Algemene vergadering van Villandry

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene vergadering van Villandry"

Transcriptie

1 Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk, Bram Schaper, Raja Schmidt. 1. Opening en mededelingen door Anke de Jong De voorzitter, mevr. De Jong, opent de vergadering om uur. De ringleidingen worden uitgedeeld en mevr. De Jong heet alle aanwezigen van harte welkom. Aandacht wordt gevraagd voor de volgende mededelingen: Kennismaking met het jongste bestuurslid Bram Schaper. Bram is inmiddels bijna 3 jaar actief voor Villandry als bestuurslid (Commissie Materiële Hulpverlening) en voor de eerste keer aanwezig op de ALV. Edwin Böhmermann, Penningmeester en 2 de voorzitter is vandaag helaas niet aanwezig in verband met een begrafenis. Hartelijk welkom aan Dhr. Jansen. Hij vertegenwoordigt Theodoor Gilissen Bankiers; de bank die het vermogen van Villandry beheert. Ook een triest bericht: oud voorzitter en lid van verdienste van Spoorweg Welzijnsvereniging, de heer P.H. Zaalberg, is afgelopen voorjaar overleden. Het bestuur is ook dit jaar weer zeer tevreden over de dienstverlening van Patch. Aanwezigen waarvan het adres nog niet bekend is bij Patch, wordt gevraagd het adres door te geven. Goed nieuws dat besloten is dit jaar niet tot contributieverhoging over te gaan. Speciaal welkom voor zo n 10 leden die voor het eerst op de ALV zijn. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 juni 2014 Met betrekking tot de notulen van de ALV van vorig jaar worden door de aanwezige leden de volgende opmerkingen / aanvullingen gemaakt. Blz 1,2,3 en 4 Geen opmerkingen Blz 5 Dhr. De Voogd heeft twee opmerkingen: In de 3e alinea wordt gevraagd een gift te doen, waarbij dhr. De Voogd aangeeft dat een gift eenmalig is. Dhr. De Voogd stelt voor te spreken over een structurele bijdrage. 1 van 6

2 Het niet spoormanwaardig te vinden om te spreken over dat het lastig is om bedrijven om een gift (of beter een structurele bijdrage) te vragen. o Kort gesprek hierover volgt. De OV-Bedrijven staan momenteel financieel onder druk en van een gift of structurele bijdrage is geen sprake. Wel is het bestuur met meerdere OV bedrijven in gesprek geweest om te onderzoeken hoe Villandry meer voor deze bedrijven kan betekenen. Blz 6 Dhr. Bogert heeft een vraag of vervoer in het kader van ziektekosten wordt vergoed. Dhr. Schenk geeft aan dat dit niet in de lijst van vergoedingen staat, maar dat het leden altijd vrij staat een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor een bijzondere vergoeding. Mevr. De Jong benadrukt nog eens dat jaarlijks de bijgestelde vergoedingenlijst wordt verzonden aan alle leden via de (als het adres bekend is) en anders via de post. Daarnaast is de lijst van vergoedingen op de website van Villandry te vinden. Blz 7 en 8 Geen opmerkingen Na behandeling van het verslag worden nog 2 opmerkingen gemaakt: Dhr. De Voogd merkt op dat contributie verhoging nu niet wordt gedaan. Hij vraagt zich af of dit wel juist wordt berekend. Mevr. De Jong geeft aan dat gezien de ambitie financieel gezond te blijven, zeer zorgvuldig naar de cijfers, verhoudingen en mogelijke interventies wordt gekeken. Dhr. Grifioen maakt een compliment dat het verbeterpunt van vorig jaar met betrekking tot de ringleiding is opgepakt. Heel fijn! Het verslag van de ALV 2014 is hiermee goedgekeurd. 3. Jaarverslag 2014 door Anke de Jong Mevr. De Jong geeft toelichting op het jaarverslag De volgende vragen worden gesteld: Dhr. Govers: Hoe komt het dat met het nieuwe kalenderjaar teruggegaan wordt van een maximum vergoeding van euro naar 750 euro. Mevr. De Jong geeft aan dat deze maatregel nodig is om financieel gezond te blijven en dat we daarmee zorgen dat meer leden een kans krijgen te declareren. Een vraag wordt gesteld over van wie de schenking is ontvangen. Mevr. De Jong laat weten dat de schenking komt van het Sociaal Fonds van een busonderneming en dat met deze schenking haar leden zijn ingekocht bij Villandry. Hiermee hoeven deze nieuwe leden geen jaar wachttijd aan te houden 2 van 6

3 voordat kan worden gedeclareerd. De waarde van een jaar geen wachttijd is kleiner dan het bedrag van de schenking (zie blz. 14 van het jaarverslag). Dhr. Blom geeft aan zich te kunnen voorstellen dat dit een mooie constructie is en wellicht meer fondsen (OV gerelateerde bedrijven) hier gebruik van willen maken. Vanuit Connexxion zijn afgelopen jaar al meerdere fondsen overgekomen. Mevr. De Jong nodigt de leden van harte uit om zich te melden bij het bestuur indien zij fondsen kennen voor wie het interessant kan zijn leden te laten aansluiten bij Villandry. Waar Villandry statutair is gevestigd, in het jaar verslag is sprake van Utrecht maar ook van s-hertogenbosch. Utrecht is statutair, Den Bosch is het vestigingsadres. Het jaarverslag is goedgekeurd. 4. Financiën door Edwin Böhmermann Mevr. De Jong geeft in afwezigheid van de penningmeester, Dhr. Böhmermann de presentatie. Genoemde aandachtspunten zijn: 1. Het financiële jaar 2014 Exploitatiesaldo is positief door koersresultaat effectenportefeuille en een daling van de hulpverleningskosten. 2. Hulpverleningskosten 2014 De hulpverleningskosten zijn de laatste jaren stabiel, maar in 2014 zien we een duidelijke daling. Dit heeft te maken met de aanpassingen in de vergoedingen. De meeste grote posten als thuiszorg, intramurale zorg, tandtechniek en medicijnen zijn stabiel, maar de post hulpmiddelen kent een flinke daling. Vergoedingen worden wat vaker afgewezen, doordat het afgelopen jaar er een maximale, jaarlijkse vergoeding van euro per lid werd gehanteerd. Dit jaar zien wij meer declaraties. Dit verschil is voor een groot deel toe te wijzen aan dat 1 declaratie meerdere declaratieregels kan hebben. Dit geeft een veel zuiverder beeld dan hoe in vorige jaren werd geteld. Het uitbetalen van vergoedingen gaat sneller. Dit is veelal binnen 1 tot 2 weken gerealiseerd, omdat het proces steeds meer is geautomatiseerd. Het ledenaantal is opgeschoond in de laatste twee jaren. We zitten momenteel op een lager niveau dan voor 2013, maar dit is wel zuiverder geteld en redelijk stabiel. 3. Effectenportefeuille 2014 De beleggingsstrategie Villandry heeft 2 uitgangspunten: o Waarborgen continuïteit 3 van 6

4 o Geen (grote) risico s (gematigd defensief profiel = aantrekkelijk rendement zonder grote risico s) Het afgelopen jaar realiseerden we 10% rendement. Dat is boven verwachting, een prima resultaat over 2014! 4. De werkbegroting de Conceptbegroting 2016 De volgende vragen worden gesteld / opmerkingen worden gemaakt: Dhr. Grifioen vraagt wat de waarde van effecten is en dat deze niet nominaal hoeven te zijn. Dhr. Jansen geeft aan dat de bank resultaten altijd meet in actuele waarde, dit is volgens de toezichthouder de juiste wijze. Dhr. Grifioen vraagt of de thuiszorg is opgedeeld via de WMO of CAK. Mevr. Eleveld reageert hierop dat het CAK uitvoert wat het WMO goedgekeurd heeft. Dhr. Schenk geeft vervolgens nog een korte toelichting op het aanvragen van vergoeding ten aan zien van WMO en/of CAK. Dhr. Verbaal vraagt of het eigen risico wordt vergoed. Mevr. De Jong geeft aan dat Villandry dit niet doet. Dhr. Koenders vraagt op welk onderdeel het aftoppen van de vergoedingen de grootste invloed had. Mevr. De Jong beantwoordt deze vraag met vergoeding Thuiszorg. Gevraagd wordt wat het effect van de contributie is. Mevr. De Jong licht toe dat dit beperkt is. Het grootste deel van onze inkomsten komt uit het vermogen. Daarom is het belangrijk om alert te blijven op de uitgaven, het vermogen mag niet onder de kritische grens komen. Dhr. Kruizinga geeft aan zich uit het verleden te herinneren dat er een bandbreedte is afgesproken over een percentage obligaties in relatie tot een percentage aandelen. Het lijkt nu dat het percentage aandelen toeneemt. Dhr. Jansen geeft aan de we nog steeds binnen de afgesproken bandbreedte blijven. Tijdens zijn presentatie na de pauze zal hij hier nog wat meer informatie over geven. De effectenportefeuille Obligaties 56% 62% Aandelen 44% 38% Totaal 100% 100% Dhr. Kruizinga vraagt of de werkelijke begroting afwijkt van de begroting van vorig jaar. Mevr. De Jong geeft aan dat hier geen grote afwijkingen op zijn geweest. Dhr. Kruizinga vraagt voor volgend jaar de uitgebreide begroting toe te voegen zodat beter zicht is op de ontwikkeling. 4 van 6

5 Verder wordt gevraagd om inzichtelijk te maken hoe de kosten worden beheerst. Mevr. De Jong licht toe dat afgelopen jaar nog wat extra kosten zijn gemaakt met de overgang naar de nieuwe dienstverlener. Akkoord is gegeven op Financieel beleid Het Bestuur krijgt decharge. 5. Bestuurssamenstelling De termijn als bestuurslid is verlopen voor mevr. De Jong. Aan de aanwezige leden wordt gevraagd akkoord te gaan met een volgende termijn. De leden zijn akkoord en hiermee gaat Mevr. de Jong in de functie van voorzitter, de volgende termijn in. 6. Beleggingsbeleid Dhr. Jansen van Theodoor Gilissen Bankiers geeft een presentatie. Aandachtspunten hierin zijn: Grote risico s voorkomen Spreiden van risico s door voldoende spreiding in portefeuilles Rendement verloopt goed voor Villandry Zorg voor de obligatie portefeuille is de lage rentestand. Deze is afhankelijk van economische ontwikkeling Een vraag over staatsobligaties leidt tot een korte discussie over politieke en economische ontwikkeling. Bijvoorbeeld of Griekenland wel of niet de eurozone zal verlaten en vragen over de rendementsontwikkeling van obligaties. Dhr. Grifioen vraagt waar de obligaties zijn onder gebracht en vraagt zich af met wie de bank handelt. Dhr. Jansen geeft aan dat belegd wordt in onder andere staatsobligaties, Rabobank, BRG, Waterschapsbank en andere solide partijen. Verder geeft Dhr. Jansen aan dat de aandelenpartijen het sociaal en ecologisch goed doen. Duurzaamheid is van belang. 7. Casus Commissie Materiele hulpverlening Als Patch aan de hand van de vergoedingsregeling en historie er niet uit komt gaat de casus naar de Commissie Materiële Hulpverlening. Deze commissie bestaat uit Dhr. Schenk en Dhr. Schaper. Zij wegen zo zorgvuldig en consistent mogelijk af of er al dan niet een vergoeding gegeven kan worden. Een vraag wordt gesteld hoe om te gaan met een declaratie als de originele rekening is verzonden naar de ziektekostenverzekering. Indien een afwijzing van de verzekeraar 5 van 6

6 wordt gedaan, is een kopie van de originele rekening voldoende om een aanvraag tot vergoeding in te dienen bij Villandry. Dilemma s en afwegingen worden besproken aan de hand van 3 casussen. Aanvullend hierop pleit mevr. Eleveld de ruimte voor donatie van het bestuur te willen verhogen. Mevr. De Jong laat weten dat hier dit jaar voor het eerst 5000 euro voor gereserveerd staat. Ter afsluiting vraagt Dhr. Schaper of het behandelen van deze casussen op de ALV als waardevol wordt ervaren. De aanwezigen leden laten weten dit zeer waardevol te vinden om op deze manier meer gevoel te krijgen bij de besluitvorming van de Commissie Materiele Hulpverlening. 8. Rondvraag Tot slot zijn er nog drie laatste vragen over: 1) wat nodig is om gezond financieel beleid te voeren, 2) waarom het zo van belang is om vast te houden aan ons vermogen van 12 miljoen euro en 3) waarom we niet iets kunnen interen op onze reserves. Dhr. Jansen licht toe dat 12 miljoen euro veel geld is, maar de vergoedingen moeten vooral betaald worden uit het rendement op het vermogen. Hierdoor is het dus noodzakelijk het vermogen op niveau te houden. Het vermogen behoort te groeien waarbij we rekening dienen te houden met de inflatie. Om jaarlijks het huidige niveau van vergoedingen te kunnen doen, is een vermogen rond de 12 miljoen nodig. Bij een lager vermogen moeten ook de uitgaven lager zijn. Het bestuur wordt door de aanwezigen leden bedankt! Fijn dat elk jaar weer zoveel de mensen de moeite nemen om te komen. Mevr. Eleveld vraagt het laatste woord. Zij vraag aandacht voor de Bond van Gepensioneerd Vervoerpersoneel en nodigt de aanwezigen uit om lid te worden. 9. Afsluiting De jaarvergadering wordt afgesloten, waarna nog tijd is voor een borrel! 6 van 6

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie