Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer. Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer. Definitief"

Transcriptie

1 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Definitief

2

3 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Definitief Uitgebracht aan: De Zorgcirkel Postbus AR PURMEREND Auteur ir. C.M.J. Kwakernaak Kenmerk AZ80A RAP Vrijgave ing. F. de Groot Datum Status Definitief

4 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Wareco is het Nederlandse ingenieursbureau op het gebied van water, bodem en funderingen. Onze kracht is de integratie en combinatie van de specialisaties. We doen onderzoek en geven advies. We maken plannen en begeleiden de uitvoering. Enthousiast, persoonlijk en innovatief. Al 30 jaar leveren we maatwerk, met als resultaat hoge kwaliteit en duurzame, kostenbesparende oplossingen. Vanuit haar vestigingen in Deventer en Amstelveen bedient Wareco met circa 60 professionals overheden, bedrijfsleven en particulieren. Wareco beschikt over een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem en een ISO gecertificeerd milieumanagementsysteem. Daarin worden de kwaliteit van onze adviseurs, de producten die we leveren en het adviesproces duurzaam geborgd. AZ80A RAP

5 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Inhoudsopgave Tekst pagina 1. Inleiding Achtergrondinformatie Historie Terreinsituatie Verontreinigingssituatie Onderzoeksstrategie Veldwerk Analyses Toetsingskader Verontreinigingssituatie Conclusies en advies Certificering Bijlagen 1. Locatietekening 2. Veldwerkverslag 3. Boorbeschrijvingen 4. (Meng)monster- en analyseschema 5. Toetsingskader 6. Analysecertificaten AZ80A RAP

6

7 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer 1. Inleiding Op 3 september 2013 is door De Zorgcirkel aan Wareco schriftelijk (kenmerk 3000) opdracht gegeven een actualiserend bodemonderzoek uit te voeren op een onderzoekslocatie aan de Burgemeester Postweg 9 te Landsmeer, conform onze offerte met kenmerk AZ80A, OFF De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de herontwikkelingsplannen van het zorgcentrum. De Zorgcirkel onderzoekt de mogelijkheden om het zorgcentrum aan te passen door sloop en nieuwbouw van een deel van het pand. In 2010 is bij bodemonderzoek een verontreiniging met PCB s in grond en een verontreiniging met zware metalen en minerale olie in grondwater aangetroffen. Doel van onderhavig bodemonderzoek is het actualiseren van de bodemverontreiniging om te bepalen of de verontreiniging een belemmering vormt voor de herontwikkelingsplannen. Wareco heeft het onderzoek uitgevoerd als onafhankelijke partij. De grond waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden is geen eigendom van Wareco. 2. Achtergrondinformatie Op de onderzoekslocatie zijn reeds de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: [1] Nader bodemonderzoek, Tauw Milieu, rapportnummer R /MWZ, d.d. 5 november [2] Aanvullend bodemonderzoek, Kuiper&Burger, kenmerk PB99114/D3, d.d. 9 november [3] Asbestonderzoek, Alex Steward Environmental Consultancy bv, rapportnummer 22203, d.d. 17 juli [4] Verkennend bodemonderzoek, Back Milieu, kenmerk BM , d.d. december [5] Verkennend en aanvullend bodemonderzoek, Wareco, kenmerk AZ80, RAP , d.d. 15 oktober Historie De locatie is tot 1931 in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. In de periode is er een busremise (ENHABO) gevestigd geweest, waar oude bussen werden gereviseerd. In de periode lag het terrein braak. In 1980 zijn het zorgcentrum, de sporthal en de bibliotheek gebouwd. Hierbij is het terrein eerst met circa 0,6 m zand opgehoogd. 1 AZ80A RAP Definitief

8 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer In 2004 heeft ter plaatse van het huidige parkeerterrein, naast het zorgcentrum, een bodemsanering plaatsgevonden. Er zijn geen sanerende maatregelen uitgevoerd ter plaatse van het zorgcentrum. Nabij het zorgcentrum is een restverontreiniging met minerale olie achtergebleven. In 1999 is bij bodemonderzoek [2] ter plaatse van het zorgcentrum een sterke verontreiniging met PCB s aangetroffen in de bovengrond. Uit het in 2010 uitgevoerde onderzoek [5] blijkt dat met name de ondergrond (het maaiveld ten tijde van de busremise) sterk is verontreinigd met PCB s. Het huidige maaiveld, dat voorafgaand aan de bouw van het zorgcentrum is opgehoogd, is maximaal licht verontreinigd. Anno 2010 blijkt de in 1998 [1] in het grondwater aangetroffen verontreiniging met minerale olie nog steeds aanwezig te zijn [5]. Daarnaast is een grondwaterverontreiniging met zware metalen aangetroffen Terreinsituatie Het te onderzoeken terrein is weergegeven in bijlage 1 en is gelegen aan de Burgemeester Postweg 9 te Landsmeer. Het terrein staat kadastraal bekend als: gemeente Landsmeer, perceel A3996 en A3997. Op de locatie is een zorgcentrum aanwezig (De Keern). De bebouwing wordt omringd door tuin en terras. Door opdrachtgever zijn over de locatie de volgende gegevens verstrekt: Bij de herontwikkelingsplannen is geen rekening gehouden met aanleg van een kelder. De huidige plannen gaan uit van behoud van het achterste (westelijke) deel van de huidige bebouwing. Het voorste deel (bij het plein) zal worden gesloopt en herontwikkeld. Het in bijlage 1 aangegeven gearceerde deel zal mogelijk gaan dienen als tuin/terras behorend bij het te realiseren restaurant. Rond de bebouwing is heterogeen ophoogmateriaal gebruikt. 2 Definitief AZ80A RAP

9 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer 2.3. Verontreinigingssituatie 2010 Verontreinigingssituatie grond Bij onderzoek in 2010 zijn in de bovenste halve meter van de ophooglaag (die is opgebracht ten tijde van de bouw van de zorginstelling) maximaal lichte verontreinigingen aangetoond. De daaronder aanwezige puinhoudende ophooglaag (die ten tijde van het gebruik als busremise is aangebracht) is matig tot sterk verontreinigd met PCB s. De zich daaronder bevindende veenlaag is maximaal licht verontreinigd. De verontreiniging met PCB s wordt verspreid over het terrein aangetroffen. De verontreiniging met PCB s heeft naar alle waarschijnlijkheid een relatie met het voormalige gebruik van de locatie als parkeerplaats voor bussen. PCB s kunnen zijn toegepast in hydraulische vloeistof, koelvloeistof en smeermiddelen. PCB s zijn immobiele stoffen die zich slecht verspreiden. Na gebruik van de locatie als busremise en voordat de zorginstelling is gebouwd, is de locatie met circa een halve meter opgehoogd. Dit verklaart waarom in de huidige toplaag geen sterke verontreiniging met PCB s aanwezig is. De omvang van de sterke PCB-verontreiniging in de diepere puinhoudende ophooglaag werd verwacht een omvang te hebben die groter is dan 25 m 3. Ervan uitgaande dat de verontreiniging is ontstaan door gebruik van de locatie als busremise ( ) is sprake van een historisch geval van ernstige bodemverontreiniging. De verontreiniging met PCB s betreft een immobiele verontreiniging. De verontreiniging bevindt zich in de ondergrond waardoor bij het huidige gebruik geen direct contact met de verontreiniging aanwezig is (de aangebrachte ophooglaag voor de bouw van het bejaardenhuis zou kunnen worden beschouwd als leeflaag). Hierdoor is er geen sprake van humane en verspreidingsrisico s. Zowel visueel als analytisch is in de contactzone en in de puinhoudende laag geen asbest aangetroffen. Verontreinigingssituatie grondwater Ter plaatse van de slootdemping is een sterke verontreiniging met minerale olie en zware metalen aanwezig in het grondwater. De sterke verontreiniging met minerale olie is naar verwachting een restverontreiniging die bij de sanering in 2004 is achtergebleven. De zware metalen verontreiniging heeft mogelijk een relatie met het gebruik als busremise. De omvang van de grondwaterverontreinigingen was dermate klein dat geen sprake is van een geval van bodemverontreiniging. 3 AZ80A RAP Definitief

10 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer 3. Onderzoeksstrategie PCB-verontreiniging ter plaatse van toekomstige tuin Voor een veilig gebruik van de tuin/terras bij het restaurant (ca. 500 m 2 ) dient te worden vastgesteld of sprake is van actuele risico s als gevolg van de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met PCB s in de contactzone. Bij eerder bodemonderzoek [2] is in een enkele boring in de bovengrond een sterke verontreiniging met PCB s aangetroffen. Om na te gaan of de huidige bodemkwaliteit voldoet voor het gebruik als tuin wordt dit terreindeel onderzocht tot 1,0 meter minus maaiveld (m -mv), zie bijlage 1. De aangehouden onderzoeksinspanning is vergelijkbaar met de strategie voor een verdachte locatie met een diffuse heterogene verontreiniging (VED-HE) uit de NEN 5740 (met uitzondering van onderzoek van het grondwater). Minerale olie en zware metalen in grondwater Op 28 augustus 2013 is nagegaan of de peilbuizen uit het onderzoek uit 2010 nog op de locatie aanwezig zijn. Alle peilbuizen blijken nog aanwezig te zijn. Voor het actualiseren van de verontreinigingssituatie met minerale olie en zware metalen is volstaan met het schoonpompen en herbemonsteren van de reeds bestaande peilbuizen. 4 Definitief AZ80A RAP

11 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer 4. Veldwerk Op 13 september 2013 zijn de veldwerkzaamheden op de onderzoekslocatie uitgevoerd. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer J. Dijkstra van Wareco. De locaties van de boringen en peilbuizen zijn weergegeven in bijlage 1. Voor een compleet beeld van de lokale bodemopbouw en de waargenomen afwijkingen wordt verwezen naar bijlagen 2 en 3. Op basis van de opgestelde boorbeschrijvingen is een algemene bodemopbouw afgeleid en weergegeven in tabel 1. Tabel 1: Algemene bodemopbouw Diepte (m -mv) Hoofdbestanddeel Bijmengingen 0-1,0 zand vanaf 0,7 m -mv matig tot sterk puinhoudend gradatie bijmenging: Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-25%, uiterst 25-50% Bij de maaiveldinspectie en uitgevoerde boringen is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De grond is bemonsterd in trajecten van maximaal 0,5 meter per bodemlaag. De bestaande peilbuizen zijn herbemonsterd. Het grondwater is bemonsterd met een slangenpomp. De monsternamegegevens staan in tabel 2. Tabel 2: Veldmetingen watermonsters Peilbuis Filterdiepte (m -mv) GWS (m -mv) ph (-) EC (µs/cm) 10 1,70-2,70 1,20 7, ,70-2,70 0,45 7, , ,00-3,00 1,28 6, , ,00-2,00 0,45 8, , ,50-2,50 0, , ,50-2,50 1,13 6, , ,50-2,50 0,01 11, ,53 Toelichting: GWS: ph: EC: Troebelheid: grondwaterstand zuurgraad stabiele geleidbaarheid turbiditeitswaarde (ntu) Troebelheid (NTU) Visueel zijn bij de watermonstername geen afwijkingen waargenomen. De opbrengst uit de peilbuizen was slecht. Hierdoor is het filterdeel belucht geweest. 5 AZ80A RAP Definitief

12 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer In bijlage 4 zijn de monster- en analyseschema s van grond en grondwater opgenomen. 5. Analyses 5.1. Toetsingskader De analyseresultaten zijn, voor zover mogelijk, vergeleken met de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering 2009 van 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit. Op basis van de vergelijking kan een beoordeling worden gegeven van de geanalyseerde monsters. De uitkomst van een beoordeling is samengevat in tabel 3. Tabel 3: Beoordeling grond- en grondwatermonsters beoordeling toelichting niet verontreinigd gehalte ligt onder de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) licht verontreinigd gehalte ligt boven de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater), maar onder de tussenwaarde matig verontreinigd gehalte ligt boven de tussenwaarde, maar onder de interventiewaarde sterk verontreinigd gehalte ligt boven de interventiewaarde De achtergrondwaarde (AW) is gebaseerd op meetgegevens van onverdachte gebieden. De streefwaarde (S) is het niveau waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De tussenwaarde (T) kan gezien worden als de waarde waarboven in de regel aanvullend of nader bodemonderzoek gewenst is. De interventiewaarde (I) is de waarde waaronder een sanering gewoonlijk niet noodzakelijk is. Bij een overschrijding van de I-waarde dient mogelijk een sanering te worden uitgevoerd. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als voor tenminste één component de gemiddeld gemeten concentratie van minimaal 25 m 3 bodemvolume grond of 100 m 3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. De noodzaak van een eventuele sanering hangt af van de risico s die ten gevolge van de verontreiniging aanwezig zijn of wordt bepaald door een voorgenomen ontgraving. Een risicobeoordeling maakt deel uit van een nader bodemonderzoek. De toetsingswaarden van PCB s in grond zijn afhankelijk van het humusgehalte. De berekende toetsingswaarden per gemeten humusgehalte zijn opgenomen in het toetsingskader in bijlage 5. De toetsingswaarden voor zware metalen en minerale olie in grondwater zijn eveneens in bijlage 5 opgenomen. 6 Definitief AZ80A RAP

13 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer 5.2. Verontreinigingssituatie De analyseresultaten grond en grondwater zijn weergegeven in bijlage 6. De resultaten zijn in de tabellen 4 en 5 samengevat. Tabel 4: Aangetroffen gehalten (mg/kg d.s.) in grond beoordeeld volgens de Wet Bodembescherming. Analysemonster M01 M02 Meetpunt 1000,1001,1002,1003, ,1001,1002,1003,100 4 Bodemtype ZS1H2 ZS1H1 Van (cm-mv) 0 50 Tot (cm-mv) Humus (% op ds) PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,19 * 0,21 * PCB 101 0,021-0,027 - PCB 180 0,047-0,045 - PCB 28 0,002-0,006 - PCB 52 0,006-0,013 - PCB 118 0,011-0,012 - PCB 138 0,060-0,061 - PCB 153 0,046-0,049 - Toelichting op de tabel 4: - = geen toetsnorm aanwezig <AW = (detectielimiet) kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) * = groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) ** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) *** = groter dan Interventiewaarde (I) 7 AZ80A RAP Definitief

14 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Tabel 5: Aangetroffen gehalten (µg/l) in grondwater beoordeeld volgens de Wet Bodembescherming. Analysemonster Meetpunt ph 7,38 6,62 8,2 6,97 Ec (µs/cm) Van (cm-mv) Tot (cm-mv) Barium [Ba] 110 * Koper [Cu] 2,0 <S Zink [Zn] 24 <S Lood [Pb] 2,0 <S Minerale olie C10 - C40 50 <S 50 <S 50 <S 50 <S Tabel 5: Aangetroffen gehalten (µg/l) in grondwater beoordeeld volgens de Wet Bodembescherming. Analysemonster Meetpunt ph 6,72 11,6 7,92 Ec (µs/cm) Van (cm-mv) Tot (cm-mv) Barium [Ba] 160 * 220 * 120 * Koper [Cu] 2,0 <S 2,0 <S 2,0 <S Zink [Zn] 83 * 10,0 <S 10,0 <S Lood [Pb] 2,0 <S 2,0 <S 2,0 <S Minerale olie C10 - C40 51 * 50 <S 79 * Toelichting op de tabel 5: <S = (detectielimiet) kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) * = groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) ** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) *** = groter dan Interventiewaarde (I) In zowel de bovenste halve meter (M01) van de bodem als in de bodemlaag van 0,5-1,0 m -mv (M02) zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan PCB s aangetoond. 8 Definitief AZ80A RAP

15 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Verontreinigingssituatie zware metalen in grondwater In het grondwater ter plaatse van peilbuis 10 is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetroffen. Koper, zink en lood zijn niet in verhoogde gehalten aangetoond. De eerder aangetoonde sterke verontreiniging met barium, koper en lood wordt met onderhavig onderzoek niet bevestigd. In de omringende peilbuizen 12, 103 en 104 zijn eveneens maximaal lichte verontreinigingen met zware metalen aangetoond. Verontreinigingssituatie minerale olie in grondwater In het grondwater ter plaatse van peilbuis 12 is een lichte verontreiniging met minerale olie aangetroffen. De in eerder bodemonderzoek aangetroffen sterke verontreiniging met minerale olie wordt in onderhavig onderzoek niet bevestigd. In de omringende peilbuizen 10, 100, 101,102 en 103 is geen verontreiniging met minerale olie aangetoond. 6. Conclusies en advies Naar aanleiding van mogelijke herontwikkelingsplannen van het zorgcentrum aan de Burgemeester Postweg 9 is een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. De Zorgcirkel onderzoekt de mogelijkheden om het zorgcentrum aan te passen door sloop en nieuwbouw van een deel van het pand. Bij bodemonderzoek in 2010 is verontreiniging met PCB s in grond en verontreiniging met zware metalen en minerale olie in grondwater aangetroffen. Doel van onderhavig bodemonderzoek was het nagaan of in de bovengrond ter plaatse van het terreindeel, dat mogelijk in gebruik genomen gaat worden als tuin/terras, een sterke verontreiniging met PCB s aanwezig is. Daarnaast heeft het onderzoek tot doel de verontreinigingssituatie in het grondwater te actualiseren zodat meer duidelijkheid komt in hoeverre een bodemverontreiniging een belemmering vormt voor de herontwikkelingsplannen. Uit het actualiserend bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond ter plaatse van de locatie die mogelijk in gebruik genomen gaat worden als tuin met terras, maximaal licht verontreinigd is met PCB s. De lichte verontreiniging vormt geen risico voor het beoogde toekomstige gebruik. De in eerder onderzoek aangetoonde verontreinigingen met zware metalen en minerale olie in het grondwater zijn in onderhavig onderzoek niet bevestigd. Er zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. 9 AZ80A RAP Definitief

16 Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer De aangetroffen (lichte) verontreinigingen met PCB s in de bovengrond en minerale olie en zware metalen in het grondwater geven geen aanleiding tot nader onderzoek of sanerende maatregelen. Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek worden er geen belemmeringen voor de herontwikkelingsplannen verwacht. Voor het uitvoeren van eventuele grondwerken dient rekening te worden gehouden met het treffen van veiligheidsmaatregelen behorend bij de basisklasse uit de CROW132 (Werken in of met verontreinigde grond en grondwater). Het actualiserend bodemonderzoek heeft zich niet gericht op actualisatie van de in eerder onderzoek aangetroffen sterke verontreiniging met PCB s in de ondergrond (bodemtraject van 1,0-2,0 m -mv). Aangezien deze verontreiniging zich in de ondergrond bevindt is er bij het huidige gebruik geen contact mogelijk met de verontreinigde bodemlaag (de in het verleden aangebrachte bodemlaag kan worden beschouwd als leeflaag). Bij de huidige herontwikkelingsplannen is geen kelder gepland. Indien toch in de sterk verontreinigde laag gegraven gaat worden is een BUS-melding of saneringsplan verplicht. De daarbij vrijkomende grond is gezien de verontreiniging niet vrij toepasbaar 7. Certificering Wareco is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 9001: 2008 en 14001: 2004, de BRL SIKB 6000 (Beoordelingsrichtlijn Milieukundige Begeleiding) voor de protocollen 6001 tot en met 6004, de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) voor de protocollen BRL 2001 en BRL Ten aanzien van asbest is gewerkt volgens de richtlijnen van het protocol Veldwerkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd door de heer J. Dijkstra. De chemische analyses zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium Omegam te Amsterdam. Door Wareco is nagegaan of het veldwerk en analyses die in onderaanneming zijn uitgevoerd, voldoen aan de eisen van de BRL SIKB 2000 en de AS3000. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. 10 Definitief AZ80A RAP

17 BIJLAGEN

18 Boring tot 1,0 m -mv (onderzoek 2013) 1 Locatietekening met verontreinigingssituatie zware metalen en olie in grondwater (plan komen te vervallen)

19 BIJLAGE 2 Veldwerkverslag

20

21

22

23

24

25 BIJLAGE 3 Boorbeschrijvingen

26

27 Boorbeschrijving getekend volgens NEN Boring: 1000 datum: opmerking: X/Y-coördinaat: / Boring: 1001 datum: opmerking: X/Y-coördinaat: / Boring: 1002 datum: opmerking: A B C X/Y-coördinaat: / gazon Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig, geen olie-water reactie, donkerbruin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig, geen olie-water reactie, grijsgeel Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig, matig puinhoudend, zwakke olie-water reactie, donkerbruin Boring: 1003 datum: opmerking: A B C X/Y-coördinaat: / gazon Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig, zwak kolengruishoudend, zwak plantenhoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig, geen olie-water reactie, lichtgrijs Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig, matig puinhoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin A B C D Boring: 1004 datum: opmerking: X/Y-coördinaat: / tegel Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig, geen olie-water reactie, bruingeel Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig, matig puinhoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, lichtgrijs A B C tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig, geen olie-water reactie, geelgrijs Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig, geen olie-water reactie, geelgrijs Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin A B gazon Zand, matig fijn, zwak humeus, geen olie-water reactie, bruingeel Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig, sterk puinhoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin Projectcode: AZ80A : Burg. Postweg 9 te Landsmeer

28 pagina 1 van 2 Bijlage 4: (Meng)monster- en analyseschema Tabel 1: Mengmonsterschema grond Analysemonster Meetpunt Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneming M zwak kolengruishoudend, zwak plantenhoudend M matig puinhoudend matig puinhoudend matig puinhoudend matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend sterk puinhoudend Tabel 2: Analyseschema grond Analysemonster Analyses M01 AS3000: Organische stof (gloeiverlies) AS3000: PCB (7) M02 AS3000: Organische stof (gloeiverlies) AS3000: PCB (7) az80a.bij4.docx

29 pagina 2 van 2 Tabel 3: Analyseschema grondwater Analysemonster Analyses AS3000: Minerale olie AS3000: Met : Koper AS3000: Met : Barium AS3000: Met : Lood AS3000: Met : Zink AS3000: Minerale olie AS3000: Met : Lood AS3000: Met : Zink AS3000: Met : Koper AS3000: Met : Barium AS3000: Minerale olie AS3000: Minerale olie AS3000: Minerale olie AS3000: Met : Zink AS3000: Met : Lood AS3000: Minerale olie AS3000: Met : Barium AS3000: Met : Koper AS3000: Met : Koper AS3000: Met : Zink AS3000: Met : Lood AS3000: Met : Barium AS3000: Minerale olie az80a.bij4.docx

30 pagina 1 van 1 Bijlage 5: Toetsingskader Tabel 1: Toetsingskader voor grond volgens de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) humus (% op ds) lutum (% op ds) 0 0 AW T I AW T I PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0088 0,22 0,44 0,014 0,36 0,70 Toelichting bij de tabel: De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming Tabel 2: Toetsingskader voor grondwater volgens de Wet Bodembescherming (µg/l) S T I Barium [Ba] Koper [Cu] Zink [Zn] Lood [Pb] Minerale olie C10 - C Toelichting bij de tabel: S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming az80a.bij5.docx

31 BIJLAGE 6 Analysecertificaten

32 Wareco Amsterdam BV T.a.v. CKW Postbus AA AMSTELVEEN Uw kenmerk : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Ons kenmerk : Project Validatieref. : _certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode : MXTB-WWRL-ISSE-UJHT Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n) Amsterdam, 23 september 2013 Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. Hoogachtend, namens Omegam Laboratoria, drs. R.R. Otten Directeur Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. postbus T ABN AMRO bank GR Amsterdam F BTW nr. NL B01 HJE Wenckebachweg 120 Kvk AR Amsterdam

33 Tabel 1 van 2 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Opdrachtgever : Wareco Amsterdam BV Monsterreferenties = M (0-40) 1001 (0-50) 1002 (0-50) 1003 (0-50) 1004 (0-50) = M (90-100) 1001 (80-100) 1002 (70-90) 1003 (70-100) 1004 (50-100) Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/09/ /09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 16/09/ /09/2013 Startdatum : 16/09/ /09/2013 Monstercode : Matrix : Grond Grond Monstervoorbewerking S gewicht artefact g < 1 < 1 S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd S soort artefact nvt nvt S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd Algemeen onderzoek - fysisch S droogrest % 81,8 86,0 S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,4 7,0 Organische parameters - gehalogeneerd Polychloorbifenylen: S PCB -28 mg/kg ds 0,002 0,006 S PCB -52 mg/kg ds 0,006 0,013 S PCB -101 mg/kg ds 0,021 0,027 S PCB -118 mg/kg ds 0,011 0,012 S PCB -138 mg/kg ds 0,060 0,061 S PCB -153 mg/kg ds 0,046 0,049 S PCB -180 mg/kg ds 0,047 0,045 S som PCBs (7) mg/kg ds 0,19 0,21 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: MXTB-WWRL-ISSE-UJHT Ref.: _certificaat_v1

34 Tabel 2 van 2 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Opdrachtgever : Wareco Amsterdam BV Opmerkingen m.b.t. analyses Opmerking(en) algemeen Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3) Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer. Sommatie van concentraties voor groepsparameters De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf en bijlage 3. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: MXTB-WWRL-ISSE-UJHT Ref.: _certificaat_v1

35 Bijlage 1 van 1 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Opdrachtgever : Wareco Amsterdam BV Analysemethoden in Grond (AS3000) AS3000 In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. Samplemate : Conform AS3000 en NEN 5709 Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2 Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: MXTB-WWRL-ISSE-UJHT Ref.: _certificaat_v1

36 Wareco Amsterdam BV T.a.v. CKW Postbus AA AMSTELVEEN Uw kenmerk : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Ons kenmerk : Project Validatieref. : _certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode : SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 7 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Amsterdam, 23 september 2013 Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. Hoogachtend, namens Omegam Laboratoria, drs. R.R. Otten Directeur Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. postbus T ABN AMRO bank GR Amsterdam F BTW nr. NL B01 HJE Wenckebachweg 120 Kvk AR Amsterdam

37 Tabel 1 van 3 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Opdrachtgever : Wareco Amsterdam BV Monsterreferenties = ( ) = ( ) = ( ) Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/09/ /09/ /09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 16/09/ /09/ /09/2013 Startdatum : 16/09/ /09/ /09/2013 Monstercode : Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater Anorganische parameters - metalen Metalen ICP-MS (opgelost): S barium (Ba) µg/l S koper (Cu) µg/l < 2 < 2 < 2 S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2 S zink (Zn) µg/l < 10 Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < < 50 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

38 Tabel 2 van 3 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Opdrachtgever : Wareco Amsterdam BV Monsterreferenties = ( ) Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 16/09/2013 Startdatum : 16/09/2013 Monstercode : Matrix : Grondwater Anorganische parameters - metalen Metalen ICP-MS (opgelost): S barium (Ba) µg/l 120 S koper (Cu) µg/l < 2 S lood (Pb) µg/l < 2 S zink (Zn) µg/l < 10 Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 79 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

39 Tabel 3 van 3 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Opdrachtgever : Wareco Amsterdam BV Monsterreferenties = ( ) = (95-195) = ( ) Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/09/ /09/ /09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 16/09/ /09/ /09/2013 Startdatum : 16/09/ /09/ /09/2013 Monstercode : Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

40 Oliechromatogram 1 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Uw referentie : ( ) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMATOGRAM minerale olie gehalte: <50 µg/l oliefractieverdeling ANALYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

41 Oliechromatogram 2 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Uw referentie : ( ) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMATOGRAM oliefractieverdeling OLIEFRACTIEVERDELING 1) fractie > C10 - C19 66 % 2) fractie C19 - C29 31 % 3) fractie C29 - C35 3 % 4) fractie C35 -< C40 <1 % minerale olie gehalte: 51 µg/l ANALYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

42 Oliechromatogram 3 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Uw referentie : ( ) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMATOGRAM minerale olie gehalte: <50 µg/l oliefractieverdeling ANALYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

43 Oliechromatogram 4 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Uw referentie : ( ) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMATOGRAM oliefractieverdeling OLIEFRACTIEVERDELING 1) fractie > C10 - C19 76 % 2) fractie C19 - C29 17 % 3) fractie C29 - C35 7 % 4) fractie C35 -< C40 <1 % minerale olie gehalte: 79 µg/l ANALYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

44 Oliechromatogram 5 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Uw referentie : ( ) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMATOGRAM minerale olie gehalte: <50 µg/l oliefractieverdeling ANALYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

45 Oliechromatogram 6 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Uw referentie : (95-195) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMATOGRAM minerale olie gehalte: <50 µg/l oliefractieverdeling ANALYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

46 Oliechromatogram 7 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Uw referentie : ( ) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMATOGRAM minerale olie gehalte: <50 µg/l oliefractieverdeling ANALYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

47 Bijlage 1 van 1 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : AZ80A-Burg. Postweg 9 te Landsmeer Opdrachtgever : Wareco Amsterdam BV Analysemethoden in Grondwater (AS3000) AS3000 In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: SXTT-RHFC-FUTN-CTAZ Ref.: _certificaat_v1

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Van de Giessen Milieupartner T.a.v. de heer D.K.J. van de Giessen Slophoosweg 16 5491 XR SINT OEDENRODE Uw kenmerk : 0906-10 Graafseweg 315A te Nijmegen Ons kenmerk : Project 300195 Validatieref. : 300195_certificaat_v1

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51 Tabel 1 van 4 Monsterreferenties monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 monster-4 = uw monsterreferentie nr. 4 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Grondslag Heerhugowaard T.a.v. de heer R. Kruk Galileistraat 69 1704 SE HEERHUGOWAARD Uw kenmerk : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Ons kenmerk : Project 416207 Validatieref. : 416207_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode

Nadere informatie

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 2 Project code : ### Project omschrijving : ### Opdrachtgever : ### Referenties 1652653 = ### 1652654 = ### A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Opgegeven bemon.datum : 19/04/2005 19/04/2005

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

28 april H678/DBI/rap4 De heer D.D.C.A. Bijl... : De heer S. Ubink : Postbus : 5200 MC s-hertogenbosch

28 april H678/DBI/rap4 De heer D.D.C.A. Bijl... : De heer S. Ubink : Postbus : 5200 MC s-hertogenbosch RAPPORT betreffende een waterbodemonderzoek op de locatie Groote Peel Datum Kenmerk Auteur : : : 8 april 6 5H678/DBI/rap4 De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave : De heer C. Brouwer bba (projectleider)... Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan:

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan: Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te mstelveen definitief Uitgebracht aan: Gemeente mstelveen Laan Nieuwer mstel 1 1182 JR MSTELVEEN BE24 RP21319 3-1-13 definitief Projecttitel :

Nadere informatie

Behoort bij beschikking ZK d.d. BEM nr.(s) Medewerkster Publiekszaken / vergunningen

Behoort bij beschikking ZK d.d. BEM nr.(s) Medewerkster Publiekszaken / vergunningen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 06-02-2015 ZK14001063 Medewerkster Publiekszaken / vergunningen BEM1406213 gemeente Steenbergen #.6!!#'-*"#-6% " + *!1& 9-: "# " # #$% "; )24$)2??'.!

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 16.573 PROJECT 16.573 NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard Afdeling SRO Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard contactpersoon: De heer A.T.M.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCEEL F213, PARALLELWEG-WEST 1 TE WOERDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCEEL F213, PARALLELWEG-WEST 1 TE WOERDEN Grondslag BV Project 7754 PROJECT 7754 VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCEEL F23, PARALLELWEG-WEST TE WOERDEN opdrachtgever: contactpersoon: Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden BV Mevr. G. Mielke - Van

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het aanvullend bodemonderzoek naar bestrijdingsmiddelen op het perceel aan de Puikman 4 te Castricum.

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het aanvullend bodemonderzoek naar bestrijdingsmiddelen op het perceel aan de Puikman 4 te Castricum. Comeniusstraat 7, Alkmaar Postbus 9230 1800 GE Alkmaar DK3 Bouwmanagement B.V. T.a.v. de heer D. Krom Zeestraat 33 1942 AK BEVERWIJK Tel [072] 507 4950 Fax [072] 507 4979 www.hbadvies.nl info@hbadvies.nl

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN PROJECT 19481 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN Grondslag - WLN Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard t 072 5729457 www.grondslag.nl met Grondslag vestigingen in : Kamerik ı Heerhugowaard

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all.

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all. Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: WHZ-2013-0184 kenmerk document: Bijlage 3/8 Burgemeester en Wethouders van Texel, namens dezen, de manager Dienstverlening a.i.,

Nadere informatie

Gemeente Amstelveen Beheerder Grondbank Amstelveen T.a.v. de heer G.J. Kragtwijk Postbus BA AMSTELVEEN

Gemeente Amstelveen Beheerder Grondbank Amstelveen T.a.v. de heer G.J. Kragtwijk Postbus BA AMSTELVEEN Gemeente Amstelveen Beheerder Grondbank Amstelveen T.a.v. de heer G.J. Kragtwijk Postbus 4 1180 BA AMSTELVEEN Datum: 21 februari 2012 Kenmerk: AM76A, BRF20120220 Betreft: Rapportage asbestonderzoek Amsteldijk

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Ten behoeve van: De locatie Breedeweg in de gemeente Castricum Datum: 16 november 2010 Werknummer: 000576 Opdrachtgever: Bouwbedrijf Tromp BV Dhr. J. Tromp Breedeweg 50 1902 RM

Nadere informatie

grondslag bodemkwaliteitsbureau

grondslag bodemkwaliteitsbureau grondslag bodemkwaliteitsbureau -, Gehr Beentjes GWW RV Postbus 30 1920 AA Akersloot -bi cr Heerhugowaard, 26 september 2014 project: 22440, N248/Stolperophaalbrug te Schagerbrug betreft: resultaten chloride

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK. : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009

NADER BODEMONDERZOEK. : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009 NADER BODEMONDERZOEK Locatie : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Nader bodemonderzoek Methode

Nadere informatie

Uw opdracht van uw kenmerk ons kenmerk datum 1 juni SI DM 4 juli 2016

Uw opdracht van uw kenmerk ons kenmerk datum 1 juni SI DM 4 juli 2016 Gemeente Leiden Team Stadsingenieurs De heer R. Spek Postbus 9100 2300 PC Leiden Uw opdracht van uw kenmerk ons kenmerk datum 1 juni 2016 15-SI-029 160188-DM 4 juli 2016 Onderwerp : partijkeuring (AP04)

Nadere informatie

LABORATORIUMONDERZOEK...

LABORATORIUMONDERZOEK... INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING... 3 2. VOORONDERZOEK... 4 2.1. Gegevens van de onderzoekslocatie... 4 2.2. Historisch onderzoek... 5 2.3. Onderzoeksopzet... 5 3. VELDWERKZAAMHEDEN... 6 3.1. Veldwerk

Nadere informatie

LABORATORIUMONDERZOEK...

LABORATORIUMONDERZOEK... INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING... 3 2. VOORONDERZOEK... 4 2.1. Gegevens van de onderzoekslocatie... 4 2.2. Historisch onderzoek... 4 2.3. Onderzoeksopzet... 7 3. VELDWERKZAAMHEDEN... 8 3.1. Veldwerk

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel

Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel Betreft Verkennend NEN-bodemonderzoek Opdrachtnummer 14P000308 Opdrachtgever De heer M. de Greef Rosendaeldreef 3 5709 RN HELMOND Opgesteld door

Nadere informatie

RAPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115-117 te Helmond (Locatiecode: AA079408519)

RAPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115-117 te Helmond (Locatiecode: AA079408519) Opdrachtgever: gemeente Helmond Postbus 95 57 Z Helmond Opdrachtnummer: 65476 Status rapport: Definitief Datum rapport: 22 november 211 RPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115117 te Helmond

Nadere informatie

bodemonderzoek I saneringsbegeleiding I partijkeuringen I waterbodemonderzoek I arbo/veiligheid I legionella

bodemonderzoek I saneringsbegeleiding I partijkeuringen I waterbodemonderzoek I arbo/veiligheid I legionella PROJECT 74 NULSITUATIE BODEMONDERZOEK TER PLAATSE VAN DE PUNT, TOEKOMSTIGE LOCATIE - VOOR OPSLAG VAN GROND, VEEGVUIL EN RKG-SLIB - VAN COMPOSTVERWEKER GELEGEN OP HET TERREIN VAN AFVALVERWIJDERING RIVIERENLAND

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek CPO Chrysantenstraat Naaldwijk Gemeente Westland

Verkennend bodemonderzoek CPO Chrysantenstraat Naaldwijk Gemeente Westland Opdrachtgever : Gemeente Westland Afdeling Planontwikkeling T.a.v. S.M. Smits Postbus 15 267 AD NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.212.88 Datum : 15 mei 212 Verkennend bodemonderzoek CPO Chrysantenstraat Naaldwijk

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek Sand Ambachtstraat 87 s-gravenzande Gemeente Westland

Nader bodemonderzoek Sand Ambachtstraat 87 s-gravenzande Gemeente Westland Opdrachtgever : Boele & Van Eesteren T.a.v. dhr. T.J. van der Meer Postbus 3077 2280 GB RIJSWIJK Rapportnummer : NO.2016.0052 Datum : 16 maart 2016 Nader bodemonderzoek Sand Ambachtstraat 87 sgravenzande

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 94

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 94 Grondslag BV Project 15563-D PROJECT 15563-D VERKENNEND BODEMONDERZOEK. DEELLOCATIE D GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 94 opdrachtgever: Gemeente Beemster Projectbureau Beemster Postbus 7 1462 ZG Middenbeemster

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD

WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD 5711 CN Someren T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Rapportagedatum :

Rapportagedatum : Nader bodemonderzoek en plan van aanpak verwijdering olieverontreiniging Breeveld 6 Woerden Rapport: 140115-nov2-breed6Woerd-Koot(kk) Opdrachtgever Postadres : Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK PAS 6 TE AFFERDEN Gemeente Druten, sectie D, nummer 515 PROJECT: OPDRACHTGEVER:

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK PAS 6 TE AFFERDEN Gemeente Druten, sectie D, nummer 515 PROJECT: OPDRACHTGEVER: RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK PAS 6 TE AFFERDEN Gemeente Druten, sectie D, nummer 515 PROJECT: 09.11552 OPDRACHTGEVER: Gemeente Druten Postbus 1 6650 AA Druten DATUM: 12 januari 2010 Paraaf opsteller:

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Jan Zevenhuizen BV. Evaluatierapport bodemsanering op de locatie aan de Vlijtseweg 184 te Apeldoorn. projectnummer: /dh/sh datum: 20 maart 2017

Jan Zevenhuizen BV. Evaluatierapport bodemsanering op de locatie aan de Vlijtseweg 184 te Apeldoorn. projectnummer: /dh/sh datum: 20 maart 2017 Jan Zevenhuizen BV Evaluatierapport bodemsanering op de locatie aan de Vlijtseweg 184 te Apeldoorn projectnummer: 170216/dh/sh datum: 20 maart 2017 Opdrachtgever Jan Zevenhuizen BV Kanaal Zuid 6 7332 BB

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden

Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden Opdrachtgever : Van der Waal & Partners B.V. T.a.v. dhr. P. van der Knaap Postbus 373 267 AK NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.211.299 Datum : 12 maart 212 Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden

Nadere informatie

1 Inleiding Uitgangspunten van het bodemonderzoek Indeling van de rapportage... 5

1 Inleiding Uitgangspunten van het bodemonderzoek Indeling van de rapportage... 5 bk bodem pagina 2 van 17 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 4 1.2 Indeling van de rapportage... 5 2 Vooronderzoek... 6 2.1 Historische en actuele gegevens

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek op de locatie aan de Waterstraat 16 te Wijhe

Verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek op de locatie aan de Waterstraat 16 te Wijhe Erfgoed Salland BV Verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek op de locatie aan de Waterstraat 16 te Wijhe Projectnummer: 21282/mh/am Datum: november 212 Opdrachtgever Erfgoed

Nadere informatie

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Onderzoekskader 5 1.2 Locatiegegevens 5 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Briefrapportage inzake het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek voor een gedeelte van het perceel E-348 aan de Ghoor 1 te Nunhem.

Briefrapportage inzake het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek voor een gedeelte van het perceel E-348 aan de Ghoor 1 te Nunhem. Datum: 30 november 2015 Projectnummer: 15478 Behandeld door: Ing. M.L.M. Kessels E-mail: m.kessels@bkk-bodem.nl Afzender: BKK Bodemadvies bv, Postbus 55, 5768 ZH Meijel Familie Graef t.a.v. de heer G.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

Nader onderzoek asbest partij grond Startingerweg te Akersloot. Definitief

Nader onderzoek asbest partij grond Startingerweg te Akersloot. Definitief Nader onderzoek asbest partij grond Startingerweg te Akersloot Definitief Nader onderzoek asbest partij grond Startingerweg te Akersloot Definitief Uitgebracht aan: Gemeente Castricum T.a.v. de heer W.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED JACOBSKAMP TE DEN DUNGEN SECTIE E, NUMMER 123

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED JACOBSKAMP TE DEN DUNGEN SECTIE E, NUMMER 123 VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED JACOBSKAMP TE DEN DUNGEN SECTIE E, NUMMER 123 OPDRACHTGEVER: Gemeente Sint-Michielsgestel Postbus 10.000 5270 GA Sint-Michielsgestel Rapportnummer: 0903-05 Datum: 7

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 Opgegeven bemonsteringsdatum : Onbekend Onbekend Onbekend

Nadere informatie

Verkennend (water)bodemonderzoek Bestemmingsplangebied Oosterdok te Amsterdam. definitief. Uitgebracht aan:

Verkennend (water)bodemonderzoek Bestemmingsplangebied Oosterdok te Amsterdam. definitief. Uitgebracht aan: Verkennend (water)bodemonderzoek Bestemmingsplangebied Oosterdok te Amsterdam definitief Uitgebracht aan: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Weesperplein 8 118 XA AMSTERDAM definitief AZ13, RAP2153

Nadere informatie

project: 19063, Hockeyvelden Warinenpoort te Houten betreft: resultaten indicatieve keuring stabilisatiemateriaal en grond

project: 19063, Hockeyvelden Warinenpoort te Houten betreft: resultaten indicatieve keuring stabilisatiemateriaal en grond Gemeente Houten T.a.v. mevrouw A. Beisterveld Postbus 30 3990 DA Houten Kamerik, 5 juli 2012 project: 19063, Hockeyvelden Warinenpoort te Houten betreft: resultaten indicatieve keuring stabilisatiemateriaal

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Frisostraat 17 te s-gravendeel. Datum : 9 januari 2017 : 1610J752/RKO/rap1 : De heer R.

RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Frisostraat 17 te s-gravendeel. Datum : 9 januari 2017 : 1610J752/RKO/rap1 : De heer R. RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Frisostraat 17 te s-gravendeel Datum : 9 januari 2017 Kenmerk : 1610J752/RKO/rap1 Auteur : De heer R. Kok Vrijgave : De heer C. Brouwer bba :. Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09.

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09. RPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINZIJSTRT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 9.1965 OPDRCHTGEVER: Gemeente Geldermalsen Postbus 112 419 CC Geldermalsen

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Locatie aan de Vreelandseweg 11, 13, 17 en 19 te Nigtevecht

Locatie aan de Vreelandseweg 11, 13, 17 en 19 te Nigtevecht Locatie aan de Vreelandseweg 11, 13, 17 en 19 te Nigtevecht Betreft Separaat deelmonsteronderzoek Opdrachtnummer 14P001225-01 Documentnummer 14P001225-01-adv-01 Opdrachtgever Sonnevanck Participaties Holding

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK UITWEG 5 TE LOPIKERKAPEL

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK UITWEG 5 TE LOPIKERKAPEL PROJECT 19161 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK UITWEG 5 TE LOPIKERKAPEL Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 1704 SE, Heerhugowaard

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe lounge

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe lounge Vrijheidweg 45 1521 RP WORMERVEER 088 1262 920 info@grsmilieu.nl rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe lounge opdrachtnummer 201517211 Datum : 1 juni

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NAAST MOLENWEG 44 TE BERKEL EN RODENRIJS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NAAST MOLENWEG 44 TE BERKEL EN RODENRIJS PROJECT 281 VERKENNEND BODEMONDERZOEK NAAST MOLENWEG 44 TE BERKEL EN RODENRIJS Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174 SE Heerhugowaard

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 3 te Heemstede. definitief. Uitgebracht aan:

Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 3 te Heemstede. definitief. Uitgebracht aan: Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 3 te Heemstede definitief Uitgebracht aan: Gemeente Heemstede Ruimtelijk beleid Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE AJ10Y, RAP20120719 29-08-2012 definitief Projecttitel

Nadere informatie

VKB 2001 AANVULLEND BODEMONDERZOEK TER PLAATSE VAN EEN DEEL (VOORMALIGE BEBOUWING TITUS BRANDSMA) VAN DE KERKHOFLAAN 2 TE MIDDENMEER

VKB 2001 AANVULLEND BODEMONDERZOEK TER PLAATSE VAN EEN DEEL (VOORMALIGE BEBOUWING TITUS BRANDSMA) VAN DE KERKHOFLAAN 2 TE MIDDENMEER VKB 21 AANVULLEND BODEMONDERZOEK TER PLAATSE VAN EEN DEEL (VOORMALIGE BEBOUWING TITUS BRANDSMA) VAN DE KERKHOFLAAN 2 TE MIDDENMEER HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten

Nadere informatie

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen Rapport Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle projectnr. 183803 revisie 00 maart 2009 Auteur(s) ing. J.C.M. Lexmond Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Wabo

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Wabo Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Wabo 151134-1826869 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Leliestraat 116V te Datum : 20 maart 2015 Kenmerk : 1502H008/DBI/rap1 Auteur

Nadere informatie

AANVULLEND BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG PERCEEL KERKPLEIN 5A (MOMENTEEL VOORSTRAAT 10) TE KOCKENGEN (KOCKENGEN, SECTIE F, NUMMER 2000 EN 2255)

AANVULLEND BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG PERCEEL KERKPLEIN 5A (MOMENTEEL VOORSTRAAT 10) TE KOCKENGEN (KOCKENGEN, SECTIE F, NUMMER 2000 EN 2255) PROJECT 76 AANVULLEND BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG PERCEEL KERKPLEIN 5A (MOMENTEEL VOORSTRAAT ) TE KOCKENGEN (KOCKENGEN, SECTIE F, NUMMER EN 55) Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 43

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Mozartlaan 25 Rotterdam

Verkennend bodemonderzoek Mozartlaan 25 Rotterdam Opdrachtgever : Wijkgemeente HillegersbergNoord Molenlaan 186 3055 GJ ROTTERDAM Rapportnummer : NEN.2015.0091.2 Datum : 21 juli 2015 Verkennend bodemonderzoek Mozartlaan 25 Rotterdam BMA Milieu B.V. Zuidweg

Nadere informatie

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe OK-ruimte

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe OK-ruimte Vrijheidweg 45 1521 RP WORMERVEER 088 1262 920 info@grsmilieu.nl rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe OKruimte opdrachtnummer 201517210 Datum : 1 juni

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 Contactpersonen SIMON VAN DEN BOSSE Teamleider Bodem&Ondergrond T +31884261261 M +31627060772 E simon.vandenbosse@arcadis.com

Nadere informatie

PARTIJKEURING GROND BOUWVAKKEN A TOT EN MET D OP EILAND IV VAN PLAN WATERRIJK IN DE GEMEENTE WOERDEN

PARTIJKEURING GROND BOUWVAKKEN A TOT EN MET D OP EILAND IV VAN PLAN WATERRIJK IN DE GEMEENTE WOERDEN PROJECT 1486-0 PARTIJKEURING GROND BOUWVAKKEN A TOT EN MET D OP EILAND IV VAN PLAN WATERRIJK IN DE GEMEENTE WOERDEN Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 40103 Vestiging Heerhugowaard

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK ONDERGRONDSE TANK PATHOLOGIEGEBOUW TE LEIDEN WASSENAARSEWEG 62-64

NADER BODEMONDERZOEK ONDERGRONDSE TANK PATHOLOGIEGEBOUW TE LEIDEN WASSENAARSEWEG 62-64 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 152776-26161 PROJECT 11977 NADER BODEMONDERZOEK ONDERGRONDSE TANK PATHOLOGIEGEBOUW TE LEIDEN WASSENAARSEWEG 62-64 Vestiging Kamerik

Nadere informatie

PARTIJKEURINGEN GROND HAAGWEGKWARTIER WEST TE LEIDEN

PARTIJKEURINGEN GROND HAAGWEGKWARTIER WEST TE LEIDEN Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 566592289 PROJECT 22585 PARTIJKEURINGEN GROND HAAGWEGKWARTIER WEST TE LEIDEN Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 0348

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK. HB Adviesbureau bv VKB 21/22 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 21 voorwaarden

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

Definitief 13 juli J403/RKO/rap1 De heer R. Kok ...

Definitief 13 juli J403/RKO/rap1 De heer R. Kok ... RAPPORT betreffende een partijkeuring op de projectlocatie Achterweg 11a te Noordwijk Status Datum Kenmerk Auteur : : : : Definitief 13 juli 2016 1606J403/RKO/rap1 De heer R. Kok Vrijgave : De heer ir.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

T.a.v. de heer B.J. Tabak PostbusSS Postbus AB LELYSTAD 9350 AC LEEK tel. (0594) fax (0594)

T.a.v. de heer B.J. Tabak PostbusSS Postbus AB LELYSTAD 9350 AC LEEK tel. (0594) fax (0594) Provincie Flevoland MUG ingenieursbureau '^'-'G ingenieursbureau b.v. T.a.v. de heer B.J. Tabak ITTLEEK PostbusSS Postbus 136 8200 AB LELYSTAD 9350 AC LEEK tel. (0594)55 24 20 fax (0594)55 24 99 info@mug.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kandelaarweg nabij 100 Rotterdam

Verkennend bodemonderzoek Kandelaarweg nabij 100 Rotterdam Bijlage 6: rapport bodemonderzoek / M.T.A. Bijl Opdrachtgever : Aannemersbedrijf F. Bijl & Zonen B.V. T.a.v. dhr. M. Bijl Fokkerstraat 487 3125 BD SCHIEDAM Rapportnummer : NEN.2015.0159 Datum : 24 augustus

Nadere informatie

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

: De heer E. Lamberts : Postbus 240 : 8000 AE Zwolle

: De heer E. Lamberts : Postbus 240 : 8000 AE Zwolle RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Akervoorderlaan 53a te Lisse Datum : 29 augustus 2013 Kenmerk : 1306F539/DBI/rap1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave : C. Brouwer bba (projectleider)

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK TECKOP 11 TE KAMERIK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK TECKOP 11 TE KAMERIK PROJECT 18597 VERKENNEND BODEMONDERZOEK TECKOP 11 TE KAMERIK Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 1704 SE, Heerhugowaard t 072 5729457

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 3718

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 3718 Grondslag BV Project 5563-G PROJECT 5563-G VERKENNEND BODEMONDERZOEK. DEELLOCATIE G GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 378 opdrachtgever: Gemeente Beemster Projectbureau Beemster Postbus 7 462 ZG Middenbeemster

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

VKB 1001 ASBESTONDERZOEK EN PARTIJKEURING DRIE DEPOTS TER PLAATSE VAN DE HERENWEG 196 TE ALKMAAR (NOLLEN-OOST) HB Adviesbureau bv

VKB 1001 ASBESTONDERZOEK EN PARTIJKEURING DRIE DEPOTS TER PLAATSE VAN DE HERENWEG 196 TE ALKMAAR (NOLLEN-OOST) HB Adviesbureau bv VKB 1001 ASBESTONDERZOEK EN PARTIJKEURING DRIE DEPOTS TER PLAATSE VAN DE HERENWEG 196 TE ALKMAAR (NOLLEN-OOST) HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Pauwenstraat 1a te Sprundel

Verkennend bodemonderzoek Pauwenstraat 1a te Sprundel Verkennend bodemonderzoek Pauwenstraat 1a te Sprundel AGEL adviseurs D01 Verkennend Bodemonderzoek 20130140 Pauwenstraat 1a mei 2013 Sprundel Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van de heer Ros heeft

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek Marsdijk 37 in Lienden

Nader bodemonderzoek Marsdijk 37 in Lienden Nader bodemonderzoek Marsdijk 37 in Lienden Opdrachtgever: G. van der Broek Marsdijk 37 433 CC Lienden Rapportnummer: P1344-R1 Steller rapport: Controle rapport: Datum: 6 mei 213 K.K. Hertogh A. Lamoré

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827 Grondslag BV Project 5563W PROJECT 5563W VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK DEELLOCATIE W GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827 opdrachtgever: Gemeente Beemster Projectbureau

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie