Handreiking cameratoezicht en cameraregistratie in ziekenhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking cameratoezicht en cameraregistratie in ziekenhuizen"

Transcriptie

1 Handreiking cameratoezicht en cameraregistratie in ziekenhuizen December 2012 P.J.A. Peerdeman RSE Team Veiligezorg Lange Voorhout EA Den Haag 1

2 Inhoud Voorwoord 1. Privacywetgeving - Gerechtvaardigd belang - Camera s op de werkplek - Verborgen camera s en heimelijk gebruik - Uitzonderingen - De ondernemingsraad / medezeggenschapsraad en cameratoezicht - Melding cameratoezicht - Als een werknemer vragen of klachten heeft 2. Cameratoezicht in de praktijk - Waarborgen - Wet cameratoezicht op openbare plaatsen 3. Voordat u tot aankoop overgaat - Beleidsmatige vragen - Praktische en technische vragen - Handige planner 4. Soorten camera s - Vaste cameraopstelling - Groothoek - Specifiek kijkgebied - Zwart-wit of kleur? - Beweegbare cameraopstelling - Dome camera camera 5. Cameratoezicht en terrorisme 6. Tips uit de praktijk 7. Bronnen en links 2

3 Voorwoord De eerste versie van de handreiking cameratoezicht verscheen in Sindsdien is er het een en ander veranderd in de wetgeving. Deze versie is aangepast aan de wetgeving tot september Uit vragen aan de projectleider en de helpdesk Veiligezorg blijkt dat cameratoezicht steeds bekender en gebruikelijker is geworden in de Nederlandse zorg en in de ziekenhuizen in het bijzonder. Ook het traject ter voorbereiding op incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN) heeft invloed op het gebruik van camera s in ziekenhuizen. Belangrijke bron blijft de Handreiking cameratoezicht en beeldopnamen (NVZ, 2004). Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens met duidelijke regels vanuit de privacywetgeving veel onduidelijkheid weggenomen. De naam van deze handreiking is veranderd van Handreiking cameratoezicht in ziekenhuizen, in Handreiking cameratoezicht en cameraregistratie in ziekenhuizen. Dat heeft te maken met het verschil tussen alleen toezicht houden via camera s (live beelden bekijken) en beelden vastleggen om eventuele calamiteiten op een later moment te kunnen bekijken. Uit diverse studies is gebleken dat cameratoezicht en registratie niet leidt tot vermindering van het aantal incidenten. Wel bieden goede camerabeelden uitstekende mogelijkheden om: - veroorzakers van agressie en geweld aan te pakken; - vermogensdelicten op te lossen; - het beleid zodanig aan te passen dat de bedrijfsorde zo min mogelijk wordt verstoord. Dit zal het veiligheidsgevoel wel verhogen. De laatste wijziging hebben wij kunnen doorvoeren dankzij medewerking van Sander Flight (DSP Groep Amsterdam) en Gezinus Bovenhuis (Ommelander Ziekenhuis Groep), waarvoor onze hartelijke dank. Peter Peerdeman RSE 3

4 1 Privacywetgeving Cameratoezicht kan een belangrijke schakel zijn bij het oplossen van strafbare feiten en daarmee de veiligheid in de samenleving verhogen. Daarom is er op cameratoezicht veel plaatsen in Nederland. Maar er zijn ook risico s aan verbonden. Heimelijk gebruik van camera s (zodat mensen zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van een camera en niet weten dat ze gefilmd worden) maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. In Nederland borgen we de privacy in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) controleert daarop. Dat geldt ook voor cameratoezicht. Gerechtvaardigd belang Een videocamera plaatsen is toegestaan als dit noodzakelijk is uit gerechtvaardigd belang. U moet wel een privacytoets uitvoeren. Dat betekent dat u uw belang moet afwegen tegen de belangen en de rechten van de werknemers. Deze belangenafweging moet u kunnen verantwoorden tegenover de werknemers, de OR en eventueel het CBP of de rechter. Beveiliging van eigendommen is zo'n gerechtvaardigd belang. Ook bescherming van werknemers en klanten kan een gerechtvaardigd belang zijn. Het is dus toegestaan een camera te plaatsen bij de SEH waar u werknemers en bezoekers filmt om agressie en geweld te bestrijden. U moet er wel voor zorgen dat zowel uw werknemers als de bezoekers weten dat er een camera hangt. Dit kunt u doen door op informatieborden te melden dat er sprake is van cameratoezicht. Eveneens uit privacy-oogpunt geldt dat u beelden niet langer dan nodig mag bewaren. Dit was eerst in principe maximaal 24 uur en bij een goede reden iets langer. De maximale bewaartermijn is nu vier weken. Camera s op de werkplek Beveiligingscamera s (of CCTV - Closed Circuit TV) plaatsen is toegestaan onder voorwaarden. Zo gelden er verschillende regels voor verborgen en zichtbare camera s en is een duidelijke rol weggelegd voor de ondernemingsraad (OR). In privacygevoelige ruimtes zoals kleedruimtes, toiletten en douches, is het niet toegestaan een camera te plaatsen. Cameratoezicht mag niet worden gebruikt om personeel te volgen. Voorbeeld: Het is niet toegestaan cameratoezicht in te zetten om te controleren of iemand op tijd op zijn werk verschijnt. Al deze afspraken moeten zijn vastgelegd in het camerareglement van het ziekenhuis. Verborgen camera s en heimelijk gebruik De regelgeving voor cameratoezicht is gebaseerd op de privacywet. Samengevat luiden die regels als volgt: Heimelijk cameratoezicht (mensen zijn zich niet bewust van de aanwezigheid van een camera, waardoor zij niet weten dat ze worden gefilmd) is niet toegestaan. Het gebruik van camera s voor toezicht en beveiliging is alleen toegestaan als de aanwezigheid van deze camera s duidelijk is aangegeven. Bijvoorbeeld op een bord met pictogram of mededeling. Camera s die dienen om panden te beveiligen, mogen daarbij ook de openbare weg en gebouwen en terreinen van anderen in beeld brengen, mits dat onvermijdelijk en noodzakelijk is voor het beveiligen van het eigen pand. Heimelijk een afbeelding van een persoon maken is in alle gevallen verboden. Verder moet u zich bij cameratoezicht natuurlijk ook houden aan de andere daarvoor geldende regels, zoals die uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 4

5 Het CBP beoordeelt of de uitvoering van deze regels in orde is. Als dat niet het geval is, kan de rechter er aan te pas komen. De wet is van toepassing op: - het vastleggen van beelden (bijvoorbeeld op een videoband, cd-rom of dvd); - het weergeven van live -beelden (bijvoorbeeld via een monitor of webcam). Uitzonderingen: Werkgevers kunnen een verborgen camera op de werkvloer gebruiken als zij vermoeden dat werknemers de organisatie schade toebrengen. Voorwaarde is wel dat zij de werknemers vooraf duidelijk hebben gewezen op de mogelijke inzet van verborgen camera s op de werkplek. Daarnaast moet de werkgever zich uiteraard houden aan de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraad (WOR). Om de vrijheid van nieuwsgaring te waarborgen, is het gebruik van een verborgen camera door journalisten onder bijzondere omstandigheden toegestaan. Filmen met een losse (video)camera op straat of op andere openbare plaatsen is niet strafbaar. Webcams kunnen ook onder de strafbaarstelling vallen, wanneer daarmee personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Wanneer echter de aanwezigheid van deze webcams duidelijk is aangegeven, vallen ze niet onder het verbod. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) is niet van toepassing op camera's die geen beelden vastleggen of op webcams die beelden van openbare plaatsen weergeven, zonder dat daarbij personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze situaties zijn overigens niet normloos. U zult de maatschappelijke zorgvuldigheid altijd in acht moet nemen. De ondernemingsraad en cameratoezicht Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR instemmingsrecht over een besluit om gebruik te maken van een personeelsvolgsysteem. In de zin van de WOR is elk camerasysteem een personeelsvolgsysteem. De OR moet dus instemming verlenen voordat camera's worden geïnstalleerd. Hierbij kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over: - de mogelijke situaties waarin verborgen camera s gebruikt kunnen worden; - de beperkte duur; - de waarborgen en procedures die van kracht zijn. In organisaties zonder OR moet het personeel worden voorgelicht over de ingebruikname van het camerasysteem. Afspraken hierover kunt u vastleggen in een huisreglement. Het is altijd raadzaam de OR te betrekken, ook wanneer heimelijke opnamen al in het beleid zijn opgenomen. Instemming van de OR is dan niet nodig, maar wel verstandig. Bijvoorbeeld als u camera s inzet: - ter bestrijding van diefstal of fraude; - ter beveiliging van een kantoorpand buiten kantooruren 5

6 Melding cameratoezicht De hoofdregel is: wanneer u gebruik gaat maken van cameratoezicht, bent u verplicht dit te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Voordat het cameratoezicht in werking treedt, moet u het CBP om een voorafgaand onderzoek vragen. Het CPB heeft nu een uitzondering ingevoerd die voor veel, zo niet alle, ziekenhuizen van toepassing is, tenzij het gaat om: - handhaving van de openbare orde; - het voortdurend of gericht controleren van personen. Voor de uitzondering gelden de volgende voorwaarden: 1 In de organisatie is slechts één verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 2 U filmt alleen voor deze doelen: - bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen; - beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen; - bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden; - controle op een productieproces; - incidenten vastleggen. 3 U mag alleen filmen op plaatsen die onder uw verantwoordelijkheid vallen (dus niet de openbare weg). 4 U mag de beelden alleen aan anderen geven als de gefilmde dat goed vindt, of onder bijzondere voorwaarden of als u ze aan de politie geeft. 5 U mag de beelden maximaal vier weken bewaren. De letterlijke tekst van de regel is te vinden via: Als een werknemer vragen of klachten heeft U moet ook uw werknemers ervan op de hoogte brengen dat u camera s gaat gebruiken. Zij kunnen verzet aantekenen tegen bepaalde vormen van het gebruik van hun gegevens. Een werknemer moet met zijn vragen of klachten altijd eerst naar de werkgever. Daarna kan de werknemer ze voorleggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Alle informatie over cameratoezicht en privacywetgeving staat op de website van het CBP. Meer informatie: 6

7 2 Cameratoezicht in de praktijk U kunt cameratoezicht op verschillende locaties en om verschillende redenen inzetten. In elke situatie geldt dat u zorgvuldig moet omgaan met de bescherming van persoonsgegevens. Locaties: - openbare plaatsen; - de werkplek; - in en rond winkels; - in en rond woningen. Redenen: - de openbare orde handhaven; - veiligheid van personen; - eigendommen beschermen; - strafbare feiten opsporen. Waarborgen Gericht cameratoezicht is een waardevol onderdeel van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen. Ongelimiteerd gebruik vormt echter een ongerechtvaardigde aantasting van de privacy van burgers. Voordat u cameratoezicht inzet in de praktijk is het dan ook van belang dat u de juiste waarborgen stelt. Zonder deze waarborgen is cameratoezicht verboden. Bij de inzet van cameratoezicht in de praktijk zijn de volgende punten van belang: 1. Zorg voor een goede (schriftelijke) onderbouwing waarin u het belang van cameratoezicht beargumenteert. 2. Beargumenteer waarom het organisatiebelang of het publieke belang zwaarder weegt dan de privacy van burgers. (zie: hoofdstuk 1) 3. Verklaar waarom het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. 4. Cameratoezicht moet een onderdeel zijn van een pakket maatregelen. 5. Voer cameratoezicht selectief uit. Leg niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk is. 6. Wanneer u op een bepaalde locatie cameratoezicht uitvoert, moet u dat duidelijk kenbaar maken. Doet u dat niet, dan bent u strafbaar. 7. Leg in een procedure of protocol vast hoe u omgaat met de (overige) rechten van betrokkenen. 8. Videobeelden mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk, met een maximale termijn van vier weken. Een uitzondering geldt voor beelden van incidenten. 9. Verwerkingen van persoonsgegevens moeten vooraf worden gemeld bij het CBP. (Zie voor de uitzondering hierop het vorige hoofdstuk.) 7

8 Wet cameratoezicht op openbare plaatsen De Wet cameratoezicht op openbare plaatsen is niet van toepassing voor ziekenhuizen. Dat komt doordat het begrip openbare plaats in deze wet is ontleend aan de Wet openbare manifestaties (Wom). Volgens de Wom is een plaats niet openbaar indien het verblijf op die plaats: - doelgebonden is; - afhankelijk is van een meldingsplicht; - alleen mogelijk is na betaling van een toegangsprijs. In die zin geldt een ziekenhuis dus niet als openbare ruimte. 8

9 3 Voor u tot aankoop overgaat Voor u daadwerkelijk camera s aanschaft, moet u zich eerst een paar zaken afvragen. Te beginnen met het (op te stellen) beleid in uw organisatie. Daarna volgen de praktische en technische vragen. TIP: Houd er rekening mee dat camera s in korte tijd worden afgeschreven. De ontwikkelingen in de technologie gaan zeer snel en men zal al gauw nieuwere camera s en componenten wensen. Beleidsmatige vragen Zijn de knelpunten duidelijk? Wilt u cameratoezicht en/of cameraregistratie? Is via een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) inzicht in de veiligheidsrisico s verkregen? Is een nulmeting gedaan, bijvoorbeeld vanuit Veiligezorg? Is een veiligheidsplan opgesteld waarin cameratoezicht is opgenomen? Is per camera de doelstelling vastgesteld en is dit gecategoriseerd in preventie, repressie of een combinatie daarvan? Is in het veiligheidsplan ook opgenomen dat onzichtbare (heimelijke) camera s zijn toegestaan? Heeft de OR daarmee ingestemd?. Wie is verantwoordelijk voor de aankoop? Op welke wijze wilt u de opgenomen beelden beheren en uitlezen? Wie is daar verantwoordelijk voor? Wie mogen de beelden zien? Is voor u de beste financiële constructie gekozen? TIP: Beveilig opgenomen materiaal altijd met een code of watermerk. Opgenomen beelden kunnen nodig zijn bij een strafrechtelijke of civiele rechtszaak. De beelden mogen niet gemanipuleerd zijn. U kunt deze opnamen bewaren op de harde schijf van een pc of op dvd. Praktische en technische vragen Kleurenopnamen lijken het duidelijkst, maar in sommige gevallen (bijvoorbeeld vanwege verlichting) kunnen zwart-wit opnamen beter zijn. Is per cameralocatie bekend waarvoor u kiest? Wilt u ook geluid registreren? Welke afspraken maakt u met de leverancier over oplevering en onderhoud? Vallen periodieke testen ook onder het onderhoud? Welk netwerk wilt u gebruiken? Een bestaand netwerk? Een bestaand of nieuw IP-netwerk? Draadloos IP? Op welke wijze wilt u beelden kunnen nazien? Is daarvoor een snelle zoekmogelijkheid bijgeleverd? Is het mogelijk bepaalde beelden langer gecodeerd te bewaren om manipulatie uit te sluiten? Zijn de opgenomen beelden van zodanige kwaliteit dat ze bij een rechtszaak kunnen worden gebruikt? Is de levensduur van alle componenten bekend? 9

10 TIP: Bekabeling is de hoogste kostenpost bij een cameranetwerk. Het is de moeite waard om uit te zoeken of een draadloos IP-systeem financieel aantrekkelijk is. De camera s zijn iets duurder, maar u bespaart op de hoge kosten van bekabeling. Bijkomend voordeel: een camera bijplaatsen of herplaatsen is gemakkelijk uitvoerbaar. Handige planner 1. Analyseer het criminaliteitsprobleem (waar hebt u precies last van?) 2. Wat is er nodig om die problemen op te lossen? Dat kan cameratoezicht zijn, maar het hoeft niet. 3. Bepaal op welke manier, voor welke problemen en voor hoe lang camera s een oplossing kunnen bieden. Dat is veel werk, maar criminaliteit is nu eenmaal een ingewikkeld verschijnsel. 4. Bepaal hoeveel camera s u precies nodig hebt, op welke plaatsen, wat u met die camera s precies wilt doen en wat u met de beelden (live of opgenomen) wilt kunnen doen. Overleg met de politie en de gemeente of afspraken moeten worden gemaakt over het uitwisselen van beelden (live of opgenomen). Bekijk regelmatig opnieuw of het systeem nog wel functioneert zoals bedoeld en pas het zonodig aan. 5. Na twee jaar onderzoekt u of de problemen zijn opgelost. Zo ja, ontkurk de champagne! Zo niet: ga terug naar stap 2 en bedenk een andere oplossing. 6. TIP: meer camera s ophangen is niet de manier om een slecht functionerend camerasysteem te verbeteren. 10

11 4 Soorten camera s We beperken ons in deze handreiking tot de beschrijving van twee soorten cameraopstellingen: de vaste en de beweegbare opstelling. Vaste cameraopstelling Groothoek Bij een vaste opstelling worden camera s op strategische posities geplaatst. Zij hebben een vaste kijkrichting. De kijkhoek is afhankelijk van het gekozen objectief. In de praktijk wordt meestal gekozen voor een groothoekobjectief, zodat u een overzichtsbeeld krijgt. Bij dergelijke beelden mag u niet verwachten dat personen herkenbaar zijn. Camera s die buiten worden geplaatst hebben een weerbestendige behuizing (zie afbeelding). Specifiek kijkgebied Soms wordt een vaste camera opgehangen voor een specifiek kijkgebied, zoals een deuropening of de toegang tot een straat. Daarvoor kunt u een objectief gebruiken met een minder brede kijkhoek. Sterk afhankelijk van de situatie kan herkenning dan eventueel mogelijk zijn. Identificatie mag u hierbij over het algemeen niet verwachten. Zwart-wit of kleur? Kleurenbeelden hebben veel voordelen ten opzichte van zwart-wit. Herkenning en beschrijving van personen, voertuigen of andere objecten zijn veel beter in kleur. Zwart-witcamera s worden alleen gebruikt als de aanwezige verlichting onvoldoende is om een goed kleurenbeeld te waarborgen. Er zijn tegenwoordig ook camera s die bij te geringe lichtcondities automatisch overschakelen van kleur naar zwart-wit. 11

12 Beweegbare cameraopstelling Dome -camera Bij beweegbare camera s zijn zowel de kijkrichting als de kijkhoek bestuurbaar. De kijkhoek is variabel doordat u de camera horizontaal (pan-beweging) en verticaal (tiltbeweging) kunt draaien. Met een gemotoriseerd zoomobjectief vergroot of verkleint u de kijkhoek. Tot enkele jaren geleden werden beweegbare camera s wel op een pan & tilt-unit gemonteerd. Tegenwoordig wordt veel gewerkt met de kleinere dome -camera. Bij dit type zijn camera en motor in een bolvormige behuizing geplaatst (zie afbeelding). De onderste helft van de bol is van optisch zuiver, doorzichtig kunststof, waardoor de camera rondom vrij zicht heeft. Het is nauwelijks te zien dat zich in de bolvormige behuizing een draaibare camera bevindt. Dome-camera s zijn op verschillende manieren te gebruiken: actief bestuurd door een observant (met joystick of toetsen); in standaardpositie als er geen observant aanwezig is; in standaardpositie, na verloop van een ingestelde tijd na de laatste beweging; aansturing door externe contacten ( alarmcontacten ) naar voorgeprogrammeerde posities (presets); op één of meer vooraf ingestelde routes voert de camera pan-, tilt- en zoomroutines uit. Deze tourfunctie wordt in de praktijk zowel in bemande als in onbemande situaties gebruikt. Ook bij de dome-camera kennen we het onderscheid tussen zwart-wit en kleur. Ook hier is de voortschrijdende techniek in staat om kleurencamera s te laten omschakelen naar zwart-wit als de lichtomstandigheden dit vereisen. Camera s van de huidige generatie zijn zo lichtgevoelig dat zij goed functioneren bij het verlichtingsniveau in omgevingen als stads-en uitgaanscentra, in het kader van de sociale veiligheid. TIP: De keuze voor hoogwaardige, lichtgevoelige camera s leidt in bepaalde situaties tot besparingen op extra investeringen voor aanvullende verlichting. 12

13 360 -camera Een dome-camera lijkt een prachtige oplossing. Maar wat als hij net op het oosten is gericht en er gebeurt iets ten westen van de camera? Een nieuwe ontwikkeling op cameragebied biedt hier een oplossing voor. Sinds kort bestaat een camerasysteem dat voortdurend beelden van 360 opneemt. Voor het live-gebruik heeft deze camera de eigenschappen van een dome-camera. Maar als u terugkijkt kunt zoeken in beeldinformatie die het gehele dekkingsgebied van de camera beslaat. Deze techniek wordt nog verder doorontwikkeld en zal leiden tot zeer zinvolle verbetering van videoregistratiesystemen. 13

14 5 Cameratoezicht en terrorisme De definitie van terrorisme volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding luidt: Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Nederland hanteert bij de bestrijding van terrorisme een zogenoemde brede benadering. Niet alleen de geweldsdaden zelf aanpakken, maar ook het traject dat vooraf gaat aan deze daden. In Nederland zijn operationele diensten en bedrijfssectoren aangesloten op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb). Dat systeem waarschuwt in geval van een verhoogde dreiging. Een aanslag op een ziekenhuis is volgens experts niet direct te verwachten. De zorgsector is dan ook niet opgenomen in deze lijst van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Toch kunnen ziekenhuizen te maken krijgen met terrorisme vanwege de aanwezigheid van nucleaire zaken. De zorgsector is daarom wel opgenomen in de lijst van Nationaal Advies Centrum Vitale Infrastructuur (NAVI). Mogelijke middelen om in te zetten zijn cameratoezicht en toegangscontrole met pasjes. Als u wilt zien wie de toegangscontrole heeft gemanipuleerd, is een combinatie van beide wenselijk. Beveiliging is gericht tegen bewust menselijk handelen. Compartimentering, een zeer belangrijk onderdeel van een securityplan, is nodig om potentiële daders al in een vroeg stadium te ontmoedigen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de verantwoordelijke CBRN-coördinator (chemische, biologische, radiologische of nucleaire middelen) of op 14

15 6 Tips uit de praktijk De volgende tips zijn zowel afkomstig van uw collega s in ziekenhuizen, als uit de beveiligings- en de recherchepraktijk. Soort camera, installatie en opstelling Houd niet alleen bij aankoop, maar ook bij het plaatsen, steeds het doel voor ogen. Plaats de camera niet op een punt waar de doelstelling niet kan worden gehaald. Als u een herkenningscamera plaatst, denk dan goed na over de positie. Dit om te voorkomen dat uw eigen medewerker goed in beeld is terwijl u de veroorzaker op de rug ziet. Schaft u meer camera s aan, richt ze dan ook op elkaar. Of monteer ze op een zodanige plaats dat men er niet makkelijk bij kan. Test de camera s, voor de daadwerkelijke oplevering, op dag/nacht-situaties, jaargetijden (bladeren aan de boom) verlichting van auto s in het donker, etc. Eén goed geplaatste camera bij de ingang levert vaak meer op dan tientallen camera s opgehangen in één pand. Kies geen pan-tilt-zoom-camera (PTZ) als u de beelden niet live bekijkt. Bestuurbaarheid is dan overbodig. Camera's met een dome-behuizing werken door hun onopvallende verschijning nauwelijks preventief. Infraroodlichtcamera's worden vooral toegepast op plaatsen waar zichtbaar licht ongewenst is of gevaar kan opleveren. (Extra) voorzieningen Een goede terugkijkfunctie (bijgeleverde software) is heel belangrijk. Denk aan een sabotage-alarm op de camera. Bij een cameraopstelling kan het gebeuren dat u ook een woning in beeld krijgt. Dit is te voorkomen door de installateur zwarte blokjes in uw apparatuur te laten aanbrengen. Communiceer dit goed met alle betrokkenen. Er zijn camera's met speciale voorzieningen ( peakwhite inverter of eclips mode ) waarmee u toch goede beelden kunt verkrijgen wanneer koplampen in de camera schijnen. Camera s bestemd voor kentekenherkenning op parkeerplaatsen moeten een hoge resolutie hebben, varifocale auto-irislenzen en grote lichtgevoeligheid. Anders kunt u de kentekens bijna niet waarnemen. Bij een camera die gericht is op een toegangsdeur kan het op enig moment van belang zijn om de lengte van een opgenomen persoon te weten. Hang een meetlint op of naast de deurpost, of breng een markering aan. Zo kunt u naderhand de lengte vrij nauwkeurig bepalen. Camerabeelden zijn ook live uit te lezen via een personal digital assistent (pda). De beveiligingsmedewerker die zijn ronde doet kan daarmee op afstand al meekijken en zo nodig maatregelen treffen. Dat is goed voor het vertrouwen in de beveiliging en organisatie. Voorwaarden Cameraopnamen in kleedruimten, douches en dergelijke ruimten zijn niet toegestaan. Cameratoezicht bij het CBP aanmelden kan ook door aan te sluiten op de al bestaande aanmelding van uw ziekenhuis. Het patiëntenregistratiesysteem is ongetwijfeld al aangemeld. Digitaal opslaan vraagt veel opslagcapaciteit. Overleg vooraf met de afdeling ICT over de ruimte en mogelijkheden. Toepassing Camera s ophangen zonder opnamen te maken, is schijnveiligheid kweken en andermans (personeel, patiënt en bezoek) belangen bagatelliseren. Zoek bij plaatsing van camera s voor toegangsbeheer een combinatie met het pasjessysteem. Bij pogingen tot manipulatie met een ontvreemd pasje wilt u toch zien wie dat doet? 15

16 U kunt camera s ook gericht inzetten op blokkade van een vluchtweg of van de toegang tot de SEH (langer dan een vooraf vastgestelde periode). Het systeem kan dan de verantwoordelijke persoon waarschuwen zodat op tijd maatregelen genomen kunnen worden. 16

17 7 Bronnen en links Voor deze handreiking hebben wij gebruik gemaakt van eerder verschenen artikelen en handreikingen. De Handreiking cameratoezicht en beeldopnamen van de NVZ is hierbij de basis geweest. Verder zijn informatieve artikelen gebruikt van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV), het College Bescherming Persoonsgegevens, het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, het voormalige Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur en Postbus 51. Voor de praktische kant van de handreiking is veel van de gebruikte informatie afkomstig van cameraleveranciers. Veel tips komen van de verantwoordelijke personen in verschillende ziekenhuizen. Interessante links Colofon Veiligezorg Lange Voorhout EA Den Haag Teksten: Peter Peerdeman Redactie: CAOP, Communicatie & Marketing 17

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel Introductie Veiligheid is geen nieuw thema. In het kader van de Arbo-wet heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid,

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

Slim bekeken: camerabewaking op maat

Slim bekeken: camerabewaking op maat Ministerie van Veiligheid en Justitie Slim bekeken: camerabewaking op maat Slim bekeken: camerabewaking op maat U bent ondernemer en overweegt één of meerdere camera s aan te schaffen om uw bedrijf beter

Nadere informatie

Regeling cameratoezicht in woningcomplexen. Beleid en regelingen Stadlander

Regeling cameratoezicht in woningcomplexen. Beleid en regelingen Stadlander Regeling cameratoezicht in woningcomplexen Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 5 februari 2013 Postbus 203 Instemming ondernemingsraad op 26 februari 2013 4600 AE Bergen

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek

Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek Het CBP heeft informatiebladen ontwikkeld om concrete antwoorden te geven op specifieke vragen over het gebruik van persoonsgegevens en over

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Artikel 1. Begrippen en afkortingen... 5 Artikel 2. Doelstelling... 7 Artikel 3. Beheer cameratoezicht... 8

Voorwoord... 3 Artikel 1. Begrippen en afkortingen... 5 Artikel 2. Doelstelling... 7 Artikel 3. Beheer cameratoezicht... 8 Protocol Cameratoezicht april 2013 1 2 VOORWOORD Zowel de werknemers als de klanten van Villa Valentijn Den Haag zijn gebaat bij een continu proces van verbetering van de veiligheid en kwaliteit binnen

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

verklaring omtrent rechtmatigheid

verklaring omtrent rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Raad Nederlandse Detailhandel DATUM 17 juni

Nadere informatie

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Dé specialist in camerabewaking RM-Vision: dé specialist in camerabewaking Eerlijk en deskundig advies RM-Vision is een bedrijf

Nadere informatie

Toezicht op de werkvloer

Toezicht op de werkvloer Toezicht op de werkvloer Wat mag (of moet) de werkgever? Henriëtte Dekker en Peter de Waal 23 september 2010 Toezicht: ja Toe maar: nee Op het programma 1. Wettelijk kader, doel en vormen werkgeverstoezicht

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010

Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010 Online Camera Shop is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Online Camera Shop en haar werknemers zullen nooit uw gegevens doorgeven aan derden. Wij respecteren de wetten en daarmee uw privacy!

Nadere informatie

Cameratoezicht op de werkvloer

Cameratoezicht op de werkvloer Cameratoezicht op de werkvloer DO S AND DON TS VOOR WERKGEVERS Voer de volgende privacytoets uit: 1 Is de inzet van camera s noodzakelijk? 2 Kan het doel ook op een andere manier worden bereikt, met een

Nadere informatie

Cameratoezicht op de werkvloer

Cameratoezicht op de werkvloer Cameratoezicht op de werkvloer Do s and don ts voor werkgevers Voer de volgende privacytoets uit: 1 Is de inzet van camera s noodzakelijk? 2 Kan het doel ook op een andere manier worden bereikt, met een

Nadere informatie

AANKOOPGIDS CAMERASYSTEEM

AANKOOPGIDS CAMERASYSTEEM AANKOOPGIDS CAMERASYSTEEM U heeft een beveiligingsscan uit laten voeren en één van de aanbevelingen is het plaatsen van een camerasysteem. Een professioneel camerasysteem kan een flinke investering zijn.

Nadere informatie

De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus het personeel, de studenten en bezoekers van het gebouw van De Kempel.

De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus het personeel, de studenten en bezoekers van het gebouw van De Kempel. Beleid inzake cameratoezicht Vanwege de veiligheid van personeel-studenten en bescherming van het materieel in het gebouw van De Kempel, zijn er nabij de ingang camera s opgehangen. In dit protocol wordt

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight. Samenvatting RAPPORT

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight. Samenvatting RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Samenvatting RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Samenvatting

Nadere informatie

Handreiking cameratoezicht en beeldopnamen

Handreiking cameratoezicht en beeldopnamen Handreiking cameratoezicht en beeldopnamen NVZ vereniging van ziekenhuizen Publicatienummer 4-2004-003 Voorwoord De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) krijgt regelmatig vragen van instellingen over

Nadere informatie

VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage

VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Begripsbepalingen... 2 3. Algemene bepalingen... 3 4. Beheer van de Gegevensverwerking... 3 5. Doelstelling van

Nadere informatie

Helder Zicht voor een scherp camerabeeld

Helder Zicht voor een scherp camerabeeld Helder Zicht voor een scherp camerabeeld www.helderzicht.org Helder Zicht 2015 1 Uneto-Vni VEBON-NOVB VEB 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave

Nadere informatie

Camerareglement. Inhoudsopgave

Camerareglement. Inhoudsopgave Camerareglement Hogeschool Rotterdam Naam Functie Datum Opsteller(s): P.A.M. Goossens Manager Integrale Veiligheid 02-05-2012 Verificatie: ABZ Functionaris gegevensbescherming 02-05-2012 02-05-2012 Revisie:

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Privacy in het arbeidsrecht. Hayat Barrahmun 6 november 2014

Privacy in het arbeidsrecht. Hayat Barrahmun 6 november 2014 Privacy in het arbeidsrecht Hayat Barrahmun 6 november 2014 1 De privacy van de werknemer op de werkvloer moet door de werkgever in een bepaalde mate worden gerespecteerd. 2 Geen algemeen arbeidsrechtelijk

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

de Wet & het College Bescherming Persoonsgegevens Anne Smeets

de Wet & het College Bescherming Persoonsgegevens Anne Smeets de Wet & het College Bescherming Persoonsgegevens Anne Smeets Parafrase op J.H. Donner Maar het kan toch niet zo zijn - want dat is de afweging die je maakt - dat je de behoefte aan privacy van velen desnoods

Nadere informatie

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy In deze verklaring vertellen we u hoe wij met uw gegevens en informatie omgaan. U leest waarom en onder

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Doelstelling... 2 3. Wettelijke regelgeving... 2 4. Procedures rond toepassing cameratoezicht... 4 4.1 Algemeen... 4 4.2 Organisatie en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Introductie. Tele Connect, distributie en projecten

Introductie. Tele Connect, distributie en projecten Presentatie EuroPAC 3 juni 2010 Introductie Tele Connect, distributie en projecten Produceren: zelfbouw DVR machines Importeren: Sanyo, FLIR, Evitech, Intertraff Integreren: complete systemen, o.a. met

Nadere informatie

PRESENTATIE JURIDISCHE ASPECTEN CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

PRESENTATIE JURIDISCHE ASPECTEN CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN PRESENTATIE JURIDISCHE ASPECTEN CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Omschrijving Presentatie gegeven door Martijn Schavemaker tijdens de themabijeenkomst Camerabeveiliging op bedrijventerreinen d.d.

Nadere informatie

BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 )

BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 ) Nr. 923 Brussel, 23 maart 2010 BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 ) 1. Waarom deze nieuwe nota? 1. Wijziging van de camerawet van 21 maart 2007 door de

Nadere informatie

Seminar: Big Data en privacy

Seminar: Big Data en privacy Seminar: Big Data en privacy Sprekers: - mr. Marten van Hasselt Big Data in de praktijk: lust of last? - mr. Vincent Rutgers Big Data en privacy: bescherming persoonsgegevens in kort bestek mr. Marten

Nadere informatie

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011)

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 099 Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Publicatiedatum 16 november 2011 Opmerkingen - Vaststelling van het Privacyreglement

Nadere informatie

Camerabewaking op bedrijventerreinen

Camerabewaking op bedrijventerreinen Camerabewaking op bedrijventerreinen EVEN VOORSTELLEN Ad van den Berg Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie: Verkeer en ongevallendienst Werken in de wijk Mediation Recherche (specialisatie verdovende

Nadere informatie

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD

Nadere informatie

25 Tips: Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een IP-Camera

25 Tips: Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een IP-Camera 25 Tips: Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een IP-Camera Tip #1 Bepaal van tevoren welk budget u beschikbaar wilt stellen voor een camera en maak op basis van dit budget een goede prijs / kwaliteit

Nadere informatie

Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013

Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013 Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013 Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het management

Nadere informatie

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 9/12/15 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030 Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 1 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking Inhoud: Wetgeving: AREI

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht.

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Superieure draagbare inspectie kit.

Superieure draagbare inspectie kit. Superieure draagbare inspectie kit. Het inspecteren van rioleringen, schoorstenen en gebouwen wordt een stuk eenvoudiger met deze inspectie camera. Met deze kit kunt u problemen in een mum van tijd bekijken,

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Kwaliteit boek 1 - Beleid : 101 Privacyreglement Proceseigenaar : Bestuurder/Directeur Datum : 01-08-2013 Pagina 1 van 6 PRIVACYREGLEMENT

Kwaliteit boek 1 - Beleid : 101 Privacyreglement Proceseigenaar : Bestuurder/Directeur Datum : 01-08-2013 Pagina 1 van 6 PRIVACYREGLEMENT Pagina 1 van 6 PRIVACYREGLEMENT Persoonsgegevens Persoonsgegevens geven, direct of indirect, informatie over een persoon, bijvoorbeeld een geboortedatum, adres of geslacht zegt iets over een persoon. Deze

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Juridische aspecten van cameratoezicht voor private doelen

Juridische aspecten van cameratoezicht voor private doelen Mr. F.B.M. Olijslager Juridische aspecten van cameratoezicht voor private doelen Het gebruik van camera's wordt steeds vaker toegepast als middel voor de beveiliging van goederen, gebouwen en terreinen,

Nadere informatie

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis 2 3 Video registratie KPB Programma 1/ Waarom videoregistratie 2/ Juridische aspecten 3/

Nadere informatie

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Apeldoorn en Nijmegen

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Apeldoorn en Nijmegen Huisreglement Rechtbank Gelderland locaties Apeldoorn en Nijmegen Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het

Nadere informatie

Live View Real-time Cameratoezicht in combinatie met Win4NET recorders en X-GEN camera s

Live View Real-time Cameratoezicht in combinatie met Win4NET recorders en X-GEN camera s Live View Real-time Cameratoezicht in combinatie met Win4NET recorders en X-GEN camera s Live_View_informatie_06.02.2013 Wat is Live View? Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement.

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement. Privacyreglement R/ Partners Voorwoord Omtrent de zieke werknemer worden veel persoonsgegevens verwerkt. Alleen al de strengere reïntegratieverplichting en de verdere uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

76 veiligheidscamera s in Kortrijk

76 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota 76 veiligheidscamera s in Kortrijk Ons cameranetwerk helpt om de 3 dagen een crimineel feit oplossen 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Opzet Cameraplan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Arnhem en Zutphen

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Arnhem en Zutphen Huisreglement Rechtbank Gelderland locaties Arnhem en Zutphen Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het gerechtsbestuur

Nadere informatie

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten Verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken. Beveiliging van gebouwen 2 Waarnemen en noteren 2 Handelen in kritieke situaties 2 Praktijkopdrachten BVL 2 Exameneisen Kerntaken Kerntaken

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Wetgevingsadvies lagere regelgeving Quotumwet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Wetgevingsadvies lagere regelgeving Quotumwet. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Sociale Zaken

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

SWPBS vanuit juridisch oogpunt

SWPBS vanuit juridisch oogpunt SWPBS vanuit juridisch oogpunt Samenvatting uit: De Wilde M., en Van den Berg A. (2012), SWPBS, vanuit juridisch oogpunt, afstudeerrapport juridische afdeling Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Nadere informatie

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 22050 16 maart 2015 Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen Overwegende dat: in het kader van een goede

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie

4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU

4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU 4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, management,

Nadere informatie

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan?

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? KNSA-MODEL Informatiebrochure Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? EUCLIDESLAAN 1 POSTBUS 3045 3502 GB UTRECHT Tel: +31 (0)88

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ons kenmerk

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ons kenmerk 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon 2 NEDERLANDS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2

Nadere informatie

Intelligent waarnemen Geautomatiseerd herkennen van gedrag en incidenten

Intelligent waarnemen Geautomatiseerd herkennen van gedrag en incidenten Intelligent waarnemen Geautomatiseerd herkennen van gedrag en incidenten Bron: Volkskrant 23/03/13 2 3 Enorme groei aan data Er zijn meer apparaten aan het internet gekoppeld dan het aantal mensen op aarde.

Nadere informatie

Publiek cameratoezicht kent een ander wettelijk regime dan privaat cameratoezicht: artikel 2 politiewet en artikel 151 c Gemeentewet.

Publiek cameratoezicht kent een ander wettelijk regime dan privaat cameratoezicht: artikel 2 politiewet en artikel 151 c Gemeentewet. Stichting Veilig Ontwerp en Beheer heeft CCV gevraagd om een presentatie te geven over de stand van zaken rondom cameratoezicht in Nederland. Vormgeving zou misschien wel eens bij kunnen dragen aan het

Nadere informatie

SEFICA camerabewaking. Voor een beter zicht op uw toekomst

SEFICA camerabewaking. Voor een beter zicht op uw toekomst SEFICA camerabewaking Voor een beter zicht op uw toekomst Sefica, een professioneel en Belgisch kwaliteitsmerk De producten van Sefica zijn aanwezig in verschillende productlijnen (camerabewaking, inbraakdetectie,

Nadere informatie

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Echt zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Professionele videobewaking Opnamen die ook achteraf perfect bruikbaar zijn OfficeEye is een compleet en hoogwaardig

Nadere informatie

ANPR IJsselland. Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition. Regionaal politiekorps IJsselland

ANPR IJsselland. Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition. Regionaal politiekorps IJsselland ANPR IJsselland Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition Regionaal politiekorps IJsselland Rapportage van Definitieve Bevindingen College bescherming

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Camerabewaking in ziekenhuizen

Camerabewaking in ziekenhuizen Camerabewaking in ziekenhuizen Studienamiddag PSA Peter Van den Eynde Privacycommissie 7 juni 2013 Voorafgaand misverstand Bestaat er één allesomvattende wetgeving rond camera s = NEEN Specifieke wetgevingen

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2.

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2. Doel: Het creëren van een veilige werkomgeving. Onder agressie verstaan wij elke vorm van ongewenst gedrag zowel verbaal als ook fysiek. Zie bijlage 1. Handelwijze bij telefonisch ongewenst gedrag: 1.

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key.

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key. 1 Beveiligen SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan comput verbonden. Draadloze netwerken

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacy aspecten van apps

Privacy aspecten van apps Privacy aspecten van apps mr. Peter van der Veen Senior juridisch adviseur e: vanderveen@considerati.com t : @pvdveee Over Considerati Considerati is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in ICT-recht

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

Live View: realtime cameratoezicht

Live View: realtime cameratoezicht Ministerie van Veiligheid en Justitie Live View: realtime cameratoezicht Wat is Live View? Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijkt met de

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Gemeente Utrecht DATUM 9 oktober 2002 Dienst

Nadere informatie