CROWDFUNDINGCAMPAGNE OVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CROWDFUNDINGCAMPAGNE OVEREENKOMST"

Transcriptie

1 CROWDFUNDINGCAMPAGNE OVEREENKOMST Datum: tussen CROWDABOUTNOW B.V. hierna "CrowdAboutNow" en hierna "Projecteigenaar" 1

2 DE ONDERGETEKENDEN: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CrowdAboutNow B.V., statutair gevestigd te Utrecht, aldaar kantoorhoudende aan de Maliebaan 24, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer , hierna te noemen "CrowdAboutNow", en 2. (BEDRIJFS)NAAM: RECHTSVORM:* PLAATS: ADRES: KVK NR.:* TEL.NR.: * Indien van toepassing hierna te noemen "Projecteigenaar", hierbij vertegenwoordigd door:** NAAM: GEBOORTEPLAATS: WOONADRES: POSTCODE / PLAATS: PASPOORTNUMMER: ** In te vullen indien de Projecteigenaar niet een natuurlijk persoon of eenmanszaak is. hierna te noemen "Aanvrager", de ondergetekenden onder sub 1 en 2 hierna te noemen "Partijen", IN AANMERKING NEMENDE DAT: a. Aanvrager verklaart dat hij bevoegd is om Projecteigenaar te vertegenwoordigen bij het aangaan van deze overeenkomst; b. CrowdAboutNow aanbieder is van het Platform; c. Projecteigenaar gebruik wenst te maken van het Platform en op basis van een Crowdfundingvoorstel (vreemd) vermogen wenst aan te trekken voor de financiering van zijn project; d. Partijen in deze overeenkomst de voorwaarden wensen vast te leggen die zij zijn overeengekomen ten aanzien van het gebruik door Projecteigenaar van het Platform en de daaraan aanverwante diensten van CrowdAboutNow; e. Projecteigenaar hiermee een account aanvraagt bij CrowdAboutNow waarop het hierna bepaalde van toepassing is. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door Projecteigenaar en door activering van het account door CrowdAboutNow en ondertekening van deze overeenkomst. 2

3 ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 1 Definities Aanvullende Informatie: Tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto s en video s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie alsmede informatie van Projecteigenaar of communicatie gericht tot Projecteigenaar (zoals vragen) dan wel alle overige informatie die betrekking heeft op Projecteigenaar of het Crowdfundingvoorstel en is geplaatst op het Platform. Crowdfundingproces: De periode/looptijd vanaf het moment van plaatsing van de Projecteigenaar door CrowdAboutNow op het Platform tot de volledige en gehele voldoening van de uit de Crowdfundingvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de Crowdfunders. Crowdfunders: De (rechts)personen die zich Inschrijven op Crowdfundingvoorstellen. Crowdfunding (Crowdfunden): a. het via het Platform door Crowdfunders aanschaffen van door Projecteigenaar uitgegeven Effecten ; b. het via het Platform verstrekken van een geldlening door een Crowdfunder aan Projecteigenaar; of c. het via het Platform verrichten van een donatie door een Crowdfunder ten behoeve van Projecteigenaar. Crowdfundingvoorstel(len): De door de Projecteigenaar opgestelde beschrijving op het Platform van het project dat hij wenst te verwezenlijken door middel van Crowdfunding en daarbij behorende Crowdfundingvoorwaarden. Crowdfundingvoorwaarden: De tussen Projecteigenaar en Crowdfunders overeengekomen respectievelijk overeen te komen voorwaarden (zoals onder andere het in het vooruitzicht gestelde rendement, looptijd van de uit te geven Effecten of geldlening, financieringsbehoefte, looptijd van de inschrijfperiode, beloning voor een donatie, prijs van Effecten, et cetera) met betrekking tot de Crowdfundingvoorstellen, zoals gewoonlijk vastgelegd in een volgens het op het Platform aangeleverde model overeenkomst (zoals bijvoorbeeld een "Geldleningsovereenkomst" of een "Donatieovereenkomst"). Effecten: a. een verhandelbaar aandeel of een ander daarmee gelijk te stellen verhandelbaar waarde bewijs of recht (niet zijnde een appartementsrecht); b. een verhandelbare obligatie of een ander verhandelbaar schuldinstrument; of c. elk ander uitgegeven verhandelbaar waarde bewijs waarmee een in onderdeel a of b bedoeld effect door uitoefening van de daaraan verbonden rechten of door conversie kan worden verworven of dat in geld wordt afgewikkeld. Gebruiksrecht: Het recht van Projecteigenaar als omschreven in artikel 2. Inschrijving of Inschrijven: De handeling waarmee Crowdfunders verklaren een nader aangeduid geldbedrag op basis van het Crowdfundingvoorstel aan Projecteigenaar te willen Crowdfunden ter realisatie van dat Crowdfundingvoorstel. Platform: Het door CrowdAboutNow geëxploiteerde online platform dat bestaat uit besloten en open delen, waar Projecteigenaar zijn Crowdfundingvoorstel kan presenteren en (potentiële) Crowdfunders kennis kunnen nemen daarvan en zich kunnen Inschrijven daarop. Registratie: De handeling waarbij na het verstrekken van de registratiegegevens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van het Platform. Website: De website van CrowdAboutNow die de landing page vormt voor de diensten van CrowdAboutNow en via welke pagina kan worden ingelogd op het Platform. 3

4 2 Onderwerp: Gebruiksrecht van het Platform 2.1 Na Registratie, en op basis van de voorwaarden zoals nader zijn vastgelegd in deze overeenkomst, verleent CrowdAboutNow Projecteigenaar toegang tot het Platform en is Projecteigenaar gerechtigd om zijn Crowdfundingvoorstel en Aanvullende Informatie te plaatsen op het Platform (het Gebruiksrecht ). 2.2 Het door CrowdAboutNow verleende recht is niet-overdraagbaar en niet-exclusief en het recht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend, waarmee tevens het beoogde doel en beoogde gebruik van het Platform is bepaald. 2.3 CrowdAboutNow is te allen tijde bevoegd de functionaliteit van het Platform te wijzigen. 2.4 Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, welke Projecteigenaar zelf mag verrichten, dan wel mag laten uitvoeren door derden die onder zijn controle staan: a. het laden (uploaden) van het Crowdfundingvoorstel en wijzigen en/of verwijderen van Aanvullende Informatie; b. het aanwenden van de communicatiemogelijkheden van het Platform, om met Crowdfunders, CrowdAboutNow en/of andere Projecteigenaren informatie uit te wisselen; 2.5 De in het Gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van de eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Projecteigenaar en binnen het doel waarvoor het Platform beschikbaar wordt gesteld. 2.6 Het is Projecteigenaar behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak niet toegestaan het Gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde of te integreren in een ander product. 2.7 Onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst is het Projecteigenaar slechts toegestaan zich toegang tot het Platform te verschaffen op de daartoe door CrowdAboutNow voorgeschreven wijze. 2.8 Gebruik van de Website via welke toegang tot het Platform kan worden verkregen wordt tevens beheerst door regels of voorwaarden die op de Website zijn vermeld, hetgeen Projecteigenaar aanvaardt. Bij verschil tussen de inhoud van dergelijke regels of voorwaarden en deze overeenkomst, prevaleren die bepalingen waarop CrowdAboutNow zich tegenover Projecteigenaar concreet beroept. 2.9 CrowdAboutNow is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de Website of het Platform Projecteigenaar is er mee bekend dat toegang tot de Website en het Platform afhankelijk is van beschikbaarheid van een verbinding met het internet. Projecteigenaar is zelf verantwoordelijk voor (het in stand houden van) een dergelijke verbinding. 3 Kosten en betaling 3.1 Voor het Gebruiksrecht van het Platform brengt CrowdAboutNow een plaatsingstarief van 1 % van de maximale financieringsbehoefte in rekening aan de Projecteigenaar. Dit tarief moet voorafgaand aan de plaatsing van het Crowdfundingvoorstel op het Platform door de Projecteigenaar worden voldaan. Er wordt pas toegang tot het Platform verschaft indien het plaatsingstarief geheel en volledig is voldaan. 3.2 Het minimumbedrag van het plaatsingstarief bedraagt De Projecteigenaar is CrowdAboutNow een succestarief van 5 % van de totale opgehaalde financiering verschuldigd. Dit succestarief wordt direct na het volledig bijeenbrengen van de financiering in rekening gebracht. 3.4 Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 3.5 Projecteigenaar zal van CrowdAboutNow via de hierboven vermelde gegevens facturen ontvangen ten behoeve van betalingen inzake bovengenoemde tarieven. Betalingen door Projecteigenaar aan CrowdAboutNow zullen geschieden op rekeningnummer NL82RABO (Rabobank), ten name van CrowdAboutNow B.V., onder vermelding van het betaalkenmerk zoals vermeld in de betreffende factuur. 3.6 Een rechtsgeldig ondertekend uittreksel uit de administratie van CrowdAboutNow strekt tot dwingend bewijs ten aanzien van het bestaan en de hoogte van vorderingen en verplichtingen van de Projecteigenaar jegens CrowdAboutNow uit hoofde van deze overeenkomst. Eventuele betwisting van (de hoogte van) vorderingen en 4

5 verplichtingen door Projecteigenaar geeft geen bevoegdheid tot opschorting van de nakoming van vorderingen en verplichtingen. 4 Verplichtingen Projecteigenaar 4.1 Projecteigenaar is verplicht om, alvorens een Crowdfundingvoorstel op het Platform te plaatsen, zich goed op de hoogte te stellen van de specifieke regels die daarvoor gelden en zich te beraden op de modaliteiten die Projecteigenaar kiest voor het Crowdfundingvoorstel en de daarvoor te verkrijgen Crowdfunding. Projecteigenaar erkent dat CrowdAboutNow geen advies geeft over de hoogte van het te financieren bedrag, looptijd van de inschrijfperiode, en de inhoud van het Crowdfundingvoorstel, et cetera. 4.2 Voorts verleent Projecteigenaar door het aangaan van deze overeenkomst aan CrowdAboutNow een volmacht om namens hem de betreffende overeenkomst voor het aangaan van Crowdfunding op te stellen en op het Platform te plaatsen, op basis van de modellen van CrowdAboutNow en met toepassing van de transactiespecifieke gegevens, zoals onder andere een omschrijving van het Crowdfundingvoorstel. Projecteigenaar is ermee bekend dat hij bij het plaatsen van een Crowdfundingvoorstel door CrowdAboutNow gevraagd kan worden om deze volmacht te bevestigen, en dat zonder een passende volmacht voor het plaatsen van de betreffende overeenkomst een Crowdfundingvoorstel ontoegankelijk gemaakt of gehouden kan worden. 4.3 In het geval van zwaarwegende bezwaren tegen de persoon van eencrowdfunder, naar het uitsluitende oordeel van Projecteigenaar, heeft Projecteigenaar het recht de overeenkomst voor de Crowdfunding te ontbinden binnen 10 werkdagen na bijschrijving van de totale Crowdfunding op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow. Deze ontbinding van de overeenkomst voor Crowdfunding door Projecteigenaar geschiedt per aangetekende post gericht aan de betreffende Crowdfunder alsmede aan de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow. Nadat Projecteigenaar van dit recht gebruik heeft gemaakt zal de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow namens Projecteigenaar het bedrag gemoeid met de Crowdfunding van de betreffende Corwdfunder terugstorten op de rekening van de Crowdfunder. 4.4 Projecteigenaar is gehouden tot naleving van de voorwaarden voortvloeiend uit deze overeenkomst, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van CrowdAboutNow schaden of kunnen schaden. 4.5 CrowdAboutNow is gerechtigd om Projecteigenaar geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het Platform indien er naar het oordeel van CrowdAboutNow sprake is van handelingen, die in strijd zijn met de voorwaarden uit deze overeenkomst en/of de overeenkomst voor Crowdfunding en/of het Crowdfundingvoorstel, dan wel schadelijk zijn voor CrowdAboutNow. 4.6 Projecteigenaar staat er voor in dat alle onderdelen van het door hem ingediende Crowdfundingvoorstel en alle door Projecteigenaar op het Platform geplaatste en/of anderszins aan CrowdAboutNow verstrekte Aanvullende Informatie juist, en niet misleidend is. 5 Verplichtingen CrowdAboutNow 5.1 De verplichtingen van CrowdAboutNow zijn steeds inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven. 5.2 CrowdAboutNow houdt gedurende de looptijd van deze overeenkomst het Platform in stand en houdt het zoveel mogelijk beschikbaar. 5.3 CrowdAboutNow biedt eerstelijns ondersteuning (helpdesk) voor het beantwoorden van vragen van (geautoriseerde) gebruikers van het Platform. 6 Duur en beëindiging, gevolgen beëindiging 6.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de duur van deze overeenkomst in ieder geval te allen tijde strekt tot de gehele en volledige afronding van het lopende Crowdfundingproces van Projecteigenaar op het Platform. Deze overeenkomst wordt beëindigt door schriftelijke opzegging door één van Partijen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden voorafgaand aan de afronding van het Crowdfundingproces. 6.2 Deze overeenkomst kan zonder opzeggingstermijn worden beëindigd door CrowdAboutNow: a. indien Projecteigenaar in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, of in geval van ontbinding van Projecteigenaar of beëindiging van zijn activiteiten; indien Projecteigenaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst 5

6 6.3 Beëindiging op grond van dit artikel laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting, alsmede de volledige voldoening van alle verplichtingen ten behoeve van de Crowdfunders voortvloeiend uit de door Projecteigenaar met Crowdfunders overeengekomen Crowdfundingvoorwaarden. 6.4 CrowdAboutNow is wegens beëindiging van het Gebruiksrecht en/of deze overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden. 6.5 In alle gevallen van beëindiging door middel van opzegging van het Gebruiksrecht zal CrowdAboutNow de door Projecteigenaar gepubliceerde informatie onzichtbaar althans ontoegankelijk maken en dient Projecteigenaar binnen 30 dagen alle voor Projecteigenaar relevante informatie lokaal op te slaan c.q. op andere wijze zeker te stellen. CrowdAboutNow zal de informatie van haar systemen verwijderen, behoudens voorzover CrowdAboutNow verplicht is informatie te bewaren in het kader van enige wettelijke verplichting. 6.6 Ingeval van beëindiging zal CrowdAboutNow - behoudens voorzover Crowdfunding aan Projecteigenaar reeds heeft plaatsgevonden opdracht geven de gelden die zich nog onder de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow bevinden van de Crowdfunders te restitueren aan de Crowdfunders. 7 Vrijwaring en aansprakelijkheid 7.1 Projecteigenaar vrijwaart CrowdAboutNow in alle gevallen voor aanspraken van Crowdfunders en derden, welke het gevolg zijn van het gebruik van het Platform, waaronder (doch niet beperkt) aanspraken die verband houden met het Crowdfundingvoorstel en/of de Aanvullende Informatie, de identiteit van Projecteigenaar of zijn financiële of maatschappelijke positie (inclusief eventuele strafrechtelijke verdenkingen of veroordeling). 7.2 Hoewel door CrowdAboutNow de uiterste zorg is nagestreefd met betrekking tot de werking van het Platform en de daaraan gerelateerde diensten, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. CrowdAboutNow, haar medewerkers en de auteurs of redacteuren zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Projecteigenaar op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. 7.3 CrowdAboutNow is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (i) het niet beschikbaar zijn van het Platform, de Website via welke toegang kan worden verkregen tot het Platform of enig onderdeel daarvan of (ii) gebreken in de communicatie daarmee. 7.4 De totale aansprakelijkheid van CrowdAboutNow wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade, en tot maximaal het bedrag van 500,- (zegge: vijfhonderd euro). Aansprakelijkheid van CrowdA boutnow voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van af nemers van Projecteigenaar, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande leden van dit artikel 7, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. 7.5 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CrowdAboutNow of diens leidinggevenden. 7.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Projecteigenaar de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CrowdAboutNow meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CrowdAboutNow vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade: a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens CrowdAboutNow aan Projecteigenaar verstrekte voorschriften; b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens; c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of d. anderszins veroorzaakt is door niet aan CrowdAboutNow toe te rekenen oorzaken. 8 Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens 8.1 Alvorens Projecteigenaar het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie op het Platform publiceert, dient Projecteigenaar voorzover deze daar prijs op stelt zich er van te vergewissen dat de in deze informatie vastgelegde ideeën, concepten of andere materiële of immateriële zaken die mogelijk voor bescherming of registratie in aanmerking komen voldoende zijn beschermd tegen oneigenlijk gebruik. Projecteigenaar is 6

7 zich er van bewust en aanvaardt dat door plaatsing op het Platform de in het Crowdfundingvoorstel en de Aanvullende Informatie vastgelegde informatie op de publieke Website wordt gepubliceerd en dat derden daarvan kennis kunnen nemen. 8.2 Projecteigenaar is verplicht alle informatie omtrent de bedrijfsvoering of de organisatie van CrowdAboutNow welke hem bekend wordt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst en waarvan de andere CrowdAboutNow heeft aangegeven, of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze als vertrouwelijk heeft te gelden, niet ten eigen bate aan te wenden en deze niet aan enige derde bekend te maken, dit laatste behoudens voorzover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van deze overeenkomst. Informatie die is vastgelegd in het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie zal nimmer als vertrouwelijke informatie kunnen worden aangemerkt. 8.3 CrowdAboutNow zal de door Projecteigenaar verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voorzover dat nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst. De persoonsgegevens die CrowdAboutNow vraagt met het oog op de identificatie van Projecteigenaar en/of zijn vertegenwoordiger(s) zullen door CrowdAboutNow uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende persoon. De persoonsgegevens die deel uitmaken van het Crowdfundingvoorstel en de Aanvullende Informatie zullen toegankelijk zijn voor alle bezoekers van de publieke Website. 8.4 CrowdAboutNow zorgt voor passende organisatorische- en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens die geen deel uitmaken van het Crowdfundingvoorstel en de Aanvullende Informatie, met dien verstande dat (i) de maatregelen met betrekking tot die persoonsgegevens er op gericht zijn om de toegang door anderen dan geautoriseerde gebruikers te verhinderen en de kans op het verlies en beschadiging daarvan te verkleinen, en (ii) er met betrekking tot de inschrijf- en accountgegevens aanvullende maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar daartoe krachtens wet of ter uitvoering van deze overeenkomst een noodzaak voor bestaat. 8.5 Ten aanzien van de overige gegevens die aan CrowdAboutNow worden verstrekt geeft Projecteigenaar voorts zijn expliciete toestemming aan CrowdAboutNow om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het Platform gerelateerde berichten of om Projecteigenaar te informeren, via of anderszins, over de producten en diensten van CrowdAboutNow. Voorts zal CrowdAboutNow de persoonsgegevens van Projecteigenaar aan derden verstrekken indien en voor zover CrowdAboutNow hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 9 Inhoud en Intellectuele eigendomsrechten op de Aanvullende Informatie en andere content 9.1 Geplaatste Crowdfundingvoorstellen en/of Aanvullende Informatie mag in geen geval inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van een ander of op enige andere manier onrechtmatig tegenover derden en/of strafbaar zijn. Door het uploaden van het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie garan deert Projecteigenaar dat deze geen inbreuk maakt op rechten van anderen of anderszins onrechtmatig is. Projecteigenaar vrijwaart CrowdAboutNow voor aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten dan wel uit anderen hoofde. Voorzover Projecteigenaar zelf niet de volledig rechthebbende is ten aanzien van het geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie (bijvoorbeeld omdat het elementen bevat van derden), garandeert Projecteigenaar over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten en/of toestemmingen te beschikken, en dat Projecteigenaar de morele rechten van betrokken derden (zoals bijvoorbeeld vermelding van naam van de maker) respecteert. 9.2 CrowdAboutNow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie. Bovendien controleert CrowdAboutNow het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie niet voorafgaand aan plaatsing. Projecteigenaar begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen Projecteigenaar verantwoordelijk is voor het door of namens hem geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. 9.3 Indien door een Projecteigenaar op het Platform geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie volgens een derde onrechtmatig is, kan deze derde gebruikmaken van de klachtenprocedure, waarna het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie door CrowdAboutNow kan worden verwijderd dan wel ontoegankelijk kan worden gemaakt. Ook kunnen in een dergelijk geval de (contact)gegevens van de Projecteigenaar worden verstrekt aan de klagende partij. Zie voor meer informatie de klachtenprocedure. 9.4 Projecteigenaar (en/of diens licentiegevers) behoudt intellectuele eigendomsrechten op het door Projecteigenaar geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie. Door het uploaden van het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie naar het Platform verleent Projecteigenaar: a. CrowdAboutNow een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie in verband met de 7

8 verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van het Platform en de ondernemingsactiviteiten van CrowdAboutNow, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van het Platform (en daarvan afgeleide werken), in welke mediaformats en via welke mediakanalen dan ook. b. Iedere gebruiker van het Platform een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via het Platform toegang verschaffen tot het geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie. 10 Gebruik handelsnamen en woord of beeldmerken van CrowdAboutNow 10.1 Het is Projecteigenaar niet toegestaan enige aanduiding die verwijst naar het vertrouwelijke karakter van informatie, aanduidingen die verwijzen naar auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van CrowdAboutNow te verwijderen of te wijzigen Het is Projecteigenaar slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van CrowdAboutNow toegestaan om in advertenties gebruik te maken van de naam of logo van CrowdAboutNow. 11 Algemene bepalingen 11.1 Projecteigenaar zal zorgvuldig met zijn wachtwoord en overige accountgegevens omgaan en maatregelen treffen om te voorkomen dat derden zonder uitdrukkelijke opdracht of toestemming van Projecteigenaar het Platform kunnen benaderen met gebruik van het account van Projecteigenaar. Projecteigenaar onderkent dat invoeren van het wachtwoord en overige benodigde accountgegevens gelijk gesteld dient te worden met het plaatsen van een elektronische handtekening, en dat berichten die worden verstuurd vanaf zijn account worden geacht door Projecteigenaar te zijn ondertekend Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven CrowdAboutNow is gerechtigd haar rechtsverhouding tot Projecteigenaar, voortvloeiend uit deze overeenkomst, over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde Deze overeenkomst, alle overige rechtsbetrekkingen tussen CrowdAboutNow en Accounthouder en geschillen daaromtrent zullen worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten Eventuele geschillen tussen CrowdAboutNow en Projecteigenaar zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht. Aldus opgemaakt in tweevoud en overeengekomen op de op het voorblad aangegeven datum. VOOR EN NAMENS CROWDABOUTNOW: Naam: Titel: Naam: Titel: VOOR EN NAMENS PROJECTEIGENAAR: Naam: Titel: Naam: Titel: 8

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Investeerders 31032015

Algemene Voorwaarden Investeerders 31032015 Algemene Voorwaarden Investeerders 31032015 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Investeerders wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Investeerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden investeerders

Algemene voorwaarden investeerders Algemene voorwaarden investeerders Artikel 1 - Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden Investeerders hebben de volgende vetgedrukte en met (een) hoofdletter(s) geschreven woorden de daaronder vermelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Scienta

Algemene voorwaarden Scienta De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het geval dat de inhoud of uitleg van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden Scienta

Nadere informatie

B.3 Kaartsysteemabonnementen. B.4 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken. B.5 Losbladige uitgaven. B.6 Studentenkortingen op tijdschriftabonnementen

B.3 Kaartsysteemabonnementen. B.4 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken. B.5 Losbladige uitgaven. B.6 Studentenkortingen op tijdschriftabonnementen Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPRINGER MEDIA B.V. B.3 Kaartsysteemabonnementen B.4 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken F.4. Gebruiksrecht Maatwerk Programmatuur F.5. Garantie De besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Dynamx Beveiliging B.V., is gevestigd aan Waardsedijk Oost 10-3 (3417 XJ Montfoort) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30145402 0000, gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Booming B.V.

Algemene Voorwaarden Booming B.V. Algemene Voorwaarden Booming B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Diensten: Booming: Materiaal: Opdrachtgever: Offerte: Overeenkomst: Partijen: Schriftelijk:

Nadere informatie

1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting.

1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting. ALGEMENE VOORWAARDEN H4Hosting B.V. versie 25-06-2010 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15

Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15 Emanon informatika werkplaats B.V. (hierna: "Emanon") is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer 09060721. 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 2 van de 12

Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 2 van de 12 Algemene Voorwaarden 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN TIE KINETIX 2015 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen, onderhandelingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Artikel 4. Duur en opzegging

Artikel 4. Duur en opzegging ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN Exxes B.V. Artikel 1. Definities Exxes B.V. Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exxes

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diensten Perflectie

Algemene voorwaarden. Diensten Perflectie Algemene voorwaarden Diensten Perflectie 2015 ARTIKEL 1. DEFINITIES c cccccccccccc dd,d Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V.

Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V. Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V. Buckaroo B.V. is een internet billing en payment provider, die aan Merchants diverse Betaaldiensten ter beschikking stelt voor online Transacties. Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT Artikel 1. Definities Joed ICT Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de vennootschap onder firma Joed ICT, kantoorhoudende te Heerenveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Solutions4Hosting Algemene voorwaarden Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Artikel 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de YZCommunicatie gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie