Overwegingen bij wegbestemmen kantoorfuncties en bijhorende planschade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overwegingen bij wegbestemmen kantoorfuncties en bijhorende planschade"

Transcriptie

1 Overwegingen bij wegbestemmen kantoorfuncties en bijhorende planschade Inleiding De kantorenleegstand in Amsterdam is structureel en niet uitsluitend een gevolg van de huidige economische crisis. Zo is er onder meer sprake van een veranderend werkpatroon met een daarbij behorende veranderende vraag. In de Kantorenstrategie wordt uitvoeriger ingegaan op de huidige en toekomstige kantorenmarkt. Vooral van belang is de constatering in de Kantorenstrategie dat ook indien de economie aantrekt er nog steeds sprake zal zijn van een overaanbod van kantoorruimte. Het is om deze reden dat de wens bestaat het aanbod aan kantoren in Amsterdam te verkleinen. Getracht wordt om het verminderen van de leegstand van kantoren zo veel mogelijk in samenwerking met de eigenaren van de kantoorpanden te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door transformatie van deze gebouwen te faciliteren. Echter, niet alle eigenaren zijn bereid om mee te werken aan transformatie van hun kantoorgebouwen. Een van de redenen die eigenaren naar voren brengen is dat de boekwaarde van hun gebouwen de speelruimte voor hen en voor de gemeente enorm beperkt. Veel kantoorgebouwen blijken een te hoge boekwaarde te hebben, terwijl eigenaren en hun financiers deze waarden nog niet of onvoldoende bijstellen. Door de toezichthouders op de financiële markten, waaronder met name De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), wordt druk uitgeoefend teneinde banken en financiële instellingen te bewegen de waarderingen van hun vastgoed meer in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Overwogen wordt dat de gemeente het instrument van de planschade inzet om via die weg eveneens (indirect) te bewerkstelligen dat de waardering van het vastgoed meer aansluit bij de waarde in de markt en dat wordt gekomen tot een gedwongen afwaardering van dat vastgoed. Niet alleen van een specifiek kantoorgebouw maar, door precedentwerking, van vergelijkbare leegstaande, niet verhuurde kantoorgebouwen in de regio Amsterdam. Instrument van de planschade Een aantal aspecten speelt een rol bij het beantwoorden van de vraag of via de planschadeprocedure kan worden bereikt dat de boekwaarde van kantoorgebouwen wordt verlaagd. In dit memo is aangegeven dat, om het instrument van de planschade te kunnen inzetten ten aanzien van een concreet leegstaand en niet verhuurd groot kantoorgebouw, de kantoorbestemming moet worden wegbestemd. De eigenaar van een dergelijk gebouw kan alsdan op grond van de Wetruimtelijke ordening ("Wro") aanspraak maken op planschade. Bij de bepaling van de omvang van die planschade moet de werkelijke waarde van het vastgoed onder het huidige planologisch regime worden vergeleken met de waarde onder het nieuwe planologisch regime, waarbij de kantoorfunctie is wegbestemd. Daarbij was de veronderstelling dat de vergelijking tussen het huidige (kantoorfunctie) en toekomstige (geen kantoorfunctie) planologisch regime zou leren dat er niet of nauwelijks sprake zou zijn van vergoedbare planschade. Inmiddels is die verwachting onjuist gebleken (zie onder 4). In concreto houdt de meest logische planologische wijziging in dat B&W de gemeenteraad vragen een postzegelbestemmingsplan vast te stellen waarbij de kantoorfunctie wordt wegbestemd en een gemengde functie (niet zijnde een kantoor) als bestemming vaststelt. Dat is de meest logische, en tevens meest vergaande variant om het gewenste doel te bereiken. Hierna zullen volledigheidshalve enkele andere varianten (onder 4) worden genoemd. Die andere varianten kunnen leiden tot een beperking van de planschade. Tegelijk doen zij afbreuk aan het te bereiken doel, het scheppen van een precedent dat moet leiden tot een neerwaartse bijstelling van de waarde van leegstaande kantoorgebouwen. De verwachting is dat na de vastgestelde (en onherroepelijke) wijziging van het planologisch regime de eigenaar een verzoek om vergoeding van de door hem geleden planschade zal indienen. Uiteindelijk zou dan vast komen te staan dat er maar weinig planschade zou behoeven te worden vergoed. Het vooraf schatten van de omvang van de planschade is van wezenlijk belang omdat het de gemeente is die de schadevergoeding moet uitkeren. De beoordeling door de rechter van een besluit betreffende de tegemoetkoming in de planschade bevindt zich aan het einde van een lang traject. Met het voorbereiden en doorlopen van de bestemmingsplanprocedure (inclusief de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak) is een aanzienlijke hoeveelheid tijd ( enige jaren) gemoeid.

2 Ook de daarop volgende planschadeprocedure die zou moeten leiden tot een definitief rechterlijk oordeel over de te vergoeden planschade zal veel tijd in beslag nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de financiële belangen van die eigenaar, zoals hierna zal blijken, zodanig zijn dat het zeer waarschijnlijk is dat de eigenaar beroep instelt tegen het besluit waarbij de gemeenteraad het (postzegel)bestemmingsplan zonder kantoorbestemming vaststelt. Varianten ten aanzien van wijziging van het planologisch regime Eén van de instrumenten die de gemeente kan toepassen om actief en zonder de medewerking van eigenaren van kantoren, het kantorenaanbod te verkleinen is het wijzigen van het planologisch regime zodat kantoren niet meer zijn toegestaan. Het niet meer toestaan van kantoren op percelen kan in verschillende gradaties: 1. De kantoorfunctie wordt geheel uitgesloten op een perceel. De kantoorfunctie wordt geheel wegbestemd. 2. De kantoorfunctie wordt uitsluitend toegestaan voor zover de kantoren daadwerkelijk gebouwd zijn (zgn. krimpfolie). 3. De kantoorfunctie wordt uitsluitend toegestaan voor zover de kantoren daadwerkelijk gebouwd zijn en gebruikt worden als kantoor (zgn. krimpfolie). 4. De kantoorfunctie wordt ondergebracht in een uitsterfregeling (al dan niet in de vorm van wijzigingsbevoegdheid). 4 Bij alle varianten doet zich de vraag voor of er sprake is van planschade en wat de omvang van de planschade is, in relatie tot het te bereiken doel (het afwaarderen van het vastgoed). Niet alleen bij het (geheel) wegbestemmen van de kantoorbestemming, maar ook bij het weg bestemmen van de planologische toegestane, maar nog niet gerealiseerde kantoorvolume, (krimpfolie) alsmede bij het opnemen van een uitsterfregeling, bestaat een risico op planschade. Deze varianten zullen uiteraard wel leiden tot een lagere planschade omdat er minder kantoormeters worden wegbestemd. Een mogelijke succesvolle schadeverzoek kan wellicht ook worden beperkt door de uitsterfconstructie op te nemen in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.6 Wro). In dat verband is van belang dat bij de vergelijking van de planologische regimes geen rekening mag worden gehouden met de flexibiliteitsbepalingen, waaronder artikel 3.6 Wro, in de bestemmingsplannen zelf. Dat betekent dat pas een schadeverzoek kan worden ingediend op het moment dat het wijzigingsplan tot stand is gekomen en onherroepelijk is. Het effect daarvan is dat in sommige gevallen waarschijnlijk geenvergoeding meer mogelijk is. Omvang van de planschade Inmiddels beschikken we over een redelijk beeld van de omvang van de te verwachten planschade. Twee verschillende deskundige bureaus hebben onafhankelijk van elkaar vastgesteld dat de vergoedbare planschade substantieel zal zijn, telkens wanneer een kantoorfunctie wordt wegbestemd, dan wel beperkt in aantal toegestane m 2 bvo. De stelling dat geen of weinig planschade zal behoeven te worden uitgekeerd is dus niet houdbaar. Een en ander zal hieronder nader worden toegelicht. 4 Een uitsterfconstructie is een bijzondere vorm van positief bestemmen waarbij aan het bestaande gebruik geen beperkingen zijn gesteld, maar waarbij dit gebruik, indien dit is beëindigd doordat het is omgezet in een ander met het plan verenigbaar gebruik, niet opnieuw een aanvang mag nemen.

3 Vervolgaspecten Wanneer het inderdaad zo is - en de verwachting daartoe is gerechtvaardigd - dat de eigenaar van een leegstaand kantoorgebouw bij het wegbestemmen van de kantoorfunctie aanspraak kan maken op een substantieel bedrag aan planschade, dan rijst direct een aantal te onderzoeken vervolgaspecten. Daartoe behoren de volgende: De gemeenteraad zal bij de vaststelling van het bestemmingsplan, op basis van een dan voorliggende realistische planschaderisicoanalyse een substantieel bedrag aan te vergoeden planschade dienen te reserveren. Indien dit niet gebeurt, is het bestemmingsplan niet uitvoerbaar en zal het oogstwaarschijnlijk door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet in stand worden gelaten. De gemeenteraad zal tevens bereid moeten zijn het betreffende kantoorgebouw minnelijk te verwerven dan wel aan te wijzen voor onteigening ter verwezenlijking van de door de Gemeente gewenste bestemming wanneer de eigenaar niet bereid is gedurende planperiode een andere bestemming te verwezenlijking en vasthoudt aan de kantoorbestemming. Wanneer die bereidheid niet wordt uitgesproken en daarvoor niet de benodigde gelden worden gereserveerd dan zal de beoogde bestemming niet gedurende de planperiode van 10 jaar kunnen worden verwezenlijkt en is sprake van een niet uitvoerbaar plan. In dat laatste geval zal de raad ook bereid moeten zijn de bestemming zelf te verwezenlijken indien de eigenaar (bij onteigening) volledig schadeloos moet worden gesteld (planschade + bijkomende kosten). Het is niet uit te sluiten dat andere eigenaren en/of beleggers van leegstaande kantoorpanden gaan vragen om het weg bestemmen van de kantoorfunctie in ruil voor planschade en de Raad vragen daartoe andere postzegelbestemmingsplannen vast te stellen (precedentwerking). Bezien moet worden hoe dient te worden gehandeld met door de eigenaar gesloten huurovereenkomsten van kantoorruimte in de periode tot de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, c.q. in de periode voorafgaand aan de vaststelling van dat bestemmingsplan c.q. de (gedwongen) verwezenlijking van de door de Gemeente gewenste nieuwe bestemming (overgangsrecht). Deelaspecten bij planschade Algemeen In de Wet ruimtelijke ordening is een regeling inzake planschade opgenomen, die inhoudt dat degene die in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van onder meer de vaststelling van een bestemmingsplan, een tegemoetkoming in de schade kan krijgen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Of en in hoeverre sprake zal zijn van planschade en wat de hoogte daarvan is, hangt van een aantal factoren af. In de eerste plaats moet een planologische vergelijking worden gemaakt, waarbij het oude planologische regime met het nieuwe planologische regime wordt vergeleken. Aan de hand van deze vergelijking kan beoordeeld worden of er daadwerkelijk sprake is van een planologische verslechtering die schade veroorzaakt (causaliteit). Naast de planologische vergelijking zijn er nog meer factoren die van invloed kunnen zijn op de omvang van de schade, zoals: passieve en actieve risicoaanvaarding (mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken); de binnen het normaal maatschappelijk risico vallende schade dient voor rekening van de aanvrager te blijven; heeft de vaststelling/wijziging van een bestemmingsplan voor de benadeelde naast schade ook voordeel opgeleverd, dan wordt dit voordeel gesaldeerd. Het is evident dat er sprake is van een veranderend planologisch regime indien kantoren niet langer planologisch worden toegestaan. Uit de planschade-risicotoetsen is naar voren gekomen dat sprake is van een planologische verslechtering van de panden en daarmee ook een waardedaling van de panden. Op de wijze van waardebepaling wordt in het onderstaande nader ingegaan. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de waardevermindering redelijkerwijs ook vergoed dient te worden. Hierbij is van overwegend belang of er sprake is van passieve dan wel actieve risicoaanvaarding door de geraakte partij of dat de schade behoort tot het normale maatschappelijk risico.

4 Actieve risicoaanvaarding Actieve risicoaanvaarding doet zich voor indien een partij weet of behoort te weten dat een nieuw bestemmingsplan een voor hem nadelige verandering zou kunnen meebrengen en hij toch tot verwerving van een onroerende zaak overgaat. In de discussie omtrent leegstaande kantoormeters doet deze situatie zich niet voor, nu het gaat om bestaande kantoorpanden. Passieve risicoaanvaarding Voor aanvaarding van het risico van het vervallen van mogelijkheden is van belang of de voortekenen van de nadelige planologische wijziging reeds enige tijd zichtbaar waren. Het vervallen van mogelijkheden komt voor rekening van aanvrager als een redelijk denkende en handelende eigenaar rekening zou houden met de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou gaan veranderen (ABRvS , /1, BR 2001, p. 228). Van belang daarbij zijn concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Een formele status van deze voornemens is niet vereist. Als concrete pogingen zijn ondernomen tot realisering van de mogelijkheden bestaat er geen grond voor het aannemen van passieve risicoaanvaarding (ABRvS 14 januari 2009, /1). Van passieve risicoaanvaarding is geen sprake als de aanvrager in de periode tussen het bekend worden van het concrete beleidsvoornemen en het moment waarop hij de bestemming niet meer kon realiseren voldoende concrete pogingen heeft ondernomen om de bestaande bouw- en/of gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan te benutten. Cruciaal is wanneer gesproken kan worden van een voldoende concreet en kenbaar voornemen tot het verwijderen van de kantoorbestemming. In de Kantorenstrategie die openbaar is gemaakt wordt duidelijk aangegeven dat het overaanbod aan kantoren moet worden teruggebracht. Bovendien zijn specifieke gebieden aangewezen als leegstandsgebied. Er is echter niet concreet aangekondigd het feit dat de gemeente de nu planologisch toegestane kantoormeters wenst te verminderen in bestaande bestemmingsplannen. De Kantorenstrategie is onvoldoende om als concreet beleidsvoornemen te beschouwen voor het wegbestemmen van bestaande gebouwde kantoren. Bovendien kan er geen sprake zijn van het niet tijdig realiseren van de bestemming, zij is immers al gerealiseerd. Voor het wegbestemmen van planologische toegestane maar onvergunde kantoren zou de Kantorenstrategie wellicht wel kunnen dienen als concreet beleidsvoornemen. Zekerder zou een (deel)structuurvisie of andere beleidsregel zijn die onomwonden uitspreekt dat de kantoormeters in specifieke gebieden verminderd zullen worden. Als een concrete poging wordt volgens de jurisprudentie van de Raad van State in ieder geval het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning aangemerkt. De periode waarbinnen een dergelijke aanvraag redelijkerwijs door een aanvrager kan worden gedaan, is afhankelijk van het soort project. Over de omvang van de periode bestaat weinig jurisprudentie. Voor de bouw van één woning werd een periode van 10 maanden lang genoeg geacht. Welke periode voor een kantoorpand voldoende wordt geacht, is niet duidelijk. Aangezien de aanvraag voor een kantoorpand complexer is dan een aanvraag voor één woning zal de periode: zal de rechter waarschijnlijk een langere periode dan 10 maanden aanhouden. Normaal maatschappelijk risico Het normaal maatschappelijk risico is dat gedeelte van de waardevermindering dat voor rekening van de partij zelf komt. Onder dit begrip valt bijvoorbeeld het feit dat het in de rede ligt dat in Nederland een vrij uitzicht uit een woning niet tot in de eeuwigheid behouden blijft. Wezenlijke vraag in deze is of het in de lijn der verwachting ligt dat kantoormeters niet behouden blijven. Voor het daadwerkelijk wegbestemmen van gebouwde leegstaande kantoren biedt de jurisprudentie op dit moment nog geen steun Dit kan anders komen te liggen op het moment dat de leegstand al jaren voortduurt en er sprake is van verkrotting. Langdurige leegstand en verkrotting zijn nu juist hetgeen we wensen te voorkomen. Voor het wegbestemmen van planologisch toegestane maar niet gebouwde of reeds vergunde kantoormeters (krimpfolie) bestaat wel steun in de jurisprudentie. Het hangt echter sterk af van de omstandigheden van het geval, in welke mate sprake is van normaal maatschappelijk risico. Vuistregel is hoe ouder het onbenutte recht is hoe waarschijnlijker het is dat er een korting kan plaatsvinden op de schadevergoeding.

5 Wijze van waardebepaling van kantoren Bij de waardebepaling voor kantoren wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Om de waarde van een pand te bepalen wordt door de deskundigen naar de gemiddelde huurprijs per vierkante meter gekeken. Deze huurprijs wordt vermenigvuldigd met de bruto vloeroppervlakte van het pand en met een kapitalisatiefactor. Voor het bepalen van de hoogte van de huur is niet doorslaggevend of een specifiek pand leeg staat. Doorslaggevend is de situatie op de kantorenmarkt en of een redelijk denkende en handelende initiatiefnemer inschat dat een verhuring in de komende jaren mogelijk en een verantwoord investeringsrisico is. Deze methodiek wordt ook toegepast bij de waardebepaling van bedrijfspanden De kapitalisatiefactor is een factor waarmee een huurprijs wordt vertaald in een eindwaarde. De kapitalisatiefactor wordt bepaald door de verkoopwaarde van een pand dat rond de waardepeildatum is verkocht, te delen door de gerealiseerde huurprijs op de waardepeildatum. Hierbij houden wordt rekening gehouden met markthuren zoals die op de waardepeildatum gelden. Bij de waardebepaling voor elk type kantoor wordt rekening gehouden met zaken als basisrendement, risico-opslag, leegstandsrisico 6, belastingen en verzekeringen, beheerskosten, onderhoudskosten enz. Complicerende factor bij het bepalen van de waarde van de kantoren is dat momenteel weinig recente markthuren bekend zijn. Bovendien is niet goed inzichtelijk of er kortingen worden gegeven op de opgegeven huren. Uit een vergelijking tussen de verschillende planschaderisicoanalyses komt naar voren dat bureaus verschillende aannames voor verhuurprijzen van kantoren hanteren. Over de(reken)methodiek bestaat geen discussie. Echter wel bestaan grote discrepanties tussen de aannames die ten grondslag liggen aan de berekening (met name de huurprijs), wat leidt tot grote verschillen in de uiteindelijke waardebepaling en daarmee de planschade-inschatting. Geconcludeerd kan worden dat er weliswaar op onderdelen nog onduidelijkheid bestaat over de precieze omvang van de planschade, maar dat bij het wegbestemmen van m 2 kantoorruimte sprake is van aanzienlijke planschade. Civiele claim Naast de mogelijkheid van een planschadeclaim bestaat de mogelijkheid dat een schadeclaim wordt ingediend wegens onrechtmatig overheidshandelen. Deze mogelijkheid kan zich voor doen als de eigenaar zogenaamde "schaduwschade" lijdt. Van dergelijke schade kan snel sprake zijn als de gemeente bekend maakt dat zij de kantoorfunctie van een groot leegstaand en niet verhuurd gebouw wenst weg te bestemmen. Die bekendmaking heeft immers invloed op de verhuurbaarheid van het gebouw, al was het maar omdat de eigenaar in het kader van zijn mededelingsplicht potentiële gegadigden zal moeten informeren omtrent een dergelijk voornemen van de gemeente. De schaduwschade zal mogelijk niet voor vergoeding in aanmerking komen indiende gemeente enige tijd later daadwerkelijk een bestemmingsplan vaststelt dat voorziet in het wegbestemmen van de kantoorfunctie. Dat wordt echter anders wanneer dat bestemmingsplan uitblijft (of in beroep sneuvelt) of wanneer de gemeente prematuur mededelingen doet omtrent haar voornemens. Wat dat laatste betreft lijkt het verstandig niet te snel naar buiten te treden met enig beleidsvoornemen ten aanzien van het wegbestemmen van de kantoorfunctie van een concreet pand. De planprocedure stop zetten beperkt het financieel risico in geringe mate. 6 De kans op voortdurende leegstand wordt zowel in de huurprijs als in de kapitalisatiefactor meegewogen.

6 Conclusies en aanbevelingen Gelet op de risicoanalyses kan worden geconcludeerd dat het wegbestemmen van de kantoorfunctie van grote, leegstaande en niet verhuurde kantoorgebouwen leidt tot door de gemeente aan de eigenaar te vergoeden tegemoetkoming in de planschade. Op basis van de thans beschikbare informatie is het zeer waarschijnlijk dat deze planschade niet verwaarloosbaar klein maar substantieel zal zijn. Bij de berekening van de waardevermindering is van groot belang welke huurprijs wordt gehanteerd. Dit is op dit moment echter nog niet uitgekristalliseerd en het is raadzaam om uit te gaan van een grote bandbreedte. In welke mate de andere factoren, zoals de passieve risicoaanvaarding en het normaal maatschappelijk risico, een dempende invloed zullen hebben op de hoogte van de planschade is op voorhand niet vast te stellen. In het kader van de nieuwe Omgevingswet kan worden ingezet op aanpassing van de planschadewetgeving. Door het opnemen van een verjaringstermijn voor planschade indien gedurende een bepaalde periode geen gebruik is gemaakt van planologische (gebruiks)mogelijkheden, kan planschade wordt beperkt of uitgesloten, niet alleen bij (langdurige) leegstand van gebouwen gronden, maar ook in andere situaties waar sprake is van langdurige leegstand en langdurige braakliggende gronden door krimpdan wel een veranderende markt zoals detailhandel en bedrijvigheid.

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 3: VOORZIENBAARHEID

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 3: VOORZIENBAARHEID PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 3: VOORZIENBAARHEID In deze aflevering van de Nieuwsbrief de derde episode van de serie planschadespecials. Als vaste planschadecommissie voor een groot aantal gemeenten

Nadere informatie

Het risico van (plan)schade bij het schrappen van winkel- en/of kantoorbestemmingen

Het risico van (plan)schade bij het schrappen van winkel- en/of kantoorbestemmingen Het risico van (plan)schade bij het schrappen van winkel- en/of kantoorbestemmingen Arjan Bregman Leerkring Kantoren- en winkelleegstand G32-steden Rol en mogelijkheden gemeenten bij bestrijding kantoren-

Nadere informatie

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade.

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade. 1 Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade. Inleiding. De gevolgen van de gewijzigde economische omstandigheden en de veranderde demografische ontwikkelingen zijn

Nadere informatie

«JG» Actueel commentaar

«JG» Actueel commentaar Actueel commentaar Planschade beperken of ongedaan maken met toepassing van artikel 6.1.3.4 Bro? Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden geactualiseerd (art. 3.1 lid 1 Wro). 1 Dan zal voor vergelijkbare

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Concept-bestemmingsplan Hoek Molenstraat Troelstralaan Gemeente Assen Opdrachtgever: BügelHajema Betreft: Planschaderisicoanalyse met betrekking tot het concept-bestemmingsplan

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

DESKUNDIGENADVIES. Ondergetekende:

DESKUNDIGENADVIES. Ondergetekende: 1380.64-D3/gbr/i DESKUNDIGENADVIES Ondergetekende: ing. J.P.A.M. Broekmans RT RMT, registermakelaar-taxateur, verbonden aan Gloudemans, gevestigd Hintham 117c, 5246 AE Rosmalen, Postbus 455, 5240 AL Rosmalen

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Planschade risicoanalyse

Planschade risicoanalyse Planschade risicoanalyse Caravanhoff, Hemmerbuurt 138 te Hem September 2012-48-1 Batterijstraat 1 5396 NT Lithoijen (Oss) 0412 48 48 22 Pasmaat advies www.pasmaat.com 1. Aanleiding 1.1. Verzoek Initiatiefnemer

Nadere informatie

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur.

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. Spreker: Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. De SAOZ adviseert overheden inzake o.a. planschade- en nadeelcompensatieclaims van burgers en bedrijven (objectief

Nadere informatie

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur.

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. Spreker: Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. De SAOZ adviseert overheden inzake o.a. planschade- en nadeelcompensatieclaims van burgers en bedrijven (objectief

Nadere informatie

Toelichting Planschade

Toelichting Planschade Toelichting Planschade Wat is planschade? De Wet ruimtelijke ordening bepaalt in artikel 6.1 de mogelijkheden voor het verhalen van schade als gevolg van planologische wijzigingen, ook wel planschade genoemd.

Nadere informatie

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade Arjan Bregman Masterclass II 2015 Provincie Zuid-Holland New Babylon Den Haag 21 april 2015 Plan van behandeling Planschade

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Bloemendaal t.a.v. dhr. J. Rozema Postbus AE Overveen. Oranjewoud, 6 november 2014

Burgemeester en wethouders van gemeente Bloemendaal t.a.v. dhr. J. Rozema Postbus AE Overveen. Oranjewoud, 6 november 2014 Burgemeester en wethouders van gemeente Bloemendaal t.a.v. dhr. J. Rozema Postbus 201 2050 AE Overveen Oranjewoud, 6 november 2014 Ons kenmerk : tapl.7325 Uw kenmerk : -- Onderwerp : Oude Kern, Bennebroek;

Nadere informatie

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder.

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder. Wat is planschade? Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

RISICOANALYSE PLANSCHADE in het kader van het bestemmingsplan ZUIDWEST KWADRANT

RISICOANALYSE PLANSCHADE in het kader van het bestemmingsplan ZUIDWEST KWADRANT RISICOANALYSE PLANSCHADE in het kader van het bestemmingsplan ZUIDWEST KWADRANT 21 september 2015 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING blz. 1 1.1 Aanleiding blz. 1 1.2 Leeswijzer blz. 1 2. BEPERKING VAN BOUW- EN

Nadere informatie

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 4: NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 4: NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 4: NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO In deze aflevering van de Nieuwsbrief de vierde episode van de serie planschadespecials. Als vaste planschadecommissie voor een groot aantal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE. afdeling Ruimte en Leefomgeving postbus 9000 6600 AH Wijchen

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE. afdeling Ruimte en Leefomgeving postbus 9000 6600 AH Wijchen AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente (datum ontvangst) Verzendadres: Gemeente Wijchen afdeling Ruimte en Leefomgeving postbus 9000 6600 AH Wijchen De Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Aanpassing bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid 2012 In opdracht van Tog Nederland Midden West b.v. Veenendaal, 30 maart 2012 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Ondergetekenden:

TAXATIERAPPORT. Ondergetekenden: 1371.119-T1d1/gbr/a 1371.119-T1d1 Boxtel TAXATIERAPPORT Ondergetekenden: ing. J.P.A.M. Broekmans RT, taxateur en mr. G.F.M. Bakkers, jurist bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, verbonden aan Gloudemans,

Nadere informatie

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Commercieel directeur van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam. Onderwerpen van deze presentatie: Beoordelingskader planschade

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap. Planschade

Geregistreerd partnerschap. Planschade Geregistreerd partnerschap Planschade Planschade Deze folder gaat over planschade. U krijgt antwoord op vragen zoals: 1. Wat is planschade? 2. In welke gevallen kan ik aanspraak maken op een tegemoetkoming?

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan Venray (NL.IMRO.0984.BP15001-on01) Datum 11 januari 2017 Naam steller Nancy Pronk/Sonja van Griethuysen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Stad, Dorpen en

Nadere informatie

Kom Reusel, herziening Beemden ongenummerd

Kom Reusel, herziening Beemden ongenummerd Bestemmingsplan Kom Reusel, herziening Beemden ongenummerd Nota van zienswijzen Vastgesteld 17 december 2013 Behoort bij het besluit van de gemeenteraad van Reusel-De Mierden d.d. nummer mij bekend, de

Nadere informatie

Planschadevergoeding. t Mr. G.M. van den Broek. Het recht op schadevergoeding bij wijziging van het pianologische regime. door

Planschadevergoeding. t Mr. G.M. van den Broek. Het recht op schadevergoeding bij wijziging van het pianologische regime. door Planschadevergoeding Het recht op schadevergoeding bij wijziging van het pianologische regime door t Mr. G.M. van den Broek Kluwer - Deventer - 2002 Inhoudsopgave Voorwoord Lijst van gebruikte qflcortingen

Nadere informatie

Reductie plancapaciteit Bestemmingsplan Venray

Reductie plancapaciteit Bestemmingsplan Venray Reductie plancapaciteit Bestemmingsplan Venray Inleiding Op 3 november 2015 heeft de gemeenteraad van Venray de Startnotitie Bestemmingsplan Venray vastgesteld. In deze startnotitie staat het beleidsvoornemen

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Planschadeverzoeken Oude Vest 49 en 53. Leiden, 7 augustus 2007.

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Planschadeverzoeken Oude Vest 49 en 53. Leiden, 7 augustus 2007. 2007. Nr. : 07.0100 Dnst. : BOWO Planschadeverzoeken Oude Vest 49 en 53. Leiden, 7 augustus 2007. Inleiding Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

ECGR/U200801064 Lbr. 08/127

ECGR/U200801064 Lbr. 08/127 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Modelverordening advisering planschade uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200801064 Lbr. 08/127 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Raadsvergadering, 12 mei 2009 Voorstel aan de Raad Nr: 302 Agendapunt: 8 Datum: 21 april 2009 Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE Gemeente Landgraaf Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Maart 2010 N.b.: hoewel nu ook nog planschadeclaims kunnen worden ingediend op grond van oude wetgeving (artikel 49 WRO)

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat het college op aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Wat is planschade? Onder planschade wordt verstaan inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, die het gevolg is van een beslissing van de

Nadere informatie

Het schrappen van bouwmogelijkheden zonder (plan)schaderisico

Het schrappen van bouwmogelijkheden zonder (plan)schaderisico Het schrappen van bouwmogelijkheden zonder (plan)schaderisico Arjan Bregman Expeditie Ruimte, Thema voorzienbaarheid Orangerie Roermond, 28 september 2016. Plan van behandeling De veranderende gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) De vragen gemarkeerd met een * hoeft u alleen te beantwoorden als ze voor u van toepassing zijn. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

Toelichting Procedureverordening planschade Coevorden Algemene toelichting

Toelichting Procedureverordening planschade Coevorden Algemene toelichting Toelichting Procedureverordening planschade Coevorden 2016 Algemene toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving of vermindering

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Actualiteiten aansprakelijkheid

Actualiteiten aansprakelijkheid Actualiteiten aansprakelijkheid Zo, nu eerst overheidsaansprakelijkheid en nadeelcompensatie! Mr.dr. C.N.J. Kortmann 7 november 2016 Sessie 1G Onderwerpen vandaag Korte verkenning van het veld en de spelers

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek van Pisa Beheer B.V.,

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek van Pisa Beheer B.V., gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2209.OOI Inboeknummer o7bstors48 Beslisdatum B%W t7 juli 2007 Dossiernummer 729 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek

Nadere informatie

Erwin Talpe

Erwin Talpe Raadsvoorstel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Erwin Talpe 06-10937210 erwintalpe@hotmail.com agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder 23 juni 2016 onderwerp Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Nr. 5a,afdeling SO Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Algemene toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving

Nadere informatie

Nr JORI Houten, 23 mei 2000

Nr JORI Houten, 23 mei 2000 Nr. 2000-83-JORI Houten, 23 mei 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van de heer P.J.M. Kamman en mevrouw E.H.W. Kamman- Croese op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 Citeertitel Procedureverordening

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk. Gemeente Waalwijk

Planschaderisicoanalyse Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk. Gemeente Waalwijk Planschaderisicoanalyse Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk Planschaderisicoanalyse Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk Datum: November 2009 Projectgegevens: PRA02-WAA00035-01B Postbus 435

Nadere informatie

Toelichting Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2008

Toelichting Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2008 Toelichting Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2008 Tegemoetkoming in schade in de Wro en Bro Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van

Nadere informatie

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting:

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting: AANVRAAG TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Toelichting De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in schade gevraagd kan worden. Deze wet is op 1

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro

Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro Ingevolge artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kennen Burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

ARCHIEF. Beleidsregels Afwentelen planschade en daarmee samenhangende kosten I Inleiding

ARCHIEF. Beleidsregels Afwentelen planschade en daarmee samenhangende kosten I Inleiding Beleidsregels Afwentelen planschade en daarmee samenhangende kosten 2014 I Inleiding ARCHIEF Als ten behoeve van een bouwplan, een project of een ander verzoek wordt afgeweken van een bestemmingsplan of

Nadere informatie

Procedureverordening advisering tegemoetkoming planschade gemeente Noordenveld 2008

Procedureverordening advisering tegemoetkoming planschade gemeente Noordenveld 2008 Procedureverordening advisering 1/8 tegemoetkoming planschade gemeente Noordenveld 2008 De raad van de gemeente Noordenveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2008; gelet

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014 Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade Datum 10 oktober 2014 Inleiding Burgers, bedrijven en organisaties kunnen door het optreden van de overheid tijdelijk of blijvend nadeel

Nadere informatie

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 5: TAXATIE, VOORDEELVERREKENING EN SCHADE ANDERSZINS VERZEKERD (SLOT)

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 5: TAXATIE, VOORDEELVERREKENING EN SCHADE ANDERSZINS VERZEKERD (SLOT) PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 5: TAXATIE, VOORDEELVERREKENING EN SCHADE ANDERSZINS VERZEKERD (SLOT) In deze Nieuwsbrief de laatste aflevering van onze serie van planschadespecials. Als vaste planschadecommissie

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent Embargo tot vrijdag 29 september 2017 Onderwerp Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 5219265 B&W verg. : 4 november 2015 Commissie : ROB Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Graafseweg 354-358 Cie_verg. : 1 december 2015 Raadsverg. : 15 december 2015 1)

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) (in tweevoud indienen bij de gemeente)

BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) (in tweevoud indienen bij de gemeente) BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade ) Dossier nr. RO: Datum ontvangst: Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe 1. Gegevens aanvrager: a. Naam en voorletters: b. Adres:

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel Nr. 5a, afdeling SO De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op hoofdstuk 6, afdeling 6.1 'Tegemoetkoming in schade', Wet ruimtelijke ordening (Wro); gelet

Nadere informatie

Planschade & nadeelcompensatie: actuele ontwikkelingen StAB 19 september 2017

Planschade & nadeelcompensatie: actuele ontwikkelingen StAB 19 september 2017 Planschade & nadeelcompensatie: actuele ontwikkelingen StAB 19 september 2017 Berthy van den Broek g.m.vandenbroek@uu.nl Onderwerpen 1. (G)één uniforme nadeelcompensatieregeling op basis van het égalitébeginsel?

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 124636 23 december 2015 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. De raad van de gemeente Hulst; Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet. Mr. dr. Dirk Sanderink

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet. Mr. dr. Dirk Sanderink Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet Mr. dr. Dirk Sanderink Algemene regeling van art. 4:126 e.v. Awb (1) Art. 4:126 lid 1 Awb (Stb. 2013/50 nog niet in werking) Indien een bestuursorgaan in de rechtmatige

Nadere informatie

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 2: VERMOGENSSCHADE VS. INKOMENSSCHADE, DIRECTE EN INDIRECTE PLANSCHADE EN DE PLANOLOGISCHE VERGELIJKING

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 2: VERMOGENSSCHADE VS. INKOMENSSCHADE, DIRECTE EN INDIRECTE PLANSCHADE EN DE PLANOLOGISCHE VERGELIJKING PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 2: VERMOGENSSCHADE VS. INKOMENSSCHADE, DIRECTE EN INDIRECTE PLANSCHADE EN DE PLANOLOGISCHE VERGELIJKING In deze aflevering van de Nieuwsbrief de tweede episode van de serie

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Nieuw agrarisch bouwperceel, Overleek t.o. 1d Monnickendam Figuur 1 Bron: Google Earth ~ 1 ~ Inhoud Inleiding... 3 Aanduiding van de onroerende zaken... 3 Peildatum:... 4 Opnamedatum:...

Nadere informatie

Aanvraag (-formulier) planschade

Aanvraag (-formulier) planschade Indien per post dan aantekenen aan: College B&W van de gemeente Duiven Team RWZ Postbus 6 6920 AA DUIVEN Aanvraag (-formulier) planschade Planschade is een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (indien dit formulier te weinig ruimte voor de beantwoording biedt, kunt u extra informatie op een bijlage toevoegen) 1.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 03-07-2012 Datum publicatie 05-07-2012 Zaaknummer AWB 11/5490 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening.

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. Nieuwegei Gemeenteraad 2o14-1 7 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coc rdinatieregeling We Datum 1 mei 2 114 ruimtelijke ordening Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder AJ. Adriani

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 21 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: In de vergadering van de Commissie VROM van 22 januari

Nadere informatie

27 januari 2005 SROB/05/008

27 januari 2005 SROB/05/008 \s? m- Gemeente ê \Q002 Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 27 januari 2005 SROB/05/008 Voorstel tot het afwijzen van 2 verzoeken om planschade i.v.m. de bouw van een loods aan de Kruisweg Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

3. Relatie met bestaand beleid De gevolgen kunnen worden uitgesplitst in wijzigingen en het overgangsrecht.

3. Relatie met bestaand beleid De gevolgen kunnen worden uitgesplitst in wijzigingen en het overgangsrecht. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: Planschade, de gevolgen van de nieuwe Wro Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad te informeren over de

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Gemeente Emmen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Bestemmingsplan Gasthuiswaard In opdracht van de gemeente Geertruidenberg Tog Nederland Zuid b.v. Sint-Oedenrode, 8 mei 2013 Kenmerk: BWB130508001 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

HEKKELMAN St ADVOCATEN NOTARISSEN

HEKKELMAN St ADVOCATEN NOTARISSEN HEKKELMAN St ADVOCATEN NOTARISSEN HEKKELMAN ADVOCATEN N.V. PRINS BERNHARDSTRAAT 1 Gemeente Leusden t.a.v. de heer J.R.L. Bunnik Postbus 150 3830 AD LEUSDEN (HOEK ORANJESINGEL 51) POSTEILIS 1094 6501 00

Nadere informatie

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005.

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. 2005. Nr. : 05.157. Dnst. : BOWO Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende die schade lijdt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D36 (PA 5 september 2012) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329

Nadere informatie

Riedsútstel. Ried : 19 november 2015

Riedsútstel. Ried : 19 november 2015 Riedsútstel Ried : 19 november 2015 Agindapunt : Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Programma 6 - Ontwikkeling Eardere behandeling : Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : J. Camfferman

Nadere informatie