Marketing voor kantoorlocaties noodzaak Van traditionele naar gebruiksgerichte aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketing voor kantoorlocaties noodzaak Van traditionele naar gebruiksgerichte aanpak"

Transcriptie

1 Via Focus op Vastgoed delen wij onze vastgoedkennis met professionals in ons vakgebied Maart 2015 Marketing voor kantoorlocaties noodzaak Van traditionele naar gebruiksgerichte aanpak De kantorenmarkt is sterk aan veranderingen onderhevig. In een sterk concurrentiële wereld en onder druk van toenemende leegstand en veranderende vraag moeten kantoorlocaties een eigen, onderscheidende positie zien te verwerven. WPM Research heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot marketing van kantoorlocaties. Kantoren Vitale kantoorlocaties: Aandacht voor de gebruikers De kantoormarkt heeft het - net als andere vastgoedmarkten - lastig. Kenmerkend voor de kantorenmarkt zijn vooral de hoge leegstandspercentages, die ver uitsteken boven die van bijvoorbeeld winkels. De behoefte aan kantoormeters neemt tegelijkertijd af. Op dit moment bedraagt het landelijk leegstandspercentage ca. 17 %. De economische malaise is één van de oorzaken. Maar er zijn meer oorzaken voor de toename van de leegstand. Een deel van de oorzaken is structureel. Een belangrijke structurele oorzaak voor de afnemende vraag naar kantoorruimte is het toenemend gebruik van ICT en telewerken. Ook de afvlakkende of dalende bevolkingsgroei en afnemende beroepsbevolking zorgen voor minder vraag naar kantoorruimte. Naar schatting is een derde tot de helft van de leegstand structureel en betreft panden die drie jaar of langer leegstaan. Dit zorgt voor een terugloop van inkomsten, het oplopen van achterstallig onderhoud, verpaupering, sociale onveiligheid en een slecht imago van het gebied. Convenanten, transformatieprojecten, revolving funds, verevening, sloop- en herstructureringsfondsen vormen een breed scala aan initiatieven om kantorenleegstand aan te pakken. De vraag naar kantoorruimte blijft echter dalen. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving Kantoorbeleving en de toekomst van het vastgoed Bij de traditionele visie op vitale kantoorlocaties lag het accent op aanbodgerichte aspecten, die vaak van bovenaf werden bedacht. In een aanbiedersmarkt werkt deze traditionele aanpak, mede doordat stakeholders eenvoudig en slagvaardig kunnen handelen. Traditionele speerpunten bij vitaliteit kantoorlocaties Gericht op het versterken van de integrale kwaliteit van kantoorlocatie via: a) Het aanbod aan voorzieningen. Uitbreidingen moeten toegevoegde waarde leveren op het bestaande aanbod. Uiteraard kan het zijn, dat er sprake is van structurele leegstand. In dat geval is transformatie vaak de enige oplossing.

2 b) Diversiteit. Kantoorlocaties zijn vaak arm aan soorten functies. In het licht van het voorgaande moeten uitbreidingen vooral bijdragen aan diversiteit, verdichting en synergie. c) Samenhang. Vaak zijn deelgebieden binnen een kantoorlocatie te herkennen. Deze kunnen een eigen identiteit hebben, maar via herkenbare verbindingen kan door middel van terreininrichting en groenvoorziening de eenheid worden versterkt. De kantorenmarkt is door de eerder geschetste ontwikkelingen na 2000 veranderd in een vraagmarkt. Het is daarom niet meer dan logisch dat de aandacht steeds meer uitgaat naar de vraagkant en de gebruikswaarde van de kantoren. WPM onderzocht in juli 2014 kantoorbeleving en de betekenis ervan voor de toekomst van kantoorvastgoed. Hieruit blijkt dat de gebruiksprestatie van kantoorlocaties vaak te wensen over laat. We onderscheiden daarbij drie relevante niveaus: a) Het kantoor moet uiteraard nog altijd functioneel kloppen. In de traditionele aanpak van kantoorlocaties lag daarom vaak de nadruk op functionele zaken als bereikbaarheid en parkeren. Dit moet nog altijd op orde zijn. b) Daarnaast gaat het steeds meer om de aantrekkelijkheid van de werkomgeving. Een aantrekkelijke werkomgeving weet de juiste gevoelswaarde op te roepen bij huurders en medewerkers. Het belang van emotionele klantwaarde, zoals sfeer en authenticiteit, past in een gebruiksgerichte benadering en het belang hiervan is dus toegenomen. c) Ook de inrichting van en faciliteiten op de werkplek blijken de kantoorbeleving sterk te beïnvloeden. Om kantoorvastgoed optimaal te laten renderen is het daarom van belang dat zowel het kantoor als de kantooromgeving de juiste functies, stimulans en faciliteiten bieden om te komen tot optimale gebruiksprestaties. Essenties van de marketing Samenhangend met de sterk veranderende markt is er een toenemende aandacht voor marketing van kantoorlocaties. Overigens is het begrip marketing daarbij een containerbegrip. Binnen ons onderzoek verstaan we onder marketing: het proces om waarde te creëren voor de eindgebruiker. In dit geval hebben we onderzocht welke waarden gebruikers aan een kantoor en zijn omgeving toekennen. Dit zijn de kernwaarden van een kantoorlocatie, die uiteraard per (type) kantoorlocatie kunnen verschillen. Een kernwaarde is een belevingskenmerk (of groep van kenmerken) dat zich vertaalt in een heldere boodschap in alle vormen waarop een kantoorlocatie zich bij gebruikers kan profileren. Marketing moet leiden tot een versterking van deze kernwaarden. Op dit moment bestaan er nog nauwelijks collectieve beelden die een kantoorlocatie heeft, noch de waarde die een kantoorlocatie voor (potentiële) gebruikers vertegenwoordigt. Het vaststellen van deze kernwaarden (soms wordt ook wel gesproken over het DNA van een locatie) ligt dan ook ten grondslag aan de marketing van kantoorlocaties. Dit is niet eenvoudig. Uit ons onderzoek blijkt dat er in de praktijk grote verschillen bestaan tussen de beleving(swaarde) van een locatie door de verschillende doelgroepen. Dit betekent dat om te komen tot een passende en effectieve strategie in ieder geval betere communicatie nodig is tussen de stakeholders. Dit om te kijken hoe waarderingen voor een locatie zijn opgebouwd en om de juiste verbindingen te leggen tussen verschillende deelbelangen. Domeinen van waardebeleving De beeldvorming die mensen bij kantoorlocaties hebben, bepaalt uiteraard de kansen die er zijn om een locatie te versterken. Een voorbeeld van een kantoor/werklocatie met een vergaande marketingstrategie is High Tech Campus Eindhoven. Met de bijpassende slogan turning technology into business is in een keer duidelijk op welk type bedrijvigheid men zich hier richt.

3 Ons onderzoek laat zien dat er sprake is van drie psychologische domeinen van de beleving van kantoorlocaties: a) Het rationele domein; bereikbaarheid, parkeren, ligging en voorzieningen; b) Het affectieve domein; aantrekkelijkheid, sfeer en beleving, veiligheid en comfort, sociaal milieu; c) Het imaginaire domein; status, authenticiteit, aanzien, uitstraling. Uit onze landelijke monitor komt naar voren dat er in toenemende mate aandacht is voor het affectieve en imaginaire domein in de beleving. Als we het hebben over beleving, doelen we vaak op de laatste twee aspecten. Maar het mag duidelijk zijn dat rationele aspecten daar een substantiële rol bij spelen. Versterken waardepropositie Stap 1: Belevingsonderzoek Doel van marketing is het creëren van extra waarde. De (eind)gebruikers staan hierbij centraal; er zal daarom goed moeten worden onderzocht wat hun behoeften zijn. Dit vereist zorgvuldige beoordeling. Doel van professionele marketing is deze waarden in kaart te brengen en het proces vorm te geven om hieraan te voldoen of nog beter, te overtreffen. Hierbij uiteraard rekening houdend met de verschillende percepties die er zijn. Het zijn hierbij dus niet alleen maar de functionele kenmerken die de waarde bepalen. Juist ook emotionele beleving, die door het gebruik ontstaat, maakt onderdeel uit van de totale waardepropositie. Als niet aan de basisvoorwaarden wordt voldaan, kan er sprake zijn van dissatisfiers en afbreuk in de beleving. Elke locatie heeft zijn eigen belevingsprofiel, dat door de verschillende gebruikers verschillend kan worden beleefd en gewaardeerd. Het gezamenlijk vaststellen van de kernwaarden, maakt daarom onderdeel uit van de marketing. Figuur: Belevingsprofielen Bron: schoon en netjes stimulerend spannend sfeervol vertrouwd verrassend veilig Belevingsprofielen authentiek 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 belangrijk bereikbaar bij de tijd comfortabel compact compleet creatief plezierig dynamisch ondernemend makkelijk slagen levendig kloppend kleurrijk gevarieerd grensverleggend innovatief een eenheid gemakkelijk Ambtenaren Werkenden Ondernemers Vastgoed

4 Stap 2: Vitaliteitscheck Een vitaliteitscheck maakt snel inzichtelijk hoe een kantoor of kantoorgebied ervoor staat. Het gaat om een quickscan van diverse relevante waarderingsaspecten. Uiteindelijk is voor de gebruiker de beleving van de gehuurde ruimte en in het bijzonder de eigen werkplek bepalend. Deze aspecten staan echter niet op zichzelf. Juist de kwaliteit van het gebied (dus de ruimtelijkfunctionele aspecten) zijn van invloed op het succes van een kantoorlocatie als geheel. We hebben het dan over het imago en uiteindelijk de verhuurbaarheid. Dit betekent dat voor een waardevolle kantoorlocatie al deze componenten van belang zijn. In onze vitaliteitscheck letten we onder meer op de volgende aspecten: Stap 3: Inrichten van het proces Hoewel er in de markt steeds meer sprake lijkt te zijn van een sense of urgency om slagen te maken, is vaak onduidelijk welke doelen en ambities worden nagestreefd. Het tot stand brengen van een hoogwaardig en levendig kantorenpark kan alleen in goede samenwerking geschieden tussen de stakeholders. In het proces zijn dit de lokale overheid, belegger(s) en huurders. Nu zijn het vaak nog afzonderlijke schakels die hun eigen deelbelang optimaliseren. Daardoor bestaan er vaak grote verschillen als het gaat om ambities, de inschatting van risico s en haalbaarheid van plannen. Alleen wanneer alle stakeholders de noodzaak inzien van samenwerking, en het collectieve belang boven het eigen belang plaatsen, kan men slagvaardig handelen. Trage besluitvorming werkt vaak verlammend, waardoor men achterblijft ten opzichte van de concurrentie. Vaak helpt het om een onafhankelijke regisseur aan te stellen. Tabel: Kwaliteitsaspecten kantoorlocaties Domeinen Subdomein Locatie Bereikbaarheid Ligging Dynamiek omgeving Functie Gebouw Voorzieningen Commercie Uitstraling Verhuurder Techniek Kwaliteit Veiligheid Voorzieningen Vastgoed Gebouw Rendement Duurzaamheid Gebouw Werkplek Comfort Ordelijkheid en netheid Veiligheid Voorzieningen Welbevinden

5 Stap 4: Opzetten marketingcommunicatie Ook op het gebied van marketingcommunicatie van kantoorgebieden is regie, en dan vaak het gebrek daaraan, een belangrijk aandachtspunt. Uiteenlopende belangen verhinderen in dit geval dat men een heldere en eenduidige marketingboodschap communiceert. Hier komt bij dat kantoorlocaties vaak kampen met een gebrek aan echte kernwaarden (het onderscheidend vermogen). Zijn die geformuleerd en worden ze erkend door alle stakeholders dan kan men daar gericht op inspelen. Als deze nog ontbreken is het nodig te kijken welke aspecten tot kernwaarde kunnen worden ontwikkeld. Belangrijk is natuurlijk ook dat verstorende kernwaarden (dissatisfiers) worden aangepakt. Stap 5: Het marketing- en actieplan Het marketingplan vormt in wezen de beleidsvisie en het actieplan voor een kantoorlocatie, en het is zaak deze in een bondig en werkzaam document vast te leggen. Het biedt inzicht in de beleving van de kantoorlocatie, de manco s daarin en de wijze waarop die kunnen worden verbeterd. Het stelt de eindgebruikers (huurders, medewerkers) van de locatie centraal. Het bundelt deelvisies tot een samenhangend en overzichtelijk geheel, met een integrale weergave van verschillende ambities, uitgangspunten en bovenal acties. Het wordt zodanig samengesteld dat krachten worden gebundeld en samenwerking wordt gestimuleerd. En tot slot legt het verbindingen tussen de marketingstrategie van de lokale overheid en die van de beleggers. In een marketingcommunicatiestrategie kunnen voordelen of verschillen worden benadrukt, wordt de kritische waarde helder gecommuniceerd en worden eventuele drempels weggenomen. Stap 6: Opzetten vorm van monitoring Een goede marketingcommunicatiestrategie staat of valt met de bewaking van de vorderingen. Gedurende het proces dient monitoring (zowel op het punt van objectieve als subjectieve aspecten) de input te blijven vormen. Tot slot Marketing vormt voor elk bedrijf een levensvoorwaarde, en dit geldt uiteraard ook voor kantoorlocaties. Er bestaat voor marketing een groot aantal definities en aanpakken, die in veel gevallen voor kantoorlocaties niet erg geschikt zijn. Maar duidelijk is wel, dat de gebruiker (de klant) centraal moet staan. In de aanpak van WPM is een belangrijke waarde toegekend aan het personeel dat van de locatie gebruik maakt. Voor kantoorgebieden is dit nog een redelijk onontgonnen terrein en betrokkenen kijken vaak primair naar de rationele waarden van een gebied. Dit leidt vaak tot fricties omdat de belangen van de stakeholders (huurders, eigenaren) zich vaak lastig laten verenigen. In onze meer gebruikersgerichte aanpak leggen we het belevingsprofiel vast en de waarden die een kantoorlocatie vertegenwoordigt. Belangrijk zijn uiteraard de huurders. Maar het accent ligt bij de medewerkers, die een locatie (kantoor en omgeving) op een heel eigen wijze kunnen waarderen. Hierin komt de kwetsbaarheid van een locatie naar voren of juist de kracht. Overigens komt in onze gebruikersgeoriënteerde aanpak ook de rationele en meer beleggingsgeoriënteerde kant aan de orde. In de eerste plaats omdat de eigenaren participeren in het belevingsonderzoek. In de tweede plaats omdat de vitaliteitscheck vooral is gericht op de vraag hoe de kantoorlocaties vanuit toekomstbestendige waardeontwikkeling en (her) ontwikkelingspotentie vorm moeten krijgen. Uiteraard gaat het om het samenbrengen van deze twee werelden. Onze ervaring is dat dit lastig is, maar dat de nieuwe tijd ons dwingt daarin stappen te maken. WPM Research Ir. Johan Haringsma Arjen Ouwehand Januari 2015 Monitoring leidt bovendien vaak tot een meer eenduidige visie en betere samenwerking tussen betrokkenen.

6 Bijlage: Praktijkvoorbeelden waardebeleving eindgebruikers Uit onze kantoorbelevingsonderzoek selecteerden wij voor u enkele pakkende quotes. De quotes geven een indruk van de waardebeleving van eindgebruikers (huurders en medewerkers). De belevingsaspecten variëren van relatieve kleine (aandachts)punten tot aspecten die van belang zijn voor de toekomstige verhuurbaarheid. Aspect Onderscheidend Dissatisfier Rationeel Affectief Imaginair Prima functioneel kantorencomplex, dus voorzieningen zoals bereikbaarheid, verzorging en beschikbaarheid zijn van belang en dat is momenteel prima (huurder) De locatie is heel makkelijk uit te leggen aan bezoekers Verhuur van kantoorunits met een goede prijs/kwaliteit verhouding (huurder) Het gebied kan zich onderscheiden door meer faciliteiten voor de werknemers van de verschillende bedrijven te bieden, een lunchroom, meer winkels, enz (huurder) Het gebouw onderscheidt zich als een kwalitatief hoogstaand, representatief kantoorpand (huurder) Een werkplek van deze tijd Mooi gebouw, passend in de omgeving De openheid en vrolijkheid die het interieur uitstraalt, alhoewel ik de entree erg sober vind tov de afdelingen. Zo kleurrijk de afdelingen zijn zo sober is de entree, beetje uit verhouding De nieuwe overlegruimtes zijn fantastisch! Gebruik het gebouw als etalage. Laat zien wie er in zit en wat er wordt gedaan. Het is echt een zichtlocatie. (huurder) Op donderdag loop ik na het werk zo de stad in {koopavond}. Heerlijk vind ik dat! Standaard kwaliteit, geen bijzondere features die het gebouw aantrekkelijker maken dan andere kantoren (huurder) Leegstand, slecht onderhoud, matige uitstraling van de vlaggen en signing (huurder) Te eenzijdig wat betreft business, te weinig dynamiek en creativiteit (huurder) De leegstand en het verval van de leegstaande panden in de omgeving. Gebrek aan gratis dagparkeerplaatsen. De beperkingen in de operatie van het pand vanwege lage bezetting (niet alle liften, geen bemanning receptie). De rommel die er in het weekend rondom het pand gemaakt en achtergelaten wordt. Totale omgeving is volstrekt onvoldoende. Middenterrein spreekt niet aan Het gebouw zou wel iets meer kleur en een warmere aankleding mogen hebben (huurder) Rokende personen voor het gebouw Slechte beluchting (iedere dag word ik duizelig) en warmte/kou regeling (4 maanden hebben we met winterjassen binnen aangezeten, we hebben nu zelf kacheltjes meegenomen om het wat warmer te hebben), slechte ICT (met name telefoon werkt bijna iedere dag niet/storing), veel te veel mensen in een ruimte (drukte, geen concentratievermogen), weinig tot geen plek om je af te zonderen voor klussen die veel denkvermogen eisen, geen zonwering (na uur kan ik niet meer op mijn beeldscherm kijken omdat de zon recht in mijn ogen schijnt), toilet raakt bijna iedere week verstopt, lift gaat vaak stuk, te weinig parkeerruimte, kortom de voorzieningen voor een werkplek laten zeer te wensen over. Samenwerken? We kunnen elkaar niet eens verstaan. Het pand is oud, versleten en bijna op. Op een dag is het klaar en wil niemand er meer in, tenzij het een erg goedkope locatie wordt. (huurder) Als ik naar kantoor ga, moet ik eerst een kwartier zoeken naar een parkeerplaats. Mag je hopen dat t niet regent. En als je dan eindelijk binnen bent, moet je zoeken naar een werkplek. Moet je soms drie verdiepingen langs. Daar ken je dan niemand. En de koffie is er ook nog 's vreselijk. Dat noemen ze het nieuwe werken.. Bron: Monitor kantoorbeleving, WPM 2014

De noodzaak van structurele vernieuwing van de

De noodzaak van structurele vernieuwing van de De noodzaak van structurele vernieuwing van de Vitaliteit en transitie binnen heldere kaders winkelstructuur taskforce dynamische retailontwikkeling 2014 winkelstructuur Inhoud 1 Aanleiding 3 1.1 Dynamiek

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Is Bergen merkwaardig?

Is Bergen merkwaardig? Is Bergen merkwaardig? Advies over de te volgen merkstrategie voor de gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen Leisure Result Datum: Mei 2009 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Herontwikkeling va an kantorenterreinen

Herontwikkeling va an kantorenterreinen 02/ 04/2009 Herontwikkeling van kantorenterreinenn Van Amstel III naar Arena City Master Thesis Marianne Schalekamp Herontwikkeling van Kantorenterreinen Master Thesis Marianne Schalekamp April 2009 1

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: Verbinden, ontmoeten en thuiskomen

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: Verbinden, ontmoeten en thuiskomen Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: Verbinden, ontmoeten en thuiskomen Deel 1: Visie en routekaart voor de openbare ruimte van Diemen November 2012 / Ruimtelijk Beheer or de openbare ruimte van Diemen Inhoudsopgave

Nadere informatie

FOTO VAN POSTDUIF TOT TWITTER ACCOUNT

FOTO VAN POSTDUIF TOT TWITTER ACCOUNT CBRE Building & Workplace Consultancy voorziet eindgebruikers en eigenaren van vastgoed van technisch, functioneel en ruimtelijk advies. In aan- en verhuurtrajecten, maar ook in aan- en verkoopprocessen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN:

Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN: Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN: Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Een verkennend onderzoek naar de leiderschapsstijlen van de gemeentelijke procesmanager Ir. J. de Jong Amsterdam School of Real Estate Masterscriptie

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS 2 2.1

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

Ruimte om te kiezen. Ondernemingsplan 2015-2018

Ruimte om te kiezen. Ondernemingsplan 2015-2018 Ruimte om te kiezen Ondernemingsplan 2015-2018 Ruimte om te kiezen Inhoud Studentenhuisvesting in Wageningen en Ede 1 Maak kennis met Idealis 2 De omgeving waarin we werken De vraag en ons antwoord 3 Gevarieerd

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving.

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving. Besturing en Controlllng w Gemeente Delft Besturing De Torenhove Martinus Nijhoííiaan 2 2624 ES Delff Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Retouradres : Besturing, Postbus TB, 2600 ME Delft

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie