VERANDERINGEN: DE SECTOR AAN HET WOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANDERINGEN: DE SECTOR AAN HET WOORD"

Transcriptie

1 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 1. INLEIDING Opmaandag12ktber2009rganiseerdenhetsteunpuntvrbeeldende,audivisueleenmediakunst BAM,hetVlaamsAudivisueelFndsVAF,MEDIADeskBelgië VlaamseGemeenschap,SACD/Scam*en hetinternatinaalfilmfestivalgentdedagvanhetfilmberepinkunstencentrumvruit,gent. DeDagvanhetFilmberep,hetjaarlijkstreffenvandeVlaamsefilmsectrtijdenshet InternatinaalFilmfestivalGent,gingverdeimpactvannlineplatfrmen,digitalecinema, mediacnvergentiesennieuwegebruikerspatrnenpdevlaamsefilmprfessinal.welksrt filmswillenwemaken,inwelkevrm,vrwelkekanalenenmetwelkebusinessmdellen?he kunnenwemeerfilmsbeterenlangeraanbiedenaanhetpubliek?opwelkemanierkunnen zaalvertningénthuiscnsumptiesamengaanenelkaarversterken?hehetpubliekwegwijs makeninhetaanbd?hefilmsrijkermkaderenenngmeerinbeddenineducatieen nderwijs?iedereeninhetaudivisuelelandschap(makers,prducenten,distributeurs, vertners,festivals,filmcriticientijdschriften,archieven,educatieveinitiatieven )krijgtmet dieveranderingentemaken.kansenenbedreigingenwrdentegenverelkaarafgewgenen werkingenrllenwrdenherzien.hétmasterplanftekmstscenaribestaat(ng)niet.men bserveert,analyseert,herschiktentestuit.overlegenuitwisselenisdebdschap. Dezecnferentiewerdingeleiddrtweesprekersdiedezeveranderingenpdevetvlgenen samenvatten:avivasilvervanhetmediaprgrammavandeeurpesecmmissieen SandraDenHamer,directricevanhetNederlandssectrinstituutfilm.Daarnakwamen mensenuitzwatallegeledingenvanhetvlaamsefilmberepaanhetwrdverhunplannen enpistesvrvandaagenmrgen. Heteerstepanel VERANDERINGEN:DESECTORAANHETWOORD bestnduitkrte stellingenvantnvangils(utplis),patrickdebes(sphinxcinema,gent),frankmens (Fnkvzw,Leuven),PhilippeVanMeerbeeck(VRT),PatrickDuynslaegher(Knack),Tmas Leyers(MindsMeet,Brussel)enJanDeClercq(Lumièredistributie)gevlgddrvragenuit hetpubliek.inhettweedepanel TOEKOMSTSCENARIO'S gingenerikmartens(kninklijk BelgischFilmarchief),KarlDeslvere(VlaamsMinisterievanOnderwijsenVrming), KatrienVanderPerre(auteursverenigingSACD/Scam*),EmjayRechsteiner(Beeldenvr detekmst,nederland)enpeterdemaegd(caviar)metelkaaringesprek. DedagwerdafgesltendreensltwrdvanDirkDeWitendevrstellingvanDigitale cinema:veranderingen,kansenenuitdagingenvrdebiscp endistributiesectr,een publicatievanbamdrannoverbergh.

2 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 2.KRACHTLIJNEN KRACHTLIJNEN Het veld van de audivisuele kunst ndergaat grte veranderingen, aangestuurd dr technlgische (digitalisering) en ecnmische (bvb. mediacnvergenties) evluties, alsk dr een veranderend cnsumentengedrag en nieuwe gebruikerspatrnen. Dit heeft een grte impact p alle aspecten van het maken, financieren, verdelen, vertnen, mkaderen en archiverenvanfilm.kansenenbedreigingendienenzichaanvrdehelesectr,enzemeten wrden in kaart gebracht. Van daaruit kan men gezamenlijk nadenken ver wenselijke tekmstscenari s,metvrelkespelereenherdefiniëringvanzijnrlenwerking. Vlgendetendenzendienenzichaanindeprductiewaardeketen: Inprductie: eengreiendevisuele/akestischekwaliteit; specialeffectsen3d; eengrterendiverseraanbd(udennieuw,grtenklein, ); nieuwefrmats vaakpverschillendeplatfrmenen/finteractief; wat aanleiding geeft tt sterk verschillende wijzen waarp prducties in de markt metenwrdengeplaatst; nieuwe spelers, nieuwe financieringsmdellen; met als gevlg een stijgend belang van marktanalysebijhetprduceren; en lgischerwijs een stijgend belang van de relatie prducent distributeur. Indistributie: eengreiendbelangvannlinedistributie,depkmstvanveleverschillendeplatfrms, makers/prducentendiehunwerknlinerechtstreeksttbijhetpubliekbrengen; businessmdellenrndvodzijnindemaakenngnietstabiel; DVD verkpstaatnderdruk; denvermijdelijkepkmstvandigitalecinema,endushetverspreidenvanfilmsnaar vertnerspdigitaalfrmaat; daarmee gepaard: ptentiële kstenbesparingen vr de distributeur (een digitale distributiecpie is gedkper dan pellicule), weliswaar sterk afhankelijk van de schaal waarpwrdtgewerkt; diverse platfrmen (biscp, museum, dvd, nline, draagbaar, interactief) verschillendeaanpakkenvandistributie; marketing wrdt veel belangrijker: diversificatie van aanpak, een greiend belang van infrmatie(scidemgrafisch,smaakeninteresses)vaneennlinepubliek; eenstijgendbelangvannlinefilmcmmunities. Invertning: Cinemawrdt een platfrmtussenverschillendeandereplatfrmen(ziehger:nline, digitaletv,mbiel,enz.); Onlineisveel ruimte vreenzeergrtendiversaanbd:hernieuwdeaandachtvr udefilms,meerplaatsvrmeerdiversegenres(krt,dcu,animatie,..)ennichefilms;

3 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag prductieskunnenzklangeretijdbeschikbaarblijven; biscpen k kleinere spelers in stadscentra blijven enrm belangrijk als ntmetingsplek,deenigeplekwaarbepaaldefilmsphetgrteschermtezienzijn,en alseenbelangrijknderdeelvaneenstadsweefsel; maarzemetenzichzientepsitinerentussendieverschillendeplatfrms:cmfrt, sciale ntmeting, actiever betrekken van het publiek (k bij prgrammatie), mkadering,fun(gaming,grteschermen, ),hgevisuele/akestischekwaliteit; digitale prjectie biedt kansen vr publieksverbreding, verbreding van aanbd, diversiteit, meer participatie, creatievere prgrammering, 3D en alternative cntent (pera,livecncerten )indebiscp, maar digitalisering dwingt elke vertner te investeren in digitale prjectren, en dit zijn enrm zware investeringen; kleinere + arthuse biscpen kunnen de extra investeringenintechnlgie,marketingenpubliekswerkingnietzelfdragen; p Eurpees vlak wrdt duidelijk he die investeringen wel vruchten afwerpen: publiekscijfers trekken pnieuw aan, hfdzakelijk bij cinema s die erin slagen hun werkingtevernieuwen; webevindennsmmenteelineenlastigevergangsfase:ngnietveeldigitalecntent inmlp,ngnietveelvertnersgedigitaliseerd.tchzijnbeidezakennafwendbaar; verschillende landen werken gezamenlijke financieringsmdellen uit, vaak zijn die gebaseerdpfndsenen/fsubsidiëring,enpvpf(bijdragenvandedistributiesectr aan de vertnersectr, aangezien de laatste vral investeert en de eerste vral financiëlevrdelenkangenieten). Inarchivering: Er wrdt gezcht naar een geschikte aanpak vr en financiering van de digitalisering vannsaudivisueleerfged,datmmenteelpverschillendefilmfrmatenstaat; er wrdt gezcht naar geschikte mdellen vr het bewaren en ntsluiten van digital brn materiaal; nadenken ver bewaren en archiveren betekent k nadenken ver ntsluiting en beschikbaarheid:naardecnsument,naarhetnderwijs;viadebib,viademarkt, ; het grtste deel van het Vlaamse audivisuele erfged zit bij de VRT: met het prject DIVAzetmeninpdedigitaliseringervan; het Kninklijk Belgisch Filmarchief beheert het Belgische patrimnium aan films. Het heeft een sm van 2 MIO eur ter beschikking vr digitalisering, en denkt na ver de prblematiekvanarchiveringvandigitalbrncntent; Vlaanderen streeft naar schaalvrdelen dr verschillende archiefbeheerders, kenniscentra en prducenten in media en cultuur te verenigen rnd het bewaren en ntsluitenvanaudivisueelerfged; innederlandwrdtditgeïntegreerdaangepaktinhetprjectbeeldenvrdetekmst: de digitalisering van de hele Nederlandse audivisuele geschiedenis. Financiering(156 MIO ) kmt van het Ministerie van Ecnmie. Er is k een inkmstenmdel vr uitgewerkt.ontsluitenvandezecntentgebeurtpallerleiplatfrms VOD,nline,.. en kingedigitaliseerdecinema s. Verschillende instellingen vegen zich in Nederland samen tt het audivisuele Sectrinstituut Nederland, dat werk maakt van de ntsluiting van Nederlandse film p verschillendeplatfrms,metvldendeaandachtvrinteractiviteit,metaandachtvr nieuwedelgrepenenjngegeneraties,enmeteenmdelvreigeninkmsten. Inpersenmedia: snelheidsteedsbelangrijker;

4 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag sterkecelebritycultuur; hetverteerbaarmakenvan meilijkere itemsdrmkaderingmetinterviews; het verhuizen van de echte cinefilie naar nline (internatinale, buitenlandse) platfrms; media gaan p een meer flexibele manier met jurnalisten m; persmensen in vast dienstverbandkunnensteedsminderaanprspectie/researchden; alle media wrden/zijn multimediaal: gedrukte pers, audivisueel (fragmenten, interviews): een krant f magazine met minstens een prtaal hebben m ng te bestaan. Relatiemetdemrep: van bradcasten naar narrwcasten: k televisie met delgrepen aanspreken en interactiviteitnastreven; film en tv greien steeds meer naar elkaar te, en er is ng meer mgelijk: sterkere partnerships,kbvb.quaprductie; Cnsumenten verwachten dat hun vertruwde cntentprviders met hen meekmen vanplatfrmnaarplatfrm:gezamenlijkeprductiesphetgrteenhetkleinescherm? Nieuwespelers: telcmswrdenbelangrijkerineendigitalemgeving; integratrs(bedrijvendiealsexternepartijvpf akkrdenregelen); internetserviceprviders; tegenmenbelangvanmarketeers, cntent aggregatren(nline plekken waar allerlei digitale inhud samenkmt, wrdt gestructureerdennlinewrdtntslten); nline beheerde gegevens ver het publiek: demgrafie, smaakvrkeuren en interesses,..; en wat met de greiende aandacht vr film in kunstencentra, musea, cultuurcentra, biblitheek? Eencnsumentdie vraldejngstegeneratie tussenverschillendeplatfrmshptvrhet bekijken van films en vide(tv, cinema, web, iphne), en hiervr bij vrkeur niet f weinig betaalt;diegraagzelfachterhetstuurzit(whatever,whenever,enpeenderwelkemanier);en diegraagzelfinspraakheeft(interactiviteit).

5 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 3.SAMENVATTINGENVANKEYNOTES,PANELGESPREKKENENDEBATTEN 1. AVIVASILVER,MEDIAPROGRAMMAEU(SAMENVATTINGVANDEKEYNOTE) Weareinthemiddlefadigitalrevlutin.Itisamazinghwfarandfastdigitaltechnlgyis changingeverythingintheprductinchain,andchangingcustmerbehaviur.newperatrs, enrmusaudivisualamuntavailable,scialnetwrkingandcntentprviderstryingtuse thesescialnetwrks.frmatsarechanging,newplatfrms(vod,nlinefilmcmmunities): greatpprtunitiesfrcirculatinfeurpeancntent. Butalsrisks:greatfinancialrisksfrexhibitrs,andimplicatinsfrdistributrs.Isthere enughdigitalcntentavailable?hwwillexhibitrs anddistributrs rleschange?cinemas areveryimprtantasmeetingplaces,theyneedttapintthepprtunitiesfdigital (cinema n demand,festivals,widerffer,...)andtheyneedaslutinfrthefinancial risks.onesuchslutinisthevpf deal,butneurpeandistributrhassignedsuchadealt date,anditisntsuretheymeettheneedsfsmallerandeurpeancinemas.cinemasareals imprtantintermsfaccessibilityfculture=>imprtantfrmemberstates. Newskillswillberequiredfrdigitalscreening Inthisenrmusfferfaudivisualcntent,marketingbecmesveryimprtant.IntheStates +/ 20%famvie sbudgetgestmarketing;ineurpe,max5% hwtmakeaudivisual cntentvisible? Businessmdels:free+advertising?Rental/purchase?Mnthlypayments?Hwtdealwith rights?whatabutillegaldwnlading? MEDIAissupprtingmultiplatfrmwrks,360 degreeprjects,bridge buildingbetween games,tv,animatinandcinema.interactivity.smenewnlinefilmcmmunityprjects frmmemberstateshaveshwnhweurpecancmeupwithsmereallyintelligentdesigns,if Eurpeunderstandsandusesinnvatin. MEDIAiselabratingaplicyspecificallyfrdigitisatinfcinemas:digitalprjectinandits cnsequencesintheprductinvaluechain.nextupareapubliccnsultatinanda cmmunicatinnasupprtscheme(tbeannuncedearly2010).alseurimagesprvides supprtfrdigitisingmasters,butalmstntake upsfar!(littleinterestnthesidef distributrs) Therlefcinemasiscrucial,theyareawaytmakecntentvisible.Gingdigitalisaquestinf usingnewfrmsfmarketing,beinginnvativewithemergingaudiences,usingnetwrksand cmmunitiestbringfilmstpeple sattentin. MEDIAsupprtsallfrmsfcntent(unlessacmmercialrracialmessage). 2. SANDRADENHAMER,FILMMUSEUMNEDERLAND,A/VSECTORINSTITUUTINOPRICHTING NEDERLAND(SAMENVATTINGVANDEKEYNOTE) Filmmuseumstaataandevravndvaneengrtemetamrfse,quagebuwenquawerking: naareeneigentijdsennaarbuitengerichtinstituut.eengebuwdatin2011afmetzijn,met4 prjectiezalen(hgwaardigdigitaal,70,35,16en8mm),educatieveruimte, tentnstellingsruimte,terrasenhreca.

6 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Belangrijkepdrachtispublieksverbreding:betrekkenvandejngeregeneratie,van buurtbewners,studenten,teristen,naastkmensenuithetvakenfilmliefhebbers.hiervr wrdenspecifiekeprgramma suitgewerkt. BeeldenvrdeTekmst:eenprjectwaarbijhetheleNederlandseFilmerfgedinde kmendevijfjaarzalwrdengerestaureerd,gecnserveerd,gedigitaliseerd.een samenwerkingtussenhetnatinaalarchief(ft),hetinstituutvrbeeldengeluid(vide)en hetfilmmuseum(film).duserfgedveiligstellenénntsluiten:prtals,nline,naarpubliek, prfessinals,nderwijs.eenaantalcncretevrbeelden: Instantcinema:nlineplatfrmmetfilms(diekdrpubliekkunnenwrden geüplad)+interactiviteit:cmmentaarvancuratren+chatmgelijkheden; Filmtek:VOD platfrmvrallenederlandsefilmsvanvregerennu;isntwikkeld drhetnederlandsfilmarchief,beeldenvrdetekmstendenederlandse prducentenbnd. Cellulidremix:wedstrijdvrhetremixen,terugpwaarderen,recycleren,van audivisueelerfged.verrassendgederesultaten,nieuwebetekenisgevingvr erfged.(http://cellulidremix.blip.tv/) HetNLAudivisueelSectrinstituutinwrding:evenknievanBAM.InNL,cultuurbeleid:fndsen hebbenhetgeld,demacht,ensectrinstitutendekennis,hetgezag.ééninstituutm versnippering,verlaptegentegaan,enblindevlekkeninhetbeleidintevullen. Éénvandeeerstetakenishetnderzeknaardedigitaliseringvancinema sinnl. DaarvrligtnueenplantentafelvandeNVB(NederlandseVertnersbnd),datnup deagendastaatinhetnlbeleid.meteenbudgetvan40miljeneurmetenalle Nederlandsevertnerswrdengedigitaliseerd.Basiskrachtlijnenzijndatdehele sectr(cmmercieelenfilmtheater)zicherachterschaart,endatdesectr2/3bijdraagt (=distributeursenexplitanten),endeverheidófeenanderederde(eib?)keen derde.overheidwilinéénééngemaaktesectrinvesteren,defilmtheaterskunnenniet werkennchindigitaalinvesterenznderverheidssteun,endecmmerciëlenhadden ttnutchafgewachttterduidelijkheidkwamvertechnlgischestandaarden. Overheidmetmeegaaninvesteren,enfilmsectrmetpéénlijnwrdengehudenm gezamenlijkdeverstaptemaken.ineenveranderendmedialandschapkunnenweslechts verlevendrsamentewerkenendrzelfkteveranderen.drbereidtezijnheiligehuisjes pteheffenennietvasttehudenaanverwrvenrechtenenvastgerestefilminstituten.klaar vrnieuweinitiatieven,nieuwegeneraties,nieuwevrmenvanvertningenprductie. Investeren,digitaliserenensamenwerken. 3. PANEL1:VERANDERINGEN:DESECTORAANHETWOORD Met:TnVanGils(Utplis),PatrickDebes(SphinxCinema,Gent),FrankMens(Fnkvzw, Leuven),PhilippeVanMeerbeeck(VRT),PatrickDuynslaegher(Knack),TmasLeyers (MindsMeet,Brussel)enJanDeClercq(LumièrePublishingenBeneluxFilmDistributrs) 3.1. TOONVANGILS UTOPOLIS Nietenkelarthuseenfilmtheaterhebbenhetmeilijk,ditgeldtkvrdeKMO s(de ketens,maarnietdeugc s,depathé s..;dekleinerespelers).winstmakenispzichal meilijk,laatstaaninvesterenindigitaal.

7 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Daarnaastzijnerandereinvesteringen:fyer,kleinereengezelligezalen,.. VPF dealszijnnietptimaalvrkleinevertners:risic sdiedeideevandiversificatie vanaanbdinhetgedrangbrengen.hetwrdtmeilijkbinnenvpf dealsmcntentte vertnenvananderedistributeursdandiemetdewelkeeenintegratreenvpf dealheeft. EenideezukunnenzijnmdeVPFvrVlaamse/Eurpesefilmstesubsidiëren. Okvrdeprducenten:VPFkmtuitdehekvanAmerikaansemajrs:hetismgelijkdat diehetzgeregeldhebbendateurpesedistributeursmeermetenbetalen=>datdie benadeeldwrden. Subsidiëringvandedigitaliseringvanenkeldearthusesennietdekleine cmmerciëlen,isneerlijkecncurrentie PATRICKDEBOES SPHINX ArthusebekleedtinVlaanderenmiddenpsitietussencmmerciëlevertners(nafhankelijk enketens)engesubsidieerdeculturelespelers.hetiseenkleinegrep,kleinecmplexen (driettvijfzalen).inplekkenwaargeenarthuseis,wrdtdieleemtepgevulddr gesubsidieerdespelers:opendek,zebracinema, ArthuseheeftinVlaanderennietechteeneigenstatuut,nietgedgekendenerisinhet beleidgeenplaatsvr.ikpleitvrsubsidievandearthuse.erissubsidievr prductie,festivals,pers,vzw s, enarthuseheefteenbelangrijkerltevervullen.in Nederlandzijnereentachtigtalfilmhuizeneneentientalarthuses.Subsidiebudgetvan+/ 50miljeneurjaarlijks.Plusgeldvrinvesteringen.Hetgaatgewnverhetcreërenvan dejuisteinstrumenten,enineersteinstantiemdeerkenningvanarthusealsgegeven meteeneigenplekinhetfilmlandschap. Inditveranderendelandschapslaagtarthuseernietlangerinmbreak eventedraaien. Bvendieniserhetprbleemvandedigitalisering.Dierealiteitgeldtkvrkleine cmmerciëlespelers.omgekeerd:indiendemiddelenvrdigitaliseringerwaren,zuden kwijeenstukcreatievermetnzewerkingkunnenmgaan. Menkanniettelatendatarthusesluit.Cinemablijftalsntmetingsplekessentieel vrhetfilmgebeuren.hetisdeplekenhetmmentwaarpeenfilmttlevenkmt. Verdwijntarthuse,danvreesikeendmin effect,indistributie,kleinezalen, FRANKMOENS FONK(IKL,DOCVILLE,CINEMAZED) Meerwaardefestivals:aandachtcreërenvreengenre(krtfilm,animatiefilm, wereldcinema,experimentelefilm )envrniet evidentwerk,selectie maken/filterfunctie/tastekeeperzijn;genresstructureren/duiden.festivalsdenditmet succes,enkrijgensteedsmeerpubliek. Daarnaastdenfestivalsvaakkeenjaarwerking,vrbeeldenzijn:nieuwsbrieven, distributiefuncties,educatievewerking,screeningstijdenshetjaar,viewingruimtes,nline databankenmetfilm encntactgegevens,enfnkgeeftzelfkcmpilatie dvd suit. Mitseenkleinemeer ndersteuningzudiejaarwerkingkunnenwrden geprfessinaliseerd,wantnuverlptdieadhc.zdrahetfestivalpnieuwmetwrden vrbereid,metmenndgedwngendejaarwerkinglatenvallen.

8 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Ermetvldendeaandachtwrdenbesteedaandemgelijkhedenvanniet DCIcmpliantdigitaleprjectietechnlgie:gedkper,tchvanhgekwaliteit,enbiedt mgelijkhedenvrvisibiliteitvanmetnamemeilijkeregenresalsbvbdcumentaire enkrtfilm. 3.4.JANDECLERCQ LUMIÈRE Dekans/uitdagingvrdedistributeurligtbijsamenwerkingenendiversificatiein werking:samenwerkingenmverheadkstentedrukkenenmeermarkttebestrijken, diversificatiedrintegratiemetbvbvertning,kdistributievrdvd,tv,vd. Diversificatiekdrafentemassaprductenuittebrengen(igvLumièrezijndat bijvrbeelddvd bxenvantv prgramma s)mmetdiemeerwinstarthusefilmste kunnenuitbrengen. VrdistributeurishetkbelangrijkvereengrterterreindanBelgiëtewerken: Beneluxbijvrbeeld. Derlvandedistributeurverandertniet,blijftessentieel:delinktussenexplitant, marketeers,vertners,pers;tussensales,prducentenpubliek.elklandisanders,eenmarkt dieandersmetwrdenbespeeld.deaanpakvandedistributeurisbepalendvrhetsucces vandefilm,bepaaltheveelmensenhemtezienzullenkrijgen. Naastditwerkisdemeilijkheidmpdehgteteblijvenvantechnlgische vernieuwingen.misschienkanmediadedistributeurdaarlgistiekinsteunen,mbijte kunnenblijvenmetveranderendeplatfrmen,znderdatnzecretaakerbijinbet. 3.5.TOMASLEYERS MINDSMEET Alsprducentstreefjevralnaardriedingen: Belangrijk:maximaalaantalmensendiejewerkzien; Belangrijk:inzgedmgelijkemstandighedenhetwerkkunnentnen; Ok,maarminder,belangrijk:ereenvrmvanprfitpzientegenereren. Derlvandedistributeuriszeerbelangrijk,envralderelatieprducent distributeur. Hetisbelangrijkvrprmtievaneenfilmpdezelfdeglflengtetezitten,endatvereist sterkedialg.geeftvrbeeldvandeaustralischefilmsamsn&delilah:previewsvertnd insecundairnderwijsdrheenhetland,wateenzeersterkeprmtievrdefilmis gebleken.demarketingbudgettenwaarveravivasprak(20%indestates,max5%in Eurpa)zijnvrditsrtwerkknietbelangrijk.Zeergrtverschiltussenhet marketingkannwatmeninzetvrbvbspiderman,envreengeveligearthuseprent. Okderlvandecinemaisenrmbelangrijk,nietenkelmredenendiewerden aangehaald(ntmeting,ervaring),maarkmdatdefilmgemaaktismetdebedeling hemphetgrteschermtevertnen.hetgaatmdeervaringdefilminptimale mstandighedentezien.ikbenvrstandervansubsidievanarthuseen/fcinemazalenin hetalgemeen,wantfilmsalslstpersnsarea,altiplan,unspken,werkvanpatricetye, zudenznderarthusenietphetgrteschermtezienzijn. Zalenkunnenzichkprfilerenbuitendemajrsmenhevennietallemaalachter dezelfdekaskrakersaantehllen.misschienfcussenpwatde markt niettnt,maardat verndersteltweleenbeetjeverheidssteunvrdezevertners.

9 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag WatbetreftdediscussierndVPFendevreesm,indienmenniettegemetkmtaandeDCIstandaarden,geenHllywdcntenttekunnenvertnen:ditheeftktemakenmet prfileringvanzalen.zalenkunnenzichkprfilerenbuitendemajrsm. Alsprducent,eerstelangspeelfilmdigitaaluitgebracht,maarknmetdiedigitalekpiebijna nergensterecht,zelfsnietincannes!(dushetfeitdatdigitaliseringngnietveral geïmplementeerdisspeeltkdeprducentparten:hijmetkpiesdigitaalenp35mm vrzien,dusextraksten). Overprgrammatie:arthuse prentenzijnvaakmeergebaatbijlangespeelreeksen (bvb1xp.w.gedurendelangetijd)danbijintensieveenkrtetnperides. 3.6.PATRICKDUYNSLAEGHER FOCUSKNACK Detekmstvanjurnalistiekenfilmkritiekzalvantechnlgieafhankelijkzijn,en dieiszeermeilijktevrspellen.mensenzijnbangvrveranderingen,ende veranderingenzijndelaatstevijfjaarheelintensiefgeweest.maarwelplettenmet Vreger wasallesbeter.onderzeksjurnalistiekwasvregerknietzdiepgravendalsmennu smssuggereert. Snelheidisgaanprimerenpdegelijkheid,datiseenduidelijketrend.Deidentiteitvaneen krantenmagazinezijnsteedsmeernaarelkaartegegreid.filmrecensiesmaken ruimtevrinterviews,enverslaggevingvanfestivalsgaatsteedsmeerver wiewaser,he gekleed,watgegeten, Decelebritycultuurisduidelijkbelangrijkergewrden. Ditbetekentnietdatervrcinefiliegeenplaatsmeerisvrpers,weldat meilijkere itemsmeerwrdeningekleed.vrbeeldvaneenitemrnddvd bxvancassavetes, waarrndinterviewsmetdedardennesenmetj.lafssezullenwrdengeplaatst. Cinefilieverplaatstzichkwegvanprintnaarnline:blgs,buitenlandsetijdschriften, websites, zijndeplekkenwaardiepgravendverfilmwrdtgeschreven(envanmening gewisseld). 3.7.PHILIPPEVANMEERBEECK DIVA/VRT Belangrijketrend:Custmerisking,enbepaaltwathijziet: whatyuwant,whenand whereyuwantit EenEN verhaal,waarbijmediagebruikersvanheteneschermnaarhetandereswitchen. Tenemendbelangvaninteractiviteit:cnvergentiemetgameszittenindelift,digitalbrn kidswillen den,nietenkel kijken.hiervriskeenmarkt:menverdientmeeraan gamesalsafgeleidevanhetaudivisueleprduct,danaan decnsumptievanhetprduct zelf. TVenfilmgreiennaarelkaarte.Digitalemediacnsumentenverwachtendathun vertruwdecntentprvidersmethenmeevanplatfrmnaarplatfrmhppen. Dus:de ttaalbeleving thuis?inprincipewel,maar1.jemetervldendebandbreedte vrhebben,endegedebxenentechnlgischeuitrusting,2.ingezinsverbandkanhet minderrustigzijndanindecinemazaal. Rustiggenietenterwijlmederdevruwmetde pttenrammelt?hmecinemaisnietvriedereenweggelegd.

10 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag TVinvesteerthier,integenstellingttnzebuurlanden,weiniginfilm.Kleine afzetmarktentaalgebied,beperktemiddelen.opvattingendat cinemateduuris,endattv kraantjeswateris.eriseenveraanbdaanvlaamsefictie ptv. Demrepmetvan bradcasten naar narrwcasten :delgrepentargeten.bijtvver internetkanjepvlgenwiewanneerennaarwatkijkt.omrepenwrdtzkeensteeds meerinteractieve cnversatie. Watmetdemrepdenwanneertelc srechtstreeksmetprducentengaanpraten? Eenkwaliteitsvl,gedifferentieerdendelgrepen gebaseerdaanbd.de cnsumentzalnietlangervralleswillenbetalen(cfr.netgemistalsjehet prgrammagratisnlinekanvinden) Decnsumentnaarandereplatfrmenvlgen:aanbdpmbieleplatfrms, crssvermetbvbterisme(pda gestuurdewandelingenmeteenvlaamse prductiealsthema) Partnershippubliek privé. Ineencrssmedialeaanpakwaarmedianaarelkaar verwijzenwrdtheteventbelangrijk.eenmaalzichtbaarindemedia,kunnen afgeleidenwrdenuitgerld:website,dvd,vd,tv reeks,game,print,enz.cinemaen TVhebbenelkaardusndig. Online,nietenkelmrepcntentmaarkcntent vananderepartijen;demrepalsaggregatr. Sterkerepartnershipsmetfilm,kquaprductie.Filmsvaneigenbdemden hetged:inzettenpeenreeksauteursfilms,cprductiesmetrelatiefkleine budgetten. PareltjesuithetaudivisuelearchiefvandeVRT(langetraditiefilmprgramma s), enhetdiva prject(digitaliseringvanhetarchief)penenperspectieven. Ikbenvanmeningdatfilmenmrepelkaarpnieuwenbetergaanvinden.Zekmenbeiden tegemetaaneenfundamentelebehefteiniederesamenleving,diemsameneengedverhaalte beleven,datverrijktenvermaakt.tvdetdatthuispdebuis,defilmineenzaaldiewatvanzijn luisterverlrenis.maareenmaalhetlichtuit,teltalleenngwatzichafspeeltphetdek,enin hethfdvandemensen. 3.8.VRAGENRONDE SandradenHamersprakver40miljeneurmdeNederlandsezalendigitaaluitterusten.Z n grtesmgeldisdatniet,waarmmetdatzlangduren? Deinvesteringindigitaleprjectieisvrvertnersweleenheelduurverhaal:tussende en eur;eeninvesteringwaarje,denktmen,slechtstienjaarlanggedmeezalzijn.de winstzitvralbijdistributeurs(geenzwareinvesteringen,gedkperedistributiecpieën) Diewinstbijdistributeursmetwrdengenuanceerd,zgrtzijndefinanciëlevrdelenniet. Watwelheelbelangrijkis,iseengezamenlijkeaanpak.Iedereeninéénkeer,meteensturende inbrengvandeverheid. Eenandereplssingvrsmmigespelersiseenstapjeterugtedenquatechnlgische standaard.bijvrbeeldfullhd:dekleurisietsmindermaarerisamperreslutieverschil.het

11 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag materiaalisstukkengedkperenzekervrkleinereschermengedgeschikt.cinemazed digitaliseertpdiemanier,flinknderde10.000eur. WatisVPF? Vrantwrdwrdtverwezennaardepublicatie DigitaleCinema veranderingen,kansenen uitdagingenvrdebiscp endistributiesectr,vanafp.34. Opmerking:VóórhetsluitenvaneenVPF dealvragenmajrsvaakeennn disclsure agreement. Ditgeeftaanleidingttbezrgdheidverinmengingindeprgrammatievaneenzaal( Dezaal wrdteenzaalvandemajr,wrdtgezegd) Inhetkadervandebesparingen,wrdtDIVAwelvrtgezet? DIVAgaatinprincipeverder.Filmentapevergaannaxaantaljaar,wemetenernumeebeginnen, znietverliezenwedelenvannsaudivisueelpatrimnium.eenneerslagvanvlaanderenuitde jarenvijftigttnegentigzitbijdevrt. HeharmnieusisdesamenwerkingmetTelc s? FnkheeftmeteengedeervaringindesamenwerkingmetTelc s. Opmerking:VODheeftnglangniethetmarktaandeeldathetzukunnenhebben.DVD verkpis ngsteedssterker. 4. PANEL2:TOEKOMSTSCENARIO'S Met:ErikMartens(KninklijkBelgischFilmarchief),KarlDeslvere(VlaamsMinisterievan OnderwijsenVrming),KatrienVanderPerre(auteursverenigingSACD/Scam*),Emjay Rechsteiner(Beeldenvrdetekmst,Nederland),PeterDeMaegd(Ptemkin)enMarcBnen (OpenDek).Mderatr:DirkDeWit. DIRKDEWIT: uiteerstepanelveelideeënrndsamenwerking(prducenten,distributeurs distributeurs, media digitaleprjectieververschillendezalen) ndaangemeenschappelijkevisiemmeenaarverheidtestappen nusamenwerkinguitwerken,cncreetmaken(kvrnderwijseneducatie)en bussinessmdellenaankppelen. 4.1.EMJAYRECHSTEINER BEELDENVOORDETOEKOMST Benadrukndaansamenwerking:metheleindustrieachterje:perinstellingenin wisselendesamenstellingen. Beeldenvrdetekmst: taak:in7jaarnederlandseaudivisuelegeschiedenisveiligstellen budget156miljen:nietdrministerievrcultuur,maardrfndsecnmische structuur(aardgasgeld).fndsdatdrgaansinfrastructuurbekstigd.digitalesnelwegis keensnelweg. Beeldenvrdetekmstissamenwerkingsverbandtussen3archieven:Filmmuseum, instituutvrbeeldengeluidenfilmtek.anderepartners:depenbarebiblitheken, instituutvrkennisntsluiting(denktank)encentraledisctheekinrtterdam. Driedelgrepen:nderwijs,creatieveindustrie/mediaprfessinalsenalgemeenpubliek. Driedelstellingen:bredebeschikbaarheid,returnninvestmentennetjesmgaanmet erfged.simultaneenintegraleaanpak.

12 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag VrFilmmuseum: Digitaliseringenrestauratie. Werkenmetprivateaanbesteding. Zwelfilmsuit1898alsheelrecentedigitalbrnprductiespeenrbticservervrde kmendedecennia. Dedigitaleprductiesvan2jaargeledenevenveelmeite,tijdenaandachtalsudere analgeprducties >digitalemastersalarchiverenbijpstprductie. Onderwijs: samenwerkingmeteducatieverganisaties,erfgedinstellingen Aanbdinlagereslutieviaverschillendepakketten(interactiefenkantenklaar) Brederpubliek: samenwerkingmetbndvanprducenten,instituutvrbeeldengeluid,filmtek, plitiekebeheersrganisaties,regisseursbnd Inkmsten(advertising,verhuur ):deelsgereserveerdvrdigitaliseringen10prcent gaatdirectnaardekwalitatievebeheersrganisaties. Sleutelgeventthetclearenvanderechtenvanrechthebbendendiezekzijn. Rechthebbendendiewewelkunnenvinden,vragenweinéénrukvrtestemmingvr lagereslutiefragmentenvrnderwijs. Ditishetbestealternatieftegenpiraterij. 4.2.MARCBOONEN OPENDOEK OpenDek:ervaringbetreftsamenwerkingengemeenschapsvrmingindeprvincie Antwerpenp3dmeinen:lcaalcultuurbeleid,biblithekendecreetennderwijs. Lkaalcultuurbeleidbeleid: InAntwerpendubbelzveelcultuurcentrametfilmprgrammaalscinema s. veelvragenvancultuurbeleidcördinatrenverrganiserenvanfilmvertningen, ndersteunderlvanopendek Biblithekendecreet: OpenDekadviseertverhundvdaankpbeleidviawisselpakkettenmetdvd svr bepaaldeperide,infrmatiedrstrmingvianieuwsbrieven. Grtverschilkleinereengrterebiblitheken. Onderwijs: Leerkrachtenblijvengelveninbiscpbezekalstegengewichttegenindividueelkijken (gemeenschapsvrmend). AanbdnaarschlenOpenDeki.s.m.anderespelersalsJekinenLesseninhetDnker. 4.3.ERIKMARTENS FILMARCHIEF Filmarchief:grtecllectieweiniggeldi.t.t.Nederland:2miljen Eerstezrg:bewarenvannieuwedigitaleprducties(digitallybrnprductins) Overgangsperideismeilijk,maardedigitaliseringiser,geenwegterug:erzullener afvallenzalshetaltijdisindetechnlgiegeschiedenis. Veelcinema shebbenhetmeilijkmaarvraagiswatkmterindeplaats?revivalvan filmcircuits,filmclubs.gaanarthusesvervangenwrdendrculturele,gesubsidieerde schermen?gaanfestivalsindatcircuitinpikken?evlutielijktz. Hetptentieelmineendigitalewereldhaastallesdigitaalbeschikbaartemakenende veelheiddieermeegepaardgaatzuweleenseenmgekeerdereactiekunnenteweeg brengenbijhetgrtepubliekdatmindersnelzijnwegkanvindenindataanbdalsergeen gidsfunctiesenmkaderingwrdtvrzien:terugplienpzichzelf:kerktrenmentaliteit. Taakverheid:structureelcntextualiseren,kanalengraven,reliëfbrengen,mensenweg wijzeninaanbd.. Opimmersievemaniervrmkaderingzrgenbinnenhetnderwijs:Creatieveinmensen aanspreken,nietzzeerlesgevenver,maarsamenmakenmet Onderwijsispermanentevrming:blijveninfkrijgenveraanbd,penbaremrephier belangrijketaakmdaarspecifiekdiecntextstructuur/ teleidingaantegeven.

13 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 4.4.KARLDESLOOVERE ENTITEITCURRICULUM Delstelling:verglijdingvanverbalenaaraudivisuelebuitendeschlkbinnendeschl,nu teveeldminantievanhetverbaal discursievebetginhetnderwijs. Curriculumntwikkeling:18 jarigeschlverlaterklaarmakenminmultimedialemaatschappij zichzelfverdertentplienenkteparticiperen. Overheidbeperktzichtthetfrmulerenvanminimumdelstellingen.Denderwijskepels frmulerenleerplandelstellingenendeschlenvegendaarbvenngeigendelstellingente, vereenstemmendmetheteigenpedaggischprject >verschillendeinterpretaties. Albijintrductieeindtermeneindjarennegentig:aandachtvrhetaudivisuele:zie uitgangspuntenbijdeeindtermenmuzischevrmingenplastischeenmuzikalepveding. Uitgangspunten:Vertrekkenvanleefwereldvanhetkind. Basisnderwijs:Drdeverbaaldiscursievedminantievanhetnderwijsveldversplinteringin aanpak.hetnderzekdatdriakwerdgedaanenkelejarenterugheeftdatkaangetnd. Secundairnderwijs: MinisterVandebrucke:vakverschrijdendeeindtermen.ICT:Nietveraanlerenvan bepaaldeprgramma'smaarverntwikkelenvanict cmpetentiesdieelkeburger ndigheeft. Dezelegislatuur:aanpakkenvanpsplitsingmuzikaleenplastischepveding vertrekkendevanaudivisueleleefwereld. WrdtgehrgegevenaanhetBanfrdnderzek,kviaaanbevelingenvandecmmissie nderwijsencultuur. audivisuelecultuurlutervanuitkunstgerelateerdehekbekijkenisteeng,metmaark vanuitmedia,wetenschappen,filsfie... september2010:geactualiseerdeeindtermen:mediawijsheidkmtalsbegripindestamvr. Drstrmingnaarprfessinelesectr:VrdentwikkelingvandeVlaamse kwalificatiestructuurishetenrmbelangrijkdateenduidelijkzichttekrijgenpwelkeberepen eractueelzijnindesectrenwelkecmpetentiesdaarvrndigzijn.ditisvanbelangzwel vrdeactualiseringvandepleidingeninhetkso,alsbsoentso. Beschikbaarstellenvanaudivisueelmateriaalaandeleerkracht,nietenkelalsillustratie materiaalmaaralswezenlijknderdeelinhetlesbetgvandeleerkracht. Cmmunitiesntstaan:KlassementenIngebeeldIV/Platfrmvrmediawijsheid. 4.5.KATRIENVANDERPERRE SACD/SCAM* Auteursrechtennetjesregelenisnietevident:verschillenderechthebbendendiemenmet vindenenwaarmeementmetnderhandelen. InternatinaleauteursverenigingenSACDenScamijverenvrhetinnenenverdedigenvan auteursrecht,gaancntractenmetprducentenvrscenaristenenregisseursaan. Basisauteursrecht:2niveaus:nderwijs,waarauteursrechtcrrectpinspeelten uitznderingenvrzietenanderzijdsmeercmmercieelgegevenvanvod(veelinkmsten). Auteurs:allebelangbijdatzepdieveelheidvanplatfrmenkmen. Auteursrechtmagnietcntraprductiefwerkenvrprductie. Exclusieverechten:Scenaristenenregisseursgaancntractenaanmetprducentwaarbij verdachtvanrechtenwrdtgeregeld.venntschapsacd/scam*,sabamf verdedigt daarbijderechtenmetdezenders,dekabelexplitanten,vod,enzverdedigen. Maar:VODnderhandelingen:metdeverschillendezenders,platfrmenenz laatenrmp zichwachten.grtstespelers,grtsteprblemen. Vragen:Opwelkeinkmstenwrdtdatberekend?Enkelvertning?Okadvertentie inkmsten? Oprep:eruitrakenvreinde2009. Illustratie:Dienstenverdelerspantprcesaantegendeverschillende beheersvenntschappenmbetalingvanauteursrechteninvraagtestellen.vragendatde mrepeneengrterprductmetenafleveren,allrightsincluded.maarkabelexplitant wrdtdangatekeeper:ditiszeergevaarlijkmdel. AkkrdenmetDailymtininFrankrijk,Ggle

14 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Nietcmmerciëleinitiatieven(nderwijs,cultuursectr ):Geentestemmingmetvragen, maarvergedingwrdtvrzien.bijvrbeeldleenrechtvan1eurinpenbare biblitheken. Maar:zwelbijthuiskpie,alsnderwijskpie,alsdigitalenderwijsuitzndering(site schl)reprgrafie,daarstaatinprincipevergedingtegenversinds98indewetmaarng nietinpraktijk:dusdeauteurshebbenerngnietsvangezien. Auteursrechtisfederalematerie,ministerievanecnmie. Veruderdetarievenenfrmateninwetgeving(ngfax,geenusb ) culturelesectrenarchivering:beheersvenntschappenmetenmeersamenwerken.vraag mverlegrgaankmtbinnenschtvandeverheid,waarbijrechthebbendenenculturele sectrverinterpretatieprblemen. RaadvrIntellectueelEigendm:teacademischencultureleinstellingen ndervertegenwrdigd. Beheersvenntschappenmetenzelfkgeldtransparantverdelen,geenrlgnderling enhuidigemdellenherbekijken,nietvasthudenaanhistrischgegreidebepalingenmaar meegreien. 4.6.PETERDEMAEGD POTEMKINO PrjectTheArtists(ismCaviar,VRT):multimediaalprject,participativedrama. Multimediaal: mediacnglmeratenveralenmetverschillendegeldstrmen cntentstrmvanweb2.0,decmmunities prducenteninhetmiddenzijnngteveelbezigmetfrmatsvréénscherm aandachtvanhetpubliek,enduskdegeldstrmengaannaarmeerdereschermen. Nietbreedpubliekisdel,maareersteuserisdelendaarrndcmmunitybuwen. Heuniversumvanjefilmverdelenverdeverschillendeplatfrms,elkplatfrmdraagtbij aanhetttaaluniversum,nietapartdenken. Derelatievandistributeurenprducentwrdtzalsdemnteurtgderegisseur:welke cntentkmtwaar? Welkecntentwaarindemedia?Mawverschillendegenresvandistributie Crisisindemedia,ecnmie:grteprjectenmeilijktefinancieren >Daarmkleinere prjectendiemakkelijkertefinancierenzijn. Vlaamsefilm.bewrdtweb2.0platfrm.Iederefilmvanafeerstedraaidagkrijgtprfiel, ntwikkeltdialgmetpublieketcetera. 4.7.VRAGENENDEBAT Dirk:Wewerkenineengemengdesectr,deelsprfit,deelsnn prfitmaartchheelveelhet wrdverheidgehrd:vrarthuse,vrcntextualisering,vrdigitaleprjectieinzalen veral,cördinerenderl,nlineplatfrmsmdiversiteittegaranderen.emjaysprakver ttaalprject,maarmetgigantischkstenplaatje. Wildatzeggendatwenietanderskunnenmdeverheidinterepen?NaarVlaanderente? Watisderlvandeverheidwetendedatcultuurbudgetnietveelmeerzalstijgen Peter:Vaniemanduitttaalanderesectrdancultuurmethetgeldkmen,nietmeerinhkjes denken,vbemjay,kvanuitecnmie,technlgischentwikkeling Overheidmetzeerged pdehgtezijn. Dirk:Onderwijs,innvatie,ecnmie,cultuur,federaleverheid zijnzeerverschillende dmeinendieindetekmstabsluutmetensamenwerkenmaarnggeentraditiehebbenin verlegenkzeerverschillendepdrachtenendelstellingennastreven.

15 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Karl:Hetbelangvanverschillendeverheden,isinderdaadghebbenvrwater gebeurt.nubesparingen,erisnggeenbeleidsbrief,iskffiedikkijken.maarikmerk geietendensdatjeveltvanuitverschillendedepartementenenkaldevlaamse kwalificatiestructuurdieinterdepartementaalntwikkeldwrdt(werk,nderwijs, welzijnencjsm). Ontwikkelingenhehetgeldverdeeldwrdtzijntweeverschillendedingen.Maarik merkdatermeerenmeerinitiatievenkmenmdieverdedepartementenheen werken.nuwekennenvlaanderen,quastructuuringewikkeld,zekernderwijs.dat maaktheternieteenvudigerp,wezijnerechterwelklaarvrenwewillenhet,dat bewijstkeendagalsvandaag.desituatievanvlaandereniszspecifiek,wijzijnz versplinterd,duswemetenmeerenveelsamenaantafelzitten. Dirk:Emjay,zijnjulliemetallegeledingensamengekmenvreenmasterplanennaar verschillendeministersgebrachtfisdatrganischgegreid? Emjay:Helemaalniet,hetmasterplanzijnwenuaanhetschrijvenaleenhalfjaar. Innsgevalligthetinitiatiefbijns.Digitaliseringwerktalsversnellendefactr,wemetennu welsamenwerken,eerderalsfilmmuseumhaddenwenitcntactmetdistributeurs, explitanten..nuwel ZAAL:Peter:Mensenuitverschillendeachtergrnden(webdesigners,nlineplatfrmen, prducenten,distributie.)diedenkenhelemaalanders,mdiernddetafeltekrijgenen gezamenlijkttietstekmenisheelmedig.maar:slaagkansen?internatinaal? Peter:SamenwerkingtussenNrwegen,Zweden,NederlandenBelgiëiserenwezijnpzek naar5 de partner(cntactmetbbcenostenrijksetv)enkwachtenpsteunvanvaf.vrdeel 5partners,5miljeneur:gewichtvanbudgetverdeelttussendepartners.Samenwerkingis essentieeltussenverschillendelanden,kunjenietalleentrekken.zelfsfx,fbbczijnpzek naarcprductiestegenwrdig. Samenwerkingmetmensenuitanderevelden,crssdisciplinair:belangrijkmlexicntebepalen, eerstestapiselkaarlerenverstaan prsumers,tastekeepers,drama2.0. Wezijndetaalaanhetntwikkelen,isprcesdatsnelgaat. ZAAL:ReactiepEmjay.IkwasvregerlidvanRaadvanCultuur(adviesrgaanvandeminister vanecnmiezalminnederland).daarwerdenalleexpertssamengerepen(filmmuseum,rvc, technische )enwerduitgerekendwathetzukstenmallemateriaaltedigitaliserenente bewaren.kwamenp49miljenendachtenditdenzenit,maartchministerkunnen vertuigendieuitalgemenemiddelendatgeldbeschikbaarstelde.zisbeeldenvrde Tekmstttstandgekmen,buitenkansje.Zuhierkzmeten. ZAAL:Ikmerkleemteppdium:verheid?Waarzijnze? Dirk:MensenvanAgentschapzijnhieraanwezigmaarwijmetenwerkenaancherentverhaal naarhente. ZAAL:DigitaliseringinNederland:150miljenmdatteden,enverpaarjaaralleenng digitalefilmsengeenprjectiemgelijkhedenindevertnersectr?misschienmetenzalendaar kstukjevankrijgen.anderskrijgenwevertekendesituatie? Emjay:35miljengaatnaarFilmmuseumen30gaatnaarhetvrbereiden(pkuisen, restauratie )vandigitaliseren,aanheteindvanderitzullenweelkecentdriekeermeten mdraaienenscherpekeuzesmaken.geengeldteveel.

16 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Dirk:ErligteenvrstelpVlaamsniveaumeenkenniscentrumrndauteursrechtpte richten,zienwatdaarvankmttijdensdezelegislatuur. TweedevraagvrKatrien:belangvrverleg:heziejedatverder?Verschillendesrten verleg zueengrterdigitaliseringprjecthelpenmdiedingenglbalerptelssen? Katrien:Zuzekerhelpenalsiedereenerbijbetrkkenwrdt.Erwrdtswiesgesprkenmet prducentenbnd,regisseursbnd jehebtderaadvrintellectueeleigendmmaardatisdan pfederaalniveauenbestaatal3jaar.teacademisch,advies.teweinigaandachtvrde culturelesectr.misverlegtussennderwijs,nn prfitencultuursectrwaararchievenk zekereenrlinspelen. Peter:Kleineregiisvrdeel,niemandisverweg,netwerkenklein,rijkeregi.Gewnmeer netwerkenbuweneninitiatievennemenwaarrndnetwerkenzichkunnenkristalliseren. Cncreteprjecten. Maximelacur(zaal):Prjectdrmediagesteund samenwerkenisbelangrijkmdatjedan alssterkerenderhandelspartneruitdehekkmt. Dirk:naastUnivercinéiserkeenpistevanuitdeVlaamseprducentenmmetFilmtkeNLte gaansamenwerken. Emjay:NederlandksamenwerkingmetVlaanderenalsvlgendestap. ZAAL:Mismeerbusinessmdellen,mensenteveelpverheidgericht.Investeerderszijnpde hgte, Overheidwetendatmaaraarzelen,iedereenaarzelt Dejedatphetdmeinvan technlgischeinnvatiedanaarzelenzeniet,dandezehet. Karl:pzijsprenntstaanmeerenmeervandieverlegplatfrmen metdrstrmtussen zijnennaarverheidte lijktevidentmaargebeurtniet.alsverheidzijnwijvragendepartij mactueleinftekrijgenmnswerkgedteden. Peter:verheidismeerdanshwusthemney,maarkndersteuning,klimaatscheppenm crsssectraaltewerken. ZAAL:tekmst:blijftergearchiveerdwrden?Isdatndig,inwelkemate?Zveelkst? Waarm?Vrwie?Opzveelplatfrms?Misschienver10jaargeennutmeer Archiveren?Selectie? Erik:iskeuzemaken,jekuntnietallesarchiveren maarjaermetgearchiveerdwrden. Dirk:migratievanmateriaal,isdatduur? Emjay:nee,steedsgedkper,maarnggeenprvendigitaldurability.Wewetennietfdingen ver20jaarngafspeelbaarzijn.dusfilmsaltijdknganalg,kdigitalbrncntent wrdtuitgeschrevenenp35mmgezet. Emjay:Dedragerisvangeenbelangmeer.Hetbestandwel. Dirk:KenniscentrainVlaanderen:Packed,Filmarchief

17 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 4. DIGITALECINEMA:VERANDERINGEN,KANSENENUITDAGINGENVOORDEBIOSCOOP EN DISTRIBUTIESECTOR ANNOVERBERGH Ter gelegenheid van de Dag van het Filmberep 2009 en ter afrnding van de debatten, stelde BAM het cahier Digitale Cinema veranderingen, kansen en uitdagingen vr de biscp endistributiesectr vr.annoverberghpresenteerdedepublicatieengafeen krtetelichting. OnzebedelingmetdezeDagvanhetFilmberepwasmdebelangrijkstetendenzenin hetaudivisuelelandschapteschetsen,enmetdieinhetachterhfdverdertepraten verdiversiteit,beschikbaarheid,educatie,participatie,tpicsdievlaanderennauwaan hethartliggen. Het is ruimschts aan bd gekmen: Vlaanderen heeft, net als de meeste Eurpese landen, ng een belangrijke drempel te nemen, en dat is die van de digitalisering van haarvertnersectr.wehebbenervrgekzengeendagtewijdenexclusiefaandeze prblematiek,maareerdersamentekijkenwelkescenari smgelijkenwenselijkzijn vr nze prfessinele audivisuele sectr. We hebben het gehad ver nieuwe en meerdereplatfrms,veranderenderelaties,n enfflinecmmunities,technlgische ntwikkelingenallerhande. Wat je merkt is dat het digitale daarin telkens terugkmt. Wat we k weten, en er wrdt in Eurpa al lang en veel ver gepraat, is dat digitalisering vr verscheidene spelersindewaardeketenkansenenbedreigingenmeebrengt,maardatzevralvr nzevertnersectr,enintweedeinstantienzefilmverdelers,echtprblematischis.in smmigevandensmringendelandenwrdthetprbleemaangepakt,elklandpzijn eigenmanier,vanuiteeneigenbeleidstraditie,engebaseerdpzijneigenaudivisuele marktstructuur. Ok Vlaanderen heeft nd aan een gedeelde tekmstvisie, en daarp gebaseerd een plan van aanpak. He willen we dat ns vertnerlandschap eruitziet binnen tien jaar? He divers, he lkaal verankerd, he innvatief, he grt, en he vertakt met de thema s die we vandaag bespraken (archivering, beschikbaarheid, u kent ze). Digitalisering mag niet enkel als een financieel technisch vraagstuk wrden bekeken maar biedt mie kansen die in termen van dergelijk landschap meten wrden bekeken: fun centres, 3D vertning en gaming, vertning p grte schermen en tp ntch beeld en akestische kwaliteit, pera en theater in de biscp, maar k de participatie van diversere demgrafische publieksgrepen, een sterkere lkale verankeringenverstrengelingmetnsnderwijs,devertningvanarchiefmateriaal,en directeinteractievanhetpubliekmetbvb.makers. Watisdaarvrndig,enhesnelmetenwehandelen? MetdezepublicatierndDigitaleCinemaheeftBAMallerelevanteinfrmatie,watveld enbeleidvlgensnsechtmetenweten,zbehapbaarmgelijkgebundeld.wehebben ver de grens gekeken naar de aanpak en de timing in een viertal andere landen. Dit

18 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag metalsinspiratiedienenvreenplanvrnzeeigenregi.watzeallemaalgemeen hebben is het besef van de urgentie van de digitale prblematiek. 35mm zal binnen X aantaljaarnagenegvlledigverdwijnen,enmenishetervereensdaternusnelmet wrdengehandeld. Kunnenwenaarz ndrmlandschapveréénnachtijs?wellichtniet.kunnenwealles halen waarver wrdt gedrmd? Misschien k niet, maar wat duidelijk is, is dat ter plaatsetrappelennsnietverderhelpt,endateengemeenschappelijkevisieeensterke en richtinggevende mtr vr drdachte verandering kan zijn. We meten nu snel naareenplanhiervr.hetalternatiefisnietwenselijk:eenvertnerlandschapdatdr detijdisingehaald,enwaarinvelekleinerespelerszijnafgevallen.metalslgischgevlg eenverliesaandiversiteiteneenhpgemistekansen. Over de aanpak van de kwestie van digitalisering circuleren ideeën, hier en in de ns mringende landen. Laat dit een warme prep zijn aan ns nieuwe cultuurbeleid, en aannzegewaardeerdevertnersectrmspedigengezamenlijkverdertedenken,en tteenstrategietekmen. Eendankwrdaandevelemensendiezrgdenvrdebrdndigefeedbackeninput vrditcahier.enkaannzesprekers,endepartnersdiedecnferentievanvandaag meemgelijkmaakten:vaf,mediadesk,sacd/scam*,internatinaalfilmfestivalvan VlaanderenGent,engastheerVruit. DIGITALECINEMA Veranderingen,kansenenuitdagingenvr debiscp endistributiesectr.eenpublicatievanbamdr AnnOverbergh,ktber2009 Indepublicatie'DigitaleCinema Veranderingen,kansenen uitdagingenvrdebiscp endistributiesectr'zetbam,het VlaamsesteunpuntvrBeeldende,AudivisueleenMediakunst, debelangrijksteinfrmatieverdigitalecinemapeen verzichtelijkemanierpeenrijtje.daarnaastwrden digitaliseringsplannenvrdecinemasectrinnrwegen, Nederland,FrankrijkenhetVerenigdKninkrijknderdelep genmen zekunnenterinspiratiedienenvrvlaanderen, BelgiëfzelfsdeBenelux.Nuishetaansectrenbeleidm gezamenlijktebekijkenwelkeptievrvlaanderendebesteis, wilvlaanderennietenkelwatfilmprductiebetreft,maark quacntextvrvertning,bijdeeurpesekplpersblijven. AnnOverbergh,12ktber2009

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Activiteitenplan Volksbuurtmuseum 2013-2016

Activiteitenplan Volksbuurtmuseum 2013-2016 Activiteitenplan Vlksbuurtmuseum 2013-2016 1. Missie, visie, hfddelstelling Het Nederlands Vlksbuurtmuseum werd in 1993 pgericht als Vlksbuurtmuseum Wijk C in de Utrechtse Waterstraat, aan de vet van de

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten

Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten 2012 Steb: presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten Steb vzw Jaarbeurslaan 25 3600 Genk 089 32 95 30 inf@steb.be www. steb.be INHOUDSTAFEL Onze missie en visie... 4 Ontstaan

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Voorlichtingsplan Interactieve website

Voorlichtingsplan Interactieve website DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L Inhudspgave Inleiding... 3 1. Prbleem analyse...

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA Online cmmunicatie Scial Media hebben een belangrijke plek in de cmmunicatie ingenmen. Het is een serieus te nemen cmmunicatiemiddel gewrden. Dat dit

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Paper CMS-systemen. Jorissen Dorien

Paper CMS-systemen. Jorissen Dorien Paper CMS-systemen Jrissen Drien 1 Inhudstabel Inleiding 3 CMS-systemen 4 Vrdelen van een CMS 5 Functies CMS 7 Srten CMS 8 CMS selectieprces 9 Jmla! 11 Wrdpress 13 Drupal 15 Dries Buytaert 18 Vergelijking

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Telichting Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Prvinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Telichting

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie