raadsvergadering d.d. 25 november 2010 Voorstel nr. 113/10

Nadere informatie

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto RIF Regionaal Integraal Facilitairbedrijf samenwerking van Koraal Groep en Assist Facto 120509 1 Inhoud Introductie Koraal Groep Vebego International Samenwerking in de zorg Project aanpak joint venture

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

De zorg als bedrijf Planning & Control in de zorgsector

De zorg als bedrijf Planning & Control in de zorgsector De zorg als bedrijf De zorg als bedrijf Planning & Control in de zorgsector Thomas van Dorsten Bohn Stafleu van Loghum Houten 2005 2005 Bohn Stafleu van Loghum, Houten Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Aan het stuur met zorgvastgoed

Aan het stuur met zorgvastgoed Aan het stuur met zorgvastgoed Vastgoedrisicoscan biedt inzicht en uitkomst maart 2012 www.quintis.nl/risicoscan 1 Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Wat speelt er? 2 1.2 Vastgoed Risicoscan biedt uitkomt 2 1.3

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Handreiking Stappenplan zorginstellingen

Handreiking Stappenplan zorginstellingen Handreiking Stappenplan zorginstellingen versie 5.0 Deze handreiking is ontwikkeld door bureau HHM. Heeft u vragen over deze handreiking? Neem dan contact op met Hinke van der Werf van bureau HHM, telefoonnummer

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2012 - Utrecht, december 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/365

Raadsvoorstel 2004/365 Raadsvoorstel 2004/365 Onderwerp Huisvesting Burgerzaken en Rayonbeheer (rayon 5 en 6) te Nieuw-Vennep Portefeuillehouder Raadsvergadering mr. A.Ph. Hertog / Ing. E. Diekmann Datum 12 oktober 2004/27417

Nadere informatie

Ontwikkeling beheer & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid. Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud)

Ontwikkeling beheer & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid. Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud) Ontwikkeling & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud) Tijdlijn ontwikkeling : & onderhoud Fase A bestek Fase B bouw : & onderhoud afgestemd met èn

Nadere informatie

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Algemene kenmerken De Directeur is belast met de dagelijkse leiding aan alle beleidsgebieden van Stichting Actief. De Directeur heeft bevoegdheden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Compensatieregeling AWBZ/GGZ versus Compensatieregeling Ziekenhuizen

Compensatieregeling AWBZ/GGZ versus Compensatieregeling Ziekenhuizen Compensatieregeling AWBZ/GGZ versus Compensatieregeling Ziekenhuizen Onderdeel AWBZ/GGZ Algemene/ Academische Ziekenhuizen Commentaar 1. Beleidsregel CA 300 493 Compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Conclusies nav onderzoek in Opdracht van agentschap NL Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dit rapport is bestemd voor de organisatie

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

Vastgoedfinanciering in de cure-sector

Vastgoedfinanciering in de cure-sector Vastgoedfinanciering in de cure-sector Een onderzoek naar de potentie van financieringsconstructies voor investeringen in ziekenhuisvastgoed P4 Presentatie Simone Campman 4 oktober 2013 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

De toekomst van vastgoed in de care

De toekomst van vastgoed in de care De toekomst van vastgoed in de care Geen vastgoed? Gertjan te Hoonte Amersfoort 12 januari 2016 Agenda en voorstellen Met alle wijzigingen is er een steeds kleinere groep cliënten waarvoor zorginstellingen

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

PROCESGERICHT WERKEN ALS

PROCESGERICHT WERKEN ALS PROCESGERICHT WERKEN ALS LEIDRAAD TE BEGINNEN BIJ DE AANSTURING: LUCHT, RUIMTE EN VERBINDING Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe Project: Procesgericht werken Rapport: Aansturing Datum: 29 januari

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2017

Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2017 Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2017 Gemeenten actief aan de slag met portefeuille en organisatie A. van den Beemt - Tjeerdsma MSc & dr. ing. J. Veuger MRE FRICS Dit artikel bevat de resultaten

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Huisvestingskosten en facility management 1

Huisvestingskosten en facility management 1 Huisvestingskosten en facility management 1 Huisvestingskosten en facility management Wat kost mijn kantoorruimte? Wat betalen met ons vergelijkbare organisaties voor hun huisvesting? Wat valt daaronder

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

1. Senior HRM-adviseur

1. Senior HRM-adviseur 1. Senior HRM-adviseur Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen op 28 locaties. Zorggroep onderscheidt zich

Nadere informatie

Het Negenvlaksmodel. Het Negenvlaksmodel - 05-10-2011 Door Wim - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia.nl. door Wim - 05-10-2011

Het Negenvlaksmodel. Het Negenvlaksmodel - 05-10-2011 Door Wim - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia.nl. door Wim - 05-10-2011 Het Negenvlaksmodel door Wim - 05-10-2011 http://www.itpedia.nl/2011/05/10/het-negenvlaksmodel/ Informatiemanagementprocessen zijn in meerdere referentiemodellen beschreven. In onderstaande figuur is het

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

BELEID EN UITVOERING Hoe ontwikkelen wij beleid? Commissie Bestuur 12 januari 2012

BELEID EN UITVOERING Hoe ontwikkelen wij beleid? Commissie Bestuur 12 januari 2012 BELEID EN UITVOERING Hoe ontwikkelen wij beleid? Commissie Bestuur 12 januari 2012 Programma Doel presentatie Algemene informatie over het project (Doelstellingen en aanpak) Knelpunten (proces en inhoud)

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg in essentie geen vastgoedvraagstuk René Hendriks In essentie geen vastgoedvraagstuk Effect op de zorgexploitatie vele malen groter Zorg ontvangen in een wooncomplex Ga ik zelf verhuren? Wonen in een OF

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Financiële dienstverlening en De Lijn

Financiële dienstverlening en De Lijn Financiële dienstverlening en De Lijn Aanleiding Wat doet u al? Wat kunnen we voor u doen? Toegevoegde waarde Waarom De Lijn? Hoe werkt De Lijn? Postbus 540 T 073 612 25 11 E info@delijn.nl 5201 AM s-hertogenbosch

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie