verzoening te komen. Er is maatschappelijke rust nodig om de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. In de memorie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verzoening te komen. Er is maatschappelijke rust nodig om de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. In de memorie"

Transcriptie

1 Arbeidswetgeving wordt gemoderniseerd In het kader van de modernisering van de Surinaamse Arbeidswetgeving heeft het ministerie van ATM wetsvoorstellen voorbereid en aanpassingen doorgevoerd. Alvorens de voorgestelde aanpassingen voor goedkeuring aan De Nationale Assemblee aan te bieden, zal het ministerie deze breedvoerig bediscussiëren met de sociale partners en overige belanghebbenden met de bedoeling overeenstemming te bereiken. In dit verband organiseert het ministerie op 8 en 9 maart aanstaande een tweedaags seminar met als titel Modernisering Surinaamse Arbeidswetgeving in de conferentiezaal van de Kamer van koophandel en Fabrieken. De onderwerpen waarover al wetsontwerpen bestaan, hebben betrekking op arbeidsactoren, vakverenigingvrijheid, collectieve onderhandelingen, arbeidsinspectie en contractarbeid. De vijf conceptwetten die in breed perspectief besproken zullen worden zijn: de Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten Intermediairs, de Wet Arbeidsbemiddeling 011, de Wet Arbeidsinspectie, de Wet Vrijheid van Vakvereniging, en de Wet op Collectieve Arbeidsovereenkomst. De huidig geldende Surinaamse Arbeidswetgeving moet worden aangepast, omdat het in overeenstemming moet worden gebracht met de CARICOM wet- en regelgeving en ILO standaarden. De modernisering van de arbeidswetgeving zal ook resulteren in een betere bescherming van werknemers.-. Arbeidstip Niemand zal het u kwalijk nemen als u op het werk even een privé telefoongesprek voert. Luidkeels bellen met vrienden over privé aangelegenheden, kan echter op minder begrip rekenen. Let op uw stemvolume bij het voeren van een telefoongesprek voor het geval u met meerdere collega s van een ruimte gebruik maakt. Stoor uw collega s niet, waardoor ze ongestoord en geconcentreerd kunnen werken. Zet ook uw mobiletelefoon op tril of stil. Behalve dat u hierdoor irritaties kunt voorkomen bij collega s, levert u ook een bijdrage aan een aangename werksfeer. De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu. Het Herziene Verdrag van Chaguaramas is het oprichtingsverdrag van de CARICOM, inclusief de CARICOM Single Market and Economy (CSME) Vandaag buigen volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemblee zich over de Amnestiewet. Dit volgt nadat parlementariërs van de coalitie deze week een voorstel hebben ingediend om de Amnestiewet aan te passen. Het betreft een een verruiming van de bestaande Amnestiewet van 80, 89 en 9, naar de totale periode van april 1980 tot en met augustus 199. Amnestie is volgens de memorie van toelichting in de initiatiefwet belangrijk om tot verzoening te komen. Er is maatschappelijke rust nodig om de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. In de memorie De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd te Albina en in Brokopondo (Afobakkaweg, Klaaskreek, Centrum Brokopondo en nabij het Stuwmeer). Dit naar aanleiding van binnengekomen klachten en berichten in de media van consumenten en consumentenorganisaties. van toelichting staat dat de periode van 1975 tot 1993 in de geschiedenis van het volk van Suriname gekenmerkt zal blijven als het tijdvak van ingrijpende staatkundige, bestuurlijke, sociaal- economische en sociaal- culturele gebeurtenissen. In deze periode hebben zowel nationale als internationale krachten de boventoon gevoerd, hetgeen heeft geleid tot uiteenlopende gebeurtenissen Suriname. De gebeurtenissen in de turbulente jaren 80 hebben in de afgelopen 3 jaar op verschillende manieren hun stempel gedrukt op de Surinaamse samenleving. De eerste generatie die deze periode helemaal niet meemaakte, werd geboren in Deze generatie heeft intussen voor een belangrijk deel geparticipeerd aan het politiek en maatschappelijk proces en staat op het punt geheel volwassen te worden. De initiatiefnemers van de wetswijziging stellen dat ondanks het verstrijken van de tijd politici en bestuurders nog te vaak hun ervaringen en perspectief van die tijd introduceren in de discussie over actuele nationale vraagstukken van cruciaal belang, met een negatief effect op die discussie en op de aanpak van belangrijke nieuwe vraagstukken. Als gevolg hiervan gaat veel tijd verloren aan discussies over de jaren 80, zowel in positieve als negatieve zin. Vervolg op pag.3 ECD constateert oneigenlijke prijsopdrijving De ECD is het apparaat dat onder andere toeziet dat het beleid inzake beheersing van de kosten van levensonderhoud wordt nageleefd en dat er toezicht wordt gehouden op handels-, industriële en dienstverlenende activiteiten. De situatie in met name het binnenland is onoverzichtelijk. De ECD constateert dat één dag niet voldoende is om alle winkels te controleren. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de controlewerkzaamheden. De vervallen producten zijn in bijzijn van het ECDteam terstond vernietigd. Enkele voorbeelden van prijsopdrijving te Brokopondo: Een blikje bruine bonen waarvan wel de inkoopbon kon worden overgelegd, dat inclusief de maximale winstmarge voor de winkelier voor SRD. 4,50 mag worden verkocht, ging voor SRD 6,50 over de toonbank. Uien voor SRD 4,50 per kilo i.p.v. SRD,75. Gascylinders 8 lbs. SRD 60,-- in plaats van de vastgestelde SRD 51,-- Parlement buigt zich over wijziging Amnestiewet Hier is duidelijk te zien dat dit product niet het juiste gewicht heeft. The Revised Treaty of Chaguaramas is the Treaty which establishes the Caribbean Community (CARICOM), including the CARICOM Single Market and Economy (CSME) CSME-werkgroep van het Onderdirectoraat Handel Ministerie Handel en Industrie Tel tst 1058/ 1063 Economische delicten Aantal winkels ALBINA (6) Aantal winkels BROKOPONDO (7) Geen prijsaanduiding 6 7 Vervallen producten 3 Ondergewicht geen 7 Prijsopdrijving geen Dit is een voorbeeld van prijsopdrijving. In plaats van SRD. 4,50 voor een blikje bruine bonen, werd dit voor SRD 6,50 verkocht. Caribbean Community (CARICOM) Caribbean Community (CARICOM) Secretariat Secretariat Providing dynamic leadership and services in partnership with Community Institutions and groups, toward the attainment of a viable, internationally competitive and sustainable Community, with improved quality of life for all.

2 Sozavo werkt aan honderd procent bankbetalingen ICT Associatie Suriname wil samen met overheid sector ontwikkelen Sozavo minister Alice Amafo om de tafel met vertegenwoordigers van lokale banken. Een groot deel van burgers die in aanmerking komen voor de Algemene Oudedags Voorziening (AOV) ontvangt de uitkering via lokale banken. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting besloten de uitbetaling van de uitkering zoveel mogelijk via de bank te laten verlopen. Om dit besluit goed te laten verlopen in de praktijk, heeft minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) afgelopen week vrijdag gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse lokale banken. De gesprekken hadden als doel de procedureregels voor de maandelijkse betaling van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) via banken formeel vast te leggen. Het voordeel hiervan is dat AOV genieters eerder over hun geld kunnen beschikken. Deze procedure is efficienter en klantvriendelijker, aldus de minister. Waar er bankfaliciteiten aanwezig zijn, wordt de betaalmeester overbodig. Het betaalmeesterwezen is fraudegevoelig en brengt risico met zich mee. Te denken valt hierbij aan berovingen, al dan niet gepaarde gaande met geweld. Door de betalingen via de banken te laten verlopen, ondervinden de cliënten minder ongemakken, zoals in de felle zon in lange rijen staan. Het project is verdeeld in twee fasen. In de eerste fase zullen de gebieden worden aangedaan die gemakkelijk toegankelijk zijn en waar er al bancaire diensten beschikbaar zijn. In fase II gaat het om de gebieden waar de logistieke dienstverlening moeizamer verloopt, waaronder het binnenland. Justitie introduceert dataverzamelingsproject ASYDA Het ministerie van Justitie en Politie heeft onlangs het dataverzamelingsproject Automated System Youth Policy Data Gathering (ASYDA) gepresenteerd. Het doel van dit project is om middels het ontwikkelen van een geautomatiseerde, uniforme data verzamelsysteem op het ministerie de capaciteit van het ministerie te vergroten in het analyse- en besluitvormingsproces van het jeugdbeleid en het verschaffen van statistische informatie aan specifieke belanghebbenden. Dit project is ontwikkeld door de consultant IPS, het is operationeel en wordt gecoördineerd door het Bureau Familierechtelijke Zaken (BUFAZ). De afdelingen Politie Jeugdzaken, Justitiële Kinderbescherming, Kantoor Justitie Nickerie en Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid zijn met uitzondering van BUFAZ aangesloten op het systeem. Het personeel is getraind en het dataverzamelingsproces is al gestart. De voorbereidingen van dit project zijn begonnen in 007 en is het eerste project geweest van het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid. Dit project is gefinancierd door de UNICEF. Een van de voornaamste taken van het BVK is het coördineren van het jeugd-, zeden- en genderbeleid binnen het ministerie van Justitie en Politie. Om een goed jeugdbeleid te initiëren is de beschikbaarheid van betrouwbare data een vereiste. Door de afdelingen die belast zijn met de uitvoering van het jeugdbeleid op het ministerie, met name Politie Jeugdzaken, BUFAZ, JKB en KJN werden wel data bijgehouden, maar dit gebeurde op elke afdeling op hun eigen manier. Het systeem is geheel afgerond. Echter kan de interconnectie met het Bureau Familierechtelijke Zaken nog niet plaatsvinden. Dit zal pas gerealiseerd kunnen worden wanneer het Bureau Familierechtelijke Zaken haar intrek neemt in het gerenoveerde gebouw. Databeheer Volgens Bidiawatie Nanden-Harpal, coördinator van de afdeling BUFAZ, zal pas sprake kunnen zijn van het formuleren van een gericht jeugdbeleid, als dit systeem goed functioneert. Bij het invoeren van de data is gebleken dat de gebruikers van het systeem nog begeleiding nodig hebben van de consultant. Hiervoor is er een voorstel voor een follow-up traject uitgewerkt, waarbij de consultant (IPS) die dit systeem voor het ministerie heeft opgezet het systeem een jaar lang gaat onderhouden en upgraden en eventueel de gebruikers ook zal begeleiden bij het invoeren van de data. Hierna zal een systeemmanager moeten worden aangesteld voor het beheer van het ASYDA systeem, zei Nanden-Harpal tot slot. De presentatie vond vorige week woensdag plaats in het gebouw van Professionnal Services N.V. Onder de aanwezigen bevonden zich de waarnemend directeur van Justitie en Politie, Inez Huijzen- Sedney, afgevaardigden van het Hof van Justitie en het Kantongerecht, afgevaardigden van Parket, het Korps Politie Suriname, Onderdirecteuren, afdelingshoofden en een vertegenwoordiger van UNICEF.-. Veertig bedrijven die zich verenigd hebben in de ICT Associatie Suriname (ICT-AS) hebben graag dat de ICT sector in Suriname beter ontwikkeld wordt. De strategie om dit te bereiken is vervat in een blauwdruk die vorig week overhandigd is aan minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme(TCT). ICT-AS is opgericht in januari 011 en was op kennismakingsbezoek bij de minister. Robert Hahn die namens Telesur in deze associatie zit vertelt dat de relatie met de overheid zeer belangrijk is. Ook werkt de associatie samen met de Surinaamse Vereniging van IT professionals. Samen met de overheid willen zij ondermeer werken aan de PPS evaluatieconferentie succesvol afgerond Met ministeries, NGO s, internationale bedrijven en andere particulieren als genodigden is de evaluatieconferentie van het ontwikkelingsproject Prospect and Prosperity for Suriname (PPS) georganiseerd door het ministerie van ATM en SALO holding AG. De evaluatieconferentie had als doel om de bereikte resultaten van het project te delen met de genodigden en om verdere gedachtewisseling daarover op gang te brengen. Het ontwikkelingsprogramma dat bestaat uit verschillende projecten heeft een looptijd van vijf jaar. Het ministerie van ATM is in dit kader een samenwerking aangegaan met SALO Holding AG, een Duits bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met het creëren van passende Het nieuwe KKF-bestuur onder leiding van Henk Naarendorp bracht vorige week donderdag een kennismakingsbezoek aan minister Michael Miskin van Handel en Industrie. Tijdens het bezoek zijn onder meer de begroting van de KKF en het vergunningenbeleid besproken. De HI minister vroeg het KKF-bestuur om het negatief beeld dat in de samenleving bestaat over ondernemers, zelf te helpen wegwerken. Vooral het negatief imago van winkeliers die in de meeste gevallen de schuld krijgen van hoge prijzen, waarbij in sommige gevallen het probleem te wijten is aan de prijsverhogingen van goederen in het buitenland of een stijging van de brandstofprijs, waardoor ook transportkosten stijgen. Aangezien er vertegenwoordigers van de Vereniging van Klei- kwaliteit van ICT bedrijven in Suriname, de toepassing van ICT in het onderwijs, ICT bewustwording in de gemeenschap en het bevorderen van kwalitatieve opleidingen in de ICT branche. Minister Pinas liet zich informeren over wat de samenwerkingsverbanden zijn tussen de associatie en technische instituten zoals Natin, PTC en FTW. Bij deze opleidingsinstituten arbeidsmogelijkheden en IT services. Het streven van ATM en SALO is om te gaan naar internationale standaardisatie, het oprichten van een jobcoach diagnostisch centrum en een online database voor vacatures die het makkelijker moet maken voor werkzoekenden om een baan te vinden. Tijdens de conferentie werden zes workshops verzorgd over de arbeids, de versterking van het Surinaamse arbeidspotentieel, South America Centre, centrum voor Innovatie en Techniek, Financiële mechanismen ne Winkeliers en van de Chinese winkeliers in het KKF bestuur zijn, deed de HI minister op hen een beroep om de samenleving regelmatig te ICT Associatie Suriname wil graag laptops en calculators in het regulier onderwijs. moet namelijk het ICT curriculum verder ontwikkeld worden. De bewindsman zei verder dat het zijn wens is dat een ICT instituut opgezet wordt. Dit instituut kan dan het voortouw nemen in het helpen bepalen van het ICT beleid. Tijdens de Virtual Educa Conferentie is dit streven ook gepresenteerd door OD Communicatie van het ministerie, Thea Smith, die aangeeft dat het instituut onder de president dient te en Centrum voor Kunst en Cultuur. Voor Suriname moet het PPS opgezet worden met als hoofddoel duurzame ontwikkeling. Dit programma moet ervoor zorgen dat Suriname ressorteren en vervolgens aangeeft welk ministerie de ICT sector coördineert. Tot nu toe liggen deelverantwoordelijkheden bij de ministeries van TCT, ATM, Onderwijs en Binnenlandse Zaken. ICT initiatieven die nu ontplooid worden door het ministerie van TCT samen met de UNDP hebben als doel om vooral de gemeenschappen in het binnenland meer bekend te maken met de ICT mogelijkheden. Ook zullen de aantrekkelijker wordt voor buitenlandse investeerders. Ook moet het overheidswerk overzichtelijker en functioneel worden door het softwaresysteem dat zal worden toegepast. informeren via de media, waardoor de beeldvorming over de doelgroep verandert. HI heeft niet alleen een verantwoordelijkheid naar de consumenten toe, maar ook naar de ondernemers, stelde de minister. Het KKF bestuur heeft beloofd zich in te spannen om meer informatie te diensten van de overheid naar de mensen gebracht worden met behulp van moderne communicatiemiddelen. Het ministerie van TCT heeft alle ondersteuning toegezegd aan de ICT Associatie Suriname. De associatie is van plan om in het laatste kwartaal van 01 een ICT conferentie in Suriname te organiseren, waarbij de relatie tussen ICT toepassingen en de groei van de economie belicht zullen worden.-. Participanten discussiëren over het oprichten van een jobcoach diagnostisch centrum en een online database voor vacatures voor werkzoekenden. De conferentie werd gepast afgesloten met de bevindingen van de deelnemers van de workshops, die het op prijs stelden dat ze mochten helpen nadenken over deze onderwerpen.-. Nieuw KKF bestuur op kennismakingsbezoek bij HI minister: Samenwerken aan positieve beeldvorming winkeliers Leden van het nieuwe KKF-bestuur op kennismakingsbezoek bij minister Michael Miskin van Handel en Industrie. verstrekken aan de media, opdat na verloop van tijd een positiever beeld van ondernemers zal ontstaan.-.

3 Energie-efficiëntie moet cultuur worden Wij moeten zuinig omgaan met energie tot een cultuur maken. Het moet deel zijn van ons verantwoordelijkheidsgevoel. Woorden van minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen bij de opening van het Follow-up Seminar over energiebesparing dat afgelopen dinsdag werd gehouden in het Marriott Hotel. Het Energie Efficientie en Conserverings Seminar vloeit voort uit een training die werd gehouden door de Japan International Cooperation Agency (JICA) in Tokyo, Japan in december 011. Aan deze training deden zeven landen mee, waaronder Suriname. De Surinaamse vertegenwoordiging maakte de behoefte om de opgedane kennis met onze overheid te delen kenbaar in Japan. Het seminar werd daarom door de overheden van beide landen georganiseerd. Uit Japan kwam een zeven man sterke delegatie, bestaande uit vier leden van Power Engineering Office (J-Power) -een Energie consultancybureau, en drie leden van JICA, het Japanse Bureau voor Natuurlijk Hulpbronnen. Het team stond onder leiding van Dr. Kimio Yoshida. De deskundigen maakten hun eigen analyse van de Surinaamse situatie en presenteerden hun oplossingsmodellen die tot nu toe succesvol worden toegepast in landen als Turkije, Vietnam, Indonesië, Sri Lanka en India. Business & Investment Limited en de Surinaamse ambassade in Washington DC werken in het kader van een speciale internationale marketingcampagne aan het promoten van onder ander de investeringsmogelijkheden in Suriname. De informatie wordt via de dagbladen The Miami Herald en El Nuevo Herald en via online edities naar meer dan 1, miljoen zakenmensen in Miami gebracht. Dr. Kimio Yoshida van de Japan International Cooperation Agency (JICA) in Tokyo en NH directeur Idris Taus op het Energie Efficientie en Conserverings Seminar in Mariott. Cultuurverandering Deelnemers aan het seminar waren vertegenwoordigers uit zowel de publieke sector, de Universiteit van Suriname en de private sector. De participanten werden in groepen verdeeld om te discusieren over drie belangrijke punten die kunnen helpen het energiebeleid aan te passen, met name financiële aanpak, energiebeleid en energievraagstuk. Uit de discussie vloeide voort dat vanuit elke instantie het gedrag en de houding ten opzichte van energie in positieve zin veranderd moeten worden. Alle aanwezigen waren van mening dat om energie efficienter te gebruiken en daardoor ook te conserveren er meer dan alleen maar gedragsverandering moet komen. Er zal een nieuwe cultuur moeten worden aangeleerd; een levenstijl die in elk apsect van de dagelijkse bezigheden terug te vinden is. Directeur ir. Idris Taus van Natuurlijke Hulpbronnen benadrukte de ontwikkelingen die op dit stuk hebben plaatsgevonden. Energie wordt op allerlei manieren geproduceerd. Wij in Suriname moeten efficiënt omgaan met deze hulpbron. We moeten de opwekkosten omlaag brengen. Kostenbesparing heeft alles te maken met het waardebewust omgaan met de middelen die we hebben. Een ander aspect dat te maken heeft met energie efficientie is het milieu. Als er fossiele brandstoffen (diesel) gebruikt worden om energie op te wekken, dan draag je bij aan de opwarming van de aarde, waarbij er schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Het Business & Investment promoot elimineren van deze stoffen kan met veel kosten gepaard gaan. We moeten er ook rekening mee houden dat fossiele brandstoffen (aardolie) schaarser zullen worden en de prijzen daarom ook enorm zullen stijgen. Dit kunnen wij ook al regelmatig merken bij de tankstations, aldus de NH directeur, die de hoop uitsprak dat het niet alleen zal blijven bij dit seminar, maar dat de stakeholders regelmatig bij elkaar komen om een actieplan voor de besparing van energie te maken. investeringsmogelijkheden Suriname Districtsraden Collectief bij RO minister Hoewel het de minister van Regionale Ontwikkeling is die de Districtsraden heeft geïnstalleerd, brachten de leden van de Districts- en Ressortraden in collectief verband een bezoek aan mnister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling (RO). Zij wilden weten wat het beleid van het ministerie is met betrekking tot de Districts- en Ressortraden. Er zijn verder onderwerpen naar voren gebracht die een belemmering vormen voor het functioneren van de Districtsraden. Het niet functioneren van de Districtsbesturen en de staat van het proces om deze wel operationeel te maken zijn in dit verband breedvoerig besproken. Er zijn praktijkvoorbeelden aangehaald om de vele obstakels in het functioneren van de Districtsraad te etaleren. Een pro-actievere houding van de Districtsraad, door het opeisen en innemen van de aan hen toebedeelde plaats binnen het bestuur, zal reeds kunnen bijdragen aan het wegwerken van enkele obstakels. Zowel het Districtsraden Collectief, als de minister gaven aan ingenomen te zijn met deze bijeenkomst. Het ministerie was aanvankelijk niet gekend bij het initiatief om te geraken tot het Districtsraden Collectief, maar deze bijeenkomst heeft de weg geopend naar betere communicatie. De minister gaf aan voorstaander te zijn van het bespreken van issues en dat zijn deur daarvoor altijd open staat. Op 0 januari 01 werd de Districtsraden Collectief ingesteld, met als voornaamste doel zaken in collectief verband aan te pakken. Deze bestaat uit de ondervoorzitters van de tien Districtsraden met nog een lid. Het Districtsraden Collectief komt tenminste één maal per maand bijeen. Zij bespreken dan onder andere de knelpunten die zij ondervinden en acties die daaruit moeten voortvloeien. Paramaribo en Wanica zijn de grote trekkers van het collectief.-. VERVOLG Parlement buigt zich over wijziging Amnestiewet Miami is de belangrijkste tussen de Verenigde Staten en het Caribisch gebied en Latijns Amerika. Business & Investment, Ltd. zal zich richten op de plannen en ontwikkelingen van de Regering, die een serie maatregelen treft om buitenlandse investeringen te vergroten. De campagne zal Suriname in de positie brengen om meer zaken te kunnen doen met bedrijven in de Verenigde Staten van Amerika. Er bestaat een sterke band tussen de Verenigde Staten en Suriname, waarbij dat land een belangrijke rol speelt in de Surinaamse economie en haar ontwikkeling. Met volledige ondersteuning van de Surinaamse ambassadeur in de Verenigde Staten, Subhaas Mungra, heeft Business & Investment Ltd. een vertegenwoordiging naar Suriname gestuurd om een aantal gesprekken De vertegenwoordigers van Business Investment, LTD te weten: editorial director Michael McGough en project director Leeni Ojaniemi in gesprek met minister Michael Miskin van Handel en Industrie en directeur Mauro Tuur. te voeren met belangrijke personen op economisch, politiek en zakelijk gebied. Tegen deze achtergrond bracht een delegatie bestaande uit editorial director Michael McGough en project director Leeni Ojaniemi, op 19 maart 01 een bezoek aan minister Michael Miskin van Handel en Industrie. Prioriteitenlijst voor nieuw bestuur STS Het nieuw bestuur van de Stichting Toerisme Suriname (STS) is maandag jongstleden geïnstalleerd door minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Het bestuur kreeg de opdracht het toerismebeleid beter vorm te geven. In dit kader moet prioriteit gegeven worden aan het omzetten van de STS in een Tourism Board en het finaliseren van de Toerismewet. De taken van het bestuur zijn onder andere toezichthouden op de naleving van het toerismebeleid en alle andere zaken die het toerisme tot een grotere inkomstenbron kunnen maken. De Regering heeft voor dit dienstjaar meer financiën vrijgemaakt voor het toerismebeleid. Zo krijgt de STS drie miljoen SRD aan subsidie en is een extra post van 7. miljoen SRD vrijgemaakt voor ontwikkeling van de totale toerismebranche. Bijvoorbeeld productontwikkeling, promotie van Suriname in het buitenland en het uitzetten van de totale marketingstrategie. Ook moet uit dit budget de achterstallige contributie voor het lidmaatschap van de Caribische Toerisme Organisatie (CTO) betaald worden. De Toerismewet moet het mogelijk maken regulerend op te treden binnen de sector en het toerisme in Suriname naar een hoger niveau te tillen. Door het toerisme duurzaam te ontwikkelen kunnen wij constante groei in de sector hebben. Bij dit streven zijn de mensen van het platteland niet weg te denken en moeten zij ook betrokken worden bij de uitvoering. Verder moeten wij nagaan wat de producten zijn die ontwikkeld moeten worden, hoe gaan wij de districten erbij betrekken,welke toeristische producten hebben zij en hoe moeten wij in zijn algemeenheid door toerisme werken aan armoede bestrijding. De TCT minister zegde het bestuur de volle ondersteuning toe en er werd afgesproken dat de bewindsman elke maand wordt gerapporteerd over de voortgang van het afgesproken traject. De statuten van de STS geven aan dat het bestuur moet worden samengesteld uit vier leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en drie voordrachten vanuit het ministerie van TCT. Uit dien hoofde was de KKF bij de installatie vertegenwoordigd door voorzitter, Henk Naarendorp en vicevoorzitter Anilkumar Padarath. Namens de KKF zegden ze eveneens de volle ondersteuning toe bij het verder helpen ontwikkelen van de Surinaamse toerismesector.-. Het nieuwe STS bestuur wordt gevormd door: Faridy Lila Ministerie TCT (voorzitter) Ronald Talea Ministerie TCT ( lid) Karel Dawson Ministerie TCT (lid) Liesbeth Gummels KKF (lid) Audrey Healy KKF (lid) Oswald Braumuller KKF (lid) Dinesh Ramlal KKF (lid) Argumenten De initiatiefnemers stellen dat Suriname dringend behoefte heeft aan versnelde ontwikkeling en de gezamenlijke aanpak van een aantal nieuwe, maar zeer ernstige vraagstukken over de toekomst van het land en de bevolking. De uitdagingen en bedreigingen waar ons land in deze eeuw voor staat, zullen we niet het hoofd kunnen bieden indien we niet in staat zijn in eenheid slagvaardig te handelen ter bescherming van de huidige en komende generaties Surinamers. Het inzicht groeit dat ons land zich slechts door grote solidariteit de komende jaren in de strijd tegen vele problemen die de wereld ons voorhoudt zal kunnen handhaven. In de achter ons liggende jaren is van verschillende zijden in de samenleving de roep om amnestie steeds vaker te horen. In dit kader zijn er meerdere pogingen ondernomen om middels het verlenen van amnestie tot verzoening te komen. Daarom is het dus in het kader van de vrede, nationale eenheid en ontwikkeling van de Republiek Suriname noodzakelijk dat de Amnestiewet niet langer slechts selectief een deel van de jaren tachtig bestrijkt, stellen de parlementariërs. De bestaande wetstekst en de memorie van toelichting bepleiten het belang van Amnestie voor normalisatie, verzoening en de verdere ontwikkeling van Suriname. Aangezien in de bestaande wet reeds alle noodzakelijke overwegingen in verband met geldende uitzonderingen en het internationaal recht en -gebruik in acht zijn genomen, was het slechts nodig de wet te wijzigen zodat die, samen met de wet van 3 april 1980 op basis van het gelijkheidsbeginsel (artikel 8 lid van de grondwet)alle gevallen in de gehele periode vanaf de staatsgreep tot 19 augustus 199 omspant. Volksvertegenwoordigers zullen op basis van de voorgestelde wetswijziging argumenten aandragen om dit wetswijziging wel of niet aan te nemen.-.

4 Wegwijs binnen overheid Maak kennis met het CBB (Deel 1) Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt, is al geruime tijd bezig zijn dienstverlening naar de gemeenschap toe te verbeteren. Naast het pilotproject zaterdagse openingstijden van het CBB, dat al een succes genoemd kan worden, wil het bureau de komende tijd meer over zichzelf vertellen aan het publiek. Overheidsvoorlichters ontvangen trainingscertificaten Overheidsvoorlichters die in oktober 011 en maart 01 diverse basistrainingen hebben gevolgd nemen hun certificaten in ontvangst. U komt onder meer te weten wat de taak is van het bureau en welke diensten het biedt. Veel gestelde vragen over de bevolkingsadministratie worden beantwoord in komende afleveringen van Maak kennis met het CBB. In de editie van vandaag Deel 1. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS). het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau voor Burgerzaken en waarvan in elk distrikt zich tenminste één bevindt. Aan de hand van de situatie en het bevolkingsaantal in de verschillende gebieden worden er twee soorten Bureaus voor Burgerzaken opgezet: 1. Hulpbureaus (waar slechts het Bevolkingsregister wordt bijgehouden). Volledig functionerende Bureaus (waar er zowel de Burgerlijke Stand als het Bevolkingsregister wordt bijgehouden). BIJ ELK BEZOEK AAN DE BUREAUS VOOR BURGERZA- KEN DIENT MEN MEDE TE NEMEN: 1. ID Kaart;. Familieboek. DE BURGERLIJKE STAND: De Burgerlijke Stand registreert alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van de mens in Registers en wordt bijgehouden door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze registers worden dubbel gehouden. De regels die hiervoor gelden zijn te vinden in het Surinaams Burgerlijk Wetboek (Art.5. S.B.W.). DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND ZIJN: - Registers van Geboorten; - Registers van Erkenningen; - Registers van Huwelijken; - Registers van Echtscheidingen; - Registers van Overlijden. - Registers van Huwelijksaangiften; - Registers van Huwelijkstoestemmingen; De eerste 5 genoemde registers worden dubbel gehouden. Bij de Burgerlijke Stand kunt u terecht voor: - Aanvragen van familieboekjes - Aanvragen van stambomen - Aangiften van geboorten - Het doen van erkenningen - Aangiften en het Aangaan van Huwelijken - Inschrijvingen van vonnissen van Echtscheidingen - Aangiften van Overlijden - Aanvragen van uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand Lees de volgende week over: aanvragen/aangiften en erkenningen. Namens de vicepresident en de Regering van Suriname wil ik u feliciteren met het afronden van de trainingen en spreek de hoop uit dat u de opgedane kennis zal inzetten in uw werk als voorlichtingsmedewerker om daarmee de kwaliteit van de voorlichtingsproducten op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Met deze woorden feliciteerde minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken de ruim 90 overheidsvoorlichters van de twee kabinetten, de 17 ministeries en het parlement met het behalen van hun certificaten voor basis cursussen Taalvaardigheid, Journalistieke Vaardigheden en Fotografie. Onder het thema Samenwerken aan een professionele overheidscommunicatie hebben ruim 90 overheidsvoorlichters en medewerkers van de staatsmedia vandaag trainingscertificaten ontvangen. Het betreft voorlichtingsmedewerkers van de twee kabinetten, de 17 ministeries en het parlement, en nieuwsdienstmedewerkers van de staatsmedia STVS, SRS en Boskopu. Ze volgden in oktober 011 en maart 01 de trainingen Basis Nederlands Schrijven, Basis Journalistieke Vaardigheden en Basis Fotografie, die werden verzorgd door de Stichting ter Behoud van de Journalistiek in Suriname (SBJS) en de Surinaamse Fotografen Vereniging (Sufov). Het initiatief komt van de Nationale Voorlichtings Dienst (NVD) en vloeit voort uit de nieuwe visie van de Regering op overheidscommunicatie. Verdere verbetering Minister Moestadja benadrukte tijdens zijn speech het belang van een goed gestructureerde overheidscommunicatie en deskundige voorlichtingsmedewerkers. De Regering wil dit moment ook aangrijpen om voorlichtingsmedewerkers voor te bereiden op de toekomst waar we gestructureerd en doelgericht zullen werken en meer inzet en betrokkenheid van u zal worden verwacht. Dit moment is tevens bedoeld om de gemeenschap te laten weten dat vanuit de overheid wordt gewerkt om de burger regelmatig en eenduidig te informeren en dat de overheid ook door hen kan worden geïnformeerd, aldus de bewindsman. Vivian Gordon, directeur van het Kabinet van de Vicepresident, noemde de certificaatuitreiking een mijlpaal op weg naar de verdere verbetering van de overheidscommunicatie. Gordon: Ik hoop dat u op dezelfde voet verder zult gaan, zodat wij na zeer korte tijd kunnen spreken van een optimale voorziening van de burgerij van informatie en dat er sprake zal zijn van een wederzijdse uitwisseling. Directeur van de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname (SBJS) noemde het een heel groot genoegen om te helpen deze groep te versterken. Ze spoorde de voorlichtingsmedewerkers aan zich verder te scholen middels trainingen en opleidingen. Dit in het belang van een goede informatievoorziening van de burger. Michel Eriks, voorzitter van de Surinaamse Fotografen Vereniging (Sufov) genoot even zeer van de korte, intensieve sessie met de cursisten. Eriks: Wij voelen ons vereerd dat wij hebben kunnen meedoen aan dit initiatief. Het is extra mooi, omdat ondersteuning voor fotografie een van de doelstellingen is van onze vereniging. Ook wij hebben de training als heel enerverend ervaren. We hadden een heel gevarieerde groep van mensen die voor het eerst naar de camera keken en mensen die al meer ervaring hebben. Daniella Tauwnaar, Hoofd van de Nationale Voorlichtings Dienst (NVD), sprak over de in gang gezette herstructurering, coördinatie, facilitering en professionalisering van de totale overheidscommunicatie en zei dat er goede perspectieven zijn als wordt voortgegaan op de ingeslagen weg. Ze bedankte vicepresident Robert Ameerali en de minister van Binnenlandse Zaken voor hun ondersteuning en alle collega s voor hun inzet in het afgelopen jaar. Resultaten Na aantreden van de Regering Bouterse-Ameerali is allereerst een inventarisatie gehouden van de bestaande voorlichtingsdiensten. In april 011 werd een quick scan uitgevoerd naar de afdelingsstructuur, de bemensing, de faciliteiten en de activiteiten van de twintig voorlichtingsdiensten om de status quo te bepalen. Hierna werd het seminar Van Overheidsvoorlichting naar Overheidscommunicatie gehouden (mei 011). Het seminar had als doel de nieuwe visie van de Regering op overheidscommunicatie te presenteren aan de voorlichtingsmedewerkers en van hen te vernemen wat zij graag verbeterd zien op hun vakgebied. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen die worden verwerkt in een Concept Beleidsnota voor Overheidscommunicatie. Het afgelopen jaar is eveneens gewerkt aan een overheidswebsite (www.gov.sr) om de bereikbaarheid van de overheid op internet (via 1 overkoepelende website) te vergroten. Voor de herkenbaarheid van de overheid is een huisstijl ontwikkeld. In augustus is de NVD gestart met een externe bijlage van de overheid, die elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. Het katern met overheidsinformatie en bekendmakingen wordt samengesteld door de voorlichtingsdiensten van de verschillende departementen. Er is vanaf augustus eveneens wekelijks overleg tussen de vertegenwoordigers van de verschillende voorlichtingsdiensten, waarbij de werkzaamheden en mediaproducties worden geëvalueerd en er afstemming plaatsvindt over onderwerpen die naar de samenleving worden gecommuniceerd. Van belang is hierbij dat de overheid eenduidig communiceert. De quick scan heeft ook uitgewezen dat er over de gehele linie behoefte is aan herstructurering, afstemming (coördinatie), facilitering en professionalisering van de voorlichtingsdiensten van de overheid. Op basis hiervan is samen met de voorlichtingsdiensten een stappenplan uitgezet om te komen tot een goede organisatie van de overheidscommunicatie en versterking van de medewerkers die tot taak hebben de samenleving regelmatig van begrijpelijke informatie te voorzien.-. Surf voor meer informatie naar gov.sr www. Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website : Daniella Tauwnaar : Fabian Ristie : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : Aan deze editie werkten mee: Clifton Saridjan, Farcha Elbers, Theodora Koulen, Latoya Boetius, Pernell Glorie, Ingrid Corinde, Chantel Vyent, Lucille Welles-Uitenwerf, Diana Roethof-Tremour, Anna Lachman, Christino Pinas, Tiffany Gillis, Henna Pinas en Stephany Kasketi. Deze hulpverlening is bestemd voor: Kleine zelfstandigen (met een maximale omzet van SRD ,- per jaar) Loontrekkers met andere inkomsten Degenen die informatie behoeven. Hiervoor bent u vanaf maandg 0 april tot en met maandag 30 april 01 terecht op de volgende locaties: In Paramaribo: bij het Centraal Belastingkantoor aan de van Sommelsdijckstraat 7 maandag t/m vrijdag van 08:00 uur 13:00 uur Ministerie van FINANCIëN De Belastingdienst biedt ook dit jaar hulp aan het publiek bij het invullen van het aangiftebiljet Inkomstenbelasting. In Nickerie: bij het Belastingkantoor Regio West aan de Landingstraat 1 maandag t/m vrijdag van 08:00 uur 13:00 uur In Wanica te Lelydorp op het commissariaat a/d Tawajariweg 0: ma. 16, woe. 18 en vrij. 0 april van 08:00 uur 13:00 uur In Commewijne te Tamanredjo op Tamanredjo serie D., nr. 34: maandag 09 t/m vrijdag 13 april van 08:00 uur 13:00 uur In Saramacca te Groningen op het commissariaat Groningen: ma. 16, woe. 18 en vrij. 0 april van 08:00 uur 13:00 uur In Marowijne: te Moengo bij de Betaaldienst aldaar op di. 10 april van 08:00-13:00 uur te Albina op het commissariaat aan de Luitenant Weyneweg van woensdag 11 april t/m vrijdag 13 april telkens van 08:00 uur- 13:00 uur In Coronie te Totness op het BO-kantoor aan de Geraniumstraat: woensdag 11 t/m vrijdag 13 april van 08:00 uur 13:00 uur N.B.: Neem voor een vlotte afhandeling de nodige bescheiden mee! De hulp bij aangifte is kosteloos De Inspecteur der Directe Belastingen, mr. J.E.M. Makhanlal-Veldhuizen Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai Ministerie van FINANCIëN SAS CAMPAGNE april 01 is de uiterlijke datum voor het indienen en betalen van de Voorlopige Aangifte Inkomstenbelasting 01 voor Natuurlijke Personen en Lichamen. 30 april 01 is de uiterlijke datum voor het indienen en betalen van de Definitieve Aangifte 011 voor Natuurlijke Personen. 30 juni 01 is de uiterlijke datum voor het indienen en betalen van de Definitieve Aangifte 011 voor Lichamen. Vereisten voor een volledige aangifte voor ondernemers: Een gedagtekend en ondertekend afschrift van de Balans en Verlies- en Winstrekening van het bedrijf of beroep Een specificatie van de op de brutowinst drukkende lasten en kosten. Indien u nog geen aangifte biljetten heeft ontvangen, kunt u die ophalen bij de Belastingdienst (afdeling FICOD) en vanaf 0 april tot en met 30 april 01 bij de HUBA. N.B. Indien mocht blijken dat u een te lage aangifte heeft gedaan of een onvolledig ingevuld aangiftebiljet heeft ingediend, riskeert u naast correctie van uw aangegeven inkomen, een boete van ten hoogste 100% van het werkelijk verschuldigde belastingbedrag. Doe uw aangifte dus juist en volledig en dien tijdig uw aangiftebiljetten in. De Inspecteur der Directe Belastingen, mr. J.E.M. Veldhuizen Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai

5 MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) is er plaatsingsmogelijkheid voor de volgende vaktrainingen Dag vaktrainingen: 1. Bouw (volgens een modulair systeem) Module 1: Vlechtwerk, construeren van septictank en drainage, alsook fundering en riolering. Duur: 8 weken Module : Construeren van stenenmuren, construeren van een vloer met en zonder wapen, raap en pleisterwerk, alsook tegels leggen. Duur: 8 weken Module 3: Construeren van houtenmuren, hang- en sluitwerk, plafond, alsook construeren van een zadeldak. Duur: 8 weken Module 4: Schilderen. Duur: 4 weken. Interieurverzorger 3. Stratenmaken Vereisten voor de inschrijving: Een geboorte uittreksel 3 pasfoto s Kopieen van schoolbescheiden (originele stukken overleggen) Inschrijfgeld en lesgeld (lesgeld 3 maanden vooruit betalen) Voor meer informatie en inschrijvingen: Maandag tot en met vrijdag van uur Tel: of toestel 7 Let wel: alleen personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres: Difoestraat 9 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597)454-9 Website: vaksao.sr.org MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE CONSUMENT OPGELET: KOOP PRIJSBEWUST Postbus website: Telefoon: 40080/4030 Alarm no.: 4030, en Telefax: (597)4060 Toestelnummers 33 en 7 Paramaribo Suriname Economische Controle Dienst Lijst van 45 basisgoederen zoals door HI is waargenomen in februari 01 NR. PRODUKT MERK INHOUD Best Mart Coppename Markt Eerste rijweg Store Faco Gong Loon Hing Sup.Markt Gopie Lieuw Kon Fa Long Xin Mundial Ram's Soender's MegaPL. Summit Unique Wanica Br 483 Yong Xing ADRES Jozef Israelstr. 36 Grote wg. Jaggernath Lach manstr H.D. Benjaminstr. 44 Tamanredjo (Commewijne) Zinniastr.58 Tourtonnelaan 149 Waterkant Hk Sophia Lustweg en Anton Bundelstr Martin Luther Kingweg Saramaccastr. 9 J.D. Gompertstr. 5 Gemenelandswg 161 BR 483 Welgedacht A BR 8 1 Aardappelen - 1 kg Afwasmiddel Klinol(schroefdop) 500 ml Quix 475 ml Babyvoeding Brinta 500 gr Nutrilon gr Bambix 00 gr Enfamil Phoshpatine 50 gr Badzeep Lux / Suave 15 gr Aju / Kris 80 gr Bakkeljauw Blue fish 5 gr Baccalao 00 gr Blom De Molen 1 kg Verpakt 1 kg Bokking per 1/ pond Boter Marigold 5 gr Golden Brand 50 gr Blueband 50 gr Bouillonblokjes Maggi / kippen 50 st Honig 50 st Brood Casinobrood Fernandes Puntbrood 10 st Bruine bonen Jonker Fris (Pacifico) 850 gr Cacao poeder Cadbury 50 gr Corned Beef Delta 1 bl. 340 gr Here Ford Or. 340 gr Bordon Eieren p/st Gele erwten 1 kg Groene erwten 1 kg Haring per 1/ pond Havermout White Oats 500 gr Brugges Super 500 gr Hahne 500 gr Huishoudzeep Razzo bl/gr. 5 stuks Sunlight st / à 150 gr Prince Zul 5 st / 00 gr Blauw per stuk Insecticiden Baygon 60 ml Sheltox / Surtox 50 ml Bop 50 ml Jam 3 Stars 370ml Kaas Jonge kaas 50gr Keukenzout 1 kg Kip Sur./Sran.Fowru per kilo Import per kilo Knoflook 1 kg Lucifer Safety/ Grayburn 1 pak=10 dzn stars pak=10 dzn Maandverband Kotex / Wings 10 st /norm Helen Harper / Wings 14 st /norm Stayfree / Wings / Maxi 1 st /norm Melk centrale volle melk 1 ltr Melkpoeder - per pond Muskietenkaars Double Rabbit per pak Baygon per pak Anti muggen per pak Olie sardien Brunswick 106 gr Pekelvlees Varkenstaart per pond Zoutvlees met been per pond Pindakaas Whippy Classic 350 gr Crown 340 gr Pine oil Supro 450 ml Poederzeep Witboi 1 kg Ozon 900 gr Breeze(multi active) 975 gr Rijst Semie Sup Paloma 10 kg kg Sranan Alesie 10 kg kg Spijsolie: Soja Victoria 1ltr Olio 1 ltr Coroli 1 ltr Zonnebloem Victoria 1 ltr Olio 1 ltr Coroli 1 ltr Suiker wit 1 kg bruin 1 kg Tandpasta Colgate tube/150 gr Maxam tube/145 gr Thee Breakfast Thee 0 st / 4 gr Toilet papier Soft Touch / ply 00 sheet Softtissue (Jahi) / ply 500 sheet Tomaten puree Mara / Nova 141 gr Anna / Nova 70 gr Tomaten sardien Morjon 00 gr Sumaco 15 gr Bisco Uien 1 kg Wegwerp Luiers Cheekies (medium) 1 st Soft love (medium) 1 st zonder merk 1 st Ministerie van HI, februari 01 MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE CONSUMENT OPGELET: KOOP PRIJSBEWUST Postbus website: Telefoon: 40080/4030 Alarm no.: 4030, en Telefax: (597)4060 Toestelnummers 33 en 7 Paramaribo Suriname Economische Controle Dienst Coppename Markt Eerste rijweg Store Faco Gong Loon Hing Sup.Markt Gopie Lieuw Kon Fa Long Xin Mundial Ram's Soender's MegaPL. Summit Unique Wanica Br 483 Yong Xing ote wg. Jaggernath Lach manstr H.D. Benjaminstr. 44 Tamanredjo (Commewijne) Zinniastr.58 Tourtonnelaan 149 Waterkant Hk Sophia Lustweg en Anton Bundelstr Martin Luther Kingweg Saramaccastr. 9 J.D. Gompertstr. 5 Gemenelandswg 161 BR 483 Welgedacht A BR CONSUMENT OPGELET: KOOP PRIJSBEWUST Alarm no.: 4030, en Toestelnummers 33 en 7 Economische Controle Dienst Gopie Lieuw Kon Fa Long Xin Mundial Ram's Soender's MegaPL. Summit Unique Wanica Br 483 Yong Xing ourtonnelaan 149 Waterkant Hk Sophia Lustweg en Anton Bundelstr Martin Luther Kingweg Saramaccastr. 9 J.D. Gompertstr. 5 Gemenelandswg 161 BR 483 Welgedacht A BR MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE Postbus website: Telefoon: 40080/4030 Telefax: (597)4060 Paramaribo Suriname Lijst van 45 basisgoederen zoals door HI is waargenomen in februari 01 NR. PRODUKT MERK INHOUD Best Mart Coppename Markt Eerste rijweg Store Faco Gong Loon Hing Sup.Markt ADRES Jozef Israelstr. 36 Grote wg. Jaggernath Lach manstr H.D. Benjaminstr. 44 Tamanredjo (Commewijne) Zinniastr.58 T 1 Aardappelen - 1 kg Afwasmiddel Klinol(schroefdop) 500 ml Quix 475 ml Babyvoeding Brinta 500 gr Nutrilon gr Bambix 00 gr Enfamil Phoshpatine 50 gr Badzeep Lux / Suave 15 gr Aju / Kris 80 gr Bakkeljauw Blue fish 5 gr Baccalao 00 gr Blom De Molen 1 kg Verpakt 1 kg Bokking per 1/ pond Boter Marigold 5 gr Golden Brand 50 gr Blueband 50 gr Bouillonblokjes Maggi / kippen 50 st Honig 50 st Brood Casinobrood Fernandes Puntbrood 10 st Bruine bonen Jonker Fris (Pacifico) 850 gr Cacao poeder Cadbury 50 gr Corned Beef Delta 1 bl. 340 gr Here Ford Or. 340 gr Bordon Eieren p/st Gele erwten 1 kg Groene erwten 1 kg Haring per 1/ pond Havermout White Oats 500 gr Brugges Super 500 gr Hahne 500 gr Huishoudzeep Razzo bl/gr. 5 stuks Sunlight st / à 150 gr Prince Zul 5 st / 00 gr Blauw per stuk Insecticiden Baygon 60 ml Sheltox / Surtox 50 ml Bop 50 ml Jam 3 Stars 370ml Kaas Jonge kaas 50gr Keukenzout 1 kg Kip Sur./Sran.Fowru per kilo Import per kilo Knoflook 1 kg Lucifer Safety/ Grayburn 1 pak=10 dzn stars pak=10 dzn Maandverband Kotex / Wings 10 st /norm Helen Harper / Wings 14 st /norm Stayfree / Wings / Maxi 1 st /norm Melk centrale volle melk 1 ltr Melkpoeder - per pond Muskietenkaars Double Rabbit per pak Baygon per pak Anti muggen per pak Olie sardien Brunswick 106 gr Pekelvlees Varkenstaart per pond Zoutvlees met been per pond Pindakaas Whippy Classic 350 gr Crown 340 gr Pine oil Supro 450 ml Poederzeep Witboi 1 kg Ozon 900 gr Breeze(multi active) 975 gr Rijst Semie Sup Paloma 10 kg kg Sranan Alesie 10 kg kg Spijsolie: Soja Victoria 1ltr Olio 1 ltr Coroli 1 ltr Zonnebloem Victoria 1 ltr Olio 1 ltr MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE Postbus website: Telefoon: 40080/4030 Telefax: (597)4060 Paramaribo Suriname Lijst van 45 basisgoederen zoals door HI is waargenomen in februari 01 NR. PRODUKT MERK INHOUD Best Mart Coppename Markt Eerste rijweg Store Faco Gong Loon Hing Sup.Markt Gopie Lieuw Kon Fa Long Xin Mundial Ram's ADRES Jozef Israelstr. 36 Grote wg. Jaggernath Lach manstr H.D. Benjaminstr. 44 Tamanredjo (Commewijne) Zinniastr.58 Tourtonnelaan 149 Waterkant Hk Sophia Lustweg en Anton Bundelstr Martin Luther Kingweg Sa 1 Aardappelen - 1 kg Afwasmiddel Klinol(schroefdop) 500 ml Quix 475 ml Babyvoeding Brinta 500 gr Nutrilon gr Bambix 00 gr Enfamil - - Phoshpatine 50 gr Badzeep Lux / Suave 15 gr Aju / Kris 80 gr Bakkeljauw Blue fish 5 gr Baccalao 00 gr Blom De Molen 1 kg Verpakt 1 kg Bokking per 1/ pond Boter Marigold 5 gr Golden Brand 50 gr Blueband 50 gr Bouillonblokjes Maggi / kippen 50 st Honig 50 st Brood Casinobrood Fernandes Puntbrood 10 st Bruine bonen Jonker Fris (Pacifico) 850 gr Cacao poeder Cadbury 50 gr Corned Beef Delta 1 bl. 340 gr Here Ford Or. 340 gr Bordon Eieren p/st Gele erwten 1 kg Groene erwten 1 kg Haring per 1/ pond Havermout White Oats 500 gr Brugges Super 500 gr - - Hahne 500 gr Huishoudzeep Razzo bl/gr. 5 stuks Sunlight st / à 150 gr Prince Zul 5 st / 00 gr - - Blauw per stuk Insecticiden Baygon 60 ml Sheltox / Surtox 50 ml Bop 50 ml Jam 3 Stars 370ml - - Kaas Jonge kaas 50gr Keukenzout 1 kg Kip Sur./Sran.Fowru per kilo Import per kilo Knoflook 1 kg Lucifer Safety/ Grayburn 1 pak=10 dzn stars pak=10 dzn Maandverband Kotex / Wings 10 st /norm Helen Harper / Wings 14 st /norm Stayfree / Wings / Maxi 1 st /norm Melk centrale volle melk 1 ltr Melkpoeder - per pond Muskietenkaars Double Rabbit per pak Baygon per pak - - Anti muggen per pak Olie sardien Brunswick 106 gr Pekelvlees Varkenstaart per pond Zoutvlees met been per pond Pindakaas Whippy Classic 350 gr Crown 340 gr Pine oil Supro 450 ml Poederzeep Witboi 1 kg Ozon 900 gr Breeze(multi active) 975 gr Rijst Semie Sup Paloma 10 kg kg Sranan Alesie 10 kg kg Spijsolie: Soja Victoria 1ltr Olio 1 ltr Coroli 1 ltr Zonnebloem Victoria 1 ltr Olio 1 ltr Lijst van 45 basisgoederen zoals door HI is waargenomen in februari 01 NR. PRODUKT MERK INHOUD Best Mart ADRES Jozef Israelstr. 36 Grote wg. 1 Aardappelen - 1 kg Afwasmiddel Klinol(schroefdop) 500 ml Quix 475 ml Babyvoeding Brinta 500 gr Nutrilon gr Bambix 00 gr Enfamil Phoshpatine 50 gr Badzeep Lux / Suave 15 gr Aju / Kris 80 gr Bakkeljauw Blue fish 5 gr Baccalao 00 gr Blom De Molen 1 kg Verpakt 1 kg Bokking per 1/ pond Boter Marigold 5 gr Golden Brand 50 gr Blueband 50 gr Bouillonblokjes Maggi / kippen 50 st Honig 50 st Brood Casinobrood Fernandes Puntbrood 10 st Bruine bonen Jonker Fris (Pacifico) 850 gr Cacao poeder Cadbury 50 gr Corned Beef Delta 1 bl. 340 gr Here Ford Or. 340 gr Bordon Eieren p/st Gele erwten 1 kg Groene erwten 1 kg Haring per 1/ pond Havermout White Oats 500 gr Brugges Super 500 gr Hahne 500 gr Huishoudzeep Razzo bl/gr. 5 stuks Sunlight st / à 150 gr Prince Zul 5 st / 00 gr Blauw per stuk Binnenkort champignonteelt in Wanica Minister Hendrik Setrowidjo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft groenlicht gegeven aan Zhu Boju, om van start te gaan met de teelt van groente in kassen en champignons in Suriname. Zhu Boju is eigenaar van het in het district Wanica gevestigde landbouw, export- en importbedrijf en grossierderij Shandong Aobojun Gongsi. Kabinet van de President van de Republiek Suriname Task Force Voorbereiding Onderwijsinnovatie De Task Force Voorbereiding Onderwijsinnovatie heeft van de President onder meer de opdracht om voorstellen te doen waardoor (a) het probleem van bivakkeren van ouders tijdens de inschrijvingsperiode van nieuwe leerlingen wordt opgelost en (b) het rendement van het onderwijs wordt verbeterd. De voorstellen van de Task Force brengen met zich mee dat in het komende schooljaar een groot aantal docenten op alle niveaus en schooltypen, (school)maatschappelijke werkers, schoolspychologen en ontwikkelingspychologen nodig zullen zijn. Om aan de behoefte als hierboven genoemd te kunnen voldoen, wil de Task Force gaarne in contact komen met gepensioneerde leerkrachten, schoolspychologen en ontwikkelingspychologen die bereid zijn om (nog) een taak in en/of bij het onderwijs te vervullen. Voor gepensioneerde leerkrachten worden speciale maatregelen en voorzieningen getroffen. De Task Force roept middels deze bekendmaking een ieder op die tot een van de bovengenoemde groepen behoort, om zich bij haar te laten registreren hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk per of brief. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Dr. Eddy Jozefzoon of met Drs. Shirley Sitaldin. De Task Force is telefonisch te bereiken via de nummers en Postadres: Malebatrumstraat 1-5, Unit 105. De mogelijkheden die dit landbouwproject aan Suriname biedt, variëren van de overdracht van technologie en kennis in de beschermde teelt van groenten, het creëren van minimaal vijftig arbeidsplaatsen, een lagere prijs voor kwalitatief goede groenten, voedselveiligheid voor de consument en inkomsten uit de export van in kassen geteelde groenten en champignons. Zhu Boju onderbouwde het belang van het telen van groenten en champignons in kassen door aan te geven dat Suriname daarvoor een goede temperatuur en geschikte luchtvochtigheid heeft. Maar ook de lage arbeidskosten en de mogelijkheid om belastingvrij binnen de CA- RICOM te exporteren zijn aantrekkelijke voorwaarden. Shandong Aobojun Gongsi kreeg de toestemming voor de uitvoering van het project tijdens een bespreking met de LVV minister over de verdere ontwikkeling van kasteelt. De samenwerking tussen het ministerie en het bedrijf zal resulteren in verdere ontwikkeling van de kasteelt, maar ook voor continuïteit en minimale verschillen in productiekwaliteit. Zhu Boju gaf aan dat uitbreiding van de luchthaveninfrastructuur in de districten Para en Nickerie zeker zullen bijdragen aan het welslagen van dit project. Het bedrijf zal nauw samenwerken met Ao Bo Limited, een partner gevestigd in de provincie Shandong in China. Dit bedrijf heeft meer dan tien jaar ervaring in het telen van groenten in kassen en heeft een groenteverwerkingscapaciteit van circa 4000 ton. Ao Bo, Ltd is ook actief in het planten, oogsten, opslaan, verwerken en exporteren van verschillende tuinbouwgewassen. Zhu Boju van het landbouw bedrijf Shandong Aobojun Gongsi (uiterst links) tijdens de gesprekken met minister Hendrik Setrowidjojo van van LVV en onderdirecteur Landbouw Suresh Algoe.

is voorafgegaan door hoorzittingen

is voorafgegaan door hoorzittingen Stand van zaken Decreet C-11 bediscussieerd In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw is op 3 april jongstleden een conferentie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot het Decreet

Nadere informatie

Arbeidstip. Arbeidstip. Gezinnen ontvangen bouwsubsidie van Sozavo. Agrarisch bedrijf NL krijgt nieuw leven. Politietip.

Arbeidstip. Arbeidstip. Gezinnen ontvangen bouwsubsidie van Sozavo. Agrarisch bedrijf NL krijgt nieuw leven. Politietip. Slachthuis Nickerie wordt afgebouwd De voorzitter van de Project Implementatie Unit (PIU) Martinus Fleurkens, legt de eerste steen als startsein voor de afbouwfase van het slachthuis in Nickerie. Het moderne

Nadere informatie

Nieuwe aanpak op RGB. voor elke grondaanvraag uitgestuurd maar nu worden. Wanneer een groep van een paar honderd grondaanvragen

Nieuwe aanpak op RGB. voor elke grondaanvraag uitgestuurd maar nu worden. Wanneer een groep van een paar honderd grondaanvragen LVV voorkomt overstroming landbouwarealen Houttuin Landbouwarealen in het gebied Houttuin zijn onderwater geraakt door regenval. Hierdoor vinden er verstoppingen plaats. Onderdirecteur Landbouw, Soeresh

Nadere informatie

Actieplan 2014 in uitvoering

Actieplan 2014 in uitvoering Betere controle op vissers met VMS Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de periode van 13 tot en met 16 januari voorlichtingsdagen

Nadere informatie

Nieuw digitaal netwerk CBB:

Nieuw digitaal netwerk CBB: Sifra Cabenda Ik zie mezelf als een winnaar Sifra cabenda brengt haar tegenstander een vuistslag toe Suriname vertegenwoordigen op een internationaal bokstoernooi en als winnaar huiswaarts keren is de

Nadere informatie

Nachtbussen NVB voorzien in grote behoefte

Nachtbussen NVB voorzien in grote behoefte Israel biedt Suriname hulp bij aanpak NCD s De Israëlische ambassadeur, Amiran Magid in gesprek met minister Michel Blokland van Volksgezondheid. Bij zijn bezoek aan minister Michel Blokland van Volksgezondheid

Nadere informatie

Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding. De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat

Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding. De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat Landbouw Marowijne in opmars De landbouw in Marowijne wordt nieuw leven ingeblazen. Bewoners van het district dat onder andere bekend staat om de teelt van aardvruchten, zien graag dat de landbouw gaat

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

President ontvangt gezondheidsplannen

President ontvangt gezondheidsplannen 29 oktober Wereld Beroerte Dag Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat burgers zowel lichamelijk als mentaal gezond zijn. Herseninfarct In Suriname krijgen ongeveer vier mensen per

Nadere informatie

de mijnbouw- en de oliesector. geeft aan dat de investeringen in de mijnbouwsector zullen leiden tot verhoging van het groeipotentieel, de

de mijnbouw- en de oliesector. geeft aan dat de investeringen in de mijnbouwsector zullen leiden tot verhoging van het groeipotentieel, de Belastingdienst schoont bestand op In het kader van de hervorming bij het ministerie van Financiën zijn de Inspectie der Directe Belastingen, de Inspectie Omzetbelasting en het Ontvangkantoor der Directe

Nadere informatie

Evenals een aantal belangrijke kruispunten in en rondom Paramaribo, zullen ook de verkeerslichten

Evenals een aantal belangrijke kruispunten in en rondom Paramaribo, zullen ook de verkeerslichten Wet bijzondere regels registers Burgerlijke Stand aangenomen De verkeerslichten die het verkeer op de hoek van de Dr. S. Redmond en de Zwartenhovenbrugstraat regelen, worden binnenkort vervangen door moderne

Nadere informatie

om de pilot te laten afname van zwerfvuil in de binnenstad te merken, omdat de mensen dankbaar gebruikmaken van de afvalbakken

om de pilot te laten afname van zwerfvuil in de binnenstad te merken, omdat de mensen dankbaar gebruikmaken van de afvalbakken 10 oktober Marrondag: Vrijheid instrument voor duurzame ontwikkeling Het is dit jaar 252 jaar geleden dat de koloniale overheid een vredesverdrag heeft getekend met de Marrons. Op deze dag wordt de strijd

Nadere informatie

sing van de bedrijfsprocessen.

sing van de bedrijfsprocessen. OW bezandt schoolterreinen Paramaribo Honderdvijfenzeventig schoolterreinen in de verschillende ressorten van Paramaribo worden momenteel van schelpzand voorzien. Van de 17.000 kubieke meter schelpzand

Nadere informatie

Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen

Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede Armoedebestrijding geniet hoge prioriteit Tijdens de Caribbean Agriculture Week werden er verschillende landbouwproducten tentoongesteld. Armoedebestrijding

Nadere informatie

ONDERNEMEN IN SURINAME

ONDERNEMEN IN SURINAME ONDERNEMEN IN SURINAME Uit vooronderzoek is gebleken dat (startende) ondernemers vaak moeite hebben met het achterhalen van de juiste informatie of dat het gewoon niet duidelijk is waar ze voor bepaalde

Nadere informatie

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 Inhoudsopgave VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 DEEL I: ALGEMEEN...17 1. OPBOUW VAN HET DOCUMENT... 17 2. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE... 18 DEEL II: HOOFDBELEIDSGEBIEDEN...25

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

rekend met illegale busvergunningen

rekend met illegale busvergunningen Energievoorziening wordt verdubbeld Er worden voorbereidingen getroffen om nog meer generatoren te kunnen onderbrengen in het gebouw van SPCS te Tout Luit Faut. Op de achtergrond een van de nieuwe generatoren

Nadere informatie

VERSLAG SEMINAR. Gehouden op 3 augustus 2005 in Hotel Krasnapolsky. Georganiseerd door het BUREAU FORUM NGO S Gesponsord door de ALCOA FOUNDATION

VERSLAG SEMINAR. Gehouden op 3 augustus 2005 in Hotel Krasnapolsky. Georganiseerd door het BUREAU FORUM NGO S Gesponsord door de ALCOA FOUNDATION VERSLAG SEMINAR SOCIAAL ONDERNEMEN BIJ NGO S IN SURINAME Onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor financiering van NGO s middels eigen commerciële activiteiten Gehouden op 3 augustus 2005

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 JAARVERSLAG 2008 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 INHOUD INLEIDING... 6 1. POSITIONERING DIRECTIE ARBEIDSZAKEN... 7 2. BELEIDSACTIVITEITEN... 9 2.1 Voorbereiding nieuwe

Nadere informatie

Professioneel Samenwerken

Professioneel Samenwerken JAARVERSLAG 211 Menselijk Tijdig Ketenpartners Veranderen Wmo CAK Respect 3 miljoen klanten Gegevensuitwisseling Begrijpelijke informatie Cer Mensen Duidelijk Financiering Deskundig Betrouwbaar Wtcg Verbouwen

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International Nederlandse gemeenten en Suriname NEDERLANDSE GEMEENTEN EN SURINAME Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden

Nadere informatie

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E. DESIRE DELANO BOUTERSE, OVER HET TE VOEREN REGERINGSBELEID IN 2012 EN HET INDIENEN VAN DE ONTWERP BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2012, IN DE NATIONALE

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie