De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 2 oktober 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 2 oktober 2004"

Transcriptie

1 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 2 oktober 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref. Federatie van Scharnegoutum/ Loënga c.a., E.H.B.O., Ver. Chr. Onderwijs, peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk, speeltuinverenigng Boartersnocht, Passage, Vrouwenvereniging Wees een Zegen, Jeugdraad, Ouderensoos, Rode Kruis, Stichting Doarpshûs Elim, Wurkgroep Tredde Wrâld, De Laatste Eer, Sportstichting, VV Scharnegoutum 70, Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, Kaatsclub De Lytse Stuit, Volleybalferiening Swette Switters, Badmintonclub B.C.S. 76", Tennisclub De Skearne Tikkers, Jeu de bule feriening Krekt sa t rôlet, Biljartvereniging Scharnegoutum, De Lakenkrakers, Damclub De Stadige Strikers, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum, Beter Bewegen voor Ouderen, Supportersclub, Shantykoor De Brûskoppen. Redaktie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6, Til W. Gaastra, Sjaerdawei 20, Oppenhuizen Til S. Plat, Zwettewei 46, Til G. Strikwerda-de Jong, Lange Achte 23, Til Typiste/lay-out: A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til Meiwurkers: F. Bakker, H. Boonstra, J. Boorsma, H. Bosma, F. Dijkstra, A. Dijkstra, A. Flik, J. Spitse,, A. Sijszeling, S. Veenstra Abonnementenadministratie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6 Advertenties: Idem Postgiro o.n.f. Doarpsomropper Bankrelaasje: Rabobank Bolsward Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 146,--, halve pagina 73,--, kwart pagina 36,50 en een derde pagina 50,--. Kopij kan aangeleverd worden op diskette. Graag met vermelding van naam en adres op diskette. Dit kan zowel in Word als WordPerfect. Ook via is het mogelijk copy aan te leveren: Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redaktie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. De nije omropper ferskynt op 30 oktober. De kopij moat binnen wêze op freed 22 oktober foar oere op Swettewei 46 of per emial

2 Op fuotten en op e fyts nei skoalle De bern moatte mear sels nei skoalle rinne of fytse en foaral net mei de auto brocht wurde. Dat hat ferskate foardielen foar de bern. Se bewege op e fyts en rinnend mear as achteryn de auto by heit of mem en se leare harren sels better te rêden yn it ferkear. Yn earsten sil it ûnder begelieding moatte, letter kin it mear selsstannich. Hokkerdeis waard hjiroer in spesjale aksjedei hâlden. Foar Skearnegoutumer bern is sa n aksje ek bedoeld, dêrom is it frjemd dat de ferbining tusken de Alddyk en de Waldastrjitte fersmelle is. In protte bern komme op wei nei as op wei út skoalle krekt dêr lâns. Se sille by dy ûnfeilige fersmelling fan de dyk tuike oan moatte want mekoar passeare is net mooglik. As ûnderdiel fan it opdwaan fan ferkeersûnderfining troch de bern is dizze feroaring minder slagge. Net mear mei de auto nei skoalle sil de strjitten om de skoalle hinne feiliger meitsje en mei minder autogassen ek sûner. S.P. Te koop aangeboden: houten droogrek + hometrainer. Totaal 10,00. T.Claeszstrjitte 23, telef Huis-aan-huis verkoopactie Derde Wereldwerkgroep Om de twee jaar houdt de Derde Wereldwerkgroep Scharnegoutum een huis-aan-huis verkoop van Derde Wereldproducten. Op vrijdag 8 oktober is het weer zover. Vanaf uur komen we bij u aan de deur met levensmiddelen uit de wereldwinkel. De opbrengst van de verkoop van thee, koffie, honing, rietsuiker enz. komt rechtstreeks ten goede aan kleine landbouw-bedrijfjes van de mensen in ontwikkelingslanden. Hoewel steeds meer mensen de weg naar een wereldwinkel weten te vinden kan naar onze mening een beetje extra steun geen kwaad. We hopen 8 oktober op een succesvolle verkoopdag. De Derde Wereldwerkgroep 2

3 Kinderen lopen voor kinderen Al heel wat jaren brengen de kinderen van de basisschool wekelijks geld bij elkaar dat bestemd is voor het onderwijs in de sloppenwijken van Port-au-Prince in Haïti. In het verleden reisde pater Bohnen, de initiatiefnemer van het scholenproject, stad en land af (in 1989 was hij in Scharnegoutum) om geld voor zijn kinderen in te zamelen. Na het overlijden van de pater hebben opvolgers zijn werk voortgezet; 190 schooltjes met in totaal kinderen profiteren daarvan. Ook wordt dagelijks voor een portie rijst met bonen gezorgd. Een enorme organisatie die een beetje hoop moet geven in een wereld vol wanhoop. Namens de Stichting Haïti Project is de heer Johan Hoogsteen uit Vries afgelopen week op school geweest om daar aan de hoogste groepen een videofilm te tonen over het land Haïti, over het leven van zijn bewoners en over het scholenproject. Aangevuld met persoonlijke informatie van de heer Hoogsteen, die verschillende keren in Haïti geweest is. Na afloop was er voor de liefhebber een kommetje rijst met bonen. Naast educatie en informatie kwamen de kinderen ook zelf in actie. In dezelfde week deden ze mee aan een prestatiewandeltocht door het dorp. Vooraf gingen ze bij ouders, familie en buren langs om die als sponsor te krijgen voor hun prestatie. Op die manier werd geprobeerd zoveel mogelijk extra geld voor het Haïti Project te verdienen. Haïti is het armste land van het westelijk halfrond en werd in de week voor de actie Kinderen lopen voor kinderen zwaar getroffen door de tropische orkaan Jeanne. Textiel reparatie: O.a. rits in broek of jacks. Korter maken van broek, jas. L. Groeneveld, Fleardyk 50. Tel Medicijnman in Poerwakarta (XIX) De komende tijd publiceren wij een serie artikelen van de hand van Tsjitse Santema. De artikelen gaan over zijn diensttijd als geneeskundig soldaat in Nederlands-Indië gedurende de jaren

4 De stukken verschenen eerder in het veteranenblad van de Indiëgangers De grijze Poerwakartaan. Poerwakarta is de naam van de plaats waar soldaat Santema langdurig gelegerd was. Uit een der gepubliceerde afleveringen hebt u kunnen begrijpen dat een hospik dag en nacht paraat moest zijn. Was ik afwezig, wanneer ik twee keer per dag mijn ronde deed op de fiets, dan verwees een tekst op de achterdeur van het ziekenrapport naar ons militair hospitaaltje. Ging ik naar een film in de plaatselijke bioscoop, of naar een sporadische NI- WIN-voorstelling op het erf van "Pluto", onze kantine, dan uiteraard hetzelfde recept. Doorgaans was er veel wachttijd, een bekend verschijnsel in de militaire carrousel. De ruim beschikbare uren gaven behalve lezen en schrijven aanleiding tot veel roken en discussiëren. Meestal over onderwerpen die ik al eens genoemd heb, zoals de oneetbare aardappelpuree, voor een prikje gekocht uit oude Amerikaanse dumpvoorraden, slechte sigaretten, postbladen, de gevreesde ringworm en beschietingen. Veel werd gesproken over onze relaties in Nederland, over onze aflossing die maar nooit kwam en over wat gaan wij in de toekomst doen als wij ooit nog eens zullen demobiliseren. Ook het uitrangeren van generaal Dürst Britt en de plotselinge dood van generaal Spoor gaf veel gespreksstof. Was de laatste een natuurlijke dood gestorven of was hij vermoord? Een deel van mijn 'vrije' tijd heb ik nuttig gemaakt met het volgen van een paar cursussen. De eerste was een middenstandscursus, gegeven onder eminente leiding van kapitein Laban en luitenant Scholte. De laatste maand voor mijn afscheid volgde ik nog een E.H.B.O. cursus gegeven door de garnizoenarts J.W.D.C. van der Marck. Te Bandoeng heb ik met goed gevolg examen afgelegd. Als afscheid stond in 'De Grijze, weekblad voor het garnizoen Poerwakarta' de volgende limerick afgedrukt: PLAATSELIJK NIEUWS De ons allen welbekende figuur Santema heeft ons verlaten na zijn succesvolle carrière van pleisterplakker, schilder en hospeer. Pro memoriam de volgende Limmerick van de Stip: Na een patrouille zat een soldaat luid te wenen, Want hij had zo'n pijn in zijn hielen en tenen. Maar met Santema's mes, 4

5 Met één streek, oh jassès, Waren hielen en tenen verdwenen. Bloemlezing uit de verzoeken om hulp of medicijnen, die mij door een militair, semi-militair, of burger ter hand gesteld werden. KORPS ALGEMENE POLITIE DETACHEMENT VELDPOLITIE POERWAKARTA Verzoeke beleeft de persoon van Soewarma, Van beroep Phc. II b/h Detachement veldpolitie te Poerwakarta Geneeskundige behandeling te willen geven. Poerwakarta, 11 november 1947 De Detachements-Commandant der Veldpolitie te Poerwakarta. Waarde Santema, Poerwakarta. Hierbij een vriendelijk verzoek om houder dezer van geneeskundigehulp te willen voorzien daar de kleine van haar vermoedelijk aan dissentrie lijdt. Bij voorbaat mijn dank. Waarde Santema, Poerwakarta, Hierbij verzoek ik je vriendelijk, om brenger dezer Genaamt Soehdi bin Karki van de event nodigen obat te voorzien. Deze persoon is een van onze naaste medewerker rede die Leiden tot dit verzoek. Rekennent op je medewerking teken ik.bij voorbaat dankend. 5

6 Poerwakarta, 2/6-49 Purwakarta, 11 augustus 1949 Geachte mijnheer, wilt u zo goed wil zijn of mag ik nog meer tabletten die van ochtend gekregen. Ik dank u. Verzoeke beleefd aanbrenger dezes pastala sar in hierbij-gaande doos mij te willen toesturen, waarvoor ik mijn beleefden dank betuig: Hoogachtend, xxxxxxxxxx Zoals u ziet waren de aanvragers niet allemaal even bekwame stilisten en typisten, zowel burger als militair. De verzoeken waren divers. Doorgaans heb ik ze naar tevredenheid kunnen oplossen. Tsj. Santema ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Volleybalvereniging Swette Switters Scharnegoutum Volleybalvereniging Swette Switters is op 11 november 1968 opgericht en telt ongeveer 90 leden. Mede dankzij onze hoofdsponsor de Rabobank spelen onze dames-, heren- en jeugdteams in veel geledingen van de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond). De teams van Swette Switters spelen op zaterdag in sporthal Wardy in Scharnegoutum haar thuiswedstrijden. De trainingen vinden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag plaats in de sporthal. Voor meer informatie kijk op swetteswitters.ontheweb.nl of houdt de Doarpsomropper in de gaten. Lijkt het je leuk om te gaan volleyballen, dan geeft Swette Switters je de mogelijkheid om de eerste 2 maanden GRATIS mee te trainen. Na deze 2 maanden beslis je dan of je doorgaat met volleyballen of niet. Mocht je er voor kiezen om lid te worden van de volleybalvereniging, dan kunnen de volgende kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het feit of je wedstrijden gaat spelen of niet. Ga je wedstrijden spelen, dan heb je een NeVoBo speelkaart en een wedstrijdshirt nodig. Nb. gespreide betaling is mogelijk. 6

7 CONTRIBUTIE Contributie (per half jaar)* Wedstrijdkaart (per jaar)** Senioren (promotie, 1 e en 2 e klas) 47,00 42,00 Senioren (3 e en 4 e klas) 47,00 34,00 Senioren (5 e klas) 47,00 22,00 Jeugd A (17-18 jaar) 42,00 20,00 Jeugd B (15-16 jaar) 36,00 20,00 Jeugd C (13-14 jaar) 32,00 20,00 Jeugd D/E (t/m 12 jaar) 23,00 15,00 TEAMS Team Niveau Trainingsdag(en) Wedstrijddag Heren 1 Regio Promotieklas A Donderdag Zaterdag Dames 1 Regio 1 e klas A Dinsdag Zaterdag Vrijdag Dames 2 Rayon 2 e klas Dinsdag Zaterdag Dames 3 Rayon 5 e klas (recreatie) Donderdag Vrijdag Meisjes A Regio Meisjes A Hoog Woensdag Zaterdag Vrijdag Meisjes B Rayon Jeugd B Dinsdag Zaterdag Mini s Circulatievolleybalteams Woensdag Zaterdag BESTUUR Voorzitter Promotie Baukje Venema Scherhemstraat 5 Sneek Secretaresse Anouk de Vries Vesperstraat 19 Sneek Penningmeester Ledenadministratie José Kroese Lange Achte Jeugd zaken Dorien Reitsma Waldastrjitte Jeugd zaken Vera de Vries Legedyk Nieuws van Stichting Sviatoslav September 2004 Afgelopen zomer was een drukke zomer. Op sommige momenten waren wij met 35 jongeren in de school waar wij verbleven; het grootste aantal jongeren dat met ons mee is geweest sinds onze oprichting in Elke 7

8 dag zijn wij aan het werk geweest in onze projecten. Wij hebben nieuwe kinderen leren kennen, nieuwe contacten gemaakt, maar ook onze oude contacten onderhouden. Onze grote groep hadden wij in twee groepen opgedeeld. Eén groep was bezig met het opknappen van de speeltuin in het Tsjimbalina kinderziekenhuis, en de andere groep werkte aan de toiletruimte in het kankerziekenhuis. Ook hebben zij een flink begin gemaakt met het vernieuwen van het plafond. Op het moment van schrijven zijn Sytze en Daniël, twee jongeren van de stichting, nog steeds in St.Petersburg om het plafond af te maken. Kankerziekenhuis In het kankerziekenhuis verlenen wij naast personele hulp nu ook financiële hulp om medicijnen van kinderen te betalen. Vaak hebben ouders hun hele hebben en houden al gegeven om bijvoorbeeld een chemokuur te betalen, maar als er dan een volgende moet komen is daar geen geld meer voor. Daarom hebben wij deze zomer geld overgemaakt voor medicijnen voor Misha, Kirill en Losja zodat zij een grotere kans hebben om te overleven. Ook hebben wij geld overgemaakt voor medische hulp voor Dima (3 jaar). Hij had al een lange tijd kanker maar nu is hij weer thuis omdat de dokters hem helemaal gezond verklaard hebben! Zo ook Inna. Dit meisje ontmoetten wij afgelopen zomer en winter in het kankerziekenhuis. Deze zomer kwamen wij haar opnieuw tegen toen zij voor een controle in het ziekenhuis was. Het was heel erg leuk om haar te zien. Ze zag er goed uit; ze was niet meer zo mager, en haar haar was weer aangegroeid. Gelukkig gaat het heel goed met haar. Met Polina (13) gaat het tot nu toe redelijk goed. Dit meisje heeft al een paar jaar kanker en wij hebben heel leuk contact met haar. Op dit moment is zij begonnen met een nieuwe kuur. Omdat haar ouders financieel aan de grond zitten zamelt stichting Sviatoslav geld in om haar medicijnen te kunnen betalen. Dit doen wij dmv onze posteractie voor Polina en Ruslan. Tsjimbalina kinderziekenhuis Zoals al eerder genoemd zijn wij afgelopen zomer hier bezig geweest met het opknappen van de speeltuin hier. Twee jaar geleden hebben wij hier een speeltoestel geplaatst, samen met nog wat andere attributen, maar deze waren nodig toe aan een opknapbeurt en een nieuw likje verf. 8

9 Dit is allemaal gebeurd, nu moeten alleen nog de twee nieuwe glijbanen gemonteerd worden (deze waren er namelijk afgestolen). Verder zijn wij bezig met het plaatsen van een wasmachine. Waarschijnlijk wordt deze volgende week aangesloten, zodat wij meerdere malen per week al het beddengoed van de kinderen kunnen wassen, omdat dit normaliter bijna nooit gedaan wordt. Het gevolg hiervan is dat kinderen in vieze, stinkende, natte bedden slapen. Hier brengt stichting Sviatoslav verandering in! In het begin van de zomer waren er weinig kinderen, maar er kwamen steeds meer bij. Eind juli waren er ongeveer 40. Elk kind heeft een bijzonder verhaal en vaak al een hele geschiedenis achter zich. Zo was een jongetje van tien dat totaal verwaarloosd werd door zijn moeder en daarom op straat had geleefd en lijm had gesnoven, maar ook baby s die hier achter waren gelaten door hun moeder omdat deze niet meer in staat was voor hen te zorgen. De behandeling die deze kinderen, ondanks hun achtergrond, van de zusters krijgen is niet leuk (zacht uitgedrukt). In Nederland zouden deze kinderen overstelpt worden met psychologische hulp krijg ik wel eens het idee, maar hier worden ze gewoon in hun kamer opgesloten, zodat ze leren hun gevoelens weg te drukken, zodat de zusters het minste last van hun hebben. Het verhaal van Nikita, Danya en Nastya: Deze twee broers en hun zusje in de leeftijd van 11, 8 en 6 jaar werden begin juli naar het Tsjimbalina gebracht. Hun moeder is psychisch ziek en moet daarom soms naar een psychiatrische inrichting. Omdat hun vader niet voor hen zorgt, nam hun oma daarom vaak de zorg op haar. Deze keer was het oma teveel en daarom liet ze haar kinderen naar het Tsjimbalina brengen. Deze kinderen hebben al heel veel meegemaakt in hun jonge leven. Zo hebben ze, naast de gekke buien van moeder, gezien dat de politie haar in elkaar sloeg omdat zij niet mee wilde naar de inrichting. Dit voorval heeft heel veel indruk op hen gemaakt. Sommige zusters van het Tsjimbalina zeggen dat deze kinderen net als hun moeder psychisch niet in orde zijn, maar dat is niet waar. Zij zorgen juist heel goed voor elkaar, en houden nog steeds van hun vader en moeder. Wel is heel duidelijk dat zij wonden hebben opgelopen. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen als Nikita, Danya en Nastya liefde en aandacht krijgen; het doel van stichting Sviatoslav. 9

10 Het verlaten ziekenhuis/ Albrechta In dit ziekenhuis worden kinderen geholpen met een lichamelijke handicap. Vaak zijn het weeskinderen, maar niet altijd. Zij krijgen hier operaties en of protheses die het bijvoorbeeld mogelijk maken dat zij weer kunnen lopen, terwijl ze dit voorheen niet konden. Een voorbeeld van een dergelijk kind is Ruslan (zie elders in deze nieuwsbrief). Van één van de leidinggevenden van dit ziekenhuis kregen wij een aanvraag of wij een groep van 17 invalide kinderen uit Tadzjikistan willen helpen. Dit nav onze actie voor 6 andere invalide weeskinderen uit hetzelfde weeshuis, een paar maanden geleden. Deze 17 kinderen zijn tussen de 5 en 13 jaar, en omdat ze geen ouders meer hebben wonen zij met nog 220 andere weeskinderen in een weeshuis in een arm dorp in Tadzjikistan. Het Albrechta ziekenhuis, samen met stichting Sviatoslav, is de enige hoop van deze kinderen. Wij hebben een heel positieve ervaring met het helpen van de vorige 6 kids, want die kunnen dankzij uw hulp nu allemaal lopen! Daarom heeft de leiding opnieuw bij ons aangeklopt, en gevraagd of wij de operatie- en ziekenhuiskosten voor deze nieuwe groep kinderen willen betalen. Als Sviatoslav dit bod niet aanneemt, zullen deze kinderen in hun weeshuis in Tadzjikistan blijven, omdat er van staatswege geen geld is om hen te helpen. Wij willen voorkomen dat deze kinderen -letterlijk- rond blijven kruipen omdat zij gehandicapt zijn. Wij willen graag een enorme verandering in hun leven brengen, maar dit kan niet zonder uw hulp! Daarom zijn wij bezig geld in te zamelen zodat ook deze kinderen een betere toekomst tegemoet gaan. Helpt u met ons mee? Ruslan In onze vorige nieuwsbrief stond al iets over Ruslan. Een veertienjarige verminkte weesjongen die wij sinds april kennen, toen Tjitze Walinga voor een paar weken in St.Petersburg was om onze projecten te bezoeken. Ruslan viel hem direct op, en sindsdien hebben zij een heel goed contact. Het leven van Ruslan is sinds april al een heel stuk verbeterd. Zijn korte geschiedenis: Toen Ruslan met een afwijking aan zijn handen en benen werd geboren, werd hij meteen afgestaan door zijn ouders. Ruslan weet zelf niet waar hij geboren is. Hij neemt aan in St.Petersburg, omdat hij daar zijn hele leven al in een weeshuis woont voor kinderen met een geestelijke, en lichamelijke handicap. Dit is één van zijn problemen die wij willen oplossen. Ruslan is namelijk heel erg slim 10

11 (hij heeft in drie maanden redelijk Engels leren spreken, terwijl hij dat nog nooit gedaan had), maar hij zit in een klas met geestelijk gehandicapte kinderen. Wij willen hem hieruit halen. Op negenjarige leeftijd werd Ruslan door een dokter voor de keus gesteld: zijn benen amputeren, of voor altijd met verminkte benen blijven, waar hij toch niets mee kon. De dokter vertelde hem dat als ze geamputeerd zouden worden, hij daarna protheses zou krijgen zodat hij voor het eerst in zijn leven normaal kon lopen en spelen. Een potje voetbal leek hem het einde, dus daarom koos Ruslan voor een amputatie. De dokter had hem er niet bij verteld dat hij protheses van Russische makkelij zou krijgen. Dit zijn zogenaamde fabrieksprotheses, die niet op maat worden gemaakt, maar gewoon een standaard model zijn. Op Russische protheses valt bijna niet te lopen, dus reed Ruslan vanaf zijn negende jaar rond op een houten plankje met vier wielen eronder. Zo ook toen Tjitze hem in april ontmoette. De aanblik van een jongen op een houten plankje deed hem veel. Hij wilde hem helpen. Als eerste werd er een rolstoel aangeschaft, samen met een stel nieuwe kleren. Dit is het eerste wat veranderde in Ruslan s leven. Deze zomer is Ruslan vijf weken bij de Nederlandse groep geweest, en hij heeft de tijd van zijn leven gehad. Alleen een simpel ritje in de trein of metro was voor hem al een hele beleving, omdat hij nooit buiten zijn inrichting was geweest. Maar Tjitze Walinga wil meer voor hem doen dan een mooie zomer aan Ruslan geven. Hij is bezig om het voogdijschap over Ruslan te krijgen (dat is wat Ruslan heel graag wil), om hem uit zijn inrichting te halen. Ook probeert hij Ruslan naar Nederland te halen, zodat hij hier goede protheses aangemeten kan krijgen, zodat Ruslan na revalidatie alles kan doen wat een normale veertienjarige doet. Twee dingen die nodig zijn om Ruslan een betere toekomst te geven zijn een goede school, en goede protheses. Daarom is er de posteractie voor Polina en Ruslan. Helpt u met ons mee? Posteractie Om Polina en Ruslan een (betere) toekomst te geven heeft Sviatoslav een posteractie opgezet. Drukkerij v/d Eems uit Oosterend heeft ons ontzettend geholpen door gratis duizenden kleurenposters voor stichting Sviatoslav te drukken. Alleen al in Friesland zijn zo n 2400 posters verspreid, in de hoop op deze manier veel geld in te zamelen voor Polina en 11

12 Ruslan. Bijvoorbeeld de tekst voor Polina: Kanker heeft ze. Polina blijft graag leven. Dat kan niet zonder medische hulp. HELP POLINA. De medicijnen voor Polina, en de protheses voor Ruslan kosten namelijk erg veel geld. Tot nu toe loopt de actie goed, maar er is nog niet genoeg geld binnengekomen. Wij hopen dat u, samen met ons, Polina en Ruslan een betere toekomst wilt geven. Helpt u mee?? Nieuwe samenwerking Sinds zomer 2004 is stichting Sviatoslav een nieuwe samenwerking aangegaan met een organisatie genaamd Parusa. Deze Russisch/Finse organisatie werkt onder straatkinderen in St.Petersburg. Zo hebben wij onder andere meegeholpen met een 8-daags zomerkamp voor 24 straatkinderen, en betaalt Sviatoslav eten voor deze straatkinderen. Vier avonden per week wordt er eten gebracht naar verschillende plekken in de stad. Hiernaast wordt vier dagen per week activiteiten voor deze kinderen gehouden, om hen zo liefde en aandacht te geven. Dit is maar heel kort gezegd wat er allemaal gedaan wordt, maar waarschijnlijk in een latere nieuwsbrief meer hierover. Namens stichting Sviatoslav Ilja Zandberg Gastouderopvang De Waldapykjes Wietske F. Ligthart-Hietkamp Waldastrjitte PH Scharnegoutum tel Flexibele kinderopvang in een thuissituatie onder professionele begeleiding van het gastouderbureau Heeft u kinderopvang nodig? Bel gerust voor informatie, of loop eens binnen. Franchisenemer van het gastouderbureau van Stichting Profiel te Sneek. Oud papier: zaterdag 2 oktober 12

13 Dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga Ontwikkelingsvisie Binnenkort verschijnt de zogenaamde Ontwikkelingsvisie Dit als vervolg op de in 2003 verschenen toekomstvisie. In de ontwikkelingsvisie wordt verder ingegaan op de ontwikkelingen tot 2020 aangaande wonen, werken, recreatie en natuur in ons dorp. Het is de bedoeling dat alle inwoners van Scharnegoutum en Loënga een exemplaar ontvangen. Genoemde visie zal ook als basisdocument gaan dienen voor de verdere concretisering in de vorm van concrete plannen en communicatie daarover met o.a. de gemeente. Onderzoek toekomstmogelijkheden dorpshuis Het bestuur van dorpsbelangen heeft, in nauwe samenwerking met het bestuur van Elim, een projectvoorstel ingediend bij de provincie Fryslân en de gemeente Wymbritseradiel. Het betreft hier een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van ons dorpshuis dat moet worden uitgevoerd door Doarp en Bedriuw. Van de provincie Fryslân is al groen licht gekregen voor wat betreft de financiering van 50 procent van de aan dit onderzoek verbonden kosten. Voor de financiering van de resterende 50 procent is een aanvraag bij de gemeente ingediend. Het bestuur GRATIS af te halen: jonge konijntjes, 9 weken oud. Fam. W. A. Binnema M. de Jongstrj. 7, Scharnegoutum. Tel jarig jubileum Boartersnocht Groot feest in de speeltuin van Scharnegoutum tijdens het 25 jarig jubileum met kindermarkt en Oudhollandse spelletjes voor jong en oud. Zaterdag 4 september was de grote speeltuin in Scharnegoutum versierd met vlaggetjes en ballonnen en een 13

14 groot bord met oude foto s van de opening van de speeltuin in Voor oud-bestuursleden een goede aanleiding om onder het genot van een kopje koffie en Petit Fours (aangeboden door bakkerij Feenstra) nog een paar leuke anekdotes boven water te halen. Het 25-jarig jubileum werd opgeluisterd met een kindermarkt en oud- Hollandse spelletjes met o.a. een 12 meter lange sjoelbak, een kegelspel, een gatenkaas, enveloppenspel en kauwgomballen raden. Alle kinderen mochten met een stempelkaart deze spelletjes spelen en maakten met deze stempelkaart kans op een van de 5 waardebonnen van 10,- van Brattinga Speelgoed (Top 1 Toys). In totaal waren er meer dan 100 kinderen die meededen, de vele volwassenen niet meegerekend. De kinderen die een tegoedbon van 10,- hebben gewonnen zijn: Berber Dotinga, Anke Kingma, Thijs Jaarsma, Elizabeth Beukens en Timo Wiersma. Kelvin ontvangt de grote pot met kauwgomballen, omdat hij dicht in de buurt kwam van in totaal 357 kauwgomballen. De prijzen in het enveloppenspel werden aangeboden door Poeisz, Kapsalon Patries, Beerens Ruitershop. We willen graag alle vrijwilligers die onze deze ochtend hebben geholpen bedanken. Dit zijn; Mirjam Kingma, Tessa en Betty van der Laan, Esther Stolte, Elizabeth Beukens, Marijke Dijk, Albert Kingma (foto s), Mevrouw Oedzes voor stoelen en stroom en Pieter Jan Atsma voor de muziek. Foto s van het jubileum zijn te zien op Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep Voor de discoavonden zoeken we nog vrijwilligers die één of twee keer per jaar zouden willen helpen. Lijkt het je leuk? Laat het dan even weten aan: Corry van Dijk: Henk Hoekstra: Jenny Rienstra:

15 Wat was er eerst de kip of het ei? dat weet Gerwin Sypersma, want hij brengt goedkoop, super verse eieren bij (u) de mensen thuis. Wilt u dat ook dan kunt u Gerwin bellen op hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Informatiebulletin 6 project herinrichting Scharnegoutum Voortgang De nieuwe brug in de provinciale weg en de hierbij behorende (fiets)tunnel is bijna af. Het is nog even afwachten of de voorbelasting er af kan, dan kan begin oktober hier ook met het wegenwerk worden begonnen. De bouwvergunning voor de constructies ter beperking van de doorvaarthoogte i.v.m. de overhangende elektriciteitskabels is ook afgegeven. In het land waar de nieuwe vaart zal worden gegraven is gestart met de fundering hiervoor. Bij de rotonde en in het nieuwe tracé van de provinciale weg zijn de laatste kabels en leidingen omgelegd. Deze week zal hier met de asfalteringswerkzaamheden worden begonnen. Nadat de wegmarkering is geplaatst en de bermen zijn afgewerkt zal naar alle waarschijnlijkheid in de laatste week van september of begin oktober het verkeer over deze weg kunnen rijden. Tijdens deze werkzaamheden zal vooral bij de nieuwe aansluitingen van oud op nieuw nog wat verkeershinder optreden, omdat hier het verkeer wordt omgeleid en/of wordt geregeld met een verkeersregelinstallatie. Het zuidelijke gedeelte van de Zwettewei is hier plaatselijk zo voor ingericht dat deze alleen geschikt is voor het bestemmingsverkeer en plaatselijk geldt hier een inrijverbod. In overleg met belanghebbenden en aanwonenden is dit zo 15

16 ingericht dat het bedrijfsterrein bereikbaar blijft en voor de bewoners voldoende parkeerplaatsen is gezocht. De bewoners zijn door middel van een brief en tekening hier apart van op de hoogte gesteld. Bij de locatie van de nieuwe brug in Scharnegoutum is de aannemer nu ook voor het zicht druk bezig. In de planning was het baggeren hier eerder gepland, maar wordt nu afgestemd op de plaatselijke werkzaamheden van de bruggenbouwer. Vooralsnog ligt het in de bedoeling deze nu uit te voeren eind september. Wat gaat er verder in oktober gebeuren. Als bij de nieuwe brug de voorbelasting is weggehaald zullen hier ook de op- en afritten zo worden ingericht dat deze worden voorzien van een wegdek. De provinciale weg en de hierbij behorende (fiets)tunnel zal hierna dan op worden aangesloten. De verdere infrastructuur zal hier ook worden afgemaakt. De auto s en fietsers zullen dan naar verwachting eind oktober gebruik kunnen maken van de nieuwe brug en fiets/ventpaden. Het fietspad wordt ingericht als een hoofdfietspad, wat inhoud dat hier extraverlichting bij komt. De tijdelijke omleiding voor zowel fietsers als auto s zal hierna dan worden opgebroken om ruimte te kunnen maken voor het graven van het resterende stukje van de vaart. Ook zullen hier dan de boogconstructies worden geplaatst ter beperking van de doorvaarthoogte. Kortom allemaal actie hier. Als het verkeer over de nieuwe provinciale weg bij de rotonde wordt geleid zal begonnen worden met het opbreken van de oude weg. Hierna zal worden begonnen met de nieuwe aansluitingen op de rotonde en de verder aansluitingen naar en van de Zwetteweg-zuid. De aansluitingen en fietspaden vanaf de Hegedyk worden ook zoveel mogelijk afgemaakt. Verkeer /Omleidingen /Fietsverkeer/Openbaarvervoer. Het doorgaande autoverkeer door Scharnegoutum kan tijdens de aanpassingen slecht van een enkele richting gebruik maken van de Zwetteweg Zuid. Hier is de weg over een bepaalde lengte zo ingericht dat verkeer naar Sneek hierover zal plaatsvinden. Het fietsverkeer wordt hier met het bestemmingsverkeer gescheiden langs geleid. Deze situatie blijft zolang de veiligheid en de voortgang van de werkzaamheden dit met zich meebrengt. 16

17 Als het verkeer over de nieuwe route gaat zal zo snel mogelijk gebruik kunnen worden gemaakt van de locatie van de nieuwe bushalte. Het kan wel zijn dat de bereikbaarheid gaat via de noodbestrating of andere oplossingen, omdat de aansluitingen aan deze kant van de rotonde dan nog in voorbereiding zijn. Snelheidsbeperking Tijdens de werkzaamheden zullen afhankelijk hiervan en de veiligheid steeds nog wel snelheidsbeperkingen gelden van 30 en/of 50 km/u HELEMAAL GRATIS heeft een nieuwe service In de nieuwe rubriek lief en leed kunt u op een snelle manier de geboorte, het huwelijk, een jubileum of een bijzondere verjaardag aankondigen bij vrienden, dorpsgenoten en kennissen. Want op onze eigen prachtige homepage zorgt u voor de actualiteit. Met een e.mail naar gaat de berichtgeving op een zeer snelle en gemakkelijke manier. Bent u liever niet online dan kunt u ook het kaartje, een foto en de bijbehorende tekst per post aanleveren op het postadres W.Santemastr. 6 Bovendien biedt vele leuke wetenswaardigheden en interessante informatie: uitgebreide foto reportages, knipsels uit de krant, kaarten uit de oude doos, links naar bedrijven en hun websites, gastenboek etc. Surf en test. Bedankt/verhuisd. Hierbij wil ik, ook namens mijn man, iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, fruit etc. die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekenhuisopname. Na deze ziekenhuisopname zijn wij deze zomer tijdelijk gaan wonen in Nij Dekema te Weidum. Het beviel ons daar zo goed dat wij besloten hebben om daar definitief te gaan wonen. Per 18 september is ons adres nu: Fam. Talsma, Kamer 0.01 Nij Dekema, Skildyk 10, 9024 EN Weidum, tel Hierbij bedanken wij tevens voor alle lidmaatschappen van de verenigingen van Scharnegoutum e.o. 17

18 Tj. Talsma-Punter en F. Talsma Voorheen St. Martensdyk 20. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Tussen-Schoolse-Opvang 1 vraag en een paar antwoorden!!! Het is leuk en nu op 3 dagen!!! Brood, drinken en spelen: De Tussen-Schoolse-Opvang is eigenlijk brood op school, dat betekent tijd voor een lekkere gezonde boterham, met daarbij glas melk, thee of chocomelk. Even praten en kletsen en samen een spelletje spelen met een frisse neus buiten. 11:45 13:15 uur Vaste Kracht(en) Achter wacht Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag** Ingrid de Vries Annemarie Viersma Albert Kingma Petri Akkerman Reino Reitsma Stand-by Achterwacht Annemarie Viersma Hanneke Rijk Petri Akkerman Lysbeth Verbeek Stand-by Achterwacht Ingrid Stoepker Adriana Orsel Stand-by Achterwacht Albert Kingma Petri Akkerman Reino Reitsma -- nog niet Stand-by Achterwacht -- En dit zijn de overblijfkrachten De vraag: vindt u het omgaan met kinderen leuk en wilt u onderstaande mensen/team versterken dan moet u beslist bellen! Voor meer info kunt u altijd bellen Albert Kingma of Ingrid Smit-Stoepker ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Klaverjassen De Kromme Tille Beste klaverjas vrienden en vriendinnen. Ook dit seizoen gaan we weer 8 keer klaverjassen, waarvan 4 keer maatklaverjassen en 4 keer gewoon in de sportkantine. De eerste 7 keer worden voor de competitie geteld, u kunt 2 keer missen dan krijgt u het gemiddelde van die avond minus 200 punten. Bij de derde gemiste avond krijgt u 0 punten. 18

19 De eerste 8 in de competitie krijgen een prijs, plus de plaatsen 20 en 25. Er zijn weer 3 grote prijzen en de rest vleespaketten er wordt tussen deze 10 prijswinnaars geloot wie wat krijgt. De prijsuitreiking is op vrijdag 18 maart 2005, dan moeten de prijswinnaars wel aanwezig zijn, anders gaat hun prijs naar de volgende op de lijst. Dit geldt ook voor de klaverjasavonden: wie er niet is en wel een prijs heeft, dan gaat de prijs naar een willekeurig persoon die er wel is. Één spelregel willen wij nog zwart op wit zetten en dat is: als er 4 boeren vallen is dat 200 punten roem en 4 azen, 4 heren 4 vrouwen of 4 tienen, 4 negenen, 4 achten en 4 zevenen is 100 roem. De data voor dit seizoen zijn als volgt : Vrijdag 24 sept Maatklaverjassen voor de competitie. Vrijdag 15 okt Competitie. Vrijdag 19 nov Maatklaverjassen voor de competitie. Vrijdag 17 dec Competitie. Woensdag 29 dec Maatklaverjassen voor de competitie. Vrijdag 21 jan Competitie. Vrijdag 18 feb Competitie. Vrijdag 18 maart 2005 Maatklaverjassen en slotavond met prijsuitreiking. Wij hopen dat u allen komt, dan maken we er met elkaar weer gezellige avonden van. Groeten Ricus en Theo Organisatie de Kromme Tille. Vermist: Wie, o wie heeft mijn fiets gezien. GIANT herenfiets groen. 7 versnellingen en verende zadelpen. D. Broersma, Zwettewei 62, tel

20 De Stadige Strikers sille op wer los. Moandei de 27ste septimber de jûns om kertier oer sânen sille de Stadige Strikers wer foar de earste kear byelkoar komme. Der wurdt dan begûn mei de jiersfergadering en as dat oan de kant is, sille de Strikers besykje om wer wat moaie stantsjes op it boerd te krijen. It is fansels te hoopjen dat elk fan de leden wer opdaagjen komt, want it ploechje wurdt der net grutter op. Mochten der noch lêzers wêze dy t ek ris besykje wolle om it Frysk damspul te spyljen, dan binne dy fan herte wolkom. De damseal is reekfrij, want der wurdt net smookt. Fansels is der wol gelegenheid om ien op te stekken, mar dat moat dan op in plak yn Elim wêr t dat tastien is. Jo kinne as jo dat wolle ek noch yn dieltiid komme te damjen, dan spylje jo bygelyks in heale kompetysje. It jeugddamjen begjint ek op Ferline jier wiene der mar in pear bern op de klup. Dêr kinne fansels noch wol in moai protsje by. It damjen foar de bern begjint moandeitejûns om healwei sânen en duorret oant healwei achten ta. As der noch bern binne 20

21 dy t ek damje wolle, dan kinne se altiten even tillefoannûmer belje of se komme gewoan om healwei sânen by Elim. Ut namme fan it bestjoer C. Kooistra. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling: Scharnegoutum Voor iedereen met een E.H.B.O diploma, die herhalingslessen moet volgen. U heeft een E.H.B.O diploma en u moet dit jaar ook weer herhalingslessen volgen. U was gewend om dit in Sneek of elders te doen.maar ook in Scharnegoutum is een vereniging, die nog wel een aantal leden er bij kan hebben. Wat hebben wij te bieden: een kleine vereniging, dus individuele aandacht, competentiegericht werken, d.w.z.: Er worden 6 herhalingslessen aangeboden.( Inclusief reanimatie) U krijgt niet een kruisje, omdat u 6 avonden aanwezig bent, maar er wordt gekeken, wat u die avond gedaan heeft en dit wordt aangetekend. Dit betekent, als u een avond niet aanwezig kunt zijn, dit één van volgende avonden ingehaald kan worden. Onze E. H.B.O. vereniging start weer met de herhalingslessen op 20 oktober Deze avond komt Mevr. Gerritsen wat vertellen over de Brandwondenstichting en de behandeling van brandwonden. De volgende lessen zijn op 27 oktober, 3 november, 10 november, 24 november, 1 december. Op één van deze avonden zal ook dokter Jansen uit Sybrandabuorren aanwezig zijn om een onderwerp te behandelen. De lessen worden gegeven door de heer Feenema en mevr. Slof uit Leeuwarden. De avonden worden gehouden in de basisschool op e Hichte, Legedyk 43. Kosten voor deze herhalingslessen zijn 36,- (inclusief koffie). Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij de bestuursleden : Berber Velthuis tel: , Symen Cnossen tel: , Gré Broersma tel: , Martha Hoekstra tel:

22 De Ald Dyk Yn de begjinjierren tachtich fan de foarige ieuw hat er yn de Doarpsomropper in searje ferhalen stien oer it ferline fan de Ald Dyk en oer har bewenners. De skriuwers doedestiids fertelden oer it libben fan de bewenners fyftich jier ferlyn, doe t de Ald Dyk de haadstrjitte fan ús doarp neamd wurde koe mei gâns wat ienmans-bedriuwkes. No yn 2004, mear as tweintich jier letter, wolle wy it der wer oer ha. De huzen oan de Ald Dyk ha oare bewenners krigen, de skriuwers fan de stikjes lykas P. Santema, S. Sypersma, Jac. de Vries en J. Verloop libje net mear, mar de ferhalen bliuwe bestean. Us earste bydrage giet oer Ald Dyk nûmer 3, al hiel lang it hûs en wurkplak fan de smid. By it neamen fan de smid fan Skearnegoutum falt daliks de namme fan Grunstra. Hindrik Grunstra en letter syn soan Kees hawwe oan de Ald Dyk jierrenlang mei hammer en fjoer it izer bewurke. Foaral foar de bern wie it prachtich nei dat machtsfertoan te sjen. Bûtendoar wie in stâl om hynders te beslaan. Baas Hindrik hie him op dat wurk talein. Oan e muorre hie er in boerd spikere mei de wurden Gediplomeerd rijkshoefsmid. Mar hy koe ek dingen dy t boppe it gewoane wurk útgiene lykas it meitsjen fan brânkasten. Syn soan Cornelis wie fyftjin jier doe t er troch sykte fan heit de smidte allinnich driuwe moast. It kaam foar dat er somtiden fyftjin hynders op in dei beslaan moast en dat kaam hurd oan foar it jonge baaske. Mei tolve jier koe Kees Grunstra al autoride. Dat kaam trochdat heit âlde auto s opkocht dy t Kees dan nei de trochreed fan Ozinga, de herberch oan de Zwettewei, wêr t no famylje Rijk wennet, bringe moast, omt der yn de smidte gjin plak wie troch de hynstestallen. Namme hat er ek makke troch yn de oarloch de brêge ûnklear te meitsjen sadat de Dútsers ophâlden waarden. Yn de achterkeamer fan it hûs siet in reinwetterbak wêr t Grunstra en oare jongkearels yn de oarloch in moai skûlplak hienen. Neist it groffe smidswurk makke hy ek siersmeiwurk. Doe t er yn 1971 de hammer der by dellei waard dat ien fan syn hobbys. Hielwat Skearnegoutumers hawwe yn dy jierren in kersestander fan Grunstra yn e hûs krigen. In oare leafhawwerij fan him wie fioelespyljen. De Snitser Skotsploech hat er jierrenlang fan profiteard. Oant 1986 hawwe Grunstra en 22

23 syn frou oan de Ald Dyk wenje bliuwe kinnen. Doe ferhúsden se nei it Bonifatiushuis yn Snits. Yn 1987 binne se dêr koart nei elkoar ferstoarn. Op itselde plak krigen we in nije smid, kachelsmid Doekele van Wieren. Dizze wie al yn 1984 yn Skearnegoutum mei in klussenbedriuw begûn oan de Fleardyk. Yn it begjin wie in VW-buske syn wurkplak, yn e garage hie der syn opslach en de kachels stienen yn de gong. Letter hat er in skoftke in part fan de timmerwurkpleats fan Sibbele de Vries brûkt en hiel even de smidterij fan Grunstra. Emosjoneel wie dat foar Grunstra te dreech. In oar yn syn smidte oan it wurk en hysels tasjen omt er it wurk net mear dwaan koe. Doekele kaam mei him oerien dat hy in bod op it pân útbringe soe as Grunstra der ienris wei gie. Dat wie safier yn It bod bliek foar beiden oannimlik. Ald Dyk 3 krige dus nije bewenners. Yn it bedriuw fan Van Wieren siet de groei der yn dy jierren goed yn. Syn haadwurk wie metaalbewurking en masinereparaasjes, ûnder oaren foar Lankhorst Snits. Yn 1991 hierde er in loads fan Wiebe de Jong oan de Trekdyk. De âld-smidte waard as kachelwinkel anneks show-room ynrjochte. Doe t in pear jier letter metaalwurk de tiid tsjin krige, hat Doekele him talein op de kachelbou en de ferkeap fan kachels. Syn dochter Wypkje die de administraasje yn it kantoor boppe de showroom, ek paste sy op de winkel. Se hienen de tiid mei; eltsenien woe in iepen hurd yn e hûs of in ynboukachel en skoarstienreagje waard ek wer nedich. Yn 2002 kaam Doekele van Wieren foar de fraach te stean hoe fierder te gean. Wypkje troude en ferhuze nei it midden fan it lân. Einliks sieten se te krap yn e romte en se woenen graach alles ûnder ien dak. Mei soan Cor en in skoansoan hat er om de tafel sitten om oer de takomst fan it bedriuw te praten. Dat petear pakte posityf út, dêrnei kocht er yn jannewaris 2003 de loads yn De Hemmen oan de Schoenmakersstraat yn Snits. Dêr ha se no mei acht man alle romte en alles byinoar: wurkpleats, magazyn, kantoor en show-room. Saaklik sjoen is dit nije adres ek better want te faak waard syn bedriuw lokalisearre op it plak fan syn kollega kachelsmid yn Goutum dat men better fine koe as Skearnegoutum. Van Wieren hopet noch seis jier yn it famyljebedriuw te wurkjen en de ferantwurdlikheid dan oer te dragen oan syn soan. Van Wieren en de frou wolle nei Snits ta te wenjen, tichter by it bedriuw. Ald Dyk 3 stiet te keap. It wachtsjen is op in keaper dy t it krekt passet, in wenhûs mei de âlde smidterij as bedriuwsromte. 23

24 Onze afdelingsavonden worden gehouden in doprshuis Elim. We beginnen om uur. 21 oktober Dhr. E. Boelen, persofficier van Justitie te Leeuwarden komt met het onderwerp: Een tipje van de sluier. Gasten zijn altijd welkom. Nieuws van de VV Scharnegoutum 70. Het was 25 mei j.l. toen ik een telefoontje kreeg van de voorzitter van de voetbalvereniging. Kees, ik wou graag even een gesprek met je hebben. Ik zei: Dat is goed, maar waar gaat het over? Ik zal met de deur in huis vallen, maar we hebben een vacature van leider bij het 1 ste elftal, ± 20 seconden stil. Hij zei: Ben je er nog? Nou het was uur toen hij belde en 26 uur later na een hele slechte nacht heb ik het aangenomen. Dit is nu 4 maanden geleden. Dus ben je wat intensiever betrokken bij het hele gebeuren. Maar dan zegt men wel eens dat er geen vrijwilligers te vinden zijn, nou neem mij niet kwalijk maar wat zijn er bij deze vereniging een vrijwilligers. Ook bij de kaatsvereniging en natuurlijk de vrijwilligersorganisatie van de kantine. Onvoorstelbaar wat een inzet. Er zijn mensen bij die beter bij hun baas kunnen stoppen en maar een functie aanvaarden op het sportcomplex De Kromme Tille. Natuurlijk zijn hier ook nog wel enkele vrijwilligers nodig, vooral de jeugdafdeling van de voetbalvereniging kan nog mensen gebruiken. Mensen die net in ons dorp zijn komen wonen, schroom niet en meld je aan, dan kom je er ook een beetje tussen. Dan even het sportieve gedeelte van de vereniging. Het 1 ste elftal heeft het 1 ste puntje binnen, thuis tegen Bolswardia. Het 2 de elftal doet het prima en heeft uit 3 wedstrijden al 6 punten. Het 3 de elftal heeft uit 3 24

25 wedstrijden inmiddels 4 punten verzameld en het veteranen elftal heeft ook een prima start want ook zij hebben al 4 punten uit 3 wedstrijden. Het programma voor het 1 ste elftal ziet er als volgt uit: Zaterdag 2 oktober thuis tegen kampioenskandidaat Olde Veste 54. Zaterdag 9 oktober spelen we uit tegen DESZ uit Zwartsluis. Zaterdag 16 oktober is het inhaal/ bekerprogramma en aangezien wij helaas uitgeschakeld zijn in de beker zal het wel een oefenwedstrijd worden. Dan krijgen we de klapper op zaterdag 23 oktober thuis tegen Heeg. De oude vereniging van onze trainer Klaas de Vreeze en onze dorpsgenoot Klaas Sinnema is trainer van het huidige Heeg. Deze wedstrijd begint net zoals alle thuiswedstrijden om uur. 30 oktober spelen we ook een mooie partij en wel tegen Balk uit. M.v.g. Kees. Kaatsvereniging De Lytse Stuit Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de najaarsledenvergadering, welke wordt gehouden op 22 oktober om uur. De agendapunten zijn: 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Ingekomen stukken/mededelingen 4 Notulen d.d Evaluatie kaatsseizoen. 6 Federatie en K.N.K.B. punten 7 Contributieverhoging. 8 Bestuursverkiezing 9 Financieel overzicht Kromme Tille 10 Uitreiking competitieprijzen en de Lytse Stuit cup 11 Rondvraag 12 Sluiting We verwachten U allen in de sportkantine van de Kromme Tille. 25

26 Jeu de boules Het spelseizoen is al bijna weer voorbij, we hebben ons weer kostelijk vermaakt op ons mooie veld. Al was het soms wel wat moeilijk om de voeten droog te houden, want regen hadden we deze zomer genoeg. Een paar keer kwam het voor dat de middag niet door kon gaan omdat alle banen onder water stonden. Maar niet getreurd zo is er altijd wel wat, vorig jaar vielen de protters bijna dood van het dak van de warmte. Op 6 oktober hebben we alweer onze laatste spelmiddag. En daar hoort ook de prijsuitreiking bij, en we zetten meteen onze leden die zich extra hebben ingezet even in het zonnetje. Soos 55+ (minibowl) De naam is een beetje veranderd, de bejaardensoos bestaat niet meer. Maar zijn er belangstellenden voor andere spelen dan koersbal dan is daar bij ons de gelegenheid voor. Dus voor personen voor wie het bukken en buigen te moeilijk wordt, maar die er toch een middag in de veertien dagen tussenuit willen, kom gerust. Daarnaast is onze bowlgroep dit jaar ook met drie leden teruggelopen, dus graag een paar nieuwe krachten bij de club. We starten op woensdag 13 oktober om uur en ook om die tijd begint de loting. We hopen tot kijk in Elim. Voor informatie telefoon: Bedankt. Graag wil ik, langs deze weg, bedanken voor alle medeleven in de vorm van bezoek, bloemen, fruit, kaarten en telefoontjes, gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Het was hartverwarmend en heeft ons erg goed gedaan. Johannes Huitema, St. Martensdyk 18 26

27 De kinderen die hieronder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want zij zijn in de maand oktober jarig. 02 okt. Merlissa Goesten 16 okt. Tim van der Haring 02 okt. Marinke Bethlehem 20 okt. Marnick Postma 03 okt. Lianca Dijkstra 21 okt. Frida Hoks 04 okt. Hanneke Bethlehem 21 okt. Anne de Groot 04 okt. Danël Stolte 22 okt. Antwan van Hes 06 okt. Folkert de Vries 22 okt. Melissa Koezema 08 okt. Rick Scholte 23 okt. Thomas van Stralen 10 okt. Maike Groenveld 24 okt. Rianne de Ruiter 11 okt. Shawny de Jong 26 okt. Silke Zwart 12 okt. Yvonne Dotinga 28 okt. Kelvin Buwalda 12 okt. Gerard Dotinga 28 okt. Timo Atsma 12 okt. Vera Spitse 29 okt. Femke Zuidema 14 okt. Ciaria Hobbelink 31 okt. Thomas Talsma 14 okt. Lian Bakker Programma Kulturele Ried Wymbritseradiel 2004 Freed 8 oktober: Iepening kultureel seizoen: Brûzjend Wymbrits. Muzykaal treffen. Sjoen it sukses fan it ôfrûne jier komme wy ek dit seizoen wer mei in iepening Brûzjend Wymbrits. Optredens fan in oantal muzikale talinten út eigen gemeente: Nely Gerbrandy Gerbrich Potma (bekind fan Idols) Sita Foekema Drumband Ardito Muzykferiening E.M.M. Aldegea W. û.l.f. P. Groeneveld Fanôf oere in optreden fan de band Sokssawat. 27

28 Plak: M.F.S. It Joo Aldegea W. Begjin: oere Tagong: 7,50 oant 12 jier 3,50 Freed 29 oktober: Ienakterfestival Toanielferienings. Yn it ferline waard jierliks it ienakterfestival holden en wy pakke it no wer op mei toanielferienings út ús eigen gemeente. Ferskate ferienings komme mei in oantal ienakters en dit wurdt in jûn mei in soad nocht. Dizze jûn wurdt fersoarge troch de tonielferienings út Drylts, Skearnegoutum en Folsgare. Plak: Doarpshûs Elim, Skearnegoutum Begjin: oere Tagong: 5,00 Nu ook judolessen in Scharnegoutum Vanaf donderdag 28 oktober start sportschool Veronique Akkermans met judolessen in Scharnegoutum jaar jaar Kom eens 2 lessen gratis meedoen!!!! Voor info en opgave Tel. Veronique Akkermans of Anneke Reinink-v.d.Weg Brieven verstuurd aan de schade-afdeling van een verzekeringsmaatschappij Intussen is het loopgips van mijn rechterarm verwijderd Bovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na mijn laatste altijd schadevrij gereden. Een voetganger kwam plotseling van de stoep en verdween vervolgens zonder een woord te zeggen onder mijn auto. 28

29 Ik heb zoveel formulieren moeten invullen, dat ik veel liever had gehad dat mijn geliefde man helemaal niet gestorven was. Ik reed een man aan. Hij gaf zelf toe schuldig te zijn, omdat hem dit al eens eerder was overkomen. Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht. Integendeel, ik moest altijd weggedragen worden. Ik ben aan het einde van mijn zenuwen en heb ook nog met een zware castritis te doen. Bij thuiskomst reed ik per ongeluk een verkeerde oprit in en ramde een boom die daar bij mij niet staat. Toen ik de kruising naderde, verhief zich daar een hek om mijn vrije zicht te belemmeren. Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik niet zeggen, aangezien er van mijn familie niemand in de buurt was. Voor zulke vuile uitvluchten moet u toch echt een dommer iemand zoeken maar die zult u niet makkelijk kunnen vinden. De voetganger had kennelijk geen idee in welke richting hij moest gaan en dus reed ik hem aan. Mijn zoon heeft die vrouw niet omver gerend. Hij is er heel snel voorbij gerend en door de ontstane tocht is ze omgevallen. Sedert de scheiding van mijn man wordt alle noodzakelijke verkeer door mijn advocaat waargenomen. Ik verwijderde mij van de rand van de straat, wierp een blik op mijn schoonmoeder en reed vervolgens het talud af. Uw computer heeft mij een kind toebedeeld. Maar ik heb helemaal geen kind. En al helemaal niet van Uw computer. (Uit een proces-verbaal) De achtervolgde sprong te water en dook ondanks meermaals herhaalde sommatie niet meer op. 29

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: 0518-431801 E-mail: R.Hoog@chello.nl D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel.06-12813360

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong De skoalbern fan Berltsum hawwe freedtemoarn 18 oktober 2013 tsjûge west fan it ûntbleatsjen fan de namme fan harren nije skoalle. Wethâlder Lute Pen

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Donatie aan Op 'e Hichte

Donatie aan Op 'e Hichte Donatie aan Op 'e Hichte Onderstaande e-mail is bij de redactie binnengekomen: ------------------------------------------------------Geachte Redactie, Hierbij geef ik mij op als Donateur "om útens". Inmiddels

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 juni - juli 2011 Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Bingo. Redactioneel. Namens de redactie wens ik u prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar,

Bingo. Redactioneel. Namens de redactie wens ik u prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar, Redactioneel Een blik terug én vooruit... De redactie heeft weer veel inzendingen gekregen van dorpsgenoten. Daarmee bewijst de krant opnieuw zijn bestaansrecht! Insturen van jouw verhaal kan via info@doarpskranteopehichte.nl.

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Februari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Anneke Snijder-de Jong.

Anneke Snijder-de Jong. Anneke Snijder-de Jong. Ik bin berne op 20 maaie 1962 op Lytselollum, tusken Wjelsryp en Frjentsjer. Us âlders Roel en Janke wennen dêr op in pleats. Earst wie it in mingd bedriuw, ek mei ierappels, biten

Nadere informatie

Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45

Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45 Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Doarpsomropper Redactie: H. Bakker, Legedyk 2, Til. 423442

Doarpsomropper Redactie: H. Bakker, Legedyk 2, Til. 423442 Doarpsomropper Redactie: H. Bakker, Legedyk 2, Til. 423442 S. Bethlehem, Fleardyk 6. Til. 412142 A. Meiners, Legedyk 14, Til. 335682 R.P. de Ruiter, Fleardyk 80, Til. 417145 Meiwurkers: H. Boonstra, H.

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie