Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2014"

Transcriptie

1 Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2014 september 2014 Sector Economie & Cultuur Afd. Economische Zaken & Arbeidsmarkt 1

2 Doel van deze monitor Vorig jaar is de Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren voor de eerste keer verschenen. Voor u ligt de tweede versie. De afspraak tot het jaarlijks monitoren van de Eindhovense kantorenmarkt vloeit voort uit bestaand beleid (t.w. de in 2012 vastgestelde Kantorenstrategie Eindhoven ). Voorliggende Leegstandsmonitor 2014 is bedoeld om: - een beeld te schetsen van de actuele ontwikkelingen op de kantorenmarkt in Eindhoven; - een overzicht te bieden van de kantoren in de stad die structureel leeg staan. Het feit dat deze gebouwen al zo lang leeg staan, maakt duidelijk dat er serieus rekening mee moet worden gehouden dat ze niet meer in hun oorspronkelijk bedoelde functie te verhuren zijn. Een functiewijziging kan dan een oplossing zijn om de gebouwen weer gevuld te krijgen. De mogelijkheden hiertoe (de zogenaamde transformatiepotentie ) zijn in deze Leegstandsmonitor niet nader onderzocht. De gemeente Eindhoven laat het bewust aan de markt over om te onderzoeken of het al dan niet haalbaar is om de functie van een gebouw te wijzigen, bijvoorbeeld door transformatie, sloop / herontwikkeling of anderszins. Deze Leegstandsmonitor is een uitnodiging aan marktpartijen om te bekijken of zij de gebouwen nieuw leven kunnen inblazen. Voorstellen daartoe zullen we als gemeente waar mogelijk faciliteren, mits passend binnen de bredere gemeentelijke beleidskaders. Eindhovense kantorenvoorraad De gemeente Eindhoven beschikt over een totale voorraad kantoren én kantoorachtige gebouwen van circa 1,5 miljoen m². Daarmee is Eindhoven de vijfde kantorenstad van Nederland en de grootste buiten de Randstad. De laatste jaren is de kantorenvoorraad gekrompen doordat er enerzijds weinig nieuwe kantoren bij zijn gebouwd, terwijl aan de andere kant een forse hoeveelheid kantoorruimte is gesloopt (vaak t.b.v. geplande herontwikkeling) of getransformeerd naar andere functies. Zo is in 2012 alleen al zo n m² kantoorruimte gesloopt op het Philips Vredeoord complex. In 2013 is o.a. het Rabobank hoofdkantoor aan de Fellenoord (ca m²) gesloopt, evenals het voormalige kantoor van het Eindhovens Dagblad aan De Wal (ca m²). Daarnaast is het afgelopen jaar nog eens zo n m² door transformatie uit de kantorenvoorraad gehaald. Verder zijn er ook forse metrages kantoorruimte gerenoveerd waardoor ze een nieuwe gebruiker hebben gekregen en dus niet langer als kansarm behoeven te worden beschouwd. Voorbeelden daarvan zijn het NRE-gebouw (ca m²) en de nieuwe huisvesting van Philips Lighting op de High Tech Campus Eindhoven (ca m²). In Eindhoven worden de volgende kantorenmilieus onderscheiden: - Centrummilieu - Stationsmilieu - Centrumschilmilieu (Strijp-S en Stadionkwartier) - Snelwegmilieu (Flight Forum, Eindhoven Airport, Poort van Metz) - Ringmilieu (o.a. Beukenlaan, Kronehoefstraat) - Bedrijventerreinmilieu (o.a. De Hurk, Croy) Het merendeel van de kantoren in Eindhoven is te vinden in het centrumgebied (ruim 25% van de voorraad) en het stationsgebied (ruim 15% van de voorraad). De kantorenmarkt houdt overigens niet op bij de begrenzing van de stad. Kantorenparken die in een aantal randgemeenten zijn gelegen (bijv. Science Park Eindhoven in Son & Breugel en Diepenvoorde in Waalre) worden tot het Eindhovense kantorenmilieu gerekend. Vandaar ook dat in 2013 het Eindhovense kantorenbeleid is opgeschaald naar regionaal niveau, door samen met de 21 SRE-gemeenten afspraken te maken over de programmering van kantoorlocaties. In totaal is daarbij zo n m² + 40 ha. nieuwbouwplannen voor kantoor(achtige) gebouwen on hold gezet. 2

3 Door zijn high tech oriëntatie, kent Eindhoven (en de omliggende regiogemeenten) een relatief groot aandeel kantoorachtige 1 gebouwen. Voor een belangrijk deel zijn deze gesitueerd op de High Tech Campus Eindhoven, de TU/e-campus en bedrijventerreinen zoals de Hurk. Veelal gaat het hierbij om gebouwen waarin R&D- of R&D-gelieerde activiteiten zijn (of waren) gehuisvest. Reguliere kantoorgebruikers (zoals overheidsinstellingen, zakelijke dienstverlening e.d.) kunnen zich normaliter niet in deze gebouwen vestigen omdat de bepalingen in het bestemmingsplan dat niet toelaten. Actuele ontwikkelingen Eindhovense kantorenmarkt Uit cijfers van makelaarskantoor DTZ Zadelhoff komt naar voren dat per ultimo 2013 in de stad Eindhoven ongeveer m² kantoorruimte (groter dan 500 m²) werd aangeboden. Daarmee bedraagt het leegstandspercentage ruim 16%, hetgeen overigens in lijn is met het landelijke percentage. Het is zorgelijk dat de kantorenleegstand in Eindhoven het afgelopen jaar bovengemiddeld snel is gegroeid, en wel met zo n 20% ten opzichte van eind 2012 (toen ongeveer m² kantoren leeg stond). Volgens de criteria van DTZ stond vorig jaar een groot deel van de aangeboden kantoren voor meer dan 3 jaar leeg. Met name bij deze zogenaamde structurele leegstand beschouwt DTZ een belangrijk deel van dit aanbod op zijn minst als kansarm. Het Eindhovense kantorenaanbod mag dan fors zijn gegroeid in 2013, daar stond echter ook een groei van de vraag naar kantoorruimte tegenover. Vorig jaar bedroeg de opname van kantoren namelijk bijna m², oftewel een toename van 26% ten opzichte van het voorgaande jaar! In vergelijking tot de landelijke trend (= 11% afname), heeft de Eindhovense kantorenmarkt daarmee goed gepresteerd. Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat een aantal grotere kantoortransacties (o.a. verhuizing van Philips Lighting naar HTCE (ca m²) en verhuizing van Gemeente Eindhoven naar het NRE-gebouw (ca m²) niet in deze cijfers zijn verwerkt omdat ze buiten de door DTZ gehanteerde criteria vallen. Ondanks de relatief goede opnamecijfers, is de Eindhovense kantorenmarkt nog steeds alles behalve gezond. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het huidige aanbod (eerder genoemde m²), ongeveer 5 keer zo groot is als de opname van kantoorruimte in Bij een gezonde kantorenmarkt is de verhouding tussen vraag en aanbod ongeveer 1 : 2, en bedraagt de leegstand niet meer dan zo n 6% (= frictieleegstand). In vergelijking tot andere grote steden, is het kenmerkend voor Eindhoven dat de huidige (en naar verwachting ook toekomstige) leegstand vooral in het centrum en (in iets mindere mate) in het stationsgebied is geconcentreerd. Voor een deel is dit terug te voeren op het succes van de overigens als kantoorachtig gekwalificeerde High Tech Campus Eindhoven. Onder meer Philips Design en Philips Lighting hebben de afgelopen jaren besloten om vanuit het centrum hier naar toe te verplaatsen. Mogelijk dat in de toekomst ook de Philips-onderdelen die nu nog op Vredeoord zijn gehuisvest, zullen verplaatsen naar de HTCE. Dat de leegstand zich in Eindhoven concentreert in en nabij het centrum, heeft als nadeel dat deze erg zichtbaar is in de huiskamer van de stad en hier ook tot ongewenste effecten kan leiden, zoals verloedering van gebouwen of gebieden. Het voordeel is erin gelegen dat juist in dit gebied de meeste kansen aanwezig zijn om hier alternatieve functies onder te brengen in leegstaande gebouwen (studentenhuisvesting, kenniswerkers, creatieve bedrijvigheid, etc.). Daarbij moeten we er als gemeente overigens voor waken dat het transformeren van kantoren niet leidt tot overschotten op andere segmenten van de vastgoedmarkt (bijv. een overschot aan studentenwoningen). 1 Onder kantoorachtigen worden hier solitaire gebouwen verstaan (d.w.z. niet behorend bij, c.q. geschakeld aan een grotere bedrijfsruimte) die v.w.b. hun eigenschappen in principe geschikt zijn om er kantoorwerkzaamheden te verrichten, maar ze zijn niet als kantoor bestemd en mogen daarom ook niet als zodanig worden gebruikt. 3

4 Verwachtingen Eindhovense kantorenmarkt Ondanks het feit dat in Eindhoven hard wordt gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van leegstand in (kantoor)gebouwen, zou het aanbod de komende jaren nog wel eens verder kunnen stijgen. De oorzaak is onder andere gelegen in algemeen geldende factoren zoals de introductie van het Nieuwe Werken. Hierdoor nemen kantoorgebruikers bij een verhuizing vaak een kleinere, nieuwe ruimte in gebruik, dan de oude ruimte die ze achterlaten. Een andere oorzaak is de afnemende verkantorisering (aandeel van de werkgelegenheid dat in een kantooromgeving is gehuisvest). De afgelopen decennia was juist het verkantoriserings-proces de motor achter de vraag naar kantoren. Die motor is de laatste jaren bijna tot stilstand gekomen en dat zal naar verwachting zo blijven, mede door de verdere vergrijzing van de bevolking. Tot slot kan de crisis van de afgelopen jaren en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen als oorzaak worden genoemd. Genoemde ontwikkelingen hebben ook in Eindhoven de nodige consequenties op de kantorenmarkt. Zo gaat de gemeente Eindhoven volledig over op het Nieuwe Werken waardoor minder kantoorruimte nodig is; de gemeente is ingedikt, o.a. in een bestaand gebouw op het voormalig NRE-terrein. Het hoofdkantoor van de Rabobank (tot voor kort nog zo n m² groot) ondergaat eenzelfde beweging, waardoor ook zij in hun gebouw aan de Fellenoord met de helft van het aantal meters kunnen volstaan. Verder zal in 2015 de verhuizing van Woonbedrijf naar de nieuwbouw op de Wal (voormalige EDgebouw) er elders in de stad toe leiden dat zo n m² kantoren vrij komen. Tot slot heeft het vertrek van Philips Lighting uit het centrum (Mathildelaan) naar de High Tech Campus Eindhoven ertoe geleid dat het huidige kantoorgebouw ter grootte van zo n m² begin 2014 leeg kwam te staan. Inmiddels is het complex verkocht aan een Eindhovense ontwikkelaar die vergevorderde plannen heeft om het geheel te transformeren naar wonen, aangevuld met ondersteunende functies. Leegstandsmonitor Gebouwen die in deze Leegstandsmonitor zijn opgenomen, voldoen in beginsel aan de volgende objectief vast te stellen criteria: - het gaat om zelfstandige kantoorruimten (dus geen kantoren die deel uitmaken van een gebouw waarin ook bedrijfsruimten zijn opgenomen); - het kantoor staat voor 3 jaar of langer leeg (dus minstens vanaf 2011), en wel voor meer dan de helft van de totale oppervlakte van het gebouw; - de kantoorruimte die in het gebouw wordt aangeboden, is tenminste 750 m² groot; - er is geen zicht op dat de leegstand op korte termijn wordt ingevuld. De meeste gebouwen die in de monitor zijn opgenomen worden te huur of te koop aangeboden via een makelaarskantoor. In een aantal gevallen is dat echter niet het geval (zoals bijv. bij het gemeentelijk TDgebouw aan de orde is). De leegstand die zich in dit soort gebouwen voordoet, zijn daarom niet meegenomen in de cijfers zoals o.a. DTZ Zadelhoff die hanteert. Vandaar dat de leegstandsgegevens zoals die in de Leegstandsmonitor zijn opgenomen, niet altijd één op één corresponderen met de cijfers die makelaarskantoren aanhouden. Ruim m² kantoorruimte, verdeeld over 16 kantoorgebouwen voldoen op dit moment aan bovenstaande criteria en maken dus deel uit van deze leegstandsmonitor. Daarnaast voldoen nog eens vijf kantoorachtige gebouwen (samen ruim m²) aan de criteria. In totaal is dus in 21 gebouwen sprake van de hierboven gedefinieerde structurele leegstand, tezamen goed voor zo n m². Al deze gebouwen zijn opgenomen in voorliggende Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren Ten opzichte van 2013, is het totale metrage structurele leegstand ongeveer gelijk gebleven. Het aantal gebouwen waarin die leegstand is terug te vinden, is wel iets toegenomen; van 18 naar 21 panden. Vijf 4

5 gebouwen (tezamen goed voor zo n m²) zijn van de lijst afgevallen, terwijl acht gebouwen (tezamen ongeveer m²) eraan zijn toegevoegd. Net als vorig jaar, is ook in 2014 de structurele leegstand niet evenredig over de stad verdeeld. Dat is voor een belangrijk deel terug te voeren op het feit dat in slechts vier grote gebouwen, ruim de helft van de totale leegstand is geconcentreerd; de spreiding wordt daardoor bepaald door incidenten. Met bijna 40% van het totale metrage is het grootste deel van de structurele leegstand terug te vinden in het centrummilieu. Het voormalig TD-gebouw en de Vonderweg 11 (samen ruim m²) nemen hierbij een dominante positie in. Het bedrijventerreinenmilieu neemt voor wat betreft leegstand met circa 35% een tweede plaats in. Twee kantoorachtige, voormalige Philipsgebouwen op de Hurk (genaamd Beatrixcomplex, samen ca m²) nemen hier de meest dominante positie in. De overige structurele leegstand is vooral terug te vinden in het stations- en snelwegmilieu. De vijf gebouwen die in 2014 niet meer in de leegstandsmonitor zijn opgenomen, hebben een andere invulling gekregen waardoor ze niet meer tot de structurele leegstand behoren. In het geval dat een gebouw niet langer een kantoorfunctie heeft, wordt het niet meer tot de kantorenvoorraad gerekend. Hieronder een overzicht van wat er is gebeurd met de vijf gebouwen die vorig jaar nog wél in de Leegstandsmonitor vermeld stonden, maar in 2014 niet meer: - Noord Brabantlaan (Luminos): m² kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein De Hurk, getransformeerd tot bedrijvencentrum Place4Bizz. - Dr. Holtroplaan 3: m² kantoorruimte gelegen op bedrijvenpark Poort van Metz, getransformeerd naar private kliniek (Equipe). - Hoogstraat 39: tegen het centrum aan gelegen kantoorgebouw van m², getransformeerd naar medisch centrum (o.a. Apotheek Keyzer). - Beukenlaan 77: aan de Ring gelegen kantoorgebouw van m², getransformeerd naar circa 200 wooneenheden voor o.a. studenten. - Kronehoefstraat 1: aan de Ring gelegen kantoorgebouw van m² dat hoogst waarschijnlijk in 2015 zal worden getransformeerd tot wooneenheden voor studenten. Behalve de 21 hiervoor gedefinieerde structureel leeg staande kantoren, zijn er nog meer kantoren in Eindhoven die als kansarm kunnen worden aangeduid. Deze zijn niet in deze Leegstandsmonitor opgenomen omdat ze niet aan de hiervoor gestelde criteria voldoen. Desalniettemin kan ook voor deze gebouwen functiewijziging een oplossing betekenen om (dreigende) leegstand tegen te gaan. Zo zijn er het afgelopen jaar diverse kansarme (kantoor)gebouwen getransformeerd die niet in de Leegstandsmonitor 2013 waren opgenomen. Het gaat daarbij o.a. om een voormalig kantoorgebouw (ca m²) aan de Mauritsstraat 72 waarin circa 140 woonstudio s zijn gerealiseerd en het voormalig kantoor van Wooninc (ca m² aan de Onze Lieve Vrouwestraat 8) waarin 59 wooneenheden worden ondergebracht. Al met al is in 2013 zo n m² kansarme kantoorruimte uit de markt genomen door transformatie. Daarnaast is nog eens circa m² gesloopt / herontwikkeld én m² kantoorruimte gerenoveerd. In 2013 is derhalve in totaal m² kantoorruimte (oftewel zo n 5% van de totale kantoorvoorraad) nieuw leven ingeblazen. In vergelijking tot andere steden is dat erg veel! Een en ander heeft ertoe geleid dat de Eindhovense kantorenvoorraad de laatste jaren is gekrompen en daardoor - in kwantitatief opzicht - beter in overeenstemming is met de actuele vraag naar kantoorruimte. Ook kwalitatief sluit het aanbod beter aan bij de marktvraag; de minder courante gebouwen worden immers aan de voorraad onttrokken, terwijl de betere gebouwen overblijven. Genoemde ontwikkelingen zijn in lijn met de uitgangspunten van het Coalitieakkoord ( Expeditie Eindhoven ) en het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in de prioriteitennota en het Eindhovense kantorenbeleid ( Kantorenstrategie Eindhoven ). Dit beleid is gericht op 5

6 duurzaam ruimtegebruik c.q. het voorkomen van leegstand en blijkt effectief te zijn in relatie tot de huidige ontwikkelingen op de Eindhovense kantorenmarkt. De situatie op die kantorenmarkt is weliswaar aan het verbeteren, maar het blijft nodig om de komende jaren vinger aan de pols te blijven houden. Deze Leegstandsmonitor is daarbij een belangrijk instrument. Samenvatting De Eindhovense kantorenmarkt is weliswaar nog steeds niet als gezond te kwalificeren, maar er zijn zeker ook positieve punten te noemen. Onderstaande opsomming van de positieve en negatieve ontwikkelingen die zich in 2013 hebben voorgedaan, maken dit duidelijk. Negatief: 1. Aanbod (c.q. leegstand) kantoorruimte is in 2013 toegenomen met ca. 20%; van m² in 2012 naar ca m² per ultimo Komende jaren ligt het niet voor de hand dat het aanbod kantoorruimte (flink) zal afnemen; vandaar dat ook het leegstandspercentage naar verwachting vrij hoog zal blijven. 3. Bijna de helft van de aangeboden kantoorruimte staat structureel leeg (volgens de criteria van DTZ Zadelhoff). Een belangrijk deel van deze structurele leegstand is door vastgoeddeskundigen als kansarm gekwalificeerd. 4. Het leegstandspercentage (beter gezegd: aanbodpercentage) is toegenomen van 13,2% in 2012, naar 16,4% in Oftewel; in Eindhoven staat momenteel op elke 6 m² kantoorruimte, bijna 1 m² te huur of te koop. Positief: 1. De hierboven genoemde negatieve aspecten van de Eindhovense kantorenmarkt zijn grofweg in lijn met de landelijke cijfers; Eindhoven doet het op deze punten gemiddeld dus niet slechter dan veel andere steden. 2. De opname van kantoorruimte in Eindhoven is het afgelopen jaar met ca. 26% gestegen; van ca m² in 2012 tot bijna m² in 2013 (ter vergelijking: landelijk werd 11% minder kantoorruimte opgenomen). 3. Het metrage structureel leegstaande kantoorruimte dat in de Leegstandsmonitor 2014 is opgenomen (ca m², verdeeld over 21 gebouwen), is nauwelijks gestegen ten opzichte van de Leegstandsmonitor Wel is het aantal leegstaande gebouwen met 3 toegenomen; 5 gebouwen (samen m²) zijn weggevallen, 8 gebouwen (samen m²) zijn erbij gekomen. 4. Een groot deel van de structurele leegstand is in of nabij het centrum gesitueerd; juist hier zijn de kansen tot transformatie van leegstaande kantoren (bijv. tot woonfuncties) het grootst. 5. In 2013 is in Eindhoven tenminste zo n m² kansarme kantoorruimte aangepakt, oftewel: zo n 5% van de totale voorraad. Dit vond plaats door: - transformatie (ca m²); - sloop / herontwikkeling (ca m²); - renovatie (ca m²). Eindhoven doet het op dit punt goed in vergelijking tot andere steden; de kwaliteit van de kantorenvoorraad verbetert zich dan ook in een relatief hoog tempo. 6

7 1. KENNEDYPLEIN 1-13 Kennedy Business Center Aangeboden sinds : 2011 Percentage leegstand : 68% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod op 4 e t/m 9 e verd. Aantal bouwlagen : 9 Bouwjaar : 2002 Aantal parkeerplaatsen : Conform parkeernorm, in onderliggende P-garage Parkeernorm : 1 : 112 : St. Bewaarder Bres II : Kadaster : Meeste beschikbare vloervelden ca. 350 m² groot : Stationsmilieu : Zeer goed; nabij kernwinkelgebied : Zeer goed; pal naast centraal NS- en busstation : Zeer goed; in betaalde P-garage : Onderdeel van Kennedy Business Center (KBC) 7

8 2. PASTOOR PETERSSTRAAT 170 Arctis Aangeboden sinds : 2011 Percentage leegstand : 86% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod op b.g. t/m 9 e verd e verd. Aantal bouwlagen : 12 Bouwjaar : 1999 Aantal parkeerplaatsen : Conform parkeernorm, o.a. in onderliggende P-garage Parkeernorm : 1 : 55 : Verwaltung EC Europa Immobilien Fonds 3 GmbH : KPN : Meeste beschikbare vloervelden ca. 630 m² groot : Stationsmilieu : Goed; nabij kernwinkelgebied : Zeer goed; nabij centraal NS- en busstation : Goed; m.n. betaald parkeren : Geen 8

9 3. BEGIJNENHOF 35 Aangeboden sinds : 2009 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 4 (kelder t/m 2 e verd.) Bouwjaar : 1967 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 34 op eigen, afsluitbaar terrein, deels overdekt Parkeernorm : 1 : 39 : Particuliere belegger : Gemeente Eindhoven : Geen : Centrummilieu : Zeer goed; nabij uitgaans- en kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Zeer goed; o.a. in P-garage Stadhuisplein : Gelegen aan Stadhuisplein 9

10 4. BILDERDIJKLAAN 23 Villa Den Elzent Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 3 + souterrain Bouwjaar : ca : ca Aantal parkeerplaatsen : 80 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 14 : Particuliere belegger : GGzE : Betreft gemeentelijk monument : Centrummilieu : Goed; nabij kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Geen 10

11 5. FREDERIK VAN EEDENPLEIN 1 TD-gebouw Aangeboden sinds : 2008 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 11 (kelder t/m 10 e verd.) Bouwjaar : 1972 Aantal parkeerplaatsen : 170 op eigen, afsluitbaar terrein (deels overdekt) Parkeernorm : 1 : 65 : Gemeente Eindhoven : Gemeente Eindhoven : Geen : Centrummilieu : Goed; nabij kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Goed; deels betaald, deels gratis : Ligging in parkachtige omgeving aan de Dommel 11

12 6. VONDERWEG 11 Aangeboden sinds : 2009 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 7 Bouwjaar : 1981 Aantal parkeerplaatsen : 170 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 65 : Breevast Vastgoedexploitatie : o.a. Atos Origin : Gevel van het gebouw is in 2013 gesloopt : Centrummilieu : Goed; nabij kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Gelegen tegenover PSV stadion 12

13 7. WAL 15 Aangeboden sinds : 2010 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 5 (kelder t/m 3 e verd.) Bouwjaar : 1956 Aantal parkeerplaatsen : 30 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 180 : ABN Amro Bank : ABN Amro Bank : Bestaat uit twee afzonderlijke, geschakelde gebouwen : Centrummilieu : Zeer goed; nabij uitgaans- en kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Zeer goed; o.a. in P-garage Stadhuisplein : Gelegen aan Stadhuisplein 13

14 8. WAL 28 / WAAGSTRAAT 1 Aangeboden sinds : 2010 Percentage leegstand : 55% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod op b.g. en 1 e verd. Aantal bouwlagen : 5 (kelder t/m 3 e verd.) Bouwjaar : 1983 Aantal parkeerplaatsen : 35 in eigen parkeerkelder / eigen parkeerdek Parkeernorm : 1 : 87 : Stichting Bewaarder Vastgoed C.V. APF II : Gemeente Eindhoven : Beschikbare vloervelden ca m² groot : Centrummilieu : Zeer goed; nabij kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Zeer goed; o.a. in P-garage Stadhuisplein : Gelegen aan Stadhuisplein 14

15 9. ST. ANTONIUSSTRAAT 9 Steentjeskerk (onderdeel) Aangeboden sinds : 2010 Oppervlakte (VVO) : 834 m² Aantal bouwlagen : 4 (kelder t/m 2 e verd.) Bouwjaar : 1919 Aantal parkeerplaatsen : 24 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 35 : Particuliere belegger : Bergson Technology B.V. (ICT) : Betreft rijksmonument : Centrumschilmilieu : Redelijk; centrumvoorzieningen op 10 min. loopafstand : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Geen 15

16 10. BEUKENLAAN Aangeboden sinds : 2011 Percentage leegstand : 84% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² te huur Aantal bouwlagen : 3 Bouwjaar : 1998 Aantal parkeerplaatsen : 25 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 45 : Particuliere belegger : Accountantskantoor Witlox van den Boomen : Geen : Ringmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk goed; HOV-lijn op korte afstand : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen schuin tegenover Evoluon 16

17 11. LUCHTHAVENWEG 54 Arivare Aangeboden sinds : 2007 Percentage leegstand : 60% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod op b.g. en 1 e verd. Aantal bouwlagen : 3 (b.g. t/m 2 e verd.) Bouwjaar : 1989 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 108 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 28 : Dutch Active Fund Propco B.V. : Getronics Pink Roccade : Geen : Snelwegmilieu : Redelijk; luchthaven Eindhoven Airport op 5 min. loopafstand : Redelijk goed; HOV-lijn op korte afstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Gelegen op bedrijventerrein Eindhoven Airport 17

18 12. LUCHTHAVENWEG 67 Airport Office Center Aangeboden sinds : 2010 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 3 (b.g. t/m 2 e verd.) Bouwjaar : 1989 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 90 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 35 : Naarderstraat exploitatie B.V. : Canon : Geen : Snelwegmilieu : Redelijk; luchthaven Eindhoven Airport op 3 min. loopafstand : Redelijk goed; HOV-lijn op korte afstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Gelegen op bedrijventerrein Eindhoven Airport 18

19 13. BEEMDSTRAAT Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 4 Bouwjaar : 1998 Aantal parkeerplaatsen : 29 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 37 : Particuliere belegger : AM Wonen : Geen : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 19

20 14. BEEMDSTRAAT Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 3 Bouwjaar : 1999 Aantal parkeerplaatsen : 33 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 44 : o.a. Chalet Group : o.a. GPR Communicatie : Maakt deel uit van kantoorcomplex Beatrixhave : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 20

21 15. UKKELSTRAAT 2 Aangeboden sinds : 2009 Percentage leegstand : 86% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod Aantal bouwlagen : 2 Bouwjaar : 1983 : 1999 (buitengevels) Aantal parkeerplaatsen : Geen eigen parkeerplaatsen Parkeernorm : Lips Capital Group : o.a. Aces B.V. : 1 e verd. te huur : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; bushalte op 10 min. loopafstand : Goed; op parkeerplaats naast gebouw, gratis : Gelegen op bedrijventerrein Vlokhoven/Tempel 21

22 16. UKKELSTRAAT 4 Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : 882 m² Aantal bouwlagen : 3 Bouwjaar : 1981 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 22 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 40 : Particuliere belegger : DSB bank : Geen : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; bushalte op 10 min. loopafstand : Goed; op parkeerplaats naast gebouw, gratis : Gelegen op bedrijventerrein Vlokhoven/Tempel 22

23 A. BALTESAKKER Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : m² (w.v. 872 m² kantoorachtige bedrijfsruimte) Aantal bouwlagen : 2 Bouwjaar : 1970 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 4 op eigen terrein Parkeernorm : Merin : DTG (De TelefoonGids) : Conform best.plan Centraal Woensel 2007 zijn zelfstandige kantoorfuncties hier niet toegestaan : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; bushalte op 10 min. loopafstand : Goed; op openbare weg rond gebouw, gratis : Gelegen op bedrijventerrein Vlokhoven/Tempel 23

24 B. HONDSRUGLAAN 87A-B-C Aangeboden sinds : 2007 Oppervlakte (VVO) : m² (showroom/ kantoorachtige ruimte) Aantal bouwlagen : 2 Bouwjaar : 1977 : ca Aantal parkeerplaatsen : 16 op eigen binnenterrein Parkeernorm : 1 : 74 : Particuliere belegger : Niet bekend : Conform best.plan Bedrijventerrein Woensel 2004 zijn alleen bedrijven uit milieucat. 2 en 3 toegestaan, géén zelfstandige kantoorfuncties : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; bushalte op loopafstand : Goed; op openbare weg voor gebouw, gratis : Gelegen op bedrijventerrein Woenselse Heide 24

25 C. HURKSESTRAAT 19 Beatrixcomplex, gebouw BE Aangeboden sinds : 2003 Oppervlakte (VVO) : m² (kantoorachtige/ lab-ruimten) Aantal bouwlagen : 7 (kelder t/m 5 e verd.) Bouwjaar : ± 1970 Aantal parkeerplaatsen : 117 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 67 : Heijmans Vastgoed : Philips : Conform ontwerp best.plan Bedrijventerrein De Hurk Croy 2013 zijn zelfstandige kantoorfuncties hier niet toegestaan : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 25

26 D. HURKSESTRAAT 19 Beatrixcomplex, gebouw BAE Aangeboden sinds : 2003 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 6 (souterrain t/m 5 e verd.) Bouwjaar : ± 1976 Aantal parkeerplaatsen : 200 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 81 : Heijmans Vastgoed : Philips : Conform ontwerp best.plan Bedrijventerrein De Hurk Croy 2013 zijn zelfstandige kantoorfuncties hier niet toegestaan : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 26

27 E. LIMBURGLAAN 36 Aangeboden sinds : 2008 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 5 (souterrain t/m 3 e verd.) Bouwjaar : ca Aantal parkeerplaatsen : ca. 100 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 32 : Dutch Property Company Vermeer 7 B.V. : Ballast Nedam : Conform ontwerp best.plan Bedrijventerrein De Hurk Croy 2013 zijn zelfstandige kantoorfuncties hier niet toegestaan : Ringmilieu : Redelijk; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 27

Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2013

Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2013 Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2013 d.d. 15 maart 2013 Sector Economie & Cultuur Afd. Economische Zaken & Arbeidsmarkt Voorliggende Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2013 is geschreven in

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Eindhoven, stationsgebied: Lichthoven (vh. Stationsgebied Zuidoost) Ca. 30.000

Nadere informatie

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal ca. 289 m² vvo Deelverhuur bespreekbaar

TE HUUR. Totaal ca. 289 m² vvo Deelverhuur bespreekbaar Totaal ca. 289 m² vvo Deelverhuur bespreekbaar TE HUUR Regent 4-6 Eindhoven Op één markante zichtlocatie in hartje centrum gelegen kantoor-/balieunit met parkeergelegenheid in de ondergelegen parkeerkelder.

Nadere informatie

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN BAARNSCHE DIJK 4 BAARN www.baarnschedijk4.nl Omschrijving ALGEMEEN: het betreft een representatief kantoorgebouw, bestaande uit vier bouwlagen en een kelderverdieping, gelegen op een zichtlocatie aan de

Nadere informatie

1. HUIDIGE KANTORENMARKT EINDHOVEN

1. HUIDIGE KANTORENMARKT EINDHOVEN BIJLAGE A 1. HUIDIGE KANTORENMARKT EINDHOVEN In deze bijlage leest u de belangrijkste conclusies en resultaten van de analyse van de huidige Eindhovense kantorenmarkt. 1.1 Aanbod van kantoorruimte in Eindhoven

Nadere informatie

TE HUUR. Ca. 990 m² vvo kantoorruimte

TE HUUR. Ca. 990 m² vvo kantoorruimte Ca. 990 m² vvo kantoorruimte TE HUUR Vonderweg 22 & 26 Eindhoven Representatieve kantoorruimte in markant kantoorgebouw aan de binnering van Eindhoven. OMGEVINGSFACTOREN Het kantoorgebouw is gelegen op

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal cica 6.929 m² vvo

TE HUUR. Totaal cica 6.929 m² vvo Totaal cica 6.929 m² vvo TE HUUR Flight Forum 3790 Eindhoven Nieuw te bouwen hoogwaardige logistieke opslagruimte en fraaie kantoorruimte in het bestaande complex, gelegen op het hoogwaardige bedrijventerrein

Nadere informatie

Totaal circa 1.867 m² vvo turnkey kantoorgebouw

Totaal circa 1.867 m² vvo turnkey kantoorgebouw Totaal circa 1.867 m² vvo turnkey kantoorgebouw TE KOOP Parmentierweg 8 Eindhoven Instapklaar vrijstaand kantoorgebouw met drie bouwlagen en ruime parkeerfaciliteiten op zichtlocatie. OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

TE HUUR. Units vanaf ca. 265 m² vvo

TE HUUR. Units vanaf ca. 265 m² vvo Units vanaf ca. 265 m² vvo TE HUUR Zwaanstraat 1 (TAB gebouw) Eindhoven Twee multifunctionele bedrijfsunits ten behoeve van de creatieve maakindustrie. OMGEVINGSFACTOREN Het traditioneel opgetrokken gebouw

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 828 m 2 vvo kantoorruimte vanaf ca. 263 m 2

TE HUUR. Totaal circa 828 m 2 vvo kantoorruimte vanaf ca. 263 m 2 Totaal circa 828 m 2 vvo kantoorruimte vanaf ca. 263 m 2 TE HUUR Gasthuisstraat 102 te Helmond Op bedrijven- en kantorenpark Groot Schooten gelegen, representatieve kantoor-/praktijkruimte met zeer ruime

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 620 m² vvo

TE HUUR. Totaal circa 620 m² vvo Totaal circa 620 m² vvo TE HUUR Stapelovenweg 2c Helmond Turn key kantoorruimte onderdeel uitmakend van onder architectuur gebouwd kwalitatief hoogwaardig kantoorverzamelgebouw met ruime parkeermogelijkheden.

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 310 m² vvo

TE HUUR. Totaal circa 310 m² vvo Totaal circa 310 m² vvo TE HUUR Veedrift 1 Helmond Op zichtlocatie gelegen op bedrijven- en kantorenpark Groot Schooten, representatieve halfvrijstaande kantoor-/praktijkruimte met goede parkeermogelijkheden,

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Te huur Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen www.dtz.nl Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Eindhoven, aan

Nadere informatie

Te Koop. Barneveld Burg. Kuntzelaan 29. Meander ME Arnhem.

Te Koop. Barneveld Burg. Kuntzelaan 29. Meander ME Arnhem. Te Koop Contact M.T.J. (Martijn) Veen MSc. T +31 (0)26-4452445 maveen@dtz.nl Meander 601 6825 ME Arnhem www.dtz.nl www.dtz.com Object Het betreft een kantoorgebouw dat onderdeel uitmaakt van een kantorencomplex

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal ca. 3.176 m² vvo

TE HUUR. Totaal ca. 3.176 m² vvo Totaal ca. 3.176 m² vvo TE HUUR Limburglaan 36 Eindhoven Solitair kantoorgebouw met zeer ruim eigen parkeerterrein op uiterst prominente zichtlocatie aan de Rondweg van Eindhoven. OMGEVINGSFACTOREN Het

Nadere informatie

Te huur: Kantoor op toplocatie

Te huur: Kantoor op toplocatie Klompenfabriek 12 BEST Te huur: Kantoor op toplocatie Bogert 2-28 Eindhoven Energielabel A Mogelijkheid BTW vrije huur Ruime parkeergelegenheid VEMID.NL Postbus 67 5680 AB Best Tel. 040 820 09 55 info@vemid.nl

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORRUIMTE

TE HUUR KANTOORRUIMTE TE HUUR KANTOORRUIMTE Eindhoven Pastoor Petersstraat 170 Gebouw Arctis KANTOORGEBOUW VAN CIRCA 6.853 M² MET 144 PARKEERPLAATSEN GELEGEN IN HET STADSCENTRUM P. 1 COLLIERS INTERNATIONAL PROJECTINFORMATIE

Nadere informatie

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Forse uitbreidingsmogelijkheden Nabij centrum Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl Namens onze opdrachtgever ABN AMRO bieden wij u het

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal ca. 1.191 m² vvo huurbaar vanaf 100 m²

TE HUUR. Totaal ca. 1.191 m² vvo huurbaar vanaf 100 m² Totaal ca. 1.191 m² vvo huurbaar vanaf 100 m² TE HUUR Flight Forum 881, 882, 884 Eindhoven Diverse hoogwaardige instapklare kantooretages gelegen op kantorenpark Flight Forum. OMGEVINGSFACTOREN Flight

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Te huur. de Blécourtstraat 1, Eindhoven

Te huur. de Blécourtstraat 1, Eindhoven Te huur de Blécourtstraat 1, Eindhoven Representatief kantoorgebouw Zichtlocatie aan de ringweg Uitbreidingsmogelijk tot ca. 5.000 m² www.dtz.nl T e huur Het kantoorgebouw is omstreeks 1994 gerealiseerd

Nadere informatie

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanleiding Bij de behandeling van de kadernota in mei 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om beleid te ontwikkelen voor

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal ca. 300 m² vvo Verdeeld over 3 bouwlagen.

TE HUUR. Totaal ca. 300 m² vvo Verdeeld over 3 bouwlagen. Totaal ca. 300 m² vvo Verdeeld over 3 bouwlagen. TE HUUR Keizersgracht 15 Eindhoven Karakteristieke en hoogwaardig afgewerkte kantoorvilla met fantastische eigen parkeerplaatsen in het centrum van Eindhoven.

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 2.398 m² vvo

TE HUUR. Totaal circa 2.398 m² vvo Totaal circa 2.398 m² vvo TE HUUR Flight Forum 3800 Eindhoven State of the art logistieke/opslagruimte met kantoorruimte en laad- en loskuil met twee loadingdocks, goed gelegen op Park Forum. OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie Cosunpark 1-5, Breda Diverse verhuurmogelijk heden Parkachtige omgeving Op korte afstand van de A16 www.dtz.nl Een markant kantoorgebouw met een onderscheidende

Nadere informatie

TE HUUR. Kanaal Noord 350., 7323 AM Apeldoorn. Huurprijs 110,- per m² per jaar

TE HUUR. Kanaal Noord 350., 7323 AM Apeldoorn. Huurprijs 110,- per m² per jaar TE HUUR Kanaal Noord 350., 7323 AM Huurprijs 110,- per m² per jaar Omschrijving LIGGING Aan de invalsweg vanaf de snelweg A50 (-Zwolle), de N793, is op de hoek van Kanaal-Noord en de Anklaarseweg de locatie

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

TE HUUR. Frederiklaan 1 Eindhoven

TE HUUR. Frederiklaan 1 Eindhoven TE HUUR Frederiklaan 1 Eindhoven Frederiklaan 1 te Eindhoven Locatie : Het betreft een zelfstandig object gelegen op een zeer herkenbare locatie direct tegenover het PSV-stadion. Het object bestaat uit

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa m² vvo

TE HUUR. Totaal circa m² vvo Totaal circa 2.431 m² vvo TE HUUR Wal 28 - Waagstraat 1 Eindhoven Hoogwaardige (publieke) kantoor-/balieruimte in het centrum voorzien van eigen parkeerkelder OMGEVINGSFACTOREN Het object is gelegen op

Nadere informatie

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz.

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Eindhoven, aan de rand van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa m² vvo

TE HUUR. Totaal circa m² vvo Totaal circa 2.980 m² vvo TE HUUR Noord Brabantlaan 303-307 Eindhoven Markant kantoorgebouw met uiterst hoge attentiewaarde gelegen direct aan de rijksweg A2. OMGEVINGSFACTOREN De kantoorruimte is gelegen

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal ca. 468 m² vvo

TE HUUR. Totaal ca. 468 m² vvo Totaal ca. 468 m² vvo TE HUUR Steenoven 4 D Eindhoven Uitstekend gelegen, multifunctionele bedrijfsunit op bedrijventerrein Kapelbeemd in Eindhoven-Noord. OMGEVINGSFACTOREN Het object is gelegen op het

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

Totaal ca. 1.374 m² vvo TE HUUR. De Wal 20 Eindhoven Instapklare kantooretage in hartje centrum Eindhoven

Totaal ca. 1.374 m² vvo TE HUUR. De Wal 20 Eindhoven Instapklare kantooretage in hartje centrum Eindhoven Totaal ca. 1.374 m² vvo TE HUUR De Wal 20 Eindhoven Instapklare kantooretage in hartje centrum Eindhoven OMGEVINGSFACTOREN Het kantoorgebouw is gelegen op een zeer herkenbare hoeklocatie in het hartje

Nadere informatie

TE HUUR. Ca. 260 m 2 vvo Gelegen op de tweede verdieping.

TE HUUR. Ca. 260 m 2 vvo Gelegen op de tweede verdieping. Ca. 260 m 2 vvo Gelegen op de tweede verdieping. TE HUUR Hambakenwetering 8d s-hertogenbosch Hoogwaardige kantoorvilla nabij het snelwegennet rondom s-hertogenbosch. OMGEVINGSFACTOREN De kantoorvilla is

Nadere informatie

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand Randstad 20 25 Huurprijs: 3.490,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Randstad 2025 te Almere-Stad Kantoorpand van uitstekende kwaliteit op zichtlocatie Ligging: Het kantoorpand is gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2017

Kantoren in cijfers 2017 Kantoren in cijfers 2017 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding Sinds 2010 houdt samenwerkingsverband Holland Rijnland gegevens bij over kantoren in

Nadere informatie

Totaal circa 1.791m 2 vvo. Flight Forum 3300-3400 Eindhoven TE HUUR. Hoogwaardige kantoorruimte in Aeroplaza op Flight Forum te Eindhoven.

Totaal circa 1.791m 2 vvo. Flight Forum 3300-3400 Eindhoven TE HUUR. Hoogwaardige kantoorruimte in Aeroplaza op Flight Forum te Eindhoven. Totaal circa 1.791m 2 vvo TE HUUR Flight Forum 3300-3400 Eindhoven Hoogwaardige kantoorruimte in Aeroplaza op Flight Forum te Eindhoven. OMGEVINGSFACTOREN Flight Forum is een hoogwaardig kantorenpark gelegen

Nadere informatie

3.347 m² vvo Kantoorruimte TE HUUR. Boschdijk 24-44 Eindhoven Markant solitair kantoorgebouw gelegen in het business district van Eindhoven.

3.347 m² vvo Kantoorruimte TE HUUR. Boschdijk 24-44 Eindhoven Markant solitair kantoorgebouw gelegen in het business district van Eindhoven. 3.347 m² vvo Kantoorruimte TE HUUR Boschdijk 24-44 Eindhoven Markant solitair kantoorgebouw gelegen in het business district van Eindhoven. OMGEVINGSFACTOREN Het kantoorgebouw Boschdijkveste is gelegen

Nadere informatie

Totaal circa 1.814 m 2 vvo

Totaal circa 1.814 m 2 vvo Totaal circa 1.814 m 2 vvo TE HUUR Stationsstraat 1-15 Helmond Kantoorunits gelegen op opvallende centrumlocatie, nabij NS- en busstation, met eigen parkeervoorziening in afgesloten parkeergarage OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

TE HUUR. 77 m² kantoorruimte

TE HUUR. 77 m² kantoorruimte 77 m² kantoorruimte TE HUUR Luchthavenweg 55A Eindhoven Representatieve kantoorunit in kantoorgebouw AIRPOINT 1 met uniek uitzicht recht tegenover Eindhoven Airport. OMGEVINGSFACTOREN Gebouw Airpoint I

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 2.200 m 2 vvo

TE HUUR. Totaal circa 2.200 m 2 vvo Totaal circa 2.200 m 2 vvo TE HUUR Zwaanstraat 1 (Gebouw TZ) Eindhoven Een representatief, onlangs grootschalig gerenoveerd bedrijfsgebouw met kantoor, laboratorium en ontwikkelingsruimten. Te huur per

Nadere informatie

Totaal circa 481 m 2 vvo te huur vanaf circa 145 m². Fazantlaan 3 Eindhoven Representatieve kantoorruimte rustig gelegen nabij hartje centrum.

Totaal circa 481 m 2 vvo te huur vanaf circa 145 m². Fazantlaan 3 Eindhoven Representatieve kantoorruimte rustig gelegen nabij hartje centrum. Totaal circa 481 m 2 vvo te huur vanaf circa 145 m² TE HUUR Fazantlaan 3 Eindhoven Representatieve kantoorruimte rustig gelegen nabij hartje centrum. OMGEVINGSFACTOREN De directe omgeving wordt met name

Nadere informatie

Te huur Uniek kantoorgebouw. Noordeinde 2e, Leiden

Te huur Uniek kantoorgebouw. Noordeinde 2e, Leiden Te huur Uniek kantoorgebouw Noordeinde 2e, Leiden Rijksmonument Gelegen op een unieke zichtlocatie Circa 664 m² www.dtz.nl Het object is in 1878 gebouwd en oorspronkelijk ingericht als een kazerne. In

Nadere informatie

TE HUUR. 25 m² of 88 m² vvo Kantoorruimte

TE HUUR. 25 m² of 88 m² vvo Kantoorruimte 25 m² of 88 m² vvo Kantoorruimte TE HUUR Luchthavenweg 55A / 55E Eindhoven Representatieve kantoorruimte in kantoorgebouw AIRPOINT 1 recht tegenover Eindhoven Airport OMGEVINGSFACTOREN Gebouw Airpoint

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Agenda 1. Opening 2. Leegstand in Nederland 3. Leegstand in Amsterdam 4. Stellingen 5. Einde presentatie 2 CV Gregor Heemskerk Management

Nadere informatie

THE CORNER. Solitair Prominente zichtlocatie Doorgaande weg Uitstekend bereikbaar Riante parkeernorm 1:44

THE CORNER. Solitair Prominente zichtlocatie Doorgaande weg Uitstekend bereikbaar Riante parkeernorm 1:44 THE CORNER Solitair Prominente zichtlocatie Doorgaande weg Uitstekend bereikbaar Riante parkeernorm 1:44 Het solitair kantoorgebouw The Corner aan de Hogehilweg 3 te Amsterdam is gelegen op een prominente

Nadere informatie

TE HUUR. Vestdijk 23 2 e verdieping Eindhoven

TE HUUR. Vestdijk 23 2 e verdieping Eindhoven TE HUUR Vestdijk 23 2 e verdieping Eindhoven Vestdijk 23 te Eindhoven 2 e verdieping Locatie : De zeer charmante kantoorvilla, een beschermd monument, is gelegen op de hoek Vestdijk/Raiffeisenstraat

Nadere informatie

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Te huur Port City IV Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Hoogwaardige nieuwbouw Prominente zichtlocatie in W aalhaven Circa 8.000 m ², vanaf 3.500 m² www.dtz.nl Het betreft het vierde kantoorgebouw in de succesvolle

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

NAAR EEN STERKE EINDHOVENSE KANTORENMARKT

NAAR EEN STERKE EINDHOVENSE KANTORENMARKT NAAR EEN STERKE EINDHOVENSE KANTORENMARKT Stec Groep aan gemeente Eindhoven Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Leeswijzer 1

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 1600 m 2 vvo

TE HUUR. Totaal circa 1600 m 2 vvo Totaal circa 1600 m 2 vvo TE HUUR Hurksestraat 7 Eindhoven Multifunctionele bedrijfs-/opslagruimte geschikt voor divers bedrijfsmatig gebruik, gelegen op bedrijventerrein De Hurk. De bedrijfsunit maakt

Nadere informatie

Te Koop. Zwolle Van Nahuysplein 1-3. Burgemeester van Royensingel 6 8011 CS Zwolle. www.dtz.nl www.dtz.com

Te Koop. Zwolle Van Nahuysplein 1-3. Burgemeester van Royensingel 6 8011 CS Zwolle. www.dtz.nl www.dtz.com Contact E. Santing RT T +31 (0)38-4258800 esanting@dtz.nl Burgemeester van Royensingel 6 8011 CS Zwolle www.dtz.nl www.dtz.com Object Statige kantoorvilla gelegen aan de rand van de binnenstad van Zwolle.

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

ENTREE AMSTERDAM

ENTREE AMSTERDAM ENTREE 230-260 AMSTERDAM www.entree230-260.nl Omschrijving Object: De Entree II is een zeer modern multi-tenant kantoorgebouw uit het jaar 2002 met energielabel A, een totaal metrage van circa 13.500 m²,

Nadere informatie

TE HUUR. Frederiklaan 1 Eindhoven

TE HUUR. Frederiklaan 1 Eindhoven TE HUUR Frederiklaan 1 Eindhoven Frederiklaan 1 te Eindhoven Locatie : Het betreft een zelfstandig object gelegen op een zeer herkenbare locatie direct tegenover het PSV-stadion. Het object bestaat

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa m² vvo vanaf circa 500 m²

TE HUUR. Totaal circa m² vvo vanaf circa 500 m² Totaal circa 2.431 m² vvo vanaf circa 500 m² a TE HUUR Wal 28 - Waagstraat 1 Eindhoven Hoogwaardige (publieke) kantoor-/balieruimte in het centrum voorzien van eigen parkeerkelder OMGEVINGSFACTOREN Het

Nadere informatie

Totaal ca. 2.404 m² vvo. Hurksestraat 42 Eindhoven

Totaal ca. 2.404 m² vvo. Hurksestraat 42 Eindhoven Totaal ca. 2.404 m² vvo TE HUUR Hurksestraat 42 Eindhoven Multifunctionele kantoor- en bedrijfsruimte op prominente zichtlocatie op het bedrijventerrein De Hurk. OMGEVINGSFACTOREN Het object is gelegen

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal ca. 2.709 m² vvo

TE HUUR. Totaal ca. 2.709 m² vvo Totaal ca. 2.709 m² vvo TE HUUR Ekkersrijt 4303-4305 Son Kwalitatief hoogwaardige- kantoor en bedrijfsruimte, opvallend gelegen op bedrijventerrein Ekkersrijt OMGEVINGSFACTOREN Het complex is goed en opvallend

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 280 m 2 vvo

TE HUUR. Totaal circa 280 m 2 vvo Totaal circa 280 m 2 vvo TE HUUR Dillenburgstraat 9v Eindhoven Representatieve moderne kantoorvleugel met ruim parkeren op De Hurk in Eindhoven bij rondweg en A2 OMGEVINGSFACTOREN De Dillenburgstraat is

Nadere informatie

Totaal circa 613 m 2 vvo

Totaal circa 613 m 2 vvo Totaal circa 613 m 2 vvo TE HUUR Hooge Zijde 5 Eindhoven Multifunctioneel bedrijfsobject bestaande uit bedrijfs-/opslag- en kantoorruimte geschikt voor divers bedrijfsmatig gebruik. OMGEVINGSFACTOREN Het

Nadere informatie

TE HUUR. Circa 186 m 2 kantoorruimte

TE HUUR. Circa 186 m 2 kantoorruimte Circa 186 m 2 kantoorruimte TE HUUR Gasfabriek 10 Eindhoven Inspirerende kantoorruimte met karakter voor creatieve geesten in Gebouw 3 op het NRE-terrein in hartje centrum Eindhoven. OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

Regionale programmering werklocaties

Regionale programmering werklocaties Regionale programmering werklocaties Kantorenprogrammering regio Eindhoven Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Provincie Noord-Brabant 27 november 2013 0 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa m² vvo

TE HUUR. Totaal circa m² vvo Totaal circa 4.345 m² vvo TE HUUR Flight Forum 3780 Eindhoven Nieuw te bouwen state of the art house met bijbehorende kantoorruime, voor een state of the art gebruiker. Fraaie, dynamische architectuur.

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Iris. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel

Iris. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel Iris Bloemlaan 2 2132 NP Hoofddorp Contactpersoon Ralph de Munnik rmunnik@dtz.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Status Gereed Hoofdbestemming Beschikbaar In overleg Bouwjaar 2010 Oppervlakten Energie Totale

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal 2.308 m² vvo te huur 2.059 m² vvo, vanaf 206 m²

TE HUUR. Totaal 2.308 m² vvo te huur 2.059 m² vvo, vanaf 206 m² Totaal 2.308 m² vvo te huur 2.059 m² vvo, vanaf 206 m² TE HUUR De Waal 31 Best Representatieve kantoorverdieping in markant kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein Breeven OMGEVINGSFACTOREN Bedrijventerrein

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 975 m 2 vvo

TE HUUR. Totaal circa 975 m 2 vvo Totaal circa 975 m 2 vvo TE HUUR Croy 32 Eindhoven Goed gelegen multifunctioneel en representatief bedrijfscomplex bestaande uit fraaie showroom-/kantoor-/opslag- en overige ruimte. Geschikt voor divers

Nadere informatie

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Solitair kantoorgebouw Representatieve uitstraling Gemeenschappelijke fac iliteiten www.dtz.nl Het object is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 1.250 m² vvo

TE HUUR. Totaal circa 1.250 m² vvo Totaal circa 1.250 m² vvo TE HUUR Waldeck Pyrmontstraat 19 Eindhoven Industrieel bedrijfspand met eenvoudige kantoren, geschikt voor diverse doeleinden, gelegen op bedrijventerrein De Hurk OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

TE HUUR. Drie geschakelde bedrijfsunits vanaf circa 974 m² vvo

TE HUUR. Drie geschakelde bedrijfsunits vanaf circa 974 m² vvo Drie geschakelde bedrijfsunits vanaf circa 974 m² vvo TE HUUR Speelheuvelweg 1 Eindhoven Drie eventueel te combineren multifunctionele bedrijfsunits bestaande uit bedrijfs-/opslagruimte, zeer geschikt

Nadere informatie

Te huur Te huur moderne kantoorruimte nabij het NS -station. Zuiderzeelaan 27-41, Zwolle

Te huur Te huur moderne kantoorruimte nabij het NS -station. Zuiderzeelaan 27-41, Zwolle Te huur Te huur moderne kantoorruimte nabij het NS -station Zuiderzeelaan 27-41, Zwolle Zichtlocatie Gedeelde faciliteiten mogelijk Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl "La Vitesse" is een net afgewerkt

Nadere informatie

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Het fenomeen Leegstand van ongekende omvang Landelijk 15% en groeiend Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg.

Nadere informatie

TE HUUR. 1.172 m² kantoorruimte vanaf 524 m²

TE HUUR. 1.172 m² kantoorruimte vanaf 524 m² 1.172 m² kantoorruimte vanaf 524 m² TE HUUR Luchthavenweg 55F-H Eindhoven Representatieve kantooretages in kantoorgebouw AIRPOINT 1 met uniek uitzicht recht tegenover Eindhoven Airport OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

1.172 m² kantoorruimte vanaf 524 m²

1.172 m² kantoorruimte vanaf 524 m² 1.172 m² kantoorruimte vanaf 524 m² TE HUUR Luchthavenweg 55F-H Eindhoven Representatieve kantooretages in kantoorgebouw AIRPOINT 1 met uniek uitzicht recht tegenover Eindhoven Airport. OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

TE HUUR. Beemdstraat 1 Eindhoven

TE HUUR. Beemdstraat 1 Eindhoven TE HUUR Beemdstraat 1 Eindhoven Beemdstraat 1 te Eindhoven (Bedrijfsnummer 8910) Locatie : Het kantoorgebouw, op absolute zichtlocatie, op bedrijventerrein 'De Hurk' is direct gelegen aan de kruising

Nadere informatie

Stationsplein 1-37, Amersfoort

Stationsplein 1-37, Amersfoort Te huur Stationsplein 1-37, Amersfoort gelegen op het CS Amersfoort circa 5.000 m² beschikbaar uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Te huur Het betreft een kantoorruimte in kantoorgebouw Stafoort te Amersfoort.

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Te koop. Simon Stevinweg 20, Arnhem

Te koop. Simon Stevinweg 20, Arnhem Te koop Simon Stevinweg 20, Arnhem 1.873 m² kantoor en 701 m² bedrijfsruimte Multifunctioneel bedrijfs complex Ruim perceel met uitbreidingmogelijkheid www.dtz.nl T e koop Multifunctioneel bedrijfscomplex

Nadere informatie

Totaal circa 346 m² vvo. Tramstraat Eindhoven Karakteristieke kantoorruimte in twee geschakelde herenhuizen in hartje centrum Eindhoven.

Totaal circa 346 m² vvo. Tramstraat Eindhoven Karakteristieke kantoorruimte in twee geschakelde herenhuizen in hartje centrum Eindhoven. Totaal circa 346 m² vvo TE HUUR Tramstraat 32-34 Eindhoven Karakteristieke kantoorruimte in twee geschakelde herenhuizen in hartje centrum Eindhoven. OMGEVINGSFACTOREN Het object is gelegen in hartje centrum

Nadere informatie