O,FIG NJ.'S,UNTA. Waste Management (Registration of Brokers and Dealers) Regulations Certificate of Registration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O,FIG NJ.'S,UNTA. Waste Management (Registration of Brokers and Dealers) Regulations 2008. Certificate of Registration"

Transcriptie

1 NATIONAL 18 OFFICE O,FIG NJ.'S,UNTA An Oifig Naisiunta um Loingsiu Trasteorann, Urlar 2, Teach Eblana, Lana Mhuire Mhaith, Baile Atha Cliath 8, Eire National Transfrontier Shipment Office, Floor 2, Eblana House, Marrowbone Lane, Dublin 8, Ireland T /4374/4467 F E. Waste Management (Registration of Brokers and Dealers) Regulations 2008 Certificate of Registration In accordance with Regulation 8 of the Waste Management (Registration of Brokers and Dealers) Regulations 2008, Dublin City Council hereby certifies INDAVER IRELAND LIMITED as an authorised Broker/Dealer under the Waste Management (Registration of Brokers and Dealers) Regulations 2008, S.1. No. 113 of Registration Number: Company Name: Date Of Issue: Expiry Date: Authorised by NTFSO: IRE/AG040/11 INDAVER IRELAND LIMITED 01 st January st December 2011 Barbara Tobin National TFS Office w WW Dublin City Council Comhairte Cathrach Bhaile Atha Cliath An todaras Nais;unta Inniuil in Eirinn um Lolngsiu Trasleorann National Competent Authority for Translronlier Shipment in Ireland Uonra an Aontais Eorpalgh um Chur I ngniomh agus um Fhorlheldhmlu Dhli na Timpeallachta European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental law EPA Export :04:43:27

2 NATIONAL 18 OFFICE O,FIG NJ.'S,UNTA An Oifig Naisiunta um Loingsiu Trasteorann, Urlar 2, Teach Eblana, Lana Mhuire Mhaith, Baile Atha Cliath 8, Eire National Transfrontier Shipment Office, Floor 2, Eblana House, Marrowbone Lane, Dublin 8, Ireland T /4374/4467 F E. Waste Management (Registration of Brokers and Dealers) Regulations 2008 Certificate of Registration In accordance with Regulation 8 of the Waste Management (Registration of Brokers and Dealers) Regulations 2008, Dublin City Council hereby certifies INDAVER IRELAND LIMITED as an authorised Broker/Dealer under the Waste Management (Registration of Brokers and Dealers) Regulations 2008, S.1. No. 113 of Registration Number: Company Name: Date Of Issue: Expiry Date: Authorised by NTFSO: IRE/AG040/11 INDAVER IRELAND LIMITED 01 st January st December 2011 Barbara Tobin National TFS Office w WW Dublin City Council Comhairte Cathrach Bhaile Atha Cliath An todaras Nais;unta Inniuil in Eirinn um Lolngsiu Trasleorann National Competent Authority for Translronlier Shipment in Ireland Uonra an Aontais Eorpalgh um Chur I ngniomh agus um Fhorlheldhmlu Dhli na Timpeallachta European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental law EPA Export :04:43:27

3 13, JUN, :04 INDAVER 03/ AT.A Jt..TTJt...T...T. Jt..T NR, 548 p, 2 Provlncie Amwerpen Gewesldireclle Dienst Milieuvergl.lnningen MLAV~/S8Q /MV/bd BESLUIT VAN DE SESTENDlGE DEI'UTATIE VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE VERGtrnNING Alill DE N. V. INDAVE..ll. VOOR HET VERDER EXPLOITEREN tran ERN AFVALtrERw-.:RKEND BEDRIJF, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, POLDERVLIET1JEG 2. N. De bestendige de1'uta~ie van de p.ovincie.aad van Antwe~pen Gelet 01' het dec~ t van 28 juni ls8s bet.effende de mili.uvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals ge~ijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 2l december ~990, 22 december 1993, 2l december 1994 en 8 ju1i 1996; ''-'' Gelet op het besluit van 6 februa~i 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van he" Vlaams Reglement bet~effende de milieuvergunning (tr1arem), zoals gewijzigd bij besluiten v~n 2. juli 1991, 27 fehruari 1992, 28 oktoher 1992, 27 ap~il 1994, 2. mei 1995, 1 juni juni 1996 en 12 januari 19S5; Gelet 01' het hesluit v~n de Vl~amse Rege~ing van 1 juni lss5 houd.nde algemene en secto~ale bepalingen inzake milieuhygi~ne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij besluiten van 6 september 19S5. 26 juni 1996, 24 maa~t lsss en 19 januari ls99; Ge1et op de milieuvergunningsaanvraag, op 18 december 1998 ingediend door de N.V. Indaver, gevestigd P01dervlietweg z.n. te 2030 Antwerpen, etrskksnde tot het bekomen van een mi1ieuvergunning Om.en afvalverwerkend bedrijf, gelegen "e 2030 Antwerpen, Poldervlietweg z.n., kad~e"ergegevens (afdeling-sectie"1'erceelnummer) 18-D-80b, 18-D-Z8c, verder in bedrijf ~e houden, omvatt~nde : - sen transformator met sen individueel nominaal vermogen van 800 kva (12,2,1.); - 7 transformato~en elk met een individuee1 nominaal vermogen van ~es1'ectievelijk 4 x kva, l ~ 4.l25 kva. 2 x l.600 kva ( ); - insta11a"ie voo~ de 1'roduc~ie van stikstofgas met een capaciteit van 160N m 3 fh (16,2.); _ airconditioning met een tota~l vermogen van 464,3 kw ( ); ~ diverse compressoren met een totaal v~~ogen van 475 kw ( ); - opslag van ~ diverse gassen in verplaatsba~e recipi~nten ( ) ; - opsl~g van diverse gassen in vaste reservoirs ( ); - installaties bestemd VMr de gehele of gedee1telijke ' verwijdering van vasta stoffen of vloeistoffen door verbranding of chemische afbraak ( ); EPA Export :04:43:27

4 13. JUN, : 04 INDAVER 03/ A.T.A. JJ,.TTJJ,. JJ;.TT.TJJ;...., NR,548 p, 3 provincie Antwerpen MLAVl/9S N. v. Xndaver van de in onderhavig oesluit apgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaerdbaar niveau kunnen worden beperkt; Ove~egende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunnins'volledig toe te staen veer een termijn verstrijkend op 17 juni 2004 voor wat de stortplaats beteft (2.3.6.~.l. en 2.3.a.c.2.) en voer een termijn verstrijkend op 17 juni 2019 voer de overige installaties; B E S LUI T AR~IKEL 1. - Voorwerp '"-".-... Aan de N.V. Indaver, gevestigd Peldervlietweg ~.n. te 2030 Antwerpen. wardt onder de voorwaerden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te 2030 Antwerpen. Poldervlietweg ~.n., kadastergegevens (afdeling-sectie-per~eelnummer)18-d-80b, 18-D-Z8t, verder in bedrijf te houden, omvattende : Deponie: ( c.11 en 2) Een categorie l-stortplaats voor niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen en afvalstoffen erme. vergelijkbaar en voor gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. De stortplaats heeft een vergunde oppervlakte van ca. 8,4 he en een vergunde stortcapaciteit van ca ms. De~e stortplaats o~at 2 stortzones welke als 1 deponie ge~xploiteerd worden. ' Draaitrommeloven nr. 1 en 2 (DTe 1 en 2): (2.3.4./ b, c3, d. f, g, h, j, k en ) 2 afvalverbrandingsinstallaties ~oor vaste, vloeibare, pasteuze, bedrijfs- en bijzondere afvalstoffen. elk met een capaciteit van Ca. 7 ton afvalstoffen per uur en met een nominaal thermisch vermogen van ca. 29 WO. Het totaal gexnstalleerd vermogen voor pompen, ventilatoren, menge~s1 compressoren e.d. bedraagt ca. Z.345 kw voor DTO 1 en ca kw voor DTO Z. Elke afvalverbrandingsinstallatie is onder maer toegerust met een sto~etel, stofafs~heiders, een rookgaswassing, neutralisatietanks, dioxinefilter e.d... De DTO's zijn tevens toegerust met volgende opslagvoorzieningen, aj afvalstoffen: zie ook rubriek 17) - een gemeensthappelijke stortounker met een opslagcapaciteit van m 3-4 silo's met een gezamenlijke inhoud van 250 m 3 voor vliegassen - 2 tanks gezamenlijke inhoud van lls m 3 VOOr pasteu4e afvals t:offen - 2 loodsen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van m' voor afvalstoffen in vaten - 12 tanks met een gezamenlijke inhoud van m 3 voor vloeibare afvalstoffen - containers VOOr de opslag van samen 240 m 3 oodema.sen - 4 decantatietanks, elk met: een inhoud van 125 m 3 OJ grondstoffen: (hoeveelheden vervat in rubriek 16 en 17) - 7 tanks met een gezamenlijke inhaud. van 176,75 m 3 voor Kollingin Elisabethlei Antwerpen 1 Tolefoon 03/24<J.50.11" Telefll.lC 03J24{)".5J!,?9 - EPA Export :04:43:27

5 13. JUN, :05 INOAVER 03/ T... Jlt..TTJIt.. ATTJlt..TJIt.. JJ..T,NR, 548 p, 4 l"'rovmcle Antwerpen MLAV1! N. v. bjdaver ,-. NaOll-oplossing - 4 silo's met een gezamenlijke inhoud van 236 m 3 voor CaO - 10 tanks met een gezamenlijke inhoud van 25,5 m 3 voor CaO-oplossing - S tanks met een gezamenlijke inhoud van 16,85 m 3 voor ~Cl-oplossing - 2 tanks met een gezamenlijke inhoud van 5,5 m 3 voor ijzertrichlorideoplossing de opslag van lo m S!MT-15 in vaten en in een tank van 4 m S - 2 tanks met een gezamenlijke inhoud van 24 m3 voor natriumthiosulfaat - de opslag van diesel in 2 tanks met een gezamenlijke inhoud van respectievelijk 100 m 3 en 3 m 3 en de opslag van 0,3 m 3 diesel in vacen - de opslag van 3 m 3 stoomaddi~ieven, 2 m 3 polyelektroliet en 5 m 3 di~erse chemicali~n - de opslag van diverse gassen in verplaat$oare recipienten (ca. 2,8 m 3 ): Statische oven, (2.3.4./j, k en 17.2.l.l) Een af~alverbrandingsinstallatie voor vloeibare- en gasvormige gehalogoneerde koolwaterstoffen en voor gechloree,de of gebromeerde fluo,koolwaterstoffen met een capaciteit van ca. 1 ton afvalstoffen per ~~r en met een nominaal thermisch vermogen van Ca. 5 MW. Het totaal gelnstalleerd vermogen voor pompen, venti 1atoren, mengers, compressoren e.d. bed,aagt ca. 430 kw. De instal1atie omvat a.m. een CFK-ver~ampingsinstallatie,een quenchtoren, ga~assera. stoffilters en een neutralisatie-eenheid voor de behandeling van waswaters. De statische oven is tevens toegerust met volgende opalagvoorzieningen: a) afva1stoffen' Czie ook rubriek 17) - 2 tanks van elk 100 m 3 voor vloeibare afvalstoffen - een tank met een waterinhoud van 3,1 m S voor freonen; b) grondstoffen: (hoeveelheden vervat in rubriek 16 en 17) - een silo ~an 50 m 3 voor CaO - 4 tanks met sen gezamenlijke inhoud van 2,5 m S voor CaO-oplossing - 2 tanks met een gezamen1ijke inhoud 35 m S voor NaOH-oplossing - de opslag van 2 ton natriumthiosulfaat - de opslag van diverse gassen in verplaatsbare recipi~nten (ca. 0,52 m 3 ) en een propaantank van 25 m S Fysicochemie l (.-C 1), (2.2.5.la, b, e, f; /a, b, e, fen , ) Een installatie voor de ve~~rk1ng doo~ oxidatie? ~ed~ctiet ~obilisatie, neutralisatie en slibontwatering ~an nagenoeg uitsluitend ano,ganische en onbrandbare afva1stoffen en de verwerking van afvalo1ie-emulsies. De maximsle capaciteit bedraagt ton afvalstoffen per jaar en'hat totaal geinstallee,d vermogan bedraagt ca. 516 kw. De installatie omvat onder meer gietputten~ 3 ba~chreactoran en 1 doorstroomxeactor, 4 palisnertanks, 2 filterpersen en de volgende opslagvqorzieningen: a) afvalstoffen: (zie ook rubriek 17) Koningin Elisabethlel AnI.WerpOII 1. Telefoon03/ Telefax 03/240:jj!,0j9 - EPA Export :04:43:27

6 , JUN, 200 I 9: 05 INDAVER 03/ A... T...TT... A. NR,548 p, 5 provincie Antwerpen MLaVl/98aaaa0485 N. V. Indaver, -" tanks van elk 30 m 3 VOOr vloeibaar, basis of zuur sfval - 12 tanks van elk 30 m 3 voor afvslwaters - de opslag in vaten van 144 m 3 vloeibaar, niet-cn-heudend afval en van 144 mo vloeibaar, CN-houdend afval; b) grondstoffen: (hoeveelheden vervat in rubriek 17) - een silo vsn 60 mo voor CaO - 4 tanks van elk 30 m 3 veer de ops1ag resp. natriumhydrexide, natriumhypochloriet, ijzerchlooreulfaat en natriumsulfiedeoplossing - de opslag in ~akken van resp. 1,2 ton natriumsulfide, 1,5 ton setief koo1, 3,8 ton natriumtiosulfaat, 40 ton siliciumdioxide en 10 ton natriumsulfide de opelag van 50 liter polyelektroliet. Fysicochemie 2 (Fe 2l, (2'2:5.la, b. e, f; 2_3.2./a, b, e, f en ) Een installatie voor het fyeico-chemisch behandelen van anorganische afvalstcffen via solidificatie 1 neutralisatie, metaal-immobilisatie, anionimmobilisatie en het steekvast maken. De max. capaciteit bedraagt ton afvalstoffen per jaer en het ge1nstalleerd vermogen bedreagt ca. 210 kw. De installatie omvat onder maer een batohmenger en diverse doseer- en weegsystemen. De installatie is tevens toege~ust ~et de volgende opslagvoorzieningen: a) sivslstoffen, (zie ook rubriek 17) 3 silo'. met een gezamenlijke inhoud van 214 m 3 voor vliegassen - 7 bekkens met een gezamenlijke inhoucl van m 3 voor bulkaival.toffen de opslagvan aival.toffen in een silo van 82 m 3, in containers met een gezamenlijke inhoud van 160 m 3 en in 720 vsten van 200 liter; b) gronclstoffen: (hoeveelheden vervat in rubriek 17) - 2 silo's van elk 75 m 3 voor de opslag van resp. gebluste kalk en oement. Solvant distillatie-aenheid, (2.2.5./d. e en i) Ben installatie ~or cia recupera~ie van solventen en toegerust met een distillatie-eenheid (inolu.ief een dunne filmverdamper, demister. condensor, diepkoeler en ean opslag/mengtank me~ aen inhoud v~n 30 m~ (zie ook ~ubriek 17). De max. capaoiteit bedraagt ton afvalstoffen per jaar en het geynstalleerd vermogen bedraagt ca. 338 kw. De installatie is tevens coegerust met een opslag van ca. 0,5 m 3 ~hemicali~n in lokaa1 en de opslsg van 50 liter.tikstof in een drukhouder. ove~~ge inrichtingen/activiteiten Waa~V09r rubriek 2 van toepassing is: - de overslag van afvalstoffen, niet verbonden aan een ve~erking van de afvsl.toffen (2.1.2.) - een afvalbuffer voor de tussentijdse opslag van afvalstoffen met een capaciteit van ca m 3 (2.3.1.la, b, e, f /b, 03. d, f, g, h, k) - een mobiele ontijzeringsinstallatie ( a2, f2) Koningin Elisabethlei Antwerpen 1- Telefoon 03f2A() Telefax 03/24O"sA19 - EPA Export :04:43:27

7 JUN : 05 INDAVER 03/ "TT" ATTATA AT NR.548 p, 6!-'rovmcie Antwerpen ~V~/ B~ N. V. Imiaver - een vaste shredderinstallatie met een gelnstalleerd vermogen van 286 kw en mec een verwerkingscapaciteit van 48 vaten per uur en een mobiele shredderinstallatie (2.2.2./b2, f2, g en 2.3.1,/a, b) - een speelinstallatie voor het in- en/ef uitwendig was sen van tank- of vrachtwagens (2.2.6./a, c, d) - een containerpark voor eigen afvalsteffen (niet ingedeeld). Overige ver2unningsplichtige inrichtin2en - een centrale AWZ! (afval~terzuiveringsinstallatie) toegerust met een veerbezinktank, een buffertank en een nabezinktank, elekt~omotoren van Samen 301 kw veor pompen. roerde~s en een compresso~, 2 tanks van elk 30 m 3 voo~ resp. NaOH en HCl, een tank van 1,8 m 3 voo~ ~ecls04 en de opslag in vaten van 1 m 3 TMT en 1m 3 pely-elektroliet C (opslag inbegrepen in hoeveelheden veer rubriek 17). Er wordt bedrijfsafvalwater met 1ijst 2C-stoffen gezuiverd en geleosd met een maximumdebiet van 200 m3 per uur en m S per dag ( ) een alternator met een vermogen van ca. 3,3 MW en aangedreven via een stoomturbine ( ) transfo~torenmet een vermegen van respectievelijk 800 kva. 6 X kva en kva ( ) een membraameenheid voor het scheiden langs fysische weg van lucht en mett een capaciteit van 160 Nm 3 stikstofgas per uur (16.2. ) airconditioninginstallaties met een gezamenlijk vermogen van 464,3 kw ( ) diverse luchtcompressoren met een gezamenlijk vermogen van 475 kw ( ) de opslag van gassen in verplaatsbare recipi~nten met sen gezamenlijke waterinhoud van ~esp. 400 liter voor acetyleen, 950 liter voor argon, 660 lite~ voor diverse menggassen, 54 liter voor halon, 500 liter voer helium, 710 liter veer 1ucht. 1,980 liter voor propaan, 950 liter voer stiksto, 40 liter voor stikstofoxide, 300 litar voor waterstot en liter voor zuurstof. samen liter ( ) apslagtanks ~et een waterinboud van resp liter voor argon, liter voor propaan en liter veor scikstof ( ) de op.lag van samen 263 k~ giftige enlof zeer giftige grondstoffen en van max. 176 m toxische afvalstoffen ( ) de opslag van samen kg schadelijke corresieve en/of irriterende g~ondstoffen, van max m s.chadelijke, carrasieve en/of irriterende afvalstoffen en van 20 m 3 oxiderende afva1stoffen ( ) de ops1ag van samen liter P1- vloeibare grondsteffen en van max m' P1- vloeibare afva1stoffen ( ,.) de opslag van samen lite~ PZ- vloe~bare g~ondscoffen en van max m 3 PZ- vloeibare afvals~offen (17.S.5.3.) de opslag van samen liter PS- vloeibare grondstoffen en van max m 3 P3- v1eeiba~e afvalsteffen ( ) de eps1ag van samen liter P4- vloeibare grondstof en en van max m 3 P4- vloeibare afvalstoffen ( ) 2 verdeelpompen voer gaselie (17.S.9.3.) Ko~gin E1isabetb,l~i AnlWerpen 1 - Telefoan 03/ Telefax 03/240:5/;1\1 - EPA Export :04:43:27

8 .."""".....""T.."".. 13,JUN,2001 9:06 INDAVER 03/ A...A A"" NR, 548 p, 7 I"'rovincie Antwerpen ~VI V. Indaver - een centraal laboratorium en een acceptatielaboratorium (24.1.) - een werkplaats toegerust ~et elekrromororen Van samen ca. 70 kw voor metaalbewerking ( ) - 5 vast opgesrelde motoren met een nominaal vermogen van resp. 635 kw, 611 kw en 3 x 239 kw ( ) - 3 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp liter, liter en liter ( ) - een turbine met een vermogen van 3,3 MW ( ). Vlarem-rubricering : A B.2. - i.l.i.f i.G A B. - i.2.5.d S.E S.F.. i.2.6.a C D A. - i.3.1.b. - i.3.2.a B ,E F ll.' C.3. _ D F ~4~; & J, _ K C C S ARTIKEL 2. - Koppeling aan de bouwvergunning 1 Deze milieuvergunning i3 geschorst indien voor de inrichting die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning vereist is krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw. en deze bom. vergunning niet definitief i. ver1eend. Deze schorsing duurt tot de bouwverg~ning definitief is verleend of i8 ge~igerd in laatste sanleg. De vergunninghouder dient her definitief verkrijgen van de bouwvergunning te melden san de bestendige dep~tatie bij tar post aangetekende zending. 2 De geschorste mi1ieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouwvergunning in 1aarste aanleg definitief zou geweigerd worden. 3 De bouwvergunning die verkregen is voor de inrichting die het voorwe~p ia van de voor.melde milieuvergunningsaanvraag word~ geschorst zolang de mi1iauverg~ng niet definitief is ver1eend. 4 Deze geschorste bouwvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatsre sanleg definitief zou geweigerd worden. ARTIKEL 3. _ Voorwaardan De in artikel 1 bedoe1de vergunning is afhanke1ijk van de strikra na1eving van de volgende voorwaarden (in bijlagel ' 1. Algemene, VOl, V02, V05, V07; 2. Sectorale, V08. V13, V1S, V17, V23, V26, V35, V38, V39, V40, Koningin FJisabethlei Alltwerpeo 1. Telefooo 03/ TeMax 03/240:5'1r19 " EPA Export :04:43:27

9 13. JUN :06... INDAVER 03/ A...A...T....l..'" NR.548 P. 8 "'rovmcie Antwerpen MZAVl/ N. v. 1".ucU>ver V44, V45. V46, V47, V57, V67, V69, va~; ~., --...,' 3. Bij"ondere Algemeen : Binnen een termijn van 6 maanden na hat verlengen van de vergunning die~t de exploitant via een rapport san te tonen det opvangcapaciteit van de chemisehe rio1ering en de bijhorande opvangputten voldoe~de is voor de vereiste opva~g van lekvloeistoffen van de vatenopslagp1aatsen, Tevens dient er in dit rapport aangegeven te worden op welke wijze er zal voldaan worden (of voldaan wordt) aan de bepalingen van artikel van Vlarem rr.(i~kupimo) De chemische riolering dien~ minstens om de 5 jaar onderz~cht te worden op vloeistofdichtheid, verzakkingen e,d. Dit onderzoek dient geattesteerd te worden door een erkend controleorganisme. Deponie i - De volgenda afvalstoffe~ mogen onde~ zou~eelcondities worden gestort : 1. afvalstoffen die met oetrekking tot het wateroplosbaar gedeelte niet voldoen aan artikel 5.2.4, van Vlarem II. 2. afva1stoffen die AS (III) bevet~en ~ voorbehandeld worden met het solirocprocede of een vergelijkbare solidificatietechniek. gebruik makend van speeifieke additieven 1 en yaarvan het eindproduct een ~itloogbaarheid heeft van mee, dan ~ mg/liter As. - De zouteeleondities worden verwezenlijkt door de volgende techniek, - de zoutcel bestaa~ uit een stabiele onderlaag waarrond een stabiel wal wordt gebouwd en ~aarop HDPE-folie van minimaal 1,0-1,5 mm dikte wordt aangebracht (of alte~tieve mate,ialen met eenzelfde k-factor); in een van de zijden van de zeuteel wordt indien nodig een toevoerweg voorz~en; - de eel wordt opgevuld met zoute~ en bij het bereiken van het punt van volledige vulli~g definitief dichtgemaaktl - het definitief sluiten van de zeutcel gebeurt door het aanbrengen van een HDPE-folie of ge1ijkaardige folie hovenop de eel, en ve~elgens worden beide~ aan de contactra~den ep elkaar gelegd en vastgemaakt, "odat de volledige eel waterdicht ~rdt gemaekt; - gedurende de exploitatie van een zoutee1 wordt de wa~erbelasting van de eel ve,hinderd door permanente afdekking, of wordt de eventuele waterbelasting verwijderd en verwerkt in de fysico-chemische insta11aties. - De specifieke afvalstoffen die As (riil beva~ten, worden voorbehendeld volgens de best beschikbare technieken e~ voor de hoog erseen belas~e afvalstoffen moet het immohilisatierendement minstens 99% bedragen; De nodige maatregelen worde~ g~nomen om te vermijden dat de hoog arseenbelaste gesolidificeerde afvalstoffe~ met pereolaatwater of regenwater i~ aanraking komen. Koningin E.1.isabetblei A.:ltwerpen 1 Telefooll 03/ Telef.." m(.!40:5't.flj - EPA Export :04:43:27

10 13.JUN,2001 9:07 INDAVER 03/ ATA...~~....~ "'TT"'~'" NR,548, ). 9 t"rovmcle Antwerpen ~~{98DDDDD485 N. V. IIJ.daver ~.. - De restafvel.toffen afkomstig van de fysico-chemdsche verwerkingsinstallatie (fysico-chamie 2 _ solidificatie/immobilisatie) mogan met het oog op da uitharding in b.ij- of pasteuze vonn op de stortplaats wo.den gestort mits de stabiliteit an de veiligheid van de stortplaats niat in het gad.ang komen en mits er voldaan wordt aan de hepalingen opgenomen in het goedgekeurde we:r;kplan. - ~odemslakken afkomsrig van de draaitrommelovens worden bij voo:r;keur voor het storten bahandeid in een ontijzeringsinstallatie. De gestockeerde hoeveelheid onbehandelde bodemsssen dient bape.kt te wo.den tot toil. Solventdistillatie : ".. De afvalgassen die vrij komen bij het vuiien van de mengtank dienan behandeid te WOrden via sen filterinstallatie met gabruik van aktief kool. Geluid : Bij aenpassingen van de inatallaties of bij het vervangen van onderdelen diant ar bij voorkaur gebruik gemaakt te worden Van geluidssrme varvangtoestellen. Tijdens de uitvoering ven deze werken diant man tevens de mogelijkheid ta onderzoeken om aen ekoestische isola~ia aan te brengen ter hoog~a van de aanpassingen of vervangingen. Lozing : - Vanef een jaa: us datum van di~ DesIui~ gelden de norman: * ParMlete. : Eenheid, Emissienorm, BZV mg/l 60 CZV mgll 450 TOe mg/l 180 zwevende stoffen mg/i 60 bezinkbare stoffen mill I luoriden mg/l 10 chioriden gil 20 sulfeten gil Z totael fosfo. mgll 2 fenolen mgll 0.40 v l'i.a.k. mg/l \,I bebzeen mg/l vtotaa1 cyaniden mgl1 0,10 ~vrije chloor mg/l 0,50 ~acrylonitrile mg/l 0,01 organogehalogenee('de verbindingen (EDXi Xorgano-chloorpe~ticiden organ~-fosforpesticiden organische tinverbindingen apolaire KWS totaal chroom totaal zink e~tr. in CCL4 ~/l $1 1 mgll, mgfl mg/l mg/l mgfl of 3 x detectielwet 0,00l. of 3 11: detectielimiat 0,020 of 3 x detectielimiet 5 0,4 2 Koningin Elissberhle.i ZZ Antwerpen 1. Telefooll 03/ Telefax 03/240: EPA Export :04:43:27

11 13. JUN :07 INDAVER 03/ ,... JJ..TTJJ.. JJ..TTJJ..T'" "'T,NR.548.P. 10.,UVlnCll::l Jo\J1twerpen MLAV1/~S N. v. Xndaver ~... totaal tot",o-l totaal totaal totaal cotaa1 totaal totaal boor cadmium kwik kobalt lood vrij~ chloor kobalt cadmium kwik antimoon PAle's nikkel arseen zilver mangaan koper tin mg/1 mg/1 mgll mgll mg!l mgll mg/l t!'~ 11 mg/l mg/l mgll antimoon mg /1 1,5 barium mg /1 1 beryllium mg/l 0,002 molybdeen mg/l 1,5 selenium mg/l 0,1 t.ellerium mg/l 0.05 thallium mg/l 0.02 titaan mgll 0,2.' uranium mg/l 0,05 vanadi\llll mg 11 0, 5 chloroform mg/l 0, 05 dichloonnethaan mg/l 0,05 PAKts mg/l 0,01 mg/l mg/l mgfl mg/l mgll mgll 0,1 0,5 0,4 0,05 0,02 1 0,4 0,2 SO 0,05 0,05 O,Ol ala jaargemidde1c1e PCB' a ng/l 70 # In afwijking van artikel , 4' mag bij een buitentemperatuur van 25'C of meer de temperatuur van he" geloosde bedrijfsafvalwater maximum 35'C bedragen. Tijdens periodes me~ hevige regenval (meer dan 30 11m 2 dag) is een overschrijding van de vergunde maximum lozingsdebieten ten gevolge van deze regenva1, toegeataan. - Uiterlijk tegen 31 december dient er via een haalbaarheidsstudie nagegaan t.e worden welke emissiegrens~ardener voor de volgende paramaters haalbaar zijn bij coepassing van een best beachikbare techniek en eventueel met de in.tallatie van een bijkomende zuiveringsstap.!n deze studie dient men de haalbaarheid van de volgende.streefwaarden te onderzaekenl Parameter' Eenheili, Emissienonn, BZV mg/l 25 C'ZV mg lootaal stikstoe mg /1 10 M!>.K mg/l 0,020 mg/l 0,010 als individueel 0,040 O,O~O 0,010 0,005 0,070 0,001 Koningin Elisabeililei Antwerpen 1 - Telefoon (j,,; Telefax 03{24():5~ - EPA Export :04:43:27

12 13. JUN :07 INDAVER _..- 03/ ATT'" ATTATA...T IN U1~ncit..~!twerpen ~VlI9B N. V. Indtlver tox mgj 1 Tegen 31 dec~be, 2002 dient er reeds ve,slag van dit onderzoek overgemaakt vergunningverlenende overhei~, ~e AMV ARTIKEL 4. - Verg"nningstermijn 0,05 een t" entijds te worden een de en de VMM. De in artikel 1 bedoeide vergunning werdt verleen~ veer een termijn 1 1. die eenvangt ep de dat'-\m van dit besluit, behoudens wanneer : a) deze mlli~uvergunning is geschcrst omdat de bouwvergunning op ~atum van deze milieuvergunning niet de initief is verleend: in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum wearep de bouwvergunning definitief is verleend; de expleitsnt dient deze datum bij eengetekende brief te melden aan de bes~endige deputatie; b) Onderhevige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in ertikel 2, 2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen ankele vergunningstermijn toegestaan; 2. die eindigt, a) op 17 juni 2004 veor de stortplaats (2.3.6.c.1., 2~3.6.c~2.): b) op 17 juni 2019 zijnde 20 jaer vanaf de datwn van dit besluit veer de ove,ige installaties. ARrIKEL 5. - Ondarhavige vergunning doat geen a breuk aan de rechten van derden. ARTIKEL 6. - Sl Veer elke verendering van de vergunde inrichting gelden ~e bepalingen van hoofdstuk III-bis van ~itel I van het Vlarem. 2 Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient veor de datum van inwe,king~reding van de overname gemeld aau de vergunningverlenende overheid j overeenkomstig de bepalingen van artikal 42 van het Vlarem. S3 Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de lade en de 12de maand ve6r het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning..ar~uel 7. - Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep warden bij de Vlaamse minister ~an en Tewerkstelling, Graaf de ferraris-gebouw. Emile Jac~mainlaan 156 bus 1, 1000 Brusse1, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem. Koningin Elisabetblei 22'" 2018 Anrwerpcn 1 - Telefoon 03/ Telefax 03J24()0.5~~ - EPA Export :04:43:27

13 13,JUN,2001 9:07 lndaver 03/ ATA..,,"".....".."......" NR, 548 p, I2 Pu,Iv"ICle I'4.mwerpen MZAv~/98aooa0485 N. V. IJJ.da ver,_../ lot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bi] het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening ~v~nals het bewijs van b~taling van de voorgeschreven dossiartaks gavoegd t~ word~n. Antwerpen, 17 juni Aanwezig: : de heer C. Paulus, Gouvern~ur-voorzitter.de heren V. Van Eetvelt, J. Geuens, L. Helsen, Ch. De Weze. F. Geudens en A. Kockx. loden en de heer K. De Raedemaecker, Provinciogriffier. Verslaggever : L. Helsen In opdracht: De Provinciegriffier, K. De Raedemaeckar C. Paulus. Bas 1uit(.:ig:g);voerd op. De Directour. l"..inuut ('<1" 8 KOPIE Koningin Eli.abethlei AntwefJlen 1 - Telefoon Telefax EPA Export :04:43:27

14 .;.. 13.JUN,2001 9:08 INDAVER 03/ "... ATT ATT"'T...T Dienst Milieuvergunningen NR, 548 p, 13 Provrncle Amwerpen GewestclireClie MLAVl/9MSG0048SIMVIpn. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HERZUNING VAN HET BESLUIT ROUDENDE VERGJmNllIG AAN DE N. V. INDAVER VOOR HET IlERDER EXPLOITEREN VAN EEN AFVALVERWERKEND BEDRIJF. GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, POLDE<l.iTI.IE'l'WE~ Z. N De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen.~..,... \~..' Gelet QP het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreetl, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994 en 8 juli 1996; Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlawmse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuverg~ing (Vlareml. zeals gewijzigd bij besluiten van 24 juli 1991, 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 24 mei 1995, 1 juni 1995, 26 jnni 1996 en 12 januari 1999; Ge1et op het basluit van de vlaamse Regering van 1 JUDi 1995 houdende a1gemene en sectorale hepalingen in~ake milieuhygi~ne (V1arem Ill, zoals gewijzigd bij besluiten van 6 september 1995, 26 juni 1996, 24 msart 1998 en 19 januari 1999; Gelet op het basluit van de bestendige deputaite dd. 17 JUDi 1999 (MLAV1/9S-4S5) waarbij aan de N.V. Indaver de vergunning werd verleend tot het verder expleiteren van een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te 2030 Antwerpen, Poldervlietweg z,n.; Ge1et Op het schrijven van meester Hugo c. Sehreghts, raadsman van de N.V. Indaver, ~arbij om rechtzetting wordt ver~ocht v~ voormeld vergunningsbesluit; ep volgende elementen uit dit verzoek: * in artikel 4 van het besluit werd een foutieve vergunningstermijn venneld; het betreft een ~uivere he~chtiging van de vergunning, zoclat de~e dient in te gaan vanaf 1 januari nl. de vervaldatum van de lopende vergunning; Overwegende det het verzoek tot herziening van het hermachtigingsbesluit dd. 17 juni 1999 ken ingewilligd worden; artikel 4 van dit besluit dient aangepast te worden; dat EESLUI'l': 1. Artikel 4 - vergunningstermijn - van het beslui.t d.d. 17 juni 1999 (MLAV1/9S-485) houdende vergunning aan de N.V. Indaver, rr... r1' I' _...,,_... _~... ~~... -,,, ~...,.. ~... EPA Export :04:43:28

15 .....,... 13,JUN,2001 9:08... JJ..TTA JJ...TA...T INDAVER 03/ NR,548.p, 14 f'rovlncle AntWerpen,..,.._... _:.~,:..' ~ ~- 1.-'., ;,;: MZAVl/ N. V. IzJ.ds:ver tot het verder exploiteren van een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te 2030 Antwerpen, Poldervlietweg z.n., wordt ala volgt aangepaat: 1. die eenvangt op 1 januari 2000 en eindigt op 1 januari 2005 voor de stortplaats ( , ), zijnde 5 jaa,,; 2. die aanvangt op 1 jannari 2000 en eindigt op 1 jannari 2020 voor de overige installaties, zijnde 20 jear." 2. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. Antwerpen, 15 juli ,;., <~\.~~,-'. '.',:.?' }." ",.. " '.,. Aanwezig, de heer C. Paulns, Gouverneur-Voorzitter. de heren V, Van Eetvelt, L. Helsen, Ch. De Weze en A. Kockx, leden en de heer K. De Raedemaeoker, Pravinoiegriffier. Verslaggever : L. Eelsen In opd"acht: De Provinciegri fier, De 'Voorzitter, (w. g, ) (w.g,) K. De Raedemaecker C. Paulus. KOPIE Voor eenalnidende kopie Voar de Provinciegriffier D Bestu Chef ~~~~rfrcauteren Koningin Elisaberhlei Anrwe:pen 1 - Telefoan 03/ Telefax 03/ EPA Export :04:43:28

16 11LA\nU N.V. Indaver Sworn translation from Dutch Page 1 of 9 Sworn translation from Dutch 'DECREE: Article 1. - Object Under the conditions set forth in the present decree, the N. V. Indaver, established at Poldervlietweg (no number), 2030 Antwerp, is granted a permit to continue operating a waste.processing plant located at 2030 Antwerp, Poldervlietweg (no number), cadastral data (divisionsection - parcel number) 18-D-80b, 18-D-28c, including: Dump: (2.3.6.c./l ap.d 2) '.... ".. ';.,'.' A category 1 dumpsite for non-hazardous industrial waste"prodlicts ~rtd comparable waste products and for hazardous industrial waste products. The dumpsite has an authorised surface area ofca. 8.4 hectares and an authorised dumping capacity ofca. 1,350,000 m 3. This dumpsite includes 2 dump zones which are operated as 1 dump. Rotary drum furnace No.1 and 2 (pto 1 and 2) : (2.3.4./ b, c3, d, : g, h, j, k and ) 2 waste incineration installations for. solid, liquid, pasty, industrial and special waste products, each with a cilpacity ofca. 7 tonnes ofwaste products per hour. and with a nominal thermal power ofca. 29 MW. The total installed power for pumps, fans, mixers, compressors, etc. amounts to ca. 2,345 kw for DTO 1 and ca. 1,400 kw for DTO 2. Each iraste incineration installation is inter alia equipped with, a steam boiler, dust separators, a flue g().s scrubber, neutralisation tanks, dioxin filter,etc. The DTO's are also equipped with the following storage facilities: a) waste products: see also rubric 17) - a common dumping bunker with a'storage capacity of 1,728 m 3-4 silos with a combined volume of250 m 3 for.fly ashes - 2 tanks with a combined volume of 115 m 3 for pasty waste products - 2 sheds with a combined storage capacity of 1,164 m 3 for waste pro'ducts in barrels - 12 tanks with a combined volume of 1,250 m 3 for liquid waste products - containers for the storage ofaltogether 240 m 3 bottom ashes - 4 decantation tanks, each with a volume of 125 m 3 b) raw materials : (quantities included in rubric 16 and 17).- 7 tanks with a combined volume of m 3 for NaOH solutions - 4 silos with a combined volume of236 m 3 for CaO - 10 tanks with a combined volume of25.s m 3 for CaO solutions - 5 tanks with a combined volumeof m 3 for HCI solutions - 2 tanks with a combined volume of5.5 m 3 for irontrichloride solutions - the storage of 10m 3 TMT-15 in barrels and. in a tank of4 m 3-2 tanks with a combined volume of24 m 3 for sodium thiosulphate.. - the storage ofdiesel oil in 2 tanks with a combined volume of 100 m 3 and 3 m 3, respectively, and the storage of0.3 m 3 ofdiesel oil in barrels - the storage of3 m 3 ofsteam additives, 2 m 3 ofpolyelectrolyte and 5 m 3 of miscellaneous chemicals - the storage ofvarious gases in movable containers (ca. 2.8 m 3 ) v EPA Export :04:43:28

17 11LA\nJ N. V. Indaver Sworn translation from Dutch Page 2 of 9 Static furnace: (2.3.4./j, k and ) A waste incineration installation for liquid, and ga.seous halogenated hydrocarbons and for chlorinated or bromirrated hydrofluorocarbonswith a capacity ofca. 1 tonne ofwaste products per.hour and with a nominal thermal power ofca. 5 MW. The total installed power for pumps, fans, mixers; compressors, etc. amounts to ca. 430 kw: """ 0".. The installation includes inter alia a C'FC evaporation installation, a quench tower, gas scrubbers; dust filters and a neutralisation unit for the treatment ofwashing waters. The static furnace is also equipped with the following storage facilities : a) waste products (see also rubric 17) - 2 tanks of 100 m 3 each for liquid waste products - one tank with a water volume of3.1 m 3 for freons; b) raw materials : (quantities included in rubric 16 and)7) - one silo of60 m 3 for CaO. ' tanks with a combined vol~me of2.6 m 3 for CaO solutions - 2 tanks with a combined volume 005 m 3 for NaOH solutions - the storage of2 tonnes ofsodium thiosulphate - the storage ofvarious gases in movable containers (ca m 3 ). and a propane tank of25 m 3 Physico-chemistry 1 (FC 1): (2.2.5./a, b, e, f; /a, b, e, fand ) An installation for the processing'by oxidation, reduction, immobilisation, neutralisation and sludge de-watering ofvirtually exclusively inorganic and non-flammablewaste products and the processing ofwaste oil emulsions. The maximum capacity amounts to 25,000 tonnes ofwaste products per year and the total installed power amounts to ca. 516 kw. The installations includes inter alia pits, 3 batch reactors and 1 continuous-flow reactor, 4 polisher tanks, 2 filter presses and the following storage facilities: a) waste products: (see also rubric 17) - 10 tanks of30 ill 3 each for liquid, basic or acidic waste - 12 tanks of30 m 3 each for waste waters - the storage in barrels of 144 m 3 ofliquid, non-cn-containing waste and of 144 m 3 of liquid CN-containing waste; b) raw materials : (quantities included in rubric 17) - one.silo of60 m 3 for CaO - 4 tanks of30m 3 each for the storage ofsodium hydroxide, sodium hypochlorite, iron chlorosulphate and sodium sulphide solution, respectively - the storage in bags ofrespectively 1.2 tonnes ofsodium sulphide, 1.5 tonnes of activated carbon, 3.8 tonnes ofsodium thiosulphate, 40 tonnes ofsilicon dioxide and 10 tonnes ofsodium sulphide. - the storage of60 litres ofpolyelectrolyte Physico-chemistry 2 (FC 2) : (2.2.5./a, b, e, f; /a, b, e, f and ) An installation for the physico-chemical treatment ofinorganic waste products via solidification, neutralisation, metal immobilisation, anio~ immobilisation and impermeabilisation. The max. capacity amounts to 60,000 tonnes ofwaste products per year and the installed power amounts to ca. 210 kw. The installation includes inter alia a batch mixer and various dosing and weighing systems. " c;rl I /; / EPA Export :04:43:28

18 1fLJ\\nU N. V. Indaver Sworn translation from Dutch Page 3 of 9 The installation is also equipped with the following storage facilities : a) waste products : (see also rubric 17). - 3 silos with a combined volume m 3 for fly ashes - 7 basiriswitli a. combined volumeofi,250 m 3 for bulk waste products - the storage ofwaste products in a silo of82 m 3, in containers with a combined volume of 160 m 3 and. in 720 barrels of200 litres; b) raw materials : (qmmtities included in rubric 17). - 2 silos of75 m 3 each for the storage ofslaked lime and cement, respectively. Solvent distillation unit: (2.2.5./d, e and f) An installation for the Jecycling ofsolvents, equipped with a distillation unit (including a thin film evaporator, demis:ter, condenser, deep.;.freezer and.{)- storage!pii~p'g tankwitha volume of.30 m3 (see also rubric 17). :' The max. capacity amounts to 9,000 tonnes ofwaste products per year and the installed power amounts to ca. 338 kw. The installation is also equipped with a storage facility for ca. 0.5 m 3 ofchemicals on the premises and a storage facility of50 litres ofnitrogen in a pressurised container. Other facilities/activities for which rubric 2 applies : - the transfer.ofwaste products, unrelated to a processing ofthe waste products (2.1.2.) - a waste buffer for the interim storage ofwaste products with a capacity ofca. 3,000 m 3 (2.3.2./a, b, e, f-2.3.4/b, c3; d, f, g, h,j andk). - a mobile deferrisatioo installation (2.22/ a2, 2) - a fixed shredder installation with an installed power of286 kw arid with a processing capacity of48 barrels per hour and a mobile shredder installation (2.2.2./b2, 2 and /a, b) - a rinsing installation for washing tankers or trucks inside and outside (2.2.6./a, c, d) - a container park for own waste products (not classified). Other permit-required facilities - a centralwaste wate[ purification plant equipped with a pre-sedimentation tank, a buffer tank and a post-sedimentation tank, electric motors ofaltogether 301 kw for pumps, agitators and a compressor, 2 tanks ono m 3 each for NaOH and HCI, respectively, a tank of 1.8 m 3 for FeCIS04 and the storage in barrels of 1 m 3 oftmt and 1 m 3 ofpolyelectrolyte (storage included in quantities. for rubric 17). Industrial waste water with list 2C substances is purified and discharged with a maximum flow of200 m 3 per hour and 4,800 m 3 per day ( ) - an alternator with a power ofca 3.3 MW and driven by a steam turbine ( )., transformers with a p>qwer ofrespectively 800 kva, 6 x 1,600 kva and 4,125 kva ( ) - a membrane unit for the separation by physical process ofair and with a capacity of 160 Nm 3 ofnitrogen gas per hour (16.2.) - air conditioning installations with a combined power of464.3 kw ( ) - various air compress.ors with a combined power of475 kw ( ) - the storage ofgase~ in movable containers with a combined water volume ofrespectively 400 litres for acetylene; 950 litres for argon, 660 litres for various mixed gases, 54 litres for halon, 600 litres for helium~ 710 litres for air, 1,980 litres for propane, 950 litres for nitrogen, 40 litres far nitrogen oxide, 300 litres for hydrogen and 1,080 litres for oxygen, altogether 7,724 litres ( ) - storage tanks with a,. water volume ofrespectively 1,000 litres for argon, 25,000 litres for propane and 36,500 litres for nitrogen ( ) - the storage ofaltogether 263 kg ofpoisonous aiid/or very poisonous raw materials and afmax. 176 m 3 oftoxic waste products ( i.) EPA Export :04:43:28

19 ~ALAynJ N. V. Indaver Sworn translation from Dutch Page 4 of 9 - the storage ofaltogether 600,682 kg of harmfu~ corf0sive and!or irritating raw materials, of max. 3,063 m 3 of harmfu~ corrosive and!or irritating waste products and of20 m 3 ofoxidising waste products ( ) -..,the storage ofaltogether 1,947litres ofpi-liquidraw materials and of"max. 2;176 m 3 ofp1- ' liquid waste products (17.3:4.3.)' ',' - the' storage ofaltogether 5,774litres ofp2- liquid raw materials and ofmax. 2,176 m 3 ofp2 liquid waste products ( ) - the storage ofaltogether 111)46 litres ofp3-liquid raw materials and ofmax. 2,176 m 3 ofp3 liquid waste products ( ) - the storage ofaltogether 1,524 litres ofp4-liquid niw materials and ofmax. 2, 176 m 3 ofp4 liquid waste products ( ) 2 distribution pumps for gas oil ( ),> a 'central laboratory and an acceptance laboratory (24.f) - a workshop equipped with electric motors ofaltogether ca. 70 kw for metalworking ( ) - 5 fixed, set-up motors with a nominal power of63 5 kw~ 611 kw and 3 x 239 kw, respectively ( ) - J steam generators with a water volume of13,000 litres, 87,2411itres and 48,000 litres, respectively ( ), - a turbine with a power on.3 MW ( ). Vlarem rubrics: A B F G A B D E F A C D A B A B E F B C D F G.' H J K C C : ARTICLE 2. - Linking to the building permit 1 This environmental permit is suspended if, for the facility which forms its object, a building permit is also required pursuant to the Law of29 March 1962 on the organisation ofspatial planning and urban development, and this building permit has not been definitively granted. This suspension will continue until the building permit is definitively granted or is refused in the last instance. The permit holder must report the definitive obtainment ofthe building permit to the provincial executive by registered letter. 2 The suspended environmental permit expires ipso jure on the day on which the building permit is definitively refused in the last instance. 3 The building permit which is obtained for the facility which forms the object ofthe abovementioned environmental permit application is suspended for as long as the environmental permit has not been definitively granted. 4 This suspended building permit expires ipso jure on the day on which the environmental permit is definitively refused in last instance., ;t, ~~ o EPA Export :04:43:28

20 1{L~\nU N.V. Indaver Sworn translation from Dutch Page 5 of 9 ARTICLE 3. - Conditions The permit referred to in article 1 is dependent on the strict observance ofthe following conditions (annexed) : 1. General; VOl, V02, V05, V07; 2. Sectorial: V08, V13, VI5, VI7, V23, V26, V35, V38, V39, V40, V44, V45, V46, V47, V57, V67, V69, V81; 3, Special: General: "'.". ",'".." ~~~': Within a period of6 months after the request for the permit the operator must, via a report, demonstrate that the collection capacity ofthe chemical sewerage and the related collection pits is sufficient for the required collection ofleaked liquids' from the barrel storage sites, ~t the same time it must be indicated in this report how one will satisfy (or is satisfying) the provisions ofarticle , 1 5 ofvlarem II. The chemical sewerage must be inspected at least every 3 years for liquid imper.meability,. subsidences, etc. This examination must be certified by an authorised inspection body. Dump:, - The following waste products may be dumped under salt cell conditions : 1. waste products which, with regard to the water-soluble part, do not satisfy article ,,4 ofvlarem II. 2. waste products which contain ~s (ill) and are pre-treated with the soliroc process or a comparable solidification technique, making use ofspecific additives, and from which the end product has a leachability ofmore than 1 mg/litre ofas. - The salt cell conditions are achieved through the followingtechnique : the salt cell consists ofa stable bottom layer around which a stable embankment is built and on which HDPE film at least mm thick is applied (or alternative materials with the same k-factor); ifnecessary, an access way is provided in one of the sides ofthe salt cell; the cell is filled with salts and when completely filled it is definitively sealed; the salt cell is definitively closed by applying an HDPE film or equivalent film on top ofthe cell, and then both ofthe contact edges are fastened together, so that the entire cell is made watertight; during the operation ofa salt cell, water is prevented from penetrating the cell by permanent covering,'or any water which does penetrate is removed and processed in the physico-chemical installations; - The specific waste products which contain As (III) are pre-treated in accordance with the best available techniques and the immobilisation result must amount to at least 99 % for the highly arsenic-contaminated waste products;. The necessary measures are taken to prevent the highly arsenic-contaminated solidified waste products from corning into contact with percolating water or rqinwater. - The residual waste products deriving from the physico~chemicalprocessing installation (physico-chemistry 2 - solidification/immobilisation) may, with a view to the curing ill pulp or paste form, be dumped at the dumpsite; provided that the stability and the safety ofthe dumpsite is not threatened and provided that one satisfies the provisions included in the approved work plan. EPA Export :04:43:28

21 ~)\\nu N_V. Indaver Sworn translation from Dutch Page 6 of 9....:. Bottom slag deriving from the rotating drumfumaces-is preferably treated in a deferrisation installation before dumping. The stored quantity ofuntreated bottom ashes must be limited to 2,500 tormes. Solvent distillation: The waste gases which are released when filling the mixing tanlc must be treated via a filtering installation with the use ofactive carbon-_ -Noise: In the event ofadaptations ofthe installations or ~eplacementofparts, use must preferentially be made oflow-noise replacement equipment. During the performance ofthese works, one must at -the same time examine the possibility ofapplying acoustical insulation at the points where the adaptations or replacements are made. Discharge : -'''_ - As ofone year after the date ohms decree the followii"j. 1 fstandill-ds shall apply: * Parameter : Unit : Emission standard : BOD _-mg/i 60 COD -mg/i.450 TOC mg/i 180 suspended substances mg/i 60 precipitable substances mg/l 1 fluorides mg/l 10 chlorides g/i 20 sulphates g/i 2 total phosphorus mg/i 2 phenols mg/i 0.40 M_A.H. mg/l 0_050 benzene mg/l total cyanides mg/i 0.10 free chlorine mg/i 0_50 acrylonitrile mg/i 0_01 organohalogenated compounds (BOX) organo-chlorine pesticides.organo-phosphorus pesticides organic tin compounds non-polar hydrocarbons extr. in CCL4 total chromium total zinc total cobalt total lead total nickel total arsenic total silver total manganese total copper total tin boron cadmium mg/i mg/i mg/img/i mg/i mg/i mg/i mg/i mg/l mg/l mg/l mg/i mg/i mg/img/i mg/l mg/i or 3 x detection limit 0_001 or 3 x detection limit or 3 x detection limit _ _ :05 = ~ / / EPA Export :04:43:28

22 1{Li\\nU9800bo0485 N. V. Indaver Sworn translation from Dutch Page 7 of 9 mercury free chlorine cobalt cadmium mercury antimony PAR's EOX. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ' 0.01 as annual average antimony.'mg/l 1. 5 barium:.... rog/l 1 beryllium mg/l.' molybdenum mg/l 1.5 selenium mg/l 0.1 tellerium mg/l 0.05 thallium mg/l 0.02 titanium mg/l 0.2 uramum mg/l"..,"0::,25. vanadium mg/l 0.)' chloroformmg/l 0.05 dichloromethane -mg/l 0.05 PAH's mg/l 0.01 PCB's mg/l 70 * Diverging from article , at an outdoor temperature of25 C or more, the temperature ofthe discharged industrial waste water may amount to a maximum of 35 C. * During periods ofintense rainfall (more than 30 11m 2 per day) it is allowed to exceed the permitted maximum discharge rates as a result ofthis. rainfall. - At the latest by 31 December 2002 it must be examined via a feasibility study whatemission limits forthe following parameters are attainable with application ofa bestavailable technology and possibly with the installation ofan additional purification stage. In this ~tudy one must investigate the feasibility ofthe following target values: Parameter: Unit: Emission standard: BOD mg/l 25 COD mg/l 125 total nitrogen mg/l 20. MAH mg/l mg/l' as individual By 31 Decemb~r 2002 an interimreport onthis investigation must already havebeen turned over to the permit-granting authority, the AMY and the VMM. EPA Export :04:43:28

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000113/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN - BLOKVELD G-200. De bestendige deputatie

Nadere informatie

2/MLAV1/ /MV/IAN/PVB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /MV/IAN/PVB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9500000306/MV/IAN/PVB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERDER EXPLOITEREN EN HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507-SCHELDELAAN

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/bd

MLAV1/ /RP/bd /RP/bd OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT DE BUTVAR SOLVENT AFDELING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 627 - SCHELDELAAN 460. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/pn.

MLAV1/ /MV/pn. MLAV1/9900000038/MV/pn. HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (TECHNISCHE EENHEID X - POLYETHEREENHEID), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 - SCHELDELAAN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. INDAVER MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, POLDERVLIETWEG 5.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. INDAVER MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, POLDERVLIETWEG 5. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /MV/AG. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. INDAVER MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKEND

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600. Besluit /MV. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000060/MV/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA EXXONMOBIL

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen NV Total Petrochemicals Antwerpen Haven 343 - Scheldelaan 2-4 Antwerpen 2030 Antwerpen 3 datum kenmerk MLOV/07-91/ES - Poststuk 07-65056 contactpersoon

Nadere informatie

MLAV1/ /FL/DL

MLAV1/ /FL/DL /FL/DL OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. CAMPI PRESS MET BETREKKING TOT EEN DRUKKERIJ, GELEGEN TE 2480 DESSEL, KASTELSEDIJK 58, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE. De bestendige

Nadere informatie

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd; Dossiernummer 7C/37010/2/1/M/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. TACK TRUCK- EN TANKCLEANING voor een inrichting

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990 en 12 december 1990;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990 en 12 december 1990; 2/MLAV1/9200000531/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET EXPLOITEREN/VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN. De bestendige deputatie

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0116/KRHO/AG BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0400000037/MV/gm BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET

Nadere informatie

MLAV1/ /LDS-HS/lh

MLAV1/ /LDS-HS/lh /LDS-HS/lh OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV. EEG SLACHTHUIS MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (MILIEUTECHNISCHE EENHEID XIV - KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 -

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

MLWV/9900000025/MV/bd OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen

MLWV/9900000025/MV/bd OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen MLWV/9900000025/MV/bd OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000032/MV/IG. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. AIR LIQUIDE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

MLAV1/ /LDS/lh

MLAV1/ /LDS/lh MLAV1/9900000166/LDS/lh HOUDENDE GEDEELTELIJKE VERGUNNING AAN DE NV. DISTRIGAS VOOR HET VERDER EXPLOITEREN EN VERANDEREN VAN EEN STATION VOOR AARDGAS, GELEGEN TE 2381 RAVELS (WEELDE), KASTANJEDREEF 1.

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Overwegende dat het verzoek voldoet aan artikel 45 3 van het voormeld reglement;

Overwegende dat het verzoek voldoet aan artikel 45 3 van het voormeld reglement; MLWV/9700000023/MV/ian HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET EXPLOITEREN DOOR N.V. BASF ANTWERPEN, VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ES. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GVDA/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN DALEN BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat aan INOVYN Manufacturing Belgium nv, Ransbeekstraat 310, 1120 Neder-Over-Heembeek, een

Nadere informatie

2/MLAV1/9300000532/MV/DL Milieuvergunningen

2/MLAV1/9300000532/MV/DL Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000532/MV/DL Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. MONSANTO EUROPE VOOR HET VERDER EXPLOITEREN EN VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 460. De bestendige

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0108/SAPI BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY MET

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0200000434/HS-AK. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV UNIPRO MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

MLAV1/9900000462/MV/AG

MLAV1/9900000462/MV/AG /MV/AG OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN DALEN BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN SCHROOTVERWERKINGSBEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, EINDHOUTSEHEIDE 2, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000171/AK/fs BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATHIJSSEN JOHANNES MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/ /1007B

VLAAMSE REGERING AMV/ /1007B VLAAMSE REGERING AMV/000139540/1007B BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER DE BEROEPEN AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. M03/46003/23312/A/5/ LDR/HD

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0014/SAPI-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV INEOS MANUFACTURING BELGIUM

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2010-0007/elsl-gvda BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM &

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh/mige. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER VERSTRAELEN GUY MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /MV-ES. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV LANXESS MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000236/MV/AG BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/07-56/mavb. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER LEENAERTS JAN MET BETREKKING

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0012/GVDA-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV HENRAD MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Dossiernummer 7C/32030/129/1/M/1

Dossiernummer 7C/32030/129/1/M/1 Dossiernummer 7C/32030/129/1/M/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte genomen wordt van de geplande verandering (milieutechnische opsplitsing van een klasse 1 bedrijf vergund

Nadere informatie

2/MLAV1/ /MV/ian Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /MV/ian Milieuvergunningen 2/MLAV1/9600000359/MV/ian Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERDER EXPLOITEREN EN HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725-SCHELDELAAN

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1006

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1006 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00066228/1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV ACB, VOSMEER 3, 9200

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 34009/16/1/A/6 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Waarnemend voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van NV LIMBURGSE VINYLMAATSCHAPPIJ, Troonstraat 130 te 1050

Nadere informatie

MLAV1/0100000097/fl/bama

MLAV1/0100000097/fl/bama /fl/bama OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. TEXACO BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN BENZINESTATION, GELEGEN TE 2650 EDEGEM, PRINS BOUDEWIJNLAAN 465, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /NVD/DDJ Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA DU PONT DE NEMOURS MET BETREKKING TOT DE AFDELING

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

De andere elementen komen niet zomaar aanwaaien.

De andere elementen komen niet zomaar aanwaaien. a Welke twee zoutoplossingen zou hij daarvoor kunnen gebruiken? Geef de oplosvergelijkingen voor beide zouten. Noem de oplossingen resp. oplossing A en oplossing B b Geef de reactievergelijking van de

Nadere informatie

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat aan BASF Antwerpen nv gevestigd Scheldelaan 600 - haven 725, 2040 Antwerpen, een milieuvergunning

Nadere informatie

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/0002636/1024 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0200000468/kh. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. LINTOR MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEESLACHTERIJ

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN C.V. INTERKOMMUNALE IGEMO VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN AFVALVERWERKINGSCENTRUM GELEGEN TE 2500 LIER, MECHELSESTEENWEG 285.

HOUDENDE VERGUNNING AAN C.V. INTERKOMMUNALE IGEMO VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN AFVALVERWERKINGSCENTRUM GELEGEN TE 2500 LIER, MECHELSESTEENWEG 285. 2/MLAV1/9500000235/MPH. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN C.V. INTERKOMMUNALE IGEMO VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN AFVALVERWERKINGSCENTRUM GELEGEN TE 2500 LIER, MECHELSESTEENWEG 285. De bestendige

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/26/1/A/7 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0042/GVDA/age BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER-2014-0052/KRHO-MB Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV UMICORE MET BETREKKING

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat door ANTWERP TERMINAL & PROCESSING COMPANY - REFINERY NV gevestigd te Beliweg 22 - haven 281, 2030

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37020/53/4/W/1 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. ARDO / ARDO E. HASPESLAGH gelegen te Wezestraat

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Dienst Milieu en Klimaat BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Dossiernummer 201797 /BDV Door de Stad Gent Gegevens

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/AG

MLAV1/ /MV/AG /MV/AG OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (MDI-FABRIEK), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725 - SCHELDELAAN 600. De bestendige deputatie van

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie