Financial Transaction Tax: Schade voor Nederland groot Antony Burgmans: De code heeft veel losgemaakt Nederland omarmt de Europese Investeringsbank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financial Transaction Tax: Schade voor Nederland groot Antony Burgmans: De code heeft veel losgemaakt Nederland omarmt de Europese Investeringsbank"

Transcriptie

1 Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2013 Financial Transaction Tax: Schade voor Nederland groot Antony Burgmans: De code heeft veel losgemaakt Nederland omarmt de Europese Investeringsbank

2 2 Eind 2012 heeft de Radboud Universiteit (RU) in samenwerking met de Neder landse Vereniging van Banken (NVB) de leerstoel Financial Information Security ingesteld. De leerstoel is onderdeel van de bekende Digital Security-groep onder leiding van prof. dr. Bart Jacobs. Per 1 februari 2013 is deze leerstoel ingevuld door prof. dr. Eric Verheul. Uitgesproken Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging en internetbankieren Internetbankieren bestaat sinds het midden van de jaren tachtig en is intussen zeer succesvol. Meer dan elf miljoen consumenten gebruiken het en ook zakelijk vindt het meeste betalingsverkeer plaats via het internet. Deze ontwikkeling kent ook een neveneffect; sinds 2007 stijgen de fraudecijfers. De fraude bij internetbankieren in 2011 kwam uit op 35 miljoen. Gelukkig steeg de fraude niet verder in 2012, waarbij kan worden opgemerkt dat de schade in de tweede helft van % lager was dan de schade in de eerste helft. Banken werken nauw samen op het gebied van informatiebeveiliging bij internetbankieren. Zij delen kennis over incidenten, kwetsbaarheden en informatie over maatregelen die een individuele bank neemt. Dit gebeurt primair binnen Nederland, maar ook in Europees verband. Intensieve samenwerking De trend is dat beveiligingsmaatregelen steeds complexer worden. Ten dele zijn deze maatregelen zichtbaar voor de klant. Veel gebeurt achter de schermen; banken bouwen intelligentie in hun systemen om frauduleuze transacties vooraf te signaleren en tegen te houden. De uitdaging is dat zij in staat zijn om ook in de toekomst het vertrouwen van de klanten in internetbankieren te waarborgen. Punt van zorg voor de toekomst is dat cybercriminelen ook andersoortige aanvallen gaan uitvoeren. Hierdoor neemt de behoefte toe om ook intensief samen te werken met de wetenschap. Van groot belang daarbij is dat onderzoeksvragen in de universitaire wereld worden gevoed met input uit de (interbancaire) praktijk. En ook dat onderzoek (in een aantal gevallen) met inbreng van de gezamenlijke banken wordt uitgevoerd. Om die reden is in overleg tussen de RU en de NVB een parttime leerstoel Financial Information Security binnen de universiteit ingesteld. Cryptografie en security management Eric Verheul is sinds 2003 als hoogleraar verbonden aan de RU. Zijn interesses gaan uit naar twee onderdelen van het veld die meestal als elkaars tegenpolen worden gezien: cryptografie en security management. Cryptografie is het meest technische gedeelte van informatiebeveiliging en daar doet Verheul onderzoek naar. Hij is onder meer de mede-uitvinder van twee nieuwe publieke sleutelcryptosystemen waarvan één samen met Citigroup. Security management is het minst technische gedeelte van informatiebeveiliging en gaat over hoe het management van een organisatie informatiebeveiliging onder controle heeft. Verheul doceert een mastercollege over dit onderwerp en adviseert bedrijven bij de implementatie hiervan. De uitdaging die ik zie bij security management is de omgang met Advanced Persistent Threat-aanvallen (APT-aanvallen) binnen organisaties, ook binnen de financiële sector. Dit zijn aanvallen waarbij de opponent een groep is die zowel de capaciteiten (kennis en geld) als de motivatie heeft om langdurig te proberen een informatiepositie te verkrijgen in een organisatie. Dergelijke aanvallen worden met name uitgevoerd door goed geütiliseerde criminele organisaties vanuit Azië. Mijn zorg is dat APT-aanvallen ook in de bankwereld kunnen plaatsvinden, aldus Eric Verheul. Doel leerstoel Kennisuitwisseling tussen de academische wereld en de financiële sector, waarbij de leerstoelhouder als liaison fungeert, staat in deze leerstoel centraal. Het voordeel voor de academische wereld is het verkrijgen van praktische ervaringen en (wetenschappelijke) uitdagingen rond informatiebeveiliging uit de bancaire sector. Dit kan leiden tot wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld: hoe ziet het toekomstige betalingstoken voor internetbankieren eruit? Het voordeel voor de financiële sector is inzicht krijgen in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van informatiebeveiliging. Praktische vormgeving Regelmatig vindt overleg plaats met de afzonderlijke afdelingen Informatiebeveiliging binnen de banken en de NVB-werkgroep Informatiebeveiliging (WgIB). De leerstoelhouder zal aan de WgIB periodiek presentaties geven over wat er binnen de RU gebeurt aan ontwikkelingen op dit terrein. Tot slot wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat afstudeerders te plaatsen bij banken op informatiebeveiligingsonderwerpen. Eric Verheul hoogleraar Informatiebeveiliging RU Michael Samson Informatie beveiliging

3 Inhoudsopgave Bank Wereld Oogpunt Financial Transaction Tax: Schade voor Nederland groot Kort Antony Burgmans: De code heeft veel losgemaakt Herstelplannen maken Succes in de strijd tegen fraude in het betalingsverkeer Nieuws uit Brussel Nieuwe voorzitter: Chris Buijink Minister Dijsselbloem opent ledenbijeenkomst Van de hemel naar de aarde Nederland omarmt de Europese Investeringsbank Onze experts aan het woord Bankenbibliotheek Bank Wereld is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Banken Colofon Redactieadres: Gustav Mahlerplein 29-35, 1082 MS Amsterdam Postbus 7400, 1007 JK Amsterdam t: e: Eindredactie: Hanan Laghmouchi, Eelco Dubbeling Redactie: Sofia van de Ven, Floris Mreijen, Bart van Leeuwen, Kirsi Rautiainen, Willem de Vocht, Dominique d'haens, Ivo Bolluijt, Gijs Boudewijn, Daan van Seventer Overname van artikelen uit deze uitgave of delen daarvan is toegestaan, mits met bronvermelding. Voor meer informatie over de inhoud van dit nummer kunt u terecht bij de redactie. Vormgeving: Gijs Sierman, Amsterdam Fotografie: Marcel Molle, Henk Boom (foto Onno Steins en Yvonne Willemsen), beeldbank EIB (foto Pim van Ballekom), beeldbank Ministerie van Financiën (foto Chris Buijink), Rijkswaterstaat (foto Joop van Houdt) Productie: Yardmen, Amsterdam Be good and tell about it is niet altijd genoeg De Monitoring Commissie Code Banken heeft eind vorig jaar geconstateerd dat banken de Code in grote mate naleven, maar dat het publiek daar niet bekend mee is. Men ziet banken onvoldoende werk maken van herstel van vertrouwen. De Commissie beschouwt dit als een gemiste kans en roept de banken op om eensgezind de dialoog met de samenleving aan te gaan. Pittige conclusies van deze onafhankelijke commissie die de NVB straks onder leiding van onze nieuwe voorzitter Chris Buijink die per 1 juni aantreedt - ter harte zal nemen. Onze huidige voorzitter, Boele Staal, kondigde in zijn Nieuwjaarsrede al aan dat de NVB dialooggesprekken gaat voeren met haar belangrijkste stakeholders, zoals bedrijven en consumenten. Aan de ene kant is het positief dat de commissie constateert dat banken veel vooruitgang hebben geboekt, bij voorbeeld als het gaat om het centraal stellen van het klantbelang. Een Angelsaksisch adagium is: Be good and tell about it. Dat doen banken blijkbaar te weinig. Maar ook als banken veel investeren in een goede prestatie en daarover uitgebreid communiceren, kan het in de publieke opinie nog mis gaan. De afgelopen maanden kwam ik twee voorbeelden daarvan tegen: financiële educatie en de bestrijding van fraude door cybercrime. In beide gevallen waren er mediaberichten met als strekking dat banken daar onvoldoende werk zouden maken. Nu kan men banken veel verwijten maar dit niet! De NVB ziet financiële educatie als haar maatschappelijke rol. De bankensector is sinds de oprichting in 2006 partner in het publiekprivate platform Wijzer in Geldzaken. Afgelopen jaar werden in 3500 gastlessen circa kinderen in het basisonderwijs bereikt. De Nederlandse banken investeren tientallen miljoenen in deze collectieve onderwijsprojecten. Bij de bestrijding van fraude door cybercrime werken banken juist constructief samen met politie en justitie, onder andere in de Electronic Crime Task Force waar alle beschikbare informatie over fraude wordt gedeeld en onderzocht. Zij voorkomen veel fraude door maatregelen zoals monitoring en detectie. Daarnaast voeren zij sinds 2007 campagnes om het publiek bewust te maken van de risico's van internet. Banken publiceren sinds 2009 fraudecijfers. Op 2 april jl. zijn de cijfers over 2012 bekend gemaakt waaruit blijkt dat er dankzij de inzet van alle betrokken partijen een dalende trend is. De recente DDoS-aanvallen waarbij websites overbelast raken, zijn heel vervelend voor het publiek maar treffen niet alleen banken en zijn een zaak van nationale veiligheid. Computers zijn daarbij niet gehackt en het betalingsverkeer is veilig gebleven. Hoewel er dus goede resultaten zijn, is communicatie alleen niet voldoende. Natuurlijk valt er in de bankensector inhoudelijk nog veel te verbeteren. De dialooggesprekken zullen daarnaast de kloof tussen de bankensector en de samenleving moeten helpen dichten. Wim Mijs directeur Nederlandse Vereniging van Banken 3 Oogpunt

4 4 Dossier Financial Transaction Tax Schade voor Nederland groot Op 14 februari jl. presenteerde de Europese Commissie (EC) een nieuw voorstel voor een Financial Transaction Tax (FTT). Na een eerder mislukte poging tot invoering van de FTT in de gehele Europese Unie (EU), zou deze FTT nu onder de zogenaamde versterkte samenwerking in ten minste 11 van de 27 EU-lidstaten moeten worden ingevoerd. De impact van het oude voorstel was al onbekend; dat geldt ook zeker voor het nieuwe voorstel. De economische gevolgen zijn in ieder geval ook voor niet-deelnemende landen enorm. Landen als het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg opperen dan ook nu al de mogelijkheid om na eventuele inwerkingtrede van de FTT naar het Hof van Justitie te stappen.

5 5 Naar een Europese FTT Invoering van een Europese financiële transactiebelasting is al een aantal jaren een grote wens van de EC. In 2011 diende de EC een eerste voorstel in om de FTT in te voeren in de EU. Dit voorstel is echter begin 2012 door de lidstaten verworpen vanwege gebrek aan unanimiteit. De invoering in alle 27 lidstaten was hiermee van de baan, maar het streven van de EC om een FTT in te voeren was nog niet van tafel. De EC startte een initiatief om de FTT in een aantal kopgroeplanden in te voeren via een zogenoemde versterkte samenwerking. In december 2012 keurde het Europees Parlement deze aanpak goed en in januari 2013 de Europese Raad. Na dit groene licht presenteerde de EC op 14 februari jl. een herzien FTTvoorstel. De lidstaten onderhandelen nu op basis van dit voorstel over de definitieve vorm. Ook de niet-deelnemende lidstaten kunnen aansluiten bij deze onderhandelingen. Het voorstel hoeft echter alleen door de kopgroeplanden (unaniem) te worden goedgekeurd. De verwachting is dat de uiteindelijke invoering niet vóór 2016 gaat plaatsvinden. De EC rekent op een jaarlijkse FTT-opbrengst van 30 tot 35 miljard euro bij een invoering in 11 lidstaten. Van Rutte- nee naar Rutte- ja Onder het kabinet-rutte I was Nederland nog fel tegenstander van de Europese FTT. Het kabinet vond dat de FTT te veel economische schade voor burgers en bedrijven zou aanrichten. Het kabinet zag zich hierbij ondersteund door analyses van het CPB, DNB en de AFM. De houding van Nederland veranderde echter met het regeerakkoord-rutte II van 20 oktober Het huidige kabinet staat in beginsel positief tegenover de invoering van een FTT. Wel heeft het kabinet drie voorwaarden gesteld voor de invoering ervan: de pensioenfondsen van FTT gevrijwaard blijven; er geen disproportionele samenloop is met de huidige bankenbelasting; de inkomsten terugvloeien naar de lidstaten. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft aangegeven zich actief op te stellen om een FTT te bereiken die aan de drie gestelde voorwaarden voldoet. Het definitieve voorstel wordt door Nederland beoordeeld aan de hand van deze voorwaarden. Nederland heeft zich op dit moment nog niet officieel bij de EC aangemeld als kopgroepland. Grote economische gevolgen niet goed in kaart gebracht De NVB heeft belangrijke bezwaren tegen de voorgestelde FTT. Het voorstel zorgt voor aanzienlijke economische schade, ook voor nietdeelnemende landen. Het is daarom van groot belang dat de exacte impact van een FTT goed in kaart wordt gebracht, iets wat tot op heden nog niet is gebeurd. Economische schade is groot Invoering van een FTT zal zorgen voor een fors lagere economische groei. Zo berekende het CPB nog op basis van het oude voorstel een daling van het bruto binnenlands product (tot 1,2%) en een stijging van de werkloosheid (tot 0,5%). Dit komt onder meer doordat de FTT zorgt voor hogere kapitaalskosten. Een FTT op aandelen- en schuldpapiertransacties verhoogt deze kosten, omdat beleggers een hoger rendement eisen om de belasting te compenseren. Hogere kapitaalskosten maken vervolgens kredietverlening voor burgers en bedrijven duurder, waardoor investeringen worden beperkt en de economische groei wordt geremd. Kredietverlening zal ook duurder worden, omdat een FTT het moeilijker maakt voor market makers partijen die een belangrijke rol spelen bij het creëren van liquiditeit te opereren. Dit maakt de kostprijs van financiële instrumenten hoger, waardoor uiteindelijk de kosten van kredietverlening stijgen. Ook zullen de kosten voor het afdekken van bedrijfsrisico s door middel van derivaten stijgen. Een belangrijke oorzaak van de grote economische schade is de opzet van de FTT. Bij een transactie is zowel verkoper als koper FTT verschuldigd en worden ook de betrokken tussenpartijen bij een transactie belast. Dit brengt een zogenaamd watervaleffect teweeg en doet de belastingdruk verveelvoudigen. De daadwerkelijke FTT-druk kan hierdoor makkelijk oplopen naar 1% per transactie. En hoe hoger de FTT-druk is, hoe groter de economische effecten zullen zijn. Grote impact niet-deelnemende landen De FTT heeft ook grote impact op niet-deelnemende landen. Allereerst leidt het voor overheden en financiële instellingen uit nietdeelnemende landen tot een hoge administratieve lastendruk. Hiernaast heeft het voorstel een grote extraterritoriale werking, doordat Wat is een FTT? Een belasting op transacties in bepaalde financiële instrumenten, bijvoorbeeld bij de aankoop of verkoop van aandelen, obligaties, derivaten of opties. Hiermee is de FTT een vorm van overdrachtsbelasting. Hoe ziet het FTT-voorstel van de EC eruit? Het is de bedoeling dat in beginsel elke financiële instelling die direct of indirect optreedt als partij bij een financiële transactie waarbij ten minste één van de betrokken partijen gevestigd is in de FTT-zone wordt belast. Dit is het vestigingsplaatsbeginsel. Financiële instellingen zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken, brokers en market makers. Bij financiële instrumenten (en hun derivaten) kan worden gedacht aan aandelen, deelnemingen in beleggingsfondsen, instrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn en bepaalde geldmarktinstrumenten. FTT is bijvoorbeeld verschuldigd bij een transactie waarbij een Duits pensioenfonds betrokken is. Aanvullend op het vestigingsplaatsbeginsel wordt het uitgiftebeginsel voorgesteld. Dit betekent dat bij handel in een in een FTT-land uitgegeven financieel instrument FTT verschuldigd is. Ook als de daarbij betrokken partijen niet in de FTT-zone gevestigd zijn. Bijvoorbeeld bij een transactie tussen twee Amerikaanse banken in een Duits aandeel. In het voorstel gaat de Commissie uit van een tarief van ten minste 0,01% op derivatentransacties en een tarief van ten minste 0,1% op andere financiële transacties. Bepaalde transacties worden uitgesloten, zoals de uitgifte van aandelen en courante financiële activiteiten van burgers en bedrijven, bijvoorbeeld hypotheken, leningen, betalingen, verzekeringen en deposito s.

6 6 zowel het vestigingsplaatsbeginsel als het uitgiftebeginsel wordt voorgesteld [zie kader]. De Commissie stelt dat dit nodig is om ontwijking door bijvoorbeeld het verplaatsen van transacties tegen te gaan. Het is zeer de vraag of met deze invulling wel aan de voorwaarden van versterkte samenwerking wordt voldaan. Eén van die voorwaarden luidt dat lidstaten die niet meedoen, geen last mogen hebben van hetgeen de kopgroeplanden overeenkomen. Door de grote impact op nietdeelnemende landen is het zeer twijfelachtig of aan deze voorwaarde wordt voldaan. Daarom denken tegenstanders van deze belasting, zoals het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, na over de mogelijkheid om na eventuele inwerkingtreding naar het Hof van Justitie te stappen. Ook individuele personen kunnen deze stap zetten. De Commissie en deelnemende landen zullen een sluitend antwoord op deze problematiek moeten hebben. Impactanalyse van essentieel belang De verwachte economische gevolgen van de FTT zijn groot, desondanks ontbreekt een nauwkeurige analyse van de effecten voor burgers en bedrijven. De EC zag merkwaardig genoeg geen noodzaak voor een nauwkeurig onderzoek naar de impact. Hierdoor is nu nog niet duidelijk hoeveel bijvoorbeeld de pensioenuitkering van een gepensioneerde als gevolg van deze belasting zal dalen (doordat de kosten voor het pensioenfonds zullen stijgen). Of met hoeveel de rentetarieven zullen stijgen als een burger of bedrijf wil lenen. Het is van essentieel belang dat een duidelijk beeld wordt verkregen van deze gevolgen, zowel op Europees als nationaal niveau. Niet alleen voor de deelnemende landen, maar ook voor de niet-deelnemende landen. De EC heeft voor deze laatste groep landen zelfs helemaal geen beperkte analyse gemaakt, terwijl deze landen door de grote extraterritoriale werking wel sterk worden geraakt. Doelstellingen EC worden niet gehaald Naast de grote negatieve impact op de economie, bereikt de belasting ook niet de door de EC gestelde doelen. Hierdoor richt zij niet alleen schade aan, zij is ook nog eens ineffectief. De EC heeft aangegeven met een FTT drie doelen voor ogen te hebben: 1. het harmoniseren van financiële transactiebelastingen om de werking van de interne markt te verbeteren; 2. ervoor zorgen dat de financiële sector een bijdrage levert aan de kosten van de financiële sector; 3. het leveren van een bijdrage aan een stabielere financiële sector. De NVB is van mening dat er geen sprake is van harmonisatie, omdat het Commissievoorstel veel verder gaat dan de bestaande nationale FTT-initiatieven. En draagt een heffing die niet in alle EU-landen wordt ingevoerd per definitie niet bij aan het functioneren van de interne markt. Door de te ontstane tweedeling is eerder sprake van strijdigheid met de Europese interne markt. Het is verder de vraag in hoeverre de financiële sector daadwerkelijk zal bijdragen aan de kosten van de FTT. Vermoedelijk zullen in de praktijk voornamelijk burgers en bedrijven voor de rekening moeten opdraaien. Dit komt omdat naar alle waarschijnlijkheid een groot deel van de FTT-last wordt doorberekend aan de eindgebruiker. De gepensioneerde, de verzekerde, de hypotheeknemer, de ondernemer en de belegger zullen de gevolgen dan het meest merken. Ook zeer twijfelachtig is de bijdrage van de FTT aan een stabielere financiële sector. Het lijkt moeilijk te geloven dat een FTT effectief speculatie en ander ongewenst marktgedrag kan bestrijden. Zoals ook DNB stelt kunnen handelshuizen in een globaliserende wereld hun activiteiten makkelijk verplaatsen. Of nemen handelshuizen meer risico om de kosten terug te verdienen, waardoor juist sprake kan zijn van een grotere instabiliteit. Regulering van specifieke problemen kan beter plaatsvinden via hierop gerichte wetgeving. In MiFID II, de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments, worden bijvoorbeeld op dit moment maatregelen voorgesteld die zich richten op high frequency trading (een vorm van geautomatiseerde handel die wordt uitgevoerd met behulp van wiskundige algoritmes). De FTT lijkt dan ook op een schot hagel: niet specifieke, maar alle handel wordt geraakt. De Europese economie is hier onnodig slachtoffer van. Meer informatie is voor onze leden te vinden in het dossier FTT op het ledennet. Michiel Peters Financiële Markten Dossier Welke landen nemen deel aan de FTT? De landen die meedoen aan de versterkte samenwerking om een FTT in te voeren, de kopgroeplanden, zijn op dit moment: België, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije. Wat is het watervaleffect? Een belangrijke oorzaak van de grote impact van de FTT (op de eindgebruiker) is het zogenaamde watervaleffect. Bij de uitvoering van een financiële transactie zijn vaak verschillende financiële partijen betrokken. Bijna iedere partij die betrokken is bij een transactie zal worden belast. Hierdoor zal het effectieve tarief van de door de Commissie voorgestelde FTT voor de eindgebruiker al snel veel hoger uitvallen dan 0,1% voor aandelen en obligaties en 0,01% voor derivaten. De uiteindelijke omvang van dit effect hangt af van de mate waarin financiële partijen de heffing gaan doorberekenen aan hun klanten, dan wel ten laste brengen van hun marges.

7 Financiële educatie Op de Nationale onderwijs-tentoonstelling (NOT) 2013 ging de NVB in gesprek met docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs om hen te stimuleren financiële educatie in het onderwijsaanbod te integreren. De beurs had een bezoekersaantal van personen. Samen met Wijzer in geldzaken en acht partners presenteerde de NVB haar programma s op het gebied van financiële educatie. Het grootste programma is het gastlessen programma Bank voor de klas. Jong geleerd is immers oud gedaan! Bank Wereld Verder in het kader van financiële educatie hadden drie schoolklassen uit Breda, Eindhoven en Urk op dinsdag 5 februari jl. hun schoolreis naar het GeldMuseum. Het was een leerzame en leuke middag met een museumrondleiding, een workshop Goochelen met geld van Igor Krulsnor en een fotoshoot in de Boevenstudio. Volgens meester Dennis uit Breda hebben de leerlingen een topdag gehad in een geweldig mooi museum. 7 Kort Bankovervallen en ram- en plofkraken Het aantal bankovervallen is de afgelopen twintig jaar gedaald van 570 in het piekjaar 1992 tot vier vorig jaar. De laatste bankoverval werd gepleegd in april Het aantal overvallen op banken daalt al jaren, met uitzondering van enkele uitschieters waarbij een kleine opleving viel te constateren. Die daling komt doordat bankpersoneel niet langer toegang heeft tot grote sommen geld. Daartegenover staat dat het aantal plofkraken op geldautomaten in 2012 ten opzichte van een jaar eerder met vier procent toenam. Criminelen probeerden 127 keer door middel van een explosie de kluis van de geldautomaat te kraken. Ramkraken werden het afgelopen jaar vier keer gepleegd. Dat waren er minder dan de zeven in Informatiebijeenkomst FATCA Op 5 februari 2013 organiseerde de NVB wederom een informatiebijeenkomst voor haar leden over de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Meer dan 125 personen waren aanwezig om de laatste informatie te krijgen en vragen te stellen aan het ministerie van Financiën en een panel van bancaire experts. De bijeenkomst werd door de aanwezigen als zeer informatief ervaren. Voor onze leden is alle informatie over FATCA te lezen in het dossier FATCA op het ledennet.

8 8 De ontmoeting Interview Antony Burgmans De code heeft veel losgemaakt Antony Burgmans was de afgelopen drie jaar voorzitter van de Monitoring Commissie Code Banken. Onlangs verschenen de aanbevelingen van de commissie: een advies om een nieuwe Code Banken op te stellen en om onafhankelijke monitoring voort te zetten. U bent drie jaar voorzitter geweest van de Monitoring Commissie Code Banken. Hoe beviel dat? Bijzonder goed. Wij hebben gelukkig mogen constateren dat de Code Banken heel veel heeft losgemaakt, vooral bínnen de sector. Ik kan de bancaire sector alleen maar een compliment geven dat men er met veel ijver en op bepaalde plekken ook enthousiasme toe over is gegaan om de code daadwerkelijk te implementeren en toe te passen. En dat de code in de breedte wordt nageleefd, vind ik een zeer bevredigende conclusie. Dat hebben de banken allemaal zelf gedaan, maar ik ben er wel van overtuigd dat de commissie daar een rol in heeft gespeeld.

9 9 U bent positief. U zag zelfs enig enthousiasme. Heeft dat u verbaasd? Nee, dat heeft mij niet verbaasd, het is een constatering. Het is wel zo dat het proces op gang moest komen. Het eerste jaar was het lastigste. Daarvóór was er geen code. Het bankwezen moest eraan wennen, ook dat er een onafhankelijke commissie kwam die in de keuken kwam kijken of banken zich wel aan hun eigen code hielden, met name op het punt van klant centraal, risicomanagement en allerlei governanceaspecten. Na een jaar, toen men ongeveer door had hoe het spel gespeeld werd en wat de bedoeling was, is dat proces heel goed op gang gekomen. Het tweede jaar zag je een versnelling, het derde jaar dat men echt doorzette. In uw jaarlijkse rapportages en in de recente aanbevelingen staat ook de nodige kritiek. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er is een aantal dingen dat nog beter kan. Veranderingsprocessen hebben vaak tijd nodig. De Nederlandse samenleving heeft gezegd: wij willen niet meer zo n bankensector zoals die is ontstaan tijdens de laatste vijftien jaar tot de crisis. Dat straalt de code ook uit: verandering. Maar een cultuurverandering kost tijd. Dat manifesteert zich het meest bij het thema klant centraal. Voordat je een organisatie om krijgt van een organisatie die helemaal gefocust is op zijn aandeelhouder en op zijn eigen personeel tot een organisatie waarin de klant centraal staat... Dat krijg je niet voor elkaar in drie jaar. Er is een aantal stevige stappen gezet, maar dat aspect is absoluut nog niet klaar. Op het gebied van risicomanagement zie je dat er al heel veel winst is geboekt. Die harde les heeft men geleerd. Dat heeft men zich zeer ter harte genomen. Binnen de banken zijn de risicoprocessen nu veel grondiger. Ook is het toezicht veel meer op z n qui-vive. En de rol van de raad van commissarissen is duidelijk toegenomen. Ongeveer elke raad van commissarissen heeft nu een Risk Committee en de meeste banken hebben ook een Chief Risk Officer op het niveau van de raad van bestuur. In hoeverre heeft dit met de code te maken? Zijn dergelijke veranderingen niet veeleer in gang gezet door veranderende regelgeving en door de toezichthouders die dichter op de banken zitten - en waartoe ze ook door politiek en publiek worden aangespoord na bijvoorbeeld staatssteun of nationalisatie? U haalt een paar dingen door elkaar. De problemen die zo nu en dan naar boven komen, nog steeds, die hebben allemaal te maken met zaken die gebeurd zijn vóór de crisis. De code is ingesteld ná de crisis. Onze constateringen gaan over wat er gebeurd is ná de crisis, aan de hand van de code. Dan zie ik dat een aantal processen aanmerkelijk verbeterd is. Ik vraag me af of een ontwikkeling als bij SNS op dit moment nog plaats had kunnen vinden met de verbeterde processen die er binnen de banken zijn bij bijvoorbeeld het risicobeheer. Wat er voor 2008 allemaal gebeurd is werkt toch door, daar is toch geen streep onder te zetten? Dat doe ik ook niet. Maar wij moeten ons realiseren dat de banken op dit moment anders opereren dan voor de crisis. Een hoop zaken is nu in orde. Bijvoorbeeld de productgoedkeuringsprocessen, die zijn op dit moment veel en veel beter dan tien jaar geleden. Je kunt dan wel zeggen: we moeten het productgoedkeuringsproces verbeteren en aanpassen, maar dan ga je iets verbeteren en aanpassen wat al aangepast en verbeterd is. Dat is het probleem voor de bancaire sector op dit moment. Veel zaken waar banken nu op afgerekend worden, zijn zaken die gebeurd zijn vóór de crisis. Ik begrijp wel dat het voor de burger allemaal erg verwarrend is, maar de sector zelf en de overheid moeten dat helder over het voetlicht brengen. De sector heeft de code goed toegepast, maar over de communicatie met de samenleving bent u kritisch. Als ik puur kijk naar het toepassen van de code, dan kunnen we alleen maar tevreden zijn: de code heeft gewerkt. De code heeft veel losgemaakt. Tegelijk kunnen we constateren dat het vertrouwen niet hersteld is, dat de perceptie over de bancaire sector niet veranderd is en dat de politiek zich steeds vijandiger opstelt ten opzichte van de bancaire sector. Maar dat doet niets af aan het feit dat de bancaire sector de code heel goed toepast. Was het niet allemaal te doen om herstel van het vertrouwen? Juist. En in dat opzicht heeft de code, helaas, niet gewerkt. Dat is teleurstellend. Maar je ziet dat wat de samenleving eigenlijk wilde, wel is gebeurd. De samenleving wilde dat de klant meer centraal kwam te staan, dat het risicomanagement op orde zou komen, dat productgoedkeuringsprocessen effectiever zouden worden, dat een aantal governanceaspecten veel beter zou worden georganiseerd en dat de remuneratie veel gedisciplineerder zou zijn. Dat is stuk voor stuk bereikt. Je hoeft het alleen nog maar beter te verkopen? Dat is precies het punt. Dat hebben we ook voortdurend aan de orde gesteld, al ligt het strikt genomen buiten de scope van de code en buiten het mandaat van de commissie. Wij hebben tegen de bancaire sector gezegd: U moet wél met de samenleving communiceren, een dialoog aangaan. En daarvan is geen of nauwelijks sprake geweest. Dat is buitengewoon spijtig en ook zonde. Duizenden hardwerkende mensen binnen de bancaire sector worden hierdoor miskend, verkeerd getypeerd. De vijandigheid tegenover de bancaire sector is niet veranderd en dat heeft niet alleen te maken met het verleden. Men heeft onvoldoende gecommuniceerd wat men allemaal heeft gedaan om de zaak te veranderen. Heel weinig mensen staan op en zeggen: hé, maar wij zijn veranderd! En de politiek en de media helpen ook niet. Toen onze rapportages uitkwamen, zag ik zelden een artikel met de strekking: kijk eens wat ze allemaal gedaan hebben, hoe hard ze eraan werken. Het verbaast mij niet dat Cyprus wel op de voorpagina staat en niet dat de banken op de goede weg zijn. Dat verbaast mij ook niet. En ik begrijp de woede en de teleurstelling over zaken die in het verleden gepasseerd zijn - want ook de oorzaak van de problemen in Cyprus ligt vóór de crisis. Maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we het kind niet met het badwater weggooien. Je kunt wel zeggen: we moeten de financiële sector hier afbouwen. Maar Nederland is een handelsland en al die handelsstromen moeten gefinancierd worden. En de financiële sector in Nederland opereert nu duidelijk anders dan voor de crisis, veel meer in lijn met wat de samenleving wenst, deels door de code, deels afgedwongen door wetgeving en toezichthouders DNB en AFM.

10 10 Het vertrouwen is nog niet terug, kunnen bestuurders hier zelf aan bijdragen? De positie van de bankensector is veranderd. Als iemand vroeger kritiek had op de financiële sector, zei de baas van de Nederlandsche Bank en zelfs de minister van Financiën: kom niet aan mijn financiële sector want die is erg belangrijk voor de Nederlandse economie, daar hebben we onze welvaart aan te danken. Die beschermheren zijn weggevallen. De Nederlandsche Bank is zelf zwaar onder vuur komen te liggen. De financiële sector moet de dialoog met de samenleving nu zelf aangaan. Van oudsher zijn bankiers niet gewend om die rol te spelen. En het vereist inderdaad mensen die dat begrijpen. En het vereist ook saamhorigheid in die sector. Daar heeft het ook wel eens aan ontbroken. Maar op dit moment is dat een stuk beter. Daar speelt de NVB een rol in, als sectororganisatie? De rol van de NVB is heel belangrijk. Maar ze moet wel de ruimte krijgen van de sector. Men heeft moeten wennen aan die nieuwe rol van de NVB. De heer Staal heeft een voortreffelijke ploeg mensen, maar je moet ze wel de vrijheid geven om die dialoog aan te gaan. Als Burgmans dat een keer vertelt, wordt dat niet gelijk opgepakt en begrepen. Maar mijn gevoel is dat het kwartje begint te vallen. Als ik zie hoe de opvolging van de heer Staal is geregeld, dat de voorzitters van de drie grote banken zelf in het dagelijks bestuur gaan zitten, dan denk ik dat men een belangrijke stap vooruit heeft gezet. U propageert een holistische risico-aanpak? In 2007, 2008 was de perceptie van risico binnen de samenleving volkomen scheef. Men betaalde prijzen voor huizen die niet meer in lijn waren met de echte waarde. De risico s die de banken hebben genomen, op het gebied van derivaten, van securitisation, het aansmeren van hypotheken aan mensen die eigenlijk geen hypotheek moesten hebben met name in Amerika... Alsof men zei: er zijn geen risico s. We hebben onze les daarin geleerd, op een harde wijze. Je ziet dat het behoedzaam, prudent bankieren weer terugkomt. Dat gaat samen met een meer holistische risico-benadering. Alle risico s worden in totaliteit beschouwd. Veel banken hebben nu een Risk Committee. Er is vaak een Chief Risk Officer, die veelal deel uitmaakt van de raad van bestuur, en rapporteert aan de CEO en het Risk Committee. Dat was er vroeger allemaal niet. Raden van commissarissen keken nauwelijks naar kredietrisico s. Maar het belangrijkste is de cultuur: wij nemen geen grote risico s. Het is het verwachtingspatroon, ook naar je aandeelhouders toe. Wij zijn een stabiele bank. Wij managen de bank voor de volgende honderd jaar. Dus uw investering is safe, maar verwacht geen hoge rendementen. Dat schept wel problemen, want je hebt kapitaalverschaffing nodig om een bank te runnen. Dat is een spanningsveld. Maar er is altijd spanning tussen de verwachtingen van de verschillende stakeholders. Het personeel wil goed betaald worden. Aandeelhouders willen goede rendementen hebben. Klanten willen fantastische service en lage tarieven. Een veranderingsproces gaat gemakkelijker als er voldoende geld is. Lastig dus, dat banken hun kapitaalbuffers moeten uitbreiden. Ja, maar dat moet. Dat is het repareren van wat er verkeerd gegaan is in het verleden. Deze generatie en de generatie van mijn kinderen zeggen: dit willen we absoluut niet weer. De volgende vijftig jaar wil men systeembanken hebben die niet meer omvallen en die geen greep hoeven te doen in de staatskas. De cultuurverandering stokt niet bij de top? De tone at the top is echt goed. De grote bazen zetten zich er zelf voor in en dat sijpelt door naar de hele bank. Daar hebben wij onderzoek naar gedaan. Hoe zit het in de buik van het schip en aan de onderkant? Dan zie je dat die signalen doorkomen. Maar het ene onderwerp gaat sneller dan het andere. Risicomanagement: zeker. Een aantal governance aspecten zoals remuneratie: zeker. Klant centraal is een weerbarstig onderwerp. Dat gaat tien jaar duren. De verandering is in gang gezet. En we zien duidelijk signalen dat het in het buik en de onderkant van het schip ook gedragen wordt. Is het allemaal perfect in orde? Nee. Word je af en toe nog met een kluitje in het riet gestuurd? Ja. Maar zijn er processen in gang gezet om het te verbeteren? Ja, absoluut. U adviseert om door te gaan met een vernieuwde Code Banken. Door nieuwe wet- en regelgeving, nationaal, Europees en mondiaal, is er een overlap met de code. Dat vergt een herziening, als het zinnig is om door te gaan met een code. En de commissie is van mening dat een nieuwe code ook de komende jaren een nuttige rol kan spelen. Het is voor de banken een kans om tegen de samenleving te zeggen: dit mag u van ons verwachten, hier mag u ons op afrekenen. Dit is niet opgelegd door de wetgever, dat vinden wij zelf. En je kunt in die code zaken regelen die je met wet- en regelgeving niet kunt regelen, op het terrein van normen en waarden en fatsoen en dat soort zaken. Een bankierseed is een poging om zo iets te doen. Al is het lastig hoe je het gaat afdwingen. Maar als een bankmedewerker de code echt helemaal aan z n laars lapt, dan moet die bankmedewerker maar ergens anders gaan werken. Dat is de uiteindelijke sanctie. Een bank is een complexe organisatie. Een commissaris moet daar de tijd voor nemen. Hoeveel? Een president-commissaris twee, drie dagen per week, bij een grote bank die goed functioneert. Bij een bankencrisis veel meer. Het is nu nog vaak zes, zeven vergaderingen per jaar. Een middagje bij elkaar komen. Misschien een hapje eten. Een commissievergadering. De balanstotalen zijn echter vele malen over de kop gegaan. De producten zijn veel complexer geworden, het is een veel globalere industrie. Ons pleidooi is: banken, overheid, Nederlandsche Bank, doe daar iets aan want het toezicht van de commissarissen is het meest effectieve toezicht, die zitten er meer bovenop dan de Nederlandsche Bank of de AFM. Daan van Seventer Rein Pijpers Secretaris Monitoring Commissie Code Banken De ontmoeting

11 11 Herstelplannen maken Waar te beginnen? Toegelicht De grotere banken hebben samen met de toezichthouder veel ervaring opgedaan met het opstellen van herstelplannen. Samen met de verscherping van de eisen onder Basel III t.a.v. kapitaal en liquiditeit, dragen herstelplannen bij aan het verkleinen van systeemrisico's en het reduceren van het risico dat de belastingbetaler te hulp moet schieten. Hoe zorgt een bank ervoor dat mogelijke problemen eerder, efficiënter en effectiever worden gesignaleerd? Hoe zorgt een bank er vervolgens voor dat deze mogelijke problemen zelfstandig worden opgelost? Hoe borg je het herstelplan goed binnen de organisatie? Welke herstelmaatregelen kunnen worden ingezet en hoe zorg je ervoor dat de juiste maatregel op het juiste moment wordt ingezet? Maar ook, hoe verhoudt een herstelplan zich tot bestaande risicorapportages en processen als ILAAP, ICAAP en stress testing? Onder andere deze vragen staan centraal bij het opstellen van een herstelplan. Voor kleinere banken kan het opstellen van een herstelplan lastig zijn vanwege beperktere capaciteit. Door ervaringen uit te wisselen met elkaar en hierover met de toezichthouder en elkaar in gesprek te gaan helpen banken elkaar om tot een goed eindresultaat te komen en zo de stabiliteit van de sector verder te vergroten. Deze kennis is op 4 maart jl., tijdens een seminar van de NVB, gedeeld met de rest van de sector. Voor 2013 zijn de middelgrote banken aan de beurt om hun herstelplan op te stellen. Uit de presentaties komen een aantal overkoepelende leerpunten naar voren: 1. Het herstelplan moet één logisch geheel vormen en moet in alle relevante onderdelen van een bank zijn ingebed. 2. Vooraf dient duidelijk te zijn welke herstelmaatregelen beschikbaar zijn, wanneer deze kunnen worden ingezet en hoe dit is ingebed in de governance van de bank. 3. Het herstelplan moet het commitment hebben van de Raad van Bestuur. Zonder deze steun kan een herstelplan niet effectief en efficiënt worden ingevoerd. 4. Bij het identificeren van de herstelmaatregelen moet al van tevoren worden nagedacht over eventuele disclosure-vereisten. Sommige maatregelen vereisen disclosure en dat heeft een weerslag op de effectiviteit van de maatregel. 5. Onderschat niet de hoeveelheid werk die gepaard gaat met het opstellen van een herstelplan. 6. Zorg ervoor dat vooraf is bepaald welke medewerkers deel uitmaken van het crisismanagementteam en zorg ervoor dat deze personen binnen één uur beschikbaar zijn voor overleg. Zorg ook voor achtervang. 7. Werk stressscenario s uit in een raamwerk. Besteed daarbij aandacht aan problemen die opkomen als gevolg van bankspecifieke situaties en ook aan problemen die sectorbreed zijn. 8. Het opstellen van een gedegen herstelplan is maar het begin. Zorg daarom ook voor een goed monitoring- en onderhoudsplan. Dit zorgt voor actuele informatie en borgt de aansluiting met de veranderende organisatie van de bank op de vooraf geïdentificeerde herstelmaatregelen. Voor elke bank zal het herstelplan er anders uitzien, omdat het plan is toegespitst op de eigen situatie en het bedrijfsmodel. Wel staat vast dat het herstelplan voor iedere bank een effectief instrument kan zijn om in een crisissituatie sneller te kunnen handelen, en daardoor erger te voorkomen. Koen Holdtgrefe Toezicht Herstelplannen: worden opgesteld door instelling zelf; worden gekoppeld aan resolutieplannen; vormen samen met resolutieplannen de living wills; de resolutieplannen worden door de toezichthouder opgesteld.

12 12 Succes in de strijd tegen fraude in het betalingsverkeer Reportage Voor het eerst in drie jaar is de fraude in het betalingsverkeer afgenomen, zowel totaal als met betrekking tot de grootste posten daarbinnen, te weten internetbankieren en skimming van betaalpassen. Dit goede nieuws bracht voorzitter Boele Staal van de NVB op 2 april jl., tijdens de publicatie van de fraudecijfers Hij voerde het woord samen met Wilbert Paulissen, voorzitter van de Electronic Crime Task Force (ECTF) en tevens hoofd van de Nationale Recherche. Fraude betalingsverkeer Internetbankieren Skimming Overig Daling fraude De totale fraude in het betalingsverkeer was afgelopen jaar 11% lager dan in 2011 en kwam uit op 82 miljoen. Deze daling is met name het gevolg van de daling in de schade als gevolg van skimming. Dit daalde van 38,9 miljoen in 2011 naar 29 miljoen in Ook de schade door fraude met internetbankieren is licht gedaald in 2012, van 35 miljoen in 2011 naar 34,8 miljoen in Vooral in de tweede helft van 2012 daalde de schade fors. De schade als gevolg van fraude met internetbankieren is in het tweede halfjaar zelfs met 60% gedaald, van 24,8 miljoen tot 10 miljoen. Het is voor het eerst in drie jaar dat er sprake is van een daling. Maatregelen Banken investeren vele miljoenen euro s om deze technische en geavanceerde criminaliteitsvormen tegen te gaan. Inmiddels hebben zij zeer effectieve systemen voor het monitoren van schadelijke software en ongebruikelijke transacties. Daardoor kan het overgrote deel van de internetfraude tijdig worden herkend en voorkomen. Een andere effectieve maatregel tegen cybercrime is het preventief blokkeren van buitenlandoverboekingen binnen internetbankieren. De daling van schade door skimming is voor een groot deel te danken aan de invoering van de EMV-chip ( het nieuwe pinnen ); in de retailbranche is niet meer geskimd doordat de pas wordt ingestoken i.p.v. geswiped. Door GEO-blocking wordt het criminelen veel moeilijker gemaakt om te profiteren van skimming. Banken werken ook nauw samen met publieke partners. Een succesvol samenwerkingsverband is de ECTF, waarin banken samenwerken met politie en het Openbaar Ministerie. Dat benadrukten Staal en Paulissen nog eens tijdens de persbijeenkomst. Een ander publiek-privaat samenwerkingsverband is het Landelijk Skimming Point. Dat heeft er aan bijgedragen dat de politie vorig jaar bijna 90 verdachten kon aanhouden voor skimming. Tot slot is het belangrijk dat klanten zelf maatregelen treffen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot hun bankrekening. Daarom voert de NVB al jaren campagnes om klanten voor te lichten over veilig bankieren. Zo zorgen banken, hun samenwerkingspartners en klanten ervoor dat het betalingsverkeer veilig blijft. Toch zullen criminelen blijven proberen om geld te bemachtigen van bankrekeningen. Daarom eindigde Staal zijn toespraak ook met de opmerking: We zullen er alles aan blijven doen om te voorkomen dat geld in de zakken van criminelen verdwijnt. Dat zien banken als hun maatschappelijke plicht. Bezoek voor meer informatie over fraude en onze campagnes onze website, Kirsi Rautiainen Veiligheidszaken

13 13 Nieuws uit Brussel Het jaar 2014 is het jaar van de Europese verkiezingen en dat heeft gevolgen voor het werkprogramma van de Commissie in de tweede helft van dit jaar en het besluitvormingsproces begin De meeste prioriteiten van het huidige Iers Raadsvoorzitterschap hebben betrekking op het bankentoezicht. Uitgelicht Rekening houdend met de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement (EP) in mei 2014 en niet veel later de Europese Commissie, is de verwachting dat na maart 2014 het besluitvormingsproces in Brussel tijdelijk stil komt te liggen vanwege de campagnes in de lidstaten. Dit betekent dat de Commissie, wil het voor de verkiezingen een Europees akkoord hebben op een dossier, uiterlijk dit najaar haar voorstel moet presenteren. Prioriteiten Iers voorzitterschap Ierland is tot 1 juli 2013 voorzitter van de Europese Raad en zij geeft de bankenunie de hoogste prioriteit. Een akkoord over de hervorming van kapitaalseisen en liquiditeit, CRD/CRR4, is begin maart 2013 bereikt. Eind juni zal de definitieve tekst worden gepubliceerd in het Official Journal. Verder wordt er intensief gewerkt aan de creatie van een Europees toezichtmechanisme (SSM), onderdeel van de bankenunie. Een Europees akkoord werd eind maart bereikt. De toekomstige werkzaamheden van het SSM (lees: ECB) wordt in het organisatorisch raamwerk bepaald. Eind september wordt hiervoor een publieke consultatie uitgeschreven, waarbij de sector nauw betrokken zal worden. Het SSM wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor de directe herkapitalisatie van banken door het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) van de 17 Eurolanden. In de eerste zes maanden van 2013 wordt over dit operationele raamwerk, de voorwaarden, onderhandeld. De Raad werkt op dit moment hard aan het bereiken van een standpunt op Bank Recovery and Resolution (Crisismanagement) en op de richtlijn Depositogarantiestelsel (DGS). De Raad en het EP moeten uiterlijk juni 2013 een Europees akkoord bereiken over deze twee voorstellen. Dit moet de Commissie in staat stellen om na de zomer voorstellen te doen voor het Europees Resolutiemechanisme (ERM), een Europese resolutieautoriteit en -fonds. Het Iers voorzitterschap hoopt zo snel mogelijk een Raadsstandpunt te bereiken op Markets in Financial instruments Directive (MIFID/MIFIR), zodat men na de zomer kan beginnen aan de onderhandelingen met het EP voor een Europees akkoord. De tijd dringt om dit akkoord te bereiken voor de EU verkiezingen. Wanneer dit Raadsstandpunt op MiFID bereikt is, kan men vanwege de samenhang ook de triloogonderhandelingen voor de richtlijn en verordening Marktmisbruik afronden. Daarnaast streeft het Iers voorzitterschap op een Europees akkoord op de Europese Hypothekenrichtlijn en Central Securities Depositories. Een akkoord op de Financiële Transactietaks (onder versterkte samenwerking) zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn onder het Iers voorzitterschap. Daarvoor liggen de standpunten van de lidstaten te ver uiteen. Wat kunnen we nog verwachten? Vanwege de eerder genoemde prioriteiten op prudentieel toezicht, de enorme werkdruk en interne discussie binnen de Commissie zijn bijna alle geplande wetgevingsinitiatieven op retail- en betalingsgebied uitgesteld met een paar maanden tot soms wel een jaar. De Commissie presenteerde onlangs een groenboek en consultatie Long Term Investments, waarin de effecten van regeldruk worden geadresseerd. Toch draait de motor van de Commissie op volle toeren. Er staat in mei een communicatie en wetgevingsinitiatief t.a.v. schaduwbankieren gepland. In juni vindt, met ongeveer een jaar vertraging, de herziening van de richtlijn Betalingsdiensten (PSD) plaats, evenals de presentatie van de verordening voor de Multilaterale Interchange Fees (MIF s). In juni wordt de Securities Law Directive verwacht, evenals voorstellen voor het versterken van het raamwerk rondom het vaststellen van benchmarks, zoals Libor en Euribor. De Commissie zal waarschijnlijk in september een wetgevingsinitiatief over de structuur van banken, een follow-up van het Liikanen rapport, presenteren. Buiten deze behandeling van wetgevingsvoorstellen zal de sector ook intensief betrokken worden bij de totstandkoming van een enorm aantal zogenaamde level 2-maatregelen, de technische standaarden en uitvoeringsbepalingen die worden opgesteld door de Europese toezichthouders EBA en ESMA n.a.v. een politiek akkoord (level 1) op bovenstaande dossiers. Voor leden is er meer informatie te vinden op het ledennet van de NVB onder Politiek Brussel. Martijn Vliegenthart Public Affairs Brussel Andere actuele dossiers die spelen, zijn: dataprotectieverordening; Packaged Retail Investment Products (PRIPs); Insurance Mediation Directive; Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS); en de vierde herziening van de antiwitwasrichtlijn.

14 14 Nieuwe voorzitter: Chris Buijink De NVB krijgt een nieuwe voorzitter. Drs. Chr. P. (Chris) Buijink, op dit moment secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, wordt door het bestuur aan de leden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de NVB en zal per 1 juni 2013 aantreden. Chris Buijink is 58 jaar oud, getrouwd en heeft twee kinderen. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sinds 1980 in diverse functies bij het ministerie van Economische Zaken. Hij was onder meer plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, plaatsvervangend secretaris-generaal en directeur-generaal Ondernemen en Innovatie. Sinds 2007 is hij de hoogste ambtenaar van het departement. Om het belang van de dialoog met alle stakeholders te benadrukken, nemen tegelijkertijd de voorzitters van de raden van bestuur van Rabobank, ING en ABN AMRO zitting in het bestuur van de NVB. Chris Buijink volgt Boele Staal op, die in juli vorig jaar in het bestuur van de NVB heeft aangekondigd op een geschikt moment met pensioen te willen gaan. De NVB is Boele Staal zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen periode. Toegelicht Minister Dijsselbloem opent ledenbijeenkomst Ieder jaar organiseert de NVB een nieuwjaarsreceptie. Het nieuwe jaar geeft aanleiding om elkaar te ontmoeten en informeel te spreken over het komende jaar. Op 14 januari j.l. vond deze receptie bij de NVB plaats met voorafgaand een ledenbijeenkomst. Na de opening van de ledenbijeenkomst door Boele Staal hield minister Dijsselbloem van het ministerie van Financiën een speech over zijn visie op de sector. Verder sprak Hans van der Noorda (ING) over de financiering van BV Nederland, Jeroen Drost (NIBC) over de stapeling van regelgeving en Peter Blom (Triodos) over de diversiteit van de bankensector. Aansluitend aan deze bijeenkomst vond de nieuwjaarsreceptie plaats waarbij Boele Staal de oproep deed aan de bankensector om werkelijk contact te maken met de samenleving. De speech van Boele Staal is te vinden op

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal nummer 4 december 2013 Bank Wereld Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal Ongewenste prikkels versus klantbelang Verandering hangt in de lucht

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2012 Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Banken. Kwartaalblad, nummer 3, december 2011. Bankiers voor de klas. Nepmail. Daar trapt u niet in!

Nederlandse Vereniging van Banken. Kwartaalblad, nummer 3, december 2011. Bankiers voor de klas. Nepmail. Daar trapt u niet in! Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 3, december 2011 Bankiers voor de klas Nepmail. Daar trapt u niet in! Zorgen over de eurozone Op 10 november 2011 heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Ali B lanceert geldezelcampagne

Ali B lanceert geldezelcampagne Ali B lanceert geldezelcampagne Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 2, juli 2011 57 miljoen schade door fraude Faire prijs voor hypotheek Ondertussen in Basel 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bank Wereld. Mogelijkheden voor zzp ers en flexwerkers op de woningmarkt. De ontmoeting met Stan Vermeulen (Joolz) en Maarten Rosenberg (Rabobank)

Bank Wereld. Mogelijkheden voor zzp ers en flexwerkers op de woningmarkt. De ontmoeting met Stan Vermeulen (Joolz) en Maarten Rosenberg (Rabobank) nummer 2 Juni 2015 Bank Wereld Mogelijkheden voor zzp ers en flexwerkers op de woningmarkt De ontmoeting met Stan Vermeulen (Joolz) en Maarten Rosenberg (Rabobank) Joris Luyendijk in dialoog met bankiers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

Vervolgens zal ik stapsgewijs in bijlagen die een integraal onderdeel van deze brief vormen, ingaan op de diverse specifieke maatregelen.

Vervolgens zal ik stapsgewijs in bijlagen die een integraal onderdeel van deze brief vormen, ingaan op de diverse specifieke maatregelen. 31980 Parlementaire Enquête Financieel Stelsel 32545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 55 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Q1 14. Iedereen weet dat hij een keer aan het kortste eind trekt. Gezocht: deskundige bestuurders (m/v) De norm is infor meren in plaats van motiveren

Q1 14. Iedereen weet dat hij een keer aan het kortste eind trekt. Gezocht: deskundige bestuurders (m/v) De norm is infor meren in plaats van motiveren OMNI Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer Q1 14 Onderzoek CPB Doorsneepremie leidt niet tot doorsneepensioen Europees Parlement Lijsttrekkers aan het woord over pensioen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en verantwoording 1.1 Totstandkoming Commissie 1.2 Taak en werkwijze Commissie 1.3 Aanleiding en reikwijdte voorrapportage 1.4 Opbouw rapportage 2 Relevante

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector HOOFDSTUK 3 OVER DE FINANCIËLE SECTOR 3. Inleiding De commissie heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die de Nederlandse overheid in 008 en 009 heeft genomen om de financiële sector op de been te

Nadere informatie

De financiële markten aan banden?

De financiële markten aan banden? De financiële markten aan banden? Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 2, februari 2013 De financiële markten aan banden? Hoe krijgen we weer

Nadere informatie

Stapeling Regelgeving

Stapeling Regelgeving FINANCIAL SERVICES Stapeling Regelgeving Een onderzoek naar de effecten van de toename en stapeling van regelgeving op de Nederlandse bancaire dienstverlening September 2012 kpmg.com Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het AFM jaarverslag over 2010. Hierin leest u hoe de AFM heeft gewerkt aan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het AFM jaarverslag over 2010. Hierin leest u hoe de AFM heeft gewerkt aan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Nieuws brief jaargang # 24 nummer 2 maart / april 2014 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1-3 Algemene Leden Vergadering 2014

Nadere informatie

Pensioen. nummer 2, juni 2014

Pensioen. nummer 2, juni 2014 Pensioen. nummer 2, juni 2014 Marc van Luijk & Dick Berlijn Hackers zijn lui. Als ze bij een ander makkelijker binnenkomen, doen ze het daar. De gelegenheid creëert de dief In dit nummer: 04 10 20 30 3

Nadere informatie

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013 Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit Thema s DNB toezicht 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 De financiële sector vergroot zijn weerbaarheid 6 2.1 Banken: migratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 632 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) Nr. 15 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Maart 2010. Pensioenbulletin PFP 1

Pensioenbulletin. Maart 2010. Pensioenbulletin PFP 1 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Maart 2010 PFP goed hersteld van crisis Bestuurslid Peter van der Graaf: Zonder risico geen betaalbaar pensioen Veranderingen rond de AOW Waarom verschilt

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie