Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel"

Transcriptie

1 Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

2 Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Mogelijke functiebenamingen Beschrijving van het beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 De- en monteren van voertuigonderdelen en systemen Kerntaak 2 Uitdeuken zonder spuiten Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 2

3 Wat is een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Hierbij wordt uitgegaan van een vakvolwassen werknemer die al drie tot vijf jaar in het beroep werkzaam is. Drie begrippen staan centraal in het beroepscompetentieprofiel: kerntaken, opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. De inhoud van een beroepscompetentieprofiel moet herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven. Daarom worden deze profielen opgesteld in opdracht van of in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Om het document een formele status te geven, is vaststelling door het georganiseerde bedrijfsleven noodzakelijk. Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel kan verschillende functies vervullen. Binnen een branche kan het een hulpmiddel zijn bij functiewaardering, het kan ook gebruikt worden voor verdere professionalisering van werknemers, voor de ontwikkeling van competentie-instrumenten en als voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kan een beroepscompetentieprofiel dienen als input voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven is immers afnemer van mbo-gediplomeerden, en is daarom in hoge mate richtinggevend voor de eisen die gesteld moeten worden aan deze gediplomeerden. De eisen hebben zowel betrekking op de aard en inhoud van de werkzaamheden als op de mate van bekwaamheid waarmee iemand handelt: zijn competenties. In het schema is deze laatste functie van het beroepscompetentieprofiel weergegeven: Bedrijfsleven Kenniscentra in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven js Onderwi Beroepscompetentieprofielen Opleidingseisen in > > kwallificatiedossier Concrete opleidingen en examens Conform deze ketengedachte is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van beroepscompetentieprofielen. Kenniscentra ontwikkelen en onderhouden op basis van deze beroepscompetentieprofielen de opleidingseisen in de vorm van kwalificatiedossiers. Dit gebeurt in samenwerking met vertegenwoordigers van sociale partners en onderwijs. Het onderwijs ontwikkelt op basis van de kwalificatiedossiers concrete opleidingen en examens. Waarom een format beroepscompetentieprofiel? Uitgaande van het feit dat dit beroepscompetentieprofiel de basis vormt voor het eventueel ontwikkelen of aanpassen van een kwalificatiedossier, is het van belang dat het beroepscompetentieprofiel voldoet aan een aantal minimumeisen. Bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers is het verder van belang dat beroepen onderling vergeleken kunnen worden. Een bepaalde mate van uniformiteit is hierbij gewenst. Daarom is een format beroepscompetentieprofiel ontwikkeld. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 3

4 Hoe werkt het format beroepscompetentieprofiel? Om de ontwikkelaar(s) van het beroepscompetentieprofiel te ondersteunen is bij alle onderdelen van het format de gewenste inhoud omschreven in de vorm van één of meerdere vragen met eventueel een toelichting. De basis lay-out is niet bindend, wel geeft dit format aan welke onderdelen het beroepscompetentieprofiel ten minste moet bevatten. Vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid tussen beroepscompetentieprofielen wordt geadviseerd om het format zoveel mogelijk aan te houden. Uiteraard is het mogelijk in extra hoofdstukken aan het format toe te voegen. Indeling van het format De informatie over het beroep is verdeeld over drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over het beroep, loopbaanontwikkelingen en trends en innovaties. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de hoofdtaken en werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar (kerntaken en werkprocessen). Een uitwerking van deze werkzaamheden en de daarbij behorende competenties komt in hoofdstuk 3 aan bod. Afwijkingen op dit hoofdstuk zijn denkbaar indien voor het beschrijven van de competenties gebruik gemaakt wordt van het Competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven powered by SHL. Omdat de gezamenlijke kenniscentra het niet wenselijk achten het gebruik van dit competentiemodel verplicht te stellen voor de ontwikkeling van beroepscompetentieprofielen, is in dit format gekozen voor de mogelijkheid om branche- eigen omschrijvingen van competenties te gebruiken. Daarbij is het van belang om per competentie normen aan te geven waaruit blijkt dat de beroepsbeoefenaar de taak goed heeft uitgevoerd. Indien ervoor gekozen wordt het Competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven powered by SHL te gebruiken bij de ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel, is het mogelijk om hoofdstuk 3 aan te passen conform het format kwalificatiedossier. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 4

5 Colofon Ontwikkeld door In opdracht van Verantwoording Afdeling Arbeidsmarkt en Onderwijs VOC, in samenwerking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven carrosseriebranche. Sociale partners Vastgesteld door: Sociale partners Op: 10 februari 2015 Te: Vianen Brondocumenten Bedrijfsbezoek bij diverse restylebedrijven BKS functieomschrijvingen Specialist uitdeuken zonder spuiten Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie VOC BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 5

6 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Mogelijke functiebenamingen Specialist uitdeuken zonder spuiten, Restyler 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving Plaats in de organisatie Resultaatgebieden/ Resultaat van het beroep De Restyler voert zijn werkzaamheden uit op zowel vaste locaties in de eigen werkplaats, als op locatie (mobiel) bij de klant. Theoretisch kan de Restyler in de buitenlucht zijn werk doen zolang hij de reflectie van de lamp op de schade goed kan zien. De verhouding vaste locatie en locatie bij een klant verschilt sterk per Restylebedrijf. Vooral de ZZPers werken op locatie. Voor werkzaamheden op locatie bij een klant zijn de Restylers voorzien van busjes/bestelauto s of soms personenauto s en gereedschappen/ materialen. De klant op locatie is in de meeste gevallen business-tobusiness (B2B), met een werkplaats waar restylen mogelijk is. Dit kunnen autoschadeherstelbedrijven, autopoetsbedrijven, wasstraten, autodealers, occasioncenters, leasebedrijven, importeurs enzovoort zijn. Restylen bij particuliere klanten vindt in de meeste gevallen plaats op de vaste locaties. Aan-huis praktijken komen weinig voor De zogenaamde Hageljongens werken altijd op locatie (B2B), daar waar grote hagelbuien zijn geweest (internationaal). De Restyler werkt onder leiding van de (meewerkend) bedrijfseigenaar/ondernemer of als zelfstandige (ondernemer of zzp). Een eerste schatting is dat 80% van de restylers ondernemer is waarvan vier vijfde als ZZPer zich verhuurt aan autoschadeherstelbedrijven en particulieren. Deze groep werkt zonder sturing en (bege)leiding. Een middenkaderfunctie zoals werkplaatsmanager komt alleen voor in de grotere bedrijven. In de kleinschalige bedrijven, verreweg de grootste groep binnen het restylen, niet of nauwelijks. Naar schatting is ongeveer 20% van de restylers in dienst bij een autoschadeherstelbedrijf. Restylers met een eigen locatie hebben vaak meerdere activiteiten zoals spotrepair, autopoetsen of inbouw van elektronische apparatuur (stereo, telefoon etc.). Juist uitgevoerde herstelwerkzaamheden (uitdeuken, restylen), conform afspraken met de klant. Typerende beroepshouding Door de hoge zelfstandigheid wordt van de Restyler gevraagd dat hij zelf oplossingen zoekt voor mogelijke knelpunten. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 6

7 De Restyler stelt zich correct en klantbewust op naar de klant. Door het klantcontact dat plaatsvindt bij intake en aflevering van het voertuig worden representatieve vaardigheden/eigenschappen van de Restyler verwacht. Keuzes en dillema s kunnen zich voordoen in de afweging of een deuk gerestyled kan worden of dat deze traditioneel gerepareerd moet worden. De Restyler adviseert desgewenst de klant vanuit zijn technische kennis en kunde. De klant maakt hierop een afweging. De Restyler stelt zich flexibel op ten aanzien van werktijden/uren. De Restyler is afhankelijk van het aanbod (bijvoorbeeld hagelschade). Rol en Verantwoordelijkheden, inclusief zelfstandigheid en afbreukrisico Rol De Restyler werkt overwegend technisch uitvoerend. Gedurende de intake en aflevering van het voertuig heeft de Restyler een belangrijke, representatieve rol naar de klant/opdrachtgever. Tijdens de intake moet de Restyler in staat zijn om de klant te informeren over de staat van de te herstellen schade en de algehele staat van het voertuig, de (noodzakelijk) uit te voeren werkzaamheden en de daarbij te behalen resultaten. In het geval van particuliere klanten zal de Restyler deze zaken opnemen/vastleggen (eventueel tezamen met fotomateriaal) in een voertuig/klantdossier. Bij aflevering moet de Restyler in staat zijn verantwoording af te leggen naar de klant inzake de uitgevoerde werkzaamheden en hierover desgewenst informatie te geven. Verantwoordelijkheden De Restyler is verantwoordelijk voor de eigen werkopdrachten, waarvan onderdeel vormen: het aanleggen van een gedegen dossiervorming ten aanzien van het voertuig (in geval van particuliere klanten); het uitvoeren van een technisch verantwoorde reparatie het in ontvangst nemen en afleveren van het voertuig aan de klant/opdrachtgever; het geven van informatie, uitleg en verantwoording naar de klant/opdrachtgever inzake de geconstateerde staat van het voertuig, de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij te behalen resultaten. De eindverantwoording ligt bij de eigenaar/ondernemer van het autoschadeherstelbedrijf. Afbreukrisico Wanneer de Restyler zijn werkzaamheden niet goed uitvoert, kan dit gevolgen hebben voor de planning, de voortgang in de werkplaats, het eindresultaat van de uitgevoerde werkzaamheden, de klantbinding, het bedrijfseconomisch resultaat en de sfeer in de werkplaats. Dit vooral wanneer de Restyler op locatie bij een autoschadeherstelbedrijf werkzaamheden uitvoert. Een risico kan zijn dat er lakbeschadigingen en/of lakbarstjes optreden door onzorgvuldig uitdeuken of verkeerd inschatten van de schade waardoor de schade alsnog geplamuurd en gespoten moet worden. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 7

8 De wijze waarop de Restyler zich presenteert aan de klant is een belangrijk gegeven in de beeldvorming van de klant over het bedrijf en het vertrouwen van de klant in het herstellen van de schade. Zelfstandigheid De Restyler beheert zijn eigen werkopdrachten, lost zelf voorkomende problemen op en is meestal op zichzelf aangewezen bij het nemen van beslissingen en het anticiperen op knelpunten en onvoorziene omstandigheden Zo nodig schakelt hij de tijdelijke hulp in van een collega, of in geval dat mogelijk is, van een medewerker van de locatie waar hij op dat moment werkt, bijvoorbeeld bij de- en montage werkzaamheden. De Restyler rapporteert aan de klant/opdrachtgever. Betrokkenen Complexiteit De Restyler werkt over het algemeen zelfstandig. Betrokkenen kunnen zijn: particuliere klanten, een derde partij (B2B) en, in voorkomende gevallen dat hij in loondienst is bij een Restyle of autoschadeherstelbedrijf, de bedrijfsleider/eigenaar of de werkplaatschef. Het uitdeuken zonder spuiten verloopt volgens standaard reparatiewerkmethoden en is grotendeels routinematig. In een beperkt aantal situaties moet geïmproviseerd worden. De Restyler maakt hierbij gebruik van specialistische apparatuur en gereedschappen zoals uitdeuklepels (rods), lichtapparatuur, lijmen voor tijdelijke verlijming en hoogwaardige poets- en polijstproducten. De werkzaamheden vragen een deskundig oog voor oneffenheden en kennis en gevoel met staal en aluminium plaatwerk. De complexiteit van de werkzaamheden wordt voornamelijk bepaald door: de omvang van de schade; de diversiteit in merken/modellen voertuigen met hun specificaties; de nauwkeurigheid van het uitdeuken en de geringe marge die hierbij soms aanwezig is; de demontage van voertuigonderdelen bij moeilijk bereikbare plaatsen; de aan voertuigonderdelen gekoppelde voertuigsystemen die steeds vaker voorkomen. Wettelijke beroepsvereisten Nee Branche vereisten Om voor certificering in aanmerking te komen dient de Restyler lid te zijn van de FOCWA Lite en in bezit te zijn van een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs. Nederlands en (moderne) vreemde talen Nederlands: De communicatie met de klant vraagt goede luister- en spreekvaardigheden. Het aanleggen van een klant/voertuigdossier, waarbij de algehele staat van het voertuig wordt opgenomen met de vermeldingen van geconstateerde beschadiging voor de reparatie, de afspraken en de met de klant besproken aandachtspunten (m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden) worden vastgelegd, vraagt passende schrijfvaardigheden. Dossiervorming is een steeds belangrijkere eis vanuit de verzekeringsmaatschappijen. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 8

9 Moderne vreemde taal: Niet van toepassing. Basiskennis van de Engelse taal is handig wanneer grensoverschrijdend gewerkt wordt in geval van grootschalige hagelschade. Rekenen/ wiskunde Niet van toepassing. Enige kennis van krachtenleer. 1.3 Loopbaanperspectief Restylen is een specialisme dat veel oefening en ervaring vereist. Restylers zijn veelal doorgegroeid vanuit de functie (eerste) autoschadehersteller die zich hebben bekwaamd in uitdeuken zonder spuiten. Voor de hand liggende doorgroeimogelijkheden (in loondienst) op basis van ervaring zijn er niet. 1.4 Trends en innovaties Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van vernieuwingen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (bijvoorbeeld technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Arbeidsmarkt Wetgeving en regelgeving Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening opgesplitst naar technologische, bedrijfsorganisatorisch, internationale en/ of marktontwikkelingen. Het arbeidsmarktperspectief hangt sterk samen met conjuncturele en technologische trends. Actuele gegevens over de arbeidsmarkt zijn gepubliceerd op Wet- en regelgeving op het gebied van arbo en milieu is van invloed op de uitoefening van het beroep Restylen (uitdeuken zonder spuiten). Technologische ontwikkelingen Elektronische voertuigsystemen waarmee rekening gehouden moet worden bij de- en montage werkzaamheden en/of het bereiken van de uit te deuken plaatsen komen steeds vaker voor. De toepassing van deze systemen zal de komende jaren toenemen. Test/uitlees/kalibreerapparatuur zal geleidelijk aan steeds vaker worden ingezet. De Restyler zal meer in staat moeten zijn om storingen in de voertuigsystemen te achterhalen en vast te stellen (en eventueel te resetten). Het kan een vast onderdeel worden van de intake en het daarbij vaststellen van de algehele staat van het voertuig. Voertuigmodellen volgen elkaar steeds sneller op, waarbij meerdere jaargangen van één model vaak verschillende specificaties kennen. Zo wordt steeds vaker gelaagd glas voor portierruiten gebruikt die sneller barsten wanneer ze onder spanning komen te staan door uitdeukwerkzaamheden. Het kunnen vinden van de benodigde voertuiginformatie wordt hierdoor steeds belangrijker. Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen De ontwikkeling van handmatige naar meer geautomatiseerde gegevensverwerking verloopt steeds BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 9

10 sneller. Op basis van het voertuigkenteken kunnen de voertuigspecificaties opgeroepen worden. Een goede dossiervorming van de opdracht speelt een steeds grotere rol. Enerzijds eisen verzekeringsmaatschappijen een dergelijke vastlegging van klant/voertuiggegevens. Anderzijds is een goed, volledig dossier belangrijk om de afspraken met de klant en wat met de klant besproken is duidelijk vast te leggen, zodat de kans op misverstanden gering is. De verkregen voertuiggegevens/specificaties vormen tezamen met eventuele foto s van het voertuig, onderdeel van het klant/voertuigdossier. (Inter)nationale ontwikkelingen Er zijn verschillende organisaties, netwerken en verbanden waarbij Restylers zich kunnen aansluiten. DLT (Deuk en laktechniek) en Deukland (Franchiseorganisatie) zijn commerciële initiatieven tot ketenvorming van Restylers. Global Hailnetwork en Hailsupport zijn (inter)nationale samenwerkingsverbanden waar Restylers zich bij aan kunnen sluiten. Aan de andere kant; Restylers vormen een kleine gemeenschap van specialisten die, wanneer de omvang van het werkaanbod er om vraagt, elkaar werk toespelen (denk hierbij aan hagelschade, internationaal). Dit is vooral een zaak van vertrouwen en eerdere ervaringen met de betreffende persoon. Marktontwikkelingen De invloed van verzekeringsmaatschappijen op de autoschadeherstelbedrijven wordt groter. Zij stellen steeds hogere eisen t.a.v. dossiervorming, het afgeven van garanties en scherpe, transparante prijzen. Prijzen verlagen hierdoor, de marges worden kleiner. De klant (waaronder ook de verzekeringsmaatschappij gerekend moet worden) is veeleisender en kritischer geworden. De klant wil perfecte reparaties en dwingt steeds meer garanties af. Dit kan invloed hebben op de werkzaamheden van de Restyler die in opdracht van een autoschadeherstelbedrijf zijn werkzaamheden verricht. Uitleg naar de klant door de Restyler is een belangrijk aspect geworden van de intake van het voertuig. Het met de klant bespreken van problemen/uitdagingen en oplossingen die samenhangen met de herstelwerkzaamheden (en het bijsturen van de beeldvorming van de klant), of het ontvangen van klachten van de klant, vormt daarvan een onderdeel. Het aanbod van autoschade neemt af (daalt sterk sinds 2010). Dit wordt mede veroorzaakt door de economische situatie. De mogelijkheid om beperkte schade, in verhouding goedkoop ten opzichte van het traditionele schadeherstel, te kunnen herstellen door middel van Uitdeuken zonder spuiten bij particuliere klanten is onderbelicht. Hier is nog marktaandeel te winnen voor de Restylebedrijven. Mede door dalende marges en teruglopend werkaanbod zijn veel dealers, universelen en schadebedrijven al dan niet gedwongen op zoek naar kostenbesparing. Hierdoor BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 10

11 zien we in toenemende mate dat Restylers gevraagd wordt te grote schade uit te deuken waardoor er zonder te demonteren of gebruik van een spotter geplamuurd en lak gespoten kan worden (push and paint). BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 11

12 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. Restyler/specialist uitdeuken zonder spuiten Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 De- en monteren van voertuigonderdelen en systemen 1.1 Planning doornemen/opdrachten aannemen 1.2 Innemen voertuig (intake) 1.3 Voorbereiden 1.4 Licht demontagewerk (hemelbekleding, portierbekleding, verlichtingsunits, kofferbakbekleding, motorkapbekleding, dakcassettes) 1.5 Licht montagewerk (hemelbekleding, portierbekleding, verlichtingsunits, kofferbakbekleding, motorkapbekleding, dakcassettes) Restyler/specialist uitdeuken zonder spuiten Kerntaak Werkproces Kerntaak 2 Uitdeuken zonder spuiten 2.1 Voorbereiden 2.2 Uitdeuken zonder spuiten (Rods) 2.3 Uitdeuken zonder spuiten (Lijmtechniek) 2.4 Uitdeuken zonder spuiten (Knockdown & Hammer) 2.5 Polijsten 2.6 Voertuig afleveren BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 12

13 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd en resultaten die een werkproces moet opleveren 3.1 Kerntaak 1 De- en monteren van voertuigonderdelen en systemen Kerntaak 1 De- en monteren van voertuigonderdelen en systemen Aan het begin van de werkdag ontvangt de Restyler van zijn leidinggevende of opdrachtgever een of meerdere werkorders. Hij neemt deze werkorders door en bepaalt samen met zijn leidinggevende of opdrachtgever, de meest efficiënte volgorde van de werkorders. Het kan voorkomen dat de Restyler gedurende de dag nieuwe, andere werkorders krijgt. Ook in die gevallen stemt hij af met leidinggevende of opdrachtgever. Werkprocessen bij kerntaak Planning doornemen/opdrachten aannemen Er is een planning voor de werkdag welke is afgestemd met leidinggevende en/of opdrachtgever. De Restyler neemt het voertuig in van de klant, of hij neemt de opdracht aan van de klant op locatie. Daarnaast controleert hij het voertuig op reeds aanwezige beschadigingen aan de carrosserie en/of het interieur van het voertuig. Zijn bevindingen legt de Restyler vast in een voertuig-/ klantdossier (eventueel in combinatie met fotomateriaal). Vervolgens informeert de Restyler de klant over de algehele staat van het voertuig, de (noodzakelijk) uit te voeren werkzaamheden, de daarbij te behalen resultaten en mogelijke consequenties. 1.2 Innemen voertuig (intake) Het voertuig is in ontvangst genomen, waarbij alle relevante gegevens over het voertuig zijn vastgelegd in een dossier. De klant/opdrachtgever is geïnformeerd over de algehele staat van het voertuig, de (noodzakelijk) uit te voeren werkzaamheden en de daarbij te behalen resultaten. De Restyler controleert of hij beschikt over de juiste materialen en gereedschappen. Eventuele defecten hieraan worden verholpen. Wanneer hij op locatie bij de klant gaat werken, voert hij deze controle uit gelijktijdig met het laden van zijn (werk)busje/auto. Wanneer hij werkt in de eigen werkplaats, zorgt hij er voor dat de werkplek waarop hij aan het voertuig gaat werken opgeruimd is en voorzien is van alle benodigde gereedschappen/ apparatuur. Wanneer hij op locatie bij de klant werkt, richt hij zijn werkplek zo optimaal mogelijk in. 1.3 Voorbereiden BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 13

14 Materialen zijn gecontroleerd op aanwezigheid en bruikbaarheid, eventueel ter bestelling doorgegeven en gereed om te worden ingezet. De werkplek en het voertuig zijn gereed voor reparatiewerkzaamheden. Indien nodig demonteert de Restyler volgens voorschriften, met daarvoor bedoelde gereedschappen en apparatuur, zonder beschadigingen en met in achtneming van de geldende ARBO- en veiligheidsregels eenvoudig te demonteren voertuigonderdelen. Hij houdt hierbij rekening met de aan de voertuigonderdelen gekoppelde elektronica en voertuigsystemen zodat schade aan de elektronica en voertuigsystemen tijdens demontage wordt voorkomen. Indien nodig zoekt de Restyler de benodigde voertuiginformatie op. De Restyler slaat de delen en bevestigingsmiddelen zorgvuldig op. 1.4 Licht demontagewerk (hemelbekleding, portierbekleding, verlichtingsunits, kofferbakbekleding, motorkapbekleding, dak- cassettes) Eenvoudig te demonteren voertuigonderdelen zijn op de juiste manier gedemonteerd en opgeslagen. Na de reparatiewerkzaamheden monteert de Restyler volgens voorschriften, met daarvoor bedoelde gereedschappen en apparatuur, zonder beschadigingen en met in achtneming van de geldende ARBO- en veiligheidsregels eenvoudig te de- en monteren voertuigonderdelen. Hij houdt hierbij rekening met de aan de voertuigonderdelen gekoppelde elektronica en voertuigsystemen zodat schade aan de elektronica en voertuigsystemen tijdens montage wordt voorkomen. Beschadigde bevestigingsmiddelen, zoals kunststof klemmetjes, worden vervangen. 1.5 Licht montagewerk (hemelbekleding, portierbekleding, verlichtingsunits, kofferbakbekleding, motorkapbekleding, dak- cassettes) Eenvoudig te de- en monteren voertuigonderdelen zijn op de juiste manier gemonteerd. Beschadigde bevestigingsmiddelen, zoals kunststof klemmetjes, zijn vervangen. Vakkennis en vakvaardigheden Kerntaak 1 De Restyler: - Heeft kennis van de- en montagemethodes; - Heeft kennis van materialen; - Heeft kennis van (gebruiks)voorschriften; - Heeft kennis van nieuwe ontwikkelingen in de branche; - Heeft kennis van relevante arbo- en milieuwetgeving; - Heeft kennis van de (kwaliteits)procedures binnen het bedrijf. De Restyler: - Kan luisteren; - Kan gesprekken voeren; - Kan informeren/ toelichten; - Kan prioriteiten stellen; - Kan een globale tijdsinschatting maken; - Kan geregistreerde gegevens, werkorders lezen. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 14

15 Competenties die nodig zijn om kerntaak 1 goed uit te voeren: Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Interacteren, beïnvloeden en presenteren Is doeltreffend in het communiceren en het aanknopen van contacten. Overtuigt en beïnvloedt anderen op succesvolle wijze. Gaat met anderen op een open en ontspannen wijze om. Analyseren en interpreteren Past eigen expertise op efficiënte wijze toe. Geeft blijk van een helder (analytisch) denkvermogen. Gaat naar de kern van (complexe) problemen en vraagstukken. Past materialen en middelen doelmatig en doelgericht toe. Weet zaken goed te formuleren. Organiseren en uitvoeren Plant vooruit en werkt op een systematische en georganiseerde wijze. Volgt regels en procedures. Richt zich op klantbehoeftes en levert een kwaliteitsdienst of product af volgens de normen van de organisatie. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 15

16 3.2 Kerntaak 2 Uitdeuken zonder spuiten. Kerntaak 2 Uitdeuken zonder spuiten. Werkprocessen bij kerntaak Voorbereiden De Restyler controleert of hij beschikt over de juiste materialen en gereedschappen. Eventuele defecten hieraan worden verholpen. Wanneer hij op locatie bij de klant gaat werken, voert hij deze controle uit gelijktijdig met het laden van zijn (werk)busje/auto. Wanneer hij werkt in de eigen werkplaats, zorgt hij er voor dat de werkplek waarop hij aan het voertuig gaat werken opgeruimd is en voorzien is van alle benodigde gereedschappen/ apparatuur. Wanneer hij op locatie bij de klant werkt, richt hij zijn werkplek zo optimaal mogelijk in. Materialen zijn gecontroleerd op aanwezigheid en bruikbaarheid, eventueel ter bestelling doorgegeven en gereed om te worden ingezet. De werkplek en het voertuig zijn gereed voor reparatiewerkzaamheden. De Restyler gebruikt een instelbare TL- of LED-lamp om een juiste inschatting van de plaats en de aard van de schade te bepalen. Daarna bepaalt hij zijn werkmethode. In geval van moeilijk bereikbare plaatsen demonteert hij bekleding of lichtunits van het voertuig. De Restyler gebruikt de juiste restyle tools (Rods) om een deukje terug te drukken (masseren) waarbij hij gebruik maakt van het hefboomprincipe en van de rek en krimp eigenschappen van het metaal. Het lichtbeeld van de TL- of LED-lamp geeft de voortgang van het uitdeukproces aan. Hierbij werkt hij precies en zorgvuldig zodat er geen bult of lakscheurtjes ontstaan. Een onzichtbaar herstelde deuk zonder lakbarstjes. 2.2 Uitdeuken zonder spuiten (Rods) De Restyler gebruikt een instelbare TL- of LED-lamp om een juiste inschatting van de plaats en de aard van de schade te bepalen. Daarna bepaalt hij zijn werkmethode. In geval van moeilijk bereikbare plaatsen waar met restyle tools (Rods) geen of niet voldoende resultaat behaald kan worden maakt hij gebruik van speciale lijm en lijmadapters die hij in de deuk aanbrengt. Met een glijhamer of Dent puller wordt de deuk weer teruggetrokken. Het lichtbeeld van de TL- of LED-lamp geeft de voortgang van het uitdeukproces aan Eventueel herhaalt de Restyler meermalen dit proces totdat de deuk verwijderd is. Een onzichtbaar herstelde deuk zonder lakbarstjes. 2.3 Uitdeuken zonder spuiten (Lijmtechniek) BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 16

17 De Restyler gebruikt een instelbare TL- of LED-lamp om een juiste inschatting van de plaats en de aard van de schade te bepalen. Daarna bepaalt hij zijn werkmethode. De Restyler gebruikt Nylon Knockdown stiften om eventuele bultjes en randjes in de schade terug te tikken. Het lichtbeeld van de TL- of LED-lamp geeft de voortgang van het uitdeukproces aan. Hij gaat hier heel precies en zorgvuldig te werk zodat er geen lakschade ontstaat. 2.4 Uitdeuken zonder spuiten (Knockdown & Hammer) Bultjes en/of randjes in de schade zijn verwijderd waardoor de deuk onzichtbaar hersteld is of kan worden door middel van lijmtechniek, polijsten of door middel van terugdrukken met restyle tools. De Restyler bepaalt na de uitdeukwerkzaamheden of de schadeplek gepolijst moet worden om de herstelde schade cosmetisch onzichtbaar te maken. Hij gebruikt hiervoor de juiste polijstmiddelen en gereedschappen en zorgt ervoor dat de lak niet te heet kan worden en dat er geen beschadigingen ontstaan op autolak. Een onzichtbaar herstelde deuk zonder lakbarstjes. De Restyler monteert de eerder gedemonteerde voertuigonderdelen en/of systemen, of sluit de eerder losgenomen voertuigsystemen aan. Hij controleert of deze weer functioneren, zoals ze dat ook deden voor de reparatie van de schade. De Restyler levert het voertuig af aan de klant, waarbij hij toelicht welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd. 2.5 Polijsten 2.6 Voertuig afleveren Voertuigonderdelen- en systemen (zoals hemelbekleding en verlichtingsunits) zijn aangebracht en werken. Het voertuig is rijklaar. De klant is ingelicht over de uitgevoerde werkzaamheden. Vakkennis en vakvaardigheden Kerntaak 2 De Restyler: - Heeft kennis van (de)montagemethodes; - Heeft kennis van materialen; - Heeft kennis van (gebruiks)voorschriften; - Heeft kennis van nieuwe ontwikkelingen in de branche; - Heeft kennis van relevante arbo- en milieuwetgeving; - Heeft kennis van de (kwaliteits)procedures binnen het bedrijf. De Restyler: - Kan luisteren; - Kan gesprekken voeren; - Kan informeren/ toelichten; - Kan prioriteiten stellen; - Kan een globale tijdsinschatting maken; - Kan geregistreerde gegevens, werkorders lezen; - Kan voertuigsystemen en onderdelen controleren op functioneren; - Kan voertuig- en interieurdelen en voertuigsystemen (de)monteren/ losnemen; - Kan met verschillende technieken uitdeuken zonder spuiten; - Kan een eindcontrole uitvoeren. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 17

18 Competenties die nodig zijn om kerntaak 2 goed uit te voeren: Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Competentiegebied Omschrijving competentiegebied Interacteren, beïnvloeden en presenteren Is doeltreffend in het communiceren en het aanknopen van contacten. Overtuigt en beïnvloedt anderen op succesvolle wijze. Gaat met anderen op een open en ontspannen wijze om. Analyseren en interpreteren Past eigen expertise op efficiënte wijze toe. Geeft blijk van een helder (analytisch) denkvermogen. Gaat naar de kern van (complexe) problemen en vraagstukken. Past materialen en middelen doelmatig en doelgericht toe. Weet zaken goed te formuleren. Organiseren en uitvoeren Plant vooruit en werkt op een systematische en georganiseerde wijze. Volgt regels en procedures. Richt zich op klantbehoeftes en levert een kwaliteitsdienst of product af volgens de normen van de organisatie. BCP Specialist Uitdeuken zonder spuiten/restyler 18

Autoruitherstelspecialist Beroepscompetentieprofiel

Autoruitherstelspecialist Beroepscompetentieprofiel Autoruitherstelspecialist Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving van het

Nadere informatie

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Schadecalculator Beroepscompetentieprofiel

Schadecalculator Beroepscompetentieprofiel Schadecalculator Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving van het beroep...

Nadere informatie

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1. Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke gebruikte functiebenamingen...

Nadere informatie

Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel

Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Het uitdeuken van een carrosseriedeel

Het uitdeuken van een carrosseriedeel Afdeling Mobiliteit Uitstroom Carrosserie Specialisatie Schadeherstel Opdracht vmbo sh 03 Het uitdeuken van een carrosseriedeel 1. Stel je eens voor Je ouders zijn op vakantie. Na een avondje stappen met

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie

Operator AGF industrie

Operator AGF industrie Operator AGF industrie Beroepscompetentieprofiel 1 april 2009 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Beschrijving van het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Werkproces 1.1: Analyseert het probleem De medewerker uurwerktechniek luistert goed naar de probleembeschrijving van de klant van het uurwerk en vraagt eventueel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

en de veiligheidsvoorschriften.

en de veiligheidsvoorschriften. Kerntaak 1 Carrosserieën bouwen Kerntaak 2 Reparatie/onderhoud aan carrosserieën uitvoeren Werkproces: Werkprocesoverstijgend/ terugkerend Werkt volgens de reglementen en procedures van de locatie; Werkt

Nadere informatie

Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel

Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Basisvaardigheden metaalbewerken

Basisvaardigheden metaalbewerken Keuzedeel mbo Basisvaardigheden metaalbewerken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0368 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Paritaire

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Verkoper Motorfietsen Beroepscompetentieprofiel

Verkoper Motorfietsen Beroepscompetentieprofiel Verkoper Motorfietsen Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld op 29 juni 2010 Inhoudsopgave definitieve versie...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Operator in de vleeswarenindustrie

Operator in de vleeswarenindustrie Operator in de vleeswarenindustrie Beroepscompetentieprofiel 1 april 2009 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Voertuigen voor mindervalide gebruikers

Voertuigen voor mindervalide gebruikers Keuzedeel mbo Voertuigen voor mindervalide gebruikers gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0122 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Netwerkbeheerder Beroepscompetentieprofiel

Netwerkbeheerder Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

DTP-er Beroepscompetentieprofiel

DTP-er Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB DTP-er Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen...4

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel De gamedeveloper brengt een entertainmentwereld tot leven. Hij integreert animaties, grafische, audiovisuele en functionele componenten van verschillende bronnen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen Keuzedeel mbo Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0190 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd

Nadere informatie

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Werkproces 2.1: Bereidt reparatieopdracht aan personenauto voor De noodzaak tot een reparatie kan bij een inspectiebeurt aan het licht komen of bij spontaan

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Duurzaam stukadoren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0027

Keuzedeel mbo. Duurzaam stukadoren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0027 Keuzedeel mbo Duurzaam stukadoren gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0027 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: de paritaire commissie Onderhoud, Schilderen

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 1

Security in systemen en netwerken 1 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 1 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche

Kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche Kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche Deze verkorte uitgave bevat de belangrijkste onderdelen uit het kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche. In het kwalificatiedossier staat wat

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Structuur van het kwalificatiedossier

Structuur van het kwalificatiedossier Structuur van het kwalificatiedossier deel A van het kwalificatiedossier deel B van het kwalificatiedossier deel C van het kwalificatiedossier deel D van het kwalificatiedossier Deel A bevat een voor alle

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Horeca-assistent. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Horeca-assistent. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepscompetentieprofiel Horeca-assistent Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Horeca-assistent Pagina 1/12 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0123)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0123) BEROEPSKWALIFICATIE (BK0123) Demonteur/monteur carrosserie (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Demonteur/monteur carrosserie (m/v) 1.2 Definitie De demonteur/monteur carrosserie werkt op de demontage- en montageafdeling

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3) Document: 95042 PvB AST3 v201510 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom:

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie