Marketing voor kantoorlocaties noodzaak Van traditionele naar gebruiksgerichte aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketing voor kantoorlocaties noodzaak Van traditionele naar gebruiksgerichte aanpak"

Transcriptie

1 Via Focus op Vastgoed delen wij onze vastgoedkennis met professionals in ons vakgebied Maart 2015 Marketing voor kantoorlocaties noodzaak Van traditionele naar gebruiksgerichte aanpak De kantorenmarkt is sterk aan veranderingen onderhevig. In een sterk concurrentiële wereld en onder druk van toenemende leegstand en veranderende vraag moeten kantoorlocaties een eigen, onderscheidende positie zien te verwerven. WPM Research heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot marketing van kantoorlocaties. Kantoren Vitale kantoorlocaties: Aandacht voor de gebruikers De kantoormarkt heeft het - net als andere vastgoedmarkten - lastig. Kenmerkend voor de kantorenmarkt zijn vooral de hoge leegstandspercentages, die ver uitsteken boven die van bijvoorbeeld winkels. De behoefte aan kantoormeters neemt tegelijkertijd af. Op dit moment bedraagt het landelijk leegstandspercentage ca. 17 %. De economische malaise is één van de oorzaken. Maar er zijn meer oorzaken voor de toename van de leegstand. Een deel van de oorzaken is structureel. Een belangrijke structurele oorzaak voor de afnemende vraag naar kantoorruimte is het toenemend gebruik van ICT en telewerken. Ook de afvlakkende of dalende bevolkingsgroei en afnemende beroepsbevolking zorgen voor minder vraag naar kantoorruimte. Naar schatting is een derde tot de helft van de leegstand structureel en betreft panden die drie jaar of langer leegstaan. Dit zorgt voor een terugloop van inkomsten, het oplopen van achterstallig onderhoud, verpaupering, sociale onveiligheid en een slecht imago van het gebied. Convenanten, transformatieprojecten, revolving funds, verevening, sloop- en herstructureringsfondsen vormen een breed scala aan initiatieven om kantorenleegstand aan te pakken. De vraag naar kantoorruimte blijft echter dalen. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving Kantoorbeleving en de toekomst van het vastgoed Bij de traditionele visie op vitale kantoorlocaties lag het accent op aanbodgerichte aspecten, die vaak van bovenaf werden bedacht. In een aanbiedersmarkt werkt deze traditionele aanpak, mede doordat stakeholders eenvoudig en slagvaardig kunnen handelen. Traditionele speerpunten bij vitaliteit kantoorlocaties Gericht op het versterken van de integrale kwaliteit van kantoorlocatie via: a) Het aanbod aan voorzieningen. Uitbreidingen moeten toegevoegde waarde leveren op het bestaande aanbod. Uiteraard kan het zijn, dat er sprake is van structurele leegstand. In dat geval is transformatie vaak de enige oplossing.

2 b) Diversiteit. Kantoorlocaties zijn vaak arm aan soorten functies. In het licht van het voorgaande moeten uitbreidingen vooral bijdragen aan diversiteit, verdichting en synergie. c) Samenhang. Vaak zijn deelgebieden binnen een kantoorlocatie te herkennen. Deze kunnen een eigen identiteit hebben, maar via herkenbare verbindingen kan door middel van terreininrichting en groenvoorziening de eenheid worden versterkt. De kantorenmarkt is door de eerder geschetste ontwikkelingen na 2000 veranderd in een vraagmarkt. Het is daarom niet meer dan logisch dat de aandacht steeds meer uitgaat naar de vraagkant en de gebruikswaarde van de kantoren. WPM onderzocht in juli 2014 kantoorbeleving en de betekenis ervan voor de toekomst van kantoorvastgoed. Hieruit blijkt dat de gebruiksprestatie van kantoorlocaties vaak te wensen over laat. We onderscheiden daarbij drie relevante niveaus: a) Het kantoor moet uiteraard nog altijd functioneel kloppen. In de traditionele aanpak van kantoorlocaties lag daarom vaak de nadruk op functionele zaken als bereikbaarheid en parkeren. Dit moet nog altijd op orde zijn. b) Daarnaast gaat het steeds meer om de aantrekkelijkheid van de werkomgeving. Een aantrekkelijke werkomgeving weet de juiste gevoelswaarde op te roepen bij huurders en medewerkers. Het belang van emotionele klantwaarde, zoals sfeer en authenticiteit, past in een gebruiksgerichte benadering en het belang hiervan is dus toegenomen. c) Ook de inrichting van en faciliteiten op de werkplek blijken de kantoorbeleving sterk te beïnvloeden. Om kantoorvastgoed optimaal te laten renderen is het daarom van belang dat zowel het kantoor als de kantooromgeving de juiste functies, stimulans en faciliteiten bieden om te komen tot optimale gebruiksprestaties. Essenties van de marketing Samenhangend met de sterk veranderende markt is er een toenemende aandacht voor marketing van kantoorlocaties. Overigens is het begrip marketing daarbij een containerbegrip. Binnen ons onderzoek verstaan we onder marketing: het proces om waarde te creëren voor de eindgebruiker. In dit geval hebben we onderzocht welke waarden gebruikers aan een kantoor en zijn omgeving toekennen. Dit zijn de kernwaarden van een kantoorlocatie, die uiteraard per (type) kantoorlocatie kunnen verschillen. Een kernwaarde is een belevingskenmerk (of groep van kenmerken) dat zich vertaalt in een heldere boodschap in alle vormen waarop een kantoorlocatie zich bij gebruikers kan profileren. Marketing moet leiden tot een versterking van deze kernwaarden. Op dit moment bestaan er nog nauwelijks collectieve beelden die een kantoorlocatie heeft, noch de waarde die een kantoorlocatie voor (potentiële) gebruikers vertegenwoordigt. Het vaststellen van deze kernwaarden (soms wordt ook wel gesproken over het DNA van een locatie) ligt dan ook ten grondslag aan de marketing van kantoorlocaties. Dit is niet eenvoudig. Uit ons onderzoek blijkt dat er in de praktijk grote verschillen bestaan tussen de beleving(swaarde) van een locatie door de verschillende doelgroepen. Dit betekent dat om te komen tot een passende en effectieve strategie in ieder geval betere communicatie nodig is tussen de stakeholders. Dit om te kijken hoe waarderingen voor een locatie zijn opgebouwd en om de juiste verbindingen te leggen tussen verschillende deelbelangen. Domeinen van waardebeleving De beeldvorming die mensen bij kantoorlocaties hebben, bepaalt uiteraard de kansen die er zijn om een locatie te versterken. Een voorbeeld van een kantoor/werklocatie met een vergaande marketingstrategie is High Tech Campus Eindhoven. Met de bijpassende slogan turning technology into business is in een keer duidelijk op welk type bedrijvigheid men zich hier richt.

3 Ons onderzoek laat zien dat er sprake is van drie psychologische domeinen van de beleving van kantoorlocaties: a) Het rationele domein; bereikbaarheid, parkeren, ligging en voorzieningen; b) Het affectieve domein; aantrekkelijkheid, sfeer en beleving, veiligheid en comfort, sociaal milieu; c) Het imaginaire domein; status, authenticiteit, aanzien, uitstraling. Uit onze landelijke monitor komt naar voren dat er in toenemende mate aandacht is voor het affectieve en imaginaire domein in de beleving. Als we het hebben over beleving, doelen we vaak op de laatste twee aspecten. Maar het mag duidelijk zijn dat rationele aspecten daar een substantiële rol bij spelen. Versterken waardepropositie Stap 1: Belevingsonderzoek Doel van marketing is het creëren van extra waarde. De (eind)gebruikers staan hierbij centraal; er zal daarom goed moeten worden onderzocht wat hun behoeften zijn. Dit vereist zorgvuldige beoordeling. Doel van professionele marketing is deze waarden in kaart te brengen en het proces vorm te geven om hieraan te voldoen of nog beter, te overtreffen. Hierbij uiteraard rekening houdend met de verschillende percepties die er zijn. Het zijn hierbij dus niet alleen maar de functionele kenmerken die de waarde bepalen. Juist ook emotionele beleving, die door het gebruik ontstaat, maakt onderdeel uit van de totale waardepropositie. Als niet aan de basisvoorwaarden wordt voldaan, kan er sprake zijn van dissatisfiers en afbreuk in de beleving. Elke locatie heeft zijn eigen belevingsprofiel, dat door de verschillende gebruikers verschillend kan worden beleefd en gewaardeerd. Het gezamenlijk vaststellen van de kernwaarden, maakt daarom onderdeel uit van de marketing. Figuur: Belevingsprofielen Bron: schoon en netjes stimulerend spannend sfeervol vertrouwd verrassend veilig Belevingsprofielen authentiek 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 belangrijk bereikbaar bij de tijd comfortabel compact compleet creatief plezierig dynamisch ondernemend makkelijk slagen levendig kloppend kleurrijk gevarieerd grensverleggend innovatief een eenheid gemakkelijk Ambtenaren Werkenden Ondernemers Vastgoed

4 Stap 2: Vitaliteitscheck Een vitaliteitscheck maakt snel inzichtelijk hoe een kantoor of kantoorgebied ervoor staat. Het gaat om een quickscan van diverse relevante waarderingsaspecten. Uiteindelijk is voor de gebruiker de beleving van de gehuurde ruimte en in het bijzonder de eigen werkplek bepalend. Deze aspecten staan echter niet op zichzelf. Juist de kwaliteit van het gebied (dus de ruimtelijkfunctionele aspecten) zijn van invloed op het succes van een kantoorlocatie als geheel. We hebben het dan over het imago en uiteindelijk de verhuurbaarheid. Dit betekent dat voor een waardevolle kantoorlocatie al deze componenten van belang zijn. In onze vitaliteitscheck letten we onder meer op de volgende aspecten: Stap 3: Inrichten van het proces Hoewel er in de markt steeds meer sprake lijkt te zijn van een sense of urgency om slagen te maken, is vaak onduidelijk welke doelen en ambities worden nagestreefd. Het tot stand brengen van een hoogwaardig en levendig kantorenpark kan alleen in goede samenwerking geschieden tussen de stakeholders. In het proces zijn dit de lokale overheid, belegger(s) en huurders. Nu zijn het vaak nog afzonderlijke schakels die hun eigen deelbelang optimaliseren. Daardoor bestaan er vaak grote verschillen als het gaat om ambities, de inschatting van risico s en haalbaarheid van plannen. Alleen wanneer alle stakeholders de noodzaak inzien van samenwerking, en het collectieve belang boven het eigen belang plaatsen, kan men slagvaardig handelen. Trage besluitvorming werkt vaak verlammend, waardoor men achterblijft ten opzichte van de concurrentie. Vaak helpt het om een onafhankelijke regisseur aan te stellen. Tabel: Kwaliteitsaspecten kantoorlocaties Domeinen Subdomein Locatie Bereikbaarheid Ligging Dynamiek omgeving Functie Gebouw Voorzieningen Commercie Uitstraling Verhuurder Techniek Kwaliteit Veiligheid Voorzieningen Vastgoed Gebouw Rendement Duurzaamheid Gebouw Werkplek Comfort Ordelijkheid en netheid Veiligheid Voorzieningen Welbevinden

5 Stap 4: Opzetten marketingcommunicatie Ook op het gebied van marketingcommunicatie van kantoorgebieden is regie, en dan vaak het gebrek daaraan, een belangrijk aandachtspunt. Uiteenlopende belangen verhinderen in dit geval dat men een heldere en eenduidige marketingboodschap communiceert. Hier komt bij dat kantoorlocaties vaak kampen met een gebrek aan echte kernwaarden (het onderscheidend vermogen). Zijn die geformuleerd en worden ze erkend door alle stakeholders dan kan men daar gericht op inspelen. Als deze nog ontbreken is het nodig te kijken welke aspecten tot kernwaarde kunnen worden ontwikkeld. Belangrijk is natuurlijk ook dat verstorende kernwaarden (dissatisfiers) worden aangepakt. Stap 5: Het marketing- en actieplan Het marketingplan vormt in wezen de beleidsvisie en het actieplan voor een kantoorlocatie, en het is zaak deze in een bondig en werkzaam document vast te leggen. Het biedt inzicht in de beleving van de kantoorlocatie, de manco s daarin en de wijze waarop die kunnen worden verbeterd. Het stelt de eindgebruikers (huurders, medewerkers) van de locatie centraal. Het bundelt deelvisies tot een samenhangend en overzichtelijk geheel, met een integrale weergave van verschillende ambities, uitgangspunten en bovenal acties. Het wordt zodanig samengesteld dat krachten worden gebundeld en samenwerking wordt gestimuleerd. En tot slot legt het verbindingen tussen de marketingstrategie van de lokale overheid en die van de beleggers. In een marketingcommunicatiestrategie kunnen voordelen of verschillen worden benadrukt, wordt de kritische waarde helder gecommuniceerd en worden eventuele drempels weggenomen. Stap 6: Opzetten vorm van monitoring Een goede marketingcommunicatiestrategie staat of valt met de bewaking van de vorderingen. Gedurende het proces dient monitoring (zowel op het punt van objectieve als subjectieve aspecten) de input te blijven vormen. Tot slot Marketing vormt voor elk bedrijf een levensvoorwaarde, en dit geldt uiteraard ook voor kantoorlocaties. Er bestaat voor marketing een groot aantal definities en aanpakken, die in veel gevallen voor kantoorlocaties niet erg geschikt zijn. Maar duidelijk is wel, dat de gebruiker (de klant) centraal moet staan. In de aanpak van WPM is een belangrijke waarde toegekend aan het personeel dat van de locatie gebruik maakt. Voor kantoorgebieden is dit nog een redelijk onontgonnen terrein en betrokkenen kijken vaak primair naar de rationele waarden van een gebied. Dit leidt vaak tot fricties omdat de belangen van de stakeholders (huurders, eigenaren) zich vaak lastig laten verenigen. In onze meer gebruikersgerichte aanpak leggen we het belevingsprofiel vast en de waarden die een kantoorlocatie vertegenwoordigt. Belangrijk zijn uiteraard de huurders. Maar het accent ligt bij de medewerkers, die een locatie (kantoor en omgeving) op een heel eigen wijze kunnen waarderen. Hierin komt de kwetsbaarheid van een locatie naar voren of juist de kracht. Overigens komt in onze gebruikersgeoriënteerde aanpak ook de rationele en meer beleggingsgeoriënteerde kant aan de orde. In de eerste plaats omdat de eigenaren participeren in het belevingsonderzoek. In de tweede plaats omdat de vitaliteitscheck vooral is gericht op de vraag hoe de kantoorlocaties vanuit toekomstbestendige waardeontwikkeling en (her) ontwikkelingspotentie vorm moeten krijgen. Uiteraard gaat het om het samenbrengen van deze twee werelden. Onze ervaring is dat dit lastig is, maar dat de nieuwe tijd ons dwingt daarin stappen te maken. WPM Research Ir. Johan Haringsma Arjen Ouwehand Januari 2015 Monitoring leidt bovendien vaak tot een meer eenduidige visie en betere samenwerking tussen betrokkenen.

6 Bijlage: Praktijkvoorbeelden waardebeleving eindgebruikers Uit onze kantoorbelevingsonderzoek selecteerden wij voor u enkele pakkende quotes. De quotes geven een indruk van de waardebeleving van eindgebruikers (huurders en medewerkers). De belevingsaspecten variëren van relatieve kleine (aandachts)punten tot aspecten die van belang zijn voor de toekomstige verhuurbaarheid. Aspect Onderscheidend Dissatisfier Rationeel Affectief Imaginair Prima functioneel kantorencomplex, dus voorzieningen zoals bereikbaarheid, verzorging en beschikbaarheid zijn van belang en dat is momenteel prima (huurder) De locatie is heel makkelijk uit te leggen aan bezoekers Verhuur van kantoorunits met een goede prijs/kwaliteit verhouding (huurder) Het gebied kan zich onderscheiden door meer faciliteiten voor de werknemers van de verschillende bedrijven te bieden, een lunchroom, meer winkels, enz (huurder) Het gebouw onderscheidt zich als een kwalitatief hoogstaand, representatief kantoorpand (huurder) Een werkplek van deze tijd Mooi gebouw, passend in de omgeving De openheid en vrolijkheid die het interieur uitstraalt, alhoewel ik de entree erg sober vind tov de afdelingen. Zo kleurrijk de afdelingen zijn zo sober is de entree, beetje uit verhouding De nieuwe overlegruimtes zijn fantastisch! Gebruik het gebouw als etalage. Laat zien wie er in zit en wat er wordt gedaan. Het is echt een zichtlocatie. (huurder) Op donderdag loop ik na het werk zo de stad in {koopavond}. Heerlijk vind ik dat! Standaard kwaliteit, geen bijzondere features die het gebouw aantrekkelijker maken dan andere kantoren (huurder) Leegstand, slecht onderhoud, matige uitstraling van de vlaggen en signing (huurder) Te eenzijdig wat betreft business, te weinig dynamiek en creativiteit (huurder) De leegstand en het verval van de leegstaande panden in de omgeving. Gebrek aan gratis dagparkeerplaatsen. De beperkingen in de operatie van het pand vanwege lage bezetting (niet alle liften, geen bemanning receptie). De rommel die er in het weekend rondom het pand gemaakt en achtergelaten wordt. Totale omgeving is volstrekt onvoldoende. Middenterrein spreekt niet aan Het gebouw zou wel iets meer kleur en een warmere aankleding mogen hebben (huurder) Rokende personen voor het gebouw Slechte beluchting (iedere dag word ik duizelig) en warmte/kou regeling (4 maanden hebben we met winterjassen binnen aangezeten, we hebben nu zelf kacheltjes meegenomen om het wat warmer te hebben), slechte ICT (met name telefoon werkt bijna iedere dag niet/storing), veel te veel mensen in een ruimte (drukte, geen concentratievermogen), weinig tot geen plek om je af te zonderen voor klussen die veel denkvermogen eisen, geen zonwering (na uur kan ik niet meer op mijn beeldscherm kijken omdat de zon recht in mijn ogen schijnt), toilet raakt bijna iedere week verstopt, lift gaat vaak stuk, te weinig parkeerruimte, kortom de voorzieningen voor een werkplek laten zeer te wensen over. Samenwerken? We kunnen elkaar niet eens verstaan. Het pand is oud, versleten en bijna op. Op een dag is het klaar en wil niemand er meer in, tenzij het een erg goedkope locatie wordt. (huurder) Als ik naar kantoor ga, moet ik eerst een kwartier zoeken naar een parkeerplaats. Mag je hopen dat t niet regent. En als je dan eindelijk binnen bent, moet je zoeken naar een werkplek. Moet je soms drie verdiepingen langs. Daar ken je dan niemand. En de koffie is er ook nog 's vreselijk. Dat noemen ze het nieuwe werken.. Bron: Monitor kantoorbeleving, WPM 2014

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die Het nieuwe werken in hartje Heerlen Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die je kunt afstemmen op de activiteiten die je uitvoert. Die jou laat doen waar je goed in bent, van

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Maatschappelijk ondernemen in het sociale domein

Maatschappelijk ondernemen in het sociale domein Maatschappelijk ondernemen in het sociale domein Inleiding Er verandert veel in het sociale domein. Hieraan zijn debet de overheveling van de jeugdzorg en onderdelen van de AWBZ ( via de WMO ) naar de

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie. Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties

Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie. Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties Bijzondere kantoorruimtes met uitgebreide voorzieningen Villa Vught Een karakteristiek

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

de facilitaire coöperatie kantoor vol energie volgens archifoor

de facilitaire coöperatie kantoor vol energie volgens archifoor de facilitaire coöperatie kantoor vol energie volgens archifoor onze analyse doelstelling Innovatieprogramma Energiesprong: Het op grote schaal laten ontstaan van gebouwen zonder energienota doelstelling

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Eindhoven, Weegschaalstraat 3

Eindhoven, Weegschaalstraat 3 , Weegschaalstraat 3 Bent u op zoek naar een modern en representatief kantoorlocatie? Stop dan met zoeken!kantorencentrum De Ring is gelegen aan de noordrand van, nabij de A2 en A50, en biedt in haar kantoorgebouw

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent!

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! New Penguins Talent De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! Over New Penguins New Penguins realiseert en detacheert op het gebied van marketing, design en development. Dit betekent zowel het

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 : de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 januari 2012 Waarom De Beste Binnenstad? De wereld om ons heen verandert. Veranderend consumentengedrag en vooral de daarmee

Nadere informatie

TRAININGS BUREAU VERSNELLER VAN HET LEERBEDRIJF

TRAININGS BUREAU VERSNELLER VAN HET LEERBEDRIJF DE TRAININGS BUREAU VERSNELLER VAN HET LEERBEDRIJF EEN SUCCESVOL TRAININGSBUREAU Kritieke succesfactoren voor een trainingsbureau hoe zijn de werkprocessen georganiseerd? is de didactiek afgestemd op werkende

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

TE HUUR Keizersveld 47 D 5803 AM Venray

TE HUUR Keizersveld 47 D 5803 AM Venray TE HUUR Keizersveld 47 D 5803 AM Venray Kantoorruimte met DAKTERRAS op zichtlocatie van A73 Aanbieding Deze unieke kantoor locatie is gelegen op een uitstekende zichtlocatie langs de A73 op bedrijventerrein

Nadere informatie

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Mooi wonen met alle zorg die u wenst Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Comfortabel

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Winston Churchill Tower

Winston Churchill Tower Winston Churchill Tower Sir Winston Churchilllaan 366, Rijswijk Een wereldse locatie in het hart van de Randstad De Winston Churchill Tower is net als zijn illustere naamgever markant te noemen. Een door

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

TE HUUR Hagenweg 3C (hoek Stuartweg) te Vianen

TE HUUR Hagenweg 3C (hoek Stuartweg) te Vianen TE HUUR Hagenweg 3C (hoek Stuartweg) te Vianen Algemeen Op goede zichtlocatie, hoek Hagenweg/Stuartweg, gelegen representatief kantoorgebouw, welke aan de buitenzijde geheel gerenoveerd wordt. Mogelijkheid

Nadere informatie

Haar hoofddoel is om Arnhem weer terug te brengen in de top 10 van meest aantrekkelijke binnensteden.

Haar hoofddoel is om Arnhem weer terug te brengen in de top 10 van meest aantrekkelijke binnensteden. Organisatie: Stichting Platform Binnenstad Arnhem - Team Stadsregie Functies: 1) Regisseur m/v 8 à 12 uur per week 2) Verbinder m/v 20 uur per week 2) Marketing manager m/v 12 uur per week 3) Facilitair

Nadere informatie

BUSINESSDOME: SAMEN STERK IN ONDERNEMEN!

BUSINESSDOME: SAMEN STERK IN ONDERNEMEN! BUSINESSDOME: SAMEN STERK IN ONDERNEMEN! Verschillende kantoorunits, flexwerkplekken en opslagruimten beschikbaar in dit moderne kantoor- bedrijfspand gelegen in het prachtige Eersel. Businessdome is uitstekend

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Agenda 1. Opening 2. Leegstand in Nederland 3. Leegstand in Amsterdam 4. Stellingen 5. Einde presentatie 2 CV Gregor Heemskerk Management

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Seattleweg 7-15 te Pernis Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Seattleweg 7-15 te Pernis Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Seattleweg 7-15 te Pernis Rotterdam Algemeen U bent op zoek naar een nieuwe vestiging voor uw bedrijf. Bij voorkeur op een mooie, representatieve locatie die gezien

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten WPM Retail Shopping Center Consult en de nieuwe retailwereld Shopping Center Consult (SCC) SCC richt zich op een versterking van het functioneren van winkelgebieden met als doel waardeoptimalisatie van

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Representatief binnen/buitenaanzicht!

Representatief binnen/buitenaanzicht! Representatief binnen/buitenaanzicht! De Factorij 33 * Zwaag Huurprijs: 875,- per maand Bezichtiging? Bel 0229-271777 of mail hoorn@vanoverbeek.nl Welkom op de De Factorij 33 * in Zwaag Alstublieft! Deze

Nadere informatie

M+R interior architecture RITUALS AMSTERDAM

M+R interior architecture RITUALS AMSTERDAM M+R interior architecture RITUALS AMSTERDAM Rituals experience als werkomgeving Hoofdkantoor Rituals Amsterdam by M+R interior architecture Opdrachtgever: Rituals Cosmetic Enterprise, de heer Raymond Cloosterman

Nadere informatie

Transformatie van kantoren

Transformatie van kantoren Transformatie van kantoren Het kan. Het moet. Projectpartners Het kan. Het moet. Een handvol tips voor gemeenten en initiatiefnemers De kantorenmarkt is een regionale markt en in de provincie Utrecht is

Nadere informatie

LENTEHOF CERESSTRAAT, BREDA

LENTEHOF CERESSTRAAT, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Op het voormalige terrein van brouwerij Inbev wordt door AM Wonen het gebied de 3 Hoefijzers ontwikkeld. Het 3 Hoefijzers terrein is een nieuwe centrumlocatie

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge 08 12 2011 Gastbeleving ANWB Business Services Erik de Jonge Missie/visie ANWB 2 3 Visie Business Services Visie. Business Services wil voor de ANWB de beste partner zijn om met hoge kwaliteit en efficiëntie,

Nadere informatie

Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd

Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd L. Groot, ir. L.E.M. Mascini & ir. L. Volker Center for People and Buildings, Delft - februari

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE 46 M 2 KANTOORRUIMTE DE SAFFIER KLEINPOLDERLAAN 6 TE NIEUWERKERK A/D IJSSEL

VERHUURBROCHURE 46 M 2 KANTOORRUIMTE DE SAFFIER KLEINPOLDERLAAN 6 TE NIEUWERKERK A/D IJSSEL VERHUURBROCHURE 46 M 2 KANTOORRUIMTE DE SAFFIER KLEINPOLDERLAAN 6 TE NIEUWERKERK A/D IJSSEL Kleinpolderlaan 6 te Nieuwerkerk aan den IJssel Gestoffeerde kantoorunit van 46 m² gelegen op de tweede verdieping

Nadere informatie

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijfsverzamelgebouwen Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van bedrijfsverzamelgebouwen P5 presentatie 2 juli 2014 Student: Jeroen Ketting, 4168860 Faculteit TU Delft, Bouwkunde Afdeling: Real Estate

Nadere informatie

Hoogwaardig afgewerkt, representatief kantoorgebouw Focus, gelegen op zichtlocatie op het hoogwaardige bedrijven- /kantorenpark Science Park.

Hoogwaardig afgewerkt, representatief kantoorgebouw Focus, gelegen op zichtlocatie op het hoogwaardige bedrijven- /kantorenpark Science Park. Te huur¹ Hoogwaardig afgewerkt, representatief kantoorgebouw Focus, gelegen op zichtlocatie op het hoogwaardige bedrijven- /kantorenpark Science Park. Adres Science Park Eindhoven 5006 te Son Omgevingsfactoren

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV Objectinformatie: Demmersweg 41-47 (units) te Hengelo Ov. pag. 1 van 10 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 7556 BN

Nadere informatie

Witboek Matchmaking For the love of transformation

Witboek Matchmaking For the love of transformation Witboek Matchmaking For the love of transformation Fase 1: Opdoffen Fase 2: Daten Zoek actief naar de juiste LOCATIE, doe je huiswerk goed, reken je suf, wees reëel, ga niet over één nacht ijs en verken

Nadere informatie

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Het fenomeen Leegstand van ongekende omvang Landelijk 15% en groeiend Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg.

Nadere informatie

Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014

Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014 Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014 In gebieden met leegstaande kantoren kan je prima wonen! In gebieden met leegstaande kantoren kan je prima wonen! In gebieden

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Gildenbroederslaan 2 te Doetinchem

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Gildenbroederslaan 2 te Doetinchem Vrijblijvende projectinformatie Te huur Gildenbroederslaan 2 te Doetinchem Adres Gildenbroederslaan 2, 7005 BM Doetinchem. Algemeen Modern vrijstaand kantoorpand gelegen op een zichtlocatie aan de doorgaande

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda Object: In het centrum van Oosterhout aan het karakteristieke plein De Heuvel is een zeer fraai afgewerkte kantoorvilla beschikbaar. Een visitekaartje voor uw bedrijf. Het object betreft een monumentaal

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

1.710 m 2 vvo Huurbaar vanaf 25 m² TE HUUR. Hazenweg 2 Hengelo Representatieve kantoorruimte

1.710 m 2 vvo Huurbaar vanaf 25 m² TE HUUR. Hazenweg 2 Hengelo Representatieve kantoorruimte 1.710 m 2 vvo Huurbaar vanaf 25 m² TE HUUR Hazenweg 2 Hengelo Representatieve kantoorruimte OBJECT Algemeen Te huur representatieve en multifunctionele kantoorruimte gelegen op een markante locatie aan

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

ondernemers & huisvesting Leidschendam-Voorburg De resultaten CUSTOM PROPERTY SOLUTIONS

ondernemers & huisvesting Leidschendam-Voorburg De resultaten CUSTOM PROPERTY SOLUTIONS ondernemers & huisvesting Leidschendam-Voorburg De resultaten CUSTOM PROPERTY SOLUTIONS Samenvatting onderzoeken en bijeenkomst De gemeente Leidschendam-Voorburg scoort hoog op de gebieden van woonomgeving

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren White Paper Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren Door: Jeroen Nollet Escoplan Barrel Ripper Matrix Onderwijshuisvesting Wim Fieggen Instituut Voor

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Wie zijn we? Gestart in 1986 Duurzaamheid zit in onze genen Ruim 110 medewerkers Woningbouw, utiliteit, overheid, gezondheidszorg, onderwijs, monumenten,

Nadere informatie

Wonen boven winkels: evenwicht voor resultaat

Wonen boven winkels: evenwicht voor resultaat Wonen boven winkels: evenwicht voor resultaat Egbert Kalle SOAB Adviseurs Woning en Leefomgeving 26 juni 2014 Inhoud 1. Vooraf 2. Evenwicht 3. De schijf van 5 4. Ter afsluiting Vooraf Oorspronkelijke doelstelling

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Object ZAPP Office is een volledig nieuw business center concept in Rotterdam. Direct aan de A16 gelegen in Brainpark III, met tevens

Nadere informatie

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE DELFLANDLAAN 1 AMSTERDAM Delflandlaan 1 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vasteland 78 te Rotterdam Object Bij HNKR bieden we op een super locatie in hartje Rotterdam kantoorruimten in een karakteristiek pand. Het pand heeft een geweldige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

TE HUUR. Circa 1.440 m 2 Verdeeld over twee bouwlagen.

TE HUUR. Circa 1.440 m 2 Verdeeld over twee bouwlagen. Circa 1.440 m 2 Verdeeld over twee bouwlagen. TE HUUR Bruistensingel 600 s-hertogenbosch Een representatief kantoorgebouw uitstekend gelegen nabij de A2. OMGEVINGSFACTOREN Het kantoorgebouw is gelegen

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie