K. v.d. Lee tel H. Heupink tel G. v.d. Heuvel tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K. v.d. Lee tel. 03405-61180 H. Heupink tel. 079-166819 G. v.d. Heuvel tel. 04164-1321"

Transcriptie

1 . t i

2 1 P. C. N. MEDEDELINGEN FEBRUARI 1992 N0.23 PUCH CI1.JB NEDERlAND opgericht 24 mei 1986 VOORZI'ITER SECREI'ARIS PENNING1EESTER Redactie clubblad: Ledenadministratie: KascaTillissie: Contributie: K. v.d. Lee tel H. Heupink tel G. v.d. Heuvel tel L. Sluijmer, Deutersestraat 1-c, 5223 GV 's-hertogenbosch, tel ff~~.6$.&j()6 -/, s-g'! ' G. v.d. Heuvel, Maasdijk 109, 4261 AE Wijk en Aalburg, tel Hr. de Groot, tel Hr. v.d. Beek, tel Fl. 30,- op rekeningno Rabobank, Wijk en Aalburg, t.n.v. Penningmeester P.C.N. VAN DE REDAcriE Zoals u in dit februarinummer van de Puch Kurier kunt lezen hebben weer een groat aantal lezers gereageerd op de oproep voor het zenden van copy naar 's-hertogenbosch. ZO vindt u naast de gebruikelijke mededelingen van het bestuur en de Fehac een vervolg op de dubbelzuiger serie, en een prachtig artikel van de hand van Wim Marijnis over de Wonder Puch van Jan Dekker. Verder is het voorjaar natuurlijk een drukke tijd voor het bezoeken van beurzen en het maken van ritten. Dat de toertochten niet beperkt hoeven te blijven tot ons kleine Nederland blijkt uit de uitnodiging die Kees v.d. Lee kreeg an met de Puchclub deel te nemen aan de 1992 CAN-AM r.dtorcycle 'Ibur naar Alaska, een prachtige ui tdaging voor clubleden met voorjaarskriebels! Wij blijven nieuwsgierig naar de romantische verhalen hoe u Puch enthousiast geworden bent en hebben veel belangstelling voor uw technische tips en restauratieverslagen, dus tot schrijvens, ook voor advertenties in de Puch Markt, Leo sluijmer

3 2 JAPANS ALTERNATIEF EN HOLlANDS VERNUFT Bij het doorbladeren van een aantal tijdschriften van "r.dtorciclisrro" kwamen we een leuk plaatje tegen. zoals u ziet heeft deze rrotor met de merknaam "Martin", wat het frame betreft veel van de Puch SG weg. Wat het rrotorblok aangaat kon Adler wel eens rrodel hebben gestaan. In die jaren gebruikte men in Japan nog graag westerse voorbeelden. Deze opname werd gemaakt bij een motorshow in Tbkyo in de zestiger jaren. rw..,.. Een ander alternatief werd ons op de clutmiddag van 25 januari j.1. getoond: Dick de Jager uit Lutjewinkel bracht zijn viertakt ztindapp mee! Een interessante ontwikkeling van een viertakt cilinderkop (geheel uit eigen fabrikaat) met inplaats van kleppen een soort van "Rotary Valve" die in- en uitlaatkanalen stuurt. Alles op basis van een 50 OC Ztindapp branfietsblokje. Een prachtig stukje huisvlijt van iemand die ons in het verleden al eens eerder van leuke constructies heeft laten smullen! Het spul liep prachtig met het geluid van een 50 OC Honda. Naast dit viertakt geluid was er ook nog een rnooi echt Puch motorblok aanwezig, en wel de zeldzame dubbelzuiger 350-GS, meegebracht door Gerrit de Bruijn. Zo waren er naast de altijd droge kost van de jaarvergadering een paar leuke onderwerpen an het jaar mee te openen. Tbt een volgende keer, Groeten van Kees v. d. Lee

4 3 Hieronder het verslag, of zo U wilt: de notulen, van de vorige ledenvergadering. Als U er deze keer niet bij bent geweest: ik kan U alleen maar groot gelijk geven. Het weer was 25 januari namelijk heel erg slecht. Bijzonder mistig. Zelf heb ik de motor laten staan en de trein genornen. Even dacht ik dat er zo weinig leden naar D:Jom zouden kornen, dat we de ALV beter ui t hadden kunnen stellen. Tot mi jn grote verrassing zijn er die middag tach nog 22 mannen en vrouwen naar D:Jom gekanen. Een lid was zelfs op de PUCH gekanen (mijn complimenten!). De ledenvergadering kon gewoon doorgaan. Verder had dhr. de Jager zijn experimentele 4-takt Zi.indapp voor een derronstratie meegenornen; al met al is het tach weer een ouderwets gezellige en interessante PUCH-middag ge\'.orden. VERSIAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 25 JANUARI 1992: Oproep en agenda voor deze vergadering zijn geplaatst in PUCH-kurier nr. 22. Aanwezig waren het voltallige bestuur, 14 leden en de partners van een vijftal leden. Van twee leden is een bericht van verhindering ontvangen. 1. De voorzitter heeft de vergadering met een welkanstwoord geopend....,.. >);. 2. Er zi jn geen stukken voor de vergadering binnengekanen. 3. Het verslag van de vorige ALV (d.d. 26 mei 1991) is kort samengevat, de secretaris heeft zich verontschuldigd voor het feit dat hij de benoeming van de kascarmissie 1 91 ( dhr. de Groot en dhr. de Bruyn jr. ) niet in het verslag had vermeld, het verslag werd hiermee aangevuld. 4. De voorzi tter heeft een ui tgebreid overzicht van de verenigingsaktiviteiten in 1 91 gegeven. KOrt samengevat: - Geslaagde tourrit/kampeerweekend met de ZVMV in Zuid Limburg in het voorjaar; Een 3-tal Puch middagen met voordrachten over Dubbelzuigers, over ervaringen met revisiebedrijven en een smakeli jk bezoek aan het Pannekoekhuis; - Het verschijnen van 3 afleveringen van de Puch-kurier. 5. De penningmeester heeft zijn boeken laten controleren 1 door de kascommissie 91. Dhr. de Bruyn jr. was verhinderd, zijn taak werd waargenornen door dhr. Mikkers. De kasccmnissie keurde de boeken goed, de ALV ging accoord met de afrekening van (Elders in deze Puch kurier treft U het jaaroverzicht aan) Voor de kasccmnissie voor 92 heeft de ALV de heren Mikkers en de Bruyn jr. benoertrl.

5 4 7. Het bestuur heeft naar plannen voor 1 92 gepresenteerd: In 1 92 weer zowel in het voor- als in het najaar een PUCH-tourrit; Deelname met de PCN aan het Fehac-lustrum; In het najaar weer een onderdelenmiddag met een PUCHmiddag te cornbineren; In 1 92 minimaal 4 afleveringen van de PUCH-Kurier. Deelname aan het Autotron-rnerkenclubweekend leek het bestuur op zich wel aantrekkelijk, doch praktisch bezwaarlijk omdat deze aktiviteit erg kort voor het Fehac-lustrum plaats heeft. Daar was iedereen het wel mee eens. Over de invulling van de andere plannen werd 1 gebrainstonrrl 1 : Hans Heupink en Floor Mikkers co6rdineren de deelname van de PCN aan het Fehac-lustrum, John Nienhuis helpt hierbij. Floor Mikkers wil een voorjaarsri t ( 2e helft mei) organiseren. Gerri t van den Heuvel had plannen voor een 1 ri vierentocht 1 in het na jaar, maar Gerri t de Bruyn sprak voor de leden uit het oosten van het land en merkte op dat het hoog tijd werd dat ook daar weer eens tocht gehouden wordt. Hiermee konden de meeste aanwezigen instemmen en voorgesteld is dan ook om te proberen een najaarsrit in het oosten (de Achterhoek?) te organiseren. Wie pakt het aan? 8. In de rondvraag heeft dhr. van den Beek an een bijgewerkte ledenlijst gevraagd. De penningmeester heeft toegezegd ervoor te zorgen dat deze in een van de kanende PUCH-kuriers afgedrukt zal worden. 9. De voorzitter heeft de vergadering om ca uur gesloten. Hans Heupink, secretaris... IN DIENST VAN MOEDER EN KIND Wanneer een van deze motoren met de ae!iculaap \'()0r een hui~cteur &el"\rkeerd stailt 2:al men daarbinnen meestal spoedig beschuil met muisjes serveren. De dames Giesen en Cassing oefenen haar beroep als verloskundigen.uit in de stad die in het wapen de ooievaar voert. De eiber mogc snel '2:ijn, de nieuwe Puchs zijn het 66k Tot heil van moeder en kind.

6 5 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 1991 Saldo per Contributie Opgenomen Bank f f 12Ci. 00 f f f )9 Postzegels Huur & Consumptie Puch blad Kantoorartikelen Bloemen f f ~3" f f 13"9. 12 f f Saldo per f In voorraad speldjes: 75 f 2.00 Saldo per Rente 1991 Contributie 1991 Adv Maarseveen f f 33. B4 f f f Opgenomen bank 1991 Kamer van Koophandel Fehac Utrecht Centraal instelling adm Wijk En Aalburg Puchblad f f f f f f 20!:'i6. 9(2 Saldo Bank f

7 FEHAC AcriVITEI'I'EN - NIElMS 1. Blauwe kentekenplaten: Wanneer mag je nu ( legaal) van die IOCX)ie donkerblauwe kentekenplaten op de Puch voeren? De FEHAC geeft het volgende overzicht: Ui tgangspunt van de wetgeving is dat alle voertuigen met Nederlands kenteken een gele kentekenplaat rroeten voeren. Uitzonderingen hierop, die voor ons van belang zijn, vormen de volgende twee categorieen: - alle voertuigen met een Nederlands kenteken, waarvan deel I afgegeven is voor 1 januari 1977 ( toen waren de kentekens nl. nog blauw) ; - voertuigen die na 1 januari 1977 zi jn ingevoerd in Nederland, maar een bouwjaar hebben, dat gelegen is voor 1 januari 1973 en voorzien zijn van een DE-, DH-, BE-, of ZM kenteken (DE/DH/I:M zijn voor de verschillende soorten (vracht)auto' s, ZM voor rrotorfietsen en scooters). Een voorbeeld: U heeft een PUCH uit 1975, dan kunt U blauwe platen voeren als het voertuig een oorspronkelijk Nederlands kenteken uit 1975 heeft. Is het kenteken echter afgegeven na 1 januari 1977, bijvoorbeeld door invoer, dan nneten gele platen gevoerd worden, want een rrotor/scooter met een bouwjaar van na 1973 kant niet in aanmerking voor een ZMkenteken. 2. Houderschapsbelasting: In de vorige PUCH-kurier was al een artikel opgenanen met betrekking tot het wetsvoorstel 'Wet op de rrotorrijtuigenbelasting 1992'. Cbk de FEHAC besteedt in de Fehactiviteiten aandacht aan dit wetsvoorstel. Met de FEHAC wil ik er hier nog eens voor waarschuwen dat het an een wetsvoorstel gaat. Zeker is de vrijstelling voor veteranen dus nog niet. Vooral de leefti jdsgrens kan best nog wel eens veranderen, voordat het voorstel tot wet wordt. Het gaat de goede kant op, tnaar laten we niet te vroeg juichen! 3. Asbest-vrije remvoeringen De Commissie Motoren/Scooters wil onderzoeken hoe de ervaringen zijn met het gebruik van asbest-vrij rnateriaal voor remvoeringen en koppelingsplaten. De carmissie zelf zijn alleen positieve ervaringen bekend, maar er doen ook verhalen de ronde over snelle slijtage van remvoeringen en een mindere rerncapaciteit. Wie heeft ervaring met dergelijk rnateriaal op zijn oude rrotorfiets? De oommissie is vooral geinteresseerd in de slijtage en rerncapaciteit. Reakties kunt u doorgeven aan mij, of direkt schriftelijk of telefonisch (tussen en uur) aan: Dr. Steijlingweg DB Maartensdijk tel: Annelies Smits

8 7 4. Taxaties van histqrische voertuigen In de Fehacti vi tei ten van december was CX)k een artikel opgenamen over het nut en de betekenis van taxatierapporten m.n. bij schadegevallen. Het voert te ver om dat artikel hier over te nemen, maar mocht U belangstelling hebben, ik stuur U graag een kopietje. Ik heb me er zelf n(x)it zo mee beziggehouden, maar zijn er binnen onze club leden die hun PUCH hebben (willen) laten taxeren? Hoe zijn de ervaringen daarmee? Hans Heupink, secretaris (tevens kontaktpers(x)n VCX)r de FEHAC, tel: ) zal je maar gebeuren! Dan is een goede verzekering tach wel heeeel belangrijk!! ' En laat hi j dan oak nag eens extra goedkoap zijn voar klassiekers! Wij kunnen uw PUCH verzekeren v.a.: f 60,- per jaar voar WA condi ties. Een evt 2e PUCH of andere klassieker voar de halve prljs, dus vanaf f 30,- per jaar! Wij weten wat we verzekeren want we bezitten en berijden zelf oak diverse klassiekers! Tevens opzittendenverzekering voar f 25,- per jaar en verhaalsbijstand voar f 22,- per jaar. Zeer voordelige brand en diefstaldekking zowel zonder taxatierapport als met! Ook uw vrouw, kinderen en buurman mogen op de motors rijden mits geldig nederlands rijbewijs en natuurlijk met uw toestemming!!! BEL ONS GELIJK EVEN! I ROEL VAN MAARSEVEEN ASSURANTIEN. Postbus 8516, 3503 RM UTRECHT. Tel: b.g.g , zawel overdag, s'avonds als in het weekend te bereiken voor info en bij schade!

9 8 FEHAC WS'IRUM OP KONINGINNEDAG Op koninginnedag 30 april a. s. viert de Fehac haar 15e verjaardag, op uitnodiging van het plaatselijke Oranjecomite, in het oude centrum van Dordrecht. Ook de PCN is, als aangesloten vereniging, uitgenodigd om een bijdrage aan het 1 feestje 1 te leveren. Uiteraard geeft de PCN graag gehoor aan deze ui tnodiging; vandaar deze oproep tot deelname, maar eerst een korte uitleg wat de plannen zijn voor 30 april. De bedoeling is dat het historische centrum van Dordrecht "!<..1 P 1 versierd 1 ~rdt met historische voertuigen van de 83 r 0~ ~ aangesloten historische Autarobiel en MJtorfietsclubs #, P>""y rroet een soort 1 rijdend muset.nn 1 ontstaan. Qn dit gcv e5. ~ zijn recht te laten komen ~rdt al het rroderne (? 0 ~-y vooraf ui t het centrum verwi jderd. De clubs preser ~ ~ met behulp van clubstands. Rond het middaguur ' ~ soort concours d 1 elegance gehouden, een groot i' 00 0-Q voertuigen ( gesorteerd naar bouwjaar) maakt.$;' de hoofdstraten van het centrum. Er is ru' XI ~ voertuigen. Qn ervoor te zorgen dat alle> ~ e9 en dat er een beetje afwisseling in her~ ~ zit heeft de Fehac per club een rna -:::.;.,...o-y aangewezen. (Anders vindt je de ( > 1 V niet terug, bovendien ben ik.(),y _r... kevers en 300 eenden... ). 0 Het zal duidelijk zijn d:- ~"'~~ 0~ groot aantal clubs, gcy ""-,.;;;"" y; voorkanen dat er een J 6Y "100 ui tbreekt. De Fehac ~ 4""Y de clubs aan de ly Cj ""y v ""y~- JO...:men.:uigen ~rtuigen de groten ~ken op 500 v~ een dergelijk rroet ~rden om te Jf een verkeersinfarct Jje mee bezig en nu zijn ag lijkt ver weg, maar op gebeuren. Voor ons zijn nu.1 belang: korte termijn rrr ~~ ~ even de volgenr~ ~6) (y DEELNEMEI'" 00 ~ het centrum van Dordrecht geheel afgeslr ~"10 ~t men zich van te voren aanmelden. De v ~y ~ over een aantal verzamelpunten (met ru~ r.s'-0 r\..'?1' duto-ambulances e.d.) rondom Dordrecht ff_ (' _ "J) Van hier ui t zal onder escorte naar het 40.. ~v ~rden. De Fehac wil voor 20 februari van ~ ~.J(e voertuigen deelnemen. Er zi jn ons ca &...egewezen. Deze Puch-kurier verschijnt dus te -<.:; XI. :om hebben Floor en ik enkelen onder U al benaderd 00~0.tragen of U mee wilt doen. MJcht U niets gehoord -<;;""'Y.. 1 en toch mee willen rijden, bel ons dan even. JSTAND: Voor het bemannen van de clubstand hebben we al ~ paar liefhebbers m/v maar versterking is altijd welkom. Ook als U iets interessants heeft om op de stand tentoon te stellen (docunentatiemateriaal, motorblok o.i.d.) horen wij di t graag van U. Hoe het allemaal precies in zijn werk gaat op 30 april, is ons ook nog niet helemaal duidelijk, maar het belooft wel iets moois en gezelligs te worden, dus ook al doe U niet mee: kom in ieder geval kijken! 0~ PJ Floor Mikkers ( ) en ik (Hans Heupink ) hebben de organisatie voor de PUCH-club op ons genamen. Wij hopen dat U mee wilt doen. Wilt U meer weten bel ons! I

10 PUCH MARK Te Koop gevraagd: origineel zweefzadel en veren voor Puch 175 SV 1955, tel , vragen naar Ted. Te Koop aangeboden: Kenteken Puch 250 TF John Nienhuis, tel. 03Q Gevraagd/ ruilen: mro 73 nr. 21, '74 nr. 9, 15, 17, 18, '75 nr. 15, '77 nr. 20, '78 nr. 4, '79 nr. 6, '80 nr. 23, '82 eventueel ook lenen, zodat ik copieen kan maken. John Nienhuis, tel. 03Q Adreswijziging: T.W. Schooterneyer Pro Patriastr XM Zaandam Beeindiging lidmaatsch. M. Sinnige r-dzartstraat EB Groesbeek (lidno. 23) C.M.J. de Wilde, Gemini KM Soesterberg (lidno. 1 06) Nieuwe leden: dhr. Laar, Wethouder Voschstr AX Wanneperveen tel (lidno. 126) dhr. Heite, Lozedijk 8-A, 7946 KM Wanneperveen tel ( lidno. 127) dhr. Bosch, M;Jr. Bekkerslaan 683, 2286 EC Rijswijk tel (lidno. 128) dhr. Hilte, Albert Verwegstraat 6--c, 3202 VB Spijkenisse, tel. 0188Q (lidno. 129) dhr. Pessink, Amsterdamseweg 4Q-A, 6814 CP Arnhem, tel (lidno. 130) J.M.R. Kats, Sparrenlaan PW Driebergen tel (lidno. 131) Du aparat Dir Miihe, Zeit und Kraft, hilft PUCH Dir in der Landwlrtachaft.

11 10 IDIEER IN ljil 1\GENDl\: 28/29 februari 1 maart: Vehikel 1992, jaarbeurs Utrecht. 29 maart 1992 (zondag) an uur: Clutmiddag Puch Club bij ~. cafe Flora in Doom. \711' maart 1992: Techno Classica Essen, info tel april (Koninginnedag) 1992: Fehac lu' tf ".lffi Dordrecht info voor Puch clu~~'o" Jen: Floor Mikkers tel ~.{k A53 en Hans Heupink tel Y J 19, zie elders in di t blad. 28 mei t/m 31 mei 1992: evenement "stichting ridders van OOeren" (o.a. rrotor 4-daagse) info tel (13597) 30 mei 1992: Achtste Internationale Friese Elfsteden Oldtimer Rally, recreatiecentrum Sondel, info tel juli en 1 augustus 1992: CAN-AM M:>torcycle '!bur naar Alaska, zie elders in dit blad. VOORJAARS'IDERitX::HT Beste Puch Rijders, Eigenlijk door de geringe anirro an de voorjaarstoertocht ergens te lande te organiseren hebben Floor en ondergetekende besloten di t met veel lief de en enthousiasme op ons te nemen. Je kan hier in Hollands midden echt alle kanten op, en het is er nog rrooi ook. Wij hadden zaterdag 23 MEI geprikt, dus kruis deze dag vast aan op de kalender. De start is vanuit Bodegraven. Dus zaterdag 23 Mei aanvang ri t.± uur. Vanaf 9.00 uur is er koffie met wat lekkers. Bel even van tevoren naar tel , dan leg ik gelijk de route naar het startpunt even uit. (staat ook in Puch kurier no. 17). Wij hopen op een grote opkanst. groet jes: Floor Mikkers - Gouda Anton van Heukelan- Bodegraven

12 Denver, Colorado February 1, 1992 GREAT AMERICAN MOTORCYCLE ADVENTURES PRESS RELEASE PUCH CLUB NEDERLAND cfo Mr. Cees. van der Lee - President - Drie Jofferen Gaarde JX ODYK, HOLLAND For Information Cont~s:: R.C. McQueen (303) CAN-AM 10,000 Dates Announced The dates for the 1992 CAN-AM 10,000 Motorcycle Tour to Alaska have been set for daparture dates of July 1, 1992 and August 1, :092. Each tour will be 28 days in length and limited by invitations. The 1992 Tour is slated to include international riders as well as a =ix of United States motorcycle adventurers. According to motorcycle adventurer Dr. Gregory Frazier; "This is a great way to see Alaska, and especially so in 1992 since that is the 50th anniversary of the Alaska Highway and there are many celebrations scheduled along ics 1,500 mile length. Motorcycles and the adventures encoun~ered on the CAN-AM 10,000 can not be matched. A motorcycle rider knows that fresh air, great roads and the challenge of the unexplored can only mean fun and memories long remembered. I can vividly remember cresting a hill in Alaska to see Mount McKinley reaching 20,000 feet into the cloudless sky in front of me. Alaska and the Northwest Territories of Canada by motorcycle is truly a lifetime experience ano the CAN-AM 10,000 is probably the best way to enjoy it." The CAN-AM 10,000 is a motorcycle tour designed to promote motorcycle safety as well as affordably see Alaska, Canada and the best of the."lower 48." Each rider is to complete 10,000 miles in the tour period of 28 days. If they receive no moving violations and have no crashes then they are declared a winner and their name along with their brand of motorcycle is publishej, Besides being a tour to promote motorcycle safety it is also the least expensive of all the Alaska tours, costing only $ It is not a tour for everyone, however, as some riding days can be in excess of 400 miles. It is also limited in number of tour participants and is to include foreign riders as well as those andenturers from the United States. Interested parties should contact contact: CAN-AM 10,000, CjO Great American Motorcycle Adventures, 3575 South Fox St., Englewood, Colorado South Fox Englewood, Colorado (303)

13 12 DUBBELZUJGERS lk ben van plan om met deze serie verder te gaan, waarbij ik probeer om zoveel mogelijk tekst te vergaren plus natuurlijk de nodige afbeeldingen. lk heb echter nag niet de kennis die mijn vader had, maar ik zal proberen om er wat van te maken. Sommige stukken had mijn vader al geschreven, maar dat merkt u misschien wei tijdens het lezen. Er zijn tussentijds verscheidene merken bijgekomen en ik heb van sommige merken oak meer info gekregen, daarom begin ik maar van voor at aan. Als eerste ziet u hier een nieuwe lijst met dubbelzuigers, het eerste verhaaltje kan nag wei even duren, maar het komt. Als iemand nag aanvullingen en/of informatie over dubbelzuigers heeft... graag. ALLSTATE (A) ARROL JOHNSTON (GB) AUSTRIA ALPHA (A) BACCHI (I) BACONCY (F) BAIER (D) BAKER-POLLING (D) BARKER-HEADLESS (GB) BLACK PRINCE (GB) BONSCH H. W. (D) BUCHNER (D) CAPPA (I) CAUSAN (D) C.L.M. (F) COMERY (GB) COMMER(GB) COZETTE (F) CSEPEL (H) DA VENTRY (B) DELLA-FERRERA (I) D.K.W. (D) D.M.F. (NL) DOXFORD (GB) DUESENBERG (USA) ECOLE (F) E.M.C. (GB) ETCHEGOIN-CAUSAN (F) EVANS EXPRESS (D) FACCIOLI (I) FAIRBANKS (USA) FIAT(!) F.N. (B) FORD(USA) FRAMO (D) FUSCALDA-I.F. (I) GANNA (I) GANZ(CH) GARELLI (I) GILLET (B) G.M.-"HYPREX" (USA) G.M.-"ORION" (USA) GOBRON-BRILLE (F) HANOCQ(B) HARLETTE (A) HEISE M. (D) HERMANN HIRTH (D) IMPERIA (D) ISETIA(I) ISO (I) JAMES (CAN) JAWA (CS) JUNKERS (D) JURISCH (D) KAUERTZ(D) KINDERMANN (D) KNUDSEN-BALDWIN (USA) KOCH KRUPP (D) KTM(A) KUHNKE(D) LAGUESSE (B) LAMPLOUGH (GB) LEPROTIO(I) LEVALLOIS LISTER (GB) LUCAS (GB) MABECO(D) MAN. (D) MANET (CS) MELLER K.H. (D) MEES MERAY (H) MICHELL MOTOR-MEYER (NL) M.Z. (DDR) NAPIER-DEL TIC (GB) NSU (D) OECHELHAUSER (D) OPTI (D) ORION (CS) PALMER-MOORE (GB) PAROL! (I) PIAGGIO (I) PONTIAC( USA) PORSCHE (D) PROSSING (A) PUCH (A) PULCHERRIMA (D) RECORD (GB) REID (GB) RHOMBOID (F) RIANCEY ET GEVIN (F) RUBB-HAAB (D) S-2-B (USSR) SALMSON-SZYDLOWSKI SAUER (CH) SCAMPOLO (D) SCHAUER P. (D) SCOTI(GB) SEARS (A) SHAW-PALMER (USA) SHERMANN SIGMA SILVIAN STAUNAU (D) SULZER (CH) TEMPO-VIDAL(D) THIOKOL (USA) TOMOS (YU) TOUSSAINT (F) TROJAN (GB) TROSSI-MONACO (I) T.W.N. (D) VALVELESS (GB) VINCENT (GB) WERRY(AUS) Z(CS) ZOLLER (D) ZUNDAPP (D) John Nienhuis

14 SchwLing und'' Etan 13

15 14 PlOf. Er zijn van die merken die ja wat doen. In mljn geval ZlJn dat onder meer Eysink, Norton, Triumph, Velocette maar ook speciaal Puch. Feitelijk schaam ik me niet eerder een bijdrage aan de Puch Kurier te hebben geleverd om diverse redenen nog wel. Z0 1 n ruim vijf a zes jaar geleden liep ok rond met de plannen om een aantal Puch- nthousiasten bi j elkaai te kri jgen met als doel te komen tot een Puch-club. Tussen plannen maken en uitvoeren kunnen wel eens obstakels liggen, maar toen Jan Nienhuis - wetend dat ik regelmatig voor het weekblad futor en het clubblad van de Veteraan Motoren Club stukjes schreef - op de hem eigen wijze aan mij vroeg: Wim, schrijf eens een stukje in futor met een oproep aan Puch enthousiasten, misschien kunnen we een club oprichten, was dat het zetje in de rug om die oproep in Motor en het V.M.C. -blad te plaatsen met een ongedacht gevolg. In cafe Flora kwam het zoals we nu allen weten tot de oprichting van de Puch-club die het vijfjarig bestaan inmiddels al weer heeft gevierd en nu zo 1 n 100 leden tel t. Ui teraard ben ik daar erg blij mee, want het merk verdient het ten volle. Het 1 aardige is dat we in Nederland s-werelds eerste maar, voorzover ik weet, enige Puch-club hebben. Leuk toch? Mijn interesse in Puch werd met name gewekt door de sportresultaten die er reeds voor wereldoorlog II mee werden geboekt vaak tegen overmacht van meer bekende merken. Daarover later meer. Mijn eerste brommer was een Kapitein Mobylette en in de zaak waar ik de fuby lette had gekocht werden ook met name Puch motoren verkocht. De monteurs daar waren enthousiasten voor het merk Puch en vanzelf hoor je dan - de Delftsche Motorenhandel was toen importeur - over de met Puch behaalde sportsuccessen door onder meer Teun de Vos, Martin en Piet de Haan, Willy van Ormeren, maar ook Andre de la Porte en ui teraard Jan Dekker. ~nend in Hill egan zat ik met het Mobyletje bijna elk weekend op het circuit van Zandvoort en zag maar hoorde bovenal de Puchs van Tbon van Zutphen en Jan Dekker. Dat waren nog eens - luidiuchtige - tijden en spannende wedstrijden. Tijden die vrees ik nooit weeran komen. Die sportresultaten werden vrijwel allemaal behaald met Puch 1 s die met twee carbureteurs waren uitgerust, en dus de modellen SVS (125 en 175 OC) en SGS Super (250 CC). De 250 CC modellen eerst met geperststalen frame, en later met het beroende buizenframe. Het bleven verhoudingsgewi js witte raven, waarmee natuurlijk ook dankzij de rijders toch uitstekende resultaten mee werden behaald waarmee de importeur uitgebreid mee adverteerde. Als er een motor is met een "eigen gezicht" dan is het natuurlijk we1 Puch maar ook technisch gezien zijn weinig merken echt succesvol - en dan bedoel ik ook de sport - met in feite standaardmotoren geweest. ' Nog zie en hoor ik in de Zesdaagse van 1959, die in Zsjechoslawakije werd verreden, die Oostduitser op zijn Puch 175 CC met glaswoldempers die berg opscheuren. Dat donkerbruine geluid en het gemak waarmee dat gebeurde vergeet ik nooit meer.

16 Vandaar dus dat ik - zonder de andere modellen te verguizen - speciaal geinteresseerd ben geraakt in die Sport Puch 1 s. Met heel veel rroei te is het me inmiddels gelukt an genoeg onderdelen te verzamelen an 1 SVS, 2 TFS en enkele SGS Super rrodellen op te ( gaan) bouwen. 'I\.Issen de Puch 1 s zit onder andere een oude race Puch van vriend Floor Mikkers - de man met de oogstrelende en jalouziewekkende buienframe Puch GS - waarmee de laatste jaren - zelf actief zijnde op een 125 CC race-eysinkje - Nic I.acourt ui t Haar lem actief is geweest. De bedoeling is dat er nog enkele Zesdaagse Puch 1 s klaar kanen, en ook nog een Sport Puch voor op de weg met gla.sooldempers oftewel het fraaie donkerbruine geluid. Plannen genoeg dus als nu ook de tijd er maar is, want ik ben als voorzitter ook nogal druk in het V.M.C. -gebeuren met rrotoren vanaf bouwjaar 1901 (Otten uit Breda) enz. Goed, een bijdrage aan de Puch Kurier dus. Nu grijp ik gemakshalve terug op am te beginnen een artikel over ongetwijfeld de grootste Puch technicus in Nederland en wel clublid Jan Dekker. Een artikel dat ik in het weekblad MJtor heb gepubliceerd en een beeld schetst van de fraaie resultaten die Jan met zijn WOnder Puch op de vaderlandse circuits behaald heeft. Een aardig detail is dat ik inmiddels dankzij Nic Lacourt in het bezit ben geraakt van de SGS cilinder waarmee Jan Dekker inderti jd een snelste ronde op het Circuit van Zandvoort gerealiseerd heeft van 119,95 km./uur! Deze cilinder heeft (zie het artikel) als model gediend voor de speciale SGS Super cilinder die bij Mahle voor Jan gemaakt is als een eenmalig project. Blij zijn met Puch vondsten, blij zijn met Puch! Dat is dacht ik de essentie van een hobby, je enthousiasme via een club delen met mede-enthousiasten. Hier volgt dan het artikel. Wim Mari jnis. '

17 16 1 D E S NEL S T E DUBBELZUIGER TER WERELI.. Zandvoort ; Jan op z'n nu lichtelijk gemodificeerde Puch rijdl zich naar een 2e plaats in de Junioren wegraceklasse achtervan Leusden op een Aermacchi (gem. 115,9 km/u) JD (113,6 kmtu), 3e ward Jan Muller opnsu(gem. 110,7 kmtu). e Wonder-Puch van Jan Dekker Er ziin van die motormerken die je wat 'doen'. In het moderne taalgebruik zou je zeggen daar 'kick ie op'. Een van die motormerken is voor mii nog altiid Puch. Waarom nou uitgerekend Puch? Ten eerste door de eigenzinnige dubbelzuigerconstructie, het 'eigen gezicht' van de mode/len, de interessante historie, jeugdsentiment en tenslotte de sportprestaties zowel in het terreinwerk als bii het wegracewerk. Door: WIM MARIJNIS Y oeg daarbij dan nog een handvol mannen die naar mijn mening tocn wei zeer opmerkelijke resultaten op dit merk hebben gehaald en dan is wellicht ook uw nieuwsgierigheid voldoende gewekt! Oaar ga ik tenmtnste dan maar van uit. want Jan Dekker en zijn Wonder-Puch zijn het onderwerp van dit artikel. Voor de volledigheid: Jan Dekker beoe fende met zijn Puch (met kentekennummer TE-43-36) de wegracesport. Zo, dat klinkt er nog-es. maar voordat Jan in wenkbrauwen gaat fronsen haast ik me er voor de volledjgheid aan toe te voegen, dat Jan's Wonder-Puch Ievens in motorgereedschap was voor het njden van woon-werk ntten, prutntten, kaartleesntten, vakantjetochten. Sterrenoagen en dus 66k wegraces. De Puch was dus met recht een multi-purpose' Puch! Alvorens dieper op de geheimen van Jan's supersnelle dubbelzuiger in te gaan eerst een terugblik op hoe het allemaal begon. Besmet Oat Jan al op jonge leeftijd met de motorbacil was besmet blijkt duidelijk uit de fotoboeken die een periode bestrijken vanaf Via een 500 cc BSA Sloper van begin 1930, een Ardie, een BMW zijklepper. een New Hudson kopklepper en een Sparta met ILO-motor - ik doen maar een greep uit het fotoboek - belandde Jan in 1951 op z'n eerste, nieuwe, Puch 250 cc van het type TF. Deze TF werd na meer dan km trouwe d1enst in 1954 ingeruild voor een I op een toendertijd zeker ultramoderne motorleest geschoeide opvolger namelijk de Puch van het type SGS. Ultramodern voor z'n schaalbouwtrame, de 16 inch wielmaat met echte volle naven. voor en achter een steekas, onderling verwisselbare wielen, gesloten kettingkast, oliegedempte telescoopvoorvork en idem swingarmachtervering en de ruim 16 pk's leverend motorblok met aparte oliepomp, dus geen mengsmering. Met de SGS werden in twee jaar tijd zo'n km bij elkaar gereden. Puch met pep De derde Puch was de reeds genoemde Puch SGS met het kenteken TE-43-36, die nog steeds in huize Dekker te vinden is. Enige ervaring met!let merk kon Jan dus niet ontzegd worden. Maar goed, hoe komt een mens er toe met uitgere kend een Puch z'n snelheidslusten te gaan botvieren? Alhoewel bij de meesten niet (meer) bekend. had Puch wei degelijk een naam op wegracegebied, maar dan wei voor de oorlog met ntders als Cmyral en Torricelli die overwtnningen boekten met hun Puch's (met watergekoelde vulpompmotor) in de Oostenrijkse TT, de Grands Prix van HonganJe

18 17 1 I en Duitsland en talnfke berljraces. Na de oorlog waren net rn l'i1srand onder meer Toon van Zutphen. \nore de Ia Porte. Floor Mikkers. Nico Lacourt e.a. die hun Puch's vleugers wrllien aanbinden. maar geen van hen rukte het om technisch kunnen. gevoel Vl'llr net Puchmechaniek en rijkunst op t t!n zodanrge wijze tot een supersnelle curnornatre om te smeden als Jan Dekker llt'eit gedaan. lmmers zo n 250 cc Puch w.ts van huisuit helemaal geen racemacnrne. Hrj was gezren z'n constructie geo.~< nt en urtgevoerd als een weidoortrmmt rd antwerp met een stijf schaalbouwtmme. goede remmen en vering en een t1eproetd op duurzaamheid gebouwd motorblok. die z'n afkomst (de Oostenrrfkt! bergen) bepaald niet verloochende. Het geval wil dat ik zeit rndertijd een redelijke ervaring heb op!]t>oouwd met een Puch. maar dan met lltll tammere type SG. Akkoora. altijd prrrna tweetakten met traktoreigenscnappr n. maar een hardloper, nou nee. Wei dus prima sturan en remmen. In de 1aren liat Jan ontdekte dater aan een Puch wt!l meer pk's en snelheid te ontlokken w.tren dan de fabriek in Graz er oorspronkelijk ingestopt had was ik als fervent Zandvoortganger daar herhaaldelijk gr turge van en werd als vanzelf een supporter (en nag steeds Puch-liefhebben. Jan Dekker was een zelfdorlner die ergenlijk vnj laat- hij was al ~u 1aar- ooor de racebacil werd besmet. De oorzaak was het tenomot!n Sterrendag, een KNMV motorsnollleidstestijn dat plaatsvond en vindt op llet fameuze Zandvoortse Circuit. Met in perfect geprepareerde, maar volledrll stanoaard SGS, juist: TE behanlde Jan in 1958 een 110-ster (gem. 1t:'.062 kmtu). Het echte werk Tja en de besmetting wer<1 een echte ziekte. Jan was alras tot do conclusre gekomen dat er nag veel rnoer urt zo'n SGS te halen viel, maar dan wei urt een SGS van het type dat gebouwd is, vanaf het midden van 1957 met zr1n verbeterde carburateur en vering, rondo vliegwrelen en stevige contactpuntenllevestrgrng. Deze laatste interessante goqevens oreo rk oo urt een aoor Jan oo 13 A4 vel len met de hand gescnreven nanaleiding gegevens voor het oovoeren van een SGS. Een belangnfk maar te vaak vergeten advres spreekt daarurt. Voordat je gaat opvoeren, zorg eerst dat het standaarddus confectieproaul<t van de fabriel< optrmaal rn orde is en start dan pas met de echte opvoerweri<zaamheden. Een eenvoudrge - en zeker toen geldende maar zeer effectreve manter van pk-benutting, betere accereratre. oetere remwerking en weglrggrng rs de vermrnde- ring van het gewrcht en de verkleining van het frontale oppervlak (stroomlijn). Bij de Puch werd het gewicht (droog ± 140 kg) zo'n 20 kg omlaag gebracht door de volgende wijzigingen en/of aanpassingen: uitlaatdempers weglaten en megafoons: voorspatbord weglaten of van aluminium; achtersoatbord weglaten of aluminium; gereedschapskist, claxon, koplamp, kettingkast. dynamo en lrchtspoelen weglaten: buddyseat vervangen door oolyester zitje; stalen tank vervangen door polyester tank en olietanl< achier de accukast monteren; stuur vervangen door clip-ons; standaard en Jiffystand alsmede de achterveringsbussen weglaten. Het vervangen van de 16 inch stalen velgen door 18 inch alu velgen met relatief lichtere (smallere) banden gat n6g eens een gewichtsbespanng van 3 kg. Een wei zwaar aantikkende gewichtsvermindering werd bereikt met de montage van de lichtmetalen cilinder (± 10 kg Iichter). Deze week bovendien van de standaard cilinder at door de voorziening voor een tweede carburateur. Niet dat de fabriek de bedoeling had gehad een racecilinder voor de geachte clientele te maken. Nee, de fabriek had deze cilinder aileen ontworpen voor het terreinwerk met name voor de zesdaagse of betrouwbaarheidsmachines (enduro's). Oat betekende dat de cilinder zo ontworpen was dat hij al bij weinig toeren berekracht gat. Betrouwbaarheidsmannen als Teun de Vas, Martin en Piet de Haan hebben dit in ons land met succes bewezen. Jan had inmiddels al een begerig oog Iaten vallen op die lichtmetalen cilinder, want thermisch was hij met het tun en van de standaard SGS cilinder aan het eind van zijn toch niet geringe motoropvoer-latijn gekomen. Tussen naakjes, met die opgevoerde standaard SGS cilinder wist hij op het Zandvoortse circuit een snelste ronde te realiseren van op een haar na 120 kmtu. = Fabrieks-cilinder met JDpoortentiming Jan niet voor een kleintje vervaard. nam contact op met de fabriek. Na een urtgebreide briefwisseling kwam in 1964 de toezegging van de fabriek bij de firma Mahle een lichtmetalen cilinder te Iaten maken met de door Jan opgegeven snelle SGS poortentiming. Niet lang daama arriveerde er in Castricum een cilinder, maar dat was niet alles want de fabriek had voor een vriendenprijs gezorgd voor een compleat blok met close-ratiohak en bijpassende race-carburateurs. Jan pakte z'n Puch met het nieuwe blok meteen goed aan; de wijzigingen: 1. het Super Rensportblok met 2 carbu- rateurs; 2. korter achterscherm; 3. clipens in plaats van stuur; 4. alu 18 inch wielen met racebanden die immers voor 16 inch wielen niet te koop waren: 5. tank in schuimrubber: 6. stalen olietankje; 7. Iichte gelaste voetsteunen met meer grondspelling; 8. verbeterde toerentelleraandrijving; 9. nu uitsluitend voor race gereserveerde fiets; 10. geen achterkettingscherm ; 11. electro-magnetische flexibel bevestigde tpm. toerenteller; 12. snelbevestiging kuip ; 13. heldere lagere koepel; 14. tankontluchting ; 15. grotere nummering: 16. stuurslagbegrenzing. Werd op de Sterrendag op Zandvoort van met de 'gewone' SGScilinder nog 2 min 5.8 sec gedraaid of kmlu, nu Kon met het SGS-Super blok een tijd onder de 2 minuten gedraaid worden of ruim km u (1 min 58 sec) zoals tijdens de Soortklasse Race oo op Zandvoort (snelste ronde van de dag!). De hoogste ooit gemeten topsnelheid van de Puch bedroeg 182 kml u!. waardoor bij mijn weten TE de snelste Puch is die er ooit geweest is. Met dit speciale blok heeft Jan van 1965 tot en met 1972 geracet maar ook Leen Heerschap, Gees Schermer en Jan van Arkel mochten ooit van Jan de WonderPuch de sporen geven, maar Jan D. is loch altijd de snelste stuurman gebleken. 1 e Puch TF uit Puch was al ingereden want toto dateert van 1952 en toont Jan met vriend op DKW.

19 ' Serie (6 x) in eogen beheer gemaakte toto's. ooit gemaakt bij een bezoek a an Jan in de zestiger jaren. toen al geomponeerd door de Wonder-Puch. Hier heeft de Puch nogde eogenhandig geklopte alu stroomlijn en al de 18 inch wielen.

20 .(.;.. -- =-.....;..

21 20 Concurrentie Een van de grootste concurrenten van Jan 1n ZiJn race-)aren was Minus de Vnes die op een getunede Honda CB72 (met Puch voorvork!) reed. met verder Everts, Rotting, Nijland, Lablans. Stroobach. Vd Goorbergh. Mulder e.a. Jan had vaak een raketstart met z'n Puch. Z'n achtervolgers hadden dan naast een snelheidsbarriere om Jan voorbij te komen - als dat lukte - nag een psychologische aremoel te overwmnen in de vorm van de bekende Puch-brul (140 decibel!). De Puch 1oopt namehjk het beste met korte open megafoons d1e e!')n 66rverdovende herrie maken. Montage van origmele glaswoldempers help! wei, maar kost een handvol pk's. In de zestiger jaren was een beetje lawaai - nou ja, beetje... op Zandvoort nag geen punt. In elk geval was de Puch het hele circuit rand geed te horen. I Oefening baart kunst Tijdens zijn wedstrijdcarriere heeft Jan diverse andere merken bereden zeals Montesa en Kawasaki. Met de Kawa werd hij in 1967 in de 250 cc-klasse Nederlands kamp1oen. Met de Puch draaide hij z n snelste ronden op Zandvoort van met de Kawa Dat scheelt maar... 6 seconden. Maar 6 seconden per ronde 1n een race. Enfi11. rekent u maar uit en dat geeft het sail I ante verschil aan tussen de teen snelste pnve-motor in de vorm van de 'Wonder = JC:1 (Dolt bedacht door een Motoqourr.aiistl en de iabneks-kawa. Wat mij altijd verbaasd heeft is dat Jan in de jaren teen merken als Aermacch 1. Bultaco en Ducati. maar oak Honda. Kawasaki, Suzuki en Yamaha al snelle (productie-race)motoren leverden. het a1t1jd heeit kunnen redden met z'n Puch. Daar is maar een verklaring voor. een minutieuze oreparalle en door en door kennen van z'n Puch. een door veel ervanng uitgedokterde - geheime - poortentiming aie de noo1ge bruikbare pk s opleverden en een verbluffend snelle en uitgekiende rijstijl. Een rijstijl die dagelijks bijgehouden. verbeterd en gepolijst werd. want Jan had naast z'n circuit Puch oak nog een racereplica waarmee hii naar z'n werk reed. Jan bleef dus constant in training. Daar liggen m1jns 1nz1ens de bouwstenen voor een succes '/OIIe racecarriere oo een merk motor dat :::aar 1n Ieite noo1t voor gemaakt is. In nu1ze Dekker z1jn in elk geval naast de 0 uch nag een Yamaha AD 350 cc van zoon Andy. een Honda NS 400 van zoon nonald en een Kawasaki 650 cc vierpltter te v1nden waarop Jan nag geregeld de noo1ge km draa1t. Toeval, vergeet het maar Jan het overigens nooit iets aan het toeval over; 2x per jaar kwam er een meuw bigend in de motor. de krukas ging een jaar mee. Als race-olie werd ricinus-olie gebruikl. Naast de aparte (standaard) oliepomp smeerde Jan 1 op 40. Opmerkelijk is dat in die 8 jaar intensief trainings- en racegebruik steeds met dezelfde c11inder en zuigers is gereden en wei naar schatting zo'n km. Opmerkelijk heb ik altijd gevonden dat ;:ells in Oostennjk, noch op de fabriek 1och door enige Oostenrijkste sportenlhousiast, datgene met een Puch is bereikl wat door Jan is bereikt. Jan heeit z'n wegrace-ervaring niet voor zich gehouaen want in 1969 heeft hij met mannen a1s Van Egdom. V.d. Noll en Majoor een wearacecursus op paten gezet. waar ve!e r'ace-enthousiasten van hebben kunnen orofiteren. Anno 1986 kunnen de I eden van de Puch-club van Jan's techniscne kenn1s profiteren. want Jan is- hoe kan net anders- technisch adviseur. Sterrendagen toen en nu Jan s racevuur werd ontstoken op een Sterrendag in Het klinkt wat tegenstniaia maar Jan heeft. de nu eenmaal niei te vermijden risico's van het wegracen kennend. zijn zoon ooit verboden om te gaan racen. Niet zo lang geleden was er weer eens een Sterrendag op Zandvoort en teen gebeurde het dat er weer een Dekker, d1tmaal zoon Andy z'n Yamaha AD 350 de sporen heeft gegeven- zonder vader Jan daann te kennan -metals resultaat een 125-ster. Tja, de appels plegen niet ver van de stam te vallen, dus... Jan toonde zich aanvankelijk niet blij, maar ja... en wie weet wat het vervolg zal zijn. Wedergeboorte van de Race-Puch Na z'n transformatie tot werkpaard met zijspan. waarmee vader en zoons Dekker zomer en winter van 1972 tot 1983 hebben gereden met een wat tammer SGS Super Zesdaagse blok, staat de Puch op een veilige plaats rustig te wachten op andere voor z'n baas rustiger tijden. Jan heeft afgelopen zomer, hoewel het hem niet aan te zien is, de zes kruisjes volgemaakt. Z'n drukke techni- ~ sche baan bij DSM in IJmuiden verhindert hem nu nog de Puch in al zijn oude i raceglorie weer te restaureren. Maar eens komi. en dat duurt hopelijk niet lang 1 meer. de dag dat het trekpaard Puch weer het renpaard Puch word!. Dan zal i de Puch met z'n eigenhandig geklopte ' grate alummium racetank weer op z'n 18-inch wielen worden gezet. Met een 1 onlangs door de firma Mahle genikasilde c11inder en meuwe zuigers. Spic en span zeals het materiaal van Jan tot en met de aanhanger toe er altijd bijstond. Old Puch's never die! We zien Jan nag wei eens terug tijdens een race-demonstra- 1ie. 1 Ook a an een Puc moat we' eens gesleuteld worden: J ontstekingsinspect e. maar accu bleek de boosdoener. schu1mrubber verhoelp de kapottrolproblemen.

Van de voorzitter. De knetterende groeten, Wijnand Zwart tweetakt@hotmail.com - 4 -

Van de voorzitter. De knetterende groeten, Wijnand Zwart tweetakt@hotmail.com - 4 - Digitale Lente Ja natuurlijk, nu kan ik wéér publiekelijk een portie gaan zitten jammeren, dit keer over hoe de zegeningen van de vrije markt zich tegen mij keerden, met als gevolg dat ik ruim 2 (twee!)

Nadere informatie

Van de voorzitter. Startgrid van de 50cc historische racers op Francorchamps. Gerard van Zanten bij een Jamathi racer in het 50cc race museum

Van de voorzitter. Startgrid van de 50cc historische racers op Francorchamps. Gerard van Zanten bij een Jamathi racer in het 50cc race museum DE ZESPITTER Officieel orgaan van de HONDA CBX-1000 CLUB NEDERLAND Voorzitter: Bert Aarts Buntacker 9, 5071 TH Udenhout tel. 013-5112602 voorzitter@cbxclub.nl Secretaris: Ronald Voets Halsterseweg 282,

Nadere informatie

The Standard Jaargang 17, nummer 1

The Standard Jaargang 17, nummer 1 CADILLAC CLUB NEDERLAND Opericht 7 januari 1990 Aangesloten bij de F.E.H.A.C. Voorzitter: Rob Wiegers Prins Bernhardstraat 15 3981 BL Bunnik Telefoon: 030-6563869 Penningmeester: Edwin Otten Burg.van den

Nadere informatie

GESCHIEDENIS STICHTING EENHOORN FEDERATIE ( 1975-1994) door Ad van Boheemen

GESCHIEDENIS STICHTING EENHOORN FEDERATIE ( 1975-1994) door Ad van Boheemen GESCHIEDENIS STICHTING EENHOORN FEDERATIE ( 1975-1994) door Ad van Boheemen In de jaren 70 werden de Engelse motoren populair, vooral onder armlastige studenten die graag motor wilden rijden maar geen

Nadere informatie

Officieel orgaan van Vauxhall Owners Club Holland

Officieel orgaan van Vauxhall Owners Club Holland GRIFFIN Officieel orgaan van Vauxhall Owners Club Holland -Rij indruk van de Vauxhall Viva GT -Het verhaal van een stoffige Cresta -Vauxhall Griffin zonder voetjes -Tante Firenza (3) 21e jaargang, nr.

Nadere informatie

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 PAPER SNAKE HET OFFICIËLE CLUBBLAD VAN DE COBRA CLUB NEDERLAND 12 e jaargang No.1 April 2004 Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057

Nadere informatie

The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002. Inhoud: CADILLAC CLUB NEDERLAND

The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002. Inhoud: CADILLAC CLUB NEDERLAND CADILLAC CLUB NEDERLAND Opgericht 7 januari 1990 Aangesloten bij de F.E.H.A.C. The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002 Voorzitter: Rob Wiegers Prins Bernhardstraat 15 3981 BC Bunnik Telefoon: 030-6563869

Nadere informatie

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub.

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub. COBRALIA Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra s te maken hebben. Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in de verkoop. Poloshirt met

Nadere informatie

Rapido Nederlands Kampioenschap Minibike RAP Holland www.rap-holland.nl

Rapido Nederlands Kampioenschap Minibike RAP Holland www.rap-holland.nl 1 Rapido Nederlands Kampioenschap Minibike RAP Holland www.rap-holland.nl Rapido 2010 nr.3 - Pagina 2 - VOORWOORD Hallo allemaal, Iedereen heerlijk aan het genieten van hun welverdiende vakantie of genoten

Nadere informatie

Internationale Veteraan Automobielen Club I.V.A.C. Opgericht 24 januari 1969 41ste jaar NIEUWSFLITS

Internationale Veteraan Automobielen Club I.V.A.C. Opgericht 24 januari 1969 41ste jaar NIEUWSFLITS Internationale Veteraan Automobielen Club I.V.A.C. Opgericht 24 januari 1969 41ste jaar NIEUWSFLITS Uitgave 14 maart 2010 Een gezellig familiepension, centraal en goed bereikbaar, gelegen in de poort van

Nadere informatie

DE LUCHTBOXER Clubblad van de Luchtgekoelde VW Club Nederland

DE LUCHTBOXER Clubblad van de Luchtgekoelde VW Club Nederland DE LUCHTBOXER Clubblad van de Luchtgekoelde VW Club Nederland Wanneer gaan we een motor reviseren? Winterplet met sners Impressies uit Japan De hel van 63 3 2010 ADVERTENTIE (in dit bestand weggelaten

Nadere informatie

FLYNTH feliciteert REKREATOER met haar 25-jarig jubileum

FLYNTH feliciteert REKREATOER met haar 25-jarig jubileum JUBILEUMNUMMER 25 JAAR REKREATOER- EN TEGENWIND 1988-2013 FLYNTH feliciteert REKREATOER met haar 25-jarig jubileum REKREATOER Opgericht 1 januari 1988 ~ REKREATOER ~ Website: www.rekreatoer.nl Clubgebouw

Nadere informatie

Uitgave van de Citroën SM Club Nederland

Uitgave van de Citroën SM Club Nederland Uitgave van de Citroën SM Club Nederland SublieM is een uitgave van de Citroën SM Club Nederland p/a Van der Weeghensingel 17 5212 PH Den Bosch e-mail: info@citroensmclub.nl internet: www.citroensmclub.nl

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

ROCH. Secretaris: Dorpsplein 7 4243 JC Nieuwland. Bestuur: Dorpsplein 7 4243 JC Nieuwland Tel: 0183-35 27 95 E-mail: voorzitter@roverclub.

ROCH. Secretaris: Dorpsplein 7 4243 JC Nieuwland. Bestuur: Dorpsplein 7 4243 JC Nieuwland Tel: 0183-35 27 95 E-mail: voorzitter@roverclub. 1 2010 004 ROCH Opgericht 20 juni 1971, Koninklijke goedkeuring 5 december 1974 Mede oprichtster FEHAC Lidmaatschap is 52,50 per jaar voor leden e/o begunstigers, na 1 juli 26,25 ( 47,50 bij automatische

Nadere informatie

The Standard CADILLAC CLUB NEDERLAND. Jaargang 15, nummer 2, 2004. Inhoud:

The Standard CADILLAC CLUB NEDERLAND. Jaargang 15, nummer 2, 2004. Inhoud: CADILLAC CLUB NEDERLAND Opgericht 7 januari 1990 Aangesloten bij de F.E.H.A.C. The Standard Jaargang 15, nummer 2, 2004 Voorzitter: Rob Wiegers Prins Bernhardstraat 15 3981 BC Bunnik Telefoon: 030-6563869

Nadere informatie

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004 Wist je dat Wist je dat CC tjes Patrick Nooitrust, toen hij CC van de week was op de site, elke dag zijn Roland Garros in een andere kleur liet zien? (leve Photoshop!!) Peter van der Wilt ditzelfde iedere

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

Officieel orgaan van Vauxhall Owners Club Holland

Officieel orgaan van Vauxhall Owners Club Holland GRIFFIN Officieel orgaan van Vauxhall Owners Club Holland -Uit het plakboek van Hans Kornelissen -Tante Firenza (4) -Fehactiviteiten -De aap met het rode kontje 22e jaargang, nr. 1, maart 2009 Colofon

Nadere informatie

Kampeerweekend. Bart Mooij is jarig en krijgt van Wendy en Martin van der Zwan z n liefste wens: krentenbrood en een gebakken eitje

Kampeerweekend. Bart Mooij is jarig en krijgt van Wendy en Martin van der Zwan z n liefste wens: krentenbrood en een gebakken eitje Kampeerweekend. Bart Mooij is jarig en krijgt van Wendy en Martin van der Zwan z n liefste wens: krentenbrood en een gebakken eitje De vereniging Dutch Pre-War Austin Seven Owners is aangesloten bij de

Nadere informatie

08 april 2008 - jaargang 2008 - nummer 155

08 april 2008 - jaargang 2008 - nummer 155 08 april 2008 - jaargang 2008 - nummer 155 Panhard 2 Koerier colofoon Panhard Automobielclub Nederland VOORZITTER Frank van Nieuwkerk, Bovenpad 36, 9621 TE Slochteren, 0598-422557 president @panhardclub.nl

Nadere informatie

www.cadillacclub.nl .32 2012 Cadillac Club Nederland THE STANDARD Cadillac Club Nederland . 3 2012 The Standard

www.cadillacclub.nl .32 2012 Cadillac Club Nederland THE STANDARD Cadillac Club Nederland . 3 2012 The Standard .32 2012 2011. www.cadillacclub.nl Cadillac Club Nederland The Standard. 3 2012 Cadillac Club Nederland THE STANDARD Cadillac Club Nederland INHOUD 2012 JAARGANG 23, NUMMER 3 The Standard verschijnt 6

Nadere informatie

Mercedes-Benz. Klassieker Vrienden

Mercedes-Benz. Klassieker Vrienden Mercedes Benz Klassieker Vrienden Mercedes-Benz Klassieker Vrienden MBKV - Journaal JANUARI 2015 nr: 5 Traditioneel genieten Beste MBKV-deelnemers(sters), De MBKV is op 28 januari 2007 opgericht en we

Nadere informatie

Restauratie Austin-Healey 100-4

Restauratie Austin-Healey 100-4 36e jaargang nummer 1 januari-februari 2011 Officieel orgaan van de Austin Healey Owners Club Nederland Restauratie Austin-Healey 100-4 deel 1 De Langste Nacht (2) 3-Landentour Halloweennacht colofon

Nadere informatie

Officiëel orgaan van de Ural Dnepr Club Nederland Club voor alle Russische Motoren Nummer 52, Juni 2003

Officiëel orgaan van de Ural Dnepr Club Nederland Club voor alle Russische Motoren Nummer 52, Juni 2003 Officiëel orgaan van de Ural Dnepr Club Nederland Club voor alle Russische Motoren Nummer 52, Juni 2003 Colofon Uitgever Ural Dnepr Club Nederland Website : WWW.UDCN.NL Redaktie Benno van Ham Jos Luyckx

Nadere informatie

Clubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland. 44 e Jaargang Nummer 3 Mei 2014

Clubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland. 44 e Jaargang Nummer 3 Mei 2014 Clubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland 44 e Jaargang Nummer 3 Mei 2014 ROGAM. De beste keuze voor klassiekers en klassiekers van de toekomst. De vestigingen ROGAM Gouda en ROGAM Rotterdam Autostrada

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Iedereen moet zich inschrijven dus ook Cobra leveranciers, genodigden, ankerplaatsen, organisatie!!

INSCHRIJFFORMULIER Iedereen moet zich inschrijven dus ook Cobra leveranciers, genodigden, ankerplaatsen, organisatie!! Het team v.l.n.r. Boven: Henk Schwab, Piet Wijn, Jelle Schalk, Cor Schiedon, Peter Verkuil, Pim Kuijper, Ingrid de Beer, Dick Vesters, Maarten Poot, Arno Bron, Fons Saras, Anton Peters, Cors Snijders Onder:

Nadere informatie

Nummer 116 / Jaargang 33 FEBRUARI 2012 IN DIT NUMMER: Spider vakantie van familie Smit. Een sleephulp met nasleep. distributieriem zelf vervangen

Nummer 116 / Jaargang 33 FEBRUARI 2012 IN DIT NUMMER: Spider vakantie van familie Smit. Een sleephulp met nasleep. distributieriem zelf vervangen Nummer 116 / Jaargang 33 FEBRUARI 2012 IN DIT NUMMER: Spider vakantie van familie Smit Een sleephulp met nasleep distributieriem zelf vervangen COLOFON INHOUD VAN DE VOORZITTER Due Posti is het clubblad

Nadere informatie

Classic Cars and Lifestyle

Classic Cars and Lifestyle Classic Cars and Lifestyle Nummer 5-2014 Classic Cars and Lifestyle magazine is een uitgave van JB Freelance Journalistiek, Cursussen en Advies. Alle uitgaven zijn beschermd door copyright. De door ons

Nadere informatie

Samen bereik je meer dan alleen. Dat is het idee.

Samen bereik je meer dan alleen. Dat is het idee. EMC ALLERLEI S I N D S Maart 2013 - nummer 1 Van de voorzitter Samen bereik je meer dan alleen. Dat is het idee. De Rabobank is een bank met ideeën. We staan midden in de maatschappij en hebben van oudsher

Nadere informatie