Woningmarktmonitor. 3 april Economisch Bureau: -Macro Research -Sector & Commodity Research. Correctie op huizenmarkt nog niet voltooid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningmarktmonitor. 3 april 2012. Economisch Bureau: -Macro Research -Sector & Commodity Research. Correctie op huizenmarkt nog niet voltooid"

Transcriptie

1 Woningmarktmonitor Economisch Bureau: -Macro Research -Sector & Commodity Research 3 april 2012 Meeste lidstaten eurozone kampen met een kwakkelende woningmarkt Nederlandse woningmarkt in de greep van een vertrouwenscrisis Daling huizenprijzen in 2012 en 2013 geraamd op 5 en 3% Correctie op huizenmarkt nog niet voltooid De prestaties van de Nederlandse huizenmarkt zijn teleurstellend. De prijzen dalen en het aantal transacties neemt af. Net als in diverse landen van de eurozone staat de huizenmarkt onder druk. Het gemiddelde prijspeil in de eurozone is vorig jaar verder gedaald. In nominale termen was er nog sprake van een stijging. De huizenprijzen namen gemiddeld met 1,1% toe, net als in het jaar ervoor. Maar indien voor de inflatie wordt gecorrigeerd, daalden de prijzen vorig jaar met 1,4% versus 0,4% het jaar ervoor. Het is door de verschillen in berekeningsmethodiek lastig om de prijsindices van de uiteenlopende landen met elkaar te vergelijken. Toch maakt een grove inspectie duidelijk dat de waardeontwikkeling in de diverse Europese lidstaten danig uiteenloopt. Terwijl in sommige lidstaten de nominale huizenprijzen stegen, kampten andere lidstaten juist met prijsdalingen. Prijsontwikkeling varieert sterk binnen de eurozone % j-o-j Bron: BIS Ierland Griekenland Spanje Nederland Italië Portugal eurozone Duitse huizenprijzen in de lift Duitsland Oostenrijk België Frankrijk Finland Duitsland is een van de landen waar de huizenprijzen vorig jaar nominaal fors zijn gestegen. De huizenprijzen gingen daar met 5% omhoog, na een stijging van 2% in De situatie is daarmee sterk verbeterd ten opzichte van de malaise die de Duitse huizenmarkt jarenlang kenmerkte. Het prijspeil rees na de hereniging in 1989 aanvankelijk de pan uit, waarop een bouwwoede volgde. Maar vanaf 1995 raakte de markt in het slop. De prijzen daalden jaren achtereen, mede vanwege de omvangrijke woningvoorraad. De opleving van de huizenmarkt is enerzijds een teken van kracht. De economie draait goed. De uitvoer vaart wel bij de stevige vraag in het zich snel ontwikkelende China. De arbeidsmarktperspectieven zijn gunstig en de werkloosheid staat op het laagste niveau in twee decennia. Dat trekt huizenkopers over de streep. Anderzijds valt de prijsstijging ook te duiden als een teken van zwakte. Veel internationale beleggers stallen sinds het oplaaien van de Europese schuldencrisis hun vermogen in het veilig geachte Duitsland. De ruime beschikbaarheid van kapitaal en de mede daardoor lage hypotheekrente moedigen de aankoop van woningen aan. De koopbereidheid wordt nog eens extra gevoed door de angst voor inflatie. De hyperinflatie van de jaren twintig staat in het Duitse collectieve geheugen gegrift. Menig Duitser is bang dat inflatie opnieuw de kop zal opsteken nu de Europese Centrale Bank een onorthodox beleid voert en volop liquiditeit in het financiële stelsel pompt. Het vermogen wordt daarom uit voorzorg in de voor inflatie minder gevoelig geachte woningmarkt belegd. Het valt te bezien of deze factoren de prijsontwikkeling blijven voeden. De twijfels over de duurzaamheid van de prijshausse worden nog eens versterkt door de nog altijd royale woningvoorraad. Het aanbod zal met een door vergrijzing krimpende bevolking naar verwachting ruim blijven. Hier komt bij dat de toegang tot hypothecair krediet gelimiteerd is door behoudende acceptatiecriteria, die er mede toe bijdragen dat Duitsland eerder een huurders- dan een koperscultuur kent. De combinatie van een groot woningaanbod en beperkingen op de kredietverlening zal naar verwachting de prijsontwikkeling aan banden leggen. Stimuleringsbeleid werpt vruchten af in Frankrijk In Frankrijk was de prijsontwikkeling zelfs nog gunstiger dan in Duitsland. De huizenprijzen stegen daar vorig jaar met 6,1%, na het jaar ervoor ook al met 5,1% te zijn gestegen. Parijs lag aan kop met een prijsstijging van liefst 12%. Het prijspeil is dankzij de forse waardestijging meer dan volledig hersteld van de dip in 2009, toen de prijzen nog met 7,1% daalden. Ook het aantal transacties lag vorig jaar weer op het niveau van vóór de kredietcrisis. Een bijdrage aan het herstel van de afgelopen jaren is geleverd door de banken. Die hielden de kredietkraan

2 2 Woningmarktmonitor - 3 april 2012 open. Een nog substantiëlere bijdrage kwam van de overheid. Er is onder de vlag van diverse stimuleringsprogramma s een reeks maatregelen doorgevoerd om de woningmarkt weer op gang te helpen. De huizenmarkt is een traditioneel belangrijk beleidsinstrument om de conjunctuurcyclus te sturen. Subsidies, belastingontheffingen, grondbeleid en huurregulering behoren alle tot het arsenaal dat de beleidsmakers tot hun beschikking staat. Deze instrumenten hebben ook bij de recente crisis hun nut bewezen. De middelen om de huizenmarkt nog langer te ondersteunen raken echter uitgeput. Europese afspraken over de begrotingsdiscipline vereisen dat de regering het opgelopen begrotingstekort terugdringt. Daarnaast staan de overheidsfinanciën in het vizier van de kredietbeoordelaars, die de rating voor Frankrijk al hebben verlaagd. Verder saneren zal echter een lastige opgave zijn, zeker als ook de matige economische groeivooruitzichten in beschouwing worden genomen. Daar komt bij dat het Franse bankwezen relatief veel moet afboeken op de uitzettingen in de Europese periferie en tegelijkertijd hogere kapitaalbuffers dient aan te houden om aan de strengere Basel III regelgeving te voldoen. Het gevaar bestaat dat de banken de kredietkraan zullen dichtdraaien. Al met al ligt voor 2012 een minder florissante ontwikkeling van de huizenprijzen in het verschiet. Diverse landen kampen met leegstand Het herstel op de huizenmarkt verloor vorig jaar al aan kracht in België, Oostenrijk en Finland, waar de prijzen duidelijk minder hard stegen dan in De oplaaiende onzekerheid rondom de Europese schuldencrisis en de terugval van de economische activiteit in de tweede helft van het jaar speelden deze huizenmarkten parten. Maar de nadelige gevolgen van de schuldencrisis waren er lang niet zo ernstig als in de Europese periferie, waar de huizenprijzen daalden. Spanje, Ierland, Griekenland en - in mindere mate - Portugal kampen alle vier met kwijnende huizenmarkten als gevolg van de zwakke economische situatie. Er wordt stevig bezuinigd door de overheden om de financiën weer op orde te krijgen. Bedrijven schuiven hun investeringen vooruit en consumenten houden de hand op de knip in verband met de gestegen werkloosheid. De onzekere arbeidsmarktsituatie laat weinig ruimte voor grote aankopen zoals de aanschaf van een woning. Afgezien daarvan is het voor potentiële kopers lastig om aan betaalbare financiering te komen. De rente op overheidsleningen, en in het verlengde daarvan hypothecair krediet, is fors gestegen. Bovendien hebben banken de acceptatiecriteria aangescherpt. Terwijl het aantal transacties in alle vier landen sterk is teruggevallen, is er variatie in de omvang van de waardedaling. De recente prijsmutaties hangen nauw samen met de waardeontwikkeling in de jaren voorafgaand aan de crisis. De waarderingen zijn het sterkst afgenomen in de landen waar de prijzen eerder nog het hardst stegen, zoals Ierland en Spanje. Daar daalden de prijzen vorig jaar met respectievelijk 13,2% en 5,6%. Het prijspeil in Ierland is bijna gehalveerd ten opzichte van het hoogtepunt in De totale aanpassing in Spanje is met een daling van 20% minder rigoureus. De prijsdaling in Griekenland kwam onder invloed van de ingrijpende economische krimp uit op 5,1%, waarmee de prijsindex ruim 15% onder het niveau van 2008 staat. In Portugal bleef de prijsdaling met 0,2% relatief beperkt en ligt het prijspeil zelfs boven het niveau van voor de kredietcrisis. Het risico van verdere prijsdalingen in de Europese periferie blijft groot. Hoewel de bouwactiviteit dramatisch is teruggevallen, is het overschot aan leegstaande nieuwbouwwoningen in bijvoorbeeld Spanje nog altijd omvangrijk. Stemming Nederlandse woningmarkt op dieptepunt Index (100 = neutraal) Bron: Eigen Huis Marktindicator Vertrouwenscrisis in Nederland Nederland is binnen de eurozone een buitenbeentje. De economische groei bleef de afgelopen jaren redelijk intact. De overheid hoeft er minder straf te bezuinigen dan de evenknieën in de periferie. Ook de kapitaalmarktrente bleef laag. Deze daalde zelfs toen de Europese schuldencrisis oplaaide en beleggers zekerheid zochten in landen die te boek staan als veilige haven. De kapitaalmarktrente daalde zelfs zodanig dat de overheid gratis kon lenen, althans gecorrigeerd voor inflatie. Verder was de arbeidsmarkt robuust. De werkloosheid daalde alweer in 2010, na een relatief beperkte stijging na de uitbraak van de kredietcrisis in september Ondanks deze op zichzelf hoopgevende elementen dalen de huizenprijzen nu al drie jaar op rij. De woningwaarde-indicator van het Kadaster staat ruim een tiende lager dan in augustus 2008, toen de waardering nog een recordhoogte bereikte. Er is weinig vertrouwen dat de situatie op de huizenmarkt snel verbetert. Dat is onder andere terug te zien aan de marktindicator van Verenging Eigen Huis. Die veerde in juli 2011 op na de beslissing van het kabinet om de

3 3 Woningmarktmonitor - 3 april 2012 transactiebelasting tijdelijk te verlagen. Het positieve effect op het sentiment van deze maatregel, die de aandacht van de aanhoudende discussie over de hypotheekrenteaftrek diende af te leiden, was echter snel uitgewerkt. De stemming kantelde in oktober en bereikte in maart een nieuw dieptepunt. De indicator staat met een waarde van 54 drie punten onder het vorige dieptepunt van juni Het gebrek aan vertrouwen draagt bij aan de verwachting dat de huizenprijzen verder zullen dalen. Aantal transacties en huizenprijzen dalen Aantal transacties op jaarbasis, prijsstijging % j-o-j Aantal transacties (l.a.) Huizenprijs (r.a.) Bron: CBS, Kadaster Aantal transacties teleurstellend laag De verwachting dat de Nederlandse huizenprijzen verder zullen dalen, wordt gevoed door de recente ontwikkeling van het transactievolume. Een verslechtering van de situatie op de woningmarkt is doorgaans eerst in het aantal transacties terug te zien, en pas later in de prijsontwikkeling. Het aantal transacties nam in 2009 met een derde af. De twee jaren daarop bleef het transactievolume afkalven - zij het in een bescheidener tempo - tot in 2011, minder dan in recordjaar De terugval van het transactievolume ten opzichte van 2006 is bij woningen nog groter dan bij appartementen. Het aantal transacties in de eerste categorie is met ruim 40% afgenomen versus ruim 30% in de tweede categorie. Appartementen, waarvan de gemiddelde transactieprijs in 2011 met EUR ruim EUR lager lag, blijken iets meer courant te zijn dan eengezinswoningen. Het tempo van de terugval is in de eerste twee maanden van 2012 opnieuw versneld. Het totaal aantal transacties bedroeg in januari en februari 2012 nog geen , ruim minder dan in dezelfde maanden in Het teleurstellend lage aantal transacties in de eerste twee maanden van het jaar laat zien dat de huizenmarkt volledig is verkrampt. De kramp is zelfs zodanig dat sommige huizenbezitters die eigenlijk willen verhuizen, hun plannen laten varen en ervan afzien om hun huis te koop aan te bieden. Het aantal te koop staande woningen stabiliseerde in de eerste twee maanden van het jaar. Er staan meer dan woningen te koop, een recordaantal. De combinatie van een groot aantal te koop staande woningen en een laag transactievolume dwingt degenen die hun huis van de hand willen doen om langer te wachten op een geïnteresseerde koper. Het vergt bij het huidige transactievolume in theorie 23 maanden om de volledige voorraad te koop staande woningen te verkopen. Dat is flink langer dan in februari 2011 toen het theoretisch nog zeventien maanden vergde om de voorraad weg te werken, of in vergelijking met het jaar 2004 toen het gemiddeld slechts om acht maanden ging. Steeds meer verkopende partijen zullen de afweging moeten maken of zij hun vraagprijs naar beneden aanpassen of dat zij het bordje te koop van de gevel verwijderen naarmate de verkooptijd langer wordt. De gemiddelde vraagprijs daalt al sinds januari De gemiddelde vraagprijs bedroeg toen nog EUR Nu is dat EUR Daarmee is de gemiddelde vraagprijs sterker gedaald dan de gemiddelde transactieprijs, die in dezelfde periode met EUR is afgenomen tot EUR Woningbouw is hard getroffen De daling van het aantal transacties manifesteert zich ook in het aantal nieuwbouwwoningen dat van de hand gaat. Er werden vorig jaar nieuwbouwwoningen verkocht, zowat 30% minder dan in Desondanks werden er vorig jaar 7% nieuwbouwwoningen meer opgeleverd dan het jaar ervoor. De toename van de productie tot valt toe te schrijven aan de relatief warme winter van en de relatief gunstige economische situatie in Verder hebben projectontwikkelaars hun prijs-kwaliteitverhouding aangescherpt en kleinere en goedkopere woningen aangeboden. Maar de animo om extra woningen te bouwen neemt af door de terugval van de conjunctuur in de tweede helft van 2011 en door het aanhoudend lage aantal transacties. Het aantal gereedgekomen woningen zal naar verwachting dalen tot dit jaar en volgend jaar. De verminderde instroom van nieuwe opdrachten bij architecten, de dalende orderportefeuilles bij bouwbedrijven en de daling vorig jaar van het aantal afgegeven bouwvergunningen vormen de voorbodes van de zwakkere bouwactiviteit. Het woningtekort zal de komende jaren door de te lage woningbouwproductie stijgen. De structurele vraag bedraagt naar schatting woningen per jaar, rekening houdend met de groei van het aantal huishoudens en de sloop van bestaande woningen in de periode Dit, in combinatie met het al bestaande woningtekort, leidt tot de schatting dat Nederland eind volgend jaar om woningen verlegen zit in de economisch sterkere regio s en dat er na 2013 een inhaalslag nodig is wat betreft het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen. Hierbij is wel de kanttekening op zijn plaats dat het aantal huishoudens

4 4 Woningmarktmonitor - 3 april 2012 niet vast ligt. Kinderen gaan langer bij hun ouders wonen wanneer de economische situatie daar aanleiding toe geeft. Verder beweegt het aantal scheidingen mee met de conjunctuur. Paren blijven tegenwoordig niet alleen bij elkaar omwille van de kinderen, maar ook vanwege het huis en de dreiging van restschuld. Het aantal woningbezitters waarvan het huis minder waard is dan het uitstaande hypotheekbedrag groeit door de recente prijsdalingen. Vooral kopers die laat zijn ingestapt behoren tot deze categorie. Hypotheekverstrekking aan banden gelegd Het lage aantal woningtransacties valt deels terug te voeren op de minder ruimhartige verstrekking van hypotheken. Potentiële huizenkopers komen op hun beslissing om te verhuizen terug wanneer zij erachter komen dat zij minder kredietruimte hebben dan gedacht. De beperkingen op de leencapaciteit vanuit de regelgeving, zoals de strengere Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de verlaagde Nibud-woonquote, zijn deels verantwoordelijk voor de minder ruimhartige kredietverlening. De belangrijkste aanpassing van de nieuwe gedragscode is dat de hypotheek nog maar voor maximaal de helft van de waarde van de woning aflossingsvrij mag zijn. Dit ter beperking van het restschuldrisico. De Nibudwoonquote, die het maximale hypotheekbedrag bepaalt, is verlaagd in verband met het door hogere zorg- en pensioenpremies beperkte budget voor wonen. Daarnaast zijn er beperkingen op de leencapaciteit vanuit de internationaal aangescherpte kredietvoorwaarden van banken. Banken in de gehele eurozone zien zich genoodzaakt een hogere risicoopslag in rekening te brengen vanwege het turbulente klimaat op de financiële markten en de daaruit voortvloeiende hogere kosten van financiering. Daar komt voor de Nederlandse banken bij dat zij voor de financiering van hun hypotheekportefeuille meer dan andere Europese banken afhankelijk zijn van securitisaties. Een derde van het in Nederland uitstaande hypotheekbedrag is verpakt en wordt verkocht als schuldpapier aan beleggers. Maar de securitisatiemarkt staat sinds het Amerikaanse subprime fiasco in een slechte reuk bij regelgevers. Securitisaties dreigen onder Basel III niet langer tot de liquide buffer van banken te worden gerekend. Verzekeraars zien zich bovendien mogelijk verplicht om onder Solvency II meer kapitaal aan te houden als zij beleggen in securitisaties. Deze voorgenomen aanpassingen, die overigens nog niet zeker zijn, kunnen een hindernis opwerpen voor de Nederlandse securitisatiemarkt. Dit ondanks het feit dat deze markt geen enkele overeenkomst vertoont met die van de Amerikaanse subprime-kredieten. Zo maakte kredietbeoordelaar Moody s onlangs bekend dat bij Nederlandse securitisaties vorig jaar slechts 0,65% van de onderliggende hypotheekgevers met een betalingsachterstand van meer dan zestig dagen kampt, een daling ten opzichte van 2010 (0,81%). Hoewel het aantal betalingsachterstanden is afgenomen, is het aantal gedwongen veilingen in 2011 ten opzichte van 2010 met meer dan een derde gestegen tot Ondanks deze op het oog forse stijging, is het aantal gedwongen veilingen relatief laag. Het beleid van kredietverstrekkers om gedwongen veilingen zo veel mogelijk te voorkomen via budgetcoaching werpt zijn vruchten af. En in het uiterste geval krijgt onderhandse verkoop via een makelaar de voorkeur, omdat dat tot een hogere opbrengst en een lagere restschuld leidt. Het aantal gedwongen veilingen neemt toe Aantal op jaarbasis Aantal onvrijwillige verkopen Bron: Kadaster Potentiële kopers kijken kat uit de boom De belangrijkste oorzaak van het geringe transactievolume is de terughoudendheid bij potentiële huizenkopers. Doorstromers verkopen liever eerst hun eigen huis alvorens zelf toe te slaan. Slechts enkele huizenbezitters durven het aan om de lasten van twee woningen te dragen in een economisch onzekere omgeving, waarbij er onduidelijkheid bestaat over de oplossing van de Europese schuldencrisis en over de gevolgen van de bezuinigingen voor de BBP-groei en de arbeidsmarkt. De Nederlandse economie krimpt en de werkloosheid loopt op. Starters zien zich op hun beurt geconfronteerd met een relatief hoog gewaardeerde huizenmarkt, waardoor het voor hen lastig is om een eerste huis te kopen. Historische vergelijkingen met huurprijzen, besteedbare inkomens en bouwkosten wijzen uit dat huizenprijzen hoog zijn. Het relatief hoge prijspeil wordt deels verklaard door het ingrijpen van de overheid, die een stevige vinger aan de pols van de woningmarkt houdt. De beperking op de gronduitgifte vormt samen met de hypotheekrenteaftrek een belangrijk fundament onder het huidige prijspeil. Eventuele beleidsaanpassingen kunnen daarom van grote invloed zijn. Het kabinet heeft al meerdere pogingen gedaan om de mineurstemming op de woningmarkt te doorbreken. Zo heeft het besloten om de tijdelijk verruimde voorwaarden voor de Nationale Hypotheek Garantie pas later terug te draaien en

5 5 Woningmarktmonitor - 3 april 2012 de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen. Omdat deze maatregelen tot dusver weinig soelaas bieden, klinkt steeds vaker de roep om de vastgelopen woningmarkt integraal aan te pakken, zowel het huur- als het koopsegment te hervormen en de hypotheekrenteaftrek niet langer te ontzien. Bij dat laatste punt weigert het kabinet tot dusver gehoor te geven. Het heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat het de aftrekregeling ongemoeid zal laten. Het is echter lang niet zeker dat de regering zich aan deze afspraak zal houden. Naar verluidt liggen er momenteel toch plannen op tafel bij de besprekingen in het Catshuis om de regeling, of de mogelijkheden om ervan gebruik te maken, te beperken. De meeste oppositiepartijen dringen al langer aan op een aanpassing. Ook bij de regeringspartijen krijgt dat standpunt meer aanhangers, in het bijzonder bij het CDA. Zolang er geen politieke eensgezindheid bestaat over de structurele inrichting van de woningmarkt zal de onzekerheid aanhouden. Vooruitzichten blijven pover Wij houden er rekening mee dat de huizenmarkt voorlopig vast blijft zitten, gegeven het gebrek aan politieke eensgezindheid over de woningmarkt. Hoewel de beperkte omvang van de woningvoorraad een prijsval helpt voorkomen, dient rekening te worden gehouden met een verdere daling van de huizenprijzen. We schatten dat de huizenprijzen dit jaar met 5% en volgend jaar met 3% dalen. Ook het aantal transacties blijft laag, met naar schatting in 2012 en in De lichte verbetering in 2013 is gebaseerd op de verwachting dat het algehele economische klimaat in de loop van 2012 iets aangenamer wordt; 2011 werd gekenmerkt door een in economisch opzicht gunstig eerste halfjaar, en een zwakke tweede helft. In 2012 gaat het vermoedelijk andersom: eerst een zwakke helft en daarna herstel. Deze lichte verbetering werkt positief door op de huizenmarkt, maar volstaat niet om de markt uit het slop te halen Huizenprijzen -2¼% -5% -3% Aantal transacties

6 6 Woningmarktmonitor - 3 april 2012 Economisch Bureau Macro Research Philip Bokeloh tel: Economisch Bureau Sector & Commodity Research Otto Schell tel: Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Teksten zijn afgesloten op 3 april ABN AMRO, april 2012 Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen van ABN AMRO.

Woningmarktmonitor. 22 december 2011. Economisch Bureau: -Macro Research -Sector & Commodity Research. Negatief sentiment woningmarkt

Woningmarktmonitor. 22 december 2011. Economisch Bureau: -Macro Research -Sector & Commodity Research. Negatief sentiment woningmarkt Woningmarktmonitor Economisch Bureau: -Macro Research -Sector & Commodity Research 22 december 2011 De Nederlandse woningmarkt heeft last van de Europese schuldencrisis Ook de discussie over de hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Prijzen dalen verder

Prijzen dalen verder Prijzen dalen verder Transactieprijzen dalen sneller In het tweede kwartaal van 212 zijn de transactieprijzen van bestaande koopwoningen verder gedaald. Op basis van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor. Herstel woningmarkt zet door. 3 oktober 2014. Economisch Bureau. Philip Bokeloh 020 38 32 657 Madeline Buijs 020 38 38 201

Woningmarktmonitor. Herstel woningmarkt zet door. 3 oktober 2014. Economisch Bureau. Philip Bokeloh 020 38 32 657 Madeline Buijs 020 38 38 201 Woningmarktmonitor Herstel woningmarkt zet door Economisch Bureau Philip Bokeloh 020 38 32 657 Madeline Buijs 020 38 38 201 3 oktober 2014 Verbetering woningmarkt: meer vertrouwen, groter aantal transacties

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Vooral boven water huishouden lost extra af

Vooral boven water huishouden lost extra af Juli 2015 naar recordhoogte 96 punten Vooral boven water huishouden lost extra af De staat op zijn hoogste stand ooit. In het tweede kwartaal van 2015 steeg de barometer met maar liefst 5 punten van 91

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Woningmarktmonitor. Verdere verbetering in tweede jaarhelft. 5 oktober 2015. Economisch Bureau. Philip Bokeloh Tel 020 383 26 57

Woningmarktmonitor. Verdere verbetering in tweede jaarhelft. 5 oktober 2015. Economisch Bureau. Philip Bokeloh Tel 020 383 26 57 Woningmarktmonitor Verdere verbetering in tweede jaarhelft Economisch Bureau Philip Bokeloh Tel 2 383 26 57 5 oktober 215 Lage rente en economische opleving vormen fundament onder woningmarktherstel Grondbeleid

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Woningmarktmonitor. Huizenprijzen vinden weg omhoog. 7 juli 2014. Economisch Bureau. Philip Bokeloh 020 38 32 657 Madeline Buijs 020 38 38 201

Woningmarktmonitor. Huizenprijzen vinden weg omhoog. 7 juli 2014. Economisch Bureau. Philip Bokeloh 020 38 32 657 Madeline Buijs 020 38 38 201 Woningmarktmonitor Huizenprijzen vinden weg omhoog Economisch Bureau Philip Bokeloh 020 38 32 657 Madeline Buijs 020 38 38 201 7 juli 2014 Huizenmarkt profiteert van verbeterde economische omgeving en

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Woningmarktmonitor. 2 november 2012. Economisch Bureau. Prijzen dramatisch onderuit na korte opleving in juni

Woningmarktmonitor. 2 november 2012. Economisch Bureau. Prijzen dramatisch onderuit na korte opleving in juni Woningmarktmonitor Economisch Bureau 2 november 2012 De korte opleving van de huizenmarkt in juni is al snel in de kiem gesmoord door de tegenvallende resultaten in het derde kwartaal De woningmarkt ondervindt

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

bouw sectormonitor november 2011

bouw sectormonitor november 2011 sectormonitor bouw november 211 > ABN AMRO verwacht na klein herstel in 211 een terugval in 212 > Daling verkoop nieuwbouwwoningen leidt tot krimp woningbouw > Ondernemers focussen in krimpende markt meer

Nadere informatie

MVGM Vastgoedtaxaties

MVGM Vastgoedtaxaties In deze samenvatting zijn de economische en politieke ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal kort uiteengezet. Vervolgens zijn deze ontwikkelingen in perspectief van de Nederlandse woningmarkt geplaatst.

Nadere informatie

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen 02 december 2008 Ger Hukker, voorzitter NVM: Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen Dagelijks staan de kranten bol van zorgwekkende berichten over de gevolgen van de kredietcrisis

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Woningmarktmonitor 2016: herstel houdt aan

Woningmarktmonitor 2016: herstel houdt aan Woningmarktmonitor 2016: herstel houdt aan Economisch Bureau Philip Bokeloh Tel 020 383 26 57 8 januari 2015 Aanhoudend lage rente stimuleert herstel op woningmarkt Groei hypotheekproductie trekt nieuwe

Nadere informatie

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich Het vertrouwen in de woningmarkt is in het derde kwartaal gestegen naar 94 punten. Dit is de eerste stijging sinds het derde kwartaal van 2011. Zeven op de tien koopwoningbezitters denkt dat zijn huis

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

NBG Finance: Uw hypotheek in 2012

NBG Finance: Uw hypotheek in 2012 NBG Finance: Uw hypotheek in 2012 NBG Finance blikt vooruit op de belangrijkste hypotheekontwikkelingen van het nieuwe jaar. In dit dossier leest u meer over de wijzigingen in de NHG-hypotheek, de hypotheektrend

Nadere informatie

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk Hoofdstuk 1. Inkomen verdienen 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 D A C C A D B A D D B C D 1.35 a. 1.000.000 425.000 350.000 40.000 10.000 30.000 = 145.000. b. 1.000.000

Nadere informatie

Beweging op de woningmarkt:

Beweging op de woningmarkt: Beweging op de woningmarkt: de rol van overheidbeleid Taco van Hoek Directeur EIB Grip op vermogen Utrecht, 19 april 2013 1 Inhoud Drie vragen Wat zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt? Wat is het beeld

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011

IG&H Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Maart 2012 IG&H Hypotheekupdate jaaroverzicht 2011 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekmarktupdate over het jaar 2011. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2014 Datum

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt http://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/ Aanleiding UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding woningprijs verhouding Amsterdam/Nederland Bron: UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding percentage

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September

Nadere informatie

Woningmarkt in rustiger vaarwater

Woningmarkt in rustiger vaarwater PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 april 2015 Herstel zet door, maar prijzen

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden De Hypotheekshop houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekmonitor informeren wij u over de ontwikkelingen in 2015 en kijken vooruit naar het komende jaar.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktmonitor. Verder herstel: ramingen verhoogd. 29 juni 2015. Economisch Bureau. Philip Bokeloh Tel 020 383 26 57

Woningmarktmonitor. Verder herstel: ramingen verhoogd. 29 juni 2015. Economisch Bureau. Philip Bokeloh Tel 020 383 26 57 Woningmarktmonitor Verder herstel: ramingen verhoogd Economisch Bureau Philip Bokeloh Tel 383 26 57 29 juni 15 Woningmarktherstel sterker dan voorzien dankzij economische opleving en lage hypotheekrente.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Case Verslechtering woningmarkt

Case Verslechtering woningmarkt Case Verslechtering woningmarkt Lees het volgende artikel en beantwoord daarna de vraag. Prijs individuele woningen daalt Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Vooral minder starterswoningen

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers eerste kwartaal 2009 Datum :

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt

De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt Alex van de Minne alexvandeminne@gmail.com Real Capital Analytics Amsterdam Business School Finance Group, Faculty of Economics and Business May, 2015 Amsterdam

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Meer woningzoekenden durven te profiteren van ruime keuze en goede betaalbaarheid Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Rutte-effect voelbaar in cijfers Grote zorgen over financierbaarheid in

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Een van de informatiebronnen voor de ecb bij het voeren van het monetaire beleid is de Bank Lending Survey, een kwalitatieve kwartaalenquête naar

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie

Woningmarktmonitor. Keurslijf houdt prijzen in toom. 22 december 2014. Economisch Bureau. Philip Bokeloh 020 38 32 657

Woningmarktmonitor. Keurslijf houdt prijzen in toom. 22 december 2014. Economisch Bureau. Philip Bokeloh 020 38 32 657 Woningmarktmonitor Keurslijf houdt prijzen in toom Economisch Bureau Philip Bokeloh 020 38 32 657 Economisch herstel en lagere rente zorgen voor verbetering op de huizenmarkt De inhaalvraag, de verruiming

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Mei 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Feitenkaarten Financiering van de Nederlandse koopwoningmarkt

Feitenkaarten Financiering van de Nederlandse koopwoningmarkt Huishoudens Financiële instellingen Overheid Feitenkaarten Financiering koopwoningmarkt Voorwoord Waarom deze Feitenkaarten? De Vereniging Eigen Huis benaderde De Argumentenfabriek eind 11 om een feitelijke

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Hoe verkoop ik mijn huis met succes?

Hoe verkoop ik mijn huis met succes? Hoe verkoop ik mijn huis met succes? De verkoopstrategie Arjan Veerman www.woonvriend.nl Voor meer woonplezier! Wie is Arjan Veerman Na een lange carrière in de landbouw werd ik in 2007 eigenaar van een

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013

Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013 Persbericht 21 oktober 2013, 0:00 Hoop op een einde aan de crisis 21 oktober 2013 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 F +49

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Augustus

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

De dip duurt niet eeuwig

De dip duurt niet eeuwig De dip duurt niet eeuwig Remko Nods (Elsevier) redactie.emedia@reedbusiness.nl De dip duurt niet eeuwig De Nederlandse bouw is in crisis door bezuinigingen van overheden en de problemen op de woningmarkt.

Nadere informatie

Op dit moment echter vernieuwt Zuidoost voortvarend. De voor Zuidoost

Op dit moment echter vernieuwt Zuidoost voortvarend. De voor Zuidoost Relatief jong stadsdeel, waarvan de bouw in 1966 is gestart, is een relatief jong stadsdeel en heeft in zijn korte bestaan al veel doorgemaakt. Het voor die tijd vooruitstrevende concept van o.a. volledige

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer

Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer Commerciële markt in zwaar weer Wereldwijd is dit jaar een omslag opgetreden op de markt voor commercieel. Het aantal transacties is sterk gekrompen en in veel landen zijn de prijzen gedaald, in de meeste

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies 3

Samenvatting en conclusies 3 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Landelijke trends 4 Woningmarktsentiment bepaalt het aantal nieuwbouwtransacties 4 Prijsontwikkeling 5 Doorstroming in het Vijvermodel 6 Opleveringen nieuwbouw-koopwoningen

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Peter Boelhouwer Mei

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie