Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel fax visie gevelbeeld Damlaan Leidschendam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 fax 010-4130086. visie gevelbeeld Damlaan 25-43 Leidschendam"

Transcriptie

1 Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel fax visie gevelbeeld Damlaan Leidschendam

2

3 Inhoud Visie gevelbeeld Damlaan pag. 3 Damlaan pag. 5 Hoofdstructuur pag. 7 Regulering pag. 9 Blokken 1-5 pag. 10 Blok 1 nr. 25 en 27 pag. 11 Blok 2 nr. 29 en 31 pag. 12 Blok 3 nr. 33 en 35 pag. 13 Blok 4 nr. 37 en 39 pag. 14 Blok 5 nr. 41 en 43 pag. 15 Voorbeeld modellen uitwerking regelgeving pag. 17 visie gevelbeeld Damlaan Leidschendam april 2010 Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel fax

4 2 Damlaan anno 1945 Damlaan anno 2005

5 situatie schaal 1:1000 Visie gevelbeeld Damlaan In het kader van het project Damcentrum zal Leidschendam-centrum in de nabije toekomst een grootschalige transformatie ondergaan. De Damlaan is, als de belangrijkste aanloopstraat naar het vernieuwde winkelcentrum, een essentieel onderdeel van het transformatietraject van het centrum. Binnen het project Damcentrum is voor de nieuwbouw duidelijke regelgeving opgesteld. Ten aanzien van het gewenste beeld zijn referenties aangegeven. Deze visie beoogt, in aansluiting daarop, een eerste stap te zijn om ook voor de bestaande bebouwing te komen tot een indicatieve richtlijn voor toekomstige transformaties; met name daar waar het het winkelgebied betreft. ls startpunt hiervoor is gekozen om een herkenbaar 19e eeuws bebouwingsensemble (Damlaan 25-43) te inventariseren. Het bouwblok is gedocumenteerd. Vervolgens is de hoofdstructuur ontleed en zijn vanuit deze lezing transformatie-, reclamevoerings- en beluifelingsadviezen opgesteld. Damlaan De Damlaan, tussen de Oude Trambaan en Damplein, is een centrale woon-winkelstraat in Leidschendam-centrum. Het is een duidelijk voorbeeld van een dorpsstraat die door zijn centrale ligging door de jaren heen getransformeerd is van een woonstraat met incidenteel winkels tot een winkelstraat met incidenteel woningen. Deze transformatie heeft concequenties voor de uitstraling van de bebouwing. Tot op heden heeft deze transformatie ad hoc plaats gevonden. Met de voortgang van ontwikkeling van het plan Damcentrum ontstaat de behoefte om het transformatieproces op de Damlaan in banen te leiden. Uitstraling De Damlaan is onderdeel van de oude landscheiding tussen Rijnland en Delfland. Ondanks dat de grootste ontwikkeling van de straat in een relatief korte periode heeft plaats gevonden (ca ) is er geen sprake geweest van een planmatige ontwikkeling. Ondanks terugkerende stijlkenmerken die het tijdsbeeld typeren wordt de Damlaan gekenmerkt door een diversiteit aan losse panden en/of bouwblokken met vaak verspringende rooilijnen. Het is van belang de laan te lezen als een langgerekte stedelijke ruimte, die gevormd wordt door een ensemble van verschillende gevelwanden waarin diversiteit de bindende factor is. Bij het ontwikkelen van een eindbeeld voor de Damlaan zal dan ook iedere individuele architectonische eenheid (pand of bouwblok) een eigen plaats moeten krijgen. Voor het plaatsen van nieuwe, of het vervangen van oude eenheden zal rekening gehouden moeten worden met de schaal van de bestaande bebouwingseenheden. Voor het transformeren van bestaande panden zal rekening gehouden moeten worden met de bestaande hoofdstructuur van de gevel. In de hoofdstructuur zijn de schaal en de verhoudingen van de gevel vastgelegd. Wat nog meer Deze visie concentreert zich op het structureren van toekomstige transformaties in het gevelbeeld. Dit is echter niet het enige wat het eindbeeld van de Damlaan zal gaan bepalen. De uitstraling en het goed functioneren van een winkelstraat wordt tevens in grote mate bepaald door de branchering (type en positie), door de inrichting van de buitenruimte en door de parkeer- en verkeersbelasting. Het proces om te komen tot een gewenst eindbeeld is evenzozeer van invloed als het formuleren ervan. Het is van belang dat alle belanghebbenden zich betrokken voelen. Dit geldt voor de planvorming, maar ook voor de implementatie en handhaving van het gewenste eindbeeld. 3

6 P IZ nr. 25 nr. 27 nr. 29 nr. 31 nr. 33 nr. 35 nr. 37 nr. 39 nr. 41 nr. 43 linkerflank middenstuk rechterflank situatie anno 1945, woningbouw P I Z Z R I R I S T O R N T E f r a t e l l i Z E R I GRILL RESTURNT TEL VIV DIV. SUR. GERECHTEN ROTI TEL VIV sharma div. surinaamse gerechten P I Z Z R I R I S T O R N T E f r a t e l l i P I Z Z E R I GRILL RESTURNT TEL VIV DIV. SUR. GERECHTEN ROTI TEL VIV sharma div. surinaamse gerechten nr. 25 nr. 27 nr. 29 nr. 31 nr. 33 nr. 35 nr. 37 nr. 39 nr. 41 nr. 43 linkerflank middenstuk rechterflank situatie anno 2005, transformatie naar winkelplint 4

7 gevelaanzicht anno 1945 Damlaan Damlaan is ontworpen als een stedenbouwkundig ensembele opgebouwd uit twee, ten opzichte van elkaar symetrische, losse bouwblokken. In een later stadium zijn de twee bouwblokken gekoppeld door een symetrisch opgebouwd middenstuk. Het middenstuk kent elementen van de andere bouwblokken, maar heeft ook eigen kenmerken, zoals de uitstekende balkons. Het ensembele is gebouwd als woningbouw. Kenmerkend is de afwisseling tussen 5 uit de rooilijn springende 3-laagse gevelvlakken en de daar tussenliggende 2-laagse bebouwing met kap. De (woning)entrees zijn opgenomen in de naar voren stekende dominante gevelvlakken. Per flank zijn beide dominante gevelvlakken anders uitgewerkt. Het middendeel heeft een eigen uitwerking van dit gevelvlak. De tweelaagse geveldelen zijn oorspronkelijk eenduidig vormgegeven. De beganegrond is voorzien van twee hoge schuiframen met glas-in-lood in het bovenlicht. Op de verdieping is een loggia opgenomen met een in het oog springende balustrade van metselwerk. Op de kap is een kleine dakkapel opgenomen. Transformatie Door de jaren heen hebben er veel verbouwingen plaats gevonden die de heldere opbouw van de gevel niet altijd ten goede zijn gekomen. Op diverse plaatsen zijn de loggia s dicht gezet. Nr. 39 is zodanig opgetopt dat de duidelijke opbouw tussen dominante en secundaire gevelvlakken wordt doorkruist. Op nummer 25 is de gehele voorgevel geschilderd, waardoor dit deel zich op een onlogische manier losmaakt van het overige deel van het bouwblok. Transformatie van woning naar winkel Voornamelijk na de 2e wereldoorlog is de Damlaan getransformeerd van een overwegend woonstraat, naar een winkelstraat met, in sommige gevallen, woningen boven de winkels. Dit proces is duidelijk terug te vinden in de huidige uitstraling van de plint van Damlaan De transformatie is nooit gestructureerd en tast ook hier de heldere opbouw van de straatgevel aan. Er ontstaat onduidelijkheid over welke onderdelen bij welke functie (woning of winkel) horen. Doel van deze visie is voorwaarden te formuleren om de leesbaarheid en kwaliteit van de bestaande bebouwing terug te brengen en/of te handhaven op het niveau waarop het ooit ontworpen is. gevelaanzicht anno

8 hoofdstructuur; woningtypologie as - B as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - as - B B B B ' B' ' B B B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK oude hoofdstructuur hoofdstructuur; transformatie naar winkelplint OPBOUW MIDDEN PLINT OPBOUW MIDDEN PLINT OPBOUW MIDDEN PLINT as - B as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - hoofdstructuur; gemengde bestemming in de plint: woning/winkel as - B B B B ' B' ' B B B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK

9 woning in de plint winkel in de plint Hoofdstructuur Transformaties in een gevel zijn onderdeel van de ontwikkeling van een pand en tonen de veranderingen in het gebruik door de jaren heen. Veel panden zijn zodanig flexibel dat zij deze veranderingen kunnen verdragen. Vaak geldt dit ook voor het ontwerp van de gevel. De mate waarin een gevelbeeld gewijzigd kan worden zonder dat het zijn identiteit verliest hangt af van de kracht van de hoofdstructuur. De hoofdstructuur van een gevel vormt de basis waarbinnen functie, verhouding en schaal van de gevel vastgelegd zijn. Wanneer door verbouwingen de hoofdstructuur wordt aangetast, gaat dat ten koste van kracht van het orginele ontwerp. Derhalve is het van belang een duidelijk beeld te krijgen van de hoofdstructuur van de gevel alvorens uitspraken te doen over gewenste tranformatiemogelijkheden. Toekomstige aanpassingen zullen binnen de regels van de hoofdstructuur moeten worden uitgevoerd. Bestaande wijzigingen moeten daarbinnen worden aangepast. Eenheden Het ensembele is op te delen in vijf eenheden; blok 1 t/m blok 5. Blok 1 en 2 en blok 4 en 5 vormen de twee flanken; blok 3 is het later toegevoegde koppelstuk. De blokken zijn opgebouwd uit een naar voren liggend dominant geveldeel (delen B) en terugliggende secundaire delen (delen ). De delen hebben een metselwerk gevel van twee lagen met daar boven een kapverdieping. De delen B hebben drie lagen metselwerk. De derde laag is voorzien van extra detailering, zodat dit het kroontje op de gevel vormt. Horizontale zonering Door de blokken loopt een horizontale zonering: plint, midden en opbouw. De plint word gevormd door de beganegrond verdieping en de borstwering van de eerste verdieping. In de geveldelen wordt de plint beëindigd door een sterk uitgewerkte metselwerk borstwering. In de gevelvlakken B wordt de grens tussen plint en midden bepaald door een wisseling in de kleur van het metselwerk. De overgang naar het maaiveld wordt gevormd door een ca. 30 cm hoge band die over alle eenheden doorloopt. Het middendeel beslaat de eerste verdieping vanaf de borstwering tot aan de goot. In de delen B begint vanaf goothoogte de ornamentering van de kroon. De opbouw wordt in de delen gevormd door de kap. In de delen B vormt de gedetailleerde kroon de bovenste zone. Symetrie Het ensembele kent verschillende symetrie-assen. Deze symetrie-assen zijn van belang voor de ordening en de opbouw van de gevel. De meest dominante symetrie-as is de centrale middenas door blok 3. Deze as verdeelt het bouwblok in een linker en een rechter deel die symetrisch ten opzichte van elkaar zijn. Ieder blok heeft een centrale symetrie-as (assen-) die het blok in twee symetrische delen splitst. Binnen alle blokken hebben de terugliggende delen (delen ) een symetrie over hun midden-as C. In de blokken 1 en 5 is het naar voren komende gevelvlak opgebouwd uit twee gelijke vlakken B. Deze vlakken zijn symetrisch over hun middenas-b. In blokken 2,3 en 4 zijn de naar voren komende delen B als één geheel ontworpen. De symetrie-as van deze delen valt samen met de symetrie-as van het blok waar zij onderdeel van uitmaken (assen-) Invullingen In de dominante gevelvlakken (delen B) zijn de entree-deuren van de woningen opgenomen. Op de verdiepingen zijn hoge ramen opgenomen, die gepositioneerd zijn vanuit de diverse symetrie-assen. In het oorspronkelijk ontwerp zijn op de beganegrond van de delen B twee verticale schuiframen opgenomen met glas-inlood in de bovenlichten. Op de tweede verdieping is een loggia opgenomen. De borstwering van de loggia maakt deel uit van de metselwerk gevel (plint). Het gat erboven vormt de invulling van de middenzone. De kapverdieping is voorzien van een kleine, niet opvallende, dakkapel. De dakkapel staat als los element op het dakvlak. Ramen, loggia en dakkapel zijn allen geplaatst op basis van de symetrie-as C van deze gevelvlakken. Detaillering Detaillering maakt geen onderdeel uit van de hoofdstructuur. Het detailniveau van deze bebouwing is echter zo ver uitgewerkt dat het op een dominante manier deel uitmaakt van het gevelbeeld. Type metselwerk, kleurgebruik en gevelopbouw zijn kenmerkend voor de bouwstijl van Leidschendam rond het begin van de 20e eeuw. Door het gebruik van speklagen, sierstenen, gevelbanden, geprofileerde afdekbanden, uitgewerkte lateien en rollagen, metselwerkmozaïeken, uitgewerkte balustrades, glas-in-lood, klassiek gedetailleerde deuren en ornamenten krijgt het pand zijn kenmerkende tijdsgebonde uitstraling. Transformatie naar winkelplint In de plint van het ensemble heeft een verschuiving plaatsgevonden van woonfunctie naar voornamelijk winkelfunctie. Bij de diverse functiewijzigingen is weinig rekening gehouden met de bestaande hoofdstructuur. De tekening op pagina 6 laat zien hoe, in hoofdstructuur, een dergelijke transformatie zou moeten gebeuren om de leesbaarheid, verhoudingen en schaal van de gevel te respecteren: - winkelpuien niet groter of kleiner maken dan de twee orginele vertikale ramen met borstwering en tussenpenant. - de woningentrees operatief houden als entree van de bovenwoningen of winkel (orginele gevel indeling). - handhaven van de orgineel ontworpen indeling Tevens dient bij wijzigingen rekening te worden gehouden met bovengenoemde elementen van de hoofdstructuur. 7

10 reconstructie transformatie

11 woning in de plint winkel in de plint Regulering De transformatie van woning naar winkel vraagt, naast de algemene formulering van de elementen van de hoofdstructuur, om extra regulering. Om toekomstige winkeliers een handreiking te geven bij het transformeren van hun gevel tot winkelpui zijn, binnen de regels van de hoofdstructuur, richtlijnen geformuleerd voor de opbouw van de pui, de plaatsing van reclame en eventueel de beluifeling. Op de tekening op pagina 8 met bijbehorende legenda (pag. 9) staan de uitgangspunten geformuleerd. Hieronder worden de uitgangspunten in grote lijn toegelicht. De specifieke invullingen zullen getoetst worden aan de welstands- en reclamenota. Er kan gekozen worden voor het terugbrengen van de gevel in de orginele staat. Dit echter alleen met toepassing van de autentieke materialisering, detailering en kleurgebruik. Opbouw van de gevelpui Essentieel is dat de winkelpuien niet groter of kleiner zijn dan de twee orginele verticale ramen met borstwering en tussenpenant. De schaalvergroting is van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen woningen en winkels. De winkelentree dient in dit vlak opgenomen te zijn. De winkelpui dient symetrisch (vanuit as-c) uitgevoerd te worden. De huidige negge van 70 mm dient aangehouden te worden. De orginele entrees dienen zoveel mogelijk operatief gehouden te worden, bij voorkeur als woningentree (bovenwoning). De orginele entrees dienen in hun oorspronkelijke staat teruggebracht te worden. Reclamevoering Reclame mag niet voorbij het vlak van de pui steken. Dit met uitzondering van één enkel uithangbord. Dichte reclamevlakken zijn alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven vlakken Er mag per winkeltravee één uithangbord worden geplaatst op de daarvoor aangegeven positie en binnen de aangegeven afmetingen. Beluifeling en zonwering Een luifel of zonwering kan aangebracht worden op de betonlateien boven de winkelpui en dus niet boven de woningentrees in de delen B. Zonwering heeft de voorkeur, omdat deze buiten winkeltijd kan worden ingetrokken. Wanneer gekozen wordt voor markiezen mogen de armen naast de winkelpui bevestigd worden in de daarvoor aangewezen zone. Luifels en/of zonwering mogen nooit lager komen te hangen dan 2300 mm boven straatniveau en niet verder uit de gevel steken dan 1200 mm. Bij panden in de orginele staat mogen alleen markiezen op de houten kozijnen worden aangebracht. Uitstal De winkelier heeft uitstalmogelijkheid in een zone van 1200 mm voor zijn pui. 9

12 10 blokken 1-5

13 Blok 1 nr. 25 en 27 negatieve wijzigingen: 1.de nieuwe winkelpui breekt door de hoofdstruktuur. De woningentree is opgenomen in de winkelpui 2. de uithangborden bevinden zich op het gevelvlak dat tot de woning behoord 3. de uitgewerkte metselwerk balustrade is verwijderd. De pui erboven is niet symetrisch opgebouwd (as-c) 4. dit gevelvlak is eenduidig geschilderd. De hoofdstructuur wordt hierdoor onduidelijk en de kenmerkende rijkheid aan detaillering in het metselwerk is verloren gegaan. Het maakt geen deel meer uit van het ensembele. 5. beluifeling op een oneigelijke positie. De woningentree is bij de winkel getrokken. 6. de toepassing van een uitbouw is in blok 1 niet wenselijk. De winkelpui dient 70 mm terug te liggen tov het metselwerk. Uitbouw en luifel zijn groter dan de aangegeven maximale maatvoering. 7.de uitgewerkte balustrade is dichtgezet. De ruimte tussen de penanten is afgesmeerd. Dit geeft een tijdelijke uitstraling. Geadviseerd wordt hierop metselwerk strips te plaatsen in de kleur en type zoals toegepast in de rest van de plint (vgl nr. 43) 8. de orginele deur is vervangen positieve wijzigingen: - op nr. 27 is de loggia op gepaste manier dichtgezet: balustrade gehandhaaf, pui symetrisch opgebouwd. P I Z Z R I R I S T O R N T E f r a t e l l i P I Z Z E R I as - B as - as - B as - centrale midden as B B B ' B' ' nieuwe hoofdstructuur BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 LINKER FLNK nr. 25 nr MIDDENSTUK PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - B as - as - B as - as - B as - as as - - BC centrale midden as as - as - centrale midden as as as - - C B B B B B ' B' ' B B ' B' ' B blok 1 woningtypologie blok 1 winkeltypologie BLOK 1 BLOK 2 BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 LINKER FLNK LINKER FLNK MIDDENSTUK MIDDENSTUK RECHTER FLNK nieuwe hoofdstructuur nieuwe hoofdstructuur 11

14 Blok 2 nr. 29 en 31 negatieve wijzigingen: 1. de uitgewerkte metselwerk balustrade is verwijderd. De loggia is dichtgezet met een a-symmetrisch pui. De onderdorpel van de pui ligt lager dan de bovenzijde van de oorspronkelijk balustrade. 2. oorspronkelijke glas-in-lood niet meer aanwezig. P I Z Z R I R I S T O R N T E f r a t e l l i P I Z Z E R I 1 as - B as - as - B as - centrale midden as as - B B B ' B' ' B 2 BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 nr. 29 nr. 31 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK nieuwe hoofdstructuur PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - B as - as - B as - as C - as - B as - as - Cas - B as - C centrale midden as - as - as - centrale C midden as as - C as - Bas - as C - as - B as - as - C B B B B B ' B' ' B B ' B' ' B B B blok 2 woningtypologie blok 2 winkeltypologie BLOK 1 BLOK 2 BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 BLOK 5 BLOK 4 LINKER FLNK LINKER MIDDENSTUK FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK RECHTER FLNK 12 nieuwe hoofdstructuur nieuwe hoofdstructuur

15 R I R I S T O R N T E f r a t e l l i Blok 3 nr. 33 en 35 De winkeltraveeën (delen ) van Blok 3 zijn afwijkend van de overige winkeltraveeën. Met name de uitstekende balkons op de eerste verdieping vallen op. Toen de beganegrond nog een woonfunctie had was de ruimte onder de balkons uitgevoerd als serre. Deze mogelijkheid willen wij voor de winkeltypologie open houden. Van belang is dat in dat geval symetrie-assen in ogenschouw worden genomen. Dit betekent dat een serre alleen is toegestaan als dit zowel op nr.33 als op nr.35 gebeurd. De serre dient zo licht mogelijk uitgevoerd te worden. Dit betekent dat het glas tot P I Z Z E R I de onderkant van het balkon moet lopen. Er is in dat geval dus alleen ruimte voor reclame achter het glas of in losse letters op het glas. De structuur van de delen van dit pand is zodanig dat er geen ruimte is om op een gewenste manier een uit de gevel stekende reclame te plaatsen. negatieve wijzigingen: 1./4. de gekromde luifels onder het balkon steken meer dan 1200 mm uit (1500 mm). In de breedte zou het gewenst zijn de maat van de pui aan te houden. Omdat de ruimte onder de balkons als potentiele binnenruimte kan worden gezien wordt de overschreiding van 300mm geaccepteerd. 2./3. oorspronkelijke glas-in-lood niet meer aanwezig. as - B as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - B B B ' B' ' B B B as - B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 nr. 33 nr. 35 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK nieuwe hoofdstructuur PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - B as - as - B as - as C - as - B as - as - Cas - B as - C centrale midden as as- C as - as - as centrale - C midden as as - C as - Bas - as - B as - as - C as - B as - as - B B B B B B ' B' ' B B ' B' ' B B B B B blok 3 woningtypologie blok 3 winkeltypologie BLOK 1 BLOK 2 BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 BLOK 5 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK LINKER MIDDENSTUK FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK RECHTER FLNK e hoofdstructuur nieuwe hoofdstructuur 13

16 Blok 4 nr. 37 en 39 negatieve wijzigingen: 1. het tuinmuurtje vormt een te sterke accentuering van de onderbreking van het winkelfront. 2./3. de orginele deur is vervangen 4. pui zou moeten worden voorzien van entree 5. zonwering en reclamering komen buiten de aangegeven vlakken. Ze verbreken de hoofdstructuur. Het onderscheid tussen woning en winkel valt weg. 6. de uitgewerkte metselwerk balustrade is verwijderd. De loggia is dichtgezet met een a-symmetrisch pui. De onderdorpel van de pui ligt lager dan de bovenzijde van de oorspronkelijk balustrade 7.het metselwerk op de derde verdieping van deel B van nr. 39 is rechtgetrokken. De structuur van een uitgewerkte kroon is verloren gegaan alsmede diverse kenmerkende detaillering en symetrie. as - B as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - 8. de gevel van deel van nr 39 is verhoogd. De structuur van een tweelaagse metselwerk gevel met daarop een kap is verloren gegaan. Dakopbouwen (kapellen) dienen ondergeschikt te zijn aan het dakvlak. positieve wijzigingen: 4. de winkelruit valt binnen het aangegeven vlak B B B ' B' ' B B B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK 1 nr. 37 nr as - B 8 6 DIV. SUR. GERECHTEN sharma div. surinaamse gerechten ROTI nieuwe hoofdstructuur 1 PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - as C - as - B as - as - Cas - B as - C centrale midden as - as - as - centrale C midden as as - C as - Bas - as C - as - B as - as - C as - B as - as - B B B B ' B' ' B B ' B' ' B B B B B blok 4 woningtypologie blok 4 winkeltypologie BLOK 2 BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 BLOK 5 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK LINKER MIDDENSTUK FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK RECHTER FLNK 14 nieuwe hoofdstructuur

17 Blok 5 nr. 41 en 43 negatieve wijzigingen: 1. de winkelpui ontkent in alle opzichte de hoofdstructuur; onduidelijkheid over wat onderdeel is van de woning en wat onderdeel is van de winkel. 2. de uitgewerkte metselwerk balustrade is verwijderd. De loggia is dichtgezet; de onderdorpel van de pui ligt lager dan de bovenzijde van de oorspronkelijk balustrade. 3. de orginele deur is vervangen 4. de pui is armoedig vormgegeven en gematerialiseerd. 5. zonwering komt buiten het aangegeven vlak. 6. reclame komt buiten het aangegeven vlak. 7. metselwerk achter de penanten van de balustrade moet gevoegd worden 8. de pui van de dichtgezette loggia is a-symetrisch uitgevoerd. 9. reclame komt buiten de aangegeven positie. positieve wijzigingen: 4. de winkelpui op nr. 43 past binnen de opbouw en maatvoering van de hoofdstructuur 7. de toepassing van schoon metselwerk om de balustrade dicht te zetten DIV. SUR. GERECHTEN as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - sharma div. surinaamse gerechten as - B 2 ROTI 9 GRILL RESTURNT TEL VIV TEL VIV B B ' B' ' B B B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK nr. 41 nr. 43 PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - as - C as - B as - C centrale midden as - as - as - centrale C midden as as - C as - Bas - as C - as - B as - as - C as - B as - as - B B ' B' ' B B ' B' ' B B B B B blok 5 woningtypologie blok 5 winkeltypologie BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 BLOK 5 BLOK 4 BLOK 5 LINKER MIDDENSTUK FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK RECHTER FLNK 15

18 16

19 voorbeeld modellen 17

20 2970 voorbeeld model 1: terug brengen bestaande situatie; de voormalige woningentree doet nu (ook) dienst als winkelentree voorbeeld model 2: puivlak zonder midden penant: de twee lateien dienen gekoppeld te worden tot 1 latei 18

21 2970 voorbeeld model 3: 2 puivlakken ter breedte van de originele raamvlakken: ter plaatse van de originele raamvlakken verwijderen van de borstwering voorbeeld model 4: puivlak met handhaving van de bestaande lateien: de dragende kolom dient terug te liggen ten opzichte van het gevelmetselwerk de pui ligt achter de gevelconstructie 19

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture Inhoud A Inleiding A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand A2 Overzicht doorlopen proces

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk.

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk. 7 De ster lat In de naoorlogse wijken is een start gemaakt met de herstructurering van de woningvoorraad. In een aantal gevallen gaat het om het vervangen van bouwmassa's door vergelijkbare massa's en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

Acupuncture at the post-war city

Acupuncture at the post-war city Acupuncture at the post-war city Reflectieverslag A.L. Hagg-Kleingeld 1514652 14-05- 13 Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje

Nadere informatie

NAAM te Lochem BESCHRIJVING

NAAM te Lochem BESCHRIJVING NAAM te Lochem Adviesnummer : 35 Straat + nr : Bierstraat 28-30/ Achterstraat 2 Postcode : 7241 AJ Huidige functie : winkelhuis Oorspr. Functie : winkelhuis en bakkerij BESCHRIJVING Historie en ligging:

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Samen werken Tot hoever mag mijn uitstalling staan? aan de kwaliteit Hoe groot mag mijn terras zijn? van Centrum

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN

BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN (bron Bestemmingsplan Markt 20-22) BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN Gemeente Uden oktober 2010 Straatbeeld Julianastraat met percelen nummer 9 en 11 op voorgrond Inleiding Op de locatie Julianastraat

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding op de bijlage 4 2 Het Eiland van Dordrecht 6 2.1 De ontwikkeling van het eiland 7 Leeswijzer Dit pdf-document bevat de wijkbeschrijving

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op e Romte 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Opbouw reactienota... 3 2. Zienswijzen en reacties... 4 2.1 Structuurvisie algemeen...

Nadere informatie

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Versie 1, 18 januari 2011 Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F 3 O en zullen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten 10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten werkgroep monumentenpublicaties / federatie welstand Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. Er

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie