VERANDERINGEN: DE SECTOR AAN HET WOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANDERINGEN: DE SECTOR AAN HET WOORD"

Transcriptie

1 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 1. INLEIDING Opmaandag12ktber2009rganiseerdenhetsteunpuntvrbeeldende,audivisueleenmediakunst BAM,hetVlaamsAudivisueelFndsVAF,MEDIADeskBelgië VlaamseGemeenschap,SACD/Scam*en hetinternatinaalfilmfestivalgentdedagvanhetfilmberepinkunstencentrumvruit,gent. DeDagvanhetFilmberep,hetjaarlijkstreffenvandeVlaamsefilmsectrtijdenshet InternatinaalFilmfestivalGent,gingverdeimpactvannlineplatfrmen,digitalecinema, mediacnvergentiesennieuwegebruikerspatrnenpdevlaamsefilmprfessinal.welksrt filmswillenwemaken,inwelkevrm,vrwelkekanalenenmetwelkebusinessmdellen?he kunnenwemeerfilmsbeterenlangeraanbiedenaanhetpubliek?opwelkemanierkunnen zaalvertningénthuiscnsumptiesamengaanenelkaarversterken?hehetpubliekwegwijs makeninhetaanbd?hefilmsrijkermkaderenenngmeerinbeddenineducatieen nderwijs?iedereeninhetaudivisuelelandschap(makers,prducenten,distributeurs, vertners,festivals,filmcriticientijdschriften,archieven,educatieveinitiatieven )krijgtmet dieveranderingentemaken.kansenenbedreigingenwrdentegenverelkaarafgewgenen werkingenrllenwrdenherzien.hétmasterplanftekmstscenaribestaat(ng)niet.men bserveert,analyseert,herschiktentestuit.overlegenuitwisselenisdebdschap. Dezecnferentiewerdingeleiddrtweesprekersdiedezeveranderingenpdevetvlgenen samenvatten:avivasilvervanhetmediaprgrammavandeeurpesecmmissieen SandraDenHamer,directricevanhetNederlandssectrinstituutfilm.Daarnakwamen mensenuitzwatallegeledingenvanhetvlaamsefilmberepaanhetwrdverhunplannen enpistesvrvandaagenmrgen. Heteerstepanel VERANDERINGEN:DESECTORAANHETWOORD bestnduitkrte stellingenvantnvangils(utplis),patrickdebes(sphinxcinema,gent),frankmens (Fnkvzw,Leuven),PhilippeVanMeerbeeck(VRT),PatrickDuynslaegher(Knack),Tmas Leyers(MindsMeet,Brussel)enJanDeClercq(Lumièredistributie)gevlgddrvragenuit hetpubliek.inhettweedepanel TOEKOMSTSCENARIO'S gingenerikmartens(kninklijk BelgischFilmarchief),KarlDeslvere(VlaamsMinisterievanOnderwijsenVrming), KatrienVanderPerre(auteursverenigingSACD/Scam*),EmjayRechsteiner(Beeldenvr detekmst,nederland)enpeterdemaegd(caviar)metelkaaringesprek. DedagwerdafgesltendreensltwrdvanDirkDeWitendevrstellingvanDigitale cinema:veranderingen,kansenenuitdagingenvrdebiscp endistributiesectr,een publicatievanbamdrannoverbergh.

2 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 2.KRACHTLIJNEN KRACHTLIJNEN Het veld van de audivisuele kunst ndergaat grte veranderingen, aangestuurd dr technlgische (digitalisering) en ecnmische (bvb. mediacnvergenties) evluties, alsk dr een veranderend cnsumentengedrag en nieuwe gebruikerspatrnen. Dit heeft een grte impact p alle aspecten van het maken, financieren, verdelen, vertnen, mkaderen en archiverenvanfilm.kansenenbedreigingendienenzichaanvrdehelesectr,enzemeten wrden in kaart gebracht. Van daaruit kan men gezamenlijk nadenken ver wenselijke tekmstscenari s,metvrelkespelereenherdefiniëringvanzijnrlenwerking. Vlgendetendenzendienenzichaanindeprductiewaardeketen: Inprductie: eengreiendevisuele/akestischekwaliteit; specialeffectsen3d; eengrterendiverseraanbd(udennieuw,grtenklein, ); nieuwefrmats vaakpverschillendeplatfrmenen/finteractief; wat aanleiding geeft tt sterk verschillende wijzen waarp prducties in de markt metenwrdengeplaatst; nieuwe spelers, nieuwe financieringsmdellen; met als gevlg een stijgend belang van marktanalysebijhetprduceren; en lgischerwijs een stijgend belang van de relatie prducent distributeur. Indistributie: eengreiendbelangvannlinedistributie,depkmstvanveleverschillendeplatfrms, makers/prducentendiehunwerknlinerechtstreeksttbijhetpubliekbrengen; businessmdellenrndvodzijnindemaakenngnietstabiel; DVD verkpstaatnderdruk; denvermijdelijkepkmstvandigitalecinema,endushetverspreidenvanfilmsnaar vertnerspdigitaalfrmaat; daarmee gepaard: ptentiële kstenbesparingen vr de distributeur (een digitale distributiecpie is gedkper dan pellicule), weliswaar sterk afhankelijk van de schaal waarpwrdtgewerkt; diverse platfrmen (biscp, museum, dvd, nline, draagbaar, interactief) verschillendeaanpakkenvandistributie; marketing wrdt veel belangrijker: diversificatie van aanpak, een greiend belang van infrmatie(scidemgrafisch,smaakeninteresses)vaneennlinepubliek; eenstijgendbelangvannlinefilmcmmunities. Invertning: Cinemawrdt een platfrmtussenverschillendeandereplatfrmen(ziehger:nline, digitaletv,mbiel,enz.); Onlineisveel ruimte vreenzeergrtendiversaanbd:hernieuwdeaandachtvr udefilms,meerplaatsvrmeerdiversegenres(krt,dcu,animatie,..)ennichefilms;

3 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag prductieskunnenzklangeretijdbeschikbaarblijven; biscpen k kleinere spelers in stadscentra blijven enrm belangrijk als ntmetingsplek,deenigeplekwaarbepaaldefilmsphetgrteschermtezienzijn,en alseenbelangrijknderdeelvaneenstadsweefsel; maarzemetenzichzientepsitinerentussendieverschillendeplatfrms:cmfrt, sciale ntmeting, actiever betrekken van het publiek (k bij prgrammatie), mkadering,fun(gaming,grteschermen, ),hgevisuele/akestischekwaliteit; digitale prjectie biedt kansen vr publieksverbreding, verbreding van aanbd, diversiteit, meer participatie, creatievere prgrammering, 3D en alternative cntent (pera,livecncerten )indebiscp, maar digitalisering dwingt elke vertner te investeren in digitale prjectren, en dit zijn enrm zware investeringen; kleinere + arthuse biscpen kunnen de extra investeringenintechnlgie,marketingenpubliekswerkingnietzelfdragen; p Eurpees vlak wrdt duidelijk he die investeringen wel vruchten afwerpen: publiekscijfers trekken pnieuw aan, hfdzakelijk bij cinema s die erin slagen hun werkingtevernieuwen; webevindennsmmenteelineenlastigevergangsfase:ngnietveeldigitalecntent inmlp,ngnietveelvertnersgedigitaliseerd.tchzijnbeidezakennafwendbaar; verschillende landen werken gezamenlijke financieringsmdellen uit, vaak zijn die gebaseerdpfndsenen/fsubsidiëring,enpvpf(bijdragenvandedistributiesectr aan de vertnersectr, aangezien de laatste vral investeert en de eerste vral financiëlevrdelenkangenieten). Inarchivering: Er wrdt gezcht naar een geschikte aanpak vr en financiering van de digitalisering vannsaudivisueleerfged,datmmenteelpverschillendefilmfrmatenstaat; er wrdt gezcht naar geschikte mdellen vr het bewaren en ntsluiten van digital brn materiaal; nadenken ver bewaren en archiveren betekent k nadenken ver ntsluiting en beschikbaarheid:naardecnsument,naarhetnderwijs;viadebib,viademarkt, ; het grtste deel van het Vlaamse audivisuele erfged zit bij de VRT: met het prject DIVAzetmeninpdedigitaliseringervan; het Kninklijk Belgisch Filmarchief beheert het Belgische patrimnium aan films. Het heeft een sm van 2 MIO eur ter beschikking vr digitalisering, en denkt na ver de prblematiekvanarchiveringvandigitalbrncntent; Vlaanderen streeft naar schaalvrdelen dr verschillende archiefbeheerders, kenniscentra en prducenten in media en cultuur te verenigen rnd het bewaren en ntsluitenvanaudivisueelerfged; innederlandwrdtditgeïntegreerdaangepaktinhetprjectbeeldenvrdetekmst: de digitalisering van de hele Nederlandse audivisuele geschiedenis. Financiering(156 MIO ) kmt van het Ministerie van Ecnmie. Er is k een inkmstenmdel vr uitgewerkt.ontsluitenvandezecntentgebeurtpallerleiplatfrms VOD,nline,.. en kingedigitaliseerdecinema s. Verschillende instellingen vegen zich in Nederland samen tt het audivisuele Sectrinstituut Nederland, dat werk maakt van de ntsluiting van Nederlandse film p verschillendeplatfrms,metvldendeaandachtvrinteractiviteit,metaandachtvr nieuwedelgrepenenjngegeneraties,enmeteenmdelvreigeninkmsten. Inpersenmedia: snelheidsteedsbelangrijker;

4 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag sterkecelebritycultuur; hetverteerbaarmakenvan meilijkere itemsdrmkaderingmetinterviews; het verhuizen van de echte cinefilie naar nline (internatinale, buitenlandse) platfrms; media gaan p een meer flexibele manier met jurnalisten m; persmensen in vast dienstverbandkunnensteedsminderaanprspectie/researchden; alle media wrden/zijn multimediaal: gedrukte pers, audivisueel (fragmenten, interviews): een krant f magazine met minstens een prtaal hebben m ng te bestaan. Relatiemetdemrep: van bradcasten naar narrwcasten: k televisie met delgrepen aanspreken en interactiviteitnastreven; film en tv greien steeds meer naar elkaar te, en er is ng meer mgelijk: sterkere partnerships,kbvb.quaprductie; Cnsumenten verwachten dat hun vertruwde cntentprviders met hen meekmen vanplatfrmnaarplatfrm:gezamenlijkeprductiesphetgrteenhetkleinescherm? Nieuwespelers: telcmswrdenbelangrijkerineendigitalemgeving; integratrs(bedrijvendiealsexternepartijvpf akkrdenregelen); internetserviceprviders; tegenmenbelangvanmarketeers, cntent aggregatren(nline plekken waar allerlei digitale inhud samenkmt, wrdt gestructureerdennlinewrdtntslten); nline beheerde gegevens ver het publiek: demgrafie, smaakvrkeuren en interesses,..; en wat met de greiende aandacht vr film in kunstencentra, musea, cultuurcentra, biblitheek? Eencnsumentdie vraldejngstegeneratie tussenverschillendeplatfrmshptvrhet bekijken van films en vide(tv, cinema, web, iphne), en hiervr bij vrkeur niet f weinig betaalt;diegraagzelfachterhetstuurzit(whatever,whenever,enpeenderwelkemanier);en diegraagzelfinspraakheeft(interactiviteit).

5 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 3.SAMENVATTINGENVANKEYNOTES,PANELGESPREKKENENDEBATTEN 1. AVIVASILVER,MEDIAPROGRAMMAEU(SAMENVATTINGVANDEKEYNOTE) Weareinthemiddlefadigitalrevlutin.Itisamazinghwfarandfastdigitaltechnlgyis changingeverythingintheprductinchain,andchangingcustmerbehaviur.newperatrs, enrmusaudivisualamuntavailable,scialnetwrkingandcntentprviderstryingtuse thesescialnetwrks.frmatsarechanging,newplatfrms(vod,nlinefilmcmmunities): greatpprtunitiesfrcirculatinfeurpeancntent. Butalsrisks:greatfinancialrisksfrexhibitrs,andimplicatinsfrdistributrs.Isthere enughdigitalcntentavailable?hwwillexhibitrs anddistributrs rleschange?cinemas areveryimprtantasmeetingplaces,theyneedttapintthepprtunitiesfdigital (cinema n demand,festivals,widerffer,...)andtheyneedaslutinfrthefinancial risks.onesuchslutinisthevpf deal,butneurpeandistributrhassignedsuchadealt date,anditisntsuretheymeettheneedsfsmallerandeurpeancinemas.cinemasareals imprtantintermsfaccessibilityfculture=>imprtantfrmemberstates. Newskillswillberequiredfrdigitalscreening Inthisenrmusfferfaudivisualcntent,marketingbecmesveryimprtant.IntheStates +/ 20%famvie sbudgetgestmarketing;ineurpe,max5% hwtmakeaudivisual cntentvisible? Businessmdels:free+advertising?Rental/purchase?Mnthlypayments?Hwtdealwith rights?whatabutillegaldwnlading? MEDIAissupprtingmultiplatfrmwrks,360 degreeprjects,bridge buildingbetween games,tv,animatinandcinema.interactivity.smenewnlinefilmcmmunityprjects frmmemberstateshaveshwnhweurpecancmeupwithsmereallyintelligentdesigns,if Eurpeunderstandsandusesinnvatin. MEDIAiselabratingaplicyspecificallyfrdigitisatinfcinemas:digitalprjectinandits cnsequencesintheprductinvaluechain.nextupareapubliccnsultatinanda cmmunicatinnasupprtscheme(tbeannuncedearly2010).alseurimagesprvides supprtfrdigitisingmasters,butalmstntake upsfar!(littleinterestnthesidef distributrs) Therlefcinemasiscrucial,theyareawaytmakecntentvisible.Gingdigitalisaquestinf usingnewfrmsfmarketing,beinginnvativewithemergingaudiences,usingnetwrksand cmmunitiestbringfilmstpeple sattentin. MEDIAsupprtsallfrmsfcntent(unlessacmmercialrracialmessage). 2. SANDRADENHAMER,FILMMUSEUMNEDERLAND,A/VSECTORINSTITUUTINOPRICHTING NEDERLAND(SAMENVATTINGVANDEKEYNOTE) Filmmuseumstaataandevravndvaneengrtemetamrfse,quagebuwenquawerking: naareeneigentijdsennaarbuitengerichtinstituut.eengebuwdatin2011afmetzijn,met4 prjectiezalen(hgwaardigdigitaal,70,35,16en8mm),educatieveruimte, tentnstellingsruimte,terrasenhreca.

6 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Belangrijkepdrachtispublieksverbreding:betrekkenvandejngeregeneratie,van buurtbewners,studenten,teristen,naastkmensenuithetvakenfilmliefhebbers.hiervr wrdenspecifiekeprgramma suitgewerkt. BeeldenvrdeTekmst:eenprjectwaarbijhetheleNederlandseFilmerfgedinde kmendevijfjaarzalwrdengerestaureerd,gecnserveerd,gedigitaliseerd.een samenwerkingtussenhetnatinaalarchief(ft),hetinstituutvrbeeldengeluid(vide)en hetfilmmuseum(film).duserfgedveiligstellenénntsluiten:prtals,nline,naarpubliek, prfessinals,nderwijs.eenaantalcncretevrbeelden: Instantcinema:nlineplatfrmmetfilms(diekdrpubliekkunnenwrden geüplad)+interactiviteit:cmmentaarvancuratren+chatmgelijkheden; Filmtek:VOD platfrmvrallenederlandsefilmsvanvregerennu;isntwikkeld drhetnederlandsfilmarchief,beeldenvrdetekmstendenederlandse prducentenbnd. Cellulidremix:wedstrijdvrhetremixen,terugpwaarderen,recycleren,van audivisueelerfged.verrassendgederesultaten,nieuwebetekenisgevingvr erfged.(http://cellulidremix.blip.tv/) HetNLAudivisueelSectrinstituutinwrding:evenknievanBAM.InNL,cultuurbeleid:fndsen hebbenhetgeld,demacht,ensectrinstitutendekennis,hetgezag.ééninstituutm versnippering,verlaptegentegaan,enblindevlekkeninhetbeleidintevullen. Éénvandeeerstetakenishetnderzeknaardedigitaliseringvancinema sinnl. DaarvrligtnueenplantentafelvandeNVB(NederlandseVertnersbnd),datnup deagendastaatinhetnlbeleid.meteenbudgetvan40miljeneurmetenalle Nederlandsevertnerswrdengedigitaliseerd.Basiskrachtlijnenzijndatdehele sectr(cmmercieelenfilmtheater)zicherachterschaart,endatdesectr2/3bijdraagt (=distributeursenexplitanten),endeverheidófeenanderederde(eib?)keen derde.overheidwilinéénééngemaaktesectrinvesteren,defilmtheaterskunnenniet werkennchindigitaalinvesterenznderverheidssteun,endecmmerciëlenhadden ttnutchafgewachttterduidelijkheidkwamvertechnlgischestandaarden. Overheidmetmeegaaninvesteren,enfilmsectrmetpéénlijnwrdengehudenm gezamenlijkdeverstaptemaken.ineenveranderendmedialandschapkunnenweslechts verlevendrsamentewerkenendrzelfkteveranderen.drbereidtezijnheiligehuisjes pteheffenennietvasttehudenaanverwrvenrechtenenvastgerestefilminstituten.klaar vrnieuweinitiatieven,nieuwegeneraties,nieuwevrmenvanvertningenprductie. Investeren,digitaliserenensamenwerken. 3. PANEL1:VERANDERINGEN:DESECTORAANHETWOORD Met:TnVanGils(Utplis),PatrickDebes(SphinxCinema,Gent),FrankMens(Fnkvzw, Leuven),PhilippeVanMeerbeeck(VRT),PatrickDuynslaegher(Knack),TmasLeyers (MindsMeet,Brussel)enJanDeClercq(LumièrePublishingenBeneluxFilmDistributrs) 3.1. TOONVANGILS UTOPOLIS Nietenkelarthuseenfilmtheaterhebbenhetmeilijk,ditgeldtkvrdeKMO s(de ketens,maarnietdeugc s,depathé s..;dekleinerespelers).winstmakenispzichal meilijk,laatstaaninvesterenindigitaal.

7 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Daarnaastzijnerandereinvesteringen:fyer,kleinereengezelligezalen,.. VPF dealszijnnietptimaalvrkleinevertners:risic sdiedeideevandiversificatie vanaanbdinhetgedrangbrengen.hetwrdtmeilijkbinnenvpf dealsmcntentte vertnenvananderedistributeursdandiemetdewelkeeenintegratreenvpf dealheeft. EenideezukunnenzijnmdeVPFvrVlaamse/Eurpesefilmstesubsidiëren. Okvrdeprducenten:VPFkmtuitdehekvanAmerikaansemajrs:hetismgelijkdat diehetzgeregeldhebbendateurpesedistributeursmeermetenbetalen=>datdie benadeeldwrden. Subsidiëringvandedigitaliseringvanenkeldearthusesennietdekleine cmmerciëlen,isneerlijkecncurrentie PATRICKDEBOES SPHINX ArthusebekleedtinVlaanderenmiddenpsitietussencmmerciëlevertners(nafhankelijk enketens)engesubsidieerdeculturelespelers.hetiseenkleinegrep,kleinecmplexen (driettvijfzalen).inplekkenwaargeenarthuseis,wrdtdieleemtepgevulddr gesubsidieerdespelers:opendek,zebracinema, ArthuseheeftinVlaanderennietechteeneigenstatuut,nietgedgekendenerisinhet beleidgeenplaatsvr.ikpleitvrsubsidievandearthuse.erissubsidievr prductie,festivals,pers,vzw s, enarthuseheefteenbelangrijkerltevervullen.in Nederlandzijnereentachtigtalfilmhuizeneneentientalarthuses.Subsidiebudgetvan+/ 50miljeneurjaarlijks.Plusgeldvrinvesteringen.Hetgaatgewnverhetcreërenvan dejuisteinstrumenten,enineersteinstantiemdeerkenningvanarthusealsgegeven meteeneigenplekinhetfilmlandschap. Inditveranderendelandschapslaagtarthuseernietlangerinmbreak eventedraaien. Bvendieniserhetprbleemvandedigitalisering.Dierealiteitgeldtkvrkleine cmmerciëlespelers.omgekeerd:indiendemiddelenvrdigitaliseringerwaren,zuden kwijeenstukcreatievermetnzewerkingkunnenmgaan. Menkanniettelatendatarthusesluit.Cinemablijftalsntmetingsplekessentieel vrhetfilmgebeuren.hetisdeplekenhetmmentwaarpeenfilmttlevenkmt. Verdwijntarthuse,danvreesikeendmin effect,indistributie,kleinezalen, FRANKMOENS FONK(IKL,DOCVILLE,CINEMAZED) Meerwaardefestivals:aandachtcreërenvreengenre(krtfilm,animatiefilm, wereldcinema,experimentelefilm )envrniet evidentwerk,selectie maken/filterfunctie/tastekeeperzijn;genresstructureren/duiden.festivalsdenditmet succes,enkrijgensteedsmeerpubliek. Daarnaastdenfestivalsvaakkeenjaarwerking,vrbeeldenzijn:nieuwsbrieven, distributiefuncties,educatievewerking,screeningstijdenshetjaar,viewingruimtes,nline databankenmetfilm encntactgegevens,enfnkgeeftzelfkcmpilatie dvd suit. Mitseenkleinemeer ndersteuningzudiejaarwerkingkunnenwrden geprfessinaliseerd,wantnuverlptdieadhc.zdrahetfestivalpnieuwmetwrden vrbereid,metmenndgedwngendejaarwerkinglatenvallen.

8 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Ermetvldendeaandachtwrdenbesteedaandemgelijkhedenvanniet DCIcmpliantdigitaleprjectietechnlgie:gedkper,tchvanhgekwaliteit,enbiedt mgelijkhedenvrvisibiliteitvanmetnamemeilijkeregenresalsbvbdcumentaire enkrtfilm. 3.4.JANDECLERCQ LUMIÈRE Dekans/uitdagingvrdedistributeurligtbijsamenwerkingenendiversificatiein werking:samenwerkingenmverheadkstentedrukkenenmeermarkttebestrijken, diversificatiedrintegratiemetbvbvertning,kdistributievrdvd,tv,vd. Diversificatiekdrafentemassaprductenuittebrengen(igvLumièrezijndat bijvrbeelddvd bxenvantv prgramma s)mmetdiemeerwinstarthusefilmste kunnenuitbrengen. VrdistributeurishetkbelangrijkvereengrterterreindanBelgiëtewerken: Beneluxbijvrbeeld. Derlvandedistributeurverandertniet,blijftessentieel:delinktussenexplitant, marketeers,vertners,pers;tussensales,prducentenpubliek.elklandisanders,eenmarkt dieandersmetwrdenbespeeld.deaanpakvandedistributeurisbepalendvrhetsucces vandefilm,bepaaltheveelmensenhemtezienzullenkrijgen. Naastditwerkisdemeilijkheidmpdehgteteblijvenvantechnlgische vernieuwingen.misschienkanmediadedistributeurdaarlgistiekinsteunen,mbijte kunnenblijvenmetveranderendeplatfrmen,znderdatnzecretaakerbijinbet. 3.5.TOMASLEYERS MINDSMEET Alsprducentstreefjevralnaardriedingen: Belangrijk:maximaalaantalmensendiejewerkzien; Belangrijk:inzgedmgelijkemstandighedenhetwerkkunnentnen; Ok,maarminder,belangrijk:ereenvrmvanprfitpzientegenereren. Derlvandedistributeuriszeerbelangrijk,envralderelatieprducent distributeur. Hetisbelangrijkvrprmtievaneenfilmpdezelfdeglflengtetezitten,endatvereist sterkedialg.geeftvrbeeldvandeaustralischefilmsamsn&delilah:previewsvertnd insecundairnderwijsdrheenhetland,wateenzeersterkeprmtievrdefilmis gebleken.demarketingbudgettenwaarveravivasprak(20%indestates,max5%in Eurpa)zijnvrditsrtwerkknietbelangrijk.Zeergrtverschiltussenhet marketingkannwatmeninzetvrbvbspiderman,envreengeveligearthuseprent. Okderlvandecinemaisenrmbelangrijk,nietenkelmredenendiewerden aangehaald(ntmeting,ervaring),maarkmdatdefilmgemaaktismetdebedeling hemphetgrteschermtevertnen.hetgaatmdeervaringdefilminptimale mstandighedentezien.ikbenvrstandervansubsidievanarthuseen/fcinemazalenin hetalgemeen,wantfilmsalslstpersnsarea,altiplan,unspken,werkvanpatricetye, zudenznderarthusenietphetgrteschermtezienzijn. Zalenkunnenzichkprfilerenbuitendemajrsmenhevennietallemaalachter dezelfdekaskrakersaantehllen.misschienfcussenpwatde markt niettnt,maardat verndersteltweleenbeetjeverheidssteunvrdezevertners.

9 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag WatbetreftdediscussierndVPFendevreesm,indienmenniettegemetkmtaandeDCIstandaarden,geenHllywdcntenttekunnenvertnen:ditheeftktemakenmet prfileringvanzalen.zalenkunnenzichkprfilerenbuitendemajrsm. Alsprducent,eerstelangspeelfilmdigitaaluitgebracht,maarknmetdiedigitalekpiebijna nergensterecht,zelfsnietincannes!(dushetfeitdatdigitaliseringngnietveral geïmplementeerdisspeeltkdeprducentparten:hijmetkpiesdigitaalenp35mm vrzien,dusextraksten). Overprgrammatie:arthuse prentenzijnvaakmeergebaatbijlangespeelreeksen (bvb1xp.w.gedurendelangetijd)danbijintensieveenkrtetnperides. 3.6.PATRICKDUYNSLAEGHER FOCUSKNACK Detekmstvanjurnalistiekenfilmkritiekzalvantechnlgieafhankelijkzijn,en dieiszeermeilijktevrspellen.mensenzijnbangvrveranderingen,ende veranderingenzijndelaatstevijfjaarheelintensiefgeweest.maarwelplettenmet Vreger wasallesbeter.onderzeksjurnalistiekwasvregerknietzdiepgravendalsmennu smssuggereert. Snelheidisgaanprimerenpdegelijkheid,datiseenduidelijketrend.Deidentiteitvaneen krantenmagazinezijnsteedsmeernaarelkaartegegreid.filmrecensiesmaken ruimtevrinterviews,enverslaggevingvanfestivalsgaatsteedsmeerver wiewaser,he gekleed,watgegeten, Decelebritycultuurisduidelijkbelangrijkergewrden. Ditbetekentnietdatervrcinefiliegeenplaatsmeerisvrpers,weldat meilijkere itemsmeerwrdeningekleed.vrbeeldvaneenitemrnddvd bxvancassavetes, waarrndinterviewsmetdedardennesenmetj.lafssezullenwrdengeplaatst. Cinefilieverplaatstzichkwegvanprintnaarnline:blgs,buitenlandsetijdschriften, websites, zijndeplekkenwaardiepgravendverfilmwrdtgeschreven(envanmening gewisseld). 3.7.PHILIPPEVANMEERBEECK DIVA/VRT Belangrijketrend:Custmerisking,enbepaaltwathijziet: whatyuwant,whenand whereyuwantit EenEN verhaal,waarbijmediagebruikersvanheteneschermnaarhetandereswitchen. Tenemendbelangvaninteractiviteit:cnvergentiemetgameszittenindelift,digitalbrn kidswillen den,nietenkel kijken.hiervriskeenmarkt:menverdientmeeraan gamesalsafgeleidevanhetaudivisueleprduct,danaan decnsumptievanhetprduct zelf. TVenfilmgreiennaarelkaarte.Digitalemediacnsumentenverwachtendathun vertruwdecntentprvidersmethenmeevanplatfrmnaarplatfrmhppen. Dus:de ttaalbeleving thuis?inprincipewel,maar1.jemetervldendebandbreedte vrhebben,endegedebxenentechnlgischeuitrusting,2.ingezinsverbandkanhet minderrustigzijndanindecinemazaal. Rustiggenietenterwijlmederdevruwmetde pttenrammelt?hmecinemaisnietvriedereenweggelegd.

10 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag TVinvesteerthier,integenstellingttnzebuurlanden,weiniginfilm.Kleine afzetmarktentaalgebied,beperktemiddelen.opvattingendat cinemateduuris,endattv kraantjeswateris.eriseenveraanbdaanvlaamsefictie ptv. Demrepmetvan bradcasten naar narrwcasten :delgrepentargeten.bijtvver internetkanjepvlgenwiewanneerennaarwatkijkt.omrepenwrdtzkeensteeds meerinteractieve cnversatie. Watmetdemrepdenwanneertelc srechtstreeksmetprducentengaanpraten? Eenkwaliteitsvl,gedifferentieerdendelgrepen gebaseerdaanbd.de cnsumentzalnietlangervralleswillenbetalen(cfr.netgemistalsjehet prgrammagratisnlinekanvinden) Decnsumentnaarandereplatfrmenvlgen:aanbdpmbieleplatfrms, crssvermetbvbterisme(pda gestuurdewandelingenmeteenvlaamse prductiealsthema) Partnershippubliek privé. Ineencrssmedialeaanpakwaarmedianaarelkaar verwijzenwrdtheteventbelangrijk.eenmaalzichtbaarindemedia,kunnen afgeleidenwrdenuitgerld:website,dvd,vd,tv reeks,game,print,enz.cinemaen TVhebbenelkaardusndig. Online,nietenkelmrepcntentmaarkcntent vananderepartijen;demrepalsaggregatr. Sterkerepartnershipsmetfilm,kquaprductie.Filmsvaneigenbdemden hetged:inzettenpeenreeksauteursfilms,cprductiesmetrelatiefkleine budgetten. PareltjesuithetaudivisuelearchiefvandeVRT(langetraditiefilmprgramma s), enhetdiva prject(digitaliseringvanhetarchief)penenperspectieven. Ikbenvanmeningdatfilmenmrepelkaarpnieuwenbetergaanvinden.Zekmenbeiden tegemetaaneenfundamentelebehefteiniederesamenleving,diemsameneengedverhaalte beleven,datverrijktenvermaakt.tvdetdatthuispdebuis,defilmineenzaaldiewatvanzijn luisterverlrenis.maareenmaalhetlichtuit,teltalleenngwatzichafspeeltphetdek,enin hethfdvandemensen. 3.8.VRAGENRONDE SandradenHamersprakver40miljeneurmdeNederlandsezalendigitaaluitterusten.Z n grtesmgeldisdatniet,waarmmetdatzlangduren? Deinvesteringindigitaleprjectieisvrvertnersweleenheelduurverhaal:tussende en eur;eeninvesteringwaarje,denktmen,slechtstienjaarlanggedmeezalzijn.de winstzitvralbijdistributeurs(geenzwareinvesteringen,gedkperedistributiecpieën) Diewinstbijdistributeursmetwrdengenuanceerd,zgrtzijndefinanciëlevrdelenniet. Watwelheelbelangrijkis,iseengezamenlijkeaanpak.Iedereeninéénkeer,meteensturende inbrengvandeverheid. Eenandereplssingvrsmmigespelersiseenstapjeterugtedenquatechnlgische standaard.bijvrbeeldfullhd:dekleurisietsmindermaarerisamperreslutieverschil.het

11 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag materiaalisstukkengedkperenzekervrkleinereschermengedgeschikt.cinemazed digitaliseertpdiemanier,flinknderde10.000eur. WatisVPF? Vrantwrdwrdtverwezennaardepublicatie DigitaleCinema veranderingen,kansenen uitdagingenvrdebiscp endistributiesectr,vanafp.34. Opmerking:VóórhetsluitenvaneenVPF dealvragenmajrsvaakeennn disclsure agreement. Ditgeeftaanleidingttbezrgdheidverinmengingindeprgrammatievaneenzaal( Dezaal wrdteenzaalvandemajr,wrdtgezegd) Inhetkadervandebesparingen,wrdtDIVAwelvrtgezet? DIVAgaatinprincipeverder.Filmentapevergaannaxaantaljaar,wemetenernumeebeginnen, znietverliezenwedelenvannsaudivisueelpatrimnium.eenneerslagvanvlaanderenuitde jarenvijftigttnegentigzitbijdevrt. HeharmnieusisdesamenwerkingmetTelc s? FnkheeftmeteengedeervaringindesamenwerkingmetTelc s. Opmerking:VODheeftnglangniethetmarktaandeeldathetzukunnenhebben.DVD verkpis ngsteedssterker. 4. PANEL2:TOEKOMSTSCENARIO'S Met:ErikMartens(KninklijkBelgischFilmarchief),KarlDeslvere(VlaamsMinisterievan OnderwijsenVrming),KatrienVanderPerre(auteursverenigingSACD/Scam*),Emjay Rechsteiner(Beeldenvrdetekmst,Nederland),PeterDeMaegd(Ptemkin)enMarcBnen (OpenDek).Mderatr:DirkDeWit. DIRKDEWIT: uiteerstepanelveelideeënrndsamenwerking(prducenten,distributeurs distributeurs, media digitaleprjectieververschillendezalen) ndaangemeenschappelijkevisiemmeenaarverheidtestappen nusamenwerkinguitwerken,cncreetmaken(kvrnderwijseneducatie)en bussinessmdellenaankppelen. 4.1.EMJAYRECHSTEINER BEELDENVOORDETOEKOMST Benadrukndaansamenwerking:metheleindustrieachterje:perinstellingenin wisselendesamenstellingen. Beeldenvrdetekmst: taak:in7jaarnederlandseaudivisuelegeschiedenisveiligstellen budget156miljen:nietdrministerievrcultuur,maardrfndsecnmische structuur(aardgasgeld).fndsdatdrgaansinfrastructuurbekstigd.digitalesnelwegis keensnelweg. Beeldenvrdetekmstissamenwerkingsverbandtussen3archieven:Filmmuseum, instituutvrbeeldengeluidenfilmtek.anderepartners:depenbarebiblitheken, instituutvrkennisntsluiting(denktank)encentraledisctheekinrtterdam. Driedelgrepen:nderwijs,creatieveindustrie/mediaprfessinalsenalgemeenpubliek. Driedelstellingen:bredebeschikbaarheid,returnninvestmentennetjesmgaanmet erfged.simultaneenintegraleaanpak.

12 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag VrFilmmuseum: Digitaliseringenrestauratie. Werkenmetprivateaanbesteding. Zwelfilmsuit1898alsheelrecentedigitalbrnprductiespeenrbticservervrde kmendedecennia. Dedigitaleprductiesvan2jaargeledenevenveelmeite,tijdenaandachtalsudere analgeprducties >digitalemastersalarchiverenbijpstprductie. Onderwijs: samenwerkingmeteducatieverganisaties,erfgedinstellingen Aanbdinlagereslutieviaverschillendepakketten(interactiefenkantenklaar) Brederpubliek: samenwerkingmetbndvanprducenten,instituutvrbeeldengeluid,filmtek, plitiekebeheersrganisaties,regisseursbnd Inkmsten(advertising,verhuur ):deelsgereserveerdvrdigitaliseringen10prcent gaatdirectnaardekwalitatievebeheersrganisaties. Sleutelgeventthetclearenvanderechtenvanrechthebbendendiezekzijn. Rechthebbendendiewewelkunnenvinden,vragenweinéénrukvrtestemmingvr lagereslutiefragmentenvrnderwijs. Ditishetbestealternatieftegenpiraterij. 4.2.MARCBOONEN OPENDOEK OpenDek:ervaringbetreftsamenwerkingengemeenschapsvrmingindeprvincie Antwerpenp3dmeinen:lcaalcultuurbeleid,biblithekendecreetennderwijs. Lkaalcultuurbeleidbeleid: InAntwerpendubbelzveelcultuurcentrametfilmprgrammaalscinema s. veelvragenvancultuurbeleidcördinatrenverrganiserenvanfilmvertningen, ndersteunderlvanopendek Biblithekendecreet: OpenDekadviseertverhundvdaankpbeleidviawisselpakkettenmetdvd svr bepaaldeperide,infrmatiedrstrmingvianieuwsbrieven. Grtverschilkleinereengrterebiblitheken. Onderwijs: Leerkrachtenblijvengelveninbiscpbezekalstegengewichttegenindividueelkijken (gemeenschapsvrmend). AanbdnaarschlenOpenDeki.s.m.anderespelersalsJekinenLesseninhetDnker. 4.3.ERIKMARTENS FILMARCHIEF Filmarchief:grtecllectieweiniggeldi.t.t.Nederland:2miljen Eerstezrg:bewarenvannieuwedigitaleprducties(digitallybrnprductins) Overgangsperideismeilijk,maardedigitaliseringiser,geenwegterug:erzullener afvallenzalshetaltijdisindetechnlgiegeschiedenis. Veelcinema shebbenhetmeilijkmaarvraagiswatkmterindeplaats?revivalvan filmcircuits,filmclubs.gaanarthusesvervangenwrdendrculturele,gesubsidieerde schermen?gaanfestivalsindatcircuitinpikken?evlutielijktz. Hetptentieelmineendigitalewereldhaastallesdigitaalbeschikbaartemakenende veelheiddieermeegepaardgaatzuweleenseenmgekeerdereactiekunnenteweeg brengenbijhetgrtepubliekdatmindersnelzijnwegkanvindenindataanbdalsergeen gidsfunctiesenmkaderingwrdtvrzien:terugplienpzichzelf:kerktrenmentaliteit. Taakverheid:structureelcntextualiseren,kanalengraven,reliëfbrengen,mensenweg wijzeninaanbd.. Opimmersievemaniervrmkaderingzrgenbinnenhetnderwijs:Creatieveinmensen aanspreken,nietzzeerlesgevenver,maarsamenmakenmet Onderwijsispermanentevrming:blijveninfkrijgenveraanbd,penbaremrephier belangrijketaakmdaarspecifiekdiecntextstructuur/ teleidingaantegeven.

13 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 4.4.KARLDESLOOVERE ENTITEITCURRICULUM Delstelling:verglijdingvanverbalenaaraudivisuelebuitendeschlkbinnendeschl,nu teveeldminantievanhetverbaal discursievebetginhetnderwijs. Curriculumntwikkeling:18 jarigeschlverlaterklaarmakenminmultimedialemaatschappij zichzelfverdertentplienenkteparticiperen. Overheidbeperktzichtthetfrmulerenvanminimumdelstellingen.Denderwijskepels frmulerenleerplandelstellingenendeschlenvegendaarbvenngeigendelstellingente, vereenstemmendmetheteigenpedaggischprject >verschillendeinterpretaties. Albijintrductieeindtermeneindjarennegentig:aandachtvrhetaudivisuele:zie uitgangspuntenbijdeeindtermenmuzischevrmingenplastischeenmuzikalepveding. Uitgangspunten:Vertrekkenvanleefwereldvanhetkind. Basisnderwijs:Drdeverbaaldiscursievedminantievanhetnderwijsveldversplinteringin aanpak.hetnderzekdatdriakwerdgedaanenkelejarenterugheeftdatkaangetnd. Secundairnderwijs: MinisterVandebrucke:vakverschrijdendeeindtermen.ICT:Nietveraanlerenvan bepaaldeprgramma'smaarverntwikkelenvanict cmpetentiesdieelkeburger ndigheeft. Dezelegislatuur:aanpakkenvanpsplitsingmuzikaleenplastischepveding vertrekkendevanaudivisueleleefwereld. WrdtgehrgegevenaanhetBanfrdnderzek,kviaaanbevelingenvandecmmissie nderwijsencultuur. audivisuelecultuurlutervanuitkunstgerelateerdehekbekijkenisteeng,metmaark vanuitmedia,wetenschappen,filsfie... september2010:geactualiseerdeeindtermen:mediawijsheidkmtalsbegripindestamvr. Drstrmingnaarprfessinelesectr:VrdentwikkelingvandeVlaamse kwalificatiestructuurishetenrmbelangrijkdateenduidelijkzichttekrijgenpwelkeberepen eractueelzijnindesectrenwelkecmpetentiesdaarvrndigzijn.ditisvanbelangzwel vrdeactualiseringvandepleidingeninhetkso,alsbsoentso. Beschikbaarstellenvanaudivisueelmateriaalaandeleerkracht,nietenkelalsillustratie materiaalmaaralswezenlijknderdeelinhetlesbetgvandeleerkracht. Cmmunitiesntstaan:KlassementenIngebeeldIV/Platfrmvrmediawijsheid. 4.5.KATRIENVANDERPERRE SACD/SCAM* Auteursrechtennetjesregelenisnietevident:verschillenderechthebbendendiemenmet vindenenwaarmeementmetnderhandelen. InternatinaleauteursverenigingenSACDenScamijverenvrhetinnenenverdedigenvan auteursrecht,gaancntractenmetprducentenvrscenaristenenregisseursaan. Basisauteursrecht:2niveaus:nderwijs,waarauteursrechtcrrectpinspeelten uitznderingenvrzietenanderzijdsmeercmmercieelgegevenvanvod(veelinkmsten). Auteurs:allebelangbijdatzepdieveelheidvanplatfrmenkmen. Auteursrechtmagnietcntraprductiefwerkenvrprductie. Exclusieverechten:Scenaristenenregisseursgaancntractenaanmetprducentwaarbij verdachtvanrechtenwrdtgeregeld.venntschapsacd/scam*,sabamf verdedigt daarbijderechtenmetdezenders,dekabelexplitanten,vod,enzverdedigen. Maar:VODnderhandelingen:metdeverschillendezenders,platfrmenenz laatenrmp zichwachten.grtstespelers,grtsteprblemen. Vragen:Opwelkeinkmstenwrdtdatberekend?Enkelvertning?Okadvertentie inkmsten? Oprep:eruitrakenvreinde2009. Illustratie:Dienstenverdelerspantprcesaantegendeverschillende beheersvenntschappenmbetalingvanauteursrechteninvraagtestellen.vragendatde mrepeneengrterprductmetenafleveren,allrightsincluded.maarkabelexplitant wrdtdangatekeeper:ditiszeergevaarlijkmdel. AkkrdenmetDailymtininFrankrijk,Ggle

14 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Nietcmmerciëleinitiatieven(nderwijs,cultuursectr ):Geentestemmingmetvragen, maarvergedingwrdtvrzien.bijvrbeeldleenrechtvan1eurinpenbare biblitheken. Maar:zwelbijthuiskpie,alsnderwijskpie,alsdigitalenderwijsuitzndering(site schl)reprgrafie,daarstaatinprincipevergedingtegenversinds98indewetmaarng nietinpraktijk:dusdeauteurshebbenerngnietsvangezien. Auteursrechtisfederalematerie,ministerievanecnmie. Veruderdetarievenenfrmateninwetgeving(ngfax,geenusb ) culturelesectrenarchivering:beheersvenntschappenmetenmeersamenwerken.vraag mverlegrgaankmtbinnenschtvandeverheid,waarbijrechthebbendenenculturele sectrverinterpretatieprblemen. RaadvrIntellectueelEigendm:teacademischencultureleinstellingen ndervertegenwrdigd. Beheersvenntschappenmetenzelfkgeldtransparantverdelen,geenrlgnderling enhuidigemdellenherbekijken,nietvasthudenaanhistrischgegreidebepalingenmaar meegreien. 4.6.PETERDEMAEGD POTEMKINO PrjectTheArtists(ismCaviar,VRT):multimediaalprject,participativedrama. Multimediaal: mediacnglmeratenveralenmetverschillendegeldstrmen cntentstrmvanweb2.0,decmmunities prducenteninhetmiddenzijnngteveelbezigmetfrmatsvréénscherm aandachtvanhetpubliek,enduskdegeldstrmengaannaarmeerdereschermen. Nietbreedpubliekisdel,maareersteuserisdelendaarrndcmmunitybuwen. Heuniversumvanjefilmverdelenverdeverschillendeplatfrms,elkplatfrmdraagtbij aanhetttaaluniversum,nietapartdenken. Derelatievandistributeurenprducentwrdtzalsdemnteurtgderegisseur:welke cntentkmtwaar? Welkecntentwaarindemedia?Mawverschillendegenresvandistributie Crisisindemedia,ecnmie:grteprjectenmeilijktefinancieren >Daarmkleinere prjectendiemakkelijkertefinancierenzijn. Vlaamsefilm.bewrdtweb2.0platfrm.Iederefilmvanafeerstedraaidagkrijgtprfiel, ntwikkeltdialgmetpublieketcetera. 4.7.VRAGENENDEBAT Dirk:Wewerkenineengemengdesectr,deelsprfit,deelsnn prfitmaartchheelveelhet wrdverheidgehrd:vrarthuse,vrcntextualisering,vrdigitaleprjectieinzalen veral,cördinerenderl,nlineplatfrmsmdiversiteittegaranderen.emjaysprakver ttaalprject,maarmetgigantischkstenplaatje. Wildatzeggendatwenietanderskunnenmdeverheidinterepen?NaarVlaanderente? Watisderlvandeverheidwetendedatcultuurbudgetnietveelmeerzalstijgen Peter:Vaniemanduitttaalanderesectrdancultuurmethetgeldkmen,nietmeerinhkjes denken,vbemjay,kvanuitecnmie,technlgischentwikkeling Overheidmetzeerged pdehgtezijn. Dirk:Onderwijs,innvatie,ecnmie,cultuur,federaleverheid zijnzeerverschillende dmeinendieindetekmstabsluutmetensamenwerkenmaarnggeentraditiehebbenin verlegenkzeerverschillendepdrachtenendelstellingennastreven.

15 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Karl:Hetbelangvanverschillendeverheden,isinderdaadghebbenvrwater gebeurt.nubesparingen,erisnggeenbeleidsbrief,iskffiedikkijken.maarikmerk geietendensdatjeveltvanuitverschillendedepartementenenkaldevlaamse kwalificatiestructuurdieinterdepartementaalntwikkeldwrdt(werk,nderwijs, welzijnencjsm). Ontwikkelingenhehetgeldverdeeldwrdtzijntweeverschillendedingen.Maarik merkdatermeerenmeerinitiatievenkmenmdieverdedepartementenheen werken.nuwekennenvlaanderen,quastructuuringewikkeld,zekernderwijs.dat maaktheternieteenvudigerp,wezijnerechterwelklaarvrenwewillenhet,dat bewijstkeendagalsvandaag.desituatievanvlaandereniszspecifiek,wijzijnz versplinterd,duswemetenmeerenveelsamenaantafelzitten. Dirk:Emjay,zijnjulliemetallegeledingensamengekmenvreenmasterplanennaar verschillendeministersgebrachtfisdatrganischgegreid? Emjay:Helemaalniet,hetmasterplanzijnwenuaanhetschrijvenaleenhalfjaar. Innsgevalligthetinitiatiefbijns.Digitaliseringwerktalsversnellendefactr,wemetennu welsamenwerken,eerderalsfilmmuseumhaddenwenitcntactmetdistributeurs, explitanten..nuwel ZAAL:Peter:Mensenuitverschillendeachtergrnden(webdesigners,nlineplatfrmen, prducenten,distributie.)diedenkenhelemaalanders,mdiernddetafeltekrijgenen gezamenlijkttietstekmenisheelmedig.maar:slaagkansen?internatinaal? Peter:SamenwerkingtussenNrwegen,Zweden,NederlandenBelgiëiserenwezijnpzek naar5 de partner(cntactmetbbcenostenrijksetv)enkwachtenpsteunvanvaf.vrdeel 5partners,5miljeneur:gewichtvanbudgetverdeelttussendepartners.Samenwerkingis essentieeltussenverschillendelanden,kunjenietalleentrekken.zelfsfx,fbbczijnpzek naarcprductiestegenwrdig. Samenwerkingmetmensenuitanderevelden,crssdisciplinair:belangrijkmlexicntebepalen, eerstestapiselkaarlerenverstaan prsumers,tastekeepers,drama2.0. Wezijndetaalaanhetntwikkelen,isprcesdatsnelgaat. ZAAL:ReactiepEmjay.IkwasvregerlidvanRaadvanCultuur(adviesrgaanvandeminister vanecnmiezalminnederland).daarwerdenalleexpertssamengerepen(filmmuseum,rvc, technische )enwerduitgerekendwathetzukstenmallemateriaaltedigitaliserenente bewaren.kwamenp49miljenendachtenditdenzenit,maartchministerkunnen vertuigendieuitalgemenemiddelendatgeldbeschikbaarstelde.zisbeeldenvrde Tekmstttstandgekmen,buitenkansje.Zuhierkzmeten. ZAAL:Ikmerkleemteppdium:verheid?Waarzijnze? Dirk:MensenvanAgentschapzijnhieraanwezigmaarwijmetenwerkenaancherentverhaal naarhente. ZAAL:DigitaliseringinNederland:150miljenmdatteden,enverpaarjaaralleenng digitalefilmsengeenprjectiemgelijkhedenindevertnersectr?misschienmetenzalendaar kstukjevankrijgen.anderskrijgenwevertekendesituatie? Emjay:35miljengaatnaarFilmmuseumen30gaatnaarhetvrbereiden(pkuisen, restauratie )vandigitaliseren,aanheteindvanderitzullenweelkecentdriekeermeten mdraaienenscherpekeuzesmaken.geengeldteveel.

16 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag Dirk:ErligteenvrstelpVlaamsniveaumeenkenniscentrumrndauteursrechtpte richten,zienwatdaarvankmttijdensdezelegislatuur. TweedevraagvrKatrien:belangvrverleg:heziejedatverder?Verschillendesrten verleg zueengrterdigitaliseringprjecthelpenmdiedingenglbalerptelssen? Katrien:Zuzekerhelpenalsiedereenerbijbetrkkenwrdt.Erwrdtswiesgesprkenmet prducentenbnd,regisseursbnd jehebtderaadvrintellectueeleigendmmaardatisdan pfederaalniveauenbestaatal3jaar.teacademisch,advies.teweinigaandachtvrde culturelesectr.misverlegtussennderwijs,nn prfitencultuursectrwaararchievenk zekereenrlinspelen. Peter:Kleineregiisvrdeel,niemandisverweg,netwerkenklein,rijkeregi.Gewnmeer netwerkenbuweneninitiatievennemenwaarrndnetwerkenzichkunnenkristalliseren. Cncreteprjecten. Maximelacur(zaal):Prjectdrmediagesteund samenwerkenisbelangrijkmdatjedan alssterkerenderhandelspartneruitdehekkmt. Dirk:naastUnivercinéiserkeenpistevanuitdeVlaamseprducentenmmetFilmtkeNLte gaansamenwerken. Emjay:NederlandksamenwerkingmetVlaanderenalsvlgendestap. ZAAL:Mismeerbusinessmdellen,mensenteveelpverheidgericht.Investeerderszijnpde hgte, Overheidwetendatmaaraarzelen,iedereenaarzelt Dejedatphetdmeinvan technlgischeinnvatiedanaarzelenzeniet,dandezehet. Karl:pzijsprenntstaanmeerenmeervandieverlegplatfrmen metdrstrmtussen zijnennaarverheidte lijktevidentmaargebeurtniet.alsverheidzijnwijvragendepartij mactueleinftekrijgenmnswerkgedteden. Peter:verheidismeerdanshwusthemney,maarkndersteuning,klimaatscheppenm crsssectraaltewerken. ZAAL:tekmst:blijftergearchiveerdwrden?Isdatndig,inwelkemate?Zveelkst? Waarm?Vrwie?Opzveelplatfrms?Misschienver10jaargeennutmeer Archiveren?Selectie? Erik:iskeuzemaken,jekuntnietallesarchiveren maarjaermetgearchiveerdwrden. Dirk:migratievanmateriaal,isdatduur? Emjay:nee,steedsgedkper,maarnggeenprvendigitaldurability.Wewetennietfdingen ver20jaarngafspeelbaarzijn.dusfilmsaltijdknganalg,kdigitalbrncntent wrdtuitgeschrevenenp35mmgezet. Emjay:Dedragerisvangeenbelangmeer.Hetbestandwel. Dirk:KenniscentrainVlaanderen:Packed,Filmarchief

17 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 4. DIGITALECINEMA:VERANDERINGEN,KANSENENUITDAGINGENVOORDEBIOSCOOP EN DISTRIBUTIESECTOR ANNOVERBERGH Ter gelegenheid van de Dag van het Filmberep 2009 en ter afrnding van de debatten, stelde BAM het cahier Digitale Cinema veranderingen, kansen en uitdagingen vr de biscp endistributiesectr vr.annoverberghpresenteerdedepublicatieengafeen krtetelichting. OnzebedelingmetdezeDagvanhetFilmberepwasmdebelangrijkstetendenzenin hetaudivisuelelandschapteschetsen,enmetdieinhetachterhfdverdertepraten verdiversiteit,beschikbaarheid,educatie,participatie,tpicsdievlaanderennauwaan hethartliggen. Het is ruimschts aan bd gekmen: Vlaanderen heeft, net als de meeste Eurpese landen, ng een belangrijke drempel te nemen, en dat is die van de digitalisering van haarvertnersectr.wehebbenervrgekzengeendagtewijdenexclusiefaandeze prblematiek,maareerdersamentekijkenwelkescenari smgelijkenwenselijkzijn vr nze prfessinele audivisuele sectr. We hebben het gehad ver nieuwe en meerdereplatfrms,veranderenderelaties,n enfflinecmmunities,technlgische ntwikkelingenallerhande. Wat je merkt is dat het digitale daarin telkens terugkmt. Wat we k weten, en er wrdt in Eurpa al lang en veel ver gepraat, is dat digitalisering vr verscheidene spelersindewaardeketenkansenenbedreigingenmeebrengt,maardatzevralvr nzevertnersectr,enintweedeinstantienzefilmverdelers,echtprblematischis.in smmigevandensmringendelandenwrdthetprbleemaangepakt,elklandpzijn eigenmanier,vanuiteeneigenbeleidstraditie,engebaseerdpzijneigenaudivisuele marktstructuur. Ok Vlaanderen heeft nd aan een gedeelde tekmstvisie, en daarp gebaseerd een plan van aanpak. He willen we dat ns vertnerlandschap eruitziet binnen tien jaar? He divers, he lkaal verankerd, he innvatief, he grt, en he vertakt met de thema s die we vandaag bespraken (archivering, beschikbaarheid, u kent ze). Digitalisering mag niet enkel als een financieel technisch vraagstuk wrden bekeken maar biedt mie kansen die in termen van dergelijk landschap meten wrden bekeken: fun centres, 3D vertning en gaming, vertning p grte schermen en tp ntch beeld en akestische kwaliteit, pera en theater in de biscp, maar k de participatie van diversere demgrafische publieksgrepen, een sterkere lkale verankeringenverstrengelingmetnsnderwijs,devertningvanarchiefmateriaal,en directeinteractievanhetpubliekmetbvb.makers. Watisdaarvrndig,enhesnelmetenwehandelen? MetdezepublicatierndDigitaleCinemaheeftBAMallerelevanteinfrmatie,watveld enbeleidvlgensnsechtmetenweten,zbehapbaarmgelijkgebundeld.wehebben ver de grens gekeken naar de aanpak en de timing in een viertal andere landen. Dit

18 DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag metalsinspiratiedienenvreenplanvrnzeeigenregi.watzeallemaalgemeen hebben is het besef van de urgentie van de digitale prblematiek. 35mm zal binnen X aantaljaarnagenegvlledigverdwijnen,enmenishetervereensdaternusnelmet wrdengehandeld. Kunnenwenaarz ndrmlandschapveréénnachtijs?wellichtniet.kunnenwealles halen waarver wrdt gedrmd? Misschien k niet, maar wat duidelijk is, is dat ter plaatsetrappelennsnietverderhelpt,endateengemeenschappelijkevisieeensterke en richtinggevende mtr vr drdachte verandering kan zijn. We meten nu snel naareenplanhiervr.hetalternatiefisnietwenselijk:eenvertnerlandschapdatdr detijdisingehaald,enwaarinvelekleinerespelerszijnafgevallen.metalslgischgevlg eenverliesaandiversiteiteneenhpgemistekansen. Over de aanpak van de kwestie van digitalisering circuleren ideeën, hier en in de ns mringende landen. Laat dit een warme prep zijn aan ns nieuwe cultuurbeleid, en aannzegewaardeerdevertnersectrmspedigengezamenlijkverdertedenken,en tteenstrategietekmen. Eendankwrdaandevelemensendiezrgdenvrdebrdndigefeedbackeninput vrditcahier.enkaannzesprekers,endepartnersdiedecnferentievanvandaag meemgelijkmaakten:vaf,mediadesk,sacd/scam*,internatinaalfilmfestivalvan VlaanderenGent,engastheerVruit. DIGITALECINEMA Veranderingen,kansenenuitdagingenvr debiscp endistributiesectr.eenpublicatievanbamdr AnnOverbergh,ktber2009 Indepublicatie'DigitaleCinema Veranderingen,kansenen uitdagingenvrdebiscp endistributiesectr'zetbam,het VlaamsesteunpuntvrBeeldende,AudivisueleenMediakunst, debelangrijksteinfrmatieverdigitalecinemapeen verzichtelijkemanierpeenrijtje.daarnaastwrden digitaliseringsplannenvrdecinemasectrinnrwegen, Nederland,FrankrijkenhetVerenigdKninkrijknderdelep genmen zekunnenterinspiratiedienenvrvlaanderen, BelgiëfzelfsdeBenelux.Nuishetaansectrenbeleidm gezamenlijktebekijkenwelkeptievrvlaanderendebesteis, wilvlaanderennietenkelwatfilmprductiebetreft,maark quacntextvrvertning,bijdeeurpesekplpersblijven. AnnOverbergh,12ktber2009

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING Verneem p één dag tijd he u binnen het business mdel van India uw cmmerciële inspanningen maximaal laat renderen. Gent Meeting Center (Hliday Inn UZ)

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Een nieuwe werken-bij website

Een nieuwe werken-bij website Een nieuwe werken-bij website Ga jij vr de Mbile First hype? Michael Brst, Service Delivery Annemieke Berends, Manager Crprate Recruitment Agenda Wat willen wij met jullie delen? Ontwikkelingen p het gebied

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Betalen in 2020: online betalen via uw eigen bank? Jaarcongres Betaalvereniging Nederland, 19 november 2014 Paul Alfing

Betalen in 2020: online betalen via uw eigen bank? Jaarcongres Betaalvereniging Nederland, 19 november 2014 Paul Alfing Betalen in 2020: nline betalen via uw eigen bank? Jaarcngres Betaalvereniging Nederland, 19 nvember 2014 Paul Alfing 2020: een nieuwe tijd BIG DATA Internet f Things 3D Printing Re-Ecnmy Shared Ecnmy Sustainable

Nadere informatie

Bibliotheek & Onderwijs. Uitdagingen

Bibliotheek & Onderwijs. Uitdagingen Biblitheek & Onderwijs Uitdagingen Inhud Situering binnen strategisch plan UB Strategisch plan nderwijs Plan van aanpak Feedback 10/02/2014 P. Verbist Biblitheek & Onderwijs: uitdagingen 2 Situering binnen

Nadere informatie

Master in de culturele studies.

Master in de culturele studies. Master in de culturele studies www.culturelestudies.be Wat is culturele studies? Angelsaksische wereld: cultural studies Wisselwerking therie/praktijk Wisselwerking hge/lage cultuur Betrkkenheid nderzeker

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke

Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke Tekst: Pictures: J. Wlff en Peter Witkp K. Schltes, P. Deuss Cpyright VFB Sectie Nederland 2009 www.furkabahn.nl Bestelinfrmatie: De verkpprijs van de

Nadere informatie

Jan De Nul volgt zichzelf op als meest aantrekkelijke werkgever in België

Jan De Nul volgt zichzelf op als meest aantrekkelijke werkgever in België Jan De Nul vlgt zichzelf p als meest aantrekkelijke werkgever in België Emplyer brands van de grtste Belgische bedrijven staan nder invled van de crisis zwaar nder druk Brussel, 4 maart 2010 - Twee baggeraars

Nadere informatie

Master in de culturele studies. www.culturelestudies.be

Master in de culturele studies. www.culturelestudies.be Master in de culturele studies www.culturelestudies.be Wat is culturele studies? Angelsaksische wereld: cultural studies Wisselwerking therie/praktijk Wisselwerking hge/lage cultuur Betrkkenheid nderzeker

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Infosessie Financiering bij projecten. 13 december 2012, MSI 02.08

Infosessie Financiering bij projecten. 13 december 2012, MSI 02.08 Infsessie Financiering bij prjecten 13 december 2012, MSI 02.08 Srten kredieten Tp-dwn: FXY-WERKG1-T2012 Vlttende: FXY-CONGRES-P3620 Prject: ZKC1234-01-W01 ZL12345600-01 Uitgaven p prjectkredieten Afhankelijk

Nadere informatie

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten OO: het aanbd lkale, seizen- en bi prducten in de distributiesectr vergrten Onder 'distributiesectr' verstaat men alle handelszaken van het intermediaire aanbd (grthandel) en het eindaanbd (grtdistributie,

Nadere informatie

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires Vlaams Audivisueel Fnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen:

Nadere informatie

Mijn stad, mijn dorp

Mijn stad, mijn dorp Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Mijn stad, mijn drp Visiedcument (Cncept) Auteur : Wendy Oude Nijeweme d Hllsy Dcument : Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Versie 1.0.dc 1 Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden Cng 50 jaar! Auteur: Jeren Defauw Wild en ngerept! Ken je het trpisch regenwud? Het is er eeuwig warm en nat. Er leven ntelbare planten en dieren. Een regenwud is heel ud! Cng? Cng is een land in Afrika.

Nadere informatie

1. Hoe Chemie en Samenleving tot stand kwam

1. Hoe Chemie en Samenleving tot stand kwam 1. He Chemie en Samenleving tt stand kwam Verschenen in: Chemie en Samenleving - Handleiding vr dcenten (1974) Auteur(s): L. Mlenaar en P. Kiman Literatuur: Cardwell, D.S.L., 1972. Technlgy, Science and

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie De betrkkenheid van uders bij de vrbereiding p de eerste cmmunie 1. De betrkkenheid van uders Paus Franciscus benadrukt dat wij als Kerk de taak hebben m naar buiten te gaan en het evangelie te verkndigen

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking Zrg vr cultureel erfged deptwerking Lkale besturen, erfgedbeheerders en -bewaarders wrden gestimuleerd m p een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier rerend en immaterieel erfged te registreren en

Nadere informatie

Onze aarde in gevaar!

Onze aarde in gevaar! Auteur: Jeren Defauw Genieten, genieten, genieten De gevaren vr nze planeet Onze blauwe planeet is in grt gevaar. Onze planeet wrdt warmer en warmer. De temperatuur stijgt. Ga jij sms in het bs wandelen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse.

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse. GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015 President D. D. Buterse 8 mei 2015 INHOUD Ecnmische uitdagingen bij vername regering in augustus

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bloeiende stationsomgevingen. 1 juni 2015

Verslag bijeenkomst bloeiende stationsomgevingen. 1 juni 2015 1 juni 2015 Aanwezig: Bart van Eijk (bleiende, Metr en Tram), Erik Buma (reclame, Metr en Tram), Alexander ten Have (GVB, cmmercie), Hans Smit (wayfinding, Metr en Tram), Kees Kaptein (mgevingsmanager

Nadere informatie

2. In Wuustwezel wonen, schept een band en geeft kansen tot ontmoeting

2. In Wuustwezel wonen, schept een band en geeft kansen tot ontmoeting 1. Een gezinsvriendelijke gemeente - Gezinsvriendelijk beleid is de rde draad drheen ns prgramma; - Vldende betaalbare en tegankelijke kinderpvang; - Nieuwe kinderpvang vr baby s en peuters te Greind p

Nadere informatie

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand ktber Waarm werken rnd eerlijke handel? Vandaag lijden 800 miljen wereldburgers hnger. Het is dan k vlkmen naanvaardbaar m in nderhandelingen 'vedsel'

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

EU-subsidies voor gemeentes

EU-subsidies voor gemeentes EU-subsidies vr gemeentes Organiseren van de verwerving 12 januari 2010 In deze presentatie 1. Intrductie: De EU-regelingen 2. Het nderzek van BB / PNO Cnsultants 3. EU-subsidieverwerving dr gemeenten

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN: Ontspanningsweekend 2012 voor mensen met een MS diagnose en hun gezin

COMMUNICATIEPLAN: Ontspanningsweekend 2012 voor mensen met een MS diagnose en hun gezin COMMUNICATIEPLAN: Ontspanningsweekend 2012 vr mensen met een MS diagnse en hun gezin Inhud 1. Ter herinnering: het ntspanningsweekend 1.1. Natinaal ntspanningsweekend 1.2. Delgrep (NIEUW) 1.3. Delstellingen

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Archieven van Religieuze Instituten: een stand van zaken. Kristien Suenens (KADOC KULeuven)

Archieven van Religieuze Instituten: een stand van zaken. Kristien Suenens (KADOC KULeuven) Archieven van Religieuze Instituten: een stand van zaken Kristien Suenens (KADOC KULeuven) Archieven van religieuze instituten: verleden en tekmst De puzzel van het verleden DiBIKAV (2005-2015- ) Tijd

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief:

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Glbale intrductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Kunstenaars galeries die kunstenaars prmten en werk verkpen publieke kunstrganisaties zals musea,

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Verslag Deelsessie De Groene Legenda

Verslag Deelsessie De Groene Legenda Verslag Deelsessie De Grene Legenda Jaar van de Ruimte, 15-1-2015 Achtergrnd Na vijftig jaar van zrg vr het landschap p rijksniveau is er nu - na de decentralisatie van het ruimtelijk beleid - niet veel

Nadere informatie

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel Psitie van de Calitie tegen de Hnger (Januari 2012) Grte prijsschmmelingen landbuwprijzen en speculatie met vedsel Gelet p de tenemende speculatie p de vedselgrndstffenmarkt zal de regering bij de internatinale

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven.

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven. Hrzitting/Rndetafelgesprek Vaste Cmmissie vr Financiën Herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD 2) 15 nvember 2017 Inbreng namens Hlland FinTech Financiële innvatie is van grt belang vr cnsument en bedrijfsleven.

Nadere informatie

Oorlog in blik Plan van aanpak met betrekking tot de inventarisatie van de AV-collectie WOII

Oorlog in blik Plan van aanpak met betrekking tot de inventarisatie van de AV-collectie WOII Orlg in blik Plan van aanpak met betrekking tt de inventarisatie van de AV-cllectie WOII In pdracht van: Ministerie van VWS, afdeling Erfged van de rlg Den Haag, 14 ktber 2008 Inhudspgave: Inleiding 3

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de Cpyright Alle teksten en andere items in dit dcument zijn beschermd dr het auteursrecht. Vr niet-cmmercieel gebruik mgen de teksten en de gegevens znder vrafgaande testemming gratis wrden gereprduceerd

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Topbasketball Den Helder Kings B.V. Businessplan 2014-2015

Topbasketball Den Helder Kings B.V. Businessplan 2014-2015 Tpbasketball Den Helder Kings B.V. Businessplan 20142015 Inhud 1. Intrductie p. 3 2. Den Helder Kings p. 4 3. Kingsdme p. 5 4. Kings Academy p. 6 5. Kings Care p. 7 6. Kings Business p. 89 2. 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

ruimte geven = ruimte beperken

ruimte geven = ruimte beperken ruimte geven = ruimte beperken Merel Mulders & Lenie Janssen-Jansen Ruimtedag 2013 Den Haag, 21 mei 2013 Krimp leidt veelal tt andere grei Ruimte geven = ruimte beperken 2 Overprgrammeringsvraagstukken

Nadere informatie

De zuivel terug in Heeg?

De zuivel terug in Heeg? De zuivel terug in Heeg? RAPPORTAGE Piltprject binnen Prject Drpslandbuw Zuidwest Friesland Drine van den Beukel, Lucie Gelderblm, Freya Zandstra MAART 2015 PRINTVERSIE Van deze rapprtage bestaan twee

Nadere informatie

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan GGD Hllands Nrden Dr de wind, met een nieuwe kers naar dezelfde bestemming! Zals bekend hebben we de verdere ntwikkeling van de rganisatie van de GGD verbnden aan 3 speerpunten; - Externe riëntatie versterken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening Titel Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Nummer 12/57 Datum 9 augustus 2012 Prgramma Fase Onderwerp Bestuur schuldhulpverlening Gemeentehuis BezekadresKerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan PstadresPstbus

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA Online cmmunicatie Scial Media hebben een belangrijke plek in de cmmunicatie ingenmen. Het is een serieus te nemen cmmunicatiemiddel gewrden. Dat dit

Nadere informatie

We bouwen door op de Sportagenda transitie in de sport (maart 2016)

We bouwen door op de Sportagenda transitie in de sport (maart 2016) Het verhaal van We buwen dr p de Sprtagenda transitie in de sprt (maart 2016) De sprt is niet van ns, de sprt is van iedereen De wereld van de sprt is een rijke wereld vl passie en verhalen In de veranderende

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Praktijkcentrum Psychlgie en Pedaggische Wetenschappen OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Er zijn in PraxisP verschillende mgelijkheden m een vrmingsinitiatief te rganiseren, nl.: 1. Lezingenreeks

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh Marketing Management Prf. dr. Yves Van Vaerenbergh 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan het wrd 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie