Financiering in een markt beheerst door liquiditeitstekorten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiering in een markt beheerst door liquiditeitstekorten"

Transcriptie

1 Financial Advisory Services Real Estate Integrated Solutions Financiering in een markt beheerst door liquiditeitstekorten De Financiering- en Treasury scan Prepare and Anticipate Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

2 Wijzigende marktomstandigheden Gaat de Credit Crunch impact hebben op uw lopende financieringsarrangementen? Vastgoedfinanciers Beperkt beschikbare liquiditeit Sterke toename fundingkosten Aangescherpte focus op risicomanagement Algemene terughoudendheid in verstrekking van nieuwe financieringen Relatiemanagement van toenemend belang Beleggers Afname (her)financieringsmogelijkheden Toename financieringslasten door stijgende risicoopslagen Afname leverage Afname transactie volume, stijgende aanvangsrendementen vereist Ontwikkelaars Stagnatie voorverkoop aan eindgebruikers Stijgende bouw- en grondkosten Dalende winstmarges Afname in financieringsmogelijkheden nieuwe projecten Wall of Money die de afgelopen jaren bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de vastgoedsector is grotendeels verdampt De search for yield maakt plaats voor een meer risicogedreven aanpak Kredietrisico is weer een primair agendapunt van vastgoedpartijen; een correctie van risicopremies is het gevolg De stijgende risicopremies hebben een remmend effect op investeringen en de waarde ontwikkeling van het vastgoed. Rendementen komen onder druk te staan Naast de gevolgen die u hiervan zult ondervinden bij het aantrekken van nieuwe financiering, kan de credit crunch eveneens impact hebben op uw bestaande financieringsarrangementen: door o.a. een waardedaling van uw portefeuille ontstaat het risico dat u niet meer aan de bepalingen in uw financieringsarrangementen kunt voldoen (bijv. afgesproken convenanten zoals maximale loan-to-value en garantiebepalingen), en uiteindelijk zelfs in een situatie van default kunt geraken banken controleren steeds scherper op deze bepalingen, en zullen zich waar nodig beroepen op de in de leningovereenkomst opgenomen clausules om maatregelen af te dwingen. Een gedwongen herziening van uw financieringsarrangementen, of verregaandere maatregelen als opeisbaarheid van de lening (bij default), kunnen het gevolg zijn Voor kortlopende en/of revolving financieringsarrangementen, zoals werkkapitaal faciliteiten, bij banken met een beperkte liquiditeitspositie kunnen problemen ondervonden worden bij gewenste nieuwe trekkingen of herfinancieringen Voorkom dat u voor verrassingen komt te staan; de Deloitte financieringsscan geeft u inzicht in de mogelijke impact van de credit crunch op uw vastgoed- en, en stelt u in staat vroegtijdig op eventuele gevolgen te anticiperen

3 Wat is de impact op uw financieringsarrangementen? Inzicht middels de Deloitte Vastgoed Financieringsscan Voldoet u nog steeds aan de convenanten van uw lopende financieringsarrangementen? Bent u in staat de impact van de kredietcrisis op uw vastgoedportefeuille en uitstaande financieringsarrangementen te monitoren? Heeft u inzicht onder welke omstandigheden uw bestaande financieringsarrangementen herzien moeten worden, en welke mogelijkheden u hiervoor heeft? Heeft u een herstelplan beschikbaar indien een (tijdelijke) situatie van schending van convenanten ontstaat? De Vastgoed Financieringsscan biedt u een oplossing voor deze vragen: de scan geeft inzicht onder welke (economische) scenario s u niet meer aan de bepalingen in uw leningovereenkomsten kunt voldoen en voor welke leningen er een potentieel risico op default bestaat. vanuit een top down aanpak wordt een risicokwalificatie van uw lening- en vastgoedportefeuille gemaakt, waarmee u in staat bent deze portefeuilles beter te monitoren en, indien gewenst, vroegtijdig actie richting financiers te ondernemen In tijden van economische instabiliteit is het van groot belang dat u volledig transparant bent richting uw banken, en op eigen initiatief vroegtijdig actie onderneemt indien de situatie dit vereist Risico s Financieringsscan Bestaande arrangementen Tijdig inzicht in risico s financieringsarrangementen Uitstaande derivaten Proactieve houding richting financiers mogelijk (Her)financieringen Door gefragmenteerde (object)financieringen is het inzicht in van toepassing zijnde convenanten en garantiebepalingen niet altijd aanwezig Door o.a. een toename in leegstand, achterblijvende verkopen en/of stagnerende waardeontwikkeling kunnen convenanten (bijv. ICT, LTV) in gevaar komen. Monitoring van convenanten ontbreekt veelal In hoeverre wordt nog voldaan aan de bij afsluiting veronderstelde cash flow prognoses? Door o.a. achterblijvende verkopen ontstaat een risico op onderdekking Bereidheid banken voor herfinanciering is afgenomen. Dit resulteert in lagere leverage en hogere lasten Samenvatting (kwalitatieve analyse) financieringsarrangementen en inzicht in convenanten Inzicht in impact (economische) scenario s op convenanten. Waar zitten de potentiële risico s op schending /default en wat is de verwachte impact van een schending (mate van afwijking en duur)? Risicoclassificatie vastgoed- en (hoog/midden/laag) Inzicht in risicodekking huidige derivatenportefeuille Advies ten aanzien van herstructurering derivatenportefeuille (indien noodzakelijk) Analyse herfinancieringmomenten; wat is de impact van verwachte renteverhogingen? Kan dit problemen voor de overige leningen veroorzaken? Middels de financieringsscan kunt u bij banken aantonen dat u in control bent van uw lening- en vastgoedportefeuille

4 Aanpak Financieringsscan Stap 1: Analyse Verzamelen leningdocumentatie en informatie onderliggend vastgoed Risicoanalyse : Impact renteherziening- en herfinancieringmomenten inventarisatie aanwezige convenanten, events of default, garantiebepalingen etc. vaststellen bepalende (economische) variabelen die (gecombineerd) problemen t.a.v. de leningen (i.e. schending convenanten) kunnen veroorzaken? op welke manier kunnen problemen met een lening doorwerken op de andere leningen in de portefeuille? Opstellen cash flow model vastgoedportefeuille, waarmee huidige waarde convenanten bepaald kan worden Deliverables: Rapportage: Kenmerken en risico s financieringsarrangementen Financieel model Stap 2: Definitie economische scenario s Genereren economische scenario s voor de bepalende variabelen vastgesteld in stap 1. Voorbeelden van variabelen zijn o.a. inflatie, rente etc. Met een scenariogenerator worden, op basis van historische waarnemingen, mogelijke toekomstige paden (prognose) van de variabelen gesimuleerd, waarbij ook de afhankelijkheid tussen de diverse variabelen wordt beschouwd Deliverable: Model Economische scenario s Stap 3: Stress test Vaststellen effect economische scenario s uit stap 2 op de vastgoedportefeuille(s); d.w.z. cash flow prognose portefeuille per scenario Vaststellen effect economische scenario s uit stap 2 op de ; d.w.z. waarde convenanten onder diverse cash flow scenario s portefeuille Risicoclassificatie leningen op basis van verwachte impact scenario s op vastgoedobject(en) en waarschijnlijkheid (toekomstige) problemen lening ( schending convenanten) Optioneel: nadere gevoeligheidsanalyse leningen d.m.v. doorrekenen extreme varianten en/of toetsen beleidsopties Deliverable: Rapportage: Risicoclassificatie Op basis van de uitkomsten van de financieringsscan, zijn mogelijke volgende stappen in het proces: inrichting monitoring proces; definitie early warning signalen voor toekomstige monitoring vaststellen benodigde korte termijn acties richting financiers en uitwerken (toekomstig) herstelplan. In een herstelplan worden de mogelijkheden die u heeft om uw financiële positie te verbeteren, teneinde de toekomstige stabiliteit van uw onderneming te blijven garanderen en problemen (default) met uw leningen te voorkomen danwel voor zover mogelijk te genezen: Korte Termijn & Quick Wins Optimaliseren liquiditeitsbeheer Aanscherpen werkkapitaalbeheer Juridische herpositionering; maatregelen ter separatie hoog risico posten Verkoop van snel te liquideren assets Review en mogelijke bijstelling (liquiditeits)prognoses en business plan (Middel)lange Termijn Herzien acquisitie- en dispositiebeleid Aanpassen financieringsstructuur; herstructurering Onderzoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden (bijv. inflatiegerelateerde financiering) Nadere risicoanalyse portefeuille; inschatting duration

5 Toegevoegde waarde Deloitte Geïntegreerde aanpak door multidisciplinair team Tax/Juridisch advies Fiscale & Juridische herstructurering Debt Advisory (gestructureerde) vastgoed financieringen herstructurering leningen Review leningdocumentatie, risicoanalyse Opzet herstelplan Capital Markets modellering Cash flow model vastgoedportefeuille : verwachte huuropbrengsten, leegstand, marktwaarde etc. Simulatie Economische Scenario s bepalende variabelen zoals rente, inflatie etc. (krediet)risico management en monitoring systemen Risicoclassificatie lening- en vastgoedportefeuille en implementatie monitoring proces Vastgoed Financieringsscan Real Estate Advisory Industry kennis, markt variabelen en projecties Inzicht in uw situatie stelt u in staat om tijdig, gericht en adequaat te anticiperen.

6 Contactpersonen Kees Zachariasse Partner, Real Estate Corporate Finance Tel: / Mobile: Jolanda Spitteler Senior Manager, Real Estate Debt Advisory Tel: / Mobile: Deloitte provides audit, tax consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in 140 countries, Deloitte brings world class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte s 150,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte 2008 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its Member Firms Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

Fiscale monitoring in de publieke sector

Fiscale monitoring in de publieke sector Franklin Soetens (06-1234 28 58) Hans Willemsen (06-1234 44 50) Jeroen van der Meer (06-1099 92 92) Gerwin Volkerink (06-1234 27 03) Donderdag 26 maart 2015 Introductie Wat verstaan we onder fiscale monitoring?

Nadere informatie

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde 2 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde Risk Reporting Analysis 3 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Het Supply Chain Excellence programma Routekaart naar supply chain excellence

Het Supply Chain Excellence programma Routekaart naar supply chain excellence Het Supply Chain Excellence programma Routekaart naar supply chain excellence Drs. ing. Marcel Noordhuis Deloitte Real Estate Advisory Tel: 088 288 18 16 Fax: 088 288 99 60 Mobiel: 06 123 44 631 E-mail:

Nadere informatie

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Drs.ing. Marcel Noordhuis Promovendus Nyenrode Business Universiteit Director Deloitte Real Estate

Nadere informatie

Risicoparagraaf mist aansluiting met strategie Ontwikkeling risicoparagrafen 2012

Risicoparagraaf mist aansluiting met strategie Ontwikkeling risicoparagrafen 2012 2013 Risicoparagraaf mist aansluiting met strategie Ontwikkeling risicoparagrafen 2012 2 Managementsamenvatting Risicoparagrafen zijn sinds vorig jaar actueler geworden en daarmee transparanter. Ook is

Nadere informatie

GREXpert. Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie. naar rioolheffing

GREXpert. Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie. naar rioolheffing Nummer 31, juni 2013 GREXpert Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie naar rioolheffing In dit nummer Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie naar rioolheffing

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Samenwerken met de meest efficiënte accountant ooit 2 Inhoud 3 U zoekt meer dan

Nadere informatie

GREXpert. Verliezen op grondexploitaties

GREXpert. Verliezen op grondexploitaties nummer 25, oktober 2011 GREXpert Verliezen op grondexploitaties Begin oktober heeft minister Schultz van Haegen het rapport Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven Update 2011 aan de

Nadere informatie

Mei 2014. Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?!

Mei 2014. Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! Mei 2014 Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! De Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Handboek Woningcorporaties 2012 Een handreiking voor de praktijk

Handboek Woningcorporaties 2012 Een handreiking voor de praktijk Handboek Woningcorporaties 2012 Een handreiking voor de praktijk Deloitte Accounting & Auditing Center Wilhelminakade 1 3072 AP ROTTERDAM Tel: (088) 288 18 02 Fax: (088) 288 99 24 www.deloitte.nl December

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Samen anders kijken. April 2015. Investeren in sociale innovatie

Samen anders kijken. April 2015. Investeren in sociale innovatie Investeren in sociale innovatie Samen anders kijken April 2015 Investeren in sociale innovatie 1 Hoe Social Impact Bonds maatschappelijke uitdagingen oplossen Samen anders kijken De afgelopen jaren is

Nadere informatie

GREXpert. Onderzoek naar de financiële situatie bij gemeentelijke grondbedrijven

GREXpert. Onderzoek naar de financiële situatie bij gemeentelijke grondbedrijven Nummer 33, januari 2014 GREXpert Onderzoek naar de financiële situatie bij gemeentelijke grondbedrijven In 2012 hebben gemeenten 1,1 miljard verlies genomen op grondposities. Cumulatief bedraagt het verlies

Nadere informatie

Nummer 1, oktober 2014. Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten

Nummer 1, oktober 2014. Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten Nummer 1, oktober 2014 Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten 20 juni 2013 publiceerde de International Accounting Standards

Nadere informatie

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten Voorwoord / Inleiding In deze 5e editie van de Deloitte Mid Market Monitor zien we een duidelijke voortzetting van het beeld van de 204 editie:

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Deloitte Analytics Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Bij prestatiemanagement reken je elkaar niet af maar bouw je juist samen aan een beter proces Als onderwijsinstelling,

Nadere informatie

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Utrecht, 4 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Analyse verbonden partijen... 4 3 Beheer grondexploitaties... 10 4 Conclusies... 13

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence March IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS Informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht

Nadere informatie

State of the State Woningmarkt Kantorentransformatiepotentie. Amsterdam, 2 juli 2015

State of the State Woningmarkt Kantorentransformatiepotentie. Amsterdam, 2 juli 2015 State of the State Woningmarkt Kantorentransformatiepotentie Amsterdam, 2 juli 2015 Agenda Introductie Methodiek Onderzoeksresultaten Conclusie 1 Introductie State of the State Woningmarkt State of the

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Gaat 4G de Nederlandse telecommarkt verder ontwrichten? Kansen en bedreigingen voor de gevestigde spelers

Gaat 4G de Nederlandse telecommarkt verder ontwrichten? Kansen en bedreigingen voor de gevestigde spelers Gaat 4G de Nederlandse telecommarkt verder ontwrichten? Kansen en bedreigingen voor de gevestigde spelers 2 Ontwikkelingen in de Nederlandse telecommunicatiemarkt Tijdens de veiling van mobiele frequenties

Nadere informatie

Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen

Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen Graag wisselen wij met u van gedachte over uitdagende thema s, zoals corporate compliance, waaronder

Nadere informatie

Het effect van financiering op kantoorbeleggingen

Het effect van financiering op kantoorbeleggingen Het effect van financiering op kantoorbeleggingen Een Monte Carlo simulatie van de rendementrisicoverhouding bij het gebruik van vreemd vermogen 8 6 4 2 0-2 -4 S4 S7 S10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 Jaap Snellen

Nadere informatie

Cloud accounting U en uw accountant, één team

Cloud accounting U en uw accountant, één team Cloud accounting U en uw accountant, één team Bent u klaar voor de toekomst? 2 Wist u dat accountants een knelpuntberoep uitoefenen? Dat ze vandaag dus al dun gezaaid zijn? En morgen nog dunner. Een kmo

Nadere informatie