Overwegingen bij wegbestemmen kantoorfuncties en bijhorende planschade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overwegingen bij wegbestemmen kantoorfuncties en bijhorende planschade"

Transcriptie

1 Overwegingen bij wegbestemmen kantoorfuncties en bijhorende planschade Inleiding De kantorenleegstand in Amsterdam is structureel en niet uitsluitend een gevolg van de huidige economische crisis. Zo is er onder meer sprake van een veranderend werkpatroon met een daarbij behorende veranderende vraag. In de Kantorenstrategie wordt uitvoeriger ingegaan op de huidige en toekomstige kantorenmarkt. Vooral van belang is de constatering in de Kantorenstrategie dat ook indien de economie aantrekt er nog steeds sprake zal zijn van een overaanbod van kantoorruimte. Het is om deze reden dat de wens bestaat het aanbod aan kantoren in Amsterdam te verkleinen. Getracht wordt om het verminderen van de leegstand van kantoren zo veel mogelijk in samenwerking met de eigenaren van de kantoorpanden te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door transformatie van deze gebouwen te faciliteren. Echter, niet alle eigenaren zijn bereid om mee te werken aan transformatie van hun kantoorgebouwen. Een van de redenen die eigenaren naar voren brengen is dat de boekwaarde van hun gebouwen de speelruimte voor hen en voor de gemeente enorm beperkt. Veel kantoorgebouwen blijken een te hoge boekwaarde te hebben, terwijl eigenaren en hun financiers deze waarden nog niet of onvoldoende bijstellen. Door de toezichthouders op de financiële markten, waaronder met name De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), wordt druk uitgeoefend teneinde banken en financiële instellingen te bewegen de waarderingen van hun vastgoed meer in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Overwogen wordt dat de gemeente het instrument van de planschade inzet om via die weg eveneens (indirect) te bewerkstelligen dat de waardering van het vastgoed meer aansluit bij de waarde in de markt en dat wordt gekomen tot een gedwongen afwaardering van dat vastgoed. Niet alleen van een specifiek kantoorgebouw maar, door precedentwerking, van vergelijkbare leegstaande, niet verhuurde kantoorgebouwen in de regio Amsterdam. Instrument van de planschade Een aantal aspecten speelt een rol bij het beantwoorden van de vraag of via de planschadeprocedure kan worden bereikt dat de boekwaarde van kantoorgebouwen wordt verlaagd. In dit memo is aangegeven dat, om het instrument van de planschade te kunnen inzetten ten aanzien van een concreet leegstaand en niet verhuurd groot kantoorgebouw, de kantoorbestemming moet worden wegbestemd. De eigenaar van een dergelijk gebouw kan alsdan op grond van de Wetruimtelijke ordening ("Wro") aanspraak maken op planschade. Bij de bepaling van de omvang van die planschade moet de werkelijke waarde van het vastgoed onder het huidige planologisch regime worden vergeleken met de waarde onder het nieuwe planologisch regime, waarbij de kantoorfunctie is wegbestemd. Daarbij was de veronderstelling dat de vergelijking tussen het huidige (kantoorfunctie) en toekomstige (geen kantoorfunctie) planologisch regime zou leren dat er niet of nauwelijks sprake zou zijn van vergoedbare planschade. Inmiddels is die verwachting onjuist gebleken (zie onder 4). In concreto houdt de meest logische planologische wijziging in dat B&W de gemeenteraad vragen een postzegelbestemmingsplan vast te stellen waarbij de kantoorfunctie wordt wegbestemd en een gemengde functie (niet zijnde een kantoor) als bestemming vaststelt. Dat is de meest logische, en tevens meest vergaande variant om het gewenste doel te bereiken. Hierna zullen volledigheidshalve enkele andere varianten (onder 4) worden genoemd. Die andere varianten kunnen leiden tot een beperking van de planschade. Tegelijk doen zij afbreuk aan het te bereiken doel, het scheppen van een precedent dat moet leiden tot een neerwaartse bijstelling van de waarde van leegstaande kantoorgebouwen. De verwachting is dat na de vastgestelde (en onherroepelijke) wijziging van het planologisch regime de eigenaar een verzoek om vergoeding van de door hem geleden planschade zal indienen. Uiteindelijk zou dan vast komen te staan dat er maar weinig planschade zou behoeven te worden vergoed. Het vooraf schatten van de omvang van de planschade is van wezenlijk belang omdat het de gemeente is die de schadevergoeding moet uitkeren. De beoordeling door de rechter van een besluit betreffende de tegemoetkoming in de planschade bevindt zich aan het einde van een lang traject. Met het voorbereiden en doorlopen van de bestemmingsplanprocedure (inclusief de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak) is een aanzienlijke hoeveelheid tijd ( enige jaren) gemoeid.

2 Ook de daarop volgende planschadeprocedure die zou moeten leiden tot een definitief rechterlijk oordeel over de te vergoeden planschade zal veel tijd in beslag nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de financiële belangen van die eigenaar, zoals hierna zal blijken, zodanig zijn dat het zeer waarschijnlijk is dat de eigenaar beroep instelt tegen het besluit waarbij de gemeenteraad het (postzegel)bestemmingsplan zonder kantoorbestemming vaststelt. Varianten ten aanzien van wijziging van het planologisch regime Eén van de instrumenten die de gemeente kan toepassen om actief en zonder de medewerking van eigenaren van kantoren, het kantorenaanbod te verkleinen is het wijzigen van het planologisch regime zodat kantoren niet meer zijn toegestaan. Het niet meer toestaan van kantoren op percelen kan in verschillende gradaties: 1. De kantoorfunctie wordt geheel uitgesloten op een perceel. De kantoorfunctie wordt geheel wegbestemd. 2. De kantoorfunctie wordt uitsluitend toegestaan voor zover de kantoren daadwerkelijk gebouwd zijn (zgn. krimpfolie). 3. De kantoorfunctie wordt uitsluitend toegestaan voor zover de kantoren daadwerkelijk gebouwd zijn en gebruikt worden als kantoor (zgn. krimpfolie). 4. De kantoorfunctie wordt ondergebracht in een uitsterfregeling (al dan niet in de vorm van wijzigingsbevoegdheid). 4 Bij alle varianten doet zich de vraag voor of er sprake is van planschade en wat de omvang van de planschade is, in relatie tot het te bereiken doel (het afwaarderen van het vastgoed). Niet alleen bij het (geheel) wegbestemmen van de kantoorbestemming, maar ook bij het weg bestemmen van de planologische toegestane, maar nog niet gerealiseerde kantoorvolume, (krimpfolie) alsmede bij het opnemen van een uitsterfregeling, bestaat een risico op planschade. Deze varianten zullen uiteraard wel leiden tot een lagere planschade omdat er minder kantoormeters worden wegbestemd. Een mogelijke succesvolle schadeverzoek kan wellicht ook worden beperkt door de uitsterfconstructie op te nemen in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.6 Wro). In dat verband is van belang dat bij de vergelijking van de planologische regimes geen rekening mag worden gehouden met de flexibiliteitsbepalingen, waaronder artikel 3.6 Wro, in de bestemmingsplannen zelf. Dat betekent dat pas een schadeverzoek kan worden ingediend op het moment dat het wijzigingsplan tot stand is gekomen en onherroepelijk is. Het effect daarvan is dat in sommige gevallen waarschijnlijk geenvergoeding meer mogelijk is. Omvang van de planschade Inmiddels beschikken we over een redelijk beeld van de omvang van de te verwachten planschade. Twee verschillende deskundige bureaus hebben onafhankelijk van elkaar vastgesteld dat de vergoedbare planschade substantieel zal zijn, telkens wanneer een kantoorfunctie wordt wegbestemd, dan wel beperkt in aantal toegestane m 2 bvo. De stelling dat geen of weinig planschade zal behoeven te worden uitgekeerd is dus niet houdbaar. Een en ander zal hieronder nader worden toegelicht. 4 Een uitsterfconstructie is een bijzondere vorm van positief bestemmen waarbij aan het bestaande gebruik geen beperkingen zijn gesteld, maar waarbij dit gebruik, indien dit is beëindigd doordat het is omgezet in een ander met het plan verenigbaar gebruik, niet opnieuw een aanvang mag nemen.

3 Vervolgaspecten Wanneer het inderdaad zo is - en de verwachting daartoe is gerechtvaardigd - dat de eigenaar van een leegstaand kantoorgebouw bij het wegbestemmen van de kantoorfunctie aanspraak kan maken op een substantieel bedrag aan planschade, dan rijst direct een aantal te onderzoeken vervolgaspecten. Daartoe behoren de volgende: De gemeenteraad zal bij de vaststelling van het bestemmingsplan, op basis van een dan voorliggende realistische planschaderisicoanalyse een substantieel bedrag aan te vergoeden planschade dienen te reserveren. Indien dit niet gebeurt, is het bestemmingsplan niet uitvoerbaar en zal het oogstwaarschijnlijk door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet in stand worden gelaten. De gemeenteraad zal tevens bereid moeten zijn het betreffende kantoorgebouw minnelijk te verwerven dan wel aan te wijzen voor onteigening ter verwezenlijking van de door de Gemeente gewenste bestemming wanneer de eigenaar niet bereid is gedurende planperiode een andere bestemming te verwezenlijking en vasthoudt aan de kantoorbestemming. Wanneer die bereidheid niet wordt uitgesproken en daarvoor niet de benodigde gelden worden gereserveerd dan zal de beoogde bestemming niet gedurende de planperiode van 10 jaar kunnen worden verwezenlijkt en is sprake van een niet uitvoerbaar plan. In dat laatste geval zal de raad ook bereid moeten zijn de bestemming zelf te verwezenlijken indien de eigenaar (bij onteigening) volledig schadeloos moet worden gesteld (planschade + bijkomende kosten). Het is niet uit te sluiten dat andere eigenaren en/of beleggers van leegstaande kantoorpanden gaan vragen om het weg bestemmen van de kantoorfunctie in ruil voor planschade en de Raad vragen daartoe andere postzegelbestemmingsplannen vast te stellen (precedentwerking). Bezien moet worden hoe dient te worden gehandeld met door de eigenaar gesloten huurovereenkomsten van kantoorruimte in de periode tot de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, c.q. in de periode voorafgaand aan de vaststelling van dat bestemmingsplan c.q. de (gedwongen) verwezenlijking van de door de Gemeente gewenste nieuwe bestemming (overgangsrecht). Deelaspecten bij planschade Algemeen In de Wet ruimtelijke ordening is een regeling inzake planschade opgenomen, die inhoudt dat degene die in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van onder meer de vaststelling van een bestemmingsplan, een tegemoetkoming in de schade kan krijgen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Of en in hoeverre sprake zal zijn van planschade en wat de hoogte daarvan is, hangt van een aantal factoren af. In de eerste plaats moet een planologische vergelijking worden gemaakt, waarbij het oude planologische regime met het nieuwe planologische regime wordt vergeleken. Aan de hand van deze vergelijking kan beoordeeld worden of er daadwerkelijk sprake is van een planologische verslechtering die schade veroorzaakt (causaliteit). Naast de planologische vergelijking zijn er nog meer factoren die van invloed kunnen zijn op de omvang van de schade, zoals: passieve en actieve risicoaanvaarding (mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken); de binnen het normaal maatschappelijk risico vallende schade dient voor rekening van de aanvrager te blijven; heeft de vaststelling/wijziging van een bestemmingsplan voor de benadeelde naast schade ook voordeel opgeleverd, dan wordt dit voordeel gesaldeerd. Het is evident dat er sprake is van een veranderend planologisch regime indien kantoren niet langer planologisch worden toegestaan. Uit de planschade-risicotoetsen is naar voren gekomen dat sprake is van een planologische verslechtering van de panden en daarmee ook een waardedaling van de panden. Op de wijze van waardebepaling wordt in het onderstaande nader ingegaan. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de waardevermindering redelijkerwijs ook vergoed dient te worden. Hierbij is van overwegend belang of er sprake is van passieve dan wel actieve risicoaanvaarding door de geraakte partij of dat de schade behoort tot het normale maatschappelijk risico.

4 Actieve risicoaanvaarding Actieve risicoaanvaarding doet zich voor indien een partij weet of behoort te weten dat een nieuw bestemmingsplan een voor hem nadelige verandering zou kunnen meebrengen en hij toch tot verwerving van een onroerende zaak overgaat. In de discussie omtrent leegstaande kantoormeters doet deze situatie zich niet voor, nu het gaat om bestaande kantoorpanden. Passieve risicoaanvaarding Voor aanvaarding van het risico van het vervallen van mogelijkheden is van belang of de voortekenen van de nadelige planologische wijziging reeds enige tijd zichtbaar waren. Het vervallen van mogelijkheden komt voor rekening van aanvrager als een redelijk denkende en handelende eigenaar rekening zou houden met de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou gaan veranderen (ABRvS , /1, BR 2001, p. 228). Van belang daarbij zijn concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Een formele status van deze voornemens is niet vereist. Als concrete pogingen zijn ondernomen tot realisering van de mogelijkheden bestaat er geen grond voor het aannemen van passieve risicoaanvaarding (ABRvS 14 januari 2009, /1). Van passieve risicoaanvaarding is geen sprake als de aanvrager in de periode tussen het bekend worden van het concrete beleidsvoornemen en het moment waarop hij de bestemming niet meer kon realiseren voldoende concrete pogingen heeft ondernomen om de bestaande bouw- en/of gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan te benutten. Cruciaal is wanneer gesproken kan worden van een voldoende concreet en kenbaar voornemen tot het verwijderen van de kantoorbestemming. In de Kantorenstrategie die openbaar is gemaakt wordt duidelijk aangegeven dat het overaanbod aan kantoren moet worden teruggebracht. Bovendien zijn specifieke gebieden aangewezen als leegstandsgebied. Er is echter niet concreet aangekondigd het feit dat de gemeente de nu planologisch toegestane kantoormeters wenst te verminderen in bestaande bestemmingsplannen. De Kantorenstrategie is onvoldoende om als concreet beleidsvoornemen te beschouwen voor het wegbestemmen van bestaande gebouwde kantoren. Bovendien kan er geen sprake zijn van het niet tijdig realiseren van de bestemming, zij is immers al gerealiseerd. Voor het wegbestemmen van planologische toegestane maar onvergunde kantoren zou de Kantorenstrategie wellicht wel kunnen dienen als concreet beleidsvoornemen. Zekerder zou een (deel)structuurvisie of andere beleidsregel zijn die onomwonden uitspreekt dat de kantoormeters in specifieke gebieden verminderd zullen worden. Als een concrete poging wordt volgens de jurisprudentie van de Raad van State in ieder geval het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning aangemerkt. De periode waarbinnen een dergelijke aanvraag redelijkerwijs door een aanvrager kan worden gedaan, is afhankelijk van het soort project. Over de omvang van de periode bestaat weinig jurisprudentie. Voor de bouw van één woning werd een periode van 10 maanden lang genoeg geacht. Welke periode voor een kantoorpand voldoende wordt geacht, is niet duidelijk. Aangezien de aanvraag voor een kantoorpand complexer is dan een aanvraag voor één woning zal de periode: zal de rechter waarschijnlijk een langere periode dan 10 maanden aanhouden. Normaal maatschappelijk risico Het normaal maatschappelijk risico is dat gedeelte van de waardevermindering dat voor rekening van de partij zelf komt. Onder dit begrip valt bijvoorbeeld het feit dat het in de rede ligt dat in Nederland een vrij uitzicht uit een woning niet tot in de eeuwigheid behouden blijft. Wezenlijke vraag in deze is of het in de lijn der verwachting ligt dat kantoormeters niet behouden blijven. Voor het daadwerkelijk wegbestemmen van gebouwde leegstaande kantoren biedt de jurisprudentie op dit moment nog geen steun Dit kan anders komen te liggen op het moment dat de leegstand al jaren voortduurt en er sprake is van verkrotting. Langdurige leegstand en verkrotting zijn nu juist hetgeen we wensen te voorkomen. Voor het wegbestemmen van planologisch toegestane maar niet gebouwde of reeds vergunde kantoormeters (krimpfolie) bestaat wel steun in de jurisprudentie. Het hangt echter sterk af van de omstandigheden van het geval, in welke mate sprake is van normaal maatschappelijk risico. Vuistregel is hoe ouder het onbenutte recht is hoe waarschijnlijker het is dat er een korting kan plaatsvinden op de schadevergoeding.

5 Wijze van waardebepaling van kantoren Bij de waardebepaling voor kantoren wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Om de waarde van een pand te bepalen wordt door de deskundigen naar de gemiddelde huurprijs per vierkante meter gekeken. Deze huurprijs wordt vermenigvuldigd met de bruto vloeroppervlakte van het pand en met een kapitalisatiefactor. Voor het bepalen van de hoogte van de huur is niet doorslaggevend of een specifiek pand leeg staat. Doorslaggevend is de situatie op de kantorenmarkt en of een redelijk denkende en handelende initiatiefnemer inschat dat een verhuring in de komende jaren mogelijk en een verantwoord investeringsrisico is. Deze methodiek wordt ook toegepast bij de waardebepaling van bedrijfspanden De kapitalisatiefactor is een factor waarmee een huurprijs wordt vertaald in een eindwaarde. De kapitalisatiefactor wordt bepaald door de verkoopwaarde van een pand dat rond de waardepeildatum is verkocht, te delen door de gerealiseerde huurprijs op de waardepeildatum. Hierbij houden wordt rekening gehouden met markthuren zoals die op de waardepeildatum gelden. Bij de waardebepaling voor elk type kantoor wordt rekening gehouden met zaken als basisrendement, risico-opslag, leegstandsrisico 6, belastingen en verzekeringen, beheerskosten, onderhoudskosten enz. Complicerende factor bij het bepalen van de waarde van de kantoren is dat momenteel weinig recente markthuren bekend zijn. Bovendien is niet goed inzichtelijk of er kortingen worden gegeven op de opgegeven huren. Uit een vergelijking tussen de verschillende planschaderisicoanalyses komt naar voren dat bureaus verschillende aannames voor verhuurprijzen van kantoren hanteren. Over de(reken)methodiek bestaat geen discussie. Echter wel bestaan grote discrepanties tussen de aannames die ten grondslag liggen aan de berekening (met name de huurprijs), wat leidt tot grote verschillen in de uiteindelijke waardebepaling en daarmee de planschade-inschatting. Geconcludeerd kan worden dat er weliswaar op onderdelen nog onduidelijkheid bestaat over de precieze omvang van de planschade, maar dat bij het wegbestemmen van m 2 kantoorruimte sprake is van aanzienlijke planschade. Civiele claim Naast de mogelijkheid van een planschadeclaim bestaat de mogelijkheid dat een schadeclaim wordt ingediend wegens onrechtmatig overheidshandelen. Deze mogelijkheid kan zich voor doen als de eigenaar zogenaamde "schaduwschade" lijdt. Van dergelijke schade kan snel sprake zijn als de gemeente bekend maakt dat zij de kantoorfunctie van een groot leegstaand en niet verhuurd gebouw wenst weg te bestemmen. Die bekendmaking heeft immers invloed op de verhuurbaarheid van het gebouw, al was het maar omdat de eigenaar in het kader van zijn mededelingsplicht potentiële gegadigden zal moeten informeren omtrent een dergelijk voornemen van de gemeente. De schaduwschade zal mogelijk niet voor vergoeding in aanmerking komen indiende gemeente enige tijd later daadwerkelijk een bestemmingsplan vaststelt dat voorziet in het wegbestemmen van de kantoorfunctie. Dat wordt echter anders wanneer dat bestemmingsplan uitblijft (of in beroep sneuvelt) of wanneer de gemeente prematuur mededelingen doet omtrent haar voornemens. Wat dat laatste betreft lijkt het verstandig niet te snel naar buiten te treden met enig beleidsvoornemen ten aanzien van het wegbestemmen van de kantoorfunctie van een concreet pand. De planprocedure stop zetten beperkt het financieel risico in geringe mate. 6 De kans op voortdurende leegstand wordt zowel in de huurprijs als in de kapitalisatiefactor meegewogen.

6 Conclusies en aanbevelingen Gelet op de risicoanalyses kan worden geconcludeerd dat het wegbestemmen van de kantoorfunctie van grote, leegstaande en niet verhuurde kantoorgebouwen leidt tot door de gemeente aan de eigenaar te vergoeden tegemoetkoming in de planschade. Op basis van de thans beschikbare informatie is het zeer waarschijnlijk dat deze planschade niet verwaarloosbaar klein maar substantieel zal zijn. Bij de berekening van de waardevermindering is van groot belang welke huurprijs wordt gehanteerd. Dit is op dit moment echter nog niet uitgekristalliseerd en het is raadzaam om uit te gaan van een grote bandbreedte. In welke mate de andere factoren, zoals de passieve risicoaanvaarding en het normaal maatschappelijk risico, een dempende invloed zullen hebben op de hoogte van de planschade is op voorhand niet vast te stellen. In het kader van de nieuwe Omgevingswet kan worden ingezet op aanpassing van de planschadewetgeving. Door het opnemen van een verjaringstermijn voor planschade indien gedurende een bepaalde periode geen gebruik is gemaakt van planologische (gebruiks)mogelijkheden, kan planschade wordt beperkt of uitgesloten, niet alleen bij (langdurige) leegstand van gebouwen gronden, maar ook in andere situaties waar sprake is van langdurige leegstand en langdurige braakliggende gronden door krimpdan wel een veranderende markt zoals detailhandel en bedrijvigheid.

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie

S A O Z ' / -'' ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN. Onderzoek "PLANSCHADE DOOR WINDTURBINES" In opdracht van AgentschapNL

S A O Z ' / -'' ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN. Onderzoek PLANSCHADE DOOR WINDTURBINES In opdracht van AgentschapNL S A O Z ' / -'' ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN Onderzoek "PLANSCHADE DOOR WINDTURBINES" In opdracht van AgentschapNL Opdrachtnummer: 3232870 Datum: oktober 2012 Behandelend adviseur: mr. drs. C.M.L. van

Nadere informatie

RISICOANALYSE (PLAN)SCHADE

RISICOANALYSE (PLAN)SCHADE RISICOANALYSE (PLAN)SCHADE met betrekking tot het project ondergrondse CO 2 -opslag in de gemeente Barendrecht. CONCLUSIE Door de planologische mutatie zal naar verwachting geen schade optreden die op

Nadere informatie

H-team Notitie #01 Herbestemming, regelgeving en gemeente

H-team Notitie #01 Herbestemming, regelgeving en gemeente Herbestemming, regelgeving en gemeente Herbestemming, regelgeving en gemeente Duco Stadig en Erik Minderhoud december 2010 Erik Minderhoud is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam. Duco Stadig is voorzitter

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Actualiteiten omgevingsrecht. Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug

Actualiteiten omgevingsrecht. Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug Actualiteiten omgevingsrecht Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug 1 Beheersverordening: ECLI:NL:RBZWB:2014:96: rechtbank Zeeland-West Brabant Weigering omgevingsvergunningen op grond van beheersverordening.

Nadere informatie

240 De verhouding tussen vermogens- en inkomensschade bij nadeelcompensatie en planschade

240 De verhouding tussen vermogens- en inkomensschade bij nadeelcompensatie en planschade 240 De verhouding tussen vermogens- en inkomensschade bij nadeelcompensatie en planschade A.C.M.M. van Heesbeen en S. Berns 1 Voor het inschatten van de waarde van een woning wordt gebruikelijk de vergelijkingsmethode

Nadere informatie

PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V.

PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V. PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V. Uitgegeven op 28 maart 2007 Laatst gewijzigd per 8 november 2010 De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en beleggers lopen de mogelijkheid dat zij

Nadere informatie

RISICO ANALYSE. Juli 2009 te Utrecht, gemeente Utrecht. Opdrachtgever : Afdeling Bestuurs- en Concerndienst

RISICO ANALYSE. Juli 2009 te Utrecht, gemeente Utrecht. Opdrachtgever : Afdeling Bestuurs- en Concerndienst RISICO ANALYSE Inzake de mogelijk optredende planschade ex artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening als gevolg van de realisering van een singel ter hoogte van de Catharijnebaan te Utrecht. Juli

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam www.rotterdam.nl Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam Maart 2012 Voorwoord Deze Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops is tot stand gekomen naar aanleiding

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING Geruime tijd bestond er bij de appartementseigenaren een grote behoefte aan een mogelijkheid om op een meer eenvoudige en soepele wijze de akte van splitsing aan

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Algemeen

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Algemeen Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Algemeen Achtergrond Voor u ligt de Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015. Gelet op de Peelsamenwerking 6.1 is deze

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid?

Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid? Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid? M.S. de Graaf-Kouijzer RT Masteropleiding ASRE-MSRE Begeleider: mr. T. ten Have RT 31 januari 2006 Voorwoord Voor u ligt de Master Thesis

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijk Anders Bestemmen Snel gerealiseerd! Paviljoen biënnale Venetië Energiewinning met mobiele zonnecellen Spacebox te Utrecht (ontwerp Mart de Jong) Marije van der Galiën (851447058) en Rigina Zuidema

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijk Anders Bestemmen Handreiking voor juristen Tijdelijk Anders Bestemmen Inleiding Nederland is een land waarin de omgeving constant in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de overheid

Nadere informatie

Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking

Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en het Directoraatgeneraal Belastingdienst, namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie

De WOZ Goudgerand Breder gebruik WOZ-informatie De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie Platform waardering onroerende zaken Juli 2008 Dit rapport is voorbereid door de Commissie Breder gebruik WOZ-informatie van het Platform Waardering Onroerende

Nadere informatie

Inhoud Artikel Milieu/natuur/water Ruimtelijke ordening Schadevergoeding Registers

Inhoud Artikel Milieu/natuur/water Ruimtelijke ordening Schadevergoeding Registers Inhoud 7 15 37 83 96 Artikel Milieu/natuur/water Ruimtelijke ordening Schadevergoeding Registers 2 2013 StAB Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht Inhoud Algemeen 7 Artikel 15 Milieu/natuur/water

Nadere informatie

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan?

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een heffing voor collectieve ondernemersactiviteiten 2 De Kvk Amsterdam staat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2015;

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2015; Nr 88a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober en 2 december 2014; gehoord de commissie Samenleving d.d. 19 november 2014; gelet op de artikelen 2.1.3,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie