7.1. Terugblik Plannen Zorg voor de relatie school en omgeving Verwijsindex Fryslân voor kinderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7.1. Terugblik 2014-2015... 50 7.2. Plannen 2015-2016... 52 7.3 Zorg voor de relatie school en omgeving... 53 7.4 Verwijsindex Fryslân voor kinderen"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud Woord vooraf Inleiding Karakterschets van onze school STAP De Kanjertraining De locatie De organisatie van ons onderwijs Schoolorganisatie Groepsbezetting De activiteiten voor de kinderen Sociaal-emotionele ontwikkeling Computeronderwijs Bijzondere gebeurtenissen Goede Doelen Sponsoring Verzekeringen/aansprakelijkheid De zorg voor de kinderen De opvang van nieuwe kinderen in de school Toegespitste leerlingenzorg Toegepaste leerlingenzorg Zorgteam De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs Huiswerk Personeelsleden Taakomschrijving van het team lijst Scholing Wijze van vervanging Stagiaires Arbo-zaken De ouders Betrokkenheid van de ouders Contacten met de ouders/verzorgers Gescheiden ouders Klachtenprocedure Inspraak, medezeggenschapsraad en ouderraad Ouderbijdrage Buitenschoolse opvang door Sinne kinderopvang Terugblik en toekomstplannen

3 7.1. Terugblik Plannen Zorg voor de relatie school en omgeving Verwijsindex Fryslân voor kinderen en jongeren die extra zorg nodig hebben De resultaten van het onderwijs De kwaliteit van ons onderwijs Kwaliteitsbewaking Regeling school en vakantietijden Schooltijden Vakantierooster + Speciale dagen Leerplicht en verlofregelingen voor kinderen inzake familieomstandigheden Contactpersonen en instanties

4 Woord vooraf. Met deze schoolgids informeren wij u over de inhoudelijke en praktische aspecten van ons onderwijs op de Dr. Algraschool. In de inhoudsopgave kunt u de onderwerpen die in deze gids worden besproken opzoeken. Voor actuele activiteiten die tijdens het schooljaar plaatsvinden verwijzen we u naar de website de nieuwsbrieven en de communicatie via digiduif geven up-todate informatie. Misschien heeft u na het lezen van deze gids nog vragen. U bent van harte welkom bij de directie voor een gesprek. Tenslotte: een bijzonder woord van welkom aan de ouders die dit jaar voor het eerst met onze school kennismaken. Wij hopen dat u en uw kinderen zich bij ons thuis voelen. Vanaf deze plaats wensen we iedereen een fijn schooljaar toe. Namens het team van de Dr. Algraschool, Cees Joosen directeur 4

5 1. Inleiding De Dr. Algraschool is een van de 18 scholen die deel uitmaakt van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) in Leeuwarden en omstreken. Het bevoegd gezag berust bij het bestuur van deze vereniging. De eindverantwoordelijkheid is in handen van dhr. H. Greidanus, directeur-bestuurder. U kunt lid worden van de vereniging voor PCBO-Leeuwarden. Via de ledenvergadering hebt u inspraak op het beleid. Ook kunt u in aanmerking komen voor het bestuurslidmaatschap. De directie van de Dr. Algraschool bestaat uit: Cees Joosen, directeur Johan Spoelstra, adjunct-directeur en intern begeleider (IB-er). Carla de Vries, bouwcoördinator groep 1-4 Susanne Weistra, bouwcoördinator groep 5-8 Naast de ongeveer 25 groepsleerkrachten beschikt de school over een vakdocent muziek ( Peter Dijkstra ) en een conciërge ( Jan van den Berg ) 5

6 2. Karakterschets van onze school Alles beweegt Alles is in beweging. Steeds mondiger mensen (jong en oud), technologische turbulentie en politieke beleidsonzekerheid vormen uitdagende decors waarbinnen onze school de weg uitstippelt naar de toekomst. Hoe gaan we dat doen? Dat weten we niet tot op de komma, maar we hebben wel houvast. Dit document is onze routemap. Ons onderwijs bruist Met de komst van de kennismaatschappij en de digitale wereld verandert de betekenis van kennis en leren voortdurend. We worden geconfronteerd met nieuwe vormen van leren: zelfgestuurd, reflectief, zelfstandig, authentiek en gericht op samenwerking. Daarin zit een belangrijke omslag: van onderwijzen naar leren. door individualisering, Onze kinderen groeien op in een dynamische en snel veranderende samenleving. In toenemende mate wordt ons onderwijs gepersonaliseerd: we stemmen het steeds meer af op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Elk kind is immers uniek. Personaliseren wordt gekenmerkt door het centraal stellen van de leerling: het goed monitoren van leerresultaten en het daarop aanpassen van leerdoelen en het leerproces. Zo krijgen onze leerlingen onderwijs dat optimaal aansluit bij hun persoonlijke omstandigheden en bij hun ontwikkelingsmogelijkheden. digitalisering en Gebruik van ICT en moderne technologie nemen in onderwijs in snel tempo toe. Het zal een nog groter deel van het (toekomstige ) leven en leren van onze kinderen bepalen: we zullen moeten investeren in de digitale talentontwikkeling in onze school. Welke kennis heb ik nodig, waar vind ik dat en hoe betrouwbaar is die kennis. Sociale media maken al vroeg onderdeel uit van het leven van kinderen. toenemende autonomie. Daarnaast is er een algemene trend in het onderwijs naar meer ruimte voor eigen beleid en verantwoordelijkheid. We worden gestimuleerd op eigen kracht de kwaliteit van ons onderwijs te ontwikkelen en te verbeteren. Er is minder overheidsbemoeienis. 6

7 Dat vergt kwaliteit, Dat vraagt een goed intern systeem van kwaliteitszorg. De verantwoording over de geleverde kwaliteit ligt bij onszelf. doelgericht zijn en Het werken met gegevens ( observaties en toetsen ) draagt bij aan het op gang komen van leerprocessen: het gaat om doelgericht werken. Systematische evaluatie van leerlingprestaties is belangrijk. persoonlijke dynamiek vanuit Maar kwaliteitszorg is ook een persoonlijke houding van waaruit je samen probeert het elke dag een stukje beter te doen. Omdat je je daarmee op een open, samenwerkingsgerichte manier inzet voor de ontwikkeling van goed onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen. Het vermogen in scholen om te leren van en met elkaar is dus erg belangrijk. eigen kracht en kundigheid. Het leren van leerkrachten en leerlingen zien we als sleutelfactor in succesvolle schoolontwikkeling. Het is belangrijk dat onze leerkrachten hun werk als betekenisvol en belangrijk zien en dat we weet hebben van onze eigen kundigheid om daarmee het leren van de leerling te beïnvloeden en te vergroten. We zijn trots op ons werk, Als team voelen ons verbonden met onze leerlingen en onze school. Wij hebben belangstelling voor elk kind en elke volwassene en zetten ons maximaal in. We zijn trots om dit werk te mogen doen. stellen hoge eisen aan ons team, zowel op het terrein van inzet en passie als de deskundigheid en de drang om zich te willen verbeteren. Dat past ook bij de ambitie van onze school. We investeren voortdurend in ons eigen vakmanschap en onze eigen deskundigheid, en werken zo opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van kinderen. 7

8 ook aan álle leerlingen. Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn de basis voor interesse en talentontwikkeling. We stimuleren een onderzoekende houding en actief leren. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. De leerkracht heeft als regisseur van het onderwijsleerproces daarin een belangrijke rol. Voeding halen we uit waarden, We geven vanuit onze christelijke identiteit duidelijke normen en waarden mee: we gaan respectvol met elkaar om, we hebben oog voor elkaar en voor wat ieder nodig heeft. De school als veilige plek met een prettig pedagogisch klimaat. Er is persoonlijke aandacht en bemoediging in het ontwikkelingsproces van en voor ieder kind. Onze kernwoorden zijn: betrokkenheid, verantwoordelijkheid en veiligheid. rijke culturele vorming en Kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daar hoort het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij: sport, kunst, muziek, dans, drama en techniek. We zijn een veelzijdige school! Creativiteit neemt op onze school een belangrijke plaats in. sociaal-emotionele groei. We zetten systematisch de Kanjertraining in: we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand is zielig. Deze groepsgerichte training in de klas helpt kinderen zicht te krijgen óp hun gedrag en leert ze verantwoordelijk te nemen vóór hun gedrag. Ouders doen mee; Als een kind naar school gaat, neemt het de ouders mee. In het hart, in het hoofd maar ook letterlijk. De school doet ertoe voor ouders en andersom: ouders hebben een grote invloed op de schoolcarrière van hun kind. zijn onze partners van wie Ouderbetrokkenheid en goede communicatie zijn dus erg belangrijk. De driehoek ouder, kind en school is essentieel en veronderstelt partnerschap. We willen daarom een actieve en systematische relatie met de ouders onderhouden. we veel verwachten. 8

9 Wanneer ouders goed betrokken worden bij het schoolgebeuren heeft dit een positieve invloed op de ontwikkeling en het leren van de kinderen. De school verwacht daarom dat ouders actief deelnemen aan schoolactiviteiten, informatieavonden en het leren van de kinderen ondersteunen. We hebben een visie We respecteren verschillen en laten ons inspireren door onze kernwaarden: gelijkwaardigheid, solidariteit en gemeenschapszin vanuit onze christelijke identiteit. Ons onderwijs is gevarieerd en modern van vorm, inhoud en niveau. We willen de aanwezige talenten van onze kinderen ontdekken en ontwikkelen. We verbinden ons aan de opvatting dat alle kinderen recht hebben op het beste onderwijs. We hebben een missie Dr. Algraschool: een bijzondere en creatieve school voor het beste onderwijs. 9

10 2.1 STAP De Dr. Algraschool een STAP-school. STAP betekent: STimulering Adaptief Proces. In een groep van gemiddeld 25 leerlingen zijn veel onderlinge verschillen in karakter, aanleg, belangstelling, kennis, vaardigheid en onderwijsbehoefte. Door deze verschillen te respecteren komen we tegemoet aan de drie basisbehoeftes van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In een goede relatie en communicatie over en weer met de leerkracht en de klasgenoten worden de drie grondrechten van kinderen gerespecteerd: het recht om te zijn wie je bent; het recht op de dag van vandaag, met nieuwe kansen en mogelijkheden; het recht om fouten te maken. Wie iets nieuws leert of probeert loopt immers het risico dat het niet ( meteen) goed lukt. Met competentie doelen we op het zelflerend vermogen van een kind. Het vertrouwen dat de leerkracht in dit vermogen stelt leidt tot zelfvertrouwen bij het kind. Autonomie duidt op de vaardigheid van kinderen om, door zelf keuzes te maken en door zelfcontrole, het leerproces ( deels) in eigen hand te nemen. Voor het pedagogisch en didactisch handelen leiden deze aspecten ertoe dat er variatie is in leerstofaanbod, leerstrategie en werkvormen. 2.2 De Kanjertraining Wie goed in zijn vel zit kan bergen verzetten. Voorwaarde daarvoor is een veilige omgeving. Ons uitgangspunt op school is respect; als hoofdregel geldt: elkaar niet storen door gedrag, houding of taalgebruik. Om positief gedrag te ontwikkelen en te versterken maken we op school gebruik van de leergang Kanjertraining. De Kanjertraining gaat ervan uit dat een goede opvoeding zich richt op fundamenteel menselijke waarden, zoals liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. We hebben 5 uitgangspunten: we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand is zielig. We zorgen daarmee op een effectieve manier voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. De Kanjertraining blijkt effectief zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen. Het Kanjeradvies systeem zal per 1 augustus 2014 door de onderwijsinspectie worden gebruikt om de sociale competenties van kinderen te kunnen meten (indicator 1.5). Kanjertraining effectief? De Kanjertraining is erkend als effectief. De Kanjertraining is sinds 14 oktober 2013 erkend als Effectief (volgens goede aanwijzingen) in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 10

11 2.3 De locatie In 1982 is de Dr. Algraschool gestart. Inmiddels telt de school plm. 370 leerlingen en 25 medewerkers. Het gebouw heeft een centrale ruimte (Het Trefpunt), 16 lokalen en een speellokaal. De gymzaal naast de school huren we van B.V. Sport Leeuwarden. Tegenover de Dr. Algraschool is de kinderopvang de Tovertuin van Sinne/SKL (Stichting Kinderopvang Leeuwarden) gehuisvest. Het hart van de school wordt gevormd door de gemeenschappelijke ruimte Het Trefpunt. In deze ruimte vinden diverse gemeenschappelijke activiteiten plaats: vieringen, ouderavonden, handenarbeid etc. Vanuit dit punt vinden de leerlingen hun lokaal in de eigen unit: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ook de units worden gebruikt als werkruimte voor de aangrenzende groepen. Elke unit heeft een eigen fietsenstalling en een eigen ingang met garderobe en toiletten. Omdat de school midden in de wijk ligt is deze van alle kanten goed bereikbaar. Voor de kinderen die wonen buiten de ring Anne Vondelingweg Grovestins Schierstins Camminghaburg is er net voldoende ruimte om de fiets in de stallingen te zetten. Het is dus uit praktische overwegingen dat we onze leerlingen die binnen de cirkel wonen vragen om lopend naar school te komen. Vooral rond de begin- en eindtijden van de school is het vaak erg druk. U kunt zich voorstellen dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren. Geparkeerde auto s maken het nog onoverzichtelijker. Daarom vragen we ouders om de auto bij het winkelcentrum of de Parkflat te parkeren. Laten we er samen voor zorgen dat het veilig is en blijft. 11

12 12

13 3. De organisatie van ons onderwijs Schoolorganisatie. Continurooster Vanaf vorig schooljaar werken we, net als de andere scholen in Camminghaburen, met het continurooster. Dit betekent dat de schooltijden in alle 8 groepen gelijk zijn: van 8.30 tot De kinderen eten op school en hebben tussen de middag een half uur pauze. Na is er de mogelijkheid om via naschoolse arrangementen ( Sinne/SKL ) gebruik te maken van naschoolse opvang. Via de Brede schoolkalender worden ook diverse activiteiten: kosteloos en betaald, aangeboden. De pauzetijden middenbouw zijn: uur en uur ( buiten ) De pauzetijden bovenbouw zijn : uur en uur ( buiten ) De groepssamenstelling wordt gevormd door middel van een driedeling: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De onderbouw is bestemd voor de groepen 1 en 2. Zij beschikken naast hun eigen lokaal ook over een eigen speellokaal in unit A. De groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw; zij maken gebruik van unit B en een deel van unit C. De bovenbouw, de groepen 6, 7 en 8 zijn gehuisvest in unit C. Vanwege het aantal leerlingen worden er veel parallelgroepen gemaakt. Soms is de organisatie ingewikkelder en kunnen er combinatieklassen ontstaan. groepen leeftijden aantal groep jaar 2 groep jaar 2 groep jaar 2 groep jaar 1 groep 4/ jaar 1 groep jaar 1 groep jaar 2 groep 7/ jaar 1 groep jaar 1 groep jaar 1 groepen leeftijden aantal 13

14 3.2. Groepsbezetting Groep 1A Groep 1B Groep 2A Groep 2B Groep 3A Groep 3B Groep 4A Groep 4B/5B Groep 5A Groep 6A Groep 6B Groep 7B Gerda Weiland-Tiemersma Yvonne Oost Jeltsje van der Galien Jantine vd Wal Trynke Bosgraaf Trynke Bosgraaf Tjitske van Akker Titia van Beijeren Renée Huizinga Marie Hoeksema Ruben van Vliet Aafke Meinsma-Hiemstra Carla de Vries Marlies van Slobbe Tineke ter Horst Annarein Dijkhuis Renée Huizinga Anja Nagel Foekje Steringa Anneke Jonker Marianne Woudstra Monique Tromp Maandag en dinsdag Donderdag en vrijdag Woensdag om de beurt Maandag t/m vrijdag Maandag, dinsdag en woensdag Donderdag en vrijdag Maandag Dinsdag t/m vrijdag Dinsdag, woensdag en donderdag Maandag en vrijdag Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Woensdag Maandag en vrijdag Dinsdag, woensdag en donderdag Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Maandag t/m woensdag en vrijdag donderdag Maandag, dinsdag en woensdag Donderdag en vrijdag Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag Vrijdag Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag Maandag Ruben van Vliet Groep 7A/8B Anne-Joleyn Kolk Maandag t/m vrijdag Groep 8A Susanne Weistra Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag Ruben van Vliet Dinsdag 14

15 3.3. De activiteiten voor de kinderen. In de wet staat beschreven in welke vakken de leerlingen les moeten krijgen. Bovendien heeft de minister voor elk vak kerndoelen aangegeven. Deze lijst van kerndoelen ligt op school ter inzage. Om die kerndoelen te bereiken zijn er passende methodes uitgekozen. Regelmatig worden nieuwe methodes aangeschaft die uiteraard aansluiten op de kerndoelen. De leerstof biedt de kinderen een scala aan vak-, vormings- en ontwikkelingsgebieden. Dit schooljaar krijgen we een nieuwe taalmethode. Alle kinderen hebben vanaf komend schooljaar dezelfde schooltijden: elke dag van 8.30 tot uur Werkwijze in de onderbouw. De werkwijze in de groepen 1 en 2 verschilt enigszins van die in de midden en bovenbouw. Dit concept komt ( mede ) tot uiting in de inrichting van de lokalen. De kleuters werken voornamelijk vanuit de kring. Zowel de ochtend als de middag wordt in deze kring begonnen en afgesloten. Rond uur wordt de kring gevormd ten behoeve van de fruitpauze. Voor werken en spelen maken de kinderen gebruik van de tafels, de hoeken, het speellokaal en het schoolplein. In de onderbouw wordt veel tijd besteed aan gewoontevorming en sociaal-emotionele vaardigheden. Het leren vindt vaak plaats door middel van spel. Vaardigheden worden ontwikkeld aan de hand van verschillende thema s. Er wordt veel aandacht geschonken aan de taalontwikkeling d.m.v. voorlezen, het leren van opzegversjes en het aanbieden van (prenten)boeken. Ook maken we gebruik van de methode Schatkist. De methode De wereld in getallen geldt als richtsnoer voor de rekenontwikkeling. Het kleuterplein en het speellokaal zijn heel geschikt voor de lichamelijke ontwikkeling. Voor het speellokaal zijn ballet- of gymschoenen verplicht. Deze blijven op school hangen in de door de school verstrekte tasjes voorzien van naam en groep. De vorderingen van elk kind op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling, motoriek en de taal- en rekenontwikkeling worden bijgehouden in het CITO L.O.V.S. (Leerling Volg Systeem ). Zie hiervoor ook blz. 35. Daarnaast maken we gebruik van DORR (dagelijks observeren, registreren en rapporteren). 15

16 Werkwijze in de midden- en bovenbouw ( groep 3 8). De leerstof wordt verdeeld over 5 onderwijsvakgebieden. De beschikbare lesuren kennen de volgende verdeling: A. Bijbelonderwijs 5%. B. Basisvaardigheden 50%. C. Wereldverkenning 15%. D. Expressievakken 25%. E. Lichamelijke ontwikkeling 5%. Groep Godsdienst Zintuiglijke Ontwikkeling Rekenen Taal Frysk Lezen Engels Schrijven Wereldoriëntatie Expressie Sociale redzaamheid Lichamelijke oefening Pauze

17 A. Bijbelonderwijs. Doelstelling: de leerlingen vertrouwd maken met de boodschap van de Bijbel. De methode: Kind op maandag. Middels verhalen, gebed en liederen worden diverse thema s besproken. De thema s geven aanleiding tot gesprek en persoonlijke vorming Elke maand wordt er een viering georganiseerd door een wisselende groep kinderen. Met Kerst is er een kerstviering, in school of in het kerkelijk centrum De Schakel. Om de beurt wordt deze kerstviering uitgevoerd door de onder-, midden- of bovenbouw. Hierbij zijn de ouders van harte welkom. In samenwerking met de predikant worden twee schoolkerkdiensten gehouden. De kinderen doen actief mee in deze dienst. B. Basisvaardigheden. Onder de basisvaardigheden vallen verschillende vakgebieden. Deze vakken zijn wettelijk verplicht. Deze zijn: rekenen, taal, lezen, Fries, Engels en schrijven. In het kort vindt u hieronder de beschrijving van de doelstelling en de leerweg ( lees: de methode). Bij al deze vakken wordt de computer ingezet als onderwijs- en leerinstrument. Rekenen. Doelstelling: het toepassen van ordeningssystemen, bijvoorbeeld hoeveelheden, tijd en gewichten. De methode: de Wereld in getallen biedt de meeste rekenkundige problemen in concrete situaties aan. De leerstof is verdeeld over 8 blokken. Na elk blok volgt de leerstof gebonden toets. Nederlandse taal. Doelstelling: het ontwikkelen van de taalvaardigheid met het accent op het gebied van luistervaardigheid, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid ( o.a. spelling) en het stimuleren van inventief, creatief en vindingrijk taalgedrag. Methodes: V.L.L. (voor groep 3 ) en Taalverhaal (voor groep 4 8 ). Veilig Leren Lezen is een gecombineerde taal - leesmethode. In 12 kernen wordt stap voor stap het technisch lezen aangeboden. Het begrijpend lezen vormt een integraal onderdeel van deze methode. De methode gebonden toets aan het eind van elke kern geeft een helder overzicht van de ontwikkeling. Lezen. Doelstelling: het vergroten van de communicatiemogelijkheden d.m.v. technisch en begrijpend lezen. Methode aanvankelijk lezen voor groep 3: Veilig leren lezen. 17

18 Fries. Methode voor voortgezet lezen voor groep 4 8: Lekker lezen. Aan de hand van de scores van de CITO-toets worden de kinderen naar niveau ingedeeld in kleine groepen. De 12 dubbele leesboeken hebben elk een eigen werkboek. Methode voor begrijpend lezen voor groep 4 8: Tekstverwerken. Met deze lessenserie wordt het begrijpend en studerend lezen in 5 blokken aangeboden, gevolgd door de leerstof gebonden toetsen. Doelstelling: het ontwikkelen en uitbreiden van de taalvaardigheid via de domeinen attitude, verstaan, lezen, spreken en schrijven. Methode groep 3: In noas mei poatsjes. Methode groep 4 8: Studio F. Zowel Friestalige als Nederlandstalige kinderen worden op maat bediend: de methode werkt met vier niveaus. De leerstof is verdeeld over 8 thema s en na elke 2 blokken volgt een leerstof gebonden toets. Engels. Doelstelling: het ontwikkelen en uitbreiden van de communicatieve vaardigheden in het Engels: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Methode groep 7/8: Take it easy. In de komende periode gaan we dit stap voor stap uitbreiden. Schrijven. Doelstelling: het ontwikkelen van een persoonlijk, leesbaar handschrift. Methode: Pennenstreken. De schrijfwijze van de letters wordt aangeleerd in de werkboeken met hulplijnen. In groep 3 gebruiken we voornamelijk het potlood. Vanaf groep 4 werken de kinderen stapsgewijs steeds meer met een ballpoint. C. Wereldverkenning. Doelstelling: het ontwikkelen van kennis en vaardigheden ten behoeve van de ordening van tijd en ruimte. De deelgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en verkeer komen deels apart, deels in onderlinge samenhang aan de orde. Methode aardrijkskunde en geschiedenis groep 3/4 : Doeboek Naut/Meander/Brandaan Methode geschiedenis groep 5 8: Brandaan. Methode aardrijkskunde groep 5 8: Meander. De werkwijze komt overeen met de geschiedenismethode. De methode biologie groep 3 8: Natuur Buitengewoon. Deze leergang bevat per leerjaar 8 thema s. Elk onderwerp wordt afgesloten met een leerstof gebonden toets. Ook de schooltelevisie-uitzendingen maken deel uit van het leerstofaanbod. 18

19 Methode Rondje Verkeer voor groep 3 bestaat uit 7 onderwerpen. Praatplaten en kopieerbladen begeleiden de leerstof. Methode Verkeerseducatielijn van Veilig verkeer Nederland voor groep 4-8. Per leerjaar komen er 8 bladen uit, variërend van Stap vooruit, Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant. Het theoretisch examen wordt in groep 7 afgenomen; het praktisch examen volgt in groep 8. D. Expressievakken. Doelstelling: het ontwikkelen en uitbreiden van de verschillende mogelijkheden tot het uitbeelden van de creativiteit. Werkwijze: - Creatieve verwerking van de lesstof; - Specifieke ontplooiing van de deelvakken tekenen en handvaardigheid, dramatische expressie, dansante vorming en muziek. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Kunstmenu. Wegens sluiting van Parnas is de vormgeving veranderd. Er worden vanaf schooljaar cultuurcoaches ingezet. In 8 jaar basisschool krijgen de leerlingen alle disciplines van kunst & cultuur aangeboden. De muzieklessen worden verzorgd door onze vakdocent muziek, Peter Dijkstra. Het instrumentaal project voor de groepen 4 8 bestaat uit het leren spelen op de melodica, de djembé, het keyboard en de gitaar. Deze instrumenten worden door de school in bruikleen gegeven. Naast deze lessen onder de reguliere schooltijd is het mogelijk om op een aantal middagen extra muzieklessen te volgen op verschillende muziekinstrumenten. E. Lichamelijke ontwikkeling. Doelstelling: het ontwikkelen van motorische vaardigheden en sportief gedrag. Werkwijze: Groep 1-2: iedere dag kunnen de kleuters in het speellokaal of op het plein oefenen in motorische vaardigheden. Dit vindt plaats door spel en gymtoestellen. Groep 3-8: tweemaal per week wordt er een gymles van 45 minuten gegeven. Dit vindt plaats in de gymzaal of op het speelveld in het parkje achter de school. Deze lessen worden gegeven door studenten van de Friese Poort onder toezicht van een daarvoor gediplomeerde groepsleerkracht. Er is elke week één toestelles en één spelles. Uitgangpunt vormen de methode Basislessen Bewegingsonderwijs (toestellen en spel) en een set bewegingskaarten. 19

20 3.4. Sociaal-emotionele ontwikkeling. In de vorige hoofdstukken is aandacht besteed aan het ontwikkelen en uitbreiden van kennis en vaardigheden. Voor een goed toekomstperspectief is ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van belang: wie ben je, hoe gedraag je je en hoe ga je om met anderen en met je omgeving. De hoofdregel luidt: we storen elkaar niet door gedrag, houding en/of taalgebruik. Als instrument wordt in alle groepen de methodiek van de Kanjertraining toegepast. Op de site van de school vindt u hierover meer informatie. Tevens verwijzen we graag naar de website Viseon, het volginstrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, stelt de leerkrachten in staat om het functioneren van de leerlingen systematisch te volgen. Hierin wordt de informatie verwerkt die verkregen is door observaties in de klas, gesprekken met leerlingen en/of ouders en het sociogram. Het pleinschrift is bedoeld als geheugensteuntje om incidenten rond de pauzes te noteren. Bij ( herhaald ) pestgedrag hanteren wij een pestprotocol; dit ligt op school ter inzage. Pestprotocol Met dit pestprotocol willen alle betrokkenen bij de Dr. Algraschool laten zien dat: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig mogen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen We door regels en afspraken zichtbaar te maken, het mogelijk maken dat kinderen en volwassenen, elkaar aan kunnen spreken op het naleven van deze afspraken We door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, we alle kinderen in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan Dit protocol wordt uitgevoerd door leerkrachten en is goedgekeurd door MR en directie. 20

21 Preventief pestbeleid De Dr. Algraschool vindt een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Dat uit zich in aandacht voor normen en waarden die we vanuit onze christelijke identiteit belangrijk vinden. We werken hier met de Kanjertraining. We vinden dat ons pestprotocol daarom in samenhang met de Kanjertraining moet worden opgesteld. Het pestprotocol ligt ter inzage in de personeelskamer en wordt bij de start van ieder schooljaar per groep aan de orde gesteld., zoals bij de informatie avond voor de ouders. Vanaf groep 1 werken we met dezelfde regels vanuit de Kanjertraining. Deze basisregels worden aan het begin van ieder schooljaar uitvoerig in de klas besproken. Helaas komt pesten voor op iedere school, dus ook bij ons. Hoe gaan wij daarmee om op school? Begripsomschrijving De definitie van pesten: Pesten op school is het systematisch psychisch en/of fysiek mishandelen van één of meerdere groepsgenoten of andere kinderen die niet in staat zijn zichzelf te verdedigen. Voorbeelden van specifiek pestgedrag: verbaal geweld, fysiek geweld, intimidatie, isolatie, stelen of vernielen van bezittingen. Het verschil tussen pesten en plagen Je hebt pesten en plagen. Het verschil daartussen is groot. Kinderen die elkaar plagen, kunnen elkaar wel aan. Nu eens plaagt de één, dan weer de ander. Een geplaagd kind kan terugplagen. Na een tijdje maken ze het samen weer goed. Je kunt elkaar ook plagen voor de gein. Tegen af en toe geplaagd worden, moet je kunnen. Je hebt zelfs leuke en vriendelijke plagerijtjes. Bij pesten is dat anders. Pesten is altijd gemeen. Als er wordt gepest, is het ene kind altijd sterker dan de ander. Het ene kind heeft grotere spierballen, een grotere mond of meer invloed. De één wint dus altijd en het andere kind is altijd de verliezer. Pesten gebeurt nooit zomaar een enkel keertje. Een kind dat wordt gepest, is steeds het mikpunt. Daarom is pesten nooit leuk. Pesten komt voor in het gezin, op school en in de buurt. Hoe willen we met pesten omgaan op de Dr. Algra school? Op school werken we met de Kanjertraining. Alle leerkrachten van onze school zijn hiervoor gecertificeerd. In groep 1 tot en met 8 wordt gedurende het hele schooljaar les gegeven in het kader van de Kanjertraining. Het is de bedoeling dat alle leerkrachten die 2 dagen of 21

22 meer lesgeven op onze school de Kanjertraining volgen. Is dit niet mogelijk, dan neemt de duo collega deze lessen voor zijn of haar rekening. De Kanjertraining wordt zo in onze hele school gewaarborgd. Ook wordt de kanjertaal, de manier van elkaar aanspreken passend bij de Kanjertraining, op de hele school gebruikt. Daarnaast hebben we schoolregels die regelmatig in de groepen worden besproken. Deze regels of afspraken zijn bekend bij alle leerkrachten en leerlingen. Zo blijft de doorgaande lijn gewaarborgd. De stopmethode, (zoals houd daarmee op, dit vind ik niet leuk benoemen) wordt regelmatig met de leerlingen besproken en we vinden het belangrijk de kinderen positief te benaderen. Liever werken met complimenten dan met straf. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, omgaan met verschillen, rollen in een groep en aanpak van ruzies komen regelmatig in de Kanjertraining aan de orde. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals kringgesprekken, het voorlezen of vertellen van verhalen, rollenspelen en dergelijke. Het voorbeeld van de leerkrachten en ouders thuis is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar worden uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Alle betrokkenen horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Wij volgen de leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door twee keer per jaar de Viseon lijsten in te vullen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het toetsrooster. De resultaten van Viseon worden door de groepsleerkrachten geanalyseerd en besproken met de IB er. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van individuele handelingsplannen of groepsplannen. Bij het oplossen van conflicten gaan we uit van win-win oplossingen. Deze vorm van werken geeft aan dat we allemaal verschillend (mogen) zijn. Conflicten horen erbij en geven je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Dit betekent dat wij kinderen de kans geven zelf hun conflicten op te lossen. De leerkracht neemt een neutrale, leidende positie in. De oplossing van een conflict moet in een redelijke mate tegemoet komen aan de wensen van alle betrokkenen. Als de oplossing voor beiden goed is, spreken we van een win-win situatie. Leerlingen, leerkrachten, directie en ouders zorgen in samenwerking met elkaar voor de bewaking van een goed pedagogisch klimaat, waarbij de nadruk wordt gelegd op goed gedaan en het geven van complimenten. 22

23 Uitgangspunten 1. Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroepen brengen we de kinderen dit al bij: Je mag niet klikken., maar als je wordt gepest of als je ruzie hebt met een ander en je komt er zelf niet uit, dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken. 2. Tweede stelregel is dat een medeleerling ook verantwoordelijkheid heeft om pesten of agressief gedrag (bij de leerkracht) aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. 3. Derde stelregel is samenwerken zonder bemoeienissen. School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook ouders hebben dus de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school toekomen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen! Bij problemen van pesten of agressie zullen de leerkrachten en directie hun verantwoordelijkheid nemen en overleg voeren met de ouders. De inbreng van de ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het ondersteunen van de aanpak van school. Schoolregels en schoolafspraken op de Dr. Algraschool De belangrijkste afspraak met betrekking tot het pesten is: Word je gepest, praat er thuis en op school over. Je mag het niet geheim houden!!! Binnen onze school hanteren wij de regels die horen bij de Kanjertraining: 1. WE VERTROUWEN ELKAAR 2. WE HELPEN ELKAAR 3. NIEMAND LACHT UIT 4. NIEMAND SPEELT DE BAAS 5. NIEMAND IS ZIELIG Deze afspraken gelden voor de hele school, maar ook daarbuiten. 23

24 3.5. Computeronderwijs. Op de Dr. Algraschool is ICT geen opzichzelfstaand doel. ICT wordt toegepast vanuit een brede onderwijskundige visie op goed onderwijs. In ons koersdocument zijn onze opvattingen t.a.v. ICT opgenomen. ICT maakt integraal deel uit van ons onderwijs. Technologie en nieuwe komen steeds nadrukkelijker voor in ons lezen. Er is een overvloed aan informatie beschikbaar en de ontwikkeling van technologische hulpmiddelen gaat razend snel. Het vermogen om hier mee om te gaan en gebruik van te kunnen maken, zowel in een persoonlijk als in een professioneel verband, vraagt van mensen een scala aan elementaire ict-, en media-vaardigheden. Op de Dr. Algraschool wordt ICT door de collega s ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen en het in kaart brengen van de ontwikkelingen van leerlingen. Onze kernpunten: o o o o o o o De leerkracht gebruikt de computer/tablet en het digitaal schoolbord als onderwijsmiddel om een les voor te bereiden, te geven en te evalueren. Computers/Tablets worden gebruikt ter remediëring en verdieping van de lesstof door het gebruik van educatieve websites en software. De lesstof wordt regelmatig verwerkt met behulp van computers en tablets. Leerlingen en leerkrachten werken samen aan 21 ste eeuwse vaardigheden. ICT maakt deel uit van High Performance Schools. Software wordt effectief ingezet bij de verschillende vakgebieden. Het gebruik van de computer binnen het taal-, reken en leesonderwijs met als doel om kwaliteitsverbetering te realiseren. Het gebruik van computers/tablets voor de administratie 24

25 Leerdoelen leerlingen: In de onderbouw (1 t/m 4) - Leren omgaan met interactieve programma s - Wat mag je wel of niet op de computer (computerregels) In de middenbouw (5 en 6) - Werken met USB-sticks - Het leren werken met Word en Powerpoint (bij de werkstukken) - Een tekst leren opslaan, afdrukken en bewerken - Een webpagina opvragen - Elektronisch informatie opzoeken in databanken en internet - Kritisch omgaan met bronnen op internet In de bovenbouw (7 en 8) - Werken met opmaaktechnieken en dit verder uitbreiden (Powerpoint) - Een tekst opslaan, laden en afdrukken - Elektronisch informatie opzoeken in databanken en internet - Leren omgaan met elektronische informatie en verwerking daarvan - Leren omgaan met interactieve programma s en websites - Kritisch omgaan met bronnen op internet Er wordt gebruik gemaakt van de software voor educatieve doeleinden. In vogelvlucht noemen we hierbij: Schatkist en DORR voor groep 1-2; Veilig leren lezen voor groep 3; De wereld in getallen voor alle groepen; Bloon voor groep 4-8; Taalverhaal.NU voor groep 4-8. Los van deze methodegebonden software is ook de nieuwste versie van Ambrasoft Schoolpakket beschikbaar. Dit is een totaalpakket voor rekenen en taal en bevat een scala aan ondersteunende en verrijkende mogelijkheden. Onze school heeft een snelle internetverbinding; daardoor komen de mogelijkheden van het internet voor alle leerlingen ter beschikking. Voor het verantwoord gebruik van het internet is een internetprotocol opgesteld. Mocht een leerling zich niet aan de regels houden dan verliest hij/zij het recht om internet te gebruiken gedurende (een deel van) het schooljaar. De ict-coördinator Ruben van Vliet is via bereikbaar op onderstaand adres: 25

26 Digitale schoolborden. Het vertrouwde krijtschoolbord is al enige tijd ingeruild voor de digitale variant. Met dit bord kan met één druk op de knop het beeld veranderen in een bord met lijnen, ruiten, notenbalken, breukstaven of tijdbalken. Bovendien kan het digitale bord fungeren als televisie, cd-speler, atlas of filmdoek. Bij de lessen maakt de leerkracht gebruik maken van websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten, presentaties enz.. Ook is het mogelijk om instructies, die op het bord zijn gemaakt, op te slaan en later weer op te roepen. Afgelopen schooljaar hebben we vier prachtige grote touchscreens aangeschaft voor de groepen 1 t/m 4. Hier wordt enthousiast gebruik van gemaakt Gebruik beeldmateriaal. Van een aantal activiteiten in de school worden foto s gemaakt. Deze foto s kunt u bekijken op de site (mijnalbum.nl en nieuws.algraschool.nl) en regelmatig op onze Facebook pagina (facebook.com/algraschool). Misschien staat ook uw kind op een van deze beelden. Mocht u daar als ouder/verzorger bezwaar tegen hebben dan kunt u dat schriftelijk of via de mail laten weten. De betreffende foto s zullen dan zo spoedig mogelijk van de site verwijderd worden Disclaimer. Op onze site vindt u bij Informatie een disclaimer. Het is van belang dat u kennis neemt van deze info. De website van onze school is namelijk uitsluitend bedoeld als naslagwerk en informatievoorziening voor de doelgroep ouders en belangstellenden. Als er sprake is van enige uitleg of advies op deze site heeft dit uitsluitend een algemeen karakter en is dus niet gericht op een specifieke situatie. Hoewel de informatie op onze website zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld kunnen we geen garantie geven dat deze juist en/of volledig is en/of blijft. 26

27 3.6. Bijzondere gebeurtenissen. Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u een volledig overzicht van de activiteiten in onze schooljaarkalender. Met deze planning in de hand ( en op de website ) heeft u een leidraad voor de schooldagen, studiedagen, vakanties en variabele activiteiten. Het rooster voor de gymlessen ontvangt u in de eerste week via de nieuwsbrief. Een paar highlights uit de lijst: Kinderboekenweek. Sommige leerlingen uit groep 7/8 doen mee aan de voorleeskampioenschappen en/of zitten in de kinderjury. Groep 6/7 gaat naar het Rijksmuseum. Doorlopende Kunstmenu activiteiten. Sinterklaasfeest: onze Kindervriend is er elk jaar weer bij! Schoolschaatsen voor de groepen 5/6 De schoolreisjes. De kinderen van de groepen 1-7 gaan één dag op stap; de leerlingen van groep 8 gaan naar Ameland voor een driedaags kamp. Afscheidsfeest. Aan het einde van het jaar wordt voor de leerlingen van groep 8 een spetterend afscheidsfeest georganiseerd. Schoolslagbaltoernooi voor de leerlingen van de groepen 7/8. Schoolvoetbaltoernooi voor de leerlingen van groep 7/8. Voor sommige van deze activiteiten roepen we de hulp in van de ouders. Via de digiduif ontvangt u daarover nadere informatie De schoolfotograaf. Eénmaal per twee jaar komt de schoolfotograaf op school. Van alle kinderen en alle groepen worden dan foto s gemaakt. De eerstvolgende sessie vindt plaats in het schooljaar Een uitzondering wordt gemaakt voor de leerlingen van groep 8: zij krijgen als afscheidscadeau een groepsfoto aangeboden door het bestuur De schoolarts. Alle leerlingen van groep 2 en groep 7 worden door de schoolarts uitgenodigd voor een controle. Voor een vervolgonderzoek kunnen de leerlingen van de overige groepen ook in aanmerking komen. Bij deze controles staan de groei en de zintuiglijke ontwikkeling centraal. Dit consult vindt op school plaats, binnen de reguliere lesuren. 27

28 Luizencontrole. Het kan iedereen overkomen: luizen in je haar. Heel vervelend maar geen schande. Wel is het van belang om het probleem direct aan te pakken. Daarom vinden er regelmatig luizencontroles plaats door een aantal goed geïnstrueerde ouders. Voor een grondige controle is het handig als het haar pas gewassen is en er geen gel in zit. Liever ook geen vlechtjes, ingewikkelde staarten en/of speldjes. Wanneer er hoofdluis geconstateerd is ontvangen de desbetreffende ouders informatie. Bovendien is er na ongeveer 2 weken nog een controle. Voor de leerlingen van de groepen 1 4 is er een luizenzak beschikbaar. Op deze manier proberen we ( verdere )verspreiding te voorkomen. Algemene afspraken en regels luizencontroles De luizencontrole wordt (in principe) gedaan door 2 luizenouders per groep. Iedere groep heeft zijn eigen luizenouders. Alle ouders worden verzocht om de avond voor de controle zelf thuis hun eigen kinderen te controleren en uit te kammen. Luizenouders hebben alleen een controlefunctie. Plaats van de controle in/buiten/achterin de klas in overleg met leerkracht. Een luizenouder is altijd discreet, de resultaten van de controle worden alleen met leerkracht en/of de Coördinator Hoofdluis gedeeld. Je bent luizenouder voor een heel schooljaar. Aan het einde van het schooljaar kun je aangeven of je het jaar erna weer beschikbaar bent. Planning controles Alle klassen worden in dezelfde week gecontroleerd na iedere schoolvakantie van 1 week of langer. Op de jaarkalender communiceert school de controledata voor het hele schooljaar, deze verschijnt aan het begin van het jaar. (Luizen)ouders en leerkrachten kunnen eventueel per mail worden herinnerd aan de controle. Indien je onverhoopt niet kunt op de afgesproken datum regel je zelf vervanging. Informeer de School Coördinator Hoofdluis per mail wie je gaat vervangen. Coördinator Hoofdluis De Coördinator Hoofdluis is aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Indien je vragen hebt over de controles op school kun je altijd contact opnemen met Anna Hoeksema, bereikbaar per mail 28

29 Verjaardagen. Eén van de hoogtepunten in de kindertijd is je verjaardag. Met veel plezier wil de school deelnemen aan de feestvreugde. De jarige mag de kinderen van de eigen klas en de leerkrachten van de eigen unit trakteren. We gaan er hierbij vanuit dat u een gezonde traktatie meegeeft aan uw kind. De school besteedt nadrukkelijk aandacht aan gezond gedrag en gezonde voeding Goede Doelen Elke maandagmorgen is er de gelegenheid om geld in te leveren voor de Goede Doelen. Dit geld wordt gebruikt voor een aantal vaste stichtingen. De 2 vaste doelen zijn nu: 1. St. Red een Kind: Sponsorgezin in Rwanda 2. Sponsorschool "Meserete Ethiopia" in Ethiopië via Edukans Naast deze vaste doelen kiezen we elk jaar een aantal andere goede doelen. Voorbeelden hiervan zijn de Stichting Vluchteling, de Leprazending en Kerk in Actie Sponsoring De vereniging PCBO Leeuwarden vindt het onderzoeken van mogelijkheden van sponsoring van belang. Hiermee kan een directe relatie gelegd worden tussen de school en de maatschappij. Bijkomend voordeel is dat met sponsorgeld het onderwijsproces met ondersteunende activiteiten gestimuleerd kan worden. De school kan zich actief bezighouden met het aangaan van contacten met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Om het draagvlak binnen de schoolorganisatie te vergroten wordt instemming gevraagd van de medezeggenschapsraad. De sponsoractiviteiten worden in een jaarverslag verantwoord door de inkomsten en de tegenprestatie te vermelden. Er is sprake van een klachtenregeling waarbij ouders en personeel hun klacht bij het bevoegd gezag en/of bij de onderwijsinspecteur neer kunnen leggen. De onderwijsinspecteur heeft hierbij een adviserende stem naar het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag overlegt de klacht met de medezeggenschapsraad en de evaluatie kan leiden tot aanpassing van het sponsorbeleid. Onze vereniging conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in: dat sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; dat sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de vereniging PCBO Leeuwarden alsook de doelstellingen van de school en het onderwijs; 29

30 dat de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor mag komen te verkeren; dat de sponsors de uitgangspunten van het convenant dienen te accepteren. Dit is vastgesteld door het verenigingsbestuur PCBO Leeuwarden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de vereniging Verzekeringen/aansprakelijkheid. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld: tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 30

31 4. De zorg voor de kinderen. Fluitend naar school gaan, plezierige kontakten hebben met klasgenoten en leerkrachten, plezier hebben in je werk en daar ook succesvol in zijn: dat is de wens die bij ouders, kinderen en leerkrachten leeft. Meestal gaat het goed maar soms heeft een kind extra aandacht of zorg nodig. Hoe we dit aanpakken leest u in onderstaande toelichting De opvang van nieuwe kinderen in de school. Ouders die een (nieuwe) school voor hun kind zoeken kunnen een afspraak maken met de directie. In dit kennismakingsgesprek ontvangen de ouders informatie over het reilen en zeilen van de school. Daarna volgt een rondleiding door het schoolgebouw. Het inschrijfformulier kan aansluitend of na enige bedenktijd worden ingevuld. Met het ondertekenen van dit formulier geven de ouders van de nieuwe leerling tevens aan de grondslag van de school te respecteren en te onderschrijven. Ook wordt hiermee vastgelegd dat zij meewerken aan onderzoek en informatievoorziening bij specifieke behoeften in de ontwikkeling van hun kind. Hierbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Bovendien vullen de ouders de vragenlijst in met alle relevante gegevens van hun zoon of dochter. Kleuters worden toegelaten vanaf de dag waarop ze hun vierde verjaardag vieren. Vanaf 14 dagen vóór deze dag mogen ze een aantal dagdelen meedraaien om vast te wennen aan hun nieuwe school. De kleuters ontvangen hiervoor ruim van tevoren een uitnodiging Toegespitste leerlingenzorg. Groep 1 2. Van de kinderopvang ontvangt de school een overdrachtsformulier. Dit is de start van de dossiervorming. Aan de hand van observatielijsten volgt de school de ontwikkeling van de leerlingen. Deze observatielijsten bevatten o.a. gegevens over kleur, vormkennis, grove en fijne motoriek, woordenschat, taalkundige en rekenkundige begrippen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tweemaal per jaar wordt de Citotoets afgenomen. Als een kind achterblijft in de ontwikkeling biedt de leerkracht extra hulp aan, eventueel met hulp en/of advies van de intern begeleider. Voor kinderen die méér uitdaging nodig hebben is er extra materiaal beschikbaar. 31

Nieuwsbrief september 2015 nummer 1

Nieuwsbrief september 2015 nummer 1 Nieuwsbrief september 2015 nummer 1 Thema: Een nieuw begin De komende periode valt uiteen in twee delen. In de eerste drie weken horen we verhalen over het begin, uit het boek Genesis. In de volgende drie

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Koninginfo. Voorwoord. Schoolverpleegkundige groep 7

Koninginfo. Voorwoord. Schoolverpleegkundige groep 7 Koninginfo Bezoek- en postadres Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX KOLLUM 0511-451948 0511-451946 (kleuterafdeling) directie@kjschool.eu www.kjschool.eu 8 september 2015 Jaargang 22 nr. 3 IN DIT NUMMER 1. Voorwoord

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Pestprotocol. basisschool Het Middelpunt

Pestprotocol. basisschool Het Middelpunt Pestprotocol basisschool Het Middelpunt 1 INHOUDSOPGAVE: Doel pestprotocol pagina 3 Voorwaarden pagina 4 Het probleem dat pesten heet: pagina 5 Hoe willen we daar mee omgaan? Signalen van pestgedrag Omgaan

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Iedereen is hier oké!

Iedereen is hier oké! INLEIDING PESTPROTOCOL Iedereen is hier oké! alle kinderen moeten zich in onze basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

P e s t p r o t o c o l

P e s t p r o t o c o l P e s t p r o t o c o l Doel van dit pestprotocol: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015 Komt allen! Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Alle-talenten Dit schooljaar werkt het team van de Klim-Op hard aan. - Tijdens

Nadere informatie

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Doel van dit PESTPROTOCOL Alle leerlingen moeten zich op de basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Informatiebulletin groep 5 2015-2016

Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder de informatie over groep 5. Uiteraard wordt u ook dit schooljaar middels de nieuwsbrief geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Pestprotocol i.b.s. de Stjelp

Pestprotocol i.b.s. de Stjelp . Pestprotocol i.b.s. de Stjelp De visie van i.b.s. de Stjelp Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De missie van i.b.s.

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren en andere

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer:

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer: Pestprotocol Basisschool St. Martinus Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om?

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Vlieger

Pestprotocol basisschool De Vlieger Pestprotocol basisschool De Vlieger Inleiding Helaas moeten wij constateren dat pesten voorkomt in het directe contact met elkaar maar ook onder andere via MSN. PCBS de Vlieger vindt pesten onaanvaardbaar

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Groep specifieke informatie

Groep specifieke informatie Groep specifieke informatie Rekenen 9 blokken (4 weken per blok) werkboek oefenboek (basis en verrijking) na ieder blok volgt er een toets na ieder blok gaat het werkboek mee naar huis achterin het werkboek

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

Pestprotocol Mauritiusschool Oktober 2016

Pestprotocol Mauritiusschool Oktober 2016 Pestprotocol Mauritiusschool Oktober 2016 Inleiding 1 De Mauritiusschool ziet pesten als een bedreiging voor de school als geheel, voor alle leerlingen, leerkrachten, ouders en alle andere betrokkenen

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN

ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN Pest protocol Montessorischool Stad Almere Dit pestprotocol heeft als doel: ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN Door elkaar te steunen

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Protocol Omgaan met pesten

Protocol Omgaan met pesten Protocol Omgaan met pesten Willibrordusschool Alphen NB April 2013 Protocol omgaan met pesten, Willibrordusschool Alphen, april 2013 Pagina 1 Protocol omgaan met pesten Doel: Vanuit onze visie stellen

Nadere informatie