Ilkel Taner Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Jasper de Vries XTNT Experts in Traffic and Transport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ilkel Taner Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Jasper de Vries XTNT Experts in Traffic and Transport"

Transcriptie

1 Hoe houden we de Noordelijke Randstad bereikbaar tijdens de uitvoering van het grootste wegenbouwprogramma van Nederland? Weguitbreiding Schiphol Amsterdam Almere: maximaal gebruik maken van de kennis uit de markt Ilkel Taner Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Jasper de Vries XTNT Experts in Traffic and Transport Laurens Peijs Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Samenvatting Eén van de peilers voor het programma Schiphol-Amsterdam-Almere is het bereikbaar houden van de regio Amsterdam, ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Daarvoor is een bereikbaarheidsstrategie opgesteld. Innovatief hierin is dat Rijkswaterstaat optimaal gebruik maakt van de kennis uit de markt en wel op twee onderdelen. Ten eerste het prikkelen van aannemers om met zo min mogelijk hinder het werk uit te voeren doormiddel van de zogenaamde EMVI beperken verkeershinder. Deze EMVI bestaat uit een kwantitatief (meetbaar resultaat) en een kwalitatief (hinderbeleving) onderdeel. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat in de communicatie richting weggebruikers gebruik van bestaande (vernieuwende) mobiliteitsmaatregelen van marktpartijen. In een voor Rijkswaterstaat nieuwe manier van werken zorgt SAA ervoor dat zowel werkgevers in de regio Amsterdam als weggebruikers de beschikking krijgen over innovatieve diensten met actuele verkeersinformatie. Trefwoorden Schiphol-Amsterdam-Almere, Verkeershinder, Bereikbaarheidsstrategie, Samenwerking, Innovatie

2 1. Inleiding Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA): de A9, A10, A1 en de A6. Deze wegverbreding heeft als doel de bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren. Het programma SAA is opgeknipt in vijf projecten en heeft een totale uitvoeringsperiode van ongeveer 10 jaar. In figuur 1 staat de scope van het gehele programma aangegeven. Figuur 1: Wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere Impuls voor de bereikbaarheid Alle in figuur 1 gearceerde wegen krijgen er in beide richtingen één of meerdere rijstroken bij. De extra rijstroken zorgen ervoor dat het verkeer beter doorrijdt en reistijden betrouwbaarder worden. Hierdoor blijft de Noordelijke Randstad ook in de toekomst bereikbaar, wat een voorwaarde is voor de economische ontwikkeling van deze regio. Verbeteringen voor weggebruikers en omwonenden Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen. Door hogere geluidsschermen en geluidwerend asfalt neemt de geluidhinder voor omwonenden af, ondanks de wegverbreding. Ook de luchtkwaliteit verbetert, mede door de aanleg van een landtunnel in de A9 en een aquaduct in de A1. Hinder en bereikbaarheid De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Tijdens de werkzaamheden krijgen weggebruikers, omwonenden en ondernemers onvermijdelijk te maken met (verkeers)hinder. Voor Rijkswaterstaat is het niet alleen van belang projecten binnen tijd en budget te realiseren, maar ook de mate van (verkeers)hinder voor de weggebruiker tot een minimum te beperken. Dit paper gaat in op de belangrijkste succesfactor van het programma SAA; het bereikbaar houden van de Noordelijke Randstad tijdens de grootschalige wegwerkzaamheden. Samenwerking met de markt is hierbij noodzakelijk en biedt meerwaarde. Samen met de markt Samenwerking met de markt is een Rijkswaterstaat brede doelstelling. Bij het programma SAA past Rijkswaterstaat dit onder andere toe door de samenwerking met de markt aan te gaan bij het beperken van de verkeershinder. In deze samenwerking wil Rijkswaterstaat optimaal gebruik maken van de kennis uit de markt en het draagvlak voor maatregelen en de uitvoering vergroten. Dit doet Rijkswaterstaat door de markt deels probleemeigenaar te

3 maken van de hinderbeperking. In dit paper gaan we in op twee voorbeelden waarop Rijkswaterstaat binnen het programma SAA momenteel succesvol samenwerkt met de markt. - Samenwerking met opdrachtnemers in de ontwerpfase om de verkeershinder en hinderbeleving te beperken, door het slim toepassen van beoordelingscriteria op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). - Samenwerking met marktpartijen op het gebied van reisinformatiediensten, om de weggebruiker beter te informeren over de actuele verkeerssituatie en de alternatieven. Leeswijzer Het doel van dit paper is om inzicht te geven in de wijze waarop Rijkswaterstaat binnen het programma SAA succesvol samenwerkt met de markt. De twee voorbeelden die in dit paper centraal staan, zijn mogelijk ook toepasbaar in programma s en projecten in andere regio s. Allereerst lichten we in hoofdstuk 2 de bereikbaarheidsstrategie van SAA toe. Dit is de kapstok van alle acties die Rijkswaterstaat inzet wat betreft het beperken van de (verkeers)hinder rond SAA. In hoofdstuk 3 en 4 gaan we uitgebreid in op de twee voorbeelden van samenwerking met de markt.

