CROWDFUNDINGCAMPAGNE OVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CROWDFUNDINGCAMPAGNE OVEREENKOMST"

Transcriptie

1 CROWDFUNDINGCAMPAGNE OVEREENKOMST Datum: tussen CROWDABOUTNOW B.V. hierna "CrowdAboutNow" en hierna "Projecteigenaar" 1

2 DE ONDERGETEKENDEN: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CrowdAboutNow B.V., statutair gevestigd te Utrecht, aldaar kantoorhoudende aan de Maliebaan 24, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer , hierna te noemen "CrowdAboutNow", en 2. (BEDRIJFS)NAAM: RECHTSVORM:* PLAATS: ADRES: KVK NR.:* TEL.NR.: * Indien van toepassing hierna te noemen "Projecteigenaar", hierbij vertegenwoordigd door:** NAAM: GEBOORTEPLAATS: WOONADRES: POSTCODE / PLAATS: PASPOORTNUMMER: ** In te vullen indien de Projecteigenaar niet een natuurlijk persoon of eenmanszaak is. hierna te noemen "Aanvrager", de ondergetekenden onder sub 1 en 2 hierna te noemen "Partijen", IN AANMERKING NEMENDE DAT: a. Aanvrager verklaart dat hij bevoegd is om Projecteigenaar te vertegenwoordigen bij het aangaan van deze overeenkomst; b. CrowdAboutNow aanbieder is van het Platform; c. Projecteigenaar gebruik wenst te maken van het Platform en op basis van een Crowdfundingvoorstel (vreemd) vermogen wenst aan te trekken voor de financiering van zijn project; d. Partijen in deze overeenkomst de voorwaarden wensen vast te leggen die zij zijn overeengekomen ten aanzien van het gebruik door Projecteigenaar van het Platform en de daaraan aanverwante diensten van CrowdAboutNow; e. Projecteigenaar hiermee een account aanvraagt bij CrowdAboutNow waarop het hierna bepaalde van toepassing is. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door Projecteigenaar en door activering van het account door CrowdAboutNow en ondertekening van deze overeenkomst. 2

3 ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 1 Definities Aanvullende Informatie: Tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto s en video s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie alsmede informatie van Projecteigenaar of communicatie gericht tot Projecteigenaar (zoals vragen) dan wel alle overige informatie die betrekking heeft op Projecteigenaar of het Crowdfundingvoorstel en is geplaatst op het Platform. Crowdfundingproces: De periode/looptijd vanaf het moment van plaatsing van de Projecteigenaar door CrowdAboutNow op het Platform tot de volledige en gehele voldoening van de uit de Crowdfundingvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de Crowdfunders. Crowdfunders: De (rechts)personen die zich Inschrijven op Crowdfundingvoorstellen. Crowdfunding (Crowdfunden): a. het via het Platform door Crowdfunders aanschaffen van door Projecteigenaar uitgegeven Effecten ; b. het via het Platform verstrekken van een geldlening door een Crowdfunder aan Projecteigenaar; of c. het via het Platform verrichten van een donatie door een Crowdfunder ten behoeve van Projecteigenaar. Crowdfundingvoorstel(len): De door de Projecteigenaar opgestelde beschrijving op het Platform van het project dat hij wenst te verwezenlijken door middel van Crowdfunding en daarbij behorende Crowdfundingvoorwaarden. Crowdfundingvoorwaarden: De tussen Projecteigenaar en Crowdfunders overeengekomen respectievelijk overeen te komen voorwaarden (zoals onder andere het in het vooruitzicht gestelde rendement, looptijd van de uit te geven Effecten of geldlening, financieringsbehoefte, looptijd van de inschrijfperiode, beloning voor een donatie, prijs van Effecten, et cetera) met betrekking tot de Crowdfundingvoorstellen, zoals gewoonlijk vastgelegd in een volgens het op het Platform aangeleverde model overeenkomst (zoals bijvoorbeeld een "Geldleningsovereenkomst" of een "Donatieovereenkomst"). Effecten: a. een verhandelbaar aandeel of een ander daarmee gelijk te stellen verhandelbaar waarde bewijs of recht (niet zijnde een appartementsrecht); b. een verhandelbare obligatie of een ander verhandelbaar schuldinstrument; of c. elk ander uitgegeven verhandelbaar waarde bewijs waarmee een in onderdeel a of b bedoeld effect door uitoefening van de daaraan verbonden rechten of door conversie kan worden verworven of dat in geld wordt afgewikkeld. Gebruiksrecht: Het recht van Projecteigenaar als omschreven in artikel 2. Inschrijving of Inschrijven: De handeling waarmee Crowdfunders verklaren een nader aangeduid geldbedrag op basis van het Crowdfundingvoorstel aan Projecteigenaar te willen Crowdfunden ter realisatie van dat Crowdfundingvoorstel. Platform: Het door CrowdAboutNow geëxploiteerde online platform dat bestaat uit besloten en open delen, waar Projecteigenaar zijn Crowdfundingvoorstel kan presenteren en (potentiële) Crowdfunders kennis kunnen nemen daarvan en zich kunnen Inschrijven daarop. Registratie: De handeling waarbij na het verstrekken van de registratiegegevens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van het Platform. Website: De website van CrowdAboutNow die de landing page vormt voor de diensten van CrowdAboutNow en via welke pagina kan worden ingelogd op het Platform. 3

4 2 Onderwerp: Gebruiksrecht van het Platform 2.1 Na Registratie, en op basis van de voorwaarden zoals nader zijn vastgelegd in deze overeenkomst, verleent CrowdAboutNow Projecteigenaar toegang tot het Platform en is Projecteigenaar gerechtigd om zijn Crowdfundingvoorstel en Aanvullende Informatie te plaatsen op het Platform (het Gebruiksrecht ). 2.2 Het door CrowdAboutNow verleende recht is niet-overdraagbaar en niet-exclusief en het recht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend, waarmee tevens het beoogde doel en beoogde gebruik van het Platform is bepaald. 2.3 CrowdAboutNow is te allen tijde bevoegd de functionaliteit van het Platform te wijzigen. 2.4 Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, welke Projecteigenaar zelf mag verrichten, dan wel mag laten uitvoeren door derden die onder zijn controle staan: a. het laden (uploaden) van het Crowdfundingvoorstel en wijzigen en/of verwijderen van Aanvullende Informatie; b. het aanwenden van de communicatiemogelijkheden van het Platform, om met Crowdfunders, CrowdAboutNow en/of andere Projecteigenaren informatie uit te wisselen; 2.5 De in het Gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van de eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Projecteigenaar en binnen het doel waarvoor het Platform beschikbaar wordt gesteld. 2.6 Het is Projecteigenaar behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak niet toegestaan het Gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde of te integreren in een ander product. 2.7 Onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst is het Projecteigenaar slechts toegestaan zich toegang tot het Platform te verschaffen op de daartoe door CrowdAboutNow voorgeschreven wijze. 2.8 Gebruik van de Website via welke toegang tot het Platform kan worden verkregen wordt tevens beheerst door regels of voorwaarden die op de Website zijn vermeld, hetgeen Projecteigenaar aanvaardt. Bij verschil tussen de inhoud van dergelijke regels of voorwaarden en deze overeenkomst, prevaleren die bepalingen waarop CrowdAboutNow zich tegenover Projecteigenaar concreet beroept. 2.9 CrowdAboutNow is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de Website of het Platform Projecteigenaar is er mee bekend dat toegang tot de Website en het Platform afhankelijk is van beschikbaarheid van een verbinding met het internet. Projecteigenaar is zelf verantwoordelijk voor (het in stand houden van) een dergelijke verbinding. 3 Kosten en betaling 3.1 Voor het Gebruiksrecht van het Platform brengt CrowdAboutNow een plaatsingstarief van 1 % van de maximale financieringsbehoefte in rekening aan de Projecteigenaar. Dit tarief moet voorafgaand aan de plaatsing van het Crowdfundingvoorstel op het Platform door de Projecteigenaar worden voldaan. Er wordt pas toegang tot het Platform verschaft indien het plaatsingstarief geheel en volledig is voldaan. 3.2 Het minimumbedrag van het plaatsingstarief bedraagt De Projecteigenaar is CrowdAboutNow een succestarief van 5 % van de totale opgehaalde financiering verschuldigd. Dit succestarief wordt direct na het volledig bijeenbrengen van de financiering in rekening gebracht. 3.4 Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 3.5 Projecteigenaar zal van CrowdAboutNow via de hierboven vermelde gegevens facturen ontvangen ten behoeve van betalingen inzake bovengenoemde tarieven. Betalingen door Projecteigenaar aan CrowdAboutNow zullen geschieden op rekeningnummer NL82RABO (Rabobank), ten name van CrowdAboutNow B.V., onder vermelding van het betaalkenmerk zoals vermeld in de betreffende factuur. 3.6 Een rechtsgeldig ondertekend uittreksel uit de administratie van CrowdAboutNow strekt tot dwingend bewijs ten aanzien van het bestaan en de hoogte van vorderingen en verplichtingen van de Projecteigenaar jegens CrowdAboutNow uit hoofde van deze overeenkomst. Eventuele betwisting van (de hoogte van) vorderingen en 4

5 verplichtingen door Projecteigenaar geeft geen bevoegdheid tot opschorting van de nakoming van vorderingen en verplichtingen. 4 Verplichtingen Projecteigenaar 4.1 Projecteigenaar is verplicht om, alvorens een Crowdfundingvoorstel op het Platform te plaatsen, zich goed op de hoogte te stellen van de specifieke regels die daarvoor gelden en zich te beraden op de modaliteiten die Projecteigenaar kiest voor het Crowdfundingvoorstel en de daarvoor te verkrijgen Crowdfunding. Projecteigenaar erkent dat CrowdAboutNow geen advies geeft over de hoogte van het te financieren bedrag, looptijd van de inschrijfperiode, en de inhoud van het Crowdfundingvoorstel, et cetera. 4.2 Voorts verleent Projecteigenaar door het aangaan van deze overeenkomst aan CrowdAboutNow een volmacht om namens hem de betreffende overeenkomst voor het aangaan van Crowdfunding op te stellen en op het Platform te plaatsen, op basis van de modellen van CrowdAboutNow en met toepassing van de transactiespecifieke gegevens, zoals onder andere een omschrijving van het Crowdfundingvoorstel. Projecteigenaar is ermee bekend dat hij bij het plaatsen van een Crowdfundingvoorstel door CrowdAboutNow gevraagd kan worden om deze volmacht te bevestigen, en dat zonder een passende volmacht voor het plaatsen van de betreffende overeenkomst een Crowdfundingvoorstel ontoegankelijk gemaakt of gehouden kan worden. 4.3 In het geval van zwaarwegende bezwaren tegen de persoon van eencrowdfunder, naar het uitsluitende oordeel van Projecteigenaar, heeft Projecteigenaar het recht de overeenkomst voor de Crowdfunding te ontbinden binnen 10 werkdagen na bijschrijving van de totale Crowdfunding op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow. Deze ontbinding van de overeenkomst voor Crowdfunding door Projecteigenaar geschiedt per aangetekende post gericht aan de betreffende Crowdfunder alsmede aan de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow. Nadat Projecteigenaar van dit recht gebruik heeft gemaakt zal de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow namens Projecteigenaar het bedrag gemoeid met de Crowdfunding van de betreffende Corwdfunder terugstorten op de rekening van de Crowdfunder. 4.4 Projecteigenaar is gehouden tot naleving van de voorwaarden voortvloeiend uit deze overeenkomst, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van CrowdAboutNow schaden of kunnen schaden. 4.5 CrowdAboutNow is gerechtigd om Projecteigenaar geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het Platform indien er naar het oordeel van CrowdAboutNow sprake is van handelingen, die in strijd zijn met de voorwaarden uit deze overeenkomst en/of de overeenkomst voor Crowdfunding en/of het Crowdfundingvoorstel, dan wel schadelijk zijn voor CrowdAboutNow. 4.6 Projecteigenaar staat er voor in dat alle onderdelen van het door hem ingediende Crowdfundingvoorstel en alle door Projecteigenaar op het Platform geplaatste en/of anderszins aan CrowdAboutNow verstrekte Aanvullende Informatie juist, en niet misleidend is. 5 Verplichtingen CrowdAboutNow 5.1 De verplichtingen van CrowdAboutNow zijn steeds inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven. 5.2 CrowdAboutNow houdt gedurende de looptijd van deze overeenkomst het Platform in stand en houdt het zoveel mogelijk beschikbaar. 5.3 CrowdAboutNow biedt eerstelijns ondersteuning (helpdesk) voor het beantwoorden van vragen van (geautoriseerde) gebruikers van het Platform. 6 Duur en beëindiging, gevolgen beëindiging 6.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de duur van deze overeenkomst in ieder geval te allen tijde strekt tot de gehele en volledige afronding van het lopende Crowdfundingproces van Projecteigenaar op het Platform. Deze overeenkomst wordt beëindigt door schriftelijke opzegging door één van Partijen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden voorafgaand aan de afronding van het Crowdfundingproces. 6.2 Deze overeenkomst kan zonder opzeggingstermijn worden beëindigd door CrowdAboutNow: a. indien Projecteigenaar in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, of in geval van ontbinding van Projecteigenaar of beëindiging van zijn activiteiten; indien Projecteigenaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst 5

6 6.3 Beëindiging op grond van dit artikel laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting, alsmede de volledige voldoening van alle verplichtingen ten behoeve van de Crowdfunders voortvloeiend uit de door Projecteigenaar met Crowdfunders overeengekomen Crowdfundingvoorwaarden. 6.4 CrowdAboutNow is wegens beëindiging van het Gebruiksrecht en/of deze overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden. 6.5 In alle gevallen van beëindiging door middel van opzegging van het Gebruiksrecht zal CrowdAboutNow de door Projecteigenaar gepubliceerde informatie onzichtbaar althans ontoegankelijk maken en dient Projecteigenaar binnen 30 dagen alle voor Projecteigenaar relevante informatie lokaal op te slaan c.q. op andere wijze zeker te stellen. CrowdAboutNow zal de informatie van haar systemen verwijderen, behoudens voorzover CrowdAboutNow verplicht is informatie te bewaren in het kader van enige wettelijke verplichting. 6.6 Ingeval van beëindiging zal CrowdAboutNow - behoudens voorzover Crowdfunding aan Projecteigenaar reeds heeft plaatsgevonden opdracht geven de gelden die zich nog onder de Stichting Beheer Derdengelden CrowdAboutNow bevinden van de Crowdfunders te restitueren aan de Crowdfunders. 7 Vrijwaring en aansprakelijkheid 7.1 Projecteigenaar vrijwaart CrowdAboutNow in alle gevallen voor aanspraken van Crowdfunders en derden, welke het gevolg zijn van het gebruik van het Platform, waaronder (doch niet beperkt) aanspraken die verband houden met het Crowdfundingvoorstel en/of de Aanvullende Informatie, de identiteit van Projecteigenaar of zijn financiële of maatschappelijke positie (inclusief eventuele strafrechtelijke verdenkingen of veroordeling). 7.2 Hoewel door CrowdAboutNow de uiterste zorg is nagestreefd met betrekking tot de werking van het Platform en de daaraan gerelateerde diensten, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. CrowdAboutNow, haar medewerkers en de auteurs of redacteuren zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Projecteigenaar op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. 7.3 CrowdAboutNow is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (i) het niet beschikbaar zijn van het Platform, de Website via welke toegang kan worden verkregen tot het Platform of enig onderdeel daarvan of (ii) gebreken in de communicatie daarmee. 7.4 De totale aansprakelijkheid van CrowdAboutNow wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade, en tot maximaal het bedrag van 500,- (zegge: vijfhonderd euro). Aansprakelijkheid van CrowdA boutnow voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van af nemers van Projecteigenaar, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande leden van dit artikel 7, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. 7.5 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CrowdAboutNow of diens leidinggevenden. 7.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Projecteigenaar de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CrowdAboutNow meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CrowdAboutNow vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade: a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens CrowdAboutNow aan Projecteigenaar verstrekte voorschriften; b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens; c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of d. anderszins veroorzaakt is door niet aan CrowdAboutNow toe te rekenen oorzaken. 8 Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens 8.1 Alvorens Projecteigenaar het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie op het Platform publiceert, dient Projecteigenaar voorzover deze daar prijs op stelt zich er van te vergewissen dat de in deze informatie vastgelegde ideeën, concepten of andere materiële of immateriële zaken die mogelijk voor bescherming of registratie in aanmerking komen voldoende zijn beschermd tegen oneigenlijk gebruik. Projecteigenaar is 6

7 zich er van bewust en aanvaardt dat door plaatsing op het Platform de in het Crowdfundingvoorstel en de Aanvullende Informatie vastgelegde informatie op de publieke Website wordt gepubliceerd en dat derden daarvan kennis kunnen nemen. 8.2 Projecteigenaar is verplicht alle informatie omtrent de bedrijfsvoering of de organisatie van CrowdAboutNow welke hem bekend wordt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst en waarvan de andere CrowdAboutNow heeft aangegeven, of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze als vertrouwelijk heeft te gelden, niet ten eigen bate aan te wenden en deze niet aan enige derde bekend te maken, dit laatste behoudens voorzover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van deze overeenkomst. Informatie die is vastgelegd in het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie zal nimmer als vertrouwelijke informatie kunnen worden aangemerkt. 8.3 CrowdAboutNow zal de door Projecteigenaar verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voorzover dat nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst. De persoonsgegevens die CrowdAboutNow vraagt met het oog op de identificatie van Projecteigenaar en/of zijn vertegenwoordiger(s) zullen door CrowdAboutNow uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende persoon. De persoonsgegevens die deel uitmaken van het Crowdfundingvoorstel en de Aanvullende Informatie zullen toegankelijk zijn voor alle bezoekers van de publieke Website. 8.4 CrowdAboutNow zorgt voor passende organisatorische- en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens die geen deel uitmaken van het Crowdfundingvoorstel en de Aanvullende Informatie, met dien verstande dat (i) de maatregelen met betrekking tot die persoonsgegevens er op gericht zijn om de toegang door anderen dan geautoriseerde gebruikers te verhinderen en de kans op het verlies en beschadiging daarvan te verkleinen, en (ii) er met betrekking tot de inschrijf- en accountgegevens aanvullende maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar daartoe krachtens wet of ter uitvoering van deze overeenkomst een noodzaak voor bestaat. 8.5 Ten aanzien van de overige gegevens die aan CrowdAboutNow worden verstrekt geeft Projecteigenaar voorts zijn expliciete toestemming aan CrowdAboutNow om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het Platform gerelateerde berichten of om Projecteigenaar te informeren, via of anderszins, over de producten en diensten van CrowdAboutNow. Voorts zal CrowdAboutNow de persoonsgegevens van Projecteigenaar aan derden verstrekken indien en voor zover CrowdAboutNow hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 9 Inhoud en Intellectuele eigendomsrechten op de Aanvullende Informatie en andere content 9.1 Geplaatste Crowdfundingvoorstellen en/of Aanvullende Informatie mag in geen geval inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van een ander of op enige andere manier onrechtmatig tegenover derden en/of strafbaar zijn. Door het uploaden van het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie garan deert Projecteigenaar dat deze geen inbreuk maakt op rechten van anderen of anderszins onrechtmatig is. Projecteigenaar vrijwaart CrowdAboutNow voor aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten dan wel uit anderen hoofde. Voorzover Projecteigenaar zelf niet de volledig rechthebbende is ten aanzien van het geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie (bijvoorbeeld omdat het elementen bevat van derden), garandeert Projecteigenaar over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten en/of toestemmingen te beschikken, en dat Projecteigenaar de morele rechten van betrokken derden (zoals bijvoorbeeld vermelding van naam van de maker) respecteert. 9.2 CrowdAboutNow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie. Bovendien controleert CrowdAboutNow het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie niet voorafgaand aan plaatsing. Projecteigenaar begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen Projecteigenaar verantwoordelijk is voor het door of namens hem geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. 9.3 Indien door een Projecteigenaar op het Platform geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie volgens een derde onrechtmatig is, kan deze derde gebruikmaken van de klachtenprocedure, waarna het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie door CrowdAboutNow kan worden verwijderd dan wel ontoegankelijk kan worden gemaakt. Ook kunnen in een dergelijk geval de (contact)gegevens van de Projecteigenaar worden verstrekt aan de klagende partij. Zie voor meer informatie de klachtenprocedure. 9.4 Projecteigenaar (en/of diens licentiegevers) behoudt intellectuele eigendomsrechten op het door Projecteigenaar geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie. Door het uploaden van het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie naar het Platform verleent Projecteigenaar: a. CrowdAboutNow een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van het Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie in verband met de 7

8 verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van het Platform en de ondernemingsactiviteiten van CrowdAboutNow, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van het Platform (en daarvan afgeleide werken), in welke mediaformats en via welke mediakanalen dan ook. b. Iedere gebruiker van het Platform een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via het Platform toegang verschaffen tot het geplaatste Crowdfundingvoorstel en/of Aanvullende Informatie. 10 Gebruik handelsnamen en woord of beeldmerken van CrowdAboutNow 10.1 Het is Projecteigenaar niet toegestaan enige aanduiding die verwijst naar het vertrouwelijke karakter van informatie, aanduidingen die verwijzen naar auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van CrowdAboutNow te verwijderen of te wijzigen Het is Projecteigenaar slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van CrowdAboutNow toegestaan om in advertenties gebruik te maken van de naam of logo van CrowdAboutNow. 11 Algemene bepalingen 11.1 Projecteigenaar zal zorgvuldig met zijn wachtwoord en overige accountgegevens omgaan en maatregelen treffen om te voorkomen dat derden zonder uitdrukkelijke opdracht of toestemming van Projecteigenaar het Platform kunnen benaderen met gebruik van het account van Projecteigenaar. Projecteigenaar onderkent dat invoeren van het wachtwoord en overige benodigde accountgegevens gelijk gesteld dient te worden met het plaatsen van een elektronische handtekening, en dat berichten die worden verstuurd vanaf zijn account worden geacht door Projecteigenaar te zijn ondertekend Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven CrowdAboutNow is gerechtigd haar rechtsverhouding tot Projecteigenaar, voortvloeiend uit deze overeenkomst, over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde Deze overeenkomst, alle overige rechtsbetrekkingen tussen CrowdAboutNow en Accounthouder en geschillen daaromtrent zullen worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten Eventuele geschillen tussen CrowdAboutNow en Projecteigenaar zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht. Aldus opgemaakt in tweevoud en overeengekomen op de op het voorblad aangegeven datum. VOOR EN NAMENS CROWDABOUTNOW: Naam: Titel: Naam: Titel: VOOR EN NAMENS PROJECTEIGENAAR: Naam: Titel: Naam: Titel: 8

Gebruikersvoorwaarden Crowdfunders

Gebruikersvoorwaarden Crowdfunders Gebruikersvoorwaarden Crowdfunders Laatst gewijzigd op 12 februari 2015 1 Definities en toepassing 1.1 In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: Account: Het door Registratie aangemaakte profiel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1 Definities en toepassing

Algemene voorwaarden. 1 Definities en toepassing Algemene voorwaarden 1 Definities en toepassing 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Account: Profiel van een Deelnemer dat door Registratie is aangemaakt en welke toegang verleent tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Algemene Voorwaarden Maart 2015 Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Anders Financieren 2 1. Definities Account: het door de Gebruiker op de Website middels registratie aangemaakt profiel welke toegang

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij Versie 1.0, 27 juni 2016 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk Datum 27 juni 2016 Status Beschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 0031 Academy

Algemene voorwaarden 0031 Academy Algemene voorwaarden 0031 Academy Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden van 0031 Academy. 2. 0031 Academy : 0031 Academy,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Estate Internet, Besloten Vennootschap, gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5037 AC Tilburg aan de Sportweg 14, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden Ondernemerschap Academy B.V. 2. Ondernemerschap Academy

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers oktober 2016

Algemene Voorwaarden Ondernemers oktober 2016 Algemene Voorwaarden Ondernemers oktober 2016 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

De voorwaarden van de Wereld van Personeel

De voorwaarden van de Wereld van Personeel De voorwaarden van de Wereld van Personeel Leveringsvoorwaarden Abonnementen op programma s van de Wereld van Personeel (DWVP) hebben een duur van één jaar. Indien je niet uiterlijk één maand voor het

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie