BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE"

Transcriptie

1 DOC /008 DOC /008 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 april avril 2008 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2008 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire e DEEL 5 e PARTIE INHOUD TABLE DES MATIÈRES Blz. Page EERSTE DEEL PREMIÈRE PARTIE I. DEPARTEMENTEN. I. DÉPARTEMENTS. 1. Kredieten ingeschreven voor de Dotaties in Dotaties Crédits inscrits pour les Dotations en Dotations Departementale begrotingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister FOD Budget en Beheerscontrole FOD Personeel en Organisatie FOD Informatie- en Communicatietechnologie FOD Justitie FOD Binnenlandse Zaken Budgets départementaux SPF Chancellerie du Premier Ministre SPF Budget et Contrôle de la Gestion SPF Personnel et Organisation SPF Technologie de l Information et de la Communication SPF Justice SPF Intérieur TWEEDE DEEL DEUXIÈME PARTIE 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ministerie van Landsverdediging Federale Politie en Geïntegreerde Werking SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Ministère de la Défense nationale Police fédérale et Fonctionnement intégré Voorgaande documenten : DOC ( ) / : 001 : Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (deel I). 002 : Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (deel II). 003 : Amendementen. 004 : Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (deel I). 005 : Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (deel II). 006 : Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (deel III). 007 : Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (deel IV). KAMER 2 e ZITTING VAN DE 52 e ZITTINGSPERIODE Documents précédents : DOC ( ) / : 001 : Projet de Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2008 (partie I). 002 : Projet de Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2008 (partie II). 003 : Amendements. 004 : Justifi cation du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2008 (partie I). 005 : Justifi cation du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2008 (partie II). 006 : Justifi cation du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2008 (partie III). 007 : Justifi cation du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2008 (partie IV). I 1375 CHAMBRE 2 e SESSION DE LA 52 e LÉGISLATURE

2 1710 DOC /008 DERDE DEEL TROISIÈME PARTIE 18. FOD Financiën Regie der Gebouwen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg SPF Finances Régie des Bâtiments SPF Emploi, Travail et Concertation sociale VIERDE DEEL QUATRIÈME PARTIE 24. FOD Sociale Zekerheid FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie SPF Sécurité sociale SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie VIJFDE DEEL CINQUIÈME PARTIE 33. FOD Mobiliteit en Vervoer POD Sociale Integratie, Strijd tegen de armoede en Sociale Economie POD Wetenschapsbeleid FOD Financiën, voor de Rijksschuld FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie SPF Mobilité et Transports SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale SPP Politique scientifi que SPF Finances, pour la Dette publique SPF Finances, pour le Financement de l Union européenne II. PARASTATALEN. II. PARASTATAUX. 5. Pensioendienst voor de Overheidssector Service des pensions du Secteur public cdh : centre démocrate Humaniste CD&V N-VA : Christen-Democratisch en Vlaams/Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen FN : Front National LDD : Lijst Dedecker MR : Mouvement Réformateur Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten PS : Parti Socialiste sp.a - spirit : Socialistische partij anders - sociaal, progressief, internationaal, regionalistisch, integraal-democratisch, toekomstgericht. VB : Vlaams Belang Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000 : Parlementair document van de 52 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV : Integraal Verslag, met links het defi nitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN : witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN : Plenum COM : Commissievergadering MOT : moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Offi ciële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Abréviations dans la numérotation des publications : DOC /000 : Document parlementaire de la 52ème législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA : Questions et Réponses écrites CRIV : Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN : couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Publications offi cielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ KAMER 2 e ZITTING VAN DE 52 e ZITTINGSPERIODE CHAMBRE 2 e SESSION DE LA 52 e LÉGISLATURE

3 DOC / FOD MOBILITEIT EN VERVOER 33. SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS INHOUDSOPGAVE TABLE DES MATIÈRES Blz. Pages Organisatieafdelingen en programma s 01. Beleidsorganen van de Minister van Mobiliteit : Beleid en missie Beheersorganen : Leiding en beheer Beheersorganen : Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer Algemene Diensten : Overheidsbedrijven Directoraat-generaal Vervoer te Land : Bestaansmiddelenprogramma Spoorwegvervoer Directoraat-generaal Luchtvaart : Bestaansmiddelenprogramma Regeling van het luchtverkeer en internationale samenwerking Luchthaven Brussel-Nationaal Fonds voor de fi nanciering en de verbetering van de controle-, inspectie- en onderzoeksmiddelen en van de preventieprogramma s van de luchtvaart Ombudsdienst Directoraat-generaal Maritiem Vervoer : Bestaansmiddelenprogramma Koopvaardij ((internationale verdragen, bevordering en ontwikkeling van de koopvaardij en de vissersvloot). 56. Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid : Bestaansmiddelenprogramma Mobiliteit Directie Vervoerinfrastructuur Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer Permanente cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer : Bestaansmiddelen Lasten van het verleden... Verantwoording Justifi cation Divisions organiques et programmes 01. Organes stratégiques du Ministre de la Mobilité : 0. Politique et stratégie. 21. Organes de gestion : 0. Direction et gestion. 40. Organes de gestion : 1. Etudes et actions en matières de mobilité et de transports. 41. Services généraux : 5. Entreprises publiques. 51. Direction générale Transport terrestre : 0. Programme de subsistance. 1. Transport ferroviaire. 52. Direction générale Transport aérien : 0. Programme de subsistance. 1. Régulation du trafi c aérien et coopération internationale. 4. Aéroport de Bruxelles National. 5. Fonds pour le financement et l amélioration des moyens de contrôle, d inspection et d enquête et des programmes de prévention de l aéronautique. 7. Service de Médiation. 53. Direction générale Transport Maritime : 0. Programme de subsistance. 2. Marine marchande (conventions internationales, promotion et développement de la marine marchande et de la pêche maritime). 56. Direction générale Mobilité et Sécurité Routière : 0. Programme de subsistance. 1. Mobilité. 2. Direction Infrastructure de Transport. 4. Organisation et sécurité du transport privé par route 57. Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports : 0. Programme de subsistance. 58. Charges du passé.

4 1712 DOC /008 ORGANISATIEAFDELING 01 BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT Toegewezen opdrachten : Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde en representatiekosten van de Minister, de wedden en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen en de experten en de werkingskosten en vermogensuitgaven. DIVISION ORGANIQUE 01 ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA MOBILITE Missions assignées : Ce programme contient les crédits destinés au payement du traitement annuel et des frais de représentation du Ministre, des traitements et indemnités des membres des organes stratégiques et des experts, des frais de fonctionnement et des dépenses patrimoniales. Voorafgaande opmerking 0. BELEID EN MISSIE De kredieten 2008 voor de beleidsorganen van de Minister van Mobiliteit werden opgenomen in de begrotingsvoorstellen van de FOD Budget en Beheerscontrole. Op de personeelskredieten werd wel een marge voorzien voor imputatie van de lonen december 2007 en de ontslagpremies. Remarque préalable 0. POLITIQUE ET STRATÉGIE Les crédits 2008 des organes stratégiques du Ministre de la Mobilité sont repris dans les propositions budgétaires du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Une marge a été prévue sur les crédits du personnel pour imputation des salaires de décembre 2007 et les primes de licenciement. 01. BESTAANSMIDDELEN B.A Wedde en representatiekosten van de Minister ks a SUBSISTANCE AB Traitement et frais de représentation du Ministre. (en milliers EUR) sc a Verklarende nota Jaarwedde en representatiekosten van de Minister, inbegrepen de eindejaarstoelage en de vakantietoelage. Note explicative Traitement et frais de représentation du Ministre, y compris l allocation de fi n d année et le pécule de vacances. B.A Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen. ks a AB Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques. (en milliers EUR) sc a Verklarende nota Bezoldigingen en vergoedingen van het personeel van de beleidsorganen. Note explicative Rémunérations et indemnités du personnel des organes stratégiques. B.A Wedden en vergoedingen van de deskundigen. ks a AB Rémunérations et indemnités des experts. (en milliers EUR) sc a Verklarende nota Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen. Note explicative Rémunérations et indemnités des experts.

5 DOC / WERKINGSKOSTEN B.A Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. ks a FRAIS DE FONCTIONNEMENT AB Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l informatique. (en milliers EUR) sc a Verklarende nota Het krediet is bestemd voor informatica-uitgaven voor de aankoop van kleine verbruiksgoederen en software. Note explicative Le crédit est destiné à des dépenses informatiques pour l achat de petits consommables et logiciels informatiques. B.A Werkingskosten. ks a AB Frais de fonctionnement. (en milliers EUR) sc a Verklarende nota Note explicative B.A Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitzondering van de informatica-uitgaven. ks a AB Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables, à l exclusion des dépenses informatiques. (en milliers EUR) sc a Verklarende nota Het krediet is bestemd voor de aankoop van meubilair en van bureaumateriaal. Note explicative Le crédit est destiné à l achat de mobilier et de machines de bureau. B.A Investeringsuitgaven inzake de informatica. ks a AB Dépenses d investissement relatives à l informatique. (en milliers d euro) sc a Verklarende nota Het krediet is bestemd voor de aankoop van informatica-materiaal. Note explicative Le crédit est destiné à l achat de matériel informatique.

6 1714 DOC /008 ORGANISATIEAFDELING 21 BEHEERSORGANEN 1. Toegewezen opdrachten van de diverse beheersorganen : 1.1. Managementdoelstellingen van de Voorzitter De strategie van de FOD Mobiliteit en Vervoer werd in 2003 uitgeschreven in het managementplan van de Voorzitter het zgn. «Mobilitplan». De 9 managementdoelstellingen zijn de volgende : 1) De administratieve hervorming doen slagen. 2) Een aanpak ontwikkelen m.b.t. de interne betrokkenheid bij en de participatie aan de verschillende vooropgestelde plannen en doelstellingen dankzij een open en dynamische interne communicatie. 3) De organisatie van de FOD heroriënteren door toewijzing van de middelen aan de prioriteiten. 4) de mobiliteit horizontaal aanpakken om zo het duurzaam vervoer te valoriseren. 5) Een vooruitziend beheer van de vervoerssector ontwikkelen. 6) Een sterk netwerk van experten opbouwen als ondersteuning van het beleid van de FOD. 7) De betrekking tussen de FOD en zijn klanten verbeteren. 8) De rol van de FOD ten aanzien van de mobiliteit en de overheidsbedrijven herdefi niëren. 9) De activiteit van de FOD verder integreren in de europese en internationale context. Eind 2005 werden voormelde doelstellingen geconsolideerd op basis van de realisaties in de voorbije periode en een inschatting van de uitdagingen naar de toekomst toe. Deze consolidatie formuleert 10 doelstellingen die tussen 2007 en 2009 moeten worden gerealiseerd. 1) De klemtoon leggen op de klantvriendelijkheid binnen de FOD en een betere dienstverlening verstrekken aan de gebruikers (ondernemingen en burgers). 2) De nieuwe hulpmiddelen die ontwikkeld werden harmoniseren, consolideren en integreren in de dagelijkse werking van de FOD. Boordtabellen; Managementplannen en operationeel plan; Ontwikkelcirkels; Klachtenbehandeling; IMARS (Integrated Monitoring and Reporting System); Milieumanagementsysteem in overeenstemming met de criteria van de reglementering (EMAS); 3) Slagen in het invoeren van de VPA/BPR s. 4) De aanpak en de cultuur van projectwerking, procesdenken en risicobeheer verder uitbouwen. 5) De managementplannen uitvoeren. DIVISION ORGANIQUE 21 ORGANES DE GESTION 1. Missions assignées des différents organes de gestion : 1.1. Les objectifs de management du Président La stratégie du SPF Mobilité et Transports a été défi nie en 2003 dans le plan de management du Président, aussi appelé «Plan Mobilit». Les 9 objectifs de management sont les suivants : 1) Réussir la mise en œuvre de la réforme Copernic. 2) Construire une démarche d adhésion interne et de participation aux différents plans et objectifs retenus grâce à une communication interne ouverte et dynamique. 3) Recentrer l organisation du SPF en affectant les ressources aux priorités. 4) Horizontaliser la mobilité en vue de valoriser le transport durable. 5) Développer une gestion prospective du secteur des transports. 6) Bâtir un réseau fort d appui à la stratégie du SPF. 7) Améliorer la relation entre le SPF et ses clients. 8) Repositionner le rôle du SPF par rapport à la mobilité et aux entreprises publiques. 9) Intégrer davantage encore l action du SPF dans le contexte européen et international. Fin 2005, les objectifs précités ont été consolidés sur base des réalisations durant la période passée et d une estimation des défi s pour les prochaines années. Cette consolidation est assortie de 10 objectifs qui devront être réalisés entre 2007 et 2009 : 1) Mettre l accent sur l accueil des clients à l intérieur du SPF et assurer un meilleur service aux utilisateurs (entreprises et citoyens). 2) Harmoniser, consolider et intégrer les nouveaux outils développés au sein du SPF dans le déroulement quotidien des tâches : Tableaux de bord; Plans de management et plan opérationnel; Cercles de développement; Traitement des plaintes; IMARS (Integrated Monitoring and Reporting System); Système de Management environnemental répondant aux critères du règlement européen (EMAS); 3) Réussir l introduction des VPA/BPR. 4) Développer davantage l approche et la culture inhérente au fonctionnement par projet, la réfl exion par processus et la gestion des risques. 5) Exécuter les plans de management.

7 DOC / ) Bij zijn met de Omzetting van de europese richtlijnen en onze achterstand op internationaal vlak terugdringen. 7) Voortzetten van de verjonging binnen de FOD en zorg dragen voor de continuïteit van de activiteiten. 8) Verbeteren van onze mogelijkheden om een betere communicatie door het management te verwezenlijken. 9) Intensere mobilisering van het personeel voor de verwezenlijking van de doelstellingen en het terugdringen van het absenteïsme. 10) Een globaal kwaliteitssysteem voor de ganse FOD op punt stellen op basis van het Gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten (CAF) Ondersteuningscel van de voorzitter Teneinde de dagelijkse opvolging van de eigen bevoegdheden te waarborgen, heeft de Voorzitter een ondersteuningscel rond zich samengesteld. Het personeel van deze cel draagt de verantwoordelijkheid over de externe communicatie, het secretariaat van het Directiecomité, de transversale transportdossiers, de omzetting van de europese richtlijnen naar Belgisch recht, de ratifi catie van de verdragen en de ontwikkeling van beheersinstrumenten die het geheel van de FOD betreffen. Bovendien wordt binnen deze cel ook het toezicht gecoördineerd inzake de inbreng en opvolging van alle moderniseringsprojecten via het instrument voor projectbeheer (IMARS) Stafdienst Personeel en Organisatie Draagt bij tot de Human Resources strategie en opdracht met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD rekening houdend met de behoeften van de mensen en de noden van de organisatie. Draagt de verantwoordelijkheid voor de hierna vermelde Human Resources processen Aanwerving en selectie van het personeel Analyse van de behoeften, aanwervingsprocedure, beheer van de aanwervingen en de ontslagen. Ontwikkeling van het personeel en van de organisatie Competentiebeheer, evaluatie, ontwikkeling van de loopbaan, werkomstandigheden (veiligheid, welzijn, pesten, ), opleiding en documentatie. Administratief beheer van het personeel Administratie i.v.m. het personeel, bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen en toelagen, verkeersvoordelen, syndicale aangelegenheden en registratie van verloven en afwezigheden. Interne communicatie en kennisbeheer Verzekert het specifi ek operationeel beheer van de begroting dat betrekking heeft op de opdrachten van de dienst. Verzekert een permanente steun aan de managers i.v.m. het bijzonder operationeel beheer van de omschreven Human Resources processen Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie De Stafdienst ICT heeft als opdrachten : Het verwerven, uitbaten en uitbouwen van een coherente, geïntegreerde toepassingsarchitectuur. De ICT-stafdienst speelt daarbij in de eerste plaats de rol van de architect bij het vastleggen van het 6) Être à jour dans la transposition des directives européennes et réduire le retard que nous avons sur le plan international. 7) Poursuivre les efforts de rajeunissement du SPF et veiller à la continuité des activités. 8) Améliorer les possibilités que nous avons d obtenir une meilleure communication au niveau du management. 9) Intensifi er la mobilisation du personnel en réalisant les objectifs et en réduisant l absentéisme. 10) Mettre en place un système de qualité global pour tout le SPF sur base du Cadre d auto-évaluation des fonctions publiques (CAF) La cellule d appui du Président Afi n de veiller au suivi quotidien des compétences qui lui sont propres, le Président a constitué autour de lui une cellule d appui. Le personnel de cette cellule prend en charge : la communication externe, le secrétariat du Comité de Direction, les dossiers transversaux de transport, le suivi de la transposition des directives européennes en droit belge et la ratifi cation des traités, le développement d instruments de gestion qui concernent l ensemble du SPF. En outre, est aussi réalisées au sein de cette cellule, la coordination du contrôle en matière d introduction et de suivi de tous les projets de modernisation via l instrument de gestion des projets (IMARS) Le Service d encadrement Personnel et Organisation Participe à la défi nition d une stratégie et d une mission RH en vue d atteindre les objectifs du SPF en tenant compte des intérêts des individus et des besoins de l organisation. Assume la responsabilité des processus RH suivants : Recrutement et sélection du personnel Analyse des besoins, processus de recrutement, gestion des engagements et des départs Développement du personnel et de l organisation Gestion des compétences, évaluation, développement de la carrière, conditions de travail (sécurité, bien-être, harcèlement, ), formation et documentation Gestion administrative du personnel Administration en matière de personnel, rémunérations, pensions, indemnités et allocations, facilités de circulation, concertation syndicale, et enregistrement des congés et absences Communication interne et gestion des connaissances Assure la gestion opérationnelle spécifi que des budgets relatifs aux missions du service Assure un soutien permanent aux managers de ligne pour la gestion opérationnelle spécifi que des processus RH décrits 1.4. Le Service d encadrement Technologie de l Information et de la Communication Le service ICT a pour missions : L acquisition, l exploitation et le développement d une architecture d application intégrée et cohérente. Il joue donc un rôle primordial d architecte dans la défi nition du masterplan ICT, dans la défi ni-

8 1716 DOC /008 ICT-masterplan, bij het bepalen van de juiste implementatieaanpak, het inzetten van externe partijen en het verzekeren van de fi nale implementatie. Voor strategische projecten worden binnen ICT ook eigen implementatievaardigheden uitgebouwd Aan de interne behoeften van de diensten en DG s van de FOD Mobiliteit en Vervoer op gebied van de aankoop van computergoederen en -diensten voldoen (supportploeg) De ontwikkeling, het onderhoud van de toepassingen die zowel in het kader van de opdrachten van de FOD Mobiliteit en Vervoer als in het kader van de interne activiteiten van de diensten / DG s gecreëerd zijn (toepassingsploeg) Een assistentie leveren in geval van problemen (defecte pc s, printers ), de installatie van toepassingen, de confi guratie van nieuwe materialen en het beheer van de bestaande machines (pc s, printers ) (Front Offi ce ploeg). De continuïteit van het telefoonsysteem VoIP en het functioneren van het netwerk verzekeren evenals de verbinding tussen de verschillende vestigingen van de FOD Mobiliteit et Vervoer en de rest van de wereld (Back Offi ce ploeg) 1.5. Stafdienst Begroting en Beheerscontrole Draagt bij tot de strategiebepaling van de FOD op het vlak van de begroting Is verantwoordelijk voor de processen m.b.t. de begrotingscyclus. Voert een deel van de operationele taken uit met betrekking tot de boekhouding van de FOD (centralisatie van de vastleggingen en de ordonnanceringen van belangrijke uitgaven, betalingen via de rekenplichtigen voor kleine uitgaven aan de fi rma s, de personeelsleden en voor buitenlandse zendingen). Verzekert een permanente steun aan de managers voor het bijzonder operationeel beheer van de begroting en de boekhouding. Is belast met de behandeling van de dossiers met betrekking tot de overheidsopdrachten op het vlak van de rechtsregels en met de ontwikkeling van een expertisecentrum. Toezien op de ontwikkeling, invoering, het beheer en de coördinatie van een geïntegreerd systeem van beheerscontrole om het beheer van de FOD te evalueren en te optimaliseren en de interne controle in te voeren Secretariaat en Dienst Logistiek De Dienst Logistiek waarborgt het beheer van de gebouwen en hun uitrusting, de implantatieprojecten, de veiligheid, het economaat, het beheer van het wagenpark, het beheer van de materiële werkingsmiddelen, het onderhoud en de algemene zaken. Nieuwe opdrachten : - Beheer van het voertuigenpark voor de volledige FOD - Operationeel logistiek beheer in de gebouwen CCN en Haren - Rationalisatie van de werkplekken m.b.t. de functionele behoeften van de verschillende diensten gehuisvest in City Atrium, CCN en Haren Ondersteunende activiteiten onder leiding van het Secretariaat - Vertaling. Deze dienst verzekert de Franse, Duitse en Nederlandse vertalingen van offi ciële teksten uitgegeven door de tion de l implémentation correcte, l utilisation de parties externes et l assurance de l implémentation fi nale. Pour les projets stratégiques, il développe aussi ses propres aptitudes d implémentation. De répondre aux besoins internes des services et DG du SPF Mobilité et Transports en matière d achat de biens et services informatiques (équipe support) De développer, entretenir et améliorer des applications créées tant dans le cadre des missions assignées au SPF Mobilité et Transports que dans le cadre des activités internes des services / DG (équipe application) De fournir une assistance en cas de problèmes (pc, imprimantes défectueux), d installation d application, de confi guration de nouveaux matériels et gérer le parc des machines (pc, imprimantes ) (équipe Front Offi ce) D assurer la continuité du système de téléphonie VoIP et le fonctionnement du réseau, ainsi que les connections entre les différentes implantations du SPF Mobilité et Transports et le reste du monde (équipe Back Offi ce) 1.5. Le Service d encadrement Budget et Contrôle de la gestion Participe à la défi nition de la stratégie du SPF en matière budgétaire Assume la responsabilité des processus liés au cycle budgétaire Exécute une partie des tâches opérationnelles relatives à la comptabilité du SPF (centralisation des engagements et ordonnancements des dépenses importantes, payements par comptable pour les petites dépenses aux fi rmes, aux membres du personnel et pour les missions à l étranger) Assure un soutien permanent aux managers de ligne pour la gestion opérationnelle spécifi que des processus budgétaires et de comptabilité Est chargé du traitement des dossiers relatifs aux marchés publics sur le plan des règles de droit et du développement d un centre d expertise en la matière Veille à développer, introduire, gérer et coordonner un système intégré de contrôle de gestion pour évaluer et optimaliser la gestion du SPF et à introduire le contrôle interne 1.6. Le Secrétariat et les services logistiques Le Service logistique garantit la gestion des bâtiments et leur entretiens, les projets d implantation, la sécurité, l économat, la gestion du parc automobile, la gestions des moyens matériels de fonctionnement, l entretien et les affaires générales. Nouvelles missions : - Gestion du parc automobile de l ensemble du SPF - Gestion logistique opérationnelle dans les bâtiments CCN et Haren - Rationalisation des lieux de travail par rapport aux besoins fonctionnels des différents services situés au City Atrium, au CCN et à Haren Activités de soutien sous la direction du Secrétariat - Traduction. Ce service assure les traductions françaises, allemandes et néerlandaises des textes offi ciels publiés par le

9 DOC / FOD, uitgezonderd de teksten die volgens de wetgeving rond het taalgebruik in administratie niet moeten opgesteld worden in de verschillende talen. - Bureau voor Burgerlijke Verdedigingsplannen Dit bureau is belast met het voorbereiden en coördineren van een actieplan voor interne en externe crisissen, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de NAVO. Ze vormen met het Hoofd van het Secretariaat en Dienst Logistiek, de crisiscel van de FOD Juridische Dienst De competentie van de juridische dienst ligt in volgende domeinen : Alle gerechtelijke handelingen en de externe relaties die dit met zich meebrengt. Het opvolgen van de dossiers in samenspraak met de advocaten. De studie en het verlenen van advies over het geheel van de activiteiten van de FOD, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de minister of het management van de FOD. De raadgeving aan en verdediging van het personeel bij het uitoefenen van hun functie. Het instrueren van onderzoeken op Koninklijk Verzoek na strafrechterlijke vonnissen voor de speciale bevoegdheden van de FOD Interne Audit Interne audit doet objectieve analyses en onderzoeken en formuleert evaluaties, aanbevelingen en adviezen om de werking van de FOD te verbeteren, in het bijzonder wat betreft : het systeem voor risicobeheer, het onderliggende interne controlesysteem, de compliance controle (overeenstemmingscontrole), de kwaliteitssystemen (zonder in de plaats te treden van de kwaliteitsverantwoordelijken, maar eventueel met inbegrip van de kwaliteitsaudits), de milieumanagementsystemen (zonder in de plaats te treden van de verantwoordelijken voor het systeem, maar met inbegrip van de interne milieumanagementaudits), beheer en bestuur in het algemeen (governance). Interne Audit en Risicobeheer doet ook de algemene administratieve coördinatie en ondersteuning van het systeem van dynamisch geïntegreerd risicobeheer binnen de FOD (een COSO ERM compatibele aanpak) zonder de grenzen van de door het Instituut voor Interne Audit op dit gebied toegelaten activiteiten te overschrijden. SPF, à l exclusion des textes qui, selon la réglementation relative à l emploi des langues dans l administration, ne doivent pas être élaborés dans les différentes langues. - Bureau des plans civils de défense. Ce bureau est chargé de la préparation et de la coordination d un plan d action pour les crises internes et externes, en collaboration avec le SPF Affaires intérieures et l OTAN. Ils constituent la cellule de crise du SPF avec la direction du Secrétariat et des services logistiques Le Service juridique Le Service juridique exerce une compétence liée à : L action contentieuse de toutes natures et les relations extérieures qu elle comporte Le suivi des dossiers en collaboration avec les avocats L étude et la remise d avis sur l ensemble des activités du SPF, soit d initiative, soit sur demande du Ministre ou du management du département Le conseil et la défense du personnel dans le cadre de l exercice de ses fonctions L instruction des requêtes en grâce royale après condamnations pénales dans les compétences spéciales du SPF L Audit interne Le Service d audit interne réalise des analyses et des études objectives, formule des évaluations, des recommandations et des avis en vue d améliorer le fonctionnement du SPF, en particulier en ce qui concerne : Le système de la gestion des risques Le système de contrôle interne sous-jacent Le contrôle de conformité (compliance control) Les systèmes de qualité (sans interférer avec les responsables de qualité, mais éventuellement en incluant les audits qualité) Les systèmes de management environnemental (sans remplacer les responsables pour le système, mais y compris les audits de management environnementaux internes) La gestion et l administration en général (governance). L Audit interne et la Gestion des risques réalise également la coordination administrative générale et le support du système de gestion des risques intégrée dynamique au sein du SPF (une approche compatible COSO ERM) sans dépasser les limites des activités autorisées par l Institut d Audit Interne sur ce sujet.

10 1718 DOC /008 Interne Audit Audit interne Voorzitter Directiecomité Président Comité de Direction Ondersteuningscel van de Voorzitter Cellule d appui du Président Begroting en Beheerscontrole Budget et Contrôle de la Gestion Personeel en Organisatie Personnel et Organisation Secretariaat en Dienst Logistiek Secrétariat et Service logistique Informatie- en Communicatietechnologie Technologie de l Information et de la Communication Juridische dienst Service juridique PROGRAMMA 21/0 LEIDING EN BEHEER 1. Overzicht van de kredieten PROGRAMME 21/0 DIRECTION ET GESTION 1. Vue d ensemble des crédits Kredieten van het programma (in keur) Crédits du programme (en keur) B.A. AB ± Realisatie Initieel Aangepast voorstel Raming Raming Raming Réalisé Initial Ajusté Proposition Estimation Estimation Estimation a a a a a a a b c a a a b c a b c a a a b c Tot. a+b Tot. c

11 DOC / Overzicht effectieven aangerekend op de personeelsenveloppe (BA 1103 en 1104) 2.1. Overzicht personeelseffectieven per niveau en per beheersdienst Toestand per (in VTE) 2. Vue d ensemble des effectifs à charge de l enveloppe de personnel (AB 1103 et 1104) 2.1. Vue d ensemble des effectifs du personnel par niveau et par service gestionnaire Situation au (en ETP) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal per beheersdienst Total par service de gestion Ondersteuningscel Voorzitter Cellule d appui du Président... 8,0 2,0 3,0 13,0 Stafdienst P&O SE P&O... 17,9 0,9 18,7 8,2 45,7 Stafdienst ICT SE TIC... 22,9 13,9 7,0 4,8 48,6 Stafdienst Begroting en Beheerscontrole SE Budget et Contrôle de la Gestion... 11,7 1,0 7,9 2,8 23,4 Secretariaat en Dienst Logistiek Secrétariat et Services Logistiques... 9,0 7,8 19,6 106,8 143,2 Juridische Deinst Service Juridique... 6,0 2,0 3,5 11,5 Interne Audit Audit Interne... 2,0 1,0 3,0 Totaal per niveau Total par niveau... 77,5 26,6 58,2 126,1 288,4 Uit vergelijking van bovenstaande cijfers met deze in punt 2.2 (toestand per 31 december) blijkt dat in het laatste kwartaal 2007 nog voor 4,7 VTE aanwervingen gepland zijn. De afvloeiingen in niveau D zullen vervangen worden door aanwervingen in andere niveaus (cf. punt 3.2.1) 2.2. Overzicht per niveau voor de periode in VTE per 31 december En comparant les chiffres ci-dessus avec ceux repris au points 2.2 (situation au 31 décembre), il apparaît que l engagement de 4,7 ETP est encore prévu au dernier trimestre Les départs au niveau D vont être remplacés par des recrutements dans d autres niveaux. (cf. point3.2.1) 2.2. Vue d ensemble par niveau pour la période en ETP au 31 décembre Niveau A... 77,5 86,7 86,7 B... 25,4 32,9 32,9 C... 53,1 60,6 60,6 D ,6 112,9 112,9 Totaal. Total ,6 293,1 293,1 In de loop van 2007 werden 9VTE s belast met logistieke taken binnen het DGLV overgeplaatst naar de Dienst Logistiek (OA 21). 3. Overzicht van de activiteiten Hierna volgt een overzicht van de activiteitsdomeinen van de diverse beheersorganen. De persoonsgebonden werkingsmiddelen en de personeelskosten die hiervoor vereist zijn worden gecentraliseerd op de basisallocaties waarvan de samenstelling en de evolutie in detail onder punt 4 zal besproken worden. Wanneer de activiteiten ook missiegebonden kosten met zich meebrengen zullen deze afzonderlijk worden vermeld en worden aangeduid op welke basisallocatie ze zijn aangerekend. Dans le courant de l année 2007, 9 ETP assurant des tâches logistiques au sein de la DGTA ont été transférés vers le service logistique (DO 21) 3. Vue d ensemble des activités Le texte ci-dessous donne une vue d ensemble des domaines d activités des différents organes de gestion. Les dépenses de fonctionnement liées aux personnes et les dépenses de personnel qu exigent ces activités sont centralisées sur des allocations de base dont la composition et l évolution seront analysées en détail au point 4. Lorsque les activités entraînent également des dépenses liées à la mission, celles-ci seront mentionnées séparément et il sera indiqué sur quelle allocation de base elles sont comptabilisées.

12 1720 DOC / Ondersteuningscel van de Voorzitter De kredieten bevatten de initiatieven en acties met het oog op de uitvoering van het managementplan van de voorzitter. Hierbij een overzicht van de voornaamste activiteiten Externe communicatie Vermits de door de FOD behandelde materies (verkeersveiligheid, rijbewijzen, inschrijving van voertuigen) onderwerpen zijn waarbij de burgers en de bedrijven zich nauw betrokken voelen en die tevens de belangstelling wekken van de media, werd beslist binnen deze cel een functie van woordvoerder te creëren teneinde de relaties met de media te professionaliseren Klachtenbeheer Zoals blijkt uit de eerder vermelde managementdoelstellingen wordt veel belang gehecht aan klantenrelaties en -klantentevredenheid. Daarom werd in het voorjaar 2006 binnen de cel Externe communicatie een «Klachtenbalie» opgericht, die fungeert als aanspreekpunt voor alle klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de FOD. Dit geharmoniseerd systeem van klachtenbehandeling zal een duidelijker beeld geven over het aantal klachten en hun aard en zal leiden tot het sneller vinden van structurele oplossingen Opvolging van diverse projecten binnen de FOD s via IMARS («Integrated Monitoring and Reporting System») Voor het globale beheer van de talrijke projecten van de FOD, de daaraan gekoppelde rapportering en de link met de beleidsnota en de managementplannen werd een geïntegreerd management opvolgings- en rapporteringsinstrument ontwikkeld, IMARS genaamd. De methodologie is opgesteld in samenwerking met een externe consultant terwijl de nodige IT-tool door de eigen ICT stafdienst is ontwikkeld. Anderzijds heeft de consultant ook gezorgd voor een professionele begeleiding bij de implementatie van deze methodologie vanaf begin Europese Coördinatie De europese coördinator verzekert de voorbereiding en de opvolging van de formele omzettingswerkzaamheden zowel op het vlak van het door de europese Unie gevoerde beleid als van de agendapunten van de Raad teneinde een Belgische politiek standpunt voorop te stellen dat door de Belgische vertegenwoordigers bij de op europese Instanties zal verdedigd worden; werkt pro-actief mee aan gevoelig liggende dossiers; tracht een bijdrage te leveren tot het deblokkeren van politieke problemen die zich voordoen in andere instanties voor technische coördinatie (Interministeriële Economische Commissie, Coördinatiecomité internationaal Milieubeleid enz.) Secretariaat van het Directiecomité Het secretariaat van het Directiecomité zorgt voor de voorbereiding, de organisatie, de opvolging en de uitvoering van de activiteiten van het Directiecomité teneinde bij te dragen aan de door deze Comités nagestreefde doelmatigheid en dit door te waken over de optimalisatie van de coördinatie en de opvolging van hun activiteiten Integratie en Transversaliteit van projecten De attaché chef van de projecten ondersteunt de realisatie van grote transportprojecten en draagt zo bij tot het invoeren van transversale en multidisciplinaire projecten die opgenomen zijn in de managementplannen. Hij staat de Voorzitter van het Directiecomité bij in zijn ondersteuning van het management voor het in praktijk brengen van de te volgen koers, de administratie en de bevordering van goede praktijken die de FOD betreffen en voor het verbeteren van het beheer, het benutten en het verspreiden van de informatie binnen de organisatie Cellule d appui du Président Les crédits couvrent les initiatives et actions se rapportant à l exécution du plan de management du Président. Ci-dessous, un aperçu des activités essentielles Communication externe Etant donné que les matières traitées par le SPF (sécurité routière, permis de conduire, immatriculation des véhicules) sont des sujets sensibles pour lesquels les citoyens et les entreprises se sentent étroitement concernés et qui suscitent également l intérêt des médias, il a été décidé de créer au sein de cette cellule une fonction de porte-parole afi n de professionnaliser les relations avec les médias Gestion des plaintes Comme il ressort des objectifs de management mentionnés plus haut, une grande importance est consacrée aux relations avec les clients et à la satisfaction de ces clients. C est pour cette raison qu au printemps 2006, un «Guichet Plaintes» a été créé au sein de la cellule Communication Externe, lequel agit comme point de contact pour toutes les plaintes sur la qualité du service rendu par les SPF. Ce système harmonisé de traitement des plaintes donnera une vue plus claire sur le nombre et la nature des plaintes et permettra de trouver des solutions structurelles plus rapidement Suivi des divers projets au sein du SPF au moyen d IMARS («Integrated Monitoring and Reporting System») Pour la gestion globale des nombreux projets du SPF, le rapportage que cela implique et le lien avec la note de politique générale et les plans de management, un instrument intégré de gestion de suivi et de rapportage a été développé. Il s agit de IMARS. La méthodologie a été établie en collaboration avec un consultant externe, tandis que l outil IT nécessaire a été développé par le SE TIC lui-même. Par ailleurs, le consultant s est aussi chargé d un accompagnement professionnel lors de la mise en application de cette méthodologie à partir du début Coordination européenne Le coordinateur européen assure la préparation et le suivi des activités de transposition tant au niveau de la politique de l union européenne que pour chaque point à l ordre du jour du Conseil afi n de contribuer à la défi nition d une position politique belge qui sera défendue par les représentants belges auprès des instances européennes; il travaille en amont des dossiers sensibles; il contribue à débloquer les diffi cultés politiques révélées dans d autres instances de coordination technique (Conférence Economique Interministérielle, Comité de Coordination de la Politique Internationale de l Environnement, etc.) Secrétariat du Comité de direction Le secrétariat du Comité de direction assure la préparation, l organisation, le suivi et la mise en œuvre des activités des Comités de direction, afi n de contribuer à l effi cacité que ces Comités visent à atteindre en veillant à optimaliser la coordination et le suivi de leurs activités Intégration et Transversalité des projets L attaché chef de projets soutient la réalisation des grands projets de transports afi n de contribuer à l implémentation de certains projets transversaux et multidisciplinaires prévus par les plans de management. Il assiste le Président du Comité de Direction afi n de contribuer à soutenir le management pour la mise en œuvre de l orientation, l administration et la promotion de certaines politiques et pratiques touchant le SPF, ainsi qu aider à une meilleure gestion, valorisation et diffusion de l information au sein de l organisation.

13 DOC / Acties waarvoor specifi eke kredieten zijn voorzien in 2008 (cf. BA ) Mediacampagne omtrent de activiteiten van de FOD (10 keuro) Een verbetering van het imago van de FOD nastreven via een coherente en positief georiënteerde politiek van externe communicatie. Hierbij dienen zowel middelen op het vlak van pro-actieve (informerend, sensibiliserend) als re-actieve (ingevolge vastgestelde tekortkomingen) communicatie te worden gereserveerd. Individuele coaching en organiseren van workshops (60 keuro) Binnen de FOD is er een gerichte vraag naar specifi eke begeleiding waaraan een zo positief mogelijk gevolg wordt gegeven. Ingevolge ingerichte opleidingen ontstaan bij bepaalde personen of teams soms verwachtingen omtrent bijkomende informatie of bijkomende ondersteuning. Om aan al deze noden tegemoet te komen, zullen binnen de FOD workshops en individuele coaching-sessies worden georganiseerd Op het vlak van persoonlijke coaching zullen o.m. onderwerpen als een team leiden, projectbeheer of confl ictbeheersing aan bod komen. Wat de workshops betreft, moeten de behandelde thema s van strategisch belang zijn voor de F0D, het directoraat-generaal of de directie.ook teambuilding komt in aanmerking mits een duidelijke omschrijving van het project, het probleem of de te behandelen punten. Dit betekent dat bij elk coaching of workshop de Stafdienst P&O, op basis van de verkregen info van de aanvrager(s), een welomschreven opdracht (missie, duur, periode ) overmaakt aan een potentiële dienstverlener die op zijn beurt het ontvangen voorstel kan adviseren. Aanpassing van de website (30 keuro) Om de via de website ter beschikking gestelde info over de FOD Mobiliteit en Vervoer toegankelijker te maken voor het grote publiek diende een grondige herstructurering van de aangeboden thema s te gebeuren. Het hoofddoel hierbij is om met een minimum aan bewerkingen de gewenste onderwerpen te kunnen selecteren. Hiervoor wordt beroep gedaan op externe expertise. De vereiste informatica-aanpassingen worden door de eigen Stafdienst ICT verzekerd Stafdienst Personeel en Organisatie Het operationele plan van de Dienst P&O (dd ) ter uitvoering van het managementplan ( ) is geclusterd in een vijftal activiteitsdomeinen. Hierbij wordt per activiteitsdomein een overzicht gegeven van de voornaamste doelstellingen met bijbehorende acties Deze acties beogen meestal een verbetering of aanpassing van reeds bestaande activiteiten. Daarnaast worden ook een aantal nieuwe projecten vermeld. Sommige werden in 2007 afgerond, andere zullen in de loop van 2008 worden voltooid. Waar mogelijk werd een link gelegd met de vereiste kredieten Activiteitsdomein Personeelsplanning en -voorziening Het betreft activiteiten inzake : Personeelsplanning : taalkader personeelsplan en budget Instroom : rekrutering en selectie Doorstroom : bevordering, horizontale mobiliteit Actions pour lesquelles des crédits spécifi ques sont prévus en 2008 (cf. AB ). Campagne média relative aux activités du SPF (10 keuros) Viser à atteindre une amélioration de l image du SPF au moyen d une politique orientée cohérente et positive de communication externe. Pour ce faire, des moyens doivent être réservés, aussi bien sur le plan de la communication pro-active (information et sensibilisation) que réactive (suite à des constats de carence) Coaching individuel et organisation de workshops (60k euros) Il y a dans le SPF une demande ponctuelle d accompagnement spécifi que à laquelle il est donné suite aussi positivement que possible. Suite à l organisation de formations, des attentes naissent parfois chez certaines personnes ou dans certaines équipes pour une information ou un soutien supplémentaire. Afi n de déjà répondre à ces besoins, des workshops et des sessions de coaching individuel seront organisées dans le SPF. Au niveau du coaching personnel, des thèmes comme par exemple diriger une équipe, la gestion de projet ou la gestion des confl its seront proposés. En ce qui concerne les workshops, les thèmes traités doivent être d une importance stratégique pour le SPF, la Direction Générale ou la Direction. Le teambuilding est aussi considéré, pour peu qu il y ait une description claire du projet, du problème ou des points à traiter. Cela signifi e que pour chaque coaching ou workshop, le Service d Encadrement P&O transmet, sur base des informations reçues des demandeurs, une mission bien défi nie (contenu, durée, période, ) à un prestataire de service potentiel, qui peut à son tour donner son avis sur la proposition reçue. Adaptation du website (30k euros) Afi n de rendre plus accessible via le website des informations à propos du SPF Mobilité & Transports auprès du grand public, une restructuration complète des thèmes proposés doit être réalisée. Le but principal est de pouvoir sélectionner les sujets désirés en un minimum d opérations. Pour cela, il est fait appel à une expertise externe. Les modifi cations informatiques requises sont assurées par le propre Service d Encadrement TIC Service d encadrement Personnel & Organisation Le plan opérationnel du Service P&O (en date du ) en exécution du plan de management ( ) est construit autour de cinq domaines d activités. Un aperçu, par domaine d activité, des principaux objectifs et des actions qui s y rapportent est donné ci-dessous. Ces actions visent pour la plupart à une amélioration ou à un ajustement des activités déjà existantes. Plusieurs nouveaux projets sont également mentionnés. Certains ont été achevés en 2007, d autres seront réalisés dans le courant de Un lien avec les crédits requis a été établi là où c était possible Domaine d activité Planifi cation et ressources en personnel Cela concerne les activités qui ont un lien avec : Planifi cation du personnel : cadre linguistique, plan du personnel et budget Engagement : recrutement et sélection Mouvements : promotion et mobilité horizontale

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE DOC 52 1596/005 DOC 52 1596/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2008 21 novembre 2008 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE DOC 52 0994/007 DOC 52 0994/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 april 2008 7 avril 2008 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE DOC 52 0994/006 DOC 52 0994/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 april 2008 7 avril 2008 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 DOC 53 1945/018 DOC 53 1945/018 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2012

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 DOC 52 2224/004 DOC 52 2224/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2009 12 novembre 2009 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 1945/005 DOC 53 1945/005 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2012 20

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 DOC 52 2224/017 DOC 52 2224/017 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 november 2009 18 novembre 2009 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 0497/015 DOC 54 0497/015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 DOC 53 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 31 octobre 2013 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2014 31 oktober 2013

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 52 2523/005 DOC 52 2523/005 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 17 décembre 2012 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2013

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 DOC 54 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 DOC 53 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 6 novembre 2013 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2014 6 november 2013

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 DOC 53 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 20 décembre 2011 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 20 december 2011

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS PROJET DE LOI WETSONTWERP. contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS PROJET DE LOI WETSONTWERP. contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses DOC 53 2113/001 DOC 53 2113/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2012 PROJET DE LOI contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/010 DOC 53 3096/010 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 0497/017 DOC 54 0497/017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 12 november 2008 12 novembre 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 12 november 2008 12 novembre 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2008 12 novembre 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) van de Minister van Binnenlandse Zaken NOTE DE POLITIQUE

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 0497/020 DOC 54 0497/020 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/009 DOC 53 3096/009 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2013

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2013 DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 décembre 2012 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2013 17 december 2012

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 DOC 52 2223/001 DOC 52 2223/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2009 12 novembre 2009 ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants 1945/8 DOC 53 1945/8 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 2 décembre 211 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 212 2 december

Nadere informatie

DOC 51 2044/001 DOC 51 2044/001

DOC 51 2044/001 DOC 51 2044/001 DOC 51 2044/001 DOC 51 2044/001 En remplacement du DOC 51 2044/001 (première partie) distribué précédemment. Ter vervanging van het vroeger rondgedeelde stuk 51 2044/001 (eerste deel). I 4169 2005 2006

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 DOC 51 2124/001 DOC 51 2124/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 novembre 2005 28 november 2005 PROJET DE LOI contenant le troisième ajustement du Budget

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 20 décembre 2011 20 december 2011 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 0496/001 DOC 54 0496/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 octobre 2004 29 oktober 2004 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l année budgétaire 2005

Nadere informatie

DRUKPROEF - EPREUVE NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

DRUKPROEF - EPREUVE NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 2586/027 DRUKPROEF - EPREUVE DOC 53 2586/027 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 décembre 2012 27 december 2012 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2012 20 december 2011

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2009 12 novembre 2009 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 JUSTIFICATION

Nadere informatie