Overwegingen bij wegbestemmen kantoorfuncties en bijhorende planschade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overwegingen bij wegbestemmen kantoorfuncties en bijhorende planschade"

Transcriptie

1 Overwegingen bij wegbestemmen kantoorfuncties en bijhorende planschade Inleiding De kantorenleegstand in Amsterdam is structureel en niet uitsluitend een gevolg van de huidige economische crisis. Zo is er onder meer sprake van een veranderend werkpatroon met een daarbij behorende veranderende vraag. In de Kantorenstrategie wordt uitvoeriger ingegaan op de huidige en toekomstige kantorenmarkt. Vooral van belang is de constatering in de Kantorenstrategie dat ook indien de economie aantrekt er nog steeds sprake zal zijn van een overaanbod van kantoorruimte. Het is om deze reden dat de wens bestaat het aanbod aan kantoren in Amsterdam te verkleinen. Getracht wordt om het verminderen van de leegstand van kantoren zo veel mogelijk in samenwerking met de eigenaren van de kantoorpanden te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door transformatie van deze gebouwen te faciliteren. Echter, niet alle eigenaren zijn bereid om mee te werken aan transformatie van hun kantoorgebouwen. Een van de redenen die eigenaren naar voren brengen is dat de boekwaarde van hun gebouwen de speelruimte voor hen en voor de gemeente enorm beperkt. Veel kantoorgebouwen blijken een te hoge boekwaarde te hebben, terwijl eigenaren en hun financiers deze waarden nog niet of onvoldoende bijstellen. Door de toezichthouders op de financiële markten, waaronder met name De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), wordt druk uitgeoefend teneinde banken en financiële instellingen te bewegen de waarderingen van hun vastgoed meer in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Overwogen wordt dat de gemeente het instrument van de planschade inzet om via die weg eveneens (indirect) te bewerkstelligen dat de waardering van het vastgoed meer aansluit bij de waarde in de markt en dat wordt gekomen tot een gedwongen afwaardering van dat vastgoed. Niet alleen van een specifiek kantoorgebouw maar, door precedentwerking, van vergelijkbare leegstaande, niet verhuurde kantoorgebouwen in de regio Amsterdam. Instrument van de planschade Een aantal aspecten speelt een rol bij het beantwoorden van de vraag of via de planschadeprocedure kan worden bereikt dat de boekwaarde van kantoorgebouwen wordt verlaagd. In dit memo is aangegeven dat, om het instrument van de planschade te kunnen inzetten ten aanzien van een concreet leegstaand en niet verhuurd groot kantoorgebouw, de kantoorbestemming moet worden wegbestemd. De eigenaar van een dergelijk gebouw kan alsdan op grond van de Wetruimtelijke ordening ("Wro") aanspraak maken op planschade. Bij de bepaling van de omvang van die planschade moet de werkelijke waarde van het vastgoed onder het huidige planologisch regime worden vergeleken met de waarde onder het nieuwe planologisch regime, waarbij de kantoorfunctie is wegbestemd. Daarbij was de veronderstelling dat de vergelijking tussen het huidige (kantoorfunctie) en toekomstige (geen kantoorfunctie) planologisch regime zou leren dat er niet of nauwelijks sprake zou zijn van vergoedbare planschade. Inmiddels is die verwachting onjuist gebleken (zie onder 4). In concreto houdt de meest logische planologische wijziging in dat B&W de gemeenteraad vragen een postzegelbestemmingsplan vast te stellen waarbij de kantoorfunctie wordt wegbestemd en een gemengde functie (niet zijnde een kantoor) als bestemming vaststelt. Dat is de meest logische, en tevens meest vergaande variant om het gewenste doel te bereiken. Hierna zullen volledigheidshalve enkele andere varianten (onder 4) worden genoemd. Die andere varianten kunnen leiden tot een beperking van de planschade. Tegelijk doen zij afbreuk aan het te bereiken doel, het scheppen van een precedent dat moet leiden tot een neerwaartse bijstelling van de waarde van leegstaande kantoorgebouwen. De verwachting is dat na de vastgestelde (en onherroepelijke) wijziging van het planologisch regime de eigenaar een verzoek om vergoeding van de door hem geleden planschade zal indienen. Uiteindelijk zou dan vast komen te staan dat er maar weinig planschade zou behoeven te worden vergoed. Het vooraf schatten van de omvang van de planschade is van wezenlijk belang omdat het de gemeente is die de schadevergoeding moet uitkeren. De beoordeling door de rechter van een besluit betreffende de tegemoetkoming in de planschade bevindt zich aan het einde van een lang traject. Met het voorbereiden en doorlopen van de bestemmingsplanprocedure (inclusief de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak) is een aanzienlijke hoeveelheid tijd ( enige jaren) gemoeid.

2 Ook de daarop volgende planschadeprocedure die zou moeten leiden tot een definitief rechterlijk oordeel over de te vergoeden planschade zal veel tijd in beslag nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de financiële belangen van die eigenaar, zoals hierna zal blijken, zodanig zijn dat het zeer waarschijnlijk is dat de eigenaar beroep instelt tegen het besluit waarbij de gemeenteraad het (postzegel)bestemmingsplan zonder kantoorbestemming vaststelt. Varianten ten aanzien van wijziging van het planologisch regime Eén van de instrumenten die de gemeente kan toepassen om actief en zonder de medewerking van eigenaren van kantoren, het kantorenaanbod te verkleinen is het wijzigen van het planologisch regime zodat kantoren niet meer zijn toegestaan. Het niet meer toestaan van kantoren op percelen kan in verschillende gradaties: 1. De kantoorfunctie wordt geheel uitgesloten op een perceel. De kantoorfunctie wordt geheel wegbestemd. 2. De kantoorfunctie wordt uitsluitend toegestaan voor zover de kantoren daadwerkelijk gebouwd zijn (zgn. krimpfolie). 3. De kantoorfunctie wordt uitsluitend toegestaan voor zover de kantoren daadwerkelijk gebouwd zijn en gebruikt worden als kantoor (zgn. krimpfolie). 4. De kantoorfunctie wordt ondergebracht in een uitsterfregeling (al dan niet in de vorm van wijzigingsbevoegdheid). 4 Bij alle varianten doet zich de vraag voor of er sprake is van planschade en wat de omvang van de planschade is, in relatie tot het te bereiken doel (het afwaarderen van het vastgoed). Niet alleen bij het (geheel) wegbestemmen van de kantoorbestemming, maar ook bij het weg bestemmen van de planologische toegestane, maar nog niet gerealiseerde kantoorvolume, (krimpfolie) alsmede bij het opnemen van een uitsterfregeling, bestaat een risico op planschade. Deze varianten zullen uiteraard wel leiden tot een lagere planschade omdat er minder kantoormeters worden wegbestemd. Een mogelijke succesvolle schadeverzoek kan wellicht ook worden beperkt door de uitsterfconstructie op te nemen in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.6 Wro). In dat verband is van belang dat bij de vergelijking van de planologische regimes geen rekening mag worden gehouden met de flexibiliteitsbepalingen, waaronder artikel 3.6 Wro, in de bestemmingsplannen zelf. Dat betekent dat pas een schadeverzoek kan worden ingediend op het moment dat het wijzigingsplan tot stand is gekomen en onherroepelijk is. Het effect daarvan is dat in sommige gevallen waarschijnlijk geenvergoeding meer mogelijk is. Omvang van de planschade Inmiddels beschikken we over een redelijk beeld van de omvang van de te verwachten planschade. Twee verschillende deskundige bureaus hebben onafhankelijk van elkaar vastgesteld dat de vergoedbare planschade substantieel zal zijn, telkens wanneer een kantoorfunctie wordt wegbestemd, dan wel beperkt in aantal toegestane m 2 bvo. De stelling dat geen of weinig planschade zal behoeven te worden uitgekeerd is dus niet houdbaar. Een en ander zal hieronder nader worden toegelicht. 4 Een uitsterfconstructie is een bijzondere vorm van positief bestemmen waarbij aan het bestaande gebruik geen beperkingen zijn gesteld, maar waarbij dit gebruik, indien dit is beëindigd doordat het is omgezet in een ander met het plan verenigbaar gebruik, niet opnieuw een aanvang mag nemen.

3 Vervolgaspecten Wanneer het inderdaad zo is - en de verwachting daartoe is gerechtvaardigd - dat de eigenaar van een leegstaand kantoorgebouw bij het wegbestemmen van de kantoorfunctie aanspraak kan maken op een substantieel bedrag aan planschade, dan rijst direct een aantal te onderzoeken vervolgaspecten. Daartoe behoren de volgende: De gemeenteraad zal bij de vaststelling van het bestemmingsplan, op basis van een dan voorliggende realistische planschaderisicoanalyse een substantieel bedrag aan te vergoeden planschade dienen te reserveren. Indien dit niet gebeurt, is het bestemmingsplan niet uitvoerbaar en zal het oogstwaarschijnlijk door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet in stand worden gelaten. De gemeenteraad zal tevens bereid moeten zijn het betreffende kantoorgebouw minnelijk te verwerven dan wel aan te wijzen voor onteigening ter verwezenlijking van de door de Gemeente gewenste bestemming wanneer de eigenaar niet bereid is gedurende planperiode een andere bestemming te verwezenlijking en vasthoudt aan de kantoorbestemming. Wanneer die bereidheid niet wordt uitgesproken en daarvoor niet de benodigde gelden worden gereserveerd dan zal de beoogde bestemming niet gedurende de planperiode van 10 jaar kunnen worden verwezenlijkt en is sprake van een niet uitvoerbaar plan. In dat laatste geval zal de raad ook bereid moeten zijn de bestemming zelf te verwezenlijken indien de eigenaar (bij onteigening) volledig schadeloos moet worden gesteld (planschade + bijkomende kosten). Het is niet uit te sluiten dat andere eigenaren en/of beleggers van leegstaande kantoorpanden gaan vragen om het weg bestemmen van de kantoorfunctie in ruil voor planschade en de Raad vragen daartoe andere postzegelbestemmingsplannen vast te stellen (precedentwerking). Bezien moet worden hoe dient te worden gehandeld met door de eigenaar gesloten huurovereenkomsten van kantoorruimte in de periode tot de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, c.q. in de periode voorafgaand aan de vaststelling van dat bestemmingsplan c.q. de (gedwongen) verwezenlijking van de door de Gemeente gewenste nieuwe bestemming (overgangsrecht). Deelaspecten bij planschade Algemeen In de Wet ruimtelijke ordening is een regeling inzake planschade opgenomen, die inhoudt dat degene die in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van onder meer de vaststelling van een bestemmingsplan, een tegemoetkoming in de schade kan krijgen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Of en in hoeverre sprake zal zijn van planschade en wat de hoogte daarvan is, hangt van een aantal factoren af. In de eerste plaats moet een planologische vergelijking worden gemaakt, waarbij het oude planologische regime met het nieuwe planologische regime wordt vergeleken. Aan de hand van deze vergelijking kan beoordeeld worden of er daadwerkelijk sprake is van een planologische verslechtering die schade veroorzaakt (causaliteit). Naast de planologische vergelijking zijn er nog meer factoren die van invloed kunnen zijn op de omvang van de schade, zoals: passieve en actieve risicoaanvaarding (mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken); de binnen het normaal maatschappelijk risico vallende schade dient voor rekening van de aanvrager te blijven; heeft de vaststelling/wijziging van een bestemmingsplan voor de benadeelde naast schade ook voordeel opgeleverd, dan wordt dit voordeel gesaldeerd. Het is evident dat er sprake is van een veranderend planologisch regime indien kantoren niet langer planologisch worden toegestaan. Uit de planschade-risicotoetsen is naar voren gekomen dat sprake is van een planologische verslechtering van de panden en daarmee ook een waardedaling van de panden. Op de wijze van waardebepaling wordt in het onderstaande nader ingegaan. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de waardevermindering redelijkerwijs ook vergoed dient te worden. Hierbij is van overwegend belang of er sprake is van passieve dan wel actieve risicoaanvaarding door de geraakte partij of dat de schade behoort tot het normale maatschappelijk risico.

4 Actieve risicoaanvaarding Actieve risicoaanvaarding doet zich voor indien een partij weet of behoort te weten dat een nieuw bestemmingsplan een voor hem nadelige verandering zou kunnen meebrengen en hij toch tot verwerving van een onroerende zaak overgaat. In de discussie omtrent leegstaande kantoormeters doet deze situatie zich niet voor, nu het gaat om bestaande kantoorpanden. Passieve risicoaanvaarding Voor aanvaarding van het risico van het vervallen van mogelijkheden is van belang of de voortekenen van de nadelige planologische wijziging reeds enige tijd zichtbaar waren. Het vervallen van mogelijkheden komt voor rekening van aanvrager als een redelijk denkende en handelende eigenaar rekening zou houden met de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou gaan veranderen (ABRvS , /1, BR 2001, p. 228). Van belang daarbij zijn concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Een formele status van deze voornemens is niet vereist. Als concrete pogingen zijn ondernomen tot realisering van de mogelijkheden bestaat er geen grond voor het aannemen van passieve risicoaanvaarding (ABRvS 14 januari 2009, /1). Van passieve risicoaanvaarding is geen sprake als de aanvrager in de periode tussen het bekend worden van het concrete beleidsvoornemen en het moment waarop hij de bestemming niet meer kon realiseren voldoende concrete pogingen heeft ondernomen om de bestaande bouw- en/of gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan te benutten. Cruciaal is wanneer gesproken kan worden van een voldoende concreet en kenbaar voornemen tot het verwijderen van de kantoorbestemming. In de Kantorenstrategie die openbaar is gemaakt wordt duidelijk aangegeven dat het overaanbod aan kantoren moet worden teruggebracht. Bovendien zijn specifieke gebieden aangewezen als leegstandsgebied. Er is echter niet concreet aangekondigd het feit dat de gemeente de nu planologisch toegestane kantoormeters wenst te verminderen in bestaande bestemmingsplannen. De Kantorenstrategie is onvoldoende om als concreet beleidsvoornemen te beschouwen voor het wegbestemmen van bestaande gebouwde kantoren. Bovendien kan er geen sprake zijn van het niet tijdig realiseren van de bestemming, zij is immers al gerealiseerd. Voor het wegbestemmen van planologische toegestane maar onvergunde kantoren zou de Kantorenstrategie wellicht wel kunnen dienen als concreet beleidsvoornemen. Zekerder zou een (deel)structuurvisie of andere beleidsregel zijn die onomwonden uitspreekt dat de kantoormeters in specifieke gebieden verminderd zullen worden. Als een concrete poging wordt volgens de jurisprudentie van de Raad van State in ieder geval het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning aangemerkt. De periode waarbinnen een dergelijke aanvraag redelijkerwijs door een aanvrager kan worden gedaan, is afhankelijk van het soort project. Over de omvang van de periode bestaat weinig jurisprudentie. Voor de bouw van één woning werd een periode van 10 maanden lang genoeg geacht. Welke periode voor een kantoorpand voldoende wordt geacht, is niet duidelijk. Aangezien de aanvraag voor een kantoorpand complexer is dan een aanvraag voor één woning zal de periode: zal de rechter waarschijnlijk een langere periode dan 10 maanden aanhouden. Normaal maatschappelijk risico Het normaal maatschappelijk risico is dat gedeelte van de waardevermindering dat voor rekening van de partij zelf komt. Onder dit begrip valt bijvoorbeeld het feit dat het in de rede ligt dat in Nederland een vrij uitzicht uit een woning niet tot in de eeuwigheid behouden blijft. Wezenlijke vraag in deze is of het in de lijn der verwachting ligt dat kantoormeters niet behouden blijven. Voor het daadwerkelijk wegbestemmen van gebouwde leegstaande kantoren biedt de jurisprudentie op dit moment nog geen steun Dit kan anders komen te liggen op het moment dat de leegstand al jaren voortduurt en er sprake is van verkrotting. Langdurige leegstand en verkrotting zijn nu juist hetgeen we wensen te voorkomen. Voor het wegbestemmen van planologisch toegestane maar niet gebouwde of reeds vergunde kantoormeters (krimpfolie) bestaat wel steun in de jurisprudentie. Het hangt echter sterk af van de omstandigheden van het geval, in welke mate sprake is van normaal maatschappelijk risico. Vuistregel is hoe ouder het onbenutte recht is hoe waarschijnlijker het is dat er een korting kan plaatsvinden op de schadevergoeding.

5 Wijze van waardebepaling van kantoren Bij de waardebepaling voor kantoren wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Om de waarde van een pand te bepalen wordt door de deskundigen naar de gemiddelde huurprijs per vierkante meter gekeken. Deze huurprijs wordt vermenigvuldigd met de bruto vloeroppervlakte van het pand en met een kapitalisatiefactor. Voor het bepalen van de hoogte van de huur is niet doorslaggevend of een specifiek pand leeg staat. Doorslaggevend is de situatie op de kantorenmarkt en of een redelijk denkende en handelende initiatiefnemer inschat dat een verhuring in de komende jaren mogelijk en een verantwoord investeringsrisico is. Deze methodiek wordt ook toegepast bij de waardebepaling van bedrijfspanden De kapitalisatiefactor is een factor waarmee een huurprijs wordt vertaald in een eindwaarde. De kapitalisatiefactor wordt bepaald door de verkoopwaarde van een pand dat rond de waardepeildatum is verkocht, te delen door de gerealiseerde huurprijs op de waardepeildatum. Hierbij houden wordt rekening gehouden met markthuren zoals die op de waardepeildatum gelden. Bij de waardebepaling voor elk type kantoor wordt rekening gehouden met zaken als basisrendement, risico-opslag, leegstandsrisico 6, belastingen en verzekeringen, beheerskosten, onderhoudskosten enz. Complicerende factor bij het bepalen van de waarde van de kantoren is dat momenteel weinig recente markthuren bekend zijn. Bovendien is niet goed inzichtelijk of er kortingen worden gegeven op de opgegeven huren. Uit een vergelijking tussen de verschillende planschaderisicoanalyses komt naar voren dat bureaus verschillende aannames voor verhuurprijzen van kantoren hanteren. Over de(reken)methodiek bestaat geen discussie. Echter wel bestaan grote discrepanties tussen de aannames die ten grondslag liggen aan de berekening (met name de huurprijs), wat leidt tot grote verschillen in de uiteindelijke waardebepaling en daarmee de planschade-inschatting. Geconcludeerd kan worden dat er weliswaar op onderdelen nog onduidelijkheid bestaat over de precieze omvang van de planschade, maar dat bij het wegbestemmen van m 2 kantoorruimte sprake is van aanzienlijke planschade. Civiele claim Naast de mogelijkheid van een planschadeclaim bestaat de mogelijkheid dat een schadeclaim wordt ingediend wegens onrechtmatig overheidshandelen. Deze mogelijkheid kan zich voor doen als de eigenaar zogenaamde "schaduwschade" lijdt. Van dergelijke schade kan snel sprake zijn als de gemeente bekend maakt dat zij de kantoorfunctie van een groot leegstaand en niet verhuurd gebouw wenst weg te bestemmen. Die bekendmaking heeft immers invloed op de verhuurbaarheid van het gebouw, al was het maar omdat de eigenaar in het kader van zijn mededelingsplicht potentiële gegadigden zal moeten informeren omtrent een dergelijk voornemen van de gemeente. De schaduwschade zal mogelijk niet voor vergoeding in aanmerking komen indiende gemeente enige tijd later daadwerkelijk een bestemmingsplan vaststelt dat voorziet in het wegbestemmen van de kantoorfunctie. Dat wordt echter anders wanneer dat bestemmingsplan uitblijft (of in beroep sneuvelt) of wanneer de gemeente prematuur mededelingen doet omtrent haar voornemens. Wat dat laatste betreft lijkt het verstandig niet te snel naar buiten te treden met enig beleidsvoornemen ten aanzien van het wegbestemmen van de kantoorfunctie van een concreet pand. De planprocedure stop zetten beperkt het financieel risico in geringe mate. 6 De kans op voortdurende leegstand wordt zowel in de huurprijs als in de kapitalisatiefactor meegewogen.

6 Conclusies en aanbevelingen Gelet op de risicoanalyses kan worden geconcludeerd dat het wegbestemmen van de kantoorfunctie van grote, leegstaande en niet verhuurde kantoorgebouwen leidt tot door de gemeente aan de eigenaar te vergoeden tegemoetkoming in de planschade. Op basis van de thans beschikbare informatie is het zeer waarschijnlijk dat deze planschade niet verwaarloosbaar klein maar substantieel zal zijn. Bij de berekening van de waardevermindering is van groot belang welke huurprijs wordt gehanteerd. Dit is op dit moment echter nog niet uitgekristalliseerd en het is raadzaam om uit te gaan van een grote bandbreedte. In welke mate de andere factoren, zoals de passieve risicoaanvaarding en het normaal maatschappelijk risico, een dempende invloed zullen hebben op de hoogte van de planschade is op voorhand niet vast te stellen. In het kader van de nieuwe Omgevingswet kan worden ingezet op aanpassing van de planschadewetgeving. Door het opnemen van een verjaringstermijn voor planschade indien gedurende een bepaalde periode geen gebruik is gemaakt van planologische (gebruiks)mogelijkheden, kan planschade wordt beperkt of uitgesloten, niet alleen bij (langdurige) leegstand van gebouwen gronden, maar ook in andere situaties waar sprake is van langdurige leegstand en langdurige braakliggende gronden door krimpdan wel een veranderende markt zoals detailhandel en bedrijvigheid.

Het risico van (plan)schade bij het schrappen van winkel- en/of kantoorbestemmingen

Het risico van (plan)schade bij het schrappen van winkel- en/of kantoorbestemmingen Het risico van (plan)schade bij het schrappen van winkel- en/of kantoorbestemmingen Arjan Bregman Leerkring Kantoren- en winkelleegstand G32-steden Rol en mogelijkheden gemeenten bij bestrijding kantoren-

Nadere informatie

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade.

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade. 1 Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade. Inleiding. De gevolgen van de gewijzigde economische omstandigheden en de veranderde demografische ontwikkelingen zijn

Nadere informatie

«JG» Actueel commentaar

«JG» Actueel commentaar Actueel commentaar Planschade beperken of ongedaan maken met toepassing van artikel 6.1.3.4 Bro? Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden geactualiseerd (art. 3.1 lid 1 Wro). 1 Dan zal voor vergelijkbare

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Concept-bestemmingsplan Hoek Molenstraat Troelstralaan Gemeente Assen Opdrachtgever: BügelHajema Betreft: Planschaderisicoanalyse met betrekking tot het concept-bestemmingsplan

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Toelichting Planschade

Toelichting Planschade Toelichting Planschade Wat is planschade? De Wet ruimtelijke ordening bepaalt in artikel 6.1 de mogelijkheden voor het verhalen van schade als gevolg van planologische wijzigingen, ook wel planschade genoemd.

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade Arjan Bregman Masterclass II 2015 Provincie Zuid-Holland New Babylon Den Haag 21 april 2015 Plan van behandeling Planschade

Nadere informatie

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur.

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. Spreker: Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. De SAOZ adviseert overheden inzake o.a. planschade- en nadeelcompensatieclaims van burgers en bedrijven (objectief

Nadere informatie

Planschade risicoanalyse

Planschade risicoanalyse Planschade risicoanalyse Caravanhoff, Hemmerbuurt 138 te Hem September 2012-48-1 Batterijstraat 1 5396 NT Lithoijen (Oss) 0412 48 48 22 Pasmaat advies www.pasmaat.com 1. Aanleiding 1.1. Verzoek Initiatiefnemer

Nadere informatie

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder.

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder. Wat is planschade? Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Aanpassing bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid 2012 In opdracht van Tog Nederland Midden West b.v. Veenendaal, 30 maart 2012 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap. Planschade

Geregistreerd partnerschap. Planschade Geregistreerd partnerschap Planschade Planschade Deze folder gaat over planschade. U krijgt antwoord op vragen zoals: 1. Wat is planschade? 2. In welke gevallen kan ik aanspraak maken op een tegemoetkoming?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE. afdeling Ruimte en Leefomgeving postbus 9000 6600 AH Wijchen

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE. afdeling Ruimte en Leefomgeving postbus 9000 6600 AH Wijchen AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente (datum ontvangst) Verzendadres: Gemeente Wijchen afdeling Ruimte en Leefomgeving postbus 9000 6600 AH Wijchen De Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Commercieel directeur van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam. Onderwerpen van deze presentatie: Beoordelingskader planschade

Nadere informatie

ECGR/U200801064 Lbr. 08/127

ECGR/U200801064 Lbr. 08/127 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Modelverordening advisering planschade uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200801064 Lbr. 08/127 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Nr. 5a,afdeling SO Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Algemene toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat het college op aanvraag

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Raadsvergadering, 12 mei 2009 Voorstel aan de Raad Nr: 302 Agendapunt: 8 Datum: 21 april 2009 Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Toelichting Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2008

Toelichting Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2008 Toelichting Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2008 Tegemoetkoming in schade in de Wro en Bro Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Wat is planschade? Onder planschade wordt verstaan inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, die het gevolg is van een beslissing van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek van Pisa Beheer B.V.,

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek van Pisa Beheer B.V., gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2209.OOI Inboeknummer o7bstors48 Beslisdatum B%W t7 juli 2007 Dossiernummer 729 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE Gemeente Landgraaf Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Maart 2010 N.b.: hoewel nu ook nog planschadeclaims kunnen worden ingediend op grond van oude wetgeving (artikel 49 WRO)

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting:

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting: AANVRAAG TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Toelichting De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in schade gevraagd kan worden. Deze wet is op 1

Nadere informatie

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 5: TAXATIE, VOORDEELVERREKENING EN SCHADE ANDERSZINS VERZEKERD (SLOT)

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 5: TAXATIE, VOORDEELVERREKENING EN SCHADE ANDERSZINS VERZEKERD (SLOT) PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 5: TAXATIE, VOORDEELVERREKENING EN SCHADE ANDERSZINS VERZEKERD (SLOT) In deze Nieuwsbrief de laatste aflevering van onze serie van planschadespecials. Als vaste planschadecommissie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) De vragen gemarkeerd met een * hoeft u alleen te beantwoorden als ze voor u van toepassing zijn. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014 Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade Datum 10 oktober 2014 Inleiding Burgers, bedrijven en organisaties kunnen door het optreden van de overheid tijdelijk of blijvend nadeel

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) (in tweevoud indienen bij de gemeente)

BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) (in tweevoud indienen bij de gemeente) BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade ) Dossier nr. RO: Datum ontvangst: Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe 1. Gegevens aanvrager: a. Naam en voorletters: b. Adres:

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Nieuw agrarisch bouwperceel, Overleek t.o. 1d Monnickendam Figuur 1 Bron: Google Earth ~ 1 ~ Inhoud Inleiding... 3 Aanduiding van de onroerende zaken... 3 Peildatum:... 4 Opnamedatum:...

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 5219265 B&W verg. : 4 november 2015 Commissie : ROB Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Graafseweg 354-358 Cie_verg. : 1 december 2015 Raadsverg. : 15 december 2015 1)

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk. Gemeente Waalwijk

Planschaderisicoanalyse Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk. Gemeente Waalwijk Planschaderisicoanalyse Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk Planschaderisicoanalyse Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk Datum: November 2009 Projectgegevens: PRA02-WAA00035-01B Postbus 435

Nadere informatie

HEKKELMAN St ADVOCATEN NOTARISSEN

HEKKELMAN St ADVOCATEN NOTARISSEN HEKKELMAN St ADVOCATEN NOTARISSEN HEKKELMAN ADVOCATEN N.V. PRINS BERNHARDSTRAAT 1 Gemeente Leusden t.a.v. de heer J.R.L. Bunnik Postbus 150 3830 AD LEUSDEN (HOEK ORANJESINGEL 51) POSTEILIS 1094 6501 00

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro

Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro Ingevolge artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kennen Burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening.

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. Nieuwegei Gemeenteraad 2o14-1 7 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coc rdinatieregeling We Datum 1 mei 2 114 ruimtelijke ordening Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder AJ. Adriani

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005.

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. 2005. Nr. : 05.157. Dnst. : BOWO Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende die schade lijdt

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING INZAKE TEGEMOET- KOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE EINDHOVEN 2011

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING INZAKE TEGEMOET- KOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE EINDHOVEN 2011 PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING INZAKE TEGEMOET- KOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE EINDHOVEN 2011 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 21 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: In de vergadering van de Commissie VROM van 22 januari

Nadere informatie

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang.

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang. Toelichting Algemene toelichting Inleiding Artikel 7.14 van de Waterwet bevat een algemene regeling die voorziet in de vergoeding van schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid

Nadere informatie

I ãe GEMEENTE vyeert. EE lro. Doorkiesnummer : (0a95) 57 52 t7. Portefeuillehouder : A.F. van Eersel

I ãe GEMEENTE vyeert. EE lro. Doorkiesnummer : (0a95) 57 52 t7. Portefeuillehouder : A.F. van Eersel g, EE lro I ãe GEMEENTE vyeert Vergadering van de gemeenteraad van 29 april 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar : Henk Creemers Doorkiesnummer : (0a95) 57 52 t7 Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

Aanvraag (-formulier) planschade

Aanvraag (-formulier) planschade Indien per post dan aantekenen aan: College B&W van de gemeente Duiven Team RWZ Postbus 6 6920 AA DUIVEN Aanvraag (-formulier) planschade Planschade is een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius.

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. Raadsvoorstel Datum Dienst/sector/afdeling DSO/JZ/S&M Jaargang 20 01 Nummer 213 Kenmerk DSO 01.102518/01.005439 BGS Onderwerp Bijlagen planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. rapport

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf - Planschadeverordening provincie Limburg, Buitenring Parkstad Limburg

Gemeente Landgraaf - Planschadeverordening provincie Limburg, Buitenring Parkstad Limburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landgraaf. Nr. 24933 2 maart 2016 Gemeente Landgraaf - Planschadeverordening provincie Limburg, Buitenring Parkstad Limburg Aldus vastgesteld door Provinciale

Nadere informatie

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Zienswijzennota Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 21 januari 2015 GemHG\Intern\17599 Zaaknr: HG 12838 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende die schade heeft geleden onder bepaalde

Nadere informatie

3. Relatie met bestaand beleid De gevolgen kunnen worden uitgesplitst in wijzigingen en het overgangsrecht.

3. Relatie met bestaand beleid De gevolgen kunnen worden uitgesplitst in wijzigingen en het overgangsrecht. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: Planschade, de gevolgen van de nieuwe Wro Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad te informeren over de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 47 Besluit : B & W 7 maart 2006 Bekendmaking Procedureregeling planschadevergoeding 2006 van de gemeente Helmond. Burgemeester en wethouders van Helmond maken

Nadere informatie

Riedsútstel. Ried : 19 november 2015

Riedsútstel. Ried : 19 november 2015 Riedsútstel Ried : 19 november 2015 Agindapunt : Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Programma 6 - Ontwikkeling Eardere behandeling : Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : J. Camfferman

Nadere informatie

Collegevoorstel Embargo tot 26 maart 2013 D13.117736

Collegevoorstel Embargo tot 26 maart 2013 D13.117736 Embargo tot 26 maart 2013 D13.117736 Onderwerp Verzoek om tegemoetkoming planschade (Bestemmingsplan Nijmegen Midden) Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie /1031 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Schade bij Kustwerk Katwijk

Schade bij Kustwerk Katwijk Schade bij Kustwerk Katwijk In het najaar van 2013 willen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk starten met Kustwerk Katwijk: de aanleg van de dijk in duin en de parkeergarage. De projectorganisatie

Nadere informatie

PLANSCHADERISICOANALYSE

PLANSCHADERISICOANALYSE 1838.4-D1d1/gb/s 1838.4-D1d1 Nederland B.V. PLANSCHADERISICOANALYSE Project: Postbus 455 5240 AL ROSMALEN Bezoekadres: Hintham 117c te Rosmalen T +31(0)73 641 33 12 F +31(0)73 643 03 98 I www.gloudemans.nl

Nadere informatie

Zienswijze Schipper De zienswijze die naar voren gebracht wordt, kan als volgt worden weergegeven:

Zienswijze Schipper De zienswijze die naar voren gebracht wordt, kan als volgt worden weergegeven: REACTIE OP DE INGEDIENDE ZIENSWIJZEN (behorende bij het raadsbesluit van 30 juni 2009 betreffende de administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Bangert

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Inleiding TenneT is bezig om dwars door Nederland verschillende nieuwe 380 kvhoogspanningsverbindingen te realiseren. Eigenaren, pachters,

Nadere informatie

Planschade(risico)analyse Noordgebouw Utrecht. Gemeente Utrecht

Planschade(risico)analyse Noordgebouw Utrecht. Gemeente Utrecht Planschade(risico)analyse Noordgebouw Utrecht Gemeente Utrecht Planschade(risico)analyse Noordgebouw Utrecht Gemeente Utrecht Rapportnummer: 211x07518.083044_3 Datum: 17 april 2015 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Advies bezwarencommissie. Postbus 250. Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer Postbus 21 2100 AE HEEMSTEDE

Advies bezwarencommissie. Postbus 250. Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer Postbus 21 2100 AE HEEMSTEDE Çjemeente Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer Postbus 21 2100 AE HEEMSTEDE Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900-1852

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Verzoek Schoolstraat 10 en 12 Ossenzijl (Viswinkel) Nummer: Datum vergadering: 14-10-2008 Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: 1. De raad voor te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (indien dit formulier te weinig ruimte voor de beantwoording biedt, kunt u extra informatie op een bijlage toevoegen) 1.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening)

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening) Raadsvergadering, 17 september 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Bestemmingsplan Willem Alexanderweg 79, Cothen Nr.: 20130917 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 17 september 2013 Onderdeel raadsprogramma: 3

Nadere informatie

THEMATISCHE STRUCTUURVISIE KANTOREN. Publicatiedatum 17 december 2015 Status Statenvoorstel GS 15 december 2015 Referentienummer 8175ED41

THEMATISCHE STRUCTUURVISIE KANTOREN. Publicatiedatum 17 december 2015 Status Statenvoorstel GS 15 december 2015 Referentienummer 8175ED41 THEMATISCHE STRUCTUURVISIE KANTOREN Publicatiedatum 17 december 2015 Status Statenvoorstel GS 15 december 2015 Referentienummer 8175ED41 THEMATISCHE STRUCTUURVISIE KANTOREN 2016 2027 (STATENVOORSTEL) 2

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij

Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij gemeente Baarn Programma Fysiek Domein April 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan... 3 1.2 Procedure...

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade

Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade Wat is planschade? Planschade kan voorkomen als de gemeente besluit een bestemming te wijzigen. Door zo n besluit kan iemand benadeeld worden. Dat nadeel

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 18 januari 2006. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 05it00871. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05Rb083, inzake toekenning planschadevergoeding

Nadere informatie

Planschaderisiconotitie bestemmingsplan "Parapluherziening Wro maatschappelijke functies - 2012" Gemeente Doetinchem

Planschaderisiconotitie bestemmingsplan Parapluherziening Wro maatschappelijke functies - 2012 Gemeente Doetinchem Planschaderisiconotitie bestemmingsplan "Parapluherziening Wro maatschappelijke functies - 2012" Gemeente Doetinchem Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV Hoofdstraat 43 7625 PB ZENDEREN Telefoon 074 2557022

Nadere informatie

Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet concentratiegebieden

Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet concentratiegebieden Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet concentratiegebieden (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-10-2008) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Bijlage 1 - Aanvullend advies SAOZ Langestraat 37-39, W.F.K. Vermeulen (20 december 2013)

Bijlage 1 - Aanvullend advies SAOZ Langestraat 37-39, W.F.K. Vermeulen (20 december 2013) Bijlage 1 - Aanvullend advies SAOZ Langestraat 37-39, W.F.K. Vermeulen (20 december 2013) rh s A o z " ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Juni 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van het

Nadere informatie

Tracébesluit doortrekken A15

Tracébesluit doortrekken A15 Tracébesluit doortrekken A15 Groessen 28 februari 2012 Doortrekken A15 Proces tracébesluit = oude tracewet, dus voor 1-1-2012 Hoe verloopt de procedure vanaf nu, inclusief de bijbehorende tijdslijnen?

Nadere informatie

8 mei 2014 PN: 337529

8 mei 2014 PN: 337529 Notitie Referentienummer _D1 Datum Kenmerk 8 mei 2014 PN: Betreft Quick-scan planschaderisicoanalyse bestaand en beperkt uitgebreide gebruik Trambaan 3a in relatie tot het bestemmingsplan Stationsgebied

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Planschade

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Planschade De gang van zaken is als volgt. U dient het aanvraagformulier bij het college in, waarna u een bevestiging van ontvangst krijgt met een acceptgirokaart met het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient binnen

Nadere informatie

Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht. Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht

Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht. Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht Plan van behandeling 1. Leegstand: detailhandel en kantoren 2. Milieunormen in bestemmingsplannen 3. Ontwikkelingen

Nadere informatie