Handhavingnotitie kantoren op bedrijventerreinen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavingnotitie kantoren op bedrijventerreinen"

Transcriptie

1 Handhavingnotitie kantoren op bedrijventerreinen

2 1 Aanleiding Waarom deze notitie? Verkantorisering en leegstand Op bedrijventerreinen vinden twee belangrijke ontwikkelingen plaats: Verkantorisering en leegstand. Verkantorisering gaat over het ontstaan, of eigenlijk de toename van het aantal kantoren dan wel kantoorhoudende bedrijven, in plaats van andere gebouwen dan wel bedrijven. Het gaat dus zowel om de toename van de zichtbare kantoren als de toename van de kantoorhoudende bedrijven. De huidige bestemmingsplannen bedrijventerreinen laten geen zelfstandige kantoren toe. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat ongeveer vijftig bedrijven, gevestigd op bedrijventerreinen, niet in het bestemmingsplan passen. Het gaat met name om kleinschalige kantoren. Daarnaast zorgt de economische crisis voor minder vraag naar bedrijfsruimte en een veranderende vraag op bedrijventerreinen. Door bedrijfseconomische en marktontwikkelingen komen panden leeg te staan en zijn nieuwe gebruikers moeilijker te vinden. Hierdoor neemt de (langdurige) leegstand toe. Huisvesting voor kleine ondernemers Tevens hebben wij geconstateerd, dat in de huidige Kantorennota 1 kleinschalige kantoorruimte onderbelicht was. In Doetinchem is de groep zzp ers in toenemende mate op zoek naar betaalbare en flexibele ruimtes. Het kantoorlocatiebeleid is als volgt ingedeeld: 1. Grootschalige en kleinschalige kantoorontwikkeling op de stationsomgeving in van Hamburgerbroek en langs de Terborgseweg-Koopmanslaan richting de A Beperkte kantoorontwikkeling in het Ei en de Schil. 3. Zeer kleinschalige kantoorontwikkelingen in woonwijken. 4. Geen ruimte voor zelfstandige kantoren op bedrijventerreinen. Doetinchem heeft 66 kleinschalige kantoren tot 500m2. Kleine ondernemers vinden het aanbod dat ze tegenkomen niet aansluitend aan hun behoeften. De ruimtes zijn te groot, te duur en flexibele contracten worden gemist. De ondernemers zitten het liefst op B of C locaties, omdat de huurprijzen lager liggen en de bereikbaarheid vaak optimaal is (aan de rand van centrum of op bedrijventerreinen). Bedrijven van groot tot klein, van zakelijke dienstverlener tot productiebedrijf: alle soorten ondernemers en bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om te groeien (collegeprogramma ). Kleine ondernemers zijn betekenisvol voor de gemeente. Zij komen met nieuwe spin-offs en verdienen een kans op een succesvol ondernemerschap zonder zorgen over huisvesting. Het Achterhoekse bedrijfsleven bestaat maar liefst uit ongeveer 55% ZZP ers, ongeveer mensen. Ook in Doetinchem gaat het om een grote groep. In de kantorennota (2008) heeft de gemeente uitgesproken, dat zij geen directe initiatieven richt op het beïnvloeden van markt voor kleinere kantoorgebruikers. De marktpartijen dienen zelf het voortouw te nemen. De gemeente heeft echter geconstateerd dat grote kantoorgebouwen of bedrijfsverzamelgebouwen hoge huren vragen. De vraag van de kleine ondernemer komt om die reden niet bij het aanbod terecht. Er is een marktprobleem aan het ontstaan. Vandaar dat kleine ondernemers op bedrijventerreinen huisvesting zoeken. Alleen staat het huidige beleid zelfstandige kantoorruimte op bedrijventerreinen niet toe. In overleg met de ondernemersvereniging IG&D en de Kamer van Koophandel heeft de gemeente een notitie opgesteld om duidelijkheid te bieden aan bedrijven (met name kantoren) die illegaal op bedrijventerreinen gevestigd zijn, alsmede een richting te geven voor huisvestingsvragen in de toekomst. Met dit document blijft de visie van het kantorenbeleid 1 Gemeente Doetinchem, Ruimte voor kantoren,

3 kantoren overeind. Dit houdt in dat op bedrijventerreinen geen ruimte wordt geboden aan zelfstandige kantoren. In verband met het marktprobleem voor de vestiging van onder andere kleine ondernemers gaat de gemeente wel het gesprek aan met eigenaren van grote kantoorgebouwen en bedrijfsverzamelgebouwen. Deze gebouwen worden door de hoge huren onvoldoende gebruikt door kleine ondernemers. De gemeente vraagt om een flexibele houding van de eigenaren ten aanzien van de hoogte van de huren. De actualisatie detailhandelsbeleid voorziet in een antwoord op de vestiging van detailhandel op bedrijventerreinen. 3

4 2 Wat kunnen we niet doen? Een aantal zaken is heel moeilijk door de overheid te sturen. Het toevoegen en/of sturen van kwaliteit in welke vorm dan ook verschilt aan de voor- en achterkant. Aan de voorkant kunnen we sturen door verzoeken voor te leggen aan de Welstandcommissie, te toetsen aan stedenbouwkundige plannen en handhaving van (nieuwe) bouwobjecten. Tegelijkertijd zijn eigenaren in de loop der tijd zelf verantwoordelijk voor investeringen in gebruik, kwaliteit en courantheid van hun pand. Er wordt vaak gedacht dat je alles kunt vastleggen in het bestemmingsplan, maar dat is niet juist. Zeker ten tijde van een economische recessie waarin de werkgelegenheid en bedrijfsresultaten onder druk staan en een snel veranderende marktvraag komt de gemeente voor complexe vergunning- en handhavingverzoeken te staan waarbij ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen onderling kunnen conflicteren. De leegstand (Bijlage 1) op de Doetinchemse bedrijventerreinen neemt toe. Dat is een landelijk verschijnsel, maar raakt een krimpende regio als de regio Achterhoek extra hard. Het beperken van de leegstand is in eerste instantie een marktopdracht. Daarbij dienen eigenaren en ontwikkelaars kritisch te kijken naar hun verhuur- en verkoopprijzen en kritisch te kijken naar de courantheid van hun pand (denk aan locatie, multifunctionaliteit van gebruik, onderhoud). Wat kunnen we als gemeente wel doen? 4

5 3 Wat kunnen we wel doen? De komende jaren zullen gericht zijn op de ontwikkeling van kwaliteit in plaats van kwantiteit, op nieuwe functies van bestaand vastgoed in plaats van nieuwe functies op nog te ontwikkelen gebieden. Op samenwerking met regiogemeenten en marktpartijen in plaats van concurrentie. Op duurzaamheid van bedrijventerrein, kantoor en bedrijfspand Bestemmingsplan De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vanaf 1 juli 2008 actief en regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden. Zowel het Rijk, provincies als gemeenten hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan geeft regels over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bebouwingsmogelijkheden van de grond. Het gebruik van gronden of het bebouwen van gronden op een wijze die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan is niet toegestaan. Als dit wel gebeurt, ligt er een verantwoordelijkheid bij de gemeentelijke overheid om hier tegen op te treden, i.c. de regelgeving te handhaven. De voorschriften behorende bij de verschillende bestemmingsplannen geven aan welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden op de betreffende bedrijventerreinen is toegestaan. Doordat de voorschriften voor de verschillende bestemmingsplannen niet gelijkluidend zijn, kan het voorkomen dat op het ene bedrijventerrein een bepaald gebruik is toegestaan, terwijl dit op een ander bedrijventerrein niet het geval is. Veelal ligt het moment waarop het bestemmingsplan is gemaakt en het denken over ruimtelijke ordening en economie op dat moment aan deze verschillen ten grondslag. 2 Voor de bedrijventerreinen in Doetinchem gaat het om de volgende bestemmingsplannen (inclusief latere wijzigingen): Bedrijfsterrein De Huet 1994; Bedrijventerrein Wijnbergen 1999; Bedrijventerrein Keppelseweg 2002; Bedrijventerrein Verheulsweide 2008; Wehl 2008; Gaanderen 2008; RBT 2009; De mogelijkheden om als gemeente met behulp van het bestemmingsplan tijdelijke functies of afwijkende functies te faciliteren worden in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt. 2 Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Nota handhaving bedrijventerreinen,

6 3.2 Beleidskader In het belang van economische ontwikkeling, het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit en het zorgvuldig omgaan met schaarse ruimte bevordert de provincie samenwerking tussen gemeenten. In de Regio Achterhoek zijn, met behulp van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB), over de volgende onderwerpen specifieke afspraken gemaakt: afstemming vraag en aanbod; regulering aanbod; segmentering bedrijven (voldoende ruimte bieden voor milieuhinderlijke bedrijven); programmering herstructurering (hoe concreet en reëel is de programmering); grondprijs(methodiek); uitwerking van de ladder voor duurzame verstedelijking (zie hieronder 4.2.1); monitoring (bijhouden van IBIS, het monitoringssysteem van de provincie ten aanzien van het uitgeven van kavels) Ladder voor duurzame verstedelijking Om een goed systeem van ruimtelijke ordening te creëren, is vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is gebaseerd op de SER-ladder. Dat betekent in de praktijk: kijk eerst of er vraag is naar bepaalde nieuwe ontwikkeling in de gemeente en/of regio, beoordeel vervolgens of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt (eventueel met een aantal aanpassingen) en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, zorg dan altijd voor een optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid Kantorenbeleid De Kantorennota Ruimte voor kantoren is opgesteld in De belangrijkste bevindingen op het gebied van trends en ontwikkelingen destijds: Doetinchem vergroot in de komende jaren de regionale centrumfunctie voor kantoren; minder kwantitatieve behoefte; meer kwaliteit: flexibele/multifunctionele ruimten (vraaggestuurd en dynamisch); nieuwe werken: digitale omgeving/thuiswerken. In de Kantorennota is de kleinschalige kantoorruimte onderbelicht, terwijl deze ontwikkeling in deze tijd een belangrijke rol speelt in de vraag naar kantoorruimte. Hierover wordt wel gezegd: er is voldoende aanbod, maar deze voldoet veelal niet aan de gestelde kwaliteitseisen (bereikbaarheid en parkeergelegenheid). In Doetinchem is er pas recent een locatie aangewezen voor de ontwikkeling van kleinschalige kantoorpanden, waarin een eigen identiteit (geen groot bedrijfsverzamelgebouw) tot de mogelijkheden behoort. Het gaat hier om de locatie langs de Bedrijvenweg op bedrijventerrein Verheulsweide. Wellicht kan ook ontwikkellocatie Hamburgerbroek-Zuid, als A-locatie, hier een rol in spelen. De ruimtelijke uitwerking (aangewezen locaties) ten aanzien van kantoren in Doetinchem: kantorenlocatie Verheulsweide (Ondernemingscentrum/Terborgseweg); Hamburgerbroek/stationsomgeving ontwikkellocatie kantoren; kleinschalige kantoren beperkt mogelijk Centrum/Ei (bijvoorbeeld Grutstraat, Cultuurcluster Brewinc) en Schil (Terborgseweg bijvoorbeeld); geen ruimte voor kantoren op bedrijventerreinen. Dit is op sommige bedrijventerreinen zeer beperkt toegestaan: de Huet (langs de Liemersweg), Keppelseweg (omgeving DAGO), A18 Bedrijvenpark (zuidwest-hoek), Verheulsweide (Bedrijvenweg ontwikkellocatie, stationsomgeving en de als eerste genoemde kantorenlocatie op Verheulsweide Ondernemingscentrum/ Terborgseweg). 6

7 Voor de komende jaren is de A-locatie Hamburgerbroek/Stationsomgeving de ontwikkellocatie nabij het station en ontsluitingswegen. Naast de Rabobank, Belastingdienst, KroeseWevers en het politiebureau zetten we in om de toekomstige vraag naar representatieve kantoorruimte op deze plek te accommoderen. De productiegerelateerde kantorenpercentages die in de huidige bestemmingsplannen staan opgenomen blijven het uitgangspunt. Zelfstandige kantoren op bedrijfsbestemmingen worden in principe niet gelegaliseerd. 3.3 Parkmanagement: samenwerking ondernemers en gemeente Op de Doetinchemse bedrijventerreinen zijn parkmanagement organisaties actief, die sinds 2012 via de inkomsten van reclameheffing (ondernemersfonds) zorgen voor een modern, duurzaam, schoon, heel en veilig bedrijventerreinen. Ondernemers, IG&D en gemeente werken samen om dit te bereiken. De parkmanagement organisaties zijn de ogen en oren van de bedrijventerreinen. De verantwoordelijkheden voor en uitvoering van bijvoorbeeld groenonderhoud, beveiliging en gladheidbestrijding van niet-hoofdwegen liggen daarbij bij de ondernemers zelf. Ook de leegstand is een terugkerend thema binnen de parkmanagement organisaties. De gemeente Doetinchem (Team Economie) is als adviseur aan de verschillende besturen verbonden. 7

8 4 Handhaving: concrete richtingen voor de komende jaren De gemeente wil duidelijkheid bieden aan bedrijven (met name kantoren) die al illegaal gevestigd zijn, alsmede een richting geven voor huisvestingsvragen in de toekomst. 4.1 Werkwijze De gemeente Doetinchem schrijft de bedrijven aan die op basis van het huidige bestemmingsplan illegaal zijn gevestigd. De pilot start op bedrijventerrein Wijnbergen, omdat daar de behoefte aan handhaving het grootst is. De ondernemer is na het ontvangen van de brief aan zet: Hij/zij laat binnen 8 weken 3 aan het Team Handhaving weten, dat hij/zij actief (naar het oordeel van de gemeente) op zoek is naar een geschikte (ook bestemmingsplantechnisch) bedrijfslocatie of dat zij beschikt over een vergunning. In dit stadium vindt de ondernemer een andere geschikte locatie en verplaatst ofwel de ondernemer geeft onderbouwd aan geen andere locatie te kunnen vinden. In het laatste geval gaat de gemeente actief het gesprek met de ondernemer aan over zijn/haar huisvestingsbehoefte. Bij het uitblijven van een reactie, zal de gemeente een handhavingtraject inzetten. De parkmanagementorganisatie Wijnbergen en IG&D zullen op de hoogte gesteld worden van de start van de handhaving. De pilot wordt na Wijnbergen geëvalueerd. Na Wijnbergen volgen Verheulsweide, Keppelseweg, De Huet, Gaanderen en Wehl. Het A18 Bedrijvenpark behoeft vanwege de fase waarin de uitgifte zich bevindt geen nader onderzoek. 4.2 Handhaven Als een functie wordt uitgeoefend die in strijd is met het bestemmingsplan en waar het bedrijf niet naar een andere locatie wenst te vertrekken, treed de gemeente handhavend op. De gemeente heeft een beginselplicht tot handhaven. Indien sprake is van illegaal gebruik of bebouwing, dan staat optreden van gemeentewege hiertegen open op basis van een drietal wegen: Bestuurlijke handhaving Toezicht op de naleving wordt uitgeoefend en indien niet naleving wordt vastgesteld kunnen sancties worden opgelegd door bestuursorganen (zie hiervoor hoofdstuk 5 van de Awb). Bestuursrechtelijke instrumenten worden ingezet door de gemeente met als primair doel het herstellen van de ongewenste situatie of het beëindigen/ongedaan maken van de overtreding. De bestuursrechtelijke instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn: een bestuursrechtelijke sanctiebeschikking: - last onder dwangsom; - last onder bestuursdwang. intrekken van de vergunning of de ontheffing; een bouwstop (stilleggen van de activiteiten); bestuurlijke boete. De gemeente voert ook bedrijfsmatige activiteiten uit waarvoor zij formeel tevens de handhavende organisatie is. Omdat hier de slager zijn eigen vlees keurt is het nodig de handhaving hiervan zichtbaar en transparant te maken. Dit geschiedt door de bevindingen van het toezicht altijd schriftelijk ter kennis te stellen van degene die het beheer of de directie voert over de gecontroleerde activiteit. In de gevallen waarin een overtreding wordt geconstateerd wordt dezelfde sanctiestrategie gehanteerd als bij overtredingen van externen. Indien overtredingen door andere overheden wordt begaan, dan wordt eveneens opgetreden als tegen ieder ander. 3 De gemeente heeft een beginselplicht tot handhaven. Als er een handhavingverzoek binnenkomt, geldt in de regel een termijn van 8 weken. 8

9 Handhaving via privaatrecht Bij deze vorm gaat erom dat de gemeente als eigenaar van een grond of een pand de gebruiker c.q. huurder aanspreekt op het niet voldoen aan de privaatrechtelijke afspraken en/of regels. Strafrechtelijke sancties Deze worden opgelegd door de strafrechter krachtens de wet met strafvordering belast. Uitsluitend de politie en het Openbaar Ministerie hebben de bevoegdheid om strafrechtelijk op te treden. De strafrechtelijke instrumenten worden vooral gehanteerd door het Openbaar Ministerie, de politie en de Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA s). Deze zijn gericht op het straffen van de overtreder en het wegnemen van de wederrechtelijk genoten (concurrentie)voordeel. De belangrijkste strafrechtelijke instrumenten zijn: bestuurlijke strafbeschikking; proces verbaal; voorlopige maatregel. 9

10 Bijlage 1 Begrippenlijst Bedrijf Een zelfstandige productie-eenheid. Bestaand - bouwwerk: bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan; - gebruik: bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmginsplan. Dienstverlening (commerciële) Het bedrijfsmatig en tegen betaling aanbieden en verlenen van op publieke gerichte, al dan niet maatschappelijk en/of medische diensten, niet zijnde goederen, aan personen die deze diensten aanwenden anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Kantoor (zelfstandig) Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen en waar allerlei administratieve handelingen worden uitgevoerd. Leegstand Leegstand is het gedeelte van het aanbod dat momenteel daadwerkelijk leegstaat en onmiddellijk beschikbaar is voor derden. Er is daarbij een onderscheid tussen frictie- en langdurige leegstand. Frictieleegstand bestaat uit ruimten die minder dan een jaar leegstaan, langdurige leegstand betreft panden die langer dan een jaar leegstaan. 10

11 Bijlage 2 Literatuurlijst Gemeente Arnhem, Herijking kantorenbeleid , Gemeente Doetinchem, Handhavingbeleidsplan, Gemeente Doetinchem, Ruimte voor kantoren, Gemeente Doetinchem, Actualisatie detailhandelsbeleid, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Nota handhaving bedrijventerreinen, Nationaal Programma Herbestemming, Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen, Kansen voor kwaliteit, VNG, Handreiking Leegstand te lijf,

12 Bijlage 3 Overzicht leegstand Doetinchemse niet-woningen ,0 20,0 15,0 10,0 leegstand niet-woningen kantoren bedrijven detailhandel horeca praktijkruimten 5,0 0,

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop Industrie terrein Windmolenbos Haelen Inleiding Kleinschalige bedrijvigheid vormt een belangrijke bron van vernieuwing en dynamiek in de economie, het zijn de gangmakers

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Te koop/te huur 6 bedrijfsunits

Te koop/te huur 6 bedrijfsunits Te koop/te huur 6 bedrijfsunits voor kleinschalig ondernemen op niveau Bedrijventerrein Ubroek te Venlo Een project van: Venneperweg 1121 2144 KE Beinsdorp www.krm-vastgoed.com Inleiding Kleinschalige

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Functie-uitbreiding gemeentehuis

Nota zienswijzen bestemmingsplan Functie-uitbreiding gemeentehuis Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0152-VAST 27 november 2014 T14.15150 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Zienswijzen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Procedure 2 1.3 Zienswijzen en gemeentelijke reactie en conclusie

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel II: Soorten regelgeving IPM Decentrale Regelgeving Versie 4.0, Augustus 2008 ICTU / Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen.

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen. Gemeenteblad Jaar 2006 Afdeling 3A Publicatiedatum 8 maart 2006 Onderwerp Intrekking van de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 1998 en vaststelling van de Verordening op de woning- en

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie frys1n

provinsje fryslân provincie frys1n Voor Er provinsje fryslân provincie frys1n postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslan Postbus 20120

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

ZIENSWIJZENREACTIENOTA

ZIENSWIJZENREACTIENOTA ZIENSWIJZENREACTIENOTA Bestemmingsplan Eiveko Inleiding Om de bouw van 31 woningen en 6 kavels voor woon-werken mogelijk te maken aan de Wolbes Landen 1 (voormalig Eiveko-terrein) is een bestemmingsplan

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! ledenvergadering ROV - 10 november 2010 Wie is Ericis BV? Ericis BV is één van de voortrekkers geweest van de introductie

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN Wijzigingsplan Natuurgebied Veluwe, Immenweg 15 te Lunteren (De Scheleberg)

NOTA ZIENSWIJZEN Wijzigingsplan Natuurgebied Veluwe, Immenweg 15 te Lunteren (De Scheleberg) INCLUDEPICTURE "j:\\modellen\\logo\\logo.bmp" \* MERGEFORMAT \d NOTA ZIENSWIJZEN Wijzigingsplan Natuurgebied Veluwe, Immenweg 15 te Lunteren (De Scheleberg) Inleiding Het ontwerpwijzigingsplan Natuurgebied

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Inleiding Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Deze nota gaat over de ontwikkelingen in de internetdetailhandel. Dit afgelopen jaar zijn er meerdere verzoeken binnengekomen voor de uitoefening

Nadere informatie

De Gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten?

De Gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De Gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de Apeldoornse economie. Nieuw ondernemerschap

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008 Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek 28 oktober 2008 Opbouw van de presentatie Ontstaan van de samenwerking Doelstelling en ambitie Aansluiting bij Provinciaal en Landelijk beleid

Nadere informatie

COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden.

COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden. El COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden.nl Bezoekadres: Locatie Dalen Hoofdstraat 2 Aan: Ermerstrand BV

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00239* 14RDS00239 Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Bedrijvenpark Lingewaard" met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.14-VG01 met "Reactienota zienswijzen

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011

CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011 namens aanwezig afwezig gemeente Alphen aan den Rijn de heer T. Hoekstra gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

iihiniiiiniiii Archiefexemplaar VERZONDEN 2 5 FEB 2015 AANGETEKEND en PER GEWONE POST

iihiniiiiniiii Archiefexemplaar VERZONDEN 2 5 FEB 2015 AANGETEKEND en PER GEWONE POST Gemeente lemen Archiefexemplaar iihiniiiiniiii Ons kenmerk : Uw kenmerk Uw brief van Bijlagen : geen Beh.ambtenaar : P. J. van den Hurk Telefoonnummer : 020 3144782 E-mailadres : p.vandenhurk@diemen.nl

Nadere informatie

TE KOOP ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B BARNEVELD

TE KOOP ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B BARNEVELD TE KOOP ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B BARNEVELD TE KOOP ZELFSTANDIGE KANTOORRUIMTE ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B, BARNEVELD Bent u op zoek naar een moderne en flexibele werkplek? Koop dan een ZELFSTANDIGE KANTOORRUIMTE

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013 Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Inhoud plan Het planvoornemen betreft

Nadere informatie

Huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement Syllabus Huisvestingsmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer de Rijksgebouwendienst, KPN, de gemeente

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : G e b r u i k e n p l a a t s i n g v a n z e e c o n t a i n e r s

B i j l a g e 2 : G e b r u i k e n p l a a t s i n g v a n z e e c o n t a i n e r s B i j l a g e 2 : G e b r u i k e n p l a a t s i n g v a n z e e c o n t a i n e r s Gebruik en plaatsing van zeecontainers op het bedrijventerrein Nieuwe Dijk. Op het bedrijventerrein worden door verschillende

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Conform uw verzoek heb ik dit standpunt toegelicht in een aparte bijlage.

Conform uw verzoek heb ik dit standpunt toegelicht in een aparte bijlage. Grondontwikkeling Nederland B.V. t.a.v de heer S.R Kooij Robijnstraat 48 1812 RB Alkmaar Datum 23 oktober 2013 Onze ref 20130001 Inzake Grondontwikkeling Nederland B.V. - Wft M. Kupperman, advocaat T +31

Nadere informatie

Transformatie en ruimtelijk beleid

Transformatie en ruimtelijk beleid Transformatie en ruimtelijk beleid van het Expertteam Kantoortransformatie Brinkwal in Nieuwegein Transformatie van opleidingsgebouw naar sociale huurwoningen voor jongeren. Weliswaar gesitueerd op een

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Handhaven voor inspecteurs

Handhaven voor inspecteurs Handhaven voor inspecteurs Sabine van den Hoek VNG Eveline Roijakkers/Mandy van Ommeren GG&GD Utrecht Wencke Thijssen gemeente Gouda 1 oktober 2013 Welkom en inleiding Wat gaan we bespreken? Wat is handhaven?

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2015

Nota Grondprijzen 2015 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2015 Datum 5 januari 2015 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 13

Nadere informatie

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 2 BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP BOUWKAVEL(S) VOOR PERIFERE DETAILHANDELS VESTIGING (PDV) EN/OF BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR Edisonstraat ONG. Bedrijventerrein Tijvoort-Zuid te Goirle Versie 0.02 Algemene

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

Parkmanagement in groei traject

Parkmanagement in groei traject Parkmanagement in groei traject Leergang PM 2014 Utrecht, 25 maart 2014 www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Auteur achter, voornaam Levenscyslus bedrijventerrein Programma

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder.

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder. Essentie uitspraak: De Afdeling oordeelt dat de deelraad niet onterecht een wijzigingsvoorwaarde wat de bouwhoogte betreft heeft gehanteerd. De Afdeling geeft aan dat de deelraad een groter gewicht aan

Nadere informatie

Bedrijventerreinen kunnen veel beter

Bedrijventerreinen kunnen veel beter Bedrijventerreinen kunnen veel beter Prof. dr. Jacques van Dinteren 17 juni 2014 Paar feiten Voldoende nieuw bedrijventerrein voor 14 jaar Is er nauwelijks economisch herstel, dan voor 20 jaar Veranderende

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de definitie van het peuterspeelzaalwerk is de leeftijdspecificatie ( van twee tot vier jaar ) uit de modelverordening van de VNG veralgemeniseerd

Nadere informatie