Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Ondernemingsrecht. E-society

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Ondernemingsrecht. E-society"

Transcriptie

1 Nummer 4 7 maart e jaargang Inhoud I.A.B.-mededelingen Twee nieuwe IAB-publicaties voor leden en stagiairs In de loop van deze maand krijgen alle leden en stagiairs van het Instituut kosteloos een geactualiseerd exemplaar van het geannoteerd Wetboek Vennootschapsrecht toegestuurd. Bovendien besliste de Raad van het Instituut recent om hen ook kosteloos een exemplaar van de Codex Fiscaal Recht te bezorgen. Toelatingsexamen 2002 : verdubbeling aantal inschrijvingen Het aantal kandidaten dat zich heeft ingeschreven voor het toelatingsexamen tot de stage van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, sessie 2002, is meer dan verdubbeld in vergelijking met vorige examensessies. De examensessie 2002 geeft de kandidaten voor het eerst de keuze tussen het toelatingsexamen van belastingconsulent en het toelatingsexamen van accountant. Bovendien krijgen zij vrijstellingen voor bepaalde materies van het examen, afhankelijk van het diploma dat ze behaalden in hun vooropleiding. Ondernemingsrecht Kleine en middelgrote ondernemingen : krediet weldra duurder? De goede, oude Cook-ratio heeft duidelijk haar beste tijd gehad. Het zijn de kleinere klanten, en met name de KMO s, die daarvoor het gelag dreigen te betalen. Met in het vooruitzicht een mogelijke stijging van de kostprijs van het krediet in België. Aanpassingen sociale balans : nieuwe juridische grondslag In IAB-Info nr. 12/2001 werd reeds een overzicht gegeven van de wijzigingen die het Koninklijk Besluit van 2 april 2001 aanbrengt aan de verplichtingen betreffende de sociale balans. In dit artikel werd er tevens op gewezen dat de vooropgestelde wijzigingen op dat ogenblik nog geen correcte juridische grondslag hadden. Het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001 brengt hierin verandering en voert bovendien een nieuwigheid in. E-society Het Burgerlijk Wetboek en het bewijsrecht in het tijdperk van de ICT s Dat onze maatschappij hoe langer hoe meer de vorm aanneemt van een informatiemaatschappij, is een haast niet te stuiten fenomeen. Deze informatiemaatschappij doet ons de wereld waarin we leven en die door de informatie- en communicatietechnologieën (ICT s) haast één groot dorp wordt, anders bekijken. Uiteraard gaat dit met nogal wat problemen gepaard. We denken daarbij onder meer aan de invloed ervan op de klassieke opvattingen van het geschrift, van de handtekening en van de geldigheid van de contracten.

2 I.A.B.-mededelingen Ph. VAN EECKHOUTE Twee nieuwe IAB-publicaties voor leden en stagiairs In de loop van deze maand krijgen alle leden en stagiairs van het Instituut kosteloos een exemplaar van het geannoteerd Wetboek Vennootschapsrecht toegestuurd. Het gaat om een volledig geactualiseerde versie van het boek dat, in samenwerking met Uitgeverij die Keure, eind 2000 voor de eerste keer aan alle IABleden werd bezorgd. Bovendien besliste de Raad van het Instituut recent om, in samenwerking met dezelfde uitgeverij, alle leden en stagiairs ook kosteloos een exemplaar van de Codex Fiscaal Recht toe te sturen. Het gaat andermaal om een lijvig werk, waarin de beroepsbeoefenaar de wetgeving terugvindt met betrekking tot inkomstenbelastingen, BTW, registratie-hypotheek- en griffierechten, successierechten, de fiscale procedure, en andere. Als alles volgens planning verloopt, zal de verzending plaats vinden in mei Beide werken samen vormen dé basiswetgeving voor de dagelijkse praktijk van accountant en belastingconsulent, met name het vennootschapsrecht, het fiscaal recht en het boekhoud- en jaarrekeningrecht.

3 Toelatingsexamen 2002 : verdubbeling aantal inschrijvingen Ph. VAN EECKHOUTE Het aantal kandidaten dat zich heeft ingeschreven voor het toelatingsexamen tot de stage van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, sessie 2002, is meer dan verdubbeld in vergelijking met vorige examensessies. Het Instituut noteerde inschrijvingen voor het examen, waarvan 812 kandidaataccountants en 518 kandidaat-belastingconsulenten. De examensessie 2002 geeft de kandidaten voor het eerst de keuze tussen het toelatingsexamen van belastingconsulent en het toelatingsexamen van accountant. Bovendien krijgen zij vrijstellingen voor bepaalde materies van het examen, afhankelijk van het diploma dat ze behaalden in hun vooropleiding (graduaat, universitair,...). Door de hoge kwaliteitseisen die de wet en het bedrijfsleven terecht stellen aan de dienstverlening van accountants en belastingconsulenten, zijn kandidaten voor deze beroepen bij wet verplicht om, alvorens in het beroep te kunnen stappen, een theoretisch toelatingsexamen af te leggen, nadien een stage van drie jaar te doorlopen en tot slot een praktisch examen aan het eind van de stage af te leggen. Dit alles wordt georganiseerd door het Instituut. Op 2 en 16 maart 2002 organiseert het Instituut het jaarlijks toelatingsexamen tot de stage. De verdubbeling van het aantal kandidaten is onder meer een gevolg van het feit dat de titel van belastingconsulent recent (1999) bij wet werd erkend, in combinatie met de recente wijzigingen die de concrete examenmodaliteiten als gevolg hiervan ondergingen. De betrokken wijzigingen, met name de keuze die de kandidaten kunnen maken tussen het examen van belastingconsulent en dat van accountant, evenals de vrijstellingen die het Instituut op basis van het diploma geeft, werden doorgevoerd na advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en onder auspiciën van de voogdijministers DAEMS en PICQUE. Dit in afwachting van een Koninklijk Besluit dat binnenkort over deze materie wordt verwacht.

4 Ondernemingsrecht Kleine en middelgrote ondernemingen : krediet weldra duurder? De goede, oude Cook-ratio heeft duidelijk haar beste tijd gehad. Het zijn de kleinere klanten, en met name de KMO s, die daarvoor het gelag dreigen te betalen. Met als gevolg een mogelijke stijging van de kostprijs van het krediet in België. De bankiers die regelmatig in Bazel bijeenkomen in het kader van het Bazel-Comité hebben misschien slecht nieuws voor de KMO s én voor de politici die eigenlijk werden verondersteld zich achter hen te scharen, met op kop Gerhard Schröder die nu reeds te kennen heeft gegeven dat «de conclusies van het Comité voor Duitsland onaanvaardbaar zijn». Waarom dan wel? Omdat uit die lijvige bundel van 600 pagina s zou blijken dat het de bedoeling zou zijn van dit Comité van wijzen om de goede, oude Cook-ratio naar de geschiedenisboeken te verwijzen. Ter herinnering : deze ratio legde aan alle banken ter wereld de verplichting op een eenvoudige prudentiële regel na te leven, namelijk : de regel die bepaalt dat de banken, telkens zij 100 EUR lenen, moeten bewijzen dat zij 8 EUR aan eigen middelen bezitten. Met andere woorden : minimaal 8 % van de risicogewogen activa moeten door kapitaal gedekt zijn. Eeuwenlange ervaring toont aan dat, behoudens hoogst uitzonderlijke rampen, dit niveau aan eigen middelen volstaat om ongevallen te dekken, zoals klanten die panikeren of kredietnemers die niet terugbetalen, aldus Benoît Granger, deskundige bij de Europese Commissie. Maar die Cook-ratio had een groot nadeel. Zij plaatste een gevestigde waarde en reus zoals TotalFinaElf immers op dezelfde voet als een startende onderneming met een hoger risicoprofiel. Vandaar de idee om de ratio te wijzigen door in meer eigen middelen te voorzien ter dekking van de leningen die als gevaarlijker worden beschouwd. In plaats van slechts één vaste ratio (het fameuze «one size fits all») te hanteren, zou men gebruik maken van heterogene ratio s die de werkelijke, door de banken genomen risico s beter zouden weerspiegelen. Of, om het met de woorden van Benoît Granger te zeggen : indien bank A tegen gemiddeld 5 % leningen toestaat, zal dat voor haar beste klanten eerder tegen 4 % zijn, en voor haar minder goede klanten of de klanten met het hoogste risico zal zij een tarief van 8 % of 10 % hanteren. A priori is dit wel een goed idee, maar toch houdt het nogal wat gevaren in. Het eerste gevaar bestaat erin dat enkel de ondernemingen die bij de ratingbureaus een goede «kredietwaardigheidsbeoordeling» krijgen, over een lening tegen een verminderd tarief zullen kunnen beschikken. Maar om een dergelijke «kredietwaardigheidsbeoordeling» te kunnen voorleggen, dient men die ratingbureaus te betalen, en daarvoor hebben heel wat KMO s geen geld. Het gevolg daarvan is dat zij voor hun leningen een hoger tarief zullen moeten betalen. Bovendien vrezen bepaalde financiers dat het nieuwe project van het Bazel-Comité meer problemen zal doen rijzen dan dat het oplost. En aangezien geld lenen tijdens een recessieperiode veel riskanter is dan geld lenen in een periode van hoogconjunctuur, zullen de banken, als we de nieuwe regels juist interpreteren, over meer eigen middelen moeten beschikken om hun leningen te dekken. En dus zullen ze hogere interesten moeten aanrekenen waardoor ondernemingen ertoe ontmoedigd worden leningen aan te gaan, wat dan weer een negatief gevolg heeft op de economische cyclus. Dit zijn maar enkele van de mogelijke gevaren die zich tegen de horizon aftekenen, en die overigens ook voor België gelden vermits de beslissingen die in Bazel genomen worden, ook op de banken van ons land van toepassing zullen zijn. Afwachten of de anti-bazel lobbyisten hun slag vooralsnog zullen thuishalen. Zij worden in hun argumenten wel gesteund door het bankroet van Enron (7 de Amerikaanse onderneming) en van Kmart (6 de Amerikaanse onderneming) waaruit blijkt dat ook de grote ondernemingen niet immuun zijn tegen faillissementen. Too big to fail is duidelijk niet meer van deze tijd.

5 Aanpassingen sociale balans : nieuwe juridische grondslag R.VAN BOVEN In IAB-Info nr. 12/2001 werd reeds een overzicht gegeven van de wijzigingen die het Koninklijk Besluit van 2 april 2001 aanbrengt aan de verplichtingen betreffende de sociale balans. In dit artikel werd er tevens op gewezen dat de vooropgestelde wijzigingen op dat ogenblik nog geen correcte juridische grondslag hadden. Het Koninklijk Besluit van 24 oktober brengt hierin verandering en voert bovendien een nieuwigheid in. Probleem Het probleem dat zich stelde met het oude K.B. 2 was dat de erin vooropgestelde wijzigingen aan het schema van de sociale balans verwezen naar het K.B. van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, daar waar de bepalingen met betrekking tot de sociale balans op dat ogenblik waren opgenomen in het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen dat tegelijkertijd het K.B. van 8 oktober 1976 ophief. De vooropgestelde wijzigingen werden bijgevolg aangebracht aan een K.B. (K.B. 8 oktober 1976) dat op dat ogenblik geen juridische gelding meer had. Strikt genomen konden dan ook geen rechtsgevolgen worden verbonden aan de wijzigingen bepaald in het K.B. van 2 april Aan dit euvel heeft de wetgever verholpen met het K.B. van 24 oktober 2001 tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans. Zonder de op te nemen tewerkstellingsmaatregelen te wijzigen, schrijft laatstgenoemd K.B. deze nieuwe verplichtingen in in de artikelen 91.B.III (volledig schema) en 94.B.III (verkort schema) van het uitvoeringsbesluit van 30 januari Nieuwigheid Het K.B. van 24 oktober 2001 voegt bovendien een vijfde staat toe aan het schema van de sociale balans, namelijk «een staat met inlichtingen over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap door de werknemers gegeven in toepassing van de Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers». De Wet waarnaar hierin wordt verwezen voorziet in een aantal maatregelen die erop gericht zijn de tewerkstellingsgraad van «oudere werknemers» op te trekken. Zo wordt ondermeer voorzien in de mogelijkheid voor werknemers van minstens 50 jaar oud die hun arbeidsprestaties met de helft verminderd hebben en recht hebben op onderbrekingsuitkeringen, om in te staan voor de vorming, begeleiding of mentorschap van de nieuwe werknemers. Deze vormingsactiviteiten moeten niet noodzakelijk worden uitgevoerd bij de werkgever waar de oudere werknemer nog deeltijds werkt, maar mogen ook geschieden bij een andere werkgever in de sector, of in een opleidingscentrum. Hoewel het deze nieuwe regeling nog ontbreekt aan uitvoeringsbesluit en datum van inwerkingtreding ( bij K.B. vast te leggen), heeft de wetgever met het K.B. van 24 oktober 2001 reeds geanticipeerd op de invoering van deze tewerkstellingsmaatregel. Zo zullen de werkgevers die het voornemen koesteren «anciens» in te schakelen in het vormingsproces van nieuwe arbeidskrachten verplicht zijn een staat in te vullen waarin de volgende gegevens zijn opgenomen : het geslacht van en het aantal werknemers die deze activiteiten uitoefenen; het aantal uren dat deze laatste besteedt aan deze activiteiten en het aantal werknemers dat deze activiteiten volgt.

6 Inwerkingtreding Ook hier brengt het K.B. van 24 oktober 2001 weinig zoden aan de dijk. Net zoals bij het K.B. van 2 april 2001 zullen de nieuwe maatregelen van toepassing zijn «vanaf het begin van het boekjaar dat ingaat na 31 december 2001». Eindnoten 1 K.B. van 24 oktober 2001 tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans, B.S. 28 november K.B. van 2 april 2001 tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans, B.S. 25 april K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen; Voor een overzicht van deze nieuwe verplichtingen, zie IAB-Info 12/2001.

7 E-Society Het Burgerlijk Wetboek en het bewijsrecht in het tijdperk van de ICT s Ph. WACQUIER Dat onze maatschappij hoe langer hoe meer de vorm aanneemt van een informatiemaatschappij, is een haast niet te stuiten fenomeen 1. Deze informatiemaatschappij doet ons de wereld waarin we leven en die door de informatie- en communicatietechnologieën (ICT s) haast één groot dorp wordt, anders bekijken. Uiteraard gaat dit met nogal wat problemen gepaard. We denken daarbij onder meer aan de invloed ervan op de klassieke opvattingen van het geschrift, van de handtekening en van de geldigheid van de contracten. In die zin gaat de praktijk het recht vooraf, een recht dat zo goed en kwaad als het kan, probeert haar vereisten af te stemmen op de contouren van de ontwikkeling van de nieuwe ICT s. «Dat ondernemingen contracten via elektronische weg afsluiten, is niet echt een nieuw fenomeen. Deze manier van zaken doen is immers reeds enkele jaren aan de gang. Toch bleef dit vrij beperkt tot bepaalde groepen en sectoren. Maar door de sterke opgang en veralgemening van internet worden «onlinecontracten», waaraan geen papier en geen (handgeschreven) handtekeningen meer te pas komen, nu ook door Jan Modaal afgesloten. Nu dit een echt massafenomeen geworden is, kon het recht niet langer aan de zijlijn blijven staan. 2» Net nu onze parlementairen zich buigen over de omzetting naar Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt, beter bekend onder de naam «Richtlijn inzake elektronische handel», is het goed er even aan te herinneren dat ons vertrouwd Burgerlijk Wetboek reeds een aanpassing heeft ondergaan aan het elektronische tijdperk, en dit met name sinds de wet van 20 oktober 2000 (B.S. 22 december 2000) tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure. Zoals het opschrift ervan reeds laat vermoeden, heeft deze wet tot doel de justitie open te stellen voor de nieuwe manier van communiceren (telefax, internet, ) in het kader van de procedure. Aanvankelijk voorzag de tekst er in aan het Burgerlijk Wetboek een artikel 2281 toe te voegen, als volgt luidend : «Wanneer een kennisgeving schriftelijk dient te gebeuren om door de kennisgever te kunnen worden aangevoerd, wordt ook een kennisgeving per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, als een schriftelijke kennisgeving beschouwd. Hetzelfde geldt wanneer de kennisgeving slechts daarom niet in een schriftelijk stuk resulteert aan de zijde van de geadresseerde omdat deze een andere wijze van ontvangst hanteert. De kennisgeving gaat in bij ontvangst ervan in de vormen genoemd in het eerste lid. Ontbreekt een handtekening in de zin van artikel 1322, dan kan de geadresseerde de kennisgever zonder onnodig uitstel verzoeken om een origineel ondertekend exemplaar na te zenden. Doet hij dit niet zonder onnodig uitstel, of gaat de kennisgever zonder onnodig uitstel op dit verzoek in, dan kan de geadresseerde het ontbreken van een handtekening niet aanvoeren.» De aanvankelijke tekst voorzag er in enkele artikelen toe te voegen aan het Gerechtelijk Wetboek en de nieuwe manieren van communiceren toe te laten in de betrekkingen tussen de burger, de rechtzoekenden en justitie. In feite komt het er op neer de particulieren, de rechtzoekenden en justitie in de mogelijkheid te stellen moderne communicatiemiddelen te gebruiken in het kader van de procedures en contractuele verplichtingen die vragen dat een kennisgeving wordt gedaan aan één van de partijen en een anders gedefinieerd formalisme niet vereisen.

8 Na de parlementaire besprekingen is evenwel de noodzaak gebleken een belangrijk luik van ons recht aan te passen, met name het luik dat het bewijs beheerst, en in de nieuwe communicatiewijzen te voorzien. In die zin werd na afloop van de parlementaire werkzaamheden aan het artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek dat de waarde van de onderhandse akte tussen partijen als volgt bepaalt : «Een onderhandse akte die erkend is door degenen tegen wie men zich daarop beroept, of die wettelijk voor erkend wordt gehouden, heeft tussen de ondertekenaars van de akte en tussen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden dezelfde bewijskracht als een authentieke akte»; een tweede lid toegevoegd dat als volgt luidt : «Kan, voor de toepassing van dit artikel, voldoen aan de vereiste van een handtekening, een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.» Door het goedkeuren van deze tekst zette België een eerste en bescheiden stap naar de omzetting in ons recht van artikel 5 2 van Richtlijn 1999/93/EG waarin het volgende gestipuleerd wordt : «De lidstaten zorgen ervoor dat een elektronische handtekening geen rechtsgeldigheid wordt ontzegd en dat zij niet als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures kan worden geweigerd louter op grond van het feit dat de handtekening in elektronische vorm is gesteld, of niet is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat, of niet is gebaseerd op een door een geaccrediteerd certificatiedienstverlener afgegeven certificaat, of zij niet met een veilig middel is aangemaakt». In feite gaat het om een algemene clausule van niet-discriminatie ten opzichte van de elektronische handtekeningen. Deze bepalingen werden verder aangevuld door de goedkeuring, op 9 juli 2001, van de wet houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten (B.S. 29 september 2001). Deze wet voert de certificatiedienstverleners in en definieert de elektronische handtekening, de geavanceerde elektronische handtekening en de certificatiewijzen 3. Deze teksten zullen weldra worden aangevuld door de omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn inzake elektronische handel die momenteel door het parlement bestudeerd wordt. Toch leidt de wijziging van artikel 1322 niet tot een wijziging van de regels met betrekking tot de verwerving door een document van een vaste datum ten opzichte van derden, noch van de verplichtingen betreffende de wederzijds bindende contracten waarin artikel 1325 voorziet, noch van de bijzondere wetten die de handgeschreven redactie van bepaalde vermeldingen opleggen (bv. : «Goed voor de som van...»). Er zijn immers gevallen waarbij het geschrift niet uitsluitend ad probationem (om een bewijs te leveren) gebruikt wordt, maar wel ad validatem of ad solemnitatem (geschrift of formaliteit om rechtsgeldigheid te verlenen aan een verbintenis : wet inzake het consumptiekrediet, huwelijk,... ). De aanpassing van het bewijsregime, zoals voorzien in artikel 1322, zal dus niet volledig zijn vóór de omzetting van de richtlijn inzake elektronische handel die de formalisering zal definiëren, opgelegd voor de redactie en de afsluiting van on-linecontracten. Deze formalisering verloopt, naargelang het soort verbintenis, via minder of meer zware vereisten met betrekking tot de elektronische handtekening, als instrument dat niet alleen de onveranderbaarheid, de leesbaarheid en de stabiliteit van de in een document vervatte informatie waarborgt, maar ook de toeschrijfbaarheid van die verbintenis aan een bepaalde persoon. Zonder in details te treden, maakt het gebruik van een geavanceerde elektronische handtekening het in de huidige staat van kennis mogelijk het document en de inhoud ervan te certificeren, zodanig dat de geplaatste elektronische handtekening van een persoon een onwijzigbaar document creëert. Aldus zal elke latere wijziging het document ongeldig en niet aan de ondertekenaar tegenwerpbaar maken.in de papieren omgeving is de inhoud materieel onscheidbaar van de drager. Door het plaatsen van de handgeschreven handtekening op het document wordt dit document onaantastbaar en niet-verwerpbaar, terwijl in een numerieke omgeving de codering aangebracht door de geavanceerde numerieke handtekening aan het gehele document dezelfde functie verzekert. Het is dan niet langer de drager die de authenticiteit verleent, maar wel de inhoud zelf zoals die door de numerieke sleutel gecodeerd kan worden 4. Zonder al te veel in de technische details te treden, dient men te weten dat de algoritmen die gebruikt worden voor de geavanceerde handtekeningen altijd complexer worden en dat, om het hoofd te bieden aan de sterke opgang van de computerpiraterij, bepaalde onderzoekers reeds de mogelijkheid bestuderen van

9 elektronische kwantumhandtekeningen, gebaseerd op de reactie-eigenschappen van lichtbestanddelen, met name van de onooglijk kleine fotons 5. Wat nu opnieuw de wijziging van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek betreft, dient men te weten dat de invoering van deze nieuwe bepaling niet leidt tot een wijziging van onze gebruikelijke regels inzake bewijsrecht, maar wel de mogelijkheid opent een erkende bewijswaarde te verlenen aan bepaalde documenten die elektronisch opgesteld zouden zijn. Anderzijds zijn de regels van het Burgerlijk Wetboek inzake bewijs tussen professionele handelslui ruim aanvullend, en de jurisdicties die dergelijke conflicten tussen professionals behandelen, zijn veel soepeler met betrekking tot het leveren van het bewijs. Maar in het kader van de burgerlijke geschillen beschikt de rechter, net zoals in een papieren omgeving, voortaan over de mogelijkheid te oordelen of een elektronisch bewijsstuk al dan niet een elektronische handtekening draagt en of, in de bewijsprocedure, hij bijgevolg dit bewijsstuk aanvaardt als een onderhandse akte of als een eenvoudig geschrift 6. In de nabije toekomst zullen we ons zeer waarschijnlijk opnieuw moeten buigen over het onderwerp van het bewijs en over het formalisme dat vereist is in het kader van on-lineverrichtingen. Wordt vervolgd Noten 1 Voor de redactie van dit artikel werd een dankbare inspiratie gevonden in de bijdrage van Didier GOBERT en Etienne MONTERO, «L ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique», in JT nr. 6000, 17 februari 2001, p. 114 tot Op. cit. : p Zie dienaangaande het artikel van Roger LASSAUX, «Technologies de l Information et de la Communication», verschenen in Accountancy & Tax, nr. 4/2001, p Didier GOBERT en Etienne MONTERO, op. cit., p LE MONDE, 11 januari 2002, Sylvie LASSERRE : «Les propriétés des photons promettent des communications inviolables», p Verslag van de Commissie voor de Justitie van 30 juni 2000 betreffende het wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure. (501/NB I.A.B.) 2002 Alle rechten voorbehouden. Noch deze publicatie, noch gedeelten ervan mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrieval systeem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De auteurs, de redactie en de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : J. De Leenheer, I.A.B., Livornostraat 41, 1050 Brussel (tel. (02) , I.A.B.-publicatie, in samenwerking met Ced.Samsom, Kouterveld 14, 1831 Diegem

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Het nieuwe boekhoudrecht Omzetting van de Richtlijn UE 2013/34 in België. Bart Van Coile

Het nieuwe boekhoudrecht Omzetting van de Richtlijn UE 2013/34 in België. Bart Van Coile Het nieuwe boekhoudrecht Omzetting van de Richtlijn UE 2013/34 in België Bart Van Coile Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB KB W.Venn. 30 januari 2001 Gewijzigd door het KB W.Venn. van 18

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING wij doen Inhoudsopgave Hoofdstuk Paginanummer Inleiding 3 Wat is een handtekening 3 Belang 3 Op afstand 3 De elektronische handtekening 4 Waarde elektronische handtekening

Nadere informatie

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Prof. dr. Stijn Goeminne, Universiteit Gent, Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën In het werkveld zijn de bepalingen van W.Venn. en haar uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Inleiding Voor alles wat er in de uiteenzetting niet wordt behandeld, moeten de stagiairs zich beroepen op de toepasselijke koninklijke

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.00 h) VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE Doel Het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen (hierna mondeling gedeelte) is erop gericht de maturiteit van de kandidaat te testen, met het oog op een correcte

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS.

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. Nr. 861 Bijlagen : 2 BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2008 verschenen 2 besluiten tot wijziging van de sociale balans m.n.: Koninklijk besluit van 10 februari

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002 Consultatiedocument Registratie van certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten aanbieden of afgeven aan het publiek met betrekking tot elektronische handtekeningen De Onafhankelijke Post

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

DE WET VAN 20 OKTOBER 2000 TOT INVOERING VAN

DE WET VAN 20 OKTOBER 2000 TOT INVOERING VAN DE WET VAN 20 OKTOBER 2000 TOT INVOERING VAN HET GEBRUIK VAN TELECOMMUNICATIEMIDDELEN EN VAN DE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING IN DE GERECH- TELIJKE EN DE BUITENGERECHTELIJKE PROCEDURE: EEN EERSTE VERKENNING

Nadere informatie

Hoofdstuk IV. Inwerkingtreding. Hoofdstuk I. Algemene bepaling. Hoofdstuk II. Definities en toepassingsgebied van de wet Afdeling I.

Hoofdstuk IV. Inwerkingtreding. Hoofdstuk I. Algemene bepaling. Hoofdstuk II. Definities en toepassingsgebied van de wet Afdeling I. Hodstuk IV. Inwerkingtreding Art. 7. De Koning stelt de datum van de inwerkingtreding van de artikelen 4 tot 6 van deze wet vast. Dit artikel wordt opgeheven door de wet van 10 juli 2006; inwerkingtreding

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005)

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005) 1/6 Advies nr 05/2014 van 5 februari 2014 Betreft: advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ?

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ? Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ? Inleiding 1. Nieuwe werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, voor de eerste zes werknemers die zij aanwerven

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

INVENTARIS DOCUMENTEN

INVENTARIS DOCUMENTEN INVENTARIS DOCUMENTEN SOCIAAL RECHT Edward Carlier Decreet 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

De Digitale Handtekening uitgelegd

De Digitale Handtekening uitgelegd De Digitale Handtekening uitgelegd Versie: 1.0 Versiedatum: 01-06-2014 Inleiding Met de introductie van de digitale handtekening wordt het mogelijk om op eenvoudige wijze een handtekening te plaatsen onder

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste 5.

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste 5. Bijlage bij het ministerieel besluit van 23 november 2006 tot vaststelling van het model van het aangifteformulier voor kind ten laste ZEER BELANGRIJK Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet Advies nr. 2011/08 van 4 oktober 2011 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de sancties bepaald

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie