hebben vaak een tijdelijke baan of een bijbaan, vaak tegen het minimumloon. hen bijvoorbeeld geen pensioenpremies.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hebben vaak een tijdelijke baan of een bijbaan, vaak tegen het minimumloon. hen bijvoorbeeld geen pensioenpremies."

Transcriptie

1 Enkele Highlights Werkgever betaald aan arbeidskosten gemiddeld 33. Vier maanden extra voor iedereen met belastingaanslag. Eindejaarstips 2014 Minimumlonen Werkgever betaald aan arbeidskosten gemiddeld 33. Werkgevers in Nederland zijn per gewerkt uur gemiddeld 33,10 kwijt aan arbeidskosten (berekening 2012). Dit heeft betrekking op alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: salaris, sociale premies, vergoedingen voor overwerk en ontslag, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie e.d.. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt hierbij dat de verschillen per branche groot zijn. Het hoogst zijn de arbeidskosten in de delfstoffenwinning, gemiddeld 58,20 per uur. Grootste oorzaak hiervan zijn de hoge salarissen. Het brutoloon hier ligt op 36,40 gemiddeld, dit is 70% hoger dan het gemiddelde van alle sectoren ( 21,20). Arbeidskosten in Horeca laag! De arbeidskosten zijn in de horeca het laagst: gemiddeld op 18 euro per gewerkt uur. In de horeca werken veel jongeren tot 21 jaar, waardoor de salarissen laag zijn. Deze jongeren hebben vaak een tijdelijke baan of een bijbaan, vaak tegen het minimumloon. Werkgevers betalen voor hen bijvoorbeeld geen pensioenpremies. Vier maanden extra voor iedereen met belastingaanslag 2014 Iedereen die volgend jaar geld moet betalen over de inkomstenbelasting van dit jaar aan de Belastingdienst, krijgt daarvoor 4 maanden uitstel. Het uitstel gold al voor de mensen die een naheffing van de belastingdienst krijgen, maar wordt nu uitgebreid naar iedereen die volgend jaar een aanslag krijgt. Maand uitstel voor belastingaangifte 2014 Belastingplichtigen krijgen volgend jaar één maand uitstel voor het doen van aangifte. In plaats van 1 april 2015 hoeft de aangifte pas binnen te zijn op 1 mei Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015: In tijdelijke contracten van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen. Dat geldt ook voor een aanslui tend contract. In tijdelijke contracten mag al leen bij bijzondere omstandig heden een concurrentiebeding worden opgenomen. Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer die automa tisch eindigt, moet één maand voor het einde van het contract schriftelijk worden opgezegd. Bij oproepcontracten blijft de uitsluiting van loondoorbeta lingsverplichting mogelijk gedu rende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. Deze periode is in principe niet per cao te verlengen

2 Eindejaarstips 2014 Veranderingen kindgebonden budget Het kindgebonden budget is in 2015 hoger dan in 2014 voor ouders met een laag inkomen.. Voor alleenstaande ouders komt er een toeslag (ouderkop) van Toch gaan veel ouders erop achteruit. De bedragen worden namelijk vanaf een lager inkomen afgebouwd. Daardoor zullen ouders ten opzichte van 2014 toch een lager kindgebonden budget gaan krijgen. De afbouw gaat al lopen vanaf een inkomen ter grootte van het wettelijk minimumloon (23 jaar en ouder: ). Ook de vermogenstoets voor het budget wordt iets verhoogd. Als het vermogen van een alleenstaande ouders of gezamenlijke ouders op 1 januari 2015 meer is dan plus het heffingvrij vermogen in box III, dan bestaat geen recht op kindgebonden budget. Kindregelingen 2015 In 2015 gaat het aantal kindregelingen van 10 naar 4. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebondenbudget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Een voorbeeld van een kindregeling die wordt afgeschaft is de ouderschapsverlofkorting. In 2014 kon onder voorwaarden een bedrag van 4,11 per uur als korting worden geclaimd. Dit kan in 2015 niet meer. Sparen voor uw oude dag in de onderneming Voldoet u aan het urencriterium en had u aan het begin van dit jaar de AOW leeftijd nog niet bereikt, dan mag u bij voldoende eigen vermogen een deel van de winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Over dit deel betaalt u dan nog geen inkomstenbelasting. Vanaf 2015 gaat het percentage dat toegevoegd mag worden van 10,9% naar 9,8%, waarbij het maximum van de winst waarover mag worden toegevoegd wijzigt van naar Let op! De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing, maar niet voor afstel! Uiteindelijk, vaak bij het stoppen van de onderneming, zult u moeten afrekenen. Informatieplicht lening voor de eigen woning Betaalde rente is aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling als u geld leent van de BV voor uw eigen woning. Vanaf 2013 gelden er nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Voor nieuwe hypotheken is alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in 360 maanden en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Als u een nieuwe eigenwoninglening bij uw eigen BV heeft, waarop u voor de eigenwoningrenteaftrek verplicht moet aflossen, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de belastingdienst met het formulier opgaaf lening eigen woning. Zowel bij het afsluiten en tussentijdse wijzigen dient u dit tijdig door te geven aan de belastingdienst. Bent u te laat met de melding of is deze onjuist of onvolledig, dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek. Dit kan tijdelijk zijn. Herleving van hypotheekrenteaftrek is mogelijk, maar ook dat luistert nauw. U loopt in ieder geval minimaal één jaar aftrek mis. Leen geld aan uw BV Zit uw BV in financiële nood? U kunt in dat geval geld lenen aan uw BV. De rente die u ontvangt van uw BV valt onder de terbeschikkingsstellingregeling in box I. Dit betekent dat u de terbeschikkingstellingvrijstelling van 12% kunt toepassen.

3 Wijziging aanmerkelijkbelangtarief In 2014 hoeven DGA s over het dividend dat zij van hun BV ontvangen, tot , maar 22% belasting te betalen. Voor alles boven deze betalen zij 25%. Per 1 januari 2015 vervalt het verlaagde tarief van 22% en geldt voor alle ontvangen dividend een percentage van 25%. Dit kan een reden zijn om nog vóór de jaarwisseling de BV dividend te laten uitkeren. VAR verklaring wordt BGL In 2015 gaat de wet en regelgeving voor de VAR veranderen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet BGL (beschikking geen loonheffingen) ingaat, maar op het moment dat deze is ingegaan, kunt u geen VAR meer aanvragen. Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) worden met het wetsvoorstel BGL beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Hierover is forse kritiek geleverd door de werkgeversorganisatie VNO NCW en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Eerstgenoemde vindt dat de nieuwe wet helemaal niet nodig is als de belastingdienst de VAR beter zou handhaven. De zekerheid vooraf over het wel of niet inhoudingsplichtig zijn was juist een voordeel van het huidige systeem. De NOB vindt daarnaast dat het nieuwe wetsvoorstel zorgt voor een grote toename van de administratieve lasten, vanwege het feit dat de kleinste wijziging kan leiden tot het niet meer voldoen aan de eis dat volledig conform de BGL wordt gewerkt met alle bijbehorende gevolgen. Gebruikelijk loon DGA Als DGA moet er in 2015 getoetst worden of het loon wel gebruikelijk is. Het loon moet in 2015 ten minste gelijkgesteld zijn op de hoogste van de volgende bedragen: % van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking Het hoogste loon van de werk nemers die in dienst zijn van de BV of daarmee verbonden ven nootschappen Ondernemersaftrek Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek moet aangetoond worden dat u genoeg uren in de onderneming heeft gestoken. De maatstaaf hiervoor is uren. Het gaat hier om werkzaamheden die zowel direct als indirect gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming. U kunt hierbij denken aan reistijd of zakelijke activiteiten die niet toerekenbaar zijn aan een opdracht/klant. Bij het laatste kunt u weer denken aan het verzorgen van uw administratie. Voorkom hoge kosten voor onnodige registratie btw nummer op Europees niveau Veel ondernemers krijgen de laatste tijd een aanbod om hun btw nummer te laten registreren op Europees niveau (EU VAT Registration) tegen hoge kosten die soms oplopen tot meer dan 700. De Belastingdienst meldt dat een dergelijke registratie onnodig is. Alleen belastingdiensten registreren en geven btw nummers af. Btw nummers worden bij afgifte automatisch ook op Europees niveau geregistreerd. Er is dus geen enkele reden om u op een andere manier te laten registreren. Ga dus niet in op een dergelijk aanbod! Inmiddels zijn hierover in Europa al honderden fraudemeldingen binnengekomen. Laag btw tarief voor arbeidsloon bij renovatie en herstel van woningen verlengd tot 1 juli 2015 Als u werk verricht aan bestaande woningen (ouder dan 2 jaar), dan blijft het lage btw tarief van 6% over het arbeidsloon nog een half jaar langer gelden. Vanaf 1 juli 2015 geldt weer het tarief van 21%.

4 Btw vrijstelling voor zorg ook voor winst beogende instellingen Er geldt een btw vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van personen in inrichtingen zonder winstoogmerk. Met ingang van 1 januari 2015 geldt deze vrijstelling ook voor inrichtingen met winstoogmerk. Verplichting btw uitbetaling op rekeningnummer van de ondernemer vervalt Vanaf 1 januari 2015 vervalt de verplichting dat de belastingdienst uw btw teruggaaf op uw rekeningnummer moet uitbetalen. Zij mogen deze teruggaaf dus ook uitbetalen op een ander bankrekeningnummer, bijvoorbeeld het rekeningnummer van een gelieerde vennootschap. BTW over facturen van nietbetalende debiteuren terugvragen BTW die al is afgedragen, maar oninbaar zijn bij de debiteur, kunt u terugvragen bij de belastingdienst. Deze BTW mag echter niet in een suppletie of de eerstvolgende BTWaangifte worden aangegeven, maar moet middels een brief worden ingediend bij de belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen. Maak optimaal gebruik van de investeringsaftrek Beoordeel of het wenselijk is te wachten met investeringen tot na 1 januari Het tijdstip van investering geldt als het moment waarop u de verplichtingen tot aanschaf van het bedrijfsmiddel aangaat. Door investeringen uit te stellen ontvangt u mogelijk meer investeringsaftrek. Pas de kleineondernemersregeling (KOR) toe Wanneer u op jaarbasis niet meer dan aan BTW bent verschuldigd, kunt u een vermindering van 100% opvoeren volgens de KOR. Bent u meer dan 1.345, maar minder dan aan BTW verschuldigd, dan kan het zijn dat u een gedeelte van de BTW als KOR in mindering mag brengen. Wijzigingen bijtellingspercentages pas in 2016 In 2015 bent u als bestuurder van een auto van de zaak nog steeds gebonden aan de bijtellingen van 14%, 20% en 25%. Pas in 2016 worden de percentages aangepast. De aanpassingen betreffen vooral de bijtellingspercentages voor elektrische en (zeer) zuinige auto s. Inkeerregeling zwartspaarders tot 1 juli 2015 Tot 1 juli 2015 kunt u zich melden voor de inkeerregeling tegen 30% boete. Als u zich na deze datum meld geldt er een boete van 60%. Wordt u gepakt zonder ingekeerd te hebben, dan geldt een boete van maximaal 300%. Werkkostenregeling (WKR) Vanaf 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht zich te houden aan de werkkostenregeling. Deze regeling houdt in dat alle vergoedingen en verstrekkingen niet langer uitgebreid beoordeeld hoeven te worden, maar dat deze onbelast vergoed mogen worden in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling. Deze forfaitaire ruimte is in 2015 vastgesteld op 1,2%. Alles vergoedingen die boven deze forfaitaire ruimte komen zijn belast en daarover dient 80% belasting te worden betaald. Onder deze ruimte vallen onkostenvergoeding, verstrekkingen. Kerstpakketten Kerstpakketten mogen onbelast worden gegeven zolang de waarde van de pakketten binnen de forfaitaire ruimte blijft. Dit geldt voor zowel 2014 als voor Geef uw werknemer in 2015 een computer of smartphone belastingvrij Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen (o.a. Smartphone en Ipad) en dergelijke apparatuur is vrijgesteld van belasting als ze

5 voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Noodzakelijkheidscriterium Het noodzakelijksheidscriteium houdt in dat als een werkgever zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de voorziening zonder meer nodig is voor de vervulling van de dienstbetrekking, deze voorziening onbelast aan de werknemer kan worden gegeven. Personeel(bedrijfs)feest Een personeelsfeest is in beginsel belast en dient ondergebracht te worden in de forfaitaire ruimte van de WKR. Hierop zijn echter twee uitzonderingen: Wanneer u namelijk het perso neelsfeest op de werkplek geeft, wordt het vrijgesteld. Dit houdt dus in dat u er geen belasting over betaalt en dat het ook niet ten laste van uw forfaitaire ruim te komt. Het begrip werkplek is in deze zin vrij breed; een plaats waar u arbo verantwoordelijk voor bent. Dit mag dus ook een andere vestiging, kantoor of locatie van uw bedrijf zijn. Feesten op externe locaties moe ten dus wel als loon worden be schouwd, of in de forfaitaire ruim te worden ingedeeld. Maar ook hier bestaat een uitzondering op, wanneer het zakelijke karakter het feestelijke karakter overstemt (bij voorbeeld in het geval van een bor rel met uw klanten) hoeft u de totale kosten niet te splitsen in zakelijke en consumptieve kos ten. De consumpties zijn dan on belast. Eindejaarsuitkering en bonus De eindejaarsuitkeringen en bonussen mogen onder de forfaitaire ruimte worden geplaatst, mits deze voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Voor de eindejaarsuitkering en de bonus is bij de beoordeling van het gebruikelijkheidscriterium een bedrag van vastgesteld. Hierbij geldt wel dat alles wat boven de forfaitaire ruimte zit belast wordt met 80% eindheffing. Fiets van de zaak T/m 2014 kon een werknemer via de werkgever fiscaal voordelig een fiets aanschaffen. De werkgever betaald de fiets en houdt dit van het brutosalaris (bruto vakantiegeld) in. Hierdoor betaald de werknemer minder belasting en kost de fiets minder, daarnaast betaald de werkgever minder werkgeverslasten. Voor beide dus een gunstige regeling. In 2015 is dit nog steeds mogelijk en veranderd er voor de werknemer niets. De werkgever moet de fiets echter meetelling in de forfaitaire ruimte. Concernregeling De concernregeling maakt het mogelijk om in een holdingstructuur de vrije ruimtes van de holding en de werkmaatschappijen samen te voegen. wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2015! Met onze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op fiscaal gebied. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventueel niet (meer) juiste informatie. Wilt u na het lezen van onze nieuwsbrief actie ondernemen dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u contact met ons opnemen. Deze nieuwsbrief verschijnt in de maanden februari, mei, september en december. Voor meer nieuws en contact mogelijkheden kunt u ook kijken op onze website

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2014. Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf Naar schatting 5 miljoen belastingplichtigen krijgen te maken met bijbetaling of minder

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Special Eindejaartips 2014

Special Eindejaartips 2014 Special Eindejaartips 2014 Voor u liggen de eindejaartips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Nieuwsbrief HRsalarisservice

Nieuwsbrief HRsalarisservice Nieuwsbrief HRsalarisservice HRsalarisservice Plesmanstraat 64 3900 AW Veenendaal T 033 21 00 133 E info@hrsalarisservice.nl KvK 56688237 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie