ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING PAROCHIE NIEUWS BORCULO TE BORCULO. 16 januari 2011 t/m februari No. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING PAROCHIE NIEUWS BORCULO TE BORCULO. 16 januari 2011 t/m februari 2011. No. 1."

Transcriptie

1 ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING TE BORCULO PAROCHIE NIEUWS BORCULO 16 januari 2011 t/m februari 2011 No. 1. 1

2 INHOUD Blz. 2 Inhoud. Blz. 3 Blasiuszegen Blz. 4-9 Nieuws van de Locatieraad en de Pastoraatsgroep Blz Maria verering Blz. 11 Week van Gebed Blz Liturgisch rooster van 15 jan. t/m 26 februari 2011 Blz Aktie Kerkbalans Blz Liturgisch rooster van de HH. Twaalf Apostelen. Blz Vaste rubriek Rondom en in onze kerk. Blz Interview Imka Wieggers - Hartman Blz. 27 Stiltedag - Rejoice Blz. 28 Gebed Blz Invulformulieren. Blz Adressen en informatie. INLEVEREN KOPIJ Beste lezers en lezeressen, Voor U ligt nu het 1 e nummer van het nieuwe jaar. Allereerst wensen wij U een gezegend en gezond 2011 toe. Dit nummer staat zoals U aan de voorkant kunt zien in het teken van de jaarlijkse Aktie kerkbalans. Graag uw aandacht hiervoor. We hebben Uw steun hard nodig. Ook is er op verzoek, een interview aan Imka Wieggers Hartman, geestelijk verzorger van het J.W. Andriessenhuis, geplaatst, die door Ansje Vink Wiersma geschreven is. Te lezen vanaf blz. 24 Berichten en mededelingen voor de 2e uitgave van 2011 dienen uiterlijk vóór 15 februari bij de redactie binnen te zijn ( u kunt uw berichten ook in de brievenbus van de pastorie deponeren). Voor actuele informatie kunt u de volgende website raadplegen : Site van de HH12apostelen : Beluisteren van vieringen : Ons adres luidt : Het redactieteam. 2

3 De Blasiuszegen Het is een mooi gebruik dat in katholieke kerken ieder jaar de Blasiuszegen kan worden gegeven op of rond 3 februari. Traditioneel gebeurt dit met kaarsen die gewijd worden op het feest van Maria Lichtmis, op 2 februari. Sinds de Middeleeuwen wordt deze zegen gegeven, om bescherming te vragen tegen keelaandoeningen en andere kwalen. De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er bijna niets over hem bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. Bij het geven van de Blasiuszegen houdt de priester twee gewijde kaarsen gekruist tegen de keel van de gelovige. Hij spreekt daarbij de zegen uit met de woorden: Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bescherme God u tegen keelziekte en alle andere kwalen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ook in onze parochie HH. Twaalf Apostelen is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Dat kan aan het eind van de volgende Eucharistievieringen: woensdag 2 februari om 9.00 uur in de Emmanuelkerk te Zutphen; woensdag 2 februari om uur in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo; donderdag 3 februari om 9.00 uur in de H. Willibrordkerk te Hengelo; donderdag 3 februari om in de St. Josephkerk te Lochem. Graag tot ziens! F.G. Hogenelst, Pastoor A.M. ten Klooster, pastor 3

4 NIEUWS VANUIT DE LOCATIERAAD EN DE PASTORAATSGROEP. Beste mede-parochianen, BIJ HET BEGIN VAN 'T NIEUWE JAAR. Bij de start van al weer een nieuw jaar willen ook wij als gezamenlijke Pastoraatsgroep en Locatieraad graag aansluiten bij de vele wensen en voornemens. Om te beginnen willen wij alle parochianen een goed, gezond en gezegend 2011 toewensen. Langs deze weg willen we u allen dank zeggen voor het genoten vertrouwen en voor uw inzet in het belang van de "Borculose Geloofsgemeenschap". Zonder uw inzet en bijdrage in welke vorm dan ook kunnen we in feite niets. Tevens willen we hierbij het Pastoresteam van de HH, Twaalf Apostelen, emeritus pastoor G.A, Simons en diaken Günter Oude Groen bedanken voor de pastorale ondersteuning en raad gedurende het afgelopen jaar. Met hun inspirerende inzet kunnen we ook op de drempel van 2011 nog steeds een actieve, levendige en samenbindende geloofsgemeenschap zijn. Ook willen we langs deze weg eveneens onze dank uitbrengen aan alle vrijwilligers (sters) voor hun grandioze inzet. De vieringen tijdens de Kerstdagen waren sfeervol verzorgd. De kerststal was weer fraai aangekleed en niet te vergeten was ook de toegangsweg naar onze kerk weer sneeuwvrij. Dankzij al die gezamenlijke inspanningen gaan we vol goede moed en vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. 4

5 AKTIE KERKBALANS In de week van 16 tot en met 30 januari, voeren de deelnemende kerken weer hun jaarlijkse financiële kerkbalans-aktie uit. Het motto luidt een kerk is van blijvende waarde. Voor menigeen speelt de kerk - onze kerk - niet meer de vanzelfsprekende rol als voor velen in vroegere tijden. In de afgelopen periode hebben ook vaak diepgelovigen in onze katholieke kerk, afstand genomen van de kerk omdat zij zich niet langer ( om overigens heel verschillende redenen) thuis voelden in de kerk. Dat had vaak niets te maken met de plaatselijke geloofsgemeenschap, maar wel met (inter)nationale ongewenste ontwikkelingen. Juist in de Borculose geloofsgemeenschap "Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming" probeert onze kerk voor allen die dat willen een houvast, hoop en inspiratie te zijn en te blijven. Alles van waarde vergt onderhoud : een relatie, een vriendschap, een levenshouding. Zo is het ook met onze kerk, met onze gebouwen en het kerkhof aan de Steenstraat, maar ook met al die medegelovigen die het waard zijn "te onderhouden". Daarom de aktie Kerkbalans. Daarmee blijft u het mogelijk maken dat de kachel brandt en het dak niet lekt, maar ook dat al die vrijwilligers onder goede omstandigheden hun werk kunnen doen en dat jong en oud zich thuis kunnen voelen in een houvast, hoop en inspiratie biedende geloofsgemeenschap. Daarom gaan binnenkort de wijkhoofden weer op pad voor onze eigen geloofsgemeenschap. In ons speciale inlegvel over Kerkbalans hebben we in dit parochieblad ook de vastgestelde "Deelbegroting voor 2011" opgenomen. In één oogopslag kunt u zien waarvoor we euro's ontvangen, maar ook waar de euro's in 2011 zoal voor nodig zijn. Doe mee... blijf onze kerk financieel steunen. Iedere bijdrage, ongeacht de grootte, is welkom. 5

6 Alvast heel hartelijk dank voor uw kerkbijdrage! TARIEVEN Tegelijk met de vaststelling van de deelbegroting over 2011 zijn eveneens de liturgische en graftarieven trendmatig bijgesteld aan de gestegen kostenontwikkelingen e.d. Wij kunnen u daarbij mededelen dat de tarieven in de pas lopen met die van de andere geloofsgemeenschappen binnen de HH12Apostelen. Vanaf 1 januari 2011 gelden de volgende tarieven : Liturgische tarieven: Mis- / gebedsintentie (stipendium) 7,50 Uitvaart, inclusief begrafenis 340,-- Uitvaart, inclusief crematie 410,-- Begrafenis- crematiebegeleiding zonder uitvaart 245,-- Avondwake 85,-- Huwelijk (t.w. alle kosten huwelijksviering) 260,-- Huwelijksjubileum (kosten jubileumviering) 210,-- Dopen (individuele doop, kosten per dopeling) 40,-- Dopen (gez.doopviering, kosten per dopeling) 50,-- Eigen bijdrage b.g.v. de Eerste H.Communie 15,-- Eigen bijdrage b.g.v. het H. Vormsel 15,-- Graftarieven (R.K. Kerkhof) : Grafdelven kinderen tot 12 jaar 150,-- Grafdelven volwassenen 300,-- Grafdelven urnengraf 100,-- Grafrechten + onderhoud 20 jaar urnengraf 800,-- Grafrechten + onderhoud 20 jaar enkel graf 800,-- Grafrechten + onderhoud 20 jaar dubbel graf 1.520,-- Kosten grafakte / administratiekosten 30,-- Overige tarieven: Offerkaarsen (Maria van Altijddurende Bijstand) 0,50 Misboekjes (boekjes voor de weekendliturgie) 0,30 Incidenteel gebruik KJ-gebouw (per dagdeel) 25,-- Het bestuur van de HH Twaalf Apostelen tracht alle tarieven in de twaalf geloofsgemeenschappen op één lijn te krijgen. De mogelijkheid is gegeven hierin in een aantal jaren naar toe te groeien. Tegen deze achtergrond hebben wij toestemming verkregen om het tarief voor een mis- of gebedintentie te handhaven op 7,50 per intentie, 6

7 DE PASTORAATSGROEP kijkt naar onze geloofsgemeenschap De voortgang In een eerder parochienieuws vertelden wij u al over de foto van onze Borculose geloofsgemeenschap; in feite een beschrijvend beeld van de kenmerken en aandachtspunten van onze geloofsgemeenschap. Bij deze onze eerste bevindingen. Onze geloofsgemeenschap, hecht en traditioneel De Borculose parochie is te typeren als traditioneel van aard. Onze geloofsgemeenschap heeft relatief veel oudere parochianen die veel belang hechten aan de Rooms-Katholieke tradities en de Eucharistieviering. Zij missen nu node de wekelijkse Eucharistieviering in Borculo. Zij zullen door hun sterke lokale hechting niet snel naar een andere plaats (willen) gaan. Als pastoraats-groep zijn wij ons terdege bewust van deze traditie, deze belangrijke basis van onze geloofsgemeenschap. Vaker samenwerken binnen groot parochieverband is echter onontkoombaar. De noodzaak om voor de uitvoering van vieringen en (jongeren)activiteiten in de toekomst samenwerking te zoeken met andere lokale geloofsgemeenschappen binnen het parochieverband HH 12 Apostelen is duidelijk. Als pastoraatsgroep realiseren wij ons ook dat activiteiten en vieringen in groter parochieverband, met zorgvuldigheid moeten worden begeleid binnen onze eigen lokale geloofsgemeenschap. En wij zien in dat deze ontwikkelingen alleen succes hebben als we ons allemaal bewust zijn van het nut en de zin. Daarom zal de pastoraatsgroep zoveel mogelijk betrokken zijn, er bovenop zitten, informatie geven en delen, en de veranderingen begeleiden. En steeds geldt: we doen lokaal wat lokaal kan en centraal wat centraal moet. Zo zullen we worden gesterkt en bemoedigd door elkaars kracht. Aandacht voor jongvolwassenen Onze geloofgemeenschap kent relatief veel jonge gezinnen en jongeren. Helaas zo is de ervaring- zijn zij nauwelijks terug te vinden in de kerk. Jongeren zijn na hun Eerste Heilige Communie 7

8 of heilig Vormsel nagenoeg niet meer actief betrokken bij kerkelijke activiteiten. Wij zijn tot een voorzichtige eerste conclusie gekomen dat wij als kerkgemeenschap aandacht moeten gaan schenken aan de jongvolwassenen en jonge gezinnen, door middel van vernieuwende activiteiten en vieringen. Jongvolwassenen betreft de groep tussen de 15 en 30 jaar. Een positieve ontwikkeling is dat er in Borculo steeds vaker andere vieringen worden aangeboden, zoals Woord- en Communievieringen; gelukkig ook met een actief aandeel van de jeugd. Met deze vieringen kan een bredere groep jongere parochianen aangesproken worden. Kortom: de pastoraatsgroep merkt dat er behoefte is aan een breder aanbod van alternatieve vormen van vieringen en activiteiten teneinde een grotere groep kerkgangers te bereiken, van diverse leeftijden en in diverse fasen van hun leven. Te denken valt in dit kader ook aan lezingen, spirituele bijeenkomsten en meditatie. Vooral aandacht voor jongvolwassenen en gezinnen schept in de toekomst de nieuwe basis voor een levende geloofsgemeenschap met betrokken parochianen. Als wij jongvolwassenen en gezinnen weten te binden en kunnen betrekken bij kerkwerk, dan werkt dat ook door naar de jongste jeugd. Gelet op dat laatste punt blijft de pastoraatsgroep streven naar contacten met de Jorisschool. Vrijwilligers Borculo is ook een geloofsgemeenschap die kan bouwen op veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Met deze vrijwilligers kunnen we binnen onze geloofsgemeenschap veel vieringen en kerkelijke activiteiten aan. We kunnen zeg maar goed op eigen benen staan. De keerzijde waarover de pastoraatsgroep haar zorg uitspreekt is dat er in de toekomst een gebrek zal ontstaan aan extra, nieuwe en jongere vrijwilligers. Veel van onze vrijwilligers zijn senioren; jongeren zijn moeilijk te enthousiasmeren. Tevens is er weinig uitwisseling van kennis, ervaring en kwaliteit en mensen. Kortom: de voortgang van activiteiten heeft een broze basis en loopt gevaar. De pastoraatsgroep ziet dat de continuïteit en vernieuwing ontbreekt. De en krijgen niet de gelegenheid om te 8

9 groeien, dat wil zeggen: zich te verdiepen en te verbreden. Anders gezegd: met nieuwe mensen, nieuwe ideeën en activiteiten ontplooien. Wij realiseren ons ook dat dit voor de ene nijpender is dan voor de andere. Echter, willen we ook in de toekomst bestaande en nieuwe parochianen, oud en jong, blijven en kunnen aanspreken, dan zullen de en met prioriteit aandacht vragen. De pastoraatsgroep zal deze aandacht ook gaan geven, zal waar nodig meepraten over vernieuwing en verdieping. MARIA VERERING In het gedeelte waar de Constitutie over de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie het liturgisch jaar behandelt, komt de bijzondere plaats die heilige maagd Maria heeft in het leven van de kerk en in dat van vele gelovigen afzonderlijk, duidelijk tot uiting. Al direct na het spreken over de viering van de mysteries van Christus in de loop van het jaar komt de verering van de maagd Maria ter sprake. 9

10 In nr. 103 van deze Constitutie lezen wij: 'Bij de viering van deze jaarlijkse kring van de mysteries van Christus vereert de kerk met een bijzondere liefde de heilige moeder van God, Maria, die onverbrekelijk met het heilswerk van haar Zoon is verbonden; in haar bewondert en verheerlijkt zij de meest verheven vrucht van de verlossing en beschouwt zij met vreugde, als in een smetteloos beeld, datgene wat zijzelf geheel verlangt en hoopt te zijn.' Twee benaderingswijzen In deze tekst komt een theologische, liturgische benadering naar voren. Daarnaast is er in de kerk sprake van een volksdevotionele omgang met Maria die een grote verspreiding kent in alle continenten van de wereld. Bij deze benadering ligt de nadruk op Maria's bemiddelende voorspraak bij haar goddelijke Zoon ter leniging van onze menselijke noden, ziekten en al wat ons verdriet doet. Het daarmee gepaard gaande verzoek om hulp komt duidelijk tot uitdrukking in de vele bedevaartplaatsen die overal ter wereld ter ere van de maagd Maria zijn ontstaan. Aanleiding tot hun ontstaan waren veelal verschijningen van de Moeder Gods of wonderbare genezingen en andere gebedsverhoringen die aan haar tussenkomst te danken waren of daaraan werden toegeschreven. Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Op 11 februari viert de kerk in een vrije gedachtenis het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Herdacht wordt hoe in het jaar 1858 in de grot van Massabielle bij Lourdes Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. De kerk viert niet het feit van de verschijning zelf, maar laat de aandacht uitgaan naar Maria die zich toen bekend maakte als de Onbevlekte Moeder van God. N.a.v. deze verschijning is Lourdes een van de grootste en meest bekende bedevaartplaatsen geworden ter ere van de maagd Maria, waar vele mensen, zondaars en zieken, met hun noden naar toe gaan en hun gebeden verhoord worden. Vanwege de vele zieken die naar Lourdes gaan, heeft paus Johannes Paulus II in 1992 deze dag gemaakt tot een jaarlijkse werelddag voor de zieken. In het gebed van deze feestdag wordt God gevraagd om op voorspraak van Maria onze menselijke zwakheid te hulp te komen en de kracht te schenken om uit de zonde op te staan. 10

11 Week van Gebed 2011: 'Trouw en toegewijd'. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2011 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema Trouw & Toegewijd verwoordt heel kernachtig de houding die de christelijke gemeenschap nastreeft. De gebedsweek van beide organisaties vindt in 2011 plaats van 16 tot 23 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. In dit Bijbelvers worden vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw aan het woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed. Gebed is niet alleen een spirituele ervaring met God, het is ook een kwestie van toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk. Dit Bijbelgedeelte is aangedragen door een groep christenen uit Jeruzalem. Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen. Voor meer informatie en het bestellen van materiaal: 11

12 LITURGISCH ROOSTER VOOR DE KERK TE BORCULO VAN 15 januari t/m 26 februari 2011 Zaterdag 15 januari uur Woord- en communieviering Parochiekoor Voorganger: J. van Kranenburg, pastoraal werker Altaardiensten: Melanie Bon Isa te Braake Collectanten: Dhr. H. Essink Dhr. H. Brokers Misintenties 15 januari: Ouders Luttikholt - Garstenveld jrgt Wim Vreman Mien Wintermans - Sonsma Guus Overgoor Mariet Marsman - van der Aa Henk de Vries KOSTERSDIENSTEN: (17 t/m 23 januari) Dhr. A. Donderwinkel Zaterdag 22 januari uur Woord- en communieviering Voorgangers: eigen Altaardiensten: Jurre Haanepen Collectanten: Dhr. V. te Braake Misintenties 22 januari: Wim Mulder en familie Guus Overgoor Truus Sasse jrgt RK Koor Stemmig Thijmen Nijman Dhr. H. Ketterink Theo Spliethof Gerard Sasse KOSTERSDIENSTEN: (24 t/m 30 januari) Mw. D. Belterman Dhr. L. Belterman Ouderenviering Dinsdag 25 januari Voorganger: J. van Kranenburg, pastoraal werker 12

13 Zondag 30 januari Woord- en communieviering Voorganger: T. ten Bruin, diaken Altaardiensten: Dorien te Boome Collectanten: Dhr. F. Jansen Misintenties 30 januari: Gerrit Stegeman jrgt Henk Nijhof en familie Parochiekoor Sietske te Braake Dhr. H. te Boome Kees van Heijnsbergen Guus overgoor KOSTERSDIENSTEN: (31 januari t/m 6 februari) Mw. B. Brokers Dhr. Th. Stevens Woensdag 2 februari uur Maria Lichtmis Eucharistieviering en Blasiuszegen Parochiekoor Voorganger: F.G. Hogenelst, pastoor Altaardiensten: Isa te Braake Marte Haanepen Vrijdag 4 februari uur Communieviering woon- en zorgcentrum J.W. Andriessenhuis Zaterdag 5 februari uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger: G. Simons, emeritus pastoor en G. Oude Groen, diaken Altaardiensten: Harmke Haanepen Melanie Bon Collectanten: Dhr. H. Essink Dhr. H. Brokers Misintenties 5 februari: Andre Jansen jrgt Guus Overgoor Riek en Theo Verheijen Agnes Versteegen - Giesen Overleden familie Geerligs en Ottenschot KOSTERSDIENSTEN: (7 t/m 13 februari) Dhr. A. Donderwinkel 13

14 Zondag 13 februari Eucharistieviering en dopen Voorganger: A. ten Klooster, pastor Altaardiensten: Esmee Hilhorst Collectanten: Dhr. V. te Braake RK Koor Stemmig Stan te Braake Dhr. H. Ketterink Na de eucharistieviering is er gelegenheid voor een kop koffie of thee in ons KJ-gebouw. Iedereen is van harte welkom Misintenties 13 februari: Gerda Klein Severt Elsinghorst en familie Overleden ouders Brokers Bremer Guus Overgoor KOSTERSDIENSTEN: (14 t/m 20 februari) Mw. D. Belterman Dhr. L. Belterman Zaterdag 19 februari uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger: F.G. Hogenelst, pastoor Altaardiensten: Fabienne Nijman Thijmen Hilhorst Collectanten: Dhr. F. Jansen Dhr. H. te Boome Misintenties 19 februari: Theo Spliethof Guus Overgoor Mien Wintermans - Sonsma Dora Baks Helmers Henk de Vries KOSTERSDIENSTEN: (21 t/m 27 februari) Mw. B. Brokers Dhr. Th. Stevens Dinsdag 22 februari Ouderenviering Voorganger: F.G. Hogenelst, pastoor Zaterdag 26 februari uur Woord- en communieviering Voorgangers: eigen Altaardiensten: Laura Essink Collectanten: Dhr. H. Essink Parochiekoor Wieke Haanepen Dhr. H. Brokers 14

15 15

16 KERKBALANS BORCULO Beste mede-parochianen, Een kerk is van blijvende waarde... Voor onze Borculose Kerk geldt dat ook! Voor vele honderden mensen uit onze Borculose Geloofsgemeenschap en vele, vele duizenden in ons land is deze blijvende waarde absoluut waar. Het geloof speelt een belangrijke rol in hun leven. In de kerk vinden ze steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog veel meer waardevolle zaken. Geloven is gratis, maar het werk van onze Geloofsgemeenschap moet wel gefinancierd worden. Daarom doen we ook in 2011 weer mee met de Aktie Kerkbalans. De jaarlijkse financiële aktie waarmee u de Borculose Geloofsgemeenschap ondersteunt en in stand houdt. Om u enigszins inzicht te geven waar zoal de jaarlijkse kosten en de onderhoudslasten van de gebouwen (kerk, pastorie en KJgebouw), het kerkhof, de pastorietuin e.d. voor nodig zijn treft u een beknopte versie van het "financiële huishoudboekje" aan. Met deze presentatie willen we niet alléén verantwoording afleggen voor het gevoerde financiële beleid, maar tevens willen we weergeven waar zoal de inkomsten en bijdragen van de parochianen aan zijn of worden besteed. Kortom in één oogopslag kunt u de baten en lasten goed met elkaar vergelijken. 16

17 Het "financiële plaatje" voor Borculo in één oogopslag : LASTEN Werkelijk Begroot Begroot _ Persoonskosten , , ,- Kosten(+ onderhoud)kerk ed , , ,- Rente schulden/fundaties 851,-- 990, Kosten eredienst 5.831,-- 4,800, ,- Past.kosten (Par.Nieuws) 3.424, , ,- Verpl.Bijdragen (o.a.bisdom) 6.974, , ,- Beheerskosten 3.868, , ,- Voordelig saldo 1.839,-- 51,-- Totaal lasten , , ,- BATEN Kerkbijdragen (+collectes) , , ,- Opbrengst reserves ed 5.273, , ,- Nadelig saldo ,- Totaal , , ,- Helaas sluit de deelbegroting voor 2011 met een nadelig geraamd saldo van totaal 1.480,--. Hiervoor zijn de volgende beweegredenen aan te voeren. De persoonskosten (d.w.z. alle kosten voor het pastoresteam, overheadkosten, organisten en dirigenten) zullen volgens de vastgestelde versleuteling een onvermijdelijke stijging ondergaan. Voorts is op basis nadere planning en rapportage van de Monumentenwacht komen vast te staan dat een aantal onafwendbare (groot-) onderhoudszaken aan de gebouwen aan de Steenstraat dienen te worden uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid hebben we het hier over onuitstelbaar (groot-) onderhoud. Maar... we hebben vanuit Borculo aan het centrale parochiebestuur beargumenteerd kenbaar gemaakt dat we met de financiële steun van onze parochianen en de trouwe inzet van de vrijwilligers (sters) er alles aan zullen doen om het geraamde tekort in 2011 weg te werken, zodat we met gezamenlijke inspanning een sluitende exploitatie kunnen bewerkstelligen. 17

18 Dus... uw kerkbijdrage (kerkbalans) is en blijft voor Borculo de belangrijkste bron van inkomsten, naast natuurlijk de inkomsten uit collectes, misintenties en voor de diverse liturgische diensten. Het is verheugend u te kunnen mededelen dat de inkomsten via kerkbalans de laatste jaren vrij stabiel blijven. Er is zelfs sprake van 'n lichte stijging!!! De jaaropbrengsten zien er als volgt uit : jaaropbrengst kerkbalans : ontvangen bedrag : , , , , , ,--. Met uw financiële steun hopen we van ganser harte een jaaropbrengst van ,-- voor 2011 "binnen" te halen. Binnenkort komen de wijkhoofden weer bij diverse parochianen met de vaste enveloppe aan de deur. Wij rekenen weer op u!!! En... aan al degenen die hun kerkbijdrage automatisch voldoen, vragen we thans eens na te gaan of het mogelijk is de vaste bijdrage enigszins te verhogen. Ga daarvoor naar uw eigen bank en pas het bedrag dat u jaarlijks (of periodiek) geeft aan. En... al u internet-bankiert dan kunt u op een vrij eenvoudige wijze uw bijdrage aanpassen. Alvast bij voorbaat dank voor uw kerkbijdrage in De Locatieraad van Borculo. 18

19 Rooster van de parochie HH. Twaalfapostelen DAG LOCHEM VORDEN RUURLO JOPPE ZUTPHEN za 15 jan zo 16 jan 2 e zo za 22 jan Zo 23 jan 3 e zo Za 29 jan Zo 30 jan 4 e zo zo 6 fen 5 e zo za 12 feb zo 13 feb 6 e zo za 19 feb zo 20 feb 7 e zo za 26 feb zo 27 feb 8 e zo Hogenelst +dopen Werkgroep Oec.viering vkranenburg Oec.viering Ger.Kerk +dopen Hogenelst vkranenburg Werkgroep V.d. Meer +dopen uur vkranenburg Leisink uur Pres. EHC Hogenelst uur Euch Ten Bruin Oude Groen Hogenelst Zandbelt uur Werkgroep vkranenburg St. Jan St. Jan Emma Kinderviering Hogenelst St. Jan V.d. Meer Emma Werkgroep Emma Hogenelst St. Jan Van Heugten Emma Kinderviering St. Jan Ten Bruin

20 Rooster van de parochie HH. Twaalfapostelen DAG za 15 jan zo 16 jan 2 e zo za 22 jan Zo 23 jan 3 e zo Za 29 jan Zo 30 jan 4 e zo za 5 feb zo 6 feb 5e zo za 12 feb zo 13 feb 6e zo za 19 feb zo 20 feb 7e zo za 26 feb zo 27 feb 8e zo uur Oec. Viering Ten Bruin uur uur uur Hogenelst uur uur Hogenelst VIER- AKKER uur Hogenelst KEIJEN- BORG Oec.viering NPB uur Zandbelt Koor / huw.jub. Hogenelst uur uur Ten Bruin uur Werkgroep uur Hogenelst Oec.viering Van Heugten Zandbelt Werkgroep Ten Bruin Werkgroep Hogenelst uur Werkgroep uur vkranenburg Van Heugten uur vkranenburg uur Werkgroep uur Hogenelst Werkgroep uur HENGELO BAAK STEEN- DEREN uur Hogenelst OLBUR- GEN uur Van Heugten uur Hogenelst Oude Groen Leisink Werkgroep uur vkranenburg 20

21 RONDOM EN IN ONZE KERK. Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en aartsbisdom. OVERLEDEN Op 29 augustus 2010 overleed op 88-jarige leeftijd te Arnhem Huub Knops. Op zijn verzoek hebben wij in besloten kring afscheid van hem genomen. Kinderen en kleinkinderen Knops " Moge hij rusten in vrede Op 4 december 2010 is op 87 jarige leeftijd overleden : Guus (Augustinus Bernardus)Overgoor, weduwnaar van Dina Overgoor- Dute. Guus woonde aan het Perkamentlaantje 7 te Borculo. " Moge hij rusten in vrede " OPBRENGST COLLECTES De deur-collecte voor onze oudere mede-parochianen heeft totaal 240,30 opgebracht. Dankzij uw bijdrage hebben we met Kerstmis zo'n 80 ouderen met een kerstattentie kunnen verrassen. November 2010 (4 vieringen) 316,84 Adventszondagen (4 vieringen) 296,40 Kerst (3 vieringen) 24/25 december 840,68 INFORMATIE VAN DE PAROCHIE HH. TWAALF APOSTELEN De kwantitatieve samenstelling van het pastoraal team blijft een zorg. Het pastoraal team wordt bijgestaan door drie diakens en drie pastoraal medewerkers. De vacature die is ontstaan door het vertrek van pastoraal werker Wil Matti is nog niet opnieuw ingevuld en er zijn geen tekenen dat een spoedige invulling te verwachten is. Integendeel. Deze maand komt het Groot Pastoraal Team samen om met elkaar te bespreken hoe uitvoering te geven aan het pastoraal beleidsplan. Het parochiebestuur is onlangs met de komst van twee nieuwe bestuursleden uitgebreid. De interne werkverdeling is inmiddels 21

22 opnieuw vastgesteld. Herman Heuver uit Warnsveld neemt de portefeuille onderhoud en beheer van alle kerkgebouwen en de daarbij behorende nevengebouwen op zich. Theo Lam uit Vorden zal naast verschillende organisatorische werkzaamheden de contactpersoon zijn voor Keijenborg, Vorden en Zutphen. Volkskerstsamenzang Raad van Kerken Samen zingen, samen beleven. Het waren onderdelen van de geslaagde volkskerstsamenzang, georganiseerd door de Raad van Kerken op de 3 e Adventszaterdag. Kinderen uit alle kerken bouwden gezamenlijk een kerststal op. Telkens wanneer een nieuw personage de kerststal betrad, werd dat door de aanwezigen bezongen met een kerstlied. Het RK koor Stemmig en de muziekvereniging Akkoord begeleidden. Tevens werden gedichten voorgelezen en volgde een mooie overdenking door ds Bouwman. Al was het koud en glad, toch een warm samenzijn, op weg om het Kerstkind te ontvangen en om Hem in je hart op te nemen. (PG) 2 vieringen op kerstavond Kinderen, hun ouders en soms zelfs grootouders waren aanwezig bij de gezinsviering in de namiddag. Het kinderkoor zong uit volle borst en zo aanstekelijk dat al snel de hele kerk meezong. Pastoor Hogenelst verduidelijkte op een luchtige manier het kerstverhaal. De kinderen vonden het zichtbaar leuk om aan de pastoor te vertellen wat zij allemaal wisten van de kerststal en het kerstverhaal. En zo verassend als kinderen, zo verassend de antwoorden. Een geslaagde viering. s Avonds wederom een stampvolle kerk bij de Woord en Communieviering. Goed om te constateren dat veel mensen ervaren dat het een rijk goed is om gezamenlijk kerstavond te vieren. Iedereen zal er zijn eigen verhaal, haar eigen ervaring of gedachten bij hebben. Bovenal staat dat voor iedereen de komst van God s Zoon een bijzondere betekenis heeft, die je heel intens kunt beleven in een gezamenlijke viering. Kortom een kerstavond met 2 uiteenlopende vieringen die veel mensen heeft aangesproken en heeft kunnen bemoedigen. (PG) 22

23 Misdienaarsbijeenkomst Op een vrijdagavond midden in december zijn onze misdienaars en dinettes in het zonnetje gezet. De perfecte organisatie zorgde voor een afwisselende en vooral ontspannende avond. Eerst bingo. Wie won kreeg een lotnummer, en achter dat nummer zat een verassend kado. De organisatie had zich wederom van de beste kant laten zien en geweldig leuke kado s bij elkaar gevonden. Na een diaserie over het recente uitje naar Walibi, volgde de afsluitende frietmaaltijd. De misdienaars en -dinettens zijn het meer dan waard. Dank jullie wel. (PG) HEILIGEN EN INTERNET Eind 2010 opende het Meertens Instituut in Amsterdam op internet een database van Nederlandse en Vlaamse beschermheiligen: Daarin kan op naam of op plaats gezocht worden en is te zien welke heiligen op welke plaatsen omstreeks 1960 werden vereerd ter bescherming van een van de volgende ziekten of problemen: hoofdpijn, stuipen, reuma, roos, slecht weer, ziekten van paarden, varkens en rundvee. Bijzonder compleet en leuk om eens te bekijken, is ook de website van Dries van den Akker s.j: Deze bijzonder goed gedocumenteerde bron over heiligen biedt ingangen op datum en naam. Hier zijn de heiligen die bij een bepaalde dag horen te vinden, net als de levensbeschrijvingen van veel heiligen. Daarnaast biedt de site veel informatie over voornamen: hun betekenis en de verhalen die erbij bewaard zijn gebleven. Onlangs lanceerde de Ossendrechtse stichting Zuster Marie- Adolphine een website gewijd aan de heilige franciscanes: Zuster Maria-Adolphine werd in 1866 als Kaatje Dierckx geboren te Ossendrecht. Ze werd in 1898 met zes medezusters uitgezonden naar de missie in China. In 1900 stierf zij samen met hen de marteldood. In 2000 verklaarde Johannes Paulus II de groep heilig. 23

24 Tien vragen aan Imka Wieggers-Hartman Sinds 1 december 2010 is Imka Wieggers-Hartman geestelijk verzorger bij Careaz J.W. Andriessen te Borculo voor de verpleegunits. Ze vindt het prachtig werk en schiet in de lach als ze denkt aan die keer, dat ze kinderen als thema had en aan een bewoner vroeg: Wat vindt u leuk aan kinderen? ze als antwoord kreeg: Dat ze sloapt! Imka Wieggers-Hartman met haar gitaar, waarmee ze samen met de bewoners liedjes zingt, bij het schilderij van dr. J.W. Andriessen 1. Wie is Imka Wieggers-Hartman? Ik ben geboren en getogen in Lichtenvoorde en ben 41 jaar. Ik ben getrouwd en heb samen met mijn man drie kinderen (twee jongens en een meisje) in de leeftijd van 14, 12 en 9 jaar. Ik ben verpleegkundige geweest, maar door omstandigheden kon ik dit niet meer doen. Daarna twee jaar maatschappelijk werk gestudeerd, maar dit was niet mijn richting. Na de geboorte van onze jongste zoon heb ik in de avonduren theologie (oecumene) gestudeerd. 2. Wat is nu uw beroep of roeping? Ik ben nu geestelijk verzorger bij Careaz en dit is echt een beroep dat bij me past. Ik voel me daar ook erg gelukkig mee. Ik heb hier 24

25 zóveel plezier in! Ik ben dankbaar dat ik een schakel mag zijn bij het welzijn op de verpleegunits. 3. Hoeveel uur in de week bent u hier mee bezig? Per 1 december jl. ben ik voor Careaz minimaal 14 uur in de week in touw. In Borculo 4-6 uur, in Lichtenvoorde 6-8 uur en in Dinxperlo 4-6 uur. Vóór 1 december was ik al verbonden aan Lichtenvoorde en Dinxperlo. Wel heb ik meegewerkt aan het ethisch beleid voor de drie lokaties van Careaz en was ik toen, in J.W. Andriessen, al in beeld. Verder doe ik voor de rooms-katholieke kerk in Harreveld nog vrijwilligerswerk. 4. Zijn de andere predikanten nu van minder belang in Careaz J.W. Andriessen? Nee, in geen geval. Ik ben aangenomen voor de verpleegunits. Het woonzorg gedeelte valt onder de kerken en dus onder de zorg van de pastores. Maar ik heb wel contacten met de pastores. We zijn bezig om gezamenlijk wekelijks een viering te organiseren. 5. Wat vindt u het bijzondere aan uw werk? Het is echt werk dat bij me past. Ik voel me daar ook gelukkig bij. Ik probeer door hele kleine dingen contact te krijgen met de mensen. Soms lijkt het alsof iemand niet reageert, maar dan zie ik toch kleine lichamelijke uitlatingen dat ze reageren. Het is vooral de beleving dat ik met de mensen heb Op een gladde woensdagmorgen had ik een afspraak met Imka Wieggers-Hartman voor dit interview. Ik dacht dat we aan een uurtje wel genoeg hadden. We kregen nog een kop koffie van Toos Schuijl, maar Imka vertelde zo enthousiast over haar werk, dat we ons kopje koffie bijna vergaten. Onverwachts waren we al heel gauw anderhalf uur verder Hoe maakt u dan contact met de bewoners? Bij een samenkomst neem ik altijd mijn gitaar mee. Ik begin altijd met het zingen van het lied Dank U, voor deze nieuwe morgen. Voor zo n samenkomst heb ik ook altijd een thema. Dan zing en speel ik een versje of een gedichtje wat met dat thema te maken heeft. En dan zie ik de mensen toch reageren. Of ze zingen mee, of ze tikken met hun voet op het ritme mee. Soms zie ik, dat er een 25

26 traan over een wang rolt. Ik merk dan dat het de mensen raakt. Het is vooral de beleving die je met elkaar hebt en niet de verkondiging. 7. Hebt u ook nog een leuk voorval? Als leidraad voor de samenkomsten gebruik ik het boekje Ik zou zo graag een ketting rijgen. Een boekje vol met thema s. Ik had eens het thema kinderen. Door vragen te stellen probeer je contact te krijgen met de mensen. Ik vroeg aan een bewoner: Wat vindt u leuk aan kinderen? Ik kreeg als antwoord: Dat ze sloapt! 8. Wat doet u buiten uw werk nog meer? In Harreveld doe ik voor de kerk ook nog veel vrijwilligerswerk. Ik zit in de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap (voorheen parochie) en ben zo de schakel naar de pastores. Ook zit ik in een gezins die één keer in de twee maand een gezinsdienst organiseert. 9. Blijft er nog tijd over voor uw gezin? Ja, daar vecht ik voor. Mijn man heeft nog een eigen bedrijf, waar ik in meewerk, de kinderen hebben hun school en hun hobby s, maar ik probeer zo veel mogelijk thuis te zijn wanneer mijn kinderen ook thuis zijn. Daarnaast is de zondag voor ons een echte rustdag, een dag voor het gezin. 10. Hebt u zelf nog tijd voor hobby s? Ja, bijna het hele gezin is muzikaal en bespeelt een instrument. Mijn gitaar heb ik bijna altijd bij me. Naar mijn werk altijd. Het geeft de mensen ook rust. Mijn man speelt trombone en daarbij speelt onze dochter klarinet. Beide zonen hebben de gitaar ontdekt. Ik houd van boeken lezen en verder ben ik een gezinsmens en houd van spelletjes doen en gezellig bij elkaar zijn Imka gaat dit winterseizoen 10 keer mee als presentatrice bij de Musikschau Schottland die georganiseerd worden door de Highland Valley Pipes and drums uit Borculo. Dit zijn Schotse en Ierse shows met zang en dans. Op 2 oktober was er een show in de Arena maar dit voorjaar worden er ook enkele show gegeven in Duitsland. Drie gezinsleden werken hieraan mee. Op tweede kerstdag was er ook nog een stukje van dit gebeuren op tv Gelderland te zien Ansje Vink-Wiersma ( ) 26

27 Stiltedag. Afgelopen jaren rees vaak de vraag naar stiltemeditatie binnen onze eigen katholieke traditie. In onze traditie noemen we het meestal contemplatief of innerlijk gebed. We beginnen de dag met een inleiding. En dan maar oefenen! We doen dat in een kring met maximaal 14 deelnemers. We gaan steeds 30 minuten de stilte in en wisselen af met 10 minuten wandelen. De lunch gebruiken we in stilte. In de middag na een korte inleiding hetzelfde als boven. We eindigen met het vieren van de Eucharistie. Begeleiding: pastor drs. E.W.Wassink, pr. Tijd: zaterdag 29 januari 2011, u. Locatie: retraitecentrum Klein Sion, Arnhemsestraat 60, 6974 AK Leuvenheim. Bijdrage: 12,50 incl. koffie, thee en lunch. Opgave: Klein Sion of Benodigdheden: neem eventueel eigen meditatiebankje of kussen mee, een plaid of kussen voor onder je voeten. Zondag 30 januari 2011 vieren wij ons 40-jarig jubileum. Deze dag willen wij feestelijk beginnen met een eucharistieviering om uur in de R.K. kerk St.Jan de Doper te Keyenborg. Aansluitend geven wij een receptie in Dorpshuis de Horst te Keyenborg tot uur. U wordt van harte uitgenodigd om deze dag met ons te vieren. Rejoice - Keyenborg. 27

28 GEBED Maak mij een werktuig van uw hand om vrede uit te dragen en liefde, alwaar haat regeert, geloof waar twijfel triomfeert en wanhoop in wanhoopsdagen. Help mij vergeving brengen Heer, waar onrecht wordt bedreven en eenheid waar verdeeldheid is, een spoor van licht in duisternis en vreugd waar zorgen leven. Help mij veeleer te troosten Heer dan zelf om troost te klagen, veeleer begrijpen en verstaan dan zelf van hen die met mij gaan begrip en liefde vragen. Gedreven wordt aan al wie geeft, vergeven wie vergeven wie nimmer hecht aan zijn bestaan hervindt zich zelf door in te gaan Tot nieuw en eeuwig leven. Augustinus. 28

29 AANVRAAG BEZOEK. S.v.p. verzenden naar : De Bezoekersgroep, p/a pastorie Steenstraat 28, 7271 BP Borculo. Of afgeven op het : Parochiesecretariaat op : woensdags van uur. Ondergetekende: Naam Adres Telefoonnr: Wenst bezoek te ontvangen: i.v.m. ziekte andere reden: ( Aankruisen wat van toepassing is ). 29

30 Opgave (mis)intentie: AANVRAAG MISINTENTIE. (s.v.p. tenminste één week voor de datum van de misintentie inleveren op het parochiesecretariaat) Intenties (naam of vermelding): Datum (mis)intentie: Contant tijdens openingstijden aan het parochiesecretariaat Betaling per Bank met vermelding (mis)intentie (Aankruisen wat van toepassing is). (hierlangs afknippen) VERHUISBERICHT. Naam: Adres: Telefoon Is verhuisd naar het volgende adres: Adres: 30

31 LOCATIERAAD: Bouw- en technische zaken : Dhr. J.G. Verwoolde. tel Kastanjelaan 9, 7271 JA Borculo. Secretaris : Dhr. B.J.G. ten Brinke. tel Onieskamp 5, 7271 RH Borculo. Penningmeester : Mevr. C.C.M. Erinkveld - Hendriks tel Nettelhorsterweg 21, 7274 EB Geesteren.. PASTORAATSGROEP: Voorzitter : Dhr. J. Uhl. tel , Burg. (Gemeenschapsopbouw) Bloemersstr 36, 7271 DC Borculo Lid (Liturgie en Catechese) : Mevr. M.J.B. Nijman-Kuiper. tel Eikenlaan 27, 7271 HC Borculo Lid (Diaconie) : Mevr.J.M. Franck-Versteegen. tel Barchemseweg 26, 7271 SM Borculo Lid (Ouderen) : Mevr. H.A.J. ten Thije-Hubers. tel Beukenlaan 105, 7271 JM Borculo adres : PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING (P.C.I.): Voorzitter: Dhr. J.G.M. ten Thije, tel Beukenlaan 105, 7271 JM Borculo. Secretaris: Dhr. A.J.M.Hafkamp, tel De Hofvoogd 34, 7271 ZR Borculo. Rabobank rekening nr: t.n.v. de RK Caritas Borculo. BEZOEKERSGROEP: Coördinator: Dhr. Th. Blom, tel , Beukenlaan 19, 7271 JK Borculo KERKHOFBEHEERDER: Dhr. F.A.M. Jansen, tel , Lochemseweg 43, 7271 WC Borculo. BANKRELATIES: Rabobank Graafschap-Noord : (Alg.rekening) Rabobank Graafschap-Noord : (Kerkbijdragen) Postbank : (Kerkbijdragen). 31

32 PASTORAAL TEAM PAROCHIE HH TWAALF APOSTELEN : Pastoor F.G.C.M. Hogenelst, Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg. Telefonisch spreekuur: woensdags van uur en tel. (0575) donderdags van uur. Pastor A.M. ten Klooster, Sint. Michielsstraat 1, 7255 AP Hengelo Gld. tel. (0575) Hyves: Pastoraal werker J. van Kranenburg, Pastoraal Centrum, Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen. tel Vacature CENTRAAL SECRETARIAAT PAROCHIE HH 12 APOSTELEN : van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen.Telefoon: (0575) Bereikbaar dinsdags t/m vrijdags van uur. adres: Diaken G.G.M. Oude Groen, Morsmanshof 119, 7271 KC Borculo. Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen op dinsdags van tel. (0545) Diaken V.Th.Th. ten Bruin, Bremweg 4, 7271 RR Harfsen. tel Diaken J.M. van Heugten, Julianalaan 14, 7251 ER Vorden. tel. (0575) PAROCHIESECRETARIAAT TE BORCULO : Elke woensdagmorgen geopend van : uur. Voor al uw kerkelijke "zaken" kunt u elke woensdag bij de pastorie binnenlopen. U kunt er o.a. terecht voor het opgeven van misintenties, dopen, kerkelijke huwelijksviering, verhuizing, ziekenbezoek e.d. Tel. : adres: Buiten de openingstijden kunt u voor spoedgevallen de achterwacht bellen. Het telefoonnummer is : De parochiekerk is woensdags van tot uur geopend. U bent van harte welkom. 32

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Parochieblad Samen Kerk

Parochieblad Samen Kerk Parochieblad Samen Kerk Speciale editie: Kerkbalans 2009 Samen Kerk is het gezamenlijke parochieblad van de Grote Kerk en de Paterskerk te Venray Kerkbestuur Sint Petrus Banden (Grote Kerk): 48.41.00.017

Nadere informatie

Mijn kerk inspireert

Mijn kerk inspireert Mijn kerk inspireert De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans Welke inspiratie

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60; Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10; Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Pastores H. Flohr,

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS. Parochie HH. Twaalf Apostelen RK Geloofsgemeenschap St. Joseph

INFORMATIEGIDS. Parochie HH. Twaalf Apostelen RK Geloofsgemeenschap St. Joseph INFORMATIEGIDS De Caritas heeft in elke parochie een eigen bestuur, namelijk de PCI (Parochiële Caritas Instelling). De Caritas Lochem werkt ook samen met de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken. Meer

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2017 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 21 en 22 mei 2016 nr. 20 MEIMAAND - MARIAMAAND Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Informatieavond parochiefusie

Informatieavond parochiefusie Informatieavond parochiefusie Maandag 6 oktober 2014 Parochie Sint Jans Onthoofding Liempde Opgericht op 28 april 1603 Waar gaan we het over hebben? Wat de vorige keer Pijlers startdocument Pastorale team

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. December Inleidend woord : stip op de horizon

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. December Inleidend woord : stip op de horizon Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden December 2013 Inleidend woord : stip op de horizon Wanneer je op het zicht zeilt is het handig om een (herkennings)punt te

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vandaag beginnen we aan iets nieuws. Een nieuwe kerkenraad, een andere structuur, een andere organisatie. Kleiner en vooralsnog zonder voorzitter. Dat

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Kwaliteitsmodel Parochies. Quo Vadis Waar gaan we naar toe?

Kwaliteitsmodel Parochies. Quo Vadis Waar gaan we naar toe? Quo Vadis Waar gaan we naar toe? Kwaliteitsmodel Werken aan kwaliteit Dit is het kwaliteitsmodel voor parochies in het bisdom van Breda. Dit digitale model beperkt de vragen voor parochies tot enkele essentiële

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Christus komt voor alle mensen Kerstspecial 2015 Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Als het donker is in je leven, verlang je naar licht Als er angstige momenten zijn

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Want Hij had oog voor mij

Want Hij had oog voor mij Roepingenzondag 2016 Want Hij had oog voor mij 12 Gebeden om roepingen 2016-2017 Ten geleide Het gebed voor nieuwe roepingen is het gebed voor alle tijden dat Jezus ons heeft opgedragen. Te bidden voor

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Roze viering zondag 7 juni 2015 om 15.00 uur THEMA Verander de wereld maar begin bij jezelf Voorganger pastoor Hans de Rie Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Dienst van schrift en tafel

Dienst van schrift en tafel Orde van dienst voor de viering van zondag 22 januari 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Dienst van schrift en tafel voorganger organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Ter voorbereiding:

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING TE PAROCHIE NIEUWS BORCULO BORCULO. 21 december 2011 t/m 14 januari 2012. No. 7

ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING TE PAROCHIE NIEUWS BORCULO BORCULO. 21 december 2011 t/m 14 januari 2012. No. 7 ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING TE BORCULO PAROCHIE NIEUWS BORCULO 21 december 2011 t/m 14 januari 2012 No. 7 1 INHOUD Blz. 2 Inhoud. Blz. 3-4 Op weg naar het kerstfeest door diaken Everts Blz. 5 Een

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Contact houden met onze Schepper

Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 20 mei 2007 Woord- en Communieviering met Mariaverering Woord van welkom Wij komen samen in de naam van de Vader,

Nadere informatie