Position paper t.b.v. expertmeeting gemeenteraad Utrecht donderdag 24 januari Michiel Mulder Gemeenteraadslid Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Position paper t.b.v. expertmeeting gemeenteraad Utrecht donderdag 24 januari Michiel Mulder Gemeenteraadslid Amsterdam"

Transcriptie

1 Van starre regels voor lege panden naar kluswoningen in levendige stadsgebieden Position paper t.b.v. expertmeeting gemeenteraad Utrecht donderdag 24 januari Michiel Mulder Gemeenteraadslid Amsterdam In heel Nederland is de leegstand van kantoren sinds de eeuwwisseling inmiddels verviervoudigd. In Amsterdam staat 1,3 miljoen m2 kantoor leeg. Dit is: 17% van alle kantoren in Amsterdam 20% van alle leegstaande kantoren in Nederland Meer dan de vraag naar kantoren in de toekomst. Die is namelijk 1,2 miljoen m2, in het meest gunstige economische scenario Is dit een probleem? Ja, want er is veel ruimtevraag naar overige functies. 1,3 miljoen m2 = +/ woningen. Dit is 20% van de Amsterdamse woningvraag tot Daarnaast is er een ruimtebehoefte van kunstenaars, hotels, grote feestruimte voor Hindoestaanse bruiloften... Ik vind het van belang het groene buitengebied open te houden en dus de bestaande stad maximaal te benutten voor deze ruimtevraag. Volgens mij heeft de oplossing drie kanten: Mogelijk maken Dwingen Financiële structuur Aangaande het scheppen van mogelijkheden is er in Amsterdam reeds veel gebeurd: Door de wethouder: 'Plabeka': schrappen plancapaciteit in bestemmingsplannen voor nieuwe kantoren. Aanstellen Kantorenloods: vraag en aanbod bij elkaar brengen. Beide sinds +/ Door mijzelf: een initatiefvoorstel (maart 2010) en een motie (januari 2011, zie bijlage) Initiatiefvoorstel maart 2010 hield in: Benutten leegstandswet. Leegstandswet biedt weinig mogelijkheden voor sancties, maar geeft gemeente wel enige instrumenten in handen, zoals een verplichte melding en gesprek bij leegstand en de mogelijkheid een huurder aan te dragen. Momenteel loopt een proefproces door gemeente Amsterdam of het aandragen van huurder echt juridisch afdwingbaar is, en tegen welke condities. Kan bijvoorbeeld een eigenaar gedwongen worden zijn bezit verlieslatend te exploiteren? Nieuwbouw koppelen aan wat partijen doen in de bestaande voorraad. Tijdelijk gebruik verbeteren, zowel door leegstandsbeheer als nieuwe initiatieven van tijdelijke ombouw. Gebiedsgerichte aanpak in plaats van functiegericht. Standaarddocument bij transformatie. Optoppen mogelijk maken. Flexibiliteit bestemmingsplannen.

2 Inhoud motie januari 2011 Alle regels geschrapt die je als gemeente kan schrappen. Oa Via postzegelbestemmingsplannen bestemmingswijziging mogelijk maken op pandniveau Geen bovenwettelijke eisen Vergunningsaanvragen toetsen als bestaande bouw in plaats van nieuwbouw door bouw- en woningtoezicht (inmiddels door Donner wettelijk geregeld) Welstandseisen schrappen. Als stadsdelen niet willen meewerken volgt een 'aanwijzing' Flexibele erfpacht afspraken (niet standaard meer betalen voor functie met 'hogere' waarde of bij optoppen verdiepingen. Flexibiliteit in parkeernorm Dus: met betrekking tot het 'mogelijk' maken hebben we nu alles gedaan wat we kunnen. De zogenaamde 'wortel'. De vraag is: kan er meer gebeuren met betrekking tot de stok, het afdwingen van ombouw, en wat is de rol van de financiële structuur? Hier zal het Rijk bij nodig zijn. Aangaande de financiële structuur: Veel kantoren staan nog te hoog in de boeken als je kijkt naar de reële mogelijkheden in de toekomst. Accountant heeft geen bezwaar, banken hebben geen bezwaar. 30 miljard aan vastgoedwaarde zit vast in de leegstaande voorraad. Deze is voor een groot deel in handen van banken en (Duitse) pensioenfondsen. (Nederlandse pensioenfondsen zitten overwegend in het betere segment, niet op de slechte locaties). Deze partijen nemen genoegen met de 'fictieve' boekwaardes, zolang de Cash Flow bijft komen. Dit kan nog heel lang zo blijven. Mogelijk opties om daar iets aan te doen is: Strengere regels van toezichthouders (AFM, DNB) Leegstandsbelasting Vordering van panden Dit gaat dus de bevoegdheid van de gemeente te boven. Maar recente ontwikkelingen op de vastgoedmakrt wijzen uit dat de woningzoekenden wellicht toch geholpen gaan worden door de dynamiek van de financiele markten. Een aantal vastgoedfondsen kan niet meer aan haar verplichtingen voldoen en een groot deel van de investeerders zien hun geld niet terug. Hierdoor komen Amsterdamse kantoren tegen bodemprijzen op de markt. Dit biedt kansen voor het ombouwen van deze kantoren naar woningen, hotels, voorzieningen. Jarenlang gebeurde dit namelijk niet of mondjesmaat omdat beleggers wachtten op de gouden huurder en het liever leeg lieten staan tegen hoge boekwaardes op de balans, zodat men hun verlies niet hoefde te nemen. Deze hoge boekwaardes van vaak meer dan per m2 zorgden ervoor dat transformatie naar andere functies onvoldoende rendabel was en niet van de grond kwam. Vastgoedfondsen zijn de grootste partij in het bedrijfsvastgoed met veel leegstand Wat is er nu gebeurd? De vastgoedportefeuille van Uni-Invest bestaande uit 1,2 miljoen m2 kantoren en bedrijfspanden is voor 360 miljoen verkocht aan Britse en Amerikaanse durfkapitalisten (Patron Capital en TPG). Omgerekend is dit 300 per m2, niet veel meer dan de oud beton prijs. De investeerders hebben plannen gepresenteerd om een deel van hun leegstaand vastgoed tegen zeer lage huren aan te bieden en een ander deel te transformeren naar hotels en studentenwoningen. Zij

3 heeft hiermee ervaring in het buitenland en recent 50 miljoen euro ter beschikking gesteld om dit te financieren. Een vijfde deel van het bezit wil zij verkopen tegen grondwaarde. Hier wordt dus volledig afgeschreven op het vastgoed. Spraken diverse vastgoeddeskundigen na deze deal nog van een uitzonderlijke situatie waar taxateurs weinig mee kunnen, na deze week is dat niet meer vol te houden. De portefeuille van kantoren en bedrijfsgebouwen EPI Orange onder beheer van een Franse bank bestaande uit m2 Nederlandse kantoren en bedrijfsgebouwen werd voor 50 miljoen verkocht aan een onbekende durfkapitalist, zo werd deze week bekend. Dit is een afwaardering ten opzichte van de taxatiewaarde van nog geen jaar geleden met 33%. Omgerekend komt de verkoopprijs neer op 450 per m2. En deze twee vastgoedtransacties zijn nog maar het begin. Er zijn 6 vastgoedfondsen met bezit in Amsterdam die op dezelfde wijze gefinancierd zijn als Uni-Invest en EPI Orange. Als zij of andere fondsen tegen dezelfde betalingsproblemen aanlopen moeten zij ook tegen ramsjprijzen verkopen. Daarnaast zijn er liquiditeitsproblemen bij Duitse vastgoedfondsen, die voor een totaal van 6 miljard euro in Nederlands vastgoed geïnvesteerd hebben. SEB ImmoInvest heeft al aangegeven dat liquidatie onvermijdelijk is omdat de Duitse wetgeving dat vereist, meer zullen volgen. Omdat zij móeten verkopen, zullen de hoge waardes waarvoor het vastgoed in de boeken staat niet vol te houden zijn. Reken eens mee wat een boekwaarde van minder dan 500 voor mogelijkheden biedt. Kluskantoor: kluswoning in een leeg kantoor Mensen op zoek naar woonruimte kunnen dan 100 m2 kopen voor euro. Met een modaal inkomen kun je door de hypotheekrestricties van banken en het kabinet nauwelijks meer dan lenen, maar dan heb je nog altijd een ton te besteden om de ruimte naar believen te verbouwen en bewoonbaar te maken. Kunstenaars kunnen al of niet in collectieven ruimtes in gebruik nemen om te wonen en te werken. Jongeren kan de mogelijkheid geboden worden zelf aan hun woning te klussen om de verbouwkosten laag te houden. Stel hen in staat om voor een annuitaire hypotheek af te sluiten en 50 m2 te verwerven: het levert hen een bruto maandlast van slechts 140 op. Doe het samen met je vrienden en kies zo je eigen buren. Een studentenvereniging kan besluiten een hele verdieping te kopen en te verhuren aan haar leden: vraag de ouders mee te investeren of garant te staan. Inmiddels heb ik een aantal avonden georganiseerd, en er staan er nog een paar op de rol, waarop mensen lege kantoorpanden kunnen bekijken en in gesprek gaan met de eigenaar. Tevens zorgen wij dan voor aanwezige experts die informatie kunnen verstrekken, hoe je zo iets aanpakt. Zie de bijlage voor het verslag van onze eerste bijeenkomst. 29 januari is weer een bijeenkomst gepland in een pand van Uni-Invest, Heathrowstraat 4, vanaf 20.00u. Ook niet-amsterdammers zijn welkom. Inmiddels hebben we in de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee geld vrijgespeeld wordt voor haalbaarheidsstudies, zodat geinteresseerde eigenaars en potentiele bewoners in een vroeg stadium kansrijke cases kunnen identificeren. Rijksregels: 'plattelandswoning' in de stad? Niet op alle locaties mogen woningen komen van het Rijk. Er is namelijk een aantal regels vanuit het Rijk die ombouw naar woningen in de weg staat. Lege panden staan soms op plekken waar geluidsnormen gelden. Maar er is geen geluidsoverlast meer. Of de kantoren staan in gebieden waar stankcirkels gelden, waarbinnen niet gewoond mag worden. Als je er loopt, ruik je niets.hiervoor bestaat tegenwoordig wel een oplossing buiten de stad. Afgelopen juni heeft de Tweede Kamer een wet voor de

4 plattelandswoning aangenomen. Deze wet biedt een oplossing voor bijvoorbeeld gepensioneerde agrariërs die gestopt zijn met hun onderneming. Volgens de wet hebben zij dan een gewone woning, en die zijn niet toegestaan binnen stankcirkels van bijvoorbeeld een aanpalende varkensboerderij. De wet biedt hiervoor ontheffing, mits de gemeente de woning aanmerkt als plattelandswoning. Maar dit geldt alleen op het platteland. Met een eenvoudige wetswijziging zou de strekking van de wet tot het stedelijk gebied uitgebreid kunnen worden. Geef gemeente de mogelijkheid ontheffingen te verlenen per pand, voor allerlei vormen van Rijksregelgeving zoals omgevingswet, bouwbesluit. Gemeentelijke panden Net als alle gemeenten bezuinigt Amsterdam veel op de eigen organisatie. Het kan niet anders dan dat dat meer lege gemeentepanden gaat opleveren, en er staan er nu al een heel aantal leeg. Onze motie die vroeg om kluswoningen in deze lege kantoren kreeg gelukkig ook een meerderheid, en inmiddels heeft de wethouder toegezegd dit voorjaar op de zelfbouwmarkt 5 gemeentepanden voor collectieven op de markt te brengen. Besluit Niets gaat vanzelf en je moet er bovenop blijven zitten om transformatie echt te laten slagen in de praktijk. Het is weerbarstig, maar potentieel naar de toekomst steeds kansrijker. In 2012 is m2 kantoorruimte daadwerkelijk getransformeerd naar andere functies in Amsterdam. Dit was een aantal jaar geleden substantieel lager of vrijwel nul. Dat zijn bemoedigende signalen dat het echt kan gaan lukken!

5 Bijlage 1 Motie ombouwen lege kantoren, aanvaard in de Amsterdamse gemeenteraad 26 januari 2010 Motie van de raadsleden Mulder, Van Dalen, Combrink, Sahin, Alberts, van Drooge, Frijda, Van der Velden inzake extra voorstellen bij initiatiefvoorstel bestrijding leegstand kantoren. Aan de Gemeenteraad Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: De Raad, Gehoord de discussie aangaande het initiatiefvoorstel bestrijding leegstand kantoren en het actieplan terugdringen leegstand kantoren, In aanvulling op de voorstellen uit het initiatiefvoorstel en het actieplan,besluit: 1. Voor initiatieven van eigenaren om lege kantoren om te bouwen zo spoedig mogelijk de juridische voorwaarden te scheppen waaronder dit mogelijk is, onder andere door inzet van postzegelbestemmingsplannen en wabo-anticipaties, teneinde deze ombouw te faciliteren; 2. Bij ombouwen van kantoren alleen de minimaal wettelijk verplichte eisen te stellen aangaande geluid en milieu; 3. Als beleidsregel vast te stellen dat bij ombouw van een kantoor deze door bouw- en woningtoezicht beoordeeld wordt als bestaande bouw en niet als nieuwbouw; 4. De besluiten 1-3 op te nemen in het handboek transformatie en als kader aan de stadsdelen mee te geven; verzoekt het college wanneer transformatie van een leeg kantoor dreigt te stranden op een van de onder besluit 1-3 genoemde belemmeringen dit zo spoedig mogelijk te melden aan de raad; spreekt als haar mening uit dat zij de bereidheid heeft in voorkomende gevallen indien noodzakelijk het middel van de aanwijzing in te zetten; 5. Indien toevoeging van extra vierkante meters woonoppervlak ( optoppen ) transformatie van een leegstaand kantoorpand mogelijk maakt, niet de volledige erfpachtcanon in rekening te brengen voor het aantal vierkante meter GBO van nieuwe functies (niet zijnde kantoorfuncties); 6. Bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen en de uitgifte van grond waarin het aantal vierkante meters voor kantoorruimte wordt uitgebreid, eisen te stellen aan wat de beoogde afnemer van de grond voor inspanning levert met betrekking tot het ombouwen van bestaande leegstaande kantoorruimte naar andere functies; verzoekt het college hiertoe per geval een voorstel te doen aan de gemeenteraad; 7. In leegstaande kantoorpanden bewoning mogelijk te maken volgens hotelconcept, waarbij de totale geraamde benodigde hotelcapaciteit stadsbreed met het aantal verblijfsunits (hotelkamers) die toegevoegd worden aan wonen volgens hotelconcept uitgebreid worden ( microliving ); 8. In gebieden met veel leegstaande kantoorruimte, zoals Amstel III en Sloterdijk, de eisen voor welstand buiten werking te verklaren en verzoekt het college een in dier voege gewijzigd welstandskader aan de gemeenteraad voor te leggen;

6 Verzoekt het college van B&W: 1. Een keurmerk te ontwikkelen met professionele beheersorganisaties die, anders dan de huidige antikraakbureaus, zorgen dat 70% of meer van een kantoorpand zinvol gebruikt wordt; 2. Op het niveau van de regio, naast de afspraken over de planvoorraad in het kader van Plabeka, afspraken te maken over het ombouwen van de incourante leegstaande voorraad en hierin het koppelen van uitgifte van nieuwe kantoorruimte aan ombouw van leegstaande kantoorruimte nader uit te werken; 3. Op 1 of 2 kantoorlocaties met veel leegstaande voorraad actief een meer thematische benadering na te streven waarbij zij zich inzet voor het vestigen van een publiekstrekker; 4. Indien het bestemmingsplan of de parkeernorm de ombouw van kantoorruimtenaar andere functies belemmert, de raad zo spoedig mogelijk een voorstel ofmeerdere voorstellen voor te leggen hoe die belemmeringen op te lossen; 5. Indien het in gebruik nemen van een leegstaand kantoorpand door eengebruiker wordt belemmerd door het niet mee kunnen nemen van de parkeernormvan de huidige locatie van gebruiker, een voorstel te doen aan degemeenteraad voor maatwerk in het locatiebeleid; 6. Te waarborgen dat nieuwe kantoorruimte zodanig wordt gerealiseerd dat ombouw naar andere functies in de toekomst zo eenvoudig mogelijk plaats kan vinden; 7. Op een website leegstand van kantoren en tot ombouw bereidwillige eigenaren weergeven met hun telefoonnummer, zodat potentiële gebruikers hen weten te vinden; 8. De realisatie van een applicatie voor o.a. smartphones te faciliteren en aan te moedigen, waarbij leegstaande kantoren gelabled zijn met een nummer waarlangs vraag en aanbod elkaar kunnen vinden en mensen ideeën kunnen achterlaten wat te doen met het leegstaande kantoor; 9. De realisatie van een televisieprogramma of project So you think you can develop te faciliteren en aan te moedigen waarmee de ombouw van leegstaande kantoren op de kaart wordt gezet; 10. Periodiek te rapporteren aan de raad hoe deze voorstellen in de praktijk uitwerken en wat de mogelijke bij-effecten zijn; 11. Deze voorstellen duidelijk te communiceren naar de buitenwereld, onder andere via het handboek transformatie en de website. Het lid / De leden van de Gemeenteraad, M. Mulder (PvdA) Frank van Dalen (VVD)Tamira Combrink (GroenLinks) Ahu Sahin (D66) Remine Alberts (SP) Lex van Drooge (CDA) Nelly Frijda (RED Amsterdam) Ans van der Velden (Trots)

7 Bijlage 2 Verslag eerste kluskantorenavond 17 juli 2012 Zinderende behoefte aan woningen in lege kantoren Wat een ongelooflijke ervaring! Wij hadden 40 stoelen voor bezoekers klaargezet en 6 voor de inleiders/panelleden. Dit in een verder geheel leeg kantoor in bezit van investeringsmaatschappij Uni Invest op kantorengebied Sloterdijk. Slechts 1 hoek van het hele pand (totaal oppervlak m2) werd gebruikt door een kunstenaar. Reden van de avond: bespreken van de mogelijkheid voor particulieren een stuk kantoor te kopen en dit zelf te (laten) verbouwen naar eigen inzicht. Voordeel: de panden staan tegenwoordig sinds recente vastgoeddeals voor zeer lage prijzen in de boeken, dus het biedt betaalbare woonruimte voor mensen die dit nu niet vinden op de Amsterdamse woningmarkt. Eerder maakte ik enkele sommetjes in Parool dat je op deze wijze 100 m2 kunt kopen voor euro. Mensen met modaal inkomen hebben dan nog een ton om te verbouwen. Gisteren besteedde nieuwsuur aandacht aan het plan (zie hier). Reeds voor het aanvangstijdstip waren alle stoelen bezet en het bleef maar binnenstromen. Schattingen liepen uiteen van 150 tot 200 aanwezigen. Ik hield een kleine peiling waaruit bleek dat het grootste deel van hen kwam omdat zij zelf graag in een leeg kantoor wilden wonen. Een klein deel was aanwezig omdat zij professioneel betrokken was: architecten, adviseurs, een enkele projectontwikkelaar. Er was welgeteld 1 vastgoedeigenaar: de gastheer van Uni Invest. Uni Invest lichtte toe dat zij in principe open staan voor het plan en best een pand willen verkopen aan een groep particulieren die daar vervolgens naar eigen inzicht de ruimte ombouwen tot woning. De verkoopprijs hangt af van de alternatieve mogelijkheid die een pand heeft, dat wil zeggen,voor hoeveel kan men het verhuren als kantoor. Bovendien is zekerheid van belang: gaat de particulier daadwerkelijk de afgesproken prijs betalen. Als ik een miljoen meeneem met een aantal vrienden, kan ik dan dit hele pand kopen? vroeg iemand uit het publiek. Een miljoen was te weinig, maar twee miljoen hoefde het ook niet te zijn. Het onderhandelen was daadwerkelijk begonnen. Menno Kooistra van Leegstand van Zaken lichtte hun activiteiten toe. Het betreft een netwerkorganisatie op zoek naar een pand. Als ze een geschikt pand hebben willen ze particulieren in staat stellen dit om te bouwen naar woningen. Leegstand van Zaken levert de benodigde expertise en begeleiding. Menno waarschuwde dat je het niet alleen voor de lage vierkante meter prijs moet doen, maar wonen in kantoren juist heel bijzondere en prettige lofts op kan leveren, met hoge plafonds en veel buitenruimte. Bas van Rijlaarsdam van DRS Makelaars lichtte de situatie op de Amsterdamse kantorenmarkt toe: waar vindt je goedkope panden (nabij Sloterdijk, Amstel 3 gebied tussen Arena en AMC, Diemen ook) en hoe kom je in contact met een eigenaar? De panden staan niet op funda dus particulieren zullen vaak te laat zijn. Bel gewoon met een groepje geintereseerden een makelaar, luidde het devies. Vervolgens kwamen de potentiele bewoners aan het woord. Jacco Croon lichtte zijn

8 woonwens toe: hij woont nu in een prima straat maar wil graag met een groepje geintereseerden gezamenlijk een leuk woonmilieu creeeren in een leeg kantoor, compleet met squashbaan. Hij was al bezit met een groepje en er gingen veel handen omhoog van mensen die zich bij zijn groepje wilde aansluiten. Auguste van Oppen zag het parkeerterreintje voor het pand waar we zaten al veranderen in een moestuin. Het dromen kon beginnen. Zijn de dromen realistisch? Veel aanwezigen hadden vragen over hoe het werkt met bestemmingsplannen en erfpacht. Gelukkig was er veel expertise aanwezig zodat een heel aantal vragen beantwoord kon worden. In principe werkt de gemeente sinds het aannemen van mijn motie mee aan het wijzigen van het bestemmingsplan. Soms kan het niet wegens Haagse regelgeving, maar dan gaan we met alle aanwezigen naar het Plein. Bovendien zijn er genoeg panden in Amsterdam waar het wel kan. Voor erfpachtcontracten geldt dat splitsing in principe mogelijk is en eenvoudig te regelen. Het moment van splitsing kan wel van belang bij: voordat de bank financiering geeft wil men namelijk wel weten of de splitsing geregeld is. Hier heb ik zelf nog wat uitzoekwerk beloofd. Als het niet goed genoeg geregeld is procedureel komen wij met voorstellen ter verbetering. Na een korte pauze waarin iedereen het pand kon bekijken en doorlopen vertelde architect Hein de Haan over zijn ervaringen met de ombouw van het oude Acta gebouw in studentenwoningen. Voor het Amstel 3 gebied heeft hij een interessant plan om met een woningcorporatie samen te werken. Het werkt nog steeds in de vorm van een collectief van bewoners (CPO) maar via de corporatie wordt ontwikkeld met koopgarant : de bewoner koopt feitelijk 75% van de waarde van de woning, de corporatie de andere 25%. De bewoner betaalt dus ook maar 75% hypotheeklasten. Hierdoor kunnen prijzen voor de koper zakken tot euro, bereikbaar voor mensen met een modaal inkomen. Hein de Haan had tevens een goede suggestie voor het stedenbouwkundig plan van Amstel 3: meer bebouwing toevoegen, waarmee ook een verdienmodel ontstaat. Jelk Kruk heeft veel ervaring met collectieven en had een aantal heel concrete tips en schetste een goed beeld van de verschillende stappen die je moet zetten om als collectief een stuk kantoor te verwerven. Het begint met het organiseren van een groepje. Wij maakten de afspraak, gezien de belangstelling van de avond, begin september weer een bijeenkomst te houden en dan te kijken of we concreet groepjes kunnen vormen. Interessant discussiepunt was de wenselijkheid van het vormen van een groepje in collectief particulier opdrachtgeverschap. Enerzijds is de kans groter dat je dan een eigenaar met een pand vindt die bereid is te verkopen. De eigenaar staat namelijk niet te wachten op het verkopen van allemaal hoekjes en stukjes van zijn kantoor om met de rest te blijven zitten. Bovendien kun je de kosten drukken door investeringen voor het hele pand (zoals installaties) samen te dragen. Anderzijds staan veel mensen niet te wachten op ellenlange vergaderingen met gezamenlijke kopers. Je wil niet teveel gezeur aan je hoofd en juist naar eigen inzicht je kluskantoor inrichten. Een kleine peiling wees uit dat het grootste deel van de aanwezigen best in een groepje wil werken. Er is echter ook een deel dat dit liever individueel doet. Een aannemer uit Almere kwam nog met de geruststellende ervaring dat je helemaal

9 niet met een 100% gevuld groepje hoeft te beginnen. Bij normale ontwikkelaar geeft de bank ook bij 70% verkochte woningen financiering voor de bouw. Zeker in een vroeg stadium kun je best beginnen met een groepje van maar 30% van het uiteindelijke benodigde aantal voor de koop. Degenen die het pionierswerk niet aanspreekt kunnen dan later aansluiten. Voor een jong stel dat zelfs eerder van vakantie was gekomen om de bijeenkomst bij te wonen zou dat wellicht een goede optie zijn, maar ook Leegstand van Zaken springt in op deze behoefte, door aan de hand van een concreet pand bewoners te zoeken. Een belangrijke persoonlijke les voor mij was dat er feitelijk groepjes met verschillende intensiteit mogelijk zijn. Voor een bepaalde categorie is het voldoende een groep te vinden die samen de koop wil sluiten en alleen de basale zaken zoals de hoofdingang en trapportaal samen wil regelen. Andere willen juist graag samen dromen uitwerken en veel aandacht besteden aan gezamenlijke ruimtes. Ook m.b.t. prijs kwaliteit wensen is er genoeg mogelijk. Conclusie was dat er in Diemen panden staan met een boekwaarde van 250 euro per m2 en de marktprijzen in Amsterdam Centrum voor lege kantoren makkelijk tot 1000 euro kunnen oplopen. Het hangt dus sterk af van de locatie. Ga je voor een zeer scherpe prijs of meer voor kwaliteit? Beide is mogelijk. De conclusie? Alleen al vanwege de opkomst zit er veel potentie in het idee. Het is ook zeker niet kansloos, maar ook niet eenvoudig te realiseren. Er is weinig bekend over de verschillende organisaties, zowel commercieel als niet commercieel die zich bezig houden met vraag en aanbod bij elkaar brengen. Sites als wikaza en pandenmetkansen.nl kenden tot op heden weinig bekendheid bij de aanwezigen. Groepsvorming lijkt noodzakelijk maar dit kan ook in facebook-pagina achtige setting, verschillende stijlen en intensiteiten zijn mogelijk. De gemeente moet intussen faciliterend optreden door benodigde wijzigingen in bestemming en erfpachtcontracten door te voeren. Paul Oudeman sprak vanuit zijn rol als kantorenloods die namens de gemeente tracht aanbod en vraag bij elkaar te brengen. Hij heeft een kaart met lege gebouwen en gaat een short list maken van panden die in potentie in aanmerking komen voor dit idee. Tevens heeft hij 6 oktober een open kantorendag georganiseerd waarop u lege kantoren kunt bekijken en de eigenaar ontmoeten. In elk geval komen we begin september weer bij elkaar om te kijken of we meer concrete stappen kunnen zetten. Jelk Kruk gaf wel wat huiswerk op: denk goed na over je woningbehoefte. Hoeveel vierkante meter, wat voor locatie en wat ben je bereid te betalen? Alle informatie en mogelijkheden worden op een rijtje gezet en naar de aanwezigen g d. Ook op de hoogte blijven? Meld je aan! Wat vooral bleef hangen: de zinderende energie van mensen die echt graag in een leeg kantoor willen wonen. Je wordt er door bevangen: ik zal er alles aan doen om deze mensen te helpen in hun woningbehoefte te voorzien.

Transformatie van leegstaande kantoren

Transformatie van leegstaande kantoren ONDERZOEKSRAPPORT Transformatie van leegstaande kantoren Onderzoek naar beleid en uitvoering maart 2013 Rekenkamer Amsterdam ONDERZOEKSRAPPORT Transformatie van leegstaande kantoren Onderzoek naar beleid

Nadere informatie

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje Kantoortransformatie Leegstaande kantoren: ze zijn de doodse plekken in wijken, steden en bedrijvenparken. Er gebeurt niets meer, er loopt niemand meer, het leeft niet meer. Daarmee bedreigen ze de leefbaarheid

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Syllabus Leegstand kantoren Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Met artikelen over financiële, juridische en strategische aspecten bij leegstaande

Nadere informatie

Raadsnotitie. Bestrijding leegstand kantoren. Een aanpak om de kansen van de crisis en de nieuwe leegstandswet te benutten

Raadsnotitie. Bestrijding leegstand kantoren. Een aanpak om de kansen van de crisis en de nieuwe leegstandswet te benutten Gemeenteblad aadsnotitie Jaar 2010 Publicatiedatum * Onderwerp aadsnotitie van het raadslid de heer Mulder van 1 maart 2010, getiteld: Bestrijding leegstand kantoren Een aanpak om de kansen van de crisis

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Nummer raadsvoorstel: 20 / 2011 Voorstel om te besluiten:

Nadere informatie

Denken in Transformatie. Herbestemming van kantoorgebouwen in Zaanstad

Denken in Transformatie. Herbestemming van kantoorgebouwen in Zaanstad Denken in Transformatie Herbestemming van kantoorgebouwen in Zaanstad Inleiding De vorige notitie van ROSA over woningnood en leegstand opende met de volgende woorden: "tijdens de raadsleden vergadering

Nadere informatie

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Een huis op maat ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Aan deze uitgave werkten mee: Friedeke Drewes, De Regie Ellen van Vossen, De Regie In de projectgroep zaten:

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Grondgebied Ingekomen stuk D12 (PA 27 april 2011) Bouwen en Wonen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 78 48 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Dit land wordt zoveel beter

Dit land wordt zoveel beter Dit land wordt zoveel beter Meer betaalbare woningen voor starters Een brief aan wethouders en raadsleden Den Haag, 7 november 2006 Beste wethouders en raadsleden, In vroeger dagen richtte de mens zelf

Nadere informatie

Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Nieuwsbrief. Interviews met:

Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Nieuwsbrief. Interviews met: Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Jean Baptiste Benraad, Olaf Prinsen, Saskia Beer, FRITS VAN DONGEN, REMCO VAN LUNTEREN en Roel van de Bilt Interviews met: 2014 Colofon:

Nadere informatie

Discussies. over de stad. Overheid in de buurt. amsterdam

Discussies. over de stad. Overheid in de buurt. amsterdam Discussies over de stad Overheid in de buurt De kraakmoskee als inspiratiebron voor interculturele zelforganisatie De slag om het Hemonyplein Betrek de ondernemende en creatieve burger bij de aanpak van

Nadere informatie

Een leegstandsverordening voor Breda?

Een leegstandsverordening voor Breda? Een leegstandsverordening voor Breda? 1 2 1. INLEIDING... 4 2. LEEGSTANDBELEID... 4 2.1 LEEGSTAND IN BREDA... 4 2.2 HUIDIG INSTRUMENTARIUM BREDA LEEGSTANDSBELEID... 5 2.3 RELEVANTE BELEIDSONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9.

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9. Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 2 maart 2014 zie ook: www.nvm.nl D66-wethouder Berend de Vries (Tilburg): Optimisme over komende verkiezingen 6 BNA-directeur Fred

Nadere informatie

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Lijdende visie Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Mark Borst Eerste Ringdijkstraat 214 1097 BC markborst@hotmail.com 0612246730

Nadere informatie

Eindadvies Tafel Duurzaamheid en Woonlasten fase 2

Eindadvies Tafel Duurzaamheid en Woonlasten fase 2 Eindadvies Tafel Duurzaamheid en Woonlasten fase 2 Onderdeel van MIRT-onderzoek stimuleren stedelijk wonen/ verstedelijking Betreft : Tafel Duurzaamheid en Woonlasten Datum : 23 juni 2015 Voorzitter: Gerard

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

LEEGSTAND EN KRAKEN. - eindrapport - Dr. P.H. Renooy. Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728

LEEGSTAND EN KRAKEN. - eindrapport - Dr. P.H. Renooy. Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728 Leegstand en kraken LEEGSTAND EN KRAKEN - eindrapport - Dr. P.H. Renooy Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Aanpak leegstand en verloedering

Aanpak leegstand en verloedering Aanpak leegstand en verloedering Leegstand en verloedering hebben een negatieve invloed op de beeldvorming van een stad, op gevoelens van veiligheid en het vestigingsklimaat voor winkels en bedrijven.

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Wijksteunpunt Wonen Centrum in opdracht van stadsdeel Centrum. Datum publicatie: 13 december 2012

Het onderzoek is uitgevoerd door Wijksteunpunt Wonen Centrum in opdracht van stadsdeel Centrum. Datum publicatie: 13 december 2012 1 2 3 Onderzoek en tekst Vincent Feith Opmaak en foto's Frake Schermer Begeleidingscommissie Leegstandsonderzoek Dingeman Coumou, bestuurslid Huurdersvereniging Centrum Annet Heuer, beleidsmedewerker van

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie