Algemene Leveringsvoorwaarden Digital Media Enzo B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden Digital Media Enzo B.V."

Transcriptie

1 Algemene Leveringsvoorwaarden Digital Media Enzo B.V. Inhoud: Art. 1: Definities Art. 2: Algemeen Art. 3: Offertes, aanbiedingen Art. 4: Totstandkoming overeenkomst Art. 5: Annulering Art. 6: Prijs Art. 7: Betalingstermijn Art. 8: Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom en know-how Art. 9: Uitvoering opdracht Art. 10: Termijn van levering Art. 11: Onderzoek bij aflevering Art. 12: Overmacht Art. 13: Aansprakelijkheid Art. 14: Toepasselijk recht Artikel 1: Definities: In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan DMenZO opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; b. Digital Media & Z.O. B.V. (hierna: DMenZO): een bedrijf gespecialiseerd in online expertise, digital media en e-marketing, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ; c. Partijen: Opdrachtgever en DMenZO; d. Aanbod: een door DMenZO aan de opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst; d. Overeenkomst: de door partijen overeengekomen koop of afname van hetgeen DMenZO aanbiedt, alsmede de voorwaarden waaronder dit zal geschieden; e. Opdracht: de werkzaamheden welke DMenZO verricht, teneinde diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst na te komen. Artikel 2: Toepasselijkheid: 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en DMenZO gesloten overeenkomsten. 2. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen. 3. De opdrachtgever verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden hem of haar voorafgaand aan de aanvaarding van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Algemene Voorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. 4. DMenZO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen en zal de opdrachtgever bij wijziging berichten. Digital Media Enzo Silodam AS Amsterdam T

2 Artikel 3: Offertes, aanbiedingen: 1. Alle aanbiedingen en offertes van DMenZO zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Aanbiedingen van DMenZO kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever het aanbod van DMenZO aanvaardt. 2. DMenZO bevestigt de totstandkoming van de overeenkomst. Deze bevestiging wordt via de elektronische weg door DMenZO aan opdrachtgever verzonden. 3. DMenZO behoudt zich het recht voor om, alvorens deze bevestiging te verzenden, een middels een door DMenZO in te stellen onderzoek te bepalen of opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. 4. Zowel DMenZO als opdrachtgever hebben het recht om, voorafgaand aan de respectievelijk verzending en ontvangst van de in lid 2 genoemde bevestiging, de overeenkomst te ontbinden. Artikel 5: Annulering: 1. De opdrachtgever is slechts gerechtigd een reeds gesloten overeenkomst te annuleren indien DMenZO nog niet met uitvoering van de opdracht is begonnen en mits hij de hierdoor voor DMenZO ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder meer begrepen de door DMenZO geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die DMenZO reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte media, ingeroepen diensten en opslag. 2. Indien de opdrachtgever op de wijze zoals onder lid 1 van dit artikel weergegeven wil annuleren, dient hij DMenZO hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Artikel 6: Prijs: 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. 2. De prijs die DMenZO voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Artikel 7: Betalingstermijn: 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen en wel door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door DMenZO op te geven bankrekeningnummer. Bij niet tijdige of onvolledige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door DMenZO is vereist. 2. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van DMenZO zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan DMenZO te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel Digital Media Enzo Silodam AS Amsterdam T

3 daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat DMenZO daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van DMenZO tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig of onvoldoende betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. DMenZO is bevoegd een twaalfde deel van deze jaarlijks verschuldigde rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. 4. Bij niet tijdige of onvolledige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van Euro 100, DMenZo houdt zich bovendien het recht voor bij niet tijdige betaling haar diensten op te schorten voor zolang als de betaling van opdrachtgever uitblijft. Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom en know-how: 1. DMenZO behoudt zich het eigendom voor van de door hem geleverde of te leveren zaken totdat volledig aan hem zullen zijn voldaan: a. de door de opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden; b. vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst. 2. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de (resultaten van de) werkzaamheden die DMenZO in opdracht van de opdrachtgever verricht, berusten bij DMenZO. DMenZO verleent de opdrachtgever het niet-exclusieve recht de resultaten van de werkzaamheden van DMenZO eenmaal te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever is niet gerechtigd de resultaten te verveelvoudigen, te wijzigen of andere handelingen te verrichten dan die handelingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 3. De opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan DMenZO ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc. geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden en vrijwaart DMenZO voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens etc., door DMenZO voortvloeien. 4. Indien enige zaak in gevolge lid 1 of lid 2 aan DMenZO toekomt, kan de opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. De opdrachtgever mag echter deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren. De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij DMenZO hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft. 5. In geval van twijfel over de eigendom van de rechten van Intellectuele Eigendom, worden deze geacht bij DMenZO te liggen. Digital Media Enzo Silodam AS Amsterdam T

4 Artikel 9: Uitvoering opdracht: 1. DMenZO zal haar werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. DMenZO is in de uitvoering van haar werkzaamheden gebonden aan een inspanningsverplichting. 2. Non-conformiteiten of tegenvallende resultaten, welke het gevolg zijn van derde partijen van wie DMenZO afhankelijk is in de uitvoering van de opdracht, kunnen DMenZO op geen enkele manier tegengeworpen worden. 3. De opdrachtgever stelt DMenZO in de gelegenheid de opdracht uit te voeren. 4. De opdrachtgever verstrekt DMenZO alle voor de deugdelijke verrichting van de werkzaamheden benodigde gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van de opdracht. DMenZO is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aan DMenZO verstrekte informatie. 5. Wordt er aan artikel 9.3 en 9.4 geen gevolg gegeven, dan is DMenZO bevoegd diens werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten c.q. te beëindigen. DMenZO behoudt zich het recht voor de gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 10: Termijn van levering: 1. Een door DMenZO opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. DMenZO is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. 2. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door DMenZO gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door DMenZO mogelijk te maken. 3. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door DMenZO nodig is. DMenZO is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal DMenZO de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Artikel 11: Onderzoek bij aflevering: 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of DMenZO de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DMenZO er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. 2. DMenZO is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 3. In geval de opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel bedoelde onderzoek of kennisgeving niet, niet tijdig of onvolledig uitvoert, wordt de overeenkomst als deugdelijk nagekomen beschouwd. 4. Indien de opdrachtgever meent dat de in het 1e lid van dit artikel bedoelde termijn te kort is, dient hij dit, met redenen omkleed, zo spoedig mogelijk en in elk geval voordat deze termijn uit het 1e lid is verstreken, te melden bij DMenZo. DMenZo kan in dat geval de termijn verlengen tot een nader te bepalen moment. 5. De prestatie van DMenZO geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden Digital Media Enzo Silodam AS Amsterdam T

5 heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen. Artikel 12: Overmacht: 1. Indien DMenZO door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 2. Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst van opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, één en ander in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald. 3. In geval van overmacht van DMenZO heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als opdrachtgever als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DMenZO onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DMenZO kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen. Artikel 13: Aansprakelijkheid: 1. DMenZO is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd. 2. DMenZO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. DMenZO is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van onjuiste, onzorgvuldige of ondeskundige gebruikmaking van hetgeen DMenZo heeft geleverd. DMenZO is daarnaast niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid door de opdrachtgever verstrekte informatie. 3. Indirecte schade, waaronder gevolgschade (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot verminderde goodwill van het bedrijf van Opdrachtgever of omzetderving), en/of immateriële schade, is/zijn uitgesloten. 4. DMenZO is nooit aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door derde partijen met wie zij (heeft) samen(ge)werkt in de uitoefening van haar werkzaamheden. 5. In geval, niettegenstaande de in leden 1 tot en met 4 vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen, enige aansprakelijkheid ter zake van directe of indirecte schade op DMenZo mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van DMenZO in ieder geval niet het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan. 6. Indien DMenZO terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en DMenZO alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. Digital Media Enzo Silodam AS Amsterdam T

6 7. Indien door toedoen van opdrachtgever aan DMenZO schade wordt toegebracht, van directe danwel indirecte aard, is DMenZO steeds gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden of de werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten tot de schadeveroorzakende gedraging of situatie ophoudt. DMenZO is daarnaast te allen tijde gerechtigd de geleden en nog te lijden schade op opdrachtgever te verhalen. Artikel 14: Slotbepalingen: 1. De overeenkomst tussen DMenZO en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. 2. Elk geschil dat zich tussen partijen mocht voordoen wordt, behoudend dwingende competentieregels, voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van DMenZO. 3. Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden. 4. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien DMenZO geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. Digital Media Enzo Silodam AS Amsterdam T

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Onderstaande tekst geldt vanaf 14 april 2011, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Groningen onder nummer 50195166.

Onderstaande tekst geldt vanaf 14 april 2011, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Groningen onder nummer 50195166. Leverings- en betalingsvoorwaarden van: Meerwaarde Communicatie V.O.F., gevestigd te Groningen Onderstaande tekst geldt vanaf 14 april 2011, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Groningen onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV)

Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV) Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV) Artikel 1 / DEFINITIES Marketing Guys Marketing Guys is een officiële bij de KvK geregistreerde- handels naam van Margu

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Weppee.nl Versie 07/15

Algemene Voorwaarden Weppee.nl Versie 07/15 1. Definities 1.1. Met Algemene Voorwaarden wordt in deze voorwaarden bedoeld: de onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Weppee.nl: de opdrachtnemer met als handelsnaam van Vince Balk Service & Support

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl

Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden BookPresso

Leveringsvoorwaarden BookPresso Leveringsvoorwaarden BookPresso Let op : Indien u uw bestelling bij BookPresso plaatst, verklaart u dat u akkoord gaat met onze leveringsvoorwaarden die hieronder staan beschreven. Laatste wijziging: 13-09-2015

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Voorstel, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Voorstel, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. The Next Network: de Besloten Vennootschap The Next Network gevestigd aan de Australiëlaan 13 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59588438.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE Artikel 1. Definities 1. D Excelle: organisatie voor workshops, trainingen, advisering en de ontwikkeling van softwareoplossingen met betrekking tot Excel. 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Forms Broker B.V. gevestigd te Almere Artikel 1. Definities In de tekst in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uptimizers

Algemene Voorwaarden Uptimizers Algemene Voorwaarden Uptimizers Versie 30 september 2013 Artikel 1. Definities 1. Uptimizers: de eenmanszaak Uptimizers gevestigd aan de Ververstraat 49C te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (Leveringsvoorwaarden) Artikel 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. (Leveringsvoorwaarden) Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden (Leveringsvoorwaarden) Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden/lezen op http://www.ceeyo.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie