K. v.d. Lee tel H. Heupink tel G. v.d. Heuvel tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K. v.d. Lee tel. 03405-61180 H. Heupink tel. 079-166819 G. v.d. Heuvel tel. 04164-1321"

Transcriptie

1 . t i

2 1 P. C. N. MEDEDELINGEN FEBRUARI 1992 N0.23 PUCH CI1.JB NEDERlAND opgericht 24 mei 1986 VOORZI'ITER SECREI'ARIS PENNING1EESTER Redactie clubblad: Ledenadministratie: KascaTillissie: Contributie: K. v.d. Lee tel H. Heupink tel G. v.d. Heuvel tel L. Sluijmer, Deutersestraat 1-c, 5223 GV 's-hertogenbosch, tel ff~~.6$.&j()6 -/, s-g'! ' G. v.d. Heuvel, Maasdijk 109, 4261 AE Wijk en Aalburg, tel Hr. de Groot, tel Hr. v.d. Beek, tel Fl. 30,- op rekeningno Rabobank, Wijk en Aalburg, t.n.v. Penningmeester P.C.N. VAN DE REDAcriE Zoals u in dit februarinummer van de Puch Kurier kunt lezen hebben weer een groat aantal lezers gereageerd op de oproep voor het zenden van copy naar 's-hertogenbosch. ZO vindt u naast de gebruikelijke mededelingen van het bestuur en de Fehac een vervolg op de dubbelzuiger serie, en een prachtig artikel van de hand van Wim Marijnis over de Wonder Puch van Jan Dekker. Verder is het voorjaar natuurlijk een drukke tijd voor het bezoeken van beurzen en het maken van ritten. Dat de toertochten niet beperkt hoeven te blijven tot ons kleine Nederland blijkt uit de uitnodiging die Kees v.d. Lee kreeg an met de Puchclub deel te nemen aan de 1992 CAN-AM r.dtorcycle 'Ibur naar Alaska, een prachtige ui tdaging voor clubleden met voorjaarskriebels! Wij blijven nieuwsgierig naar de romantische verhalen hoe u Puch enthousiast geworden bent en hebben veel belangstelling voor uw technische tips en restauratieverslagen, dus tot schrijvens, ook voor advertenties in de Puch Markt, Leo sluijmer

3 2 JAPANS ALTERNATIEF EN HOLlANDS VERNUFT Bij het doorbladeren van een aantal tijdschriften van "r.dtorciclisrro" kwamen we een leuk plaatje tegen. zoals u ziet heeft deze rrotor met de merknaam "Martin", wat het frame betreft veel van de Puch SG weg. Wat het rrotorblok aangaat kon Adler wel eens rrodel hebben gestaan. In die jaren gebruikte men in Japan nog graag westerse voorbeelden. Deze opname werd gemaakt bij een motorshow in Tbkyo in de zestiger jaren. rw..,.. Een ander alternatief werd ons op de clutmiddag van 25 januari j.1. getoond: Dick de Jager uit Lutjewinkel bracht zijn viertakt ztindapp mee! Een interessante ontwikkeling van een viertakt cilinderkop (geheel uit eigen fabrikaat) met inplaats van kleppen een soort van "Rotary Valve" die in- en uitlaatkanalen stuurt. Alles op basis van een 50 OC Ztindapp branfietsblokje. Een prachtig stukje huisvlijt van iemand die ons in het verleden al eens eerder van leuke constructies heeft laten smullen! Het spul liep prachtig met het geluid van een 50 OC Honda. Naast dit viertakt geluid was er ook nog een rnooi echt Puch motorblok aanwezig, en wel de zeldzame dubbelzuiger 350-GS, meegebracht door Gerrit de Bruijn. Zo waren er naast de altijd droge kost van de jaarvergadering een paar leuke onderwerpen an het jaar mee te openen. Tbt een volgende keer, Groeten van Kees v. d. Lee

4 3 Hieronder het verslag, of zo U wilt: de notulen, van de vorige ledenvergadering. Als U er deze keer niet bij bent geweest: ik kan U alleen maar groot gelijk geven. Het weer was 25 januari namelijk heel erg slecht. Bijzonder mistig. Zelf heb ik de motor laten staan en de trein genornen. Even dacht ik dat er zo weinig leden naar D:Jom zouden kornen, dat we de ALV beter ui t hadden kunnen stellen. Tot mi jn grote verrassing zijn er die middag tach nog 22 mannen en vrouwen naar D:Jom gekanen. Een lid was zelfs op de PUCH gekanen (mijn complimenten!). De ledenvergadering kon gewoon doorgaan. Verder had dhr. de Jager zijn experimentele 4-takt Zi.indapp voor een derronstratie meegenornen; al met al is het tach weer een ouderwets gezellige en interessante PUCH-middag ge\'.orden. VERSIAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 25 JANUARI 1992: Oproep en agenda voor deze vergadering zijn geplaatst in PUCH-kurier nr. 22. Aanwezig waren het voltallige bestuur, 14 leden en de partners van een vijftal leden. Van twee leden is een bericht van verhindering ontvangen. 1. De voorzitter heeft de vergadering met een welkanstwoord geopend....,.. >);. 2. Er zi jn geen stukken voor de vergadering binnengekanen. 3. Het verslag van de vorige ALV (d.d. 26 mei 1991) is kort samengevat, de secretaris heeft zich verontschuldigd voor het feit dat hij de benoeming van de kascarmissie 1 91 ( dhr. de Groot en dhr. de Bruyn jr. ) niet in het verslag had vermeld, het verslag werd hiermee aangevuld. 4. De voorzi tter heeft een ui tgebreid overzicht van de verenigingsaktiviteiten in 1 91 gegeven. KOrt samengevat: - Geslaagde tourrit/kampeerweekend met de ZVMV in Zuid Limburg in het voorjaar; Een 3-tal Puch middagen met voordrachten over Dubbelzuigers, over ervaringen met revisiebedrijven en een smakeli jk bezoek aan het Pannekoekhuis; - Het verschijnen van 3 afleveringen van de Puch-kurier. 5. De penningmeester heeft zijn boeken laten controleren 1 door de kascommissie 91. Dhr. de Bruyn jr. was verhinderd, zijn taak werd waargenornen door dhr. Mikkers. De kasccmnissie keurde de boeken goed, de ALV ging accoord met de afrekening van (Elders in deze Puch kurier treft U het jaaroverzicht aan) Voor de kasccmnissie voor 92 heeft de ALV de heren Mikkers en de Bruyn jr. benoertrl.

5 4 7. Het bestuur heeft naar plannen voor 1 92 gepresenteerd: In 1 92 weer zowel in het voor- als in het najaar een PUCH-tourrit; Deelname met de PCN aan het Fehac-lustrum; In het najaar weer een onderdelenmiddag met een PUCHmiddag te cornbineren; In 1 92 minimaal 4 afleveringen van de PUCH-Kurier. Deelname aan het Autotron-rnerkenclubweekend leek het bestuur op zich wel aantrekkelijk, doch praktisch bezwaarlijk omdat deze aktiviteit erg kort voor het Fehac-lustrum plaats heeft. Daar was iedereen het wel mee eens. Over de invulling van de andere plannen werd 1 gebrainstonrrl 1 : Hans Heupink en Floor Mikkers co6rdineren de deelname van de PCN aan het Fehac-lustrum, John Nienhuis helpt hierbij. Floor Mikkers wil een voorjaarsri t ( 2e helft mei) organiseren. Gerri t van den Heuvel had plannen voor een 1 ri vierentocht 1 in het na jaar, maar Gerri t de Bruyn sprak voor de leden uit het oosten van het land en merkte op dat het hoog tijd werd dat ook daar weer eens tocht gehouden wordt. Hiermee konden de meeste aanwezigen instemmen en voorgesteld is dan ook om te proberen een najaarsrit in het oosten (de Achterhoek?) te organiseren. Wie pakt het aan? 8. In de rondvraag heeft dhr. van den Beek an een bijgewerkte ledenlijst gevraagd. De penningmeester heeft toegezegd ervoor te zorgen dat deze in een van de kanende PUCH-kuriers afgedrukt zal worden. 9. De voorzitter heeft de vergadering om ca uur gesloten. Hans Heupink, secretaris... IN DIENST VAN MOEDER EN KIND Wanneer een van deze motoren met de ae!iculaap \'()0r een hui~cteur &el"\rkeerd stailt 2:al men daarbinnen meestal spoedig beschuil met muisjes serveren. De dames Giesen en Cassing oefenen haar beroep als verloskundigen.uit in de stad die in het wapen de ooievaar voert. De eiber mogc snel '2:ijn, de nieuwe Puchs zijn het 66k Tot heil van moeder en kind.

6 5 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 1991 Saldo per Contributie Opgenomen Bank f f 12Ci. 00 f f f )9 Postzegels Huur & Consumptie Puch blad Kantoorartikelen Bloemen f f ~3" f f 13"9. 12 f f Saldo per f In voorraad speldjes: 75 f 2.00 Saldo per Rente 1991 Contributie 1991 Adv Maarseveen f f 33. B4 f f f Opgenomen bank 1991 Kamer van Koophandel Fehac Utrecht Centraal instelling adm Wijk En Aalburg Puchblad f f f f f f 20!:'i6. 9(2 Saldo Bank f

7 FEHAC AcriVITEI'I'EN - NIElMS 1. Blauwe kentekenplaten: Wanneer mag je nu ( legaal) van die IOCX)ie donkerblauwe kentekenplaten op de Puch voeren? De FEHAC geeft het volgende overzicht: Ui tgangspunt van de wetgeving is dat alle voertuigen met Nederlands kenteken een gele kentekenplaat rroeten voeren. Uitzonderingen hierop, die voor ons van belang zijn, vormen de volgende twee categorieen: - alle voertuigen met een Nederlands kenteken, waarvan deel I afgegeven is voor 1 januari 1977 ( toen waren de kentekens nl. nog blauw) ; - voertuigen die na 1 januari 1977 zi jn ingevoerd in Nederland, maar een bouwjaar hebben, dat gelegen is voor 1 januari 1973 en voorzien zijn van een DE-, DH-, BE-, of ZM kenteken (DE/DH/I:M zijn voor de verschillende soorten (vracht)auto' s, ZM voor rrotorfietsen en scooters). Een voorbeeld: U heeft een PUCH uit 1975, dan kunt U blauwe platen voeren als het voertuig een oorspronkelijk Nederlands kenteken uit 1975 heeft. Is het kenteken echter afgegeven na 1 januari 1977, bijvoorbeeld door invoer, dan nneten gele platen gevoerd worden, want een rrotor/scooter met een bouwjaar van na 1973 kant niet in aanmerking voor een ZMkenteken. 2. Houderschapsbelasting: In de vorige PUCH-kurier was al een artikel opgenanen met betrekking tot het wetsvoorstel 'Wet op de rrotorrijtuigenbelasting 1992'. Cbk de FEHAC besteedt in de Fehactiviteiten aandacht aan dit wetsvoorstel. Met de FEHAC wil ik er hier nog eens voor waarschuwen dat het an een wetsvoorstel gaat. Zeker is de vrijstelling voor veteranen dus nog niet. Vooral de leefti jdsgrens kan best nog wel eens veranderen, voordat het voorstel tot wet wordt. Het gaat de goede kant op, tnaar laten we niet te vroeg juichen! 3. Asbest-vrije remvoeringen De Commissie Motoren/Scooters wil onderzoeken hoe de ervaringen zijn met het gebruik van asbest-vrij rnateriaal voor remvoeringen en koppelingsplaten. De carmissie zelf zijn alleen positieve ervaringen bekend, maar er doen ook verhalen de ronde over snelle slijtage van remvoeringen en een mindere rerncapaciteit. Wie heeft ervaring met dergelijk rnateriaal op zijn oude rrotorfiets? De oommissie is vooral geinteresseerd in de slijtage en rerncapaciteit. Reakties kunt u doorgeven aan mij, of direkt schriftelijk of telefonisch (tussen en uur) aan: Dr. Steijlingweg DB Maartensdijk tel: Annelies Smits

8 7 4. Taxaties van histqrische voertuigen In de Fehacti vi tei ten van december was CX)k een artikel opgenamen over het nut en de betekenis van taxatierapporten m.n. bij schadegevallen. Het voert te ver om dat artikel hier over te nemen, maar mocht U belangstelling hebben, ik stuur U graag een kopietje. Ik heb me er zelf n(x)it zo mee beziggehouden, maar zijn er binnen onze club leden die hun PUCH hebben (willen) laten taxeren? Hoe zijn de ervaringen daarmee? Hans Heupink, secretaris (tevens kontaktpers(x)n VCX)r de FEHAC, tel: ) zal je maar gebeuren! Dan is een goede verzekering tach wel heeeel belangrijk!! ' En laat hi j dan oak nag eens extra goedkoap zijn voar klassiekers! Wij kunnen uw PUCH verzekeren v.a.: f 60,- per jaar voar WA condi ties. Een evt 2e PUCH of andere klassieker voar de halve prljs, dus vanaf f 30,- per jaar! Wij weten wat we verzekeren want we bezitten en berijden zelf oak diverse klassiekers! Tevens opzittendenverzekering voar f 25,- per jaar en verhaalsbijstand voar f 22,- per jaar. Zeer voordelige brand en diefstaldekking zowel zonder taxatierapport als met! Ook uw vrouw, kinderen en buurman mogen op de motors rijden mits geldig nederlands rijbewijs en natuurlijk met uw toestemming!!! BEL ONS GELIJK EVEN! I ROEL VAN MAARSEVEEN ASSURANTIEN. Postbus 8516, 3503 RM UTRECHT. Tel: b.g.g , zawel overdag, s'avonds als in het weekend te bereiken voor info en bij schade!

9 8 FEHAC WS'IRUM OP KONINGINNEDAG Op koninginnedag 30 april a. s. viert de Fehac haar 15e verjaardag, op uitnodiging van het plaatselijke Oranjecomite, in het oude centrum van Dordrecht. Ook de PCN is, als aangesloten vereniging, uitgenodigd om een bijdrage aan het 1 feestje 1 te leveren. Uiteraard geeft de PCN graag gehoor aan deze ui tnodiging; vandaar deze oproep tot deelname, maar eerst een korte uitleg wat de plannen zijn voor 30 april. De bedoeling is dat het historische centrum van Dordrecht "!<..1 P 1 versierd 1 ~rdt met historische voertuigen van de 83 r 0~ ~ aangesloten historische Autarobiel en MJtorfietsclubs #, P>""y rroet een soort 1 rijdend muset.nn 1 ontstaan. Qn dit gcv e5. ~ zijn recht te laten komen ~rdt al het rroderne (? 0 ~-y vooraf ui t het centrum verwi jderd. De clubs preser ~ ~ met behulp van clubstands. Rond het middaguur ' ~ soort concours d 1 elegance gehouden, een groot i' 00 0-Q voertuigen ( gesorteerd naar bouwjaar) maakt.$;' de hoofdstraten van het centrum. Er is ru' XI ~ voertuigen. Qn ervoor te zorgen dat alle> ~ e9 en dat er een beetje afwisseling in her~ ~ zit heeft de Fehac per club een rna -:::.;.,...o-y aangewezen. (Anders vindt je de ( > 1 V niet terug, bovendien ben ik.(),y _r... kevers en 300 eenden... ). 0 Het zal duidelijk zijn d:- ~"'~~ 0~ groot aantal clubs, gcy ""-,.;;;"" y; voorkanen dat er een J 6Y "100 ui tbreekt. De Fehac ~ 4""Y de clubs aan de ly Cj ""y v ""y~- JO...:men.:uigen ~rtuigen de groten ~ken op 500 v~ een dergelijk rroet ~rden om te Jf een verkeersinfarct Jje mee bezig en nu zijn ag lijkt ver weg, maar op gebeuren. Voor ons zijn nu.1 belang: korte termijn rrr ~~ ~ even de volgenr~ ~6) (y DEELNEMEI'" 00 ~ het centrum van Dordrecht geheel afgeslr ~"10 ~t men zich van te voren aanmelden. De v ~y ~ over een aantal verzamelpunten (met ru~ r.s'-0 r\..'?1' duto-ambulances e.d.) rondom Dordrecht ff_ (' _ "J) Van hier ui t zal onder escorte naar het 40.. ~v ~rden. De Fehac wil voor 20 februari van ~ ~.J(e voertuigen deelnemen. Er zi jn ons ca &...egewezen. Deze Puch-kurier verschijnt dus te -<.:; XI. :om hebben Floor en ik enkelen onder U al benaderd 00~0.tragen of U mee wilt doen. MJcht U niets gehoord -<;;""'Y.. 1 en toch mee willen rijden, bel ons dan even. JSTAND: Voor het bemannen van de clubstand hebben we al ~ paar liefhebbers m/v maar versterking is altijd welkom. Ook als U iets interessants heeft om op de stand tentoon te stellen (docunentatiemateriaal, motorblok o.i.d.) horen wij di t graag van U. Hoe het allemaal precies in zijn werk gaat op 30 april, is ons ook nog niet helemaal duidelijk, maar het belooft wel iets moois en gezelligs te worden, dus ook al doe U niet mee: kom in ieder geval kijken! 0~ PJ Floor Mikkers ( ) en ik (Hans Heupink ) hebben de organisatie voor de PUCH-club op ons genamen. Wij hopen dat U mee wilt doen. Wilt U meer weten bel ons! I

10 PUCH MARK Te Koop gevraagd: origineel zweefzadel en veren voor Puch 175 SV 1955, tel , vragen naar Ted. Te Koop aangeboden: Kenteken Puch 250 TF John Nienhuis, tel. 03Q Gevraagd/ ruilen: mro 73 nr. 21, '74 nr. 9, 15, 17, 18, '75 nr. 15, '77 nr. 20, '78 nr. 4, '79 nr. 6, '80 nr. 23, '82 eventueel ook lenen, zodat ik copieen kan maken. John Nienhuis, tel. 03Q Adreswijziging: T.W. Schooterneyer Pro Patriastr XM Zaandam Beeindiging lidmaatsch. M. Sinnige r-dzartstraat EB Groesbeek (lidno. 23) C.M.J. de Wilde, Gemini KM Soesterberg (lidno. 1 06) Nieuwe leden: dhr. Laar, Wethouder Voschstr AX Wanneperveen tel (lidno. 126) dhr. Heite, Lozedijk 8-A, 7946 KM Wanneperveen tel ( lidno. 127) dhr. Bosch, M;Jr. Bekkerslaan 683, 2286 EC Rijswijk tel (lidno. 128) dhr. Hilte, Albert Verwegstraat 6--c, 3202 VB Spijkenisse, tel. 0188Q (lidno. 129) dhr. Pessink, Amsterdamseweg 4Q-A, 6814 CP Arnhem, tel (lidno. 130) J.M.R. Kats, Sparrenlaan PW Driebergen tel (lidno. 131) Du aparat Dir Miihe, Zeit und Kraft, hilft PUCH Dir in der Landwlrtachaft.

11 10 IDIEER IN ljil 1\GENDl\: 28/29 februari 1 maart: Vehikel 1992, jaarbeurs Utrecht. 29 maart 1992 (zondag) an uur: Clutmiddag Puch Club bij ~. cafe Flora in Doom. \711' maart 1992: Techno Classica Essen, info tel april (Koninginnedag) 1992: Fehac lu' tf ".lffi Dordrecht info voor Puch clu~~'o" Jen: Floor Mikkers tel ~.{k A53 en Hans Heupink tel Y J 19, zie elders in di t blad. 28 mei t/m 31 mei 1992: evenement "stichting ridders van OOeren" (o.a. rrotor 4-daagse) info tel (13597) 30 mei 1992: Achtste Internationale Friese Elfsteden Oldtimer Rally, recreatiecentrum Sondel, info tel juli en 1 augustus 1992: CAN-AM M:>torcycle '!bur naar Alaska, zie elders in dit blad. VOORJAARS'IDERitX::HT Beste Puch Rijders, Eigenlijk door de geringe anirro an de voorjaarstoertocht ergens te lande te organiseren hebben Floor en ondergetekende besloten di t met veel lief de en enthousiasme op ons te nemen. Je kan hier in Hollands midden echt alle kanten op, en het is er nog rrooi ook. Wij hadden zaterdag 23 MEI geprikt, dus kruis deze dag vast aan op de kalender. De start is vanuit Bodegraven. Dus zaterdag 23 Mei aanvang ri t.± uur. Vanaf 9.00 uur is er koffie met wat lekkers. Bel even van tevoren naar tel , dan leg ik gelijk de route naar het startpunt even uit. (staat ook in Puch kurier no. 17). Wij hopen op een grote opkanst. groet jes: Floor Mikkers - Gouda Anton van Heukelan- Bodegraven

12 Denver, Colorado February 1, 1992 GREAT AMERICAN MOTORCYCLE ADVENTURES PRESS RELEASE PUCH CLUB NEDERLAND cfo Mr. Cees. van der Lee - President - Drie Jofferen Gaarde JX ODYK, HOLLAND For Information Cont~s:: R.C. McQueen (303) CAN-AM 10,000 Dates Announced The dates for the 1992 CAN-AM 10,000 Motorcycle Tour to Alaska have been set for daparture dates of July 1, 1992 and August 1, :092. Each tour will be 28 days in length and limited by invitations. The 1992 Tour is slated to include international riders as well as a =ix of United States motorcycle adventurers. According to motorcycle adventurer Dr. Gregory Frazier; "This is a great way to see Alaska, and especially so in 1992 since that is the 50th anniversary of the Alaska Highway and there are many celebrations scheduled along ics 1,500 mile length. Motorcycles and the adventures encoun~ered on the CAN-AM 10,000 can not be matched. A motorcycle rider knows that fresh air, great roads and the challenge of the unexplored can only mean fun and memories long remembered. I can vividly remember cresting a hill in Alaska to see Mount McKinley reaching 20,000 feet into the cloudless sky in front of me. Alaska and the Northwest Territories of Canada by motorcycle is truly a lifetime experience ano the CAN-AM 10,000 is probably the best way to enjoy it." The CAN-AM 10,000 is a motorcycle tour designed to promote motorcycle safety as well as affordably see Alaska, Canada and the best of the."lower 48." Each rider is to complete 10,000 miles in the tour period of 28 days. If they receive no moving violations and have no crashes then they are declared a winner and their name along with their brand of motorcycle is publishej, Besides being a tour to promote motorcycle safety it is also the least expensive of all the Alaska tours, costing only $ It is not a tour for everyone, however, as some riding days can be in excess of 400 miles. It is also limited in number of tour participants and is to include foreign riders as well as those andenturers from the United States. Interested parties should contact contact: CAN-AM 10,000, CjO Great American Motorcycle Adventures, 3575 South Fox St., Englewood, Colorado South Fox Englewood, Colorado (303)

13 12 DUBBELZUJGERS lk ben van plan om met deze serie verder te gaan, waarbij ik probeer om zoveel mogelijk tekst te vergaren plus natuurlijk de nodige afbeeldingen. lk heb echter nag niet de kennis die mijn vader had, maar ik zal proberen om er wat van te maken. Sommige stukken had mijn vader al geschreven, maar dat merkt u misschien wei tijdens het lezen. Er zijn tussentijds verscheidene merken bijgekomen en ik heb van sommige merken oak meer info gekregen, daarom begin ik maar van voor at aan. Als eerste ziet u hier een nieuwe lijst met dubbelzuigers, het eerste verhaaltje kan nag wei even duren, maar het komt. Als iemand nag aanvullingen en/of informatie over dubbelzuigers heeft... graag. ALLSTATE (A) ARROL JOHNSTON (GB) AUSTRIA ALPHA (A) BACCHI (I) BACONCY (F) BAIER (D) BAKER-POLLING (D) BARKER-HEADLESS (GB) BLACK PRINCE (GB) BONSCH H. W. (D) BUCHNER (D) CAPPA (I) CAUSAN (D) C.L.M. (F) COMERY (GB) COMMER(GB) COZETTE (F) CSEPEL (H) DA VENTRY (B) DELLA-FERRERA (I) D.K.W. (D) D.M.F. (NL) DOXFORD (GB) DUESENBERG (USA) ECOLE (F) E.M.C. (GB) ETCHEGOIN-CAUSAN (F) EVANS EXPRESS (D) FACCIOLI (I) FAIRBANKS (USA) FIAT(!) F.N. (B) FORD(USA) FRAMO (D) FUSCALDA-I.F. (I) GANNA (I) GANZ(CH) GARELLI (I) GILLET (B) G.M.-"HYPREX" (USA) G.M.-"ORION" (USA) GOBRON-BRILLE (F) HANOCQ(B) HARLETTE (A) HEISE M. (D) HERMANN HIRTH (D) IMPERIA (D) ISETIA(I) ISO (I) JAMES (CAN) JAWA (CS) JUNKERS (D) JURISCH (D) KAUERTZ(D) KINDERMANN (D) KNUDSEN-BALDWIN (USA) KOCH KRUPP (D) KTM(A) KUHNKE(D) LAGUESSE (B) LAMPLOUGH (GB) LEPROTIO(I) LEVALLOIS LISTER (GB) LUCAS (GB) MABECO(D) MAN. (D) MANET (CS) MELLER K.H. (D) MEES MERAY (H) MICHELL MOTOR-MEYER (NL) M.Z. (DDR) NAPIER-DEL TIC (GB) NSU (D) OECHELHAUSER (D) OPTI (D) ORION (CS) PALMER-MOORE (GB) PAROL! (I) PIAGGIO (I) PONTIAC( USA) PORSCHE (D) PROSSING (A) PUCH (A) PULCHERRIMA (D) RECORD (GB) REID (GB) RHOMBOID (F) RIANCEY ET GEVIN (F) RUBB-HAAB (D) S-2-B (USSR) SALMSON-SZYDLOWSKI SAUER (CH) SCAMPOLO (D) SCHAUER P. (D) SCOTI(GB) SEARS (A) SHAW-PALMER (USA) SHERMANN SIGMA SILVIAN STAUNAU (D) SULZER (CH) TEMPO-VIDAL(D) THIOKOL (USA) TOMOS (YU) TOUSSAINT (F) TROJAN (GB) TROSSI-MONACO (I) T.W.N. (D) VALVELESS (GB) VINCENT (GB) WERRY(AUS) Z(CS) ZOLLER (D) ZUNDAPP (D) John Nienhuis

14 SchwLing und'' Etan 13

15 14 PlOf. Er zijn van die merken die ja wat doen. In mljn geval ZlJn dat onder meer Eysink, Norton, Triumph, Velocette maar ook speciaal Puch. Feitelijk schaam ik me niet eerder een bijdrage aan de Puch Kurier te hebben geleverd om diverse redenen nog wel. Z0 1 n ruim vijf a zes jaar geleden liep ok rond met de plannen om een aantal Puch- nthousiasten bi j elkaai te kri jgen met als doel te komen tot een Puch-club. Tussen plannen maken en uitvoeren kunnen wel eens obstakels liggen, maar toen Jan Nienhuis - wetend dat ik regelmatig voor het weekblad futor en het clubblad van de Veteraan Motoren Club stukjes schreef - op de hem eigen wijze aan mij vroeg: Wim, schrijf eens een stukje in futor met een oproep aan Puch enthousiasten, misschien kunnen we een club oprichten, was dat het zetje in de rug om die oproep in Motor en het V.M.C. -blad te plaatsen met een ongedacht gevolg. In cafe Flora kwam het zoals we nu allen weten tot de oprichting van de Puch-club die het vijfjarig bestaan inmiddels al weer heeft gevierd en nu zo 1 n 100 leden tel t. Ui teraard ben ik daar erg blij mee, want het merk verdient het ten volle. Het 1 aardige is dat we in Nederland s-werelds eerste maar, voorzover ik weet, enige Puch-club hebben. Leuk toch? Mijn interesse in Puch werd met name gewekt door de sportresultaten die er reeds voor wereldoorlog II mee werden geboekt vaak tegen overmacht van meer bekende merken. Daarover later meer. Mijn eerste brommer was een Kapitein Mobylette en in de zaak waar ik de fuby lette had gekocht werden ook met name Puch motoren verkocht. De monteurs daar waren enthousiasten voor het merk Puch en vanzelf hoor je dan - de Delftsche Motorenhandel was toen importeur - over de met Puch behaalde sportsuccessen door onder meer Teun de Vos, Martin en Piet de Haan, Willy van Ormeren, maar ook Andre de la Porte en ui teraard Jan Dekker. ~nend in Hill egan zat ik met het Mobyletje bijna elk weekend op het circuit van Zandvoort en zag maar hoorde bovenal de Puchs van Tbon van Zutphen en Jan Dekker. Dat waren nog eens - luidiuchtige - tijden en spannende wedstrijden. Tijden die vrees ik nooit weeran komen. Die sportresultaten werden vrijwel allemaal behaald met Puch 1 s die met twee carbureteurs waren uitgerust, en dus de modellen SVS (125 en 175 OC) en SGS Super (250 CC). De 250 CC modellen eerst met geperststalen frame, en later met het beroende buizenframe. Het bleven verhoudingsgewi js witte raven, waarmee natuurlijk ook dankzij de rijders toch uitstekende resultaten mee werden behaald waarmee de importeur uitgebreid mee adverteerde. Als er een motor is met een "eigen gezicht" dan is het natuurlijk we1 Puch maar ook technisch gezien zijn weinig merken echt succesvol - en dan bedoel ik ook de sport - met in feite standaardmotoren geweest. ' Nog zie en hoor ik in de Zesdaagse van 1959, die in Zsjechoslawakije werd verreden, die Oostduitser op zijn Puch 175 CC met glaswoldempers die berg opscheuren. Dat donkerbruine geluid en het gemak waarmee dat gebeurde vergeet ik nooit meer.

16 Vandaar dus dat ik - zonder de andere modellen te verguizen - speciaal geinteresseerd ben geraakt in die Sport Puch 1 s. Met heel veel rroei te is het me inmiddels gelukt an genoeg onderdelen te verzamelen an 1 SVS, 2 TFS en enkele SGS Super rrodellen op te ( gaan) bouwen. 'I\.Issen de Puch 1 s zit onder andere een oude race Puch van vriend Floor Mikkers - de man met de oogstrelende en jalouziewekkende buienframe Puch GS - waarmee de laatste jaren - zelf actief zijnde op een 125 CC race-eysinkje - Nic I.acourt ui t Haar lem actief is geweest. De bedoeling is dat er nog enkele Zesdaagse Puch 1 s klaar kanen, en ook nog een Sport Puch voor op de weg met gla.sooldempers oftewel het fraaie donkerbruine geluid. Plannen genoeg dus als nu ook de tijd er maar is, want ik ben als voorzitter ook nogal druk in het V.M.C. -gebeuren met rrotoren vanaf bouwjaar 1901 (Otten uit Breda) enz. Goed, een bijdrage aan de Puch Kurier dus. Nu grijp ik gemakshalve terug op am te beginnen een artikel over ongetwijfeld de grootste Puch technicus in Nederland en wel clublid Jan Dekker. Een artikel dat ik in het weekblad MJtor heb gepubliceerd en een beeld schetst van de fraaie resultaten die Jan met zijn WOnder Puch op de vaderlandse circuits behaald heeft. Een aardig detail is dat ik inmiddels dankzij Nic Lacourt in het bezit ben geraakt van de SGS cilinder waarmee Jan Dekker inderti jd een snelste ronde op het Circuit van Zandvoort gerealiseerd heeft van 119,95 km./uur! Deze cilinder heeft (zie het artikel) als model gediend voor de speciale SGS Super cilinder die bij Mahle voor Jan gemaakt is als een eenmalig project. Blij zijn met Puch vondsten, blij zijn met Puch! Dat is dacht ik de essentie van een hobby, je enthousiasme via een club delen met mede-enthousiasten. Hier volgt dan het artikel. Wim Mari jnis. '

17 16 1 D E S NEL S T E DUBBELZUIGER TER WERELI.. Zandvoort ; Jan op z'n nu lichtelijk gemodificeerde Puch rijdl zich naar een 2e plaats in de Junioren wegraceklasse achtervan Leusden op een Aermacchi (gem. 115,9 km/u) JD (113,6 kmtu), 3e ward Jan Muller opnsu(gem. 110,7 kmtu). e Wonder-Puch van Jan Dekker Er ziin van die motormerken die je wat 'doen'. In het moderne taalgebruik zou je zeggen daar 'kick ie op'. Een van die motormerken is voor mii nog altiid Puch. Waarom nou uitgerekend Puch? Ten eerste door de eigenzinnige dubbelzuigerconstructie, het 'eigen gezicht' van de mode/len, de interessante historie, jeugdsentiment en tenslotte de sportprestaties zowel in het terreinwerk als bii het wegracewerk. Door: WIM MARIJNIS Y oeg daarbij dan nog een handvol mannen die naar mijn mening tocn wei zeer opmerkelijke resultaten op dit merk hebben gehaald en dan is wellicht ook uw nieuwsgierigheid voldoende gewekt! Oaar ga ik tenmtnste dan maar van uit. want Jan Dekker en zijn Wonder-Puch zijn het onderwerp van dit artikel. Voor de volledigheid: Jan Dekker beoe fende met zijn Puch (met kentekennummer TE-43-36) de wegracesport. Zo, dat klinkt er nog-es. maar voordat Jan in wenkbrauwen gaat fronsen haast ik me er voor de volledjgheid aan toe te voegen, dat Jan's Wonder-Puch Ievens in motorgereedschap was voor het njden van woon-werk ntten, prutntten, kaartleesntten, vakantjetochten. Sterrenoagen en dus 66k wegraces. De Puch was dus met recht een multi-purpose' Puch! Alvorens dieper op de geheimen van Jan's supersnelle dubbelzuiger in te gaan eerst een terugblik op hoe het allemaal begon. Besmet Oat Jan al op jonge leeftijd met de motorbacil was besmet blijkt duidelijk uit de fotoboeken die een periode bestrijken vanaf Via een 500 cc BSA Sloper van begin 1930, een Ardie, een BMW zijklepper. een New Hudson kopklepper en een Sparta met ILO-motor - ik doen maar een greep uit het fotoboek - belandde Jan in 1951 op z'n eerste, nieuwe, Puch 250 cc van het type TF. Deze TF werd na meer dan km trouwe d1enst in 1954 ingeruild voor een I op een toendertijd zeker ultramoderne motorleest geschoeide opvolger namelijk de Puch van het type SGS. Ultramodern voor z'n schaalbouwtrame, de 16 inch wielmaat met echte volle naven. voor en achter een steekas, onderling verwisselbare wielen, gesloten kettingkast, oliegedempte telescoopvoorvork en idem swingarmachtervering en de ruim 16 pk's leverend motorblok met aparte oliepomp, dus geen mengsmering. Met de SGS werden in twee jaar tijd zo'n km bij elkaar gereden. Puch met pep De derde Puch was de reeds genoemde Puch SGS met het kenteken TE-43-36, die nog steeds in huize Dekker te vinden is. Enige ervaring met!let merk kon Jan dus niet ontzegd worden. Maar goed, hoe komt een mens er toe met uitgere kend een Puch z'n snelheidslusten te gaan botvieren? Alhoewel bij de meesten niet (meer) bekend. had Puch wei degelijk een naam op wegracegebied, maar dan wei voor de oorlog met ntders als Cmyral en Torricelli die overwtnningen boekten met hun Puch's (met watergekoelde vulpompmotor) in de Oostenrijkse TT, de Grands Prix van HonganJe

18 17 1 I en Duitsland en talnfke berljraces. Na de oorlog waren net rn l'i1srand onder meer Toon van Zutphen. \nore de Ia Porte. Floor Mikkers. Nico Lacourt e.a. die hun Puch's vleugers wrllien aanbinden. maar geen van hen rukte het om technisch kunnen. gevoel Vl'llr net Puchmechaniek en rijkunst op t t!n zodanrge wijze tot een supersnelle curnornatre om te smeden als Jan Dekker llt'eit gedaan. lmmers zo n 250 cc Puch w.ts van huisuit helemaal geen racemacnrne. Hrj was gezren z'n constructie geo.~< nt en urtgevoerd als een weidoortrmmt rd antwerp met een stijf schaalbouwtmme. goede remmen en vering en een t1eproetd op duurzaamheid gebouwd motorblok. die z'n afkomst (de Oostenrrfkt! bergen) bepaald niet verloochende. Het geval wil dat ik zeit rndertijd een redelijke ervaring heb op!]t>oouwd met een Puch. maar dan met lltll tammere type SG. Akkoora. altijd prrrna tweetakten met traktoreigenscnappr n. maar een hardloper, nou nee. Wei dus prima sturan en remmen. In de 1aren liat Jan ontdekte dater aan een Puch wt!l meer pk's en snelheid te ontlokken w.tren dan de fabriek in Graz er oorspronkelijk ingestopt had was ik als fervent Zandvoortganger daar herhaaldelijk gr turge van en werd als vanzelf een supporter (en nag steeds Puch-liefhebben. Jan Dekker was een zelfdorlner die ergenlijk vnj laat- hij was al ~u 1aar- ooor de racebacil werd besmet. De oorzaak was het tenomot!n Sterrendag, een KNMV motorsnollleidstestijn dat plaatsvond en vindt op llet fameuze Zandvoortse Circuit. Met in perfect geprepareerde, maar volledrll stanoaard SGS, juist: TE behanlde Jan in 1958 een 110-ster (gem. 1t:'.062 kmtu). Het echte werk Tja en de besmetting wer<1 een echte ziekte. Jan was alras tot do conclusre gekomen dat er nag veel rnoer urt zo'n SGS te halen viel, maar dan wei urt een SGS van het type dat gebouwd is, vanaf het midden van 1957 met zr1n verbeterde carburateur en vering, rondo vliegwrelen en stevige contactpuntenllevestrgrng. Deze laatste interessante goqevens oreo rk oo urt een aoor Jan oo 13 A4 vel len met de hand gescnreven nanaleiding gegevens voor het oovoeren van een SGS. Een belangnfk maar te vaak vergeten advres spreekt daarurt. Voordat je gaat opvoeren, zorg eerst dat het standaarddus confectieproaul<t van de fabriel< optrmaal rn orde is en start dan pas met de echte opvoerweri<zaamheden. Een eenvoudrge - en zeker toen geldende maar zeer effectreve manter van pk-benutting, betere accereratre. oetere remwerking en weglrggrng rs de vermrnde- ring van het gewrcht en de verkleining van het frontale oppervlak (stroomlijn). Bij de Puch werd het gewicht (droog ± 140 kg) zo'n 20 kg omlaag gebracht door de volgende wijzigingen en/of aanpassingen: uitlaatdempers weglaten en megafoons: voorspatbord weglaten of van aluminium; achtersoatbord weglaten of aluminium; gereedschapskist, claxon, koplamp, kettingkast. dynamo en lrchtspoelen weglaten: buddyseat vervangen door oolyester zitje; stalen tank vervangen door polyester tank en olietanl< achier de accukast monteren; stuur vervangen door clip-ons; standaard en Jiffystand alsmede de achterveringsbussen weglaten. Het vervangen van de 16 inch stalen velgen door 18 inch alu velgen met relatief lichtere (smallere) banden gat n6g eens een gewichtsbespanng van 3 kg. Een wei zwaar aantikkende gewichtsvermindering werd bereikt met de montage van de lichtmetalen cilinder (± 10 kg Iichter). Deze week bovendien van de standaard cilinder at door de voorziening voor een tweede carburateur. Niet dat de fabriek de bedoeling had gehad een racecilinder voor de geachte clientele te maken. Nee, de fabriek had deze cilinder aileen ontworpen voor het terreinwerk met name voor de zesdaagse of betrouwbaarheidsmachines (enduro's). Oat betekende dat de cilinder zo ontworpen was dat hij al bij weinig toeren berekracht gat. Betrouwbaarheidsmannen als Teun de Vas, Martin en Piet de Haan hebben dit in ons land met succes bewezen. Jan had inmiddels al een begerig oog Iaten vallen op die lichtmetalen cilinder, want thermisch was hij met het tun en van de standaard SGS cilinder aan het eind van zijn toch niet geringe motoropvoer-latijn gekomen. Tussen naakjes, met die opgevoerde standaard SGS cilinder wist hij op het Zandvoortse circuit een snelste ronde te realiseren van op een haar na 120 kmtu. = Fabrieks-cilinder met JDpoortentiming Jan niet voor een kleintje vervaard. nam contact op met de fabriek. Na een urtgebreide briefwisseling kwam in 1964 de toezegging van de fabriek bij de firma Mahle een lichtmetalen cilinder te Iaten maken met de door Jan opgegeven snelle SGS poortentiming. Niet lang daama arriveerde er in Castricum een cilinder, maar dat was niet alles want de fabriek had voor een vriendenprijs gezorgd voor een compleat blok met close-ratiohak en bijpassende race-carburateurs. Jan pakte z'n Puch met het nieuwe blok meteen goed aan; de wijzigingen: 1. het Super Rensportblok met 2 carbu- rateurs; 2. korter achterscherm; 3. clipens in plaats van stuur; 4. alu 18 inch wielen met racebanden die immers voor 16 inch wielen niet te koop waren: 5. tank in schuimrubber: 6. stalen olietankje; 7. Iichte gelaste voetsteunen met meer grondspelling; 8. verbeterde toerentelleraandrijving; 9. nu uitsluitend voor race gereserveerde fiets; 10. geen achterkettingscherm ; 11. electro-magnetische flexibel bevestigde tpm. toerenteller; 12. snelbevestiging kuip ; 13. heldere lagere koepel; 14. tankontluchting ; 15. grotere nummering: 16. stuurslagbegrenzing. Werd op de Sterrendag op Zandvoort van met de 'gewone' SGScilinder nog 2 min 5.8 sec gedraaid of kmlu, nu Kon met het SGS-Super blok een tijd onder de 2 minuten gedraaid worden of ruim km u (1 min 58 sec) zoals tijdens de Soortklasse Race oo op Zandvoort (snelste ronde van de dag!). De hoogste ooit gemeten topsnelheid van de Puch bedroeg 182 kml u!. waardoor bij mijn weten TE de snelste Puch is die er ooit geweest is. Met dit speciale blok heeft Jan van 1965 tot en met 1972 geracet maar ook Leen Heerschap, Gees Schermer en Jan van Arkel mochten ooit van Jan de WonderPuch de sporen geven, maar Jan D. is loch altijd de snelste stuurman gebleken. 1 e Puch TF uit Puch was al ingereden want toto dateert van 1952 en toont Jan met vriend op DKW.

19 ' Serie (6 x) in eogen beheer gemaakte toto's. ooit gemaakt bij een bezoek a an Jan in de zestiger jaren. toen al geomponeerd door de Wonder-Puch. Hier heeft de Puch nogde eogenhandig geklopte alu stroomlijn en al de 18 inch wielen.

20 .(.;.. -- =-.....;..

21 20 Concurrentie Een van de grootste concurrenten van Jan 1n ZiJn race-)aren was Minus de Vnes die op een getunede Honda CB72 (met Puch voorvork!) reed. met verder Everts, Rotting, Nijland, Lablans. Stroobach. Vd Goorbergh. Mulder e.a. Jan had vaak een raketstart met z'n Puch. Z'n achtervolgers hadden dan naast een snelheidsbarriere om Jan voorbij te komen - als dat lukte - nag een psychologische aremoel te overwmnen in de vorm van de bekende Puch-brul (140 decibel!). De Puch 1oopt namehjk het beste met korte open megafoons d1e e!')n 66rverdovende herrie maken. Montage van origmele glaswoldempers help! wei, maar kost een handvol pk's. In de zestiger jaren was een beetje lawaai - nou ja, beetje... op Zandvoort nag geen punt. In elk geval was de Puch het hele circuit rand geed te horen. I Oefening baart kunst Tijdens zijn wedstrijdcarriere heeft Jan diverse andere merken bereden zeals Montesa en Kawasaki. Met de Kawa werd hij in 1967 in de 250 cc-klasse Nederlands kamp1oen. Met de Puch draaide hij z n snelste ronden op Zandvoort van met de Kawa Dat scheelt maar... 6 seconden. Maar 6 seconden per ronde 1n een race. Enfi11. rekent u maar uit en dat geeft het sail I ante verschil aan tussen de teen snelste pnve-motor in de vorm van de 'Wonder = JC:1 (Dolt bedacht door een Motoqourr.aiistl en de iabneks-kawa. Wat mij altijd verbaasd heeft is dat Jan in de jaren teen merken als Aermacch 1. Bultaco en Ducati. maar oak Honda. Kawasaki, Suzuki en Yamaha al snelle (productie-race)motoren leverden. het a1t1jd heeit kunnen redden met z'n Puch. Daar is maar een verklaring voor. een minutieuze oreparalle en door en door kennen van z'n Puch. een door veel ervanng uitgedokterde - geheime - poortentiming aie de noo1ge bruikbare pk s opleverden en een verbluffend snelle en uitgekiende rijstijl. Een rijstijl die dagelijks bijgehouden. verbeterd en gepolijst werd. want Jan had naast z'n circuit Puch oak nog een racereplica waarmee hii naar z'n werk reed. Jan bleef dus constant in training. Daar liggen m1jns 1nz1ens de bouwstenen voor een succes '/OIIe racecarriere oo een merk motor dat :::aar 1n Ieite noo1t voor gemaakt is. In nu1ze Dekker z1jn in elk geval naast de 0 uch nag een Yamaha AD 350 cc van zoon Andy. een Honda NS 400 van zoon nonald en een Kawasaki 650 cc vierpltter te v1nden waarop Jan nag geregeld de noo1ge km draa1t. Toeval, vergeet het maar Jan het overigens nooit iets aan het toeval over; 2x per jaar kwam er een meuw bigend in de motor. de krukas ging een jaar mee. Als race-olie werd ricinus-olie gebruikl. Naast de aparte (standaard) oliepomp smeerde Jan 1 op 40. Opmerkelijk is dat in die 8 jaar intensief trainings- en racegebruik steeds met dezelfde c11inder en zuigers is gereden en wei naar schatting zo'n km. Opmerkelijk heb ik altijd gevonden dat ;:ells in Oostennjk, noch op de fabriek 1och door enige Oostenrijkste sportenlhousiast, datgene met een Puch is bereikl wat door Jan is bereikt. Jan heeit z'n wegrace-ervaring niet voor zich gehouaen want in 1969 heeft hij met mannen a1s Van Egdom. V.d. Noll en Majoor een wearacecursus op paten gezet. waar ve!e r'ace-enthousiasten van hebben kunnen orofiteren. Anno 1986 kunnen de I eden van de Puch-club van Jan's techniscne kenn1s profiteren. want Jan is- hoe kan net anders- technisch adviseur. Sterrendagen toen en nu Jan s racevuur werd ontstoken op een Sterrendag in Het klinkt wat tegenstniaia maar Jan heeft. de nu eenmaal niei te vermijden risico's van het wegracen kennend. zijn zoon ooit verboden om te gaan racen. Niet zo lang geleden was er weer eens een Sterrendag op Zandvoort en teen gebeurde het dat er weer een Dekker, d1tmaal zoon Andy z'n Yamaha AD 350 de sporen heeft gegeven- zonder vader Jan daann te kennan -metals resultaat een 125-ster. Tja, de appels plegen niet ver van de stam te vallen, dus... Jan toonde zich aanvankelijk niet blij, maar ja... en wie weet wat het vervolg zal zijn. Wedergeboorte van de Race-Puch Na z'n transformatie tot werkpaard met zijspan. waarmee vader en zoons Dekker zomer en winter van 1972 tot 1983 hebben gereden met een wat tammer SGS Super Zesdaagse blok, staat de Puch op een veilige plaats rustig te wachten op andere voor z'n baas rustiger tijden. Jan heeft afgelopen zomer, hoewel het hem niet aan te zien is, de zes kruisjes volgemaakt. Z'n drukke techni- ~ sche baan bij DSM in IJmuiden verhindert hem nu nog de Puch in al zijn oude i raceglorie weer te restaureren. Maar eens komi. en dat duurt hopelijk niet lang 1 meer. de dag dat het trekpaard Puch weer het renpaard Puch word!. Dan zal i de Puch met z'n eigenhandig geklopte ' grate alummium racetank weer op z'n 18-inch wielen worden gezet. Met een 1 onlangs door de firma Mahle genikasilde c11inder en meuwe zuigers. Spic en span zeals het materiaal van Jan tot en met de aanhanger toe er altijd bijstond. Old Puch's never die! We zien Jan nag wei eens terug tijdens een race-demonstra- 1ie. 1 Ook a an een Puc moat we' eens gesleuteld worden: J ontstekingsinspect e. maar accu bleek de boosdoener. schu1mrubber verhoelp de kapottrolproblemen.

S&S 4" Boring Super Sidewinder Evo Style Engine

S&S 4 Boring Super Sidewinder Evo Style Engine S&S 4" Boring Super Sidewinder Evo Style Engine Een half jaar geleden heb ik al uitgebreid de bouw van een S&S Super Sidewinder 113" c.i. (1850 cc) omschreven en getest op Dyno, en de motor bleek goed

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

RON BOSMA. bij TwInSpark EVEN VOO;RSTE~ door Jan en Saskia Verwaal. in het Nationaat Militair Museum. KNAC nieuws en FEHAC nieuws.

RON BOSMA. bij TwInSpark EVEN VOO;RSTE~ door Jan en Saskia Verwaal. in het Nationaat Militair Museum. KNAC nieuws en FEHAC nieuws. bij TwInSpark R door Jan en Saskia Verwaal N in het Nationaat Militair Museum EVEN VOO;RSTE~ LEN RON BOSMA -- Verder in dit nurnmc o.a. EvenementenkaLender, Nationale dubratly, Technische clubmeeting,

Nadere informatie

De Trial te Mons voor enkel Pré 65 motoren.

De Trial te Mons voor enkel Pré 65 motoren. De Trial te Mons voor enkel Pré 65 motoren. Op zondag 9 november zouden Jan Sr. (Norton 16H) en Jr. de Klerk (Triumph 3TA), Rob v/d Ham (Matchless) naar de trial te Mons in Belgie gaan. Rob Petiet (Matchless),

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Even bijpraten...

Nieuwsbrief. Even bijpraten... Nieuwsbrief 6, zondag 23 juni 2013 Nieuwsbrief Even bijpraten... Testen.. Na een te lange periode van geen wedstrijden gaat het seizoen van Kevin en het team weer beginnen en wel te weten tijdens de T.T.

Nadere informatie

PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX SPONSORDOSSIER SUPERBIKE IDM CLIENT

PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX SPONSORDOSSIER SUPERBIKE IDM CLIENT PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX SPONSORDOSSIER SUPERBIKE IDM CLIENT 30 mei 1 juni 2014 Voorwoord Beste sponsor, kandidiaat-sponsor Omwille van het grote succes van het IDM Superbike kampioenschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Opbouw Racer Honda CBR 600/900 Door : Jochem Havermans & Gert-Jan Dillewijn

Opbouw Racer Honda CBR 600/900 Door : Jochem Havermans & Gert-Jan Dillewijn HET BEGIN Hier is het allemaal mee begonnen, de CBR 600 van Dave Boef, Seizoen 2003. Nadat het motorblok was overleden, had Dave het wel gehad met de CBR. Dave was ondertussen een eigen bedrijf begonnen

Nadere informatie

Voor u ligt de presentatiemap van MR-Racing.

Voor u ligt de presentatiemap van MR-Racing. Voor u ligt de presentatiemap van MR-Racing. MR-Racing is een motorraceteam opgericht voor deelname aan de Zomer Avond Competitie. De Zomer Avond Competie, kortweg ZAC, is een competitie in de wegrace

Nadere informatie

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg De Elfstedentocht Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

alles voor een elfje vijftig jaar 911

alles voor een elfje vijftig jaar 911 106 TEKST Albert Jan Swart m.m.v. Ceesjan Siersma BEELD Martin Dijkstra 107 alles voor een elfje Hoewel er alleen al afgelopen jaar 304 nieuwe elfjes op Nederlands kenteken werden gezet, en het exclusieve

Nadere informatie

Verslag van de Speedtrial tijdens het Plonkers Weekend in 2011

Verslag van de Speedtrial tijdens het Plonkers Weekend in 2011 Verslag van de Speedtrial tijdens het Plonkers Weekend in 2011 Dit jaar was de speedtrial weer op een plek waar ze een jaar of 8 geleden verreden werd in de hoek van de crossbaan. En dat gaf de mogelijkheid

Nadere informatie

Hoe ben ik, Henk van den Hengel, bij H-DC The Oldtimers terecht gekomen en welke leuke herinneringen heeft mij dat tot nu toe opgeleverd.

Hoe ben ik, Henk van den Hengel, bij H-DC The Oldtimers terecht gekomen en welke leuke herinneringen heeft mij dat tot nu toe opgeleverd. Hoe ben ik, Henk van den Hengel, bij H-DC The Oldtimers terecht gekomen en welke leuke herinneringen heeft mij dat tot nu toe opgeleverd.. Hier sta ik samen met een van onze kleinkinderen. Vanaf 1969 (

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Driebergse Automobiel Club opgericht 15 november 2001

NIEUWSBRIEF. Driebergse Automobiel Club opgericht 15 november 2001 NIEUWSBRIEF Driebergse Automobiel Club opgericht 15 november 2001 In het museum te München staat deze auto, een Tatra, prominent geëtaleerd. Er was geen toelichting bij. Van de toeschouwer werd verwacht

Nadere informatie

De uiting op de auto wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij het publiek:

De uiting op de auto wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij het publiek: INLEIDING Het server.biz raceteam is in de zomer van 2008 tot stand gekomen. Als ras echte autosportfanaten zijn Roy, Ming en Martijn al jaren van dichtbij betrokken bij nationale en internationale autosport.

Nadere informatie

Uitstekend debuut voor Winteb Racing

Uitstekend debuut voor Winteb Racing Uitstekend debuut voor Het nieuwe Team maakte afgelopen weekend tijdens de Lente Races zijn debuut in het ONK Superbike. Het besluit om te gaan deelnemen aan het ONK DSBK werd genomen na de succesvol verlopen

Nadere informatie

De agenda voor de bijeenkomst van 29 mei, met als hoofdthema wheateren van goederen wagon 4694 ziet er als volgt uit:

De agenda voor de bijeenkomst van 29 mei, met als hoofdthema wheateren van goederen wagon 4694 ziet er als volgt uit: Best Märklin Insider Clubleden, Een hartelijk welkom aan iedereen op deze Insider Club Meeting van mei 2015. De agenda voor de bijeenkomst van 29 mei, met als hoofdthema wheateren van goederen wagon 4694

Nadere informatie

la Bombe Citroën citroën id/ds club nederland 01/2010

la Bombe Citroën citroën id/ds club nederland 01/2010 la Bombe Citroën citroën id/ds club nederland 294 01/2010 8 Van vrouwen wordt gezegd dat ze bij de keuze van auto s vooral op de kleur af gaan. Ik heb een nieuwe auto gekocht. Hij is blauw, zeggen ze dan.

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Interview met DJ Kit T

Interview met DJ Kit T Interview met DJ Kit T Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar wie Kit-T nu precies is. Kun je ons wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Kitty Nendels, geboren in Kerkdriel en opgegroeid

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Het boek van Joop van Brecht

Het boek van Joop van Brecht Het boek van Joop van Brecht 1. Birkhoven 9 juli 2016 In Nederland ging de primeur voor het baanracen op het gras naar het bestuur van de Noord, Nederlandse, Motorclub. Die had na testen op de 800 meter

Nadere informatie

inhoud Wat doen wij Wie zijn wij Wat bieden wij Begroting Club van 50 Contact info

inhoud Wat doen wij Wie zijn wij Wat bieden wij Begroting Club van 50 Contact info info 2008 inhoud Wat doen wij Wie zijn wij Wat bieden wij Begroting Club van 50 Contact info WAT doen wij Motorclub Heerjansdam is een onderdeel van de Activiteiten Vereniging Heerjansdam (AVH). De motorclub

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

BMW M5 e39 van 2de eigenaar Prijs: 14.990,00 Bekeken: 297 keer sinds 28-07-10, 13:51 Link naar advertentie:

BMW M5 e39 van 2de eigenaar Prijs: 14.990,00 Bekeken: 297 keer sinds 28-07-10, 13:51 Link naar advertentie: pagina 1 van 7 Advertentienummer: 364305022 BMW M5 e39 van 2de eigenaar Prijs: 14.990,00 Bekeken: 297 keer sinds 28-07-10, 13:51 Link naar advertentie: http://link.marktplaats.nl/364305022 Adverteerder

Nadere informatie

Zomaar een clubavond

Zomaar een clubavond Zomaar een clubavond door Ig Nieuwenhuis Gewoon een vrijdagavond bij BCO, spelvorm paren, en eens zien wat er gebeurt. Mijn verzuchting dat paren niet mijn spelletje is, zal wel bekend zijn. Geïnspireerd

Nadere informatie

Nijverdal, juni 2012. Beste Rover liefhebber(s),

Nijverdal, juni 2012. Beste Rover liefhebber(s), Nijverdal, juni 2012 Beste Rover liefhebber(s), Hierbij de digitale nieuwsbrief van WWW.CLASSIC-ROVER.NL. We hebben een zeer drukke (rally) agenda gehad de laatste maanden en we hebben weer van alles te

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN

VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN http://www.edusom.nl Thema In en om het huis VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN Lesbrief 26. Herhaling thema Wat leert u in deze les? De woorden uit les 22, 23, 24 en 25. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

U bent van harte welkom in onze tent tijdens de trainingen of op de wedstrijddag. De koffie (van Cafema) staat klaar!

U bent van harte welkom in onze tent tijdens de trainingen of op de wedstrijddag. De koffie (van Cafema) staat klaar! Nieuwsbrief 2015 nummer 6 september 2015 Beste raceliefhebbers, Hierbij ontvangt u alweer de 6 e nieuwsbrief van het North Racing Kart Team Powered by Pitparts. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de

Nadere informatie

Race 3 Zaterdag 12 juli, TT circuit Assen

Race 3 Zaterdag 12 juli, TT circuit Assen Race 3 Zaterdag 12 juli, TT circuit Assen 06:00 uur.fris en fruitig omdat ik De nacht van Winschoten aan me heb voorbij laten gaan sta ik op om Roelf Bruins om 06:45 uur op te pikken. Roelf is vaker met

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

GT Weekend zaterdag 9 april - zondag 10 april 2016

GT Weekend zaterdag 9 april - zondag 10 april 2016 GT Weekend zaterdag 9 april - zondag 10 april 2016 TWEE DAGEN RIJDEN DOOR HET LIMBURGS HEUVELLAND, DE ARDENNEN EN DE EIFFEL. GT Weekend Twee dagen rijden door het Limburgs Heuvelland, de Ardennen en de

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Studentiko vervoer. Porsche 944S 1988:

Studentiko vervoer. Porsche 944S 1988: Porsche 944S 1988: Studentiko vervoer Brummen, half elf. Student Tim Berkenbosch heeft de koffie al klaar. Voor de deur staat een meer dan keurige Porsche 944 S uit 1988. Tim studeert in stijl, zoveel

Nadere informatie

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering WELKOM Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering 18-2-2017 Agenda Opening en mededelingen Vaststellen agenda Jaarverslag afd. Noord Brabant Financieel verslag Verslag kascommissie Decharge penningmeester

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Verslagje van het Plonkers-weekend in Arnhem.

Verslagje van het Plonkers-weekend in Arnhem. Verslagje van het Plonkers-weekend in Arnhem. Er is dit weekend weer wat afgeplonkt in Arnhem. Zaterdag door een 100-tal rijders en s zondags een 75-tal rijders. Triallisten zijn dus geen zondagsrijders,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Voorwoord: 2 e race Zandvoort DREIGING

Voorwoord: 2 e race Zandvoort DREIGING Voorwoord: Dreiging, Regen en storm? Start geld betalen en niet (durven) rijden mag namelijk wel, van onderuit gaan (verhoogd) risico van op je plaat gaan, om toch te rijden en misschien te horen ik heb

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto V Dynamic

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto V Dynamic HR-861-X Finnik Autorapport Fiat Grande Punto 1.4-16V Dynamic Deze Fiat Grande Punto komt uit 2008, werd geleverd van 01-07-2007 tot 31-01-2008 en kostte toen 15.980,-. Deze geïmporteerde personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto 1.2 Dynamic

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto 1.2 Dynamic 57-HTF-4 Finnik Autorapport Fiat Grande Punto 1.2 Dynamic Deze Fiat Grande Punto komt uit 2009, werd geleverd van 01-12-2005 tot 31-01-2008 en kostte toen 14.840,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Battle of the Beauties

Battle of the Beauties Battle of the Beauties Komend weekend verschijnen twee jonge dames aan de start van de European Women's Cup: Susanne Bolhaar en Bernice Sangers. Beide dames komen normaal in actie tijdens KNMV Cup wedstrijden,

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

GRONDJEKROEPEN IN NERO

GRONDJEKROEPEN IN NERO GRONDJEKROEPEN IN NERO ZWEMBADVERHALEN UIT DE GEMEENTE HOOGEZAND SAPPEMEER Mijn eerste zwemles in Nero Toen ik de leeftijd van 12 jaar had leek het me mooi om te kunnen zwemmen. Wij woonden sinds kort

Nadere informatie

Race verslag Speed Challenge ONK race 14 juni 2009, Assen. Zaterdag 13 juni, kwalificatie training 1. Overleg met de monteurs voor de eerste training.

Race verslag Speed Challenge ONK race 14 juni 2009, Assen. Zaterdag 13 juni, kwalificatie training 1. Overleg met de monteurs voor de eerste training. Race verslag Speed Challenge ONK race 14 juni 2009, Assen. Zaterdag 13 juni, kwalificatie training 1. Overleg met de monteurs voor de eerste training. Om 1200 uur begon de eerste kwalificatie training.

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Stichting Racing Team Noord Nederland

Stichting Racing Team Noord Nederland Stichting Racing Team Noord Nederland Racing Team Noord Nederland Voorwoord: Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwe presentatiemap van de Stichting Racing Team Noord Nederland. De inhoud van deze presentatiemap

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016 BOC Jaarvergadering 2016 BCC Zutphen, 30 januari 2016 Agenda 1. Ingekomen stukken en mededelingen 2. Verslag ALV 2015 (zie bijlage) 3. Terugblik op activiteiten jubileumjaar 2015 (secretaris) 4. Financieel

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

AJS 31 CSR 650cc twin 1959, origineel, mooi en in goede staat, met Nl. kenteken, 4750,- De Engelse Motorwinkel, tel 0346-352536, www.deengelse.

AJS 31 CSR 650cc twin 1959, origineel, mooi en in goede staat, met Nl. kenteken, 4750,- De Engelse Motorwinkel, tel 0346-352536, www.deengelse. AANGEBODEN MOTOREN AJS 31 CSR 650cc twin 1959, origineel, mooi en in goede staat, met Nl. kenteken, 4750,- De Engelse Motorwinkel, tel 0346-352536, www.deengelse.com AJS V-Twin 1000 cc 1934, 24,950. Yesterdays

Nadere informatie

De Vakantiefietser. Santos algemeen - uitgave zomer 2013. S nto

De Vakantiefietser. Santos algemeen - uitgave zomer 2013. S nto Santos algemeen - uitgave zomer 2013 S nto Wat passies al niet veroorzaken Santos en Robbert Je bent fietsliefhebber - een échte - met een eigen fietswinkel, een passie en een grenzeloze ambitie. Je wilt

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Citroën Genootschap. Welkom op onze technische meeting Gastheer Centre C6 Aalsmeer

Citroën Genootschap. Welkom op onze technische meeting Gastheer Centre C6 Aalsmeer Citroën Genootschap Welkom op onze technische meeting 2014 Gastheer Centre C6 Aalsmeer Programma ca. 10.00u ontvangst, koffie en (hernieuwde) kennismaking 10.30u Introductie C6 genootschap 10.45u Evaluatie

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

GT Weekend GT WEEKEND. TWEE DAGEN RIJDEN VANUIT KASTEEL ENGELENBURG MET EEN PRACHTIGE ROUTE OVER DE VELUWE, ACHTERHOEK EN DUITSLAND

GT Weekend GT WEEKEND. TWEE DAGEN RIJDEN VANUIT KASTEEL ENGELENBURG MET EEN PRACHTIGE ROUTE OVER DE VELUWE, ACHTERHOEK EN DUITSLAND GT Weekend zaterdag 15 oktober - zondag 16 oktober 2016 TWEE DAGEN RIJDEN VANUIT KASTEEL ENGELENBURG MET EEN PRACHTIGE ROUTE OVER DE VELUWE, ACHTERHOEK EN DUITSLAND GT Weekend Twee dagen rijden over de

Nadere informatie

seizoen gereden gaan worden. Mijn

seizoen gereden gaan worden. Mijn Assen Race 3 23-09- 03 Door: Jochem Havermans Voorwoord Vandaag 23 september zou de seizoen gereden gaan worden. Mijn is vandaag voor de eerste keer mee werd voor haar een leuke dag. de regen verreden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier.

Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier. !! Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier. Beste fietsvrienden en vriendinnen, De openingstocht Volgens de jarenlange traditie is in maart de openingstocht weer gereden. Om negen uur die ochtend

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Finnik Autorapport Seat Leon ST 1.6 TDI Style Ecom.

Finnik Autorapport Seat Leon ST 1.6 TDI Style Ecom. 9-XFH-95 Finnik Autorapport Seat Leon ST 1.6 TDI Style Ecom. Deze Seat Leon ST komt uit 2014, werd geleverd van 01-10-2013 tot 30-06-2015 en kostte toen 28.484,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Interview met Pam M Jones

Interview met Pam M Jones Interview met Pam M Jones Door Timen van Ark, Radio presentator bij www.countryland.nl Programma Countryland Café Uitzending 10-09-2016 We hebben vandaag hier een artiest die ook een beetje bekendheid

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

SPONSORMAP. Wie zijn de Go Girls? Contact

SPONSORMAP. Wie zijn de Go Girls? Contact SPONSORMAP Wie zijn de Go Girls? De Go Girls zijn een aantal dames met dezelfde passie: motoren! In het najaar van 2008 besloten zij een team te vormen en deel te nemen aan de Z.A.C. -endurance (Zomer

Nadere informatie

1. Hoeveel uur per week zaten jongeren op internet in 2009?

1. Hoeveel uur per week zaten jongeren op internet in 2009? Hoofdstuk 1 - Oefening 17 Leesdossier Opdracht 1 Lees de tekst Wat doen jongeren op internet? U gebruikt de leeskaart: zoekend lezen. Beantwoord daarna de vragen. Wat doen jongeren op internet? Onder 13-

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

Eigenbouw Softail 145 c.i. (bijna 2400 cc!!)

Eigenbouw Softail 145 c.i. (bijna 2400 cc!!) Eigenbouw Softail 145 c.i. (bijna 2400 cc!!) In 2003 werd door S&S het 45- jarige bestaan gevierd. Ook bestond Harley-Davidson 100 jaar in 2003. S&S besloot als een eerbetoon aan de originele oprichters

Nadere informatie

Wat doen jongeren op internet?

Wat doen jongeren op internet? Hoofdstuk 1 - Oefening 17 - Leesdossier Opdracht 1 Lees de tekst Wat doen jongeren op internet? U gebruikt op de leeskaart Zoekend lezen. Beantwoord daarna de vragen. Leeskaart Zoekend lezen Wat doen jongeren

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)er, Heb je het ook gemerkt? Het was meer dan 20 graden

Nadere informatie

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Aniversare 2wd

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Aniversare 2wd 85-XPD-1 Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Aniversare 2wd Deze Dacia Duster komt uit 2012, werd geleverd van 01-05-2011 tot 31-10-2012 en kostte toen 18.730,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport Peugeot Partner 170C 1.4 CNG

Finnik Autorapport Peugeot Partner 170C 1.4 CNG 06-VNJ-4 Finnik Autorapport Peugeot Partner 170C 1.4 CNG Deze Peugeot Partner komt uit 2008, werd geleverd van 01-12-2003 tot 31-01-2008 en kostte toen 22.300,-. Deze originele Nederlandse bedrijfswagen

Nadere informatie

UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER. Busvervoer naar Utrecht en Den Haag

UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER. Busvervoer naar Utrecht en Den Haag UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER Busvervoer naar Utrecht en Den Haag Peiling busvervoer Den Haag Formulier toegestuurd aan 78 kinderen 51 antwoorden ontvangen (65%) Bus Carpool Eigen vervoer Argumenten voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 September 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie