Onze daden bepalen wie we zijn. Zo doen we het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze daden bepalen wie we zijn. Zo doen we het"

Transcriptie

1 Onze daden bepalen wie we zijn Zo doen we het

2 Voorwoord van de CEO Handel integer! Als een geïntegreerd Europees energiebedrijf, is Vattenfall een partner in de samenleving op vele manieren. Dit houdt ook in dat Vattenfall een belangrijke speler is in de ontwikkeling van de duurzame en energie efficiente samenleving van morgen. Onze activiteiten zijn gebaseerd op drie gemeenschappelijke waarden die onze activiteiten richting geven: Safety, Performance and Cooperation De gedragscode beschrijft hoe wij deze waarden elke dag opnieuw in de praktijk toepassen. Het legt uit wat onze verplichtingen tegenover en de verwachtingen van onze stakeholders zijn en biedt een leidraad voor medewerkers en iedereen die namens ons werkt. Het naleven van hoge normen op het gebied van Integriteit, in het bijzonder door het voorkomen van corruptie en anti-competitief handelen, is van groot belang voor Vattenfall. Wees je ervan bewust, dat Vattenfall een zero-tolerance beleid voert ten aanzien van omkoping en corruptie. Integriteit binnen Vattenfall betekent dat Vattenfall medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen om het juiste te doen door te handelen in lijn met de ethische standaarden van het bedrijf. Ik verzoek je de gedragscode zorgvuldig te lezen, je de inhoud ervan eigen te maken en te handelen volgens de beginselen tijdens je dagelijkse werkzaamheden voor het bedrijf. Je kunt contact opnemen met je manager of de Vattenfall s integriteitsorganisatie bij elke twijfel ten aanzien van de toepassing van de gedragscode, in het bijzonder als je behoefte hebt aan hulp bij het nemen van lastige besluiten, die zich kunnen voordoen tijdens je werk. Als je in een situatie verkeert, waarin volgens jou sprake is van een ernstige schending van de gedragscode, maak dan gebruik van onze klokkenluidersregeling. Ik moedig je ten zeerste aan om uiting te geven aan je bezorgdheid! Magnus Hall 2 Vattenfall Gedragscode 2014

3 Inhoud 02 Voorwoord van de CEO 04 Inleiding 05 Kernwaarden Safety Performance Cooperation 06 De Acht basisbeginselen 07 Gezondheid & Veiligheid Een veilige en gezonde werkomgeving stimuleren 08 Mensen Elkaar respecteren 09 Klanten en leveranciers Focus op onze klanten en leveranciers 10 Integriteit Op een eerlijke en verantwoorde manier ondernemen 11 Communicatie Vertrouwen opbouwen door relevante en tijdige communicatie 12 Informatiebeveiliging Verantwoord omgaan met bedrijfsinformatie 13 Bedrijfsmiddelen Verantwoord omgaan met bedrijfsmiddelen 14 Milieu Zorg voor het milieu 15 Melden van incidenten 3 Vattenfall Gedragscode 2014

4 Inleiding Gedragscode: de basis voor ons handelen Vertrouwen is uiterst belangrijk om als bedrijf duurzaam succes te boeken. De gedragscode beschrijft welk gedrag Vattenfall van ons verwacht en wat we van Vattenfall kunnen verwachten. Het is een leidraad die ervoor zorgt dat we allen juist handelen. Het is onze verantwoordelijkheid als individu om de gedragscode dagelijks in de praktijk toe te passen. Op die manier behalen we duurzame resultaten en verdienen we het vertrouwen van al onze stakeholders. Als medewerkers zijn we de vertegenwoordigers van Vattenfall. Wij zijn ons ervan bewust dat we de reputatie van Vattenfall beschermen en verbeteren door bij het uitvoeren van onze activiteiten de gedragscode na te leven. De gedragscode geldt voor iedereen De gedragscode geldt voor alle Vattenfallmedewerkers en voor alle ondernemingen die in Vattenfall zijn geconsolideerd. De termen Vattenfall en het bedrijf in dit document verwijzen naar al deze entiteiten. Niet-naleving van de gedragscode Vattenfall-medewerkers dienen de gedragscode na te leven. Handelen in strijd met de gedragscode kan leiden tot reputatieschade voor het bedrijf en kan resulteren in juridische stappen tegen het bedrijf en haar medewerkers. Daarnaast kan het handelen in strijd met de gedragscode worden aangemerkt als een schending van de arbeidsovereenkomst, welke gebaseerd is op vertrouwen en loyaliteit. Dit kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Advies vragen Een gedragscode kan nooit de juiste antwoorden voor alle situaties geven. Indien je niet zeker bent hoe je in een bepaalde situatie moet handelen, bespreek de situatie dan met je manager. Heb je na het lezen nog behoefte aan advies? Dan kun je terecht bij de afdeling Legal/Integrity of HR. De gedragscode is ook van toepassing op tijdelijke medewerkers (bijvoorbeeld, aannemers, adviseurs enzovoorts) die via uitzendbureaus, outsourcing of op een andere manier zijn ingehuurd om voor Vattenfall te werken (hierna gezamenlijk aangeduid als medewerker(s) of we ). De acht basisbeginselen en onze kernwaarden De gedragscode is vastgelegd in de vorm van acht basisprincipes, die samen met onze kernwaarden, ons gedrag sturen. De gedragscode wordt aangevuld met beleids- en richtlijnen en gedetailleerde instructies die ons verder begeleiden. Deze beleidslijnen en instructies zijn te vinden in het Vattenfall Management Systeem (VMS). Op elke pagina is een link, waarmee je gemakkelijk doorklikt naar de beleidslijnen en instructies die je nodig hebt. Managers hebben een voorbeeldfunctie Het is de verantwoordelijkheid van het management om het goede voorbeeld te geven en ervoor te zorgen dat hun teamleden onze kernwaarden en de acht basisbeginselen in deze gedragscode begrijpen. Van managers wordt verwacht dat zij de dialoog over de gedragscode aangaan en een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich vrij voelen om zich te uiten. Vattenfall Management Systeem (VMS): het VMS is het kader voor documentatie ten aanzien van beleid, instructies en processen om te verzekeren dat Vattenfall de formele vereisten en de vereisten van de Board of Directors, de CEO, de Business en de Staff Functies naleeft. 4 Vattenfall Gedragscode 2014

5 Kernwaarden Onze kernwaarden in praktijk Safety Performance Cooperation Onze kernwaarden dienen als leidraad bij onze dagelijkse werkzaamheden en helpen ons bij het realiseren van onze strategische doelstellingen. Ze vormen ook een gemeenschappelijk uitgangspunt gebaseerd op de bestaande culturele erfenissen binnen Vattenfall. We vinden het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat we doen, maar vooral naar hoe we dit samen kunnen bereiken. Safety Safety betekent dat we de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, aannemers, leveranciers, klanten en de maatschappij serieus nemen. Alle werkzaamheden dienen op een veilige en verantwoorde manier te worden uitgevoerd. We doen continu ons uiterste best om letsel en uitval door ziekte te voorkomen. We proberen het bewustzijn van en de kennis over veiligheid en veilig gedrag te versterken. Onze productielocaties moeten een hoog niveau van procesveiligheid aanhouden van ontwerpstadium tot uitvoering. Performance Performance betekent dat we met volledige inzet onze doelstellingen nastreven, terwijl we ons gedragen volgens onze kernwaarden. Het is vanzelfsprekend dat we ons uiterste best doen en onze acties continu evalueren om te verbeteren. Bij de ontwikkeling van onze activiteiten zorgen we voor uitmuntendheid, zodat we onze strategische doelstelling realiseren. We doen wat we zeggen en komen onze beloften na. Cooperation Cooperation betekent dat we elkaar vertrouwen en dat we samenwerken om onze doelstellingen te realiseren en onze visie te verwezenlijken. We streven naar een samenwerking waarin we elkaar beter leren kennen, denken, handelen en kennis en ervaring uitwisselen tussen landen en functies. Zo werken we ook samen met onze externe stakeholders. 5 Vattenfall Gedragscode 2014

6 De acht basisbeginselen Health and Safety We werken op onze centrales en faciliteiten op een veilige manier zodat de gezondheid van onze medewerkers, aannemers en het publiek niet in gevaar wordt gebracht. Mensen We stimuleren onze medewerkers om zich optimaal te ontwikkelen, met gelijke kansen voor iedereen. Klanten en leveranciers We nemen onze verantwoordelijkheid over de gehele waardeketen, door het opstellen van normen voor leveranciers, door rekening te houden met de behoeften van de klanten en te zorgen voor eerlijke concurrentie. Integriteit We voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op ons werk, hebben een zero tolerancebeleid tegen omkoping en vermijden belangenverstrengeling. Communicatie We dienen er in geval van mogelijk effect op de reputatie van Vattenfall, te allen tijde voor te zorgen dat we berichten coördineren, zodat onze communicatie coherent en correct is. Bij elke communicatie beseffen we, als medewerker of als individu, de mogelijke gevolgen van onze woorden of gedragingen voor de reputatie van Vattenfall. Informatiebeveiliging Informatie is een belangrijk goed voor Vattenfall. Vattenfall gaat uiterst zorgvuldig om met informatie. We beveiligen belangrijke en gevoelige informatie om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid ervan te beschermen. Bedrijfsmiddelen Bij het gebruik van bedrijfsmiddelen houden we rekening met duurzaamheid en kostenefficiëntie. Milieu We houden rekening met onze impact op mens, milieu en maatschappij bij de keuze tussen verschillende oplossingen. We gebruiken alle (energie) bronnen zo doeltreffend mogelijk en beperken de impact, waar mogelijk. 6 Vattenfall Gedragscode 2014

7 Gezondheid & Veiligheid Beginsel 1 Stimuleren van een veilige en gezonde werkomgeving Focus op Health & Safety Vattenfall is ervan overtuigd dat elk letsel en alle beroepsmatige ziekten net als veiligheidsincidenten kunnen worden voorkomen. Ons doel is al onze medewerkers een veilige, gezonde en motiverende werkomgeving te bieden. We hebben altijd een proactieve houding op het gebied van gezondheid en veiligheid en we verbeteren voortdurend ons bewustzijn, vaardigheden en kennis. We zijn alert op veiligheid op en rond de werkplek. We zijn altijd waakzaam voor mogelijke gezondheids- en veiligheidsgevaren en -risico s en handelen op een passende en proactieve manier wanneer dit optreedt. We nemen de tijd om veiligheids- en gezondheidsaspecten te begrijpen en we nemen de nodige maatregelen om risico s te vermijden. We werken altijd op een veilige manier in overeenstemming met de instructies. Dit betekent dat we het werk onmiddellijk stilleggen als zich een situatie voordoet, waarin het niet langer veilig is voor ons of voor anderen om door te werken. We nemen voorzorgsmaatregelen door persoonlijke beschermingsuitrusting en -hulpmiddelen te gebruiken. We helpen onze collega s om onveilige en/of ongezonde situaties te voorkomen. Als managers zorgen we voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en aannemers. aannemers bij betrokken zijn. Misbruik wordt niet door de vingers gezien en wanneer dit aan het licht komt, leidt het tot gepaste maatregelen, zoals bijvoorbeeld disciplinaire acties. Gebruik van medicijnen Een medewerker die geneesmiddelen gebruikt, dient bij de arts die deze heeft voorgeschreven en/of bij de bedrijfsarts na te vragen of het gebruik van geneesmiddelen een negatieve invloed op het werk kan hebben. Indien dit het geval is, dient de medewerker zijn manager hiervan op de hoogte te stellen. Externen worden behandeld op dezelfde manier als onze medewerkers wat gezondheid en veiligheid betreft. We verwachten dat ze de normen van Vattenfall naleven. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, aannemers en omwonenden worden nooit op het spel gezet om goede bedrijfsresultaten te behalen. Alcohol- en drugsmisbruik Alcohol- en drugsmisbruik zijn niet toegestaan binnen Vattenfall. Misbruik is elke situatie waarin het gebruik van alcohol of drugs de oorzaak zou kunnen zijn van veiligheids- of gezondheidsincidenten of van vergissingen met een schadelijk effect op de vermogenswaarde of de winst van Vattenfall. Dit omvat ook Vattenfall s reputatie in geval van alcohol- en drugsgerelateerde verkeersongelukken waar Vattenfall medewerkers of 7 Vattenfall Gedragscode 2014

8 Mensen Beginsel 2 Elkaar respecteren Mensenrechten respecteren Vattenfall ondersteunt de mensenrechten die zijn opgenomen in de Global Compact van de Verenigde Naties (VN) en we zorgen ervoor dat Vattenfall zich niet schuldig maakt aan het schenden van mensenrechten. Gelijke kansen bieden en diversiteit bevorderen Voor ons is diversiteit een middel om onze resultaten te verbeteren. We willen dat diversiteit een natuurlijk onderdeel is van ons dagelijks werk, door: het verbeteren van kennis acceptatie en de bereidheid om met elkaar te werken. Het is onze ambitie een rolmodel te zijn in onze verschillende markten op het gebied van diversiteit. We zijn tegen elke vorm van discriminatie in alle werksituaties, te beginnen met de werving van personeel. Alle medewerkers en sollicitanten hebben gelijke kansen en rechten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, geloof, seksuele geaardheid, handicap, politieke opvattingen of voorkeuren, etnische/ culturele achtergrond of andere factoren. Respect tonen voor elkaar We gaan respectvol om met elkaar en met externe partners. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden voor Vattenfall of het handelen ten behoeve van Vattenfall, zijn we ons ervan bewust dat we op verschillende manieren Vattenfall vertegenwoordigen en houden hiermee rekening in ons gedrag. Dit betekent dat we beleefd en respectvol blijven in gesprekken, ons gedrag en verschijning. Als medewerker onthouden we ons van elke vorm van ongewenst gedrag. Onder ongewenste omgangsvormen valt elke vorm van gedrag waarbij verbaal, fysiek of non-verbaal de persoonlijke integriteit van de andere persoon wordt aangetast door bijvoorbeeld pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie, racisme, agressie, geweld en verbaal geweld. Onze mensen betrekken in het creëren van een gezonde, veilige en hoog presterende werkomgeving We streven naar een bedrijfscultuur en werkomgeving die mensen met de beste kwalificaties aantrekt, ontwikkelt en behoudt en mensen stimuleert het beste van zichzelf te geven. Vattenfall respecteert medewerkers en hun rechten door veilige en goede werkomstandigheden te creëren. We ontwikkelen voortdurend onze beroepsvaardigheden en -competenties. We trachten op basis van onze bedrijfscultuur en kernwaarden veilig en verantwoordelijk te handelen, uitstekende resultaten neer te zetten, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen over de grenzen van regio s, business units en functies. Zorg voor helder, zichtbaar en moedig leiderschap Managers bij Vattenfall hebben de verantwoordelijkheid om volgens de visie sturing te geven aan mensen en bedrijfsactiviteiten om de strategische bedrijfsdoelstellingen te behalen. Managers zijn een rolmodel en hun gedrag is toonaangevend voor de manier waarop we werken. Ze vertalen de strategische richting in prioriteiten en doelstellingen. Ook zorgen ze ervoordat alle medewerkers begrijpen wat van hen wordt verwacht. De beslissingen die onze managers nemen, hebben invloed op onze huidige en toekomstige resultaten, op de prestaties en ontwikkeling van de mensen en op de veiligheid. Managers ondersteunen de mensen zo goed mogelijk om beter te presteren, ze creëren vertrouwen, geven feedback en zijn zichtbaar en toegankelijk. Managers nemen maatregelen en nemen hun verantwoordelijkheid in moeilijke situaties. Vattenfall managers zijn duidelijk, zichtbaar en daadkrachtig. 8 Vattenfall Gedragscode 2014

9 Klanten & leveranciers Beginsel 3 Focus op klanten en leveranciers Focus op onze klanten We streven ernaar onze klanten producten, diensten en oplossingen te bieden die de verwachtingen van onze klanten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en zorg voor het milieu overtreffen. Onze klantenrelaties zijn gebaseerd op gezonde bedrijfs- en marketingpraktijken. Dit betekent bijvoorbeeld: dat we luisteren naar onze klanten en hen met respect behandelen, zowel als individu als wanneer zij hun bedrijf vertegenwoordigen; dat we hoge ethische standaarden hanteren in alle zakelijke relaties met onze klanten waaronder het handhaven van een hoog niveau van integriteit bij de behandeling van klantgevoelige informatie of inzichten in hun bedrijfsactiviteiten; dat we de belangen van onze klanten ter harte nemen in onze interne besluitvormingsprocessen; dat onze contractvoorwaarden duidelijk en eerlijk zijn; en dat onze informatie over prijzen en andere voorwaarden zorgen voor een goed begrip van onze producten. Werk met verantwoordelijke leveranciers en andere externe partijen We werken uitsluitend met partijen die zich inzetten om op een fatsoenlijke en ethische wijze zaken te doen, zoals blijkt uit hun eigen gedragscode, ethisch beleid en andere bedrijfsrichtlijnen. Dit geldt voor alle leveranciers en andere business partners, zoals makelaars, bemiddelaars, joint-venture partners en andere derde partijen waarmee Vattenfall een zakelijke relatie onderhoudt. Vattenfall onderschrijft de VN Global Compact en past de beginselen toe op gebieden als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en corruptiebestrijding. Vattenfall zet zich in om deze beginselen in de gehele waardeketen, met inbegrip van onze leveranciers na te leven. Daarom vragen we onze leveranciers om te voldoen aan de tien beginselen van de VN Global Compact, die zijn opgenomen in de Vattenfall Gedragscode voor leveranciers. De tien beginselen van de VN Global Compact: De VN Global Compact vraagt bedrijven om binnen hun invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en corruptiebestrijding te aanvaarden, te ondersteunen en toe te passen: Mensenrechten 1. Bedrijven dienen de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te ondersteunen en te respecteren, en 2. zich er steeds van te verzekeren dat zij niet medeplichtig worden aan schending van mensenrechten. Arbeid 3. Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven; 4. de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid te ondersteunen; 5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid te bevorderen, en 6. de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep te ondersteunen. Milieu 7. Bedrijven dienen voorzorgsmaatregelen te bevorderen ter beperking van de belasting van het milieu; 8. initiatieven te ondernemen om een groter milieubewustzijn te bevorderen, en 9. de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren. Corruptiebestrijding 10. Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping. 9 Vattenfall Gedragscode 2014

10 Integriteit Beginsel 4 Op een eerlijke en verantwoorde manier ondernemen Leef regels na en handel integer Integriteit binnen Vattenfall betekent dat medewerkers op alle niveaus in de organisatie hun eigen verantwoordelijkheid nemen om het juiste te doen. Als Vattenfall medewerkers leven we bestaande wet- en regelgeving en interne voorschriften na. Gedrag in strijd hiermee is simpelweg geen optie. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen, in het bijzonder van alle managers die het goede voorbeeld moeten geven, dat wij een hoog niveau van integriteit handhaven bij alles wat we doen. Eerlijk concurreren We zijn ervan overtuigd dat doeltreffende en eerlijke mededinging uiterst belangrijk is voor het goed functioneren van de markt. Daarom vermijden we onnodig contact met onze concurrenten. Als er dergelijke contacten bestaan, dienen deze zodanig te worden georganiseerd dat de naleving van mededingingsregels wordt gegarandeerd. We voeren geen activiteiten uit die eerlijke mededinging in de markt belemmeren, beperken of onmogelijk maken. Een schending van de mededingingswetgeving kan leiden tot ernstige juridische sancties voor het bedrijf en voor de betrokken medewerkers. Als je vragen hebt over mededingingsregels of over de manier waarop Vattenfall deze regels geïmplementeerd heeft, neem dan contact op met de afdeling Legal/Integrity van Vattenfall. Voorkom of bespreek belangenverstrengeling Belangenverstrengeling doet zich voor wanneer je persoonlijke relaties, je deelname in externe activiteiten of je investering in een ander bedrijf of andere organisatie verstrengeld raken met de belangen van Vattenfall. We dienen beleggingen, investeringen, betrokkenheid en nevenfuncties in bedrijven die klanten, leveranciers of anderszins zakenrelaties van Vattenfall zijn, te vermijden, We moeten investeringen, betrokkenheid en nevenactiviteiten in bedrijven die klanten, leveranciers of andere business partners van Vattenfall zijn, vermijden, wanneer we daardoor in een loyaliteitsconflict met Vattenfall zouden kunnen komen. Indien jijzelf, je partner, een familielid, een vriend enzovoort zakelijke betrekkingen heeft met bedrijven of instanties waarmee Vattenfall zaken doet, zorg er dan voor dat je persoonlijke relaties je vermogen om in het belang van het bedrijf te handelen niet beïnvloeden of dreigen te beïnvloeden. Breng altijd je manager op de hoogte van (mogelijke) interpersoonlijke afhankelijkheden. Wees voorzichtig met geschenken en uitnodigingen Vattenfall tolereert omkoping en andere vormen van corruptie absoluut niet. We ontvangen geen geschenken of uitnodigingen en bieden geen geschenken of uitnodigingen aan, die als een ongepaste gunst kunnen worden aangemerkt. Een ongepaste gunst is een gunst die de ontvanger stimuleert of zou kunnen stimuleren tot het uitvoeren van werk of taken op een onwettige of niet loyale manier. Deze verboden gunsten kunnen uit van alles bestaan, zoals contant geld, geschenken, reisjes of diensten van een andere aard. Vattenfall heeft de waarde van te ontvangen en aan te bieden geschenken en uitnodigingen gemaximeerd en een aantal andere voorwaarden opgesteld die daarbij in acht genomen moeten worden. Indien je twijfelt over de toelaatbaarheid van een gunst, dien je de manager en/of de afdeling Legal/Integrity van Vattenfall te raadplegen. 10 Vattenfall Gedragscode 2014

11 Communicatie Beginsel 5 Vertrouwen opbouwen door relevante en tijdige communicatie Communicatie is een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Hoe de buitenwereld over ons denkt, is afhankelijk van wat we doen en zeggen. De volgende normen gelden voor zowel interne als externe communicatie: Waar: onze informatie is correct en op feiten gebaseerd. Begrijpelijk: we communiceren in een taal die de ontvanger begrijpt. Relevant: niet alle informatie is voor iedereen van belang. De juiste informatie wordt op het juiste moment aan de juiste ontvanger verstrekt. Tijdig: zodra wij beschikken over juiste en relevante informatie hebben, informeren we daarover gelijktijdig intern en extern. Onze uitdaging Vattenfall opereert in een zeer politiek- en mediagevoelige sector (energie, kernenergie, kolen, waterkrachtcentrales, leveringszekerheid, warmte en elektriciteit), is aanwezig op diverse markten en koopt grondstoffen in op nog meer markten over de hele wereld. Communicatie kent geen grenzen De complexiteit van Vattenfall s communicatieve uitdagingen wordt versterkt door de ontwikkelingen op het gebied van media en communicatie. Social media heeft ertoe geleid dat bedrijven continu onder een vergrootglas liggen, en dwingt bedrijven in alle sectoren ertoe meer aandacht te schenken aan de communicatieve aspecten van alle onderdelen van hun business. We dienen altijd zorgvuldig na te denken bij het gebruik van social media (zoals twitter, blogs, Facebook, LinkedIn etc). We dienen nimmer informatie over Vattenfall te verspreiden die niet bestemd is voor openbaarmaking. De mobiliteit van informatie heeft nieuws en campagnes tegelijkertijd lokaal, nationaal en international gemaakt. het bouwen van vertrouwen voor het merk Vattenfall. Vragen of verzoeken om interviews van journalisten betreffende Vattenfall dienen te worden doorgegeven aan de afdeling Media Relaties. Ga verantwoord om met politieke stakeholders Het is ons streven bij te dragen aan het maatschappelijk debat over onderwerpen die relevant zijn voor Vattenfall. Daarom zijn we betrouwbaar, open en toegankelijk tegenover onze stakeholders (zowel intern als extern) in de ontwikkeling van en het debatteren over onze standpunten met betrekking tot beleidskwesties en regelgeving. Wanneer wij contact leggen met politieke stakeholders ten behoeve van Vattenfall, doen wij dit met onze algemene waarden van democratie, tolerantie, transparantie en de gelijkwaardigheid van alle mensen in acht nemend. Vattenfall heeft vertegenwoordigers aangewezen die de verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben de contacten/relaties met politieke stakeholders te behandelen. Vragen of verzoeken voor ontmoetingen met politieke stakeholders dienen te worden gericht aan de afdeling European Affairs and Policy Management of National Public and Regulatory Affairs. Beoordeel in alle gevallen de communicatieve kansen en risico s Geplande besluiten en activiteiten met een mogelijke media impact en consequenties voor Vattenfall s reputatie dienen tijdig bekend te zijn bij de communicatie organisatie, zodat we op een proactieve en eerlijke manier kunnen communiceren. Dit is van groot belang voor de coördinatie van externe/interne berichten en 11 Vattenfall Gedragscode 2014

12 Informatiebeveiliging Beginsel 6 Verantwoord omgaan met bedrijfsinformatie Bescherm ons informatiekapitaal Bedrijfsinformatie is een belangrijk bezit voor het bedrijf. We gaan op de juiste manier om met zowel digitale als fysieke bedrijfsinformatie zodat deze niet in verkeerde handen valt, maar toegankelijk blijft voor het bedrijf. Onder bedrijfsinformatie wordt verstaan: gevoelige informatie zoals voorlopige resultaten, businessplannen, geplande fusies en overnames enzovoorts, werkdocumenten, management systemen, databases enzovoort., juridische documenten (patenten, licenties, overeenkomsten enzovoort), klantgegevens. Een leeg bureau, scherm en kantoor In een moderne en open kantooromgeving is het niet veilig om ervan uit te gaan dat iedereen die voorbij je bureau of kantoor komt dezelfde toegangsrechten tot informatie heeft als jij. Daarom volgen wij de regel van een leeg bureau, leeg scherm en leeg kantoor. Een leeg bureau betekent dat geen informatie toegankelijk is op het onbeheerde bureau. Een leeg scherm betekent dat geen informatie toegankelijk is via onbeheerde computerschermen. Een leeg kantoor betekent dat geen vertrouwelijke informatie aan de muren, in vergaderzalen (flip charts), op printers, in onbeveiligde afvalbakken en andere gemakkelijk toegankelijke plaatsen zichtbaar is. Ga zorgvuldig om met informatie We gaan uiterst zorgvuldig om met informatie over Vattenfall of externe partijen en nemen indien vereist alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze informatie intern of vertrouwelijk blijft. Wij verwerken alleen informatie van gecontroleerde bronnen en delen informatie alleen met of via daartoe bevoegde zakelijke partners. We zijn ons bewust van het risico van onopzettelijke verspreiding van informatie en doen er alles aan om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door geen bedrijfszaken te bespreken op openbare plaatsen of in de sociale media. Bescherm persoonlijke gegevens We beseffen dat het belangrijk is persoonlijke gegevens van medewerkers en klanten te beschermen. Daarom behandelen we persoonlijke gegevens op een verantwoorde manier en conform de relevante wetten ter bescherming van persoonsgegevens in de diverse landen waar Vattenfall actief is. Gebruik IT-systemen op een professionele manier IT-systemen zijn beschikbaar zodat we onze taken efficiënt en op een professionele manier kunnen uitvoeren. We maken gebruik van IT- systemen en -hulpmiddelen in overeenstemming met de instructies van de IT-afdeling en onze manager. We gebruiken de persoonlijke toegangscodes die aan ons ter beschikking zijn gesteld alleen voor het aangewezen doel. We delen ze niet en maken ze niet bekend aan anderen. 12 Vattenfall Gedragscode 2014

13 Bedrijfsmiddelen Beginsel 7 Verantwoord omgaan met bedrijfsmiddelen We gaan zorgvuldig om met bedrijfsmiddelen. Schade, verspilling, verlies en diefstal worden zo veel mogelijk voorkomen. Onder bedrijfsmiddelen wordt verstaan: bedrijfsinformatie en Vattenfall-merken en logo s, materiaal, voorraad, inventarissen, financiële middelen, IT-hulpmiddelen en -faciliteiten, bedrijfs-, dienst- en leaseauto s. We gebruiken bedrijfsinformatie en Vattenfall- merken en -logo s, materiaal, voorraad en inventarissen uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden. We gebruiken kantoormaterialen, voorraden en inventaris, evenals bedrijfs-, dienst- en leaseauto s op een duurzame manier. We houden altijd rekening met de impact op het milieu, wanneer we deze zaken gebruiken. We maken uitsluitend kosten indien ze nodig zijn voor bedrijfsdoeleinden. We gebruiken IT-hulpmiddelen en -faciliteiten zoals , internet,, kopieer-, scan- en printapparatuur voor privé-doeleinden met de grootste terughoudendheid. We gebruiken bedrijfs-, dienst- en leaseauto s en IT-middelen zoals (mobiele) telefoons, tablets en laptops in overeenstemming met de toepasselijke overeenkomsten. 13 Vattenfall Gedragscode 2014

14 Milieu Beginsel 8 Zorg voor het milieu Onze prestaties op het gebied van milieu en klimaat zijn bepalend voor onze concurrentiepositie en voor de duurzame lange termijn ontwikkeling van ons bedrijf. Verantwoordelijkheid voor duurzaamheid wordt gedeeld door alle medewerkers van Vattenfall. Managers in het bijzonder hebben de verplichting erop toe te zien dat hun medewerkers hiervoor op de juiste manier ondersteund worden. In onze activiteiten werken wij proactief aan de vermindering van onze impact op het milieu en volksgezondheid. De mogelijke impact wordt meegewogen in alle beslissingen in de gehele organisatie. We evalueren elk nieuw project en elke ontwikkelingsof investeringsbeslissing vanuit een duurzaamheidsperspectief, met als uitgangspunt het treffen van voorzorg. We beoordelen nauwgezet de milieurisico s van onze activiteiten met betrekking tot bestaande, nieuwe of ontmantelde productiemiddelen. We nemen verantwoordelijkheid voor de gehele bestaanscyclus van onze activiteiten, inclusief de planning voor ontmanteling van activiteiten en faciliteiten. Bij de selectie van leveranciers, aannemers en business partners toetsen we en stellen we eisen aan milieuprestaties. We ontwikkelen een cultuur van zorg voor de werkplekomgeving en bevorderen een efficiënt gebruik van energie en bedrijfsmiddelen in onze eigen activiteiten. We stimuleren een efficiënt gebruik van energie door onze klanten, om de negatieve gevolgen voor het milieu te beperken. We stimuleren innovatieve oplossingen die helpen bij de verbetering van milieuprestaties voor onze klanten en voor de samenleving als geheel. We maken alleen dienstreizen als ze noodzakelijk zijn. We geven de voorkeur aan virtuele vergaderingen via faciliteiten als video- en telefoonconferentie, persoonlijke video en andere hulpmiddelen voor samenwerking. We bevorderen het gebruik van openbaar vervoer, indien mogelijk. 14 Vattenfall Gedragscode 2014

15 Melden van incidenten We moedigen elke medewerker aan om schendingen van de wet of schendingen van de gedragscode te melden. Wanneer ernstige onregelmatigheden in een vroeg stadium worden ontdekt, zijn we beter in staat om de schade te beperken. Dit is niet alleen goed voor het bedrijf, maar ook voor de medewerkers en stakeholders. Meld waargenomen of vermoede schendingen van de wet of van de gedragscode aan: je manager, en/of de afdeling Legal/Integrity of de afdeling Internal Audit. Vattenfall s Klokkenluidersregeling Vattenfall beschermt personen die overtredingen melden of die te goeder trouw meewerken aan een onderzoek zo goed mogelijk. Indien je een ernstige schending wenst te melden en je dit niet aan iemand binnen Vattenfall wilt doen, neem dan contact op met: een van de externe ombudsmannen binnen de klokkenluidersfunctie van Vattenfall. Een melding aan de ombudsman biedt de optie anoniem te blijven. Voor de contactgegevens van de ombudsmannen, zie de link hiernaast. Melding aan de ombudsman biedt medewerkers, adviseurs en leveranciers de mogelijkheid ernstige onregelmatigheden die binnen het bedrijf zijn waargenomen, extern te melden in aanvulling op de interne meldingsmogelijkheden. De ombudsmannen zijn externe advocaten die onafhankelijk zijn van Vattenfall. 15 Vattenfall Gedragscode 2014

16 Vattenfall AB Stockholm Visitors: Evenemangsgatan 13 T F November, 2014

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep Inleiding Als aanbieder van mast infrastructuur, glasvezeldiensten, rentmeesterdiensten en leverancier van (turn-key) projecten voor mobiele

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

De a.s.r. gedragscode. Juni 2016

De a.s.r. gedragscode. Juni 2016 De a.s.r. gedragscode Juni 2016 Inhoud 1. a.s.r. gedragscode. 3 2. Wie wij zijn en wat wij doen. 4 3. De gedragsregels in het kort. 5 3.1 Wij houden ons aan de wet en aan branche-afspraken 5 3.2 Wij respecteren

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

Arkpressen, Västerås, 2006.

Arkpressen, Västerås, 2006. ONZE GEDRAGSCODE 2 Arkpressen, Västerås, 2006. ASSA ABLOY gelooft als belangrijkste slotengroep ter wereld in een verantwoordelijk sociaal en ethisch gedrag. De Groep heeft een verantwoordelijkheid naar

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Hier staan wij voor. Hier staan wij voor. Gedragscode. Gedragscode

Hier staan wij voor. Hier staan wij voor. Gedragscode. Gedragscode Hier staan wij voor Gedragscode Hier staan wij voor Gedragscode 2 Vooraf Gasunie staat voor veilig en betrouwbaar gastransport. Miljoenen Nederlandse en buitenlandse huishoudens, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Gedragscode SWECO AB Tel: Fax:

Gedragscode SWECO AB Tel: Fax: SWECO AB (publ) Bedrijfsidentificatienr. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Postbus 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail: info@sweco.se www.swecogroup.com Gedragscode

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg februari 2017 1. De sporter: IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel,

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Onze bedrijfsreputatie is een waardevol bezit Inleiding Als landelijke aanbieder van informatie, communicatie en enter tainment speelt Ziggo een

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode Zo werken wij. KPN Bedrijfscode x De KPN Bedrijfscode is van toepassing op alle (ingehuurde) medewerkers van KPN, inclusief het management, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Op specifieke

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie