klaas vandevyvere september 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "klaas vandevyvere september 2015"

Transcriptie

1 0.Inleiding: We kunnen met veel trots de data van onze recente enquêtes met jullie delen gaan. De enquêtes hebben als doel de houding van de Belg en de Belgische arts ten aanzien van digitalisatie in de gezondheidszorg te bevragen. Meer specifiek werd ingegaan op het begrip teleconsultaties en de houding hiertegenover. We hebben bewust gekozen voor open communicatie wat de data van deze beide enquêtes betreft; Want daar gaat digitaal als nieuwe normaal immers over : totale transparantie, open source en open netwerken. Het succes van onze enquêtes is te danken aan vele bereidwillige mensen en netwerken die de boodschap verspreid hebben en de vragenlijst gedeeld hebben. Spontaan zijn ook discussies ontstaan tussen groepen mensen zowel op de werkvloer, onder patiënten alsook bij artsen onderling. Het bespreekbaar maken van m-health was het grootste opzet van onze campagne en met enige schroom kunnen we zeggen dat we daarin geslaagd zijn. De resultaten van de beide enquêtes zijn toch enigszins verrassend voor een eerder conservatief België waarbij zowel de doorsnee Belg alsook de gemiddeld arts openstaan voor m-health en het principe van teleconsultaties. De digitale penetratie in België blijkt uit onze enquête verrassend groot te zijn en overtreft de doorsnee enquête waarbij toegang tot internet en mobiel internet reeds sterk doorgedrongen zijn en de tablet en smartphone de klassieke desktop en laptop hebben vervangen. Deze beide factoren zijn belangrijk willen we onze maatschappij en gezondheidszorg klaarstomen voor digitale gezondheidszorg. 1.Methode 1.1. onderzoeksopzet Dit onderzoek gaat door middel van een exploratieve mixed methode" benadering na wat de houding van de Belg & arts is ten aanzien van digitalisatie de gezondheidszorg en het invoeren van teleconsultaties. Daarbij maken we van het onderzoek ook gebruik om de digitale penetratie in België na te gaan bij zowel de Belgische bevolking alsook bij de artsenpopulatie.. Het betreft een verkennend onderzoek aangezien het onderwerp een recent fenomeen is dat een beperkte onderzoek-geschiedenis kent. Een mixed methode benadering zorgt ervoor dat onderzoekers verschillende onderzoeksmethoden kunnen combineren, zodat ze de beste kans hebben om hun onderzoeksvragen te beantwoorden (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). In beide luiken van dit onderzoek, kwantitatief en kwalitatief, wordt er rekening gehouden met ethiek. Anonimiteit van de respondenten wordt verzekerd bij de verwerking van de data. Zo wordt er gebruik gemaakt van pseudoniemen bij de kwalitatieve data. De resultaten van het kwalitatief onderzoek zullen pas begin 2016 openbaar gemaakt worden kwantitatief onderzoek: de online-enquête In het kwantitatief onderzoek wordt getracht via een online survey een eerste beeld te krijgen op de nieuwe trend m/e-health en teleconsultaties. Dit beschrijvend onderzoek is uitgevoerd tijdens de

2 maanden juli en augustus De bevolkingsenquête werd enerzijds verspreid via Facebook, Twitter en LinkedIn. Anderzijds werd e enquête werd tevens via papieren format uitgedeeld op verschillende poli s binnen het ziekenhuis AZ groeninge te Kortrijk, Belgium. Voor de artsenenquête werd de enquête verspreid naar verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen: AZ groeninge Kortrijk, AZ Damiaan Oostende en AZ Sint-lucas in Brugge. Voor Oost-Vlaanderen AZ Sint- Lucas in Gent, Uz Gent te Gent alsook AZ Oudenaarde in Oudenaarde, AZ Alma in Eeklo, UZLeuven in Vlaams Brabant, GZA en ZNA ziekenhuizen in de provincie Antwerpen en de ZOL-ziekenhuizen in Limburg. Tevens werden huisartsen organisaties HZW in Zuid-West-Vlaanderen aangeschreven alsook Domus Medica op nationaal niveau. Vervolgens werden beroepsverenigingen van de specialismen aangeschreven. De beoogde populatie in dit kwantitatief luik is de Belgische bevolking (patiënten en niet-patiënten) en de artsen in Vlaanderen en Wallonië. Aangezien het een verkennend onderzoek betreft, is de beoogde onderzoeksgroep voor het kwantitatief luik breed en wordt er gebruik gemaakt van non-random sampling. Zowel patiënten, niet-patiënten alsook artsen werden aangespoord om de online-enquête in te vullen. Daarnaast werden alle verschillende geneeskundige disciplines op dezelfde wijze en in dezelfde mate bevraagd. 1.3 Surveyonderzoek De online-enquête is een instrument dat zelf ontwikkeld werd op basis van de literatuur. De validiteit van deze online-enquête werd op voorhand nagegaan bij een kleine sample uit de populatie. Deze personen kregen de mogelijkheid om aan te geven waar de vragenlijst al dan niet duidelijk was en om verdere suggesties te geven ter vervollediging van de survey. De antwoordmogelijkheden in de online-enquête zijn zowel gestructureerd als ongestructureerd. Bij de gestructureerde antwoorden wordt gebruik gemaakt van checklists. De ongestructureerde antwoorden bestaan uit open vragen. De beide enquête omvat drie delen. Het onderscheid tussen de verschillende onderdelen wordt gemaakt op basis van de drie onderzoeksvragen. In het eerste deel wordt gepeild naar de achtergrondkenmerken van de mensen en artsen die al dan niet deelnemen aan het fenomeen m-health en teleconsultatie. Concreet komen de volgende topics aan bod: geslacht, leeftijd, onderwijsniveau (bevolkingsenquête), specialisme (artsen), praktijkvorm. In het tweede deel wordt de graad van digitale penetratie in beeld gebracht. Gebruik en toegang tot internet en mobiel internet alsook de devices waarmee men op het web gaat. Tenslotte werd ingegaan op het begrip teleconsultaties: de houding van zowel artsen alsook niet-artsen ten aanzien van teleconsultaties, de situaties waarvoor teleconsultaties gebruikt kunnen worden, de kijk ten aanzien van privacy en vertrouwdheid ten aanzien van teleconsultaties en de bereidheid al dan niet te betalen voor een teleconsultatie.

3 1.4. Onderzoekspopulatie De online-enquête werd door 441 niet-artsen en 120 artsen ingevuld. Nadat de dubbele, lege en onvolledige enquêtes werden verwijderd bleef er een dataset van 430 (=N)niet-artsen en 104 artsen over. demografie van de onderzoekspopulatie Niet-artsen: Hierbij noteren we wat de niet-artsen betreft, een overgroot aandeel van vrouwen. Dit is deels mede te verklaren door het feit dat een deel van de enquêtes werd ingevuld door patiënten. Wat reumatologische patiënten betreft is het algemeen geweten dat deze overwegend van het vrouwelijke geslacht zijn. Gezien de enquête via sociale media werd verstuurd is een groot deel van de respondenten in de leeftijdsgroep jonger dan 50 jaar; Het is algemeen gekend dat de vertrouwdheid met digitale media afneemt naarmate de leeftijd vordert. Indien we gaan kijken naar de gemiddelde leeftijd van de klassieke papieren enquête ligt deze gemiddeld boven de leeftijd van 50 jaar; Ook hier opnieuw te verwachten gezien de gemiddelde leeftijd van de patiënten gezien op de verschillende poli s van de verschillende specialiteiten, vaak boven de leeftijd van 50 jaar ligt. bevolking variabele categorie N geslacht man 154 vrouw 274 leeftijd 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 13 > 80 jaar 1 hoogste behaalde diploma lager onderwijs 14 secundair onderwijs 115 hoger onderwijs korte type hoger onderwijs lange type universitair 90

4 Artsen: De geslachtsverdeling van de artsen weerspiegelt de klassieke man-vrouw verhouding die op dit moment nog heerst vooral in de Belgische ziekenhuizen. Voor de huisartsengroep zien we een eerder evenwichtige man-vrouw verdeling. In tegenstelling tot de enquête bij de Belgische bevolking zien we bij de artsenenquête eerder een evenwichtige verdeling wat de leeftijdsgroepen betreft wat er enigszins op wijst dat de digitale penetratie bij artsen in het algemeen sterker is doorgedrongen. Immers de enquête bij artsen was enkel via de online-enquête mogelijk. De grote disciplines zijn evenwichtig vertegenwoordigd waarbij de internistische disciplines sterk vertegenwoordigd zijn. Hierbij vermoeden we dat het al dan niet invullen van de enquête grotendeels ook de wens en behoefte uitdrukt van de verschillende disciplines. Enigszins verrassend is het beperkt vertegenwoordigd zijn van disciplines zoals dermatologie en psychiatrie, twee disciplines waar tele-consultaties geschikt kunnen zijn. artsen variabele categorie N geslacht man 75 vrouw 44 leeftijd 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 0 > 80 jaar 0 discipline internist 34 heelkunde 21 huisarts 20 pediater 2 dermatoloog 4 psychiater 3 anesthesist 6 andere 23 organisatie ziekenhuis 74 privaat 24 beiden 22

5 2. Resultaten en bespreking: We hebben ons voorgenomen af te stappen van de klassieke volgorde waarbij een afzonderlijk hoofdstuk aan de resultaten wordt gespendeerd en een afzonderlijk item aan bespreking. We hebben gekozen voor een opdeling Enquete medische volgens video topic consultatie waarbij de artsen en niet-artsen resultaten worden vergeleken. 1. Digitale penetratie niet-artsen. Q7 Beschikt u over een internet toegang? Beantwoord: 428 Overgeslagen: 13 tab.1. Beschikbaarheid internet en mobiel internet ja neen Enquete medische video consultatie Q8 Over welke toestellen beschikt u thuis? Beantwoord: 422 Overgeslagen: 19 smartphone Tablet 97,66% 418 2,34% 10 tab.2. Over welke middelen beschikt u zelf. 428 laptop PC smartwatch Overige (geef nadere... Enquete medische video consultatie Q9 Met welk toestel surft u op het net? Beantwoord: 416 Overgeslagen: 25 smartphone tablet laptop 74,88% het 316 net. 68,96% ,75% ,16% 199 tab.3. Met welke middelen surft up op toelichting) pc 1,90% 8 2,61% 11 ten: 422 smartwatch Overige (geef nadere... 7 / 13

6 Het slagen van de m/e-health introductie in een land hangt ondermeer af van de digitale penetratie zowel bij de bevolking alsook bij artsen en gezondheidsmedewerkers. We noteren dat ongeveer 98 % van de respondenten toegang heeft tot de klassieke internet verbinding (meestal klassiek ADSl verbinding) en 63 % van de respondenten toegang heeft tot mobiel internet. Dit is vergelijkbaar met algemeen vastgestelde cijfers die een hogere penetratie van mobiel internet toont in West-Europe (64%) in vergelijking met Noord-Amerika (59%). De klassieke desktop en laptop zijn nog niet op hun retour in België. De laptop (75%) blijft het middel bij uitstrek om op het web te surfen, de klassieke desktop (42%) verdwijnt evenwel naar de laatste plaats. Tablets en smartphones zijn aan een duidelijke opmars bezig en 2/3 van de respondenten bezitten (respectievelijk 69% en 75%) beiden en gebruiken beiden om op het web te surfen (63% en 61%). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met cijfers in de grotere Europese landen zoals Frankrijk, VK en Ierland en liggen duidelijk hoger in vergelijking met landen zoals Polen Portugal en Griekenland (40%). Het gebruik van smartwatches wat de voorbode is van een hele generatie wearables en internet of things, is evenwel een vrij nieuw verschijnsel op de Belgische markt. Slechts 2 % van de ondervraagden bezit een smartwatch of ander wearable device; Het achterwege blijven van de introductie van de Apple watch en de beperkte mogelijkheden van de huidig beschikbare wearables speelt hierbij vermoedelijk een belangrijke rol. Hoewel de digitale penetratie slechts één van de vele factoren blijft ( cf. https://www.linkedin.com/pulse/when-one-talks-numbers-health-adoption-belgium-other-vandevyvere? trk=mp-author-card) voor het welslagen van de introductie van m-health, vormt het een belangrijk fundament. Desondanks de relatieve hogere kostprijzen voor klassiek internet en mobiel internet, is meer dan 60 % van de respondenten reeds actief via mobiel internet. Vermoedelijk wordt vaak gebruik gemaakt van WiFi Hotspots zoals Telenethomespot en Proximus Fon en wordt dit verkeerdelijk beschouwd als mobiel internet. De werkelijke cijfers zullen vermoedelijk toch een een stuk lager liggen gezien het wereldwijd gemiddelde 32 % bedraagt en het Europees gemiddelde 64% bedraagt voor sterke landen zoals VK waar de kosten voor mobiel internet toch een stuk lager liggen. Tijdens onze diepte interviews zal hierop verder ingegaan worden: wat verstaat de doorsnee Belg onder mobiel internet. De markt van wearables is een geheel nieuwe markt en België doch vormt een belangrijk onderdeel van m-health. Bij onze respondenten zijn de enige wearables die gebruikt worden de smartwatch en dit slecht zijn 2 % van de ondervraagden. Vermoedelijk zal dit percentage iets hoger liggen indien we allerlei stappentellers en devices zoals Fitbit bij onze respondenten zouden meerekenen. Het beperkt aantal antwoorden bij deze vraag doet vermoeden dat het begrip wearable en internet of things op heden nog weinig gekend is. Laat staan de toepassingen ervan. Verwacht wordt dat de komende jaren de aanschaf en het gebruik zal toenemen. Het succes zal medebepaald worden door de kostprijs van deze devices evenals de mogelijkheden.

7 We kunnen stellen dat de gemiddelde Belg reeds vertrouwd is met het internet en vaker durft mobiel te surfen waarbij de smartphone en de tablet duidelijk terrein winnen. Evenwel blijft de klassiek laptop het goed doen. De desktop is duidelijk op zijn retour en wordt louter een kantoor aangelegenheid. Zoals vaak gezegd: Tijdens je werk wordt je geconfronteerd met oude technologie en pas thuis wordt de wereld van nieuwe technologie zichtbaar. De cijfers van connectiviteit zijn vergelijkbaar met grotere Europese landen. Er wordt verwacht dat eenmaal de prijzen voor gebruik mobiel internet dalen gaan, het gebruik toenemen zal. Kortom de huidige situatie maakt Belgie niet echt een attractief land doch ook geen underdog en er zijn zeker opportuniteiten naar de toekomst te verwachten voor m-health en e-health.

8 Antwoordkeuzen klaas vandevyvere 2. Digitale penetratie artsen: Videoconsult arts België Q13 Beschikt u over een internet toegang? Beantwoord: 107 Overgeslagen: 13 t a b 1. G e b r u i k v a s t e i n t e r n e t verbinding. Ja Neen Videoconsult arts België en Q14 Over welke toestellen beschikt u? 100,00% 107 Beantwoord: 108 Overgeslagen: 12 0,00% 0 Smartphone tab Over welke devices beschikt u zelf. Tablet Laptop Desktop ipod Smartwatch Other (please specify) Videoconsult arts België Q15 Met welke toestellen surft u op het internet? Beantwoord: 108 Overgeslagen: 12 oordkeuzen Smartphone Smartphone 87,96% 95 Tablet Laptop Desktop ipod Smartwatch Other (please specify) Tablet Laptop Desktop ipod 13 / 22 74,07% 80 88,89% 96 67,59% 73 tab 3. Met welke devices surft u op het net? 24,07% 26 2,78% 3 0,00% 0 le aantal respondenten: 108 Smartwatch Other (please specify)

9 tab 4. In welke mate maakt u reeds gebruik van apps in uw praktijk. tab 5. In welke mate maakt u gebruik van web-driven toepassingen in uw praktijk. tab 6. In welke mate maakt u r e e d s g e b r u i k v a n wearables in uw dagelijkse praktijkvoering.

10 tab 7. In welke mate gebruik u een elektronisch patiënten dossier in uw praktijk. tab 8. Houding arts ten aanzien van m-health. Het gebruik van klassieke internet verbinding is een gewoonte bij 100% van de ondervraagde artsen. Meer dan 80 % is verbonden met mobiel internet door middel van smartphone en tablet. Deze cijfers liggen duidelijk hoger dan bij de gewone respondenten en kan met meerdere redenen te maken hebben. Doch spelen mogelijks een hoger opleidingsniveau en een professionele vertrouwdheid met omgang technologie, een doorslaggevende factor. Dit naast de sociale status die aanschaf van dergelijke toestellen alsook connectie tot het mobiele net faciliteren. Ook hier zijn de smartphone en de laptop de middelen bij uitstek om op het web te surfen. De meerderheid van de artsen gebruikt reeds één of andere vorm van elektronisch patiënten dossier. Slechts een verwaarloosbare minderheid gebruikt nog een papieren dossier.

11 Reeds 92% van de artsen maakt doorgaans gebruik van web-drive toepassingen in zijn routine praktijk. Evenwel gebruikt slechts 47 % apps in zijn routine praktijk. Deze cijfer liggen in de lijn van de verwachtingen gezien mobiel internet en smart-devices slechts de laatste jaren een sterke opmars kennen. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat gebruik van apps in de toekomst zeker zal toenemen. Wearables worden slechts heel sporadisch gebruikt en hebben de gemiddelde artsenpraktijk in België nog niet bereikt. Zelfs een 11 % van de artsen heeft nog nooit van het begrip wearables noch van internet of things gehoord. Evenwel wordt de komst van m-health vrij positief onthaald. Bij onze respondenten is 90 % gewonnen voor introductie van m/e-health. Slechts 5 % verzet zich zich tegenover de digitalisatie en 5 % heeft het heel moeilijk om zich een idee te vormen omtrent de digitalisatie. Bij Belgische artsen is zeker voldoende substraat voor een introductie en geleidelijke implementatie van m-health. De overgrote meerderheid stelt zich immers open voor de toekomst en de digitalisatie is stukken groter dan bij de doorsnee Belgische bevolking. Naast het gebruik van laptop, zitten smartphones en tablets zeker in de lift. Bij dit laatste spelen lokale factoren natuurlijk een belangrijke rol en zal het IT-beleid binnen het ziekenhuis doorslaggevend zijn. De wearables en internet of things zijn slechts beperkt doorgedrongen, slechts een kleine minderheid maakt op eigen initiatief hiervan gebruik. 10 % heeft van dit begrip nog echter nooit gehoord. Artsen en patiënten dienen beide bewust te worden van het belang van wearables en hun mogelijkheden. Dit zal leiden tot een versnelde digitalisatie.

12 klaas vandevyvere Enquete medische video consultatie Q1 Zou u bereid zijn in de toekomst in plaats van een "klassieke" consultatie een videoconsultatie aan te gaan? 3. Niet-artsen & houding ten opzichte van digitalisatie en teleconsultatie: Beantwoord: 440 Overgeslagen: 1 ja tab1. Houding ten aanzien van digitalisatie in de geneeskunde. neen geen mening Enquete medische video consultatie Q3 Zou u bereid zijn in de toekomst toe een honorarium te betalen voor een video consultatie, indien dit door het RIZIV en mutualiteit goedgekeurd wordt? Beantwoord: 436 Overgeslagen: 5 62,27% 274 Ja Neen Enquete medische video consultatie 32,73% tab Houding ten 5,00% aanzien 22 van teleconsultaties. 440 Geen mening Q2 Voor welk soort consultaties vind je een video consultatie geschikt? 0% 10% 20% Beantwoord: 30% % Overgeslagen: 50% 7 60% 70% 80% 90% 100% Als ik een vraag heb vo... Als ik bijkomende... Voor een periodieke... 62,16% 271 tab3. In welke 25,46% 111 omstandigheden zou u 12,39% een teleconsultatie 54 verkiezen. 436 Andere 1 / 13

13 Q4 Wat zou u het grote nadeel vinden van klaas vandevyvere een video consultatie ten opzichte van een 'klassieke' consultatie? Beantwoord: 425 Overgeslagen: 16 Ik vind het fysiek conta... Ik ben bezorgd over mijn... Ik vind het complex om e... Ik vind een video... Overige (gaarne... Enquete medische video consultatie tab.4. Wat zijn de nadelen verbonden aan e e n teleconsultatie n Q5 Zou u zich fysiek en mentaal comfortabel voelen tijdens het video consult? ysiek contact met een arts essentieel. Beantwoord: 432 Overgeslagen: 9 rgd over mijn privacy tijdens een consultatie. 40,47% 172 9,65% 41 omplex om een video consult te hebben. ja video consultatie te onpersoonlijk. arne specificeren) neen 4,71% 20 22,35% 95 22,82% geen mening tab. 5. Zou u zich mentaal en fysiek comfortabel voelen bij een teleconsultatie. 49,07% ,88% ,05% 65 4 /

14 het beroepsgeheim geschonden wordt tijdens het video consult? klaas vandevyvere Beantwoord: 430 Overgeslagen: 11 ja neen geen mening tab.6 Zou u schrik h e b b e n d a t u w privacy zou geschonden worden t i j d e n s t e l e - consultatie. Waar de artsen bijna voor 90 % overtuigd zijn van het effect en het nut van introductie is bij het grote publiek, het bewustzijn hieromtrent eerder verdeeld. Evenwel staat toch meer dan 60 % van de publieke 22,56% 97 opinie positief tegenover m-health. 66,98% 288 Teleconsultaties worden door het grote publiek 10,47% positief onthaald. Ook hier geldt dat meer 45 dan 60 % het ziet zitten in bepaalde omstandigheden te kiezen voor een teleconsult in plaats van een klassieke 430 consultatie; Evenwel op voorwaarde dat deze prestatie erkend wordt als een officiële geneeskundige act door het RIZIV. De tegenstanders zijn echter categoriek en zijn niet noodzakelijk digibeten. Vooral de afwezigheid van fysiek contact (40%), schrik voor de privacy (10%) het ervaren van het gebeuren als te onpersoonlijk (21%) en schrik voor het technische aspect achter de teleconsultatie (installeren, connectie maken, etc.), ervaren de meesten als nadeel ten opzichte van klassieke consult. Vooral het gemis aan een echt fysiek contact schrikt de meesten toch een stuk af. Weinig mensen slagen er echter in om te vervatten wat een echt fysiek contact betekent. Met de geplande diepte interviews hopen we hier een idee over te vormen. Ook omtrent wat een teleconsult onpersoonlijk zou maken ten opzichte van een fysiek consult. Evenwel paradoxaal is dat niettegenstaande de meerderheid van de bevraagden zich fysieke en mentaal comfortabel zou voelen bij een teleconsultatie (58%). Vermoedelijk speelt dan ook het effect onbekend is onbemind nog een belangrijker rol dan het gebrek aan fysieke contact of het ervaren van het gebeuren als onpersoonlijk. De meeste verkiezen een teleconsult voor een periodieke opvolg consultatie (29%), wanneer men een bijkomende vraag heeft (27%) of wanneer er bijkomende educatie nood bestaat omtrent een aandoening en/of de therapie. Voor de vraagstelling was het evenwel zo dat we de respondenten slechts een 6 / 13 antwoord mogelijk gaven. Evenwel omvat de rubriek andere respondenten die de teleconsultatie voor meerdere doeleinden zouden gebruiken met voorkeur voor een periodieke opvolg consultatie en bijkomende educatie nood. Samengevat kunnen we dus stellen dat het grote publiek vooral een plaats ziet voor periodieke opvolg consultaties. Tenslotte zien we dat dat de respondenten een groot vertrouwen hebben in de beveiligingssystemen Slechts 22% heeft schrik voor zijn privacy. Ongeveer 66 % heeft geen schrik dat zijn privacy geschonden

15 zou worden; Een enigszins verrassend antwoord in een tijdperk waarbij de media regelmatig geconfronteerd worden met berichten omtrent hacken van data en recente uitlatingen in panorama waarbij medische data verkocht zouden worden via brokers. Vermoedelijk speelt hierbij het gegeven van de arts en het fundamenteel vertrouwen van de arts ten aanzien van zijn beroepsgeheim een belangrijke rol. We kunnen stellen dat de publieke opinie klaar is voor m-health en positief staat ten aanzien van introductie van digitalisatie in de gezondheidszorg. Ook het begrip teleconsultaties wordt als positief alternatief voor de klassieke consultatie gezien op voorwaarde dat ook hier een officiële RIZIVnomenclatuur ontwikkeld wordt. Het gemis aan een echt fysieke contact en een mogelijks ervaren van een onpersoonlijk contact staan paradoxaal tegenover het feit dat de meerderheid van de publieke opinie zich zowel fysiek en mentaal op zijn gemak zou voelen. Een omschrijving van het begrip fysieke contact en onpersoonlijke aard zal hopelijk meer duidelijk gesteld worden tijdens diepte interviews. Eerder de angst voor het onbekende en het ontwikkelen van een leercurve kan deze gevoelens vermoedelijk wegwerken.belangrijk is ook dat de publieke opinie de privacy van het digitaal contact niet als een bedreiging ervaart en vermoedelijk speelt de persoon van de arts hier een belangrijke rol. De vraag stelt zich of dit vertrouwen even groot zou zijn wanneer teleconsultaties met andere zorgverleners zou doorgaan.

16 Videoconsult arts België Q7 klaas Zou vandevyvere u bereid zijn om in de toekomst video consultaties in plaats van "klassieke" 4. Artsen : digitalisatie en tele-consultatie consultaties aan te gaan (voor een deel van uw praktijkvoering )? Beantwoord: 113 Overgeslagen: 7 Ja Neen Videoconsult arts België tab.1 zou u bereid zijn om een deel van uw consultatie via teleconsultaties te laten verlopen. Geen mening Q9 Zou u een video consult doen indien een honorarium wordt toegekend door het RIZIV? Beantwoord: 113 Overgeslagen: 7 Ja Neen Geen mening Videoconsult arts België 48,67% tab.2 55 zou u bereid zijn een deel van uw 39,82% 45 consultaties via teleconsultatie te laten 11,50% 13 verlopen 113 indien een riziv-vergoedcng wordt voorzien. Q22 Zou u in de toekomst toe bereid zijn om te betalen voor gebruik van video consultaties (gemiddeld prijs/maand/arts is op heden tussen per maand)? Beantwoord: 105 Overgeslagen: 63,72% Ja Neen 20,35% 23 tab.3 Zou u bereid zijn 15,93% 18 een vast bedrag ( euro/maa,d) te betalen om aan tele-consultaties te kunnen doen. 7 / 22 39,05% 41

17 Videoconsult arts België Q21 Zou u uw dienst laten deelnemen voor een piloot project over video consultaties? Beantwoord: 105 Overgeslagen: 15 Ja tab.4 Zou u een proefproject omtrent tele-consultaties organiseren op uw dienst. Neen ` 36,19% 38 63,81% tab.5 Voor welke consultaties vindt u een tele-consultatie geschikt. 21 / 22

18 Videoconsult arts België klaas vandevyvere Q10 Wat zou u het grote nadeel vinden van een video consult ten opzichte van een klassiek consult? Beantwoord: 110 Overgeslagen: 10 Ik vind fysiek contact met... Ik vind een video consul... Ik ben bezorgd over de priv... tab.6. Wat zou u het grootste nadeel vinden van telec o n s u l t a t i e s t e n aanzien van k l a s s i e k e consultaties. Ik vind het complex om e... Other (please specify) Videoconsult arts België Q11 Zou u zich fysiek en mentaal comfortabel voelen tijdens een video consult? Beantwoord: 110 Overgeslagen: 10 ntact met mijn patiënt essentieel Ja o consult te onpersoonlijk over de privacy van het consult 71,82% 79 19,09% 21 29,09% 32 lex om een video Neen consult te hebben pecify) ndenten: 110 Geen mening Videoconsult arts België Q12 Zou uw schrik hebben dat uw privacy geschonden wordt tijdens het video consult? Beantwoord: 110 Overgeslagen: 10 18,18% tab zou u zich fysiek/mentaal 18,18% 20 comfortable voelen t i j d e n s e e n t e l e - consult. Ja Neen 49,09% 37,27% tab.8 54 zou u schrik hebben dat uw 41 p r i v a c y 13,64% 15 geschonden wordt tijdens 110 een teleconsult. Geen mening 10 / 22

19 Opvallende eerste vaststelling is hoe financiële motieven een doorslaggevende rol spelen in de adaptatie van nieuwe technieken en in het bijzonder teleconsultaties en in globaal ten aanzien van digitalisatie. Wanneer we de globale vraag stellen naar de houding ten aanzien van teleconsultaties van de doorsnee arts zien dat slechts 48 % voorstander is, terwijl 42 % hiertegen gekant is en 12 % geen mening heeft. Wanneer de vraagstelling gebeurt met de expliciete stelling erbij dat een Honorarium wordt voorzien, schiet het aantal mensen dat positief staat omhoog tot 63 % en het aantal artsen dat zou weigeren bedraagt nu slechts 20 %. financiële motieven wegen duidelijk door. Dit valt ook op te maken uit de vraag of een arts bereid is eventueel een abonnementsgeld te betalen (tussen euro per maand) zien we dat 61 % zich hiertegen over verzet. Deze vraag is gebaseerd op bestaande businessmodel van enkele Nederlandse teleconsult bedrijven waar het abonnementsprincipe als businessmodel wordt gebruikt. De vraagstelling is achteraf te weinig genuanceerd gebleken. In het diepte interview zullen we dieper ingaan op het aspect prijs en zullen meerdere variabelen in kaart worden gebracht en op basis daarvan een treshold-curve worden ontwikkeld. Een dergelijke nuancering lijkt nodig om te bepalen tot waar een gemiddelde arts bereid zou zijn om financieel mee te investeren. Pas dan kan men conclusies trekken of een arts bereid is in dit verhaal te investeren. Ook bij de artsen geldt onbekend maakt onbemind; Slecht 35 % zou meedoen aan een pilot om het effect van teleconsultaties te bekijken. Zoals meestal heb je binnen het artsenkorps een groep early adopters en een heel grote groep die wacht op de ervaring van collega s of voortgaat op de data van studies. De doorsnee arts gedraagt zich in deze context niet anders. Bovendien vindt 72% van de artsen het ontbreken van fysiek contact een belangrijk nadeel. Hier zal met het begrip fysiek, het klinisch onderzoek bedoeld worden. Dit aspect zal verder tijdens de diepte interviews worden toegelicht. Uit een subanalyse blijkt dat vooral enkele specifieke groepen gewonnen zijn voor teleconsultaties: reumatologie, dermatologie en psychiatrie. Niet verwonderlijk dat deze disciplines vooral met chronische patiënten in contact komen waarbij direct fysiek contact niet altijd noodzakelijk is. Artsen zouden vooral kiezen voor teleconsultatie in omstandigheden wanneer de patiënt tussendoor vragen heeft of nood heeft aan educatie omtrent en in mindere mate voor een opvolg consultatie. Een kleine 50% van de artsen zou niet direct fysieke noch mentale problemen hebben met teleconsultaties. 12 % heeft geen uitgesproken mening en 38 % zou mentaal en/of fysiek zich toch moeilijk kunnen verplaatsen in zijn rol als arts bij een teleconsultaties. Evenwel vormt privacy geen probleem bij de artsen en gaat met van de feilloosheid van de technologie uit (63%). Kortom artsen staan globaal open voor digitalisatie en teleconsultatie doch spelen enkele factoren een cruciale rol in het slagen van de implementatie van deze manier van geneeskunde voeren naar de toekomst: 1. Specifieke case finding met aflijnen van domeinen en situaties waarin teleconsultaties een meerwaarde hebben ten aanzien van het klassieke fysieke consult moment. 2. Een ontwikkeling van een billijke vergoeding die ook voor de patiënt acceptabel is. 3. Het ontwikkelen van een leercurve en

20 vertrouwd maken met de voordelen van de technologie. 4. Het ontwikkelen van on-field studies die teleconsult als een volwaardige geneeskundige act laten valideren. Wanneer de m-health sector, de overheid en de artsen er in slagen om aan deze factoren tegemoet te komen, kan pas een succesvolle opstart van teleconsultaties kunnen plaats vinden. 3. Algemene conclusie : België is op m-health gebied een middenklasse speler vergeleken met andere Europese landen. De omstandigheden, het eco-systeem die een introductie van m-health toelaat zijn vrij gunstig. Tevens is de houding van de overheid ten aanzien van m/e-health in België positief. Evenwel is de graad van digitalisatie relatief beperkt en is de adoptie van e-health door gezondheidszorgmedewerkers heel laag in vergelijking met bv landen zoals Portugal, Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Scandinavische landen. Toch zijn er positieve vooruitzichten en kan België in de komende jaren groeien als potentiële markt voor m-health. Op dit ogenblik wordt het e-health platform uitgerold en zijn proefprojecten rond digitaal voorschrijven bij huisartsen lopende. De meerderheid van de ziekenhuizen heeft reeds of is volop bezig met de uitrol van een elektronisch patiënten dossier. Initiatieven zoals COZO-HUB bevorderen de digitale uitwisseling van informatie tussen hulpverleners en ook patiënten en patiënten verenigingen worden zich bewust van digitalisatie, digitaal beschikbaar zijn van informatie en belang van aanwezigheid op sociale media. Ook de graad van digitalisatie zet zich door en als we kijken naar de data van onze eigen recent gevoerde enquête beschikt ongeveer 98 % van de ondervraagde over toegang tot het klassieke internet en is ongeveer 63 % reeds verbonden met het mobiele internet. Er is hoop. Het ondernemersmilieu en de marktpotentieel is één, maar de sleutel elementen die een land aantrekkelijk maken worden vooral bepaald door de mate waarin de artsen bereid zijn m-health toepassingen toe te laten in hun dagelijkse praktijkvoering en tijdens en na hun patiënten contacten. Daarnaast is de graad van digitalisatie binnen het ziekenhuis bepalend voor het succesvol implementeren van m-health toepassingen. De data uit onze eigen enquête tonen een grote bereidheid voor gebruik van digitale toepassingen in de artsenpraktijken (>90 %) doch vormt kostprijs en de huidige ziekenhuis financiering een belangrijk obstakel binnen de adoptie van m-health apps (> 70% van de artsen is binnen het huidig systeem niet bereid om voor m-health toepassingen te betalen ). Enkel een doorgedreven nieuwe invulling van het begrip "ziekenhuis" en een moedige hervorming van de ziekenhuisfinanciering, zal België een attractief land maken voor m-health en zal de gemiddelde Belgische arts er toe aanzetten om m-health een kans te geven en zijn rol opnieuw als dokter te ontdekken waarbij hij terugkeert naar de essentie van zijn taak: de patiënt.

21

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Tom Vandersteegen Wim Marneffe Tom De Gendt Irina Cleemput UHasselt Symposium Patiëntveiligheid en Medische

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Brussel, 3 september 2012 Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Uit een onderzoek van ING blijkt dat de Belgen niet alleen staan in Europa 1 met hun bezorgdheid over hun pensioen.

Nadere informatie

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP Onderzoeksartikel 5 juni 2014 De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP M.R.L. Nass; onderzoekstudent Farmakunde Abstract Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 ROOKGEDRAG IN BELGIË Een rapport aan Stichting Tegen Kanker GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Significant 2013 Rookgedrag

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Telenet Mobiel DNA survey. Opvallende resultaten

Telenet Mobiel DNA survey. Opvallende resultaten Telenet Mobiel DNA survey Opvallende resultaten Het mobiele DNA van de Belgische vrouw Fashion Relaties en seksualiteit Werk en vakantie Algemeen gebruik Waarom dit onderzoek? Telenet is vrij nieuw op

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013

ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013 ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013 Even voorstellen Mobiel bellen in 1999 Internet is als water uit de kraan 95% Nederlanders 75% van 65+ 30% van

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind De bekendheid van palliatieve zorg bij de Vlaamse bevolking - een nulmeting Onbekend maakt onbemind Promotor: Prof. Guido Van Hal Onder begeleiding van: Trudie Van Iersel, Jessica Fraeyman Studenten: Elynn

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Beacons. Dichterbij de consument

Beacons. Dichterbij de consument Beacons Dichterbij de consument Inhoud Beacons: waarom? 3 Wat is het? Hoe werkt het? Toepassingen 5 Pushberichten op locatie Indoor navigatie De toekomst 7 www.qanda.nl 2 Beacons: waarom? www.qanda.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen februari 2009 Lieselot Vandenbussche Campus Vijfhoek O.-L.-Vrouwestraat 94 2800 Mechelen Tel. 015 36 93 00 Fax 015 36 93 09 www.memori.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

Verslag 10 december 2014

Verslag 10 december 2014 Verslag 10 december 2014 Op 10 december vond, in Het Communicatiehuis te Gent, de eerste vergadering van de gebruikersgroep plaats. Er waren 25 bedrijven aanwezig. Voorstelling IWT De heer Filip Van Isacker

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Hoi! @sophietjes About Het plan 1. De toekomst van het internet. 2. Hoe jongeren bereiken online? Wat spreekt ze aan? Trends enzo. 3. Samengevat Maar eerst een vraagje Bron De toekomst van het internet

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 1.1 Achtergrond en uitvoering van het onderzoek Inleiding In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem voor crises

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover?

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? E-health Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? Een genuanceerde benadering ROS Friesland heeft geïnventariseerd hoe psychologen en orthopedagogen denken over het gebruik

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Suïcidepogers opvangen

Suïcidepogers opvangen Suïcidepogers opvangen Lessen uit de praktijk www.zorgvoorsuïcidepogers.be Rita.vanhove@dagg-cgg.be Samen zorgen voor suïcidepogers Wat is cruciaal in de zorg voor suïcidepogers? Samen zorgen voor suïcidepogers

Nadere informatie

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist?

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Persbijlage Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Contents Inleiding... 3 Gegevensverzameling... 4 Het enquêteformulier... 4 Respons... 5 Analyse... 5 1. Respecteren van conventietarieven...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys LEFT M RIGHT M Hoe WhatsApp de respons kan verhogen bij online surveys TNS 19 mei 01 Job van den Berg LEFT M RIGHT M Eén van de grootste uitdagingen in survey-onderzoek is het doen van kwalitatief hoogwaardig

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Eerste kwantitatief onderzoek

Eerste kwantitatief onderzoek Eerste kwantitatief onderzoek naar de opleiding van hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen april 2014 Een onderzoek in opdracht van www.ikbenhoogbegaafd.nl Uitgevoerd door Willem Wind Inhoudsopgave Waarschuwing

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter SYMPOSIA 2013-2014 Geachte collega Het voorbije academiejaar was een groot succes. De opkomst op de verschillende symposia was beduidend hoger dan de vorige jaren. De nauwere samenwerking met HABO was

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Patiëntentevredenheid

Patiëntentevredenheid Patiëntenheid Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@wiv-isp.be

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

Hengelsport-Enquête 2011

Hengelsport-Enquête 2011 2012 Hengelsport-Enquête Milieucel V.V.H.V. Astridlaan 30 8370 Blankenberge Dr. M. Coussement Augustus 2012 % Hengelsport-Enquête Tijdens Hengel Expo werden de bezoekers opnieuw geënquêteerd op de V.V.H.V.-

Nadere informatie

Table 1 of lftklper by rybewys Controlling for sexe=mannelijk

Table 1 of lftklper by rybewys Controlling for sexe=mannelijk 4 Rijbewijsbezit Tabel 42: Verdeling van rijbewijsbezit volgens geslacht (personen vanaf 18 jaar) Table of sexe by rybewys rybewys (Bezit rijbewijs sexe (Geslacht) om auto te besturen) Col Pct Ja neen

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Een onbekend terrein. Teleconsulting Wa is da? Teleconsulting Casus. Tele-consulting / online consulting. Nieuw in Vlaanderen

Een onbekend terrein. Teleconsulting Wa is da? Teleconsulting Casus. Tele-consulting / online consulting. Nieuw in Vlaanderen Een onbekend terrein Een stap naar de toekomst Tas Chris Teleconsulting Wa is da? Een nieuwe manier van onderling overleg met collega s in de thuiszorg. Een mogelijkheid om de patiënt in zijn thuissituatie

Nadere informatie

Enquête informatisering praktijkvoerende huisartsen

Enquête informatisering praktijkvoerende huisartsen Enquête informatisering praktijkvoerende huisartsen RDQ, Dienst Geneeskundige Verzorging RIZIV Op vraag van Medicomut Juni 2007 1 Steekproefkader dd 31/5/2007 n=8.534 Kwalificatiecode 003 of 004 in 2007

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT Dit technisch-statistisch rapport omvat de technische specificaties, conform de aanbevelingen van

Nadere informatie

Verslag sessie 1: Seksuele start

Verslag sessie 1: Seksuele start Verslag sessie 1: Seksuele start a. Reactie discuttant (Lies Verhetsel): Enkele opvallende resultaten: o De resultaten van de seksuele startleeftijd lijken het effect van de mei 68/pil-generatie te tonen.

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde Onderzoek en advies rondom de inrichting van het activiteitenprogramma van Cultuurmarketing september 2012 september 2013. Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

nr. 510 van ANN BRUSSEEL datum: 16 juli 2015 aan HILDE CREVITS Toelatingsexamen arts en tandarts - Slaagpercentages

nr. 510 van ANN BRUSSEEL datum: 16 juli 2015 aan HILDE CREVITS Toelatingsexamen arts en tandarts - Slaagpercentages SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ANN BRUSSEEL datum: 16 juli 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts - Slaagpercentages

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Hoe weet je of een app betrouwbaar is?

Hoe weet je of een app betrouwbaar is? Improving Mental Health by Sharing Knowledge Hoe weet je of een app betrouwbaar is? Check het onlinehulpstempel.nl Keurmerk voor m-health en e- mental health Odile Smeets, Projectmanager e-health I.COM

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Resultaten secundair onderwijs

Resultaten secundair onderwijs Resultaten secundair onderwijs 1. Achtergrondkenmerken... 304 1.1. Persoonsgebonden kenmerken... 304 1.2. Klaskenmerken... 309 1.3. Schoolkenmerken... 310 2. ICT-infrastructuur en ICT-beleid... 312 2.1.

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenpanel

Vlaams Patiëntenpanel Vlaams Patiëntenpanel Onderzoek kosten: Toelichting resultaten 1. Beschrijving respondenten 571 ingevulde bevragingen 71% vrouw Geografische spreiding: lichte oververtegenwoordiging Oost- en West- Vlaanderen,

Nadere informatie

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen Contact: kleemans@vub.ac.be 02/477.47.64 De indicatorenset is ontwikkeld

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend.

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. In België zijn zo'n 50.000 tot 60.000 mensen, waaronder veel senioren, tewerkgesteld als uitzendkracht in verantwoordelijke

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG ONS ENGAGEMENT VOOR BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG 1STEKLAS EERSTEKLAS ZORG VOOR IEDERS PORTEMONNEE We investeren 800 miljoen extra in solidaire zorg Hiermee betalen we extra zorg terug via

Nadere informatie

DIGITAL HEALTH. Waar consumententechnologie en traditionele gezondheidszorg elkaar raken. Frederieke Jacobs

DIGITAL HEALTH. Waar consumententechnologie en traditionele gezondheidszorg elkaar raken. Frederieke Jacobs Frederieke Jacobs Themabijeenkomst Big Data - FHI, federatie van technologiebranches 15 oktober 2015 DIGITAL HEALTH Waar consumententechnologie en traditionele gezondheidszorg elkaar raken WAAROM GROEIT

Nadere informatie

Het gebruik van de smartphone in België

Het gebruik van de smartphone in België M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar M Onderzoek November 20121 Het gebruik van de smartphone in België UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 3 Van nomade naar teamwerk Dit onderzoek over het

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Ziekenhuis ICT. Dr. Geert Smits CIO Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 24April 2013

Ziekenhuis ICT. Dr. Geert Smits CIO Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 24April 2013 Ziekenhuis ICT Dr. Geert Smits CIO Universitair Ziekenhuis Antwerpen 24April 2013 Inhoud UZA Stand van zaken van ziekenhuis ICT Trends in gezondheidszorg/ impact op ICT Trends ICT Eigen ontwikkeling/ aankopen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie