NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN KOMO -PRODUCTCERTIFICAAT GEMODIFICEERD HOUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN KOMO -PRODUCTCERTIFICAAT GEMODIFICEERD HOUT"

Transcriptie

1 NL/SfB BRL 0605 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO -PRODUCTCERTIFICAAT GEMODIFICEERD HOUT Op aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden

2 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 2 van 17 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE Deze nationale beoordelingsrichtlijn is op door de certificatie-instelling SKH conform het SKH Reglement voor Certificatie bindend verklaard en zal per worden gehanteerd voor het uitgeven van een SKH-KOMO -productcertificaat "Gemodificeerd hout". Uitgever: Certificatie- en Attesteringsinstelling SKH Postbus AD Wageningen Telefoon: (0317) Fax: (0317) Website Certificatie-instelling SKH Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 3 van 17 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Procedure ter verkrijging van een productcertificaat Eisen te stellen aan het productieproces Eisen te stellen aan het product Eisen met betrekking tot het kwaliteitssysteem Controle door de certificatie-instelling Eisen m.b.t. het merken, herkenbaarheid en traceerbaarheid Lijst van vermelde documenten Bijlage 1 Productspecificaties gemodificeerd hout Bijlage 2 Model kwaliteitsverklaring... 17

4 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 4 van INLEIDING 1.1 Onderwerp De in deze nationale beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een KOMO -productcertificaat "Gemodificeerd hout". 1.2 Algemeen Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stelt de certificatie-instelling aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het algemeen certificatiereglement van de betreffende instelling. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO -productcertificaat. 1.3 Definities Gemodificeerd hout: Hout dat een behandeling heeft ondergaan waarbij celwandmateriaal op moleculair niveau is veranderd, zodanig dat, afhankelijk van de toegepaste modificatietechnologie, bepaalde eigenschappen van het hout, zoals duurzaamheid en vormstabiliteit worden verbeterd. Houtmodificatie: Houtmodificatie is een verzamelnaam voor technologieën die zijn gericht op de verandering van fysische en chemische eigenschappen van celwandmateriaal in hout, anders dan die technologieën waarbij gebruik wordt gemaakt van biociden. De wijze waarop het celwandmateriaal wordt gemodificeerd is afhankelijk van de methode. Bij de huidige stand der techniek kunnen de methoden worden onderverdeeld in thermische, chemische, biologische en enzymatische behandelingen. 2. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PRODUCTCERTIFICAAT 2.1 Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling onderzoekt of de in het productcertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met de beoordelingsrichtlijn. 2.2 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met hoofdstuk Afgifte van het productcertificaat Het productcertificaat wordt in overeenstemming met de door de Harmonisatie Commissie Bouw vastgestelde modellen conform het algemeen reglement van de certificatie-instelling afgegeven wanneer de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager en de eisen zoals in de hoofdstukken 3 en 4 van de beoordelingsrichtlijn zijn geformuleerd in positieve zin zijn afgerond. 2.4 Externe kwaliteitscontrole Na afgifte van het productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 6.

5 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 5 van EISEN TE STELLEN AAN HET PRODUCTIEPROCES 3.1 Algemeen De certificaathouder dient te beschikken over productiemiddelen, waarmee producten van een constante kwaliteit vervaardigd kunnen worden. De eisen te stellen aan het vervaardigde product staan vermeld in hoofdstuk Grondstoffen De producent dient vast te leggen waaraan grondstoffen dienen te voldoen. Aspecten van de grondstoffen die van invloed zijn op procesparameters of eindproduct dienen te worden benoemd. Tevens zal de invloed van deze variabelen moeten worden vastgelegd ten behoeve van het instellen van bepaalde productieprocessen. 3.3 Registratie Alle relevante gegevens betreffende het productieproces dienen schriftelijk vastgelegd te worden middels een automatische registratie.ten behoeve van de traceerbaarheid moet iedere charge een uniek nummer hebben, terwijl door bundelnummering de traceerbaarheid gewaarborgd blijft tot het opheffen van de bundel of de verpakkingseenheid. 3.4 Productieproces Uniformiteit productieproces De producent dient de uniformiteit van het productieproces zeker te stellen door aan te tonen dat de procescondities in de installatie overal gelijk zijn Reproduceerbaarheid productieproces De producent moet aantonen dat het proces reproduceerbaar is. Hiertoe wordt ten minste één houtsoort onderworpen aan onderzoek naar de duurzaamheid tegen aantasting door basidiomyceten en zachte rot veroorzakende schimmels. Aantasting door basidiomyceten wordt in dit kader bepaald volgens de combinatie van NEN-EN 84 en NEN-EN 113, conform de beschrijving in paragraaf 4.1.Aantasting door zachte rot veroorzakende schimmels wordt bepaald volgens NVN-ENV 807. Daarnaast dienen proefstukken te worden onderworpen aan bepalingen van buigsterkte, Janka-hardheid en elasticiteitsmodulus ( ), volumieke massa en evenwichtsvochtgehalte ( 4.7) en krimpgedrag ( 4.3.1) 1. Na het uitvoeren van de duurzaamheidsbeproeving volgens NEN-EN 113 (voorafgegaan door NEN-EN 84) wordt voor iedere run en voor iedere schimmel de zogenoemde x-waarde berekend door de gemiddelde aantasting van de behandelde monsters te delen door de gemiddelde aantasting van de referentiemonsters (grenen spint bij gemodificeerd naaldhout en beuken bij gemodificeerd loofhout). Het proces kan als reproduceerbaar worden beschouwd als de resultaten voldoen aan de volgende criteria (zie ook het schema op pagina 6): 1 Ten behoeve van het reproduceerbaarheidsonderzoek worden per onderdeel 45 proefstukken getest. Ten behoeve van het duurzaamheidsonderzoek betreft dit 45 proefstukken per schimmelsoort. De proefstukken worden vervaardigd uit gemodificeerde planken afkomstig uit minimaal 9 bomen met 5 herhalingen per boom. De proefstukken worden verdeeld over 3 verschillende runs. N.B. Indien de duurzaamheid van het gemodificeerde hout in de onderscheiden risicoklassen op uitdrukkelijk verzoek van de producent niet als prestatie wordt vermeld in de kwaliteitsverklaring, behoeven de desbetreffende duurzaamheidsonderzoeken niet te worden uitgevoerd

6 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 6 van 17 bij de sterkst aantastende schimmel is de x-waarde van alle runs kleiner dan 0,15 of bij de sterkst aantastende schimmel is het quotiënt van de grootste gevonden x-waarde en de kleinste gevonden x-waarde kleiner dan 2. X max < 0,15? ja nee X max / X min < 2? ja Reproduceerbaar nee Niet reproduceerbaar 4. EISEN TE STELLEN AAN HET PRODUCT In de paragrafen 4.1 tot en met 4.11 worden de algemene eisen en de eventuele beoordelingsgrondslagen en normatieve referenties aangegeven. Afhankelijk van de toepassing van het gemodificeerde hout wordt in samenspraak met de certificerende instelling vastgesteld welke eigenschappen van het materiaal moeten worden getest. De productspecificaties worden opgenomen in de kwaliteitsverklaring (zie bijlage 1). De productspecificaties worden vermeld als absolute dan wel als relatieve waarden (d.w.z. ten opzichte van het uitgangsmateriaal). 4.1 Duurzaamheid De producent van het gemodificeerde hout geeft aan voor welke toepassingen het hout zal worden geproduceerd. De duurzaamheid van gemodificeerd hout dient in overeenstemming te zijn met de omstandigheden waaronder het wordt toegepast, e.e.a. conform NEN-EN 460. De omstandigheden, ook wel aangeduid als risicoklassen voor biologische aantasting, zijn gedefinieerd in NEN-EN De testmethoden, waarmee een gemodificeerde houtsoort binnen de gedefinieerde risicoklassen kan worden ingedeeld in een duurzaamheidsklasse, dienen te worden uitgevoerd conform NEN-EN , met dien verstande dat voorafgaande aan de uitvoering van NEN-EN 113 een uitloogtest conform NEN-EN 84 wordt uitgevoerd en dat in plaats van Serpula lacrymans de testschimmel Coniophora puteana 3 wordt gebruikt voor alle te testen gemodificeerde houtsoorten. Desgewenst kan voor de bepaling van de duurzaamheid voor toepassing in geveltimmerwerk de methode worden toegepast die in de SKH-Publicatie staat beschreven. Wanneer van een houtsoort in de praktijk zowel gemodificeerd spint als kernhout wordt toegepast, dient ten minste de duurzaamheid van het gemodificeerde spint te worden vastgesteld. In aanvulling op NEN-EN moet gemodificeerd hout bestemd voor toepassing in risicoklasse 3 tevens worden getest conform NEN-EN 330, de zogenaamde L-joint test Houtvochtgehalte 2 De proefblokjes dienen te worden vervaardigd uit gemodificeerde planken, minimaal 500 mm vanaf de kopse kanten. Bij het testen van kernhout worden de proefblokjes gezaagd rondom de halve dikte van de planken. 3 Coniophora puteana wordt als verplichte testschimmel genoemd in NEN-EN De L-Joint test is van toepassing wanneer gemodificeerd hout in de praktijk zal worden toegepast in risicoklasse 3, waarbij vochtintreding kan plaatsvinden in houtverbindingen, zoals bijvoorbeeld bij openstaande kozijnverbindingen.

7 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 7 van Evenwichtsvochtgehalte In de kwaliteitsverklaring dient het evenwichtsvochtgehalte van het gemodificeerde hout bij een RV van 65% en een temperatuur van 20 o C te worden opgenomen, te bepalen volgens de droogstoofmethode zoals beschreven in NEN Het evenwichtsvochtgehalte wordt uitgedrukt in een waarde (%) met een tolerantie van +/- 2%.(zie ook paragraaf 4.3.2) Wateropname Bij toepassing van gemodificeerd hout in contact met (hemel-) water dient de snelheid en mate van wateropname te worden bepaald aan de hand van proefstukken (afmetingen 20 x 20 x 20 mm) welke op het kopse en longitudinale vlak worden geplaatst op met water verzadigde sponzen in een geklimatiseerde ruimte van 65% RV en 20 o C tot een evenwichtssituatie is bereikt. 4.3 Dimensiestabiliteit Het krimp- en zwelgedrag van gemodificeerd hout zal, afhankelijk van de toepassing in meerdere of mindere mate een rol spelen. Indien de dimensiestabiliteit van ondergeschikt belang is bij de toepassing van gemodificeerd hout dan volstaat het de test uit te voeren waaraan in paragraaf wordt gerefereerd. Wanneer de dimensiestabiliteit een essentieel aspect vormt bij de toepassing van gemodificeerd hout dan is tevens paragraaf van toepassing. Wanneer sprake is van watercontact door blootstelling aan weer en wind en/of door plaatsing in water is van toepassing Dimensiestabiliteit als ondergeschikte eigenschap De krimp wordt bepaald overeenkomstig DIN Hierbij dient de tangentiale krimp te worden vastgesteld alsmede het verschil tussen tangentiale en radiale krimp aan proefstukken van bij voorkeur 50 x 50 mm (minimaal 20 x 20 mm). De waarden worden bepaald op monsters in het vochttraject van 'nat' (dit is boven het vezelverzadigingspunt bereikt door onderdompelen) tot een evenwichtssituatie bij een RV van 65% Dimensiestabiliteit als essentiële eigenschap Monsters van gemodificeerd hout dienen te worden getest conform het standaard werkvoorschrift WVS-SHR-049. Bij het uitvoeren van deze methode wordt simultaan het evenwichtsvochtgehalte bepaald volgens standaard werkvoorschrift WVS-SHR-047. Hierbij dienen de volgende klimaten doorlopen te worden: ovendroog, 25% RV, 35% RV, 50% RV, 65% RV, 80% RV, 90% RV en waterverzadigd (in deze en omgekeerde volgorde). Uit de zwel- en krimpgegevens kan vervolgens de ASE (anti shrink / swelling efficiency) berekend worden volgens standaard werkvoorschrift WVS-SHR Lijmbaarheid Niet-dragende toepassingen De eisen alsmede de vereiste beproevingsmethoden met betrekking tot lijmbaarheid moeten voldoen aan SKH-Publicatie Houtsoorten voor toepassing in geveltimmerwerk; eisen en bepalingsmethoden Kozijnhoekverbindingen De beproeving en de eisen zijn overeenkomstig BRL 2339.

8 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 8 van Gevingerlast hout De beproeving en de eisen zijn overeenkomstig BRL Gelamineerd hout Met betrekking tot de weerstand tegen delamineren, gelden de beproevingen en de eisen vermeld in BRL Aanvullende eisen Indien de testen zoals genoemd in de paragrafen t/m met goed gevolg zijn uitgevoerd, dient per lijmsysteem te worden vastgesteld dat de lijmbaarheid van gemodificeerd hout voor nietdragende toepassingen voldoet aan het toetsingsmodel zoals beschreven in BRL Dragende constructies Voor dragende houten bouwconstructies gelden de beproevingen en de eisen zoals omschreven in BRL 2338 en DIN Afwerking Om na te gaan of gemodificeerd hout geschikt is voor bepaalde afwerksystemen gelden de volgende, in SKH-Publicatie beschreven beproevingen en eisen: 4.6 Kleur - uittreden van vluchtige inhoudsstoffen (bepaling droge hechting overeenkomstig ASTM D 3359); - blarentest (overeenkomstig ISO ); - droge en natte hechting (hechting visueel conform ASTM D 3359). Ten behoeve van het onderzoek op de afwerkbaarheid van gemodificeerd hout komen de volgende afwerksystemen in aanmerking: - systemen die zijn toegelaten op basis van de resultaten van het onderzoek volgens de Beoordelingsgrondslag voor de toepassing van verf op hout, SKH Publicatie systemen die zijn toegelaten op basis van de resultaten van het onderzoek volgens de Beoordelingsgrondslag transparante filmvormende coatings op hout, SKH-Publicatie De kwaliteitsverklaring vermeldt de toe te passen verfsystemen Gevoeligheid voor UV-straling De UV-gevoeligheid moet worden vastgesteld indien gemodificeerd hout onbehandeld of transparant afgewerkt wordt gebruikt. De testmethode en beoordeling van de resultaten staan beschreven in de SKH-Publicatie Kleurwaarde In situaties waarin belang wordt gehecht aan de kleur van het gemodificeerde hout, kan de kleurwaarde worden bepaald met behulp van een colorimeter. Hierbij heeft wit de waarde 100 en zwart de waarde Spreiding in de volumieke massa De volumieke massa wordt bepaald overeenkomstig ISO 3131 bij een evenwichtsvochtgehalte behorend bij 65% RV. Ten aanzien van de spreiding in de proefresultaten geldt een maximum van +/- 25% ten opzichte van de gemiddelde volumieke massa.

9 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 9 van Mechanische eigenschappen Indien mechanische eigenschappen van het gemodificeerde hout afwijken van de eigenschappen van het onbehandelde hout, dienen deze in de kwaliteitsverklaring te worden benoemd en gekwantificeerd Niet-constructieve toepassingen Voor niet-constructieve toepassingen worden aan het gemodificeerde hout geen eisen gesteld aan de buigsterkte, elasticiteitsmodulus en Janka-hardheid. Een eventuele wijziging van deze eigenschappen ten opzichte van die van het onbehandelde hout zal in de kwaliteitsverklaring worden opgenomen Constructieve toepassingen Toepassing in geveltimmerwerk Door middel van laboratoriumonderzoek moet worden aangetoond dat de mechanische eigenschappen van gemodificeerd hout voldoen aan de voorkeurniveaus zoals omschreven in SKH-Publicatie De voorkeurniveaus van deze SKH publicatie hebben betrekking op: - buigsterkte (N/mm 2 ), bepaald aan de hand van een vierpuntsbuigproef overeenkomstig NEN-EN 408; - Janka-hardheid (N), bepaald volgens ASTM D 143; - elasticiteitsmodulus (N/mm 2 ), bepaald volgens NEN-EN Toepassing in dragende constructies Voor dragende constructies moet de sterkteklasse volgens NEN-EN 338 worden vastgesteld Toepassing met schokbelasting Indien gemodificeerd hout wordt toegepast in situaties waarin sprake is of kan zijn van schokbelasting, dient de breukslagarbeid te worden vastgesteld volgens DIN Bewerkbaarheid Om de bewerkbaarheid van het gemodificeerde hout te bepalen worden aan minimaal 2 timmerfabrikanten monsters ten behoeve van de bewerkbaarheid aangeboden. Van deze timmerfabrikanten moet bekend zijn met welke specificaties zij werken, zoals die van de machines en van de snijgereedschappen. De monsterafmetingen, de voorgeschreven bewerkingen alsmede de beoordelingscriteria staan beschreven in SKH-Publicatie De resultaten van de bewerkingen dienen te worden gerapporteerd en ter beoordeling aan de certificerende instelling te worden overgelegd Brandgedrag Voor eisen te stellen aan het brandgedrag van gemodificeerd hout wordt verwezen naar het Bouwbesluit, waarin functionele eisen en prestatie-eisen worden onderscheiden. De klasse van bijdrage tot brandvoortplanting van het gemodificeerde hout wordt voor toepassing in vloeren en trappen bepaald overeenkomstig NEN 1775; voor de overige toepassingen overeenkomstig NEN De rookdichtheid van de rookproductie van het gemodificeerde hout wordt bepaald overeenkomstig NEN Afgifte schadelijke stoffen Indien hiertoe aanleiding bestaat moet de certificatie-instelling verlangen dat door middel van onderzoek wordt aangetoond dat emissies van stoffen uit gemodificeerd hout naar de compartimenten lucht, water en bodem geen schadelijke (neven-)effecten opleveren.

10 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 10 van EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 Interne kwaliteitszorg van de producent In de navolgende paragrafen zijn eisen geformuleerd waaraan het kwaliteitssysteem van de aanvrager dient te voldoen in het kader van een productcertificaat Algemeen Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het product, voor de interne kwaliteitsbewaking en voor het gerede product ligt bij de producent Melding van veranderingen Alle veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, IKB-schema, productiewijze, etc., dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden gemeld Interne kwaliteitsbewaking De in het kader van het kwaliteitssysteem te volgen procedures voor keuring, beproeving en registratie moeten zijn vastgelegd in een intern kwaliteitsbewakingsschema (IKB-schema). Dit IKB-schema dient te voldoen aan de in paragraaf opgenomen eisen Directieverantwoordelijkheid Algemeen De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie moet dientengevolge dit beleid en de kwaliteitsdoelstellingen omschrijven, alsmede de verplichtingen dienaangaande. Een en ander in overeenstemming met andere bedrijfsdoelstellingen Organisatie Van de medewerkers, die betrokken zijn bij de productie, de keuring en de beproevingen, dienen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de onderlinge verhoudingen en hun plaats binnen de organisatie (bijvoorbeeld in een organogram) te zijn omschreven. Zij dienen over een passende ervaring c.q. opleiding te beschikken. De bedrijfsvoering moet geschieden onder verantwoordelijkheid van een persoon, waarvan is aangetoond dat hij/zij vakbekwaam is. Vakbekwaamheid ter beoordeling van het certificerende instituut Kwaliteitsfunctionaris Er dient een directievertegenwoordiger te worden aangewezen, die ongeacht zijn overige verantwoordelijkheden, welomschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft voor het bewerkstelligen van de invoering en het op peil houden van het kwaliteitssysteem Beoordeling van het kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem, dat is opgezet met het doel een waarborg te verkrijgen dat producten van een constante kwaliteit worden geproduceerd, moet regelmatig door de kwaliteitsfunctionaris worden geëvalueerd en zo nodig, in overleg met de directie worden bijgesteld. Van de beoordeling dient een schriftelijke rapportage aanwezig te zijn die op verzoek beschikbaar is Behoud van eigenschappen van het product Productie, intern transport en opslag van gerede producten moeten op zodanige wijze beheerst plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen behouden blijven. Het externe transport moet zodanig plaatsvinden dat er geen beschadiging of blijvende vormveranderingen kunnen optreden.

11 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 11 van Keuring en beproeving Kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem met betrekking tot het voortbrengingsproces moet schriftelijk vastgelegde procedures omvatten voor de keuring en de uitvoering van de beproevingen, zoals vastgelegd in het IKB-schema Beheersing van documenten De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn Registratie Van elke keuring of beproeving, zoals omschreven in het IKB-schema en uitgevoerd conform de vastgestelde procedures, dient een goede registratie te worden bijgehouden. Tevens dient een verificatie plaats te vinden aan de hand van reeds eerder uitgevoerde keuringen en beproevingen om na te gaan of aan de gestelde eisen wordt voldaan Kalibreren Keuringsmiddelen, meet- en beproevingsapparatuur dienen periodiek te worden gekalibreerd en onderhouden volgens een vastgesteld kalibreersysteem en op een toegankelijke wijze te worden geregistreerd Herkenbaarheid beproevingsmonsters Monsters, bedoeld voor keuring en beproeving, dienen duidelijk herkenbaar te zijn. Tevens dient, zo nodig, de beproevingsvolgorde herkenbaar te zijn Producten met tekortkomingen Producten met tekortkomingen dienen duidelijk gekenmerkt te zijn. Tevens dient men te beschikken over een procedure voor de behandeling van deze producten en een herkenbare (aparte) opslag respectievelijk een aanvullend registratiekenmerk (bijvoorbeeld in geval van foutieve fabricage of assemblage). Zo nodig dienen corrigerende maatregelen te worden genomen Toelevering Grondstoffen, halfproducten en andere producten of bewerkingen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd conform het IKB-schema Laboratorium Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een goed uitgeruste (aparte) ruimte en over de meet- en beproevingsapparatuur. Bij gebruikmaking van een extern laboratorium dient dit door de certificatie-instelling te zijn goedgekeurd Interne controle Als aanvulling op de keuringen en beproevingen van de toegeleverde producten, het productieproces en het gerede product dient aantoonbaar te zijn, dat alle vereiste keuringen zijn uitgevoerd. Men dient te beschikken over een passende en toegankelijke registratie van de uitgevoerde keuringen en beproevingen en deze op peil houden om aan de hand hiervan aannemelijk te kunnen maken, dat voldaan is aan de gestelde eisen. Daar, waar nodig, dienen statistische technieken te worden toegepast op de onderzoeksresultaten.

12 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 12 van Externe controle De producent dient medewerking te verlenen aan de door de certificatie-instelling uit te voeren controlewerkzaamheden door toegang tot de fabriek te verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante documenten. Zo nodig dienen monsters ter beschikking te worden gesteld Klachtenbehandeling De producent (houder van het productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een goede klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product, waarop productcertificaat betrekking heeft. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld Interne Kwaliteitsbewaking De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: - een ingangscontrole op de grondstoffen; - werkplekinstructies; - controle op het productieproces; - controle op het eindproduct; - de controle op de meetapparatuur; - klachtenregistratie. 5.2 Externe kwaliteitsbewaking Algemeen De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het Productcertificatie Reglement van de certificatie-instelling Toelatingsonderzoek Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in deze Beoordelingsrichtlijn.Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld op basis waarvan het KOMO -productcertificaat al dan niet onder bepaalde voorwaarden wordt verleend. 6. CONTROLE DOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING De certificatie-instelling controleert 4x per jaar of de producten aan de technische specificaties voldoen, of de productie in overeenstemming is met de door de producent vastgelegde en met de certificatieinstelling overeengekomen specificaties en of het interne kwaliteitsbewakingssysteem van de producent aan de in paragraaf 5 vastgelegde eisen voldoet. Zonodig kan, op advies van het College van Deskundigen, bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden.

13 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 13 van EISEN MET BETREKKING TOT HET MERKEN, HERKENBAARHEID EN TRACEERBAARHEID Het gemodificeerde hout moet per bundel of verpakkingseenheid worden gemerkt door: 1. Het aanbrengen van het KOMO -beeld of woordmerk. 2. Het aanbrengen van het certificaatnummer en/of de naam van de producent van het gemodificeerde hout. 3. Het aanbrengen van een uniek productie/chargenummer. 4. Vermelding voor welke toepassing het gemodificeerde hout geschikt is door middel van een kleuren lettercodering, gebaseerd op de risicoklassen volgens NEN-EN (zie tabel). 5. Vermelding van de oorspronkelijke houtsoort Risicoklasse Omschrijving Kleur Lettercode 1 Bovengronds, niet in weer en wind zwart L 2 Bovengronds, met risico van nat worden oranje L 3 Bovengronds en periodiek in contact met regenwater blauw L 4 Grondcontact en grondwatercontact wit G Permanent in contact met zoet water groen W 5 Permanent in contact met brak of zout water rood Z

14 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 14 van LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN * ASTM D143:1994 Standard Methods of testing small clear specimens of Timber. ASTM D3359:2002 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test. BRL 1704** Gevingerlast hout en verlengd plaatmateriaal, maart 1998, uitgave SKH BRL 2338** Lijmen voor dragende houten bouwconstructies, november 1998, uitgave SKH. BRL 2339** Lijmen voor niet-dragende toepassingen, februari 1999, uitgave SKH. DIN 52184:1979 Prüfung von Holz; Bestimmung der Quellung und Schwindung. DIN deel 1:1981 Prüfung von Holz; Schlagbiegeversuch - Bestimming der Bruchschlagarbeit DIN 68141:1995 Holzklebstoffe Prüfung der Gebrauchseigenschaften von Klebstoffen für tragende Holzbauteile. ISO 3131 :1975 Wood - Determination of density for physical and mechanical tests. NEN-ISO :1989 Paints and varnishes Evaluation of degradation of paint coatings Designation of intensity, quantity and size of common types of defects. Part 2: Designation of degree of blistering. NEN-EN 84: 1997 Houtverduurzamingsmiddelen Versnelde veroudering van behandeld hout voorafgaande aan biologische beproevingen Uitloogmethode, 1 e druk, februari 1997 NEN-EN 113:1996 Houtverduurzamingsmiddelen Beproevingsmethode voor de bepaling van de preventieve werking tegen houtaantastende basidiomyceten Bepaling van de giftgrenswaarden, 2 e druk, oktober NEN-EN 330:1994 Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethode in het veld voor de bepaling van de relatieve beschermende werking van een houtverduurzamingsmiddel voor gebruik onder een beschermlaag en niet in contact met de grond - L-constructie-methode, 1 e druk, februari NEN-EN 335-1:1992 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Definitie van risicoklassen voor biologische aantasting - Deel I: Algemeen, 1 e druk, december NEN-EN 338:1996 Hout voor constructieve toepassingen Sterkteklassen. 1 e druk, juli NEN-EN 350-1:1994 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Natuurlijke duurzaamheid van massief hout - Deel I: Richtlijn voor de principes van het beproeven en het classificeren van de natuurlijke duurzaamheid van hout, 1 e druk, oktober NEN-EN 408:1996 Houtconstructies - Hout voor houtconstructies en gelijmd gelamineerd hout - Bepaling van een aantal fysische en mechanische eigenschappen, 1 e druk, juli 1996 NEN-EN 460:1994 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten- Natuurlijke duurzaamheid van massief hout Richtlijn voor de eisen aan de duurzaamheid van hout voor toepassing in risicoklassen, 1 e druk, september 1994 NVN-ENV 807: 2001 Houtverduurzamingsmiddelen Bepaling van de werking tegen zachtrotschimmels en andere grondbewonende micro-organismen, juni, NEN 1775:1991/A1:1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, 2 e druk, november 1991, inclusief wijzigingsblad A1, mei 1997 NEN 5461:1999 Kwaliteitseisen voor hout - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte, 2 e druk 1999, maart NEN 6065:1991/A1:1997 NEN 6066:1991/A1:1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties), 1 e druk, november 1991, inclusief wijzigingsblad A1, mei Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties),1 e druk, november 1991, inclusief wijzigingsblad A1, mei 1997

15 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 15 van 17 SKH 97-04:2000 SKH-Publicatie Beoordelingsgrondslag Houtsoorten voor toepassing in geveltimmerwerk; eisen en bepalingsmethoden, februari SKH 99-02:2001 SKH-Publicatie Beoordelingsgrondslag voor de toepassing van verf op hout, juni, SKH 00-01:2001 SKH-Publicatie Beoordelingsgrondslag voor transparante filmvormende coatings op hout, juni WVS-SHR-047 Bepaling van het evenwichtsvochtgehalte van massief hout; M.E. van der Zee; 23 juli 2002; SHR Houtresearch; Wageningen. WVS-SHR-048 Bepaling van ASE uit krimp- en zwellingsgegevens; W.J. Homan; 18 juli 2002; SHR Houtresearch; Wageningen. WVS-SHR-049 Bepaling van krimp en zwelling van massief hout; M.E. van der Zee; 23 juli 2002; SHR Houtresearch; Wageningen. Bouwbesluit Stb. 2001, 410; Stb. 2002, 203, 516, 518, 582 en de Ministeriële 2003 Regeling Stcrt. 2002, 241. * ** Indien achter het nummer van een gecorrigeerde of aangevulde norm een jaartal is geplaatst, betreft dit het jaar waarin de laatst gepubliceerde correctie of aanvulling is uitgegeven. Voor de juiste datum van deze BRL wordt verwezen naar het Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw van SBK.

16 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 16 van 17 Bijlage 1 - Productspecificaties gemodificeerd hout Afhankelijk van de toepassing van het gemodificeerde hout wordt in samenspraak met de certificerende instelling vastgesteld welke eigenschappen van het materiaal moeten worden getest en gedocumenteerd. De productspecificaties worden opgenomen in de kwaliteitsverklaring (zie onderstaande tabel). De productspecificaties worden vermeld als absolute dan wel als relatieve waarden (d.w.z. ten opzichte van het uitgangsmateriaal). Producteigenschap Houtsoort Type houtmodificatie Duurzaamheidsklasse Toe te passen in risicoklasse(-n) Volumieke massa + spreiding Evenwichtsvochtgehalte bij 65% RV en 20 o C Wateropname, snelheid Wateropname, mate van Krimp- en zwelgedrag radiaal conform DIN Krimp- en zwelgedrag tangentiaal conform DIN Krimp- en zwelgedrag radiaal conform WVS-SHR-049 Krimp- en zwelgedrag tangentiaal conform WVS-SHR-049 Lijmen niet-dragende toepassingen Lijmen dragende toepassingen Afwerking Kleurwaarde UV-bestendigheid Buigsterkte Janka-hardheid Elasticiteitsmodulus Sterkteklasse Breukslagarbeid Bewerkbaarheid Klasse van bijdrage tot brandvoortplanting Rookdichtheid van de rookproductie Afgifte schadelijke stoffen Waarde

17 Gemodificeerd hout, d.d Pagina 17 van 17 BIJLAGE 2 - Model KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat Naam (CI) Adres (CI) Telefoonnummer (CI) Telefaxnummer (CI) Logo (CI) Logo RvA GEMODIFICEERD HOUT Nummer: Uitgegeven: Vervangt:. d.d... Producent Productie locatie Importeur VERKLARING VAN (CI) Dit productcertificaat is op basis van BRL 0605 Gemodificeerd hout afgegeven door (CI) conform het (CI) Reglement voor certificatie (CI) verklaart dat het door (producent) vervaardigde gemodificeerde hout aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie voldoet, mits het voorzien is van het hieronder afgebeelde KOMO -merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat. Voor de relatie van de uitspraken van dit productcertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar het Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw zoals dat door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd. Voor (CI):. directeur Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldig is. Afbeelding van het KOMO -beeldmerk. is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Dit productcertificaat bestaat uit... bladzijden. Nadruk verboden Copyright Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO -PRODUCTCERTIFICAAT GEMODIFICEERD HOUT

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO -PRODUCTCERTIFICAAT GEMODIFICEERD HOUT NL/SfB BRL 0605 d.d. 31-01-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO -PRODUCTCERTIFICAAT GEMODIFICEERD HOUT Op 31-01-2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. voor GEMODIFICEERD HOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d.

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. voor GEMODIFICEERD HOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. BRL 0605 Versie 9-06-2017 d.d. @@-@@-@@@@ BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO PRODUCTCERTIFICAAT voor GEMODIFICEERD HOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. @@-@@-@@@@ Op @@-@@-@@@@

Nadere informatie

NL/SfB R j4. BRL 2205 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUKTCERTIFICAAT VOOR "GIPSHOUTSPAANPLAAT"

NL/SfB R j4. BRL 2205 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUKTCERTIFICAAT VOOR GIPSHOUTSPAANPLAAT NL/SfB R j4 BRL 2205 d.d. 1995-04-27 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUKTCERTIFICAAT VOOR "GIPSHOUTSPAANPLAAT" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor de KOMO PRODUCTCERTIFICAAT. voor GEMODIFICEERD HOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d.

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor de KOMO PRODUCTCERTIFICAAT. voor GEMODIFICEERD HOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. Kritiekversie 15-02-2017 BRL 0605 d.d. @@-@@-@@@@ BEOORDELINGSRICHTLIJN voor de KOMO PRODUCTCERTIFICAAT voor GEMODIFICEERD HOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. @@-@@-@@@@ Op @@-@@-@@@@

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT 'BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT 'BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN BRL 0602 d.d. 2002-03-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT 'BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN DOOR MIDDEL VAN DE VACUÜM EN DRUKMETHODE' Op 10 april 2002

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH-PUBLICATIE 02-03 d.d. 2009-03-20 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 59 6700 AD Wageningen Telefoon: 0317 453 425 Fax:

Nadere informatie

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GELIJMDE DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR BRL M/05 d.d. 2002-01-15 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden Lamineren; niet-dragend, interieur,

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010 BRL 1706 d.d. 09-09-2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES" Techniekgebied:E8 Vastgesteld

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied: E3 Houtproducten

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied: E3 Houtproducten BRL 1704-01 2004-04-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied: E3 Houtproducten Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

AFWERKEN HOUTEN GEVELELEMENTEN EN HOUTEN BUITENDEUREN OP BASIS VAN PRESTATIE-EISEN

AFWERKEN HOUTEN GEVELELEMENTEN EN HOUTEN BUITENDEUREN OP BASIS VAN PRESTATIE-EISEN HOUTEN BUITENDEUREN OP BASIS VAN PRESTATIE-EISEN Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD WAGENINGEN Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail:

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of kwaliteiten en substraten

Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of kwaliteiten en substraten BGS-SKH-008 d.d. 15-07-2015 Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of kwaliteiten en substraten Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever:

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH PUBLICATIE 02-03 d.d. 2003-03-01 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon:

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1705 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TRIPLEX Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Techniekgebied E6. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op

Techniekgebied E6. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op BRL 2908 d.d. 2005-10-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN DEUVELS Techniekgebied E6 Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op. 30-03-2006 Aanvaard door

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

BEOORDELING VAN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE

BEOORDELING VAN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE BEOORDELING VAN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD WAGENINGEN Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Wijzigingsblad d.d.13042015 behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies d.d. 1504

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 2339 d.d. 06-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied B3 Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-06-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9903 d.d. 10-10-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN BRL 0806 16-05-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN Vastgesteld door College van Deskundigend.d. 04-06-2012 Op 16-05-2013 aanvaard door

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9901 d.d. 27-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek

SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek SKH-Publicatie 10-02 d.d.07-02-2011 SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD Wageningen

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

VOCHT-VORST TEST. SKH-Publicatie 10-01 d.d. 19-08-2015 Vervangt versie d.d. 03-10-2013

VOCHT-VORST TEST. SKH-Publicatie 10-01 d.d. 19-08-2015 Vervangt versie d.d. 03-10-2013 Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD WAGENINGEN Tel. (0317) 45 34 25 Fax (0317) 41 26 10 E-mail: mail@skh.org Website: http://www.skh.org Uitgave: SKH Nadruk verboden SKH Niets uit

Nadere informatie

KOMO Kwaliteitsverklaring

KOMO Kwaliteitsverklaring Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Producent Nummer: -KK Uitgegeven: Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw. van de Stichting Bouwkwaliteit

Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw. van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN BRL 9923 d.d. 2004-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN Techniekgebied E2 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 15 september 2004

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1106 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

Omschrijving van de wijziging

Omschrijving van de wijziging Wijzigingsblad d.d. 30082016 behorende bij BRL 0813 Laag Reliëfdorpels, Dorpels onder Houten Gevelelementen d.d. 11052005 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN)

VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN) BRL 2301 d.d. 2 februari 2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag MDF/HDF voor toepassing in geveltimmerwerk Eisen en bepalingsmethoden

Beoordelingsgrondslag MDF/HDF voor toepassing in geveltimmerwerk Eisen en bepalingsmethoden SKH-publicatie 02-04 d.d. 2002-15-07 Beoordelingsgrondslag MDF/HDF voor toepassing in geveltimmerwerk Eisen en bepalingsmethoden Uitgave: SKH Voorwoord De Europese norm NEN-EN 622-5 geeft onderzoeksmethode

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

BEPALING VAN DE WATERDOORLATENDHEID NA KRITISCHE DROGING EN VOLLEDIGE DROGING VAN VERF OP HOUT

BEPALING VAN DE WATERDOORLATENDHEID NA KRITISCHE DROGING EN VOLLEDIGE DROGING VAN VERF OP HOUT SKH PUBLICATIE 08-02 d.d. 20-08-2015 BEPALING VAN DE WATERDOORLATENDHEID NA KRITISCHE DROGING EN VOLLEDIGE DROGING VAN VERF OP HOUT Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 0821 11-07-2012 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-04 -2012 Aanvaard door

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR VERBINDINGSTECHNIEKEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR VERBINDINGSTECHNIEKEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN BRL 0819 d.d. 12-10- 2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VERBINDINGSTECHNIEKEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K Buizen van PE (Polyethyleen) voor het transport van drinkwater

Wijzigingsblad BRL K Buizen van PE (Polyethyleen) voor het transport van drinkwater Wijzigingsblad BRL K533-03 Buizen van PE (Polyethyleen) voor het transport van drinkwater Wijzigingsdatum 09-01--2004, vervangt wijzigingsblad d.d. 2002-06-01 Nieuwe titel: Buizen van PE (Polyethyleen)

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 0702 Wijzigingsblad 16-11-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PROFIELEN VAN ONGEPLASTIFICEERD PVC VOOR HET CONSTRUEREN VAN GEVELELEMENTEN VAN GEVELELEMENTEN,

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9205

Wijzigingsblad BRL 9205 Wijzigingsblad BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton 14 maart 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. [dd maand jjjj]

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 07-12-2012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 30-01-2013 Pagina 1 van 10 Dit wijzigingsblad is op 30-01-2013

Nadere informatie

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d BRL 9903 d.d. 10-10-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d BRL 9901 d.d. 27-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR SYSTEMEN VOOR HET BRANDWEREND BEKLEDEN VAN LIJNVORMIGE STALEN BOUWCONSTRUCTIES

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR SYSTEMEN VOOR HET BRANDWEREND BEKLEDEN VAN LIJNVORMIGE STALEN BOUWCONSTRUCTIES BRL 2880 d.d. 2004-03-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST OF KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR SYSTEMEN VOOR HET BRANDWEREND BEKLEDEN VAN LIJNVORMIGE STALEN BOUWCONSTRUCTIES Vastgesteld

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d.

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. BRL M/10 10-11-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. 10-11-2014 Uitgave: Certificatie-instelling SKH

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand kiwa NL BSB productcertificaat Partner for progress Nummer K50326/03 Vervangt K50326/02 Uitgegeven 2014-07-01 D.d. 2009-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC KOMO productcertificaat Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10 Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Profielen van ongeplasticeerd PVC Gealan Fenster-Systeme GmbH VERKLARING

Nadere informatie

Hygroscopische eigenschappen

Hygroscopische eigenschappen 2013/12 Hout Hygroscopische eigenschappen Hout en vocht Hout is een natuurproduct dat na droging en verwerking gevoelig blijft voor vocht. Dit betekent dat het kan uitzetten en krimpen. Gebeurt dit ongelijkmatig,

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEOPTIMALISEERD HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEOPTIMALISEERD HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN BRL 2902 d.d. 07-05-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEOPTIMALISEERD HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Vastgesteld door College van Deskundigen SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard

Nadere informatie

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken Geïnstalleerd in bouwwerk ATT 08.31.286.01 uitgegeven: 01 december 2010 vervangt: 15 mei 2009 geldig tot: 15 maart 2013 Attesthouder Smits Rolluiken en Zonwering BV De Hork 11 / Postbus 285 5430 AG Cuijk

Nadere informatie