ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING PAROCHIE NIEUWS BORCULO TE BORCULO. 16 januari 2011 t/m februari No. 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING PAROCHIE NIEUWS BORCULO TE BORCULO. 16 januari 2011 t/m februari 2011. No. 1."

Transcriptie

1 ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING TE BORCULO PAROCHIE NIEUWS BORCULO 16 januari 2011 t/m februari 2011 No. 1. 1

2 INHOUD Blz. 2 Inhoud. Blz. 3 Blasiuszegen Blz. 4-9 Nieuws van de Locatieraad en de Pastoraatsgroep Blz Maria verering Blz. 11 Week van Gebed Blz Liturgisch rooster van 15 jan. t/m 26 februari 2011 Blz Aktie Kerkbalans Blz Liturgisch rooster van de HH. Twaalf Apostelen. Blz Vaste rubriek Rondom en in onze kerk. Blz Interview Imka Wieggers - Hartman Blz. 27 Stiltedag - Rejoice Blz. 28 Gebed Blz Invulformulieren. Blz Adressen en informatie. INLEVEREN KOPIJ Beste lezers en lezeressen, Voor U ligt nu het 1 e nummer van het nieuwe jaar. Allereerst wensen wij U een gezegend en gezond 2011 toe. Dit nummer staat zoals U aan de voorkant kunt zien in het teken van de jaarlijkse Aktie kerkbalans. Graag uw aandacht hiervoor. We hebben Uw steun hard nodig. Ook is er op verzoek, een interview aan Imka Wieggers Hartman, geestelijk verzorger van het J.W. Andriessenhuis, geplaatst, die door Ansje Vink Wiersma geschreven is. Te lezen vanaf blz. 24 Berichten en mededelingen voor de 2e uitgave van 2011 dienen uiterlijk vóór 15 februari bij de redactie binnen te zijn ( u kunt uw berichten ook in de brievenbus van de pastorie deponeren). Voor actuele informatie kunt u de volgende website raadplegen : Site van de HH12apostelen : Beluisteren van vieringen : Ons adres luidt : Het redactieteam. 2

3 De Blasiuszegen Het is een mooi gebruik dat in katholieke kerken ieder jaar de Blasiuszegen kan worden gegeven op of rond 3 februari. Traditioneel gebeurt dit met kaarsen die gewijd worden op het feest van Maria Lichtmis, op 2 februari. Sinds de Middeleeuwen wordt deze zegen gegeven, om bescherming te vragen tegen keelaandoeningen en andere kwalen. De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er bijna niets over hem bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. Bij het geven van de Blasiuszegen houdt de priester twee gewijde kaarsen gekruist tegen de keel van de gelovige. Hij spreekt daarbij de zegen uit met de woorden: Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bescherme God u tegen keelziekte en alle andere kwalen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ook in onze parochie HH. Twaalf Apostelen is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Dat kan aan het eind van de volgende Eucharistievieringen: woensdag 2 februari om 9.00 uur in de Emmanuelkerk te Zutphen; woensdag 2 februari om uur in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo; donderdag 3 februari om 9.00 uur in de H. Willibrordkerk te Hengelo; donderdag 3 februari om in de St. Josephkerk te Lochem. Graag tot ziens! F.G. Hogenelst, Pastoor A.M. ten Klooster, pastor 3

4 NIEUWS VANUIT DE LOCATIERAAD EN DE PASTORAATSGROEP. Beste mede-parochianen, BIJ HET BEGIN VAN 'T NIEUWE JAAR. Bij de start van al weer een nieuw jaar willen ook wij als gezamenlijke Pastoraatsgroep en Locatieraad graag aansluiten bij de vele wensen en voornemens. Om te beginnen willen wij alle parochianen een goed, gezond en gezegend 2011 toewensen. Langs deze weg willen we u allen dank zeggen voor het genoten vertrouwen en voor uw inzet in het belang van de "Borculose Geloofsgemeenschap". Zonder uw inzet en bijdrage in welke vorm dan ook kunnen we in feite niets. Tevens willen we hierbij het Pastoresteam van de HH, Twaalf Apostelen, emeritus pastoor G.A, Simons en diaken Günter Oude Groen bedanken voor de pastorale ondersteuning en raad gedurende het afgelopen jaar. Met hun inspirerende inzet kunnen we ook op de drempel van 2011 nog steeds een actieve, levendige en samenbindende geloofsgemeenschap zijn. Ook willen we langs deze weg eveneens onze dank uitbrengen aan alle vrijwilligers (sters) voor hun grandioze inzet. De vieringen tijdens de Kerstdagen waren sfeervol verzorgd. De kerststal was weer fraai aangekleed en niet te vergeten was ook de toegangsweg naar onze kerk weer sneeuwvrij. Dankzij al die gezamenlijke inspanningen gaan we vol goede moed en vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. 4

5 AKTIE KERKBALANS In de week van 16 tot en met 30 januari, voeren de deelnemende kerken weer hun jaarlijkse financiële kerkbalans-aktie uit. Het motto luidt een kerk is van blijvende waarde. Voor menigeen speelt de kerk - onze kerk - niet meer de vanzelfsprekende rol als voor velen in vroegere tijden. In de afgelopen periode hebben ook vaak diepgelovigen in onze katholieke kerk, afstand genomen van de kerk omdat zij zich niet langer ( om overigens heel verschillende redenen) thuis voelden in de kerk. Dat had vaak niets te maken met de plaatselijke geloofsgemeenschap, maar wel met (inter)nationale ongewenste ontwikkelingen. Juist in de Borculose geloofsgemeenschap "Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming" probeert onze kerk voor allen die dat willen een houvast, hoop en inspiratie te zijn en te blijven. Alles van waarde vergt onderhoud : een relatie, een vriendschap, een levenshouding. Zo is het ook met onze kerk, met onze gebouwen en het kerkhof aan de Steenstraat, maar ook met al die medegelovigen die het waard zijn "te onderhouden". Daarom de aktie Kerkbalans. Daarmee blijft u het mogelijk maken dat de kachel brandt en het dak niet lekt, maar ook dat al die vrijwilligers onder goede omstandigheden hun werk kunnen doen en dat jong en oud zich thuis kunnen voelen in een houvast, hoop en inspiratie biedende geloofsgemeenschap. Daarom gaan binnenkort de wijkhoofden weer op pad voor onze eigen geloofsgemeenschap. In ons speciale inlegvel over Kerkbalans hebben we in dit parochieblad ook de vastgestelde "Deelbegroting voor 2011" opgenomen. In één oogopslag kunt u zien waarvoor we euro's ontvangen, maar ook waar de euro's in 2011 zoal voor nodig zijn. Doe mee... blijf onze kerk financieel steunen. Iedere bijdrage, ongeacht de grootte, is welkom. 5

6 Alvast heel hartelijk dank voor uw kerkbijdrage! TARIEVEN Tegelijk met de vaststelling van de deelbegroting over 2011 zijn eveneens de liturgische en graftarieven trendmatig bijgesteld aan de gestegen kostenontwikkelingen e.d. Wij kunnen u daarbij mededelen dat de tarieven in de pas lopen met die van de andere geloofsgemeenschappen binnen de HH12Apostelen. Vanaf 1 januari 2011 gelden de volgende tarieven : Liturgische tarieven: Mis- / gebedsintentie (stipendium) 7,50 Uitvaart, inclusief begrafenis 340,-- Uitvaart, inclusief crematie 410,-- Begrafenis- crematiebegeleiding zonder uitvaart 245,-- Avondwake 85,-- Huwelijk (t.w. alle kosten huwelijksviering) 260,-- Huwelijksjubileum (kosten jubileumviering) 210,-- Dopen (individuele doop, kosten per dopeling) 40,-- Dopen (gez.doopviering, kosten per dopeling) 50,-- Eigen bijdrage b.g.v. de Eerste H.Communie 15,-- Eigen bijdrage b.g.v. het H. Vormsel 15,-- Graftarieven (R.K. Kerkhof) : Grafdelven kinderen tot 12 jaar 150,-- Grafdelven volwassenen 300,-- Grafdelven urnengraf 100,-- Grafrechten + onderhoud 20 jaar urnengraf 800,-- Grafrechten + onderhoud 20 jaar enkel graf 800,-- Grafrechten + onderhoud 20 jaar dubbel graf 1.520,-- Kosten grafakte / administratiekosten 30,-- Overige tarieven: Offerkaarsen (Maria van Altijddurende Bijstand) 0,50 Misboekjes (boekjes voor de weekendliturgie) 0,30 Incidenteel gebruik KJ-gebouw (per dagdeel) 25,-- Het bestuur van de HH Twaalf Apostelen tracht alle tarieven in de twaalf geloofsgemeenschappen op één lijn te krijgen. De mogelijkheid is gegeven hierin in een aantal jaren naar toe te groeien. Tegen deze achtergrond hebben wij toestemming verkregen om het tarief voor een mis- of gebedintentie te handhaven op 7,50 per intentie, 6

7 DE PASTORAATSGROEP kijkt naar onze geloofsgemeenschap De voortgang In een eerder parochienieuws vertelden wij u al over de foto van onze Borculose geloofsgemeenschap; in feite een beschrijvend beeld van de kenmerken en aandachtspunten van onze geloofsgemeenschap. Bij deze onze eerste bevindingen. Onze geloofsgemeenschap, hecht en traditioneel De Borculose parochie is te typeren als traditioneel van aard. Onze geloofsgemeenschap heeft relatief veel oudere parochianen die veel belang hechten aan de Rooms-Katholieke tradities en de Eucharistieviering. Zij missen nu node de wekelijkse Eucharistieviering in Borculo. Zij zullen door hun sterke lokale hechting niet snel naar een andere plaats (willen) gaan. Als pastoraats-groep zijn wij ons terdege bewust van deze traditie, deze belangrijke basis van onze geloofsgemeenschap. Vaker samenwerken binnen groot parochieverband is echter onontkoombaar. De noodzaak om voor de uitvoering van vieringen en (jongeren)activiteiten in de toekomst samenwerking te zoeken met andere lokale geloofsgemeenschappen binnen het parochieverband HH 12 Apostelen is duidelijk. Als pastoraatsgroep realiseren wij ons ook dat activiteiten en vieringen in groter parochieverband, met zorgvuldigheid moeten worden begeleid binnen onze eigen lokale geloofsgemeenschap. En wij zien in dat deze ontwikkelingen alleen succes hebben als we ons allemaal bewust zijn van het nut en de zin. Daarom zal de pastoraatsgroep zoveel mogelijk betrokken zijn, er bovenop zitten, informatie geven en delen, en de veranderingen begeleiden. En steeds geldt: we doen lokaal wat lokaal kan en centraal wat centraal moet. Zo zullen we worden gesterkt en bemoedigd door elkaars kracht. Aandacht voor jongvolwassenen Onze geloofgemeenschap kent relatief veel jonge gezinnen en jongeren. Helaas zo is de ervaring- zijn zij nauwelijks terug te vinden in de kerk. Jongeren zijn na hun Eerste Heilige Communie 7

8 of heilig Vormsel nagenoeg niet meer actief betrokken bij kerkelijke activiteiten. Wij zijn tot een voorzichtige eerste conclusie gekomen dat wij als kerkgemeenschap aandacht moeten gaan schenken aan de jongvolwassenen en jonge gezinnen, door middel van vernieuwende activiteiten en vieringen. Jongvolwassenen betreft de groep tussen de 15 en 30 jaar. Een positieve ontwikkeling is dat er in Borculo steeds vaker andere vieringen worden aangeboden, zoals Woord- en Communievieringen; gelukkig ook met een actief aandeel van de jeugd. Met deze vieringen kan een bredere groep jongere parochianen aangesproken worden. Kortom: de pastoraatsgroep merkt dat er behoefte is aan een breder aanbod van alternatieve vormen van vieringen en activiteiten teneinde een grotere groep kerkgangers te bereiken, van diverse leeftijden en in diverse fasen van hun leven. Te denken valt in dit kader ook aan lezingen, spirituele bijeenkomsten en meditatie. Vooral aandacht voor jongvolwassenen en gezinnen schept in de toekomst de nieuwe basis voor een levende geloofsgemeenschap met betrokken parochianen. Als wij jongvolwassenen en gezinnen weten te binden en kunnen betrekken bij kerkwerk, dan werkt dat ook door naar de jongste jeugd. Gelet op dat laatste punt blijft de pastoraatsgroep streven naar contacten met de Jorisschool. Vrijwilligers Borculo is ook een geloofsgemeenschap die kan bouwen op veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Met deze vrijwilligers kunnen we binnen onze geloofsgemeenschap veel vieringen en kerkelijke activiteiten aan. We kunnen zeg maar goed op eigen benen staan. De keerzijde waarover de pastoraatsgroep haar zorg uitspreekt is dat er in de toekomst een gebrek zal ontstaan aan extra, nieuwe en jongere vrijwilligers. Veel van onze vrijwilligers zijn senioren; jongeren zijn moeilijk te enthousiasmeren. Tevens is er weinig uitwisseling van kennis, ervaring en kwaliteit en mensen. Kortom: de voortgang van activiteiten heeft een broze basis en loopt gevaar. De pastoraatsgroep ziet dat de continuïteit en vernieuwing ontbreekt. De en krijgen niet de gelegenheid om te 8

9 groeien, dat wil zeggen: zich te verdiepen en te verbreden. Anders gezegd: met nieuwe mensen, nieuwe ideeën en activiteiten ontplooien. Wij realiseren ons ook dat dit voor de ene nijpender is dan voor de andere. Echter, willen we ook in de toekomst bestaande en nieuwe parochianen, oud en jong, blijven en kunnen aanspreken, dan zullen de en met prioriteit aandacht vragen. De pastoraatsgroep zal deze aandacht ook gaan geven, zal waar nodig meepraten over vernieuwing en verdieping. MARIA VERERING In het gedeelte waar de Constitutie over de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie het liturgisch jaar behandelt, komt de bijzondere plaats die heilige maagd Maria heeft in het leven van de kerk en in dat van vele gelovigen afzonderlijk, duidelijk tot uiting. Al direct na het spreken over de viering van de mysteries van Christus in de loop van het jaar komt de verering van de maagd Maria ter sprake. 9

10 In nr. 103 van deze Constitutie lezen wij: 'Bij de viering van deze jaarlijkse kring van de mysteries van Christus vereert de kerk met een bijzondere liefde de heilige moeder van God, Maria, die onverbrekelijk met het heilswerk van haar Zoon is verbonden; in haar bewondert en verheerlijkt zij de meest verheven vrucht van de verlossing en beschouwt zij met vreugde, als in een smetteloos beeld, datgene wat zijzelf geheel verlangt en hoopt te zijn.' Twee benaderingswijzen In deze tekst komt een theologische, liturgische benadering naar voren. Daarnaast is er in de kerk sprake van een volksdevotionele omgang met Maria die een grote verspreiding kent in alle continenten van de wereld. Bij deze benadering ligt de nadruk op Maria's bemiddelende voorspraak bij haar goddelijke Zoon ter leniging van onze menselijke noden, ziekten en al wat ons verdriet doet. Het daarmee gepaard gaande verzoek om hulp komt duidelijk tot uitdrukking in de vele bedevaartplaatsen die overal ter wereld ter ere van de maagd Maria zijn ontstaan. Aanleiding tot hun ontstaan waren veelal verschijningen van de Moeder Gods of wonderbare genezingen en andere gebedsverhoringen die aan haar tussenkomst te danken waren of daaraan werden toegeschreven. Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Op 11 februari viert de kerk in een vrije gedachtenis het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Herdacht wordt hoe in het jaar 1858 in de grot van Massabielle bij Lourdes Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. De kerk viert niet het feit van de verschijning zelf, maar laat de aandacht uitgaan naar Maria die zich toen bekend maakte als de Onbevlekte Moeder van God. N.a.v. deze verschijning is Lourdes een van de grootste en meest bekende bedevaartplaatsen geworden ter ere van de maagd Maria, waar vele mensen, zondaars en zieken, met hun noden naar toe gaan en hun gebeden verhoord worden. Vanwege de vele zieken die naar Lourdes gaan, heeft paus Johannes Paulus II in 1992 deze dag gemaakt tot een jaarlijkse werelddag voor de zieken. In het gebed van deze feestdag wordt God gevraagd om op voorspraak van Maria onze menselijke zwakheid te hulp te komen en de kracht te schenken om uit de zonde op te staan. 10

11 Week van Gebed 2011: 'Trouw en toegewijd'. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2011 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema Trouw & Toegewijd verwoordt heel kernachtig de houding die de christelijke gemeenschap nastreeft. De gebedsweek van beide organisaties vindt in 2011 plaats van 16 tot 23 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. In dit Bijbelvers worden vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw aan het woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed. Gebed is niet alleen een spirituele ervaring met God, het is ook een kwestie van toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk. Dit Bijbelgedeelte is aangedragen door een groep christenen uit Jeruzalem. Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen. Voor meer informatie en het bestellen van materiaal: 11

12 LITURGISCH ROOSTER VOOR DE KERK TE BORCULO VAN 15 januari t/m 26 februari 2011 Zaterdag 15 januari uur Woord- en communieviering Parochiekoor Voorganger: J. van Kranenburg, pastoraal werker Altaardiensten: Melanie Bon Isa te Braake Collectanten: Dhr. H. Essink Dhr. H. Brokers Misintenties 15 januari: Ouders Luttikholt - Garstenveld jrgt Wim Vreman Mien Wintermans - Sonsma Guus Overgoor Mariet Marsman - van der Aa Henk de Vries KOSTERSDIENSTEN: (17 t/m 23 januari) Dhr. A. Donderwinkel Zaterdag 22 januari uur Woord- en communieviering Voorgangers: eigen Altaardiensten: Jurre Haanepen Collectanten: Dhr. V. te Braake Misintenties 22 januari: Wim Mulder en familie Guus Overgoor Truus Sasse jrgt RK Koor Stemmig Thijmen Nijman Dhr. H. Ketterink Theo Spliethof Gerard Sasse KOSTERSDIENSTEN: (24 t/m 30 januari) Mw. D. Belterman Dhr. L. Belterman Ouderenviering Dinsdag 25 januari Voorganger: J. van Kranenburg, pastoraal werker 12

13 Zondag 30 januari Woord- en communieviering Voorganger: T. ten Bruin, diaken Altaardiensten: Dorien te Boome Collectanten: Dhr. F. Jansen Misintenties 30 januari: Gerrit Stegeman jrgt Henk Nijhof en familie Parochiekoor Sietske te Braake Dhr. H. te Boome Kees van Heijnsbergen Guus overgoor KOSTERSDIENSTEN: (31 januari t/m 6 februari) Mw. B. Brokers Dhr. Th. Stevens Woensdag 2 februari uur Maria Lichtmis Eucharistieviering en Blasiuszegen Parochiekoor Voorganger: F.G. Hogenelst, pastoor Altaardiensten: Isa te Braake Marte Haanepen Vrijdag 4 februari uur Communieviering woon- en zorgcentrum J.W. Andriessenhuis Zaterdag 5 februari uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger: G. Simons, emeritus pastoor en G. Oude Groen, diaken Altaardiensten: Harmke Haanepen Melanie Bon Collectanten: Dhr. H. Essink Dhr. H. Brokers Misintenties 5 februari: Andre Jansen jrgt Guus Overgoor Riek en Theo Verheijen Agnes Versteegen - Giesen Overleden familie Geerligs en Ottenschot KOSTERSDIENSTEN: (7 t/m 13 februari) Dhr. A. Donderwinkel 13

14 Zondag 13 februari Eucharistieviering en dopen Voorganger: A. ten Klooster, pastor Altaardiensten: Esmee Hilhorst Collectanten: Dhr. V. te Braake RK Koor Stemmig Stan te Braake Dhr. H. Ketterink Na de eucharistieviering is er gelegenheid voor een kop koffie of thee in ons KJ-gebouw. Iedereen is van harte welkom Misintenties 13 februari: Gerda Klein Severt Elsinghorst en familie Overleden ouders Brokers Bremer Guus Overgoor KOSTERSDIENSTEN: (14 t/m 20 februari) Mw. D. Belterman Dhr. L. Belterman Zaterdag 19 februari uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger: F.G. Hogenelst, pastoor Altaardiensten: Fabienne Nijman Thijmen Hilhorst Collectanten: Dhr. F. Jansen Dhr. H. te Boome Misintenties 19 februari: Theo Spliethof Guus Overgoor Mien Wintermans - Sonsma Dora Baks Helmers Henk de Vries KOSTERSDIENSTEN: (21 t/m 27 februari) Mw. B. Brokers Dhr. Th. Stevens Dinsdag 22 februari Ouderenviering Voorganger: F.G. Hogenelst, pastoor Zaterdag 26 februari uur Woord- en communieviering Voorgangers: eigen Altaardiensten: Laura Essink Collectanten: Dhr. H. Essink Parochiekoor Wieke Haanepen Dhr. H. Brokers 14

15 15

16 KERKBALANS BORCULO Beste mede-parochianen, Een kerk is van blijvende waarde... Voor onze Borculose Kerk geldt dat ook! Voor vele honderden mensen uit onze Borculose Geloofsgemeenschap en vele, vele duizenden in ons land is deze blijvende waarde absoluut waar. Het geloof speelt een belangrijke rol in hun leven. In de kerk vinden ze steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog veel meer waardevolle zaken. Geloven is gratis, maar het werk van onze Geloofsgemeenschap moet wel gefinancierd worden. Daarom doen we ook in 2011 weer mee met de Aktie Kerkbalans. De jaarlijkse financiële aktie waarmee u de Borculose Geloofsgemeenschap ondersteunt en in stand houdt. Om u enigszins inzicht te geven waar zoal de jaarlijkse kosten en de onderhoudslasten van de gebouwen (kerk, pastorie en KJgebouw), het kerkhof, de pastorietuin e.d. voor nodig zijn treft u een beknopte versie van het "financiële huishoudboekje" aan. Met deze presentatie willen we niet alléén verantwoording afleggen voor het gevoerde financiële beleid, maar tevens willen we weergeven waar zoal de inkomsten en bijdragen van de parochianen aan zijn of worden besteed. Kortom in één oogopslag kunt u de baten en lasten goed met elkaar vergelijken. 16

17 Het "financiële plaatje" voor Borculo in één oogopslag : LASTEN Werkelijk Begroot Begroot _ Persoonskosten , , ,- Kosten(+ onderhoud)kerk ed , , ,- Rente schulden/fundaties 851,-- 990, Kosten eredienst 5.831,-- 4,800, ,- Past.kosten (Par.Nieuws) 3.424, , ,- Verpl.Bijdragen (o.a.bisdom) 6.974, , ,- Beheerskosten 3.868, , ,- Voordelig saldo 1.839,-- 51,-- Totaal lasten , , ,- BATEN Kerkbijdragen (+collectes) , , ,- Opbrengst reserves ed 5.273, , ,- Nadelig saldo ,- Totaal , , ,- Helaas sluit de deelbegroting voor 2011 met een nadelig geraamd saldo van totaal 1.480,--. Hiervoor zijn de volgende beweegredenen aan te voeren. De persoonskosten (d.w.z. alle kosten voor het pastoresteam, overheadkosten, organisten en dirigenten) zullen volgens de vastgestelde versleuteling een onvermijdelijke stijging ondergaan. Voorts is op basis nadere planning en rapportage van de Monumentenwacht komen vast te staan dat een aantal onafwendbare (groot-) onderhoudszaken aan de gebouwen aan de Steenstraat dienen te worden uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid hebben we het hier over onuitstelbaar (groot-) onderhoud. Maar... we hebben vanuit Borculo aan het centrale parochiebestuur beargumenteerd kenbaar gemaakt dat we met de financiële steun van onze parochianen en de trouwe inzet van de vrijwilligers (sters) er alles aan zullen doen om het geraamde tekort in 2011 weg te werken, zodat we met gezamenlijke inspanning een sluitende exploitatie kunnen bewerkstelligen. 17

18 Dus... uw kerkbijdrage (kerkbalans) is en blijft voor Borculo de belangrijkste bron van inkomsten, naast natuurlijk de inkomsten uit collectes, misintenties en voor de diverse liturgische diensten. Het is verheugend u te kunnen mededelen dat de inkomsten via kerkbalans de laatste jaren vrij stabiel blijven. Er is zelfs sprake van 'n lichte stijging!!! De jaaropbrengsten zien er als volgt uit : jaaropbrengst kerkbalans : ontvangen bedrag : , , , , , ,--. Met uw financiële steun hopen we van ganser harte een jaaropbrengst van ,-- voor 2011 "binnen" te halen. Binnenkort komen de wijkhoofden weer bij diverse parochianen met de vaste enveloppe aan de deur. Wij rekenen weer op u!!! En... aan al degenen die hun kerkbijdrage automatisch voldoen, vragen we thans eens na te gaan of het mogelijk is de vaste bijdrage enigszins te verhogen. Ga daarvoor naar uw eigen bank en pas het bedrag dat u jaarlijks (of periodiek) geeft aan. En... al u internet-bankiert dan kunt u op een vrij eenvoudige wijze uw bijdrage aanpassen. Alvast bij voorbaat dank voor uw kerkbijdrage in De Locatieraad van Borculo. 18

19 Rooster van de parochie HH. Twaalfapostelen DAG LOCHEM VORDEN RUURLO JOPPE ZUTPHEN za 15 jan zo 16 jan 2 e zo za 22 jan Zo 23 jan 3 e zo Za 29 jan Zo 30 jan 4 e zo zo 6 fen 5 e zo za 12 feb zo 13 feb 6 e zo za 19 feb zo 20 feb 7 e zo za 26 feb zo 27 feb 8 e zo Hogenelst +dopen Werkgroep Oec.viering vkranenburg Oec.viering Ger.Kerk +dopen Hogenelst vkranenburg Werkgroep V.d. Meer +dopen uur vkranenburg Leisink uur Pres. EHC Hogenelst uur Euch Ten Bruin Oude Groen Hogenelst Zandbelt uur Werkgroep vkranenburg St. Jan St. Jan Emma Kinderviering Hogenelst St. Jan V.d. Meer Emma Werkgroep Emma Hogenelst St. Jan Van Heugten Emma Kinderviering St. Jan Ten Bruin

20 Rooster van de parochie HH. Twaalfapostelen DAG za 15 jan zo 16 jan 2 e zo za 22 jan Zo 23 jan 3 e zo Za 29 jan Zo 30 jan 4 e zo za 5 feb zo 6 feb 5e zo za 12 feb zo 13 feb 6e zo za 19 feb zo 20 feb 7e zo za 26 feb zo 27 feb 8e zo uur Oec. Viering Ten Bruin uur uur uur Hogenelst uur uur Hogenelst VIER- AKKER uur Hogenelst KEIJEN- BORG Oec.viering NPB uur Zandbelt Koor / huw.jub. Hogenelst uur uur Ten Bruin uur Werkgroep uur Hogenelst Oec.viering Van Heugten Zandbelt Werkgroep Ten Bruin Werkgroep Hogenelst uur Werkgroep uur vkranenburg Van Heugten uur vkranenburg uur Werkgroep uur Hogenelst Werkgroep uur HENGELO BAAK STEEN- DEREN uur Hogenelst OLBUR- GEN uur Van Heugten uur Hogenelst Oude Groen Leisink Werkgroep uur vkranenburg 20

21 RONDOM EN IN ONZE KERK. Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en aartsbisdom. OVERLEDEN Op 29 augustus 2010 overleed op 88-jarige leeftijd te Arnhem Huub Knops. Op zijn verzoek hebben wij in besloten kring afscheid van hem genomen. Kinderen en kleinkinderen Knops " Moge hij rusten in vrede Op 4 december 2010 is op 87 jarige leeftijd overleden : Guus (Augustinus Bernardus)Overgoor, weduwnaar van Dina Overgoor- Dute. Guus woonde aan het Perkamentlaantje 7 te Borculo. " Moge hij rusten in vrede " OPBRENGST COLLECTES De deur-collecte voor onze oudere mede-parochianen heeft totaal 240,30 opgebracht. Dankzij uw bijdrage hebben we met Kerstmis zo'n 80 ouderen met een kerstattentie kunnen verrassen. November 2010 (4 vieringen) 316,84 Adventszondagen (4 vieringen) 296,40 Kerst (3 vieringen) 24/25 december 840,68 INFORMATIE VAN DE PAROCHIE HH. TWAALF APOSTELEN De kwantitatieve samenstelling van het pastoraal team blijft een zorg. Het pastoraal team wordt bijgestaan door drie diakens en drie pastoraal medewerkers. De vacature die is ontstaan door het vertrek van pastoraal werker Wil Matti is nog niet opnieuw ingevuld en er zijn geen tekenen dat een spoedige invulling te verwachten is. Integendeel. Deze maand komt het Groot Pastoraal Team samen om met elkaar te bespreken hoe uitvoering te geven aan het pastoraal beleidsplan. Het parochiebestuur is onlangs met de komst van twee nieuwe bestuursleden uitgebreid. De interne werkverdeling is inmiddels 21

22 opnieuw vastgesteld. Herman Heuver uit Warnsveld neemt de portefeuille onderhoud en beheer van alle kerkgebouwen en de daarbij behorende nevengebouwen op zich. Theo Lam uit Vorden zal naast verschillende organisatorische werkzaamheden de contactpersoon zijn voor Keijenborg, Vorden en Zutphen. Volkskerstsamenzang Raad van Kerken Samen zingen, samen beleven. Het waren onderdelen van de geslaagde volkskerstsamenzang, georganiseerd door de Raad van Kerken op de 3 e Adventszaterdag. Kinderen uit alle kerken bouwden gezamenlijk een kerststal op. Telkens wanneer een nieuw personage de kerststal betrad, werd dat door de aanwezigen bezongen met een kerstlied. Het RK koor Stemmig en de muziekvereniging Akkoord begeleidden. Tevens werden gedichten voorgelezen en volgde een mooie overdenking door ds Bouwman. Al was het koud en glad, toch een warm samenzijn, op weg om het Kerstkind te ontvangen en om Hem in je hart op te nemen. (PG) 2 vieringen op kerstavond Kinderen, hun ouders en soms zelfs grootouders waren aanwezig bij de gezinsviering in de namiddag. Het kinderkoor zong uit volle borst en zo aanstekelijk dat al snel de hele kerk meezong. Pastoor Hogenelst verduidelijkte op een luchtige manier het kerstverhaal. De kinderen vonden het zichtbaar leuk om aan de pastoor te vertellen wat zij allemaal wisten van de kerststal en het kerstverhaal. En zo verassend als kinderen, zo verassend de antwoorden. Een geslaagde viering. s Avonds wederom een stampvolle kerk bij de Woord en Communieviering. Goed om te constateren dat veel mensen ervaren dat het een rijk goed is om gezamenlijk kerstavond te vieren. Iedereen zal er zijn eigen verhaal, haar eigen ervaring of gedachten bij hebben. Bovenal staat dat voor iedereen de komst van God s Zoon een bijzondere betekenis heeft, die je heel intens kunt beleven in een gezamenlijke viering. Kortom een kerstavond met 2 uiteenlopende vieringen die veel mensen heeft aangesproken en heeft kunnen bemoedigen. (PG) 22

23 Misdienaarsbijeenkomst Op een vrijdagavond midden in december zijn onze misdienaars en dinettes in het zonnetje gezet. De perfecte organisatie zorgde voor een afwisselende en vooral ontspannende avond. Eerst bingo. Wie won kreeg een lotnummer, en achter dat nummer zat een verassend kado. De organisatie had zich wederom van de beste kant laten zien en geweldig leuke kado s bij elkaar gevonden. Na een diaserie over het recente uitje naar Walibi, volgde de afsluitende frietmaaltijd. De misdienaars en -dinettens zijn het meer dan waard. Dank jullie wel. (PG) HEILIGEN EN INTERNET Eind 2010 opende het Meertens Instituut in Amsterdam op internet een database van Nederlandse en Vlaamse beschermheiligen: Daarin kan op naam of op plaats gezocht worden en is te zien welke heiligen op welke plaatsen omstreeks 1960 werden vereerd ter bescherming van een van de volgende ziekten of problemen: hoofdpijn, stuipen, reuma, roos, slecht weer, ziekten van paarden, varkens en rundvee. Bijzonder compleet en leuk om eens te bekijken, is ook de website van Dries van den Akker s.j: Deze bijzonder goed gedocumenteerde bron over heiligen biedt ingangen op datum en naam. Hier zijn de heiligen die bij een bepaalde dag horen te vinden, net als de levensbeschrijvingen van veel heiligen. Daarnaast biedt de site veel informatie over voornamen: hun betekenis en de verhalen die erbij bewaard zijn gebleven. Onlangs lanceerde de Ossendrechtse stichting Zuster Marie- Adolphine een website gewijd aan de heilige franciscanes: Zuster Maria-Adolphine werd in 1866 als Kaatje Dierckx geboren te Ossendrecht. Ze werd in 1898 met zes medezusters uitgezonden naar de missie in China. In 1900 stierf zij samen met hen de marteldood. In 2000 verklaarde Johannes Paulus II de groep heilig. 23

24 Tien vragen aan Imka Wieggers-Hartman Sinds 1 december 2010 is Imka Wieggers-Hartman geestelijk verzorger bij Careaz J.W. Andriessen te Borculo voor de verpleegunits. Ze vindt het prachtig werk en schiet in de lach als ze denkt aan die keer, dat ze kinderen als thema had en aan een bewoner vroeg: Wat vindt u leuk aan kinderen? ze als antwoord kreeg: Dat ze sloapt! Imka Wieggers-Hartman met haar gitaar, waarmee ze samen met de bewoners liedjes zingt, bij het schilderij van dr. J.W. Andriessen 1. Wie is Imka Wieggers-Hartman? Ik ben geboren en getogen in Lichtenvoorde en ben 41 jaar. Ik ben getrouwd en heb samen met mijn man drie kinderen (twee jongens en een meisje) in de leeftijd van 14, 12 en 9 jaar. Ik ben verpleegkundige geweest, maar door omstandigheden kon ik dit niet meer doen. Daarna twee jaar maatschappelijk werk gestudeerd, maar dit was niet mijn richting. Na de geboorte van onze jongste zoon heb ik in de avonduren theologie (oecumene) gestudeerd. 2. Wat is nu uw beroep of roeping? Ik ben nu geestelijk verzorger bij Careaz en dit is echt een beroep dat bij me past. Ik voel me daar ook erg gelukkig mee. Ik heb hier 24

25 zóveel plezier in! Ik ben dankbaar dat ik een schakel mag zijn bij het welzijn op de verpleegunits. 3. Hoeveel uur in de week bent u hier mee bezig? Per 1 december jl. ben ik voor Careaz minimaal 14 uur in de week in touw. In Borculo 4-6 uur, in Lichtenvoorde 6-8 uur en in Dinxperlo 4-6 uur. Vóór 1 december was ik al verbonden aan Lichtenvoorde en Dinxperlo. Wel heb ik meegewerkt aan het ethisch beleid voor de drie lokaties van Careaz en was ik toen, in J.W. Andriessen, al in beeld. Verder doe ik voor de rooms-katholieke kerk in Harreveld nog vrijwilligerswerk. 4. Zijn de andere predikanten nu van minder belang in Careaz J.W. Andriessen? Nee, in geen geval. Ik ben aangenomen voor de verpleegunits. Het woonzorg gedeelte valt onder de kerken en dus onder de zorg van de pastores. Maar ik heb wel contacten met de pastores. We zijn bezig om gezamenlijk wekelijks een viering te organiseren. 5. Wat vindt u het bijzondere aan uw werk? Het is echt werk dat bij me past. Ik voel me daar ook gelukkig bij. Ik probeer door hele kleine dingen contact te krijgen met de mensen. Soms lijkt het alsof iemand niet reageert, maar dan zie ik toch kleine lichamelijke uitlatingen dat ze reageren. Het is vooral de beleving dat ik met de mensen heb Op een gladde woensdagmorgen had ik een afspraak met Imka Wieggers-Hartman voor dit interview. Ik dacht dat we aan een uurtje wel genoeg hadden. We kregen nog een kop koffie van Toos Schuijl, maar Imka vertelde zo enthousiast over haar werk, dat we ons kopje koffie bijna vergaten. Onverwachts waren we al heel gauw anderhalf uur verder Hoe maakt u dan contact met de bewoners? Bij een samenkomst neem ik altijd mijn gitaar mee. Ik begin altijd met het zingen van het lied Dank U, voor deze nieuwe morgen. Voor zo n samenkomst heb ik ook altijd een thema. Dan zing en speel ik een versje of een gedichtje wat met dat thema te maken heeft. En dan zie ik de mensen toch reageren. Of ze zingen mee, of ze tikken met hun voet op het ritme mee. Soms zie ik, dat er een 25

26 traan over een wang rolt. Ik merk dan dat het de mensen raakt. Het is vooral de beleving die je met elkaar hebt en niet de verkondiging. 7. Hebt u ook nog een leuk voorval? Als leidraad voor de samenkomsten gebruik ik het boekje Ik zou zo graag een ketting rijgen. Een boekje vol met thema s. Ik had eens het thema kinderen. Door vragen te stellen probeer je contact te krijgen met de mensen. Ik vroeg aan een bewoner: Wat vindt u leuk aan kinderen? Ik kreeg als antwoord: Dat ze sloapt! 8. Wat doet u buiten uw werk nog meer? In Harreveld doe ik voor de kerk ook nog veel vrijwilligerswerk. Ik zit in de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap (voorheen parochie) en ben zo de schakel naar de pastores. Ook zit ik in een gezins die één keer in de twee maand een gezinsdienst organiseert. 9. Blijft er nog tijd over voor uw gezin? Ja, daar vecht ik voor. Mijn man heeft nog een eigen bedrijf, waar ik in meewerk, de kinderen hebben hun school en hun hobby s, maar ik probeer zo veel mogelijk thuis te zijn wanneer mijn kinderen ook thuis zijn. Daarnaast is de zondag voor ons een echte rustdag, een dag voor het gezin. 10. Hebt u zelf nog tijd voor hobby s? Ja, bijna het hele gezin is muzikaal en bespeelt een instrument. Mijn gitaar heb ik bijna altijd bij me. Naar mijn werk altijd. Het geeft de mensen ook rust. Mijn man speelt trombone en daarbij speelt onze dochter klarinet. Beide zonen hebben de gitaar ontdekt. Ik houd van boeken lezen en verder ben ik een gezinsmens en houd van spelletjes doen en gezellig bij elkaar zijn Imka gaat dit winterseizoen 10 keer mee als presentatrice bij de Musikschau Schottland die georganiseerd worden door de Highland Valley Pipes and drums uit Borculo. Dit zijn Schotse en Ierse shows met zang en dans. Op 2 oktober was er een show in de Arena maar dit voorjaar worden er ook enkele show gegeven in Duitsland. Drie gezinsleden werken hieraan mee. Op tweede kerstdag was er ook nog een stukje van dit gebeuren op tv Gelderland te zien Ansje Vink-Wiersma ( ) 26

27 Stiltedag. Afgelopen jaren rees vaak de vraag naar stiltemeditatie binnen onze eigen katholieke traditie. In onze traditie noemen we het meestal contemplatief of innerlijk gebed. We beginnen de dag met een inleiding. En dan maar oefenen! We doen dat in een kring met maximaal 14 deelnemers. We gaan steeds 30 minuten de stilte in en wisselen af met 10 minuten wandelen. De lunch gebruiken we in stilte. In de middag na een korte inleiding hetzelfde als boven. We eindigen met het vieren van de Eucharistie. Begeleiding: pastor drs. E.W.Wassink, pr. Tijd: zaterdag 29 januari 2011, u. Locatie: retraitecentrum Klein Sion, Arnhemsestraat 60, 6974 AK Leuvenheim. Bijdrage: 12,50 incl. koffie, thee en lunch. Opgave: Klein Sion of Benodigdheden: neem eventueel eigen meditatiebankje of kussen mee, een plaid of kussen voor onder je voeten. Zondag 30 januari 2011 vieren wij ons 40-jarig jubileum. Deze dag willen wij feestelijk beginnen met een eucharistieviering om uur in de R.K. kerk St.Jan de Doper te Keyenborg. Aansluitend geven wij een receptie in Dorpshuis de Horst te Keyenborg tot uur. U wordt van harte uitgenodigd om deze dag met ons te vieren. Rejoice - Keyenborg. 27

28 GEBED Maak mij een werktuig van uw hand om vrede uit te dragen en liefde, alwaar haat regeert, geloof waar twijfel triomfeert en wanhoop in wanhoopsdagen. Help mij vergeving brengen Heer, waar onrecht wordt bedreven en eenheid waar verdeeldheid is, een spoor van licht in duisternis en vreugd waar zorgen leven. Help mij veeleer te troosten Heer dan zelf om troost te klagen, veeleer begrijpen en verstaan dan zelf van hen die met mij gaan begrip en liefde vragen. Gedreven wordt aan al wie geeft, vergeven wie vergeven wie nimmer hecht aan zijn bestaan hervindt zich zelf door in te gaan Tot nieuw en eeuwig leven. Augustinus. 28

29 AANVRAAG BEZOEK. S.v.p. verzenden naar : De Bezoekersgroep, p/a pastorie Steenstraat 28, 7271 BP Borculo. Of afgeven op het : Parochiesecretariaat op : woensdags van uur. Ondergetekende: Naam Adres Telefoonnr: Wenst bezoek te ontvangen: i.v.m. ziekte andere reden: ( Aankruisen wat van toepassing is ). 29

30 Opgave (mis)intentie: AANVRAAG MISINTENTIE. (s.v.p. tenminste één week voor de datum van de misintentie inleveren op het parochiesecretariaat) Intenties (naam of vermelding): Datum (mis)intentie: Contant tijdens openingstijden aan het parochiesecretariaat Betaling per Bank met vermelding (mis)intentie (Aankruisen wat van toepassing is). (hierlangs afknippen) VERHUISBERICHT. Naam: Adres: Telefoon Is verhuisd naar het volgende adres: Adres: 30

31 LOCATIERAAD: Bouw- en technische zaken : Dhr. J.G. Verwoolde. tel Kastanjelaan 9, 7271 JA Borculo. Secretaris : Dhr. B.J.G. ten Brinke. tel Onieskamp 5, 7271 RH Borculo. Penningmeester : Mevr. C.C.M. Erinkveld - Hendriks tel Nettelhorsterweg 21, 7274 EB Geesteren.. PASTORAATSGROEP: Voorzitter : Dhr. J. Uhl. tel , Burg. (Gemeenschapsopbouw) Bloemersstr 36, 7271 DC Borculo Lid (Liturgie en Catechese) : Mevr. M.J.B. Nijman-Kuiper. tel Eikenlaan 27, 7271 HC Borculo Lid (Diaconie) : Mevr.J.M. Franck-Versteegen. tel Barchemseweg 26, 7271 SM Borculo Lid (Ouderen) : Mevr. H.A.J. ten Thije-Hubers. tel Beukenlaan 105, 7271 JM Borculo adres : PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING (P.C.I.): Voorzitter: Dhr. J.G.M. ten Thije, tel Beukenlaan 105, 7271 JM Borculo. Secretaris: Dhr. A.J.M.Hafkamp, tel De Hofvoogd 34, 7271 ZR Borculo. Rabobank rekening nr: t.n.v. de RK Caritas Borculo. BEZOEKERSGROEP: Coördinator: Dhr. Th. Blom, tel , Beukenlaan 19, 7271 JK Borculo KERKHOFBEHEERDER: Dhr. F.A.M. Jansen, tel , Lochemseweg 43, 7271 WC Borculo. BANKRELATIES: Rabobank Graafschap-Noord : (Alg.rekening) Rabobank Graafschap-Noord : (Kerkbijdragen) Postbank : (Kerkbijdragen). 31

32 PASTORAAL TEAM PAROCHIE HH TWAALF APOSTELEN : Pastoor F.G.C.M. Hogenelst, Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg. Telefonisch spreekuur: woensdags van uur en tel. (0575) donderdags van uur. Pastor A.M. ten Klooster, Sint. Michielsstraat 1, 7255 AP Hengelo Gld. tel. (0575) Hyves: Pastoraal werker J. van Kranenburg, Pastoraal Centrum, Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen. tel Vacature CENTRAAL SECRETARIAAT PAROCHIE HH 12 APOSTELEN : van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen.Telefoon: (0575) Bereikbaar dinsdags t/m vrijdags van uur. adres: Diaken G.G.M. Oude Groen, Morsmanshof 119, 7271 KC Borculo. Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen op dinsdags van tel. (0545) Diaken V.Th.Th. ten Bruin, Bremweg 4, 7271 RR Harfsen. tel Diaken J.M. van Heugten, Julianalaan 14, 7251 ER Vorden. tel. (0575) PAROCHIESECRETARIAAT TE BORCULO : Elke woensdagmorgen geopend van : uur. Voor al uw kerkelijke "zaken" kunt u elke woensdag bij de pastorie binnenlopen. U kunt er o.a. terecht voor het opgeven van misintenties, dopen, kerkelijke huwelijksviering, verhuizing, ziekenbezoek e.d. Tel. : adres: Buiten de openingstijden kunt u voor spoedgevallen de achterwacht bellen. Het telefoonnummer is : De parochiekerk is woensdags van tot uur geopend. U bent van harte welkom. 32

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2014, JAARGANG 4 Kerkbalans Spreekwoorden Bijzondere beelden Pelgrimeren Colofon

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie-

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Jaargang 44, nr. 09 18 juni 2 juli BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES 2012 Vorig jaar

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen schappen 6 Emmaus gaat ECO 7 Aktie Kerkbalans 2015: Mijn

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, 5-12 17-18, Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke

Nadere informatie

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg Jaargang 43 Nummer 9 Oktober 2012 Kopijdatum volgende Klaroen: zondag

Nadere informatie

R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg

R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg BARBARAKLOK Mei 2015 2 Barbaraklok 2015 mei BARBARAKLOK De volgende Barbaraklok verschijnt op 30 mei. Kopij voor deze uitgave dient uiterlijk vrijdag

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie

UGUSTUS 2014 JULI - A GANG 5 NUMMER

UGUSTUS 2014 JULI - A GANG 5 NUMMER JAARGANG 5 NUMMER 4 JULI - AUGUSTUS 2014 BIJZONDERHEDEN IN DE PAROCHIE De Paskerk: 10 Vragen én antwoorden Nieuw onderkomen woongroep H. Tiemessen als budgethouder Geld voor de kinderafdeling Eerste communieviering

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1 Voorwoord M eestal bellen ze rond etenstijd: call centers of onderzoeksbureautjes. Heb je juist de eerste kluwen spaghetti aan je vork of net een prachtig kuiltje in je stamppot gemaakt, proberen zij jou

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan Zaterdag 14 maart Nieuws uit de 2 t/m vrijdag 17 april 2015 ST.-JORISPAROCHIE Jaargang 13 nr. 2 Noorderlicht In deze uitgave: Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan The Passion te Enschede op

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015 pagina 1 Inhoud 2 Nieuws van het bestuur Bert Jan Rozestraten 3 Van de redactie 4 Gedicht

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie