Ilkel Taner Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Jasper de Vries XTNT Experts in Traffic and Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ilkel Taner Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Jasper de Vries XTNT Experts in Traffic and Transport"

Transcriptie

1 Hoe houden we de Noordelijke Randstad bereikbaar tijdens de uitvoering van het grootste wegenbouwprogramma van Nederland? Weguitbreiding Schiphol Amsterdam Almere: maximaal gebruik maken van de kennis uit de markt Ilkel Taner Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Jasper de Vries XTNT Experts in Traffic and Transport Laurens Peijs Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Samenvatting Eén van de peilers voor het programma Schiphol-Amsterdam-Almere is het bereikbaar houden van de regio Amsterdam, ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Daarvoor is een bereikbaarheidsstrategie opgesteld. Innovatief hierin is dat Rijkswaterstaat optimaal gebruik maakt van de kennis uit de markt en wel op twee onderdelen. Ten eerste het prikkelen van aannemers om met zo min mogelijk hinder het werk uit te voeren doormiddel van de zogenaamde EMVI beperken verkeershinder. Deze EMVI bestaat uit een kwantitatief (meetbaar resultaat) en een kwalitatief (hinderbeleving) onderdeel. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat in de communicatie richting weggebruikers gebruik van bestaande (vernieuwende) mobiliteitsmaatregelen van marktpartijen. In een voor Rijkswaterstaat nieuwe manier van werken zorgt SAA ervoor dat zowel werkgevers in de regio Amsterdam als weggebruikers de beschikking krijgen over innovatieve diensten met actuele verkeersinformatie. Trefwoorden Schiphol-Amsterdam-Almere, Verkeershinder, Bereikbaarheidsstrategie, Samenwerking, Innovatie

2 1. Inleiding Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA): de A9, A10, A1 en de A6. Deze wegverbreding heeft als doel de bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren. Het programma SAA is opgeknipt in vijf projecten en heeft een totale uitvoeringsperiode van ongeveer 10 jaar. In figuur 1 staat de scope van het gehele programma aangegeven. Figuur 1: Wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere Impuls voor de bereikbaarheid Alle in figuur 1 gearceerde wegen krijgen er in beide richtingen één of meerdere rijstroken bij. De extra rijstroken zorgen ervoor dat het verkeer beter doorrijdt en reistijden betrouwbaarder worden. Hierdoor blijft de Noordelijke Randstad ook in de toekomst bereikbaar, wat een voorwaarde is voor de economische ontwikkeling van deze regio. Verbeteringen voor weggebruikers en omwonenden Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen. Door hogere geluidsschermen en geluidwerend asfalt neemt de geluidhinder voor omwonenden af, ondanks de wegverbreding. Ook de luchtkwaliteit verbetert, mede door de aanleg van een landtunnel in de A9 en een aquaduct in de A1. Hinder en bereikbaarheid De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Tijdens de werkzaamheden krijgen weggebruikers, omwonenden en ondernemers onvermijdelijk te maken met (verkeers)hinder. Voor Rijkswaterstaat is het niet alleen van belang projecten binnen tijd en budget te realiseren, maar ook de mate van (verkeers)hinder voor de weggebruiker tot een minimum te beperken. Dit paper gaat in op de belangrijkste succesfactor van het programma SAA; het bereikbaar houden van de Noordelijke Randstad tijdens de grootschalige wegwerkzaamheden. Samenwerking met de markt is hierbij noodzakelijk en biedt meerwaarde. Samen met de markt Samenwerking met de markt is een Rijkswaterstaat brede doelstelling. Bij het programma SAA past Rijkswaterstaat dit onder andere toe door de samenwerking met de markt aan te gaan bij het beperken van de verkeershinder. In deze samenwerking wil Rijkswaterstaat optimaal gebruik maken van de kennis uit de markt en het draagvlak voor maatregelen en de uitvoering vergroten. Dit doet Rijkswaterstaat door de markt deels probleemeigenaar te

3 maken van de hinderbeperking. In dit paper gaan we in op twee voorbeelden waarop Rijkswaterstaat binnen het programma SAA momenteel succesvol samenwerkt met de markt. - Samenwerking met opdrachtnemers in de ontwerpfase om de verkeershinder en hinderbeleving te beperken, door het slim toepassen van beoordelingscriteria op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). - Samenwerking met marktpartijen op het gebied van reisinformatiediensten, om de weggebruiker beter te informeren over de actuele verkeerssituatie en de alternatieven. Leeswijzer Het doel van dit paper is om inzicht te geven in de wijze waarop Rijkswaterstaat binnen het programma SAA succesvol samenwerkt met de markt. De twee voorbeelden die in dit paper centraal staan, zijn mogelijk ook toepasbaar in programma s en projecten in andere regio s. Allereerst lichten we in hoofdstuk 2 de bereikbaarheidsstrategie van SAA toe. Dit is de kapstok van alle acties die Rijkswaterstaat inzet wat betreft het beperken van de (verkeers)hinder rond SAA. In hoofdstuk 3 en 4 gaan we uitgebreid in op de twee voorbeelden van samenwerking met de markt.

4 2. Bereikbaarheidsstrategie Waarom een bereikbaarheidsstrategie? Het programma SAA kenmerkt zich door een grootschalige, langdurige ingreep op de intensief gebruikte weginfrastructuur in de dichtbevolkte SAA-corridor met veel verschillende stakeholders (overheden, bedrijfsleven, leveranciers, weggebruikers en omwonenden), met soms zeer specifieke bereikbaarheidseisen. Het stelt de programmaorganisatie voor de uitdaging om de 5 projecten, de SAA-corridor als geheel en de afstemming met aangrenzende projecten en gebiedsontwikkelingen optimaal te beheersen en tegelijkertijd gedurende de bouw de bereikbaarheid van het netwerk in de Noordelijke Randstad te behouden. De standaard mobiliteit bevorderende maatregelen bij wegwerkzaamheden zijn vooral gericht op beperking van de verkeershinder door kortdurende projecten op relatief beperkte trajecten. Ze zijn daarom te weinig effectief en te kostbaar voor een grootschalig programma als SAA. Ook spelen ze onvoldoende in op de kansen, die voortkomen uit de lange doorlooptijd van SAA. Daarom heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om voor SAA een bereikbaarheidsstrategie op te stellen. Hierin is de strategie uitgewerkt voor het beheersen van de verkeershinder tijdens de gehele looptijd van het programma SAA. Het doel van deze bereikbaarheidsstrategie is om te zorgen dat de hinder die wordt veroorzaakt door de SAA-wegwerkzaamheden wordt beheerst en wordt beperkt tot een acceptabel niveau. Rijkswaterstaat wil dit op een effectieve en efficiënte wijze bewerkstelligen, in samenwerking met de stakeholders in de omgeving. De 3 sporen van de bereikbaarheidsstrategie Op basis van een analyse van kansen en barrières is de bereikbaarheidsstrategie langs de drie sporen in onderstaand kader opgebouwd. - Spoor 1: werkwijze MinderHinder De werkwijze MinderHinder is de standaard werkwijze van Rijkswaterstaat bij wegwerkzaamheden. De bereikbaarheidsstrategie maakt een aantal inhoudelijke keuzes (focus) binnen de werkwijze MinderHinder. - Spoor 2: samenwerking en draagvlak De bereikbaarheidsstrategie geeft handvatten voor het versterken en uitbouwen van de samenwerking met provincies en gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de kenniswereld. - Spoor 3: innovatie gedragsverandering mobilisten De bereikbaarheidsstrategie geeft, gelet op de schaalomvang en duur van het programma SAA, richting voor gedragsverandering van mobilisten in de regio. Hierbij is aandacht voor toekomstige ontwikkelingen en innovaties die niet alleen nu, maar ook in een latere fase van het programma kunnen worden ingezet. De samenwerking met de markt die in voorbeeld 1 (hoofdstuk 3) wordt toegelicht is een onderdeel van Slim bouwen en Slim plannen uit de zevenklapper van de werkwijze MinderHinder, en valt dus binnen spoor 1 van de bereikbaarheidsstrategie. De samenwerking op het gebied van vernieuwende informatiediensten (voorbeeld 2, hoofdstuk 4) komt voort uit de innovatieve aanpak om gedragsverandering te stimuleren binnen spoor 3.

5 3. EMVI Beperken Verkeershinder Binnen de contracten van de vijf projecten is het beperken van verkeershinder tijdens de realisatie en onderhoudsperiode een kritische succesfactor. Daarom is dit tevens één van de belangrijkste speerpunten bij het tot stand komen van de contracten van de SAA projecten. Dit om de regio Amsterdam, één van de belangrijkste motors van de Nederlandse economie, tijdens de realisatie bereikbaar te houden. Het meenemen van Minder Verkeershinder in de contracten is een complex geheel dat in afstemming met de regionale dienst West-Nederland Noord (WNN) en de belangrijkste omgevingspartijen gebeurt. 3.1 Wat is de EMVI Beperken Verkeershinder? De uitvoering van een project wordt gegund aan de aannemer met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De inschrijvingen van de aannemers of aannemerscombinaties worden beoordeeld op verschillende criteria. Eén hiervan is de mate van verkeershinder die hij veroorzaakt. Dit criterium noemt Rijkswaterstaat de EMVI Beperken verkeershinder. Hoe minder hinder hij tijdens de uitvoering veroorzaakt, hoe beter. Naast deze zogenaamde kwantitatieve hinder wordt er ook beoordeeld op kwalitatieve hinder. In de paragrafen hieronder wordt toegelicht hoe deze criteria tot stand zijn gekomen en welke rol de samenwerking met de markt hierbij speelt. 3.2 Kwantitatieve EMVI: beperken voertuigverliesuren Met de kwantitatieve EMVI wordt de inschrijving van de aannemer beoordeeld op de mate van verkeershinder die tijdens de uitvoering wordt veroorzaakt. Het doel van deze EMVI is het zoveel mogelijk benutten van de kennis en innovatie van de aannemers met een eenduidige en transparante rekenmethodiek. Door deze rekenmethodiek kunnen kandidaat aannemers tijdens de aanbestedingsfase in hun aanbieding keuzes maken op de prijs-kwaliteit verhouding. Deze aanbestedingsvorm is door Rijkswaterstaat bij SAA onder meer gekozen om de markt te prikkelen mee te denken over manieren om de verkeershinder te beperken. Uitgangspunten en referentiefasering Om de EMVI Beperken verkeershinder zo goed mogelijk te laten werken, en de slimme voorstellen van de markt zo goed mogelijk te vergelijken, is het belangrijk om de uitgangspunten en beoordelingswijze helder te bepalen. Deze uitgangspunten en randvoorwaarden worden samengebracht in een referentiefasering. Een referentiefasering (of uitvoeringsfasering) is bedoeld om vooraf (voor gunning) overeenstemming te bereiken met stakeholders over het maximum aan hinder, die als referentie wordt meegegeven aan de markt. De randvoorwaarden (eisen) van stakeholders worden, in combinatie met de uitvoeringswijze en de planning, daarom ook als input meegenomen in de referentiefasering. Het is van belang om bij het opstellen van een referentiefasering rekening te houden met klanteisen van interne en externe stakeholders. Deze klanteisen vormen de basisuitgangspunten voor het contract. Denk hierbij aan eisen als: het beschikbaar houden van kruisende wegen, het minimaal beschikbaar houden van het aantal toe- en afritten, de maximale snelheid, bouwlogistiek en de beschikbaarheid van het aantal rijstroken. De referentiefasering is dus de minimale eis ten aanzien van het beperken van hinder. Echter, de wens is uiteraard om de aannemers te prikkelen tot meer hinderbeperking. Daarom wordt aanvullend ingezet op een EMVI Beperken Verkeershinder in zowel kwantitatieve als

6 kwalitatieve zin. Door het toepassen van een EMVI Beperken verkeershinder worden aanbiedingen van de gegadigden voor de contracten beoordeeld op de mate waarin zij de verkeershinder voor de weggebruiker beperken. Rijkswaterstaat rekent de referentiefasering om naar voertuigverliesuren (VVU) met behulp van een verkeersmodel. Enkel het aantal VVU en een aantal harde randvoorwaarden vormen de ruimte die een aannemer krijgt om zijn aanbieding te doen. Het voordeel van VVU is dat deze indicator eenvoudig is te vertalen naar euro s en dat deze, indien gewenst, eenvoudig netwerkbreed kan worden ingezet. Aanbestedingsfase In de aanbestedingsfase met kandidaat aannemers vinden gesprekken plaats over de haalbaarheid van uitvoering, doorlooptijd, ontwerp et cetera om randvoorwaarden in contracten zo te stellen dat al rekening wordt gehouden met hinder. Deze gesprekken geven kandidaat aannemers beter inzicht in het project en de verkeerskundige complexiteit, waardoor aanbiedingen verbeteren. Om de aannemers te prikkelen een zo slim mogelijke inschrijving te doen met minimale hinder, heeft SAA een financiële prikkel verbonden aan het beperken van de hinder. De aannemer die zegt het werk te kunnen uitvoeren met het kleinste aantal VVU, krijgt de hoogste beloning voor dit onderdeel (in feite: de meeste aftrek op zijn aangeboden aanneemsom). Op deze manier borgt Rijkswaterstaat de kwaliteitseis Beperken Verkeershinder in de contracten. De aannemer wordt ook betaald op basis van het aantal VVU. Zo is er een goede balans in afweging van tijd, geld en hinder. Rijkswaterstaat heeft voor SAA tot nu toe twee aanbestedingen op deze manier doorlopen. Bij beide aanbestedingen is te zien dat de aannemer denkt vanuit de doorstroming van verkeer en uitvoeringskeuzes maakt die een positieve bijdrage geven aan de doorstroming. Bij het SAA project A10 oost-a1 heeft de aannemer ervoor gekozen om de capaciteitsuitbreiding op de belangrijkste netwerkschakels als eerste te realiseren. Bovendien veroorzaakt de aannemer nauwelijks structurele hinder tijdens bijvoorbeeld ochtend- en avondspits. Bij het SAA project A1-A6 heeft de aannemer ervoor gekozen om de ombouwmomenten van oude naar nieuwe weg zo kort mogelijk te houden. Hoewel deze keuze niet was voorgeschreven, heeft de aannemer dankzij de EMVI-criteria gekozen voor de slimste oplossing. Onderscheidend vermogen EMVI Beperken verkeershinder Erg belangrijk is hoe de omvang van je EMVI prikkel is. Een VVU is op basis van maatschappelijke kostenberekeningen eenvoudig te vertalen naar euro s (vuistregel: één VVU zorgt voor circa 20 euro maatschappelijke kosten). Bij het bepalen van de omvang van de prikkel is het belangrijk te bekijken of het aantal euro s per VVU enigszins in balans is, als er teveel euro tegenover één VVU staat kan je je afvragen of dit maatschappelijk wel te verantwoorden is, als er te weinig euro tegenover één VVU staat, kan dit betekenen dat aannemers onvoldoende financiële prikkel krijgen om investeringen te doen hinderarm te bouwen.. Daarnaast is het bepalen van een goede bovengrens en ondergrens in VVU belangrijk. Vooral de ondergrens heeft grote invloed op het functioneren van de EMVI Beperken Verkeershinder. Als de ondergrens makkelijk gehaald kan worden, zullen namelijk alle kandidaat aannemers snel de maximale EMVI-korting krijgen. Er kan dan discussie ontstaan

7 over het onderscheidend vermogen. Overigens zullen de kosten waarmee kandidaat aannemers de maximale korting halen wel verschillen, dus in de prijs komt het onderscheid vermogen dan alsnog tot uitdrukking. Ligt de ondergrens juist te laag, dan kan dit tot een verkeerde prikkel leiden: de gegadigden willen de maximale score halen, schrijven hiervoor in, maar kunnen dit in de praktijk niet waar maken. Gevolg is veel (juridische) discussies tijdens de realisatie. Het is daarom belangrijk een goede en integrale risico- en kansengestuurde afweging te maken over zowel de omvang van de EMVI-prikkel als de boven- en ondergrens van het aantal VVU. Boven- & Ondergrens Omvang prikkel Figuur 2: De omvang van de EMVI prikkel en de boven- en ondergrens moeten in balans zijn Inzet van tools om verkeershinder te berekenen De basis van een kwantitatieve EMVI Beperken Verkeershinder bestaat uit een rekenmodel waarmee wegafzettingen en -afsluitingen kunnen worden doorgerekend. Hiervoor zijn diverse instrumenten voorhanden en mogelijk. Er kan gerekend worden met: - Een Excel rekenmodel. - Een statisch verkeersmodel. - Een dynamisch verkeersmodel. Het Excel rekenmodel is een vereenvoudigde vorm van een statisch verkeersmodel. Er worden wegvakken gedefinieerd waaraan een intensiteit en capaciteit wordt gekoppeld. Vervolgens kunnen per wegvak verkeersmaatregelen (wegafzettingen) worden ingevoerd (snelheidsreductie, capaciteitsreductie, duur van de maatregel) die worden doorgerekend en een aantal VVU opleveren. Het totaal van de maatregelen levert vervolgens het totaal aantal VVU op. Rijkswaterstaat maakt bij SAA voor de DBFM contracten gebruik van een Excel rekenmodel, dat ook het beschikbaarheidsmodel (Performance Regimemodel) is waarmee de aannemer financieel wordt afgerekend. Een tweede mogelijkheid is het inzetten van verkeersmodelsoftware. Het voordeel hiervan is dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de berekeningen wordt vergroot. Een dynamisch

8 model heeft hierbij sterk de voorkeur, mits het model stabiel is en per identieke modelrun dezelfde uitkomst produceert. Bij alle drie de tools speelt het definiëren van wegvakken een belangrijke rol. In de basis is uitgegaan van het principe dat bij elke verandering van capaciteit of intensiteit er een nieuw wegvak begint. Om de tools echter niet te complex te maken en werkbaar te houden, zijn op sommige punten wel een aantal vereenvoudigingen toegepast voor SAA. Zo is voor het project A10 oost-a1 het aantal wegvakken beperkt door er een aantal samen te voegen. Verder zijn voor alle contracten hoofdrijbanen en parallelbanen zoveel mogelijk samengevoegd. In project A10 oost-a1 is gekozen voor een dynamisch verkeersmodel. Hierin is het hoofdwegennet en belangrijkste onderliggend wegennet in de regio Amsterdam opgenomen. Het model is gebruikt om de referentiefasering mee door te rekenen. Dit leverde de bovengrens van het aantal VVU op. De ondergrens was op nul gesteld. Dit lijkt onmogelijk, maar doordat er een dynamisch verkeersmodel werd gebruikt was het ook mogelijk om zogenaamde negatieve VVU te scoren. Dit betekent dat het totaal aantal VVU naar beneden gaat zodra delen van het project worden opgeleverd en er dus capaciteit aan het netwerk wordt toegevoegd. Dit heeft er toe geleid dat de kandidaat aannemers enerzijds zorgden voor een beperkte hinder, anderzijds kozen zij er ook voor om de extra capaciteit zo snel mogelijk te realiseren (open te stellen) op die plekken waar dit het meest voordeel voor het netwerk oplevert. Rijkswaterstaat heeft hier dus op basis van een netwerkkader (verkeersmodel) de markt uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen door dit verkeersmodel beschikbaar te stellen aan de marktpartijen tijdens de aanbestedingsfase. Figuur 3: Bij het project A10 oost-a1 is een dynamisch verkeersmodel ingezet Voor de SAA-projecten A1/A6 en A9 Gaasperdammerweg is gekozen voor het toepassen van een Excel rekenmodel. Dit model wordt ook gebruikt als financieel afrekeninstrument. Dit omdat Rijkswaterstaat in DBFM contracten standaard afrekent op basis van de beschikbaarheid van de weg. De beschikbaarheid is in een Excel rekenmodel gekoppeld aan VVU. Dit biedt dan bijvoorbeeld ruimte om tijdens rustige uren aan het werk te gaan zonder dat dit veel VVU oplevert.

9 Er waren uiteindelijk twee doorslaggevende redenen om bij de DBFM-contracten te kiezen voor een Excel rekenmodel om de VVU mee te berekenen: - Door het betaalsysteem (op basis van beschikbaarheid) zou er hoe dan ook een VVUrekenmodel gebouwd worden in Excel. Het was niet wenselijk om voor verkeer een apart model met andere VVU uitkomsten te bouwen. - Er was een te groot risico dat een dynamisch verkeersmodel niet geaccepteerd zou worden door m.n. de financierende partijen aan ON kant. Dit in verband met de financieel juridische kaders van banken en eigendomsrechten van de verkeersmodelsoftware. Het Excel rekenmodel dat is gebouwd, is wel verrijkt met verkeerskundige input: op basis van een dynamisch verkeersmodel zijn analyses gemaakt en is het Excel rekenmodel waar nodig aangepast om meer verkeerskundige logica toe te voegen. Belangrijkste voorbeelden zijn: - Systematiek toegevoegd waarin wegvakken die op elkaar aansluiten een correctie krijgen in het aantal VVU (naar beneden). - Voor de A9 Gaasperdammerweg is een tabel met standaardwaarden toegevoegd voor het onderliggend wegennet. Deze standaardwaarden zijn berekend met een dynamisch verkeersmodel. Gezien het feit dat dit contract zich nu in aanbestedingsfase bevindt hebben we er voor gekozen deze informatie op een later meer gepast moment te delen. Verder is het Excel rekenmodel een nog verdere versimpeling van de werkelijkheid. Capaciteiten en intensiteiten van rijbanen zijn geaggregeerd (hoofd- en/of parallel- en/of wisselbanen worden als één weg gezien) en er is bijvoorbeeld geen sprake van routekeuze. In het model kan per wegvak worden aangegeven wat de oorspronkelijke wegconfiguratie is en wat de maatregel is die op een bepaald moment op weg staat. Dit kan per kwartier, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Om tot een realistische verdeling over de dag en per dag te komen zijn op basis van actuele teldata profielen toegevoegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat er verschil zit tussen een afzetting die op maandag op de weg staat op een bepaalde tijd en dezelfde afzetting op dezelfde tijd op dinsdag. De intensiteiten op basis waarvan de Voertuigverliesuren worden berekend zijn afkomstig uit het Nederlands Regionaal Model (NRM) van Rijkswaterstaat. Voor de realisatiefase is gekozen voor intensiteiten van het jaar 2020, voor de exploitatiefase voor intensiteiten van het jaar 2030.

10 3.3 Kwalitatieve EMVI: de beleving van verkeershinder Bij de kwalitatieve EMVI gaat het niet om het beperken van de hinder in cijfers, maar om de beleving van de hinder door gebruikers te beperken. Er is ook voor de zachte kant van de hinder gekozen omdat niet alle aspecten af te vangen zijn met de kwantitatieve benadering. Het gaat om concrete maatregelen die de een positieve bijdrage leveren aan de beleving van hinder. Denk hierbij aan kleur van de belijning, het plaatsen van zichtschermen, et cetera. In de contracten worden kandidaat aannemers gevraagd een Plan Verkeershinderbeleving in te dienen met ideeën en maatregelen (SMART) voor het beperken van de hinderbeleving. In de contracten van de SAA projecten A10 oost-a1 en de A1-A6 is deze kwalitatieve EMVI toegepast. Dit heeft geleid tot verschillende slimme maatregelen die normaal niet in een inschrijving zouden zitten, omdat ze niks meetbaars opleveren voor de kwantitatieve EMVI. Resultaten van deze EMVI zijn fysieke maatregelen zoals het slim inzetten van bermdrips en andere maatregelen om weggebruikers te informeren. Beoordeling kwalitatieve EMVI Voor de beoordeling en waardering van de kwalitatieve EMVI worden de mate waarin de voorgestelde maatregelen SMART zijn beschreven en het bewezen effect van de maatregelen meegenomen. Hierbij geldt dat hoe meer SMART beschreven, hoe beter de waardering. Ook geldt hoe groter het bewezen effect van de voorgestelde maatregelen, hoe beter de waardering. EMVI Bouwlogistiek en Omgevingshinder Bij het invullen van de EMVI Minder (verkeers)hinder kan ook gedacht worden aan EMVI Bouwlogistiek (bouwverkeer door aan- en afvoer van materiaal en materieel en verplaatsingen van personeel) of EMVI Omgevingshinder. Deze zijn nog niet toegepast in projecten A10 Oost-A1 en A1-A6 maar wel in het 3 e contract van SAA, de A9 Gaasperdammerweg. Gezien het feit dat dit contract zich nu in aanbestedingsfase bevind hebben we er voor gekozen deze informatie op een later meer gepast moment te delen.

11 4. Informatiediensten van marktpartijen In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat Rijkswaterstaat al in de fase voor gunning fors inzet op het beperken van de verkeershinder. De EMVI Beperken Verkeershinder moet ervoor zorgen dat de aannemer tijdens de uitvoering al zorgt voor een forse hinderbeperking. Aanvullend hierop zoekt Rijkswaterstaat naar maatregelen om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden. Dit willen we onder andere doen met slimme informatiediensten die een zo groot mogelijk deel van de weggebruikers informeren over de actuele situatie op de weg en de alternatieven. Hiermee zet Rijkswaterstaat in op bewustwording van de mogelijke reisalternatieven en het verleiden van de weggebruiker tot ander reisgedrag. Het (belangrijkste) doel hiervan is het reisgedrag van de weggebruiker voor een langere periode, of structureel, te veranderen. Hiermee wil Rijkswaterstaat tijdens de gehele periode van de werkzaamheden van SAA mogelijke verkeershinder voorkomen en tijdens hinderpieken de problemen beperken. De weggebruikers kunnen worden opgedeeld in verschillende doelgroepen. Niet elke weggebruiker heeft dezelfde wensen voor reisinformatie. In SAA maken we onder andere onderscheid in de doelgroepen woon-werkverkeer en verkeer naar evenementen en Schiphol. 4.1 Samenwerking met serviceproviders De samenwerking met serviceproviders is het resultaat van een keuze die Rijkswaterstaat heeft moeten maken tussen: - het voor SAA zelf ontwikkelen en implementeren van de informatiediensten; - of de samenwerking aangaan met de markt. Twee ontwikkelingen hebben er echter voor gezorgd dat de uitwerking van de gedragsbeïnvloedende maatregelen een samenwerking is geworden tussen Rijkswaterstaat en markt. Verwachting verkeershinder EMVI hinder De in het vorige hoofdstuk beschreven EMVI Beperken Verkeershinder werkt nog beter dan aanvankelijk verwacht. Structurele hinder tijdens bijvoorbeeld ochtend- en avondspits is er nauwelijks. Als er al grootschalige hinder wordt veroorzaakt door de werkzaamheden is dit vaak in bijvoorbeeld weekenden of s nachts. Wel blijft de frequente gebruiker van de SAAcorridor natuurlijk lichte hinder ervaren van de werkzaamheden. Deze hinder is dan wel licht (bijvoorbeeld door het ontbreken van vluchtstrook), maar verhoogt in de regel de incidentgevoeligheid en is daarnaast in veel gevallen niet tijdelijk maar structureel (voor enkele jaren). Serviceproviders Het beïnvloeden van de weggebruiker kan het best door deze zo volledig en actueel mogelijke reisinformatie te geven over de huidige en toekomstige situatie op de weg. Hiermee kan de weggebruiker goed onderbouwde keuzes maken in zijn of haar verplaatsingsgedrag, op het moment van reizen of tijdens het plannen van een reis. Sinds medio jaren 90 is het voor Rijkswaterstaat echter verboden om actuele verkeersinformatie te verspreiden. Dit is een taak van de markt. Alleen alle serviceproviders

12 die bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) zijn aangesloten, mogen actuele verkeersinformatie verspreiden naar de weggebruikers (via de radio, internet, apps, etc.). Deze marktpartijen maken gebruik van alle verkeersdata van het NDW en vullen dit aan met andere (eigen) databronnen, bijvoorbeeld in-car ingewonnen data en OV-data. Hiervan maken de serviceproviders de verkeersinformatie die zij vervolgens doorspelen aan de weggebruiker. Conclusie: samenwerking met serviceproviders De noodzaak voor SAA om zelf fors te investeren in hinderbeperkende maatregelen is weggevallen omdat de daadwerkelijke verkeershinder minder is dan aanvankelijk verwacht. Daarnaast mag Rijkswaterstaat zelf geen invulling geven aan een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket: het zelf geven van actuele verkeersinformatie. Daarom is Rijkswaterstaat medio 2012 een proces gestart om samen met de markt te komen tot één of meerdere informatiediensten (zie paragraaf 4.3). Dit is geheel in lijn met het recent door Minister Schultz van Haegen geïntroduceerde actieprogramma Beter geïnformeerd op weg. 4.2 Voordelen van samenwerking Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen om, in lijn met de in 2012 door markt en overheid gezamenlijk ontwikkelde richtlijn Deal van Delft, samen te werken op bepaalde informatiediensten van serviceproviders. Kern van deze samenwerking is dat Rijkswaterstaat de serviceproviders geen financiële vergoeding geeft voor het verspreiden van de verkeersinformatie, maar wel inzet vertoont op de verspreiding van de informatiediensten aan de doelgroepen. Concreet betekent dit dat de serviceproviders goede en vernieuwende informatiediensten inzetten, zonder financiering van Rijkswaterstaat. Serviceproviders zijn zelf verantwoordelijk voor een sluitend business model voor de informatiediensten. Rijkswaterstaat brengt deze informatiediensten onder de aandacht bij weggebruikers in de regio om hen te informeren over de actuele verkeerssituatie. Eén van de manieren om de slimme informatiediensten onder de aandacht van de weggebruikers te krijgen is door het actief benaderen van de werkgevers in de regio Amsterdam. Indien er vraag naar is, helpt Rijkswaterstaat hen bij de implementatie van de diensten. Dit doet Rijkswaterstaat in samenwerking met de bereikbaarheidsmakelaar in de regio Amsterdam: Verkeer advies. Het mes snijdt zo aan twee kanten. De verkeershinder wordt verminderd doordat meer weggebruikers gebruik maken van de informatiediensten. Voor de serviceprovider is dit een interessante manier om hun informatiediensten te verspreiden onder een breder publiek. 4.3 Proces om te komen tot de samenwerking Om tot bovenstaande gewenste samenwerking te komen heeft Rijkswaterstaat een innovatief proces doorlopen waarbij sterk is ingezet op samenwerking met de markt. Dit proces wordt in deze paragraaf verder toegelicht. Vier informatiediensten Rijkswaterstaat heeft in deze fase van het SAA-programma gekozen om zich te richten op vier typen informatiediensten. Deze maatregelen komen voort uit focusgroepen waarin met interne en externe experts is gebrainstormd over de wensen van weggebruikers. De vier maatregelen in onderstaand kader sluiten op dit moment het beste aan bij de doelen en huidige hinderverwachting van SAA.

13 - Narrowcasting: Het op publiekstrekkende locaties op schermen tonen van actuele verkeersinformatie op beeldschermen. Het gaat hierbij om multimodale informatie, waarbij zowel de weg- als OV-informatie is toegespitst op de locatie. Hiermee krijgen medewerkers of bezoekers van publiekstrekkende locaties meer inzicht in de mogelijkheden de reis in te richten. - Alert service: Het doorgeven van file-alerts op door de gebruiker aangegeven voorkeursroutes (via bijvoorbeeld een SMS-dienst of verkeers-app). Met name de frequente gebruiker van bepaalde routes kan hierdoor bepalen op welk moment hij of zij een andere route kiest, op een andere tijd gaat reizen of helemaal thuis blijft. - Widget: Het in de website van een publiekstrekker, of in het intranet van een bedrijf integreren van een online tool waarmee een verplaatsing kan worden gepland. Voorwaarde hierbij is dat in de widget zowel auto- als OV-informatie is verwerkt. - Persoonlijke reisassistent: Het volledig bij de hand nemen van een frequente gebruiker van de SAA corridor middels een assistent op de mobiele telefoon (in de vorm van een app). De persoonlijke reisassistent geeft actuele informatie, (multimodale) alternatieven en advies. Waar mogelijk gekoppeld aan agenda, wekker en afspraken op werk of privé. Figuur 4: Narrowcasting bij het AMC Marktverkenning Om te komen tot bovenstaande vier informatiediensten is Rijkswaterstaat in de zomer van 2012 een marktverkenning gestart onder alle bij het NDW aangesloten serviceproviders. Gevraagd is of de serviceproviders konden aangeven in hoeverre zij beschikten over de informatiediensten die voldeden aan een aantal door Rijkswaterstaat gestelde randvoorwaarden. Ook konden serviceproviders aangeven in welke mate zij open stonden voor een nieuwe manier van samenwerken, zoals hierboven beschreven. Uiteindelijk hebben tien partijen een reactie gegeven en vervolgens hebben gesprekken plaatsgevonden met Rijkswaterstaat over de informatiediensten, de mogelijkheden en kansen tot samenwerking. De uitkomsten van deze gesprekken waren wisselend, maar boden bij verschillende partijen vertrouwen om echt toe te werken naar een samenwerking zoals beoogd. Samenwerkingsovereenkomst en kwaliteitsnormen Op basis van de marktverkenning is door Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst en een set aan kwaliteitsnormen per informatiedienst opgesteld:

14 - De samenwerkingsovereenkomst is een zowel door Rijkswaterstaat als serviceprovider ondertekende overeenkomst waarin staat dat beide partijen samenwerken en wat de voorwaarde voor deze samenwerking is. - De kwaliteitsnormen geven per informatiedienst aan, wat de criteria zijn waaraan een informatiedienst moet voldoen voordat deze onder de samenwerkingsovereenkomst valt en dus onderdeel uitmaakt van de samenwerking Rijkswaterstaat serviceprovider. Er zijn twee hoofdredenen voor het werken met kwaliteitsnormen: - Rijkswaterstaat kan het ambitieniveau van aan te bieden informatiediensten waarborgen door alleen samen te werken op informatiediensten die minimaal voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen. - Het is een selectiemethode. Zonder kwaliteitsnormen zouden in theorie alle serviceproviders met Rijkswaterstaat samen kunnen werken. Met het inzetten van kwaliteitsnormen wordt dit voorkomen en blijft de samenwerking beperkt tot maximaal enkele serviceproviders. Het is voor Rijkswaterstaat onmogelijk om alle producten te stimuleren en communiceren richting weggebruikers. Alle partijen die open staan voor een samenwerking zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst en met minimaal één informatiedienst die voldoen aan de kwaliteitsnormen, kunnen met Rijkswaterstaat gaan samenwerken op die informatiedienst. Voordat een informatiedienst wordt opgenomen in het pakket van SAA, voert Rijkswaterstaat een entry check uit waarbij getoetst wordt of de informatiedienst inderdaad voldoet aan de kwaliteitsnormen. Zodat de kans op een beoogde gedragsverandering van de weggebruiker groot is bij gebruik van de informatiedienst. De samenwerkingsovereenkomst wordt per partij voor maximaal één jaar getekend. Eerste resultaat: samenwerking met de VID De eerste samenwerkingsovereenkomst is op 23 mei 2013 ondertekend met de Verkeersinformatiedienst (VID). Weggebruikers kunnen op korte termijn op twee manieren kennis nemen van deze samenwerking. Ten eerste levert de VID in de vorm van narrowcasting op locatie actuele verkeersinformatie voor de weg en het openbaar vervoer. Deze informatie wordt overzichtelijk op grote TV-schermen bij bedrijven of evenementenlocaties gepresenteerd. Figuur 5: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Patrick Potgraven (VID) en Jan Slager (SAA)

15 Daarnaast wordt de functionaliteit van de VID-app in de nazomer van 2013 uitgebreid met een VID-alert, waarbij weggebruikers met push-notificaties een waarschuwing ontvangen bij hinder op een door henzelf ingesteld voorkeurstraject. Rijkswaterstaat verkent of er meer samenwerking met andere marktpartijen mogelijk is. Vervolg Rijkswaterstaat voert een open proces. Ten tijde van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de VID heeft Rijkswaterstaat alle andere serviceproviders geïnformeerd over de definitieve samenwerkingsovereenkomst en de kwaliteitsnormen. Iedere serviceprovider die open staat voor een samenwerking en denkt dat één of meerdere informatiediensten voldoen aan de kwaliteitsnormen, kan contact opnemen met Rijkswaterstaat. Op die manier krijgt iedere serviceprovider gelijke kansen en kan Rijkswaterstaat het arsenaal aan kwalitatief goede informatiediensten de komende maanden uitbreiden. De weggebruiker krijgt op die manier een steeds grotere keuze aan goede informatiediensten. Het is dus mogelijk dat Rijkswaterstaat voor SAA op één informatiedienst samen gaat werken met meerdere serviceproviders. Als dit het geval is, heeft de uiteindelijke gebruiker de keuze voor welke informatiedienst hij kiest. Een geboden informatiedienst van twee partijen is nooit helemaal identiek. Rijkswaterstaat en mobiliteitsmakelaar Verkeer advies geven de overeenkomsten en verschillen dan ook objectief weer.

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent

Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent Pla5orm Logis)ek in de Bouw Coen Faber Rijkswaterstaat Arjan Walinga Bouwend Nederland Dag van DUURZAAM GWW 10 juni 2013 Agenda Waarom is bouwlogistiek

Nadere informatie

Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI. Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg

Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI. Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg Inhoud 2 Inleiding 3 N242 Regionale stroomweg Verbinding regio Alkmaar met noord NL

Nadere informatie

Toelichting gunningcriteria `Beperking hinder tijdens de bouw en Wensvervulling t.b.v. participatiestap 4 (10 september 2014)

Toelichting gunningcriteria `Beperking hinder tijdens de bouw en Wensvervulling t.b.v. participatiestap 4 (10 september 2014) Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht knooppunthoevelaken@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl Toelichting gunningcriteria `Beperking hinder tijdens de bouw en Wensvervulling t.b.v. participatiestap 4 (10 september

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden Actueel

Wegwerkzaamheden Actueel Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Het is onmogelijk

Nadere informatie

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s Tanja Vonk (TNO) Arjen Reijneveld (Gemeente Den Haag)

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

B71 Werkwijzer MinderHinder in de praktijk!

B71 Werkwijzer MinderHinder in de praktijk! B71 Werkwijzer MinderHinder in de praktijk! Dick de Waal Malefijt (Rijkswaterstaat Noord-Holland) Niels van den Brink (ARCADIS Nederland) Samenvatting Om de verkeershinder als gevolg van wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Het succes van de A12

Het succes van de A12 Het succes van de A12 Meer markt én meer samenwerking!! Carel van Belois (RWS) Jan Willem Bruining (BAM) Oktober 2014 1 Inhoud presentatie Het project A12 Luve: wat behelsde het? Wat was het Samenwerkingsmodel?

Nadere informatie

INFO-brief Knooppunt Muiderberg

INFO-brief Knooppunt Muiderberg INFO-brief Knooppunt Muiderberg Datum : 20 april 2017 Onderwerp : INFO-brief nr 4 Doc.nr. : SAAONE-COM-BRI-100085 Geachte heer, mevrouw, In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie SAAone aan

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal

Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal Johan Borsje, Verkeersmanager Poort van Bunnik (Royal HaskoningDHV en per 1 september BAM Infraconsult)

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam- Almere (SAA) A1/A6 Diemen Almere Havendreef. Voorzitter: Albert Jan Schiphorst 27 oktober 2015 Almere

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam- Almere (SAA) A1/A6 Diemen Almere Havendreef. Voorzitter: Albert Jan Schiphorst 27 oktober 2015 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam- Almere (SAA) A1/A6 Diemen Almere Havendreef Voorzitter: Albert Jan Schiphorst 27 oktober 2015 Almere Introductie Aanwezige organisaties: Bouwcombinatie SAAone Provincie

Nadere informatie

Renovatie Velsertunnel

Renovatie Velsertunnel Renovatie Velsertunnel Vervolgbijeenkomst 23 september 2013 Rijkswaterstaat 1 Renovatie Velsertunnel Agenda Onderdeel Presentatie Inleiding 1. Stand van zaken project Natasja Fokke 2. Scope en referentiefasering

Nadere informatie

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013 Toekanweg 7 Haarlem Postbus 3119 2001 DC Haarlem T 023 530 13 01 F 023 530 13 02 www.rijkswaterstaat.nl Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel Contactpersoon Ilkel Taner Omgevingsmanager

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk B80 Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk Jan-Willem Grotenhuis XTNT Annet van Veenendaal Rijkswaterstaat Noord-Holland Samenvatting Op de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen In car-proeven Resultaten Folkert Bloembergen Samenhang en interactie in-car en wegkant Informeren Adviseren Optimaliseren Geleiden Sturen In-car spoor PPA Wegkant spoor PPA Domein markt Domein wegbeheerder

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31305 Mobiliteitsbeleid Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2012 Hierbij bied ik u, mede namens de provincies

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Planning centraal in project A1 A6 Primavera Gebruikersbijeenkomst. 10 september 2013

Planning centraal in project A1 A6 Primavera Gebruikersbijeenkomst. 10 september 2013 Planning centraal in project A1 A6 Primavera Gebruikersbijeenkomst 10 september 2013 Agenda Korte uitleg van het project Van Selectie naar Preferred bidder Planning is spin in het web Optimaal benutten

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

DE BESTE BVP-PLANNEN. Wat betekent een Best Value (Procurement)?

DE BESTE BVP-PLANNEN. Wat betekent een Best Value (Procurement)? DE BESTE BVP-PLANNEN Wat betekent een Best Value (Procurement)? Even voorstellen 1. Martijn van Verseveld 2. Hoofddocent bij CursusBVP.nl 3. Werkzaam bij Inter Tender Consult 4. EMVI- en BVP-coördinator

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Frank Ottenhof Samenvatting Reizigers gaan steeds meer gebruik maken van apps en moderne in-car apparatuur om slim van

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid maatschapelijke meerwaarde leveren PPP samenhang (met alle maatschappelijke doelen)

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Traffic Management 2.0 November 2016

Traffic Management 2.0 November 2016 Traffic Management 2.0 November 2016 Tiffany Vlemmings (NDW) en Frans van Waes (Vialis) Data inwinning, opslag en distributie Verkeersinformatie voor de weggebruiker Het gaat wel eens mis GTM Wel eens

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

(Bijdragenr. 8) Verkeershinderscan wegwerkzaamheden

(Bijdragenr. 8) Verkeershinderscan wegwerkzaamheden (Bijdragenr. 8) Verkeershinderscan wegwerkzaamheden Niek Aaldenberg Provincie Overijssel Willy Hoogma Provincie Overijssel Job Birnie Goudappel Coffeng Samenvatting De verkeershinderscan wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel. woensdag 2 november 2011

Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel. woensdag 2 november 2011 Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel Minder hinder bij wegwerkzaamheden door beter Operationeel Verkeersmanagement Minder hinder bij wegwerkzaamheden Tactisch Team OVM Overijssel Beukers vijf

Nadere informatie

SBIR-oproep Functionele Barrière (FunBar) Budget: Sluitingsdatum: 18 mei 2016, 17:00 uur

SBIR-oproep Functionele Barrière (FunBar) Budget: Sluitingsdatum: 18 mei 2016, 17:00 uur SBIR-oproep Functionele Barrière (FunBar) Budget: 400.000 Sluitingsdatum: 18 mei 2016, 17:00 uur Uitdaging Bouwprojecten (nieuwbouw, renovatie en beheer/onderhoud) horen bij leefbare en economisch sterke

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Sharing = caring

Medisch specialist 2015 Sharing = caring Medisch specialist 2015 Sharing = caring Regionale informatiebijeenkomst De kaarten zijn geschud, de medisch specialist is aan zet Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Impactmeting: een 10 stappenplan

Impactmeting: een 10 stappenplan Impactmeting: een 10 stappenplan Stap 1: De probleemanalyse De eerste stap in een impactmeting omvat het formuleren van de zogenaamde probleemanalyse welke tot stand komt door antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE aanbiedingsbrief ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de heer ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag Den Haag, 27 april 2009 Excellentie, Met genoegen

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons informatie over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten- Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken en aankomende verkeersfaseringen vanaf 26 augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 29 296 Tunnelveiligheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

A9 Gaasperdammerweg. Frans de Kock

A9 Gaasperdammerweg. Frans de Kock A9 Gaasperdammerweg Frans de Kock 10 december 2015 2 Programma Schiphol Amsterdam - Almere Doel: Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid op de verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere Resultaat:

Nadere informatie

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen:

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen: Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Waterkring West Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Uitvraag alternatieven voor de file omgeving Beatrixlaan Rijswijk Delft

Uitvraag alternatieven voor de file omgeving Beatrixlaan Rijswijk Delft Uitvraag alternatieven voor de file omgeving Beatrixlaan Rijswijk Delft Inleiding De route van Rijswijk naar Delft en vice versa via het onderliggende wegennet heeft een hoge intensiteit. Onlangs is de

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst CVS 2014 Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst Martie van der Vlist Goudappel mvdvlist@dat.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014 20 en 21 november 1

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Het DBFM spel vanuit EPCM perspectief

Het DBFM spel vanuit EPCM perspectief DACE contactbijeenkomst 17 maart 2016 Het DBFM spel vanuit EPCM perspectief Mark Wehrung Ballast Nedam Beheer [1] Inhoud I. Introductie Ballast Nedam II. Project SAA-3 A9 Gaasperdammerweg III. Andere aanpak

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733 voorspellingen Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl 31620106733 TNO Smart Mobility Mobilist aan roer van eigen mobiliteit! verleiden waar mogelijk Slim Meten Slimme Diensten Slim regelen Overlap tussen

Nadere informatie

Presentatie SIKB 11 oktober 2016

Presentatie SIKB 11 oktober 2016 Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Presentatie SIKB 11 oktober 2016 Juanne Rours communicatie en omgevingsmanager bewoners 1 Agenda Veiligheid: safety topic Wie is IXAS? Programma Schiphol

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

WERKCONFERENTIE 13 oktober 2016

WERKCONFERENTIE 13 oktober 2016 WERKCONFERENTIE 13 oktober 2016 SAMENWERKEN AAN EEN LEEFBARE REGIO DUURZAME LOGISTIEK IN DE BOUW Aftrap door Ruud van Harten, Wethouder Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu in gemeente Vlaardingen WAAROM

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Positieve effecten van de crisis: rationaliseren van keuzes beheer en onderhoud

Positieve effecten van de crisis: rationaliseren van keuzes beheer en onderhoud Positieve effecten van de crisis: rationaliseren van keuzes beheer en onderhoud Teije Gorris TNO Teije.Gorris@tno.nl Chris Engelsman Twynstra Gudde ceg@tg.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M.

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M. Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving Versie 25 september 2014 M. de Groot Aanleiding Plan van Aanpak Luchthaven besluit door Provincie Gelderland

Nadere informatie

Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere

Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere CPB Notitie Datum : 26 januari 2007 Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DG Personenvervoer) Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere Samenvatting Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding van het werkprogramma De Parken (GWW) gedaan op basis van de methodiek Rapid Circular Contracting.

Nadere informatie

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Precompetitieve Monitoring en samenwerking evaluatie van in het ITS domein Smart Mobility Leren van elkaar, voortbouwen op eerdere resultaten Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Raamwerk

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in kader van de hierboven

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina Pagina Presentatie Zuidasdok Resultaat gunning Zuidasdok Opzet presentatie Aanleiding Aanbesteding Zuidasdok op hoofdlijnen Eindbeeld Bouwmethode, -fasering en planning Vragen Presentatie gunning Zuidasdok

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons informatie over de aankomende: Weekendafsluiting van de oprit Amersfoort Noord Datum: 1 mei t/m 4 mei 2015 Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de

Nadere informatie

Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan

Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan Herinrichting van t Goylaan zorgt voor verbeterde doorstroming t Goylaan in gemeente Utrecht is medio 2016 heringericht. De 2 x 2 rijstroken zijn

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart Aanbesteding project Knooppunt Klankbordgroepen 18 maart Agenda 1. Stand van zaken project Knooppunt (Winston Zuiverloon) 2. A1 Bunschoten (Sascha van de Kolk) 3. Aanbesteding Project Knooppunt (Rob Spit)

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Koploperproject duurzaam ondernemen gemeente X

Offerteaanvraag. Koploperproject duurzaam ondernemen gemeente X Offerteaanvraag Koploperproject duurzaam ondernemen gemeente X 1. Organisatie en opdracht 1.1 Inleiding Sinds 2010 worden in meerdere Friese gemeenten zogenaamde Koploperprojecten Duurzaam Ondernemen uitgevoerd.

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie