Voorwoord. Luctor et emergo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Luctor et emergo"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Voorwoord Luctor et emergo Slot Loevestein heeft zich de afgelopen tien jaar zeer goed ontwikkeld. De museale functies zijn geprofessionaliseerd, er zijn weer financiële reserves, het betrokken team medewerkers en vrijwilligers is versterkt met enthousiaste nieuwe collega s en bezoekers weten Loevestein nog steeds goed te vinden en waarderen. In het jaar dat Loevestein zijn 650-jarig jubileum viert, bruist het museum van de toekomstplannen en initiatieven om zichzelf te vernieuwen. Alle reden voor een feestje dus! Toch is er van een verjaardagscadeau geen sprake, nu de politieke discussie is losgebarsten over de maatschappelijke relevantie van cultuur in het algemeen en de Rijksmusea in het bijzonder. In het 650-jarig bestaan van Loevestein wordt die discussie niet voor het eerst gevoerd. De pas in eigen beheer verschenen publicatie Loevestein ontrafeld, 650 jaar bouwgeschiedenis haalt een paar mooie voorbeelden aan. Aan het einde van de 16e eeuw was het middeleeuwse Loevestein als verdedigingswerk hopeloos verouderd. Er werd serieus overwogen het te slopen. Tot de Spanjaarden in 1574 Woudrichem en Zaltbommel innamen. Voordat ze ook Loevestein konden innemen, besloot Willem van Oranje in 1575 Loevestein niet te slopen, maar juist te moderniseren. Loevestein werd gered door zijn strategische ligging. In de 19e eeuw was de vesting weer verouderd en weer dreigde de slopershamer. Deze keer werd Loevestein gered door ing. J. Muschart. In opdracht van het Ministerie van Oorlog maakte hij een plan om kasteel en vesting aan te passen aan de toenmalige eisen van aanval en verdediging. Maar, vond hij, Loevestein moest ook als monument bewaard blijven vanwege de gevangenschap van Hugo de Groot in het slot twee eeuwen eerder. Zijn historisch besef ging zelfs zo ver dat verhoging van de wallen en een verschuifbaar dak op het kasteel te verkiezen waren boven sloop. Alles om de voormalige cel van Hugo de Groot te bewaren voor het nageslacht. Na de Eerste Wereldoorlog is Loevestein nog een keer van de ondergang gered. Het complex was totaal uitgeleefd door de mobilisatie en gebrek aan onderhoud. Deze keer greep de publieke opinie in. Onder druk van berichten in de media vroeg Tweede Kamerlid Ter Hall aan de minister van Onderwijs of het hem bekend is dat het Slot Loevestein in ergerlijk vervallen staat verkeert [ ] Zo nee, wil de minister dan onverwijld tot zulk een onderzoek opdracht geven met het verzoek aan de commissie een rapport aan hem uit te brengen onder het aangeven tevens van doeltreffende maatregelen, om dit het meest tot de herinnering der Nederlanders sprekend historisch monument te restaureren en in waardigen toestand te onderhouden? Het had effect: ondanks de crisisjaren werd er tot 1940 maar liefst gulden voor de restauratie uitgetrokken. Uit voorgaande anekdotes blijkt dat onze voorouders de monumentale betekenis van Loevestein al op waarde wisten te schatten. Anno 2011 is de militair strategische rol van Loevestein uiteraard van geen belang meer. Evenmin is er sprake van achterstallig onderhoud. Onverminderd belangrijk is echter de plaats die het heeft in onze nationale geschiedenis. Terecht is Hugo de Groot opgenomen in de Canon van Nederland als grondlegger van het Volkenrecht. Loevestein is de plaats waar de herinnering aan hem en zijn vrije denken levend wordt gehouden, een plaats waar we stilstaan bij de wordingsgeschiedenis van Nederland en onze nationale identiteit gevoed wordt. Juist in deze tijd is dat van onschatbare waarde. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Loevestein ook deze politieke en financiële crisis zal overleven. Ien Stijns, directeur 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Directie 4 Collectie 5 Onderzoek en documentatie 6 Publiek 7 Activiteiten 8 Educatie - scholen 9 Educatie gezin 10 Marketing & Sales 11 Commerciële activiteiten 12 Personeel en organisatie 13 Veiligheid en preventie 14 Jaarrekening 15 Partners en samenwerking 17 Projecten 18 Facilitaire zaken 19 Colofon 26 Bijlagen I II III IV V Prestatieafspraken Organigram Overzicht bezoekers Samenstelling en profiel Raad van Toezicht Partners 3

4 Directie Financiële positie Het jaar 2010 is afgesloten met een positief resultaat van Het eigen vermogen is hierdoor toegenomen tot Dit vermogen is grotendeels niet vrij besteedbaar, maar toegevoegd aan bestemmingsfondsen. De algemene reserve is per 31 december en gereserveerd voor financiële tegenslagen. Het bestemmingsfonds OCW bevat een bedrag van , dat wordt ingezet als eigen bijdrage in de financiering van fase 1 van het masterplan. Voor een integraal Veiligheidsplan is nu beschikbaar. Dit wordt - tegelijk met fase 1 van het masterplan - in de huidige beleidsperiode besteed. Toekomstvisie Loevestein heeft zich de afgelopen 10 jaar zeer goed ontwikkeld. De financiën zijn op orde, er is een solide organisatiestructuur en bezoekers weten Loevestein goed te vinden en waarderen. Toch is de nabije toekomst zeer onzeker, omdat de culturele basisinfrastructuur in 2013 ingrijpend zal veranderen. Of Loevestein dan nog deel uitmaakt van het nieuwe museale bestel, wordt naar verwachting in de tweede helft van 2011 duidelijk. Loevestein voldoet ruimschoots aan de criteria van de staatssecretaris en zal er alles aan doen om zijn voortbestaan ook voor toekomstige generaties te garanderen. publiekspresentaties en een bezoekerscentrum over de Hollandse Waterlinie gerealiseerd in de vesting. In 2010 zijn een schetsontwerp van de presentaties en een definitief ontwerp van het masterplan fase 1 opgeleverd. De totale kosten voor deze fase zijn geraamd op De fondswerving hiervoor verloopt voorspoedig, maar is nog niet afgerond en wordt voortgezet in Raad van Toezicht De Raad heeft in 2010 vergaderd op 31 mei, 26 augustus en 3 december. De directeur heeft alle vergaderingen bijgewoond en de nodige informatie verstrekt. Behandeld zijn onder andere de begroting 2010 en 2011, jaarstukken 2009, lopende projecten, publieksbeleid, personele aangelegenheden en bezuinigingen. De voorzitter en financiële expert hebben op 20 april 2011 de jaarstukken 2010 besproken met de accountant. Aansluitend heeft de Raad het jaarverslag goedgekeurd. Er was geen aanleiding het profiel van de Raad van Toezicht in 2010 te wijzigen. Een lid dat het vertrouwen geniet van de medewerkers wordt in 2011 benoemd en voorgesteld aan het personeel. De leden zijn daarnaast uitgenodigd voor diverse informele bijeenkomsten. Masterplan Het project masterplan vesting Loevestein is officieel gestart in 2009 met het opstellen van een voorontwerp voor fase 1. In deze fase staan verbetering van de kwaliteit en capaciteit van de publieksopvang centraal. Hiervoor worden verschillende gebouwen aangepast. Tegelijkertijd worden 4

5 Collectie Collectieregistratie De gegevens in AdLib zijn geüpdatet en uitgebreid. Op 31 december 2010 registreerde AdLib objecten, een kleine toename ten opzichte van 2009 (2.102 items). Het registreren, invoeren en begeleiden van de fotografie is grotendeels gedaan door een vrijwilliger van de Historische Commissie. Er is ook begonnen met het opschonen van de thesaurus. Een goede thesaurus en heldere invoerinstructie zijn noodzakelijk, omdat de collectieregistratie voortaan door meerdere vrijwilligers zal worden gedaan. Na de voorbereiding in 2010 start begin 2011 een testperiode. De archeologische zoldercollectie is grotendeels geregistreerd in Cardbox, het registratiesysteem van de Werkgroep Loevesteyn. Het aantal geregistreerde objecten is in 2010 toegenomen van tot objecten of groepen. Hiermee is het vastleggen van het vondstmateriaal voltooid. Vanaf 2011 wordt Cardbox niet meer actief gebruikt; de registratie wordt overgezet naar AdLib en er worden ook foto s toegevoegd. Cardbox blijft de komende jaren wel in gebruik om gegevens over te nemen en te controleren. Passieve en actieve conservering Er zijn dit jaar weinig conserverende handelingen en restauraties aan de archeologische collectie verricht. Wel zijn veertig boeken gerestaureerd door de Werkgroep, onder toezicht van de conservator. Het depot is schoongemaakt en deels opnieuw ingericht. Een vrijwilliger heeft vervolgens een standplaatscontrole uitgevoerd, de fysieke staat van de collectie gecontroleerd en deels op foto vastgelegd. Het klimaat is twee keer gecontroleerd door het Gelders Erfgoed. Collectievorming, verwerving en afstoting De collectie is niet uitgebreid met schenkingen of aankopen. Wel zijn drie boeken voor de werkbibliotheek aangeschaft. Er zijn nog steeds twee uitstaande bruiklenen (pijpenkoppen aan het Gorcums Museum) en 13 instaande bruiklenen. Wel zijn een aantal Schotse vlaggen tijdelijk in bruikleen gegeven aan Scots Heritage. Collectiebeheer Volgens afspraken met de Erfgoedinspectie is in januari 2010 de bruikleenovereenkomst met het Ministerie van OCW geüpdatet. De resultaten van de Erfgoedmonitor 2009 zijn ontvangen en de Erfgoedmonitor 2010 is ingevuld. Deze verving het jaarlijkse inspectiebezoek. Met het Provinciaal Depot is de afspraak gemaakt dat alle archeologische vondsten binnen de vesting Loevestein automatisch een bruikleen worden aan de Stichting Museum Slot Loevestein. 5

6 Onderzoek en documentatie Onderzoek Er is veel onderzoek gedaan voor het project 1000 bommen en granaten en de publicatie Loevestein ontrafeld. Hiervoor zijn diverse archieven geraadpleegd. Dit heeft ook geleid tot het ontwikkelen van nieuwe verhalen en activiteiten in de vesting. Daarnaast is input geleverd voor het masterplan en Beleef mijn Gelderland. Voor externen zijn diverse artikelen geschreven, zoals voor het Gelders kastelenboek dat verschijnt in 2012/13. Voor het oral history project zijn twee nieuwe interviews afgenomen. Publicatiereeks Slot Loevestein brengt een wetenschappelijke publicatiereeks in vijf delen uit over de geschiedenis van Loevestein. Het eerste deel is in 2010 geschreven en verschijnt in 2011 onder de titel Loevestein ontrafeld, (650 jaar bouwgeschiedenis). Archeologie/Werkgroep Loevesteyn Omdat er geen bodemverstoringen waren, is er geen veldwerk uitgevoerd. Leden van de Werkgroep Loevesteyn hebben in 2010 veel tijd besteed aan de publicatie over de bouwhistorie. Daarnaast heeft de Werkgroep bijgedragen aan publieksactiviteiten. Samenwerking De conservator heeft meegewerkt aan de Commissie normering voor het nieuwe museumregister. Ook nam zij deel aan het opstellen van een Code Culturele Diversiteit en droeg zij bij aan het Rotterdamse Q-mus-project. Voor de Vestingstedendagen 2011 zit zij in de commissies programmering en educatie en met het Gorcums Museum is samengewerkt voor de tentoonstelling Het Genie van Gorcum. Een afvaardiging van Slot Loevestein en de Stichting Vrienden heeft een tweedaags bezoek gebracht aan Burg Altena in Duitsland. Op het programma stond onder andere een lezing van Herr Prof. Udolph over de herkomst van de naam Altena. 6

7 Publiek Openstelling Slot Loevestein is in uur open geweest voor publiek; ieder weekend van uur, van mei tot en met september dagelijks (maandag van uur, dinsdag tot en met vrijdag van uur) en de schoolvakanties buiten het seizoen van uur. Buiten de vaste openstelling zijn ook op reservering rondleidingen en groepsbezoeken aangeboden. Tijdens Loevestein Bewoond en het Midwinterfeest waren de openingstijden aangepast. Bezoekers In 2010 hebben mensen de vesting bezocht. Hiervan bezochten personen het kasteel, een lichte daling ten opzichte van 2009 (70.187). Door het slechte weer zijn vooral de evenementen Loevestein Bewoond en het Midwinterfeest minder goed bezocht. Het aantal reguliere bezoekers is juist toegenomen van tot De verhouding kasteelvestingbezoek is verbeterd: in 2009 bracht 58% van alle bezoekers een bezoek aan het kasteel, in 2010 is dit percentage toegenomen naar 60%. Ook bezochten mensen (67%) de vaste opstelling van de collectie in de soldatenhuisjes. Audiotour In juni 2010 is een audiotour geïntroduceerd. In het kasteel zijn diverse luisterpunten; bezoekers kunnen er kiezen voor een algemeen en eventueel aanvullend verhaal over de vroegere functie van de betreffende ruimte. De verhalen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels te beluisteren. Sinds juni hebben mensen gekozen voor een kasteelbezoek met audiotour. FietsTOP De dienstverlening van Loevestein is uitgebreid met een Fietstop. Fietstops zijn servicelocaties in het fietsroutenetwerk Rivierenland. Men kan er een fiets- of wandeltocht starten, tot rust komen of een bezienswaardigheid bekijken. Op 29 mei werd in Slot Loevestein de Fietstop officieel geopend door de wethouder Recreatie en Toerisme van de gemeente Zaltbommel, Han Looijen. Bij elke Fietstop kan men veilig en gratis de auto parkeren, iets eten en drinken, gratis fietsroutes en andere toeristische informatie krijgen, kleine fietsreparaties uitvoeren en gratis een elektrische fiets opladen. Museumweekend Ook dit jaar was het thema van het Museumweekend Laat je verleiden. Op 10 en 11 april 2010 werden bezoekers in Slot Loevestein verleid om zelf actief te worden als archeoloog door scherven te determineren. Seizoensopening Nieuwe Hollandse Waterlinie Tijdens de seizoensopening van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bood Slot Loevestein een Rats, Kuch & Bonen arrangement aan. Dit bestond uit een wandeling door het natuurgebied rond het kasteel met een stevig soldatenmaaltje onderweg en verhalen over Loevestein als soldatendorp. 7

8 Activiteiten Napoleontische exercities: vrij entree (laatste zondag januari, februari, maart & november) Soldatenhuisje Bewoond: vrij entree (7 weekends van juni-september) Demonstraties valkenier: vrij entree (3 mei, 5 juli, 26 juli, 16 augustus) Demonstraties boogschieten: vrij entree (2 mei, 20 juni, 4 juli, 1 augustus) Middeleeuws tableau vivant van De Meyden van Loevesteyn : vrij entree (10 & 11 juli, 21 & 22 augustus) Korenfestival: vrij entree (17 september) Loevestein Bewoond: bezoekers (23 & 24 oktober) Concerten Oude Muziek e.a.: bezoekers Theater Nomade, Neerlands Trots in Barre Tijden deel 2: 131 bezoekers (10, 11 & 12 november) 2e Midwinterfeest: bezoekers (24, 27 & 28 december) 8

9 Educatie - scholen Educatie is geen emmer vullen, maar een vuur aansteken (Plutarchus) Primair onderwijs Het aanbod voor basisscholen is verbeterd. Door het vervallen van de standaard rondleiding ontbrak een passend aanbod voor scholen. Bij een zelfstandig bezoek aan het kasteel krijgen scholen nu gratis een speurtocht mee. Ook hoeven begeleiders geen entree meer te betalen, waardoor het bezoek aantrekkelijker wordt. Voor schoolreisjes zijn verschillende dagprogramma s gemaakt. Honderden leerlingen hebben een bezoek aan het kasteel gecombineerd met een andere activiteit: Expeditie Loevestein (222 leerlingen); GPS Geuzentocht (241 leerlingen); Indoor speelparadijs Kids Castle in Hedel (166 kinderen); Excursieboerderij Melk-drive in Genderen (25 kinderen). Optioneel kan een lunch of vervoer per bus of boot worden bijgeboekt. Begin 2010 hebben 500 scholen een mailing ontvangen met het nieuwe aanbod en is een persbericht verstuurd. Loevestein is ook opgenomen in het aanbod van KultuurKonnekt, een onafhankelijke bemiddelaar voor cultuureducatie in Rivierenland. Door deze acties hebben leerlingen van het primair onderwijs een bezoek gebracht aan Slot Loevestein, 30% meer dan in Informatiepakketten Voor spreekbeurten en werkstukken zijn gratis informatiepakken te downloaden van de website. Slot Loevestein is 736 keer gedownload, Kastelen in Nederland 479 keer en Hugo de Groot 562 keer. Expeditie Loevestein Expeditie Loevestein is een jeugdprogramma van het Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer, waarbij jeugd en natuurbeleving centraal staan. Er vallen diverse activiteiten onder; individuen, groepen of klassen kunnen kiezen welk onderdeel het best bij ze past. De museumwinkel verzorgt de verkoop van landschapskaarten en de uitleen van speurspellen en PDA s. Struintochten, PDA en speurspel zijn opgenomen in het aanbod van schoolreisjes. Sommige onderdelen worden incidenteel ook aangeboden bij evenementen. Sinds de start in maart 2009 zijn ruim kinderen en bijna begeleiders op expeditie gegaan rond Loevestein. Voortgezet onderwijs In totaal hebben leerlingen uit het voortgezet onderwijs in schoolverband een bezoek gebracht aan Slot Loevestein, meestal in een rondleiding. Daarnaast hebben 279 jongeren met een CJP-pas zelfstandig het kasteel bezocht. Ook van de gratis online webquest over Hugo de Groot - een digitaal lespakket dat past binnen het profiel cultuur en maatschappij - werd meer gebruik gemaakt dan vorig jaar; in 2010 zijn interne webpagina s bezocht (589 in 2009). Educatieve visie Voor de ontwikkeling van educatieve activiteiten is een leidraad opgesteld. Hierin is onze visie opgenomen: een bezoek aan Loevestein moet geen geschiedenisles zijn, geen opsomming van feiten, maar inspireren, de fantasie prikkelen en uitnodigen tot (inter)actie. Deze visie geeft richting aan toekomstige activiteiten en projecten voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. 9

10 Educatie - gezin Anyone who makes a distinction between Education and Entertainment doesn t know the first thing about either (Marshall McLuhan) GPS Geuzentocht De GPS Geuzentocht vertelt op speelse wijze het verhaal van De Opstand tegen de Spanjaarden. De tocht wordt gedaan als kinderfeestje, maar ook in gezinsverband en als (onderdeel van) een schoolreis. In totaal hebben 959 kinderen de Geuzentocht gedaan. Reiscoffer De Reiscoffer, het lespakket over de middeleeuwen, is door 654 kinderen in gezinsverband gebruikt bij een bezoek aan het kasteel en door 398 leerlingen in schoolverband. Kinderrondleiding Het aantal deelnemers aan een kinderrondleiding loopt al enige jaren terug. Er wordt daarom gewerkt aan vernieuwing van de kinderrondleiding. In 2010 hebben 617 kinderen met 257 begeleiders een verklede kinderrondleiding gevolgd. Speuren naar Sporen De educatieve tocht Speuren naar Sporen laat kinderen kennismaken met de collectie van Slot Loevestein. Mede door de laagdrempelige prijs van 0,50 is de speurtocht in 2010 door kinderen gedaan. Workshops In 2010 deden 757 kinderen mee aan diverse workshops, waarvan 662 tijdens het Midwinterfeest. Tijdens schoolvakanties zijn inloopworkshops aangeboden in (combinatie met bezoek aan) het kasteel. 10

11 Marketing & sales Publieksonderzoek Met Hogeschool Windesheim is in 2010 aanvullend publieksonderzoek uitgevoerd, waarin voor het eerst vestingbezoekers zijn ondervraagd. Ook is er inzicht gekregen in bezoekersmotieven volgens het BSR belevingsmodel: 35% kenmerk bescherming (zoekt rust en ontspanning, dagelijkse sleur doorbreken en zich terugtrekken), 33% kenmerk harmonie (mooi weer, lekker eten en genieten, gezellig samen zijn) en 31% kenmerk vitaliteit (zoekt avontuur, cultuur en sportiviteit, wil eropuit trekken, actie en avontuur beleven en eigen horizon verbreden). De belangrijkste conclusies van dit onderzoek worden verwerkt in het marketingplan 2011, waarmee de segmentatie op basis van interesse in cultuur en/ of natuur verder wordt verdiept. De algehele waardering voor Loevestein was in 2010 (net als in 2009) een 7,9. Musea in hetzelfde genre scoorden in 2010 een 8. Website In 2009 is een nieuwe website gelanceerd. Deze is in 2010 uitgebreid met een webgallery en dynamische foto s, tegelijkertijd zijn het ontwerp en de functionaliteit verbeterd. Via Google Analytics worden de webstatistieken bijgehouden. In 2010 trok de site unieke bezoekers, gemiddeld 498 per dag. Een piek was op zondag 25 juli met unieke bezoekers. Van het totaal is 77% uniek bezoek en 23% herhalingsbezoek, 96% komt uit Nederland en de overigen uit België, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. Presentje voor kids Sinds 2010 is een klein cadeautje inbegrepen bij een kinderkaartje: een helmpje, kroontje, speurtocht of koelkastmagneet. Dit gebaar wordt zeer gewaardeerd en dus ook in 2011 voortgezet. Promotie Sinds 2010 wordt een dashboard bijgehouden van de free publicity in de gedrukte media. Er is een totale advertentiewaarde van 2 miljoen euro geregistreerd, met name door de Slag om Loevestein. In 2011 wordt de free publicity online en op rtv hieraan toegevoegd. Loevestein heeft ook weer meegedaan aan collectieve promotiemogelijkheden van partners en brancheorganisaties, zoals het Museumweekend, de Fortenmaand (september) en de Week van de Geschiedenis (oktober). Namens de Vesting3hoek was Slot Loevestein aanwezig bij het Altena Biesbosch Weekend in Fort Altena (april), de Open Havendag in Gorinchem (mei) en de Botenbeurs in Gorinchem (september). Het team van de promotiecommissie heeft in april een promotietour gemaakt langs accommodaties, bibliotheken en VVV s in de regio. Slag om Loevestein In zes spannende afleveringen van de regionale omroepen Gelderland, Brabant en Utrecht gingen vier koppels de strijd aan met elkaar in de Slag om Loevestein. De inzet: een baan als beheerder én bewoners van het complex. Elke aflevering werden verschillende opdrachten uitgevoerd, van het organiseren van een evenement tot het ontvangen van een VIP. De finale bestond uit een brandoefening en het schrijven van een visie op de toekomst van Slot Loevestein. Mylan Lin en Manon Schuch uit Breda werden gekozen tot jurywinnaar en wonnen uiteindelijk ook de finale. Mylan is op 1 september begonnen als een van de twee beheerders van de vesting. De verhuizing naar de dienstwoning in de vesting volgt in

12 Commerciële activiteiten De economische crisis had ook in 2010 nog invloed op het aantal zakelijke ontvangsten. Wel is een licht herstel zichtbaar. De inkomsten uit besloten ontvangsten en huwelijken zijn toegenomen met ten opzichte van 2009 tot een totaal van Besloten ontvangsten In het kasteel zijn 44 partijen in besloten kring ontvangen, waarbij gasten aanwezig waren. Dit is een kleine toename ten opzichte van 2009, maar nog steeds ver onder het niveau van De Schotse Kamer is negen keer verhuurd voor een vergadering of andere kleine bijeenkomst. Hierbij waren in totaal 121 gasten aanwezig. Huwelijken Er zijn in Loevestein elf huwelijken gesloten in Hierbij waren 766 gasten aanwezig. Een deel heeft aansluitend of voorafgaand aan het huwelijk een rondleiding gekregen, een arrangement in de taveerne afgenomen of een avondontvangst in het kasteel gehad. Foto-opnames De inkomsten uit bruidsreportages, fotoshoots en filmopnames zijn met 433 toegenomen tot in In 2009 was dit Bed & Breakfast De Bed & Breakfast in de vesting heeft het met een bezetting van 88 nachten nog beter gedaan dan in 2009 (80). In totaal brachten 229 volwassenen en 44 kinderen één of meerdere nachten in de vesting door. Er wordt het hele jaar door gebruik van gemaakt, ook in de wintermaanden. De Bed & Breakfast en de taveerne worden geëxploiteerd door Hutten Catering. 12

13 Personeel en organisatie Afgelopen jaar is de organisatiestructuur niet veranderd. De vacature van beheerder/bewoner is met ingang van 6 september 2010 ingevuld. De huidige bewoners verlaten de vesting in maart De in 2009 ingevoerde organisatiestructuur is nu op volle sterkte met een totale formatie van 13,01 fte. De medewerker financiën bereikt de pensioengerechtigde leeftijd op 1 maart De werving voor een nieuwe medewerker financiën is in augustus gestart. De directie stelt zich ten doel persoonlijke ontwikkelingsprogramma s (POP) te maken voor Uitvoering hiervan staat onder druk door de bezuinigingen die zijn opgelegd. In functioneringgesprekken met het managementteam zal een behoeftepeiling worden gedaan. De organisatie heeft een hoog ambitieniveau en weet met een klein team ontzettend veel te bereiken. Dat vergt veel flexibiliteit van de medewerkers, maar er zijn geen signalen dat er grenzen overschreden worden. Het totale ziekteverzuim was 1,22%, waarvan 1,03% onder vaste medewerkers en 3,02% onder tijdelijke medewerkers. In 2009 was dit 0,74%. Mutaties Twee museummedewerkers zijn respectievelijk op 1 en 24 augustus 2010 in dienst gekomen, een museummedewerker is uit dienst gegaan op , een op en twee op Vrijwilligers In 2010 is een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld en ingevoerd: Vrijwilligers, (t)rots van Loevestein! Het nieuwe beleid sluit beter aan bij de huidige maatschappij en organisatie. Naast vaste vrijwilligers zal Loevestein steeds vaker vrijwilligers projectmatig inzetten. Ook hebben de eerste 17 leerlingen van het voortgezet onderwijs in 2010 hun maatschappelijke stage (20-30 uur) bij Loevestein vervuld. Dit is zo goed bevallen dat het vervolgd zal worden. Er hebben zich 7 nieuwe vrijwilligers aangemeld in 2010, 6 vrijwilligers zijn uitgeschreven. Loevestein moest afscheid nemen van een vrijwilliger door overlijden, maar mocht ook een 10-jarig jubileum vieren. In totaal waren 72 vrijwilligers actief in zes commissies, samen 4,3 fte (3,6 in 2009). Op 6 oktober is voor alle vrijwilligers en personeelsleden een gezamenlijke personeelsdag georganiseerd. Arbobeleid De laatste Risico Inventarisatie & Evaluatie heeft in 2005 plaatsgevonden. Met de komst van de nieuwe beheerder in september is de functie van preventiemedewerker weer structureel ingevuld. De aandacht blijft primair uitgaan naar veiligheid op de werkplek en goed om kunnen gaan met veiligheidsmiddelen. Aan het begin van ieder seizoen is er een opfriscursus voor de museummedewerkers en wordt een in company training BHV en reanimatie gegeven. Scholing Eind 2009 is het scholingsproject met het VSBfonds formeel afgesloten. De gidsen hebben in 2010 nog afrondende trainingen educatie en presentatievaardigheden gehad. De projectmedewerker haalde in januari het certificaat PRINCE2. De directeur en medewerker marketing & sales hebben een workshop LinkedIn gevolgd. 13

14 Veiligheid & preventie Veiligheidsplan Een calamiteit in 2009 maakte de noodzaak duidelijk van een noodstroomaggregaat (NSA) of een aansluiting. Bij de ontwikkeling van het veiligheidsplan is hier rekening mee gehouden. Naar verwachting zal de aansluiting in 2012 gerealiseerd worden, tegelijk met de verplaatsing van hoog- en laagspanning uit het Arsenaal in fase 1 van het masterplan. Ontruimingsoefening Op 18 oktober is de jaarlijkse ontruimingsoefening gedaan. Deze keer werd de vaste opstelling van de collectie in de soldatenhuisjes ontruimd in samenwerking met de brandweer van Brakel. Door een brand in een van de soldatenhuisje moest de expositie worden ontruimd en de collectie naar de evacuatieplaats vervoerd. Ook moesten twee slachtoffers door BHV ers en de brandweer in veiligheid gebracht worden. Bedrijfshulpverlening Loevestein heeft inmiddels zeven gediplomeerde Bedrijfshulpverleners (BHV) in dienst. Ieder jaar volgen zij een herhalingscursus. Een medewerker is extra opgeleid. De nieuwe beheerder heeft de opleiding beheerder brandmeldinstallatie gevolgd en het diploma behaald op 17 december. 14

15 Jaarrekening Resultaat Het boekjaar 2010 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van Dit is toegevoegd aan het eigen vermogen volgens de richtlijnen van het handboek musea: Algemene reserve Bestemmingsfonds OCW Bestemmingsfonds OCW project veiligheid Eigen vermogen Het eigen vermogen is grotendeels niet vrij besteedbaar. De algemene reserve is wel vrij besteedbaar en bedraagt per 31 december Deze reserve is bedoeld om financiële tegenslagen op te vangen. Het eigen vermogen is als volgt verdeeld: in euro s Eigen vermogen Toevoeging 2010 Algemene reserve Bestemmingsfonds OCW Bestemmingsfonds OCW project veiligheid Balans per 31 december 2010 in euro s ACTIVA Materiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totale Activa PASSIVA Algemene reserve Bestemmingsfonds OCW Bestemmingsfonds OCW project veiligheid Totaal Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale passiva

16 Categoriale exploitatierekening 2010 Baten BATEN Directe opbrengsten Entreegelden Museumkaarten Winkelverkopen Indirecte opbrengsten Zakelijke activiteiten Doorberekende huur Doorberekende personeelskosten Subsidie OCW Overige subsidies/bijdragen Directe opbrengsten Directe Directe Indirecte opbrengsten opbrengsten Indirecte Subsidie opbrengsten exploitatie Subsidie exploitatie huur Subsidie Projectsubsidie huur veiligheid Projectsubsidie Overige subsidies veiligheid Rentebaten/-lasten Overige subsidies Totale bijdragen LASTEN Lasten Salarislasten Afschrijvingen Huren Aankopen Overige lasten Rentebaten/-lasten Totale lasten EXPLOITATIERESULTAAT Salarislasten Salarislasten Afschrijvingen Afschrijvingen Huren Huren Aankopen Aankopen Overige lasten Overige Overige Rentebaten/-lasten Rentebaten/-lasten Rentebaten/-lasten 16

17 Partners en samenwerking Vesting3hoek Sinds 2010 is ook het Toeristisch Recreatief Informatie Punt (TRIP) Zaltbommel vertegenwoordigd in de Vesting3hoek. Er is een strategisch en operationeel marketingplan gemaakt. Dit leidt tot een vernieuwd aanbod. Van april-september werd voor cultuurliefhebbers de tentoonstelling Beelden langs de Rivier georganiseerd in de Vesting3hoek en in september het tweede Korenfestival. Er zijn drie nieuwe arrangementen ontwikkeld, zoals happen & trappen voor fietsers en een arrangement voor de zakelijke markt. Ten slotte is een nieuwe website gelanceerd met nieuwsbriefmodule. De eerste nieuwsbrief is eind 2010 verzonden. ARK Natuurontwikkeling/WNF/SBB De samenwerking met ARK is verder uitgebreid. In opdracht van het Wereld Natuurfonds en Staatsbosbeheer ontwikkelt ARK natuurproducten- en activiteiten. Onder de noemer Expeditie Loevestein worden een aantal natuurproducten in de museumwinkel aangeboden, zoals een landschapskaart en een speurspel. Een medewerker van Loevestein is 8 uur per week gedetacheerd voor administratieve ondersteuning aan Expeditie Loevestein. Stichting Vrienden Het bestuur van deze stichting werkt samen met het museum om private middelen te genereren ten behoeve van nieuwe museale presentaties. Deze middelen komen uit donaties van zowel particulieren (de Vriendenkring) als bedrijven (de Leenheren van Loevestein). Op 31 december 2010 waren er 75 volwassen Vrienden, 32 jeugdige Vrienden (totaal 107) en 58 Leenheren. Dijk van een Delta Twaalf recreatieondernemers hebben het initiatief genomen voor de pilot Dijk van een Delta. Hierin worden regionale beeldverhalen gebruikt als instrument voor nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling in de Nederlandse delta. Het uiteindelijke doel van het project Dijk van een Delta is een brug te slaan naar nationale en internationale toeristische promotie van de Nederlandse delta door het ontwikkelen en aanbieden van aantrekkelijke ontdekkingsen verblijfsarrangementen, die gebaseerd zijn op de regionale beeldverhalen. In de pilot werken provincies, recreatieondernemers en andere overheden actief samen. Het Munnikenland/Loevestein is zo n plek van ontwikkeling, evenals De Biesbosch, Heerlijkheid Mariënwaerdt, molens Kinderdijk en Buitengoed Panoven. In 2010 zijn een inspiratieatlas en masterplan ontwikkeld; hierin wordt op beeldende wijze inzichtelijk hoe het motto overleven met water beleefbaar kan worden gemaakt. Ruimte voor de Rivier Eind 2008 heeft de staatssecretaris van VWS instemming verleend om het voorkeursalternatief voor het Munnikenland uit te werken in een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan is door voormalig minister Eurlings goedgekeurd in juni Er is gestart met een gecombineerde procedure voor het nieuwe bestemmingsplan en de vergunningaanvragen. Na afronding van de procedures kan de uitvoering van de plannen beginnen. De uitvoering moet uiterlijk in 2015 klaar zijn. 17

18 Projecten 1000 Bommen en granaten, een explosieve vesting! Een interactieve publiekspresentatie over Loevestein als vesting in de Hollandse Waterlinie en een bezoekerscentrum voor het zuiden van de Hollandse Waterlinie zijn onderdelen van fase 1 van het Masterplan (zie ook p. 4 directie ). Voor beide onderdelen is in september 2010 een schetsontwerp gepresenteerd door Tinker Imagineers. De fondswerving voor de presentaties verloopt voorspoedig: in 2010 zegde het VSBfonds toe, de Mondriaan Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds De fondswerving wordt voortgezet in Beleef mijn Gelderland Agentschap NL kende toe aan het project Beleef mijn Gelderland!. Het Gelders Erfgoed diende namens 29 musea in Gelderland dit project in, waaronder Slot Loevestein. Met Augmented Reality, een applicatie op smart phones, kunnen allerlei museale objecten worden teruggeplaatst in hun oorspronkelijke context door ze op de werkelijkheid te projecteren. Zo kan bijvoorbeeld een blik op het verleden worden geworpen met virtuele reconstructies van een landschap, stad of monument. Loevestein wil zo de verborgen verhalen uit zijn geschiedenis virtueel presenteren. De verhalen van de partners in het regionale samenwerkingsverband vertellen samen de Canon van Gelderland. Het project loopt in principe van september 2010 tot september Nationaal Project Hollandse Waterlinie Het Projectbureau is gestart met een vervolg op het Hoofdkwartier, dat officieel eind 2011 afloopt als project. De directeur is nauw betrokken bij de oprichting van de Stichting Liniebreed Ondernemen, die het Hoofdkwartier en op ter mijn het Projectbureau zelf gaat vervangen. Centraal in deze stichting staan belangenbehartiging van de ondernemers op de forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en productontwikkeling en versterking van de economische kracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. E-cultuur Loevestein biedt sinds 2009 een gratis webquest aan voor scholieren in het V.O. Ook drie lespakketten voor het primair onderwijs zijn gratis te downloaden. Sinds 2004 publiceert Loevestein de jaarverslagen digitaal op de website. Het jaarverslag van 2009 is 350 keer gedownload. In 2010 is gekeken naar mogelijke nieuwe toepassingen van E-cultuur. De collectie was al online beschikbaar via collectiegelderland. nl. In 2010 is de zoekfunctie geïntegreerd in de eigen website, zodat bezoekers nu ook op slotloevestein.nl de collectie kunnen bekijken. Loevestein is sinds 2010 ook actief in sociale netwerken als LinkedIn, Twitter en Facebook. Met de pagina op Facebook wil het museum meer internationaal publiek bereiken. Ook is online doneren via de website nu mogelijk. Ten slotte werkt Loevestein samen met het Nationaal Historisch Museum aan het online ontsluiten van onze geschiedenis via INNL.nl. 18

19 Facilitaire zaken De stichting voert zelf alleen klein onderhoud uit, het groot onderhoud wordt onder auspiciën van de Rijksgebouwendienst uitgevoerd. De Rijksgebouwendienst kent hiervoor jaarlijks budget toe. Kasteelbrug De ophaalbrug van het kasteel is in oktober vernieuwd, voor het eerst sinds De brug is hiervoor in zijn geheel tijdelijk verplaatst naar een werkplaats in Lemmer (Groningen) en volgens het Cradle to Cradle principe gerestaureerd met deels hergebruikt hout. Tijdens de restauratie was het kasteel bereikbaar met een noodbrug naar de Riddercamer: de oudste toegang tot het kasteel! Kruittoren Het leien dak van de Kruittoren is in november en december vervangen. De toren stond deze maanden geheel in de steigers. Tegelijkertijd is de windvaan opnieuw verguld en de brandwerende toegangsdeur vervangen. Het oude slot is teruggeplaatst. Overig onderhoud Het voegwerk van enkele bijgebouwen (D, C en F) is plaatselijk bijgewerkt van november t/m december. Ook het voegwerk van het kasteel is op de waterlijn waar nodig opnieuw ingeboet. Hiervoor is de gracht 1,5 meter verlaagd. Door de strenge vorst kon het werk pas in maart 2011 worden voltooid. Veerdiensten Het fiets-/voetveer uit Gorinchem heeft overzettingen gedaan van en naar Loevestein. Ook de watertaxi wordt steeds meer gebruikt en is een waardevolle extra verbinding en service. In 2010 is de exploitatie van de veerdienst tussen Woudichem en Slot Loevestein overgenomen door de nieuwe stichting Boven t Gat. De plek is opgeknapt en ook de samenwerking met de nieuwe veerman verloopt heel prettig. De stichting heeft bezoekers overgezet, met fiets. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Loevestein tekende op 14 oktober 2009 een intentieverklaring voor een samenwerkingsproject met bedrijven en de elf gemeenten in Rivierenland om het milieukenmerk Green Key te krijgen. Na inspecties werd op 20 mei 2010 het certificaat zilver uitgereikt. Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. Via de stichting Milieu Federatie is in 2009 een subsidie van ontvangen voor de ontwikkeling van een Cradle to Cradle (C2C) kasteelstoel. Ontwerpbureau Well design is de uitdaging aangegaan om een kasteelstoel te ontwerpen die volledig voldoet aan die uitgangspunten. Het doel is de stoel in 2011 te produceren. Ook profiteert Loevestein van de trend dat steeds meer bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun beleid opnemen. De werkgever van een vaste vrijwilliger, Sogeti, leende zijn werknemer in december tien werkdagen uit aan Loevestein tijdens een fabriekssluiting. Deze inzet was zeer waardevol voor het Midwinterfeest op 25, 27 en 28 december. 19

20 Bijlage I Prestatieafspraken Streef waarden Bezoekers Aantal leerlingen (tot 18 jr) Waarvan: - Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Openstelling museum (uren) Mei t/m september Oktober t/m april Openstelling museum (uren) De cijfers 2010 zijn ontleend aan de jaarrekening

21 Bijlage II Organigram Directie (tevens enig bestuurder) Mw. H.J.M.R. Stijns Nevenfuncties: - bestuurslid sectie Kastelen en Landhuizen met een museale functie, onderdeel Museumvereniging - bestuurslid Stichting Vesting3hoek - lid Rotaryclub Gorinchem Personeel C. Alberts financiën/automatisering drs. S.J. Jansen conservator drs. A.J. de Jong projectmedewerker/coördinator vrijwilligers J.J.F.P.M. Mombers facilitaire zaken M.M. Lin facilitaire zaken J.E. Laroo marketing & sales G.A.E. Alberts gedetacheerd bij Hutten Catering E.C.G.M. van Grevengoed telefonist/administratief medewerker P.A.D. Wolthaus den Besten telefonist/administratief medewerker A.J.B. van Weelden boekhoudkundig medewerker A. van Amstel gids M.C. Becht gids L.H. Rijnsaardt gids G. van der Star gids I. Diependaal-Meijer gids F.J.A. Klaus gids C.W. Lywood-van der Stelt gids C. Alebregtse kassier/museumwinkel F.M.A. van den Dries kassier/museumwinkel H.T. van der Heijden kassier/museumwinkel D. van Orten kassier/museumwinkel E.H.C. Remie kassier/museumwinkel M.J.M. Wolfs kassier/museumwinkel Vrijwilligers (per 31 december 2010) Jan van Aartrijk Agnes van Look Leen Augustijn Ineke Marchand Aida Azula Ko Mastenbroek Jan van Bennekum Dianne Meijler Marjolein Berendsen Leonie Mombers Leo Besems Mathijs Mombers Joke Beuken Isabelle Mombers Joke van den Bogaard Dick van Mourik Yordy Brugman Han Muller Maaike Brugman Hannie Nijdam Monique Buist Jenneke van der Plas Iris van Dam Karin Renes Delta Quintet Thea Richter Irene Diependaal Reinilde Richter François van den Dries Eva van Rij Alette Duvivier Jan Ritzema Fred Ermstrang Minke Romp Fleur Geenen Roos Rouwette Gonnie van Genderen Eva van Schijndel Nel Gerards Daniel Schinkel Marja Golverdingen Marjan Smit Els Helderman Maartje Spaargaren Selena van Hesteren Ruy Tolen Anita van Heusden Evert Toorenburgh Jan van Hooidonk Hilke van Veen Els Kentie Sanne Vinck Frans Klaus Anja Wagemakers Henk Klomp Jessica van de Water Jannie Kolff Ida Wierenga Jannes Köppen Jan Dirk Wijbenga Henk Koudstaal Anneke Zwaan Dick van Leenen Werkgroep Loevesteyn 21

22 Bijlage II Organigram Bedrijfsbureau Archiefcommissie Museum & Collectie Marketing & Sales Historische Commissie Educatiecommissie Werkgroep Loevesteyn Promotie- en presentatiecommissie Winkelcommissie Onderhoudscommissie Activiteitencommissie 22

23 Bijlage III Overzicht bezoekers Volbetalend Volwassenen NL Vestingbezoekers Volwassenen BL Acties Jongeren NL Volbetalend Jongeren BL Gratis Groepen Gratis Kinderen t/m 3 jr NL Kinderen t/m 3 jr BL Vrienden & relaties Groepen Groepen Volwassenen Groepen Scholen Groepen BL Acties Kinderactiviteiten CJP Museumkaarten Overige bezoekers Vestingbezoekers Betalend - - Niet betalend Totaal bezoekers Vestingbezoekers Overzicht bezoekers Bezoekers per maand januari Vestingbezoekers februari Acties maart Volbetalend april Gratis mei Groepen juni juli augustus september oktober november december januari februari februai maart april maart mei april juni mei juli juni augustus juli september augustus oktober september november oktober december november december 23

24 Bijlage IV Samenstelling en profiel Raad van Toezicht Voorzitter ir. G.N. Kok Tot 1 september 2010 dijkgraaf Waterschap Rivierenland (watermanagement functie, lid v.a. augustus 2002, voorzitter v.a. september 2005, herbenoemd vanaf 1 augustus 2008, 3e periode). Nevenfuncties: - voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Idealis te Wageningen, tot 15 september 2010; - lid Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede; - lid Raad van Commissarissen Van de Haar BV te Wekerom; - voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank West-Betuwe; - lid bestuur Stichting Ons Erf (conferentieoord Berg en Dal); - lid bestuur Stichting Eigen Huis (studentensocieteit Wageningen); - secretaris Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (tennispark Bennekom). Leden drs. B.J. Koekoek Executive Managing Director North-West Europe Wienerberger AG (financiële functie, lid v.a. 1 januari 2003, financiële functie m.i.v. 22 maart 2005, herbenoemd v.a. 1 januari 2009, 3e periode). Nevenfunctie: bestuurslid Brick Development Association. ing. K. Damen Voorzitter Raad van Bestuur Damen Shipyards Group (ondernemersfunctie, lid v.a. 1 oktober 2005, herbenoemd v.a. 1 oktober 2008, 2e periode). Nevenfuncties: - lid Hoofdbestuur Scheepsbouw Nederland; - past President Community European Shipyards Associations (CESA); - lid Raad van Advies Strategy & Governance Forum PricewaterhouseCoopers; - lid Raad van Commissarissen van Royal Van Zanten; - lid Raad van Commissarissen Van Oord; - lid Raad van Toezicht Platform Bèta Techniek; - bestuurslid Nederland Maritiem Land (NML); - honorair Consul van Mexico. dr. H.E.M. Berens Conservator Collectie bij het Nederlands Architectuurinstituut (museale functie, lid v.a. 1 januari 2010, 1e periode) Nevenfunctie: bestuurslid van ICOM/DEMHIST. ir. A. Adema Algemeen directeur van Corporate Facility Partners BV (adviseur duurzame ontwikkeling en publiek private samenwerking, lid v.a. 1 januari 2010, 1e periode). Nevenfuncties: - gastdocent Twente School of Management/STEM; - gastdocent Saxion Hogescholen. Dhr. A. van de Bosch Burgemeester Zaltbommel (bestuursfunctie, lid v.a. 1 januari 2009, 1e periode). Nevenfuncties: - lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur regio Rivierenland (portefeuille: dienstverlening); - lid Algemeen Bestuur Veiligheidscollege Gelderland-Zuid; - lid Regionaal College Politieregio Gelderland-Zuid; - lid Stuurgroep Verkeershandhaving Gelderland-Zuid; - bestuurslid Stichting Vrienden van het Slot Loevestein; - plaatsvervangend voorzitter Politiedistrict De Waarden; - voorzitter Stichting St. Maarten (St. Maartenskerk te Zaltbommel); - secretaris/penningmeester van het Streekarchief Bommelerwaard; - lid Commissie Bestuur en Veiligheid VNG; - lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van de Kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis; - lid Comité van Aanbeveling van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ); - voorzitter Manhuysfonds. 24

25 Bijlage V Partners Leenheren in 2010 Ames Autobedrijven ARK Natuurontwikkeling Blokland Metaalbewerking BV Bouwkundig ontwerp- en adviesbureau ing. Jac. van Vuurde F.J.C. van den Brand t Bourgondisch Hof Cock van Buren Auto s B.V. Corporate Facility Partners B.V. Damen Shipyards Group Epicurus Development B.V. Eurocommercial Properties N.V. FSV Accountants + Adviseurs G. van der Ven BV Aannemingsbedrijf Gemeente Gorinchem Gemeente Lingewaal Gemeente Woudrichem Gemeente Zaltbommel Heijmans Vastgoed B.V. Hutten Catering Konceptz KPMG Accountants N.V. Lambert van Venrooij grond, weg en waterbouw B.V. Marcel Köppen Fotografie Mazzola Partners Meeuwsen van den Pol Advocaten Neerlands Wijnhuis NOE-Bekistingtechniek Notarispraktijk Interwaert Plieger B.V. Prevoo B.V. Projectmij. Van de Wetering PROXSYS* Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Rabobank Bommelerwaard Rendon Groep Rijkswaterstaat/Ruimte voor de Rivier Rotaryclub Gorinchem-Merwede Smits Neuchâtel Marine Department B.V. SQZI Concept Studio Steenfabriek de Rijswaard Stichting Rivierenland Fonds Stout Beheer B.V. Tamminga-Vos-Van Maurik Notarissen Tempo-Team Group B.V. v.d. Heuvel Trade Van den Engel Bouw Tiel B.V. Van der Brugge Makelaardij, verzekeringen en hypotheken Van Nieuwpoort Groep Van Noordenne Groep Van Rooijen Accountants en Belastingadviseurs Van Voorden Stichting Viveen Elektro Vos Autobedrijven Vos Schoonmaak & Food Cleaning Wereld Natuur Fonds Wienerberger B.V. Xella Nederland B.V. Zorgverzekeraar Trias Overige partners Burg Altena Collectie Gelderland Familievereniging Maas Geesteranus Fort Vechten Gelders Erfgoed Gorcums Museum Historische Werkgroep Loevesteyn Kultuur Konnekt Ministerie van OCW Mondriaan Stichting Napoleontische Associatie der Nederlanden Nederlandse Kastelenstichting Nederlandse Museumvereniging Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen Organisatie Oude Muziek Platform Promotie Bommelerwaard Prins Bernhard Cultuurfonds Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie Provincie Gelderland RBT Rivierenland Rijksgebouwendienst Staatsbosbeheer Stadskasteel Zaltbommel Stichting Geef Gratis Stichting Kunst en Cultuur Gelderland Stichting Fort Asperen Stichting Vesting3hoek Stichting Vrienden van het Slot Loevestein Stichting Wandel en Fietsforten Streekarchief Land van Heusden en Altena Streekarchief Bommelerwaard Tinker Imagineers Vestingmuseum Naarden Vereniging Military Living History VSBfonds Waterschap Rivierenland 25

26 Colofon Deze uitgave is een korte weergave van het jaarverslag 2010 van de Stichting Museum Slot Loevestein. Een volledig goedgekeurd jaarverslag kunt u gemotiveerd aanvragen via Uitgave: Tekst: Vormgeving: Foto s: Foto p. 6 en 14: Foto p. 9: Beeld p. 18: Stichting Museum Slot Loevestein Agnes de Jong Vijfnulacht Reclame Marketing Marcel Köppen Fotografie Sunny Jansen ARK Natuurontwikkeling Tinker Imagineers Slot Loevestein Loevestein TG Poederoijen tel: fax:

Een rijk verleden, een gouden toekomst

Een rijk verleden, een gouden toekomst Jaarverslag 2009 Een rijk verleden, een gouden toekomst Het gaat goed met Loevestein! De groeistuipen van de puberteit zijn achter de rug, het jonge museum is volwassen geworden. In alle opzichten zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Vrijwilligers maken het verschil

Jaarverslag 2011. Vrijwilligers maken het verschil Jaarverslag 2011 Vrijwilligers maken het verschil Voorwoord 2011 Europees jaar van het vrijwilligerswerk Meer dan 100 miljoen Europeanen zetten zich in als vrijwilliger en leveren daarmee een belangrijke

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Slot Loevestein

Stichting Vrienden van Slot Loevestein Stichting Vrienden van Slot Loevestein Jaarverslag 2016 Datum, 20 april 2017 Inhoud Verslag van het bestuur 1. Profiel: missie en visie en het profiel van Loevestein 2. Beleidsplan 2016-2020 3. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016 Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen Financieel verslag 2016 Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Algemene grondslagen voor de jaarrekening

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2013

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld collecties 1 Monitor

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Haiku Stichting Nederland Jaarverslag

Haiku Stichting Nederland Jaarverslag Haiku Stichting Nederland Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in

Nadere informatie

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O)

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) Drilscholtenstraat 32 7556 NP Hengelo (O) JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave: 1. Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening... 3 1.3 Financieel

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden Stichting Ton Smits Jaarverslag 2015 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Stichting Van Oldenbarnevelthoeve Jaarverslag 2014

Stichting Van Oldenbarnevelthoeve Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve over 2014. Dit jaar was het eerste operationele jaar voor de stichting, waarin veel is gerealiseerd. Ondanks

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2014

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2014 Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Algemene grondslagen voor de jaarrekening

Nadere informatie

Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap.

Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap. Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap. 1 Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 1 Stichting Nationale Boomfeestdag Jaarrekening 2013/2014 Inhoudsopgave 2 blz Jaarrekening Balans per 30 april 2014 3 Staat van baten en lasten 2013/2014

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

STICHTING t OLDE MAAT UUS

STICHTING t OLDE MAAT UUS STICHTING t OLDE MAAT UUS JAARVERSLAG 2016 Inhoud: 1. Bestuur 1a. Verbouwing 1b. Samenstelling bestuur 2. Algemeen 3. Financieel verslag 4. Public Relations 5. Bouwcommissie 6. afd. Historie Giethoorn

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Programma Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Johan Mellegers commercieel directeur SWEK Stand van zaken ontwikkelingen Kinderdijk Lennart Graaff

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2004

Financieel Jaarverslag 2004 Financieel Jaarverslag 2004 Verantwoording van directie en bestuur Volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC&W met betrekking tot de financiële verslaglegging in de cultuurnotaperiode 2001-2004,

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum : 24-05-1989 Datum laatste statutenwijziging

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Stichting Museum Kempenland Eindhoven Boutenslaan 161 b 5644 TV Eindhoven 6 februari 2015 Inhoud: Pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2008 Voorwoord Misschien is 2008 wel het belangrijkste jaar in het, nog korte, bestaan van de Stichting Hospice Almere. Niet alleen werd het uitgangspunt om te starten

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC)

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Lezingen Museum Vakdagen 2015, woensdag 27 mei Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Tijd: 11.00 12.00 uur Instelling: VSB Fonds Onderwerp: Lancering resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN 2015 OP HOOFDLIJNEN

PROGRAMMAPLAN 2015 OP HOOFDLIJNEN Postbus 85 7070 AB ULFT www.nederlandsijzermuseum.nl info@nederlandsijzermuseum.nl PROGRAMMAPLAN 2015 OP HOOFDLIJNEN Het jaar 2015 zal voor de stichtingen vooral in het teken staan van uitbouwen en professionaliseren

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013

JAARVERSLAGGEVING 2013 JAARVERSLAGGEVING 2013 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2013 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2013 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015 Financieel jaarverslag 2015 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2015 Geel, Marike Boukje Infunctietreding

Nadere informatie

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-03-2014)

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-03-2014) Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-03-2014) Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015 STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2015 Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 15 april en 14 oktober 2015. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van Middachten, Ing.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis 1 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 1. Inleiding Het Tongerlohuys vormt sinds 15 oktober 2016 samen met schouwburg De Kring en CultuurCompaan

Nadere informatie

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Stichting Art Zuid te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten 2012

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2014

JAARVERSLAGGEVING 2014 JAARVERSLAGGEVING 2014 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2014 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2014 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting 24-10-2017 BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting jaar) Begroting Werkelijk 2018 2017 2017 2016 INKOMSTEN Structurele subsidies 171.000 84.575 170.630 170.447 Incidentele subsidies

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Accountantscontrole 2 3 Algemeen 3 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie