Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel"

Transcriptie

1 Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

2 Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Mogelijke functiebenamingen Beschrijving van het beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 De- en monteren van voertuigonderdelen en systemen Kerntaak 2 Uitdeuken zonder spuiten Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 2

3 Wat is een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Hierbij wordt uitgegaan van een vakvolwassen werknemer die al drie tot vijf jaar in het beroep werkzaam is. Drie begrippen staan centraal in het beroepscompetentieprofiel: kerntaken, opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. De inhoud van een beroepscompetentieprofiel moet herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven. Daarom worden deze profielen opgesteld in opdracht van of in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Om het document een formele status te geven, is vaststelling door het georganiseerde bedrijfsleven noodzakelijk. Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel kan verschillende functies vervullen. Binnen een branche kan het een hulpmiddel zijn bij functiewaardering, het kan ook gebruikt worden voor verdere professionalisering van werknemers, voor de ontwikkeling van competentie-instrumenten en als voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kan een beroepscompetentieprofiel dienen als input voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven is immers afnemer van mbo-gediplomeerden, en is daarom in hoge mate richtinggevend voor de eisen die gesteld moeten worden aan deze gediplomeerden. De eisen hebben zowel betrekking op de aard en inhoud van de werkzaamheden als op de mate van bekwaamheid waarmee iemand handelt: zijn competenties. In het schema is deze laatste functie van het beroepscompetentieprofiel weergegeven: Bedrijfsleven Kenniscentra in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven js Onderwi Beroepscompetentieprofielen Opleidingseisen in > > kwallificatiedossier Concrete opleidingen en examens Conform deze ketengedachte is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van beroepscompetentieprofielen. Kenniscentra ontwikkelen en onderhouden op basis van deze beroepscompetentieprofielen de opleidingseisen in de vorm van kwalificatiedossiers. Dit gebeurt in samenwerking met vertegenwoordigers van sociale partners en onderwijs. Het onderwijs ontwikkelt op basis van de kwalificatiedossiers concrete opleidingen en examens. Waarom een format beroepscompetentieprofiel? Uitgaande van het feit dat dit beroepscompetentieprofiel de basis vormt voor het eventueel ontwikkelen of aanpassen van een kwalificatiedossier, is het van belang dat het beroepscompetentieprofiel voldoet aan een aantal minimumeisen. Bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers is het verder van belang dat beroepen onderling vergeleken kunnen worden. Een bepaalde mate van uniformiteit is hierbij gewenst. Daarom is een format beroepscompetentieprofiel ontwikkeld. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 3

4 Hoe werkt het format beroepscompetentieprofiel? Om de ontwikkelaar(s) van het beroepscompetentieprofiel te ondersteunen is bij alle onderdelen van het format de gewenste inhoud omschreven in de vorm van één of meerdere vragen met eventueel een toelichting. De basis lay-out is niet bindend, wel geeft dit format aan welke onderdelen het beroepscompetentieprofiel ten minste moet bevatten. Vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid tussen beroepscompetentieprofielen wordt geadviseerd om het format zoveel mogelijk aan te houden. Uiteraard is het mogelijk in extra hoofdstukken aan het format toe te voegen. Indeling van het format De informatie over het beroep is verdeeld over drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over het beroep, loopbaanontwikkelingen en trends en innovaties. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de hoofdtaken en werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar (kerntaken en werkprocessen). Een uitwerking van deze werkzaamheden en de daarbij behorende competenties komt in hoofdstuk 3 aan bod. Afwijkingen op dit hoofdstuk zijn denkbaar indien voor het beschrijven van de competenties gebruik gemaakt wordt van het Competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven powered by SHL. Omdat de gezamenlijke kenniscentra het niet wenselijk achten het gebruik van dit competentiemodel verplicht te stellen voor de ontwikkeling van beroepscompetentieprofielen, is in dit format gekozen voor de mogelijkheid om branche- eigen omschrijvingen van competenties te gebruiken. Daarbij is het van belang om per competentie normen aan te geven waaruit blijkt dat de beroepsbeoefenaar de taak goed heeft uitgevoerd. Indien ervoor gekozen wordt het Competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven powered by SHL te gebruiken bij de ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel, is het mogelijk om hoofdstuk 3 aan te passen conform het format kwalificatiedossier. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 4

5 Colofon Ontwikkeld door In opdracht van Verantwoording Afdeling Arbeidsmarkt en Onderwijs VOC, in samenwerking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven carrosseriebranche. Sociale partners Vastgesteld door: Sociale partners Op: 10 februari 2015 Te: Vianen Brondocumenten Bedrijfsbezoek bij diverse restylebedrijven BKS functieomschrijvingen Specialist uitdeuken zonder spuiten Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie VOC BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 5

6 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Mogelijke functiebenamingen Specialist uitdeuken zonder spuiten, Restyler 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving Plaats in de organisatie Resultaatgebieden/ Resultaat van het beroep De Restyler voert zijn werkzaamheden uit op zowel vaste locaties in de eigen werkplaats, als op locatie (mobiel) bij de klant. Theoretisch kan de Restyler in de buitenlucht zijn werk doen zolang hij de reflectie van de lamp op de schade goed kan zien. De verhouding vaste locatie en locatie bij een klant verschilt sterk per Restylebedrijf. Vooral de ZZPers werken op locatie. Voor werkzaamheden op locatie bij een klant zijn de Restylers voorzien van busjes/bestelauto s of soms personenauto s en gereedschappen/ materialen. De klant op locatie is in de meeste gevallen business-tobusiness (B2B), met een werkplaats waar restylen mogelijk is. Dit kunnen autoschadeherstelbedrijven, autopoetsbedrijven, wasstraten, autodealers, occasioncenters, leasebedrijven, importeurs enzovoort zijn. Restylen bij particuliere klanten vindt in de meeste gevallen plaats op de vaste locaties. Aan-huis praktijken komen weinig voor De zogenaamde Hageljongens werken altijd op locatie (B2B), daar waar grote hagelbuien zijn geweest (internationaal). De Restyler werkt onder leiding van de (meewerkend) bedrijfseigenaar/ondernemer of als zelfstandige (ondernemer of zzp). Een eerste schatting is dat 80% van de restylers ondernemer is waarvan vier vijfde als ZZPer zich verhuurt aan autoschadeherstelbedrijven en particulieren. Deze groep werkt zonder sturing en (bege)leiding. Een middenkaderfunctie zoals werkplaatsmanager komt alleen voor in de grotere bedrijven. In de kleinschalige bedrijven, verreweg de grootste groep binnen het restylen, niet of nauwelijks. Naar schatting is ongeveer 20% van de restylers in dienst bij een autoschadeherstelbedrijf. Restylers met een eigen locatie hebben vaak meerdere activiteiten zoals spotrepair, autopoetsen of inbouw van elektronische apparatuur (stereo, telefoon etc.). Juist uitgevoerde herstelwerkzaamheden (uitdeuken, restylen), conform afspraken met de klant. Typerende beroepshouding Door de hoge zelfstandigheid wordt van de Restyler gevraagd dat hij zelf oplossingen zoekt voor mogelijke knelpunten. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 6

7 De Restyler stelt zich correct en klantbewust op naar de klant. Door het klantcontact dat plaatsvindt bij intake en aflevering van het voertuig worden representatieve vaardigheden/eigenschappen van de Restyler verwacht. Keuzes en dillema s kunnen zich voordoen in de afweging of een deuk gerestyled kan worden of dat deze traditioneel gerepareerd moet worden. De Restyler adviseert desgewenst de klant vanuit zijn technische kennis en kunde. De klant maakt hierop een afweging. De Restyler stelt zich flexibel op ten aanzien van werktijden/uren. De Restyler is afhankelijk van het aanbod (bijvoorbeeld hagelschade). Rol en Verantwoordelijkheden, inclusief zelfstandigheid en afbreukrisico Rol De Restyler werkt overwegend technisch uitvoerend. Gedurende de intake en aflevering van het voertuig heeft de Restyler een belangrijke, representatieve rol naar de klant/opdrachtgever. Tijdens de intake moet de Restyler in staat zijn om de klant te informeren over de staat van de te herstellen schade en de algehele staat van het voertuig, de (noodzakelijk) uit te voeren werkzaamheden en de daarbij te behalen resultaten. In het geval van particuliere klanten zal de Restyler deze zaken opnemen/vastleggen (eventueel tezamen met fotomateriaal) in een voertuig/klantdossier. Bij aflevering moet de Restyler in staat zijn verantwoording af te leggen naar de klant inzake de uitgevoerde werkzaamheden en hierover desgewenst informatie te geven. Verantwoordelijkheden De Restyler is verantwoordelijk voor de eigen werkopdrachten, waarvan onderdeel vormen: het aanleggen van een gedegen dossiervorming ten aanzien van het voertuig (in geval van particuliere klanten); het uitvoeren van een technisch verantwoorde reparatie het in ontvangst nemen en afleveren van het voertuig aan de klant/opdrachtgever; het geven van informatie, uitleg en verantwoording naar de klant/opdrachtgever inzake de geconstateerde staat van het voertuig, de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij te behalen resultaten. De eindverantwoording ligt bij de eigenaar/ondernemer van het autoschadeherstelbedrijf. Afbreukrisico Wanneer de Restyler zijn werkzaamheden niet goed uitvoert, kan dit gevolgen hebben voor de planning, de voortgang in de werkplaats, het eindresultaat van de uitgevoerde werkzaamheden, de klantbinding, het bedrijfseconomisch resultaat en de sfeer in de werkplaats. Dit vooral wanneer de Restyler op locatie bij een autoschadeherstelbedrijf werkzaamheden uitvoert. Een risico kan zijn dat er lakbeschadigingen en/of lakbarstjes optreden door onzorgvuldig uitdeuken of verkeerd inschatten van de schade waardoor de schade alsnog geplamuurd en gespoten moet worden. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 7

8 De wijze waarop de Restyler zich presenteert aan de klant is een belangrijk gegeven in de beeldvorming van de klant over het bedrijf en het vertrouwen van de klant in het herstellen van de schade. Zelfstandigheid De Restyler beheert zijn eigen werkopdrachten, lost zelf voorkomende problemen op en is meestal op zichzelf aangewezen bij het nemen van beslissingen en het anticiperen op knelpunten en onvoorziene omstandigheden Zo nodig schakelt hij de tijdelijke hulp in van een collega, of in geval dat mogelijk is, van een medewerker van de locatie waar hij op dat moment werkt, bijvoorbeeld bij de- en montage werkzaamheden. De Restyler rapporteert aan de klant/opdrachtgever. Betrokkenen Complexiteit De Restyler werkt over het algemeen zelfstandig. Betrokkenen kunnen zijn: particuliere klanten, een derde partij (B2B) en, in voorkomende gevallen dat hij in loondienst is bij een Restyle of autoschadeherstelbedrijf, de bedrijfsleider/eigenaar of de werkplaatschef. Het uitdeuken zonder spuiten verloopt volgens standaard reparatiewerkmethoden en is grotendeels routinematig. In een beperkt aantal situaties moet geïmproviseerd worden. De Restyler maakt hierbij gebruik van specialistische apparatuur en gereedschappen zoals uitdeuklepels (rods), lichtapparatuur, lijmen voor tijdelijke verlijming en hoogwaardige poets- en polijstproducten. De werkzaamheden vragen een deskundig oog voor oneffenheden en kennis en gevoel met staal en aluminium plaatwerk. De complexiteit van de werkzaamheden wordt voornamelijk bepaald door: de omvang van de schade; de diversiteit in merken/modellen voertuigen met hun specificaties; de nauwkeurigheid van het uitdeuken en de geringe marge die hierbij soms aanwezig is; de demontage van voertuigonderdelen bij moeilijk bereikbare plaatsen; de aan voertuigonderdelen gekoppelde voertuigsystemen die steeds vaker voorkomen. Wettelijke beroepsvereisten Nee Branche vereisten Om voor certificering in aanmerking te komen dient de Restyler lid te zijn van de FOCWA Lite en in bezit te zijn van een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs. Nederlands en (moderne) vreemde talen Nederlands: De communicatie met de klant vraagt goede luister- en spreekvaardigheden. Het aanleggen van een klant/voertuigdossier, waarbij de algehele staat van het voertuig wordt opgenomen met de vermeldingen van geconstateerde beschadiging voor de reparatie, de afspraken en de met de klant besproken aandachtspunten (m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden) worden vastgelegd, vraagt passende schrijfvaardigheden. Dossiervorming is een steeds belangrijkere eis vanuit de verzekeringsmaatschappijen. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 8

9 Moderne vreemde taal: Niet van toepassing. Basiskennis van de Engelse taal is handig wanneer grensoverschrijdend gewerkt wordt in geval van grootschalige hagelschade. Rekenen/ wiskunde Niet van toepassing. Enige kennis van krachtenleer. 1.3 Loopbaanperspectief Restylen is een specialisme dat veel oefening en ervaring vereist. Restylers zijn veelal doorgegroeid vanuit de functie (eerste) autoschadehersteller die zich hebben bekwaamd in uitdeuken zonder spuiten. Voor de hand liggende doorgroeimogelijkheden (in loondienst) op basis van ervaring zijn er niet. 1.4 Trends en innovaties Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van vernieuwingen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (bijvoorbeeld technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Arbeidsmarkt Wetgeving en regelgeving Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening opgesplitst naar technologische, bedrijfsorganisatorisch, internationale en/ of marktontwikkelingen. Het arbeidsmarktperspectief hangt sterk samen met conjuncturele en technologische trends. Actuele gegevens over de arbeidsmarkt zijn gepubliceerd op Wet- en regelgeving op het gebied van arbo en milieu is van invloed op de uitoefening van het beroep Restylen (uitdeuken zonder spuiten). Technologische ontwikkelingen Elektronische voertuigsystemen waarmee rekening gehouden moet worden bij de- en montage werkzaamheden en/of het bereiken van de uit te deuken plaatsen komen steeds vaker voor. De toepassing van deze systemen zal de komende jaren toenemen. Test/uitlees/kalibreerapparatuur zal geleidelijk aan steeds vaker worden ingezet. De Restyler zal meer in staat moeten zijn om storingen in de voertuigsystemen te achterhalen en vast te stellen (en eventueel te resetten). Het kan een vast onderdeel worden van de intake en het daarbij vaststellen van de algehele staat van het voertuig. Voertuigmodellen volgen elkaar steeds sneller op, waarbij meerdere jaargangen van één model vaak verschillende specificaties kennen. Zo wordt steeds vaker gelaagd glas voor portierruiten gebruikt die sneller barsten wanneer ze onder spanning komen te staan door uitdeukwerkzaamheden. Het kunnen vinden van de benodigde voertuiginformatie wordt hierdoor steeds belangrijker. Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen De ontwikkeling van handmatige naar meer geautomatiseerde gegevensverwerking verloopt steeds BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 9

10 sneller. Op basis van het voertuigkenteken kunnen de voertuigspecificaties opgeroepen worden. Een goede dossiervorming van de opdracht speelt een steeds grotere rol. Enerzijds eisen verzekeringsmaatschappijen een dergelijke vastlegging van klant/voertuiggegevens. Anderzijds is een goed, volledig dossier belangrijk om de afspraken met de klant en wat met de klant besproken is duidelijk vast te leggen, zodat de kans op misverstanden gering is. De verkregen voertuiggegevens/specificaties vormen tezamen met eventuele foto s van het voertuig, onderdeel van het klant/voertuigdossier. (Inter)nationale ontwikkelingen Er zijn verschillende organisaties, netwerken en verbanden waarbij Restylers zich kunnen aansluiten. DLT (Deuk en laktechniek) en Deukland (Franchiseorganisatie) zijn commerciële initiatieven tot ketenvorming van Restylers. Global Hailnetwork en Hailsupport zijn (inter)nationale samenwerkingsverbanden waar Restylers zich bij aan kunnen sluiten. Aan de andere kant; Restylers vormen een kleine gemeenschap van specialisten die, wanneer de omvang van het werkaanbod er om vraagt, elkaar werk toespelen (denk hierbij aan hagelschade, internationaal). Dit is vooral een zaak van vertrouwen en eerdere ervaringen met de betreffende persoon. Marktontwikkelingen De invloed van verzekeringsmaatschappijen op de autoschadeherstelbedrijven wordt groter. Zij stellen steeds hogere eisen t.a.v. dossiervorming, het afgeven van garanties en scherpe, transparante prijzen. Prijzen verlagen hierdoor, de marges worden kleiner. De klant (waaronder ook de verzekeringsmaatschappij gerekend moet worden) is veeleisender en kritischer geworden. De klant wil perfecte reparaties en dwingt steeds meer garanties af. Dit kan invloed hebben op de werkzaamheden van de Restyler die in opdracht van een autoschadeherstelbedrijf zijn werkzaamheden verricht. Uitleg naar de klant door de Restyler is een belangrijk aspect geworden van de intake van het voertuig. Het met de klant bespreken van problemen/uitdagingen en oplossingen die samenhangen met de herstelwerkzaamheden (en het bijsturen van de beeldvorming van de klant), of het ontvangen van klachten van de klant, vormt daarvan een onderdeel. Het aanbod van autoschade neemt af (daalt sterk sinds 2010). Dit wordt mede veroorzaakt door de economische situatie. De mogelijkheid om beperkte schade, in verhouding goedkoop ten opzichte van het traditionele schadeherstel, te kunnen herstellen door middel van Uitdeuken zonder spuiten bij particuliere klanten is onderbelicht. Hier is nog marktaandeel te winnen voor de Restylebedrijven. Mede door dalende marges en teruglopend werkaanbod zijn veel dealers, universelen en schadebedrijven al dan niet gedwongen op zoek naar kostenbesparing. Hierdoor BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 10

11 zien we in toenemende mate dat Restylers gevraagd wordt te grote schade uit te deuken waardoor er zonder te demonteren of gebruik van een spotter geplamuurd en lak gespoten kan worden (push and paint). BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 11

12 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. Restyler/specialist uitdeuken zonder spuiten Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 De- en monteren van voertuigonderdelen en systemen 1.1 Planning doornemen/opdrachten aannemen 1.2 Innemen voertuig (intake) 1.3 Voorbereiden 1.4 Licht demontagewerk (hemelbekleding, portierbekleding, verlichtingsunits, kofferbakbekleding, motorkapbekleding, dakcassettes) 1.5 Licht montagewerk (hemelbekleding, portierbekleding, verlichtingsunits, kofferbakbekleding, motorkapbekleding, dakcassettes) Restyler/specialist uitdeuken zonder spuiten Kerntaak Werkproces Kerntaak 2 Uitdeuken zonder spuiten 2.1 Voorbereiden 2.2 Uitdeuken zonder spuiten (Rods) 2.3 Uitdeuken zonder spuiten (Lijmtechniek) 2.4 Uitdeuken zonder spuiten (Knockdown & Hammer) 2.5 Polijsten 2.6 Voertuig afleveren BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 12

13 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd en resultaten die een werkproces moet opleveren 3.1 Kerntaak 1 De- en monteren van voertuigonderdelen en systemen Kerntaak 1 De- en monteren van voertuigonderdelen en systemen Aan het begin van de werkdag ontvangt de Restyler van zijn leidinggevende of opdrachtgever een of meerdere werkorders. Hij neemt deze werkorders door en bepaalt samen met zijn leidinggevende of opdrachtgever, de meest efficiënte volgorde van de werkorders. Het kan voorkomen dat de Restyler gedurende de dag nieuwe, andere werkorders krijgt. Ook in die gevallen stemt hij af met leidinggevende of opdrachtgever. Werkprocessen bij kerntaak Planning doornemen/opdrachten aannemen Er is een planning voor de werkdag welke is afgestemd met leidinggevende en/of opdrachtgever. De Restyler neemt het voertuig in van de klant, of hij neemt de opdracht aan van de klant op locatie. Daarnaast controleert hij het voertuig op reeds aanwezige beschadigingen aan de carrosserie en/of het interieur van het voertuig. Zijn bevindingen legt de Restyler vast in een voertuig-/ klantdossier (eventueel in combinatie met fotomateriaal). Vervolgens informeert de Restyler de klant over de algehele staat van het voertuig, de (noodzakelijk) uit te voeren werkzaamheden, de daarbij te behalen resultaten en mogelijke consequenties. 1.2 Innemen voertuig (intake) Het voertuig is in ontvangst genomen, waarbij alle relevante gegevens over het voertuig zijn vastgelegd in een dossier. De klant/opdrachtgever is geïnformeerd over de algehele staat van het voertuig, de (noodzakelijk) uit te voeren werkzaamheden en de daarbij te behalen resultaten. De Restyler controleert of hij beschikt over de juiste materialen en gereedschappen. Eventuele defecten hieraan worden verholpen. Wanneer hij op locatie bij de klant gaat werken, voert hij deze controle uit gelijktijdig met het laden van zijn (werk)busje/auto. Wanneer hij werkt in de eigen werkplaats, zorgt hij er voor dat de werkplek waarop hij aan het voertuig gaat werken opgeruimd is en voorzien is van alle benodigde gereedschappen/ apparatuur. Wanneer hij op locatie bij de klant werkt, richt hij zijn werkplek zo optimaal mogelijk in. 1.3 Voorbereiden BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 13

14 Materialen zijn gecontroleerd op aanwezigheid en bruikbaarheid, eventueel ter bestelling doorgegeven en gereed om te worden ingezet. De werkplek en het voertuig zijn gereed voor reparatiewerkzaamheden. Indien nodig demonteert de Restyler volgens voorschriften, met daarvoor bedoelde gereedschappen en apparatuur, zonder beschadigingen en met in achtneming van de geldende ARBO- en veiligheidsregels eenvoudig te demonteren voertuigonderdelen. Hij houdt hierbij rekening met de aan de voertuigonderdelen gekoppelde elektronica en voertuigsystemen zodat schade aan de elektronica en voertuigsystemen tijdens demontage wordt voorkomen. Indien nodig zoekt de Restyler de benodigde voertuiginformatie op. De Restyler slaat de delen en bevestigingsmiddelen zorgvuldig op. 1.4 Licht demontagewerk (hemelbekleding, portierbekleding, verlichtingsunits, kofferbakbekleding, motorkapbekleding, dak- cassettes) Eenvoudig te demonteren voertuigonderdelen zijn op de juiste manier gedemonteerd en opgeslagen. Na de reparatiewerkzaamheden monteert de Restyler volgens voorschriften, met daarvoor bedoelde gereedschappen en apparatuur, zonder beschadigingen en met in achtneming van de geldende ARBO- en veiligheidsregels eenvoudig te de- en monteren voertuigonderdelen. Hij houdt hierbij rekening met de aan de voertuigonderdelen gekoppelde elektronica en voertuigsystemen zodat schade aan de elektronica en voertuigsystemen tijdens montage wordt voorkomen. Beschadigde bevestigingsmiddelen, zoals kunststof klemmetjes, worden vervangen. 1.5 Licht montagewerk (hemelbekleding, portierbekleding, verlichtingsunits, kofferbakbekleding, motorkapbekleding, dak- cassettes) Eenvoudig te de- en monteren voertuigonderdelen zijn op de juiste manier gemonteerd. Beschadigde bevestigingsmiddelen, zoals kunststof klemmetjes, zijn vervangen. Vakkennis en vakvaardigheden Kerntaak 1 De Restyler: - Heeft kennis van de- en montagemethodes; - Heeft kennis van materialen; - Heeft kennis van (gebruiks)voorschriften; - Heeft kennis van nieuwe ontwikkelingen in de branche; - Heeft kennis van relevante arbo- en milieuwetgeving; - Heeft kennis van de (kwaliteits)procedures binnen het bedrijf. De Restyler: - Kan luisteren; - Kan gesprekken voeren; - Kan informeren/ toelichten; - Kan prioriteiten stellen; - Kan een globale tijdsinschatting maken; - Kan geregistreerde gegevens, werkorders lezen. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 14

15 Competenties die nodig zijn om kerntaak 1 goed uit te voeren: Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Interacteren, beïnvloeden en presenteren Is doeltreffend in het communiceren en het aanknopen van contacten. Overtuigt en beïnvloedt anderen op succesvolle wijze. Gaat met anderen op een open en ontspannen wijze om. Analyseren en interpreteren Past eigen expertise op efficiënte wijze toe. Geeft blijk van een helder (analytisch) denkvermogen. Gaat naar de kern van (complexe) problemen en vraagstukken. Past materialen en middelen doelmatig en doelgericht toe. Weet zaken goed te formuleren. Organiseren en uitvoeren Plant vooruit en werkt op een systematische en georganiseerde wijze. Volgt regels en procedures. Richt zich op klantbehoeftes en levert een kwaliteitsdienst of product af volgens de normen van de organisatie. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 15

16 3.2 Kerntaak 2 Uitdeuken zonder spuiten. Kerntaak 2 Uitdeuken zonder spuiten. Werkprocessen bij kerntaak Voorbereiden De Restyler controleert of hij beschikt over de juiste materialen en gereedschappen. Eventuele defecten hieraan worden verholpen. Wanneer hij op locatie bij de klant gaat werken, voert hij deze controle uit gelijktijdig met het laden van zijn (werk)busje/auto. Wanneer hij werkt in de eigen werkplaats, zorgt hij er voor dat de werkplek waarop hij aan het voertuig gaat werken opgeruimd is en voorzien is van alle benodigde gereedschappen/ apparatuur. Wanneer hij op locatie bij de klant werkt, richt hij zijn werkplek zo optimaal mogelijk in. Materialen zijn gecontroleerd op aanwezigheid en bruikbaarheid, eventueel ter bestelling doorgegeven en gereed om te worden ingezet. De werkplek en het voertuig zijn gereed voor reparatiewerkzaamheden. De Restyler gebruikt een instelbare TL- of LED-lamp om een juiste inschatting van de plaats en de aard van de schade te bepalen. Daarna bepaalt hij zijn werkmethode. In geval van moeilijk bereikbare plaatsen demonteert hij bekleding of lichtunits van het voertuig. De Restyler gebruikt de juiste restyle tools (Rods) om een deukje terug te drukken (masseren) waarbij hij gebruik maakt van het hefboomprincipe en van de rek en krimp eigenschappen van het metaal. Het lichtbeeld van de TL- of LED-lamp geeft de voortgang van het uitdeukproces aan. Hierbij werkt hij precies en zorgvuldig zodat er geen bult of lakscheurtjes ontstaan. Een onzichtbaar herstelde deuk zonder lakbarstjes. 2.2 Uitdeuken zonder spuiten (Rods) De Restyler gebruikt een instelbare TL- of LED-lamp om een juiste inschatting van de plaats en de aard van de schade te bepalen. Daarna bepaalt hij zijn werkmethode. In geval van moeilijk bereikbare plaatsen waar met restyle tools (Rods) geen of niet voldoende resultaat behaald kan worden maakt hij gebruik van speciale lijm en lijmadapters die hij in de deuk aanbrengt. Met een glijhamer of Dent puller wordt de deuk weer teruggetrokken. Het lichtbeeld van de TL- of LED-lamp geeft de voortgang van het uitdeukproces aan Eventueel herhaalt de Restyler meermalen dit proces totdat de deuk verwijderd is. Een onzichtbaar herstelde deuk zonder lakbarstjes. 2.3 Uitdeuken zonder spuiten (Lijmtechniek) BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 16

17 De Restyler gebruikt een instelbare TL- of LED-lamp om een juiste inschatting van de plaats en de aard van de schade te bepalen. Daarna bepaalt hij zijn werkmethode. De Restyler gebruikt Nylon Knockdown stiften om eventuele bultjes en randjes in de schade terug te tikken. Het lichtbeeld van de TL- of LED-lamp geeft de voortgang van het uitdeukproces aan. Hij gaat hier heel precies en zorgvuldig te werk zodat er geen lakschade ontstaat. 2.4 Uitdeuken zonder spuiten (Knockdown & Hammer) Bultjes en/of randjes in de schade zijn verwijderd waardoor de deuk onzichtbaar hersteld is of kan worden door middel van lijmtechniek, polijsten of door middel van terugdrukken met restyle tools. De Restyler bepaalt na de uitdeukwerkzaamheden of de schadeplek gepolijst moet worden om de herstelde schade cosmetisch onzichtbaar te maken. Hij gebruikt hiervoor de juiste polijstmiddelen en gereedschappen en zorgt ervoor dat de lak niet te heet kan worden en dat er geen beschadigingen ontstaan op autolak. Een onzichtbaar herstelde deuk zonder lakbarstjes. De Restyler monteert de eerder gedemonteerde voertuigonderdelen en/of systemen, of sluit de eerder losgenomen voertuigsystemen aan. Hij controleert of deze weer functioneren, zoals ze dat ook deden voor de reparatie van de schade. De Restyler levert het voertuig af aan de klant, waarbij hij toelicht welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd. 2.5 Polijsten 2.6 Voertuig afleveren Voertuigonderdelen- en systemen (zoals hemelbekleding en verlichtingsunits) zijn aangebracht en werken. Het voertuig is rijklaar. De klant is ingelicht over de uitgevoerde werkzaamheden. Vakkennis en vakvaardigheden Kerntaak 2 De Restyler: - Heeft kennis van (de)montagemethodes; - Heeft kennis van materialen; - Heeft kennis van (gebruiks)voorschriften; - Heeft kennis van nieuwe ontwikkelingen in de branche; - Heeft kennis van relevante arbo- en milieuwetgeving; - Heeft kennis van de (kwaliteits)procedures binnen het bedrijf. De Restyler: - Kan luisteren; - Kan gesprekken voeren; - Kan informeren/ toelichten; - Kan prioriteiten stellen; - Kan een globale tijdsinschatting maken; - Kan geregistreerde gegevens, werkorders lezen; - Kan voertuigsystemen en onderdelen controleren op functioneren; - Kan voertuig- en interieurdelen en voertuigsystemen (de)monteren/ losnemen; - Kan met verschillende technieken uitdeuken zonder spuiten; - Kan een eindcontrole uitvoeren. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 17

18 Competenties die nodig zijn om kerntaak 2 goed uit te voeren: Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Interacteren, beïnvloeden en presenteren Is doeltreffend in het communiceren en het aanknopen van contacten. Overtuigt en beïnvloedt anderen op succesvolle wijze. Gaat met anderen op een open en ontspannen wijze om. Analyseren en interpreteren Past eigen expertise op efficiënte wijze toe. Geeft blijk van een helder (analytisch) denkvermogen. Gaat naar de kern van (complexe) problemen en vraagstukken. Past materialen en middelen doelmatig en doelgericht toe. Weet zaken goed te formuleren. Organiseren en uitvoeren Plant vooruit en werkt op een systematische en georganiseerde wijze. Volgt regels en procedures. Richt zich op klantbehoeftes en levert een kwaliteitsdienst of product af volgens de normen van de organisatie. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 18

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN. behorende bij de CAO voor de Open Teelten

FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN. behorende bij de CAO voor de Open Teelten FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN behorende bij de CAO voor de Open Teelten 1 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Opzet handboek 3 1.2 Wat is functiewaardering? 3 1.3 De ORBA PM -methode van functiewaardering

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie