Het Belgisch voorzitterschap : balans. Woord van de Administrateur-generaal P.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Belgisch voorzitterschap 01.07.2010 31.12.2010: balans. Woord van de Administrateur-generaal P.2"

Transcriptie

1 Uw geneesmiddelen en gezndheidsprducten, nze zrg Het Belgisch vrzitterschap : balans Wrd van de Administrateur-generaal P.2 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen P.5 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt farmacvigilantie P.9 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik in het kader van infrmatie aan patiënten P.11 Balans van de infrmele vergaderingen gerganiseerd dr het FAGG P.12 Vr vragen en suggesties, f indien niet meer wenst te ntvangen, vragen wij u ns te cntacteren via het mailadres Over het Federaal Agentschap vr Geneesmiddelen en Gezndheidsprducten (FAGG) Het FAGG is sinds 1 januari 2007 in België de bevegde verheid vr geneesmiddelen en gezndheidsprducten. De rl van het FAGG is het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de deltreffendheid van geneesmiddelen en gezndheidsprducten p de markt en in klinische ntwikkeling. Het FAGG waakt in het belang van de vlksgezndheid, dat de bevlking kan beschikken ver de geneesmiddelen en de gezndheidsprducten die zij ndig heeft. tel Trimesteriële nieuwsbrief. Verantwrdelijke uitgever: Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal Cpyright FAGG

2 Wrd van de Administrateur-generaal Wrd van de Administrateur-generaal Het Belgisch vrzitterschap lijkt al ver achter ns te liggen. Nchtans was het vr het FAGG een zeer spannende peride, bekrnd met een aantal mie verwezenlijkingen die we na enige bezinning graag met u delen in EXTRA. België zette het vrzitterschap in met realistische ambities, maar mag terecht trts zijn p de bereikte resultaten. Het werd een meer dan eerbaar eindresultaat, met nder meer de gedkeuring van belangrijke Richtlijnen, waarnder, wat ns rechtstreeks aanbelangt: wijzigingen aan het cmmunautair wetbek betreffende geneesmiddelen vr menselijk gebruik, de strijd tegen namaakgeneesmiddelen en de infrmatie van patiënten. Even krt ter herhaling het prgramma van het eerste fficiële tri-vrzitterschap (Spanje, België en Hngarije) in het cmpetentieterrein van ns Agentschap met de vlgende items: - Veiligheid en kwaliteit; - Antimicrbiële resistentie - ratineel gebruik van antibitica; - Farmacvigilantie; - Strijd tegen vervalsing van geneesmiddelen; - Samenwerking p het vlak van tegang tt geneesmiddelen. Dit alles in het kader van het algemene thema Vlksgezndheid, innvatie en slidariteit. In samenwerking met het RIZIV en de Eurpese Cmmissie rganiseerde het FAGG de ministeriële Cnferentie Innvatin and Slidarity in Pharmaceuticals, die niet minder dan 250 deelnemers telde en kn rekenen p een zeer actieve participatie tijdens de discussiegrepen. Het werkprgramma van ns Agentschap mvatte verder het rganiseren van de gebruikelijke infrmele vergaderingen (twintig), die in ttaal 834 deelnemers bijeenbrachten. Het gaat nder meer m de Heads f Medicines Agencies (HMA, netwerk van de Eurpese geneesmiddelenautriteiten) en de Wrking Grup f Enfrcement Officers (WGEO, werkgrep vr verleg aangaande de strijd tegen de farmaceutische criminaliteit). In deze lijst van twintig vergaderingen, was de rganisatie van een infrmele vergadering van de Clinical Trials Facilitatin Grup (CTFG, een samenwerkingsverband m klinische studies binnen Eurpa te vergemakkelijken en te harmniseren) en van de Pharmacvigilance Inspectr s Wrking Grup (PhiWG, werkgrep van de farmacvigilantie-inspecteurs) een specifiek initiatief van het FAGG. Bij deze infrmele vergaderingen wrden de bevegde verheden van elke Lidstaat uitgendigd, de Eurpese Cmmissie en het Eurpean Medicines Agency (EMA, Eurpees Geneesmiddelenbureau), de Lidstaten van de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER: Nrwegen, Liechtenstein en IJsland), alsk sms derde landen zals Zwitserland f andere internatinale rganisaties zals de Raad van Eurpa f de Wereldgezndheidsrganisatie (WHO). 2 Wrd van de Administrateur-generaal

3 Inzake klinische preven werkte het FAGG k mee aan een cnferentie gerganiseerd dr Pharma.be die met tt del de vertegenwrdigers van industrie, Ethische cmités, nderzekers en bevegde verheden samen te brengen rnd enkele actuele thema s. Vr de twintig infrmele vergaderingen leverde het FAGG kwaliteitsvlle agenda s, gecördineerd en afgestemd tussen de verschillende grepen. Enkele vrbeelden als belangrijkste resultaten van deze vergaderingen zijn: De gedkeuring dr de hfden van natinale geneesmiddelenautriteiten van de strategie vr de kmende vijf jaren nder de vrm van het Strategy Paper vr HMA en waarte de verschillende werkgrepen van dit netwerk hebben bijgedragen. Er is k gestart met het uitwerken van een implementatieplan. Zals eerder meegedeeld* werden in de strategie 2015 verschillende dmeinen als priritair bestempeld; het betreft nder meer de harmnisering van klinische nderzeken met betrekking tt geneesmiddelen vr menselijk gebruik, de geneesmiddelenbewaking en de nieuwe bevegdheidsdmeinen. Een betere rganisatie van het netwerk inzake medische hulpmiddelen met de prichting van een beheerscmité en met de lancering van een prject m na te gaan he p Eurpees vlak meer cördinatie kan gebeuren tussen het netwerk inzake geneesmiddelen en dat inzake medische hulpmiddelen. De verbetering p Eurpees vlak van het verlp van de telating vr het aanvangen van multinatinale klinische studies (VHP, Vluntary Harmnisatin Prcedure, Vrijwillige harmnisatieprcedure), nder meer via het gebruik van een gemeenschappelijke databank p het niveau van EMA. In een chrnlgische tabel vindt u k de feedback van elke infrmele meeting terug.naast de infrmele vergaderingen telde de fficiële agenda k ng eens zestien fficiële meetings van de werkgrep van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Een grte pririteit vr het FAGG was tijdens dit Belgisch vrzitterschap uiteraard de samenwerking en de inbreng in de vrtzetting van het regelgevend werk in het kader van het Pharmaceuticals Pack en de drie luiken ervan, nl. de geneesmiddelenbewaking, de strijd tegen van vervalste geneesmiddelen en de infrmatie aan patiënten. België deed zijn reputatie alle eer aan dr de nderhandelingen ver het vrstel van richtlijn betreffende namaakgeneesmiddelen tt een ged einde te brengen; deze richtlijn werd verigens p 16 februari 2011 dr het Eurpees Parlement aangenmen. Lees verder vr meer gedetailleerde infrmatie ver dit geneesmiddelenpakket. Zals aangekndigd blikken we in EXTRA Het Belgisch vrzitterschap : balans terug p een vr ns zeer intensief maar tegelijk verrijkend halfjaar in het teken van het Belgisch vrzitterschap en p de gevlgen van de besprekingen p de pdrachten van Vlksgezndheid. Vr ik u deze resultaten laat ntdekken, wil ik ng van de gelegenheid gebruik maken m te benadrukken dat deze resultaten niet mgelijk waren geweest znder de samenwerking en de steun van de afgevaardigden van de andere Lidstaten, de Eurpese Cmmissie en het Eurpees Parlement Wrd van de Administrateur-generaal

4 Ik wil k de talrijke deelnemers, de cllega s van het Kabinet Vlksgezndheid, nze partners (.a. het RIZIV en het Wetenschappelijk Instituut Vlksgezndheid) en alle medewerkers van ns Belgisch Agentschap bedanken vr het werk dat ze geleverd hebben m de meetings in de beste mstandigheden te laten plaatsvinden, en die er mede vr gezrgd hebben dat het Belgisch vrzitterschap 2010 een grt succes is gewrden vr het FAGG. Tt slt richt ik ng een bijznder dankwrd aan Els Geeraerts, verantwrdelijke van de Cel Internatinale Betrekkingen van het Agentschap, die in efficiënte samenwerking met Christine Guérin de cördinatie van ns aandeel in het vrzitterschap vr haar rekening nam. Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal Christine Guérin en Els Geeraerts Ft : 4 Wrd van de Administrateur-generaal

5 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen (Richtlijn 2001/83/EG) Als het grtste succes van het Belgisch vrzitterschap 2010 nteren wij het bekmen van een plitiek akkrd tussen Raad, Eurpees Parlement en Eurpese Cmmissie inzake het ntwerp van Richtlijn ter vrkming van vervalste geneesmiddelen. Een echt staaltje van ptimale samenwerking tussen de Belgische en Eurpese instellingen en tussen de Lidstaten, in een bijznder cmplex dssier, zwel p technisch als p plitiek vlak! Het Eurpees Parlement heeft inmiddels het plitiek akkrd in dit dssier bevestigd dr p 16 februari 2011 in plenaire zitting met vergrte meerderheid deze Richtlijn aan te nemen. Nu gaat de pririteit uit naar de vertaling in de verschillende Eurpese natinale talen zdat deze Richtlijn tegen de kmende zmer in het Publicatieblad van de Eurpese Gemeenschap bekendgemaakt kan wrden. Cntext Dr de sterke pkmst van de laatste jaren van vervalste geneesmiddelen in de legale prductie- en distributieketen van geneesmiddelen werden de lacunes van het cntrlesysteem vrzien in het cmmunautair wetbek betreffende geneesmiddelen steeds duidelijker. Een aanpassing van de Richtlijn bleek dus nvermijdelijk m de mazen van het reglementair net te dichten en z vervalste geneesmiddelen tegen te huden en uit het legale circuit te weren. Naast evidente redenen zals de bescherming van de Vlksgezndheid, zijn er uiteraard k industriële, cmmerciële en plitieke beweegredenen. De redenen van Vlksgezndheid liggen vr de hand. Terwijl vervalsing vreger vral werd aangetrffen bij geneesmiddelen znder therapeutisch effect (de zgenaamde categrie van de vitamines), wrden nu steeds meer therapeutische geneesmiddelen nagemaakt, wat een kwestie van leven f dd kan zijn. De ksten die deze vervalsing teweegbrengt vr de farmaceutische industrie, laten geen twijfel bestaan ver de industriële en cmmerciële redenen. De bedreiging die vervalste geneesmiddelen vrmen vr het vertruwen in het gezndheidszrgsysteem dat, meer ng dan andere sectren, nd heeft aan stabiliteit, maakt meteen k de plitieke beweegredenen duidelijk. Het vrstel van de Cmmissie was vral gericht p: De aanvulling van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik vr het verzekeren van een versterkte cntrle, zwel binnen als buiten de EU, p de authenticiteit van geneesmiddelen en hun bestanddelen; De pneming van alle actren van de prductie- en distributieketen daar waar het cmmunautair wetbek enkel betrekking had p fabrikanten en grthandelaars, en de tekenning van een actievere rl in de identificatie van vervalste geneesmiddelen; De pdracht vr de Cmmissie m een - tt ng te ntbrekend - authenticatie- en identificatiesysteem vr geneesmiddelen te ntwikkelen (veiligheidskenmerken). 5 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen

6 De Raad bereikte bijna een akkrd ver deze tekst dr het vrstel van de Cmmissie te verfijnen in juni 2010, met name betreffende de inspecties en de cördinatie ervan p Eurpees niveau, het systeem van veiligheidskenmerken en de verdere versterking van de cntrles p de actren in de prductie- en distributieketen. Tijdens het Belgisch vrzitterschap werden de resultaten van de evaluatie van het vrstel van de Cmmissie dr de Raad en het Eurpees Parlement vergeleken, en werd er gezcht naar een cmprmis tussen de drie instellingen. Het Eurpees Parlement was ng ambitieuzer dan de Raad en wilde nder meer een cntrle inveren p de nline verkp van geneesmiddelen, de traceerbaarheid van vervalste geneesmiddelen bij de patiënten, geharmniseerde sancties en sms een ng strengere cntrle p de actren van de prductie- en distributieketen dan wat de Raad en de Cmmissie hadden vrzien. Dat er bvendien verschillende visies waren ver de mvang van de aanwending van de veiligheidskenmerken, maakte het er niet makkelijker p. Nieuwe bepalingen Als resultaat van bijna zes maand intensief nderhandelen, laat de nieuwe Richtlijn zich uiteindelijk als vlgt lezen. Een versterkte cntrle ver de ganse keten van prductie en distributie van geneesmiddelen Alle peratren die actieve substanties verhandelen, k distributeurs, meten wrden geregistreerd en kunnen p basis van een risicanalyse wrden nderwrpen aan een vrafgaandelijke inspectie; Specifieke gede distributiepraktijken (GDP Gd Distributin Practices) vr actieve substanties zullen wrden ntwikkeld; Alle geregistreerde/vergunde peratren van actieve substanties en geneesmiddelen wrden pgenmen in een Eurpese databank die publiek tegankelijk is; Iedere peratr met nagaan f diegene met wie hij handel drijft wel degelijk de juiste vergunning f registratie heeft; Brkers, namelijk diegenen die vr de rekening van een derde nderhandelen ver geneesmiddelen maar deze nit fysiek in handen krijgen, meten k wrden geregistreerd (znder mgelijke vrafgaandelijke inspectie) en krijgen bepaalde verplichtingen van de gede distributiepraktijken pgelegd zals het bijhuden van een register en het beschikken ver een urgentieplan. De lijst van geregistreerde brkers is publiek tegankelijk bij de natinale bevegde instanties; Distributeurs krijgen bijkmende verplichtingen pgelegd zals het beschikken ver een kwaliteitssysteem en het verplicht registreren van het ltnummer van geneesmiddelen. Zij meten dit k drgeven aan de persnen die geneesmiddelen afleveren aan het publiek; Actieve substanties kmende uit derde landen meten aan de gede fabricagepraktijken (GMP Gd Manufacturing Practices) vlden. Derde landen f bepaalde entiteiten in derde landen kunnen GMP verklaard wrden na inspectie; Alle peratren wrden verplicht vermedelijke vervalsingen van geneesmiddelen te melden bij de bevegde instanties; Fabrikanten van geneesmiddelen zijn verplicht de excipiënten die zij gebruiken aan tepasselijke GMP te nderwerpen (niet ndzakelijk deze van geneesmiddelen) p basis van een frmele risicanalyse; hiervr zullen richtsneren wrden ntwikkeld; 6 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen

7 Cntrles in transitznes wrden pgeverd. Verkp via internet De Lidstaten kunnen kiezen f zij vr geneesmiddelen p medisch vrschrift het verbd p de verkp via internet al dan niet handhaven; Alle persnen die geneesmiddelen aan het publiek kunnen afleveren (k supermarkten in Lidstaten waar dit mgelijk is) meten indien zij geneesmiddelen via internet wensen te verkpen, gentificeerd zijn bij de bevegde natinale instanties; De verkp vanuit een andere Lidstaat met gebeuren in vereenstemming met de regels geldig vr de aflevering in de Lidstaat van bestemming; de nline verkp vanuit een supermarkt in een andere Lidstaat aan patiënten in België kan dus niet; De gentificeerde internetsites zullen vrzien wrden van een EU-lg teneinde de herkenbaarheid van legale sites te verhgen; Deze internetsites meten een link vrzien naar de internetsite van de bevegde natinale instantie. Deze internetsite van de bevegde instantie met infrmatie vrzien ver de wettelijke vrwaarden inzake de internetverkp van geneesmiddelen in de betrkken Lidstaat en wijzen p de gevaren van mgelijke illegale sites, alsk ter cnsultatie een lijst van gentificeerde en gecntrleerde internetsites; De internetsites van de natinale bevegde instanties meten een link vrzien naar de internetsite van EMA waar eveneens de ndige infrmatie wrdt gepubliceerd; De Eurpese Cmmissie en de Lidstaten zullen gezamenlijke infrmatiecampagnes lanceren ver de gevaren van de internetverkp van geneesmiddelen. Safety features (veiligheidskenmerken) De Cmmissie met de te gebruiken veiligheidskenmerken ng vastleggen in een uitveringsakte; deze kenmerken meten alleszins telaten de authenticiteit en de identiteit van individuele verpakkingen na te gaan. Deze hebben k een anti-tampering device dat met telaten na te gaan f niet werd gekneid met de verpakking van het geneesmiddel; Geneesmiddelen p medisch vrschrift meten wrden vrzien van een veiligheidskenmerk, tenzij de uitveringsakte van de Cmmissie vastlegt dat deze geen gevaar p vervalsing vrmen; Geneesmiddelen vrij van medisch vrschrift zullen enkel een veiligheidskenmerk dragen indien bij de uitveringsakte van de Cmmissie wrdt vastgelegd dat deze een risic p vervalsing vrmen; De uitveringsakte van de Cmmissie zal vastleggen he en in welke mate de veiligheidskenmerken dr fabrikanten, distributeurs en persnen gemachtigd m geneesmiddelen aan het publiek af te leveren, meten wrden gecntrleerd; De uitveringsakte van de Cmmissie zal tevens vastleggen he de databank die infrmatie ver de veiligheidskenmerken zal bevatten, wrdt pgezet en beheerd, alsk wie er in welke mate tegang tt zal hebben; De Lidstaten mgen de mvang van het verplicht gebruik van het veiligheidskenmerk uitbreiden tt alle terugbetaalbare geneesmiddelen met het g p het gebruik ervan vr het systeem van terugbetaling en/f farmacvigilantie. Het anti-tampering device kan wrden uitgebreid naar alle geneesmiddelen met het g p de veiligheid van patiënten; Parallelinverders mgen de veiligheidskenmerken vervangen dr gelijkwaardige veiligheidskenmerken. 7 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen

8 Traceerbaarheid Het bestaande Rapid alert -systeem (RAS) wrdt vastgelegd in de Richtlijn en uitgebreid naar meldingen van vermedelijke vervalste geneesmiddelen; In gevallen die een ernstig gevaar vr de Vlksgezndheid kunnen vrmen en waar er vermeden is dat deze geneesmiddelen tt bij de patiënten zijn geraakt, meten de bevegde natinale instanties dringende verwittigingen lanceren aan het grt publiek die meten telaten m de vermedelijke vervalste geneesmiddelen van bij de patiënt terug te halen. Sancties Een minimum kader met te vrziene sancties dr de Lidstaten werd vastgelegd. De betrkken Richtlijn met nu dr de Lidstaten wrden mgezet in natinale regelgeving binnen de acht maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Eurpese Gemeenschap. Cntact Els Geeraerts Philippe De Buck Alain Denis David Duveau Ethel Mertens 8 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen

9 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt farmacvigilantie (Richtlijn 2001/83/EG en Verrdening EG Nr 726/2004) Tijdens het Belgisch vrzitterschap werden de Richtlijn en de Verrdening inzake farmacvigilantie verder afgewerkt. Tijdens het vrafgaande Spaanse vrzitterschap (eerste jaarhelft 2010) werd vr de inhudelijke aspecten al een plitiek akkrd bereikt tussen Raad, Eurpees Parlement en Eurpese Cmmissie. Het Eurpees Parlement stemde p 22 september 2010, de ndertekening gebeurde p 15 december 2010 en de bekendmaking p 31 december De vrnaamste nieuwigheden in deze Richtlijn kunnen als vlgt wrden samengevat. Meldingen van bijwerkingen De gegevens inzake bijwerkingen van geneesmiddelen wrden systematisch gecentraliseerd bij het EMA (Eurpean Medicines Agency Eurpees Geneesmiddelenbureau), namelijk in de Eudravigilance database. De directe rapprtering van bijwerkingen dr patiënten met mgelijk wrden gemaakt in alle Lidstaten. Ok niet ernstige bijwerkingen meten wrden gemeld. Dit laat te een glbaal verzicht te hebben van alle gemelde bijwerkingen vr geneesmiddelen, wat de kans p het tijdig identificeren van bijwerkingen verhgt. Pharmacvigilance Risk Assessment Cmité De besluitvrming p Eurpees vlak ver de te ndernemen acties bij bijwerkingen van geneesmiddelen die centraal vergund zijn, wrdt geharmniseerd dr de installatie van een specifiek Cmité bij het EMA, het Pharmacvigilance Risk Assessment Cmité. Dit cmité, waarin k de verschillende Lidstaten zijn vertegenwrdigd, zal aanbevelingen frmuleren ver alle aspecten van het risicbeheer van geneesmiddelen. De aanbevelingen meten p een geharmniseerde wijze wrden geïmplementeerd in de Lidstaten. De reeds bestaande cördinatiegrep, CMDh (C-rdinatin Grup fr Mutual Recgnitin and Decentralised Prcedures, human Cördinatiegrep vr wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde prcedures, geneesmiddelen vr menselijk gebruik), krijgt dezelfde taken vr de andere geneesmiddelen. Veiligheidsstudies na het verkrijgen van de vergunning vr het in de handel brengen (VHB) Vr de veiligheidsstudies uitgeverd na het verkrijgen van de VHB van een geneesmiddel, wrden k regels pgelegd aan de vergunninghuders, vr zver het studies betreft die werden gevraagd dr de bevegde instanties. Het prtcl van deze studies met wrden gedgekeurd dr de bevegde instanties, alvrens de studie kan starten. Indien maatregelen meten wrden genmen, vlgend p de studieresultaten, dan met dit k p een geharmniseerde wijze gebeuren. 9 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt farmacvigilantie

10 Verlaging van de administratieve lasten Een verlaging van de administratieve lasten dr vr ged gekende substanties niet langer PSURs (Peridic Safety Update Reprt Peridiek geactualiseerd Veiligheidsverslag) te vereisen en de directe rapprtering p Eurpees vlak van bijwerkingen dr de farmaceutische industrie. Dit laat uiteraard meer tijd vr pr-actief beheer van de risic s van geneesmidden. Transparantie Een verhging van de transparantie naar patiënten en gezndheidszrgbeefenaars te nder andere dr de mgelijkheid van publieke hrzittingen dr het Pharmacvigilance Risk Assessment Cmité. De betrkken Richtlijn met nu dr de Lidstaten wrden mgezet in natinale regelgeving tegen 21 juli Cntactpersnen Els Geeraerts Sfie Gethals Jamila Hamdani 10 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt farmacvigilantie

11 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik in het kader van infrmatie aan patiënten (Richtlijn 2001/83/EG) Er werd eveneens bijzndere aandacht besteed aan het derde luik van het Pharmaceuticals Pack, dat betrekking heeft p de Ontwerprichtlijn betreffende de infrmatie aan patiënten. Na gedkeuring dr het Eurpees Parlement werden de wijzigingen aan de tekst van de Eurpese Cmmissie besprken p het niveau van de Raad. Bij de besprekingen bleef de Raad erbij dat, ndanks de teveging van deze wijzigingen dr het Eurpees Parlement, de tekst ng steeds te veel gevaren inhield vr de patiënt. De Eurpese Cmmissie ging vervlgens akkrd m een nieuw ntwerp vr te stellen dat rekening hudt met de pmerkingen die werden gemaakt. Het nieuwe ntwerp wrdt tegen de zmer van 2011 verwacht. Cntactpersnen Marie-Luise Buffiux Els Geeraerts Anniek Ryckman 11 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik in het kader van infrmatie aan patiënten

12 Balans van de infrmele vergaderingen gerganiseerd dr het FAGG Link URL: Ft s : 12 Balans van de infrmele vergaderingen gerganiseerd dr het FAGG

Rapportering van de voordrachten

Rapportering van de voordrachten 1 De farmaceutische zrg in het zrgteam De farmaceutische zrg in het zrgteam Rapprtering van de vrdrachten Les sins pharmaceutiques dans l équipe de sins Studiedag 30/04/2010 Jurnée d étude Netwerk van

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL REGM Eindrapprt L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL It always seems impssible until it s dne. Nelsn Mandela 1 Inhudstabel 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT REGLEMENT AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE BIJ DE BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET BETREKKING TOT DE PATIËNT IN HET UMC SINT-PIETER I. INLEIDING Het ziekenhuis en alle persneelsleden van

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

NOTA (Z)150115-CDC-1395

NOTA (Z)150115-CDC-1395 Niet-vertruwelijk Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Auditverslag PZ Sint-Camillus Sint-Denijs-Westrem Januari 2014

Auditverslag PZ Sint-Camillus Sint-Denijs-Westrem Januari 2014 Auditverslag PZ Sint-Camillus Sint-Denijs-Westrem Januari 2014 Inhud 1 Inleiding...3 1.1 Tepassingsgebieden...3 1.2 Definities...3 1.3 Auditprces...4 1.4 Samenstelling van het auditteam...5 1.5 Auditplan...5

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II OCMW VOSSELAAR Omgevingsanalyse deel II Bijlage bij het meerjarenplan 2014 2019 Interne drlichting van de diensten dr de diensten. Iedere dienst heeft nder leiding van een prjectverantwrdelijke samengewerkt

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie