Onze daden bepalen wie we zijn. Zo doen we het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze daden bepalen wie we zijn. Zo doen we het"

Transcriptie

1 Onze daden bepalen wie we zijn Zo doen we het

2 Voorwoord van de CEO Handel integer! Als een geïntegreerd Europees energiebedrijf, is Vattenfall een partner in de samenleving op vele manieren. Dit houdt ook in dat Vattenfall een belangrijke speler is in de ontwikkeling van de duurzame en energie efficiente samenleving van morgen. Onze activiteiten zijn gebaseerd op drie gemeenschappelijke waarden die onze activiteiten richting geven: Safety, Performance and Cooperation De gedragscode beschrijft hoe wij deze waarden elke dag opnieuw in de praktijk toepassen. Het legt uit wat onze verplichtingen tegenover en de verwachtingen van onze stakeholders zijn en biedt een leidraad voor medewerkers en iedereen die namens ons werkt. Het naleven van hoge normen op het gebied van Integriteit, in het bijzonder door het voorkomen van corruptie en anti-competitief handelen, is van groot belang voor Vattenfall. Wees je ervan bewust, dat Vattenfall een zero-tolerance beleid voert ten aanzien van omkoping en corruptie. Integriteit binnen Vattenfall betekent dat Vattenfall medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen om het juiste te doen door te handelen in lijn met de ethische standaarden van het bedrijf. Ik verzoek je de gedragscode zorgvuldig te lezen, je de inhoud ervan eigen te maken en te handelen volgens de beginselen tijdens je dagelijkse werkzaamheden voor het bedrijf. Je kunt contact opnemen met je manager of de Vattenfall s integriteitsorganisatie bij elke twijfel ten aanzien van de toepassing van de gedragscode, in het bijzonder als je behoefte hebt aan hulp bij het nemen van lastige besluiten, die zich kunnen voordoen tijdens je werk. Als je in een situatie verkeert, waarin volgens jou sprake is van een ernstige schending van de gedragscode, maak dan gebruik van onze klokkenluidersregeling. Ik moedig je ten zeerste aan om uiting te geven aan je bezorgdheid! Magnus Hall 2 Vattenfall Gedragscode 2014

3 Inhoud 02 Voorwoord van de CEO 04 Inleiding 05 Kernwaarden Safety Performance Cooperation 06 De Acht basisbeginselen 07 Gezondheid & Veiligheid Een veilige en gezonde werkomgeving stimuleren 08 Mensen Elkaar respecteren 09 Klanten en leveranciers Focus op onze klanten en leveranciers 10 Integriteit Op een eerlijke en verantwoorde manier ondernemen 11 Communicatie Vertrouwen opbouwen door relevante en tijdige communicatie 12 Informatiebeveiliging Verantwoord omgaan met bedrijfsinformatie 13 Bedrijfsmiddelen Verantwoord omgaan met bedrijfsmiddelen 14 Milieu Zorg voor het milieu 15 Melden van incidenten 3 Vattenfall Gedragscode 2014

4 Inleiding Gedragscode: de basis voor ons handelen Vertrouwen is uiterst belangrijk om als bedrijf duurzaam succes te boeken. De gedragscode beschrijft welk gedrag Vattenfall van ons verwacht en wat we van Vattenfall kunnen verwachten. Het is een leidraad die ervoor zorgt dat we allen juist handelen. Het is onze verantwoordelijkheid als individu om de gedragscode dagelijks in de praktijk toe te passen. Op die manier behalen we duurzame resultaten en verdienen we het vertrouwen van al onze stakeholders. Als medewerkers zijn we de vertegenwoordigers van Vattenfall. Wij zijn ons ervan bewust dat we de reputatie van Vattenfall beschermen en verbeteren door bij het uitvoeren van onze activiteiten de gedragscode na te leven. De gedragscode geldt voor iedereen De gedragscode geldt voor alle Vattenfallmedewerkers en voor alle ondernemingen die in Vattenfall zijn geconsolideerd. De termen Vattenfall en het bedrijf in dit document verwijzen naar al deze entiteiten. Niet-naleving van de gedragscode Vattenfall-medewerkers dienen de gedragscode na te leven. Handelen in strijd met de gedragscode kan leiden tot reputatieschade voor het bedrijf en kan resulteren in juridische stappen tegen het bedrijf en haar medewerkers. Daarnaast kan het handelen in strijd met de gedragscode worden aangemerkt als een schending van de arbeidsovereenkomst, welke gebaseerd is op vertrouwen en loyaliteit. Dit kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Advies vragen Een gedragscode kan nooit de juiste antwoorden voor alle situaties geven. Indien je niet zeker bent hoe je in een bepaalde situatie moet handelen, bespreek de situatie dan met je manager. Heb je na het lezen nog behoefte aan advies? Dan kun je terecht bij de afdeling Legal/Integrity of HR. De gedragscode is ook van toepassing op tijdelijke medewerkers (bijvoorbeeld, aannemers, adviseurs enzovoorts) die via uitzendbureaus, outsourcing of op een andere manier zijn ingehuurd om voor Vattenfall te werken (hierna gezamenlijk aangeduid als medewerker(s) of we ). De acht basisbeginselen en onze kernwaarden De gedragscode is vastgelegd in de vorm van acht basisprincipes, die samen met onze kernwaarden, ons gedrag sturen. De gedragscode wordt aangevuld met beleids- en richtlijnen en gedetailleerde instructies die ons verder begeleiden. Deze beleidslijnen en instructies zijn te vinden in het Vattenfall Management Systeem (VMS). Op elke pagina is een link, waarmee je gemakkelijk doorklikt naar de beleidslijnen en instructies die je nodig hebt. Managers hebben een voorbeeldfunctie Het is de verantwoordelijkheid van het management om het goede voorbeeld te geven en ervoor te zorgen dat hun teamleden onze kernwaarden en de acht basisbeginselen in deze gedragscode begrijpen. Van managers wordt verwacht dat zij de dialoog over de gedragscode aangaan en een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich vrij voelen om zich te uiten. Vattenfall Management Systeem (VMS): het VMS is het kader voor documentatie ten aanzien van beleid, instructies en processen om te verzekeren dat Vattenfall de formele vereisten en de vereisten van de Board of Directors, de CEO, de Business en de Staff Functies naleeft. 4 Vattenfall Gedragscode 2014

5 Kernwaarden Onze kernwaarden in praktijk Safety Performance Cooperation Onze kernwaarden dienen als leidraad bij onze dagelijkse werkzaamheden en helpen ons bij het realiseren van onze strategische doelstellingen. Ze vormen ook een gemeenschappelijk uitgangspunt gebaseerd op de bestaande culturele erfenissen binnen Vattenfall. We vinden het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat we doen, maar vooral naar hoe we dit samen kunnen bereiken. Safety Safety betekent dat we de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, aannemers, leveranciers, klanten en de maatschappij serieus nemen. Alle werkzaamheden dienen op een veilige en verantwoorde manier te worden uitgevoerd. We doen continu ons uiterste best om letsel en uitval door ziekte te voorkomen. We proberen het bewustzijn van en de kennis over veiligheid en veilig gedrag te versterken. Onze productielocaties moeten een hoog niveau van procesveiligheid aanhouden van ontwerpstadium tot uitvoering. Performance Performance betekent dat we met volledige inzet onze doelstellingen nastreven, terwijl we ons gedragen volgens onze kernwaarden. Het is vanzelfsprekend dat we ons uiterste best doen en onze acties continu evalueren om te verbeteren. Bij de ontwikkeling van onze activiteiten zorgen we voor uitmuntendheid, zodat we onze strategische doelstelling realiseren. We doen wat we zeggen en komen onze beloften na. Cooperation Cooperation betekent dat we elkaar vertrouwen en dat we samenwerken om onze doelstellingen te realiseren en onze visie te verwezenlijken. We streven naar een samenwerking waarin we elkaar beter leren kennen, denken, handelen en kennis en ervaring uitwisselen tussen landen en functies. Zo werken we ook samen met onze externe stakeholders. 5 Vattenfall Gedragscode 2014

6 De acht basisbeginselen Health and Safety We werken op onze centrales en faciliteiten op een veilige manier zodat de gezondheid van onze medewerkers, aannemers en het publiek niet in gevaar wordt gebracht. Mensen We stimuleren onze medewerkers om zich optimaal te ontwikkelen, met gelijke kansen voor iedereen. Klanten en leveranciers We nemen onze verantwoordelijkheid over de gehele waardeketen, door het opstellen van normen voor leveranciers, door rekening te houden met de behoeften van de klanten en te zorgen voor eerlijke concurrentie. Integriteit We voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op ons werk, hebben een zero tolerancebeleid tegen omkoping en vermijden belangenverstrengeling. Communicatie We dienen er in geval van mogelijk effect op de reputatie van Vattenfall, te allen tijde voor te zorgen dat we berichten coördineren, zodat onze communicatie coherent en correct is. Bij elke communicatie beseffen we, als medewerker of als individu, de mogelijke gevolgen van onze woorden of gedragingen voor de reputatie van Vattenfall. Informatiebeveiliging Informatie is een belangrijk goed voor Vattenfall. Vattenfall gaat uiterst zorgvuldig om met informatie. We beveiligen belangrijke en gevoelige informatie om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid ervan te beschermen. Bedrijfsmiddelen Bij het gebruik van bedrijfsmiddelen houden we rekening met duurzaamheid en kostenefficiëntie. Milieu We houden rekening met onze impact op mens, milieu en maatschappij bij de keuze tussen verschillende oplossingen. We gebruiken alle (energie) bronnen zo doeltreffend mogelijk en beperken de impact, waar mogelijk. 6 Vattenfall Gedragscode 2014

7 Gezondheid & Veiligheid Beginsel 1 Stimuleren van een veilige en gezonde werkomgeving Focus op Health & Safety Vattenfall is ervan overtuigd dat elk letsel en alle beroepsmatige ziekten net als veiligheidsincidenten kunnen worden voorkomen. Ons doel is al onze medewerkers een veilige, gezonde en motiverende werkomgeving te bieden. We hebben altijd een proactieve houding op het gebied van gezondheid en veiligheid en we verbeteren voortdurend ons bewustzijn, vaardigheden en kennis. We zijn alert op veiligheid op en rond de werkplek. We zijn altijd waakzaam voor mogelijke gezondheids- en veiligheidsgevaren en -risico s en handelen op een passende en proactieve manier wanneer dit optreedt. We nemen de tijd om veiligheids- en gezondheidsaspecten te begrijpen en we nemen de nodige maatregelen om risico s te vermijden. We werken altijd op een veilige manier in overeenstemming met de instructies. Dit betekent dat we het werk onmiddellijk stilleggen als zich een situatie voordoet, waarin het niet langer veilig is voor ons of voor anderen om door te werken. We nemen voorzorgsmaatregelen door persoonlijke beschermingsuitrusting en -hulpmiddelen te gebruiken. We helpen onze collega s om onveilige en/of ongezonde situaties te voorkomen. Als managers zorgen we voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en aannemers. aannemers bij betrokken zijn. Misbruik wordt niet door de vingers gezien en wanneer dit aan het licht komt, leidt het tot gepaste maatregelen, zoals bijvoorbeeld disciplinaire acties. Gebruik van medicijnen Een medewerker die geneesmiddelen gebruikt, dient bij de arts die deze heeft voorgeschreven en/of bij de bedrijfsarts na te vragen of het gebruik van geneesmiddelen een negatieve invloed op het werk kan hebben. Indien dit het geval is, dient de medewerker zijn manager hiervan op de hoogte te stellen. Externen worden behandeld op dezelfde manier als onze medewerkers wat gezondheid en veiligheid betreft. We verwachten dat ze de normen van Vattenfall naleven. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, aannemers en omwonenden worden nooit op het spel gezet om goede bedrijfsresultaten te behalen. Alcohol- en drugsmisbruik Alcohol- en drugsmisbruik zijn niet toegestaan binnen Vattenfall. Misbruik is elke situatie waarin het gebruik van alcohol of drugs de oorzaak zou kunnen zijn van veiligheids- of gezondheidsincidenten of van vergissingen met een schadelijk effect op de vermogenswaarde of de winst van Vattenfall. Dit omvat ook Vattenfall s reputatie in geval van alcohol- en drugsgerelateerde verkeersongelukken waar Vattenfall medewerkers of 7 Vattenfall Gedragscode 2014

8 Mensen Beginsel 2 Elkaar respecteren Mensenrechten respecteren Vattenfall ondersteunt de mensenrechten die zijn opgenomen in de Global Compact van de Verenigde Naties (VN) en we zorgen ervoor dat Vattenfall zich niet schuldig maakt aan het schenden van mensenrechten. Gelijke kansen bieden en diversiteit bevorderen Voor ons is diversiteit een middel om onze resultaten te verbeteren. We willen dat diversiteit een natuurlijk onderdeel is van ons dagelijks werk, door: het verbeteren van kennis acceptatie en de bereidheid om met elkaar te werken. Het is onze ambitie een rolmodel te zijn in onze verschillende markten op het gebied van diversiteit. We zijn tegen elke vorm van discriminatie in alle werksituaties, te beginnen met de werving van personeel. Alle medewerkers en sollicitanten hebben gelijke kansen en rechten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, geloof, seksuele geaardheid, handicap, politieke opvattingen of voorkeuren, etnische/ culturele achtergrond of andere factoren. Respect tonen voor elkaar We gaan respectvol om met elkaar en met externe partners. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden voor Vattenfall of het handelen ten behoeve van Vattenfall, zijn we ons ervan bewust dat we op verschillende manieren Vattenfall vertegenwoordigen en houden hiermee rekening in ons gedrag. Dit betekent dat we beleefd en respectvol blijven in gesprekken, ons gedrag en verschijning. Als medewerker onthouden we ons van elke vorm van ongewenst gedrag. Onder ongewenste omgangsvormen valt elke vorm van gedrag waarbij verbaal, fysiek of non-verbaal de persoonlijke integriteit van de andere persoon wordt aangetast door bijvoorbeeld pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie, racisme, agressie, geweld en verbaal geweld. Onze mensen betrekken in het creëren van een gezonde, veilige en hoog presterende werkomgeving We streven naar een bedrijfscultuur en werkomgeving die mensen met de beste kwalificaties aantrekt, ontwikkelt en behoudt en mensen stimuleert het beste van zichzelf te geven. Vattenfall respecteert medewerkers en hun rechten door veilige en goede werkomstandigheden te creëren. We ontwikkelen voortdurend onze beroepsvaardigheden en -competenties. We trachten op basis van onze bedrijfscultuur en kernwaarden veilig en verantwoordelijk te handelen, uitstekende resultaten neer te zetten, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen over de grenzen van regio s, business units en functies. Zorg voor helder, zichtbaar en moedig leiderschap Managers bij Vattenfall hebben de verantwoordelijkheid om volgens de visie sturing te geven aan mensen en bedrijfsactiviteiten om de strategische bedrijfsdoelstellingen te behalen. Managers zijn een rolmodel en hun gedrag is toonaangevend voor de manier waarop we werken. Ze vertalen de strategische richting in prioriteiten en doelstellingen. Ook zorgen ze ervoordat alle medewerkers begrijpen wat van hen wordt verwacht. De beslissingen die onze managers nemen, hebben invloed op onze huidige en toekomstige resultaten, op de prestaties en ontwikkeling van de mensen en op de veiligheid. Managers ondersteunen de mensen zo goed mogelijk om beter te presteren, ze creëren vertrouwen, geven feedback en zijn zichtbaar en toegankelijk. Managers nemen maatregelen en nemen hun verantwoordelijkheid in moeilijke situaties. Vattenfall managers zijn duidelijk, zichtbaar en daadkrachtig. 8 Vattenfall Gedragscode 2014

9 Klanten & leveranciers Beginsel 3 Focus op klanten en leveranciers Focus op onze klanten We streven ernaar onze klanten producten, diensten en oplossingen te bieden die de verwachtingen van onze klanten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en zorg voor het milieu overtreffen. Onze klantenrelaties zijn gebaseerd op gezonde bedrijfs- en marketingpraktijken. Dit betekent bijvoorbeeld: dat we luisteren naar onze klanten en hen met respect behandelen, zowel als individu als wanneer zij hun bedrijf vertegenwoordigen; dat we hoge ethische standaarden hanteren in alle zakelijke relaties met onze klanten waaronder het handhaven van een hoog niveau van integriteit bij de behandeling van klantgevoelige informatie of inzichten in hun bedrijfsactiviteiten; dat we de belangen van onze klanten ter harte nemen in onze interne besluitvormingsprocessen; dat onze contractvoorwaarden duidelijk en eerlijk zijn; en dat onze informatie over prijzen en andere voorwaarden zorgen voor een goed begrip van onze producten. Werk met verantwoordelijke leveranciers en andere externe partijen We werken uitsluitend met partijen die zich inzetten om op een fatsoenlijke en ethische wijze zaken te doen, zoals blijkt uit hun eigen gedragscode, ethisch beleid en andere bedrijfsrichtlijnen. Dit geldt voor alle leveranciers en andere business partners, zoals makelaars, bemiddelaars, joint-venture partners en andere derde partijen waarmee Vattenfall een zakelijke relatie onderhoudt. Vattenfall onderschrijft de VN Global Compact en past de beginselen toe op gebieden als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en corruptiebestrijding. Vattenfall zet zich in om deze beginselen in de gehele waardeketen, met inbegrip van onze leveranciers na te leven. Daarom vragen we onze leveranciers om te voldoen aan de tien beginselen van de VN Global Compact, die zijn opgenomen in de Vattenfall Gedragscode voor leveranciers. De tien beginselen van de VN Global Compact: De VN Global Compact vraagt bedrijven om binnen hun invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en corruptiebestrijding te aanvaarden, te ondersteunen en toe te passen: Mensenrechten 1. Bedrijven dienen de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te ondersteunen en te respecteren, en 2. zich er steeds van te verzekeren dat zij niet medeplichtig worden aan schending van mensenrechten. Arbeid 3. Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven; 4. de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid te ondersteunen; 5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid te bevorderen, en 6. de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep te ondersteunen. Milieu 7. Bedrijven dienen voorzorgsmaatregelen te bevorderen ter beperking van de belasting van het milieu; 8. initiatieven te ondernemen om een groter milieubewustzijn te bevorderen, en 9. de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren. Corruptiebestrijding 10. Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping. 9 Vattenfall Gedragscode 2014

10 Integriteit Beginsel 4 Op een eerlijke en verantwoorde manier ondernemen Leef regels na en handel integer Integriteit binnen Vattenfall betekent dat medewerkers op alle niveaus in de organisatie hun eigen verantwoordelijkheid nemen om het juiste te doen. Als Vattenfall medewerkers leven we bestaande wet- en regelgeving en interne voorschriften na. Gedrag in strijd hiermee is simpelweg geen optie. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen, in het bijzonder van alle managers die het goede voorbeeld moeten geven, dat wij een hoog niveau van integriteit handhaven bij alles wat we doen. Eerlijk concurreren We zijn ervan overtuigd dat doeltreffende en eerlijke mededinging uiterst belangrijk is voor het goed functioneren van de markt. Daarom vermijden we onnodig contact met onze concurrenten. Als er dergelijke contacten bestaan, dienen deze zodanig te worden georganiseerd dat de naleving van mededingingsregels wordt gegarandeerd. We voeren geen activiteiten uit die eerlijke mededinging in de markt belemmeren, beperken of onmogelijk maken. Een schending van de mededingingswetgeving kan leiden tot ernstige juridische sancties voor het bedrijf en voor de betrokken medewerkers. Als je vragen hebt over mededingingsregels of over de manier waarop Vattenfall deze regels geïmplementeerd heeft, neem dan contact op met de afdeling Legal/Integrity van Vattenfall. Voorkom of bespreek belangenverstrengeling Belangenverstrengeling doet zich voor wanneer je persoonlijke relaties, je deelname in externe activiteiten of je investering in een ander bedrijf of andere organisatie verstrengeld raken met de belangen van Vattenfall. We dienen beleggingen, investeringen, betrokkenheid en nevenfuncties in bedrijven die klanten, leveranciers of anderszins zakenrelaties van Vattenfall zijn, te vermijden, We moeten investeringen, betrokkenheid en nevenactiviteiten in bedrijven die klanten, leveranciers of andere business partners van Vattenfall zijn, vermijden, wanneer we daardoor in een loyaliteitsconflict met Vattenfall zouden kunnen komen. Indien jijzelf, je partner, een familielid, een vriend enzovoort zakelijke betrekkingen heeft met bedrijven of instanties waarmee Vattenfall zaken doet, zorg er dan voor dat je persoonlijke relaties je vermogen om in het belang van het bedrijf te handelen niet beïnvloeden of dreigen te beïnvloeden. Breng altijd je manager op de hoogte van (mogelijke) interpersoonlijke afhankelijkheden. Wees voorzichtig met geschenken en uitnodigingen Vattenfall tolereert omkoping en andere vormen van corruptie absoluut niet. We ontvangen geen geschenken of uitnodigingen en bieden geen geschenken of uitnodigingen aan, die als een ongepaste gunst kunnen worden aangemerkt. Een ongepaste gunst is een gunst die de ontvanger stimuleert of zou kunnen stimuleren tot het uitvoeren van werk of taken op een onwettige of niet loyale manier. Deze verboden gunsten kunnen uit van alles bestaan, zoals contant geld, geschenken, reisjes of diensten van een andere aard. Vattenfall heeft de waarde van te ontvangen en aan te bieden geschenken en uitnodigingen gemaximeerd en een aantal andere voorwaarden opgesteld die daarbij in acht genomen moeten worden. Indien je twijfelt over de toelaatbaarheid van een gunst, dien je de manager en/of de afdeling Legal/Integrity van Vattenfall te raadplegen. 10 Vattenfall Gedragscode 2014

11 Communicatie Beginsel 5 Vertrouwen opbouwen door relevante en tijdige communicatie Communicatie is een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Hoe de buitenwereld over ons denkt, is afhankelijk van wat we doen en zeggen. De volgende normen gelden voor zowel interne als externe communicatie: Waar: onze informatie is correct en op feiten gebaseerd. Begrijpelijk: we communiceren in een taal die de ontvanger begrijpt. Relevant: niet alle informatie is voor iedereen van belang. De juiste informatie wordt op het juiste moment aan de juiste ontvanger verstrekt. Tijdig: zodra wij beschikken over juiste en relevante informatie hebben, informeren we daarover gelijktijdig intern en extern. Onze uitdaging Vattenfall opereert in een zeer politiek- en mediagevoelige sector (energie, kernenergie, kolen, waterkrachtcentrales, leveringszekerheid, warmte en elektriciteit), is aanwezig op diverse markten en koopt grondstoffen in op nog meer markten over de hele wereld. Communicatie kent geen grenzen De complexiteit van Vattenfall s communicatieve uitdagingen wordt versterkt door de ontwikkelingen op het gebied van media en communicatie. Social media heeft ertoe geleid dat bedrijven continu onder een vergrootglas liggen, en dwingt bedrijven in alle sectoren ertoe meer aandacht te schenken aan de communicatieve aspecten van alle onderdelen van hun business. We dienen altijd zorgvuldig na te denken bij het gebruik van social media (zoals twitter, blogs, Facebook, LinkedIn etc). We dienen nimmer informatie over Vattenfall te verspreiden die niet bestemd is voor openbaarmaking. De mobiliteit van informatie heeft nieuws en campagnes tegelijkertijd lokaal, nationaal en international gemaakt. het bouwen van vertrouwen voor het merk Vattenfall. Vragen of verzoeken om interviews van journalisten betreffende Vattenfall dienen te worden doorgegeven aan de afdeling Media Relaties. Ga verantwoord om met politieke stakeholders Het is ons streven bij te dragen aan het maatschappelijk debat over onderwerpen die relevant zijn voor Vattenfall. Daarom zijn we betrouwbaar, open en toegankelijk tegenover onze stakeholders (zowel intern als extern) in de ontwikkeling van en het debatteren over onze standpunten met betrekking tot beleidskwesties en regelgeving. Wanneer wij contact leggen met politieke stakeholders ten behoeve van Vattenfall, doen wij dit met onze algemene waarden van democratie, tolerantie, transparantie en de gelijkwaardigheid van alle mensen in acht nemend. Vattenfall heeft vertegenwoordigers aangewezen die de verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben de contacten/relaties met politieke stakeholders te behandelen. Vragen of verzoeken voor ontmoetingen met politieke stakeholders dienen te worden gericht aan de afdeling European Affairs and Policy Management of National Public and Regulatory Affairs. Beoordeel in alle gevallen de communicatieve kansen en risico s Geplande besluiten en activiteiten met een mogelijke media impact en consequenties voor Vattenfall s reputatie dienen tijdig bekend te zijn bij de communicatie organisatie, zodat we op een proactieve en eerlijke manier kunnen communiceren. Dit is van groot belang voor de coördinatie van externe/interne berichten en 11 Vattenfall Gedragscode 2014

12 Informatiebeveiliging Beginsel 6 Verantwoord omgaan met bedrijfsinformatie Bescherm ons informatiekapitaal Bedrijfsinformatie is een belangrijk bezit voor het bedrijf. We gaan op de juiste manier om met zowel digitale als fysieke bedrijfsinformatie zodat deze niet in verkeerde handen valt, maar toegankelijk blijft voor het bedrijf. Onder bedrijfsinformatie wordt verstaan: gevoelige informatie zoals voorlopige resultaten, businessplannen, geplande fusies en overnames enzovoorts, werkdocumenten, management systemen, databases enzovoort., juridische documenten (patenten, licenties, overeenkomsten enzovoort), klantgegevens. Een leeg bureau, scherm en kantoor In een moderne en open kantooromgeving is het niet veilig om ervan uit te gaan dat iedereen die voorbij je bureau of kantoor komt dezelfde toegangsrechten tot informatie heeft als jij. Daarom volgen wij de regel van een leeg bureau, leeg scherm en leeg kantoor. Een leeg bureau betekent dat geen informatie toegankelijk is op het onbeheerde bureau. Een leeg scherm betekent dat geen informatie toegankelijk is via onbeheerde computerschermen. Een leeg kantoor betekent dat geen vertrouwelijke informatie aan de muren, in vergaderzalen (flip charts), op printers, in onbeveiligde afvalbakken en andere gemakkelijk toegankelijke plaatsen zichtbaar is. Ga zorgvuldig om met informatie We gaan uiterst zorgvuldig om met informatie over Vattenfall of externe partijen en nemen indien vereist alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze informatie intern of vertrouwelijk blijft. Wij verwerken alleen informatie van gecontroleerde bronnen en delen informatie alleen met of via daartoe bevoegde zakelijke partners. We zijn ons bewust van het risico van onopzettelijke verspreiding van informatie en doen er alles aan om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door geen bedrijfszaken te bespreken op openbare plaatsen of in de sociale media. Bescherm persoonlijke gegevens We beseffen dat het belangrijk is persoonlijke gegevens van medewerkers en klanten te beschermen. Daarom behandelen we persoonlijke gegevens op een verantwoorde manier en conform de relevante wetten ter bescherming van persoonsgegevens in de diverse landen waar Vattenfall actief is. Gebruik IT-systemen op een professionele manier IT-systemen zijn beschikbaar zodat we onze taken efficiënt en op een professionele manier kunnen uitvoeren. We maken gebruik van IT- systemen en -hulpmiddelen in overeenstemming met de instructies van de IT-afdeling en onze manager. We gebruiken de persoonlijke toegangscodes die aan ons ter beschikking zijn gesteld alleen voor het aangewezen doel. We delen ze niet en maken ze niet bekend aan anderen. 12 Vattenfall Gedragscode 2014

13 Bedrijfsmiddelen Beginsel 7 Verantwoord omgaan met bedrijfsmiddelen We gaan zorgvuldig om met bedrijfsmiddelen. Schade, verspilling, verlies en diefstal worden zo veel mogelijk voorkomen. Onder bedrijfsmiddelen wordt verstaan: bedrijfsinformatie en Vattenfall-merken en logo s, materiaal, voorraad, inventarissen, financiële middelen, IT-hulpmiddelen en -faciliteiten, bedrijfs-, dienst- en leaseauto s. We gebruiken bedrijfsinformatie en Vattenfall- merken en -logo s, materiaal, voorraad en inventarissen uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden. We gebruiken kantoormaterialen, voorraden en inventaris, evenals bedrijfs-, dienst- en leaseauto s op een duurzame manier. We houden altijd rekening met de impact op het milieu, wanneer we deze zaken gebruiken. We maken uitsluitend kosten indien ze nodig zijn voor bedrijfsdoeleinden. We gebruiken IT-hulpmiddelen en -faciliteiten zoals , internet,, kopieer-, scan- en printapparatuur voor privé-doeleinden met de grootste terughoudendheid. We gebruiken bedrijfs-, dienst- en leaseauto s en IT-middelen zoals (mobiele) telefoons, tablets en laptops in overeenstemming met de toepasselijke overeenkomsten. 13 Vattenfall Gedragscode 2014

14 Milieu Beginsel 8 Zorg voor het milieu Onze prestaties op het gebied van milieu en klimaat zijn bepalend voor onze concurrentiepositie en voor de duurzame lange termijn ontwikkeling van ons bedrijf. Verantwoordelijkheid voor duurzaamheid wordt gedeeld door alle medewerkers van Vattenfall. Managers in het bijzonder hebben de verplichting erop toe te zien dat hun medewerkers hiervoor op de juiste manier ondersteund worden. In onze activiteiten werken wij proactief aan de vermindering van onze impact op het milieu en volksgezondheid. De mogelijke impact wordt meegewogen in alle beslissingen in de gehele organisatie. We evalueren elk nieuw project en elke ontwikkelingsof investeringsbeslissing vanuit een duurzaamheidsperspectief, met als uitgangspunt het treffen van voorzorg. We beoordelen nauwgezet de milieurisico s van onze activiteiten met betrekking tot bestaande, nieuwe of ontmantelde productiemiddelen. We nemen verantwoordelijkheid voor de gehele bestaanscyclus van onze activiteiten, inclusief de planning voor ontmanteling van activiteiten en faciliteiten. Bij de selectie van leveranciers, aannemers en business partners toetsen we en stellen we eisen aan milieuprestaties. We ontwikkelen een cultuur van zorg voor de werkplekomgeving en bevorderen een efficiënt gebruik van energie en bedrijfsmiddelen in onze eigen activiteiten. We stimuleren een efficiënt gebruik van energie door onze klanten, om de negatieve gevolgen voor het milieu te beperken. We stimuleren innovatieve oplossingen die helpen bij de verbetering van milieuprestaties voor onze klanten en voor de samenleving als geheel. We maken alleen dienstreizen als ze noodzakelijk zijn. We geven de voorkeur aan virtuele vergaderingen via faciliteiten als video- en telefoonconferentie, persoonlijke video en andere hulpmiddelen voor samenwerking. We bevorderen het gebruik van openbaar vervoer, indien mogelijk. 14 Vattenfall Gedragscode 2014

15 Melden van incidenten We moedigen elke medewerker aan om schendingen van de wet of schendingen van de gedragscode te melden. Wanneer ernstige onregelmatigheden in een vroeg stadium worden ontdekt, zijn we beter in staat om de schade te beperken. Dit is niet alleen goed voor het bedrijf, maar ook voor de medewerkers en stakeholders. Meld waargenomen of vermoede schendingen van de wet of van de gedragscode aan: je manager, en/of de afdeling Legal/Integrity of de afdeling Internal Audit. Vattenfall s Klokkenluidersregeling Vattenfall beschermt personen die overtredingen melden of die te goeder trouw meewerken aan een onderzoek zo goed mogelijk. Indien je een ernstige schending wenst te melden en je dit niet aan iemand binnen Vattenfall wilt doen, neem dan contact op met: een van de externe ombudsmannen binnen de klokkenluidersfunctie van Vattenfall. Een melding aan de ombudsman biedt de optie anoniem te blijven. Voor de contactgegevens van de ombudsmannen, zie de link hiernaast. Melding aan de ombudsman biedt medewerkers, adviseurs en leveranciers de mogelijkheid ernstige onregelmatigheden die binnen het bedrijf zijn waargenomen, extern te melden in aanvulling op de interne meldingsmogelijkheden. De ombudsmannen zijn externe advocaten die onafhankelijk zijn van Vattenfall. 15 Vattenfall Gedragscode 2014

16 Vattenfall AB Stockholm Visitors: Evenemangsgatan 13 T F November, 2014

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Onze bedrijfsreputatie is een waardevol bezit Inleiding Als landelijke aanbieder van informatie, communicatie en enter tainment speelt Ziggo een

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid 8 januari 205 Inleiding In de Investment Policy Statement heeft SPT de volgende beleggingsovertuiging geformuleerd: Een pensioenfonds is een institutionele,

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode oktober 2015 Voorwoord SNS Bank N.V. gelooft in de cultuur van normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme wordt

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Gedragscode Thule Group

Gedragscode Thule Group Gedragscode Thule Group Oorspronkelijk goedgekeurd in januari 2008 Bijgewerkt 2010, 2012 en 2015 Thule Group AB Opgesteld door Kajsa von Geijer, SVP HR Goedgekeurd door Magnus Welander, president-directeur

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

WIJ ZIJN NS GEDRAGSCODE VOOR NS-MEDEWERKERS. De NS gedragscode in het kort:

WIJ ZIJN NS GEDRAGSCODE VOOR NS-MEDEWERKERS. De NS gedragscode in het kort: De NS gedragscode in het kort: 1. Veiligheid en vakmanschap staan voorop we streven een open cultuur na waar misstanden altijd kunnen worden gemeld we leren van onze fouten we investeren wederzijds in

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions 2 Gedragscode Deze versie van de Gedragscode bevat een samenvatting van de Gedragscode en wordt aan alle medewerkers uitgereikt. De

Nadere informatie

Vertrouwen en betrouwbaarheid vormen al meer dan 400 jaar de bouwstenen van onze onderneming.

Vertrouwen en betrouwbaarheid vormen al meer dan 400 jaar de bouwstenen van onze onderneming. Vopak Gedragscode augustus 2012 Vertrouwen en betrouwbaarheid vormen al meer dan 400 jaar de bouwstenen van onze onderneming. 1. Bericht van de Raad van Bestuur In deze gedragscode ( Gedragscode ) zijn

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding Een organisatie valt of staat met de mensen die er werken. Iedere medewerker is voor een deel in dat grote geheel verantwoordelijk; ieder

Nadere informatie

o DE STICHTING REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN o DE STICHTING WONINGSTICHTING DE KEMPEN

o DE STICHTING REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN o DE STICHTING WONINGSTICHTING DE KEMPEN Gedragscode inkoper: o DE STICHTING REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN o DE STICHTING WONINGSTICHTING DE KEMPEN Ten behoeve van het inkopen van Goederen en/of Diensten, zoals vastgesteld door de.

Nadere informatie

De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht. Auteur Sjoerd van Geffen. Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl.

De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht. Auteur Sjoerd van Geffen. Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl. Auteur Sjoerd van Geffen Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl Datum 4 juni 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht Bronvermelding is verplicht.

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT Gedragscode 2 In goede handen ZGT hecht aan een goede sfeer waarin medewerkers, patiënten en bezoekers tot hun recht komen. In de dagelijkse omgang

Nadere informatie

CB13.099 Integriteitscode Aventus PvB 24-07-2013 versie 2.0, vastgesteld CvB 24-09-2013 vervangt CB07.311 INTEGRITEITSCODE AVENTUS

CB13.099 Integriteitscode Aventus PvB 24-07-2013 versie 2.0, vastgesteld CvB 24-09-2013 vervangt CB07.311 INTEGRITEITSCODE AVENTUS CB13.099 Integriteitscode Aventus PvB 24-07-2013 versie 2.0, vastgesteld CvB 24-09-2013 vervangt CB07.311 INTEGRITEITSCODE AVENTUS Document historie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE CLAVIS

INTEGRITEITSCODE CLAVIS INTEGRITEITSCODE CLAVIS KERNWAARDEN ALS UITGANGSPUNT De kernwaarden van Clavis gelden als uitgangspunt bij het opstellen van de integriteitscode. De kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE 01-06-2014

GEDRAGSCODE 01-06-2014 GEDRAGSCODE 01-06-2014 Auteur: Erik Los Samenvatting:Om leidraad te geven aan het handelen als professionele medewerker is een gedragscode opgesteld Eerste controledatum:01-06-2015 Controle frequentie:

Nadere informatie