4 2. Bereikbaarheidsstrategie Waarom een bereikbaarheidsstrategie? Het programma SAA kenmerkt zich door een grootschalige, langdurige ingreep op de intensief gebruikte weginfrastructuur in de dichtbevolkte SAA-corridor met veel verschillende stakeholders (overheden, bedrijfsleven, leveranciers, weggebruikers en omwonenden), met soms zeer specifieke bereikbaarheidseisen. Het stelt de programmaorganisatie voor de uitdaging om de 5 projecten, de SAA-corridor als geheel en de afstemming met aangrenzende projecten en gebiedsontwikkelingen optimaal te beheersen en tegelijkertijd gedurende de bouw de bereikbaarheid van het netwerk in de Noordelijke Randstad te behouden. De standaard mobiliteit bevorderende maatregelen bij wegwerkzaamheden zijn vooral gericht op beperking van de verkeershinder door kortdurende projecten op relatief beperkte trajecten. Ze zijn daarom te weinig effectief en te kostbaar voor een grootschalig programma als SAA. Ook spelen ze onvoldoende in op de kansen, die voortkomen uit de lange doorlooptijd van SAA. Daarom heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om voor SAA een bereikbaarheidsstrategie op te stellen. Hierin is de strategie uitgewerkt voor het beheersen van de verkeershinder tijdens de gehele looptijd van het programma SAA. Het doel van deze bereikbaarheidsstrategie is om te zorgen dat de hinder die wordt veroorzaakt door de SAA-wegwerkzaamheden wordt beheerst en wordt beperkt tot een acceptabel niveau. Rijkswaterstaat wil dit op een effectieve en efficiënte wijze bewerkstelligen, in samenwerking met de stakeholders in de omgeving. De 3 sporen van de bereikbaarheidsstrategie Op basis van een analyse van kansen en barrières is de bereikbaarheidsstrategie langs de drie sporen in onderstaand kader opgebouwd. - Spoor 1: werkwijze MinderHinder De werkwijze MinderHinder is de standaard werkwijze van Rijkswaterstaat bij wegwerkzaamheden. De bereikbaarheidsstrategie maakt een aantal inhoudelijke keuzes (focus) binnen de werkwijze MinderHinder. - Spoor 2: samenwerking en draagvlak De bereikbaarheidsstrategie geeft handvatten voor het versterken en uitbouwen van de samenwerking met provincies en gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de kenniswereld. - Spoor 3: innovatie gedragsverandering mobilisten De bereikbaarheidsstrategie geeft, gelet op de schaalomvang en duur van het programma SAA, richting voor gedragsverandering van mobilisten in de regio. Hierbij is aandacht voor toekomstige ontwikkelingen en innovaties die niet alleen nu, maar ook in een latere fase van het programma kunnen worden ingezet. De samenwerking met de markt die in voorbeeld 1 (hoofdstuk 3) wordt toegelicht is een onderdeel van Slim bouwen en Slim plannen uit de zevenklapper van de werkwijze MinderHinder, en valt dus binnen spoor 1 van de bereikbaarheidsstrategie. De samenwerking op het gebied van vernieuwende informatiediensten (voorbeeld 2, hoofdstuk 4) komt voort uit de innovatieve aanpak om gedragsverandering te stimuleren binnen spoor 3.

5 3. EMVI Beperken Verkeershinder Binnen de contracten van de vijf projecten is het beperken van verkeershinder tijdens de realisatie en onderhoudsperiode een kritische succesfactor. Daarom is dit tevens één van de belangrijkste speerpunten bij het tot stand komen van de contracten van de SAA projecten. Dit om de regio Amsterdam, één van de belangrijkste motors van de Nederlandse economie, tijdens de realisatie bereikbaar te houden. Het meenemen van Minder Verkeershinder in de contracten is een complex geheel dat in afstemming met de regionale dienst West-Nederland Noord (WNN) en de belangrijkste omgevingspartijen gebeurt. 3.1 Wat is de EMVI Beperken Verkeershinder? De uitvoering van een project wordt gegund aan de aannemer met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De inschrijvingen van de aannemers of aannemerscombinaties worden beoordeeld op verschillende criteria. Eén hiervan is de mate van verkeershinder die hij veroorzaakt. Dit criterium noemt Rijkswaterstaat de EMVI Beperken verkeershinder. Hoe minder hinder hij tijdens de uitvoering veroorzaakt, hoe beter. Naast deze zogenaamde kwantitatieve hinder wordt er ook beoordeeld op kwalitatieve hinder. In de paragrafen hieronder wordt toegelicht hoe deze criteria tot stand zijn gekomen en welke rol de samenwerking met de markt hierbij speelt. 3.2 Kwantitatieve EMVI: beperken voertuigverliesuren Met de kwantitatieve EMVI wordt de inschrijving van de aannemer beoordeeld op de mate van verkeershinder die tijdens de uitvoering wordt veroorzaakt. Het doel van deze EMVI is het zoveel mogelijk benutten van de kennis en innovatie van de aannemers met een eenduidige en transparante rekenmethodiek. Door deze rekenmethodiek kunnen kandidaat aannemers tijdens de aanbestedingsfase in hun aanbieding keuzes maken op de prijs-kwaliteit verhouding. Deze aanbestedingsvorm is door Rijkswaterstaat bij SAA onder meer gekozen om de markt te prikkelen mee te denken over manieren om de verkeershinder te beperken. Uitgangspunten en referentiefasering Om de EMVI Beperken verkeershinder zo goed mogelijk te laten werken, en de slimme voorstellen van de markt zo goed mogelijk te vergelijken, is het belangrijk om de uitgangspunten en beoordelingswijze helder te bepalen. Deze uitgangspunten en randvoorwaarden worden samengebracht in een referentiefasering. Een referentiefasering (of uitvoeringsfasering) is bedoeld om vooraf (voor gunning) overeenstemming te bereiken met stakeholders over het maximum aan hinder, die als referentie wordt meegegeven aan de markt. De randvoorwaarden (eisen) van stakeholders worden, in combinatie met de uitvoeringswijze en de planning, daarom ook als input meegenomen in de referentiefasering. Het is van belang om bij het opstellen van een referentiefasering rekening te houden met klanteisen van interne en externe stakeholders. Deze klanteisen vormen de basisuitgangspunten voor het contract. Denk hierbij aan eisen als: het beschikbaar houden van kruisende wegen, het minimaal beschikbaar houden van het aantal toe- en afritten, de maximale snelheid, bouwlogistiek en de beschikbaarheid van het aantal rijstroken. De referentiefasering is dus de minimale eis ten aanzien van het beperken van hinder. Echter, de wens is uiteraard om de aannemers te prikkelen tot meer hinderbeperking. Daarom wordt aanvullend ingezet op een EMVI Beperken Verkeershinder in zowel kwantitatieve als

6 kwalitatieve zin. Door het toepassen van een EMVI Beperken verkeershinder worden aanbiedingen van de gegadigden voor de contracten beoordeeld op de mate waarin zij de verkeershinder voor de weggebruiker beperken. Rijkswaterstaat rekent de referentiefasering om naar voertuigverliesuren (VVU) met behulp van een verkeersmodel. Enkel het aantal VVU en een aantal harde randvoorwaarden vormen de ruimte die een aannemer krijgt om zijn aanbieding te doen. Het voordeel van VVU is dat deze indicator eenvoudig is te vertalen naar euro s en dat deze, indien gewenst, eenvoudig netwerkbreed kan worden ingezet. Aanbestedingsfase In de aanbestedingsfase met kandidaat aannemers vinden gesprekken plaats over de haalbaarheid van uitvoering, doorlooptijd, ontwerp et cetera om randvoorwaarden in contracten zo te stellen dat al rekening wordt gehouden met hinder. Deze gesprekken geven kandidaat aannemers beter inzicht in het project en de verkeerskundige complexiteit, waardoor aanbiedingen verbeteren. Om de aannemers te prikkelen een zo slim mogelijke inschrijving te doen met minimale hinder, heeft SAA een financiële prikkel verbonden aan het beperken van de hinder. De aannemer die zegt het werk te kunnen uitvoeren met het kleinste aantal VVU, krijgt de hoogste beloning voor dit onderdeel (in feite: de meeste aftrek op zijn aangeboden aanneemsom). Op deze manier borgt Rijkswaterstaat de kwaliteitseis Beperken Verkeershinder in de contracten. De aannemer wordt ook betaald op basis van het aantal VVU. Zo is er een goede balans in afweging van tijd, geld en hinder. Rijkswaterstaat heeft voor SAA tot nu toe twee aanbestedingen op deze manier doorlopen. Bij beide aanbestedingen is te zien dat de aannemer denkt vanuit de doorstroming van verkeer en uitvoeringskeuzes maakt die een positieve bijdrage geven aan de doorstroming. Bij het SAA project A10 oost-a1 heeft de aannemer ervoor gekozen om de capaciteitsuitbreiding op de belangrijkste netwerkschakels als eerste te realiseren. Bovendien veroorzaakt de aannemer nauwelijks structurele hinder tijdens bijvoorbeeld ochtend- en avondspits. Bij het SAA project A1-A6 heeft de aannemer ervoor gekozen om de ombouwmomenten van oude naar nieuwe weg zo kort mogelijk te houden. Hoewel deze keuze niet was voorgeschreven, heeft de aannemer dankzij de EMVI-criteria gekozen voor de slimste oplossing. Onderscheidend vermogen EMVI Beperken verkeershinder Erg belangrijk is hoe de omvang van je EMVI prikkel is. Een VVU is op basis van maatschappelijke kostenberekeningen eenvoudig te vertalen naar euro s (vuistregel: één VVU zorgt voor circa 20 euro maatschappelijke kosten). Bij het bepalen van de omvang van de prikkel is het belangrijk te bekijken of het aantal euro s per VVU enigszins in balans is, als er teveel euro tegenover één VVU staat kan je je afvragen of dit maatschappelijk wel te verantwoorden is, als er te weinig euro tegenover één VVU staat, kan dit betekenen dat aannemers onvoldoende financiële prikkel krijgen om investeringen te doen hinderarm te bouwen.. Daarnaast is het bepalen van een goede bovengrens en ondergrens in VVU belangrijk. Vooral de ondergrens heeft grote invloed op het functioneren van de EMVI Beperken Verkeershinder. Als de ondergrens makkelijk gehaald kan worden, zullen namelijk alle kandidaat aannemers snel de maximale EMVI-korting krijgen. Er kan dan discussie ontstaan

7 over het onderscheidend vermogen. Overigens zullen de kosten waarmee kandidaat aannemers de maximale korting halen wel verschillen, dus in de prijs komt het onderscheid vermogen dan alsnog tot uitdrukking. Ligt de ondergrens juist te laag, dan kan dit tot een verkeerde prikkel leiden: de gegadigden willen de maximale score halen, schrijven hiervoor in, maar kunnen dit in de praktijk niet waar maken. Gevolg is veel (juridische) discussies tijdens de realisatie. Het is daarom belangrijk een goede en integrale risico- en kansengestuurde afweging te maken over zowel de omvang van de EMVI-prikkel als de boven- en ondergrens van het aantal VVU. Boven- & Ondergrens Omvang prikkel Figuur 2: De omvang van de EMVI prikkel en de boven- en ondergrens moeten in balans zijn Inzet van tools om verkeershinder te berekenen De basis van een kwantitatieve EMVI Beperken Verkeershinder bestaat uit een rekenmodel waarmee wegafzettingen en -afsluitingen kunnen worden doorgerekend. Hiervoor zijn diverse instrumenten voorhanden en mogelijk. Er kan gerekend worden met: - Een Excel rekenmodel. - Een statisch verkeersmodel. - Een dynamisch verkeersmodel. Het Excel rekenmodel is een vereenvoudigde vorm van een statisch verkeersmodel. Er worden wegvakken gedefinieerd waaraan een intensiteit en capaciteit wordt gekoppeld. Vervolgens kunnen per wegvak verkeersmaatregelen (wegafzettingen) worden ingevoerd (snelheidsreductie, capaciteitsreductie, duur van de maatregel) die worden doorgerekend en een aantal VVU opleveren. Het totaal van de maatregelen levert vervolgens het totaal aantal VVU op. Rijkswaterstaat maakt bij SAA voor de DBFM contracten gebruik van een Excel rekenmodel, dat ook het beschikbaarheidsmodel (Performance Regimemodel) is waarmee de aannemer financieel wordt afgerekend. Een tweede mogelijkheid is het inzetten van verkeersmodelsoftware. Het voordeel hiervan is dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de berekeningen wordt vergroot. Een dynamisch

8 model heeft hierbij sterk de voorkeur, mits het model stabiel is en per identieke modelrun dezelfde uitkomst produceert. Bij alle drie de tools speelt het definiëren van wegvakken een belangrijke rol. In de basis is uitgegaan van het principe dat bij elke verandering van capaciteit of intensiteit er een nieuw wegvak begint. Om de tools echter niet te complex te maken en werkbaar te houden, zijn op sommige punten wel een aantal vereenvoudigingen toegepast voor SAA. Zo is voor het project A10 oost-a1 het aantal wegvakken beperkt door er een aantal samen te voegen. Verder zijn voor alle contracten hoofdrijbanen en parallelbanen zoveel mogelijk samengevoegd. In project A10 oost-a1 is gekozen voor een dynamisch verkeersmodel. Hierin is het hoofdwegennet en belangrijkste onderliggend wegennet in de regio Amsterdam opgenomen. Het model is gebruikt om de referentiefasering mee door te rekenen. Dit leverde de bovengrens van het aantal VVU op. De ondergrens was op nul gesteld. Dit lijkt onmogelijk, maar doordat er een dynamisch verkeersmodel werd gebruikt was het ook mogelijk om zogenaamde negatieve VVU te scoren. Dit betekent dat het totaal aantal VVU naar beneden gaat zodra delen van het project worden opgeleverd en er dus capaciteit aan het netwerk wordt toegevoegd. Dit heeft er toe geleid dat de kandidaat aannemers enerzijds zorgden voor een beperkte hinder, anderzijds kozen zij er ook voor om de extra capaciteit zo snel mogelijk te realiseren (open te stellen) op die plekken waar dit het meest voordeel voor het netwerk oplevert. Rijkswaterstaat heeft hier dus op basis van een netwerkkader (verkeersmodel) de markt uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen door dit verkeersmodel beschikbaar te stellen aan de marktpartijen tijdens de aanbestedingsfase. Figuur 3: Bij het project A10 oost-a1 is een dynamisch verkeersmodel ingezet Voor de SAA-projecten A1/A6 en A9 Gaasperdammerweg is gekozen voor het toepassen van een Excel rekenmodel. Dit model wordt ook gebruikt als financieel afrekeninstrument. Dit omdat Rijkswaterstaat in DBFM contracten standaard afrekent op basis van de beschikbaarheid van de weg. De beschikbaarheid is in een Excel rekenmodel gekoppeld aan VVU. Dit biedt dan bijvoorbeeld ruimte om tijdens rustige uren aan het werk te gaan zonder dat dit veel VVU oplevert.

9 Er waren uiteindelijk twee doorslaggevende redenen om bij de DBFM-contracten te kiezen voor een Excel rekenmodel om de VVU mee te berekenen: - Door het betaalsysteem (op basis van beschikbaarheid) zou er hoe dan ook een VVUrekenmodel gebouwd worden in Excel. Het was niet wenselijk om voor verkeer een apart model met andere VVU uitkomsten te bouwen. - Er was een te groot risico dat een dynamisch verkeersmodel niet geaccepteerd zou worden door m.n. de financierende partijen aan ON kant. Dit in verband met de financieel juridische kaders van banken en eigendomsrechten van de verkeersmodelsoftware. Het Excel rekenmodel dat is gebouwd, is wel verrijkt met verkeerskundige input: op basis van een dynamisch verkeersmodel zijn analyses gemaakt en is het Excel rekenmodel waar nodig aangepast om meer verkeerskundige logica toe te voegen. Belangrijkste voorbeelden zijn: - Systematiek toegevoegd waarin wegvakken die op elkaar aansluiten een correctie krijgen in het aantal VVU (naar beneden). - Voor de A9 Gaasperdammerweg is een tabel met standaardwaarden toegevoegd voor het onderliggend wegennet. Deze standaardwaarden zijn berekend met een dynamisch verkeersmodel. Gezien het feit dat dit contract zich nu in aanbestedingsfase bevindt hebben we er voor gekozen deze informatie op een later meer gepast moment te delen. Verder is het Excel rekenmodel een nog verdere versimpeling van de werkelijkheid. Capaciteiten en intensiteiten van rijbanen zijn geaggregeerd (hoofd- en/of parallel- en/of wisselbanen worden als één weg gezien) en er is bijvoorbeeld geen sprake van routekeuze. In het model kan per wegvak worden aangegeven wat de oorspronkelijke wegconfiguratie is en wat de maatregel is die op een bepaald moment op weg staat. Dit kan per kwartier, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Om tot een realistische verdeling over de dag en per dag te komen zijn op basis van actuele teldata profielen toegevoegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat er verschil zit tussen een afzetting die op maandag op de weg staat op een bepaalde tijd en dezelfde afzetting op dezelfde tijd op dinsdag. De intensiteiten op basis waarvan de Voertuigverliesuren worden berekend zijn afkomstig uit het Nederlands Regionaal Model (NRM) van Rijkswaterstaat. Voor de realisatiefase is gekozen voor intensiteiten van het jaar 2020, voor de exploitatiefase voor intensiteiten van het jaar 2030.

10 3.3 Kwalitatieve EMVI: de beleving van verkeershinder Bij de kwalitatieve EMVI gaat het niet om het beperken van de hinder in cijfers, maar om de beleving van de hinder door gebruikers te beperken. Er is ook voor de zachte kant van de hinder gekozen omdat niet alle aspecten af te vangen zijn met de kwantitatieve benadering. Het gaat om concrete maatregelen die de een positieve bijdrage leveren aan de beleving van hinder. Denk hierbij aan kleur van de belijning, het plaatsen van zichtschermen, et cetera. In de contracten worden kandidaat aannemers gevraagd een Plan Verkeershinderbeleving in te dienen met ideeën en maatregelen (SMART) voor het beperken van de hinderbeleving. In de contracten van de SAA projecten A10 oost-a1 en de A1-A6 is deze kwalitatieve EMVI toegepast. Dit heeft geleid tot verschillende slimme maatregelen die normaal niet in een inschrijving zouden zitten, omdat ze niks meetbaars opleveren voor de kwantitatieve EMVI. Resultaten van deze EMVI zijn fysieke maatregelen zoals het slim inzetten van bermdrips en andere maatregelen om weggebruikers te informeren. Beoordeling kwalitatieve EMVI Voor de beoordeling en waardering van de kwalitatieve EMVI worden de mate waarin de voorgestelde maatregelen SMART zijn beschreven en het bewezen effect van de maatregelen meegenomen. Hierbij geldt dat hoe meer SMART beschreven, hoe beter de waardering. Ook geldt hoe groter het bewezen effect van de voorgestelde maatregelen, hoe beter de waardering. EMVI Bouwlogistiek en Omgevingshinder Bij het invullen van de EMVI Minder (verkeers)hinder kan ook gedacht worden aan EMVI Bouwlogistiek (bouwverkeer door aan- en afvoer van materiaal en materieel en verplaatsingen van personeel) of EMVI Omgevingshinder. Deze zijn nog niet toegepast in projecten A10 Oost-A1 en A1-A6 maar wel in het 3 e contract van SAA, de A9 Gaasperdammerweg. Gezien het feit dat dit contract zich nu in aanbestedingsfase bevind hebben we er voor gekozen deze informatie op een later meer gepast moment te delen.

11 4. Informatiediensten van marktpartijen In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat Rijkswaterstaat al in de fase voor gunning fors inzet op het beperken van de verkeershinder. De EMVI Beperken Verkeershinder moet ervoor zorgen dat de aannemer tijdens de uitvoering al zorgt voor een forse hinderbeperking. Aanvullend hierop zoekt Rijkswaterstaat naar maatregelen om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden. Dit willen we onder andere doen met slimme informatiediensten die een zo groot mogelijk deel van de weggebruikers informeren over de actuele situatie op de weg en de alternatieven. Hiermee zet Rijkswaterstaat in op bewustwording van de mogelijke reisalternatieven en het verleiden van de weggebruiker tot ander reisgedrag. Het (belangrijkste) doel hiervan is het reisgedrag van de weggebruiker voor een langere periode, of structureel, te veranderen. Hiermee wil Rijkswaterstaat tijdens de gehele periode van de werkzaamheden van SAA mogelijke verkeershinder voorkomen en tijdens hinderpieken de problemen beperken. De weggebruikers kunnen worden opgedeeld in verschillende doelgroepen. Niet elke weggebruiker heeft dezelfde wensen voor reisinformatie. In SAA maken we onder andere onderscheid in de doelgroepen woon-werkverkeer en verkeer naar evenementen en Schiphol. 4.1 Samenwerking met serviceproviders De samenwerking met serviceproviders is het resultaat van een keuze die Rijkswaterstaat heeft moeten maken tussen: - het voor SAA zelf ontwikkelen en implementeren van de informatiediensten; - of de samenwerking aangaan met de markt. Twee ontwikkelingen hebben er echter voor gezorgd dat de uitwerking van de gedragsbeïnvloedende maatregelen een samenwerking is geworden tussen Rijkswaterstaat en markt. Verwachting verkeershinder EMVI hinder De in het vorige hoofdstuk beschreven EMVI Beperken Verkeershinder werkt nog beter dan aanvankelijk verwacht. Structurele hinder tijdens bijvoorbeeld ochtend- en avondspits is er nauwelijks. Als er al grootschalige hinder wordt veroorzaakt door de werkzaamheden is dit vaak in bijvoorbeeld weekenden of s nachts. Wel blijft de frequente gebruiker van de SAAcorridor natuurlijk lichte hinder ervaren van de werkzaamheden. Deze hinder is dan wel licht (bijvoorbeeld door het ontbreken van vluchtstrook), maar verhoogt in de regel de incidentgevoeligheid en is daarnaast in veel gevallen niet tijdelijk maar structureel (voor enkele jaren). Serviceproviders Het beïnvloeden van de weggebruiker kan het best door deze zo volledig en actueel mogelijke reisinformatie te geven over de huidige en toekomstige situatie op de weg. Hiermee kan de weggebruiker goed onderbouwde keuzes maken in zijn of haar verplaatsingsgedrag, op het moment van reizen of tijdens het plannen van een reis. Sinds medio jaren 90 is het voor Rijkswaterstaat echter verboden om actuele verkeersinformatie te verspreiden. Dit is een taak van de markt. Alleen alle serviceproviders

12 die bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) zijn aangesloten, mogen actuele verkeersinformatie verspreiden naar de weggebruikers (via de radio, internet, apps, etc.). Deze marktpartijen maken gebruik van alle verkeersdata van het NDW en vullen dit aan met andere (eigen) databronnen, bijvoorbeeld in-car ingewonnen data en OV-data. Hiervan maken de serviceproviders de verkeersinformatie die zij vervolgens doorspelen aan de weggebruiker. Conclusie: samenwerking met serviceproviders De noodzaak voor SAA om zelf fors te investeren in hinderbeperkende maatregelen is weggevallen omdat de daadwerkelijke verkeershinder minder is dan aanvankelijk verwacht. Daarnaast mag Rijkswaterstaat zelf geen invulling geven aan een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket: het zelf geven van actuele verkeersinformatie. Daarom is Rijkswaterstaat medio 2012 een proces gestart om samen met de markt te komen tot één of meerdere informatiediensten (zie paragraaf 4.3). Dit is geheel in lijn met het recent door Minister Schultz van Haegen geïntroduceerde actieprogramma Beter geïnformeerd op weg. 4.2 Voordelen van samenwerking Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen om, in lijn met de in 2012 door markt en overheid gezamenlijk ontwikkelde richtlijn Deal van Delft, samen te werken op bepaalde informatiediensten van serviceproviders. Kern van deze samenwerking is dat Rijkswaterstaat de serviceproviders geen financiële vergoeding geeft voor het verspreiden van de verkeersinformatie, maar wel inzet vertoont op de verspreiding van de informatiediensten aan de doelgroepen. Concreet betekent dit dat de serviceproviders goede en vernieuwende informatiediensten inzetten, zonder financiering van Rijkswaterstaat. Serviceproviders zijn zelf verantwoordelijk voor een sluitend business model voor de informatiediensten. Rijkswaterstaat brengt deze informatiediensten onder de aandacht bij weggebruikers in de regio om hen te informeren over de actuele verkeerssituatie. Eén van de manieren om de slimme informatiediensten onder de aandacht van de weggebruikers te krijgen is door het actief benaderen van de werkgevers in de regio Amsterdam. Indien er vraag naar is, helpt Rijkswaterstaat hen bij de implementatie van de diensten. Dit doet Rijkswaterstaat in samenwerking met de bereikbaarheidsmakelaar in de regio Amsterdam: Verkeer advies. Het mes snijdt zo aan twee kanten. De verkeershinder wordt verminderd doordat meer weggebruikers gebruik maken van de informatiediensten. Voor de serviceprovider is dit een interessante manier om hun informatiediensten te verspreiden onder een breder publiek. 4.3 Proces om te komen tot de samenwerking Om tot bovenstaande gewenste samenwerking te komen heeft Rijkswaterstaat een innovatief proces doorlopen waarbij sterk is ingezet op samenwerking met de markt. Dit proces wordt in deze paragraaf verder toegelicht. Vier informatiediensten Rijkswaterstaat heeft in deze fase van het SAA-programma gekozen om zich te richten op vier typen informatiediensten. Deze maatregelen komen voort uit focusgroepen waarin met interne en externe experts is gebrainstormd over de wensen van weggebruikers. De vier maatregelen in onderstaand kader sluiten op dit moment het beste aan bij de doelen en huidige hinderverwachting van SAA.

13 - Narrowcasting: Het op publiekstrekkende locaties op schermen tonen van actuele verkeersinformatie op beeldschermen. Het gaat hierbij om multimodale informatie, waarbij zowel de weg- als OV-informatie is toegespitst op de locatie. Hiermee krijgen medewerkers of bezoekers van publiekstrekkende locaties meer inzicht in de mogelijkheden de reis in te richten. - Alert service: Het doorgeven van file-alerts op door de gebruiker aangegeven voorkeursroutes (via bijvoorbeeld een SMS-dienst of verkeers-app). Met name de frequente gebruiker van bepaalde routes kan hierdoor bepalen op welk moment hij of zij een andere route kiest, op een andere tijd gaat reizen of helemaal thuis blijft. - Widget: Het in de website van een publiekstrekker, of in het intranet van een bedrijf integreren van een online tool waarmee een verplaatsing kan worden gepland. Voorwaarde hierbij is dat in de widget zowel auto- als OV-informatie is verwerkt. - Persoonlijke reisassistent: Het volledig bij de hand nemen van een frequente gebruiker van de SAA corridor middels een assistent op de mobiele telefoon (in de vorm van een app). De persoonlijke reisassistent geeft actuele informatie, (multimodale) alternatieven en advies. Waar mogelijk gekoppeld aan agenda, wekker en afspraken op werk of privé. Figuur 4: Narrowcasting bij het AMC Marktverkenning Om te komen tot bovenstaande vier informatiediensten is Rijkswaterstaat in de zomer van 2012 een marktverkenning gestart onder alle bij het NDW aangesloten serviceproviders. Gevraagd is of de serviceproviders konden aangeven in hoeverre zij beschikten over de informatiediensten die voldeden aan een aantal door Rijkswaterstaat gestelde randvoorwaarden. Ook konden serviceproviders aangeven in welke mate zij open stonden voor een nieuwe manier van samenwerken, zoals hierboven beschreven. Uiteindelijk hebben tien partijen een reactie gegeven en vervolgens hebben gesprekken plaatsgevonden met Rijkswaterstaat over de informatiediensten, de mogelijkheden en kansen tot samenwerking. De uitkomsten van deze gesprekken waren wisselend, maar boden bij verschillende partijen vertrouwen om echt toe te werken naar een samenwerking zoals beoogd. Samenwerkingsovereenkomst en kwaliteitsnormen Op basis van de marktverkenning is door Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst en een set aan kwaliteitsnormen per informatiedienst opgesteld:

14 - De samenwerkingsovereenkomst is een zowel door Rijkswaterstaat als serviceprovider ondertekende overeenkomst waarin staat dat beide partijen samenwerken en wat de voorwaarde voor deze samenwerking is. - De kwaliteitsnormen geven per informatiedienst aan, wat de criteria zijn waaraan een informatiedienst moet voldoen voordat deze onder de samenwerkingsovereenkomst valt en dus onderdeel uitmaakt van de samenwerking Rijkswaterstaat serviceprovider. Er zijn twee hoofdredenen voor het werken met kwaliteitsnormen: - Rijkswaterstaat kan het ambitieniveau van aan te bieden informatiediensten waarborgen door alleen samen te werken op informatiediensten die minimaal voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen. - Het is een selectiemethode. Zonder kwaliteitsnormen zouden in theorie alle serviceproviders met Rijkswaterstaat samen kunnen werken. Met het inzetten van kwaliteitsnormen wordt dit voorkomen en blijft de samenwerking beperkt tot maximaal enkele serviceproviders. Het is voor Rijkswaterstaat onmogelijk om alle producten te stimuleren en communiceren richting weggebruikers. Alle partijen die open staan voor een samenwerking zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst en met minimaal één informatiedienst die voldoen aan de kwaliteitsnormen, kunnen met Rijkswaterstaat gaan samenwerken op die informatiedienst. Voordat een informatiedienst wordt opgenomen in het pakket van SAA, voert Rijkswaterstaat een entry check uit waarbij getoetst wordt of de informatiedienst inderdaad voldoet aan de kwaliteitsnormen. Zodat de kans op een beoogde gedragsverandering van de weggebruiker groot is bij gebruik van de informatiedienst. De samenwerkingsovereenkomst wordt per partij voor maximaal één jaar getekend. Eerste resultaat: samenwerking met de VID De eerste samenwerkingsovereenkomst is op 23 mei 2013 ondertekend met de Verkeersinformatiedienst (VID). Weggebruikers kunnen op korte termijn op twee manieren kennis nemen van deze samenwerking. Ten eerste levert de VID in de vorm van narrowcasting op locatie actuele verkeersinformatie voor de weg en het openbaar vervoer. Deze informatie wordt overzichtelijk op grote TV-schermen bij bedrijven of evenementenlocaties gepresenteerd. Figuur 5: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Patrick Potgraven (VID) en Jan Slager (SAA)

15 Daarnaast wordt de functionaliteit van de VID-app in de nazomer van 2013 uitgebreid met een VID-alert, waarbij weggebruikers met push-notificaties een waarschuwing ontvangen bij hinder op een door henzelf ingesteld voorkeurstraject. Rijkswaterstaat verkent of er meer samenwerking met andere marktpartijen mogelijk is. Vervolg Rijkswaterstaat voert een open proces. Ten tijde van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de VID heeft Rijkswaterstaat alle andere serviceproviders geïnformeerd over de definitieve samenwerkingsovereenkomst en de kwaliteitsnormen. Iedere serviceprovider die open staat voor een samenwerking en denkt dat één of meerdere informatiediensten voldoen aan de kwaliteitsnormen, kan contact opnemen met Rijkswaterstaat. Op die manier krijgt iedere serviceprovider gelijke kansen en kan Rijkswaterstaat het arsenaal aan kwalitatief goede informatiediensten de komende maanden uitbreiden. De weggebruiker krijgt op die manier een steeds grotere keuze aan goede informatiediensten. Het is dus mogelijk dat Rijkswaterstaat voor SAA op één informatiedienst samen gaat werken met meerdere serviceproviders. Als dit het geval is, heeft de uiteindelijke gebruiker de keuze voor welke informatiedienst hij kiest. Een geboden informatiedienst van twee partijen is nooit helemaal identiek. Rijkswaterstaat en mobiliteitsmakelaar Verkeer advies geven de overeenkomsten en verschillen dan ook objectief weer.

Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent

Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent Pla5orm Logis)ek in de Bouw Coen Faber Rijkswaterstaat Arjan Walinga Bouwend Nederland Dag van DUURZAAM GWW 10 juni 2013 Agenda Waarom is bouwlogistiek

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Het succes van de A12

Het succes van de A12 Het succes van de A12 Meer markt én meer samenwerking!! Carel van Belois (RWS) Jan Willem Bruining (BAM) Oktober 2014 1 Inhoud presentatie Het project A12 Luve: wat behelsde het? Wat was het Samenwerkingsmodel?

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013 Toekanweg 7 Haarlem Postbus 3119 2001 DC Haarlem T 023 530 13 01 F 023 530 13 02 www.rijkswaterstaat.nl Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel Contactpersoon Ilkel Taner Omgevingsmanager

Nadere informatie

Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal

Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal Johan Borsje, Verkeersmanager Poort van Bunnik (Royal HaskoningDHV en per 1 september BAM Infraconsult)

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid maatschapelijke meerwaarde leveren PPP samenhang (met alle maatschappelijke doelen)

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Planning centraal in project A1 A6 Primavera Gebruikersbijeenkomst. 10 september 2013

Planning centraal in project A1 A6 Primavera Gebruikersbijeenkomst. 10 september 2013 Planning centraal in project A1 A6 Primavera Gebruikersbijeenkomst 10 september 2013 Agenda Korte uitleg van het project Van Selectie naar Preferred bidder Planning is spin in het web Optimaal benutten

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Sharing = caring

Medisch specialist 2015 Sharing = caring Medisch specialist 2015 Sharing = caring Regionale informatiebijeenkomst De kaarten zijn geschud, de medisch specialist is aan zet Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733 voorspellingen Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl 31620106733 TNO Smart Mobility Mobilist aan roer van eigen mobiliteit! verleiden waar mogelijk Slim Meten Slimme Diensten Slim regelen Overlap tussen

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Positieve effecten van de crisis: rationaliseren van keuzes beheer en onderhoud

Positieve effecten van de crisis: rationaliseren van keuzes beheer en onderhoud Positieve effecten van de crisis: rationaliseren van keuzes beheer en onderhoud Teije Gorris TNO Teije.Gorris@tno.nl Chris Engelsman Twynstra Gudde ceg@tg.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Opstellen afwegingskader Lange Termijn Spooragenda

Opstellen afwegingskader Lange Termijn Spooragenda Opstellen afwegingskader Lange Termijn Spooragenda Workshop Railforum Inleiding Den Haag, 8 mei 2013 WERKDOCUMENT STATUS 8 MEI In de Lange Termijn Spooragenda zijn elf doelen opgenomen Strategische aspecten

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

Verkeershinder tijdens werkzaamheden in aanbesteding- en uitvoeringsfase

Verkeershinder tijdens werkzaamheden in aanbesteding- en uitvoeringsfase (Bijdragenr. 69) Verkeershinder tijdens werkzaamheden in aanbesteding- en uitvoeringsfase Ivo Hilderink (DHV) Wim van der Hoeven (DHV) Gaston Loos (Gaston Loos Engineering & Consultancy) 1. Inleiding De

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

Spitsreductie Algeracorridor innovatieve aanpak voor doorstroming op de Algeracorridor

Spitsreductie Algeracorridor innovatieve aanpak voor doorstroming op de Algeracorridor Spitsreductie Algeracorridor innovatieve aanpak voor doorstroming op de Algeracorridor Practical knowledge cafe Beter Benutten 13 september 2012 Inhoud 1. Algeracorridor: dubbeldoelstelling 2. Onze aanpak:

Nadere informatie

Centrumplan Hart voor Valkenburg

Centrumplan Hart voor Valkenburg Samenstelling: Ben van Eijsden Centrumplan Hart voor Valkenburg Aanbestedingsstrategie herinrichtingsplannen openbare ruimte Document: 20110314-aanbestedingsstrategie-adviescie.doc Status: definitief Blad

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel STAQ in HAAGLANDEN Beeld plaatsen ter grootte van dit kader PLATOS 11 maart 2015 Bastiaan Possel 2 Introductie Bastiaan Possel Adviseur Verkeersprognoses bij het team Verkeersprognoses (20 medewerkers)

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart Aanbesteding project Knooppunt Klankbordgroepen 18 maart Agenda 1. Stand van zaken project Knooppunt (Winston Zuiverloon) 2. A1 Bunschoten (Sascha van de Kolk) 3. Aanbesteding Project Knooppunt (Rob Spit)

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam. Wat doen we zelf. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam. Wat doen we zelf. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Wat doen we zelf 2 1 Doel Duurzaam Inkopen: Gebruik maken van inkoopproces om opdrachtnemers aan te zetten tot leveren

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers BEZOEKADRES President Rooseveltlaan 101 6224 CH Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET Maastricht, 28

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Uitkomsten enquête het profiel van de 'bouwende architect' binnen middelgrote architectenbureaus in Nederland Uitgevoerd door:

Nadere informatie

JEROEN THOMASSEN BRUIL INFRA BV

JEROEN THOMASSEN BRUIL INFRA BV JEROEN THOMASSEN BRUIL INFRA BV EMVI TENZIJ.. Hoe kan een aannemer zich ECHT onderscheiden? WORSTELEN MET NIEUWE AANBESTEDINGSWET Vanaf april 2013 gunnen op EMVI..tenzij. Is het zinvol..of is het wet?

Nadere informatie

Duurzame leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Schakeldag 2015 25 juni 2015

Duurzame leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Schakeldag 2015 25 juni 2015 Duurzame leefomgeving bij Schakeldag 2015 25 juni 2015 Één Samen met Anderen Elke dag beter uitvoeringsorganisatie I&M Missie/visie (OP2015): is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Renovatie 1 ste Coentunnel

Renovatie 1 ste Coentunnel Renovatie 1 ste Coentunnel Vanuit het perspectief van de Opdrachtnemer Jan Van Steirteghem Projectdirecteur Coentunnel Construction v.o.f. Woord vooraf Doelstelling van deze lezing is om jullie mee te

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

3. De bereikbaarheidsindicator

3. De bereikbaarheidsindicator 3. De bereikbaarheidsindicator Achtergrond Het begrip bereikbaarheid leidt nogal eens tot verwarring. Dit komt doordat onderzoekers, beleidsambtenaren en politici het begrip vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

m o n t e f e l t r o

m o n t e f e l t r o m o n t e f e l t r o Van stammenstrijd naar kansen voor jonge professionals op het raakvlak tussen RO en verkeer dr Daan H. van Egeraat (www.montefeltro.nl) was initiatiefnemer en projectleider van de

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

D&C light. Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct

D&C light. Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct D&C light Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct Versie 1.1 d.d. 9 maart 2015 2 ProRail D&C light D&C light ProRail 3 D&C light Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct ProRail wil een professionele

Nadere informatie

1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en. 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het

1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en. 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het Workshop beoordelingsmethodieken Workshop 11 12 februari 2015 Freek Gielen 1 Opzet workshop 1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en welke beoordelingsmethode gebruik je nu? 2. Workshop.

Nadere informatie

Prestatiegericht Meerjarig Onderhoud

Prestatiegericht Meerjarig Onderhoud Prestatiegericht Meerjarig Onderhoud Herma Zijlmans Projectmanager/Leveranciersmanager m.m.v. Wilhelm van Eeken - PM Variabel Onderhoud Erwin Kommeren PM Vast Onderhoud PPO Introductie Herma Zijlmans -

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Het belang van Strategisch Risico Management

In deze nieuwsbrief. Het belang van Strategisch Risico Management In deze nieuwsbrief Het belang van Strategisch Risico Management Van Videoanalyse naar Nieuwe Fabrieksinrichting Spelenderwijs de risico s voor een Woningcorporatie bespreken en oplossen Een Team samenstellen?

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI)

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) N237 Provincie Utrecht Monitoring en Beslissing Ondersteunend Systeem ir. Mark Snoek Agenda Aanleiding en gevolgen Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) Automatische beoordeling op

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1251-RBO

Nadere informatie

A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG

A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG A2 MAASTRICHT: ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG De projectorganisatie A2 Maastricht wil komen tot één integraal en duurzaam plan voor stad en snelweg, waar ook volgende generaties nog profijt van hebben!

Nadere informatie

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM Programma 14:00 15:00 uur uitleg beoordeling prestatieonderbouwing, risico- en kansendossier 15:00 15:45 uur Oefenen met RAVA-plannen Groepjes vormen 20 minuten lezen

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel.

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Henk Tromp Hans Voerknecht Dirk Bussche (Henk Tromp en Dirk Bussche zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng,

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

INFRASUCCES. LCC Tender. Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw

INFRASUCCES. LCC Tender. Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw INFRASUCCES LCC Tender Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw Inhoud Duurzaam aanbesteden EMVI Rekenmodellen ikalm LCC Tender Innovatieve contracten Duurzaam aanbesteden Doel van de aanbesteding

Nadere informatie

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN Wat is de GeoRisicoScan (GRS) 2.0? De GRS 2.0 is een instrument om de kwaliteit van de toepassing van GeoRM in een project te toetsen. Wat is het doel

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie