Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF Nederland"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF Nederland 1

2 Inhoudsopgave (alfabet) Pagina A Aangaan verplichtingen/maken van kosten 4 Accepteren van donaties 4 Adressen 5 B Basiswaarden 5 Belangenverstrengeling/melding van zaken 5 Besturing 6 C Comité van aanbeveling 6 Commissies 6 Communicatie en informatie 6 Contact met bestuur 7 D Donateurs en fondsenwerving 7 F Financiën en administratie 7 I Internationale verbondenheid 7 K Klachten 7 M Medewerkers inzet en waardering 7 O Organisatie 8 P Projecten en projectrapportage 8 R Rechtsvorm 8 Relatie met bank, accountant, fiscus, CBF en de pers 9 S Sancties 9 U Uitzonderingen en afwijkingen 9 V Vervoer van goederen en mensen 9 Voorschotten en declaraties 9 Vrijwilligheid en gewetensbezwaren 9 W Werking reglement 10 Z Zorg voor alle belanghebbenden 10 2

3 Waarom een huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement is bedoeld om de samenwerking en activiteiten binnen de stichting adequaat en voorspelbaar te laten verlopen. Hiervoor zijn spelregels nodig, waar iedereen binnen de stichting geacht wordt zich aan te houden gedurende zijn/haar inspanningen voor de stichting. Het reglement schept verwachtingen en fungeert als een leidraad voor iedereen die met of namens de stichting actief is. Het reglement is beschikbaar op de website van de stichting. Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement vast waarin ondermeer zaken geregeld en beschreven worden die niet (gedetailleerd) in de statuten zijn vervat. Het bestuur is het enige orgaan binnen de stichting dat het huishoudelijk reglement kan aanpassen (met unanieme stemmen). Het reglement is ondergeschikt aan de statuten. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 3

4 Aangaan verplichtingen/maken van kosten Het aangaan van verplichtingen en maken van kosten voor rekening van de stichting dient zeer zorgvuldig te gebeuren. Er worden geen (voorwaardelijke) financiële verplichtingen aangegaan die de beschikbare of gebudgetteerde (specifieke) baten zullen overschrijden. Er worden geen verplichtingen aangegaan waarbij sprake is van een afdwingbaar (financieel) resultaat. Alle verplichtingen gaan uit van een passende inspanning nodig om de overeengekomen doelen/afspraken te realiseren. De stichting gaat geen verplichtingen aan waar sprake kan zijn van of die kunnen leiden tot overtreding van wet- of regelgeving of die in strijd zouden zijn met de goede zeden. Er gelden de volgende autorisatieregels: In geval de verplichting (uitvoering) door derden is gewaarborgd: Een individueel bestuurslid mag verplichtingen aangaan indien de realisatie/uitvoering door derden gewaarborgd is (diensten in natura, bijvoorbeeld vervoer hulpgoederen), waarbij hij/zij deze bevoegdheid mag delegeren aan anderen binnen zijn/haar portefeuille. In alle andere gevallen: Een individueel bestuurslid mag tot verplichtingen aangaan, waarbij hij/zij deze bevoegdheid mag delegeren aan anderen binnen zijn/haar portefeuille, in welk geval verantwoording dient te worden afgelegd aan het betreffende bestuurslid. Voor het aangaan van verplichtingen vanaf een (geschatte) financiële waarde van is vooraf goedkeuring van de penningmeester vereist. Voor het aangaan van verplichtingen vanaf een (geschatte) financiële waarde van is vooraf goedkeuring van het bestuur vereist (bestuursbesluit). De autorisaties etc. zijn vastgelegd in het Handboek administratieve organisatie & interne controle LZG. Accepteren van donaties Donaties zijn vanzelfsprekend zeer welkom. Wel gelden er voorwaarden waaronder donaties mogen worden geaccepteerd. Dit zijn: Alle gelden zijn vrijwillig ter beschikking gesteld. Er mogen geen formele resultaatverplichtingen en/of tegenprestaties worden gesteld. Er mogen geen gelden, goederen of diensten in ontvangst worden genomen waarvan de bestemming door de gever wordt beperkt in strijd met de normen en waarden van de stichting. Er mogen geen gelden, goederen of diensten worden overhandigd of in ontvangst worden genomen, die kennelijke bedoeld zijn daarmee gunsten te verwerven ( smeergelden ), dan wel die van dubieuze bronnen afkomstig zijn. Donaties in geld worden bij voorkeur giraal ontvangen direct op de bankrekening van de stichting. Contante donaties, etc. mogen alleen in ontvangst worden genomen als er tenminste twee vertegenwoordigers van de stichting aanwezig zijn, waaronder een bestuurslid, dan wel door middel van een door de penningmeester verzegelde collectebus. Contante gelden worden direct op de rekening van de stichting gestort met schriftelijke ( )kennisgeving van beide medewerkers aan de penningmeester. 4

5 Adressen Het volledige adres van de stichting is: Bezoekadres Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen Gebouw Skyport Havenmeesterweg 43 Kamer 617 Postadres Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen Postbus ZS Schiphol Tel/fax: +31 (0) Website: Internationale website: Omdat het kantoor van de stichting niet permanent bemand is, dient men bij voorkeur contact op te nemen via . Ook het bestuur is via het mailadres te bereiken. In verband met de beveiliging van het kantoorgebouw en verplichte aanmelding/identificatie bij de portier, dient men voorafgaand aan een bezoek het kantoor te bellen/mailen, zodat uw komst kan worden aangemeld bij de beveiliging. Basiswaarden Iedere medewerker van de stichting: Staat onbevangen ten aanzien van ras, religie, geaardheid, levensbeschouwing of politieke opvatting. Houdt zich aan de lokale wet- en regelgeving. Onthoudt zich van uitingen of activiteiten die de stichting op enigerlei wijze kunnen schaden. Onthoudt zich van inmenging in binnenlandse respectievelijk interne aangelegenheden in de landen waar de stichting actief is of organisaties waarmee de stichting samenwerkt. Onthoudt zich van intimiderend, onzedelijk of anderszins onbetamelijk gedrag. Staat positief tegenover de stichting in al haar facetten. Stelt zich onafhankelijk en neutraal op en meldt het direct aan het bestuur indien deze onafhankelijkheid of neutraliteit op enigerlei wijze wordt bedreigd. Houdt zich op de hoogte van: o De statuten van de stichting. o De doelstellingen en werkwijze van de stichting. o Het huishoudelijk reglement. o Alle publicaties van de stichting. Belangenverstrengeling/melding van zaken Medewerkers dienen te waken voor en op te treden tegen verstrengeling van belangen en/of zaken en activiteiten die de stichting op enigerlei wijze kunnen schaden of benadelen. Een medewerker (waaronder dus ook een bestuurslid) dient het bestuur op de hoogte te brengen indien: Hij/zij een zakelijke relatie met de stichting heeft ongeacht de vorm of hoedanigheid. Hij/zij familieleden heeft die op enigerlei bij of voor de stichting werkzaam zijn. Hij/zij verdachte is ter zake van een misdrijf. Hij/zij weet heeft van onoorbare zaken met betrekking tot de stichting. 5

6 Bestuur De dagelijkse leiding van de stichting rust bij het bestuur, bestaande uit (tenminste) zeven onbezoldigde leden die elk een bepaalde portefeuille hebben en/of disciplines vertegenwoordigen, waaronder de voorzitter. Het algemeen bestuur vormt tevens het dagelijks bestuur. De leden zijn (per april 2011): Naam Rol Verantwoordelijk aandachtsgebied Benno Baksteen voorzitter Algemeen Walter List penningmeester Financiën & Administratie Joost Keulen secretaris Kantoor & Juridische zaken Jos Netten lid Vliegdienst Maarten van Walt Meijer lid Hulptransport Dick Meijer lid Vliegdienst Yvonne Russ lid PR/Marketing, binnenlandse activiteiten, (kinder)begeleiding, fondsenwerving Marc Westenberg lid Vliegdienst Voor de werking van het bestuur is een separaat document opgesteld: Werkwijze bestuur LZG. Dit document is beschikbaar op het kantoor/de website van de stichting. Door zitting te nemen in het bestuur onderwerpt ieder bestuurslid zich expliciet aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Bestuursleden kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met de statuten of het reglement. Het bestuur komt maandelijks bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk wordt geacht. Comité van aanbeveling De stichting beschikt over een comité van aanbeveling, bedoeld om de stichting ondersteuning te geven op het vlak van goodwill, promotie, public relations en het bevorderen van de relaties van de stichting met het bedrijfsleven, de overheid en verwante organisaties. Voor de opzet en werking van dit comité is een separaat reglement opgesteld: Reglement comité van aanbeveling. Dit reglement is ter inzage beschikbaar op het kantoor van de stichting. Binnen het bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor het comité van aanbeveling. Commissies De commissies worden geleid door de verantwoordelijke bestuursleden. De commissies opereren binnen de gestelde kaders van de stichting zelfstandig. Iedere commissie regelt haar eigen organisatie, bezetting, overleg en activiteiten. De resultaten worden via het bestuurslid aan het bestuur gerapporteerd en verantwoord. Communicatie en informatie De stichting beschikt over meerdere instrumenten om te communiceren. Naast de permanente informatie op de website brengt de stichting drie maal per jaar een bulletin uit. De website is bedoeld voor actualiteiten, informatieverschaffing en documentenbeheer. Het bulletin is bestemd voor achtergrondinformatie en projectverslagen. Zowel de website als het bulletin hebben een redactieraad. Binnen de stichting is een bestuurslid verantwoordelijk voor de communicatie en informatie. Voor deze portefeuille is er een separaat communicatieplan opgesteld. 6

7 Contact met het bestuur Medewerkers van de stichting kunnen hun vragen, genoegens en ongenoegens door tussenkomst van een bestuurslid voorleggen aan het bestuur. Het bestuurslid zal deze aan het bestuur melden. Informeel zijn de nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse bijeenkomst van vrijwilligers gelegenheden om rechtstreeks met bestuursleden van gedachten te wisselen. Ook via het algemene adres is het bestuur bereikbaar. Donateurs en fondsenwerving De stichting bekostigt haar activiteiten uit donaties van particulieren, bedrijven en de overheid en sponsorgelden van bedrijven, of vergoedingen voor activiteiten die in rekening worden gebracht bij opdrachtgevers. Ook bijdragen van andere NGO s zijn mogelijk. Binnen de stichting is een commissie onder leiding van een bestuurslid (per 2010: Yvonne Russ) verantwoordelijk voor de fondsenwerving. Nieuwe donateurs zijn uiteraard welkom en dienen te worden verzocht contact op te nemen met het kantoor (zie adressen) of het verantwoordelijke bestuurslid. Financiën en administratie Het financieel jaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Deze portefeuille is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Voor de opzet en werkwijze van de financiën en administratie is een separaat handboek opgesteld: Administratieve organisatie en interne controle LZG. Huishoudelijk Reglement en Statuten In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet of indien toepassing van het Huishoudelijk Reglement strijdig is met de statuten van de stichting, is het bepaalde in de statuten doorslaggevend. Internationale verbondenheid De stichting is internationaal verbonden met haar ASF zusterorganisaties in Europa. Deze verbondenheid in niet juridisch van aard, maar collegiaal. Tweemaal per jaar komen de Europese organisaties bij elkaar op uitnodiging van een van de landenorganisaties. Er is een groepswebsite: Klachten Het werk van de stichting is mensenwerk en daarbij kunnen zaken niet goed gaan. Er is een klachtenprocedure beschikbaar (op de website) met een klachtenformulier. Er dient naar te worden gestreefd klachten eerst tussen de direct betrokkenen op te lossen. Het bestuur dient evenwel op de hoogte te worden gehouden van formele klachten. Alle formele klachten en de oordelen van het bestuur inzake behandelde klachten worden geregistreerd in het klachtenregister dat wordt bijgehouden op het kantoor van de stichting. Medewerkers inzet en waardering Alle medewerkers van de stichting stellen zich ten doel hun kennis, contacten en faciliteiten in te zetten voor de doelstellingen van de stichting, zonder daarbij enig onderscheid te maken naar ras, religie, geaardheid, levensbeschouwing of politieke opvatting. 7

8 Alle medewerkers van de stichting waaronder in deze paragraaf tevens worden verstaan bestuursleden - verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen bezoldiging. Als uitzondering hierop kunnen vaste medewerkers bij de eigen vliegdienst op beperkte schaal financieel worden vergoed, ter zake van bepaalde overeengekomen prestaties. Alle medewerkers ondertekenen een vragenlijst nieuwe medewerkers LZG. Met medewerkers worden geen arbeidsovereenkomsten of andere soortgelijke overeenkomsten gesloten. Nieuwe medewerkers ( vrijwilligers ) zijn van harte welkom en worden verzocht contact op te nemen met het kantoor (zie adressen). Organisatie De stichting LZG kent geen leden. De organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur, commissies, kantoor, de vliegdienst en het comité van aanbeveling. Organogram (per april 2011) Bestuur Secretaris Kantoor Penningmeester Vliegdienst Hulptransport PR/Marketing Techniek Uitvoering (Kinder)begeleiding Selektie Website Coörd. TdH Magazine Coörd.CAR Fondsenwerving Coörd. FMS Binnenl. activiteiten Eigen vliegtuig Vrijwilligers Later een eigen 'divisie' Projecten en projectrapportage Projecten dienen vooraf de goedkeuring te hebben van het bestuur (conform de autorisatie bevoegdheden) en voorzien te zijn van een begroting. De formele vereisten waaraan een project dient te voldoen zijn vastgelegd in het Handboek Administratieve organisatie & interne controle LZG. Goedgekeurde projecten worden in een projectenregister, bijgehouden door het kantoor, vastgelegd. Na afloop van ieder project (met een waarde van meer dan 1.000) wordt een evaluatierapport opgesteld. Hiervoor is eveneens een formulier beschikbaar. De projectverantwoordelijke stelt de evaluatie op en legt deze via de portefeuillehouder voor aan het bestuur. Desgewenst of op verzoek van het bestuur brengt de projectverantwoordelijke een tussentijdse projectrapportage uit. Dit is onder meer vereist indien de uitvoering van het project in belangrijke mate afwijkt van het projectplan/begroting (b.v. qua duur, activiteiten of inkomsten en uitgaven). De voortgangsrapportage wordt aangeboden aan het verantwoordelijk bestuurslid. Hij/zij bepaalt of deze voortgangsrapport op de agenda van de bestuursvergadering wordt gezet. Rechtsvorm De rechtsvorm is een stichting. De statuten zijn notarieel vastgesteld en ter inzage beschikbaar op het kantoor van de stichting. 8

9 Relatie met bank, accountant, fiscus, CBF en de pers De contacten met de bank, accountant, fiscus, CBF en de pers zijn voorbehouden aan het bestuur. Sancties Indien een medewerker zich niet houdt aan de statuten of het huishoudelijk reglement of enig ander formeel reglement van de stichting, is hij/zij verantwoording daarover verschuldigd aan het bestuur. Het bestuur beslist over de overtreding. In het uiterste geval wordt de betreffende medewerker geroyeerd, in voorkomend geval met behoud van aansprakelijkheid voor de schade die zijn gedrag tot gevolg heeft. Uitzonderingen en afwijkingen Uitzonderingen en afwijkingen op het huishoudelijk reglement dienen vooraf door het bestuur te zijn goedgekeurd. Voorschotten en declaraties Het verstrekken van een voorschot ter dekking van te maken kosten gebeurt altijd op naam van een bestuurslid of medewerker. Het voorschot wordt via de bank aan betrokkene overgemaakt. Gemaakte onkosten zijn uitsluitend declarabel na goedkeuring. Onkostendeclaraties kunnen, voorzien van onderliggende bonnen en facturen, worden ingediend bij het kantoor door middel van de daar beschikbare onkostenformulieren. Het kantoorpersoneel is bevoegd voorschotten en declaraties af te handelen. Voor de onkostenregeling wordt verwezen naar het handboek Administratieve organisatie en interne controle LZG. Vervoer van goederen en mensen Het is niet toegestaan goederen aan te nemen en/of te laten verzenden: Die schade kunnen aanrichten aan mensen en/of de natuur (wapens, drugs, chemicaliën, etc.). Waarvan de opdrachtgever/afzender onbekend is of een twijfelachtige reputatie geniet. Die in het land van herkomst dan wel het land van bestemming als illegaal worden beschouwd. De goederen dienen altijd in detail bekend te zijn (vrachtbrief/verzendopgave). In de praktijk zal de vrachtbrief maar ook de overbagage vóór de verzending door de vervoerder gecontroleerd worden. Deze controle door de vervoerder doet echter niet af aan de eigen verantwoordelijkheid van de stichting en haar medewerkers. Het is niet toegestaan personen te (laten) vervoeren waarvan bekend is, of moet worden aangenomen dat deze voortvluchtig zijn. Te verzenden goederen en te begeleiden personen blijven te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verzoekende partij. De stichting en derden die zij daartoe inzet zijn nimmer aansprakelijk voor zulke goederen en personen; deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient zo mogelijk vooraf schriftelijk te worden overeengekomen. Bij twijfel dient vooraf contact te worden opgenomen met het bestuurslid dat binnen de stichting verantwoordelijk is voor de zendingen/begeleiding. Vrijwilligheid en gewetensbezwaren De medewerker dient zijn/haar medewerking aan de stichting geheel uit vrije wil te doen. Als de medewerker ergens toe gedwongen wordt (voelt) wat tegen zijn/haar wil is, moet hij/zij weigeren en hiervan het bestuur in kennis stellen. 9

10 Werking reglement Het reglement is van toepassing in alle situaties waarin een medewerker voor, door of namens de stichting werkzaam is. Het karakter van het reglement is het leveren van een inspanning teneinde de reglementen zo goed en volledig mogelijk na te komen. Zorg voor alle belanghebbenden De stichting en haar medewerkers oefenen zorg uit naar alle belangen en belanghebbenden van de stichting, door deze met respect, toewijding en met oog voor hun belangen tegemoet te treden. Als belangen en belanghebbenden worden onderkend: Donateurs Onder donateurs worden verstaan alle personen, bedrijven en instellingen die om niet en vrijwillig de stichting ondersteunen door het doneren van geld en/of middelen in natura. Donateurs kunnen erop vertrouwen dat hun bijdragen correct, direct en effectief worden besteed aan de doelstellingen van de stichting en dat hierover zonder terughoudendheid zal worden gecommuniceerd. Doelen Onder de doelen wordt verstaan de door de stichting aangewezen bestemmingen. Dit kan zowel personen als zaken betreffen. De doelen kunnen erop vertrouwen dat zij binnen de mogelijkheden van de middelen van de stichting optimaal worden ondersteund, met zorg en toewijding, vanuit een professioneel besef. Medewerkers (lees: vrijwilligers) Medewerkers zijn personen die hun diensten om niet en vrijwillig ter beschikking stellen van de stichting. Medewerkers dienen er op te kunnen vertrouwen dat zij worden ingezet op een wijze die zo passend mogelijk is bij hun kwaliteiten en geuite wensen en dat er goede voorwaarden worden geschapen voor hun inzet. Collega instellingen Hieronder wordt verstaan die instellingen in het binnen- en buitenland die zich evenals de stichting bezig houden met de hulpverlening aan mensen in de ruimste zin des woords en waarmee de stichting samenwerkt of zou kunnen samenwerken. De collega instellingen mogen erop vertrouwen dat de stichting met respect samenwerkt waarbij de wederzijdse sterke kanten optimaal worden benutten in beider belang. Daarbij zullen nimmer publiekelijk uitingen worden gedaan ten koste of ten nadele van instellingen waarmee de stichting samenwerkt. Samenleving Onder de samenleving wordt verstaan de maatschappelijke omgeving waarbinnen de stichting functioneert. De samenleving dient er op te kunnen vertrouwen dat de stichting zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving en lokale gebruiken en dat de hulpverlening wordt gedaan zonder onderscheid naar ras, religie, geaardheid, levensbeschouwing of politieke opvatting, uitsluitend gericht op het lenigen van de noden van hulpbehoevenden. Opgesteld: april

Inleiding 2 Strategie Statutaire doelstelling. 3 Winstoogmerk Bestemming liquiditeitssaldo Missie Beleid Projecten en investeringen

Inleiding 2 Strategie Statutaire doelstelling. 3 Winstoogmerk Bestemming liquiditeitssaldo Missie Beleid Projecten en investeringen Correspondentieadres: Mw. J.M. Dalmeijer Kamille 16-06 8265 DG KAMPEN Tel. +31 (0) 38 333 1650 Mob. +31 (0) 6 5367 6257 Beleidsplan Stichting Nederland-Sumba Inleiding 2 Strategie Statutaire doelstelling

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de Statuten zijn vervat. 2. Het Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement STICHTING UP WITH DOWN Huishoudelijk Reglement Stichting Up with Down Stichting Up with Down biedt directe hulp aan kinderen met Down-syndroom in Oost- Europa. Zie voor meer informatie onze website http://www.upwithdown.nl.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Versie 4.1 2007 Vastgesteld in bestuursvergadering van 02 oktober 2007 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname

Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel 9 artikel 10 artikel 11 artikel 12 Naam, zetel en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Financieel Reglement JOVD

Financieel Reglement JOVD \ Financieel Reglement JOVD - Zoals vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 4 oktober 2015-1 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL REGLEMENT VAN DE JOVD HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

Financieel Reglement JOVD

Financieel Reglement JOVD \ Financieel Reglement JOVD - Zoals vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. - 1 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL REGLEMENT VAN DE JOVD HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1: Toepassing

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa 1. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder de statuten: de statuten van Stichting Healing Beyond Borders Europa. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE. Doelstelling: Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bevat nadere regelgeving op de statuten van stichting Namaste. Hierbij zijn zowel de wettelijke als statutaire

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Opgeslagen op:23 november 2015 1 Inleiding Dit is het beleidsplan van

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau ALGEMEEN Artikel 1 Op verzoek ontvangen de ouders een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de secretaris van de oudervereniging.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Interne klachtenprocedure:

Interne klachtenprocedure: Interne klachtenprocedure: Uitgangspunt van de klachtenprocedure is, dat een klacht tot wederzijdse tevredenheid moet wordt opgelost. We werken hard aan een uitstekende kwaliteit van onze dienstverlening,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop betrekking hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo DEFINITiE Artikel 1 Leden: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Tijdens de intake (leerling

Nadere informatie

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ASSOCIATION MONDIALE DE LA GASTRONOMIE

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ASSOCIATION MONDIALE DE LA GASTRONOMIE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL REGLEMENT van de Baillage Néerlandais de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs (Baillage NL) Vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 20 april 2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN

STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN Concept-stichtingsakte STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN Naam,zetel en duur Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN. 1. Zij heeft haar zetel in de gemeente.. 1. De stichting

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) 2015 GEDRAGSCODE voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) INLEIDING In deze Gedragscode worden regels geformuleerd, die naar de heersende opvatting door de leden van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. Artikel 1 1.In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de oudervereniging. Daarin

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Beleid en werkwijze Stichting Vrienden van LuciVer

Beleid en werkwijze Stichting Vrienden van LuciVer Beleid en werkwijze Stichting Vrienden van LuciVer Mei 2014 Beleid en werkwijze Stichting Vrienden van LuciVer, versie 15-5-2014 1 Inleiding Voor u ligt het document Beleidsplan en werkwijze Stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Apeldoorn

Beleidsplan Gemeente des Heeren Apeldoorn Beleidsplan Gemeente des Heeren Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Doel en grondslag... 2 3 Het bestuur en haar taken... 3 3.1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden... 3 3.2 Besluitvorming... 3

Nadere informatie