Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2014"

Transcriptie

1 Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren 2014 september 2014 Sector Economie & Cultuur Afd. Economische Zaken & Arbeidsmarkt 1

2 Doel van deze monitor Vorig jaar is de Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren voor de eerste keer verschenen. Voor u ligt de tweede versie. De afspraak tot het jaarlijks monitoren van de Eindhovense kantorenmarkt vloeit voort uit bestaand beleid (t.w. de in 2012 vastgestelde Kantorenstrategie Eindhoven ). Voorliggende Leegstandsmonitor 2014 is bedoeld om: - een beeld te schetsen van de actuele ontwikkelingen op de kantorenmarkt in Eindhoven; - een overzicht te bieden van de kantoren in de stad die structureel leeg staan. Het feit dat deze gebouwen al zo lang leeg staan, maakt duidelijk dat er serieus rekening mee moet worden gehouden dat ze niet meer in hun oorspronkelijk bedoelde functie te verhuren zijn. Een functiewijziging kan dan een oplossing zijn om de gebouwen weer gevuld te krijgen. De mogelijkheden hiertoe (de zogenaamde transformatiepotentie ) zijn in deze Leegstandsmonitor niet nader onderzocht. De gemeente Eindhoven laat het bewust aan de markt over om te onderzoeken of het al dan niet haalbaar is om de functie van een gebouw te wijzigen, bijvoorbeeld door transformatie, sloop / herontwikkeling of anderszins. Deze Leegstandsmonitor is een uitnodiging aan marktpartijen om te bekijken of zij de gebouwen nieuw leven kunnen inblazen. Voorstellen daartoe zullen we als gemeente waar mogelijk faciliteren, mits passend binnen de bredere gemeentelijke beleidskaders. Eindhovense kantorenvoorraad De gemeente Eindhoven beschikt over een totale voorraad kantoren én kantoorachtige gebouwen van circa 1,5 miljoen m². Daarmee is Eindhoven de vijfde kantorenstad van Nederland en de grootste buiten de Randstad. De laatste jaren is de kantorenvoorraad gekrompen doordat er enerzijds weinig nieuwe kantoren bij zijn gebouwd, terwijl aan de andere kant een forse hoeveelheid kantoorruimte is gesloopt (vaak t.b.v. geplande herontwikkeling) of getransformeerd naar andere functies. Zo is in 2012 alleen al zo n m² kantoorruimte gesloopt op het Philips Vredeoord complex. In 2013 is o.a. het Rabobank hoofdkantoor aan de Fellenoord (ca m²) gesloopt, evenals het voormalige kantoor van het Eindhovens Dagblad aan De Wal (ca m²). Daarnaast is het afgelopen jaar nog eens zo n m² door transformatie uit de kantorenvoorraad gehaald. Verder zijn er ook forse metrages kantoorruimte gerenoveerd waardoor ze een nieuwe gebruiker hebben gekregen en dus niet langer als kansarm behoeven te worden beschouwd. Voorbeelden daarvan zijn het NRE-gebouw (ca m²) en de nieuwe huisvesting van Philips Lighting op de High Tech Campus Eindhoven (ca m²). In Eindhoven worden de volgende kantorenmilieus onderscheiden: - Centrummilieu - Stationsmilieu - Centrumschilmilieu (Strijp-S en Stadionkwartier) - Snelwegmilieu (Flight Forum, Eindhoven Airport, Poort van Metz) - Ringmilieu (o.a. Beukenlaan, Kronehoefstraat) - Bedrijventerreinmilieu (o.a. De Hurk, Croy) Het merendeel van de kantoren in Eindhoven is te vinden in het centrumgebied (ruim 25% van de voorraad) en het stationsgebied (ruim 15% van de voorraad). De kantorenmarkt houdt overigens niet op bij de begrenzing van de stad. Kantorenparken die in een aantal randgemeenten zijn gelegen (bijv. Science Park Eindhoven in Son & Breugel en Diepenvoorde in Waalre) worden tot het Eindhovense kantorenmilieu gerekend. Vandaar ook dat in 2013 het Eindhovense kantorenbeleid is opgeschaald naar regionaal niveau, door samen met de 21 SRE-gemeenten afspraken te maken over de programmering van kantoorlocaties. In totaal is daarbij zo n m² + 40 ha. nieuwbouwplannen voor kantoor(achtige) gebouwen on hold gezet. 2

3 Door zijn high tech oriëntatie, kent Eindhoven (en de omliggende regiogemeenten) een relatief groot aandeel kantoorachtige 1 gebouwen. Voor een belangrijk deel zijn deze gesitueerd op de High Tech Campus Eindhoven, de TU/e-campus en bedrijventerreinen zoals de Hurk. Veelal gaat het hierbij om gebouwen waarin R&D- of R&D-gelieerde activiteiten zijn (of waren) gehuisvest. Reguliere kantoorgebruikers (zoals overheidsinstellingen, zakelijke dienstverlening e.d.) kunnen zich normaliter niet in deze gebouwen vestigen omdat de bepalingen in het bestemmingsplan dat niet toelaten. Actuele ontwikkelingen Eindhovense kantorenmarkt Uit cijfers van makelaarskantoor DTZ Zadelhoff komt naar voren dat per ultimo 2013 in de stad Eindhoven ongeveer m² kantoorruimte (groter dan 500 m²) werd aangeboden. Daarmee bedraagt het leegstandspercentage ruim 16%, hetgeen overigens in lijn is met het landelijke percentage. Het is zorgelijk dat de kantorenleegstand in Eindhoven het afgelopen jaar bovengemiddeld snel is gegroeid, en wel met zo n 20% ten opzichte van eind 2012 (toen ongeveer m² kantoren leeg stond). Volgens de criteria van DTZ stond vorig jaar een groot deel van de aangeboden kantoren voor meer dan 3 jaar leeg. Met name bij deze zogenaamde structurele leegstand beschouwt DTZ een belangrijk deel van dit aanbod op zijn minst als kansarm. Het Eindhovense kantorenaanbod mag dan fors zijn gegroeid in 2013, daar stond echter ook een groei van de vraag naar kantoorruimte tegenover. Vorig jaar bedroeg de opname van kantoren namelijk bijna m², oftewel een toename van 26% ten opzichte van het voorgaande jaar! In vergelijking tot de landelijke trend (= 11% afname), heeft de Eindhovense kantorenmarkt daarmee goed gepresteerd. Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat een aantal grotere kantoortransacties (o.a. verhuizing van Philips Lighting naar HTCE (ca m²) en verhuizing van Gemeente Eindhoven naar het NRE-gebouw (ca m²) niet in deze cijfers zijn verwerkt omdat ze buiten de door DTZ gehanteerde criteria vallen. Ondanks de relatief goede opnamecijfers, is de Eindhovense kantorenmarkt nog steeds alles behalve gezond. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het huidige aanbod (eerder genoemde m²), ongeveer 5 keer zo groot is als de opname van kantoorruimte in Bij een gezonde kantorenmarkt is de verhouding tussen vraag en aanbod ongeveer 1 : 2, en bedraagt de leegstand niet meer dan zo n 6% (= frictieleegstand). In vergelijking tot andere grote steden, is het kenmerkend voor Eindhoven dat de huidige (en naar verwachting ook toekomstige) leegstand vooral in het centrum en (in iets mindere mate) in het stationsgebied is geconcentreerd. Voor een deel is dit terug te voeren op het succes van de overigens als kantoorachtig gekwalificeerde High Tech Campus Eindhoven. Onder meer Philips Design en Philips Lighting hebben de afgelopen jaren besloten om vanuit het centrum hier naar toe te verplaatsen. Mogelijk dat in de toekomst ook de Philips-onderdelen die nu nog op Vredeoord zijn gehuisvest, zullen verplaatsen naar de HTCE. Dat de leegstand zich in Eindhoven concentreert in en nabij het centrum, heeft als nadeel dat deze erg zichtbaar is in de huiskamer van de stad en hier ook tot ongewenste effecten kan leiden, zoals verloedering van gebouwen of gebieden. Het voordeel is erin gelegen dat juist in dit gebied de meeste kansen aanwezig zijn om hier alternatieve functies onder te brengen in leegstaande gebouwen (studentenhuisvesting, kenniswerkers, creatieve bedrijvigheid, etc.). Daarbij moeten we er als gemeente overigens voor waken dat het transformeren van kantoren niet leidt tot overschotten op andere segmenten van de vastgoedmarkt (bijv. een overschot aan studentenwoningen). 1 Onder kantoorachtigen worden hier solitaire gebouwen verstaan (d.w.z. niet behorend bij, c.q. geschakeld aan een grotere bedrijfsruimte) die v.w.b. hun eigenschappen in principe geschikt zijn om er kantoorwerkzaamheden te verrichten, maar ze zijn niet als kantoor bestemd en mogen daarom ook niet als zodanig worden gebruikt. 3

4 Verwachtingen Eindhovense kantorenmarkt Ondanks het feit dat in Eindhoven hard wordt gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van leegstand in (kantoor)gebouwen, zou het aanbod de komende jaren nog wel eens verder kunnen stijgen. De oorzaak is onder andere gelegen in algemeen geldende factoren zoals de introductie van het Nieuwe Werken. Hierdoor nemen kantoorgebruikers bij een verhuizing vaak een kleinere, nieuwe ruimte in gebruik, dan de oude ruimte die ze achterlaten. Een andere oorzaak is de afnemende verkantorisering (aandeel van de werkgelegenheid dat in een kantooromgeving is gehuisvest). De afgelopen decennia was juist het verkantoriserings-proces de motor achter de vraag naar kantoren. Die motor is de laatste jaren bijna tot stilstand gekomen en dat zal naar verwachting zo blijven, mede door de verdere vergrijzing van de bevolking. Tot slot kan de crisis van de afgelopen jaren en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen als oorzaak worden genoemd. Genoemde ontwikkelingen hebben ook in Eindhoven de nodige consequenties op de kantorenmarkt. Zo gaat de gemeente Eindhoven volledig over op het Nieuwe Werken waardoor minder kantoorruimte nodig is; de gemeente is ingedikt, o.a. in een bestaand gebouw op het voormalig NRE-terrein. Het hoofdkantoor van de Rabobank (tot voor kort nog zo n m² groot) ondergaat eenzelfde beweging, waardoor ook zij in hun gebouw aan de Fellenoord met de helft van het aantal meters kunnen volstaan. Verder zal in 2015 de verhuizing van Woonbedrijf naar de nieuwbouw op de Wal (voormalige EDgebouw) er elders in de stad toe leiden dat zo n m² kantoren vrij komen. Tot slot heeft het vertrek van Philips Lighting uit het centrum (Mathildelaan) naar de High Tech Campus Eindhoven ertoe geleid dat het huidige kantoorgebouw ter grootte van zo n m² begin 2014 leeg kwam te staan. Inmiddels is het complex verkocht aan een Eindhovense ontwikkelaar die vergevorderde plannen heeft om het geheel te transformeren naar wonen, aangevuld met ondersteunende functies. Leegstandsmonitor Gebouwen die in deze Leegstandsmonitor zijn opgenomen, voldoen in beginsel aan de volgende objectief vast te stellen criteria: - het gaat om zelfstandige kantoorruimten (dus geen kantoren die deel uitmaken van een gebouw waarin ook bedrijfsruimten zijn opgenomen); - het kantoor staat voor 3 jaar of langer leeg (dus minstens vanaf 2011), en wel voor meer dan de helft van de totale oppervlakte van het gebouw; - de kantoorruimte die in het gebouw wordt aangeboden, is tenminste 750 m² groot; - er is geen zicht op dat de leegstand op korte termijn wordt ingevuld. De meeste gebouwen die in de monitor zijn opgenomen worden te huur of te koop aangeboden via een makelaarskantoor. In een aantal gevallen is dat echter niet het geval (zoals bijv. bij het gemeentelijk TDgebouw aan de orde is). De leegstand die zich in dit soort gebouwen voordoet, zijn daarom niet meegenomen in de cijfers zoals o.a. DTZ Zadelhoff die hanteert. Vandaar dat de leegstandsgegevens zoals die in de Leegstandsmonitor zijn opgenomen, niet altijd één op één corresponderen met de cijfers die makelaarskantoren aanhouden. Ruim m² kantoorruimte, verdeeld over 16 kantoorgebouwen voldoen op dit moment aan bovenstaande criteria en maken dus deel uit van deze leegstandsmonitor. Daarnaast voldoen nog eens vijf kantoorachtige gebouwen (samen ruim m²) aan de criteria. In totaal is dus in 21 gebouwen sprake van de hierboven gedefinieerde structurele leegstand, tezamen goed voor zo n m². Al deze gebouwen zijn opgenomen in voorliggende Eindhovense Leegstandsmonitor Kantoren Ten opzichte van 2013, is het totale metrage structurele leegstand ongeveer gelijk gebleven. Het aantal gebouwen waarin die leegstand is terug te vinden, is wel iets toegenomen; van 18 naar 21 panden. Vijf 4

5 gebouwen (tezamen goed voor zo n m²) zijn van de lijst afgevallen, terwijl acht gebouwen (tezamen ongeveer m²) eraan zijn toegevoegd. Net als vorig jaar, is ook in 2014 de structurele leegstand niet evenredig over de stad verdeeld. Dat is voor een belangrijk deel terug te voeren op het feit dat in slechts vier grote gebouwen, ruim de helft van de totale leegstand is geconcentreerd; de spreiding wordt daardoor bepaald door incidenten. Met bijna 40% van het totale metrage is het grootste deel van de structurele leegstand terug te vinden in het centrummilieu. Het voormalig TD-gebouw en de Vonderweg 11 (samen ruim m²) nemen hierbij een dominante positie in. Het bedrijventerreinenmilieu neemt voor wat betreft leegstand met circa 35% een tweede plaats in. Twee kantoorachtige, voormalige Philipsgebouwen op de Hurk (genaamd Beatrixcomplex, samen ca m²) nemen hier de meest dominante positie in. De overige structurele leegstand is vooral terug te vinden in het stations- en snelwegmilieu. De vijf gebouwen die in 2014 niet meer in de leegstandsmonitor zijn opgenomen, hebben een andere invulling gekregen waardoor ze niet meer tot de structurele leegstand behoren. In het geval dat een gebouw niet langer een kantoorfunctie heeft, wordt het niet meer tot de kantorenvoorraad gerekend. Hieronder een overzicht van wat er is gebeurd met de vijf gebouwen die vorig jaar nog wél in de Leegstandsmonitor vermeld stonden, maar in 2014 niet meer: - Noord Brabantlaan (Luminos): m² kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein De Hurk, getransformeerd tot bedrijvencentrum Place4Bizz. - Dr. Holtroplaan 3: m² kantoorruimte gelegen op bedrijvenpark Poort van Metz, getransformeerd naar private kliniek (Equipe). - Hoogstraat 39: tegen het centrum aan gelegen kantoorgebouw van m², getransformeerd naar medisch centrum (o.a. Apotheek Keyzer). - Beukenlaan 77: aan de Ring gelegen kantoorgebouw van m², getransformeerd naar circa 200 wooneenheden voor o.a. studenten. - Kronehoefstraat 1: aan de Ring gelegen kantoorgebouw van m² dat hoogst waarschijnlijk in 2015 zal worden getransformeerd tot wooneenheden voor studenten. Behalve de 21 hiervoor gedefinieerde structureel leeg staande kantoren, zijn er nog meer kantoren in Eindhoven die als kansarm kunnen worden aangeduid. Deze zijn niet in deze Leegstandsmonitor opgenomen omdat ze niet aan de hiervoor gestelde criteria voldoen. Desalniettemin kan ook voor deze gebouwen functiewijziging een oplossing betekenen om (dreigende) leegstand tegen te gaan. Zo zijn er het afgelopen jaar diverse kansarme (kantoor)gebouwen getransformeerd die niet in de Leegstandsmonitor 2013 waren opgenomen. Het gaat daarbij o.a. om een voormalig kantoorgebouw (ca m²) aan de Mauritsstraat 72 waarin circa 140 woonstudio s zijn gerealiseerd en het voormalig kantoor van Wooninc (ca m² aan de Onze Lieve Vrouwestraat 8) waarin 59 wooneenheden worden ondergebracht. Al met al is in 2013 zo n m² kansarme kantoorruimte uit de markt genomen door transformatie. Daarnaast is nog eens circa m² gesloopt / herontwikkeld én m² kantoorruimte gerenoveerd. In 2013 is derhalve in totaal m² kantoorruimte (oftewel zo n 5% van de totale kantoorvoorraad) nieuw leven ingeblazen. In vergelijking tot andere steden is dat erg veel! Een en ander heeft ertoe geleid dat de Eindhovense kantorenvoorraad de laatste jaren is gekrompen en daardoor - in kwantitatief opzicht - beter in overeenstemming is met de actuele vraag naar kantoorruimte. Ook kwalitatief sluit het aanbod beter aan bij de marktvraag; de minder courante gebouwen worden immers aan de voorraad onttrokken, terwijl de betere gebouwen overblijven. Genoemde ontwikkelingen zijn in lijn met de uitgangspunten van het Coalitieakkoord ( Expeditie Eindhoven ) en het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in de prioriteitennota en het Eindhovense kantorenbeleid ( Kantorenstrategie Eindhoven ). Dit beleid is gericht op 5

6 duurzaam ruimtegebruik c.q. het voorkomen van leegstand en blijkt effectief te zijn in relatie tot de huidige ontwikkelingen op de Eindhovense kantorenmarkt. De situatie op die kantorenmarkt is weliswaar aan het verbeteren, maar het blijft nodig om de komende jaren vinger aan de pols te blijven houden. Deze Leegstandsmonitor is daarbij een belangrijk instrument. Samenvatting De Eindhovense kantorenmarkt is weliswaar nog steeds niet als gezond te kwalificeren, maar er zijn zeker ook positieve punten te noemen. Onderstaande opsomming van de positieve en negatieve ontwikkelingen die zich in 2013 hebben voorgedaan, maken dit duidelijk. Negatief: 1. Aanbod (c.q. leegstand) kantoorruimte is in 2013 toegenomen met ca. 20%; van m² in 2012 naar ca m² per ultimo Komende jaren ligt het niet voor de hand dat het aanbod kantoorruimte (flink) zal afnemen; vandaar dat ook het leegstandspercentage naar verwachting vrij hoog zal blijven. 3. Bijna de helft van de aangeboden kantoorruimte staat structureel leeg (volgens de criteria van DTZ Zadelhoff). Een belangrijk deel van deze structurele leegstand is door vastgoeddeskundigen als kansarm gekwalificeerd. 4. Het leegstandspercentage (beter gezegd: aanbodpercentage) is toegenomen van 13,2% in 2012, naar 16,4% in Oftewel; in Eindhoven staat momenteel op elke 6 m² kantoorruimte, bijna 1 m² te huur of te koop. Positief: 1. De hierboven genoemde negatieve aspecten van de Eindhovense kantorenmarkt zijn grofweg in lijn met de landelijke cijfers; Eindhoven doet het op deze punten gemiddeld dus niet slechter dan veel andere steden. 2. De opname van kantoorruimte in Eindhoven is het afgelopen jaar met ca. 26% gestegen; van ca m² in 2012 tot bijna m² in 2013 (ter vergelijking: landelijk werd 11% minder kantoorruimte opgenomen). 3. Het metrage structureel leegstaande kantoorruimte dat in de Leegstandsmonitor 2014 is opgenomen (ca m², verdeeld over 21 gebouwen), is nauwelijks gestegen ten opzichte van de Leegstandsmonitor Wel is het aantal leegstaande gebouwen met 3 toegenomen; 5 gebouwen (samen m²) zijn weggevallen, 8 gebouwen (samen m²) zijn erbij gekomen. 4. Een groot deel van de structurele leegstand is in of nabij het centrum gesitueerd; juist hier zijn de kansen tot transformatie van leegstaande kantoren (bijv. tot woonfuncties) het grootst. 5. In 2013 is in Eindhoven tenminste zo n m² kansarme kantoorruimte aangepakt, oftewel: zo n 5% van de totale voorraad. Dit vond plaats door: - transformatie (ca m²); - sloop / herontwikkeling (ca m²); - renovatie (ca m²). Eindhoven doet het op dit punt goed in vergelijking tot andere steden; de kwaliteit van de kantorenvoorraad verbetert zich dan ook in een relatief hoog tempo. 6

7 1. KENNEDYPLEIN 1-13 Kennedy Business Center Aangeboden sinds : 2011 Percentage leegstand : 68% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod op 4 e t/m 9 e verd. Aantal bouwlagen : 9 Bouwjaar : 2002 Aantal parkeerplaatsen : Conform parkeernorm, in onderliggende P-garage Parkeernorm : 1 : 112 : St. Bewaarder Bres II : Kadaster : Meeste beschikbare vloervelden ca. 350 m² groot : Stationsmilieu : Zeer goed; nabij kernwinkelgebied : Zeer goed; pal naast centraal NS- en busstation : Zeer goed; in betaalde P-garage : Onderdeel van Kennedy Business Center (KBC) 7

8 2. PASTOOR PETERSSTRAAT 170 Arctis Aangeboden sinds : 2011 Percentage leegstand : 86% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod op b.g. t/m 9 e verd e verd. Aantal bouwlagen : 12 Bouwjaar : 1999 Aantal parkeerplaatsen : Conform parkeernorm, o.a. in onderliggende P-garage Parkeernorm : 1 : 55 : Verwaltung EC Europa Immobilien Fonds 3 GmbH : KPN : Meeste beschikbare vloervelden ca. 630 m² groot : Stationsmilieu : Goed; nabij kernwinkelgebied : Zeer goed; nabij centraal NS- en busstation : Goed; m.n. betaald parkeren : Geen 8

9 3. BEGIJNENHOF 35 Aangeboden sinds : 2009 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 4 (kelder t/m 2 e verd.) Bouwjaar : 1967 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 34 op eigen, afsluitbaar terrein, deels overdekt Parkeernorm : 1 : 39 : Particuliere belegger : Gemeente Eindhoven : Geen : Centrummilieu : Zeer goed; nabij uitgaans- en kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Zeer goed; o.a. in P-garage Stadhuisplein : Gelegen aan Stadhuisplein 9

10 4. BILDERDIJKLAAN 23 Villa Den Elzent Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 3 + souterrain Bouwjaar : ca : ca Aantal parkeerplaatsen : 80 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 14 : Particuliere belegger : GGzE : Betreft gemeentelijk monument : Centrummilieu : Goed; nabij kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Geen 10

11 5. FREDERIK VAN EEDENPLEIN 1 TD-gebouw Aangeboden sinds : 2008 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 11 (kelder t/m 10 e verd.) Bouwjaar : 1972 Aantal parkeerplaatsen : 170 op eigen, afsluitbaar terrein (deels overdekt) Parkeernorm : 1 : 65 : Gemeente Eindhoven : Gemeente Eindhoven : Geen : Centrummilieu : Goed; nabij kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Goed; deels betaald, deels gratis : Ligging in parkachtige omgeving aan de Dommel 11

12 6. VONDERWEG 11 Aangeboden sinds : 2009 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 7 Bouwjaar : 1981 Aantal parkeerplaatsen : 170 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 65 : Breevast Vastgoedexploitatie : o.a. Atos Origin : Gevel van het gebouw is in 2013 gesloopt : Centrummilieu : Goed; nabij kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Gelegen tegenover PSV stadion 12

13 7. WAL 15 Aangeboden sinds : 2010 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 5 (kelder t/m 3 e verd.) Bouwjaar : 1956 Aantal parkeerplaatsen : 30 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 180 : ABN Amro Bank : ABN Amro Bank : Bestaat uit twee afzonderlijke, geschakelde gebouwen : Centrummilieu : Zeer goed; nabij uitgaans- en kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Zeer goed; o.a. in P-garage Stadhuisplein : Gelegen aan Stadhuisplein 13

14 8. WAL 28 / WAAGSTRAAT 1 Aangeboden sinds : 2010 Percentage leegstand : 55% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod op b.g. en 1 e verd. Aantal bouwlagen : 5 (kelder t/m 3 e verd.) Bouwjaar : 1983 Aantal parkeerplaatsen : 35 in eigen parkeerkelder / eigen parkeerdek Parkeernorm : 1 : 87 : Stichting Bewaarder Vastgoed C.V. APF II : Gemeente Eindhoven : Beschikbare vloervelden ca m² groot : Centrummilieu : Zeer goed; nabij kernwinkelgebied : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Zeer goed; o.a. in P-garage Stadhuisplein : Gelegen aan Stadhuisplein 14

15 9. ST. ANTONIUSSTRAAT 9 Steentjeskerk (onderdeel) Aangeboden sinds : 2010 Oppervlakte (VVO) : 834 m² Aantal bouwlagen : 4 (kelder t/m 2 e verd.) Bouwjaar : 1919 Aantal parkeerplaatsen : 24 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 35 : Particuliere belegger : Bergson Technology B.V. (ICT) : Betreft rijksmonument : Centrumschilmilieu : Redelijk; centrumvoorzieningen op 10 min. loopafstand : Goed; bushalte en NS-station op loopafstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Geen 15

16 10. BEUKENLAAN Aangeboden sinds : 2011 Percentage leegstand : 84% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² te huur Aantal bouwlagen : 3 Bouwjaar : 1998 Aantal parkeerplaatsen : 25 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 45 : Particuliere belegger : Accountantskantoor Witlox van den Boomen : Geen : Ringmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk goed; HOV-lijn op korte afstand : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen schuin tegenover Evoluon 16

17 11. LUCHTHAVENWEG 54 Arivare Aangeboden sinds : 2007 Percentage leegstand : 60% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod op b.g. en 1 e verd. Aantal bouwlagen : 3 (b.g. t/m 2 e verd.) Bouwjaar : 1989 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 108 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 28 : Dutch Active Fund Propco B.V. : Getronics Pink Roccade : Geen : Snelwegmilieu : Redelijk; luchthaven Eindhoven Airport op 5 min. loopafstand : Redelijk goed; HOV-lijn op korte afstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Gelegen op bedrijventerrein Eindhoven Airport 17

18 12. LUCHTHAVENWEG 67 Airport Office Center Aangeboden sinds : 2010 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 3 (b.g. t/m 2 e verd.) Bouwjaar : 1989 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 90 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 35 : Naarderstraat exploitatie B.V. : Canon : Geen : Snelwegmilieu : Redelijk; luchthaven Eindhoven Airport op 3 min. loopafstand : Redelijk goed; HOV-lijn op korte afstand : Goed; m.n. betaald parkeren : Gelegen op bedrijventerrein Eindhoven Airport 18

19 13. BEEMDSTRAAT Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 4 Bouwjaar : 1998 Aantal parkeerplaatsen : 29 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 37 : Particuliere belegger : AM Wonen : Geen : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 19

20 14. BEEMDSTRAAT Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 3 Bouwjaar : 1999 Aantal parkeerplaatsen : 33 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 44 : o.a. Chalet Group : o.a. GPR Communicatie : Maakt deel uit van kantoorcomplex Beatrixhave : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 20

21 15. UKKELSTRAAT 2 Aangeboden sinds : 2009 Percentage leegstand : 86% Oppervlakte (VVO) : m² totaal, waarvan m² aanbod Aantal bouwlagen : 2 Bouwjaar : 1983 : 1999 (buitengevels) Aantal parkeerplaatsen : Geen eigen parkeerplaatsen Parkeernorm : Lips Capital Group : o.a. Aces B.V. : 1 e verd. te huur : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; bushalte op 10 min. loopafstand : Goed; op parkeerplaats naast gebouw, gratis : Gelegen op bedrijventerrein Vlokhoven/Tempel 21

22 16. UKKELSTRAAT 4 Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : 882 m² Aantal bouwlagen : 3 Bouwjaar : 1981 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 22 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 40 : Particuliere belegger : DSB bank : Geen : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; bushalte op 10 min. loopafstand : Goed; op parkeerplaats naast gebouw, gratis : Gelegen op bedrijventerrein Vlokhoven/Tempel 22

23 A. BALTESAKKER Aangeboden sinds : 2011 Oppervlakte (VVO) : m² (w.v. 872 m² kantoorachtige bedrijfsruimte) Aantal bouwlagen : 2 Bouwjaar : 1970 : niet bekend Aantal parkeerplaatsen : 4 op eigen terrein Parkeernorm : Merin : DTG (De TelefoonGids) : Conform best.plan Centraal Woensel 2007 zijn zelfstandige kantoorfuncties hier niet toegestaan : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; bushalte op 10 min. loopafstand : Goed; op openbare weg rond gebouw, gratis : Gelegen op bedrijventerrein Vlokhoven/Tempel 23

24 B. HONDSRUGLAAN 87A-B-C Aangeboden sinds : 2007 Oppervlakte (VVO) : m² (showroom/ kantoorachtige ruimte) Aantal bouwlagen : 2 Bouwjaar : 1977 : ca Aantal parkeerplaatsen : 16 op eigen binnenterrein Parkeernorm : 1 : 74 : Particuliere belegger : Niet bekend : Conform best.plan Bedrijventerrein Woensel 2004 zijn alleen bedrijven uit milieucat. 2 en 3 toegestaan, géén zelfstandige kantoorfuncties : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; bushalte op loopafstand : Goed; op openbare weg voor gebouw, gratis : Gelegen op bedrijventerrein Woenselse Heide 24

25 C. HURKSESTRAAT 19 Beatrixcomplex, gebouw BE Aangeboden sinds : 2003 Oppervlakte (VVO) : m² (kantoorachtige/ lab-ruimten) Aantal bouwlagen : 7 (kelder t/m 5 e verd.) Bouwjaar : ± 1970 Aantal parkeerplaatsen : 117 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 67 : Heijmans Vastgoed : Philips : Conform ontwerp best.plan Bedrijventerrein De Hurk Croy 2013 zijn zelfstandige kantoorfuncties hier niet toegestaan : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 25

26 D. HURKSESTRAAT 19 Beatrixcomplex, gebouw BAE Aangeboden sinds : 2003 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 6 (souterrain t/m 5 e verd.) Bouwjaar : ± 1976 Aantal parkeerplaatsen : 200 op eigen terrein Parkeernorm : 1 : 81 : Heijmans Vastgoed : Philips : Conform ontwerp best.plan Bedrijventerrein De Hurk Croy 2013 zijn zelfstandige kantoorfuncties hier niet toegestaan : Bedrijventerreinmilieu : Matig; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 26

27 E. LIMBURGLAAN 36 Aangeboden sinds : 2008 Oppervlakte (VVO) : m² Aantal bouwlagen : 5 (souterrain t/m 3 e verd.) Bouwjaar : ca Aantal parkeerplaatsen : ca. 100 op eigen, afsluitbaar terrein Parkeernorm : 1 : 32 : Dutch Property Company Vermeer 7 B.V. : Ballast Nedam : Conform ontwerp best.plan Bedrijventerrein De Hurk Croy 2013 zijn zelfstandige kantoorfuncties hier niet toegestaan : Ringmilieu : Redelijk; weinig voorzieningen in directe omgeving : Redelijk; nabij gelegen bushalte : Goed; aan openbare weg, gratis : Gelegen op bedrijventerrein De Hurk 27

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers.

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers. JAN 212 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE GROEI

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden 2014 Een gedetailleerd overzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in de regio Haaglanden. Monitor aanbod bedrijfsonroerend goed Haaglanden

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven

Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Martin Kraaij Universiteit: Opleiding: Masterprogramma:

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting

Nadere informatie

Monitor kantorenmarkt

Monitor kantorenmarkt Monitor kantorenmarkt 2012 economie Inhoud Hoofdstuk Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Haaglanden en de Randstad 6 2 Ontwikkelingen in het Stadsgewest Haaglanden 2011 11 2.1 Groei van de kantorenvoorraad 11

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

www.utrecht.nl/onderzoek

www.utrecht.nl/onderzoek www.utrecht.nl/onderzoek Vastgoedmonitor Utrecht 2012 Vastgoedmonitor Utrecht 2012 1 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Interne Bedrijven Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

QUICKSCAN IMPACT GROEI AANBOD KANTOREN EN BEDRIJVENTERREIN Stec Groep aan Regio Holland Rijnland

QUICKSCAN IMPACT GROEI AANBOD KANTOREN EN BEDRIJVENTERREIN Stec Groep aan Regio Holland Rijnland QUICKSCAN IMPACT GROEI AANBOD KANTOREN EN BEDRIJVENTERREIN Stec Groep aan Regio Holland Rijnland Stec Groep B.V. Peije Bruil, Evert-Jan de Kort en Peter van Geffen Februari 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE A LGEMENE GE GE VENS: Emittent: Robeco Structured Properties I Limited Valuta: EUR Uitgiftedatum: 27 juni 2006 Uitgiftekoers: 100% Nominale waarde: EUR 25.000 Einddatum: 21 maart 2016 Notering: Geen Portefeuillebeheer:

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Debet & Credit. balans van de Gelderse kantorenmarkt. vraag-aanbodconfrontatie 2011-2040

Debet & Credit. balans van de Gelderse kantorenmarkt. vraag-aanbodconfrontatie 2011-2040 Debet & Credit balans van de Gelderse kantorenmarkt vraag-aanbodconfrontatie 211-24 Debet & Credit balans van de Gelderse kantorenmarkt vraag-aanbodconfrontatie. 211-24. november 211 Menno Walsweer Bureau

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij

Nadere informatie

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie