Jaarverslag Arbo, Milieu en Beveiliging. Stichting Bronovo-Nebo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Arbo, Milieu en Beveiliging. Stichting Bronovo-Nebo"

Transcriptie

1 Jaarverslag Arbo, Milieu en Beveiliging 2013 Stichting Bronovo-Nebo Aan: Raad van Bestuur Locatiedirecteur Nebo Ondernemingsraden Patiëntenadviesraad en cliëntenraad Nebo 2 de -lijns managers 3 de -lijns leidinggevenden Bureau Medische staf Kwaliteitsafdeling Afdeling PO&O Beveiligingswerkgroep Commissie Fysieke Belasting Arbo-werkgroep Nebo Arbo- en Milieucontactpersonen Hoofd Technische Dienst (CHBHV-er) Vertrouwenspersoon Extern: Bedrijfsarts ArboUnie Door: Arbo- en milieucommissie Susanne Bor 26 maart 2014

2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Samenvatting 4 1. Arbo- en milieuorganisatie Communicatie Good Housekeeping 6 2. Arbeidsomstandigheden Algemeen Gezondheid Veiligheid Welzijn Verzuim Milieu Algemeen Milieu-onderwerpen Afval Energie Water Milieubarometer Bronovo ziekenhuis Bedrijfshulpverlening Algemeen Bedrijfshulpverleners Ontruimingsoefeningen Beveiliging Genomen beveiligingsmaatregelen in Beveiligingsincidenten registratie Speerpunten beveiligingsbeleid Bijlage I: Samenstelling commissies op gebied van Arbo, Milieu en Beveiliging 22 Bijlage II: Afvalstromenoverzicht 24 Bijlage III: Overzicht energieverbruik 25 Bijlage IV: Overzicht waterverbruik en samenstelling 26 2

3 Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag Arbo, Milieu en Beveiliging van Het jaarverslag geeft inzicht in de Arbo-, Milieu- en Beveiligings-thema s die in 2013 binnen de Stichting Bronovo-Nebo aandacht hebben gekregen. Tevens worden in het jaarverslag de diverse kengetallen gepresenteerd (o.a. aantal bedrijfsongevallen, hoeveelheid afval, hoeveelheid energieverbruik, aantal beveilingsincidenten) De activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu die afgelopen jaar zijn uitgevoerd vloeien voort uit de doelstellingen in het Arbo- en milieubeleid De visie van dit Arbo- en milieubeleid luidt als volgt: Het Arbo- en milieubeleid van de Stichting Bronovo-Nebo is er op gericht om de belastende effecten van haar activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu te onderzoeken en, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te verminderen. Het Arbo- en milieubeleid is efficiënt, effectief en proactief. De activiteiten op het gebied van beveiliging die afgelopen jaar zijn uitgevoerd vloeien voort uit het Beveiligingsbeleid Bronovo-Nebo gebruikt het INK-model om de kwaliteit van de bedrijfsvoering op peil te houden en daar waar nodig te verhogen. Het jaarverslag valt onder de checkfase van de deming-cirkel. De deming-cirkel is herkenbaar als regelkring onder het INK-managementmodel. Afhankelijk van de resultaten beschreven in dit jaarverslag zal het Arbo- en milieubeleid worden bijgesteld. Het jaarverslag wordt ter informatie aangeboden aan de Raad van Bestuur waarna het wordt verspreid binnen de organisatie. Een samenvatting van dit jaarverslag wordt opgenomen in het Sociaal jaarverslag van Bronovo-Nebo. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op het BN-net onder Organisatie & Beleid / Beleidsinformatie. Plan: Arbo- en milieubeleid Do: Uitvoeren van Arbo- en milieubeleid Check: Zijn de activiteiten beschreven in het Arbo- en milieubeleid ook uitgevoerd Act: Bijstellen van Arbo- en milieubeleid

4 Samenvatting Organisatie en communicatie: Diverse commissies/werkgroepen zijn in 2013 actief geweest op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en beveiliging: Arbo- en milieucommissie, Groen-commissie, Arbo- en milieucontactpersonen, Commissie Fysieke Belasting, Til- en transferspecialisten, bedrijfshulpverleners en de werkgroep Beveiliging. Binnen de introductiedag voor nieuwe medewerkers is aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden, bedrijfshulpverlening en milieu. Diverse reguliere trainingen, zoals beeldscherminstructie, til- en transfertraining, agressietraining, BHV-training, zijn georganiseerd. Via nieuwsberichten en webpagina s op het BN-net en via het Bronovo-Nebo Kontakt is informatie over diverse Arbo-, milieu- en beveiligingsonderwerpen verstrekt. De Arbo- en milieucontactpersonen in Bronovo hebben per afdeling in samenwerking met betreffende leidinggevende een Good Housekeeping checklist ingevuld. Hiermee zijn de belangrijkste beheersmaatregelen ten aanzien van arbeidsomstandigheden, milieu en beveiliging per afdeling en voor het hele ziekenhuis zichtbaar geworden. Arbo: In 2013 zijn alle voorbereidingen voor het uitvoeren van een Stichtingsbrede risico-inventarisatie en - evaluatie getroffen. Door de commissie fysieke belasting zijn in 2013 meer trainingen gegeven vergeleken met Veilige naalden zijn geïmplementeerd om het risico op een prikaccident te verlagen. De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn bekend gemaakt en door de afdelingen zijn actieplannen opgesteld. Het gemiddelde verzuimpercentage van Bronovo-Nebo in 2013 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van De resultaten van de in het 3 e kwartaal 2012 uitgezette enquête onder alle 2 e en 3 e lijnmanagers om de verzuimbegeleiding te evalueren waren positief. Milieu: 2013 stond voor een groot deel in het teken van het verzamelen van alle informatie ten behoeve van de revisievergunning en opstellen van een akoestisch rapport van de gehele inrichting volgens de richtlijnen van de Gemeente. Binnen Bronovo is de hoeveelheid afval en het elektriciteitsverbruik gedaald ten opzichte van Dit is te verklaren door een lagere productie in De milieuprestaties binnen Nebo zijn nagenoeg gelijk gebleven. Op een aantal afdelingen binnen Bronovo is gestart met het inzamelen van verpakkingsplastics. Om het papierverbruik te verlagen zijn per juni 2013 alle multifunctionals standaard ingesteld op dubbelzijdig printen. In het 1 e kwartaal van 2013 is de mobiliteitsregeling Bronovo ingegaan met als doel 80 parkeerplaatsen per dag te besparen. BHV en beveiliging: Alle locaties (Bronovo, Nebo, Hubertusduin en Poortgebouw) beschikken over de vereiste gebruiksvergunningen en door de brandweer goedgekeurde ontruimingsplannen. BHV-ers zijn getraind en in 2013 hebben diverse ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. Binnen Bronovo en Nebo zijn diverse beveiligingsmaatregelen getroffen. Het aantal gemelde beveiligingsincidenten is zowel binnen Bronovo als Nebo in 2013 is gelijk gebleven aan Hoofd activiteiten in 2014: Uitvoeren van de in 2013 opgezette Stichtingsbrede RIE en verder ontwikkelen van een digirie in samenwerking met het MCH; Melden van voorvallen met medewerkers digitaliseren; Trainingen Praktijkrichtlijnen voor zorgverleners herhalen binnen Bronovo, starten binnen Nebo en opzetten binnen facilitaire diensten (= praktijkrichtlijnen ondersteunende diensten); Behalen van niveau zilver van de Milieuthermometer, o.a. invoeren van duurzaam inkopen; Implementatie van een coöperatie brede E-learning module op gebied van beveiliging; Afhankelijk van de fusie ontwikkeling, invoeren van de business case samenwerking beveiliging MCH (o.a.de 24 uurs bewaking). 4

5 1. Arbo- en milieuorganisatie De samenstelling van de diverse commissies/werkgroepen op het gebied van Arbo, Milieu en Beveiliging is weergegeven in bijlage I. Hieronder een korte weergave van de activiteiten van de diverse commissies/werkgroepen in Arbo- en milieucommissie: De commissie heeft als doel het ondersteunen en adviseren van de Raad van Bestuur en de managers ten aanzien van de wet- en regelgeving en opstellen van een pro-actief beleid inzake arbeidsomstandigheden en milieu. In 2013 heeft 6 keer een overleg plaatsgevonden met de arbo- en milieucommissie. Tijdens deze bijeenkomsten is naast de lopende activiteiten onder andere aandacht besteed aan: Jaarverslag Arbo, Milieu & Beveiliging 2012 Jaarverslag bedrijfsarts 2012 Voorbereiding mogelijke inspectie SZW gericht op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting Implementatie veilige naalden binnen Bronovo-Nebo Revisievergunning Wet Milieubeheer Akoestisch rapport gehele inrichting Resultaten verzuimenquête Arbo-plan verpleeghuis Nebo Resultaten checklist Good Housekeeping Resultaten tevredenheidsonderzoek en kosten/baten Shiatsu en stoelmassage Inzet arbeidsdeskundige verpleeghuis Nebo Proces uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie binnen Bronovo-Nebo Evaluatie Arbo- en milieubeleid Arbo-werkgroep Nebo: Om draagvlak voor arbeidsomstandigheden en milieu binnen verpleeghuis Nebo te realiseren en stichtingsbreed beleid te vertalen/vorm te geven is in 2013 een Arbo-werkgroep Nebo samengesteld. Deze werkgroep wordt in 2014 actief. Groen-commissie: Doel van deze commissie is het onder de aandacht brengen van de impact van de bedrijfsvoering van het ziekenhuis op het milieu en concrete acties uitvoeren om deze impact te verkleinen. In 2013 heeft 2 keer een overleg plaatsgevonden met de Groen-cie waarbij de volgende onderwerpen zijn besproken: Duurzaam inkopen Energiebesparing Behaalde successen: dubbelzijdig printen op alle multifunctionals, uitbannen plofkip, inzamelen verpakkingsplastic op KCHL, linnenservice, keuken en centraal magazijn In verband met de ontwikkelingen rondom afvalverwerking heeft de Groen-cie een werkbezoek bij de Pharmafilter in het Reinier de Graaf Gasthuis afgelegd. AMCP-ers: De Arbo- en milieucontactpersonen (AMCP-ers) hebben als doel het laten leven van arbeidsomstandigheden en milieu op zijn/haar afdeling en verleent medewerking aan de risicoinventarisatie en -evaluatie. Een beschrijving van het aandachtsveld Arbo- en milieucontactpersoon is opgenomen in het Functiehuis. In 2013 waren 25 AMCP-ers actief. Dit is inclusief 5 AMCP-ers die sinds 2013 actief zijn binnen verpleeghuis Nebo. Er zijn geen openstaande vacatures. Voor de AMCP-ers van Bronovo heeft 2 keer een AMCP-bijeenkomst plaatsgevonden (11 april en 10 december 2013). Voor de AMCP-ers van Nebo heeft 3 keer een AMCP-bijeenkomst plaatsgevonden (26 maart, 15 augustus en 22 oktober 2013). Ondernemingsraad Bronovo en Nebo: Met de VGWM-commissie van de OR is het jaarverslag Arbo, Milieu & Beveiliging 2012 besproken. De risico-inventarisatie en -evaluatie op het gebied van arbeidsomstandigheden is instemming plichtig en middels een interne memo Versneld invoeren van de RIE d.d. 24 oktober 2013 voorgelegd aan de OR. In de brief van 14 november 2013 geeft de OR toestemming om de RIE uit te voeren. 5

6 1.1 Communicatie Algemene informatie over arbeidsomstandigheden is op het BN-net te vinden onder Medewerkersplein / Verzuim, Gezondheid & Veiligheid. Algemene informatie over milieu zoals de diverse afvalstromen is te vinden op het BN-net onder Clusters & Afdelingen / Milieu. Vrijwel elke 1 e dinsdag van de maand is een presentatie verzorgd voor nieuwe medewerkers. De belangrijkste arbeidsrisico s (fysieke belasting, psychosociale belasting, gevaarlijke stoffen) zijn behandeld evenals het melden van onveilige situaties/arbeidsongevallen en ongewenst gedrag. Met betrekking tot milieu wordt besproken hoe de medewerker zelf kan bijdragen aan een schoner milieu. Door allerlei landelijke ontwikkelingen is er een toename ontstaan van het aantal verplichte trainingen, scholingen en cursussen voor alle verpleegkundigen. Om een deel hiervan te bundelen organiseert Bronovo sinds maart 2013 praktijkworkshopdagen. De til- en transfertechnieken is een onderdeel van het trainingsprogramma voor alle poliklinieken en klinieken. Op het BN-net zijn diverse nieuwsberichten geplaatst in 2013: rookverbod vanaf 1 januari 2014 in het hele ziekenhuiscomplex, behalve in de rookabri aan de voorkant van het ziekenhuis bij de fietsenstalling, jaarlijks aanbod voor vaccinatie tegen de griep, overstap naar veilige naalden, uitbannen van de plofkip, verzoek ramen deuren dicht te doen in de zomer i.v.m. energiebesparing, multifunctionals ingesteld op dubbelzijdig printen, oproep meedoen aan fietsactie op de fiets werkt beter en uitnodiging voor een bijeenkomst beeldscherminstructie. In 2013 zijn in het Bronovo-Nebo Kontakt de volgende artikelen geplaatst: resultaten van het uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek van december 2012, verslag van diverse ontruimingsoefeningen die in 2012 hebben plaatsgevonden en op de OK in mei 2013, resultaten tevredenheidsonderzoek Shiatsucentrum, aanstelling nieuwe medewerkersvertrouwenspersoon, plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische fietsen in Nebo, overstap naar veilige naalden, overzicht van alle Arbo- en milieucontactpersonen en een proef over het scheiden van verpakkingsplastic. In tegenstelling tot voorgaande jaren is zijn er geen artikelen onder de zogenaamde Groen-rubriek geplaatst. In de decemberuitgave van het vakblad Kwaliteit in bedrijf is een artikel geplaatst Ziekenhuizen langs de MVO-meetlat gelegd. In deze benchmark Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door Royal Haskoning is Bronovo over het verslagjaar 2012 op een 11 e plaats geëindigd. Er werd goed gescoord op de kwaliteit van zorg voor patiënten en de zorg voor onze medewerkers en op transparantie van onze activiteiten. Winst valt o.a. nog te halen bij duurzaam inkopen. 1.2 Good Housekeeping De continue beheersmaatregelen, met andere woorden: maatregelen die continue aandacht vragen om het risico te kunnen beheersen, op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en beveiliging zijn in de checklist Good Housekeeping opgenomen. In de periode januari-feburari 2013 is op vrijwel alle afdelingen een Good Houskeeping checklist ingevuld door de AMCP-er in samenwerking met de leidinggevende. In maart zijn de resultaten met de AMCP-ers en de Arbo- en milieucommissie besproken en vervolgens middels een interne memo Resultaten Good Housekeeping checklisten april 2013 dd 22 mei 2013 en excelbestanden met grafieken verspreid binnen Bronovo. Enkele opvallende resultaten zijn: de bureauhoogte is veelal niet aangepast aan de gebruiker; merendeel van de afdelingen geven aan het klimaat niet/deels behaaglijk te vinden; scholing / instructie ten aanzien van beeldschermwerk en til- en transferhandelingen scoort matig; het licht wordt in lang niet alle gevallen uitgedaan bij het verlaten van een ruimte. Hier valt dus winst (milieubelasting en kosten elektriciteit) te halen. Idem bij uitzetten van computer en randapparatuur aan einde van de werkdag; niet alle medewerkers dragen hun medewerkerspas; de bedrijfshulpverlening is goed geregeld. Vanuit de AMCP-ers is gevraagd de volgende verbeterpunten centraal op te pakken: faciliteren van een digitale RIE zodat deze geactualiseerd kan worden; melden van (bijna) ongevallen digitaliseren; 6

7 mogelijkheden onderzoeken om in ruimten zoals magazijn, toiletten, afvalverzamelplaats e.d. een bewegingssensor voor de verlichting te plaatsen; met ICTA afstemmen of multifunctionals standaard op dubbelzijdig printen kunnen worden ingesteld en computers makkelijker/sneller vergrendeld/ontgrendeld kunnen worden. De Good Housekeeping checklist is ook uitgezet binnen verpleeghuis Nebo. De resultaten daarvan zijn nog niet besproken met de AMCP-ers van het Nebo. In 2014 zal de Good Housekeeping checklist opnieuw door alle AMCP-ers worden ingevuld. 7

8 2. Arbeidsomstandigheden 2.1 Algemeen In januari 2013 heeft de Inspectie SZW een vooraankondigingsbrief gestuurd van inspectie gericht op de aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Bronovo-Nebo is uiteindelijk niet geselecteerd voor dit inspectieproject. De inspectie ILT heeft aangekondigd in 2013 en 2014 verder te gaan met de in 2012 gestarte controles op gebied van vervoer gevaarlijke stoffen (ADR). In de periode april tot en met juni 2014 zal een inspectiebezoek bij Bronovo plaatsvinden. In de periode is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uitgevoerd binnen Bronovo-Nebo. In 2013 zijn alle voorbereidingen getroffen om in het eerste kwartaal van 2014 opnieuw een Stichtingsbrede RIE uit te voeren. Het proces van de RIE is goedgekeurd door de Raad van Bestuur, de OR Bronovo en de OR Nebo en staat beschreven in de interne memo Voorstel versneld invoeren van de RIE dd Uitleg voor de 3 de -lijnsmanagers die de RIE invullen over de verschillende stappen waaruit het proces van de RIE bestaat is beschreven in de interne memo Proces Risico-inventarisatie en -evaluatie Bronovo-Nebo dd In 2014 zal in samenwerking met het Medisch Centrum Haaglanden een digitale RIE worden ondergebracht in de software van Infoland (kwaliteitsbeheerssysteem i-prova). Per 11 mei 2013 is in de Arbo-wet een Europese richtlijn opgenomen om verwondingen en besmettingen veroorzaakt door prikaccidenten met scherpe voorwerpen bij gezondheidswerkers te voorkomen. Hier staat in dat veilige naaldsystemen beschikbaar moeten zijn met ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme en dat recappen verboden is. In maart 2013 is stichtingsbreed de overstap gemaakt naar veilige injectienaalden, veilige optreknaalden en veilige insuline naalden. In oktober 2013 zijn ook veilige infuusnaalden geimplementeerd. Oracle is in juni 2013 gescreend op inkoop van biologische agentia (klasse 3 en 4). Deze actie volgt uit het Rapport Thematisch Toezicht onderzoek Biorisk d.d. april 2012 van de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Advies ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu is gegeven bij de volgende nieuw- en verbouwingen: Gezondheidscentrum Wassenaar, Milieuplein, balie poli Neurologie en een vervolg advies op verbouwing van het beddenhuis (1 e etage). De Commissie Fysieke Belasting is bij deze verbouwingen betrokken voor ergonomisch en funcitoneel advies. Naar aanleiding van incidenten of vragen zijn diverse werkplekken/afdelingen door de arbo- en milieucoördinator bezocht en is hiervan schriftelijk advies uitgebracht richting de leidinggevende. 2.2 Gezondheid Binnen Bronovo-Nebo is een Commissie Fysieke Belasting actief die tot doel heeft een werkklimaat te creëren waarin fysieke belasting wordt beperkt en de belastbaarheid van de werknemer binnen zijn functie wordt vergroot. Overzicht van activiteiten van de Commissie Fysieke Belasting: Ergonomisch spreekuur Aanmeldingen Werkplekonderzoeken individueel Werkplekonderzoeken afdeling Graded Activity training (aantal medewerkers) Presentaties/trainingen

9 Op alle afdelingen binnen Bronovo hebben in de periode 2012 en 2013 til- en transfertrainingen plaatsgevonden. De instructiefilms Praktijkrichtlijnen en til- en transfertechnieken voor zorgverleners zijn daarbij een belangrijk onderdeel geweest. Deze films zijn tot stand gekomen in samenwerking met het IZZ en de commissie fysieke belasting en laten de praktijkrichtlijnen, de patiëntencategorieën A t/m E en de meest gebruikte til- en transfertechnieken in het ziekenhuis zien. Een til- en transfertraining vraagt om een periodieke herhaling. De commissie fysieke belasting heeft in 2013 deelgenomen aan de Praktijkworkshopdagen van de verpleging met het geven van til-transferlessen. Ter voorbereiding op deze lessen hebben alle zorgverleners in Bronovo de instructiefilms op het BNnet gezien, in combinatie met de E-learning module fysieke belasting. Gekeken zal worden hoe dit verder wordt vormgegeven in In 2013 was fysieke belasting een speerpunt binnen Nebo. Van de 9 til-transferspecialisten die een 2- daagse training gevolgd hebben kwamen 5 deelnemers uit het Nebo, waardoor ook hier steeds meer aandacht komt voor de landelijke praktijkrichtlijnen voor zorgverleners. Op deze manier is er een belangrijke stap gezet in de beheersing van fysieke belasting van de medewerkers. In 2014 zal een document aandachtsveld til- en transferspecialist voor in het Functiehuis worden opgesteld. In 2013 heeft de commissie fysieke belasting op allerlei manieren informatie verstrekt over alle (preventieve) mogelijkheden voor medewerkers van Bronovo-Nebo om de fysieke klachten te beheersen zoals werkplekonderzoeken, Graded Activity trainingen en shiatsu / stoelmassages. Op 2 juli heeft een bijeenkomst Praktijkrichtlijnen Beeldschermwerken plaatsgevonden. Deze bijeenkomst is gericht om fysieke klachten door beeldschermwerk te voorkomen. Ondanks aankondigingen op het BN-net en rechtstreeks aan de leidinggevende was de opkomst laag waardoor er geen tweede instructie is gepland. Het aanbod om ook in Nebo een beeldscherminstructie te organiseren is niet overgenomen. In 2014 zullen opnieuw beeldscherminstructies worden aangeboden waarbij nog meer aandacht wordt besteed aan de communicatie hiervan. Doordat diverse obese hulpmiddelen in 2012 zijn aangeschaft zijn er minder leasekosten gemaakt in Obesebedden worden nog wel geleaset nadat eerst gekeken is of afhankelijk van het type obesitas patiënt een IC-bed ingezet kan worden. Met o.a. enkele medewerkers van de patiëntenvervoer en SEH heeft een proef plaats gevonden met een obese brancardstoel. Deze voldeed echter niet aan de eisen. In 2014 zal verder worden gezocht naar een hulpmiddel voor het transporteren van obesitas patiënten. In 2014 zal de commissie fysieke belasting zich gaan richten op de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting voor de ondersteunende diensten (facilitaire afdelingen). Verder neemt de commissie deel aan een projectgroep hulpmiddelen. Hiermee worden de hulpmiddelen in de kliniek geïnventariseerd (o.a. aan de hand van de Carethermometer) en beleid gemaakt over het gebruik ervan. Hierin wordt wederom aandacht besteed aan het concept liggend tillen. Shiatsu-stoelmassage: Bronovo-Nebo heeft al enige jaren een overeenkomst met het Shiatsu-centrum om medewerkers shiatsu en/of stoelmassages aan te bieden ter van preventie van klachten. Er is in 2013 een tevredenheidsonderzoek afgenomen, waaruit bleek dat de meeste medewerkers klachten hebben aan de nek-en schouders. Maar ook met hoofdpijn, vermoeidheid en/of stressgerelateerde klachten gaan medewerkers voor een shiatsu-behandeling. Shiatsu en stoelmassage hebben volgens de medewerkers een goed tot zeer goed effect op het ziekteverzuim. Medewerkers willen meer reclame en bekendheid ter preventie van het ziekteverzuim. Uitbreiding met acupunctuur wordt als zeer wenselijk gezien en de medewerkers willen dat het Shiatsu-centrum vooral doorgaat. Shiatsu / stoelmassage shiatsu 27 shiatsu 33 shiatsu 37 shiatsu 57 mw-ers 55 mw-ers 20 stoel 13 stoel 11 stoel 12 stoel 9

10 2.3 Veiligheid Door de afdeling Infectiepreventie is in 2013 het protocol Prikaccidenten (SAHIP 307) geactualiseerd. Deze afdeling houdt het aantal prik-, snij-, spat- en bijtincidenten bij en stelt hiervan een verslag op. De invoering van veilige naalden heeft nog niet het gewenste doel van een aanzienlijk verlaging van het aantal prikaccidenten gehaald. Dit komt o.a. door diverse uitzonderingsgevallen waarbij nog met onveilige naalden wordt gewerkt en door werkzaamheden waarbij nog geen naaldsystemen beschikbaar zijn met een ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme (o.a. hechtnaalden). De Arbo- en milieucoördinator houdt het aantal (bijna) ongevallen van de medewerkers bij. Alle meldingen zijn geanalyseerd en waar nodig actie ondernomen om herhaling te voorkomen. Om het melden makkelijker te maken wordt in 2014 het meldingsformulier Voorvallen gedigitaliseerd binnen het reeds aanwezige softwarepakket voor kwaliteitsdocumenten en registratie incidenten met patiënten. Jaartal Aantal prik-, snij, spat en Aantal (bijna) ongevallen bijtincidenten Bronovo Nebo Bronovo Nebo In het najaar 2013 hebben alle medewerkers de mogelijkheid gekregen om zich in te enten tegen de seizoensgriep, gecoördineerd door de afdeling Infectiepreventie. De vaccinatiegraad is uitgekomen op 35.7% uitgekomen, welke hoger is dan het landelijk gemiddelde. De opkomst van het verplegend personeel, voornamelijk die van hoog-risico afdelingen, bleef achter. Ter bescherming van de medewerker en voorkoming van verspreiding van infectieziekten op de werkvloer is een vaccinatiebeleid voor medewerkers opgesteld. Indien een medewerker een infectie heeft opgelopen zal hij/zij dit moeten melden voor aanvang van het werk moeten melden en wordt het Potentieel Infectueuze Medewerker proces (PIM) gevolgd. In 2014 vindt een pilot plaats van registratie van de vaccinatiestatus van de medewerker en infectiemeldingen in Profit. Dit en informatie over hepatitis B, TBC en andere infectieziekten bij medewerkers is te lezen in het jaarverslag Infectiepreventie Door een beperkte groep medewerkers van Bronovo worden laad- en loshandelingen verricht in het kader van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Om te voldoen aan deze wet is samen met de coöperatiepartners sinds 5 september 2012 een contract afgesloten met een externe Veiligheidsadviseur ADR. Begin 2014 heeft de veiligheidsadviseur een audit/werkplekbezoek uitgevoerd bij Bronovo waarna een jaarverslag 2013 wordt opgesteld. Geconstateerde verbeterpunten worden in 2014 opgepakt. De AMCP-ers van het Klinisch Chemisch en Hematologie laboratorium en het Pathologisch laboratorium houden jaarlijks een registratie bij van welke medewerkers met welke CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen) hebben gewerkt. Deze registratie wordt minimaal 10 jaar bewaard. De activiteiten in het kader van de stralingsbescherming (ioniserende straling) worden, door de extern coördinerend deskundige vanuit het LUMC, weergegeven in een jaarrapport Stralingsbescherming Tevens worden resultaten van veegproeven op de afdelingen en overzichten gegeven van de aanwezige ioniserende straling uitzendende toestellen en radioactieve bronnen binnen de omvang van de vergunning en van de emissie van radioactieve stoffen in de lucht en het riool. 10

11 2.4 Welzijn De regeling Bedrijfsopvang staat op DKS en er wordt naar verwezen op het BN-net. Er zijn geen meldingen met betrekking tot de bedrijfsopvang geweest in In december 2012 is wederom een onderzoek uitgevoerd naar de werkbeleving van medewerkers van Bronovo-Nebo. De resultaten van het onderzoek (MTO) zijn in 2013 aan het management en alle medewerkers gepresenteerd en er zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Op bijna alle onderzoeksthema s is beter gescoord dan het vorige onderzoek én boven het gemiddelde van vergelijkbare organisaties in de sector (benchmark Ziekenhuizen algemeen/verpleging). Aandacht is onder meer uitgegaan naar verbetertrajecten op het gebied van taakroulatie, reductie van werkdruk en ziekteverzuim, onderlinge communicatie en het verbeteren van patiëntlogistiek. Daarnaast zijn op diverse afdelingen trainingen verzorgd op het gebied van feedback, intervisie en versterken van interne klantgerichtheid. De Raad van Bestuur evalueert elk kwartaal de voortgang hiervan met het management. In het MTO is een nieuwe vraag opgenomen, namelijk Ik sta open voor advies en of hulp van Bronovo-Nebo over een gezondere levensstijl. Hier is 6,6 op gescoord wat betekent dat de meerderheid van de medewerkers die het MTO hebben ingevuld hier dus open voor staan. In verband met andere prioriteiten is hier verder geen actie op ondernomen in Komend jaar zal dit opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Hieronder een overzicht met het aantal medewerkers die een beroep hebben gedaan op de medewerker vertrouwenspersoon. Jaartal Aantal mw-ers Aantal mw-ers Bronovo Nebo In de meeste gevallen zijn de problemen opgelost door bemiddeling van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft 1 keer, in de rol als adviseur, de vergadering van de medewerkers klachtencommissie bijgewoond. Per 2013 is ingesteld dat de vertrouwenspersoon regulier overleg voert met de manager PO&O. Dit heeft 2 keer plaatsgevonden in Aandachtspunten in 2013 waren de vele vragen over de vernieuwde jaargesprekken, reorganisaties en vragen van leidinggevenden en medewerkers hoe te handelen in het geval van intimidatie en agressie door patiënten en bezoekers. Begin maart is een nieuwe medewerkers vertrouwenspersoon aangetreden. Om meer bekendheid te geven aan het bestaan van de vertrouwenspersoon heeft zij naast de reguliere werkzaamheden in BNK informatie gegeven over de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon, een nieuwe informatiefolder gemaakt, presentaties aan afdelingen en poliklinieken gegeven en heeft zij de workshops Kleur Bekennen gegeven tijdens de week Bronovozorg. 2.5 Verzuim In de kaderbrief Stichting Bronovo-Nebo 2013 is als doelstelling een verzuimpercentage van 4% voor Bronovo en 5,5% voor Nebo opgenomen. Het gemiddelde verzuimpercentage van Bronovo-Nebo in 2013 is uitgekomen op 4,9%. Deze is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012 (5,01%). Het verzuimpercentage van Bronovo is 4,41% en het verzuimpercentage van Nebo is 8,46%. In het rapport van Vernet worden de verzuimcijfers verder geanalyseerd naar leeftijd van de medewerkers, duurklasse verzuim, verzuimfrequentie, etc. en vergeleken met het branchegemiddelde. In het jaarverslag van de bedrijfsarts worden verder nog de verzuimtrends beschreven en het aantal meldingen van beroepsziekten in opgenomen. In het 3 e kwartaal 2012 is een enquête uitgezet onder alle 2 e en 3 e lijnmanagers om de verzuimbegeleiding te evalueren. De resultaten waren positief. De ontvangen verbetermaatregelen 11

12 zijn in 2013 stapsgewijs verder ingevoerd. Zo is in Nebo per juli 2013 voor in eerste instantie een periode van anderhalf jaar een arbeidsdeskundige gestart om o.a. leidinggevende te adviseren en coachen bij verzuimbegeleiding en gerichte adviezen te geven over cultuur- of organisatorische aspecten. 12

13 3. Milieu 3.1 Algemeen Omdat de vigerende milieuvergunning is verouderd en niet alle wijzigingen in de bedrijfsvoering zijn gemeld heeft Bronovo met de Gemeente afgesproken een revisievergunning in te dienen. De planning was om begin 2013 de vergunning aan te vragen maar dit heeft vertraging opgelopen. Nu zal begin 2014 via het omgevingsloket (OLO) de revisievergunning worden ingediend tegelijk met een akoestisch rapport voor de gehele inrichting. Doordat de vergunning vertraging heeft opgelopen heeft Bronovo het doel met betrekking tot het behalen van een bronzen niveau van de Milieuthermometer MPZ niet gehaald. In 2014 zal getracht worden gelijk op te gaan voor het niveau zilver. Hiervoor is onder andere duurzaam inkopen een criterium. In 2013 heeft een student van Facility Management aan de Haagse Hogeschool bij Bronovo een afstudeerproject uitgevoerd over duurzaam inkopen. De resultaten van het afstudeerproject waren nog niet concreet genoeg. In 2014 zal hier vervolg aan worden gegeven (mogelijk in samenwerking met het Medisch Centrum Haaglanden). Achter het ziekenhuis, ter hoogte van het centraal magazijn, is een Milieuplein gebouwd voor de opslag van alle afvalstromen en afvalinzamelmiddelen. Het Milieuplein is voorzien van een Sedum dak. Zo n dak verhoogt de levensduur van dakbedekking, werkt isolerend, geluidsabsorberend en heeft een natuurlijke uitstraling. Bij de zijkanten van het Milieuplein is gebruik gemaakt van ruwe, her bruikbare stenen materialen. Zeven ziekenhuizen waaronder Bronovo zijn in 2013 gestopt met het serveren van de plofkip vanwege het slechte dierenwelzijn en hoge antibioticagebruik. Bij het Nebo is een oplaadpunt voor de elektrische fiets (voor 4 fietsen) geplaatst. Om medewerkers en bezoekers te stimuleren om met de fiets te komen zijn bij Bronovo grotere, overdekte en gebruiksvriendelijke fietsenstallingen neergezet. Tevens is in het 1 e kwartaal van 2013 de mobiliteitsregeling Bronovo ingegaan met als doel 80 parkeerplaatsen per dag te besparen. In 2013 zijn geen meldingen geweest van klachten met betrekking tot geurhinder of geluidshinder. 3.2 Milieu-onderwerpen Afval Ter hoogte van het centraal magazijn is een milieuplein neergezet voor opslag van alle afvalstromen en afvalinzamelmiddelen. De Groen-cie is in de zomer op bedrijfsbezoek geweest bij het Reinier de Graaf Gasthuis. Zij hebben een zogenaamde Pharmafilter staan. Dit is een systeem dat afval en vuil water verwerkt en wat ondermeer schoon water en biogassen oplevert. Voor Bronovo is een business case opgesteld waaruit is geconcludeerd dat de Pharmafilter zich met name terug zou kunnen verdienen door vermindering van ziekenhuisinfecties en aantal fte verplegend en logistiek personeel. Bronovo is te klein, lees: heeft te weinig afval om de Pharmafilter rendabel te maken. De mogelijkheid om met biologisch afbreekbare po s en urinoirs te werken en deze in plaats van de pospoeler via het riool door de Pharmafilter te laten verwerken blijkt technisch niet haalbaar. In 2013 is het 1 keer voorgekomen dat het afvalverwerkingsbedrijf niet correct gescheiden afval van het ziekenhuis heeft aangetroffen. Het betrof 2 blauwe Wivavaten voor specifiek ziekenhuisafval bij het bedrijfsafval. De hoeveelheid afval afkomstig van Bronovo is gedaald ten opzichte van 2012 (zie grafiek Hoeveelheid afval Bronovo ). Dit is te verklaren door een lagere productie in Om het papierverbruik terug te dringen is in 2012 het project digitaal vergaderen gestart. Hierbij wordt vergaderd met een tablet waar de vergaderstukken op staan. In verband met de kosten is dit project verder niet uitgebreid in Wel zijn per juli alle multifunctionals standaard ingesteld op dubbelzijdig printen. Het aantal enkelzijdige opdrachten is ruim meer dan gehalveerd. Naar verwachting zal hiermee ongeveer jaarlijks aan papierkosten en meer dan 100 bomen worden bespaard. 13

14 Op verzoek van de afdeling KCHL en het facilitair bedrijf (centraal magazijn, keuken en linnenservice) wordt per juni 2013 verpakkingsplastics ingezameld in speciale foliezakken en afgeperst in de papier/kartonpers. Gezien de hoge verwerkingskosten is het (nog) niet haalbaar om andere plastics in te zamelen. In een tabel in bijlage II zijn de exacte hoeveelheden per afvalstroom weergegeven. Binnen de afvalstroom klein gevaarlijk afval (KGA) worden batterijen, Tl-buizen, verfresten en cosmetica/medicijnen afkomstig van de apotheek apart afgevoerd. De totale hoeveelheid Swill en glas zijn een geschatte waarde daar deze afvalstromen niet worden gewogen. De totale kosten voor het afvoeren van afval bij Bronovo bedraagt net boven de ( lager dan in 2013). Hoeveelheid afval Bronovo Swill Gewicht (kg) Bouw&Sloop Papier en karton (incl. vertrouwelijk papier) Glas KGA + chemisch lab afval Specifiek ziekenhuis afval Bedrijfsafval Bij Nebo wordt geen enkele afvalstroom gewogen. Voor Nebo is de totale hoeveelheid afval in 2013 nagenoeg gelijk gebleven vergeleken met De totale kosten voor het afvoeren van afval bij Nebo bedraagt net boven de Afvalstromen Verpleeghuis Nebo Hoeveelheid afval (kg) Jaartal Incontinentie materiaal Swill Papier en karton Glas Bedrijfsafval 14

15 Energie Er hebben diverse activiteiten en/of technische maatregelen plaatsgevonden in 2013: Bij de verbouwing van de polikliniek Neurologie zijn alle lichtbronnen daar waar mogelijk en de bouwlampen ter hoogte van de SEH voorzien van Led verlichting. De verwarmingsinstallatie binnen Nebo is geoptimaliseerd zodat bij een lage warmtevraag de grote installatie niet in bedrijf komt. Hiervoor zijn zuinige Cv ketels in het systeem geplaatst. De video conference verbindingen werken na de kinderziektes nu beter en stabiel. Er is met coöperatie partners voor een standaard gekozen die nu verder zal worden uitgebreid. In juli heeft een nieuwsbericht op het BN-net gestaan waarbij is gevraagd bij warme dagen de ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten te houden zodat het gebouw koel blijft en dus energie wordt bespaard. Door de ontwikkelingen op de energiemarkt is de keuze welke soort duurzame energie-installatie wordt geplaatst ter hoogte van ster 3 (voor de aanbouw ster 3) uitgesteld. Rond de zomer 2012 zijn zonnepanelen op het dak van het ziekenhuis ter hoogte van ster 1 geplaatst en in de gang bij de centrale hal wordt via een monitor de energieopbrengst van de zonnepanelen weergegeven. De verwachte jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen van kwh is ruim gehaald. In 2013 hebben de zonnepanelen kwh opgeleverd (dit komt overeen met ongeveer minder energiekosten). Energieverbruik: elektra (zie exacte cijfers in bijlage III) Het elektriciteitsverbruik binnen Bronovo is in 2013 gedaald ten opzichte van Dit is te verklaren door een lagere productie. De prijs van elektriciteit is gestegen waardoor de totale kosten (inclusief transport) hoger zijn dan in Het elektriciteitsverbruik binnen Nebo is in 2013 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van De kosten voor elektriciteit zijn, ondanks dat de prijs voor elektriciteit is gestegen, iets gedaald. Dit is te verklaren door een verschil in verbruik en kosten tussen dal en piekuren. 15

16 Energieverbruik: gas (zie exacte cijfers in bijlage III) Het gasverbruik is in 2013 zowel bij Bronovo als Nebo ten opzichte van 2012 gestegen (zie bijlage III). Dit is grotendeels te verklaren door de strenge winter van 2013 (januari-maart). De kosten zijn gedaald door een lagere gasprijs. Verbruik (m3) Gas Bronovo Jaartal Gas Nebo Verbruik (m3) Jaartal 16

17 3.2.3 Water Afvalwater: Op 28 november is een afvalwateronderzoek uitgevoerd (zie exacte getallen in bijlage IV). In het bemonsterde afvalwater ter plaatse van de olie-afscheiders en vetput restaurant zijn geen overschrijdingen van de vergunde concentraties aangetroffen. Ter plaatste van de vetput van de keuken is het gehalte wel boven de vergunde concentraties. Na constatering is de vetput direct leeggemaakt en de ledigingsfrequentie verhoogd. In het kader van de Wet verontreiniging oppervlakte water is de vervuilingseenheid gemeten om zo de verontreinigingsheffing vast te stellen (zie bijlage IV). Waterverbruik: Bij Bronovo is het waterverbruik gestegen en bij Nebo is het waterverbruik ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk gebleven (zie bijlage IV). Een verklaring voor de stijging bij Bronovo is met het schrijven van dit verslag niet bekend en zal verder worden onderzocht. 3.3 Milieubarometer Bronovo ziekenhuis Voor het vijfde opeenvolgende jaar zal Bronovo de milieubarometer invullen. De milieubarometer is een online meetinstrument waarmee de milieubelasting van Bronovo inzichtelijk gemaakt kan worden. Tevens kunnen de scores worden vergeleken met de branche ziekenhuizen. In de zomer van 2014 zijn de branchegegevens over 2013 beschikbaar. De resultaten zullen gepubliceerd worden in het BNK en op het BN-net / Clusters & Afdelingen / Milieu. 17

18 4. Bedrijfshulpverlening 4.1 Algemeen In gezamenlijk overleg met de brandweer is een meerjarenplan opgesteld om het ziekenhuisgebouw toe te rusten volgens de nieuwe brandweereisen. Bij iedere renovatie van verpleegafdelingen en poliklinieken worden meteen de laatste eisen van brand voorzieningen toegepast. Zowel Bronovo als Nebo beschikt over de vereiste gebruiksvergunningen en door de brandweer goedgekeurde ontruimingsplannen. Voor de Hubertusduin en het Poortgebouw zijn de ontruimingsplannen gereed en ook goedgekeurd door de brandweer. Elk bouwplan, waarbij compartimenteringen of vluchtwegen worden veranderd, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de brandweer. Als er een bouwvergunning noodzakelijk is wordt bovendien de brandveiligheid door de gemeente gecontroleerd. Zowel Bronovo als Nebo beschikt over een branddetectie- en alarmeringssysteem op alle patiëntenkamers. In Bronovo zijn de opmerkingen van brandweer na een inspectie vrijwel allemaal aangepakt en uitgevoerd. Een bevestiging ter goedkeuring van de brandweer is ontvangen. Er is nog discussiepunt over aanpak van de hoekoverslag, dat wil zeggen dat brand ook buitenom via de gevel zou kunnen uitbreiden, daarvoor moeten gebouw hoeken extra beveiligd worden. In Nebo zijn de opmerkingen van de brandweer na een inspectie allemaal verholpen, is een bevestiging ter goedkeuring van de brandweer ontvangen en is ook de brandmeldcentrale gecertificeerd. Het Zirop is aangepast en wordt samen met het ontruimingsplan in maart 2014 verspreid over de afdelingen. 4.2 Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) Op het ogenblik heeft Bronovo 65 getrainde BHV-ers inclusief 7 ploegleiders, 1 plaatsvervangend hoofd BHV en 1 hoofd BHV. Nebo heeft 36 getrainde BHV-ers, inclusief 6 ploegleiders en 1 hoofd BHV. Gezondheidscentrum Wassenaar heeft 3 getrainde BHV-ers. 2 BHV-ers daarvan gaan in 2014 een ploegleiders cursus volgen. Er zijn nog een aantal BHV-ers die nog een inhaalcursus moeten volgen. Deze cursus is reeds gepland. Er zijn 7 medewerkers in Bronovo die binnenkort de basiscursus gaan doen: 2 medewerkers van de SEH, 2 medewerkers van de ICTA, 2 medewerkers van de OK en 1 medewerker van de TD. In 2013 hebben 2 medewerkers met succes de module Ploegleider gevolgd. De overige 5 ploegleiders hebben een herhaling gevolgd in het opleidingscentrum te Zoetermeer. 4.3 Ontruimingsoefeningen Op 30 mei 2013 heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden op de OK. Bij deze ontruiming waren lotusslachtoffers ingezet. De oefening is prima verlopen. Er heeft een ziekenhuis brede oefening plaatsgevonden in de nacht van 26 november De leerpunten uit deze oefening waren o.a. het beschikbaar zijn van actuele informatie voor alarmering en een duidelijkere taakuitvoering van dienstdoende nachtportier. Ook in Nebo hebben ontruimingsoefeningen plaatsgevonden waarvan 1 s nachts (2 december). Deze oefening verliep prima. 18

19 5. Beveiliging Binnen Bronovo is een werkgroep actief die zich bezig houdt met de beveiliging. De werkgroep stelt het beveiligingsbeleid voor aan de Raad van Bestuur en bespreekt periodiek de voortgang van o.a. beveiligingsplannen, incidenten ten aanzien van agressie en geweld, diefstal en registratie hiervan. In 2013 is de werkgroep beveiliging 3 keer bijeengekomen. De samenstelling van de werkgroep is weergegeven in bijlage I. 5.1 Genomen beveiligingsmaatregelen in 2013 Bronovo: Vanwege tijdelijke huisvesting van de SEH in een noodgebouw naast het ziekenhuis, is besloten de nachttoegang naar de hoofdingang te verplaatsen. De balie bij de hoofdingang is nu 24 uur bemand en is ook ingericht als meldkamer. In 2013 zijn incidenten, observaties en voorvallen digitaal gerapporteerd om inzichtelijk te kunnen maken waar de eventuele knelpunten zitten. In het kader van NEN 7510 norm zijn ook de fysieke beveiligingsmaatregelen in kaart gebracht en een analyse gemaakt van de kwetsbaarheid van het gebouw. Bronovo werkt mee aan coöperatie project om door middel van het ontwikkelen van E-learning module de veiligheid onder de aandacht van de medewerkers te brengen. Het toegangsbeveiliging systeem is geëvalueerd en op diverse punten aangepast o.a. screening van de matrix en verwijderingen van oude bestanden. Er zijn twee steekproeven gehouden m.b.t. de screening van toegang van kwetsbare ruimte zoals ICTA, laboratoria, medicijnkamers en de apotheek. Het inzetten van 24 uur medicijnkamers beveiliging is nog niet compleet met name op de daguren tot uur. Het is de bedoeling dit op te zetten in samenwerking met het MCH. De fietsenstallingen zijn transparant gemaakt en dicht bij de hoofdingang gebouwd. De medewerkersstalling is alleen met een pas toegankelijk. Nebo: Het project domotica (= toepassen van techniek om de kwaliteit van zorg en verblijf te verbeteren) is geïmplementeerd. Het betreft alarmering voor cliënten door middel van een halszender, directe communicatie mogelijkheid vanuit cliëntkamer, en het traceren en lokaliseren van cliënten binnen het gebouw. Het systeem biedt meer bewegingsvrijheid binnen het gebouw voor demente en verwarde cliënten. Daarnaast is er track en trace systeem geïnstalleerd om eventueel verwarde cliënten buiten het gebouw van Nebo te kunnen traceren en te lokaliseren, en ingeval van nood de nodige hulp bieden. 5.2 Beveiligingsincidenten registratie 2013 Bronovo: Het aantal gemelde beveiligingsincidenten in 2013 is gelijk gebleven aan Bij diefstallen van medewerkers-eigendommen gaat het om een toename van diefstallen uit garderobes, met name kledingstukken en geld. Het is lastig dit op te lossen. De nieuwe garderobe op de begane grond is alleen toegankelijk met een kaartlezer, zodat verificatie van toegang mogelijk is. De meldingen van auto s betrof twee keer blikschade. Het aantal meldingen van agressie is licht gestegen. Fietsendiefstallen zijn in 2013 wederom niet gemeld. De totale materiële schade van alle aangiften bedraagt ongeveer (in 2012 was dit 5.000). 19

20 Bronovo Auto s Fietsen Inbraak Diefstallen van zkh Diefstallen van medew Diefstallen van pat Agressie Totaal Nebo: In Nebo gaat het voornamelijk om diefstallen of vermissingen van eigendommen van cliënten. Dit is ten opzichte van 2012 helaas nog niet verminderd. In 2014 zullen meer acties nodig zijn om dit terug te dringen zoals voorlichting aan cliënten over het veilig bewaren van contant geld, screening van medewerkers en inhuur personeel, duidelijke regels over controle en toezicht. De totale schade in Nebo als gevolg van diefstal/vermissingen van cliënten eigendommen bedroeg bijna 4000 (in 2012 was dit ruim 4.000). Het betreft vooral contant geld uit portemonnees en sierraden. Nebo Auto s Fietsen Inbraak Diefstallen van Nebo Diefstallen van medew Diefstallen van cliënt Agressie * Totaal Nb *agressie wordt via behandelplan vastgelegd en besproken omdat dit vrijwel altijd te maken heeft met de geestelijke conditie van de cliënten 5.3 Speerpunten beveiligingsbeleid Speerpunt 1. Informatie voorziening In 2013 is een coöperatie brede E-learning module ontwikkeld die in 2014 zal worden geïmplementeerd. Om een optimale informatie voorziening mogelijk te maken zijn alle incidenten gebundeld, digitaal opgeslagen en voor alle receptie medewerker toegankelijk. Speerpunt 2. Beveiliging organisatie De business case samenwerking beveiliging MCH is gereed maar is nog niet verder ingevoerd. Afhankelijk van de fusie ontwikkeling zal dat naar verwachting in 2014 gebeuren. Ook de 24 uurs bewaking is hierdoor vertraagd. De beveiliging in Bronovo is verder geprofessionaliseerd. Het nieuwe hoofd receptie & beveiliging is in februari 2013 gestart met als hoofdopdrachten het stroomlijnen en updaten van informatie voorziening, uitbreiden van de meldkamer en systematisch verwerken van gegevens van beveiligingsincidenten. Speerpunt 3. Gedragscodes en gedragsregels Gedragsregels voor patiënten en medewerkers zijn vastgesteld. Op de SEH worden de gedragsregels voor patiënten via tv-schermen (narrowcasting) gecommuniceerd. De invoering van het waarschuwingssysteem wacht nog op realisatie van 24 uurs beveiliging. De patiënten krijgen wel al een waarschuwingsbrief. In 2013 is 10 keer een waarschuwingsbrief verstuurd. Speerpunt 4. Communicatie en bewustwording Er wordt een coöperatie brede E- learning module ontwikkeld voor alle medewerkers. 20

21 Speerpunt 5. Toegangsbeheer De toegangsmatrix is aangepast en grondig geschoond, zodat alle bestanden zoveel mogelijk actueel blijven. Er is een kleurenmethodiek uitgevoerd m.b.t. het aangeven van de mate van toegankelijkheid en kwetsbaarheid. Voor de nieuwbouw van het Gezondheidscentrum Wassenaar is de compartimentering en andere geadviseerde beveiligingsmaatregelen uitgevoerd. Het gebouw is in december 2013 in gebruik genomen. Voor de nieuw te bouwen Spoedeisende hulp wordt de toegankelijkheid en veiligheid goed in het ontwerp geïmplementeerd. Speerpunt 6. Veilige zorg In verband met de in januari 2013 ontvangen vooraankondigingsbrief van de Inspectie SZW over inspecties gericht op de aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is het Arbo actieplan Veilig werken in de zorg doorgenomen. Er wordt voldaan aan alle genoemde maatregelen voor ziekenhuizen. Bronovo-Nebo is uiteindelijk niet geselecteerd voor dit inspectieproject. Via de ondersteuningsregeling Veilig werken in de Zorg zal een subsidie voor 2014 worden aangevraagd voor het organiseren van de 2-daagse training omgaan met agressie voor medewerkers van de SEH en receptie en 1-daagse training voor alle andere medewerkers. Deze training richt zich op oorzaken van agressief gedrag, communicatieve en fysieke vaardigheden, systematisch handelen, gedragskenmerken herkennen en opvang en melding bij agressieve situaties. 21

22 Bijlage I: Samenstelling commissies op gebied van Arbo, Milieu en Beveiliging Arbo- en milieucommissie: De heer F.J. van Riel, hoofd facilitair bedrijf, voorzitter De heer H. Beumer, manager bedrijfsvoering Cluster Logistiek De heer P.L.M. Kramers, manager PO&O Mevrouw M. Koot, ergotherapeut Mevrouw S. Schellekens, beleidsmedewerker kwaliteitszorg Mevrouw S. Bor, Arbo en milieucoördinator De heer R. Braakhuis, unithoofd verpleegafdeling t Bosch en de Schakel Groen-commissie: De heer H.H. Berendsen, longarts, voorzitter Mevrouw M. Thomas, kinderarts De heer G. Kauer, informatie analist De heer F.J. van Riel, hoofd facilitair bedrijf De Heer C. Wegman, hoofd technische dienst Mevrouw S. Bor, arbo- en milieucoördinator Arbo- en milieucontactpersonen: Cluster AMCP-gebied AMCP-er Beschouwend Poliklinieken cluster Beschouwend Mw. M. van der Zanden, hoofd poli interne geneeskunde Klinieken cluster Beschouwend Mw. P. de Blois, unithoofd afdeling Wilhelmina Snijdend Poliklinieken cluster Snijdend Mw. M. van Spronsen, unithoofd poli orthopedie / poli dermatologie Klinieken cluster Snijdend Mw. L. Beugelsdijk, unithoofd afdeling Willem- Alexander Logistiek OK / POK / CSA Mw. Schoevers (tot november 2013) SEH / gipskamer Dhr. van der Wal, verpleegkundige SEH IC / CCU / Endoscopie Mw. I. de Vries, ICU verpleegkundige Ergo- en fysiotherapie Mw. M. Koot, ergotherapeut GCW/ Buitenpoli Kennedylaan Dhr. J. Berssenbrugge, locatiemanager GCW Diagnostiek KCHL Mw. A. Pomstra, arbo- en milieucoördinator KCHL Pathologie Dhr. J. Fundter, unithoofd afdeling pathologie Nucleaire geneeskunde Mw. D. Zanin, afdelingshoofd nucleaire geneeskunde (tot oktober 2013) Radiologie Dhr. W. van der Ende, manager radiologie Ouderen De Beek Mw. S. Kingma, EVV-er Het Bosch Mw. S. Langner, EVV-er Het Dael Dhr. R. Villarias, EVV-er Het Hout Mw. C Hufkens, EVV-er De Schakel Mw. Z. Sahin, EVV-er Kantoor Dhr. E. Schiffer, applicatiebeheerder Staf en Interne Dienst Dhr. Y. Yildiz, teamleider interne dienst Ondersteuning Technische Dienst Dhr. van de Toorn, medewerker technische dienst Logistieke Dienst Dhr. R. de Groot, medewerker magazijn & transport Voedingsdienst (keuken en Dhr. A. Kouer, medewerker keuken voedingsassistenten) Receptie & beveiliging Dhr. J. Rasoelbaks, hoofd receptie & beveiliging Nebo: Facilitaire dienst Dhr. H. Gomaa, hoofd facilitair Nebo Overige ondersteunende diensten Mw S. Bor, arbo- en milieucoördinator 22

Milieujaarplan. Auteur: Ellen M. Parma, milieucoördinator-mvo officer. OLVG. Beter in Amsterdam

Milieujaarplan. Auteur: Ellen M. Parma, milieucoördinator-mvo officer. OLVG. Beter in Amsterdam Milieujaarplan 2016 Auteur: Ellen M. Parma, milieucoördinator-mvo officer Datum: januari 2015 OLVG. Beter in Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelen en acties voor 2016 4 2.1 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel Bijlage 3. Arbojaarverslag 2007, artikel 10 van de Arbowet Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel De samenwerkings- c.q. overlegvorm tussen

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg 9 december 2015 Maria Breas Inspectie SZW Wat doet Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt aan: eerlijk werk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Milieujaarplan OLVG, locatie West Postbus AE Amsterdam Jan Tooropstraat AE Amsterdam T

Milieujaarplan OLVG, locatie West Postbus AE Amsterdam Jan Tooropstraat AE Amsterdam T Milieujaarplan 2017 Afdeling HR-Gezondheid Auteur(s) Ellen Parma, milieucoördinator Datum april 2017 OLVG, locatie Postbus 95500 1090 HM Amsterdam erpark 9 1091 AC Amsterdam T 020 599 91 11 OLVG, locatie

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra

Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra Aanleiding Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de grootste arbeidsrisico

Nadere informatie

Jaarverslag duurzaamheid en milieu 2015

Jaarverslag duurzaamheid en milieu 2015 Jaarverslag duurzaamheid en milieu 2015 ir Pieter Westers Arbeidshygiënist en Milieuadviseur Juni 2016 Samenvatting in beeld... 3 Voorwoord... 4 2. Duurzaamheidsvisie... 6 3. Overzicht uitgevoerde activiteiten

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van april 01 tot oktober 01 op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in zorginstellingen. PSA is in de

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. EVALUATIE ARBOJAARPLAN 2011... 3 3. ACTIVITEITEN ARBOJAARPLAN 2012... 9

1. INLEIDING... 3 2. EVALUATIE ARBOJAARPLAN 2011... 3 3. ACTIVITEITEN ARBOJAARPLAN 2012... 9 1. INLEIDING... 3 2. EVALUATIE ARBOJAARPLAN 2011... 3 RISICO- INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)... 3 ZORG VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN VAN MEDEWERKERS EN BELEID... 4 ONDERSTEUNING DOOR ARBODIENST

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Milieujaarplan 2014. Ziekenhuis. Auteur: Ada Zon Functie: IVIilieucoördinator Datum: December 2013. milieu kernteam. 3^ beter { veiliger vriendelijker

Milieujaarplan 2014. Ziekenhuis. Auteur: Ada Zon Functie: IVIilieucoördinator Datum: December 2013. milieu kernteam. 3^ beter { veiliger vriendelijker milieu kernteam Milieujaarplan 2014 ^ Ziekenhuis Auteur: Ada Zon Functie: IVIilieucoördinator Datum: 2013 3^ beter { veiliger vriendelijker Sint Lucas Ziekenhuis Postbus 9243 1006 AE Amsterdam Bank 23

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Servicecentrum Particuliere Beveiliging

Servicecentrum Particuliere Beveiliging 2014 Achtergrondinformatie Beveiligingsbranche Circa 300 bedrijven vallen onder de cao Particuliere Beveiliging. In de branche zijn naar schatting 30.000 beveiligers actief, 80% daarvan is werkzaam bij

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie

Faculteit der Archeologie Rapport Faculteit der Archeologie Reuvensplaats 24 Leiden Faculteit der Archeologie Arbo en milieujaarverslag 2010 1 Maart 2011 Inhoud Blz. 1. Management review 3 2. Inleiding 3 3. Algemeen 3 4. Algemene

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO 14001 Milieumanagement Periode meerjarenplan: 1-01-2016 31-01-2020 Periode jaarplan: 1-01-2016 1-01-2017 Betreft: Doelstellingen CO2 en ISO14001 (2.B.1-4

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing A. Noort, J.H.W. Maasen Adres : Interne Arbodienst Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden e-mail : a.noort@arbodienst.leidenuniv.nl Organisatie

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Voorbeelden van goede praktijken van gemeenten in de aanpak van beeldschermwerk Inhoudsopgave 6 3 2 6 Preventieve zorg, gedeelde verantwoordelijkheid bij gemeente

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Reinier de Graaf Gasthuis

Reinier de Graaf Gasthuis Reinier de Graaf Gasthuis Het meest duurzame ziekenhuis van Nederland Bron: Sterrengids voor Gastvrijheid 2012 Cradle2Cradle Café en de Zorg 26 maart 2013 Since 1252 1 Facts & Figures Reinier de Graaf

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Jaarplan arbo 2013. : H. Luyten, teamcoördinator arbo

Jaarplan arbo 2013. : H. Luyten, teamcoördinator arbo Jaarplan arbo 2013 Opdrachtgever : Ir B. Durlinger Projectleider : H. Luyten, teamcoördinator arbo Afdeling : Afdeling Arbo Datum : december 2012 : versie 2 CONCEPT 1. Inleiding 1.1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN ARBO-BELEID 3 1.1 Algemeen 3 1.2 De medewerkers in de peuterspeelzalen 3 1.3 Overige medewerkers 3 2. ORGANISATIE VAN HET ARBO-BELEID

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI Notitie Arbo- en Milieudienst Aan Van Theo Senden FNWI Huispost 980 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Route 980 Erasmuslaan 17 Datum Ons kenmerk Onderwerp x Taakomschrijving preventiemedewerkers Arbo en Milieu

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risicoinventarisatie

Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risicoinventarisatie Sessie H. Veiligheid in de zorg Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risicoinventarisatie Frits de Koning MSc, adviseur veiligheid/hoofd BHV, Alysis Zorggroep,

Nadere informatie

Een beschrijvende RIE

Een beschrijvende RIE Een beschrijvende RIE en wat kan je ermee Frits de Koning, veiligheidskundig adviseur, ziekenhuis Rijnstate 13 april 2017 De RIE in Europa Nederland: Arbeidsomstandighedenwet (1998-2007) Leg in een inventarisatie

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie